Englenes hemmeligheter av Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng

Page 1


Prinsesse Märtha Louise Elisabeth Nordeng

Englenes hemmeligheter Deres natur, språk og hvordan du åpner opp for dem

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 1

01.02.12 13.49


© CAPPELEN DAMM AS 2012 ISBN 978-82-02-38315-2 1. utgave, 1. opplag 2012 Omslagsdesign: Aud Gloppen Omslagsfoto: Mona Nordøy Design, materie: Bente C. Bergan Oversettelse av sitater: Kristin Weholt Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia 2012 Satt i Spectrum MT 12/15 og trykt på 130 g Arctic Volume White 1,1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 2

01.02.12 13.49


Innhold Forord 5 Innledning 10 Kapittel 1: Englenes hemmeligheter 18 Første hemmelighet 24 Andre hemmelighet 30 Tredje hemmelighet 40 Fjerde hemmelighet 46 Femte hemmelighet 54 Sjette hemmelighet 61 Syvende hemmelighet 77 Kapittel 2: Englenes hemmelige språk 85 Guddommelige tilfeldigheter 86 Fjær 89 Naturfenomen 94 Fysiske hint 97 Englesyner 99 i nnho l d

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 3

3

01.02.12 13.49


Kapittel 3: Finn ditt språk 103 De doble sansene 104 Å erfare de doble sansene 108 Hjertekontakt 111 Svar 113 Kapittel 4: Englemøter 117 Meditasjon: Å gi til deg selv 121 Erkeengelen Michael 126 Erkeengelen Chamuel 133 Erkeengelen Ariel 140 Erkeengelen Sandalphon 146 Erkeengelen Gabriel 150 Erkeengelen Raziel 154 Erkeengelen Metatron 159 Kapittel 5: Veien videre: Lær å lytte 165 Takk 170 Ordforklaring 173 Bokreferanser 176

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 4

01.02.12 13.49


Forord Selv om vi begge er født med ulike utgangspunkt, har enkelte erfaringer fra oppveksten vært ganske like. Helt siden vi var små, har vi vært over gjennomsnittet følsomme. Det vil si at vi ofte hadde en opplevelse av å kunne kjenne hva mennesker følte under de smilende ansiktene. Vi visste ofte ikke om sorgen vi kunne føle var vår egen eller andres, om smerten vi plutselig kunne kjenne i ryggen, var vår eller noen andre i rommet sin. På denne tiden hadde vi ikke verktøy for å beskytte oss mot disse sanseinntrykkene, og det var slitsomt å ta inn så mye fra andre, samtidig som det var forvirrende, for mange sier noe helt annet enn det de føler. Fra hun var barn, har Elisabeth hatt kontakt med skytsengelen sin, Piken. En naturlig kontakt for henne å ha. Når hun var i forbindelse med denne kraften, f o ro rd

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 5

5

01.02.12 13.49


trengte hun ikke noe annet – hun følte seg trygg og omsluttet av kjærlighet. Märtha kan ikke huske en slik kontakt fra hun var barn, men hun kan huske at hun trodde at alle kunne kjenne de samme impulsene fra andre mennesker, som dem hun selv tok inn. På et tidspunkt gikk det opp for oss begge at verden utenfor oss ikke oppfattet disse sanseinntrykkene på samme måte. Resultatet ble at vi prøvde å skru av denne typen kontakt og følsomhet, og mistet med dette vårt navigasjonssystem i livet. Vi ble sjenerte, usikre, ensomme og følte oss annerledes. Likevel var det i oss begge en iboende nysgjerrighet som drev oss videre: Hvorfor var det slik at vi følte disse tingene? Hvor kom det fra? Hva var vår oppgave her på jorden, egentlig? For Märtha skjedde dreiningen tilbake til spiritualiteten blant annet gjennom møtet med skytsengelen hennes. Hun leste en bok som omhandlet kontakt med engler. I det første møtet med skytsengelen sin kjente hun en duft av roser og et kjærlighetsfylt nærvær som var så sterkt at hun ikke kunne late som om det ikke eksisterte. Fra den dagen endret livet seg sakte, men sikkert. Hun tok spiritualiteten på alvor, begynte å følge hjertet sitt og endte på et kurs i clairvoyance, der også Elisabeth deltok. 6

