Page 1

Neobyc_kluk_001_003_Sestava 1 5/9/13 11:46 AM Stránka 3

KNIŽNÍ KLUB


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Stránka 4

PfieloÏila Renata Greplová Přeložila Překladatelka věnovala svůj honorář neziskové organizaci Cesta domů.

WONDER R. J. Palacio: Wonder Text copyright © 2012 by R. J. Palacio Text copyright © 2012©byKateřina R. J. Palacio Jacket art copyright Brabcová, 2018 Jacket art copyright All rights reserved © 2012 by Tad Carpenter Translation ©©Renata 2013 Translation RenataGreplová, Greplová, 2013 ISBN 978-80-242-4035-0 ISBN 978-80-7549-678-2


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Strรกnka 5

Knihu vรปnuji Russellovi, Calebovi a Josephovi


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Stránka 6

Ze v‰ech koutÛ svûta lékafii se scházejí a s údivem se na mû dívají. Postávají nad postelí, nic nechápou, jsou pfiekvapení. Je to jeden z divÛ boÏích, tvrdí v‰em. Já v‰ak vím, Ïe tápou, nechápou jen. NATALIE MERCHANTOVÁ: „Zázrak“


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Stránka 7

První ãást

Sudiãky se u mé kolébky usmívaly od ucha k uchu… Natalie Merchantová: „Zázrak“


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Strรกnka 8


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Stránka 9

Obyčejný kluk Obyãejn˘ kluk

Dobfie vím, Ïe nejsem obyãejn˘ desetilet˘ kluk, i kdyÏ dûlám obyãejné vûci. Pochutnávám si na zmrzlinû, jezdím na kole, obãas si zakopu s míãem a hltám poãítaãové hry. V tom jsem, myslím, úplnû obyãejn˘ a taky si tak pfiipadám. Obyãejn˘ kluk ale ostatní dûti nevydûsí na hfii‰ti tak, Ïe s kfiikem prchají. Na obyãejné dûti nikdo pofiád nezírá s otevfienou pusou. Kdybych na‰el kouzelnou lampu, která by mi mohla splnit jediné pfiání, urãitû bych si pfiál mít normální obliãej, kterého by si nikdo nev‰ímal. Bylo by fajn projít se po ulici, aniÏ by na mû nejdfiív v‰ichni ãuãeli a pak se náhle zadívali jinam. TakÏe jsem do‰el k závûru, Ïe za obyãejného kluka se povaÏuju jen já sám. Ale uÏ jsem si na to, jak vypadám, zvykl. Nauãil jsem se nevidût, jak se lidé kolem mû tváfií. Umíme to uÏ v‰ichni docela dobfie: já, máma a táta i Via. No vlastnû, to beru zpátky, Vie to tak moc dobfie zas nejde. KdyÏ se ke mnû nûkdo nechová podle jejích pfiedstav, dokáÏe se pofiádnû rozãílit. Jednou se tfieba stalo, Ïe na hfii‰ti nûjaké vût‰í dûti zaãaly za m˘mi zády vydávat posmû‰né zvuky, já sám jsem je nesly‰el, tak ani nevím, co to bylo za zvuky, ale Via je sly‰ela a stra‰nû je sefivala. Ona uÏ je taková. V tom se dost li‰íme. Via se na mû taky nedívá jako na normálního bráchu. Sice to tvrdí, ale kdybych byl normální, tak by nemûla pocit, Ïe mû musí pfied ostatními pofiád chránit. Ani pro mámu s tátou nejsem obyãejn˘ syn. Pro nû jsem pr˘ zase v˘jimeãn˘. A tak jsem na svûtû asi jedin˘, kdo mû vidí jako obyãejného kluka. Abych nezapomnûl, jmenuju se August. Nebudu vám popisovat, jak vypadám. AÈ si uÏ pfiedstavíte cokoliv, tak je to ve skuteãnosti je‰tû mnohem, mnohem hor‰í. 9


