Rvaer'm #20

Page 1

LifestylemagazineMaassluis 5ejaargang|#20|september2022 Puuur WoneninMaassluis Furieade Weetjes... Burenbemiddeling

AANDEZE#

WERKTENMEE

GemeenteMaassluis HorecaMaassluis HistorischeVerenigingMaassluis St.ErvaarMaassluis MuseumMaassluis TheaterKoningshof 150jaarWaterweg SamenZijnWijMaassluis St.MaassluisMaritiem[Furieade]

EINDREDACTIE BastionXCommunicatiePartners MarjandeGroot

ONTWERP-DTP BastionXOntwerp&Concept

[GAST]REDACTIE InekeVink MariëllevanBostelen

ADVERTENTIES

DennisvanderZalm

FOTOGRAFIE UnienkFotografie VIEWSProductions RenéeJacky GemeenteMaassluis BastionX Stockfotografie

UITGEVER BastionXUitgeverij&Media i.s.m.St.PromotieMaassluis enGemeenteMaassluis

NauweSloopje1b 3231BWBrielle T0181417111 info@bastionx.nl www.bastionx.nl

VERSPREIDING

BroosVerspreidingen

COPYRIGHT

Nietsuitdeze#magworden vermenigvuldigdzondervooraf gegeventoestemmingvande uitgever.Aandezepublicatie kunnengeenrechtenworden ontleend.

DISCLAIMER

Deafbeeldingenzijnafkomstig vanvelebronnen.Deredactie heeftgetrachtdeherkomstvan defoto’steachterhalen.Eris nadrukkelijktoestemming gevraagdaandeverstrekkervan defoto’svoorhetgebruik.Hetis nooitdeintentievanderedactie geweestombewustzondertoestemmingvandemaker,foto’s waarop©rust,(ongevraagd)te publiceren.

Hobby Maassluise bierbrouwers

04 06

10

Roger...vandeElbe

Uitgelichtenagenda!

TrotsopMaassluis

OfikhetvoorwoordwilschrijvenvoorRvaer’m?Ikhoefnietlang natedenken.Tuurlijkwilikdat!IkbentrotsopMaassluis!Mijnroots liggeninMaassluis.Ikwoonenwerkerenmijnkinderenhebben hierhunsocialeleven.Ikbener47jaargeledengeborenenwoon ernogsteeds.Ikhebinmiddelsopveelverschillendeplekkenin Maassluisgewoond,overalmetveelplezier.Nuwoonikmetmijn tweedochtersLieve(17)enBloem(14)enonzeLabradoodle GuusjeindeVogelwijk.Maassluisvoeltvoormijvertrouwdenvaak als‘dorp’aan.Hetis‘onskentons’,maarniette!Grootgenoeg omsteedsweernieuwemensentelerenkennen.Deliggingvan Maassluisisvoormijideaal.Tussenhet‘dorpse’Westlandenhet ‘stadsere’VlaardingenenSchiedam.Dichtbijgrotestedenals RotterdamenDenHaag,maarookdichtbijhetstrand,waarik graagkom.Indezomervoorheerlijkestranddagen,maarook indewintervoorwandelingenmetdehond.

SpecialWoneninMaassluis Historie ‘tStort

Intussenwerkikookalweer22jaarinMaassluis.BijOpschoor Makelaarbenikwerkzaamalscommercieelmedewerkster binnendienst.Ikwerkhieralsindsdeoprichting.Doormijnwerk voeliknogmeerbindingmetMaassluis.Ikleerviamijnwerk veelmensenkennenenikbenvolledigopdehoogtevande woningmarkt. Wijmerkenopkantoordatersteedsmeermensenvanbuitenafin Maassluiskomenwonen.MensendielangsdeNieuweWaterweg willenwonen,gezinnendienaardenieuwbouwprojectenals WilgenrijkenDeKadetrekken,maarookstartersdiehierin Maassluisnogeen‘relatiefbetaalbarewoning’kunnenkopen. AlswijbezichtigingenhebbengehadmetmensendieMaassluis nietkennen,adviserenwijaltijdeveneen‘rondjeMaassluis’tedoen metalsafsluitereendrankjeinhetgezelligecentrum.Danzijnze verkocht...haha!Wijontvangenaltijdveelpositievereactiesover ons‘stadje’.Iederedagalsiknaarmijnwerkfiets,denkikweer ‘watisMaassluistochmooi’.Hetpittoreskecentrummetde mooiepandjeslangsdevlieten,dehavenmetdemooiehavenkom endegezelligeterrasjesopdemarktwaarikookgraagkom:-). MaarMaassluisheeftmeertebieden:hetvernieuwdeoverdekte winkelcentrum,hetmooietheater,develesportverenigingenen degezelligehorecawaarLieveenBloemookdeelvanuitmaken. Zijwerkenbeidenindehoreca(DeRidderhofen‘tHoofd).Mijn broerentweezussenwonennietmeerinMaassluis,maarik zouhiernietsnelweggaan.Maassluisismijnthuis!

MaaikeMiddeldorp
ErvaarMaassluis NieuwsuitDeNieuwstraat Gemeente Burenbemiddeling Bekende[enopdecover]
TheaterKoningshof
Ambacht Molenaar Evenement Furieade2022 Horeca TipvandeChefenmeer Vraag’taan... ...pappa! (Week)markt Versgebakkennoten... Regio+Natuur Hooglanders Natuur+Food Desmaakvan... Reis+tips Zwitserland SZWM Ontmoetingenmeer! Weetjes Puzzelenleukomteweten Blog Verlieven Wonen
44
08
14 16 21 26 29 31 32 34 40 48 49 51 59
Inhoud
#20 voorwoord+inhoud+colofon 3

Nieuws uit de Nieuwstraat

ERVAARMAASSLUISINFO ERVAAR MAASSLUIS INFO

Het enthousiaste en betrokken team vrijwilligers van ons Infopunt hebben dit jaar veel bezoekers gesproken en voorzien van informatie over de stad, wandel-, fiets- en vaartochten. Het is opvallend drukker in de stad, we promoten ook op landelijk niveau en proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Maassluis is een stad om trots op te zijn en het zou niemand mogen ontgaan waar het zich bevindt!

MAASSLUISVAART M AASSLUIS VAART

Het programma Maassluis Vaart is een groot succes gebleken. Alle vaartochten op zaterdag zijn volgeboekt tot het eind van het seizoen. Ook de vaartochten met trekschuit de Goude Leeuwin zijn goed op gang gekomen.

De samenwerkende partijen hadden een langere aanloopperiode verwacht,

maar vanaf het begin liep de verkoop heel goed. Dat komt ook door de soepele samenwerking tussen de deelnemende schepen, Bruinvisch, Tonijn, Steenbank, Furie en Elbe en het promotieteam van Ervaar Maassluis. Een nieuwe website van Ervaar Maassluis, het online boekingssysteem en de mooie foto’s en filmpjes van de proeftochten in april zorgen voor een goede online promotie.

De recensies voor alle vaartochten zijn lovend. Maassluis mag opnieuw trots zijn op al die vrijwilligers die zich inzetten om het erfgoed in de markt te zetten.

WERELDHAVENDAGEN

Het weekend van 2, 3 en 4 september stond Rotterdam weer volop in het teken van de Wereldhavendagen. Hét evenement waar uit alle windstreken mensen op af zijn gekomen. Hopelijk hebben ook veel Maassluizers de stap gezet hier een kijkje te nemen. Er was weer van alles te doen zoals demonstraties van roeiers en duikers, helikoptervluchten en

Ervaar Maassluis heeft in een stand tegenover hotel New York veel bezoekers ontvangen en hen geënthousiasmeerd een bezoek aan Maassluis te brengen, een vaartocht te boeken of zelfs het woningaanbod te bekijken. De vele nieuwbouwprojecten trokken natuurlijk de aandacht, want hoe leuk woon je in Maassluis met haar historie, rijke cultuur, divers winkelaanbod, talrijke voorzieningen, rust en groen?

De wekelijkse vaartochten met onze sleepboten of de trekschuit stonden erg in de belangstelling. De gehele Maassluise vloot was er bij. Er kon worden gevaren en de kleine vloot was middels het ponton achter de Rijnhavenbrug te bezichtigen. Op dat ponton hadden we tevens een Instagram Foto-Winactie waarbij winnaars in de prijzen vielen met een arrangement vaartocht en overnachting in het mooie Hotel Maassluis. Er zijn met stoomsleper de Furie Maassluizers heen of terug gevaren. Kortom, het was een geweldig promotie weekend voor onze stad.

Volgonsop socialmedia socialmedia

MARITIEMEINSTAPWANDELING M ARITIEME INSTAPWANDELING

Sinds deze zomer zijn we gestart met de maritieme instapwandelingen. Elke zaterdag om 13.30 ontvangt een stadsgids de deelnemers bij Ervaar Maassluis Infopunt in de N ieuwstraat. Aanmelden is niet verplicht, de gids zal er zijn ongeacht het aantal mensen. Een ticket kan gekocht worden bij Ervaar Maassluis en kost € 3,75. De wandeling neemt je mee in 6 kwartier door 4 eeuwen ‘maritiem Maassluis’.

Onder begeleiding van een ervaren stadsgids word je meegenomen langs schepen, gebouwen, musea en locaties waar de geschiedenis wordt verteld. Een enorm interessante route is door de Historische Vereniging Maassluis voorbereid. Na afloop van de wandeling is er nog genoeg tijd om Maassluis verder te ontdekken. Er is veel horeca met gezellige terrassen, een historisch stadshart, een overdekt winkelcentrum, diverse mooie fietsroutes, interessante bezienswaardigheden, een theater én een volle evenementenkalender. Tot ziens op zaterdag!

FURIEADE FURIEADE

We zijn blij dat na twee jaar afwezigheid de Furieade weer door kan gaan. Maassluizers en regionalen hebben het gemist en kijken er naar uit! Voor Maassluis is de Furieade het grootste stadspromotionele evenement. Dit jaar wordt alweer de 41e editie gehouden in de historische binnenstad en haven.

TE ZIEN EN TE DOEN IN MAASSLUIS

JUL T/M OKT

Expositie van Steven de Koning bij Ervaar Maassluis, t/m 2 okt

Zeelieden aan het Scheur: portretten te zien langs rivier SEP T/M OKT

Furieade in Maassluis wo 28 sep t/m zo 2 oktOKT

Maand van de OntmoetingOKT

T/M OKT

Jong Talent Concours Maassluis 24 t/m 26 oktober 24 OKT Elke zaterdag Martieme Wandeling vanaf Ervaar Maassluis

Slot concert Jong Talent Concours in Groote Kerk 29 OKT

Het vindt plaats van woensdag 28 september tot en met zondag 2 oktober 2022 en je vindt alle activiteiten op de website, verderop in deze Rvaer’m en in de Furieadekrant. Ook Ervaar Maassluis is aanwezig met een stand in de ‘woonboulevard’ en een stand bij de steiger op de Haringkade.

Het vi ndt pla ats van wo en sd ag 28 se pt em ber tot en m et z on dag ok to ber 2022 en je vi ndt al le ac ti vite it en op de web site , ve rd er op in de ze R va er ’m en in F ur ie ad ek ra nt. Er va ar Maas sl ui s is aan we zi g m et een st and de ‘wo onb ou le va rd’ en

Nieuw Talent Orkerst Maassluis06 NOV

Intocht Sinterklaas in de haven van Maassluis 12 NOV

17 DEC

VAAR SEIZOEN

Jaap Kroonenburg Kerstconcert bij kaarslicht in Groote Kerk

Boek alle tickets voor de vaartochten op onze website

ERVAARMAASSLUIS.NL

Burenbemiddeling nuook inMaassluis

Inbijna300gemeenteninNederlandwordtburenbemiddelingaangebodenendatgeldtsindsdeze zomerookvoorMaassluis.TanjaStormvanMinters iscoördinatorvanhetteamenthousiastevrijwilligers datzichhiervoorinzet.

Miscommunicatieofkleineirritatiestussenburenkunnenzich opstapelentoteengrootprobleem.Totmensenelkaarnietmeer kunnenluchtenofzien.Datoplossen,ofbeternogvoorkómen, kanmetburenbemiddeling.Burenbemiddelingisonpartijdige, gratishulp,dooronafhankelijkeengetraindevrijwilligers.Zijhelpen burenomhunproblementebesprekenensamenafsprakente maken.Depraktijkwijstuitdatmensenermetdehulpvaneen burenbemiddelaarbijnaaltijdgoeduitkomen.

Veelaanvragen

Alindeeerstewekennadathetteamburenbemiddelingin Maassluiswasopgestart,kwamereentientalaanvragenvoor bemiddelingbinnen.“Hetisduswelduidelijkdaterveelbehoefte

isaanditsoortbegeleidinginconflictsituatiesmetburen,”zegt TanjaStorm.“Zo’n70%vandemeldingengaatovergeluidsoverlastenmeestalvindenmeldersdatanderenhungedrag moetenaanpassen.Hetisdetaakvanbemiddelaarsomdeburen aanelkaaruittelatenleggenwaarzelastvanhebben,zondergelijk deanderdeschuldtegeven.Uitleggenwatdeoverlastbetekent voordeeen,kanbegripopleverenbijdeander.Zolangmensen maarbereidzijnomteluisteren.Datisdebasisomsamentot goedeafsprakentekomenomdeomgangtussenburente verbeteren.”

VanwegehetgroteaantalaanvragenishetteamBurenbemiddelaar Maassluisopnieuwopzoeknaarinwonersdiezichbijhetteam willenaansluiten.Tanja:“Erzijnverschillenderedenenwaarom iemandzichaanmeldtalsburenbemiddelaar”.“Deéénzoekteen nieuweactiviteitnapensionering,deanderziethetalsopstapje naareenbetaaldebaan,omvliegurentemakennaeenopleiding, ofomietsvooreenandertekunnenbetekenen.Degemenedeler isdatvrijwelallevrijwilligersmaatschappelijkbetrokkenzijnenveel plezieraanhunvrijwilligerswerkbeleven.”

