Utdrag Nattens ryggrad

Page 1

Nattensryggrad

TilFredrik

Nårjegliggerpårygg idetmørkesoverommet prøverjegåskjelnetaket etstedderovermeg Jegstirrerlenge

utenåkunnesenoe førlyspunktergradvis trerframinyekonstellasjoner hvernattJegserMelkeveien

frastadignyevinkler

menalltidforlangtunna allestjernertilatenavdem kanfangesengen

isittgravitasjonsfelt ogtrekkemeginn

isinfamilieavplaneter

ogandrehimmelkropper Kroppendiner

denhimmelenjegfrykter atjegaldriskalfåse ellerforenesmed

Jegfallertilbake

I
5

tilgalaksensomkunfinnes

ikommunikasjonenmellom nevronenemineJegfår aldritildettefalletoppover

motstjernenemellommeg ogtaketIstedet

trekkesjegnedmotmadrassen ogholdespåplassavdynen

mensjegstirrer medøynenelukket ogtenkerathvilkensomhelst avstjernenejegser kanværesolen

somomnoentimer skallyseoppdennesiden avplanetenjegdelermeddeg ogåttemilliardermennesker ogaltannetlevendevikjennertil

ietuniverssomennåbare såvidteritenårene måltimilliarderNok avdetkortreistelyset finnerogsåveieninnhit

slikatjegigjenkanse plakatenoversolsystemet derenbrøkdelavsolskiven fyllerdenøverstekanten

6

ogogsåCeresertattmed sidenPlutoharskiftetstatus etteroppdagelsenavEris ogflereandredvergplaneter

somfølgersinebaner langsfjernekanter

avsolensgravitasjonsbrønn Jegkanforestillemegvekten

avdegvedsidenavmegisengen nårjegennåikkeerheltvåken Noengangerkanjeglengte

såkraftigatjegkantro detviltrekkeasteroider

innpåkollisjonskurs

ikkebaremedplanetenvår menmeddennebyen derdetalltider

formangeandre ennosstoNoenganger trorjegdeterdinhånd jegføleriskrittet

menhåndentilhører enlegepåmorgenvisitt medetfølgeavstudenter

Måtenhanfingrerogklemmerpå

7

dreperalltrojegkanha påatorganetnoengang skalbrukestilannet ennålekkeurin

Jegstirreroppitaket mellomblikkeneovermeg ogtenkeratselvomdeter tilsynelatendepregløst

hardetmerkontur ennuniverset somerflattogglatt ogigjennomsnittpraktisktalt tomtEtrompåstørrelse

meddetjegsoveri inneholderomtrentettatom Rommetjegvåkneri ertungtavpusten søvnenminharfyltdetmed

Gasssomhargåttdirekteover tilfastformogblittenlege medabortprestskjegg ogkaldeklypendehender

ogenhåndfullstudenter somstirrerfascinert pådetkrympendekjønnsorganet Enavdemspørlegenomdetermulig

8

atdetkanforsvinnefullstendig Likstjernersomtrekkesinn motetsvarthullshendelseshorisont derdeslitesistykker ogstrekkestilglødendetråder somsirklerrundtsluket deruniversettømmesAlt somharværtmegskalbestå menbevissthetenvilbliborte foralltidKroppenmin

erfullavstjerner ogtestikleneeroppkalt etterdetosmåmånene somkretserrundtMars Jegvetikkeomjegvillevåget

atduskullekjælemed minfryktogminpanikk selvomjegogsåønskerdet Noengangertørjegikke

engangrøreveddemselv fordijegerredddetvillebli startenpåetfall jegikkekanreisemegfra

engangtilDeterlettere åtroatjegermerrobustnå sålengeantakelsenikke måsettespåprøveJeglever bestienindreverden

9

derstjerneneernærmere nårjegsoverSelvomstjernene ermillarderavmilunna kanvifortsattsedem mensviikkekanse

bakterieneunderneglenevåre Samtidigbestårhverbakterie avlangtflereatomer ennantalletstjernervikanse

Kanskjestjerneneeratomer oggalaksenebakterier ietstørreuniversderalt settfravårtperspektiv foregårekstremtlangsomt

