Broen til fagspråket: Utdrag

Page 1


Broen til fagsprĂĽket


Helene Thise og Katja Vilien

Broen til fagsprĂĽket 32 ideer som styrker sprĂĽket i alle fag

Forord av Pauline Gibbons Oversatt av Ingvill Christina Goveia


Helene Thise og Katja Vilien Originalens tittel: Broen til fagsproget. 32 idéer til at styrke sproget i alle fag Oversatt av Ingvill Christina Goveia © Opprinnelig utgave Samfundslitteratur, København, 2019 Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2021 ISBN 978-82-02-68731-1 1. utgave, 1. opplag 2021 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Illustrasjoner: Imperiet (Jes Madsen) Omslagsdesign: Anna Salander Sats: Bøk Oslo AS Trykk og innbinding: Livonia Print SIA, 2021, Latvia Hent, rediger og skriv ut tilleggsmateriell på bokens nettside på www.cda.no. Søk opp tittelen. Filene kan lastes ned under fanen «Tilleggsmateriell». www.cda.no akademisk@cappelendamm.no


INNHOLD

Innhold 9

Forord av Pauline Gibbons

13

Kjære leser 14 Bokens oppbygging – slik bruker du den 15 Forfatternes takk

Del 1 · Bakgrunn og modeller 18 Tankene bak bromodellen: stillasbygging for språklig utvikling i fagene 18 19 20 21

Stillasbygging Språk i forskjellige sammenhenger Eleven skal være språklig aktiv Flere språk som ressurs

23 Bromodellen 23 24 24 25 28

Fase 1: Aktivere hverdagsspråk Fase 2: Introdusere fagspråk Fase 3: Arbeide med fagspråk sammen Fase 4: Produsere fagspråk Planleggingsskjema med utgangspunkt i bromodellen

29 Språklupen 32 Når det dukker opp andre språklige behov enn de som er planlagt

5


6

B ro en t i l fagsp r å k e t

Del 2 · De fire fasene 35 Fase 1: Aktivere hverdagsspråk 36 42 43 45 48 50 55 57

Idé 1.1 Felles opplevelser Idé 1.2 Gjenfortelling Idé 1.3 Quiz og bytt, fase 1 Idé 1.4 Åpen idémyldring – ordbank Idé 1.5 Dartskiven – organisering av forforståelse, fokusert idémyldring Idé 1.6 Samtalelekse – aktivering av språket og erfaringene i hjemmet Idé 1.7 Finn en som …, fase 1 – på oppdagelsesferd i egne erfaringer Idé 1.8 Rød – gul – grønn, fase 1 – forforståelse av ordforråd

59 Fase 2: Introdusere fagspråk 60 Idé 2.1 Tankekart, fase 2 – introduksjon av fagspråk 62 Tankekart: fortelling 63 Tankekart: årsakssammenheng 70 Tankekart: sammenlikning 75 Tankekart: beskrivelse 77 Tankekart: klassifisering 78 Tankekart: problemløsning 80 Tankekart: argumentasjon og diskusjon 82 Tankekart: valg av sitater til analyse 83 Tankekart: vurdering 84 Idé 2.2 Kategorisering, fase 2 – sortering i sammenhenger 85 Idé 2.3 Mindmap 88 Idé 2.4 Rundt ordet 90 Idé 2.5 Rød – gul – grønn, fase 2 – enig eller uenig, ta stilling 92 Idé 2.6 Diktogloss med samtalekort 94 Idé 2.7 Pusleoppgaver

97 Fase 3: Arbeide med fagspråk sammen 98 Idé 3.1 Informasjonskløft 102 Idé 3.2 Kategorisering, fase 3 – bearbeiding av fagspråk


INNHOLD

104 105 112 114 115 116 119 120

Idé 3.3 Tankekart, fase 3.3 – bearbeiding av fagspråk Idé 3.4 Argumentasjon Idé 3.5 Finn en som …, fase 3 (bearbeiding av fagspråk) Idé 3.6 Snakk sammen – tenk sammen! Gruppearbeid med rollekort Idé 3.7 Verdiavstemning Idé 3.8 Gruppesamtale med observatør Idé 3.9 Quiz og bytt, fase 3 Idé 3.10 Ukens konvolutt med ord – repetisjon

