Page 1

ISU-ISU KONTEMPORARI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK JURANG PENCAPAIAN AHLI: 1. CATHERINE LIM 2. CHRISTINA MELES 3. LIZA AWASANG 4. PRISSLA JATI 5. SUZIANAH BAKRI


Pendahuluan • Daripada RMK-10, PIPP hinggalah kepada PPPM salah satu tujuan utama kerajaan adalah untuk merapatkan jurang pencapaian pelajar.

Definisi jurang pencapaian • Jurang – perbezaan yang membezakan satu generasi dengan generasi lain • Pencapaian- sesuatu yang telah dicapai, prestasi

Jurang pencapaian: • Jenis sekolah, jantina, status eko, Awam dan Swasta, Normal dan berkeperluan khas, Bandar dan luar bandar, Negeri dan tahap pencapaian


SEKOLAH AMANAH

SK

SJK SEKOLAH BERASRAM A PENUH

SEKOLAH BESTARI

Jenis Sekolah

SEKOLAH KLUSTER

SEKOLAH SUKAN

SEKOLAH BERKEPERLUAN KHAS

SBT

SEKOLAH MUBALIGH

SEKOLAH WAWASA N

SEKOLAH AGAMA


Che Mah dan Mariani (2001)

McDemort (1995)

Mohd Zuri Ghani, et.al (2010)

PIPP

• Faktor personaliti memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi pencapaian akademik • Personaliti pelajar adalah sukar diramal

• Perbezaan personaliti ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jantina dan jenis sekolah.

• Terdapat perbezaan personaliti kestabilan emosi pelajar berdasarkan kepada jenis sekolah.

• Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Jurang ini menyebabkan perbezaan prestasi dan pencapaian pelajar, penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal serta keciciran pelajar.


FAKTOR


FAKTOR


Jenis Sekolah


Jantina


Kerajaaan


Kerajaaan


Kerajaaan (PPPM, 2012)


DEFINISI • Sekolah Awam - Pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia. - Ketua eksekutifnya ialah pengetua atau guru besar. - Semua aktiviti, sukatan pelajaran dan peruntukan sumber kewangan, sumber manusia adalah tertakluk kepada arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.


DEFINISI • Sekolah Swasta - sekolah menengah atau sekolah rendah sepenuh masa yang menyediakan pelajar-pelajar untuk menduduki peperiksaan awam anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia. - Sekolah ini adalah dimiliki, ditadbir dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak swasta dan berdaftar dengan Jabatan Swasta Kementerian Pendidikan dan juga Pendaftaran Perniagaan atau Pendaftar Syarikat.


JENIS SEKOLAH SWASTA Kategori

Sekolah

Rendah

Sekolah Rendah Agama Swasta Sekolah Rendah Swasta

Menengah

Sekolah Menengah Agama Swasta Sekolah Menengah Swasta Sekolah Persendirian Cina

Antarabangsa

Sekolah Antarabangsa

Expatriat

Sekolah Expatriat

Pendidikan Khas/Istimewa

Sekolah Pendidikan Khas/Istimewa

Gaya Pos

Sekolah Gaya Pos

Pusat

Bahasa Tuisyen Pedagangan/Kemahiran


FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI JURANG PENCAPAIAN PELAJAR


SEKOLAH


KOS


KESAN • Jurang pencapaian dalam peperiksaan awam antara sekolah awam dan sekolah swasta adalah 6%. • Enrolmen pelajar sekolah swasta meningkat mengikut trend ekonomi semasa. • Permintaan terhadap sekolah swasta akan meningkat dan boleh mengurangkan keyakinan ibu bapa terhadap pengurusan sekolah awam.


LANGKAH MENGATASI • Sekolah Amanah - Kerjasama pihak kerajaan dan swasta - Mempunyai autonomi dalam membuat keputusan berkaitan kurkulum, kewangan dan sumber manusia. - Bebas memilih kandungan kurikulum, pengagihan peruntukan , penyediaan insentif berasaskan prestasi dan pemilihan guru dan kakitangan bukan guru. - Pihak KPM akan mengambil alih penajaan jika tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan selepas 5 tahun.


