1.Ciclul deșeurilor: cele 4 R-uri

Page 1

Ciclul deșeurilor

eliminarea adecvată și reciclarea produselor aflate la sfârșitul duratei lor de viață:

Les 4R

SE MI LASCI NON VALE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese


PROIECTUL „SE MI LASCI NON VALE” (NU ESTE CORECT SĂ MĂ ABANDONEZI) ȘI CELE PATRU DOSARE Această broșură a fost creată de Asociația de Promovare Socială „Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali - CDCA Abruzzo” (Centrul de Documentare a Conflictelor de Mediu - CDCA Abruzzo) în cadrul proiectului „Se mi lasci ... non vale! - Conoscere e prevenire ”(nu este corect să mă abandonezi - Conștientizare și prevenire) finanțat de regiunea Abruzzo - Departamentul pentru sănătate și bunăstare - Serviciul de planificare socială - dpf014 în cadrul procedurii de licitație „Finanțarea inițiativelor și proiectelor de relevanță regională promovate de organizații de voluntariat și asociații de promovare socială pentru implementarea activităților de interes general”. Obiectivul general al proiectului este de a promova gestionarea deșeurilor, prevenirea producerii de deșeuri, dezvoltarea durabilă, schimbările climatice și economia circulară printr-un set de activități care vizează diferite categorii de populație și instituții publice și private, inclusiv traducerea dosarelor în cele șapte limbi străine cele mai răspândite în regiunea Abruzzo. În mod special, aceste patru dosare sunt disponibile în următoarele limbi străine, pentru a facilita comunicarea și înțelegerea schimbărilor culturale necesare la ora actuală: română, albaneză, arabă, chineză, rusă, engleză, franceză.

.


Aceste patru dosare sunt: Nr. 1 - „Ciclul deșeurilor, eliminarea adecvată și reciclarea produselor aflate la sfârșitul duratei lor de viață: cele 4 R-uri”. Nr. 2 - „Daune cauzate de aruncarea deșeurilor în mediul natural și beneficiile sociale, de mediu și economice ale adoptării comportamentelor responsabile și durabile”. Nr. 3 - „Utilizări alternative ale alimentelor - evitarea risipei de alimente și multe altele”. Nr. 4 - „Dezvoltare durabilă, schimbări climatice și economie circulară - Comportamente responsabile de adoptat”. Oricine poate distribui și imprima dosarele, menținându-le caracteristicile grafice și de conținut.

“...Vom fi cunoscuți după urmele pe care le lăsăm după noi...” Proverb Dakota

august 2021


SE MI LASCI NON VALE


În natură, deșeurile nu există, deoarece natura nu produce deșeuri. Natura are propria sa economie care se bazează pe un capital natural – materia – și pe energia disponibilă în mod gratuit, cum ar fi energia solară. Planeta noastră este un sistem închis, dar nu izolat, deci face schimb de energie cu mediul extern, dar nu și materia, care rămâne pe planetă. Mai simplu spus, în procesele naturale, în timpul reacțiilor chimice, nu se produc deșeuri și chiar dacă ar fi produse deșeuri, în cele din urmă ele și-ar găsi rostul într-un ciclu natural. În prezența energiei solare, această reciclabilitate a creat condițiile necesare existenței vieții de-a lungul a milioane de ani.


Pe de altă parte, oamenii par a fi adevăratul inamic al acestui principiu, devenind un mare „creator” al deșeurilor. De fapt, majoritatea proceselor de producție umană de la revoluția industrială au fost: bazate pe utilizarea energiei fosile și epuizabile (petrol, cărbune, uraniu și gaze) prin combustie. rezultând un produs comercial care „neapărat” trebuie să fie de scurtă durată pentru a crește consumul. creând o cantitate mare de deșeuri poluante și nereciclabile, provocând concentrații mari de particule în atmosferă (cum ar fi oxizii de azot și CO2) care, neputând fi absorbite de ciclurile naturale de reciclare, amplifică efectul de seră.


Gestionarea ciclului deșeurilor se referă la ansamblul de măsuri care vizează gestionarea întregului proces al produselor, de la producția acestora până la eliminarea lor finală. Obiectivul gestionării deșeurilor este eliminarea sau cel puțin limitarea impactului asupra mediului și sănătății, reducând totodată producția de deșeuri în sine și creând posibilitatea recuperării unor resurse din acestea. Gestionarea deșeurilor se realizează în conformitate cu principiile precauției, prevenirii, proporționalității, responsabilității și cooperării tuturor părților implicate în respectarea principiilor legislației naționale și comunitare, având în vedere în mod deosebit principiul „poluatorul plătește” al Comunității. Decretul legislativ 22/97 este primul din Italia care a încercat să pună într-o anumită ordine această chestiune complexă. Articolul 6 alineatul (1)definește deșeurile ca„orice substanță sau obiect[...] pecare posesorul îl aruncă sau intenționează sau trebuie să îl arunce”. Acesta constituie baza actualului sistem de gestionare a


