Utdrag Dagene som kommer

Page 1

Dagene somkommer

MélissaDaCosta Dagene somkommer

OversattavKristiRédisHeggli,MNO

MélissaDaCosta

Originalenstittel:Leslendemains OversattavKristiRédisHeggli,MNO

©ÉditionsAlbinMichel,Paris2020

Norskutgave:

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2024

ISBN978-82-02-83213-1

1.utgave,1.opplag2024

Omslagsdesign:MiriamEdmunds

Omslagsfoto:www.stock.adobe.com

Sats:Type-itAS,Trondheim2024

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia,2024 Satti10/12pkt.Sabonogtryktpå60gHolmenBookCream2,0.

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Enhverbrukavheleellerdeleravutgivelsensominputellersomtreningskorpus igenerativemodellersomkanskapetekst,bilder,film,lydellerannetinnhold oguttrykk,erikketillattutensærskiltavtalemedrettighetshaverne.

Brukavutgivelsensmaterialeistridmedlovelleravtalekanføretil inndragning,erstatningsansvarogstraffiformavbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

TilFlorence,Mehdiogdetmagiskeoliventreetderes somforenerdemforevig.

Denrustnelåsenstritterimotførdengiretter.Mannenmå tvingenøkkelenrundt,trekkedenut,prøveomigjen.Det ergrusomtvarmtherogså.Ikkelikevarmtsomibyeneller ilavlandet,menlikevel.Deternestentrettigrader.Mannen pustertungtutogseruttilåtenkesegometsekundførhan vriromnøkkelensamtidigsomhangirdørenendyttmed skulderen.Etklikk:Dentunge,avskalledetredørengiretter ogslårinnover,motmørket,svalheten.

Husetmåhaståttlukketimangemåneder.Ensvak, harsklukthengeriluften,mendetubehageligeinntrykket feiesrasktbortavdensvaletemperaturen.Tjuetograder, jegrekkeråanslåinnetemperaturen.Ikkemer.Perfekt.Jeg hørermannenstyrepåvedsidenavmeg,settefrasegkunstlærmappensinpågulvet.Nøkleneklirrer.Hanleggerdem ibukselommen.

«Jegleteretterlysbryteren,»presisererhan. Jegventerveloppdragentidenmørkeentreen.Jeghar ikkenoebedreåtamegtil.Helelivetmittblesattpåvent etterkveldenden21.juni.Åventeermittenestegjøremål. Hanpusterirritert.Varmen?Vanskelighetenemedåfinne noeimørke?Jeghjelperhamikke.Jegbryrmegikke.Jeg venter.

Detgåretubestemmeligantallminuttermellomde tjukkemureneidetgamlehuset.Jegleggermerketilat detikkeernoennaboer,ogstillheten.Deterogsåenbra ting.

1
7

«Sånn.Beklager.»

Plutseligkommerlysetpåientreen.Eiendomsmegleren tørkersegoverpannen,smilerunnskyldendetilmeg.Han eroverbevistomatjegkommertilåsnupåhælenogløpe minvei.Detsvakelysetfralyspæren,denharskelukten, dørensomknaptgåropp–treverketmåhatrutnet…Men jegsnurikke.Jegobserverergangenjegståri.Enmørkgang utenvinduer.Fliseneerkobberbrune.Veggeneerhvite. Gulvlisteneimørkttre.Etmaleriavensteinkirke.

Lydenavarksomtasfrem.Hanlesergjennomnotatene sine.Haneruforberedt.Hantørkersegoverdenklamme pannenigjen.Jegrørerikkepåmeg.Jegstilleringenspørsmål.Tilsluttvilhankommetilsaken.Ellerikke.Detspiller ingenrolle.

«Husfra1940.Fasadenblepussetoppfortiårsiden. Taketbleisolertifjorvinter.»

Jegsynesjegskimteretglimtavtilfredsstillelseiblikket hans.Detmåværeetknallhardtargument.Jegfesterblikketpåmalerietavkirkenutenatjegegentligserpådet.

