Dialoger med elever: Utdrag

Page 1

Dialogermedelever

IngridGrimsmoJørgensen

Forord

Menhvorforhørerhunikkepåmeg?Hvorforsierhan ingenting?Jegharholdtkursogundervistitemaetsamtalermedbarnoverflereår,ogjegharikketallpåhvor mangegangerjegharfåttdissespørsmåleneavdyktigeog engasjertestudenteroglærere.Ogtromeg,jegharopplevd detteselv,bådeiskolenogiarbeidetmedbarnogungei mangeulikesammenhenger.Ungesomseribordet,mumler ogsvarerikke.Jegforståratmankanføleseglittmaktesløs isamtalermedbarn.

Detertydelignårsamtalerikkefungerer.Vikanoppleve«åsnakkeforbihverandre»,samtalengårilåsognoen gangerkandetutviklesegreneordkrigermedmyefølelser. Dettehardukanskjeopplevd.Jegskalværedenførstetilå innrømmeatjegoftemåbitemegitungenforåkonsentrere megomålyttefremforåkorrigere,irettesetteellerargumentere.Deternoengangerlettåtenkeatsamtalerhandler omåbestemmeoverandre.Spesieltbarn.

Overtidharjegfåttlovtilåstuderedettenærmere,og idennebokaviljegskriveomegneerfaringerfrasamtaler medbarnogunge,ogikkeminsthvajegharlært.Boka handlerblantannetomhvordanlærerenkanbrukedialogensomfremgangsmåteiulikesamtalermedelever.

Lillehammer IngridGrimsmoJørgensen

Innhold Forord ............................................. 1.Hvorforhørerduikkepåmeg,Fredrik? ........... 2.Likerduhelemeg? .............................. 3.Kanjeghjelpedeg? .............................. 4.Lytterdu? ....................................... 5.Jegforstårdeg .................................. 6.Dialogensomfremgangsmåte ................... 7.Ulikemåteråspørrepå .......................... 8.Nårdialogenblirvanskelig ....................... 9.Dialogen–eteksempel .......................... 10.Hvakunnejeggjortannerledesisamtalenmed Fredrik? ........................................ Referanseroganbefaltlitteratur ..................... 5 9 15 21 25 27 31 37 43 49 53 57

Hvorforhørerduikkepåmeg,Fredrik?

Fredriksernedmensjegsnakker,hanserderetterutavvinduetogsukker.Desistefemminutteneharhansvart«jeg vetikke»,«dethuskerjegikke»,«ehh»og«detvarikke baremeg»mensjegfortelleromdetsomskjerpåfotballbanen.Hansitteruroligpåstolen.Jegserpåhanogsier:«Jeg vethvasomskjerpåfotballbanen,flereharsagtatduklaskerdegipannaoghimlermedøynenenårnoenbommerpå ballen.DuhartilogmedsagtdummetingtilMads.Detgår faktiskikkeanåoppføresegslikmotandre.Jegforventer atdusluttermeddettenå,hvisikkesåkanduikkespille fotballmerifriminuttene.»Hansvarerikke,ogserutav vinduetmensjegsnakker.

Somlærerharjeghattmangeslikesamtalermedelever. Isamtaleneerjegtydeligpåhvorforjegønskeråsnakke medeleven,jegfortellerdetjegvetogpresentererenkonsekvens.Jegpleieråspørreomelevenforstårdetjegsier, menstillerfåspørsmålunderveis.Slikoppførselmåfåkonsekvenser.Jegenderofteoppmedatelevenservekkogsier vetikke, detvarikkedetsomskjedde, detvarikkemeg. Slike alvorsprater harofteførttilatdetharblittmeravdet jegønskermindreav.Merdrittslenging,himling,klasking

KAPITTEL1
9

ipannaogsåvidere.Hvaerårsakentildet?Hvorforhører hanikkepåmeg?

Idennebokaertemaetsamtalermedelever,oghvordandusomlærerkanbrukedialogensomfremgangsmåte nårdusnakkermedelevenedine.Somlærersnakkerdu medklassendin,medgrupperogmedenkeltelever.Samtalermedelevereretselvfølgeligleddilæreprosesserog erutgangspunktforatdusomlærerkanfåtilgangtilelevenesopplevelseavskolemiljøet.Dusnakkermedelevene foråblikjent,foråtrøsteogforåveilede.Noensamtaler handleromåundersøkenoeellerågiinformasjon,andre samtalerkanhandleomågielevermulighettilåbearbeide opplevelserogfølelser.Samtaleneduharmedelevenedine erulikebådenårdetgjelderlengde,strukturoginnhold, menvikanskillemellomplanlagteelevsamtalerogallede mangesmå,uforberedtehverdagssamtalenesomskolehverdagenerfullav.

