Forskerfrø i naturen utdrag

Page 1

Boka er praktisk og gir en innføring i bruk av bilder og bildebehandling, lyd, digital bildefortelling, interaktive tavler, multimodale bildebøker, blogg, Padlet, wiki, publisering på YouTube og SlideShare, personvern og opphavsrettighet. Målgruppa er studenter i barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehagen. Boka er også aktuell for studenter i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1–7 og lærere på småskoletrinnet.

Terje Høiland FORSKERFRØ I NATUREN Terje Høiland

Forskerfrø i naturen viser hvordan barnehagen kan gi barna mulighet til å bruke IKT til å utforske, leke, lære og undre seg. Barn er utforskere, og ved hjelp av digitale verktøy kan de for eksempel lage bildebøker av egen forskning. Boka vektlegger hvordan teknologi kan trekkes inn i det pedagogiske arbeidet, og viser eksempler fra barns utforskning gjennom ulike prosjekter.

FORSKERFRØ I NATUREN

Terje Høiland Terje Høiland er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han underviser blant annet i naturfag i barnehagelærerutdanningen og i bruk av digitale verktøy og medier både i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene. Høiland har publisert flere lærebøker om IKT i lærerutdanningene.

BRUK AV DIGITALE VERKTØY 0:02 / 12:24

ISBN ISBN 978-82-02-52298-8

9 788202 522988 www.cda.no

affair.no

Forskerfrø_1.indd Alle sider

22.12.2016 11.47


Innledning Jeg har jobbet på det som i dag heter Høgskolen i Sørøst-Norge siden 1991, og har i disse årene hatt som hovedoppgave å undervise og veilede studenter i bruk av digitale verktøy og medier i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene. De siste årene har jeg engasjert meg i naturfaget i barnehagelærerutdanningen, spesielt den didaktiske delen, der digitale verktøy trekkes inn i barnas lek og utforskning av naturen. Studentene synes det er spennende å lære om de mulighetene bruk av digitale verktøy i barnehagen gir. Samtidig etterlyser de informasjon om hvordan de rent praktisk kan få dette til, altså ikke bare å få innblikk i hva som kan gjøres, men også hvordan. Dette er noe av det jeg skal prøve å få fram i denne boka. Min mangeårige erfaring som naturfaglærer i grunnskolen, samt min interesse for å ferdes i naturen, har vært en god ballast i dette arbeidet. Jeg ser hvor mye mer utbytte vi kan få av turer i skog og mark når vi kjenner navn på planter og dyr vi møter der, og når vi vet litt om sammenhenger i naturen. Boka er primært rettet mot studenter i barne­ hagelærerutdanningen, som inspirasjon og hjelp til å ta i bruk digitale verktøy på en kreativ og pedagogisk måte i utdanningen. De praktiske eksemplene og de digitale arbeidsmåtene er valgt ut med tanke på at dette også skal kunne utføres i barnehagen, i barnas lek og i utforskning av naturen. Utgangspunktet for boka er min tro på at barna er født som små forskere, og at den digitalt kompetente pedagogen kan gi forskerfrøene enda flere verktøy å leke seg med.

Boka passer også godt for studenter på grunnskolelærerutdanningen, for lærere på småskoletrinnet og for ansatte i barnehagen som ønsker tips og eksempler på hvordan IKT kan trekkes inn i det pedagogiske arbeidet. I det hele tatt er dette ei bok for alle som ønsker å utvide sin digitale kompetanse. Det er enkle eksempler for nybegynneren, og mer avanserte eksempler tatt med mest med tanke på den kreative student. Barnas forskningsresultater må publiseres, og boka viser hvordan barna kan produsere bildebøker ut fra eget forskningsmateriell. Barnas tekstskaping i den sammenheng er viktig. Boka viser hvordan bildebøker kan lages i papirformat, og hvordan de kan publiseres digitalt på ulike måter, på samme måte som voksne forskere gjør det. Jeg har i denne boka et fokus på at når barna bruker digitale verktøy og medier, skal de være produsenter av eget materiell, ikke konsumenter av ferdige spill og applikasjoner. Dagens barnehagelærerstudenter må beherske mer enn basiskunnskapene innen IKT. De bør også ha kjennskap til digitale verktøy som kan brukes i lek, for å oppnå en pedagogisk gevinst og hvordan disse kan brukes som en naturlig del av barnehagens hverdag. Når studentene i sin utdanning blir trygge på bruken av digitale verktøy, og kanskje får prøvd ut noe av dette i praksis og får reflektert rundt bruken sammen med medstudenter, øvingslærere og faglærerne, er terskelen for å ta verktøyene i bruk i det pedagogiske