123 Fase 4: Produsere fagspråk 124 126 130 132 134

Idé 4.1 Familieoppgave. Presentasjon i hjemmet Idé 4.2 Spørsmålsramme for tilbakemeldinger på elevenes fagspråk Idé 4.3 Aktiv lytting og tilbakemeldinger Idé 4.4 Lyttebingo Idé 4.5 Rød – gul – grønn, fase 4 – repetisjon og evaluering

Del 3 · Inspirasjon til bruk av boken 138 140 142 145 146 148

En siste idé: Pyramiden Verktøy for læreren: observasjon av undervisning Verktøy for lærerstudenter: analyse og tilpasning av undervisning og læremidler Verktøy for lærerstudenter: oppbygging av undersøkende oppgave Nylig ankomne elever i ordinær klasse Idé til hvordan nylig ankomne elever kan tas imot: «Hvordan sier vi det?»

151 Tabell med oversikt over ideer i boken

155 Litteratur 157 Stikkord

7


f o ro r d av pau l ine gibb o ns

Forord av Pauline Gibbons I mange land i verden har vi opplevd at flere og flere barn begynner på skolen med ingen eller begrenset kjennskap til skolens språk. Noen av disse barna er innvandrere med foreldre som har valgt å flytte til et annet land. Andre er flyktninger på flukt fra krig eller forfølgelse. For mange år siden, da jeg begynte min karriere som lærer i engelsk som fremmedspråk, som det ble kalt den gangen (jeg var såkalt EFL-lærer – «English as a Foreign Language»), ble elevene ofte tatt ut av klassen for å få språkundervisning. Denne undervisningen var mest rettet mot setningsgrammatikk og uttale, og den hadde ingen sammenheng med det språket eller det faglige innholdet som ble forventet at elevene skulle kunne bruke i den øvrige undervisningen i de vanlige klassene sine. Noen ganger ble elevene oppfattet som svakere enn andre elever på grunn av disse manglende engelskkunnskapene. Det er klart at når skolen eller enkelte lærere senker forventningene til elevenes evner, setter de også grenser for hvilke muligheter disse elevene har til å kunne delta i en intellektuelt utfordrende fagundervisning. Hvis språket ikke integreres i fagundervisningen, risikerer vi til syvende og sist å sette opp en barriere for hva elevene kan oppnå i fremtiden. I motsetning til dette har de fleste skoler nå en ganske annerledes tilnærming til undervisning av elever som skal «lære å lære» på et nytt språk. Man anerkjenner i høyere grad at alle elever har nytte av en intellektuelt utfordrende fagundervisning, så lenge det også finnes en nøye planlagt stillasbygging som støtte for læringen. En måte å beskrive denne tenkningen på er ved hjelp av undervisningsfilosofien High Challenge, High Support, som kapitlene i denne boken støtter seg på. Boken inneholder mange praktiske ideer, aktiviteter og materiell som kan brukes på tvers av fag og med mange aldersgrupper. I begynnelsen av boken blir vi introdusert for tanken om at språk og flerspråklighet er vesentlige læringsressurser. Bromodellen til forfatterne er sentral i boken. Bromodellen beskriver i fire faser hvordan elever gradvis blir støttet i utviklingen av fagspråk og nye fagrelaterte begreper. I fase 1 tar elevene utgangspunkt i språk,