«Sekstikvadratmeter.Dørentilhøyreførerinntilsoverommet,ogdørentilvenstreinntilbadeværelset.»

Hanstrekkeruthånden,granskermeg.Dettarflere sekunderførjegskjønnerathanbermegtanoenskritt fremoverogåpnedørentilhøyre.Jegertregioppfattelsen. Detendermedathangårforanmeg,smilerunnskyldende igjen.

Dennedørenerlettereååpne.Denlagerbareetlite knirk,ikkenoemer.Skrittenehansforsvinner,dempes.Jeg gjetterpåetgulvteppe.

«Jegåpnervinduslemmene.»

Jegventer.Lydenavenvindusklinkesomvris.Enhes knirking.Ensvaklysstråle.Enharderedyttsomfremprovosererenmerkontantknirkelyd.Inestesekundflommer lysetinnirommet.Ensolstrålegjennomhulletavstøvkorn somflyrnonsjalantiluften.Jegskimteretvegg-til-veggteppe,isammekobberbrunefargesomfliseneigangen.En sengogså.Stor.Etsengehodeimassivttre,tungt,mørkt.

8

Etgammeldagsskapiubehandlettre,høyt.Ingentingmer. Detnødvendigste.Detpassermegfint.Jegharingenkrav. Stillhet,svalhetogmindresol.

«Vinduetvendermotøst.Dukansesolenståoppover skogenhvisduerenmorgenfugl.»

Hanvetikkeatjegikkeharnoenplaneromååpnevinduslemmene.Atjeghartenktåbliværendeimørket. «Hardunoenspørsmål?»

«Nei.»

Overrasket,ikkeoverrasket?Jegserikkepåansiktet hans.Jegbareventer.Påatvisningenskaltaslutt.Pånøklene.Påålåsemeginne.

Vigårutigangenigjen.Dørentilvenstrenå.Sammeopplegg.Vinduslemmersomknirker.Lyssomflommerinn.Et gammeldagsbadekarienfrykteliglakserosafarge.Etbidet. Hvembrukerdetnåfortiden?Envask.Noenhyller.

«Dumålavannetrennelitt…Detharværtstengtengod stund.Jegtipperdetvilværelittgultistarten.»

Gultvann.Gjennomsiktigvann.Vann,rettogslett.

Lysetblinkerdavikommerutigangenigjen.Pæren måskiftesut.Hanåpnerdensistedøren,hoster.Rommetersikkertstøvete.Detgårnoensekunderfrahan trykkerpåbryterentildetblasselysetkommerpå.Rommeterinnredetisammestilsomdeandre:medmørke fliser,kjøkkeninnredningimørkttre,lakserosatapetmed mønsteravhvitbambus.Etvindugåropp,vinduslemmenefølgermedogenrenereluftslipperinn.Lysetfår megtilåmyse.Jegtålerikkedennesolen.Denblåhimmelenerenfornærmelse.Mannensnakker,ogjegvender megbortfravinduet.Innisvalhetenigjen,tilbaketilmørket.

«Somdukanse,haddedentidligereeierenenhage.Ingen harholdtdenvedlike,menmedetparspadetakerdenpå plassigjenhvislystenskullekommeoverdeg.»

Hantier.Hansergranskendepåmeg,trorjeg. «Vilduikkese?Eraltiorden?Tålerduikkelyset?» «Migrene.»

9

«Unnskyld,jegskallukke.»

Jegertakknemlig.Hanfortsetter,overbevistomatdet måtilforåfåensignaturpåleiekontraktenidag:«Den forrigeeierenvarengammeldame.Hundødefortreår siden.Etterdetharhusetståttubebodd…Deterikkeidårligstand,tvertimot,datteren,somboridenandreenden avlandet,harvirkeligholdthusetvedlike,hunkommeren gangiåretforåtasegavvedlikeholdet.Somtakisoleringen ifjor…»

Jegharsluttetåhøreetter.Hanleggerikkemerketil det.

«Nei,problemeterfraflyttingenfradelandligeområdene.Deterdetsammeoveralt.Folkdrømmerikkeomå flyttetilAuvergnemer.»