Jurang Pencapaian Pelajar Antara Negeri-Negeri di Seluruh Malaysia


PENGENALAN • Negeri-negeri yang menghadapi kesukaran dan menunjukkan spektrum pencapaian yang luas antara daerah adalah negeri seperti Kelantan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. • Analisis prestasi menunjukkan sekolah di Malaysia merentasi spektrum prestasi daripada julat besar dalam keberhasilan Negara melalui band NKRA yang berasaskan gred purata peperiksaan awam dan pentaksiran kendiri sekolah.


FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI JURANG PENCAPAIAN PELAJAR


LANGKAH-LANGKAH MENGATASI


Jurang antara tahap pencapaian murid


Di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menyatakan jurang antara tahap pencapaian murid merujuk kepada kesulitan menguasai 3M, kegagalan mencapai standard minimum dan murid berisiko untuk cicir daripada sistem pendidikan.


Jurang antara tahap pencapaian murid dalam penguasaan 3M  membaca  menulis  mengira.


Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2008, perkataan 'membaca' membawa maksud memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Menulis ialah perbuatan mencatatkan kata-kata dengan huruf dan menggunakan alat tulis, melahirkan perasaan atau fikiran melalui tulisan dan catatan yang memakai huruf. Perkataan “kira� bermaksud taksiran, kiraan pertimbangan dan perhitungan.


Dalam situasi ini, kebanyakan murid sekolah rendah tidak mampu menguasai 3M ini disebabkan oleh pelbagai faktor sama ada faktor dalaman mahupun luaran. Selain itu, kegagalan mencapai standard minimum seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) merupakan, salah satu faktornya. Keadaan ini akan menyebabkan seseorang murid itu berisiko tinggi tercicir daripada sistem pendidikan.


• Situasi ini sangat membimbangkan banyak pihak bermula dari ibu bapa sehingga ke peringkat Negara dan global. • Asas 3M ini merupakan kemahiran yang perlu dikuasai tahap satu persekolahan iaitu darjah 1 hingga 3. • Kini dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) fokusnya kepada 4M yang mana satu lagi M bermaksud menaakul. • Kemahiran menaakul adalah keupayaan membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau logik.


Apakah faktor ataupun punca masalah penguasaan 3M ini? Adakah guru, keluarga, persekitaran ataupun pihak pengurusan sekolah?


keluarga • Punca utama masalah ini bermula di rumah iaitu keluarga atau lebih tepat lagi ibu bapa: • memberikan intervensi awal kepada anakanak . Contohnya: memberikan pendedahan awal seperti memperkenalkan abjad, suku kata atau asas nombor


Kerjasama antara ibu bapa dengan sekolah • Ibu bapa bertanggungjawab terutama dari aspek pengurusan diri murid Misalannya: Kelengkapan sekolah, makanan, kesediaan murid dan kehadiran murid ke sekolah • MalangnyaIbu bapa yang kerap memberi alasan tiada masa • Ibu bapa yang tidak mengambil berat pendidikan anak-anak • Ibu bapa yang sentiasa sibuk


Cara mengatasi masalah penguasaan 3M • perlu menjalani program pemulihan khas di sekolah. Program pemulihan khas • Bahagian Sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan dalam pekeliling KP (BS) 8502151PKIJ1d. V (26) bertarikh 8 Januari 1986 telah mendefinisikan pengajaran pemulihan sebagai atu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah disekolah-sekolah rendah, khususnya ditumpukan kepada kemahiran membaca, menulis dan mengira, di bawah kelolaan guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini.


• memerlukan kerjasama dari semua pihak terutamanya ibu bapa. • berjumpa dan berbincang dengan guru-guru di sekolah. • Selain guru dan murid, keberkesanan program pemulihan ini memerlukan kerjasama dan penggemblengan tenaga semua pihak, termasuk sekolah dan ibu bapa.


Kesan-kesannya: Jika masalah penguasaan 3M tidak ditangani secara serius akibatnya kita akan melahirkan generasi buta huruf yang pasti akan membebankan Negara yang dalam usaha mencapai Negara maju menjelang 2020. Isu ini akan sentiasa wujud jika tiada langkah pencegahan yang sentiasa diusahakan secara maksimum mungkin.