Kolliderendegalakser erbakteriersomangriper ogfortærerhverandre elleroverleverihverandre

forådannedeførste flercelledeorganismene somkanledetillivsformer medhjernesomkanromme enforestillingomuniverset

ellerføleetpresserende behovforåskrivedikt

Nårtogalakserkolliderer erdetsværtfåavstjerneneidem somkommersærlignærhverandre

10

Iforholdtilstørrelsen erdetmyestørreavstand mellomstjernene ennmellomgalaksene stjerneneersamleti

slikdeterstørreavstand mellomatomenevibestårav ennmellomkroppenevåre selvomduikkeliggerher

vedsidenavmegslikjegofte kanønskeHelebyen liggermellomossnårvisover Heleuniversetliggerinnioss

Jegkanjegsedelysendestiene galaksehopenedanner

påkryssogtversavrommet derviskaloppløses

sombrusetablettene jegtroddehetdisiplin dajegspurtemorfar omhanhaddeentilmeg

dajegvåknetmedfeber ennattpådentidenPluto kryssetNeptunsbane ogdetgikkmothøysommer deruteforførstegang

11

sidenSaturnennåvar denyttersteavplanetene menneskenevissteom ogmorfarsfarmorsmorfars foreldrekunnesemer

påhimmelenoverseg ennjegkanidag

Kanskjedekunnese Melkeveienstrekkeseg somenstigegjennommørket

slikjegbarekansedetpåbilder somharnæretfantasier sidenlengeførordet fikkenmerjordnær ogkroppsligbetydning

jegmåtteholdeendamertystom ennforestillingeromåreise medrommetmittsomromskip alenegjennomgalaksen

somogsåkallesNattensryggrad Isengenstrekkerogkrummerjegmeg ogkantenkeatjegerskjelettet jegsannsynligvisaldrivilbli reduserettilJegtenker

atnoeskalløftedynen ogfinnemegsomfossil avenlivsform detskalrekonstruere

12

heltfeilKanskjeviljegforstås somflereforskjelligeorganismer Ribbeinaerfaktiskebein ryggradenløperrundtpå

oghodeskallenkanvære etannetdyrdenharblitt begravdmedførdenrakk åspisedetBekkenet erskallettiletslagsbløtdyr

somkanskjevarenparasitt ellerinngikkiensymbiose medryggradenDelange knokleneilemmenemine kanhaværtstammene

tilnoemerplantelignende ogdesmåknoklene ihenderogføtter ogfingreogtær kanhaværtfrukter

ellerkanskjemindreavleggere somaldriskullefåvokse tillårbeinaslengde Detenesteandreskjelettet

somdelersengenmedmitt erkattensHankankrølle ryggradentilenring mensminforblirvariasjoner overenrettlinjeVier

13

ettalletognulltallet

idigitalkodeAlfa ogomegamedaltmellom skraptbortJegskullegjerne

kunnetkrøllemeg omtrentinnimegselv ogværesåfullkommen ogavsondretsomham

Nårjegserpådensovendekatten tenkerjegpåenspiralgalakse ogpåhvordandenneformen blirbortenårgalakseneforenes

tilnyeogstørregalakser slikMelkeveienogAndromeda

skaldanneenmerklumpete ansamlingavstjerner vialleredekallerMelkomeda

Kanskjeviljegennatt snumegrundtisengen

ogblandessammenmedkatten tilennysuperorganisme somerverkenkattellermenneske

mennoeheltannet ingenvillegjenkjenne ogkanskjeheltutenminne ombådekattens ogmennesketseksistens

14

Nårmittogkattensbehov forsøvnforenes

måresultatetblietvesen somsovernestendøgnet ogåretrundtJegserformeg

ennypattedyrordenkaltslumredyr somlignertegningerjegharsett avdyrsom Purgatorius somsikkertvarlangtmeraktive

enndyretjegprøver åseformegmegselvsom nårjeghelstvilsovne menikkelykkesiåglibort

fraalletankene

somholdermegfast ialtjegikkefårtil ogaltjegfrykter

skalskjeimorgen Altsomkankommetil årammemegførellersenere rammermeginne

imegselvJegvilleve

sålangsomtatjegaldridør Jegvilværeetslumredyr somikketrengerannetennsøvn Jegvilværetotaltuvitende

15

omdengeopolitiskesituasjonen ogomkjærligheten jegaldrifåroppleve fordijegikkevåger ålanoenkommesånær

atdekanholdemeg ogmåtteholdeutmed denjegikkekanlavære åværeJegholderfast

iarbeidetingen andrekangjøre elleregentligtrenger atjeggjørArbeidet

haringenbetydning forverdendet utspillersegi

Jegkanikkeslippe

noeninnidettelivet jegharvalgteller ernødttilåleve somomdeteraltjeghar Jegkanikkeutsette

andreforeksistensen jegharvennetmegtilåtro erdenenestesompasser formegJegvilvære

16

enegenplanetEnav demangesomvandrer rundtmellomstjernene utenåværeforankret iensomerdenssol

