Nattvandring - Vi finns där det händer. Innan det händer.

Page 1

INNAN DET HÄNDER. VI FINNS DÄR DET HÄNDER.

2

NATTVANDRING.NU

Nattvandring.nu bildades 2008 av bland annat Skandia som än idag är stolt partner. Vår vision är att, tillsammans med ideella krafter, kommuner, myndigheter och andra aktörer, samverka för att skapa trivsel och därmed trygghet i samhället. Detta sker bland annat genom vuxenengagemang för barn och ungdomar i det offentliga rummet.

Vi är en politiskt och religiöst obunden rikstäckande verksamhet som verkar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt för att utveckla, stödja och främja det vi i dagligt tal kallar nattvandring i hela landet och i nordisk samverkan. Detta har utvecklats till att fler trygga, positiva och engagerade vuxna finns ute dagtid, kvällstid och nätter – allt utifrån de lokala förutsättningarna och behoven.

Vårt och nattvandrarnas mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars kan vara svårt eller inte möjligt.

Genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.

Samspelet och utbytet ger goda förutsättningar för att minska bruket av alkohol och andra droger, samt att minska gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett trivsammare och tryggare samhälle.

Verksamheten skall, så långt det är möjligt, vara helt kostnadsfri för de lokala initiativen. Vi debiterar inga medlems- eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal varje lokalt initiativ tecknar tillhandahåller vi reflexvästar, försäkring med mera – helt kostnadsfritt – och detta möjliggörs genom stolta partnerföretags engagemang.

Missionen är att vi ska ge möjligheter till att förstärka och stärka föräldra- och vuxenansvaret i samhället.

Våra värderingar genomsyras av: Engagemang, förtroende, närvaro, respekt, trivsel och trygghet.

Självfallet skall en värdig och jämställd människosyn ligga som grund för verksamheten – oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning, etnisk och/eller kulturell bakgrund.

3

Varje lokal förening/eldsjälsgrupp med gällande nätverksavtal är fristående och anpassar sin verksamhet utifrån lokala behov och förutsättningar. Vi har ingen insyn i respektive förenings/eldsjälsgrupps ekonomi och styr inte heller när och var man vandrar.

Våra regionansvariga är kansliets och verksamhetens förlängda arm men också mentorer för lokala grupper. De har kontinuerlig kontakt med kansli och verksamhetschef, genomför informationsträffar, kurser, presentationer med mera.Regionansvariga är mycket erfarna nattvandrare och är helt oarvoderade men erhåller kostnadsersättning.

Vid vårt kansli i Stockholm finns en kanslist och vår verksamhetschef. Kansliet arbetar idag med att stötta de lokala grupperna, vara rådgivare, inspiratörer, hålla föreläsningar, samverka med kommuner med mera.

Vårt högsta beslutande organ är styrelsen som består bland annat av representanter från våra partners. Styrelsens medlemmar och ordförande är helt oarvoderade och man sammanträder minst 4 gånger per år. Vid styrelsemöten deltar verksamhetschef som föredragande. Vi granskas av extern revisor och tillsynsmyndighet.

4

ETT ÖKANDE BEHOV

Idag ser vi ett kraftigt ökande behov av fler trygga, positiva och engagerade vuxna på gator och torg precis som ett ökat föräldraansvar. Det höjs många röster för ökad polisnärvaro, fler ordningsvakter på gator och torg och mer övervakningskameror. Men vi vet också att vi alla, alla vuxna och föräldrar måste ha en ökad närvaro, skapa positiva relationer, bygga broar och framför allt – finnas där våra barn och ungdomar finns.

Vi samverkar idag med polis och har sedan ett antal år tillbaka även påbörjat arbetet med en ökad samverkan med landets kommuner. Det är ett arbete som fortsätter att öka då just samverkan är något av det viktigaste för att lyckas. En kan inte göra allt men tillsammans kan vi göra mycket.

Idag erbjuder vi, förutom de lokala nätverksavtalen till ideella krafter, även samverkans- och så kallade IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) till kommunerna, vilket innebär att nattvandring blir en viktig del i kommunernas förebyggande arbete. Förutom detta erbjuder vi även föreläsningar och skolprogram.

Vår förhoppning är att fler kommuner, ideella krafter och företag vill vara med i detta arbete i samverkan och för att skapa ett trivsammare och tryggare samhälle.