CoördinatorvanhetteamburenbemiddelingTanjaStorm ingesprekmetburenbemiddelaarPeter.
6 gemeente

Deburenbemiddelaarsgaanvoorlangdurigeoplossingenwanthetisnietde bedoelingomiederemaandopnieuw metdezelfdeburenaantafeltegaan.

“Wijmikkennietopsnellesuccesjes”,legt bemiddelaarMariëtteuit.Bijiedergesprek stellenwijonszelfdevolgendevragen:

Zijnallebelangenoptafelgelegd? Omtotoplossingentekomendievoor langetijdwerken,vragendebemiddelaars altijdgoeddoor.Zijnallebelangendie spelenaandeordegeweest?‘Weetuzeker datweallepuntenhebbenbesprokendie voorubelangrijkzijn?’.Zolangnietalle belangenoptafelliggen,hebbenwe dusnietalleinformatieomtotgoede oplossingentekomen.

Zijnwetotdekernvanhetconflict gekomen?

Somsishetvoormensenlastigomonder woordentebrengenwatzewillenen waaromdatvoorhenbelangrijkis.Als burennaeenperiodevanruzievoorhet eerstweermetelkaaromdetafelgaan, willenzemisschiennietdirecthetachterste vanhuntonglatenzien.Hetonderlinge vertrouwenisimmersgeschonden.

Bovendienisdesituatiemogelijkwat onwennig.Omgoedtebegrijpenwat voorbeideburenbelangrijkis,zullende bemiddelaarsproberenerachtertekomen watervoordepartijenophetspelstaaten watzewillenbereikenmetdegesprekken.

Isereenbelangrijkestapgezetinde onderlingecommunicatie?

Naastafsprakenomverdereoverlast tevoorkomen,zijnafsprakenoverhet verbeterenvandeonderlingecommunicatienodig.Datisminstenszobelangrijk. Bemiddelaarszullennavragenwatbeide burendeprettigstemaniervancommunicerenvinden.Eenvraagdiedaarbijpastis: ‘Steldatuovereenweekopnieuwoverlast ervaart,opwelkemanierwiltudatdanaan elkaarlatenweten?’.

Bijeenoplossingdieookoplangeretermijn werkt,hoortvaakookeenplanwaarbeide partijenzichinkunnenvinden,omelkaar directaantesprekenbijoverlast.

Wenemendusuitgebreiddetijdvoor hetbemiddelingsgesprek,ensomsstelt debemiddelaarnogeentweedeafspraak voor.Zodatdeburendaarnazelfmetelkaar ingesprekgaanalserproblemenzijn.”

Vrijwilligerswerkalsburenbemiddelaar kostongeveerdrieàvieruurpermaand. Nieuweburenbemiddelaarskrijgen eengecertificeerdetrainingburenbemiddelingeneenjaarlijkse verdiepingstraining.Eenprofessionele coördinatorbegeleidtdevrijwilligers. Ookiserregelmatigteamoverlegen intervisiemetcollega-bemiddelaars. Voormeerinformatieofaanmelden: TanjaStorm, tanja.storm@minters.nl of 010-4351022/06-27329421 gemeente 7 Hoewerkt burenbemiddeling Geïnteresseerdom burenbemiddelaar teworden?
8 bekende

Na25jaarfotografienu actiefopdeElbe

WaarschijnlijkkentiedereeninMaassluis hemwel:RogervanderKraan.Hijwas 25jaarfotograafvanDeSchakelenvele anderekrantenvanHoekvanHollandtot Schiedam.Tegenwoordigishijvooralop hetwatertevinden.

Ondanksdatvelenzijnnaamzullen kennen,ishetbijpassendegezichtwellicht onbekend.DaaromvroegRvaer’maan Rogeromnueenszelfvoordecamerate verschijnenentevertellenoverzichzelf. ‘Ikkomalmijnhelelevenaandehaven, vandaardatikDeCoppelbrugkoosom opdefotogezetteworden.Tegenwoordig fotografeeriknietmeervoordekranten. IkwerktwintiguurperweekvoordeElbeen tweedagenindeweekvoorSimaCharters. Ookbenikparttimebrugwachtervoorde gemeente.’

VoordeElbeorganiseerthijonderandere devaartochten,hijmaaktdeplanning vandezestigvrijwilligersenmaaktdande bemanningslijstenenhijdoetdeinkoop. Ookheefthijcontactmetklantendie metdeElbewillenvaren.DeElbeiseen zeeschipdat,ondanksdatervrijwilligers meevaren,tochaanalleeisenvandewet moetvoldoen.Reddingsvlotten,certificaten voorverzekeringen,daarzitheelveelwerk aanvastendatiswaarRogerbijspringt, vertelthij.

BeginaugustuszijnzemetdeElbenaar Noorwegengevaren.Daarwaseenfestival metoudeschepen.‘Wewarenmet24 vrijwilligersenvijfpassagiersenhebbener 60uurovergevaren.Wegingenoveropen zeemaargelukkigbeniknooitzeeziek. Ikwasachtjaartoenikmetm’noudersnaar NoorwegenenZwedengingenwemet windkracht8overzeegingen.Debootging flinktekeermaarooktoenhadikgelukkig nergenslastvan.’

Hijbegonzijnfotografiecarrièredoorhet makenvanfoto’svanschepen.‘Eenvanmijn

broerswerktebijdekrantentoenbenik meteenfotograafincontactgekomenen doorhemindefotografiebeland.

IkbeninMaassluisgeborenengetogen. LeukweetjeisdatdeoudersvanMaarten ’tHartnaastmijnouderswoonden.Ikken elkeburgemeester,elkeondernemer,bijna iedereeninenomMaassluis.Bijnaaltijdwas ikeerderergensterplekkedanbijvoorbeeld debrandweer.Ikhadmijneigenbrandweerpieperenluisterdeopdescannermetde politiemeeoferergenswatgebeurde. Zelfs’snachtsgingikmijnbeduitom foto’stemaken.Ikmaaktenooitfoto’swaar mensennietblijmeewaren,wantikkwam zedevolgendeweekweertegen.

Ikbegonin1992metfoto’smakentoen zenogzwart-witwaren.Toenhadiknog eeneigenontwikkelkamer.In1999hadik mijneerstedigitalecamera.Intotaalheb ikdoordejarenheenzo’n900.000foto’s gemaakt.Tegenwoordigwordenveelfoto’s metmobieltjesgemaaktenmeteenop nieuwspagina’sopinternetgeplaatst.Mijn interessevoorfotografiebegondelaatste jarenmindertewordenendescheepvaart

bleeftrekken.Toenhebikdeoverstap gemaakt.Bootjesenvarenblijvenvoormij hetleukste.MetdeElbezijnwealinheel wathavensgeweest.Deleukstehavenblijft tochMaassluis,datblijftmijnthuis.’

bekende 9

Uitgelicht!

Hetnieuwetheaterseizoengaat16septemberweervanstart.NienkePlas,youtuber/actrice/ presentatrice/zangeres,trapthetseizoenbijTheaterKoningshofafmethaarvoorstelling ‘Postnataleexpressie’.Wehebbeneenseizoenophetprogrammastaanmetvooriederwat wils.Muziek,cabaret,toneel,jeugd-enfamilievoorstellingen...Alleskomtvoorbij!Wehebben ontzettendveelzininhetnieuwetheaterseizoenenhopenjounatuurlijkookweertemogen verwelkomenbijTheaterKoningshof.Voorticketsofhetvolledigeprogrammagajenaar www.theaterkoningshof.nl/agenda

eentijdvoorbezinning.Eentijdomnate denkenwathijnuéchtwilde.Watdatwas? Terugnaarjou.EndusstaatHenryop 14oktoberinTheaterKoningshof.

Komnaarhetprentenboekjesfestival‘Opdeboerderij’!

Opzondag16oktoberwordtTheater KoningshoftijdenshetPrentenboekjesfestival omgetoverdtotboerderij.Roetsjalskleine boerofboerinvandetractorglijbaan,puzzel metkoeienvlekkenenoogstgroentenin demoestuin.Uiteraardhebbenweook weertweetegekkevoorstellingenophet programmastaan:GonnieenGijsjesamen opstap(2+)enBoerBorisisdebaas(4+).

BeleefeenIndianSummertijdens deLadiesOnlyNight!

Opwoensdag21septemberishetweertijd vooreenheerlijkeLadiesOnlyavondbij CinemaKoningshof.Genietmetvriendinnen, collega’soffamilievaneenheerlijkeavond meteenfilmeneenaantalextraatjes!Defilm diewordtgedraaidis‘WestSideStory’(2021), eennieuweverfilmingvandesuccesvolle musicaluit1957.Komjijook?

JeroenvanderBoomlive inhettheater

JeroenvanderBoomiseendrukbezetman. HijstaatjaarlijksineenbomvolleArenA, presenteertTV-showsenkomtookgeregeld metnieuwemuziekindehitlijsten.Hijis inmiddelseenvandegrootsteartiestenvan Nederland,maarindeintiemesettingvan eentheaterkomtzijnenormeveelzijdigheid paséchtgoedtotzijnrecht.Endaaromtrekt Jeroenterugnaardetheaters.Op4oktober tezieninMaassluis.

IAmGreta

In2015zietdejongeGretaThunbergop schooleenfilmoverhongerigeijsberen,orkanenendroogte.Zeraaktineendiepedepressieenstoptmetetenenpraten.Pasals zezichbedenkt,datzeerookietsaankan doen,bloeitzeop.Gretagroeituittoteen wereldwijdeactiviste.RegisseurNathan Grossmaniservanafmomentéénbij.Benieuwdnaardezedocumentaire?Jekijkthem opvrijdagochtend14oktoberom10.00uur bijCinemaClassics.

HenryvanLoonontheroadagain

ToenHenryvanLoonzijnhondJanniekreeg, braknietlangdaarnaeenwereldwijde pandemieuitenzathijineenspermanent binnenmetdienerveuzejoekel.Middenin diepandemiewerdvervolgenszijndochter geboren.Hetwaseenzwaretijd.Maarook

CountryRoads,takemehome

Liefde,pijn,verlangen,hoop,dromen,thuiskomen...Eenveelheidvanthema’s,waar JohnDenveroverzingt.Daarwaarwoorden tekortschieten,raaktzijnmuziekdejuiste snaar.EndatisnuprecieswatdeJohn DenverTributeBandzoaanspreektindemuziekvandezelegendarischezangerenwaarmeezijtelkensweerhetpubliekwetente raken.KomjeooknaarCountryRoadsop21 oktober?

10 theater

Vrolijkeliedjes,eenexplosievan kleureneneenflinkedosismagie HetismisschienweldéDisneyhitvanhet jaar:Encanto.Defilmgaatoverde15-jarige Mirabel,eenliefdevol,grappigmeisje.Samen methaarfamiliewoontzeineenmagisch huis:Encanto.DehelefamilievanMirabel heeftmagischekrachten.Ofnouja…dehele familie?Mirabeldusníet.TothethuisingevaarisenhetaanMirabelisomEncantoén haarfamilieteredden…Komjijdezefilmbekijkenop26oktober,tijdensCinemaKids?

Vrijdag16september-20.15uur NienkePlas

Postnataleexpressie(try-out)-Cabaret

Zondag18september-15.00uur

HetGrootNietTeVermijden metWaldinRoes

Vansmartlaptotopera-Muziek uitverkocht

Dinsdag20september-10.30uur

HanRemmerswaal&EllenvandenBerg

ZingNederlandsmetme-Evenement

Woensdag21september-18.30uur

LadiesOnlyIndianSummer

CinemaKoningshof-film

Vrijdag23september-20.15uur

FreekdeJonge

DeSchreef-Cabaret

Zondag25september-15.00uur DeTorenvanGeluid

Superjuffie!(5+)-Jeugd

Vrijdag30september-10.00uur AmericanBeauty

CinemaClassics-Film

Dinsdag4oktober-10.30uur

HanRemmerswaal&EllenvandenBerg ZingNederlandsmetme-Evenement

Dinsdag4oktober-20.15uur JeroenvanderBoom

Liveinhettheater(try-out)-Muziek

Woensdag5oktober-20.00uur LicoricePizza

CinemaKoningshof-Film

Zaterdag8oktober-20.15uu

JohnnyKraaijkamp,DorisBaaten, TrudyLabije.a. HoogSpel-Toneel

Voetballiefhebbersopgelet:kom naarhetSportcollege! Op3novemberkomtinterviewerEddy vanderLeymetoud-voetballerMichel BoerebachnaarTheaterKoningshof. Michelspeeldeo.a.voorFCTwenteeninde PrimeraDivisiónbijRealBurgos,waarhijna degradatieweervertrok.Zestienjaargeleden verloorMicheltweezoonsbijeenautoongeluk.Hijgingdooreendiepdal,dathij beschreefinzijnboek'Hoipapa'.Eddy spreektMicheloverzijnlevenslessen.

Zondag9oktober-15.00uur Christiaan,Eva,Bas,Sven,Charlotte enRosemarie

DingaDong-Muziek

Zondag9oktober-17.00uur GoldenOldiesCafé(55+) -Evenement

Vrijdag14oktober-10.00uur IAmGreta

CinemaClassics-Film

Vrijdag14oktober-20.15uur HenryvanLoon

JannieTheShowDog-Cabaret

Zaterdag15oktober-20.15uur Fuse

10jaarFuse-Muziek

Zondag16oktober-14.30en16.00uur

GonnieenGijsjesamenopstap(2+)

Prentenboekjesfestival-Jeugd

Incl.voorprogramma‘Opdeboerderij’in hetAtriumvanTheaterKoningshof.

Zondag16oktober-15.00uur BoerBorisisdeBaas(4+)

Prentenboekjesfestival-Jeugd Incl.voorprogramma‘Opdeboerderij’in hetAtriumvanTheaterKoningshof.