«Vilmøbleneståigjen?»

Hannikker,tarsegikkenæravåhablittavbrutt.

«Javisst.Altblirstående.DatterentilmadameHugues, denforrigeeieren,villebeholdeinteriøretogdepersonlige eiendelene.Hunvurdereråflyttehitendag…Nårhunblir pensjonist,foreksempel.Depersonligeeiendeleneliggerpå loftet,ioveretasjen.Alterryddetikasser,menhvisdetplagerdeg,kanjeghøremedhenne…»

«Detplagermegikke.»

Hangnirsegfornøydihendene.

«Duvilkanskjekikkelittpåhusetifredogro?»

«Nei.Deterikkenødvendig.»

«Hagen,kanskje?»

«Jeghardettravelt.»

«Å.»

«Kanvisignerekontraktennå?»

Hanblirheltpaff,jegserdetpåham.Hanhaddeikke forventetatdetskulleblisåenkelt.Ethushanharhattliggendeutetilleieitreår.Énenestevisning,ogsakeneri boks.

«Erduheltsikker?»

Spørsmåletglipperutavham,detserjegpåansiktsuttrykkethans.

10

«Ja.»

«OK,greit…Jegharkontraktenibilen,men…jegtrengernoendokumenterfradeg.»

Førhanharsagtferdigsetningen,leterjegihåndvesken min.Jegharforberedtalt,lagthvertenestedokumentsirligienplastlomme.Skatteseddelen,desistelønnsslippene mine,dokumentetfrasakførerenomtestamentetogpengenejeghararvet,ID-kortetmitt.

«Å,hardualtsammen?Perfekt!»

Visetterossvedkjøkkenbordetforåfylleutleiekontraktenogfåpåplassdiverseformaliteter.

«Dugjørmegnysgjerrig.»

Dettarmegnoensekunderførjegforståratdetermeg hansnakkertil,athanharryddetvekkpapireneogserpå megmedhendeneliggendepådokumentmappen.

«Unnskyld?»

«Erduherfra?»

«Nei,jegboddeinærhetenavLyon.»

«Ingenfamilieheromkring?»

Jegristerpåhodet.Hanfnyserforundret.

«Åflyttetildetteavsidesliggendestedeterenunderlig tingåfinnepåforenensligkvinne.»

Hankommerikketilåfånoesvarframeg,ogdetavsluttersamtalenvår.Jeggirhamkontraktensignertitoeksemplarer,denblåkulepennen.

«Greit,dakanvitatilstandsrapporten.»

Jeglardørenstååpenhelttileiendomsmeglerensbilhar forsvunnetinnidentetteskogensomdekkeråssidene,så lukkerjegdentungetredøren.Mørket,stillheten,svalheten.Jegblirståendelengemedryggenmotdøren,forsikrer megomathanikkekommertilbake,atjegendeligeralene.

Jegharikketattmedmegmye.Énenestekoffertliggeri bagasjerommetpåbilenmin,denkanvente.Resten,særlig bildene,lotjegliggeigjen.Jegvilikkehanoesomminner megommitttidligereliv.Detfør21.juniogkveldensom fulgte.

Hvordangjørfolkdet?Hvordankanmanoppleveathele

11

universetkollapser,ogfortsetteålevepåsammevis?Gå tilbakepåjobbenetternoendager,fortsetteåboisamme leilighet,isammestrøk…Detmakterjegikke.Deforlot minverdensåbrutaltbeggetodensammenatten,ogfradet øyeblikketopphørtedentjueniårgamleverdenenjeglevde i,pusteti,våkneti,åeksistere.

JegganøklenetilleilighetentilAnne.Hunfikkgjøredet huntroddevarbest.Jegtømtedenikke.Jeghaddeverkentidenelleroverskuddetsomskulletil.Jegvilleflykte sårasktsommulig.Altstoigjensomdetvar.Urteteenjeg drakkdaderingtepådøren,stårsikkertigjenpåkjøkkenbenken.Katalogenjegbladdei,liggersikkertfremdeles åpenvedsidenavurteteen,ogBenjaminstøflerstårogventerientreen.