5

Vi finns där det händer. Innan det händer! Är positiva engagerade vuxna som bryr oss om våra barn och ungdomar.

Varje år delar vi ut priserna ”Årets nattvandrare”, ”Årets nattvandringsgrupp” och ”Årets nattvandringskommun”.

Som nattvandrare får man frisk luft, träffar många andra vuxna och skapar nätverk. Du vandrar när du själv kan.

6

VÅRT ERBJUDANDE TILL LOKALA INITIATIV

7

TRIVSEL OCH TRYGGHET

Idag läser man ofta om otrygghet, människors rädsla och frustration över allt som sker i samhället. Man upplever otrygghet att vara ute på kvällar, att gå hem från jobbet eller gå till affären, att låta barnen gå själva från träning och så vidare.

Otrygghet är svårt ”att ta på” då det är något subjektivt, hur var och en av oss upplever det, trots att det är få som verkligen drabbas av något. Däremot läser vi i tidningar, på sociala media och hör på tv om otrygghet och i många fall blir det oanade proportioner. Det är lätt att tro på allt som skrivs, allt som sägs och allt vi hör.

Det vi som nattvandrare möter och ser är inte den bild som ofta framträder och därför är det extra viktigt att fler engagerade positiva människor rör sig ute. Vi är synliga och kan hjälpa, råda och stötta. Kanske kan vi följa någon en bit på vägen. Vi är engagerade personer som har tydlig identitetnattvandring. nu - oavsett om man vandrar dagtid, eftermiddag, kvällstid eller nattetid.

Många pratar idag inte om den traditionella nattvandringen utan fler lyfter ”trivselvandring”. Det innebär att vi finns ute för att skapa trivsel oavsett tid på dygnet. Som förebilder och genom trivselvandring skapas då också en ökad upplevd trygghet.

8

STARTA EN LOKAL NATTVANDRINGSGRUPP

Finns det idag ingen lokal nattvandringsgrupp på din ort eller i ditt närområde, kanske du tillsammans med några fler vill starta upp en sådan. Vi gör det då enkelt för er.

Alla nya grupper/föreningar/eldsjälsgrupper försöker vi - så långt det är möjligt - att träffa i samband med en första informationsträff där ni också får möjlighet att teckna vårt nätverksavtal (digitalt). Detta för att vi skall lära känna varandra från början och att ni får i gång samverkan med polis, kommunen med flera från första dagen.

Att starta en ny grupp och att vandra är gratis. Genom vårt nätverksavtal som alla grupper tecknar med oss, håller vi med det behövs (reflexvästar, försäkring, start-kit, kurser med mera) helt utan kostnad. Inga medlemsavgifter eller liknande förekommer och heller inget krav på att ni måste vara en formell förening. Hur ni organiserar er grupp, det bestämmer ni själva.

När avtalet är tecknat skickas vårt start-kit - ett paket som normalt är framme inom 5-7 arbetsdagar och ni får informationsmaterial via mail och regionansvarig genomför därefter kursen ”nattvandring grund”.

Vill du/ni veta mer – ta kontakt med oss så hjälper vi er på bästa sätt för att komma igång.

9

VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder lokala initiativ, föreningar, föräldraföreningar med flera, möjlighet att starta en lokal grupp/förening/ eldsjälsgrupp. Genom vårt nätverksavtal, som ni signerar digitalt med mobilt bank-id, håller vi med:

• Reflexvästar och start kit

• Försäkring till, under och hem från vandring

• Kurser

• Mentor

• Med mera och allt utan kostnad.

Men, vi erbjuder också landets kommuner olika former av samverkansavtal, Detta då vi vet att samverkan är en oerhört viktig del i det förebyggande arbetet.

• Nätverksavtal för kommun

• Föreningsvandring i samverkan

• Samverkansavtal

• IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap)

10

VÅRT ERBJUDANDE TILL KOMMUNER

11

SAMVERKAN

En kan inte göra allt. Men alla kan vi göra något. Och tillsammans kan vi göra så mycket mer.

Med den grundtesen har vår samverkan med kommuner runt om i landet utvecklats till en verksamhet som idag efterfrågas av många kommuner. En samverkan som inte bygger på prestige, vattentäta skott och ekonomiska grundstenar utan en samverkan som bygger på:

• Öppenhet

• Dialog

• Framtidstro

• Engagemang

• Förebyggande

• Förtroende

• Samverkan

Under flera år har vi, tillsammans med kommuner, utvecklat konceptet till något mycket positivt. Där vi utgår från de lokala förutsättningarna och möjligheterna samt de politiska beslut som fattas i kommunen.