eng l ene s h e mme l i g h e t e r

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 6

01.02.12 13.49


Gjennom Elisabeths spirituelle søken i begynnelsen av tyveårene dukket tilstedeværelsen som hun gjenkjente som Piken fra barndommen, opp i livet hennes igjen. Hun husket hvor viktig denne kontakten var og begynte på samme kurs som Märtha. I 2007 etablerte vi Astarte Education, på folkemunne kalt Engleskolen. Her holder vi kurs i selvutvikling med en åndelig dimensjon. Men kontakten med englene står likevel sentralt. Vi er opptatt av at alle mennesker kan ha mulighet til denne type kontakt for å finne inspirasjon til å leve ut den de i sannhet er i livet. Slik vi ser det, er det forskjell på religiøsitet og åndelighet. For oss er religiøsitet å være tilknyttet et trossamfunn, å følge trossamfunnets normer, sannheter og leveregler, og å møte Gud gjennom disse. Åndelighet er å ha åndelige opplevelser, det vil si en opplevelse av en universell kjærlighetskraft eller en guddommelig kjærlighetskraft, om du vil. Derfor kan man godt være del av et trossamfunn og likevel være åndelig. De åndelige verktøyene vi gir deg, er som kart og kompass til å finne din unike vei. I 2009 utga vi Møt din skytsengel, som er en indre reise til å oppdage din sanne kommunikasjon med hjertet, kroppen, auraen, jorden, universet … og skytsf o ro rd

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 7

7

01.02.12 13.49


engelen din. Meditasjonen «Å gi til deg selv», som er beskrevet i samme bok, og som også er med i denne, er grunnsteinen for all vår undervisning og utgangspunktet vårt i alle former for englemøter. Denne meditasjonen kan du både bruke som en stille meditasjon hvor du setter deg ned en halv time, eller som et verktøy til bevisst tilstedeværelse i hverdagen og i kommunikasjon med skytsengelen din. Det er ingen hemmelighet at vi kommuniserer med engler. Mye av budskapet i denne boken har kommet gjennom samtaler og inspirasjon fra englene. Dette kommer klart til uttrykk i teksten generelt, men også som direkte sitater fra samtaler med dem. Vi deler også våre egne og andres opplevelser i forbindelse med englene. Historiene som ikke er våre, er anonymiserte og er godkjent av dem det gjelder. Denne boken beskriver inngangsporten til vår sannhet og ikke Sannheten. Hver og en har en unik mulighet til å finne sin egen sannhet og måte å oppleve englene på. Kanskje kan denne boken være til inspirasjon for å søke innover i ditt guddommelige univers. Det finnes uendelig mange engler som kan oppleves og utforskes, og vær sikker; de vil gjerne ha kontakt med deg. Gjennom denne boken har englene vist oss nye sider som vi gjerne vil dele med deg. 8

eng l ene s h e mme l i g h e t e r

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 8

01.02.12 13.49


Den åndelige veien er ganske enkelt reisen som det å leve våre liv er. Alle befinner seg på en åndelig vei, men de fleste av oss vet det ikke. Marianne Williamson

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 9

01.02.12 13.49


Innledning Når vi reiser rundt i verden og holder foredrag, opplever vi ofte at menneskene vi møter er mer opptatt av hvordan vi kommuniserer med englene våre, enn å finne sin egen måte å gjøre det på. Derfor har vi, de siste gangene vi har holdt foredrag eller gitt intervjuer, hatt en masete engel på den høyre siden av rommet som minner oss på, igjen og igjen, at det ikke er vi som er de viktige. Denne engelen har helt rett. Det som er viktig, er hvordan du kan finne din kontakt med de englene som er rundt deg til enhver tid. Hvordan kan du lære deg å lytte til dem på din måte? Hvordan kan du få med deg alle de tegnene de gir deg, men som du til vanlig feier til side? Vi lever i en tid med mye turbulens. Samtidig med at det kan virke som om det finnes en negativ spiral, er det også en tid hvor det er større åpenhet overfor åndelig kontakt. Stadig flere mennesker åpner opp for 10