Dinsdag18oktober-10.30uur

ZingNederlandsmetme-Evenement

Vrijdag21oktober-20.15uur

Woensdag26oktober-15.00uur

HanRemmerswaal&EllenvandenBerg
JohnDenverTributeBand CountryRoads-Muziek
Encanto CinemaKids-Film Donderdag27oktober-20.15uur CedricMuchall&LennardToma FUCKIT!-Cabaret Vrijdag28oktober-20.15uur HuubStapel AlleenFamilie(try-out)-Cabaret Dinsdag1november-10.30uur HanRemmerswaal&EllenvandenBerg ZingNederlandsmetme-Evenement Donderdag3november-20.15uur EddyvanderLey&MichelBoerebach Sportcollege-Theatercollege Zaterdag5november-14.00en16.00uur Ernst,BobbieendeRest ...wetenhetnietmeer(4+)-Jeugd Dinsdag8november-10.30uur HanRemmerswaal&EllenvandenBerg ZingNederlandsmetme-Evenement Woensdag9november-20.00uur IlCapitaleUmano CinemaKoningshof-Film Donderdag10november-20.15uur AlexPloeg EGO--Cabaret Zaterdag12november-20.15uur RobMostertHammondGroup Sex,Hammond&Rock’nRoll Muziek Woensdag16november 20.15uur LenettevanDongen Datdoetzeandersnooit Cabaret uitverkocht Agenda Theater&Cinema

oegvr W NLP-trainer en alleariëlle

NLP-liefhebber Mariëlle van de Walle vroeg Pleun Snel, NLP-trainer en eigenaar van de NLPweek, naar zijn zienswijze op NLP. Zoek je op internet naar NLP, dan vind je vooral dat door NLP jouw communicatie veel beter wordt. Geen woord gelogen maar NLP is veel meer dan dat.

Pleun vertelt dat NLP staat voor Neuro Linquïstisch Programmeren. “Maar bij de NLPweek zou het zomaar kunnen staan voor Nu Leren met Plezier”, zegt hij al lachend. “Want als leren leuk is gaat leren vanzelf!” Door NLP leer je vooral jezelf kennen. Je leert waarom je doet wat je doet. En als je weet wat je doet en waarom, kun je daar successen uithalen of je kunt negatieve overtuigingen doorbreken.

Maar is dat dan juist niet wat mensen bedoelen met zweverig?

Pleun legt uit dat Dr. Bandler en Dr. Grindler, twee wetenschappers zijn die jarenlang succesvolle psychologen, hypnotherapeuten en taaldeskundigen bestudeerd hebben. Ze vonden structuren die deze hulpverleners succesvol maakten. Dit hebben ze ondergebracht in modellen en technieken die zijn gebundeld en ontwikkeld tot wat nu de NLP opleiding mag heten. “Zeg jij nu maar of de door de wetenschap aangetoonde succesvolle NLP nog zweverig is”, zegt Pleun met een stellige blik.

tlllhd “W envoor Nu Ler ogrammerLinquïstisch Pr Neur dt. Geen woorbeter wor ,net naar NLP lkitl ezier”, maar en. “Maar bij demer o dn woor mmunicatie veel.P P. inter twee wetenschappers zijn die jar .BDr doorbr waar omnen. Je leert waar ken ant als lerlachend. enlangs Grindler,Bandler en Dr n uist niet wat eken.en doorbr n om,doet en waar er enen lerr succes onder enZe vonden structur bestudeer hypnotherapeu rig keld tot wat nu de NLP d hebben.en bestudeer gen, r

Hoe zou jij NLP omschrijven Pleun?

Om NLP uit te leggen gebruik ik vaak een sinaasappel als metafoor. Een sinaasappel is en blijft een sinaasappel. Die kun je onmogelijk anders zien dan iemand anders, toch? Als ik een sinaasappel zie vind ik er van alles van; lekker, gezond maar ook een gedoe met schoonmaken. Ik kies eerder mandarijnen. Minder gedoe en ook lekker. Het zogenaamde ‘gedoe met schoonmaken’ bepaalt in dit geval mijn gedrag, want ik koop om die reden geen sinaasappel. Een goede vriendin van mij vindt het helemaal geen gedoe met schoonmaken. Zij koopt dus wél die sinaasappel. De conclusie van dit verhaal is dat mijn (negatieve) ervaring mijn gedrag bepaalt! En nu gaat dit over slechts een sinaasappel.

lekker eer ,glekker metafoor eden sinaasapr doe met schoon. deraken. Ik kies eer asappel en dan iemand anders, aasappel. sinaasapfoor n mschrijven con inaasappel. sinaasappel. De con e met schoonmaken. din van mij vindt het

dat is toch zweverig? Een NLP opleiding...

12 gezondheid

Je kunt je denk ik wel voorstellen dat dit ook geldt voor andere (negatieve) ervaringen. Eerdere ervaringen bepalen ons gedrag. En als ik mijn overtuiging van ‘veel gedoe zo’n sinaasappel’ kan veranderen, kan dit ook met andere ervaringen uit mijn leven. Anders kijken is écht meer zien! NLP leert je anders te kijken naar overtuigingen die je hebt ontwikkeld door eerdere ervaringen.”

dEer

ook geldt voor ander eer e ervaoor ander denk ik wel voorstellen dat dit ler

eW eeerder en, kan dit ook met anderder oen, en”school en aringen.” en eert en. edit ook met ander e zo’n sinaasappel’ kan veran-

We zouden NLP eigenlijk al op de basisschool moeten leren”

“Ik zou zo graag willen, en daar ga ik mijn best voor doen, dat NLP al zo jong mogelijk aan kinderen geleerd wordt. Mijn zoon was 14 toen hij de NLP opleiding volgde en mijn dochter 16. Ik zie tot op de dag van vandaag dat ze daar heel veel profijt van hebben. Het leven is lachen én huilen, alle emoties. Hoe gaaf zou het zijn als we op jonge leeftijd al leren hoe je om kan gaan met het leven! Als je ouders uit elkaar gaan, als je huisdier ziek is of zelfs dood gaat, hoe ga je hier mee om? Maar ook voor ouders met kinderen die bang zijn voor onweer of spinnen, is NLP zo makkelijk toepasbaar om de angst weg te halen. Een voorbeeld:

ook voor ouders met kinder ler ofijtpr kinder enuders n, enonge hebben. Het leven is lachen én 4 dt. Mijnd woren geleernder , antwoor wor

ekspr ge gekleur ljddihl dtuker dt dieden e er de pootjesgekleur en oepasbaar weer biiW

Pleun leert je om jouw lichaam en brein optimaal te laten samenwerken. Dankzij sporten, bewegen, yoga, wandelen, dansen, muziek en gezonde voeding.

Spin met gekleurde pootjes Met NLP leer je een kind dat die niet bang hoeft te zijn voor een spin. Je gaat in gesprek met je zoon of dochter en vraagt: “En als we z’n pootjes nou eens een leuk kleurtje zouden kunnen geven, wordt die daar dan leuker van? “Ja” antwoordt het kind. En stel je voor dat de spin een hele zachte vacht heeft, zou je hem dan ook aaien?” Ze pakken de spin en antwoorden: “Ja”. En zo simpel is het echt! Dit noem je binnen NLP het veranderen van de submodaliteiten.”

gevarieer ander verander antwoor ogrammad pr s eng ek ke eiten.” enP den: ht el ekenontbr

Een unieke beleving De NLPweek is een ander soort opleiding in vergelijking tot andere NLP opleidingen. Deelnemers beschrijven het als “een unieke beleving”. Door een gevarieerd programma wordt het mogelijk om jouw NLP diploma in 1 week te behalen! De reguliere NLP opleidingen duren 15 dagen, verspreid over een half jaar. Door 7 dagen aaneengesloten te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling, bereik je écht veel meer.

eik meerling, ber

Naast het behalen van jouw NLP Practitioner of NLP Master diploma bestaat de NLPweek uit veel meer dan alleen studeren. Om jouw lichaam en brein actief te houden ga je bewegen, gezond eten en je krijgt handvatten om te kunnen ontspannen.

handvat

einbr studer NLP Practitio n. e en.n estaat de NLP NLP Practitio

Waarom beweging in een opleidingsweek?

Beweging is zo enorm belangrijk voor je lijf, maar ook voor je brein! Wist je dat door te bewegen de bloeddoorstroming in het brein beter wordt? Dat door beweging er meer neurotrofinen aangemaakt worden, wat er voor zorgt dat je geheugen beter wordt? Beweging mag om die reden dan ook niet ontbreken tijdens de NLPweek!

eden dan ook nietr wor ofinen worneurotr dt?beter wor oming brbloeddoorstr istein! Wbr om aarrom ek! dt?eter wor den, wat eror ging einming e dat door te grijk en

Nieuwsgierig?

ontwikke een half jaar dur in 1 week te behalen! De r dtwor r eid overen versprn dur e NLPeguliere week.nl

010 - 32 20 700 | info@nlpweek.nl www.nlpweek.nl

MolenaarJaapvanderKaaden |Samenmet‘demolenaar’klimiktotinhethoogste puntvandemolen.HetraampjegaatopenenwekijkenuitoverheelMaassluis.‘Ditvind ikhetallermooisteplekjeindemolen’,zegtJaapvanderKaaden.

Zó gaande wieken... al50jaar!

Hijisal50jaardemolenaarvankorenmolenDeHoop inMaassluis,JaapvanderKaaden.Alshetmoet, klimthijnogsteedsdewiekeninomdezeileneropte bevestigen.Hetmiddelstepuntvandewiekenbevindt zichop21metervandegrond.In1690werddetoenmaligehoutenmolenvervangendooreenstenenmolen. Voorwaardevoordenieuwestenenmolenwasdatdit eenstellingmolenzouworden.Dewiekenmoesten omhoogzodatdepaardenenwagensergeenlast vanhadden.Deakteuit1690waarditinstaat,hangt ineensierlijkelijsttepronkenindemolen.

Eersteverdieping

Opdeeersteverdiepingindemolenheeftmolenaar Jaapallerleiminiatuurreplica’svanmolensstaan. Opbasisdaarvankanhijgoedhetverschiluitleggen tussendeverschillendesoortenmolens.Erisookeen ruimtemeteengroteverscheidenheidaangereedschap vanvroeger.Genietenomdaarrondtekijkenvoorde liefhebbers.

Groeiendeliefde

Hijwerktebijdegemeentealsmonteurtoenhijdoorde gemeentegevraagdwerdmolenaarvandezemolente worden.‘Ikwisttoennogniksvanmolens.’Eenvriend vanJaapwasmolenaarinVlaardingenenmaaktehem enthousiastvoorhetmolenaarsvak.Hijbezochtheel veelmolensinNederlandendatzorgdeervoordatzijn liefdevoorhetambachtgroeide.‘Wehebbenjarenlang

14 ambacht

gemalenvoordemoleninVlaardingen.Numalenwe nietmeervoordeproductiemaardemolenkanwel nogsteedsmalen.’

De‘moedermolen’isdekorenmolen.Diekwamrond 1200inNederland.Opbasisvandiemolenwerd geïnnoveerdengeëvolueerd.Deeerstemolensstonden vastmaardatwasniethandigalsdewinduiteenandere richtingkwam.Zowerdbedachtdathetbovenstedeel vandemolennaardewindmoestkunnendraaien. InNederlandwerdenookmolensontwikkelddiewater kondenverplaatsen.Jaapkanerallesoververtellen endoetdatmetveeltrots.

Tweedeverdieping

Vanafdetweedeverdiepingkunjedestellingoprond demolen.HetisbehoorlijkhoogmaarJaaploopter rondalsofhijopdebeganegrondloopt.‘Entochhebik hoogtevreeshoor’,zegthij,‘vanafhierkunjegoedzien hoedekapkandraaiennaardewind.’Hijlaatzienhoe datwerktenbegintsteedsmeerteglunderen.Iedere weekopwoensdagenzaterdagzorgthijdatdewieken draaienendraaithijdekapindejuistewindrichting. Dezeilenhoevenernietaltijdin.Bovenwindkracht3 kandemolenzonderzeilendraaien,maardanheeft demolennognietzoveelkracht.Omtekunnen malenheeftdemolenmeeromwentelingennodig. Demolenaarweetprecieshoedemolenhetjuiste aantalomwentelingenmaaktomdekorengoedte kunnenmalen.Niettegrofenniettefijn.

Derdeverdieping

Opdederdeverdiepingziejedemolenstenen.‘Alsje flinkewindhad,kondezemolen200tot250kiloper uurmalen.Indeglorietijdkondemolendaarmee2000 mensenvanetenvoorzien.’Jaaplegtuithoehetmalen werkt.Dekorreltjeskomeninhetmiddenopdesteen enaandebuitenkantkomenzeergemalenweeruit. Degroevenindestenenmoetenmeteenbeitelregelmatigaangescherptworden.‘Derestjes‘troep’dieuit degroevenkomen,noemenzebillenkoek!’

Devierdeenhoger

Opdevierdeverdiepingziejehoetweeschijvenzorgen voordebewegingvandewiekennaardemolenstenen. ‘Dezemolenheeftzestrappeneneenkleintje.’Vanafde vijfdeverdiepingklimjemeteenkleintrappetjehelemaal naarhethoogstepuntvandemolen.Hetfavorieteplekje vandemolenaar.‘Alsiemandbeginnendmolenaaris, zegikaltijddatdiehiereenpaaruurmoetgaanzitten alsdemolendraait.Jekuntdanprecieshorenhoede molendraaitzodatjehetookgaatherkennenalser ietsnietgoeddraait.Hierbegintdebeweging.’Vanuit hetraampjezohoogindemolenhebjeeenadembenemenduitzichtoverMaassluis.LogischdatJaap hierhetliefsteis.

Bezichtigen

Ooknieuwsgieriggeworden?Elkewoensdagmiddagen zaterdagochtendkunjedemolenkomenbezichtigen.

ambacht 15

De41ste Furieade gaatdoor!

PeterFarla,GerardPoot,WimvanBaalen, WimMiddelkoopenRemcoBrandenburg, hetvernieuwdeFurieadebestuur,heeft keihardgewerktomookdezeFurieade weereenfantastischebelevenistelaten zijnvooriedereen.

