Page 1

Elisabeth Hereschová

Tajná akta Parvus Zákulisí bolševické revoluce v Rusku

KNIŽNÍ KLUB

Tajna akta Parvus_001 a 003.indd 3

7/13/18 12:28 PM


Přepis ruských jmen se řídí populární transkripcí, respektující českou fonetiku, nikoli pravidly vědecké transkripce. Proto přepisujeme Mogiljov, a nikoli Mogilëv, Gelfand, a nikoli Gel‘fand apod. Data jsou u citátů z ruských originálů citována podle ruského kalendáře, který se do roku 1900 opožďoval za západním o dvanáct, mezi roky 1900 a 1917 o třináct dní. Často uvádíme paralelně i západní data, u událostí mimo Rusko pak jen ona. Od 31. ledna 1918 jsou oba kalendáře totožné. Fotografie č. 1, 8, 12, 19 – GARF, Moskva č. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13–17, 20 – sbírka C. Webera, Mnichov č. 4 archiv autorky č. 10, 18 – Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek

Elisabeth Heresch GEHEIMAKTE PARVUS. Die gekaufte Revolution Copyright © 2000 by F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München, Germany Lic.: Agentur Dr. Ivana Beil, Schollstr. 1, D-69469 Weinheim www.herbig.net Alle Rechte vorbehalten Translation © 2018 by Vladimír Čadský

ISBN 978-80-242-6140-9

Tajna_akta_Parvus.indd 4

25.6.2018 14:25:05


„Ruský kolos přivedou k pádu jedině vnitřní nepokoje.“ Hrabě Hoyos, rakousko-uherské ministerstvo zahraničních věcí, září 1914

Tajna_akta_Parvus.indd 5

25.6.2018 14:25:05


Obsah

Předmluva / 9

I. Z enfant terrible politickým našeptávačem / 11 Konstantinopol 1915 / 11 Tak to všechno začalo / 16 Helphand čili Marx na ruský způsob / 22 Židé v carské říši / 27 Na počátku bylo slovo / 33 Anatomie revolucionáře / 43 Enfant terrible Parvus / 46 Parvus – Lenin – Trockij / 52 Velká generální zkouška / 62 „Jste zatčen!“ / 69 Peníze znamenají moc / 89

II. Mistrovské dílo a mistrovská vina / 103 Tak se dělá revoluce / 103 Milionový obchod / 114 S bombami a magnáty / 135 Stávka nebo puč – všechny nitky vedou k Parvusovi / 200 Vina bez trestu / 255 Kostky jsou vrženy / 293

Epilog – sen a skutečnost / 327 Dodatek / 337 Plán pro ruskou revoluci / 337 Prameny / 354 Jmenný rejstřík / 359

Tajna_akta_Parvus.indd 7

25.6.2018 14:25:05


Předmluva

„Dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí…“

Jen málokterá osobnost světových dějin se může pochlubit – jako Izrail Lazarevič Gelfand (Helphand) alias Alexandr Parvus – tím, že si s veškerou vážností vytkla velký úkol a v krátké době ho také realizovala. Geniální národohospodář navrhl koncem roku 1914 plán, počátkem roku 1915 ho předložil vládě Německé říše – a roku 1917 se plán stal realitou. Carská říše byla zničena a moci v Rusku se chopili komunisté, kteří odtud započali své vítězné tažení do poloviny světa. Důsledky Parvusova díla poznamenaly světové dějiny až do 21. století. Kdo byl Parvus? Nadaný mladý muž, který se roku 1867 narodil ve středostavovské židovské rodině nedaleko Minsku, studoval ve Švýcarsku národohospodářskou vědu. Potom odešel do Německa. Již brzy motivovaly Parvuse dvě velké touhy: sen o velkých penězích – a o velké revoluci. Roku 1914 udeřila jeho velká hodina. Poté, co válka na východní frontě nebyla ani po půlroce rozhodnuta ve prospěch německé říšské vlády, předstoupil před ni Parvus s odvážným plánem. Ten obsahoval veškeré ingredience nezbytné k tomu, aby byla ruská státní moc ve vhodný okamžik svržena, carská vláda smetena a byla nahrazena povolnými revolucionáři. Nitky od jednajících osob až k Leninovi upředl osobně Parvus. Berlín jeho nabídku přijal. Celý tento podnik měl německou říšskou vládu stát, vyjádřeno v dnešních hodnotách, přibližně půl miliardy eur. Když se zapečetěný vagon 9