Någårjegibanerundtdeg menerusikkerpåhvormange andreplanetersomfinnes iandrebanerinnenfor ogutenformegJegvet

jegvillekommedårligut avetsammenstøtBarekatten vethvordandeteråligge vedsidenavmeg

Ogsådeterenerfaring

hantieromHantenkersitt tenkerjegHaner tilskuertillivetmitt nåringenandresermeg

Hanhørerallelydene fradensovendemenneskekroppen pådenandresiden avdynenhantyngerned

somomhanvaretmyestørredyr Omikkeenløveellertiger såihvertfallensnøleopard sombitersegihalen

17

sliksøvnenslutter

enringrundtmeg somskalbresegutover oggimegromtilåbli

ugjortNårjegsover finnesjegikke

ogdetfinnesalltid

endelavmegsomhåper

atjegaldrivåknerigjen

Jegtenkerdetmåvære denbestemåtenådøpå Jegønskermegensøvn

sombareblirtyngre

ogtyngreAtjegsynker sådyptatjegaldri

kankommeoppigjen

Jegvilsovesåtungt atjegrivesløsfrauniverset Altsomharværtmeg skalforsvinneforalltid

sammenmedbevisstheten oguniversetvilblisomfør utennoeminneommeg Hverdrømeretmareritt

forhverdrømerenpåminnelse omatjegikkesover dyptnokJegvaker

ioverflatenogpirkeriskorpene

18

livethyllermeg inniJeglever foråsoveJegsover påkantenavetstup Jegsoverunderenisbre

Jegsoverpåoverflaten avPlutoJegsover ombordpåetnattog somsnartskalsporeav

Jegsoveristeinen påminfarsgrav

Jegvåknerogvetikke hvemjegerJegvåkner

meduniversetiarmkroken Jegvåknerogsovnerigjen ogkanhasagtnoe tilingenelleringenting tilnoenIngen

sermegnårjegsover Jegkanaldriværesikkerpå atdetvirkeligersant Detkanfinneskorridorer

somlederinntilmeg frafjernesteder ellertidersomennåikke harhenrulletNoe somligneretmenneske

19

kanhakrøpetidagevis dadettilsluttskyvertilside skjorteneiskapetmitt ogforsiktigåpnerdøren

foråværederogvåke overmeggjennomnatten ellerbareforåse atjegvirkeligfinnes

ogikkebareerenmyte Detsovendefabelvesenet somverdenaltsålikevelikke kanværedrømmenetil

Atdenneutsendingen harfunnetmegmåbety atjegeksistererinnenfor ogikkeutenfordrømmen

someraltdekjenner

Kanskjetenkerutsendingen somserpåatjegsover slikhanaldriselvgjør påhvilkeverdener

somkanfinnesinnenfor søvnensomvarerigenerasjoner Kanskjeviljegkunnese atdenbesøkendeharværther

20

påstøvetsomharblittflyttetrundt ogharlagtsegietnyttmønster slikvelkjentekonstellasjoner blirheltannerledes

settfraetannetsolsystem ellertuseneravår innifremtiden ellertilbakeifortiden

Jordenbegyntesom

sammenfugingavstøvkorn likdemsomvirvler isoverommetmitt

(ognåogdagnistrertil ilysetfraleselampen) ogvenderheletidentilbake tilstøveksistensen

blantannetgjennomavskalling avdødecellerfrahudenmin Luftstrømmerirommet ogstatiskelektrisitet mellomstøvkornene

dannerstørreansamlinger somomdeogsåherprøver åkommesammen forådanneplanetesimaler somkanfusjonerevidere

21

tilprotoplaneter

ogfullverdigeplaneter (slikbedrifterfusjoneres framangfoldtilmonopoler

tilkorporasjonersomvil kontrollereplaneten)

Jegforestillermeg

athvisjeglarstøvet rundtmegværeifred

vildetkanskjedanne etsolsystemiminiatyr oppundertaket

derdeindreplanetenesuser rundtsolenpåfåsekunder

mensdelengerute

brukerfraetparminutter tilkanskjeenheltime påårenesinemensjeg utsetteråståopp

Imotsetningtilstøvkornene somtilsluttbletiljorden erdeiverdensrommetmitt alleredefulleavliv

Akkuratsomlevendekaniner

harogsåhybelkaninene sineparasitterStøvmidd somharlevdogdødd gjennomlikemangegenerasjoner

22

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.