In2015hebikvoordeeerstekeergefotografeerdvoor deFurieade.Opdevrijdagavonddebinnenkomstvan deFuriemetdegenodigden,hardhollendnaastdeboot fotograferendnaardeafmeerlocatieopdeStadhuiskade. Deofficiëleopening,lampionnenoptocht,hetvuurwerken deverlichteschepenindehavenenvliet.Opzaterdagde gezelligedrukteenactiviteitenvastgelegd.Hiermeeistoen debasisgelegdvoordesamenwerkingdiebegin2020heeft geleidtottoetredingtothetbestuurvanStichtingMaassluis Maritiem,deorganisatievanonderandereDeFurieade. Ikdoeinmiddelsalmeerdan30jaarvrijwilligerswerk. Ooitbegonnenvooreengrotelandelijkeverenigingen aansluitendwatorganisatiesinMaassluisenookvelejaren vooreengrootevenementinSchiedam.Alsprofessioneel fotograafenMaassluizerishetdanooknietgekomditook voordeFurieadetedoen.Ditjaarwordteenspannendjaar. IndeafgelopentweejaarhebbenwijgeenFurieadekunnen organiserenmaarditjaargaathetervankomen.Met5 bestuursleden,waarvan4nieuwe,eneenenormeondersteuningdooreenaantaloudbestuursledenenstraksnog eenheleboelvrijwilligerswordtde41steeditieeenfeit. Enhopelijkhebikstrakstijdensalleactiviteitenooknog detijdommetdecameraindehandlekkertefotograferen. Benieuwdwatikallemaalmaakkijkdanopfarlagraaf.nl enhounatuurlijkdesiteFurieade.nlendesocialemedia indegatenvooralonsnieuws.

EenfotogeniekegroetPeterFarla BestuurslidenhuisfotograafFurieade

16 evenement

UniekZeilcharterschip Zeeland

ZeilcharterschipZeelandiseenuniekeevenementenlocatievoor familiefeesten,bedrijfs-enpersoneelsfeesten,productpresentaties, trouwerijenennogveelmeer.VarenmetdeZeelandiseenunieke belevenis.Hetzeilcharterschipbiedtgasteneentopevenementaan. InmiddelsisZeilcharterschipZeelandeenbegripinhethele Rijnmondgebied.ThuishavenvanhetschipisPuttershoek.

ZeilcharterschipZeelandis40meterlang,achtmeterbreedenheefttweemasten van28meterhoog.Methaardrieprachtigeruimtesmaghettot125gasten meenemen.Hetschipissinds2020eigendomvanStichtingdeZeeland,eeninitiatief vanMaassluizerPetervan´tWout.

Demissievandestichtingisjaarlijkszoveelmogelijkgroepente ontvangen,zodatvandewinstvandecommerciëlevaartenhet schipvervolgensoptimaalbenutkanwordenvoorendoor mensenmeteenbeperking.Hetschipiseenprachtig zeilcharterschipwaarmenmeteenrolstoelzonder problemenopkan.Erzijnbredegangboordenen alleruimteszijnrolstoeltoegankelijk,eriseenlift omnaarbenedentegaanwaareenruimtoegankelijktoiletis.Eriszelfseenplateaulift omachteropbijdeschippertezitten. Inmiddelswetenvelezorginstellingenhet schiptevindenzoalsDeZonnebloem, seniorenverenigingenenzorggroepen.

Dedoelstellingvandeorganisatie vanZeilcharterschipZeelandishet schipbeschikbaartestellenvoor jongerenenouderenmeteen(fysieke) beperkingomheneenleukedagop hetwatertebiedenwaarbijweletterlijk enfinancieeldrempelswegnemen.Bij elkeboekingwordtditdoelgesteund. Komeenkijkjenemenophetschip tijdensdeFurieade!

evenement 17

ZeilendeWestlanders

Zebestaannog:Westlandseschepenwaarsterke mannenvroegerhunbroodmeeverdienden, tothetvervoerindevijftigerjarenvandevorige eeuwdoordevrachtwagenwerdenovergenomen.

Zevarenzelfsnog!VooralinhetWestland,maar ookinderestvanZuid-HollandenNederland. Deoudemannenzelfbestaanvrijwelnietmeer. Maarhunkinderen,kleinkinderenofanderejongeren met‘vaarwater’inhunaderenkoesterenditvaak honderdjaaroudeerfgoed.Doorhunenthousiasme zijnveelWestlandseschuitengeredvandesloop. Metveeltijd,inspanningengeldhebbenzijdeze schepenweerinoudegloriehersteld.

Kleinehistorie

DeoudsteWestlandseschepenzijngebouwdals zeilendvrachtschip.Beginjarenzeventigvandevorige eeuwwaserechternieteenzeilendeWestlandermeer. Indejarenzeventigentachtigzijndoorliefhebbers weerdiversewestlandercasco'szeilendgemaakt. In1974verenigdenzijzichindeLandelijkeVereniging tothetBehoudvanhetHistorischBedrijfsvaartuig (LVBHB).Eenonderdeelvandeverenigingisde werkgroepKleineZeilvaart.DaarvallendeWestlanders binnen.Dezewerkgroepisinstaatgeweestomover eenlangereeksvanjarenhetenthousiasmevoorhet restaurerenvanoudecasco'saantewakkeren. SindsenkelejarenhebbendeWestlandseschippers zichverenigdbinnenhetWestlandersSchippers Collectief.Naasthetbehoudenonderhoudaande schepenmoetenookdeoudezeil-envaartechnieken overgedragenwordenaande(aspirant)leden. Methetorganiserenvanzeilwedstrijdenvoorditsoort historischeschepenblijvenookdeschependaadwerkelijkzeilendendekennisbehouden.Dezeilende Westlanderszijnookditjaarweertebewonderen tijdensdeFurieade.

Programma 41steFurieade

Woensdag28-09-22

14.00-16.30Seniorenmiddag Immanuelkerk 21.00Veilingt.b.v.St.LaatsteWenHotelMaassluis

Donderdag29-09-22

10.00-12.30Vaartocht DeZeeland 13.30-16.00Vaartocht DeZeeland

Vrijdag30-09-22

15.30-24.00Kermis

ParkeerterreinP.C.Hooftlaan

18.00-23.00Avondbraderie GovertvanWijnkade 18.00-24.00Reuzenrad Schanseiland 19.15-20.00BinnenkomstDeFurieHaven/havenkom 20.00-21.00LampionnenoptochtHaven/Markt 21.00-24.00538drive-inshow Schanseiland 21.00-21.15Vuurwerk Schanseiland

Zaterdag01-10-22

10.00-24.00Kermis

ParkeerterreinP.C.Hooftlaan 10.00-24.00Reuzenrad Schanseiland 10.00-17.00Braderie StadshartenHaven 10.00-17.00VaartochtenindehavenDrijvendesteiger 10.00-10.45Flair Schanseiland-podium 10.45-11.00Pauze 11.00-11.45Meezingkoor Schanseiland-podium 11.45-12.00Slampampers Schanseiland-veld 12.00-12.45Waterwegkoor Schanseiland-podium 12.00-17.00Shantykoren 4plaatsenopparcours 12.45-13.00Slampampers Schanseiland-veld 13.00-14.00PeterendeWolf Grootekerk 13.00-13.45MovingVoices Schanseiland-podium 13.45-14.00Slampampers Schanseiland-veld 14.00-14.45Princeton Schanseiland-podium 14.45-15.15Slampampers Schanseiland-veld 15.15-16.00Singforjoy Schanseiland-podium 16.00-16.15DJAllformusic Schanseiland-podium 16.15-17.00Shantykoren Schanseiland-podium 17.00-17.15DJAllformusic Schanseiland-podium 17.15-18.004-Maten Schanseiland-podium 18.00-18.15DJAllformusic Schanseiland-podium 18.15-19.00Rosanna Schanseiland-podium 19.00-19.15DJAllformusic Schanseiland-podium 19.15-29.00Uutvolleborsten Schanseiland-podium 20.00-20.30DJAllformusic Schanseiland-podium 20.30-23.30Wannebiez Schanseiland-podium 23.30-24.00SamanthavanSteenwijkSchanseiland-podium

Zondag02-10-22

12.00-18.00Kermis

ParkeerterreinP.C.Hooftlaan

12.00-13.00PrikkelarmuurKermisParkeerterreinP.C.Hooftlaan

12.00-18.00Kindercircus Schanseiland

12.00-18.00Reuzenrad Schanseiland 12.00-18.00Creamarkt Schanseiland 12.00-13.15SeaSoundBigBandSchanseiland-podium 13.15-13.45FunkSweep Schanseiland-veld 13.30StartFurieadeloopAWV 13.45-15.00BigFunBand Schanseiland-podium 15.00-15.30FunkSweep Schanseiland-veld 15.30-16.45ParecePicante Schanseiland-podium 16.45-17.45AmazingStroopwafelsSchanseiland-veld

18 evenement

DeMaassluisekunstschilderBasVerkade heeftvoorditjaar,waarinwijaandacht bestedenaan150jaarNieuweWaterweg, eenschilderijgemaaktvandehistorische schepenvanMaassluisonderdetitel ‘Waterweg’.

Ditschilderij,dataangekochtisdoordeStichting PubliekeEvenementenMaassluis,zaltijdensde sponsoravondvandeFurieadegeveildworden. DeopbrengstgaatnaardeStichtingAmbulance WensNederlanddiehiermeeeenlaatstewensin vervullingkanlatengaanvoorbijvoorbeeldeen vaartochtmetdeFurie.

BasVerkade

BasVerkadewerdop17mei1956inRotterdam geboren.Indezestadheefthijeenonderwijsopleidinggevolgdenwashijsinds1978werkzaam binnenhetonderwijs.Vanaf1985legdehijzich naastzijnfulltimebaanindeavondurentoeop hetschilderenmetolieverf.Sindsseptember2020 ishijmetpensioenenkanhijmeertijdinhet schilderensteken.Devoorstellingendiehijmaakt zijnrealistisch;desfeerdieiederschilderijoproept isechtersurrealistisch.Demensenofgebouwen diebinnendezesfeerzijngeplaatst,gaanopin hetlandschapenvormensameneentotaalandere realiteit.Omdatdeschildergebruikmaaktvan bestaandegebouwen,wordtdetoeschouwerna eenvluchtigeherkenningmeegenomenineen verborgenwerkelijkheidwaarinzand,bomen,water enbergenterugkerendeelementenzijn.Menzou hemonderdenoemer‘Imaginairrealisme’kunnen plaatsen.Zijnwerkheeftdoordecombinatievan sfeerenverfijndeolieverftechniekeenduidelijke eigenheiddieookinspecialeopdrachtenophet gebiedvanhuizen,portrettene.d.teontdekkenis. Opveelvanzijnwerkenzijndehistorischeschepen

vanMaassluistezien,veelalineenanderesetting. Defascinerenderealiteitblijftheminspirerenom verdertegroeienindeingeslagenrichting.

Veiling

Inhetjaarwaarin150jaarNieuweWaterweg wordtherdacht,zalopwoensdag28september 2022eenopenbareveilinggehoudenworden waarbijhetschilderij‘Waterweg’vanBasVerkade centraalstaat.DeveilingvindtplaatsinHotel MaassluisnetnadesponsorquizvandeFurieade. Eeniederdiebelangstellingheeftindezeveiling isuitgenodigdomrond21.00uurnaarHotel Maassluistekomenommeetebieden.Ukunt ooktelefonischbieden.Alsuhierdevoorkeuraan geeft,verzoekenwijuviaemailcontactmetonsop tenemen: info@spem.nu.Uwordtdantelefonisch incontactgebrachtmeteenvandeaanwezigen dienamensugaatbiedenenuookopdehoogte houdtvandeanderebiedingen.Deopbrengst vanhetschilderijgaatgeheelnaardeStichting AmbulanceWensNederland.Dezestichtingzorgt erdanvoordatiemanddiedewensheeftnogeen vaartochtmetdeFurietemaken,ookinvervulling kangaan.Wijvertrouweneropdatdeopbrengst vanhetschilderijvoldoendeisomdeFurietelaten varen.

StichtingAmbulanceWensNederland DeRotterdamseStichtingAmbulanceWens Nederlandiseengroepvan270medisch geschooldevrijwilligersdiedagelijksgratislaatste wensenvervullenvanimmobiele(mensendie afhankelijkzijnvanambulancevervoer)terminale patiëntenmetbehulpvanspeciaaldaarvoor ontwikkeldeambulances.Deoprichtervandeze stichtingisKeesVeldboer,diehelaasvorigjaarop 61-jarigeleeftijdisoverleden.Destichtingwordt voortgezetdoorzijnzoonKeesVeldboerjr.

evenement 19
‘Waterweg’ bij150jaarNieuweWaterweg
VAART ERVAARMAASSLUIS.NL Elke zaterdag op avontuur! Hetvaarseizoen is bijna ten einde, maar er zijn nog enkele tickets beschikbaar! Vaar mee met een van de historische schepen uit de Maassluisehaven: Bruinvisch, Tonijn en Steenbank. Ook kun je met deTrekschuit een prachtige vaartocht maken. Een uniek avontuur datjenietwilmissen!Voor tickets ga naar ervaarmaassluis.nl of scandeQR-code. Bruinvisch Steenbank Trekschuit Tonijn VOL=VOL

Buikspekisletterlijkdebuikvanhetvarkeneniseen zeersappigenvrijvetdeelvanhetdier.Hetvleesis mooigemarmerdomdathetbestaatuiteenlaagvel, eenonderhuidselaagvet,eenlaagspierweefselmet bindweefselennogeenlaagspieren.Nabereiding gevendelagenvel,vlees,enveteenperfectecombi vanknapperigestukkenvelenheelmalsvlees.