deșeurilor. Implementează 3 directive europene importante: 91/156/CEE (deșeuri); 91/689/CEE (deșeuri periculoase) și 94/62/CE (ambalaje și deșeuri de ambalaje). Cunoscut și sub denumirea de „Decretul Ronchi”, a schimbat și reglementat în mod semnificativ modelele de recuperare și eliminare a deșeurilor, transformând conceptul de deșeuri dintr-o problemă într-o resursă. Decretul legislativ nr. 152/2006, care este încă în vigoare, la reamintit și la consolidat, reglementând gestionarea deșeurilor în baza presupunerii că deșeurile constituie o problemă datorită permanenței lor în mediu, cantității lor aflate în creștere graduală, eterogenității materialelor din care sunt compuse și, în cele din urmă, posibila prezență a substanțelor periculoase. Cunoscut și sub numele de Testo Unico Ambientale (TUA), (Legea de mediu consolidată), conține, de asemenea, o gamă întreagă de paragrafe dedicate evaluării impactului asupra mediului (EIM) și evaluării strategice de mediu (SEA) necesare pentru demararea multor activități. De asemenea, acesta asimilează ierarhia acțiunilor de gestionare a deșeurilor (ordinea priorității în ceea ce privește adoptarea


lor) stabilită în legislația UE aflată la baza strategiei celor 4 R-uri. Deșeurile sunt clasificate în funcție de originea lor, în deșeuri municipale și deșeuri speciale și, în funcție de caracteristicile lor periculoase, în deșeuri periculoase (Art. 183) și deșeuri nepericuloase, utilizând Catalogul european al deșeurilor (EWC) care ajută la identificarea codului EWC corect (care este ID-ul mărfurilor aruncate) și determină dacă acestea sunt sau nu periculoase. În plus, fiecare deșeu trebuie să fie caracterizat, adică caracteristicile sale trebuie determinate prin colectarea tuturor informațiilor necesare pentru eliminarea finală în condiții de siguranță. Deșeurile municipale sunt gestionate de municipalități (art. 198 din Decretul legislativ 152/2006 modificat) și se referă la majoritatea deșeurilor produse de gospodării, sau de entități care nu reprezintă gospodării, numai pentru componenta deșeurilor municipale. Gestionarea deșeurilor urbane prevede un sistem organizat compus din competențe de stat, regionale, provinciale și municipale: statul are responsabilitatea de a defini criteriile generale de gestionare a deșeurilor (Decretul legislativ 152/2006 Art.195).


Regiunile sunt responsabile pentru planificare (Decretul legislativ 152/2006 Art.196) și ele adoptă, de comun acord cu municipalitățile și provinciile, planurile regionale de gestionare a deșeurilor (Decretul legislativ 152/2006 Art.199) care definesc și organizarea colectării selective a deșeurilor și gestionarea uzinelor de eliminare și valorificare a deșeurilor. Municipalitățile dețin funcții operaționale (Decretul legislativ 152/2006 art. 198), cum ar fi stabilirea procedurilor de colectare și a serviciilor de transport și măsurile de igienă și protecție a sănătății care trebuie urmate pe parcursul diferitelor etape ale gestionării deșeurilor. Acestea sunt, de asemenea, responsabile pentru remediere în cazul deversării deșeurilor. Art. 188 descrie, de asemenea, responsabilitățile persoanelor fizice și ale companiilor private care beneficiază de colectarea selectivă a deșeurilor și care astfel produc deșeuri municipale. Deșeurile speciale sunt gestionate în funcție de tipul de activitate desfășurată, fiind publice sau private (articolul 188 din Decretul legislativ 152/2006 cu completările ulterioare) și include toate deșeurile provenite din industrii și întreprinderi, inclusiv spitale, ferme, deșeuri din industria de prelucrare sau din activități comerciale, vehicule învechite, baterii de smartphone și alte dispozitive electronice, medicamente expirate, toner de imprimante, baterii uzate, ulei de prăjit și electrocasnice vechi. Colectarea și eliminarea corespunzătoare a acestui tip de deșeuri sunt gestionate de un sistem de companii private autorizate, prezent în


toată țara. Fiecare municipalitate și fiecare organism de gestionare are propriile proceduri și puncte de colectare specifice pentru eliminarea corectă a acestor bunuri aruncate. Recent, i-au fost aduse mai multe completări ulterioare Decretului legislativ 152/2006, menținându-și în același timp ipotezele și principiile: – Decretul legislativ din 3 septembrie 2020, nr. 116, începând cu 1 ianuarie 2021, a implementat noile directive europene privind deșeurile și ambalajele (851/2018 și 2018/852). 1. a introdus modificări referitoare la clasificarea deșeurilor, eliminând categoria deșeurilor speciale asimilate cu deșeurile urbane.Următoarele tipuri de deșeuri sunt excluse în mod explicit din categoria deșeurilor municipale: „ deșeuri din producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice, sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv nămoluri de epurare, vehicule scoase din uz sau deșeuri din construcții și demolări”.De asemenea, acesta a transferat responsabilitatea clasificării deșeurilor asupra producătorului, care trebuie să atribuie deșeurilor produse codul EWC corespunzător înainte ca deșeurile să fie transportate de la locul producției lor.