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Stránka 10

jsemnechodil chodil ProãProč jsem dodo‰koly školy Pfií‰tí t˘den zaãnu chodit do páté tfiídy. A protoÏe jsem je‰tû nikdy nebyl v opravdové ‰kole, tak jsem z toho pûknû vykulen˘. Lidé si myslí, Ïe nechodím do ‰koly kvÛli tomu, jak vypadám, ale tak to není. Je to kvÛli v‰em tûm operacím, které jsem musel podstoupit. Od narození mû operovali uÏ sedmadvacetkrát. Ty nejvût‰í operace probûhly do m˘ch ãtyfi let, tak si na nû nepamatuju. A od té doby jdu kaÏd˘ rok tak na dvû nebo tfii operace, malé i vût‰í. Na svÛj vûk jsem sice dost mal˘, ale vÏdycky se v tom mém tûlíãku objeví nûjaké tajemství, na které doktofii zatím nepfii‰li a nevûdí, co s ním. TakÏe jsem byl ãasto nemocn˘. Proto se rodiãe rozhodli, Ïe bude lep‰í, kdyÏ zatím do ‰koly chodit nebudu. Ale teì jsem uÏ mnohem silnûj‰í. Na poslední operaci jsem byl pfied osmi mûsíci a dal‰í mû zfiejmû ãeká aÏ za pár let. Máma mû uãí doma. Dfiíve ilustrovala dûtské kníÏky. Umí nakreslit opravdu krásné víly a mofiské panny, ale obrázky pro kluky jí tolik nejdou. Jednou mi zkusila nakreslit Dartha Vadera. Vypadal jako nûjak˘ divn˘ robot podobn˘ houbû. UÏ dlouho jsem ji nevidûl nic kreslit. Asi jí zabere hodnû ãasu péãe o mû a o Viu. Netvrdím, Ïe jsem do ‰koly vÏdycky chtûl, to by nebyla pravda. Chodil bych tam rád, ale jen kdybych vypadal jako ostatní dûti. Chtûl bych taky mít hodnû kamarádÛ a chodit si s nimi po ‰kole ven hrát. Opravdu dobr˘ch kamarádÛ totiÏ moc nemám. M˘m nejlep‰ím kamarádem je Christopher, pak Zachary a Alex. Známe se uÏ odmaliãka. A protoÏe mû vÏdycky vídali takového, jak˘ jsem, tak jsou uÏ na mû zvyklí. KdyÏ jsme byli malí, tak jsme 10


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Stránka 11

si spolu ãasto hráli, ale pak se Christopher odstûhoval do Bridgeportu v Connecticutu. To je víc neÏ hodina cesty od nás. My bydlíme v North River Heights, na úplné ‰piãce Manhattanu. A Zachary s Alexem zaãali chodit do ‰koly. I kdyÏ se Christopher odstûhoval tak daleko, vídám ho ãastûji neÏ Zacharyho a Alexe. Ti teì mají spoustu nov˘ch kamarádÛ. Ale kdyÏ na sebe narazíme na ulici, tak jsou na mû pofiád hodní a vÏdycky mû pozdraví. Mám i pár dal‰ích kamarádÛ, ale uÏ ne tak dobr˘ch jako Christopher, Zachary a Alex. Ti mû vÏdycky zvali na své narozeninové oslavy, kdyÏ byli malí, ale Eamonn a Gabe nikdy. Emma mû pozvala jen jednou, ale tu jsem uÏ taky pûknû dlouho nevidûl. A samozfiejmû jsem vÏdycky pozvan˘ na Christopherovu oslavu. MoÏná si to s tûmi narozeninov˘mi oslavami moc beru k srdci.

11


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Stránka 12

Jak jsem přišel nana světsvût Jak jsem pfii‰el

Jsem rád, kdyÏ o tom máma vypráví, protoÏe se vÏdycky stra‰nû nasmûju. Není to taková legrace, jako tfieba kdyÏ se vypráví vtip, ale kdyÏ o tom máma povídá, tak se mÛÏeme s Viou potrhat smíchy. KdyÏ jsem byl u mámy v bfií‰ku, tak nikdo netu‰il, jak budu vypadat. Via se mámû narodila o ãtyfii roky dfiív a v‰echno probûhlo jako procházka rÛÏov˘m sadem (tak to popisuje máma). Nebyl proto dÛvod dûlat nûjaké zvlá‰tní testy. Dva mûsíce pfied porodem doktofii zjistili, Ïe s m˘m obliãejem to není úplnû v pofiádku, ale netu‰ili, Ïe to bude tak ‰patné. ¤ekli mámû a tátovi, Ïe mám roz‰tûp patra a pár dal‰ích problémÛ, kvÛli kter˘m není tfieba se zbyteãnû znepokojovat. Tu noc, co jsem se narodil, byly na porodním sále dvû sestry. Jedna byla moc hodná a milá, ta druhá podle mámy prav˘ opak. Mûla obrovské ruce a (teì pfiijde na fiadu ta legrace) pofiád prdûla. Tfieba pfiinesla mámû ledovou tfií‰È a prdla si. Zmûfiila mámû tlak a ‰up, zase si prdla. Máma fiíká, Ïe nejpodivnûj‰í na tom bylo, Ïe se nikdy neomluvila! Ukázalo se, Ïe mámin doktor nemá tu noc sluÏbu, a tak se musela spokojit s mrzut˘m mladiãk˘m doktÛrkem. Toho si máma s tátou podle nûjakého starého televizního seriálu pfiejmenovali na „Doogieho“. Samozfiejmû mu tak nefiíkali, kdyÏ byl u toho. Máma tvrdí, Ïe i kdyÏ byli v‰ichni na sále trochu nevrlí, táta ji dokázal rozesmávat celou noc. KdyÏ jsem vylezl mámû z bfií‰ka, cel˘ porodní sál najednou ztichl. Máma se ani nestaãila na mû podívat, protoÏe ta milá sestfiiãka se mnou hned uhánûla pryã. Táta se hnal za ní, dokonce upustil videokameru, která se rozbila na milion kusÛ. 12