HetbuikspekstaataljarenbijKevin’sGrandCafé &RestaurantopdemenukaartmaarChef-kokPaul Hussonweetnaaldezejarentochelkekeerweer variatietegevenaanhetgerecht.Dezeperiodewordt hetbuikspekbijvoorbeeldgeserveerdmetappelstroop, cashewnotenenkomkommerinzoetzuur.Lekkervoor indeherfst!Chef-kokPaulwerktinmiddelsalzesjaar bijKevin’senzitvolenergie,inspiratieenisaltijd goedlachsenaltijdinvoorietsnieuws.Zogooide hijdemenukaartvolledigomnadeCoronaperiode vaneenklassiek3-gangenmenunaareenmenukaart volkleinegerechtenwaarinhetshareddiningwordt gestimuleerd.DaarnaastkooktPaulooksamenmet Kevinoplocatiebijvoorbeeldbijuthuis.

Hetbuikspek

Webeginnenmethetmarinerenvan hetbuikspekmetketjap,soja,honingenNanami Togarashikruiden,ditiseenJapanse,lichtpikante zevenkruidenpoeder.Ditlatenwe24uurmarineren zodatallesmakengoedinhetvleestrekken.Daarna gaathetbuikspek4uurindeovenop120graden waarbijdevettenlangzaamsmeltenenhetgerecht onwijssmaakvolwordt.HetbuikspekisbijKevin’s uit-gegroeidtoteensignaturedish.Hetgerechtis supermalsenleentzichdoordevelestructurenperfect voormeerderecombinatiesvansauzen,noten,zoetjes enzuurtjes.

Komtubinnenkortdittoffegerechtbijonsproberen? Ofstaanwijbinnenkortjuistbijuindekeuken? Dechefsinonzeopenkeukenvindenhetaltijdleuk omtehorenwatuvanhetgerechtvindt! Totsnel!

horeca 21
Kevin’sGrandCafé&Restaurant Facebook:/KevinsGrandcafe/ Instagram:@kevinsgrandcafé Chef’svan Kevin’sGrandCafé &Restaurant Langzaamgegaard buikspek

DeBeren

BuitenDeBerenclassiczoalsdesaté,spareribsende burgershebbenweookdelekkerstegrillgerechtenop onzekaart.GajijvoordeTomahawkvan1200gram, eenlekkereEntrecoteof,zoalsopdefoto,eenheerlijke Ribeye?

VrolijkaandeVliet

BijVrolijkaandevlietkanjebehalvelekkerlunchen, borrelenenkoffiedrinkenookprimaontbijten. Wijhebbeneenuitgebreideplankmetyoghurt,fruit& huisgemaaktegranola,scrambledegg,bruinofwit brood,ham,kaas&jamennatuurlijkeenversgeperste jusd’orangeenkopjekoffieoftheenaarkeus.Enmocht unoueenkeertjewatlateropstarten,onzeontbijtjeszijn deheledagteverkrijgen!

DeRidderhof

Nieuwegerechtenoponzemenukaart. Zoalsdeze kalfssukademetaardappelpuree,preiencantharellensaus.Bekijkonzekaartopwww.restaurantderidderhof.nl Totsnel!

Grandcafé ’tHoofd

Hetterrasseizoenziterhelaasop. Maarnietgetreurd wantookindewinterhetenwijuvanhartewelkom inonzesfeervollezaakmetprachtiguitzichtophet water!Ietstevierenofgewooneengezelligeavond? DanbentubijGrandcafé’tHoofdophetjuisteadres! Onlangsheeftdekeukenbrigadeeennieuwelunch-, borrel-endinerkaartsamengesteld.Metkeuzeuit delekkerstegerechtenenheerlijkewijnenofvers gemaaktecocktails!Enthousiastgeworden?Totsnel.

22 horeca

LosPorteros

Dedonkeredagenkomenerweeraan.Regen,kou, hagelenstorm. Blijfnietbinnenzittenmaarkomnaar RestaurantLosPorteros.Indemiddagkunjegenieten vaneenlekkerelunch.Enindeavondvaneenheerlijk dinerinonswarmerestaurant.Totgauw.

MONSIEUR PAUL

Wateentopzomerwasdit. Nuopnaardonkerdere maarookgezelligedagen!BijmonsieurPaulstaan we7dagenindeweekklaarvooreengezelligkopje koffie,eenheerlijkelunch,aangekledeborrel,catering activiteiten,diner,ofeenlekkerbroodjeindehand. OoktijdensdeFurieadestaanwijvooruklaaromu teverrassen.TotziensbijMonsieurPaul...

KEVINS GRANDCAFÉ

DeFurieadestaatvoordedeur!Eindelijkmogen weweer. KomenjullieditprachtigeMaassluisefeest ookbijonsvieren?Opvrijdag30septembertreedthet iconischeduo‘TheRockshots’opinonsrestaurant. Zijverzorgenheerlijkerockklassiekersopeenmanier waaropalleenKoosKapenRonStolkditkunnendoen. Eenavondvolmetheerlijkeklassiekehits,drankjesen gezelligheid!Nogenergieover?Wijstaanookachter debarrenophetschanseilandomopvrijdagavond, zaterdagavondenzondagmiddagvoorjulliededrankjes teverzorgen.Totdan!

CafePulp

Herfst&winterinhetgezelligstecafévanMaassluis. IndeherfstendewinterveranderthetkleurrijkezomerterrasvanPulpinwintersesferen.Ookhetprogrammais rijkaangeweldigeevenementenzoalskaraokeavonden, ValseBingo,deHollandsemeezingavondennogveel meer.Buitenlekkeroverdektenverwarmdenbinnen wintersegezelligheidmetaltijddelekkerstehits. Zorgdatjeerbijbent,dechocolademelkisheetende Jägermeisterstaatkoud.

horeca 23

Weer horen... ...bij Oorwerk Maassluis!

Wie de winkel van Oorwerk Audiciens Maassluis binnenstapt, treft daar de gedreven, goedlachse audiciens Linsey Bakker en Arno Moerman aan. Sinds januari van dit jaar vormen zij het vaste team van Oorwerk Maassluis en dat voelt vertrouwd: “Wij hebben in het verleden al eens samengewerkt, dat we nu weer samenwerken is erg fijn” vertelt Linsey. “We zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben dezelfde werkwijze. De één is van nature iets socialer en de ander is technisch iets getalenteerder, dat maakt ons een goed team. We vullen elkaar aan en leren van elkaar”.

Linsey studeerde ooit aan de Pabo, Arno woonde jarenlang in Griekenland. Allebei zijn ze op een later moment in hun carrière in het audiciensvak beland. “Toen ik stopte met de opleiding werd ik door iemand gewezen op het werk als audicien. Ik wist er niet veel vanaf. Toen ben ik mij erin gaan verdiepen en inmiddels weet ik dat het een fantastisch vak is. We kunnen mensen hun gehoor (deels) teruggeven en kunnen daarmee echt het verschil maken. Dat is waar ik het elke dag weer voor doe” vertelt Linsey. Arno vult aan: “Mensen van alle leeftijden en uit verschillende lagen van de bevolking komen bij ons langs. De problematiek die we behandelen is ook heel divers. Vaak komen mensen bij ons omdat ze hun omgeving niet goed kunnen verstaan, maar ook tinnitus (oorsuizen) is een veelgehoord probleem. Ook bij gehoorbescherming of zwemdopjes kunnen wij helpen”.

Oorwerk maakt het verschil Zowel Linsey als Arno hebben in het verleden bij andere audicienswinkels gewerkt en beiden voelen zich nu erg op hun plek bij Oorwerk. Maar wat onderscheidt Oorwerk eigenlijk van andere audiciens? “Bij Oorwerk nemen we de tijd voor mensen. Dat is belangrijk in ons werk, want we leveren bij Oorwerk uitsluitend maatwerk. Doordat we écht de tijd nemen, kunnen we dieper ingaan op de problematiek. Meer tijd geeft ons ook de mogelijkheid om een aanpassing aan een hoortoestel nog beter uit te kunnen voeren. Meer tijd betekent simpelweg dat we betere hulp kunnen bieden” legt Arno uit.

Werkwijze

Komt u bij Oorwerk met een gehoorprobleem, dan is de werkwijze helder. Het begint met een intakegesprek waarin uw behoeftes uitgebreid worden besproken.

Daarna worden er testjes gedaan en uiteindelijk resulteert dat in een advies. In veel gevallen is dat een advies voor een hoortoestel. Nadat de hoortoestellen zijn aangemeten volgt een proefperiode om de toestellen uit te proberen. Oorwerk biedt iedereen de mogelijkheid om hoortoestellen eerst enkele weken te proberen voordat een beslissing gemaakt hoeft te worden. Dit geeft u de tijd om het gebruik van de toestellen in verschillende situaties uit te proberen. Zoals voor de tv, aan de telefoon, in gezelschappen, in de winkel of de sportclub. In de volgende afspraak kan de audicien de hoortoestellen desgewenst nog beter naar uw wensen afstellen zodat het meest optimale resultaat behaald kan worden. Als u vervolgens besluit om de hoortoestellen te houden, dan hoeft u daarna nog maar één keer per jaar terug te komen voor de gebruikelijke controle.

Tussendoor bent u uiteraard altijd welkom om langs te komen voor vragen of aanpassingen.

One-stop shop

Oorwerk Audiciens is sinds 1 januari 2015 gevestigd aan de Uiverlaan 2 in Maassluis en volgt hiermee Dijkshoorn Audiciens op. De audicienswinkel bevindt zich in hetzelfde pand als Pieter Wiercx Optiek en dat heeft zo z’n voordelen. “Het is erg prettig om met de optiek in één pand te zitten” legt Linsey uit. “We maken bijvoorbeeld gebruik van één telefoonnummer. Er wordt dus altijd opgenomen, ook als wij in een afspraak zitten. Sommige opticiens kunnen kleine onderhoudswerkzaamheden uitvoeren waardoor mensen hier ook op zaterdag terecht kunnen. Bovendien zijn er veel mensen die voor een bril komen en vervolgens bij ons komen voor een hoortoestel”.

Contact

Oorwerk Audiciens Maassluis is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Parkeren kan gratis voor de deur. Ook met het OV stapt u voor de deur uit. Even binnenlopen mag altijd, wilt u echter verzekerd zijn van de onverdeelde aandacht van Linsey of Arno dan is het aan te raden om een afspraak te maken. Dat kan door te bellen met 010 - 591 3148 of te mailen naar maassluis@oorwerk.nl.

Uiverlaan 2 | 3145 XN Maassluis

010 - 591 3148 | maassluis@oorwerk.nl

www.oorwerk.nl

gezondheid 25

Vraag’taan...

dekok(enpappa)
26 vraag‘taan... WATISERLEUKERDANBIJ PAPPA’SWERKOPBEZOEK GAANENHEMHÉÉLVEEL VRAGENMOGENSTELLEN? SOFIEENROELGINGEN LANGSBIJHUNVADERLIAM. HIJISEENVANDEDRIEKOKS BIJMONSIEURPAUL.ZOUDIE THUISOOKZOLEKKERKOKEN?

MONSIEURPAUL

Debelangrijkstevraagstelden zealseerst:‘Wiljestraksiets lekkersvooronsmaken?’Roel wildegraagsconesproevenen Sofiekwarkmetversfruit.

Wildejealtijdalkokworden?

Nee.Ikwildeeerstelektricienworden.Na eenjaardieopleidingtehebbengedaan, kwamikerachterdatikdattochnietzoleuk vond.Toenbenikdekoksopleidinggaan doen.Eventwijfeldeiknogofikbakker wildeworden,maardanmoetjealtijdhéél vroegjebeduit.

Waarwerkjehetliefstmee? Handen,messenofmachines? Ikmoetsomsweleensmeteenmachine werken,maarmetmijnhandenenmessen werkenvindikechthetfijnst.

Hoelangmoetjelerenomkok teworden?

Toeniknaarschoolging,duurdedekoksopleidingvierjaar.Daarhebikgeleerdom tekokenenserverenennaafloopkreegik mijnkoksdiploma.Dankunjegaanwerken ineenrestaurant,maarhebjenogwelhulp nodig.Daarnahebikeenopleidingvan tweejaargedaantotzelfstandigwerkend kok.Endaarnahebikooknogdecursus socialehygiënegedaaneneencursustot leermeester.Numagikleerlingenlerenom kokteworden.

Watvindjezelfhetlekkerste gerechtomtemaken?

Ikvindhetwelheellekkeromgoede biefstuktemaken.Alsiemanddiedanzitte etenenechtgeniet,wordikdaarheelblij

van.‘Ikke!’,zegtSofie.Zijziethetwelzitten omopdatmomenteenlekkerebiefstukte eten.

Inhoeveelrestaurantshebje gewerkt?

‘Intwee’,zegtRoel.‘Needrie’,zegtSofie. Nouinwelmeerhoor.IkbegoninDelft opdeBeestenmarkt,toenhetIbishotelin Vlaardingen,gevolgddoorL’Escargotin Vlaardingen,daarnaeenbrasserieinde NieuwstraatinMaassluis,toeneenSpaans restaurantinVlaardingen,daarnaDeWaker inMaassluisenvanafdaarbenikbij MonsieurPaulgaanwerken.Ikwerkhier nubijnavierjaar.

Kookjethuisookgraag?

Ikwerkvierdagenindeweekenalsikniet werk,kookikthuis.Alsikhebgewerkt,kook iklievernietthuis.Opzondagkokenwe meestalnietenbestellenweietsofgaan weuiteten.

Draagjespecialekledingin dekeuken?

Ikhebeenkoksbuiseneenkoksbroek.Die zijngemaaktvanspeciaalmateriaal.Alser danheetwaterofheetvetopvalt,vangtde stofhetopentrekthetnietmeteeninmijn huid.Hetbeschermtmijdus.

Hebjejeweleensgesneden ofverbrand?

Ja,kijkmaarnaardelittekensopmijn armenenhanden.Laatsthebikdrie vingersverbrand,datwasheelpijnlijk.En dittopjevanmijnduimhebikereenkeer afgesneden.Dusja,iksnijdenbrandmezelf regelmatig.

Watlustjezelfniet?

Ikvindspruitjesechtheelvies.Enzuurkoolis ooknietmijnfavoriet.

Enwatvindjedanhetlekkerst?