Tajna_akta_Parvus.indd 9

25.6.2018 14:25:05


s Leninem rozjel směrem na Petrohrad, byl plán na zorganizování ruské revoluce víceméně dokončen. Bez Parvuse by se Lenin, jemuž byl návrat do Ruska přes jiné země zapovězen, do Petrohradu nedostal. Jak by pak vypadalo 20. století? Teprve když musel po carovi abdikovat i německý císař, bylo jasné, že Parvus uvedl do pohybu hnutí, které se v žádném případě nezastaví na ruských – ani jakýchkoli jiných – „hranicích“. Tento gigantický převrat, který poznamenal celý svět 20. století, se mezitím pokoušely vysvětlit teorie všeho druhu. Především tu máme co činit se všemi tezemi marxistického učení, například s tou o „historické nevyhnutelnosti“ svržení buržoazie proletariátem, o údajné rovnosti všech lidských bytostí, s radikální kritikou kapitalismu, o nenávisti jako hybné síle, a především o revoluci jako upřednostňované formě politického jednání. Parvusovo jednání určovaly finanční zájmy a propojení vlád a magnátů jako Američana Jacoba Schiffa přes obchodníky se zbraněmi. Látkou tohoto příběhu jsou tato fakta, a nikoli jejich interpretace. Parvusova cesta je dobrodružná. Vede z Oděsy do Švýcarska, do Německa, Rakouska, Turecka a Skandinávie. Sledujeme ho z podzemí ilegality a z vězení až k výšinám peněz a moci. Ale Parvusovo nejtoužebnější přání, stát se členem revoluční vlády v Rusku, zůstalo nesplněno i po uskutečnění jeho plánu: Parvus představoval zosobněnou diskreditaci Lenina a jeho paktu s politickým nepřítelem. A když Parvus roku 1924 zemřel ve své vile v Berlíně-Schwanenwerderu, nepotřebovalo ho už ani Německo.

10

Tajna_akta_Parvus.indd 10

25.6.2018 14:25:05


„Válka mezi Rakouskem a Ruskem by byla pro revoluci nanejvýš užitečná, ale je nepravděpodobné, že nám František Josef a Nikolaša udělají takovou radost.“

Z enfant terrible politickým našeptávačem Konstantinopol 1915 Brzy odpoledne sedmého ledna 1915 přijíždí před portál císařského německého velvyslanectví v Konstantinopoli muž. Je mu asi tak pětačtyřicet, je mohutné, poněkud tělnatější postavy, na níž sedí velká hlava s vysokým čelem myslitele, jeho pěstěná brada a elegantní převlečník budí dojem, že jde o jednoho ze zámožných Evropanů – snad průmyslníka či bankéře –, jimž se podařilo využít příznivé situace a být ve správnou chvíli na správném místě. Zdá se, že si je vědom významu nadcházejícího setkání, neboť bez ohledu na odhodlaný výraz a sebevědomé vystupování leccos prozrazuje hektičnost jeho gest, s nimiž svírá aktovku, rukavice a cylindr. Zatímco čeká na vpuštění, jeho pohled klouže přes fasádu vysoké budovy. Elegantní císařský palác na bulváru Ajaze Paši, vysoká budova v neorenesančním stylu z červených cihel a s bílými nárožími, je majestátně situována na vyvýšenině pahorku, tyčícího se za nádherným palácem Dolmabahce. Otvírá se odtud jedinečný pohled na Bospor, 11

Tajna_akta_Parvus.indd 11

25.6.2018 14:25:05


na Zlatý roh, na Marmarské moře a Princovy ostrovy. Již sama dominantní poloha je zároveň vnějším znakem moci a významu Německého císařství a sebevědomí jeho říšské vlády. Symbolizuje však také strategickou pozici tohoto vyslanectví, jakési vlajkové lodi Berlína na Balkáně. Však se tam také během pěti měsíců dosavadního trvání války odehrála nejedna významná událost hodná zapamatování. Otevřou se dveře a návštěvník řekne své jméno: „Alexandr Parvus – doktor Parvus.“ Než vstoupí do budovy, ještě se rychle mechanicky rozhlédne. Je osobně ohlášen u velvyslance Konrada svobodného pána von Wangenheim. Za okamžik již spěchá schod po schodu po hlavním schodišti do přijímacího salonu, poháněn vědomím, že každý krok ho – a nejen jeho – přibližuje zásadním změnám, o nichž snil celý život. Nyní je důležité, aby své politické vize přesvědčivě přednesl. Jedině tak má jeho plán naději na uskutečnění. Pro Wangenheima není Parvus neznámou osobou. Velvyslanec se s návštěvníkovým jménem opakovaně setkával již předtím, než mu ho k osobnímu přijetí doporučil v Turecku již dlouho usedlý německý obchodník Max Zimmer. Věděl již, že Parvus je rozený Rus z židovského ghetta nedaleko Minsku a socialista revolučního smýšlení, vzděláním národohospodář, navíc brilantní a cynický publicista; dále že se profiloval jako sponzor jedněch nacionalistických tureckých socialistických novin a že polooficiálně působí za kulisami jako hospodářský a politický poradce turecké vlády. Jeho aktivity, jimiž během krátké doby nabyl značného jmění – včetně vlastních bank – a koupil si rezidenci na exkluzivních Princových ostrovech, byly skryty za mlhou pověstí a spekulací. Jinými slovy – Parvus byl pokládán za muže mazaného všemi mastmi Evropy i Balkánu, jehož slovům se může vyplatit naslouchat. A to je pro představitele Německé říše, pro niž válka na východní frontě trvá již dvakrát delší dobu, než bylo plá12

