Flere språk, flere muligheter: Utdrag

Page 1


Forord til første utgave Erfaringer fra seksten år ved Torshov kompetansesenter (som fra 2013 blir en del av det nye Statped sørøst) har vist et stort behov for forskningsbasert, spesialpedagogisk praksiskunnskap når det gjelder spesifikke språkvansker og utviklingshemming, og flerspråklig opplæring for barn og elever med et annet førstespråk enn norsk. Denne boken tar utgangspunkt i erfaringer fra utredninger og implementering av tiltak i barnehager og skoler i samarbeid med pedagoger og fagpersoner i pedagogisk-psykologisk tjeneste rundt i Norge. I tillegg bygger innholdet på en bred gjennomgang av internasjonal forskning og litteratur på disse områdene, og samarbeid med ulike fagpersoner. Jeg vil spesielt takke logoped og dr.med. Eva-Kristina Salameh ved Skånes universitetssykehus, ph.d. Jórunn Elídóttir, dosent ved Universitetet i Akureyri på Island, og spesielt seniorrådgiver Finnborg Scheving ved Torshov kompetansesenter for verdifulle innspill. En takk også til ledelsen ved Torshov kompetansesenter for god støtte til å sluttføre boken, og ikke minst fra dyktige kolleger der. Oslo, april 2012


Forord til andre utgave Denne andre utgaven av Flere språk, flere muligheter er en større oppdatering av førsteutgaven fra 2012. Nye teorier og forskningsfunn er inkludert, i tillegg til erfaringer fra praktiske tilrettelegginger og utviklingsarbeid, gjennomført i samarbeid med kommuner, barnehager og skoler gjennom tjuefem år i Statped. Som nasjonal spesialisttjeneste i spesialpedagogikk har Statped utviklet praksisrettet og forskningsbasert kunnskap på et bredt spekter av spesialpedagogiske fagområder. Jeg har vært så heldig å kunne samarbeide og få inspirasjon og kunnskap fra mange dyktige kolleger i Statpeds ulike fagavdelinger. I tillegg til samarbeid med ansatte i barnehager, skoler og andre faginstanser har dette vært viktige bidrag til innholdet i denne boken. Oslo, september 2021


Innhold Forord til første utgave................................................................................................... 5 Forord til andre utgave................................................................................................... 6 Innledning ......................................................................................................................... 17 Oppbygning og innhold i boken .................................................................................... 18 Arbeidsmodellen ............................................................................................................. 19 Begrepsbruk ...................................................................................................................... 21 DEL 1 SPESIALPEDAGOGISKE UTFORDRINGER OG MULIGHETER ............................ 23 Kapittel 1 Vurdering. Et grunnlag for god tilrettelegging ........................................................ 25 Utredningsmodellen, en systematikk fra pedagogisk vurdering til sakkyndig utredning ............................................................ 26 Første trinn: Innhenting av informasjon om erfaring, bakgrunn og utvikling ... 28 Andre trinn: Pedagogisk basert vurdering. Praktisk utprøving av hypoteser om forutsetninger og behov ........................................ 31 Tredje trinn: Funksjonsutredning ........................................................................... 32 Grunnleggende informasjon ved oppstart .................................................................. 32 Pedagogisk basert vurdering og utprøving ................................................................. 33 Vurdering av læringsaktivitetens utfordring og tilpasning til forutsetninger ... 34 Vurdering av forutsetninger, behov og pedagogiske muligheter ..................... 34 Single case-design for å vurdere effekt .................................................................. 35 Aktivisere og vurdere erfaringer, ferdigheter og bakgrunnskunnskap gjennom praktiske oppgaver og samtaler ................. 36 Vurdere læring av ord- og begrepskunnskap. Tankekart .................................. 36