‘Ikdenkraspatatmetpindasaus’,zegtRoel, ‘noudatvindiklekkermaarikvindmacaroni ookwelheelerglekker.Ofgehaktballenof gewooneenlekkerprakkie.’

Vondjehetleukomtekoken toenjekindwas?

Ja,datvondikleuk,ikstondheelvaak metmijnmoederindekeuken.Eenbeetje meekijkenenmeehelpen.Zemaaktealtijd heelveelzelf,dusikdenkdatdatgeholpen heeftomtebesluitenkokteworden.

Watisminderleukaanjouw werk?

Datikmoetwerkenalsiedereenvrijis. Indeavondenenopfeestdagenmoetik vaakwerken.Datissomswelmoeilijk maarhethoorterbij.

Hoezietjewerkdageruit?

Alsik’sochtendsbegin,gaikeerst ontbijtjesmakenvoordeontbijtservice. Daarnagaikdieookbezorgen.Daarna maakikalleswatdemensenbestellen.

Ontbijtjes,gebak,broodjes,eenborrelplank,saté,hamburgers,biefstukoftapas voorhetdiner.Ensomsietsspeciaalszoals eenhightea,highwineofhapjesvooreen babyshower.

Hebjeallesgeproefdwathier opdekaartstaat?

Ja,dathoortalskok.Ikmoetergoedop lettenofdesmaakgoedis.

vraag‘taan... 27

niet ontvangen?

Magazine Rvaer’m is een blad voor en door Maassluizers. En dat wil iedereen natuurlijk graag ontvangen. Het blad verschijnt 4 x per jaar in de maanden april, juni, september en december en wordt huis-aan-huis verspreid in Maassluis. Om een correcte verspreiding te kunnen monitoren is er nu een digitaal invulformulier gecreëerd waarop je kunt aangeven wanneer je hem onverhoopt niet ontvangen hebt. Zo krijgen wij de meldingen snel inzichtelijk en kan een na-bezorging ingezet worden.

Het digitale formulier ‘Rvaer’m niet ontvangen’ kun je vinden op de websites www.bastionx.nl en www.ervaarmaassluis.nl

.bastionx.nl enites wwww.bastionx.nl

die het niet ontvangen heeft! Vul het digitale formulier in... w.ervaar www mulierfor
aer’m Hoflaan 43i | 3134 AC Vlaardingen 010 - 234 1355 | www.deluiermand.nl De Luiermand!In blije verwachting... Alle expertises op één locatie “Eigentijdse zorg zoals wij die ook aan onze zussen en vriendinnen zouden geven”. entijdse z“Eig ermand! oalszorgz vriendinnen z onz Eig even”.ouden gz e zussen enonz w 3134 AlaanHof tises locaxperAlle e dingenC Vlaar34 ties Bolwerk van creatieve communicatie! Bastion X Communicatie Partners bestaat uit gelouterde specialisten op het gebied van communicatie, design en media. Ze hebben de handen ineengeslagen en vormen samen het creatieve hart van het bureau. Want communicatie is een vak en wij verstaan dat vak. Heb je een bepaalde doelstelling met je bedrijf voor ogen? Wij hebben de creativiteit in het bedenken en ontwikkelen van ideeën, concepten en campagnes om dat doel te bereiken. Nauwe Sloopje 1b | 3231BWBrielle | Tel. 0181- 417111 | www.bastionx.nleSloopjeNauw ber eativiteit in het bedenken en ontwikkelen vij crW ak.v an burve veatieevecr media.encommunicatie,van artners gelouterPX CommunicatieBastion e eiken.e ber an ideeën, akant vWeau. enhandendehebbenZe deaat n

Heerlijk... versgebakken noten.

DeNotenkoningstaatal60jaar opdemarktinMaassluis.Degeur vanversgebakkennotenlaathet waterinjemondlopen.Angelique, TjanaenHennie,dedriedamesin dekraam,genietenvooralvande gezelligemenseninMaassluis.

Angeliquezelfstaatnualzo’nzesjaar methaarnotenkraamopdevrijdagmarkt vanMaassluis.Zestaatookopdemarkt inKrimpenaandenIJsselenLoosduinen. ‘Mijnhelefamiliestaataleeuwenopde markt,zobenikerzelfookingerold.’ Zeheeftallerleianderebanengeprobeerd maardatwasnietsvoorhaar.Opdemarkt voeltzezichthuis.Zegenietenormvan devrijheidenvandemensen.“

‘Wehebbenveelvasteklantendieons aljarentrouwzijn.Ikweetwaterinhun levenspeelt,wiehunkinderenzijnen noemmaarop.Welerenhenechtkennen. Alsweeenweekopvakantiezijngeweest, missenzeonsalenwijhenook.Wanneer zedanhunnotenindesupermarkthebben gehaaldvindenzedienotenveelminder lekkerdanbijons.Onzeproductenkenmerkenzichdoordeversheidenkwaliteit.’

Al60jaarmet liefdegebakken.

Dedamesbakkenenmixenallenotenzelf. ‘Metheelveelliefde.’Ookmakenzezelf notenpasta’senpindakaas.Alles100% natuurlijkzondertoevoegingen.‘Hetis echtambachtelijkwerkendemensen waarderendat,zekeralszegezondwillen eten.’Naastdeversenotenverkoopt deNotenkoningookgedroogdfruit, zuidvruchten,bessenenrozijnen,bakproducten,allerleichocoladeproducten zoalsoverheerlijkepindarotsjesennog veelmeer.

Deeigenaarvan60jaargeleden,Jan Schier,kentAngeliqueook.Zelfwerkte zebijdeopvolgersAndréHeukelsen PatrickHeukelsvoordatzehetzelf overnam.‘Hetzijnallemaalkennissen enfamilieledenbijDeNotenkoning. Ikgenietervanomditwerktemogen doenenhoopditnogheellangtekunnen blijvendoen’,zegtAngelique.

weekmarkt 29

Schotse Hooglanders indeBroekpolder

IndeBroekpolderleefteengrotekuddeSchotse Hooglanders.Dezerunderenzijnschitterendom tezien,maarhebbenookeenbelangrijkefunctie. Zezorgenernamelijkvoordatdepolderniet helemaaldichtgroeitmaareenbegaanbaar gebiedblijft.Omdatzijdagelijksveelgrazenen lopen,ontstaaneropenplekkenenzogenoemde ‘olifantenpaadjes’diealswandelpadenkunnen wordengebruikt.ZonderdeHooglanderszouden deGemeenteVlaardingenenStaatsbosbeheer veelmeeraanhetonderhoudindepoldermoeten doen.Dezenatuurlijkebegrazingisperfectvoor ditgebied.

Verplaatsingenuitwisseling

Omoverbevolkingtevoorkomen,wordenniet allegeborendierenindeBroekpoldergehouden. Erwordtaltijdeerstgekekenoferplaatsisineen anderekudde.Perjaarwordenerzo’nvijftienkalfjes geboren,dusdeaantallenstijgensomssnel. Vooralalsjejebedenktdatiedervrouwelijkdier naongeveereenjaargedektkanwordenendusop tweejarigeleeftijdzelfalweereenkalfkankrijgen. AlserteveelrunderenindeBroekpolderzijn,is ertijdensdewintermaandenteweinigvoedsel vooralledieren.Hetbelangrijksteisdatdekudde gezondblijftenvoldoendevoedselheeft.

Oudeinwoners

SchotseHooglanderskunnenwelachttienjaar oudworden.DeoudstekoeindeBroekpolderis Barretta.Zijisgeborenin2007enisnudusvijftien jaaroud.Sinds2012woontzijindeBroekpolder. TevenswonendekoeienBarbulaenFriskainde Broekpolder.Beidedierenzijngeborenin2008, dusaltwaalfjaaroud.Juistdezeouderekoeienzijn zowaardevol.Zijhoudendekuddegezondenveilig. Bovendienzijnzijeenongelooflijkbelangrijkefactor indeopvoedingvankalveren.Deoudstestierinde kuddeheetIzar.Hijisgeborenin2013.Izarheeftal voorveelnageslachtgezorgdindeRuigte.Stieren vormenvaakeenapartegroepalszijwatouder worden.Zijgaandanhuneigenweg.Eenvolwassen stierweegtwel800kiloeneenkoezo’n500kilo.

In2017isMiddenDelflanddoordeProvincie

Zuid-HollandaangewezenalsBijzonderProvinciaal Landschapwaardoorderuimtelijkekwaliteitin detoekomstgeborgenblijft.DeBroekpolderishier onderdeelvan.

MiddenDelfland...eenbezoekjewaard! www.puuurmiddendelfland.nl

regio+natuur 31
32

Desmaakvan... Midden-Delfland

MiddenindeRandstad,omdehoek vanMaassluis,ligteenopenengroen polderlandschapdatjenietalleen kuntbelevendoorertegaanfietsen, wandelenofvaren,maardatjeook kuntproeven.InMidden-Delfland wordennamelijkheerlijkestreekproductengemaakt.

Proefdestreek

Midden-Delflandishetlandschapvan ‘koeindeweiengruttoindelucht’. Bijhetopenengroenhoudenvanhet gebiedspelenboereneenbelangrijke rol.Hetoudecultuurlandschapmet zijnslotenenvaartenlijktdanook sterkopdeoudekaartdiebijhet HoogheemraadschapDelflandhangt. Naasteenrolinhetweidevogelbeheer iseengrootaantalboerenookactief bijhetmakenvanfijnestreekproducten. Hetvakmanschapendepassievande makersproefjedaarinterug.

Melk

Wistjedaterverschillendetypen melkwordengeproduceerdinMiddenDelfland?Bijmeerdereboerenkunje zelfverserauwemelktappen.Soms bijeenstalletjelangsdekantvande weg,somsvanuiteenkoeltankop hetbedrijfzelf.Rauwemelkisalleen teruggekoeldwaardoorhetallebouwstoffennogbevat.Dezemelkisookin gepasteuriseerdevormverkrijgbaar, waardoorhijlangerhoudbaaris. Daarnaastiserbiologischemelk. Dezewordtgemaaktdoorboerendie behalveveelaandachtvoordekoeien, ookveelaandachthebbenvoorhun land.Vaaketendekoeienkruidenrijk grasenwordternietmetkunstmest gewerkt.Datalleslevertmelkop dieheerlijkromigenfrisis.

HeelbijzonderisA2-melk.Indezemelk komenBètacaseïne-eiwittenvoor,die welgoedverdragenwordendoormensendieniettegengewonekoemelk kunnen.Naastmelkiserbijsommige boerenooknoganderezuivelals

karnemelk,yoghurtenechteboterte koop.

Vlees

OmdehoekvanMaassluis,bijboeren inMidden-Delfland,wordtprachtigvlees geproduceerd.Vanditvleesisbekend waarhetvandaankomt,wathetveete etenheeftgehadendatheteengoed levenheeftgeleefd.Datalleskomtterug indesmaak.Enalsjeervoorkiesteen keervleesteeten,danishetwellicht ookeenideeomgoedvleesteeten.

InMidden-Delflandkunjekiezenvoor vleesvanLimousinkoeien,eenbekend Fransrasdatnogheeldichtbijdenatuur staat.Ofvoorbiologischrundvlees vanBlaarkoppen.Wistjedatpalnaast MaasluisookHerefordenWagyukoeien lopen?ZegrazenindeFoppenpolder, waarzeinkuddenopgroeien.Dezedieren hebbenweinigstressendatkomthet diertengoede.

Kaas

Ookvooreenmooistukkaaskunjein dezestreekterecht.Datkaasmaken eenvakis,proefjedanookteruginde kaasuitMidden-Delfland.Veelboeren inMidden-Delflandgaanvoorpure productenwaarbijeraandachtisvoor duurzaamheidendeverbindingmetde natuur.Zowordendekoeiengevoerdmet voerdatgeengenetischgemodificeerde plantenbevat,iserveelaandachtvoorde bodemvruchtbaarheidenwordterbelang gehechtaanagrarischnatuurbeheer. Vooreenmooistukechteboerenkaasfiets jedusnaarMidden-Delfland!

Ontmoetdemakers!

VlakbijMaassluiszijndezeboerente vindenmetmooiestreekproducten: HoeveRust-hoff-JeroenvanderKooij, MelkLokaalWestgaag-CorineZeeuwen Bavette-PaulSonneveld.

Kijkvoormeerstreekproductennaar https://puuurmiddendelfland.nl/ zien-en-doen/streekproducten/

natuur+food 33
Informatie Meerwetenoverhetprachtige Midden-Delfland,kijkdanop www.puuurmiddendelfland.nl ofvolgPUUURopdesocials. FotografeFleurHalkema

Ophoogte...

Z
34 reis

Zwitserland

Eenvandemooisteplekkeninishet prachtigeplaatsjeLauterbrunnen.Zo’n 890kmverwijderdvanonsVoorne-Putten, ongeveernegenuurrijden.Degemeente ligtinhetdistrictInterlakeninhetkanton Bern.DeligginginhetBernerOberland maaktdathetgewildeplaatsvoorbergsportersis.Lauterbrunnenligttenzuiden vanInterlakeninhetLauterbrunnental metuitzichtopdeEiger,Mönch,Jungfrau enMännlichen.Aandeanderekantvan devalleiligtdebergpartijwaartoede Schilthornbehoort.Hethoogstepunt isdeJungfraumet4.159meter.

Zwitserlandiseenaantrekkelijklandom indewintertebezoekenvoordewintersport,maarindeseizoenenlenteen zomerzijndebergeneenechtemust see!Perfectvooreenpaardagenvanhet opladenvanjeziel,jelevensvreugdeen eenstukjebewustwordingvanhoegroots enuniekdenatuuromonsheenis!