Tajna_akta_Parvus.indd 12

25.6.2018 14:25:05


nováno, nanejvýš zajímavé. Očividně proněmecky – nebo aspoň protirusky – smýšlející Parvus navrhl německé říšské vládě akční spojenectví s ruskými revolucionáři. Přesvědčivě a logicky argumentoval, že Rusko bude možné porazit teprve tehdy, bude-li zároveň oslabeno vnitřními nepokoji, jež by destabilizovaly carský režim – a zároveň ztratíli rozbitím velké říše do menších celků svou bojovou sílu. To vše lze přivodit cíleným akčním programem. A takový program má on, Parvus, již připravený. Jinak řečeno, návštěvník nabídl svému německému protějšku, že za peníze zorganizuje ve spolupráci s císařskou vládou v Rusku revoluci a spolu s ní probudí separatistická hnutí, která povedou ke svržení cara. O den později telegrafoval velvyslanec von Wangen heim své dojmy ze setkání z Parvusem svému nadřízenému na berlínském zahraničním úřadě, státnímu tajemníkovi a pruskému státnímu ministrovi Gottliebu von Jagowovi. Nadšenými tóny hovořil o „vyloženě proněmeckém postoji“ a „cenných službách“, jimiž se dr. Parvus „v poslední době vyznamenal“. Měl tím snad na mysli snahy přimět tureckou vládu – jež bez ohledu na spojenecké vazby zpočátku zachovávala „ozbrojenou neutralitu – ke vstupu do války proti Rusku po boku Německa a Rakousko-Uherska? Letmo načrtnutá koncepce „dr. Parvuse“ stačila, aby v Berlíně vzbudila zájem říšského kancléře Bethmanna-Hollwega. Jistě – sama podpora hnutí za národní nezávislost nebyla ničím novým, ale byla to politická praxe uplatňovaná již před válkou, od níž si leccos slibovalo jak Německo, tak i Rakousko-Uhersko. Prominentní příklad – z „plazího fondu“ financované Bismarckovy akce v britských koloniích. Tato taktika, nyní v rámci většího podvratného plánu spojená se systematickým navozováním revoluční nálady s cílem vnitřního rozvratu protivníka, zněla velice slibně a jako alternativní prostředek vedení války byla velice zajímavá. 13

Tajna_akta_Parvus.indd 13

25.6.2018 14:25:06


V Berlíně na podrobnosti o tomto plánu a jeho původci, dr. Parvusovi, již napjatě čekali. Jagow za tím účelem dokonce povolal do říšského hlavního města důvěrníka Bethmanna-Hollwega v generálním štábu – Grosses Hauptquartier“ – Kurta Riezlera. Desátého ledna 1915 telegrafoval do generálního štábu: „Prosím přijmout dr. Parvuse v Berlíně. Jagow.“ Parvus v tu dobu už dávno odcestoval. Na pozitivní odpověď z Berlína do Konstantinopole nečekal. Wangenheimova pozitivní reakce mu v tuto chvíli stačila. V Berlíně, odkud byl před lety pro revoluční rejdy vypovězen, ho nyní uvítají s otevřenou náručí. Již 8. ledna 1915, pouhý den po svém jednání na německém císařském velvyslanectví v Konstaninopoli, nastoupil cestu, která ho měla zavést k vysněnému cíli – s německou pomocí zničit carskou říši. Parvus si zvolil cestu přes Bukurešť, Sofii a Vídeň. V těchto městech chtěl sondovat postoj tamních spolustraníků k možné spolupráci při rozdmychávání revolučních nálad v Rusku ve prospěch německé vlády, ale zároveň také oťuknout pevnost postojů dosud ještě neutrálních zemí Bulharska a Rumunska. V jeho zájmu bylo zviklat jejich neutrální postoje a získat Německu další spojence ve válce proti Rusku. Devátého ledna 1915 Parvus přijel do Bukurešti. Jeho zdejší spojkou je v Bulharsku narozený revoluční socialista Christo Rakovski, nyní rumunský občan a Parvusův stejně smýšlející druh z dřívějších časů. Rakovského aktivity plnily akta Ochranky již před přelomem století. Ruská zahraniční rozvědka mu byla v patách, podvratné činnosti proti Rusku se snad nikdo nevěnoval tak soustavně. Rakovski pracoval pro Němce již před svým setkáním s Parvusem – a to v zemi, jejíž královská rodina byla s ruskou dynastií velice úzce spřízněna. Rakovski v sobě spojoval kamarádskou mentalitu s konspirativní angažovaností. Pracoval pro rumunské socialis14

Tajna_akta_Parvus.indd 14

25.6.2018 14:25:06


Po Parvusově jednání s německým velvyslancem v Konstantinopoli a jeho zprávě do Berlína státní tajemník Jagow telegrafuje ministerstvu zahraničí: „Prosím přijmout dr. Parvuse.“