8  innhold Kunnskap om kategorier og semantiske nettverk. Mitt skip er lastet med … ........................................................................................ 37 Vurdere begrepslæring gjennom kategorisering av bilder ............................... 38 Vurdere språkforståelse og kunnskap gjennom lytting, lesing og kontekststøtte ........................................................... 38 Normerte kartlegginger og tester ................................................................................. 39 Kvalitative, dynamiske vurderinger i testing ............................................................... 40 Organisering av vurdering og oppfølging. Respons til intervensjon (RTI) ............ 42 Igangsetting av intervensjon .................................................................................. 44 Vurdering ved flerspråklighet ........................................................................................ 44 Erfaring og læringsmiljø .......................................................................................... 46 Vurdering gjennom flere språk .............................................................................. 47 Kapittel 2 Utviklingshemming. Forutsetninger og tilrettelegging ........................................ 48 Abstraksjon, kompleksitet og kognisjon ...................................................................... 50 Trekk ved språkferdigheter ............................................................................................. 50 Pragmatikk ................................................................................................................. 52 Tempo og automatisering ....................................................................................... 53 Tilrettelegging .................................................................................................................. 53 Atferd og selvbestemmelse ........................................................................................... 56 Utviklingshemming og deltakelse i felles læringsaktiviteter ................................... 57 Utviklingshemming og flerspråklighet ......................................................................... 58 Kapittel 3 Utviklingsmessige språkvansker. Forutsetninger og tilrettelegging ................. 60 Kjernevansker ved utviklingsmessige språkvansker ................................................. 61 Tilrettelegging ved språkvansker .................................................................................. 63 Konkret og visuell støtte for forståelse og læring ...................................................... 65 Språkvansker og ordkunnskaper ................................................................................... 66 Grammatikk og syntaks .................................................................................................. 68 Fonologi og fonologisk støtte ........................................................................................ 68 Kompleksitet ..................................................................................................................... 69 Repetisjon og aktiv utforskning ..................................................................................... 70 Utfordringer og muligheter ved flerspråklighet .......................................................... 70


innhold  9

DEL 2 SPRÅK, FLERSPRÅKLIGHET OG SPRÅKLÆRING ................................................. 73 Kapittel 4 Språk og språkutvikling ................................................................................................ 75 Hva er språk, og hvordan læres det? ............................................................................ 75 Flerspråklig utvikling ....................................................................................................... 78 Er flerspråklighet en risiko eller et fortrinn? ................................................................ 80 Er flerspråklighet mer problematisk ved kognitive eller språklige vansker? ......... 81 Utfordringer ved sekvensiell flerspråklighet ............................................................... 82 Hva påvirker læring av og gjennom flere språk? ........................................................ 83 Fysiologi ..................................................................................................................... 84 Erfaring ....................................................................................................................... 84 Alder ........................................................................................................................... 84 Førstespråksferdigheter .......................................................................................... 85 Identitet ...................................................................................................................... 86 Miljø, pedagogikk og tilrettelegging ..................................................................... 87 Kapittel 5 Flerspråklig tilrettelegging og læring ........................................................................ 89 Behov og målsettinger i flerspråklig tilrettelegging ................................................... 90 Trinnvis utvikling av ferdigheter og behov for flerspråklig tilrettelegging ............. 91 Enspråklig eller flerspråklig opplæring? ...................................................................... 93 Effekter av flerspråklig tilrettelegging .......................................................................... 95 Morsmålsaktiviserende læring ...................................................................................... 96 Flerspråklig aktivisering .......................................................................................... 99 Forskning bak morsmålsaktiviserende læring ..................................................... 101 Aktivisering gjennom førstespråket kan gi bedre læringsmuligheter gjennom andrespråket .......................................................... 103 Overføring og læring gjennom et nytt språk ....................................................... 105 Skrift og overføring .................................................................................................. 107 Organisering og gjennomføring av en flerspråklig opplæring ................................. 109 En arbeidsmodell. Tilrettelegging for arbeid med nye tema ............................ 111 Organisering rundt et tema i skole ....................................................................... 112 Organisering rundt et tema i barnehage .............................................................. 113 Tilrettelegging for flerspråklig og morsmålsaktiviserende læring .......................... 114 Forventninger om mestring og læring .................................................................. 114 Oversikt og kontekststøtte som fremmer gjenkjenning .................................... 115 Anerkjennelse av flerspråklig kompetanse .......................................................... 115 Støtte for å bruke førstespråket ............................................................................. 116