Tillsammans går vi igenom, helt förutsättningslöst, kommunens planer och tankegång, hur man vill göra, vilka man vill engagera, när man har behov av fler vuxna ute, organisering av de ideella krafterna, ekonomi med mera. Allt för att vi tillsammans skall kunna skapa en så bra grund som det bara går.

Allt med sikte inställt på att få fler trygga, positiva och engagerade vuxna ut på gator och torg, som förebilder och brobyggare till kommunens barn och ungdomar. Polisen är också mycket viktig och därför ser vi gärna att de är med från början.

12

För att vi, alla tillsammans, skall ha en gemensam plattform att stå på och utgå från, föreslår vi att ett samverkans- eller IOP-avtal tecknas mellan kommun och nattvandring.nu.

Det är dock inte nödvändigt, men det tydliggöra vem som har ansvar i olika frågor och vem som skall göra vad. Det ger också en tydlig signal utåt, till kommunens invånare, att nattvandring.nu och de lokala initiativen är en viktig del i kommunens förebyggande arbete och att kommunen verkligen satsar på det förebyggande arbetet som är en av de viktigaste delarna idag.

Naturligtvis är det så att de lokala grupperna som eventuellt redan finns mer än gärna samverkar med kommun och polis utan avtal. Men, avtalet ger nya möjligheter och man kan då lättare utveckla den ideella verksamheten och kanske få fler att engagera sig.

Det är genom vårt samverkans- eller IOP-avtal som kommunen samverkar med nattvandring.nu. Och om det redan finns lokala grupper som har gällande nätverksavtal med oss skall självklart dessa ingå i samverkan i den form som fungerar och efter överenskommelse.

Befintligt föreningsliv är en viktig och stor del i samverkan och det förebyggande arbete vi vill skapa med kommunen.

Det kan handla om extra förenings- eller aktivitetsbidrag för den insats de gör. Här är det viktigt att det från början är tydligt hur, när och vem som man lämnar eventuell ersättning till.

Detta extra föreningsstöd, för den insats som föreningslivet gör, skall inte ses som en kostnad för kommunen utan som en investering. En investering som gör att många andra kostnader kan minska som till exempel skadegörelse, psykisk ohälsa, drogrelaterade problem och så vidare. Så för varje krona kommunen investerar får man tillbaka mångfalt genom minskade kostnader. Detta är ett faktum.

13

ARBETSGÅNG

Bilden till höger beskriver schematiskt hur arbetet kan gå till och vi träffas mer än gärna helt förutsättningslöst för att prata igenom hur det skulle kunna fungera i er kommun.

Genom våra samtal med kommunen tas ett avtal fram och detta undertecknas av båda parter. Om det finns lokala befintliga grupper/föreningar med gällande nätverksavtal ingår dessa naturligtvis i samverkan. Antingen kan det ske genom ett trepartsavtal eller i annan form vilket regleras i avtalet. Tillsammans bjuder kommun och nattvandring. nu in föreningslivet till en informationsträff vid vilken representanter från kommunledning, polis, fältare, nattvandring.nu och eventuell befintlig grupp medverkar.

Bakgrund och upplägg presenteras och vilka beslut som är tagna. Alla får information om vad trivselvandring/ nattvandring är och vad som gäller för att delta i det förebyggande arbetet. Viktigt är att kommunen presenterar upplägget ur kommunal vinkel, som ersättningsnivå, när, var och hur man vandrar, kontaktvägar med mera.

De föreningar som kan och vill får nu möjlighet att direkt teckna avtal och de som kanske måste ta det ytterligare inom sin förening får naturligt vi den möjligheten.

Föreningar som deltar i arbetet tecknar ett nätverksavtal med nattvandring.nu och ingår därmed i det förebyggande arbetet. Föreningen erhåller sedan ett komplett start-kit samt viktig information och eventuell e-postadress, länk till

den digitala kursen men man får också möjlighet att boka in kursen ”Nattvandring Grund” på plats hos respektive förening eller vid en gemensam träff som kommunen och nattvandring.nu arrangerar.