Dajegkomutfrasykehuset,villejegbarerømmefra sommeren,denbrennendesolenogdegladefolkemengdene langsRhône-elven.Jegskulleønskedehaddedøddomvinteren,enkvelddethøljeregnetoghimmelenvargråsvart. Ikketillydenavorkestre,kinaputteroglatter,ikkeennydeligsommerdag.

Jegåpnerdørenetteratsolenhargåttned.Jegsjekkerflere gangerforåværesikker,kikkergjennomdelukkedevinduslemmene.Dagenharspiltekstraomganger,klokkener mye,sikkertti.Detsisterødelysetfrasolnedgangensvinnerogsmeltersammenmeddetblågrålysetfradenunge natten.Jeglesserutavbagasjerommet.Trillekoffertenlager endumplydidetdenlanderigrusen.Detvirkersomom hvertenesteskrittjegtar,girgjenklang.Deterførstegang jeghørerensåtettstillhet,såtung.Detfølessomomjeg harblittsluktavdenstoreskogen.

Jegsetterkoffertenframegforandørentilrommetmitt, gårutigjentilbilen.Deterenstorplastposeigjen,mye tyngreennkofferten.Enredningspose.Etfemtitallbokser medhermetikk,ris,pastaogfrokostblandingeravallesorter.Jegkommertilåbliherenstund.

Jegvilsove.Jegtrorjegertrøtt,mendetervanskelig

12

åværesikkersidensøvnløshetenharsnuddoppnedpå denbiologiskeklokkenmin.Jegfryserlitt.Jegskjelver.Jeg leggeretteppeoverskuldreneogbestemmermegforåta mobilenutavvesken.Totekstmeldingerframorenmin.En e-postfrasakførerenomformaliteterrundtarven.Ettapt anropfraAnne.Jegsjekkeratjeghardekning–dener ganskegod–ogjegbestemmermegforåringehenne.Stemmenhenneserdenenestejegorkeråhøre.Forhunermoren hans.Forhundelersorgenmedmeg,bedreennnoenannen.

«Amande,jegharventetpåatduskulleringe.»

«Jegvaropptattmedåryddesakeneminepåplass.»

Jeglyver.Hunskjønnerdet,menkonfronterermegikke meddet.

«Komdufremiettermiddag?»

«Ja.»

«Hvordanerhuset?»

«Jegblirværendeher.Jegharsignertkontrakten.»

Nokenganglarhunværeåkommenteredensprø,forhastedeavgjørelsenjegtok.Minegenmorvilleikkelattdet ligge.

«Følerdudegvelder?»spørhunenkelt.

Nei,jegfølermegikkevel.Jegfølermegikkevelnoe sted.Herfølesdetkanskjemindreilleennandresteder,så jegsierja.

«Harduværtinnomleiligheten?»spørjeghenneså.

«Ikkeennå.»

Hunkvierseglikemyesommegforågåinndit,aner detmeg,ogjegforstårhenne.Detersåkorttidsidendet skjedde.

«JegdrarsammenmedRichard.»

«Detersikkertbest.»

Detblirstille.Jegvetikkehvajegskalsi,ikkehunheller. Tilslutterdethunsomklareråsamlesegførst:«Vilduat jegskalvaskeogryddemensduerbortreist?»

«Deterikkenødvendig.»

«Menerdudet?»

«Jegtrorikkejegkommertilbake.»

13

Jeghørerathunsvelger.

«Vilduatjegskalfremleieleiligheten…imellomtiden?»

Huneroverbevistomatjegvilkommetilbakeføreller senere.Menjegvetatjegaldrimervilkunneboderigjen.

«Daslipperduåtapepenger,idetminste.Nåsomdu ogsåbetalerhusleieiAuvergne.»

«Ja,duharrett…Vikangjøredetsånn.»

JegstolerpåAnne.Hunholderhodetkaldtogerklari tankentiltrossforsmerten.

«Jegkanordnedetdenneuken.»

«Greit.»