10  innhold Samarbeid med foreldre ......................................................................................... 117 Tilpasse til foreldre ................................................................................................... 119 Boklesing og flerspråklig dialog hjemme ............................................................. 119 Foreldreveiledning .................................................................................................... 120 Parallelt arbeid med to språk i gruppe eller klasse ............................................ 121 Språkhomogene grupper ........................................................................................ 122 Forarbeid med tospråklig lærer på førstespråket ............................................... 125 Flerspråklig refleksjon. Bevisst utforskning av likheter og ulikheter ............... 126 Oversetting ................................................................................................................ 127 Kapittel 6 Utvikling av ordkunnskaper og opplæringsspråk ................................................... 129 Støtte for forståelse, aktiv deltakelse og språklæring ............................................... 130 Ordlæring .......................................................................................................................... 133 Hva innebærer det å kunne et ord? ...................................................................... 134 Nettverk av ord ......................................................................................................... 135 Ordlæring tar tid ....................................................................................................... 135 Ordkunnskap og lesing ............................................................................................ 136 Flerspråklighet og vokabular .................................................................................. 137 Taksonomisk og tematisk ordkunnskap ............................................................... 138 Tre nivåer av ordkunnskap ............................................................................................. 138 Nivå 1, læring av høyfrekvente ord ........................................................................ 139 Nivå 2, øke kunnskap om enkeltord ...................................................................... 140 Nivå 3, dybdelæring av ord og innhold ................................................................. 141 Valg av fokusord ....................................................................................................... 142 Planlegg bruk av ordene .......................................................................................... 142 Hvordan læres ord? ......................................................................................................... 143 Erfaring og kunnskap som grunnlag for ordkunnskap ....................................... 144 Bøker og ordlæring ................................................................................................... 145 Hva påvirker ordlæringen? ............................................................................................. 147 Forutsetninger ved den som skal lære ................................................................. 147 Tekstlige, språklige faktorer .................................................................................... 148 Tid, mengde og kvalitet av eksponering ............................................................... 149 Tilrettelegging for ordlæring. Hva virker? ................................................................... 150 Tidlig intervensjon, med temarelaterte ord ......................................................... 151 Øke bevissthet om ordenes mening og bruk ...................................................... 152 Å holde fokus på ordene ......................................................................................... 152 Betydning av kontekststøtte ................................................................................... 153 Ordlæring koblet til meningsfulle setninger ........................................................ 154 Dialog ......................................................................................................................... 155


innhold  11

Flerspråklig ordlæring ..................................................................................................... 156 Ordlæring og overføring .......................................................................................... 156 Læring av nye ord på andrespråket ....................................................................... 159 Aktiviteter og tilrettelegging for å styrke ordkunnskaper ........................................ 160 Tankekart. Ord i nettverk av mening ..................................................................... 160 Dialog og bevissthet rundt tankekartene ............................................................. 161 Tankekart som forarbeid og innledning ................................................................ 162 Tankekart for å undersøke og organisere ord, kunnskap og sammenhenger .... 163 Visuelle oversikter som tankekart ......................................................................... 165 Sammenligne ord eller tema .................................................................................. 166 Aktiviteter for å gjøre seg bevisst om og gjenkalle ord ............................................ 166 Ulike behov for tilpasning av innlæringen ........................................................... 167 Ulike måter å støtte bevissthet om og minne for ord ........................................ 167 Auditiv memorering. Nøkkelord ............................................................................ 168 Undersøke semantikk og ontologi ......................................................................... 169 Argumentere og forklare ........................................................................................ 169 Forbudte ord .............................................................................................................. 169 Lete etter ord ............................................................................................................. 169 Dagens ord ................................................................................................................ 170 Lage fortelling sammen med utgangspunkt i kjente og nye ord ...................... 170 Spill og leker ...................................................................................................................... 171 Ordkort ....................................................................................................................... 171 Memory eller lotto med ord og bilder .................................................................. 172 Leke eller mime ord .................................................................................................. 172 Brettspill ..................................................................................................................... 172 Kryssord ..................................................................................................................... 173 Spill med bilder ......................................................................................................... 173 Kapittel 7 Fra ordkunnskaper til språk brukt i refleksjon og problemløsning ..................... 174 Fra læring av fraser til avansert, reflekterende språkbruk ........................................ 175 Aktiviteter for å utvide språkferdigheter ..................................................................... 177 Språklæring gjennom intervjuoppgaver ............................................................... 177 Språklæring fra bøker og lesing ............................................................................. 178 Valg av bok ................................................................................................................ 179 Høytlesing og dialog ................................................................................................ 179 Effekter og gjennomføring av boklesing ............................................................... 180 Videre arbeid fra bøker og fortellinger ................................................................. 182 Elevsamtaler fra tekster .......................................................................................... 183