15

Tajna_akta_Parvus.indd 15

25.6.2018 14:25:06


tické noviny a rád přijal Parvusovu nabídku, že bude financovat příslušné publikace. Rakovski pak bude cíleně posílat do rumunského, ale i zahraničního – například italského – tisku články, jejichž cílem bylo ovlivňovat veřejné mínění proti Rusku a ve prospěch Německa. V Bulharsku Parvus už tolik štěstí neměl. Bulharský stranický tisk označoval Parvuse za „německého šovinistu“ a hlásil se spíše k představitelům pacifistického křídla, tedy k vyhlášeným odpůrcům války, jako byla Rosa Luxemburgová a Karl Liebknecht, jež Parvus na jednom veřejném shromáždění ostře kritizoval. Do stejného chóru zapadaly také hlasy slavjanofilských publicistů, kteří na rozdíl od Parvuse pokládali vyhlášení války Rusku za tragédii. Nikoli carismus, ale německý imperialismus je pro Evropu hlavním nebezpečím, argumentovali. Zde Parvus neměl šanci. Parvus ze Sofie zklamaně odjel. Měl v úmyslu nadále působit více v zákulisí a realizovat svůj plán, aniž by ho rušili odlišně smýšlející lidé. Při svých sondážích Parvus spojoval velké naděje s Vídní, skýtající dobrou půdu pro konspirativní centra, v nichž on i jeho druzi vždy nacházeli velkou podporu a kde jim kryli záda. Nyní doufal, že důvěru posílí setkáními se starými spolubojovníky a že je získá pro spolupráci.

Tak to všechno začalo Vídeň! Jaké vzpomínky ho spojovaly s tímto městem, které bylo až do vypuknutí války útočištěm ruských revolucionářů v exilu! Mnozí z nich nalezli u příslušníků rakouské sociální demokracie doslova druhý domov poté, co byli pro podvratnou činnost vypovězeni z bezmála všech států tvořících Německé císařství – v očích revolucionářů mateřské země socialistické strany v Evropě. I když Rakušané, jak konstatovali Parvus a jeho tehdejší 16

Tajna_akta_Parvus.indd 16

25.6.2018 14:25:06


druh Trockij, „pluli ve stejných vodách jako jejich němečtí druhové“, přesto ruské odpůrce carského režimu přijali a poskytli jim vše, co potřebovali pro svou konspirativní práci: finanční podporu, padělané pasy i dostatek kaváren pro nekonečné diskuse. Setkání politických emigrantů ve vídeňských konspirativních bytech, produkce revolučních tiskovin a výzev, jež se záhadnými cestami dostávaly přes ruské hranice, a korespondence s revolučními buňkami v Oděse a Kyjevě plnily hory akt Ochranky a zajišťovaly slušné živobytí celým armádám tajných agentů. Vídeň vyvolávala v Parvusovi příjemné vzpomínky, přestože on ani Trockij nikdy nebrali zdejší stranickou scénu příliš vážně. Měli totiž dojem, že její smýšlení je jen „oprýskaný lak“, zatímco ve skutečnosti se za kulisami paktuje se šlechtou. Byl zde ale Viktor Adler, vždy ochotný pomoci a neúnavně shánějící povolení k pobytu pro ruské revolucionáře, vypovězené kvůli „revolučním rejdům“ z Německa; a potom maškaráda, s níž se on a jeho straničtí přátelé snažili Trockému a dalším revolučním emigrantům pomocí oholení, líčidel a paruk propůjčit nový vzhled, a také padělané pasy s českými jmény, které jim dával, když se všichni chtěli najednou vrátit do Ruska, konkrétně po vypuknutí revoluce roku 1905; a potom pomoc při zajišťování tiskárny pro stranické noviny Pravda a pašování zakázaného listu přes Halič do Ruska. Parvus mohl nyní s uspokojením vzpomínat na tuto zábavnou dobu. Jinými slovy – vypadalo to, že Adlerovi působí přímo potěšení podporovat ruské soudruhy radou i činem. A nebyla to jen pouhá hra s revolučním ohněm, ale konečným cílem bylo násilné převzetí moci, jež mělo nesčetné lidi – v konečném výsledku celé miliony – stát život, jinak by konspirativní aktivity byly jen pouhým veselým uličnictvím. Kvůli těmto výhodám, vzpomínal Parvus, si Lenin cenil 17