2. a revizuit și detaliat reglementările privind răspunderea extinsă a producătorului (sau „EPR”, referitoare la obligațiile și responsabilitățile financiare și organizaționale pe care le are producătorul unui bun atunci când acesta din urmă atinge în ciclul său de viață starea de deșeu), rescriind articolul 178-bis și introducând noul articol 178-ter; 3. Articolele 179, 180 și 181 privind ierarhia în gestionarea deșeurilor, în special în ceea ce privește eliminarea deșeurilor, au fost modificate și într-o mare măsură rescrise. Această modificare include: • Decretul legislativ din 3 septembrie 2020, nr. 118 , de punere în aplicare a Directivei (UE) 2018/849 (privind bateriile și acumulatorii, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice). În vigoare începând cu 27 septembrie 2020, implementează două dintre directivele UE care fac parte din așa-numitul „pachet de economie circulară” și prevede noi dispoziții și reguli privind raportarea și gestionarea DEEE din PV. • Decretul legislativ din 3 septembrie 2020, nr. 119, de punere în aplicare a Directivei (UE) 2018/849 (privind vehiculele scoase din uz) în cadrul pachetului de circulație economică, și în vigoare începând cu 27 septembrie 2020, aduce modificări dealerilor de autoturisme și firmelor de dezmembrare de autovehicule. • Decretul legislativ din 3 septembrie 2020, nr. 121, o parte din pachetul privind economia circulară și care pune în aplicare Directiva 2018/850 (depozite de deșeuri), modifică art. 1 din Decretul legislativ 13 ianuarie 2003, nr. 36. În vigoare începând cu 29 septembrie 2020, se bazează pe o mai bună implementare a ierarhiei deșeurilor prin reducerea


progresivă a depozitelor de deșeuri și îmbunătățirea operațiunilor de prevenire, reciclare și valorificare a deșeurilor în amonte. Acesta prevede „o reducere progresivă a depozitării deșeurilor, în special a deșeurilor potrivite pentru reciclare sau recuperare de alt tip, pentru a sprijini tranziția către o economie circulară [...] Depozitarea tuturor deșeurilor potrivite pentru reciclare sau recuperare, în special deșeurile municipale, va fi interzisă începând cu 2030”. Etapele ciclului deșeurilor pot fi rezumate după cum urmează: Colectare și transport: These are the operations that keep living and working environments healthy. Tratare: art. 2 din Directiva 1999/31/CE definește tratarea deșeurilor ca „toate procesele fizice, termice, chimice sau biologice, inclusiv selectarea, care modifică caracteristicile deșeurilor pentru a le reduce volumul sau natura periculoasă și pentru a le facilita transportul sau pentru a spori recuperarea”. În funcție de tipul de colectare efectuat, pot exista diferite tipuri de tratare a deșeurilor. De exemplu, în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor, putem avea: reciclarea: colectarea, reprocesarea, comercializarea și utilizarea materialelor considerate anterior deșeuri;


recuperarea fracțiunii organice sau compostarea: tehnologie biologică utilizată pentru tratarea fracției organice a deșeurilor colectate selectiv, utilizând un proces de biooxidare și transformarea sa într-un ameliorator de sol agricol de calitate pentru a fi utilizat ca îngrășământ natural. Deșeurile colectate neselectate sunt mai dificil de procesat și sunt adesea tratate astfel încât energia să poată fi recuperată. Câteva exemple ar fi: 1. tratamente la rece: separarea și recuperarea parțială a materialelor, biostabilizarea și eliminarea depozitului de deșeuri; 2. tratamente la cald (sau termice): incinerare pentru recuperarea energiei electrice; încălzirea urbană folosind deșeuri nesortate sau RDF (combustibil derivat din deșeuri); piroliza și gazificarea deșeurilor care implică transformarea materiei organice prin încălzire la temperaturi diferite, respectiv în condiții de absență a oxigenului sau în prezența unei cantități limitate a acestui element. Eliminarea: principalele sisteme utilizate până în prezent sunt gropile de gunoi și incineratoarele. Valoarea economică a gestionării deșeurilor: date ISPRA