12  innhold Gjentatt høytlesing og dialog som metode i språklæring ........................................ 183 Målsetting ................................................................................................................. 183 Forberedelse .............................................................................................................. 184 Gjennomføring .......................................................................................................... 185 «Fra ord til orden». En trinnvis metodikk for oppbygging av avanserte språkferdigheter ................................................................. 187 Arbeid med språkferdigheter i fire nivåer ............................................................ 189 Nivå 1 Aktivisere erfaring, utforske ordkunnskaper og kategorisering ........... 191 Nivå 2 Beskrive situasjoner og handlinger ........................................................... 194 Nivå 3 Beskrive utfordringer eller oppgaver, og mulige løsninger ................... 195 Nivå 4 Konsekvenser og slutninger ...................................................................... 195 Bruk av ferdigheter og strategier i nye sammenhenger, tema og fag ............. 196 Kapittel 8 Dialog som støtte for mestring og læring ................................................................. 198 Tilpasning og stigende utfordringer ............................................................................. 199 I grupper må tilrettelegging aktivisere alle ................................................................. 201 Eksempler på tilrettelegging og dialog i læringsaktiviteter ...................................... 202 Støtte for motivasjon og opplevelse av mestring ............................................... 202 Motivasjon for å delta i aktivitet og dialog .......................................................... 203 Språkform og grammatikk ...................................................................................... 203 Dialog om et ord ....................................................................................................... 204 Tolke ord i sammenheng med kontekst ............................................................... 204 Utforskning av språkbruk og kunnskap ................................................................ 205 Utforske kunnskap og sammenhenger ................................................................. 206 Utvide videre ............................................................................................................. 206 Undersøke og bevisstgjøre om hovedbudskap og innhold (eksempelvis i en bok, en tekst eller en film) ...................................................... 206 Utvide forklaring ....................................................................................................... 207 Andre utfordringer ................................................................................................... 208 Hjelp til å koble til bakgrunnserfaring ................................................................... 209 DEL 3 TILRETTELEGGING OG TILPASNINGER I SPESIALPEDAGOGISK OG FLERSPRÅKLIG OPPLÆRING ................................. 211 Kapittel 9 Tilrettelegging for deltakelse og inkludering .......................................................... 212 Alle trenger veksling mellom felles, gruppe- og individuell oppfølging ................. 216 En arbeidsmodell for inkludering og arbeid med nye kunnskaper .......................... 218


innhold  13

Samarbeid og koordinering ............................................................................................ 220 Tilrettelegging som fremmer deltakelse i felles gruppe og klasse .......................... 221 Individuelle tilpasninger som kan styrke utbyttet av opplæringen i ordinær gruppe .................................................................. 222 Et eksempel på tilrettelegging for deltakelse for en elev med utviklingshemming ...................................................................... 223 Deltakelse støttet i flerspråklig tilrettelegging .................................................... 225 Foreldresamarbeid for inkludering ........................................................................ 225 Kapittel 10 Erfaring, kultur og språk. Mangfold og mulighet for læring ................................ 227 Formidling og mening .............................................................................................. 228 Kultur. Fellesskap og variasjon ............................................................................... 228 Samarbeid med familier .......................................................................................... 230 Forkunnskaper – en start og støtte for meningsfull læring ...................................... 231 Erfaring som mulighet eller konflikt ...................................................................... 232 Bygg læring på gjenkjennelig kunnskap ............................................................... 233 Aktivisering fra konkret kontekst .......................................................................... 233 Tilrettelegge for å aktivisere ................................................................................... 234 Kapittel 11 Forarbeid. Læring med turbostart .............................................................................. 237 Priming-effekter ............................................................................................................... 238 Priming og overføring mellom ulike språk ................................................................... 239 Effekter av forarbeid ........................................................................................................ 240 Forarbeid som studieteknikk .................................................................................. 241 Forarbeid som del av vurdering ............................................................................. 242 Flerspråklig forarbeid ...................................................................................................... 243 Forarbeid i samarbeid med foreldre ...................................................................... 244 Bøker, tekst og høytlesing som forarbeid ............................................................. 245 Planlegging som forarbeid ............................................................................................. 246 Kapittel 12 Fra konkret erfaring og kontekst til begrepskunnskap ......................................... 248 Kontekst som støtte for mening og minne .................................................................. 251 Indre faktorer som kontekststøtte ......................................................................... 251 Ytre faktorer som kontekststøtte .......................................................................... 251 Bilder og visuelle fremstillinger ............................................................................. 252 Språklig kontekst ...................................................................................................... 254