Pelajar Normal dan Keperluan Khas  Konsep dan Pengertian  Jurang Pelajar Biasa dengan OKU  Cabaran yang Timbul  Pendekatan untuk Mengatasi


Konsep dan Pengertian • Jurang antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas merujuk kepada perbezaan dalam menyediakan pelbagai kemudahan yang sesuai. • Pelajar yang dikategorikan bermasalah pembelajaran ialah mereka yang mengalami masalah seperti kognitif ringan, masalah tingkah laku, simdrom down serta autisme. • Pelajar normal pula merujuk kepada mereka yang dapat belajar secara normal seperti dapat memahami sesuatu mata pelajaran dengan baik berbanding mereka yang kurang upaya.


Jurang Pelajar Biasa Dengan Orang Kurang Upaya (OKU)

• Isu penyediaan kemudahan kepada kedua-dua golongan pelajar ini telah menjadi isu utama dan menjadikan jurang yang ketara antara mereka dari aspek pembelajaran. • Golongan OKU kurang mendapat perhatian daripada pihak tertentu untuk mendapatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.


• Selain itu, program yang dijalankan itu tidak bersesuaian dengan kategori pemasalahan pelajar tidak berkeupayaan khas ini.


Cabaran yang timbul antara pelajar biasa dengan Pelajar Kurang Upaya

• Antara cabaran yang wujud ialah dari aspek pelajar OKU itu sendiri. Fenomena ini berlaku kerana mereka lebih suka mengasingkan diri daripada bergaul dengan masyarakat sekeliling. • Di samping itu juga, cabaran yang dihadapi ialah ketiadaan bajet untuk menyediakan kemudahan infrastruktur khusus bagi golongan pelajar pendidikan khas.


• Kekurangan buku rujukan kepada pelajar pendidikan khas misalnya kepada pelajar buta yang kurang mendapat bahan rujukan untuk belajar.


Pendekatan yang perlu diambil bagi mengatasi masalah antara pelajar biasa dengan OKU

• Pihak kerajaan harus menjalankan latihan kepada golongan OKU ini, misalnya dengan menjalankan latihan penjagaan diri dan kemahiran hidup asas. • KPM perlu menyediakan lebih banyak infrastruktur dengan menambahkan bajet seperti kemudahan dan program yang releven.


Statistik sekolah luar bandar Kementerian Pendidikan Malaysia (2013), dalam statistiknya menunjukkan bahawa bilangan sekolah rendah luar bandar di Sabah adalah yang tertinggi iaitu 89.5 peratus daripada jumlah sekolah di Sabah manakala Sarawak pula sebanyak 86 peratus. Bagi sekolah menengah di Sabah, 71 peratus adalah sekolah luar bandar dan Sarawak sebanyak 64 peratus.


Definisi bandar Bandar, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk dan Perumahan 2010 (Buletin Perangkaan KKLW, 2011), didefinisikan sebagai “kawasan pembangunan khusus yang boleh dikenal pasti kawasannya yang mana sekurangkurangnya mempunyai penduduk 10,000 orang dan sekurang-kurangnya 60 peratus penduduknya yang berumur 15 tahun dan ke atas terlibat dalam aktiviti bukan pertanian�.


Kekurangan Kemudahan awam • Pengangkutan awam (2013) mendefinisikan pengangkutan awam sebagai pengangkutan umum dan biasanya diatur untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan. Pengangkutan di kawasan luar bandar di Sabah yang mengangkut penduduk kampung ke pekan atau pusat pentadbiran adalah kenderaan persendirian. Biasanya waktu operasi kenderaan ini bergantung kepada jarak kampung dengan pekan dan kebiasaannya sehari sekali iaitu kenderaan ini bergerak dari kampung pada awal pagi dan balik pada sebelah tengah hari. Bagi kampung yang jauh, kenderaan ini hanya akan bergerak pada hari-hari khusus seperti Tamu di mana penduduk kampung akan memasarkan hasil pertanian mereka. Ketiadaan pengangkutan yang tetap boleh menjejaskan peluang murid luar bandar yang berkemampuan untuk mendapatkan tuisyen yang ada ditawarkan di kawasan lain.