Tabelul 01 Compoziția municipalităților eșantion și rezumatul costurilor medii totale de gestionar e pe cap de locuitor și pe kg de deșeuri, regiuni Italia - An 2019 Regiune Abruzzo

Tot. Eșantion de Populația Exemple de Populația Exemple de municipa- eșantion totală municipalități municipa- populație lități (n) (rezidenți) (rezidenți) lități(%) (%) (n)

204

305

1 051 848 1 305 770

66,9

Deșeuri urbane Cost per kg de Cost pe cap de pe cap de deșeuri urbane locuitor (EUR/ locuitor (kg/ (Eurocent/kg*an) rezident*an) rezident*an)

80,6

473,6

176,18

35,3

privind costurile gestionării deșeurilor în regiunea Abruzzo (date Ispra: ISPRA: Institutul Național pentru Protecția Mediului: Inventarul Național al Deșeurilor (isprambiente.it) ). Am ales să folosim datele din 2019, atât pentru că la momentul redactării acestea erau singurele date disponibile, dar și pentru că 2020, din cauza pandemiei COVID-19, a fost un an neobișnuit. Evident, faptul că astfel de pandemii ar putea reapărea ar trebui să ne pună pe gânduri și să acționăm în așa fel încât să nu ne abatem de la nicio regulă și responsabilitate în ceea ce privește producerea și gestionarea deșeurilor. Gestionarea ciclului deșeurilor municipale este responsabilitatea municipalităților, iar costurile/municipalitate pot varia în funcție de: tipul de serviciu activat (numărul vehiculelor de colectare săptămânale, măturarea, gestionarea ecologică etc.), particularitățile teritoriului geografic și localizarea populației aservite (teritorii urbane, montane etc.) organismul de administrare (public/privat) alte variabile de management municipal


Tabelul 02

Medii regionale ale costurilor specifice pe cap de locuitor și pe kilogram de deșeuri, regiunea Abruzzo - Anul 2019 (date referitoare la municipalitățile eșantion)

Abruzzo

Colectarea selectivă a deșeurilor (%)

63,1

Producție Deșeuri urbane pe cap de locuitor kg/loc.

473,6

Costurile de colectare și transport

12,61

24,01

13,74

alte costuri legate de gestionarea deșeurilor municipale neselectate care nu sunt incluse în articolele anterioare

9,33

5,34

Costurile gestionării ciclului de servicii pentru deșeurile municipale neselectate

55,37

31,69

Costurile colectării selective a materialelor individuale

43,81

Costurile de tratare și reciclare nete din veniturile obținute din vânzarea de materiale și energie recuperată și contribuțiile CONAI

12,71

Costurile gestionării ciclului deșeurilor al colectării selective a deșeurilor

56,52

Costurile măturării și spălării străzilor

17,98

3,8

Costuri comune

29,83

6,3

Costuri de utilizare a capitalului

7,48

1,58

Cost total

167,18

35,3

Costurile tratării și eliminării

EUR/locuitor*an

22,03

14,66 4,25

18,91

Eurocent/kilogram*an

Regiune


În Italia, începând cu 1997, le-a fost făcută cunoscută tuturor cetățenilor strategia cunoscută sub numele de 4 R-uri, pentru a promova gestionarea durabilă a deșeurilor, pentru gestionarea corectă și adecvată a deșeurilor și, în general, pentru a asigura sustenabilitatea mediului. Consumatorii și antreprenorii sunt invitați să implementeze „modele durabile de consum și producție” (ESG) ca o alegere strategică, transformând problemele în oportunități de creștere și dezvoltare, deoarece consumul și investițiile „durabile” sunt bune atât pentru antreprenori și angajați, cât și pentru viitorul planetei. Modalitățile de eliminare a deșeurilor, cum ar fi depozitele de deșeuri și incinerarea, sunt destinația finală a deșeurilor care nu pot fi recuperate în alt mod, deci nu sunt incluse în strategia celor 4R-uri: sunt considerate a fi ultimele soluții extreme care trebuie adoptate pentru gestionarea deșeurilor. Punerea în practică a strategiei celor 4R-uri înseamnă a acționa în vederea producerii și utilizării materialelor recuperabile, adică a evita producerea de deșeuri. Colectarea selectivă a deșeurilor, ca o condiție prealabilă pentru orice politică de eliminare, este de fapt „al cincilea R” și poate fi înțeleasă ca un instrument metodologic pentru implementarea principiilor celor „4 R-uri” care au o ordine a priorității (ierarhie) și pot fi rezumate după cum urmează:


Reducerea la sursă este alegerea principală în gestionarea deșeurilor în cadrul politicilor de producție și consum durabile. Folosirea unui număr mai mic de materiale pentru a genera un produs este echivalentă cu reducerea extracției și prelucrării materiilor prime și, simultan, a necesității eliminării. Reciclabilitatea și durabilitatea unui produs sunt parte intrinsecă a produsului și necesită schimbări majore în proiectare, alegerea materialelor, producție și distribuție, iar pentru consumatori, începe prin a pune la îndoială originea și procesele de producție din spatele fiecărui bun. Reutilizarea unui activ fără a-l supune unei transformări înseamnă creșterea valorii sale de utilizare și evitarea nevoii de a produce altele pentru a îndeplini aceeași funcție. Având în vedere acest lucru, au fost create centre de reutilizare, adică spații echipate unde oamenii pot aduce lucruri de care nu mai au nevoie și care pot fi utile altora, extinzându-le astfel ciclul de viață. Multe dintre bunurile care ajung să fie colectate din ușă în ușă și obiectele voluminoase ar trebui duse la centre de reutilizare, și nu aruncate. Reciclarea unui bun de care doriți să scăpați înseamnă transformarea acestuia în materiale similare în urma unor procese speciale de prelucrare. METALS GLASS

PAPER

PLASTIC BATTERIES


Faptul că un material sau un bun este reciclabil nu ar trebui să ne facă să îl supunem unei utilizări excesive sau nemoderate. Un exemplu de astfel de greșeală este utilizarea zilnică a vaselor compostabile și a veselei. Recuperarea unui bun de care doriți să scăpați înseamnă îmbunătățirea acestuia din punct de vedere economic prin activități de recuperare a deșeurilor împărțite în 1) activități de recuperare a materialelor și 2) activități de recuperare a energiei (lista operațiunilor RS din anexa C la partea IV a Decretului legislativ 152/06). Principiul de bază este că tot ceea ce este de prisos sau deșeu într-un proces este în schimb materie primă sau necesară pentru pregătirea unui alt proces. Cel de-al 15-lea raport de colectare selectivă a deșeurilor urbane din anul 2019, publicat de către regiunea Abruzzo, se încheie cu aceste date: „în Abruzzo, 2019 s-a încheiat cu o veste proastă și una bună: Vestea proastă este că scăderea dorită a producției totale de deșeuri municipale la 593.700,39 tone nu a avut loc. Vestea bunăeste noul record de colectare selectivă a deșeurilor, care a ajuns pentru prima dată la 62,55%, cu o creștere de 2,89% față de 59,66% din anul precedent. Cu toate acestea, este o realizare care nu este încă în conformitate cu obiectivele minime stabilite de legislația națională (65%)."


În raport cu datele provinciale privind colectarea selectivă a deșeurilor, provincia Chieti conduce clasamentul cu o medie de 72,40%, urmată de provincia Teramo cu 64,59%. În ceea ce privește municipalitățile individuale, trebuie remarcat faptul că Municipalitatea Ortona (CH), cu operatorul ECOLAN , conduce clasamentul municipiilor cu

Tabelul 04 Costuri medii pe cap de locuitor și pe kilogram de deșeuri rezultate din gestionarea nediferențiată a deșeurilor, colectări separate și gestionarea totală a deșeurilor municipale, regiunea Abruzzo - Anul 2019

Costul mediu algestionării deșeurilor neselectate Pe cap de locuitor

55,37 €

Pe Kilogram

31,69 €

Abruzzo Costul mediu al gestionării totale a deșeurilor municipale

Pe cap de locuitor

167,18 €

Pe Kilogram

35,30 €

Costul mediu al colectărilor selective Pe cap de locuitor

56,52 €

Pe Kilogram

18,91 €


populație >20.000 de locuitori, ajungând la un procent de 82,52% de colectare selectivă a deșeurilor, urmată de municipiul Avezzano care a atins 77,90%, cu operatorul TEKNEKO, și de municipiul Sulmona cu operatorul COGESA care a ajuns la 77,32%. Cele mai comune materiale reciclabile sunt: Hârtia: pentru a produce o tonă de hârtie din pastă de lemn virgin sunt necesari aproximativ 15 arbori, 440.000 litri de apă și 7.600 kW de energie electrică; pentru aceeași cantitate de hârtie reciclată, sunt necesari doar 1.800 de litri de apă, 2.700 kW de energie și nu sunt necesari arbori. Sticla: Sticla este reciclată în fabrici de sticlă, unde, după ce sunt curățate, cioburile sunt topite. Plasticul: din păcate, nu toate materialele plastice de pe piață pot fi reciclate, deci este necesar să vă întrebați autoritățile locale ce tipuri de plastic sunt acceptate și să verificați tipul indicat pe ambalaj. Materialele sunt colectate, spălate, selectate după tip și transformate în fulgi care posedă caracteristici chimice similare materiei prime virgine. Sunt depozitate și apoi vândute industriilor care le prelucrează pentru reciclare efectivă. Unele dintre aceste companii încep cu plasticul selectat și realizează produsul finit, altele transformă plasticul pentru a fi reciclat în bile mici, pentru a fi trimis către alte companii. Din 20 de sticle PET, puteți obține, de exemplu, o pătură din fleece. Plasticul reciclat este utilizat în nenumărate scopuri, inclusiv pentru construcția de mobilier stradal nou, cum ar fi bănci, garduri și ansambluri de joacă pentru parcurile publice. Consorțiul Național pentru colectarea, reciclarea și recuperarea ambalajelor din plastic (Corepla) subliniază că, în ciuda


