40 uker, en menneskegraviditet og 81 andre måter å få barn på

Page 1

40uker

AnnaBlix 40uker Enmenneskegraviditet og81andremåteråfåbarnpå

©CAPPELENDAMMAS,Oslo2023

ISBN978-82-02-77447-9

ForfatterenharmottattstøttefraDetfaglitterærefondtilåskrivedenneboken.

1.utgave,1.opplag2023

Illustrasjoner:FrøydisSollidSimonsen Omslagsdesign:KamillaIldahlBerg

Sats:Type-itAS,Trondheim2023

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia,2023

Satti10,4/14pkt.Sabonogtryktpå80gHolmenBookCream1,8.

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser.Uten særskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstillingog tilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillattgjennom avtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvaroginndragning,og kanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

Uke41

«Hvisdustrekkernedarmendinnå,kandukjennehodethans. Hanharmassehår!»

Allemuskleneminestrammerseg.Kroppenharjobbamot dettesekundetsåveldiglenge.Desistetimeneshardemuskelarbeidogdesistemånedenesseigebyggingavenlitenkroppinni minegenkroppkulminerernå,samtidigsomsolaerpåveiopp overhorisontenigjen.Framtiligårkveldvarjegetrasjonelt menneskemedtankerogmeningeromhvordanfødselenskulle være.Nåerjegetdyrsomhandlerutfrainstinkt.

Mennesketimegforsvantsamtidigsomkroppenssammentrekningerøkteistyrke.Fraåværeenkilingikorsryggen harrieneblitttilbølgersomskyllergjennomkroppen.Jeghar knurrajordmorautavsykehusbadet,derjegstårbøydoveren stolryggidusjenoglardenvarmevannstrålentaunnasmertene.

Jegharallernådigstlattpartnerenmingimegvannådrikke innimellom,menerhverkeninteressertiåsnakkeellerfåen klem.Kroppenminføderenbaby,oghjernenminerbarepassasjer.

Fornoentimersidenskjøntejegatdetkomtilåskjeinatt.

Kynnerne,livmorenstrenings-sammentrekninger,bleplutselig merintensemensjeglåpåsofaenogsåpåentv-serie.Meden

5

putemellomknærne,enkopptepåsofabordetogdenbokajeg egentligvilleleseskubbetnedpågulvet–nokenkveldjegikke komtilåklareåkonsentreremegomteksten.Nokenkveld somsåmangeandredesisteukene.Enkveldjegtroddeskulle handleomåikkebevegebekkenetformye,hvileforåklareå gådagenetter,kjenneetterfosteretsbevegelser,lurepånårdet endeligskalskje.

Sammentrekningeneblesterkereogjevnere,ogdetblevanskeligereåsnakkegjennomdem.Vibestilteentaxi,visnakka omatdetvarlurtåkommesegtilsykehusetdennefredagsnatta førfolkskullehjemfrabyenogdetblevanskeligåfåtakien ledigbil.Itaxienvardetsomomhjernengaoppåkontrollerekroppen,somomdenikkelengerklarteåfåmegtilåoppføremeginnenforsamfunnetsnormalenormer.Stønnenekom utgjennomsammenbittetenner,jegmåtteropegjennomden nesterien.Jegklamramegtilhåndtaketovervinduetibaksetet menssjåførenkjørtefortereogfortere,sikkertreddforatjeg skullefødeibilen.Frammevedsykehusetfårjegenripåfortauetogmåkrøkemegsammenførjegklarerågåinn,klamrendetilpartnerenmin,somstøttermegidenenehåndamens hanbærerbaggenmedalletingenevåreidenandre.Iheisen pusterjegmegoppgjennometasjene,jegvilbareinnpåføderommet,seomdeterliktsomdetjegfødtepåsist,gjøremeg kjentmedomgivelsene,luktepåsengetøyetogkjenneomdeter trygt.Hjernenminvåknerlitttiligjendajegmøterjordmora, deterTorildsomjegharmøttfør,jegvissteathunskullevære påvaktinatt,ogdetgjørmegtrygg,jegstolerpåhenne.Hjernentrekkersegtilbakeigjenmensjegkleravmeg,jegorkerikke svarepåTorildsspørsmålomhvajegserformegikveld,jegvil bareinnidusjen,kjennevannetrenneoverryggen,døyvesmertenemedoppvarmeturhav.

Dasmerteneblesåintenseatjegholdtpåågiopp,dadet

6

varmevannettilsluttvarsomåsetteetplasterpåetåpent brudd,vaklajeguttilsengasåjordmorakunnevurderefødselensframgang.«Skruavlyset»,vardetenestejegklarteåsi.Som etdyrtrengtejegåfødeimørket,itryggheten,skjultforrovdyrenepåsavannen.Hunstakkfingrenesineoppimeg,oghjernenminmåttefortellekroppenathunvarenvenn,enhjelper,

7

ikkeetangreppåfødselenoglivmortappen.«Åttecentimeter», hørtejeghennesi,mensjegknurrahennebort.Huntrakkseg tilbake,gamegtrygghetvedåværeinærheten,lotkroppenmin jobbeselv.Jegkjentehvordansvettenrantnedoverbrystetmitt, hvordanmusklenerytmisktrakksegsammen,hvordanlivmorentrykketbabyenlengeroglengernedforhverri.Jegkjente hodethansifødekanalen,hvordanhanførstskleinedoverogså littoppigjenforhverpressri.Toskrittframogetttilbake,litt lengerforhvergang.Kroppenminklarerdetselv,hjernenmin ertrygg,livmorenfårgjøredetdenskalnå.