eng l ene s h e mme l i g h e t e r

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 10

01.02.12 13.49


sin egen spiritualitet og for den universelle kjærlighetskraften, Gud, Altet, skaperkraften eller hva enn du velger å kalle denne kraften som gjennomsyrer og omslutter alt. Selv om den har mange navn, er kraften likevel den samme. Hver og en av oss har et ansvar overfor hvilken del av oss vi velger å lytte til: Den delen som er kjærlighetens vei, der du gir til deg selv og andre, og som avler ringer av kjærlighet og en følelse av at det er mer enn nok av alt, eller den som er den destruktive veien, den som skaper frykt i deg selv og andre, og som avler ringer av usikkerhet og følelse av mangel. I en tid som denne er det ekstra viktig å åpne opp for englenes språk og lytte etter deres kjærlige tilnærming. Englene er der for oss. De er sanne. De er ekte. De finnes. Når vi sier at vi ikke tror englene finnes, vi vet det, blir enkelte mennesker provoserte. Det er som om det er en uskreven regel om at man gjerne kan tro på engler, men ikke si at man vet at de finnes. At mennesker ikke har lov til å ha tillit til opplevelser de måtte ha i kontakt med engler (for de eksisterer jo ikke), og at vi kun må stole på den sunne fornuften som hevder at det er utopi å tro at noe slikt kan eksistere. Likevel skal man klamre seg til et håp og en tro om at englene er rundt oss. Ordet engel kommer både fra det hebraiske ordet i nnl ed ni ng

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 11

11

01.02.12 13.49


mal’akh (hebraisk: ‫ )למ‫‬og det greske ordet angelos (gresk: ἄγγελος) som betyr «sendebud». En engel beskrives som et overnaturlig, ofte bevinget åndevesen som går igjen i flere religioner. I jødisk, kristen, islamsk og parsisk tradisjon er englene Guds tjenere og budbringere. Når det i Bibelen snakkes om sendebud fra åndeverdenen, oversettes dette med «engel». Bibelen skildrer englene som utstyrt med egne personligheter. I kristen og jødisk tradisjon blir de kalt erkeengler, serafer, kjeruber og budbringerengler. Islam har stort sett den samme inndelingen med hamalat al-Arsh, karibuyin og erkeenglene. I hinduismen blir de kalt devas. I buddhismen, badhisattvas. Det nye testamentet ble nedskrevet på gresk, og paradoksalt nok kan ordet pistis, som på norsk er oversatt med «tro», like godt være oversatt med «tillit». Med ordet «tro» er du fremdeles usikker, men du tror det kan være slik eller sånn. Med ordet «tillit» er frykten lagt til side og du har en visshet i deg om at det er slik. Tenk om vi i stedet for å si: «Jeg tror på Gud og englene» hadde sagt: «Jeg har tillit til Gud og englene». Det treffer oss et helt annet sted, og opplevelsene til den enkelte kan dermed bli sanne. Det skapes en åpning for at englene kan ta aktivt del i livene våre. Det blir en utveksling. Men for at det skal kunne bli 12

eng l ene s h e mme l i g h e t e r

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 12

02.02.12 12.15


en utveksling, er det viktig å forstå hvordan englene fungerer, hvem de er, hvordan de kommuniserer med nettopp deg og hvordan du får tak i den daglige kontakten med dem. Vi mennesker skrur ofte av denne kontakten og går opp i intellektet i stedet. Egentlig er det litt ulogisk at vi kun bruker vår logiske fornuft, når vi har så mange flere muligheter. Det er rart at vi begrenser oss til kun å bruke én del av potensialet vårt, når vi har så mye å hente fra energidelen i oss, og ved å la kroppen og energidelen ha en utveksling. Det er altså ikke slik at vi skal slutte å bruke intellektet. Derimot handler det om å tørre å ta hele seg selv i bruk, og la hjertet og hjernen jobbe harmonisk sammen. Når vi begynner å ta dette potensialet på alvor, vil verden kunne bli et nytt sted å være, der vi har mulighet til å være i harmoni med hverandre og naturen. I denne boken har vi valgt å dele verden inn i en fysisk del og en energetisk del. Dette for å gjøre det håndfaste og det uhåndgripelige – men likevel virkelige – mer forståelig og tydelig. Ifølge kvantefysikken finnes ikke noe annet enn energi. Et atom er kun energivirvler, og det fysiske er der fordi disse energivirvelvindene svirrer så fort at det blir hardt. Også ifølge den tradisjonelle Bohr-beskrivelsen av at atomer består av protoner og elektroner, positive i nnl ed ni ng