Forskningviseratallesamtalerviharmedelever,og hvordanvilykkes åkommeidialog,eravgjørendefor hvorlangtvikommeriarbeidetmedåhjelpeeleverinni godeutviklingsmønstre.Enkankanskjetenkepåsnakking somenklarmetodeellerfremgangsmåte,mensbarntenkerpåsnakkingsomenrelasjon,enprosessellerenholdning.

Såhvaerforskjellenmellomensamtaleogendialog?Det motsatteavdialogermonolog.Dialogener etfellessamarbeidsprosjekt derlærereogeleverskapernoesammen.Det somskapes,kanværeenbedrefellesforståelse,heltnye innsikter,ellernoeannetmangårsammenom.Foratnoe nyttskaloppstå,krevesåpenhetogendringsviljeogsåfra lærerensside.Idialogenlytterlærerenfordihenerinteres-

10

sertidetelevensier,ogeråpenforåendredethentenker.Grunnlagetforslikesamtalerleggesialletreffpunktene mellomdegogeleveneifriminuttene,igangeneogiklasserommet.Deterviktigatlærerenvethvordanmanbygger relasjonertilalleeleveroghvasomerrelasjonensvirkestoff.

Ungdata-rapportviseratdeallerflesteungdommeroppleverskolensometstedfortrivseloginkludering(Bakken,2022).Detbetyratetflertallavungdommerfølerseg inkludertielevmiljøetogharlæreresomdeertryggepå. TallfraElevundersøkelsenviserdetsamme;deflesteelever haretgodtskolemiljømedhøytrivselogstøttefralærerne sine.

Mennoeneleverblirutsattformobbing.Deforteller omryktespredning,truslerogutfrysingfrajevnaldrende påskolenogifritiden.Noenavdisseelevenesvarerat ingenvoksnevissteommobbingen(Utdanningsdirektoratet,2021).Vimåtapåalvoratelevergiruttrykkforatde oppleveratlærereikkeerinnenrekkeviddeellerertilgjengeligenårdeharbehovforkontaktmeddem.Skolenhar enaktivitetspliktforåsikreateleverharettrygtoggodt skolemiljø.

I2017bledetgjortendringeriopplæringslovenkapittel 9Aomelevenesskolemiljø.Formåletbaklovendringenerå sikreeteffektivtvirkemiddelmotmobbingogutrygtskolemiljø,ogstyrkerettighetenetileleverogforeldre.Etter§9 A-4harallesomarbeiderigrunnskolenenaktivitetsplikt beståendeavulikedelplikter.Enavdelplikteneerundersøkelsesplikten,somutløsesnårenansattharmistankeom ellerkjennskaptilatenelevikkehardettrygtoggodtpå skolen,ellerelevenselvsierifraomdette.

11

Formåletmedundersøkelsesplikteneratskolenskalfå frembakgrunnenforelevensopplevelseavskolemiljøetog hvilkefaktorersompåvirkerelevensopplevelse.Nårskolen undersøker,vildenallerviktigsteinformasjonskildenofte væreelevenselv.Samtalenmedelevererderforviktigialle faseriarbeidetforettrygtoggodtskolemiljø.

Somlærerskaldualtsåikkebarehakunnskapom fagene,menogsåhakunnskapomkommunikasjonog relasjonensbetydning.Deterviktigåunderstrekeatdet ientravelskolehverdagkanværekrevendeåfinnetidtil alle.Hverdagenkanværehektiskiskolen,oglærerehar ikkealltidtidtilåstoppeopp,kjenneetterellertenkeseg grundigom.Ingenlærervilgjøredetriktigehvergang, ogdeterhellerikkemålet.Noengangerblirmanutålmodigogsint.Detertøftåinnrømmebådeforsegselv ogandrehvismanikkefårdettil.Deterderforviktigat allelærereharkunnskapomogtrenerpååsnakketrygt medelevene.Deterskoleledelsensansvaråpassepåat detteskjer.Hvordanansatteskaltilegneseg,øveogvedlikeholdesnakkekompetansenbørværeetpunktialtutviklingsarbeid.

Ideførstekapitleneibokafortellerjegomulikeforhold somkanværeavbetydningforåsnakketrygtihverdagssamtalenemedelevene.Jegharvalgtåskriveomåforstå, ålytte,åvaliderefølelserogåværeentrygghavn.Deretterintroduserejegendialogiskfremgangsmetodesomer utvikletavdenorskeforskerneKariGamstogÅseLangballe.Dendialogiskefremgangsmåtenielevsamtalerinnebærerbådekunnskapomuliketingsompåvirkersamtalen, ogmertekniskefremgangsmåterforhvordanlærerenkan formuleresegisamtalermedelever.

12

Hvertkapittelibokastartermedeteksempel.Viderefortellerjegomulikegreplærerenkantahvissamtalenblirvanskeligellerstopperopp.Avslutningsvisserjegnærmerepå hvajegkunnehagjortannerledesisamtalenmedFredrik.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.