Udyr

Page 1

Udyr

Udyr

IngvildBjerkeland

©CAPPELENDAMMAS,Oslo2023

ISBN978-82-02-77331-1

1.utgave,1.opplag2023

Omslagsdesign:AndersBergesen/Superultraplus

Sats:Type-itAS

Trykkoginnbinding:LivoniaPrintSia,2023,Latvia

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

Kråkenehaddesamletsegpåkroppensomensvartdyne.

Jegholdtsøsterenmin,Alva,ihånda.

«Hvaer det ?»spurtehun.Stemmenskalv,menhun toketmodigskrittnærmere.

Kråkenelettetiflokkogskrekhestidetdeforsvant overskogen.

«Bareetrådyr,»svartejeg.«Deterikkefarlig.»

Alvalabeggehendeneovermunnen.Øynenevarstore ogredde.

«Jegvilikkeværeher,»hviskethunspaktbakfingrene.

Jegsattemegpåknevedsidenavrådyretoglahendenemotdendødekroppen.Håndamiblerødavblod.

«Æsj!»utbrøtAlva.

«Ikkesåhøyt.Alva,dumåhviske,»sajegogtørket håndapåbuksa.Denvaralleredesvartogstivavskitt. Littblodgjordeingenforskjell. «Kom.»

Vifortsattegjennomskogen.

Trærneruvetoveross,debøydetretoppenemothverandreoghvisketstille.Skogbunnenvardekketavbarnålersomsugdetilseglydenavskrittenevåre.Bare

1.
5

fuglenebrøtstillheten,medskarpekallsomgjalletgjennomlufta.

Sååpnetskogenseg,ogvikomutpåenknaus.Visto heltubeskyttet,meddethvitemånelysetpåosssomen lyskaster.

«Åh!Seder!»ropteAlvaogpekteutmothavet.«En båt!»

«Ikkerop!»hvestejegogdrohennenedpåhuk,i skjul.

Jegspeidetutmotdetsvarte,skummendehavetog fikkøyepådetstorelasteskipetsomgledforbiderute. Forlangtutetilatdekunneseoss.Reddeoss.

JegdroAlvamedmegvidere,menhunvartungistegene.

«Jegersliten,»klagethun,«ogdetgjørvondtimagen min.»

Altvihaddespistdesistedagenevarenpakkehavrekjeksvihaddedeltmellomossogblåbærvihaddefunnetiskogen.Jegvarogsåsliten,jeghaddeogsåvondti magenavsult.

«Vikanikkestoppenå,»sukketjeg.«Deterfortsatt langttilDjupevik,ogrådyret…»

Nei,jegkunneikkefortellehenneatrådyrkroppen fortsattvarvarm,atdetikkevarlengesidendyretble drept.Vivarifare,vimåttevidere.

«Ja,menjegersulten!»saAlva,ogunderleppahennes skalv.«Jegvilhamatnå.»

«Seher,»sajegograktehennevannflaska.Vihadde fyltdenoppienbekklitttidligere.Vannetsmaktemose, mendetfyltemagen.Alvatokenstorslurkogskaren grimasedahunsvelget.

6

«Kom,»sajegogklemtehåndahennes.«Barelitttil, ok?Viskalhvilesnart.»

«Stakkarsrådyret,»saAlvaetterenstund.«Hvem dreptedet?»

«Rådyrblirdreptavandredyrheletiden,»sajeg, «ulverogbjørnerogsånn.Deterheltvanlig.»

«Mendetfinnesikkeulverogbjørnerher,»protesterte Alva.«Detsadujo!Dajegvarredd.Dusadet!»

«Enrev,da.Detvarheltsikkertenrev,»sajeg.

Alvanikketogsmiltelettet.Enrev.Revervarhunikke reddfor.

Hunstoltepåmeg.Storebrorsomvarsåmodigog rolig.

Storebrorsomløy.

Reverlagerikkedype,spikertynnetannmerkeridoble rekker.Ikkesånnesomdejegsåpårådyretsmage.Dejeg skjultemedhåndamisåikkeAlvaskullesedem.

Slikemerkerlagetbareudyreneviflyktetfra.

Noenkom!

Plutselighørtevikvistersomknakk.

Greinersomblebøydtilsideogsomsmekkettilbake idetnoenpressetsegforbi.

Raskeskrittgjennomskogen.

Påveimotoss.

Viløp.

Banetossveigjennometvirvaravtørregreinerog buskersompisketmotansiktet.Overenmyr,utenå passepåhvorvitråkket.Viplumpetnediogblevåte beggetoogløpvideremedsurklendesokkerogsko, oppenbakkedekketavlyngognoenbuskersomstakk, overenknaus,ogsånedendaenbakke.Jegsnubleti ensteinogrevAlvamedmegifallet.Viramletnedover, rulletrundt,lyngogkvisteriansiktetogmunnen,men vihaddeikketidtilåbliliggende,vihaddeikketidtilå kjenneetteromnoegjordevondt.SelvAlvaskjøntedet.

Vivarpåbeinaigjenmeddetsamme.

Vimåtteløpevidere,såfortviklarte,sålangtviklarte.

Mentilsluttkunneviikkeløpemer.Fryktenalenekan baredrivekroppentiletvisstpunktførdetstopperopp.

Kroppentrengermatoghvile.

Vivarsåslitne,såslitne.

2.
8

Alvavarsåliten.

«Vimågjemmeoss,»hvisketjeg.

Vifantensteinrøysdekketavmoseogbjørnebærkratt. JegpressetmeginnmellomtostoresteinermedryggenførstogdroAlvaforsiktiginnettermeg.Bjørnebærkrattetvarsomsammenfiltretpiggtråd,hektetsegfast iklærnevåreogrispetoppbarhud.Detvarsåtrangt mellomsteineneatjegnestenikkefikkpuste.Alvasatt oppåmeg,ogjegkunnekjennepulsenhennesslågjennomkroppensompendeleniengammeldagsklokke.

Noekomutilysningen.Stoderpådenandresidenav myren.

Alvaklynketsvakt,ogjeglaenhåndovermunnen hennes,denandrehåndaoverminegen.

Fryktenvarsomenstor,svartfuglinneimeg.Denslo paniskmedvingene.Menjeglagetikkeenlyd.

Vihørtestegeneovermyren.Småsukkframyrhullene somlukketsegbakden.

Vihørtepusten,hvesendeogtunggjennomenhalvåpenkjeftfullavlange,spissetenner.

Denkomnærmereognærmere. Stansetlikevedsteinrøysa.

Imåneskinnetkunnejegsebeinamellomsteineneog bjørnebærkrattet.Devarlangeogdekketavglatt,svart pels.Klovenevargjemtigresset.Nedlangssidenehang tolangearmermedsmalehenderogtykkeklørsom krølletseginnoverienspiral.

Nårdenblirsint,retterklørneseguttillange,skarpesverd. Jeghaddesettdetdadedreptemamma.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.