«Richardgårinnomsakførerenpåonsdag.Dutrenger ikkeåkomme.»

«Takk.»

Jegholdertilbakenoesomtruermedåflommeover.De ersåomtenksomme.Jegvilikkebegynneågråtenå.

«Hvistidengårlangsomt…Hvisdetblirtungtåvære alene…»

«Jegvetdet,Anne.»

«Daringerduoss.»

«Detskaljeggjøre.»

«Dumåpassepåatdetikkeblirformyefordeg.»

Jegvetikkehvajegskalsi.Ordenehenneslydersomen bekymretadvarsel.Jegsvelgerogsierdetenestejegklarer åfåfrem:«Jegtrorjegskalprøveåsovelitt.»

«Duharrett.Hvildeg.Viringessnart,greit?»

«Greit.»

Jegharsovetinoentimer.Mellommidnattogklokkento, ogsåvarjegspillvåkenigjen.Hjernenminnekterågiseg, åkoblesegavinoentimer,gimegdenhvilenjegtrenger.

Sånnhardetværtiattendager.

Jegvandrerrundtihuset.Jegrydderhermetikkboksene inniskapet,daslipperjegåtenkeformye.Påveggenistuen fårjegøyepåengammelkalender.Ingenhartattdenned fraveggenetteratmadameHuguesdøde,ikkeengangdatterenhennes.Detstårkommentarerskrevetpåhvereneste

14

dag.Jegtardenned.Hertrengerjegingentingsomforteller megattidengår.Ikkenålenger.Såjegflytterenstolbort tilveggenpåmotsattside,hvorengammelklokkeutformet somenbukettmedroserviseratklokkenerhalvtreomnatten.Husetsfrueharavgåttveddøden,menikkebatteriene. Visernefortsetteråsnurrelangsomt,deternestensomen provokasjon,foråvisemegattidenfortsetterågå,atlivet ikkeharstoppetopp.Deterikkesant.Livetharstoppet opp.Såjegtarnedklokkenogslipperdenigulvet.Detvar ikkeforåknusedenellerværespesieltbrutal,menglasset gåritusenknas,visernevris.Enavdemhavnerunderkjøkkenbenkenpåetstedhvoringenvilfinneden.Tidenfinnes ikkemer.Dagenefinnesikkemer.Franåavfinnesdetbare snart, senere. Ingenfleredager,ingenflerenetterheller.Bare megogsorgenminidettetausehuset.

Detertresoloppgangersidenjeglukketutgangsdøren ettermegogdetlillejeghaddemed.Jegharobservertsolen somlyseropplivetutenfor,gjennomlukkedevinduslemmer.Detersmåglipermellomtrelamellenesomakkurater storenoktilatjegkanspionerepåsommeren.Jegharikke vågetmegut,ikkeengangomnatten.Jegfølerikkenoe behovfordet.Jegharsovetengangellerto,trorjeg.Noen timer.Jegharikkehattmareritt,deterbra.Jegtrorathjernenminerfortrøtttilåklareågjenskapedegrusomme bildeneavBenjaminslemlestedekropp.

Daenbankelydljomerihusetvedfjerdesoloppgang,blir jegførstredd.Deteridiotisk.Jegharforskansetmegher inne,jegertrygg.Menjegerredd.Reddforååpne?Redd foråfålysiansiktet?Reddforåståansikttilansiktmed noen?Jegvetikke.Detbankerpåforandregang,ogjeger nødttilågå,sakte,gjennomdennegangensomvirkerhelt uendelig.

«Ja?»

Jegåpnerikke.Jegstårlimtinntildøren,venterpåsvar. «Hallo,deterfraselskapetFibrenet.Viharfåttbeskjed omathuseterbeboddnå.Vilduikkeåpne?» Jegvetikke.Plutseligfårjegenklumpihalsenavfrykt.

15

«Madame?»gjentarhan.

Såjegåpner.Jegvetikkehelthvorfor.Ogdeterbrutalt. Jegmålukkeøynenenoensekunderforatdeskalvenneseg tildetsterkelyset.