Tajna_akta_Parvus.indd 17

25.6.2018 14:25:06


života zde i v Haliči, kde se usadil; vždyť nikde jinde nenalezl tolik politické a finanční podpory pro své revoluční spisy; kromě toho si Lenin uvědomoval i výhodnou zeměpisnou polohu, „blízkost ruské hranice, až budu jednou chtít do Ruska“. Jen touha, kterou choval Lenin stejně jako Parvus, totiž vyhlídka na „správnou“ revoluci v Rusku (po „neúspěšné“ revoluci z roku 1905), se i nadále zdála být nesplnitelným snem, vedoucím jen k občasným povzdechům: „To nejlepší, co by se nám mohlo stát, by bylo vyhlášení války Rusku Františkem Josefem – ale není pravděpodobné, že nám takovou laskavost udělá!“ Když to starý císař přece jen udělal – týden po císaři Vilémovi –, znamenalo to pro Lenina zprvu jen nepříjemnosti: Jako ruský státní příslušník na rakouském území byl zatčen a skončil ve vězení nedaleko Krakova. A i zde opět pomohl Viktor Adler. Poté, co ho na vězně upozornili dva ruští soudruzi Jakov Ganěckij alias Fürstenberg a David Rjazanov alias Goldendach – ta jména bychom si měli zapamatovat – intervenoval Adler u ministerského předsedy hraběte Karla Stürgkha, který Lenina propustil. Copak bylo možno se stavět do cesty tomuto činorodému, přitom však nejen neškodnému, ale dokonce i užitečnému Rusovi, jenž o sobě prohlašoval, že je „nepřítelem cara“? Je ironií dějin, že o dva roky později měl „válečného štváče“ Stürgkha zavraždit právě syn Viktora Adlera. Ironií proto, že každý příslušník „válečné strany“ přiváděl ruské soudruhy blíže k cíli deklarovanému otcem Fritze Adlera – a především samotným Leninem –, k revoluci v Rusku. A co z ruských emigrantů ve Vídni zbylo? Parvus byl zklamaný, neuvědomil si totiž, že jeho stejně smýšlející druzi budou jako ruští státní příslušníci při vypuknutí války logicky vypovězeni. Celý houfec jich teď žil ve Švýcarsku. Byl tady již jen David Rjazanov. Očividně se mu podařilo, aby směl přes svůj ruský původ zůstat ve Vídni i po vypuk18

Tajna_akta_Parvus.indd 18

25.6.2018 14:25:06


Jmenný rejstřík

A Abramov(ič), Rafail 20, 328 Adler, Fritz 18, 224, 225 Adler, Viktor 17, 18, 44, 45, 57, 64, 65, 75, 85, 86, 151, 224, 225 Akaši, Motohiro 116 Alexandr II., car 24, 30 Alexandr III., car 30, 32 Alexandra Fjodorovna, carevna 214, 218, 220 Alexandrov, Pavel A. 262, 270 Alexej (Nikolajevič), velkokníže, následník trůnu 201, 213 Alexejev, Michail V., generál 127 Alexinskij, S. A. 251, 252, 274, 275 Andersen, Hans Niels 118 Aschberg, Olof (Olaf) 158, 160 Axelrod, Pavel B. 25, 31, 32, 40, 52, 54, 56, 57, 64, 194 Azev, Jevno 161, 276 B Babuškin, Alexandr 54, Bachmetjěv, A. J. 167 Balfour, earl Arthur James 293 Bauer, Gustav 241 Bebel, August 85 Beilis 287

Běleckij, Stěpan P. 154, 265 Bentinck, lord George 29 Bergen, Diego von 114, 119, 169, 170, 298, 303, 308 Berchtold, hrabě Leopold 99, 112 Bermanová, Taťána 48 Bernstein, Eduard 46, 49, 52 Betmann-Hollweg, Theobald von 13, 14, 113, 118, 170, 179, 189, 190, 201, 205, 270 Bicenková, A. A. 309, 310 Bismarck, kníže Otto von 13 Bogrovskij, N. J. 153, 161, 163 Borgbjerg, Frederic 241, 278 Böttiger, major 278 Branting, Karl Hjalmar 163, 211 Brockdorff-Rantzau, hrabě Urich von 118, 119, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 188, 189, 190, 195, 199, 201, 203, 209, 228, 240, 282, 284, 301, 305, 312 Bronskij, Moisej (pseudonym Warszawski, Mieczyslaw) 274 Bronštejn, Lev Davidovič, viz Trockij 17, 19, 32, 38, 40, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 89,

359

Tajna_akta_Parvus.indd 359

25.6.2018 14:25:32


94, 95, 98, 124, 125, 133, 145, 166, 185, 222, 248, 259, 260, 263, 269, 275, 296, 297, 310, 311, 312, 313, 318, 328 Brusilov, Alexej A., generál 212, 222, 249, 261 Buchanan, sir George 219 Bucharin, Nikolaj I. (Dolgopolskij) 152, 163, 210, 211, 328, 330 Bücher, Karl 36 Burcev, Vladimir L. 251, 263 Burckhardt, Jacob 36 Burian, Rajecz Stefan Svobodný pán von 113 Burštejn, S. I. 155, 157, 265 Bussche-Haddenhausen, Hilmar, Svobodný pán von dem 123, 124, 169, 303 C Cassel, sir Ernest 169 Ciano, hrabě Galeazzo 334 Cohn, Louis 184 Cramon, von Arz, generál 298 Czernin, hrabě Ottokar 246, 301, 302, 310, 311, 318 Č Černyševskij, Nikolaj G. 23 D David, Eduard 120 Deutsch (Dejč), Lev 25, 31, 32, 40, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 82, Disraeli, Benjamin (později Earl of Beaconsfield) 29