14  innhold Utvikling av begreper og begrepssystemer ................................................................ 254 Sammenheng mellom begreper og ord ................................................................ 256 Tematiske og taksonomiske begrepssystemer ................................................... 257 Formidlet læring og læringsfremmende dialog .......................................................... 259 Nonverbal formidling ............................................................................................... 260 Språklig formidling og støtte for begrepslæring ................................................. 261 Tilpasning av formidling og dialog ........................................................................ 262 Tilrettelegginger for begrepslæring .............................................................................. 264 Bygge opp motivasjon og utvide ferdigheter ...................................................... 266 Systematisk begrepsundervisning ........................................................................ 267 Begrepslæring gjennom samhandling i lekeaktiviteter ..................................... 268 Praktiske eksperimenter ......................................................................................... 269 Spill i begrepslæring ................................................................................................ 269 Læring fra erfaringer med praktisk arbeid ........................................................... 270 Tankekart ................................................................................................................... 270 Tegne .......................................................................................................................... 271 Kategorier i matematikk ......................................................................................... 271 Språklig utforskning av begreper ........................................................................... 272 Diskusjon om påstand ............................................................................................. 273 Kapittel 13 Støtte i oversikt og struktur ......................................................................................... 275 Ytre struktur ..................................................................................................................... 276 Forhåndsoversikt ...................................................................................................... 276 Visuell forhåndsoversikt med gjennomgang ....................................................... 277 Individuelle behov .................................................................................................... 278 Tankekart som oversikt og struktur ...................................................................... 279 Struktur i oppgaver .................................................................................................. 280 Støttestruktur for å gjennomføre oppgaver ......................................................... 282 Bruk av bilder i oversikter ....................................................................................... 283 Indre struktur .................................................................................................................... 283 Kapittel 14 Gradert støtte .................................................................................................................. 285 Gradert støtte som tilpasning i ordinær gruppe ........................................................ 286 Eksempler på gradert støtte .......................................................................................... 287 Visuell, gradert støtte .............................................................................................. 288 Struktur som støtte .................................................................................................. 289 Gradert utfordring på tekst .................................................................................... 290 Skriftlig eller muntlig fortelling med gradert visuell støtte ............................... 291


innhold  15

Språklig, gradert støtte ............................................................................................ 291 Fra kontekststøttet til akademisk, taksonomisk språk ...................................... 291 Dialog ......................................................................................................................... 293 Førstespråk ................................................................................................................ 293 Trinnvis læring ved kognitive eller språklige vansker ................................................ 294 Analysere og planlegge hva som skal læres ........................................................ 295 Bevisst læring ............................................................................................................ 295 Begynne med å vekke interesse og støtte imitasjon .......................................... 296 Lære i en kjent sammenheng først ........................................................................ 296 Trinnvis bruk av kontekstuell hjelp ........................................................................ 297 Dele opp arbeid med en oppgave ......................................................................... 297 Skrive en fortelling eller oppgave .......................................................................... 298 Lik tekst, ulike oppgaver .......................................................................................... 298 Referanser ........................................................................................................................ 299 Stikkord ............................................................................................................................. 323