«Unnskyldatjegforstyrrer,jegerteknikerhosFibrenet. Vitilbyråkoblehuseneheriområdettilinternettmeden hastighetpåtimegabytes.Eiendomsmeglereninabolandsbyensaatdunettopphaddeflyttethit.»

Deblinkendelysglimtenegirseglitt,ogjegkananemannenssilhuett.Minførstegjestetteratjegmurtemeginne. Enliten,tettbygdmann.

«Kanjegkommeinnenforlittogpresentereproduktet vårt?»

Varebilenhansstårpågårdsplassen.Enhvitvarebilmed firmanavnetskrevetirødskrift.Hanfølgerblikketmittog leggertilmedetvagtsmilomleppene:«Deterikkenoe lureri.Derstårfirmabilen.Jegharinstallertinternetthos naboenedineåttehundremeternedeibakken.Dekanbekreftedet.Desierheltsikkertatdeerfornøydogså,atdet fungererganskebra…tilåværeher,menerjeg.»

Menshansnakker,setterhanenfotidøråpningen.Han troratjegikkeharlagtmerketildet.Hanhvilerhånden motdørkarmen,klartilåtaoverstedet,såjegristerpå hodet.

«Nei,jegerikkeinteressert.»

Hansergranskendepåmegetøyeblikk,harnyveripannen.Jegvetikkehvahanser.Antakeligomrissetavenaltfor blekungkvinnemedlysthår,skittentogfett,ogenkropp ikleddklærsomerblittforstore.Jegvissteikkeatman kunnegånedsåmangekilopåtjuetodager.

«Duharkanskjeinternettpåmobilendin?»prøverhan seg.«Vitilbyrabonnementersominkluderermobildataog modem.»

«Nei,jegerikkeinteressert.»

Hanseropppåtaket.

«DuharingenTV-antenne?»

Hanvirkeroverrasket.

16

«Nei.»

«Hvisduikkeinstallererinternett,kanduikkesepå TV.»

Hanbegynneråirriteremeg.Han–ogsolenhanslipper innihusetmitt.

«Detbryrjegmegikkenoeom.Detspilleringenrolle.»

Fotenhansbevegersegbaklengs,utigrusenpågårdsplassenigjen.Hanskjønnerathanhartapt.

«Dumådaholdedegoppdatertpåhvasomskjeriverden!»

Jegserhamrettinniøyneneutenåblunke. «Hvilkenverden?»

Dennegangenblirhanmålløs.Hannikkertilmegmed hakenoggårtilbaketilvarebilen,førhankjøreravgårde utenåsietord.

Senere,menssolenerpåveinedforfjerdegangogsvalhetenlangsomtsiverinnihuset,oppfatterøretmitten lydforandregangidag.Denneerannerledes,fjernere, merdempet.Enkinaputtsomsmeller.Denfølgesrasktav fleresmåeksplosjonermedfåsekundersmellomrom.Jeg erreddforågjettehvadeter.Jegsitterfastfrossetforan dendypetallerkenenminmedoppbløttenudlersomflyter rundtomkring.Jegkunnehagåttborttilvinduet,kikket utgjennomtrelamellenepåskoddeneogkonstatertdetjeg baretror.Menkroppenminleersegikke.Jegforetrekkerå telledagene.Firesoloppganger.Tjuetodagersiden21.juni. Deter13.juli.Nedeilandsbyen,ellerkanskjeendalenger vekkeinabolandsbyene,feirerfolknasjonaldagen.Familier harsamletsegiparkene,langsveiene,foranrådhusene.De stårmednesenvendtmothimmelen,beundrerdetfargesprakendefyrverkeriet.Deterden13.juli.Idagfyllerjeg trettiår.Forikkelengesiden,virkeligikkelengesiden,var jegtjueniårgammel.JegogBenjaminhaddeværtsammen ifireår.VihaddeplanlagtåflyttefradenlilletoromsleiligheteniLyonogutpålandet.Ogikkeminstvarjegpåvei inniåttendemåned.Jegforberedtemegpååblimamma. HunskulleheteManon.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.