Dobrovolskij, Nikolaj A. 217, 223 Dostojevskij, Fjodor Michajlovič 214 Dreyfus, Alfred 286 Dvorak, Albrecht (krycí jméno pro Parvuse) 90 Dzeržinskij, Felix E. 279 Džordžanija (Kostrov) 199 Džugašvili, viz Stalin E Ebert, Friedrich 139, 142, 143, 240, 241, 303, 324 Einstein, Albert 176 Ejzenštejn, Sergej 62 Engels, Friedrich (Bedřich) 26, 27, 43, 225 Enver Paša 94, 100 Erzberger, Matthias 170, 246, 289 F Falk 155 Falkenhayn, Erich von, generál 112 František Josef, císař 11, 18, 22, 146, 243 Frejberg 155 Fröhlich 115 Fürstenberg, Heinrich a Jakob (bratři) 18, 138, 140, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 210, 235, 241, 242, 252, 253, 254, 255, 257, 262, 267, 268, 271, 274, 281, 282

360

Tajna_akta_Parvus.indd 360

25.6.2018 14:25:32


Fürstenberg, princ Emil 305, 318

Gutner, Grigorij Abramovič 258

G Ganělin 48 Ganěckij, Jakob (Jakov) alias Fürstenberg (krycí jméno Kuba) viz Fürstenberg, Heinrich a Jakov (bratři) Gapon, Georgij 62, 64, 130, 165 Gelfgand, viz Helphand resp. Parvus Gempp, generálmajor 171, 172, 173 Gercen, Alexandr 182 Glazenap, S. P. 141 Gnědin, Jevgenij (Žeňa), původně Lazar Helphand 50, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 Goebbels, Joseph 333 Goldberg, J. P. 289 Görich von (Rautenfels, baron von) 276 Gorkij, Maxim (Peškov, Alexej M.) 59, 85, 87, 88, 120, 166, 276 Grigorjev, A. P. (generál) 171, 172 Grimm, Robert 236, 278 Gromanová, Jekatěrina 69, 76, 80, 128, 129, 163, 198 Grünau 244 Gučkov, Alexandr I. 228, 230, 248, 256 Gusev, Sergej I., alias Drabkin 54

H Haase 120, 272, 284, 285, 287, 305 Haber, Fritz 176 Haenisch, Konrad 83 Hammann 278 Hanecki (viz též Ganěckij, Fürstenberg) 151 Harden, Maximilian 209 Harting, A., alias Heckelmann 53 Helfferich, Karl 121, 195, 278 Helphand (též Gelfand) 9, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 82, 110, 124, 139, 156, 175, 176, 177, 178, 190, 195, 196, 201, 202, 228, 229, 231, 240, 253, 256, 263, 282, 283, 284, 289, 303, 306, 327, 328, 329, 332, 333, 334 Helphand, Jevgenij, viz Gnědin 332 Helphand, Leon 334 Helphandová, Taťana, viz Gnědinová 44, 48, 88 Hertling, Georg, Svobodný pán von, říšský kancléř 302 Hindenburg, Paul von (Beneckendorff und Hindenburg), generál polní maršál 113, 220, 232, 277 Hintze, admirál 324

361

Tajna_akta_Parvus.indd 361

25.6.2018 14:25:32


Hoffmann, Max von, generál 309, 311 Hoyos, Joseph, hrabě 5 Hülsen, von 293 CH Chaim, Izrail-Icek 262 Chvostov, Alexej N. 215 I Ignatjeff I. (Parvusův pseudonym) 38 Ivan IV. „Hrozný“ 28 J Jäckh, Ernst 170 Jagow, Gottlieb von 13, 14, 15, 103, 107, 113, 114, 169, 170, 202, 220, 240 Janin, Georges, generál 227 Janssen 239 Jaurčs, Jean 49 Jemeljanov, Alexandr 260 Joffe, Adolf A. 308, 309, 310, 317, 320, 332 Johanson 286 Jungbeková, Gertrude 267 K Kalinin, Michajl I. 54 Kameněv (Rozenfeld), Lev B. 32, 87, 222, 264, 296. 209, 328 Karel, rakouský císař 242 Kateřina II. „Veliká“, carevna 22, 28 Kautsky, Karl 38, 40, 41, 42, 45, 51, 79, 85, 88, 183, 185. 327

Kerenskij, Alexandr F. 216, 248, 250, 257, 259, 270, 289, 293, 294, 295, 297 Kesküla, Alexandr (Stein) 115, 116, 117, 131, 161, 163, 164, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 202, 204, 205, 207, 270, 302 Klein, Peter (Parvusovo krycí jméno) 83, 207 Klingsland, Fabian 149, 151, 153, 267 Kollontajová, Alexandra 222, 251, 252, 254, 260, 280, 307 Kolyško, Jaroslav J. 246, 271 Koppel, Leopold 175 Kornilov, Lavrentij K., generál 244, 294 Kostren 277 Kozlovskij Mečislav Juljevič, též Kozlowski, Mieczyslav (krycí jméno Šustrij) 150, 151, 154, 155, 156, 157, 222, 244, 249, 251, 252, 253, 254, 257, 265, 266, 268, 275, 278, 328 Krasin, Leonid B. 64, 158, 159, 160, 161 Kreisler, Fritz 176 Krivošejn, A. K. 208 Krupp, Alfred K. 91, 149, 317 Krupskaja, Naděžda K. 53, 129, 131 Kruse, Alfred (Nikolaj Gridon) 163, 197, 211 Kühlmann, baron Richard von 170, 220, 310, 311, 312, 316