9


10

B ro en t i l fagsp r å k e t

sammenhenger og innhold de kjenner godt. Trinn for trinn beveger de seg mot fase 4 mens de møter nytt faglig innhold og tilhørende fagspråk. I hver fase i bromodellen gir forfatterne konkrete eksempler på fagspråkutviklingen og engasjerende undervisningsaktiviteter. Som forfatterne påpeker, kan ikke utviklingen av fagspråk tas for gitt: Elevene må ha tid til å arbeide aktivt med språket i all læring – og dermed mulighet for å bli posisjonert som potensielle fagspråkbrukere. Bromodellen bygger på de sosiolingvistiske teoriene til Michael Halliday, teorier som også ligger til grunn for arbeidet til mange forskere og lærere ved australske skoler. Helt sentralt står tanken om at det er en sammenheng mellom språket og den konteksten det opptrer i. Halliday har påpekt hvordan språk varierer på tre sentrale måter i alle kontekster: • felt (det temaet det snakkes eller skrives om) • relasjon (mellom den som snakker og den som lytter, eller mellom skribent og leser) • mediering (om språket er muntlig eller skriftlig) Når barn lærer språk, lærer de gradvis å variere språket sitt på disse tre måtene, alt etter hvilken kontekst det brukes i. Bromodellen er basert på en slik sammenheng mellom språk og den konteksten språket brukes i. Boken inneholder mange konkrete ideer for lærere, og av disse ideene er jeg spesielt begeistret for følgende: • At boken inneholder aktiviteter som kan utføres hjemme med foreldrene, for eksempel «samtalelekse». • At elevenes andre språk inkluderes i læringen, og begrepet den samlede språklige kompetansen. • At lærerne oppfordres til å «tenke høyt» når de modellerer skriving av fagtekster. • At elevene får verktøy til å evaluere sitt eget skriftlige arbeid. • At lærerne får et verktøy til å observere undervisning.


f o ro r d av pau l ine gibb o ns

Denne boken vil være en viktig håndbok for lærere som arbeider med elever som ennå ikke er fullt kompetente i skolens språk. Men alle elever, også de elevene som får undervisning på sitt eget morsmål, har behov for å lære å bruke språket på forskjellige måter gjennom skolegangen og i møte med nye fag og temaer. Jeg er derfor ikke i tvil om at alle elever vil få utbytte av den godt tilrettelagte og språklig bevisste tilnærmingen i denne boken. Jeg gratulerer forfatterne med denne svært praksisnære tilnærmingen til undervisning i fagspråk. Pauline Gibbons, 2019 Pauline Gibbons har undervist i andrespråkpedagogikk ved University of Technology i Sydney i mange år, og hun er nå professor ved University of New South Wales.

11


k j æ r e l ese r

Kjære leser Enten du er lærer eller lærerstudent, er vårt ønske at denne boken vil hjelpe deg. Vi vil gjerne gi deg ideer, materiell og aktiviteter som du kan bruke direkte i undervisningen, og vi vil gjerne gi deg en ramme å tenke innenfor når du skal planlegge språkutviklende undervisning. Gjennom arbeidet vårt ved lærerutdanningen og ved videreutdanningen i dansk som andrespråk ved Københavns Professionshøjskole møter vi utallige lærere som etterspør helt praksisnære verktøy og eksempler på hvordan undervisningen kan tilrettelegges etter de prinsippene for språkutviklende arbeid som vi presenterer dem for. Vi vet at en språkutviklende undervisning gagner alle elever – selv om vi primært har søkelys på læringen til flerspråklige elever. Sammen med erfarne lærere som vi har undervist i videreutdanning, har vi fått positive erfaringer med aktivitetene i denne boken: Bedre faglig forståelse og bedre elevprodukter (både skriftlig og muntlig), mer aktivitet i klassen, bedre og flere svar når man stiller et spørsmål, strategisk og effektiv bruk av flere språk i læringen, bedre samarbeid med hjemmet og frigjøring av lærerressurser gjennom økt elevaktivitet. Vi vet at de enkelte aktivitetene i seg selv ikke kan sikre dette. Det er nødvendig å tenke helhetlig, og derfor har vi laget bromodellen som en ramme for denne tenkningen. Modellen og denne boken ble utarbeidet for danske klasserom og er her oversatt og tilrettelagt for norske forhold. Vi ønsker å gi deg ideer og verktøy som ligger tett opptil praksis, og derfor har vi tilstrebet å gi deg mange konkrete forslag og ferdige produkter til undervisningsaktiviteter. Noen av aktivitetene kjenner du nok fra før, og du har sikkert enda flere ideer selv. Vi ønsker å gjøre det tydelig hva de enkelte aktivitetene kan brukes til – hvor de kan settes inn, og hvordan de kan brukes – når vi konsentrerer oss om språkutvikling. Med denne boken får du: • En modell – bromodellen – som støtte for å kunne tilrettelegge en språkutviklende undervisning. • En meny med konkrete ideer; aktiviteter og maler som du kan bruke slik at de passer til nettopp ditt tema, ditt fag og dine elever.