angajamentului cetățenilor, reciclarea acestui material este încă o afacere complexă: doar 43,5% este de fapt transformat în obiecte noi - adesea de calitate mai scăzută decât cele inițiale - în timp ce 40% ajunge în deșeuri pentru uzinele energetice și 16,5% în depozitele de deșeuri. În ciuda colectării selective a deșeurilor, materialele plastice rămân o problemă majoră de mediu. Vă rugăm să rețineți că, începând cu 3 iulie 2021, a intrat în vigoare Directiva UE 2019/904, care interzice anumite produse din plastic de unică folosință pe piața UE. În Abruzzo, municipiul San Vito Chietino (CH) a implementat această directivă încă din 2019, printr-un proces participativ împărtășit cu teritoriul. Aluminiul și metalele: cunoscute în mod obișnuit ca deșeuri organice sau umede, reprezintă partea biodegradabilă a deșeurilor menajere și reprezintă de obicei aproximativ o treime din totalul deșeurilor produse de o gospodărie. Se folosește pentru a produce compost, un îngrășământ natural care poate înlocui îngrășămintele vegetale sau chimice. Deșeurile organice: commonly known as organic or wet waste, is the biodegradable part of household waste and usually accounts for about one-third of the total waste generated by a household. It is used to produce compost, a natural fertiliser that can be a substitute for topsoil or chemical fertilisers. Piese electronice și de computer: Acestea se numesc DEEE (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) și sunt reciclate într-un mod special: sunt dezasamblate la centre specializate, prin colectare din ușă în ușă a cerere sau la magazine. Reciclarea acestor materiale limitează daunele aduse mediului în mai multe feluri: evită eliberarea de substanțe nocive


și risipa de materiale valoroase și reduce resursele de energie necesare pentru a produce aparate noi, reducând astfel emisiile de CO2.on several levels: it avoids the release of harmful substances and the waste of valuable materials, and it reduces the energy resources needed to produce new appliances, thereby lowering CO2 emissions. Atunci când separarea deșeurilor nu se efectuează corespunzător la sursă, se generează o porțiune nerecuperabilă care ajunge într-un depozit de deșeuri. De asemenea, vă reamintim că: Deșeurile periculoase nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie duse la centrele sau containerele corespunzătoare. Un exemplu este uleiul de gătit folosit: atunci când uleiul uzat ajunge în țevi, acesta le înfundă și poate pătrunde în apele subterane și în mare, creând o peliculă uleioasă care nu permite apei să se oxigeneze. PENTRU A FACE CORECT COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR: Evitați colectarea și aruncarea hârtiei în pungi sau recipiente de plastic. Evitați colectarea și aruncarea sticlei în pungi sau recipiente din plastic sau hârtie.


UNDE SĂ ARUNCĂM BUNURILE PE CARE VREM SĂ LE ELIMINĂM FABRICĂ DE HÂRTIE

PLATFORMA COMIECO

HÂRTIE CARTON

CARTA STICLĂ E CARTONE

TETRAPAK

UZINĂ DE SELECTARE AUTORIZATĂ

sticle flacoane borcane

HÂRTIE ȘI CARTON NOI

COMIECO

(Consorțiul Național pentru Recuperarea și Reciclarea Ambalajelo pe bază de Celuloză)

COREVE

Sticlari

(Consorțiul de recuperare a sticlei)

(sticlă nouă)

PLASTIC > COREPLA (Consorțiul Național pentru Colectarea și Reciclarea ambalajelor din plastic)

MULTI MATERIALE

CARTA MATERIALE E ORGANICE CARTONE

ambalaje din plastic, metale

UZINĂ DE SELECTARE AUTORIZATĂ

(Consorțiul Național pentru reciclarea ambalajelor din aluminiu și oțel)

UZINE DE COMPOSTARE

STIVE CARTA E CARTONE

BATERII ȘI FARMACEUTICES

METAL >CIAL/ RICREA

MEDICAMENTE

Obiecte metalice noi

COMPOST

(Ameliorator de sol)