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Stránka 13

Mámu to stra‰nû na‰tvalo a snaÏila se dostat z postele, aby vidûla, kam v‰ichni mizí, ale ta prdlavá sestfiiãka na ni pfiitiskla své obrovské pafiáty a nikam ji nepustila. Skoro se popraly. Máma byla celá hysterická a prdlavá sestra na ni fivala, aby se uklidnila. Obû volaly na doktora. A hádejte, co se stalo? On omdlel! SloÏil se na podlahu! KdyÏ to prdlavá sestra vidûla, zaãala do nûj kopat, aby se probral, a jeãela: „Co jste to za doktora? Co jste to za doktora? Proberte se! Vstávejte!“ A pak si najednou stra‰nû prdla. Byl to pr˘ ten nejvût‰í a nejsmradlavûj‰í prd na svûtû. Máma si myslí, Ïe doktora probralo právû to prdnutí. KdyÏ nám máma tohle vypráví, tak hraje sama v‰echny role a napodobuje hlasy vãetnû prdnutí. To vám je psina! Máma tvrdí, Ïe se z té prdlavé sestfiiãky nakonec vyklubala moc hodná Ïenská. ZÛstala u mámy celou dobu. Nehnula se od ní, ani kdyÏ se vrátil táta a doktofii na‰im vyloÏili, jak jsem na tom ‰patnû. Máma si pfiesnû pamatuje, co jí ta sestfiiãka za‰eptala do ucha, kdyÏ jí doktor sdûlil, Ïe se pravdûpodobnû nedoÏiju rána: „Kdo se narodil z Boha, pfiemáhá svût.“ A nazítfií, kdyÏ jsem tu noc opravdu pfieÏil, to byla právû tahle sestfiiãka, která drÏela mámu za ruku, kdyÏ mû k ní poprvé pfiinesli. Máma vypráví, Ïe uÏ tehdy jí doktofii o mnû fiekli v‰echno, aby byla na první pohled na mû pfiipravená. Ale kdyÏ se pr˘ poprvé podívala na mou pomaãkanou tváfiiãku, hned ji zaujaly moje krásné oãi. Je‰tû jsem vám nefiekl, Ïe máma je opravdová krasavice a táta je taky fe‰ák. A kdyby vás to náhodou zajímalo, i Via je moc hezká holka.

13


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Stránka 14

U Christophera U Christophera

KdyÏ se pfied tfiemi lety Christopher odstûhoval, hodnû mû to vzalo. Bylo nám sedm. Hodiny jsme si spolu vydrÏeli hrát s figurkami z Hvûzdn˘ch válek a ‰ermovali se svûteln˘mi meãi. Moc se mi po tom st˘ská. Na jafie jsme se vypravili ke Christopherovi do Bridgeportu na náv‰tûvu. KdyÏ jsme spolu hledali v kuchyni nûco dobrého na zub, zaslechl jsem, jak máma fiíká Lise, Christopherovû mámû, Ïe bych mûl jít na podzim do ‰koly. Doma o tom zatím nepadlo ani slovo. „O ãem to tu mluvíte?“ zeptal jsem se. Mámu to zaskoãilo, nebyla ráda, Ïe jsem to sly‰el. „Mûla jsi mu to dávno fiíct, Isabelo,“ vyãetl jí táta, kter˘ si na druhé stranû ob˘váku povídal s Christopherov˘m tátou. „Probereme to pozdûji,“ fiekla máma. „Ne, já chci vûdût, o ãem jste tu mluvili,“ nedal jsem se. „A tebe, Auggie, samotného nenapadlo, Ïe bys mohl zaãít chodit do ‰koly?“ ‰pitla máma. „Ne,“ fiekl jsem. „Já s tím taky nesouhlasím,“ stál pfii mnû táta. „Tak není co fie‰it,“ pokrãil jsem rameny a posadil se mámû jako mal˘ kluk na klín. „Nauãil by ses tam toho urãitû víc neÏ se mnou,“ pokraãovala máma. „Dobfie ví‰, Auggie, jak mi nejdou tfieba zlomky.“ „Do jaké ‰koly?“ zeptal jsem se a mûl jsem pfiitom slzy na krajíãku. „Do té hned vedle nás, do Beecherovy ‰koly.“ „Ty mበale ‰tûstí, to je senzaãní ‰kola!“ Lisa mû pohladila po koleni. 14