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 13

13

01.02.12 13.49


og negative ladninger, er atomene i bunn og grunn energi og ikke fast materie. Likevel forholder vi mennesker oss mest til en fysisk virkelighet, og som uansett hvor mye energi den består av, av og til kan virke veldig hard når du treffer den i høy hastighet. I tillegg til denne fysiske virkeligheten finnes det en energetisk virkelighet som vi kan forholde oss til. Dette er den ikke-synlige, men like virkelige delen av naturen og oss mennesker. Det vil si at jorden består av en fysisk og en energetisk del, og hver og en av oss mennesker består av det samme. Den energetiske delen er inngangsporten til det åndelige i deg, og til englene. Når man begynner på en indre reise, nytter det ikke kun å fylle på med lys og fine tanker, uten å ta en liten opprydning. Det ser ikke særlig fint ut i en leilighet som innredes med de fineste møbler, hvis man ikke vasker der en gang imellom. Det vil se snuskete ut der støvet dominerer, i stedet for alt det vakre du prøver å fylle hjemmet ditt med. Det er derfor viktig at du tar et lite dypdykk i deg selv og begynner å være nysgjerrig på hva som finnes i ditt indre. For å inspirere deg til å ta noen steg videre i bevissthet har vi gjennom teksten en del setninger du kan stoppe opp ved og kjenne etter hvordan påvirker deg. Slik kan du 14

eng l ene s h e mme l i g h e t e r

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 14

01.02.12 13.49


få gitt slipp på det oppsamlete «støvet» og ta alt det vakre i deg i bruk. I den første boken vår, Møt din skytsengel, tok vi for oss hvordan du kan komme i kontakt med hjertet, auraen, jorden, universet og skytsengelen din. Vi har alle en mulighet til å ha god kontakt med skytsengelen vår, siden den følger oss fra fødsel til død. Likevel finnes det uendelig mange engler der ute som vil hjelpe oss i alle situasjoner og til enhver tid. Det er bare vi mennesker som setter begrensningene. I tidligere tider var spirituell kontakt forbeholdt de få. I dag er det stadig flere mennesker som åpner opp for disse kjærlighetsfylte lysvesenene. Flere som spør og får svar, og som klarer å leve i harmoni med seg selv og sitt egentlige potensial.

Er du nysgjerrig på hvordan ditt liv hadde vært levd ut fra ditt høyeste potensial? I denne boken avdekker vi hemmeligheter om englene som kan gjøre det lettere for deg å kunne møte dem som de er. Englene ønsker å gi seg til kjenne for deg, men da er det viktig at du vet hvordan de fungerer og hvordan de tar kontakt med deg. Det er mange måter englene kan kommunisere på. Her tar vi for oss i nnl ed ni ng

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 15

15

01.02.12 13.49


hvordan du lettere kan oppdage tegn og få svar, og bli bevisst den direkte kontakten som er unik for deg og som du, og bare du, kan ha med englene. Uten denne kontakten mister også englene muligheten til å erfare den valøren akkurat du kan møte dem med, og de mister dermed en kvalitet i sitt spekter. Det er akkurat som om vi mennesker er regnet og englene solen. Sammen skaper vi en vakker regnbue. Det er bare du som kan skape din unike regnbue med de forskjellige englene. Uten dine regnbuer blir universet fattigere. Mindre fargesprakende. Så viktig er hvert eneste menneskes kontakt med englene. Forstår du nå hvorfor englene synes det er så viktig at nettopp du gjenopptar denne kontakten?

16

eng l ene s h e mme l i g h e t e r

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 16

01.02.12 13.49


Vi er som barn, som trenger mestere til å opplyse og rettlede oss. Og Gud har sørget for dette ved å utpeke Hans engler til å være våre lærere og veiledere. St Thomas Aquinas (1225-1274)

Englenes hemmeligheter_3. korr_uten smuss.indd 17

01.02.12 13.49


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.