Innledning Denne boken tar for seg to ulike pedagogiske fagområder. På den ene side barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov, med vekt på språkvansker og utviklingshemminger. På den annen side flerspråklige med ulik bakgrunn som er i gang med å lære seg et nytt opplæringsspråk, og har behov for tilrettelegging ut fra sin spesielle erfaringsbakgrunn. Flerspråklighet er ikke en vanske eller et område innen spesialpedagogikken. Noen flerspråklige er i gang med å lære seg et nytt opplæringsspråk som brukes i barnehage og skole, og har med seg viktige ferdigheter på et annet språk. Dette er en ressurs som gir mange muligheter ved riktig tilrettelegging. Derav tittelen på denne boken: Flere språk, flere muligheter. Selv om flerspråklighet ikke er en spesialpedagogisk utfordring, vil lite erfaring med opplæringsspråket som brukes i barnehage eller skole gi behov for en tilrettelegging som gjør at de kan utnytte sine ulike ressurser best mulig, som aktive deltakere i å tilegne seg ny kunnskap og bygge opp nye språklige ferdigheter. Derfor er de to fagområdene kombinert i denne boken. Kjernen i boken er en arbeidsmodell for pedagogisk og spesialpedagogisk tilrettelegging. Modellen legger spesielt vekt på tilrettelegging som gir muligheter for å være aktive deltakere i ordinær opplæring sammen med andre. Boken er rettet mot pedagoger og andre profesjonelle som arbeider med de nevnte gruppene i barnehage og skole, og ikke minst studenter innen fagområdene. Boken er også aktuell for pedagoger som arbeider med enspråklige barn med spesialpedagogiske behov, og flerspråklige barn uten tilleggsvansker. Denne andre utgave av boken er revidert og utvidet med innsikter fra nyere internasjonal forskning og erfaringer fra pedagogisk og spesialpedagogisk praksis utviklet de siste år på disse fagområdene. Det har medført at stoff har blitt flyttet til andre kapitler enn i førsteutgaven. I kapittelet om flerspråklig tilrettelegging og læring er teorien om morsmålsaktiviserende læring nærmere utdypet, og bygget inn som hovedgrunnlag for flerspråklig opplæring. Nytt i boken er også metodikken «Fra ord til orden», en metodikk som er aktuell for


18  innledning trinnvis å utvide fra ordlæring, som har vært mye fokusert i språkpedagogikk de siste årene, til å bygge opp mer avanserte språkferdigheter nødvendige for læring og problemløsning i barnehage og skole. Denne metodikken kan være anvendelig både ved språkvansker og ved manglende erfaringer med opplæringsspråket.

Oppbygning og innhold i boken Boken har tre deler. De spesialpedagogiske fagområdene knyttet til språkvansker og utviklingshemminger er behandlet i del 1, med underkapitler som behandler kombinasjonen flerspråklighet og spesialpedagogiske utfordringer. Språkutvikling, med hovedvekt på flerspråklig utvikling og tilrettelegging, er lagt til del 2. Denne delen tar også for seg tilrettelegginger for å utvikle opplæringsspråket både ved språkvansker og for dem med lite erfaring med opplæringsspråket. Del 3 tar for seg ulike tilpasninger og tilrettelegginger som kan støtte og styrke deltakelse og læring både ved spesialpedagogiske behov og i en innlæring av et nytt opplæringsspråk. Tilrettelegging i skole og barnehage må vektlegge et innhold som gir mening, mestring og trivsel. Det er viktige forutsetninger for en positiv selvoppfatning, og derfra utvikling av sosiale ferdigheter, kunnskaper og språk. I spesial­pedagogisk og flerspråklig opplæring er det spesielt viktig med tilrette­legginger som fremmer opplevelse av mestring i felles, inkluderende læringsaktiviteter. Samtidig skal dette balanseres mot individuelle behov for tilpasninger og tilrette­legging. Meningsfulle læringsaktiviteter med andre barn eller elever er viktig for et sosialt og meningsfullt liv, men gir også språklige og sosiale utfordringer som motiverer til og gir økte muligheter for læring. Dette gjelder ikke minst ved spesialpedagogiske behov, og for flerspråklige som er i gang med å lære seg et nytt opplæringsspråk som norsk, samisk eller norsk tegnspråk. Da er det essensielt at opplæringen faktisk inkluderer disse gruppene, slik at de kan delta i praksis. Kapittelet «Tilrette­legging for deltakelse og inkludering» i del 3 har derfor spesiell vekt på hvordan dette kan planlegges og organiseres. Tilrettelegging for aktiv deltakelse forutsetter gode kunnskaper om barnet eller elevens forutsetninger og behov, en planlagt og samordnet gjennomføring fra alle pedagoger eller annet personale som er involvert, og ikke minst i samarbeid med barnet selv og foresatte. Vurdering av forutsetninger og behov


innledning  19

er behandlet i første kapittel, «Vurdering. Et grunnlag for god tilrettelegging», i del 1. Vurderingene vektlegger to hovedområder: • I forkant av planlegging: kunnskap om bakgrunn, erfaring og ferdigheter som gir innsikt i forutsetning for utvikling og behov for tilrettelegging av det som skal læres. • Inkludert i det pedagogiske arbeidet: vurdere effekter av tilrettelegginger og tiltak og hva som bør justeres i disse. En mer grundig og systematisk gjennomgang av utredning og vurdering finnes i boken Minoritetsspråk og flerspråklighet (Egeberg, 2016).