«Nåmådupesesomenhund!Ikkepresse!»Hodethanser ute,oghangirfrasegetliteklynk,denenestelydenhanklarerålagemenslungeneerpressetsammen,ikroppensovergang mellomnavlestrengogluft.Vilerlitt,allesammen,avdenrare lydenfraetbarnehodeutenkropp,halvveisuteavminkropp. Jegsermegselvutenfra,dyrethartrukketsegtilbake,jegkan tenkeogsnakkeigjen,nåerjegnestenferdig,kroppenvetat denverstejobbenerover.Jegkjennerpådetfuktigehåret.«Se her,duskalfåtaimothamselv.Pånesterierhanute.»Jordmorasnakkermedroligstemme.Partnerenminholdermegi hånda.Kroppenspennerseg,jegstrekkermegned.Såerhan der,påmagenmin.Hantrekkerluftnedilungeneforførste gang,ogdenharde,kaldeluftahanaldriharmøttfør,slårmot kroppenhansinnenfraogutenfrasamtidig.Hudenhansblir tørrforførstegangilivetmensvitørkerbortfostervannetsom haromfavnethamoggitthamtrygghetsålenge.Navlestrengen pumperfremdelesblodinniham,somenlivlinefradentrygge livmoren.Snartskaldenkuttes,ogvårnimånederlangesymbioseskalgåoveriennyfase.

Hanliggerpåmagenmin,hanertreogethalvtminuttgammelog3,5milliarderår,hanerursuppaogheltnyttlivsom

8

aldriharfunnesfør.Hankaningenting,erdetmesthjelpeløse spedbarnetavallearter,hankankjenneigjenstemmenmin, luktemelkenmin,selvkrypeframagenminogopptilpuppen.

Hanløfterdetenormehodetsitt,altfortungtfordenlille kroppen,ogstirrerforåkjenneigjenansiktstrekkenemine.Han åpnergapetogomslutterpuppenminmedverdenssterkeste vakuum,hanharværtinnimeginimånederogjegskalendeligfåslippeåværeboligenhans,mensugetaketgjørdetklart atjegikkeerferdig,kroppenminerfremdelesunderlagthans behov.

Endeligskaljegfåslippeåværebostedettilenlitenorganisme somhargittmegbivirkningerpålinjemedenalvorligparasitt,somenfremmedorganismesomsnylterpåkroppenmin.1 Jegharspyddimånedsvisogværtsåkvalmatjegharfåttfire forskjelligereseptbelagtekvalmestillendemedisiner.Mineindre organerharblittommøblert,tarmogblærepressetsammenfor ågiplass.Hudenminharstrukketsegsålangtfraryggsøylen somdenkunnekomme,graviditetshormonenehargittmegforstoppelseogbehovfortimevismedekstrasøvn.Jegharikke kunnetknyteskoenepåmånedsvis,jeghargåttmedstøttestrømperogjegharknaskasyredempendetabletterforåstanse denevigvarendehalsbrannen.Foråklareåfåutavkommetmitt harskjelettetbegyntåglifrahverandre,ogjegharfåttmerog mervondtibekkenetforhvertskrittjeghartatt.Samtidigsom denlilleorganismenharvokst,harkroppenmintattbyrdenfor minartsmåteåreproduseresegpå.

Tenkomjegbarehaddekunnetleggeetegg,oglattpartnerenminrugedetframtilklekking?Ellerfødtenbabysåliten atjegknaptmerkafødselen,ogsåhattdenienpungtilden varstornoktilåmøtelivet?Samtidigslipperjegågjøresom

9

flekkhyenene,fødegjennomenavlangklitorisformetsomen penis,somersåtrangat60prosentavvalpenetildeførstegangsfødendedør.Jegerikkegravidinniskjelettetmittsom skorpionerer,sombetyratdekryperrundtsomoppblåsteballongertilslutt,medkroppenfullavbarnunderskjelettplatene.

Jegmåikkeliggeheltstillepåetredetilungenklekker,sånn somærfuglen.Jegsulterikkeihjelmensjegpasserpåeggene mine,somblekkspruten,ogjeglarikkeungeneminespisemeg levende,sånnsomnoenedderkoppergjør.

Akkuratnå,nårdennyfødtebabyenminliggerpåmagen minogselvlangsomtkryperopptilpuppenforåfåtaki denallerførstemelken,følesdetriktig.Kroppenminerhøy påallehormonenesomstartafødselen,gamegsmertelindring ogsomsørgerforatjegelskerdetlilleskrukketevesenetsom komut,jegerhøypåfølelsenavåklareåfødeennydelig baby,ogdaerdelangenimånedeneverdtdet.Menunderveis harjegmangegangerønsketatjegvarenheltannenart,en artmedenannenløsningpåreproduksjonen,enhvilkensom helstannenløsningennålaetbefruktaeggsprengeseginn ivevetmitt,laetfosterstyreblodetmittogtaoverkroppen min.

Alleorganismersomkomtilverdenakkuratsamtidigsom ungenmin,alleforeldresomdeltesegito,slappubefruktaegg utivannetsådemåttefinnespermieneselv,somsåetlitehode stikkeutaveggeskallet,kjenteungenesprelleirygghudeneller kvekkeposen,klemteutenungegjennomentrangfødselskanal –alleerviytterstpålivetstre,påhvervårgrein,menvikommerallefradensammestammen,fradensammeførste,levende ursuppa,deførstelevendecellene.Ogviharallesammenoverlevdlengenoktilåfåavkom,entenviermennesker,amøber, sjøanemoner,hyener,ærfuglerellerkenguruer.Underveishar

10

organismeneførossendraseglittetterlittihversinretning,og tilsluttstårvihermedetvellavulikeløsningerpåhvordanvi kanreprodusereoss.Detteerfortellingenomnoenavallede fantastiskemåtenevifårbarnpå.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.