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Stránka 15

„A proã ne do té ‰koly, kam chodí Via?“ „Ta je moc velká,“ odpovûdûla máma. „Ta by se pro tebe nehodila.“ „Ale já tam nechci,“ zatvrdil jsem se. Pfiiznávám, Ïe jsem schválnû zakÀoural jako mrnû. „KdyÏ nebude‰ chtít, nikdo tû nutit nebude,“ uklidÀoval mû táta. Popo‰el ke mnû a zvedl mû z mámina klína. Pfienesl mû na druh˘ konec gauãe a posadil si mû na kolena. „Nebudeme tû tam posílat proti tvé vÛli.“ „Ale prospûlo by mu to, Nate,“ zabojovala je‰tû máma. „Jen kdyÏ bude sám chtít,“ rozhodl táta a podíval se na mû. „Musí b˘t na to pfiipraven˘.“ Máma zoufale pohlédla na Lisu. Ta se k ní natáhla a stiskla jí ruku. „V‰ak vy to uÏ nûjak vyfie‰íte,“ fiekla mámû. „Jako vÏdycky. O to nemám sebemen‰í obavy.“ „Necháme to na jindy,“ zakonãila rozhovor máma. Bylo mi jasné, Ïe se s tátou kvÛli tomu pohádají. KéÏ by to táta vyhrál! Nûkde v hloubi du‰e jsem ale vûdûl, Ïe má máma pravdu. Ve zlomkách fakt stra‰nû plave.

15


NeobycejKlukKor2

5/30/13 10:12 AM

Stránka 320

R. J. Palaciová (NE)OBYČEJNÝ KLUK Z anglického originálu Wonder, vydaného nakladatelstvím Alfred A. Knopf, an imprint of Random House Children’s Books, a division of Random House, Inc., v New Yorku roku 2012, přeložila Renata Greplová Ilustrace na obálku Kateřina Brabcová R. J. knihy Palaciová Ilustrace uvnitř Tad Carpenter (NE)OBYâEJN¯ KLUK Brabcové Obálku s použitím ilustrace Kateřiny upravil David Dvořák Z anglického originálu nakladatelstvím Odborná spolupráce Prim.Wonder, MUDr.vydaného Sylvie Šťastná, CSc., MBA Alfred A. Knopf, an imprint of Random House Children’s Books, Odpovědná redaktorka Jana Kotrlová a division of Random House, Inc., New York, v roce 2012, Technický redaktor David Dvořák Greplová Vydala EuromediapfieloÏila Group,Renata a. s., v edici Pikola, Nádražní 30, Odborná spolupráce Prim MUDr. Sylvie 150 00 Praha 5 ·Èastná, CSc., MBA Ilustrace obálce Carpenter v roce 2018 na jako svouTad 9617. publikaci Obálku podle originální verze navrhl David Dvofiák Sazba Olaf Šnajder, Brandýs n. Labem Odpovûdná redaktorka Viola Somogyi Tisk TBB, a. s., Banská Bystrica Technick˘ redaktor David Dvofiák Počet stran 320 Poãet stran 320 Vydání druhé Vydala Euromedia Group, k. s. – KniÏní klub, NádraÏní 32, 150 00 Praha 5 PRO ČTENÁŘE OD 8 LET v roce 2013 jako svou 6813. publikaci Sazba Olaf ·najder, Brand˘s n. L. Naše knihy naTisk trh dodává Euromedia – knižní distribuce, TBB, a.s., Banská Bystrica NádražníVydání 30, 150 00 Praha 5 první

Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Na‰e knihy na trh dodává Euromedia – kniÏní distribuce, Fax:32, 296 536 246 NádraÏní 150 00 Praha 5 objednavky-vo@euromedia.cz Zelená linka: 800 103 203 Tel. 296 536 111

Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz. Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz www.euromedia.cz www.knihyzpikoly.cz

Neobyčejný kluk  
Neobyčejný kluk