Utdrag Bukkene bruse og Julenissen

Page 1
© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2023 ISBN 978-82-02-75968-1 1. utgave, 1. opplag 2023 Omslag og illustrasjoner: Gry Moursund Sats: Gry Moursund Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2023 Papir: Munken Pure 150g Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.
Det var en gang tre bukker som het bukkene

Bruse. De skulle være med på julegrantenning. Et stort tre var pyntet med lys. Noen plugget inn en ledning, og så lyste treet opp. Alle så på stjerna som skinte så fint oppe i toppen.


Etterpå var det gløgg og pepperkaker å få. – Skal det ikke komme en nisse? var det en som sa. – Ikke i dag, vel, svarte en annen. – Julenissen kommer ikke før på julekvelden. Det er i hvert fall da han pleier å komme til oss. – Til oss også, sa en tredje. – Det er på julaften han kommer. Bukkene Bruse sto bare og knasket på pepperkakene sine.


Men bukkene tenkte fortsatt på julenissen da de gikk hjemover. Julenissen hadde nemlig aldri vært hos bukkene Bruse.

– Det er urettferdig! sa den minste.

– Hvorfor kommer han ikke til oss?

– Kanskje dere ikke har vært snille nok, smilte den største. – Nissen kommer bare til snille barn, vet dere. – Vi er vel snille, vi! sa den minste.

– Dessuten har det ikke noe å si, sa den mellomste. – Julenissen kommer til alle på skolen, nesten. Til og med de som ikke er snille. Han har vært hjemme hos en som ikke er snill. Og HAN fikk masse gaver!


– Kanskje

nissen ikke vet hvor vi bor? foreslo den minste. – Kanskje han ikke finner fram? – Det er ikke sikkert han har Google Maps, mente den mellomste. – Eller kanskje han ikke gidder å gå opp den lange bakken, sa den minste.


Den største bukken snudde seg og så på småbrødrene sine.

– VIL dere ha besøk av nissen, da? spurte han. – Så klart! sa de to minste. – Jeg trodde du var litt redd for julenissen, jeg? sa den største og kikket bort på den minste.

– Det er jeg vel ikke! sa den minste. – Det var FØR, det! Da jeg var liten! – Ja, men DAAA så, brekte den største. – Kanskje nissen dukker opp i år, da.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.