Arbeidsmodellen Mestring, deltakelse og læring forutsetter samordning av, og samarbeid om, flere ulike tilrettelegginger. Arbeidsmodellen som står sentralt i denne boken (figur 1) har fire hovedområder som bør ivaretas for å sikre systematisk arbeid med innhold og støtte forståelse og læring: forarbeid, ordlæring, støtte for forståelse og aktivisering og overføring. De tre første av disse områdene i modellen er spesielt sentrale for arbeid med språkvansker og utviklingshemming, uavhengig av flerspråklig bakgrunn. Disse tre områdene er behandlet i del 2 og 3 i boken. Barn og elever som er i gang med å lære seg et nytt opplæringsspråk vil i tillegg ha behov for å kunne utnytte sine flerspråklige muligheter. Tilrettelegging for aktivisering og overføring av ferdigheter mellom språkene er derfor med som det fjerde området i modellen. Dette er spesielt behandlet i kapittelet om flerspråklig tilrettelegging og læring i del 2. Jeg gir her en kort oversikt over områdene i modellen, og kommer tilbake til og utdyper disse i senere kapitler i boken. Forarbeid med nytt læringsinnhold er korte, innledende økter der man arbeider med forkunnskaper. Det kan øke oppmerksomhet og forståelse; en turbostart som øker motivasjon og læringsutbytte. Forarbeid gjøres gjerne i en mindre gruppe eller en-til-en, og retter oppmerksomheten dels mot aktivisering av de erfaringer og kunnskaper barna allerede har om temaet, og dels mot læring av avgrensede nye kunnskaper og ferdigheter som kan øke muligheter for å mestre nytt læringsinnhold. Fokus på ordlæring gjennom hele arbeidet med tema skal utvide kunnskap om ord som vil være sentrale i arbeid med de nye kunnskapene. Slik kan ordkunnskapene bli en viktig støtte for å forstå, huske og kommunisere om temaene man arbeider med. Gjennom å tilrettelegge for bruk av flerspråklige ferdigheter vil man dermed sørge for aktivisering og over-


20  innledning føring av ferdigheter og kunnskaper mellom språkene barnet forholder seg til. Dette skal blant annet hjelpe barnet å utnytte sine beste språkferdigheter for ny læring. Når barnet deltar i videre arbeid med tema, kunnskaper eller ferdigheter i den ordinære opplæringen, er kanskje det viktigste pedagogiske virkemidlet støtte for forståelse. Dette vil dels være å støtte forståelsen av barnets erfaringer som aktiverte erfaringer og kunnskap fra forarbeidet, ordlæring og flerspråklig aktivisering, dels å støtte forståelsen gjennom ulike former for kontekststøtte, som forklaringer, visualiseringer eller konkrete aktiviteter. Aktivisering og overføring 1. språk

2. språk

Erfaringsopphenting

Støtte i erfaring

Støtte for forståelse

Forarbeid

Ny grunnleggende forkunnskap

Støtte i kontekst

Ordlæring

Figur 1 Arbeidsmodell med nye tema

Samarbeid med foreldre kan inkluderes på en naturlig måte i flere deler av modellen. Det gir utvidede læringsmuligheter blant annet gjennom at ny kunnskap kan læres gjennom flere språk, og støttet i ulike erfaringer gjennom muligheter for å koble læringsinnhold også til kjente erfaringer hjemmefra. Flere eksponeringer, bruk og erfaringer med ord og kunnskap øker også lærings­ mulighetene. Samarbeid med foresatte er viktig for et godt læringsutbytte, og er spesielt omtalt i kapittel 1 om vurdering i delkapittelet Grunnleggende informasjon ved oppstart, og i del 2 under Tilrettelegging for flerspråklig og morsmålsaktiviserende læring. Metodikken som presenteres i boken bygger på praksisrelatert forskning og erfaringer fra systematiske utprøvinger i klinisk praksis. Når man prøver ut nye pedagogiske arbeidsmåter kan man ikke forvente at disse mestres eller gir ønsket effekt med en gang. Det tar gjerne tid å prøve ut og lære seg nye arbeidsmetoder såpass effektivt at det gir målbare nok effekter på læring (Justice et al.,