362

Tajna_akta_Parvus.indd 362

25.6.2018 14:25:32


L Landau, Leopold 267 Laurent, Pierre 250 Lenin (Uljanov), Vladimir I. 9, 10, 17, 18, 19, 20, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 68, 82, 86, 87, 95, 103, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 178, 183, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 210, 211, 216, 222, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 262, 263, 264, 266, 270, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 327, 328, 329, 337 Lersner 238, 242, 290, 298 Liebknecht, Karl 16, 120, 183, 224, 225, 328 Litvinov, Maxim M. 54, 130, 159, 333, 334 Ludendorff, Erich, generál 103, 313 Ludwig, Emil 135 Luebers 282 Lunačarskij, Anatolij 124, 235, 252, 259, 263 Luxemburgová, Rosa 16, 32, 41, 47, 54, 55, 78, 84, 120, 183, 186

Lvov, kníže Georgij J. 197, 198, 294 Lykošin, Pavel 141 M Mackensen 146, 298 Makarov, N. A. 76, Malinovskij, Roman 151, 161, 162, 163, 264, 273, 274, 275, 328 Manus, Ignatij P. 279 Marchlevskij-Karskij, Julij 329 Martov, Lev (Julij O. Cederbaum/Zederbaum) 52, 53, 54, 67, 124, 234, 252, 270 Marx, Karl 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 43, 57, 60, 82, 185, 327 Masojedov 155 Mejendorf 272 Meleněvskij, Marian (Ivan Gitka), „Basok“ 145, 328 Michajlovskij 23 Mikuláš II., car 28, 30, 62, 63, 96, 97, 118, 188, 197, 201, 215, 217, 224, 225, 228, 274, 315 Miljukov, Pavel N. 223, 229, 230, 243, 244, 256, 257 Mill, John Stuart 23 Milner, lord 166, 212, 219, 227 Mirbach, hrabě Vilém 313, 314, 315, 317, 318, 322, 323 Möller, Gustav 164, 197, 211 Moor, Karl 164, 302, 334, 335 Morozov, Savva 165 Müller, Adolf 184 Merkalin 222

363

Tajna_akta_Parvus.indd 363

25.6.2018 14:25:32


N Nadolny, Rudolf 170, 289 Naumann, Viktor Nelken, Felix 155 Nietzsche, Friedrich 36 Nikitin, Boris 244, 255, 267, 279 Nobel, Alfred 22, 131, 176 Novickij, Fjodor 260 O Odojevskij, Vladimir 53 Orlovskij viz Vorovskij 160, 241, 274, 281, 306 P Pallavicini, hrabě 100, 246 Pankratov, S. 275 Parvus, Alexandr – pseudonym Izraila Lazareviče Helphanda passim Pereverzev, Nikitin 250, 251, 252 Peskin, Samuil (Samuel) 46 Peškov, N. A. 270 Petr I. „Veliký“ 28 Platten, Fritz 132, 236 Plechanov, Georgij V. 25, 31, 40, 48, 52, 54, 194 Plesch, Janos 175, 176 Pleve, Vjačeslav K. 161, 276 Potresov, Alexandr 41, 52, 54, 56 Prince, plukovník 334 Protopopov, Alexandr D. 215, 218, 271, 277 Puškin, Alexandr 53

R Radek, Karl 89, 128, 132, 239, 241, 257, 262, 274, 275, 281, 284, 286, 289, 303, 304, 307, 328, 329, 332 Radomyslskij (Zinověv) 224 Rakovski, Christo 14, 16, 90, 124, 126, 127, 129, 265, 277 Rappoport, Chanon 45 Rasputin, Grigorij J. 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 223, 224, 269, 279 Redl, Alfred plukovník 19, 171 Riezler, Kurt 14, 113, 118, 170, 270, 305, 306, 308, 309 Rjazanov, David B. (alias Goldendach) 18, 19, 20, 129, 328 Rogov, Andrej Konraťjevič 257 Romanovci (dynastie) 33, 174 Romberg, Gisbert svobodný pán von 115, 190, 191, 204, 207, 236, 281 Rosen, baron 167 Rothschild, Lionel de 29 Rozenšejn, Alexandr 46 Rubinštejn (Miťa), Dimitrij Lvovič 169, 216, 217 Russell, lord John 29 S Saler, Roland 45 Savinkov, V. B. 289 Sazonov, Sergej 118 Scavenius, Erik (dánský ministr zahraničí) 117 Sedovová, Natalija I. 58, 85