Nu kan föreningen vandra och ofta sker detta i samverkan med kommun och polis. Man kommer överens om när och kanske även i vilket område behovet finns. Vill man schemalägga görs detta lämpligast genom t.ex. någon kalenderfunktion (digitalt) eller via anmälan till ansvarig kontaktperson inom kommunen. Det viktiga är dock att någon från kommunen fördelar vandringarna jämt mellan deltagande föreningar.

Varje vandring måste redovisas via en loggbok antingen via befintligt system hos oss eller kommunens eget system.

Loggbok är ett villkor för försäkringen och det gäller även som underlag för utbetalning av det extra stödet till respektive förening.

Varje år, vid ett par tillfällen, genomför vi tillsammans med kommunen någon form av utbildning, informations- och nätverksträff eller föreläsning.

14

SÅ HÄR KAN DET GÅ TILL

1 Kommun och nattvandring.nu ingår ett samverkans- eller IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap). Avtalet löper normalt på 2-3 år. Möjlighet till ömsesidig uppsägning utan uppsägningstid.

2 Gemensam inbjudan till informationsträff vilken sänds ut till kommunens föreningsliv. Viktigt är att man nu har bestämt nivå på ersättning och övriga villkor.

3 Informationsträff genomförs där kommun, nattvandring.nu, polis samt eventuell lokal nattvandringsgrupp deltar. Samverkan är A&O.

4 Förening som vill delta tecknar nätverksavtal med nattvandring.nu. Datum för grundkurs ”nattvandring grund” bokas.

5 Respektive förening sänder in önskemål till kommunen vilka helger de vill och kan vandra. En fördelning görs och information/schema sänds ut.

6 Föreningarna vandrar de helger man blivit tilldelade och på de villkor som man fått del av.

7

8

Varje deltagande förening är skyldig att föra loggbok enligt instruktion. Loggboken är grund för försäkringen och för utbetalning av bidrag. Bidraget utbetalas normalt 1-2 gånger per år eller enligt överenskommelse med kommun.

Tillsammans genomför vi under året uppföljning och utbildning/kurser enligt beslutad plan.

15

VÅRT ERBJUDANDE TILL FÖRETAG/PARTNERS

16

VARA PARTNERFÖRETAG

CSR, Corporate Social Responsibility, är att företag skall ta ett samhällsansvar för hur de påverkar samhället ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Det sociala ansvarstagandet finns både inom och utom företaget och just utom företaget är samhällsengagemang en konkret åtgärd. Genom detta kan man såväl internt som externt påverka dels genom att engagera anställda men också genom att stötta externa projekt eller verksamheter.

Att vara partnerföretag till nattvandring.nu innebär att man stöttar verksamheten ekonomiskt- och eller med material som kommer de lokala grupperna/föreningarna tillgodo. Varje partnerföretag tecknar ett individuellt anpassat partneravtal med nattvandring.nu. Genom avtalet regleras dels hur stödet skall vara men också på vilket sätt vi informerar och håller personalen engagerad.

17

SPONSRING LOKALA GRUPPER/FÖRENINGAR

Vill man som företag stötta den lokala gruppen inom kommunen, finns inget hinder och detta är något vi uppmuntrar till. Då tar man som företag direktkontakt med den lokala gruppen eller kontaktar ni nattvandring.nu så hjälper vi er med rätt kontakt. Det är viktigt att ert stöd kommer rätt grupp tillgodo utan några mellanhänder.

Det förekommer tyvärr telefonförsäljning av så kallade ”sponsorpaket” för nattvandringen, men här vill vi informera dig som företagare om att detta är inget vi står bakom.

Man använder många olika knep men inga pengar kommer vare sig de lokala grupperna inom nattvandring. nu eller nattvandring.nu tillgodo. Blir du kontaktad av telefonförsäljare, ”köp inte grisen i säcken” utan kontrollera först med din lokala grupp eller kontakta vårt kansli.

18

KURSER

19

NATTVANDRING GRUND

Kursen är obligatorisk för alla nya lokala grupper. Men självfallet kan vi också göra den som repetition i redan befintliga grupper. Målet med kursen är att alla grupper skall ha samma grundinställning och

• Har rätt förutsättningar

• Veta vad man skall tänka på

• Kunskap om de grundläggande regler

• Kännedom om lite lag och rätt

• Att ni är överens om och har samma mål och syfte med nattvandringen

Kursen håller vi på plats hos er och i en lokal där det finns projekt och möjlighet att visa bilder på duk eller vägg.