Lauterbrunnen

Verwegvandedrukteligthetplaatsje Lauterbrunnen.Hetdorpjeiskleinen fijnenligtingeklemdtussengigantische bergen.Deliggingisadembenemend mooi.Hetplaatsjeisenkelvanuithet noordentebereiken.Metdeautokomje alslingerendoverdesmallekronkelende wegensteedsdieperindebergen. Langzaamdoemendereusachtigemet sneeuwbedektebergenvoorjeop.Wat eennatuurgeweldomjeheen:rivieren metblauwwater,groenegrotebomen enschattigekleurrijkebloemenzijnoveral omjeheen.InLauterbrunnenvindje verschillendekleinecampings,hotelsen hostels.Middeninhetdorpjeishettreinstation,watergfijnisvoordereizigers diemetopenbaarvervoerreizen.Vlakbij hetstationzijndelokalesupermarkt endegondel.CampingJungfrauheeft verschillendesoortenaccommodaties. Jekuntkamperenmetjeeigententof camper/caravan,maarerzijnookstoere trekkershutten,uitgebreidegezinsaccommodatiesenjekuntookeen

eenvoudigekamerhurenindecottage. Indegemeenschappelijkekeukenisaan allesgedacht:vanpannenenborden/ bestektotaaneenkoelkast.Allesis compleetverzorgdvoordeavontuurlijk reiziger.

Treintjesengondels

Degondelswordenindewintergebruikt doordevelewintersporters.Indezomer zijndetreintjes,liftenendegondels idealevervoersmiddelenomneteven ietsverdertekomenvoordatjeaanje wandel-offietstochtbegint.Vanuit Lauterbrunnenloopjeineenhalfuur naarhetplaatsjeStechelberg,daarvandaankunjesnelinMurren(1.638meter)en Gimmelwald(1.363meter)komen.Murren isdedoorgaansroutenaardeSchildhorn (2.976meter)ennaardeJungfrau.Vanuit dezepuntenzijnertalvanrouteste bewandelenoftefietsen.Voordereizigers diealleenvandeuitkijkpuntenwillen genieten,ishetnatuurlijkookmogelijkom gewoonmethetopenbaarvervoernaar benedentegaan.

Watervallen

Detalrijkebergwandenvanhet Lauterbrunnentalzijnindrukwekkend. Erzijnmaarliefst72watervalleninde omgeving.Demeestopvallendewaterval isdeStaubbachwaterval,deopdriena hoogstewatervalvanZwitersland.De watervalligtnetbuitenhetdorptegenovercampingJungfrau.Hetwatervan derotsenblijftkomenengeefteen schitterendgezicht.Hetbulderende geluidvanhetvallendewateriszelfsbijna rustgevend.Jekuntdewatervaldeels beklimmenenhetopstuivendewater metjehandenaanraken!

Wandelen...hiken

Dewandelpadenzijnoneindigindit gebied.Erzijnoverallokalewandelkaarten (gratis)verkrijgbaar.Depadenzijnduidelijk gemarkeerdmetdetypischegelewegwijzer.Opdewijzerstaatdeplaatswaar naartoetewandelenenhoelangeen

reis 35

Ophoogte...

Zwitserland

gemiddeldelopereroverdoet.Ookvind jeopdewegwijzeroferindeplaatseen treintjeofeengondelgaatnaarhet volgendegebied.Dewandelpaden doorkruisendemeestsprookjesachtige gebieden.Jekomtdeechte‘milka-koeien’ tegen,deuitzichtenzijnongekend prachtigombijstiltestaanenjekunt drinkenuitderiviertjes.Bovendeboomgrenswordthetuitzichtalleenmaar intenserenindrukwekkender...echt opladenenrelativerendus!

Mountainbiken

Alsmeestsportievefietserkunjehierje hartophalen.Ookvoordeietsmindere fanatiekelingzijnerprachtigefietsroutes overdemooistebergweggetjes.Inhet dorpzijnermeerdereverhuurpunten vanfietsen,ookkunjee-mountainbikes huren.Echteencadeauvoorjezelf,want mountainbikenindebergenisechtheel andersdaneenrondjeOostvoornseMeer.

Murren

Tevoetisheteensteiletochtomhoog, maarzondermeerdemoeitewaard. Anderhalfuurlopenmetmooierustpunten.Desnelheidwaarmeejesnel hoogkomt,isindrukwekkend.Inluttele minutenbenjeeenpaarhonderdmeter hoger.Murrenisookbereikbaarmetde kabelbaan,watookeenwarebelevenisis. Hetdorpjeisautovrijenheeftheelsmalle straatjes.Delokalekroegjesenrestaurants serverenhemelsekoffiemetgebak. Alslunchofdinerkunjenatuurlijkechte Zwitsersekaasfondueofraclettebestellen meteenechtlentedrankjeSchorle RamseierApple.Vreugdeensmaak, iedereeniserdolop!

Zwitsersezaken

Alsjebesluitommetdeautonaar Zwitserlandtereizen,denkerdanaan dateenwegenvignetverplichtis. InZwitserlandkunjebetalenmeteuro’s, maarooknostalgischmetZwitserse franken.

36 reis

Xperts

DorpsrondleidingenJungfrauRegio Eenwandelingdooreenbergdorp wordteenbijzondereervaringo.l.v.een lokalegids.Deplaatselijkegeschiedenis, gebruikenentradities,bijzondere gebeurtenissen,alleskomtaanbodbij eenrondleidingdoordedorpenvande JungfrauRegio:Grindelwaldaandevoet vandeberoemdeEigernoordwand,het Lauberhorn-dorpWengen,hetJames Bond-dorpMürrenenMeiringen,de locatievanhetSherlockHolmes-boek TheFinalProblemengeboorteplaats vanhetschuimgebakmeringue.

E-bikeroutesrondBern Opslechtseenpaarminutenvanhet centrumvanBernkunjeleukefietstochtenmakendoordegroeneomgeving. Eenaanraderisdelandschappelijkzeer aantrekkelijke,59kmlangee-bikeroute “GrünesBand”(GroeneGordel).

Opspeciaalgemarkeerdepunten wordjeattentgemaaktoplokale bijzonderhedenopnatuur-enagrarisch gebieddiehetbelangvanlandschapsbehoudonderstrepen.Maaktijdvoor eenpicknickoflunchenstaponderweg afbijeenvandedorps-ofboerderijwinkeltjesofrestaurants!

HeubühlenAlp

VanuitHabkernisheteenuurtjelopen naardeHeubühlenAlp,eenweidegebiedmetdealpenhutvandefamilie Brunner.Zijlevenhierindezomermaandenmethunkoeienenvarkensen stellenhunbedrijfopenvoorbezoekers.

productendieterplekkeooktekoop zijn.Buikjerondgegeten?Vlijjedanneer ineenvandeligstoelenengenietvan hetuitzichtopdeBernerAlpen.

Hoemaakjeeenalpenhoorn?

InhetknussebergdorpHabkernbij Interlakenwoontalpenhoornbouwer HeinzTschiemer.Benjegeïnteresseerd indetraditiesvandealpenherdersende geschiedenisvandealpenhoorn,neem daneenkijkjeinhetmuseumende werkplaatsvandeTschiemers.Alle alpenhoornswordenhiermetdehand envanhoutuitderegiovervaardigd. Boekeenwerkplaatsbezoekomtezien hoeallesinzijnwerkgaatenprobeer zelfookeensophetinstrumentte spelen.OflaatHeinzereennaarje eigenwensenmaken.

KajakvarenopdeBrienzersee Watisermooierdanzachtjeskajakken overdeturkooizenBrienzersee,omringd doorhogebergen?Huurvoorzo’n heerlijkeCO2-vrijebezigheidbijde HightideKayakSchooleenkajak,ofook eenkanoofsup-board,engahetwater op.Ofmaakeenkajaktochtvaneen halveofheledagnaardemooiste plekjesvanhetmeeronderleidingvan eencoach.Zo’ntocht,overdagofzelfs ’savonds,laatonuitwisbareindrukken achter.Erwordtookindewinter gevaren,uiteraardinpassendekleding.

VakantieXperts |Dr.Kuyperkade6|3142GBMaassluis|T010-3030227 maassluis@degroot-reizen.nl| www.vakantievinders.nl Zwitserland Foto’s:www.myswitzerland.com tipt...Vakantie

Jongeren & anticonceptie

In onze regio zijn veel tienermoeders, weet verloskundige Corrina van De Luiermand. Dit terwijl er allerlei mogelijk heden zijn om ongewenste zwangerschap te voorkomen. Naar haar mening moet er veel meer openheid ontstaan over anticonceptie. Ze heeft het daarom tot haar missie gemaakt om jongeren hierover te informeren. Gratis zelfs, als dat nodig is.

eelv ong aller anrina vCor eet vmoeders,w gio vere reIn onz nheid ontstaan ning oorkomen.te v ongewenste elijklei mogler e tverloskundige -eel tiener t isals da en. Grormerte infformer emaakt jongg om er anticonceov s. elfs,tis zGra overen hierroerren hierng t . Ze heefteptie

nticonceptie ptie is de verzamelnaam van

Anticonceptie is de verzamelnaam van middelen die ervoor zorgen dat je niet ongewenst zwanger wordt. Als je vragen hebt over anticonceptie kun je hiervoor soms bij je ouders terecht maar lang niet altijd. De huisarts kan ook informeren maar bij De Luiermand zijn ze gespecialiseerd in anticonceptie en nemen ze uitgebreid de tijd om je te informeren over de mogelijk heden. ‘De morning after pil wordt veel gebruikt na onveilige seks maar daar is de pil niet voor bedoeld, hij bevat een grote hoeveelheid hormonen. Veel beter is het om te zorgen voor goede bescherming voordat je seks hebt. Met de anticonceptiepil, een spiraal met hormonen, spiraal zonder hormonen of implanon.’

Er zijn twee verschillende hormoonspiralen met verschillende hoeveelheden progesteron. Een hormoonspiraal kan vijf tot zes jaar blijven zitten. ‘Bij mij en bij de huisarts kun je hier allerlei informatie over krijgen. Het voordeel bij De Luiermand is dat wij langer de tijd kunnen nemen om alles uit te leggen en te plaatsen.’”

Koperspiraal

rmoonspiralen gr heden. ‘De mor ijd informer uitgebr gespecialiseer informer oms ter ongewenst zwanger wor middelen die ervoor zor oter a dt veelning wormor ene informer eid detie d inrmand en maaruisarts kan ook informer echtouders ter dt.zwanger wor genie deelote voorgr inbr deelvoor n. pr engen hetnbr es uit te e huisarts kun ogesterden

den veel vooren ze wor ieder De anticonce dat anticoncepvoor genom te zor V et eze even door degeschren een weltten onceptiepil monen en eeld Ve

De anticonceptiepil

Deze tabletten kent eigenlijk iedereen wel en ze worden veel voorgeschreven door de huisarts. Deze tabletten neem je dagelijks in (soms met een stopweek) en voorkomen een eisprong en daardoor een bevruchting.

Implanon

Een implanon is een heel klein exibel staafje dat in je bovenarm geplaatst wordt. Je voelt niets van het staafje in je arm. Het geeft een klein beetje hormonen af waardoor je niet zwanger kunt worden. Het voordeel ten opzichte van de pil is vooral dat je deze anticonceptie niet kunt vergeten. Wanneer je de pil een dag vergeet, ben je niet meer zeker van de werking ervan. Dit risico loop je niet met de implanon. Er zit alleen progesteron in en het staafje kan drie jaar blijven zitten. Voor het plaatsen en verwijderen kun je gewoon bij De Luiermand terecht. Je krijgt een klein verdovingsprikje op de plek waar het geplaatst wordt en daarna voel je niets meer van het plaatsen.

Hormoonspiraal

Het koperspiraal werkt qua inbrengen hetzelfde. Het grote voordeel is dat je geen extra hormonen in je lichaam krijgt. Deze spiraal is behoorlijk populair geworden. De werkzame stof is koper. Dat hebben we al in ons lichaam maar het koperspiraaltje geeft een extra dosis af. De mobiliteit van de spermacellen wordt hierdoor teniet gedaan waardoor ze niet meer kunnen zwemmen. Je eigen cyclus gaat gewoon door, dus je menstrueert wel gewoon. De koperspiraal kan tien jaar blijven zitten. Dan is er ook nog het kortere koperspiraal. Dat is speciaal voor jonge vrouwen met een kleinere baarmoeder. Deze spiraal kan vijf jaar blijven zitten.

, door ze niet meer kunnenwaar ddt hierwor

ekorter

Menstruatieonder maand anneerW e baarmoeder rkleiner ovr atieondergoed mpon uit komt. Maar de kans dat uiken bt, piraal ouwen met een

Ongesteld

.DDat hebben we gewor r gewoon. eer oor teniet mobiliteit van operspiraaltje m geten. W deelHet voor door worwaar wor ong daareispr anneer verW e el den.e en ets dt. on is een heel klein exibel n doorng

Hormoonspir wor een klein ver ter oor verwijderV pr wer nspiraal et nadt en daartst wor dovingsprikjeer echt.De Luiermand ter enaatsen fje on inogester Dit risico loop je niet met de e niet meer zeker van de werrW

dt verot worT wor en. Het is echt een ogen gebruikdr oekje menstruatieonderbikinibr ekoekje trbr

. Het zwarte bikini gis nieuw en werkt heel anneerering. tie dt.eel actief wor , wassen, laten ruatieonderrr et wemmen en oed. Je hebt

Spiralen zijn heel populair. Het eerste hormoonspiraal, de Mirena, is op de markt gebracht speciaal voor vrouwen die heel veel bloeden tijdens de menstruatie. Dankzij dit spiraaltje bloed je veel minder of zelfs helemaal niet meer. Voor vrouwen die normaal bloedverlies hebben bij de menstruatie is de Kyleena ontwikkeld, deze heeft dezelfde werking als de Mirena, maar met minder hormonen. Het inbrengen en verwijderen van een spiraal gaat meestal heel gemakkelijk en de meeste vrouwen vinden het niet pijnlijk. Het spiraaltje klapt helemaal in bij het inbrengen en klapt pas uit wanneer het op de goede plek zit. Een spiraal wordt ingebracht in je baarmoeder. Het spiraal met hormonen geeft een bepaalde hoeveelheid progesteron af waardoor je niet zwanger kunt worden.