Innledning 11

106625 GRMAT Forskerfroe i naturen 160101.indd 11

20/12/2016 15:27


arbeidet i barnehagen sannsynligvis lavere når vedkommende kommer ut i jobb. Denne boka viser bruk av digitale verktøy i prosjekter som studentene kan jobbe med i utdanningen, og tanken er at dette også kan overføres til arbeidet i barnehagen. De fleste eksemplene er vinklet mot naturen og naturfaget, men de digitale verktøyene og arbeidsmetodene kan selvsagt overføres til andre fag og emner. For å gi ideer om praktiske opplegg der IKT trekkes inn i produksjonen av bildebøker, vises en del konkrete eksempler fra naturen, som maurtua, meitemarkkompost, døde dyr, dinosaurer, humlehus og insekthotell. Boka har et gjennomgående fokus på produksjon av egne bildebøker, fordi vi da har konkrete mål å jobbe mot både for studenter i utdanningen og for barna i barnehagen. Alle barn har et forhold til bildeboka, og det er stor stas å lage sine egne bøker, som et resultat av egen forskning. Når jeg som lærer i barnehagelærerutdanningen trekker inn bruk av IKT og digitale verktøy i de ulike fagområdene, blir det som nevnt ofte spørsmål fra studentene om hvordan de kan gjøre dette rent praktisk. En ting er å se eksempler på gode prosjekter og tilhørende digitale arbeider presentert av læreren i forelesningen, eller å se eksempler på hva som er utført i barnehagene, noe helt annet er det å kunne få til dette selv. Etter hvert er det kommet en del litteratur om IKT i barnehagen, men i den litteraturen stopper det ofte opp når det kommer til den praktiske delen, om hvordan vi går fram for å oppnå de fine resultatene og de digitale produktene som vises. Intensjonen med denne boka er å fylle en nisje som studentene etterspør. Boka vil derfor i tillegg til å vise hva som kan gjøres, også vise hvordan dette kan gjøres, i form av praktiske eksempler og noen veiledninger.

Boka tar kort for seg bilder og bildebehandling, og hvordan bilder kan brukes i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Digital bildefortelling, der flere bilder kan settes sammen til en digital fortelling, omtales også, og det forklares hvordan fortellingen kan publiseres på nett. Videre omtales opptak av lyd med datamaskin og apper på mobile enheter, som nettbrett og mobiltelefon, og hvordan lydfiler kan overføres til datamaskin for videre bruk der. Det vises eksempler på hvordan vi kan etterbehandle lydfilene med tanke på bruk i bildefortellinger og interaktive tavler. Når det gjelder interaktive tavler, fokuseres det spesielt på SMART Board og den tilhørende programvaren SMART Notebook, noe som er viet et stort kapittel. Målet er å lage multimodale bildebøker digitalt, med bilde, tekst, lyd, animasjon og lenker, ved hjelp av SMART Notebook. SMART Notebook kan også brukes til å skrive ut bildebøker med tanke på papirversjonen. Bruk av blogg og wikier trekkes fram, og det vises eksempler både fra studentarbeider og fra barnehager. En wiki er et nettbasert kollektivt forfatterverktøy som støtter opp under samarbeidslæring og presentasjon av tekst og bilder. Andre kanaler for publisering som trekkes fram, er YouTube for film og video og SlideShare for deling av dokumenter, som for eksempel PDF- og PowerPoint-filer. Digitalt mikroskop er nyttig i studier og fotografering av planter, insekter, fjær, rester av døde dyr og så videre. Et gjennomgående tema i boka er tips og metoder for å lære arter. Det vises til ulike lokkemidler for å få de som lever i naturen til å komme til oss, som insekthotell og humlehus, planting av spesielle blomster og tilvirkning av falske blomster for å lokke insekter. Skattekiste for å samle ting fra naturen trekkes inn. Og visste du at du kan stå ute i skogen, ta et bilde med en mobil enhet av for eksempel et dyrespor,

12 Forskerfrø i naturen

106625 GRMAT Forskerfroe i naturen 160101.indd 12

20/12/2016 15:27


og så kommer bildet umiddelbart opp på ei nettside (padlet.com) på datamaskinen eller på storskjermen inne i klasserommet eller i barnehagen? Når vi er tilbake fra turen, står bildene der, klare til etterarbeid i gruppa eller lagring til senere bruk. Dette, og mye mer, trekkes fram i denne boka, og mulighetene blir ikke bare omtalt, det vises også hvordan vi kan gjøre det. Den som leser boka fra begynnelse til slutt, vil nok oppdage at det er gjentakelser enkelte

steder. Dette er et bevisst valg for å la leseren som går løs på enkeltkapitler, slippe å bla tilbake til et annet kapittel eller sidetall så ofte. I ei bok som dette må det også nødvendigvis bli en del lenker til kilder på Internett. Disse lenkene er forhåpentligvis lagt til stabile kilder, og de er sjekket før boka gikk i trykken. Men skulle noen lenker være brutt, anbefales det å gjøre søk på nettet for eventuelt å finne ny plassering, eller nye tilsvarende kilder.

Innledning 13

106625 GRMAT Forskerfroe i naturen 160101.indd 13

20/12/2016 15:27


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.