Vid kurstillfället får ni gärna bjuda in polisen, ev. fältare med flera. Tiden för kursen är ca 90–120 minuter.

Det finns också en digital kurs som alla grupper får en länk till. Den tar ca 20–30 minuter att göra och används som komplement framför allt för nya vandrare som ansluter efter att grundkursen är genomförd.

20

L-ABCDE

L-ABCDE metoden är ett strukturerat sätt att ta hand om skadade eller sjuka människor, men också ett strukturerat sätt att agera vid kriser, olyckor och katastrofer.

För att inget skall missas i dessa situationer används modellen idag av både professionella och lekmän.

Kursen håller vi på plats hos er och i en lokal där det finns projekt och möjlighet att visa bilder på duk eller vägg.

Tiden för kursen är ca 90–120 minuter, mycket beroende på frågor, antal personer och så vidare.

Kursen genomförs på plats hos er med minst 10 deltagare.

21

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE

Lågaffektivt bemötande är en samling metoder som går ut på att bemöta starka känslor med lugna känslouttryck. Metoderna talas oftast om som ett tillvägagångssätt för att lugna ner våldsamma eller hotfulla situationer, men det innebär även att undvika en konflikt från första början eller stoppa en fullt pågående sådan.

Att använda sig av lågaffektivt bemötande kan förklaras på flera vis. Man är medståndare och inte motståndare.

Metoden används för att bemöta ett utmanande beteende, när någon brusar upp, blir frustrerad, stressad, arg, aggressiv eller våldsam. Lågaffektivt bemötande går ut på att en handling eller affekt smittar av sig på andra. Affekt kan också benämnas som sinnesrörelse eller känslostämning.

Kursen håller vi på plats hos er och i en lokal där det finns projekt och möjlighet att visa bilder på duk eller vägg. Tiden för kursen är ca 90-120 minuter, mycket beroende på frågor, antal personer och så vidare.

Kursen genomförs på plats hos er med minst 10 deltagare.

22

VEM – VAD – HUR – VARFÖR?

Denna kurs är en påbyggnad till kursen ”Nattvandring Grund” och syftar till att ge ökad kunskap och förståelse för vår roll som nattvandrare, så att du skall känna dig säker i din roll.

Ni kommer dels ha förberett er genom att tänka efter och svara på några frågor innan vi ses, men sedan också i grupper diskutera lösningar av ett antal händelser. Tanken är att ni skall enas om en möjlig lösning på varje situation.

Alla händelser är hämtade ur verkligheten och är situationer nattvandrare har hamnat i och då fått finna lösningarna. Kursen håller vi på plats hos er och i en lokal där det finns projektor och möjlighet att visa bilder på duk eller vägg. Tiden för kursen är ca 90-120 minuter, mycket beroende på antal deltagande personer.

Kursen genomförs på plats hos er med minst 10 deltagare.

23

LEDARSKAP

I kursen förbereder vi er som ansvariga i grupp eller vandring för olika situationer ni kan hamna. Vi går igenom ledarskap - vad är det och vad skall man tänka på. Hur löser vi konflikter i gruppen? Och mycket mer.

Kursens längd anpassas utifrån gruppen, allt från 120 minuter till halv- eller heldag.

Kursen genomförs på plats hos er med minst 10 deltagare.

24

ALLMÄNNA VILLKOR – KURSER

Antal deltagare

För kurserna:

L-ABCDE

Lågaffektivt bemötande

Ledarskap

Vem-vad-hur-varför?

är antalet deltagare minimum 10 personer för att kursen skall genomföras.

Är ni färre antal – ta kontakt med närliggande lokala nattvandringsgrupper och försök få att ni kan genomföra kursen tillsammans.

Kostnad

Kurserna är kostnadsfria.

Material

Det som behöver finnas på plats är:

Projektor med hdmi-anslutning (om projektor ej finns

– ta kontakt med kursledaren)

Bokning

Ta kontakt med respektive regionansvarig eller vårt kansli.

25

FÖRELÄSNINGAR

26

JANNE LUNDHOLM, FÖRELÄSARE

Janne Lundholm har stor erfarenhet av ungdomar, nattvandring, vuxenengagemang, föreningsliv och inte minst föräldraskapet.