PLANTE AUTORIZATE (COBAT) PLANTE AUTORIZATE

RECUPERARE ELIMINARE


DEȘEURI VOLUMINOASE DEȘEURI VOLUMINOASE

DEEE

Colectare gratuită din ușă în ușă prin rezervare telefonică 800-02-02-29

Colectare gratuită din ușă în ușă prin rezervare telefonică 800-02-02-29

NESELECTATE NESELECTATE

MĂTURARE

MĂTURARE

Colectare gratuită din ușă în ușă prin rezervare telefonică 800-02-02-29

COSIREA ȘI TĂIEREA

COSIREA ȘI TĂIEREA

Colectare gratuită din ușă în ușă prin rezervare telefonică 800-02-02-29

MATERIALE RECUPERABILE

PRESELECȚIE LA FABRICILE AUTORIZATE

MATERIAL NERECUPERABIL

DEPOZIT DE DEȘEURI

DEEE

deșeuri de echipamente electrice și electronice

CADĂ

CENTRUL DE COORDONARE DEEE

INSTALAȚII AUTORIZATE PENTRU TRATAMENTE DE BIOSTABILIZARE

PLASTIC > Materiale de construcții și FIER mobilier stradal LEMN Recuperare cupru, fier, plastic reutilizabil în industrie

Recuperarea cuprului, fierului, plasticului reutilizabil în industrie

Depozit de deșeuri (aproximativ 30% sub formă de fracție uscată) Recuperare prin producția de CBR sau CFS (aproximativ 70% este utilizat pentru recuperarea energiei)

INSTALAȚII DE RECUPERARE AUTORIZATE

UZINE DE COMPOSTARE

COMPOST

(Ameliorator de sol)


CICLUL MATERIALELOR SPECIALE ȘI URBANE

PRODUS

UTILIZARE/CONSUM

CICLUL DE PRODUCȚIE

MATERII PRIME

DEȘEURI SPECIALE

MATERIALE RECUPERATE

RECUPERAREA ENERGIEI ÎN UZINELE DE PRODUCȚIE

TRATAMENT

CREȘTERE CU RECUPERAREA ENERGIEI ELIMINARE


MATERII PRIME

PRODUS

UTILIZARE/CONSUM

PREGĂTIRE REUTILIZARE RECICLARE RECUPERAREA MATERIALELOR

DEȘEURI URBANE

SELECTARE (de exemplu, separarea diferitelor componente ale materialelor multiple)

COLECTARE RECICLABILE

RECUPERAREA ENERGIEI ÎN UZINELE DE PRODUCȚIE

CURĂȚAREA/ÎNTREȚINEREA ZONELOR URBANE (măturarea, întreținerea grădinilor și a parcurilor)

TRATAMENT (de exemplu, mecanic biologic)

INCINERARE CU RECUPERAR ENERGETICĂ

DEPOZIT DE DEȘEURI

COLECTARE NESELECTIVĂ


CEL MAI BUN MOD DE REDUCERE A DEȘEURILOR ESTE SĂ NU LE MAI PRODUCEM!


La strategia celor 4R-uri și la colectarea selectivă a deșeurilor, putem adăuga un „al șaselea R”, care înseamnă respect și responsabilitate. Este esențial să fim mai conștienți de cât de mult pot afecta alegerile noastre zilnice natura și lumea din jurul nostru, atât ca producători și consumatori, cât și ca organe administrative și politice. EVITAȚI ARTICOLELE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ. CUMPĂRAȚI BUNURI CU O DURATĂ DE VIAȚĂ LUNGĂ ȘI CARE SE POT REPARA. ALEGEȚI BUNURILE CONFECȚIONATE DIN MATERIALE RECUPERABILE. DAȚI CADOU BUNURILE ÎN STARE DE UTILIZARE DE CARE NU MAI AVEȚI NEVOIE SAU ADUCEȚI-LE LA CENTRELE DE REUTILIZARE MAI DEGRABĂ DECÂT SĂ LE ARUNCAȚI. CUMPĂRAȚI DOAR CEEA CE AVEȚI NEVOIE.


CATEVA ASPECTE DE ANALIZAT – cu cât producem mai multe deșeuri, cu atât sunt necesare mai multe resurse pentru a le gestiona, sau chiar mai rău, pentru a le elimina. Tabelul 05 Date rezumative regionale și provinciale ale producției de deșeuri municipale și colectării selective (date ISTAT 2021, 2019)

Regiune

Abruzzo

Provincie

L’Aquila

Teramo

Pescara

Chieti

Populația

296.491

307.412

318.678

383.189

Colectare selectivă (t)

79.635,311

94.508,608

78.622,345

123.341,729

130.392,394

146.309,569

153.417,975

170.158,029

Rata de colectare selectivă (%)

61,07%

64,59%

51,25%

72,49%

Colectare selectivă pe cap de locuitor (kg/locuitor*an)

