Blokk til blokk

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2022 Utgitt med støtte fra Grafill, Norsk Illustrasjonsfond og Fritt Ord ISBN 978-82-02-73903-4 1. utgave, 1. opplag 2022 Omslag og illustrasjoner: Andreas Iversen Manusutvikling: Hedda Sandvig og Cici Henriksen Sats: Andreas Iversen Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2022, Latvia Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


FELA DON MARTIN

CASTRO

BLOKK TIL BLOKK Andreas Iversen5


6


7


8


9


10


11


12