Janne är en mycket omtyckt och uppskattad föreläsare som bjuder på sig själv, sina egna erfarenheter, inspirerar och kittlar era sinnen. Han berör föräldrarollen, ansvaret, hur våra barn och ungdomar är och tänker, men också vad vi vuxna kan göra och bör göra.

”Efter föreläsningen förstod jag att man inte kan slappna av”.

”Föreläsningen skall vi ha varje år på vår skola. Tack Janne.”

”Med din berättelse fanns det inte ett torrt öga. Ditt sätt är underbart och stimulerande. DU får oss att tänka till”.

För bokning och andra frågor: janne@nattvandring.nu

27

ATT KRAMA EN PERSIKA

Hur är föräldrarollen och vilket ansvar har vi och tar vi?

Tänker vi rätt och gör vi rätt? Förebygger vi som föräldrar, är vi förebilder och gör våra barn som vi säger? Hur bör vi tänka och vad bör vi göra? Prioriterar vi rätt? Har vi tid?

Frågorna är många och ofta tycker vi svaren är självklara, men är det så?

”Att krama en persika” är en föreläsning som berör många av frågorna. Kanske jag får dig att tänka till, kanske förändra ditt sätt att se på ditt/våra barn och ungdomar. De gör ju ofta som vi gör. Inte som vi säger.

En föreläsning där Janne bjuder på sig själv, sina egna erfarenheter som förälder och nattvandrare. Föreläsningen vänder sig i första hand till föräldrar men självfallet är även mor- och farföräldrar och andra vuxna välkomna. Normal tidsåtgång är 90–120 min med kort bensträckare. Kanske bjuder ni på kaffe i pausen.

Kostnad: Offert lämnas vid förfrågan. Kan med fördel kombineras med föreläsningen ”RESPEKT”.

28

RESPEKT

En föreläsning som vänder sig till ungdomar på högstadiet. Ordet RESPEKT är idag ett ord som allt för ofta förknippas med makt, våld och rädsla. ”Du skall ha respekt för mig! Annars …” ”Visa mig respekt! Lyd mig! Gör det jag säger!” Men vad betyder egentligen respekt och vad är respekt?

”RESPEKT” är en föreläsning om relationer, engagemang, språkbruket, möten, eget ansvar, mobbing, kamratskap och trygghet. Att man skall våga vara sig själv, tro på sig själv, inte ”följa strömmen” och att varje människa är unik. Berör även föräldrarollen, ansvar, varför vi vuxna bryr oss och ger även exempel där vuxna gjorde skillnad.

Föreläsningen vänder sig i första hand till elever på högstadiet. Fördel att genomföra föreläsningen klassvis men fungerar även vid större samlingar. Normal tidsåtgång är 90–120 min med kort bensträckare.

Kostnad: Offert lämnas vid förfrågan.

29

SKOLPROGRAM

Respekt, självkänsla och konsekvensen av det meningslösa våldet

Grunden i projektet är ”skolprogrammet” där man möter eleverna klassvis med föreläsning, diskussioner, grupparbeten med mera. Dock startar hela projektet med informationsträffar där kommun, polis, kyrka, nattvandring. nu, SÄKER, Prata Om Alkohol, fältverksamhet, fritid, nattvandrargrupper med flera finns närvarande.

Syftet med informationsträffarna är dels att informera om hela projektets syfte och mål, men också skapa kontaktmöjligheter för intresserade när det gäller till exempel nattvandring.

Skolprogrammet bygger på heldagar med resp. årskurs klassvis. Dagen startar med en gemensam föreläsning och därefter sker arbetet klassvis under dagen. På kvällen är det föreläsning ”Att krama en persika” för föräldrar.

Kostnad: Offert lämnas - baseras på antal klasser, årskurser, dagar med mera.

30

ÖVRIG INFORMATION

31

FÖRSÄKRING

I det nätverksavtal som varje lokal grupp/förening tecknar med nattvandring.nu ingår försäkring i samband med vandring. Försäkringen gäller till, under och hem från vandring. OBS! Loggbok måste föras för att försäkringen skall vara gällande.

Försäkringen gäller inte för:

• Skador på privat bil, mc, cykel eller annat fordon

• Skador på kläder, glasögon, kontaktlinser

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring (personskada) med tillhörande krishantering.

Försäkringen är tecknad hos Skandia, och är en kollektiv olycksfallsförsäkring Fokus, gruppavtal 53000.