364

Tajna_akta_Parvus.indd 364

25.6.2018 14:25:32


Scheidemann, Philipp 135, 139, 143, 187, 240, 241, 246, 303, 305, 306, 320, 328 Schidicki 282 Schiff, Jacob 10, 31, 32, 33, 62, 116, 167, 168, 169, 208 Schillingerová, Maria 210, 332 Schnabel, Arthur 176 Schober, Johann 19 Siefeldt, Arthur 116, 129, 135 Sievers 222 Sklarz, Georg 139, 148, 149, 153, 197, 210, 235, 281, 320, 328, 332, 333 Sklarz, Heinrich 148 Sklarz, Waldemar 148 Slepcovová 48 Smith, Carl 147 Sokolnikov, G. J. 309 Sokolov, Nikolaj D. 150 Stalin, Jozif Vissarionovič (Džugašvili) 159, 249, 274, 328, 333, 334 Stasovová, Jelena D. 54 Steinwachs 169, 207, 244 Stinnes, Hugo 176, 317 Stolypin, Pjotr A. 208 Strödten, Lucius von der, Helmut 168 Ström, H. G. 163 Stürgkh, hrabě Karl von 18, 151, 224, 264 Stürmer, Boris V. 197, 271 Südekum, Albert 126 Suchomlinov, V. A., generál 201, 216, 278 Sumensonová, Jevgenija M.

149, 150, 151, 159, 212, 222, 251, 252, 253, 254, 266, 267, 269, 278 Svendson (-Balzer, Schwa) 277, 278 Sverdlov, Jakov 315 Š Šatenštejn. Vladislav 164 Ševčenko, Taras 23 Šljapnikov, Alexandr 152, 153, 161, 163, 328 T Talaat Paša 94 Těreščenko, M. I. 165, 250, 273, 294 Thomas, Albert 230, 250 Thun, Alphons, hrabě von 36 Thyssen, August 317 Tomaszewski 173 Trepov, A. F. 215 Trier, Sven 163 Trockij (Bronštejn), Lev Davidovič 17, 19, 32, 38, 40, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 98, 124, 125, 133, 145, 166, 185, 222, 248, 259, 260, 263, 269, 275, 296, 297, 310, 311, 312, 313, 318, 328 Tschirskij und Bögendorff, Heinrich von 20 U Uexkuell viz Ikskül 188

365

Tajna_akta_Parvus.indd 365

25.6.2018 14:25:32


Uljanov – Leninovo rodné jméno 256, 263 Uljanov, Dmitrij – Leninův bratr 54 Urickij, Mojsej 152, 153, 163, 210 Uspenskij, Gleb 23, 24 V Vickers 168, 169 Vilém II., německý císař 18, 91, 93, 96, 115, 117, 146, 170, 173, 179, 236, 238, 243, 254, 259, 274, 302, 315 Vissarionovič Džugašvili (viz Stalin) 159, 274 Vorovskij (Orlovskij), Vaclav V. 158, 160, 164, 241, 281, 303, 306, 309, 328, 332 W Wallenberg (švédský ministr zahraničí) 205 Wangenheim, Konrad Svobodný pán von 12, 13, 14, 101, 169, 179 Warburg, Max 167, 208, 277, 278 Wawerka, Karl 72, 73, 75, 81

Tajna_akta_Parvus.indd 366

Wesendonck, Otto-Günther von 170 Wirkin, Chaim 148 Witte, hrabě Sergej 32, 118 Wittgenstein, von 301 Z Zacharov, Vasilij (Basil) 33, 63, 91, 169, 175 Zasuličová, Věra 25, 31, 40, 52, 54 Zeberg, podporučík 260 Zetkinová, Clara 38, 40, 88, 121 Zimmer, dr. Max 12, 100, 101, 103, 174, 177 Zimmermann, Arthur 112, 169, 170, 183, 209, 240, 241, 247, 278 Zinověv, Grigorij E. (Radomyslskij, Apfelbaum) 132, 211 Zubovskij, Ivan Dmitrijev 254 Zurabov 274, 275 Ž Željachovskaja, Jevgenija I. 256 Živin, Jevgenij (Weiss, Arthur Köhler) 207

25.6.2018 14:25:32


Elisabeth Hereschová TAJ NÁ A K TA PA RV US Koupená revoluce Z německého originálu Geheimakte Parvus. Die gekaufte Revolution, vydaného nakladatelstvím F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH v Mnichově v roce 2000, přeložil Vladimír Čadský Obálku navrhl Ivan Brůha Redigoval Vít Roubíček Odpovědná redaktorka Ivana Parkmanová Technická redaktorka Lenka Gregorová Počet stran 368 + 8 stran černobílé přílohy Vydala Euromedia Group, a. s. – Knižní klub v edici Universum, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2018 jako svou 9938. publikaci Sazbu zhotovila TYPA,spol. s r. o., Praha Tisk EUROPRINT a.s., Praha Vydání první Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 Objednavky-vo, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz

Tajna_akta_Parvus.indd 367

25.6.2018 14:25:32

Tajná akta Parvus  
Tajná akta Parvus