innledning  21

2008). Gjennomføring krever samarbeid, pedagogisk kreativitet, nødvendig pedagogisk kunnskap og systematisk og intensiv nok utprøving over tid. Det vil oftest kreve god organisering, samarbeid og tid til å reflektere over gjennomføring og nye muligheter. Erfaringer fra implementering viser at tid til samarbeid om vurdering og tilrettelegging er et kritisk punkt, og helt nødvendig for å gjennomføre en pedagogikk som gir effekt. Tilrettelegging for dette er spesielt et lederansvar. Tilrettelegging etter arbeidsmodellen inkluderer flere områder av tiltak, men det er ikke å forvente – eller anbefale – at barnehager og skoler gjennomfører alt med en gang. Det kan anbefales å begynne med de områder og metoder som lettest lar seg prøve ut, og som gir barna eller elevene best muligheter for deltakelse og mestring. Erfaringsmessig kan det ofte være hensiktsmessig å begynne med enkle forberedelser til temaer og kunnskap gjennom forarbeid, og organisering og samarbeid rundt dette for en inkluderende opplæring. Et annet sentralt område vil være arbeid med språk- og ordlæring. Andre områder i arbeidsmodellen kan så integreres i tilretteleggingen trinn for trinn.

Begrepsbruk Jeg har valgt hovedsakelig å bruke betegnelsen flerspråklighet i denne boken. Dette er en vid og mestringsfokusert betegnelse som inkluderer barn, unge og voksne som bruker og forholder seg til flere språk, uavhengig av hvilken kompetanse de har oppnådd på de ulike språkene. Bimodal flerspråklighet er når språkene bruker ulike modus, som ett talespråk og ett tegnspråk. Flerspråklig pedagogikk er tilsvarende en vid betegnelse som inkluderer mange ulike måter å forholde seg til og anvende flerspråklig kompetanse i pedagogikk og spesialpedagogikk. Minoritetsspråklig vil i tråd med mye offentlig bruk bli brukt om barn, elever og voksne som har et annet førstespråk enn opplæringsspråket, og som for øyeblikket har for lite erfaring med dette til at det beherskes i tråd med egne forutsetninger. Opplæringsspråket er hovedspråket eller -språkene som brukes i opplæringen i barnehagen eller skolen, som norsk, samisk eller tegnspråk, men kan også for noen være alternative kommunikasjonssystemer med symboler eller tegn. Førstespråk vil her bli brukt om det språket barnet hovedsakelig har hatt erfaringer med i oppveksten, og vil oftest tilsvare betegnelsene morsmål eller hjemmespråk. Andrespråk vil da tilsvare det nye språket som læres, vanligvis det samme som opplæringsspråket. Fremmedspråk er et språk man lærer i tillegg, for eksempel engelsk eller fransk i norsk skole.


22  innledning I mange land er et annet språk enn hjemmespråket blitt brukt i barnehagen eller skolen, som engelsk eller arabisk. Dette tidligere opplæringsspråket kan da være mer utbygget, eller mer funksjonelt, når det gjelder kunnskaper og språkferdigheter enn førstespråket. Betegnelsen opplæring velger jeg å anvende om pedagogisk virksomhet både i barnehage og skole. En del forskning og tilrettelegging som presenteres i denne boken er aktuell både i barnehage og skole, mens det i andre tilfeller er eksempler spesielt rettet mot enten barnehage eller skole. Jeg velger generelt å snakke om barn, også når det er snakk om elever i skolen, for å unngå for mye oppramsing av typen barn, elever, ungdom og voksne.


[start del]

DEL 1 SPESIALPEDAGOGISKE UTFORDRINGER OG MULIGHETER Denne delen tar for seg spesialpedagogiske fagområder knyttet til språkvansker og utviklingshemminger. God pedagogisk tilrettelegging forutsetter god vurdering, som er behandlet i første kapittel. Kapitlene i del 1 har underkapitler som behandler kombinasjonen flerspråklighet og spesialpedagogiske utfordringer.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.