Vid skada eller frågor kring försäkringen skall du kontakta:

Nattvandring.nu

c/o Skandia

106 55 Stockholm

Telefon dagtid: 08-50 66 55 80

E-post: info@nattvandring.nu

32

AKUT KRISHANTERING

”Akut krissituation” låter dramatiskt och som att det hänt något allvarlig. Så kan det vara men allt beror på hur den som drabbats upplever det och det är det som styr vår krishantering i dessa situationer. Vi upplever alla samma händelse på olika sätt. Vi reagerar på olika sätt och vi hanterar det på olika sätt. Därför är vår akuta krishantering extra viktig och vi skall alltid utgå från det som den/ de drabbade känner och uttrycker. Aldrig göra egna värderingar eller tolkningar.

En kris är en reaktion på en svår situation eller händelse. Det kan vara ett olycksfall, ett brott eller att någon i din närhet drabbas. Det kan vara att du är vittne till något eller att du eller någon annan drabbas fysiskt. Men det kan också vara att du/ni blir hotade eller känner er hotade.

Oavsett vad som utlöser en kris är det viktigt att alla får det stöd och den hjälp man behöver. Det kan direkt i anslutning till händelsen kännas bra men en kris eller reaktion kan komma i efterhand och då är det viktigt att gjort rätt från första början. Ta kontakt en gång för mycket än en gång för lite eller för sent.

Vid akut kris kontakta oss via SMS: 0709-62 35 31 och skriv kort vad det gäller. Vi tar kontakt snarast möjligt och därefter får ni mer information.

33

KRIS- OCH KONFLIKTHANTERING LOKALA GRUPPER

Allt kan hända. Även det som ingen trodde kunde hända, kan hända. Det kan vara allt från vad någon säger till vad någon skriver eller vad någon annan tycker och tänker. Det som då händer kan skapa kris, konflikt, konfrontation och det måste vi kunna hantera på ett enhetligt och konstruktivt sätt.

Om ni i en lokal grupp/förening hamnar i ett konfliktläge och ni känner att ni inte kan lösa detta själva – ta kontakt med regionansvarig eller vårt kansli för hjälp.

Viktigt är att ni då också följer de instruktioner ni får från oss. All hjälp i ärendet är helt kostnadsfri.

34

VARUMÄRKET

Vårt varumärke är både orden och symbolen och detta är registrerade varumärken och skyddade. Viktigt är att när man använder namnet och symbolen, var för sig eller tillsammans, så görs det på det sätt som följer vår varumärkesguide.

Det är också viktigt att vi använder rätt språk, tonalitet, färger med mera och det skall alltid tydligt framgå vem som är avsändare av ett budskap.

Tänk därför på att alltid titta i vår ”designguide” som ni erhållit så det blir rätt från början. Det blir billigast för alla.

Tänk också på att alltid få med grupp/föreningsnamn så det tydligt framgår vem som är avsändare.

35

WEBSHOP

VIFINNS

Via vår webshop, https://nattvandring.caandersson.com, kan ni beställa trycksaker och informationsmaterial helt utan kostnad. Ni har också möjlighet att göra egna blad med information som ni sedan sparar ner som pdf och själva skriver ut.

Det går också att hämta ner bilder och logo som är fria att använda. Tänk dock alltid på att följa vår designguide.

Det finns även några trycksaker du kan beställa – anpassade – men då till en lägre kostnad.

I övrigt finner du diverse produkter att köpa som t.ex. rollups, beachflagga med mera. Vi har i vår shop valt att sälja produkter med hög kvalitet och garantier istället för lägsta pris.

INNAN
36

Blir du uppringd eller har du blivit uppringd av en säljare av sponsorpaket?

DETÄR INTE VI SOM RINGT!

Telefon: 08-50 66 55 80 (dagtid)

E-post: info@nattvandring.nu

INNAN DET HÄNDER. FINNSDÄRDETHÄNDER. ATTMÖTA

INNAN DET HÄNDER. VIFINNSDÄRDETHÄNDER.

RIKTLINJER FÖR NATTVANDRING.NU

MEDIA
grupperna som
37
NATTVANDRINGENS ABC
38
39
Nattvandring.nu c/o Skandia 106 55 Stockholm Telefon Växel dagtid 09.00-16.00 08-50 66 55 80 E-post info@nattvandring.nu

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.