13


14

B ro en t i l fagsp r å k e t

• Verktøy til å bli bevisst på det språket som er relevant å rette oppmerksomheten mot og arbeide med – herunder «språklupen» og «tankekart». I de fleste tilfellene fyller du ut malene selv, eller velger de ordene og det språket dere skal arbeide med. • Materiell du kan bruke direkte: Forslag til aktiviteter og eksempler på materiell som du kan bruke som det er, eller redigere og supplere som du vil. Du kan hente dette via bokens nettside hos cda.no under fanen «tilleggsmateriell».

Bokens oppbygging – slik bruker du den • Les om bromodellen og gjerne også om tankene bak, som vi presenterer nedenfor. • Bruk «språklupen» som hjelp til å bli bevisst på det språket elevene skal utvikle. • Bruk bromodellen for å tilrettelegge undervisningen din i fire faser, slik at du kan forsikre deg om at de enkelte aktivitetene bygger på hverandre, at elevene er aktive, trekker ressursene sine inn i læringen og utvikler språk og fag i sammenheng. De enkelte aktivitetene er ikke språkutviklende i seg selv, men skal alltid inngå i et sammenhengende undervisningsopplegg. • Deretter kan du velge fritt blant ideene eller aktivitetene i boken som du vil! Bruk boken som inspirasjonskilde og håndbok. Bruk materiell og maler som ressurser, og suppler med dine egne og kollegaers ideer, materiell og aktiviteter. Vi håper at du som er lærerstudent, vil bruke boken i utdanningen og praksisen din. Til deg som vil bruke bromodellen i en oppgave eller til eksamen, har vi tilføyet et forslag til en overordnet oppbygging. Se verktøyet «oppbygging av undersøkende oppgave» på side 145. Vi håper at du som er faglærer, vil bruke bromodellen som en ramme for planlegging og refleksjon og boken som håndbok og idébank i den daglige praksisen din. Til deg som jobber med nyankomne elever, har vi et spesielt kapittel i siste del av boken. Vi håper at du som veileder kollegaer i norsk som andrespråk, vil bruke boken både i veiledning og i egen praksis. Til deg som vil arbeide med obser-


k j æ r e l ese r

vasjon av undervisning, har vi satt inn et skjema i slutten av boken som vi håper du kan bruke. Se verktøyet «observasjon av undervisning» på side 140. Og vi håper at du som underviser i norsk som andrespråk, vil bruke bokens prinsipper og aktiviteter også i den temabaserte undervisningen av voksne.

Forfatternes takk Vi retter en stor takk til fagkollegaene våre ved Københavns Professionshøjskole for deres inspirasjon, sparring og store vilje til å dele og utvikle i fellesskap. Aktivitetene og tenkningen i boken er i høy grad et resultat av vårt felles arbeid, og alt dette ville ikke ha blitt til uten dere som samarbeidspartnere og kollegaer. Takk! Vi takker spesielt Pauline Gibbons for samarbeid og forord. Vi er svært beæret over og takknemlige for den velviljen og støtten du har vist oss – og for din anbefaling av arbeidet vårt. Takk til originalforlaget Samfundslitteratur for stort engasjement og arbeidet med boken. Takk for troen på ideene våre og det alltid positive samarbeidet som har løftet både prosessen og produktet. Det har vært en fornøyelse! Katja & Helene

15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.