268,59

307,43

246,71

321,88

Deșeuri municipale pe cap de locuitor (kg/locuitor*an)

439,79

475,94

481,42

0,00

Deșeuri urbane (t)


Tabelul 06 Date rezumative regionale și provinciale ale producției de deșeuri municipale și colectării selective (date ISTAT 2021, 2019)

Regiune

Abruzzo

Provincie

L’Aquila

Teramo

Pescara

Chieti

Fracția umedă (t)

31.117,805

46.987,670

30.552,774

53.651,721

Hârtie și carton (t)

15.519,795

15.631,860

17.230,273

24.917,019

Sticlă (t)

12.103,795

11.562,275

9.030,515

15.184,556

Lemn (t)

2.124,928

2.747,530

2.250,680

2.990,877

Metal (t)

995,560

1.651,824

1.511,855

1.633,225

Plastic (t)

6.380,240

6.123,748

5.611,676

8.726,719

DEEE (t)

1.306,436

1.239,665

1.004,947

1.906,293

Textile (t)

1.238,446

556,886

853,958

866,921

Selectiv (t)

153,770

212,219

168,295

204,451

Deșeuri C&D (t)

1.742,990

623,120

1.001,149

1.369,177

Curățarea străzilor și recuperarea (t)

3.167,013

1.639,170

3.274,570

3.822,245

Deșeuri voluminoase mixte pentru recuperare (t)

2.523,220

2.546,760

4.235,380

5.606,480

Altele (t)

1.261,360

2.985,880

1.896,270

2.462,050

RD total (t)

79.635,311

94.508,608

78.622,345

123.341,729

Eliminarea deșeurilor voluminoase (t)

118,465

30,380

-

81,210

Neselectate (t)

50.638,617

51.770,581

74.795,630

46.735,090

RU total (t)

50.638,617

146.309,569

153.417,975

170.158,029


Tabelul 06 Date detaliate privind producția și colectarea selectivă a deșeurilor municipale regionale și provinciale (date ISTAT 2021, 2019)

Regiune

Abruzzo

TOTAL Fracția umedă (t)

162.309,970

Hârtie și carton (t)

73.298,946

Sticlă (t)

47.881,100

Lemn (t)

10.114,015

Metal (t)

5.792,464

Plastic (t)

26.842,383

DEEE (t)

5.457,340

Textile (t)

3.516,211

Selectiv (t)

738,734

Deșeuri C&D (t)

4.736,436

Curățarea străzilor și recuperarea (t)

11.902,998

Deșeuri voluminoase mixte pentru recuperare (t)

14.911,840

Altele (t)

8.605,560

RD total (t)

376.107,993

Eliminarea deșeurilor voluminoase (t)

230,055

Neselectate (t)

223.939,918

RU total (t)

600.277,966


Tabelul 07 Date rezumative ale producției de deșeuri speciale la nivel național, la nivel de macro-zonă și în regiunea Abruzzo (ISTA 2021, date 2019) Deșeuri speciale nepericuloase (t)

Deșeuri periculoase speciale (t)

Deșeuri speciale cu cod EWC nedeterminat (t)

Total (t)

NORD

81.676.686

6.970.103

0

88.646.789

CENTRU

25.708.975

1.287.263

0

26.996.238

SUD

36.434.016

1.897.281

0

38.331.297

143.819.677

10.154.647

0

153.973.324

100.470

0

0

Arie geografică

ITALIA ABRUZZO

2.833.816

Tabelul 08 Tendințe în privința generării deșeurilor speciale în regiunea Abruzzo, anii 2014 2019 (date ISTAT 2021, 2019).

An

Deșeuri speciale nepericuloase (t)

Deșeuri periculoase speciale (t)

Deșeuri speciale cu cod EWC nedeterminat (t)

Total (t)

2019

2.833.816

100.470

-

2.934.286

2018

2.620.509

102.702

-

2.723.211

2017

2.349.348

91.381

-

2.440.729

2016

2.241.189

98.244

16

2.339.449

2015

2.258.295

103.475

7

2.361.777

2014

2.338.747

95.351

1

0


În ciuda creșterii practicii de colectare selectivă a deșeurilor, există date mai puțin încurajatoare, și anume cele legate de producția regională de deșeuri speciale, care arată o tendință de creștere din 2014 până în 2019, deși mai puțin evidentă în anumiți ani. Vestea bună, deși nu este suficientă pentru a fi încurajatoare, este că majoritatea deșeurilor speciale (68,9%) ajung în cicluri de recuperare a materialelor, contribuind parțial la principiile reducerii și recuperării.SE MI LASCI NON VALE

CDCA Abruzzo 3491357990 abruzzo@cdca.it cdca.abruzzo@gmail.com www.cdcaabruzzoaps.wordpress.com www.contrattodifiumefeltrino.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.