Kekurangan Kemudahan awam Murid juga kadang-kadang tidak hadir ke sekolah kerana perlu ke pekan memandangkan perkhidmatan pengangkutan hanya beroperasi pada waktu pagi sahaja. Ketiadaan bekalan elektrik menyebabkan masa mengulangkaji murid terhad iaitu mereka hanya boleh melakukannya pada waktu siang sahaja. Jika ditambah dengan ketiadaan bekalan air, murid perlu membahagikan masa mereka mendapatkan air untuk keperluan seisi rumah. Senario seperti ini memang biasa berlaku di kawasan pedalaman yang mana anak-anak yang memikul tanggungjawab yang ringan seperti mengangkat air dan mencuci pakaian kerana ibu bapa mereka sibuk bercucuk tanam di ladang atau mencari hasil hutan. Keluarga yang berkemampuan dari segi ekonomi tidak dapat membeli komputer dan melanggan perkhidmatan internet kerana ketiadaan kemudahan elektrik dan telekomunikasi ini di kawasan mereka.


Kekurangan sekolah luar bandar 1. Kemudahan infrastruktur sekolah


2. Kewujudan SKM di luar bandar • Kewujudan sekolah kurang murid juga menyumbang kepada jurang pencapaian. Pada masa ini, 34% sekolah rendah di Malaysia mempunyai kurang daripada 150 murid dan secara rasminya telah diklasifikasikan sebagai Sekolah Kurang Murid (SKM). Mereka menyumbang 7% daripada enrolmen sekolah rendah, (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012).


Kelemahan SKM • 1. 73% sekolah kurang murid berada di kawasan agak jauh di luar bandar. Faktor ini menyebabkan murid terpaksa melalui perjalanan yang jauh untuk hadir ke sekolah, dan mengurangkan kemungkinan untuk menempatkan guru dan guru besar berprestasi tinggi berkhidmat di sekolah berkenaan


2. Kedua, sekolah ini kurang mendapat manfaat dari segi kokurikulum, dan interaksi dengan rakan sebaya daripada pelbagai latar belakang dan kemudahan yang lebih baik yang mana hampir 90 peratus SKM ini berada dalam keadaan daif dan menghadapi masalah kekurangan peruntukan dan kemudahan (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2006)


3. kebanyakan sekolah ini berada dalam kawasan status sosioekonomi rendah dan menghadapi masalah yang berkaitan dengan status sosioekonomi itu. Keluarga berpendapatan rendah biasanya akan berdepan dengan cabaran untuk mengekalkan anak mereka di sekolah kerana terpaksa menanggung kos berkaitan bekalan, pakaian seragam, dan pengangkutan, yang membawa kepada pertambahan kadar tidak hadir ke sekolah


4. Norma perjawatan sedia ada tidak bersesuaian dengan keperluan SKM seperti ketiadaan perjawatan guru pemulihan. Selain itu, penempatan guru di SKM sukar dilakukan kerana kebanyakannya berada jauh di pedalaman. Jumlah murid yang terlalu kecil pula menyebabkan SKM mengamalkan pengajaran kelas bercantum atau multigrade teaching iaitu mengajar sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai tahun persekolahan.


3. Taburan guru tidak sekata Terdapat seramai 190,336 orang guru di sekolah rendah dan 136,598 orang guru di sekolah menengah. Daripada jumlah ini, 15,444 guru di sekolah rendah dan 2,895 guru di sekolah menengah ialah Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT), guru dalam latihan dan guru sambilan/sementara (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2006).


• Cabaran KPM adalah untuk memastikan guru terlatih mengikut opsyen ditempatkan di semua sekolah di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memastikan p&p berjalan dengan lancar dan berkesan.


4. Pentadbir sekolah • Pemantauan yang tetap dan berkala • Pembahagian tugas pentadbiran yang adil antara guru


Sosioekonomi penduduk


Tidak mampu... 1. Kemudahan fizikal seperti kerusi, meja, komputer, buku rujukan 2. Perkhidmatan seperti internet, tuisyen


Cara mengatasi 1. KPM •. Meneruskan dasar/program terkini: KWAMP, susu sekolah, RMT, Gelombang SKM •. Mewujudkan atau menggubal dasar seperti penempatan guru, pemilihan guru pelatih •. Pertukaran guru yang telus


Cara mengatasi 2. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah - sosioekonomi • Penyebaran maklumat 3. Guru – kursus 4. Pentadbir sekolah- NPQEL


IMPLIKASI


2 (jurang pencapaian)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you