Wanneer je een spiraaltje hebt, kun je beter niet de menstruatiecup gebruiken als je ongesteld bent. Je hebt dan de kans dat het spiraaltje verplaatst of eruit komt. Maar dan heb je niet alleen de tampon of maandverband als opties. Menstruatieondergoed is nieuw en werkt heel erg goed. Je hebt zelfs een versie om mee te zwemmen en je lekt dan echt niet door. Het zwarte bikinibroekje trek je gewoon onder je eigen bikinibroekje aan. Het menstruatieondergoed kun je weer uitspoelen, wassen, laten drogen en de volgende keer weer gebruiken. Het is echt een aanrader. Anticonceptie ga je gebruiken als je seksueel actief wordt. Tot 18 jaar wordt anticonceptie volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer je het zelf niet kunt betalen, kun je via www.nunietzwanger.nl in aanmerking komen om ook boven je 18e de anticonceptie vergoed te krijgen.

Het eerste horn heel populair

k lijk vr gemak hormonen. Het inbr Mir meer hele vr Mir populair idhtitt iraal enengen verwijder ena,s de Mir a ontwikkeld, deze heeft dezelfde s ouwenoor vr.VVoor vrmeer loed dens ouwen die heel veelciaal voor vr ena, geal, de Mir

Informatie

Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie? Je kunt Corrina mailen via corrina@deluiermand.nl en je bent welkom om langs te komen voor een gesprek. Zowel in de praktijk in Maassluis als in Vlaardingen. Uiteraard is iedereen welkom voor anti-conceptie, niet alleen jongeren.

.deluiermand.nlwww jonger

d is ieder mand.nl en.en een welkomer

Wil je een afspraak maken dan kun je bellen naar (010) 234 13 55 of kijk op onze website www.deluiermand.nl voor meer informatie.

diiddingen. UiteraarVlaar gespr forma goedceptie ver anticon .nl .nunietzwangerr.nlwww t e lkom sluis als in ek.n gespr e bent welkom meer e de anticon nmerking kun je via den.wor on af waarprogester baarmoeder wor engenhet inbr en. doorn .n dt inde gen ouwen vinden het niete meeste vr

Doemeeaande MaandvandeOntmoeting

Save the Date

eenfietstochtopelektrischefietsen.Echte heeltofomteziendataldezeorganisaties zichzoinzettenvoordeinwonersindestad. Wijzienindezemaanddanookgraagdat inwonersuitdestadmeedoenaande activiteiten.Voorsommigemoetjejevooraf aanmeldenenvoorweeranderenhoeft datnietenisopeninloop.Opwww.samenzijnwijmaassluis.nlzijnalleactiviteiten,de locaties,dataentijdentezien.”

Alsorganisatieookmeedoen?

WendyHofman(Projectleider#Samenzijnwijmaassluis)enJacquelineGroeneveld (GemeenteMaassluisKlikVrijwilligers) organiserenvoorde3ekeeroprijhet evenement‘MaandvandeOntmoeting’ vanuithetprogramma#Samenzijnwijmaassluis.Ditgebeurtsamenmetruim 40sociaalmaatschappelijke,culturele ensportinstellingenuitdestad.Met #Samenzijnwijmaassluiswildegemeente zichsterkmakenvoornogmeer ontmoetingenenverbindingentussen inwonersindestadenhetnogsterker makenvandeverbindingmetMaassluis.

Doordecoronatijdisdeverbindingvan mensenextranodigenwaardevol.De MaandvandeOntmoetingisdeuitgelezen mogelijkheidomjuistdiecontactente leggen.Indemaandoktobervindener daaromdehelemaandontmoetingen plaats.Wendy:“Webegonnenin2020en 2021metdeweekvandeontmoeting,in navolgingvandelandelijke‘Weektegen eenzaamheid’diedoorhetMinisterievan VWSwordtgeorganiseerdenwaarveel gemeentenaanmeedoen.Echterdoorde

veleactiviteitendoororganisatiesindestad isdeweekuitgegroeidnaareencomplete maand.

Voordeinwonersvandestad,diehierallemaalaandeelkunnenenmogennemen, isditrustiger,overzichtelijkerengeefthet meermomentenommeetedoen.Tijdens deMaandvandeOntmoetingvindener allerleiactiviteitenplaatsdiegeschiktzijn voorjongenoud.Denkbijvoorbeeldaan creatieveworkshops,fietsen,aquagym, filmkijken,samenkokenetc.Demeeste activiteitenzijngratis,voordiverseactiviteitenwordteenkleinebijdragegevraagd.”

Jacqueline:“IndeMaandvande Ontmoetingzijnerruim80bijzondere, leukeengezelligeactiviteitenvoorjong enoud!Desociaalmaatschappelijke organisatiesuitdestad,zoalsbijvoorbeeld bewonersverenigingen,Minters,St.Present, deVoedselbank,maarooksportinstellingen encultuurinstellingendoenmeeen organiserenleukedoe-dingenalsbingo, dammen,samenmuziekmakenetc.Ook diverseondernemersuitdestaddoenmee. ZoorganiseertfietsenwinkelVanKortenhof

“Datkanzekernog!”,zegtWendy enthousiast.“Organisatiesdieookmee willendoenaandeMaandvandeOntmoetingeneenactiviteitwillenorganiseren, zijnvanhartewelkom!“Sterkernog,ook bestaandeactiviteitenvanorganisaties kunnenviadeMaandvandeOntmoeting indepubliciteitwordengebracht.Opdie maniernodigenweinwonersuiteenkijkjete komennemenbijjouworganisatie.Hiermee krijgeninwonerseenindrukvandeveelheid aanactiviteitenenorganisatiesindestaden kanmeneenkeuzemakenomzichalofniet voorlangeretijdaantesluiten”.

#Samenzijnwijmaassluis

Met#SamenzijnwijmaassluisendeMaand vandeOntmoetinggaathetomhet verbindenvaninwoners-jong&oud-met elkaar,hetverbindenvanorganisatiesmet elkaaromnogmeerdannualhetgeval istoegevoegdewaardetegevenaan inwoners.Ookgaathetomhetverbinden vaninwonersmetorganisatiesindestad omzoinwonersnogverdertekunnen ondersteunenofleukeactiviteitente ondernemen.Jacqueline:“Latenwijjuist indezeoktobermaand,tijdensdeMaand vandeOntmoetingmede-inwoners ontmoeten,ontdekken,nieuwsgierigzijn, meedoenennieuwecontactenleggen!”.

Kijkop www.samenzijnwijmaassluis.nl voormeerinformatieover#Samenzijnwijmaassluiseneenoverzichtvande activiteitentijdensdeMaandvande Ontmoetingendoemee!

#SAMENZIJNWIJMAASSLUIS

TijdensDeMaandvandeOntmoeting Maassluiszijnervolopleukeactiviteiten. Ontmoet,beweegengenietmetdansen, spelen,sporten,knutselen,koken,kunst kijkenenmaken,filmkijken,bouwen, natuurentheater.Voorjong&oudiser van1t/m29oktobervanallestedoen entebeleven.

1oktober Maassluisdanst Schanseilanden Koningshoek

4oktober Aquagym ZwembadDol-fijn

5oktober Kleien&voorlezen

EGMA,Brederolaan49

14/15oktober Tiptopvoornop

EGMA,Brederolaan49

26oktober WorkshopAqualleren MuseumMaassluis

26oktober Muziekmiddag DeTweemaster

27oktober Lasergamen InBlik

...ennogveelmeer!Aanmeldeneninfovia www.maandvandeontmoetingmaassluis.nl

Doejijookmeemet#Samenzijnwijmaassluis? Wiljenogmeerbetrokkenzijnbijdestad, wiljeopdehoogtewordengehoudenvan delaatsteontwikkelingeninjouwbuurtofwijk ofdeveleleukeactiviteitenomanderente ontmoeten?Ofbenjeactiefvooreenbuurtinitiatiefinjouwwijkenwiljedezeonderde aandachtbrengen?Wiljejehulpaanbieden ofjuisthulpvragen?

szwm 41
DOEMEE METGEZELLIGE ENLEUKEMOMENTEN INDESTAD! ENONTMOET MEDE-INWONERS! MEERINFORMATIEEN AANMELDEN?KIJKOP WWW.SAMENZIJNWIJ MAASSLUIS.NL Doejijmee?
Bekijkde agenda! ScandezeQR-code!
1T/M29OKTOBER2022 Samenontmoeten • bewegen • genieten maandvande ontmoeting maandvandeontmoetingmaassluis.nl #samen zijnwij maassluisKijkhieren doemee! v va e onnt1TOKTOBE oe T/ ntmoe /M29OKT ing ER2022 nieten eg ER202 an eting Sam /M menontmoeten maandva ierenjie doe K ndeontmoetingma zijnwijmaassluis gmaassluis.nl assluis l

HeelMaassluiskanstraks vanSyrischelinzensoepgenieten

Eenreizigerkomt’savondsaanineendorpmeteenlegemaag. Nabijverschillendemensenvergeefstehebbenaangekloptom eten,vraagtdemaniemandofhijdanmisschienzelfietsmag klaarmaken.Hetenigewathijnodigheeftiseenhelegrotepan metwatermeteensteenerin.“Danmaakiksteensoep.”

Demanzetdepanophetvuurmaarvindtzijnsoepnogniet goedsmaken.“Daarmoetnogietsbij.Heeftumisschiennogiets indekoelkastliggen?”Degastvrouwkomtevenlatermeteen wortelterug.Eneenanderebuurvrouwblijktnogoverwatuiente beschikken.Weeranderenbrengenkoolenselderij.Wevergeten ongetwijfeldnogwatmensenmaarhetkomteropneerdatdeman vanalleetensrestenuithetdorpdeheerlijkstesoepmaakt.Moraal vanhetverhaal:doormetelkaartedelen,kunjeookietslekkersop tafelzetten.

Syrischelinzensoep

DitverhaalstaatsymboolvoordezeSyrischelinzensoep. InhetkadervandeMaandvandeontmoetinggaatdeSyrische momenteelopdeLadyAnnewonendekokAdnan(29),een grotepanSyrischelinzensoepkoken.Datgaathijdoeninde keukenvandeHooftzaak.Bezoekerskunnendiesoepop maandag3oktoberkomennuttigen.Maardaarblijfthetnietbij.

Adnandeeltzijnsoepreceptookmetanderehorecaondernemers inMaassluisomeveneensLinzensoeptekunnenmaken.Ende restvandemaandoktoberstaatdesoepiniedergevalookbij deRidderhof,MonsieurPaul,GrandCaféhetHoofdenKevin’s GrandCafé&Restaurantophetmenu.Eeneurovandeprijs vandesoepwordtgedoneerdaanhetactiviteitenbudgetvan devluchtelingenaanboordvandenoodopvanginMaassluis.

#SAMENZIJNWIJMAASSLUIS

HETBEGONINBIERCAFÉOPORTO,VOOR DEOUD-SLUIZERSEENOUDEBEKENDE. VELENHEBBENWARMEHERINNERINGEN AANDEAUTHENTIEKEKROEGAANDE HAVEN,WAARNUCAFÉPULPISGEHUISVEST.

HIERONTSTONDHET‘BIERGILDE’:EEN SPECIALECOMMISSIEBIERLIEFHEBBERSDIE IEDERETWEEWEKENEENBIJZONDERBIER MEENAMENENPROEFDEN.HETWINNENDE BIERWERDOPDEBIERKAARTGEZET.

Drievriendenuithetbiergilde,JoramdeRaaf, ArnoutVreugdenhilenNicoBot,alledrie Maassluizers,warenenthousiastoveralle nieuwespeciaalbierenenbrouwdenhun eigenTripel.BiercaféOportohieldeenjaarlijkse blindproefwedstrijd.Dewinnaarvandeze wedstrijdmochtbierbrouwennaareigen receptbijeenbestaandebekendebrouwerij. JoramenNicowerdeneersteentweedebijde wedstrijdengingenaandeslagomeenbier tebrouwenbijeenbekendebrouwerij.Ditbier werdvervolgensals‘biervandemaand’inalle ABT-cafésvanNederlandverkocht.

DeStichtingMonsterscheSluisvoerdeopdat momentcampagnevoorheropeningvande MonsterscheSluisenvroegendevrienden hiervooreenspeciaalthemabiertebrouwen. HetbeginvanRavenBoneHillBrouwers waseenfeit.

ArnoutVreugdenhil:‘RavenBoneHillwil authentiekeeigenbierenbrouwenenbrouwt Maassluis’bier.Hetprocesisbelangrijken onzebierenmoetenaanhogeeisenvoldoen. Ermogengeenfoutengemaaktworden tijdenshetbrouwenenhetmakenvanhet recept.Ditkanongewenstesmakenen esthetischeminpuntenopleverenWijdoen steedsonsuiterstebestdittevoorelkaarte boksen.’

POPULAIR

Joram:‘OnspopulairstebierisSluisje,datook onderhetlandelijkelabelCrowdsurfereneen privatelabelverkochtwordt.Quastijlzitdat tussenwitbier,blondenNewEnglandIPAin. Hetbevat5,5%alcohol,nietveelmeerdan eenpils.Erzittendrieverschillendegranenen drieverschillendehoppenin.Hetisfrisfruitig hoppigengoeddrinkbaar.’

‘DaarnaasthebbenweMaassluisStadsbier,dat quastijlteomschrijvenisalseenlichte,droge tripelmethoning.Diehoningkrijgenwevan eenMaassluisehobby-imker.Vaakgebruiken weookwatversehopuiteenMaassluise volkstuin.Eenstapjeomhoogisonsblikbier JollyRoger.DatiseenBlackIPAenzitin44cl. blikken.BlackIPAiseenbierstijldiefruitige hoppigheidcombineertmetdedonkerekoffie-

M’sluise brouwers brouwen metliefde

44 hobby

enchocoladetonenvangebrandemout. Wehebbeneenvleugjechilienechtevanille toegevoegdvoorietsmeerbiteeneenromiger afdronk.OnshuidigeparadepaardjeisBloodof Ida.DatiseenRaspBerryRISvan10%,ookin blik.DatstaatvoorRussianImperialStoutmet echteframbozen.’

DEKWALITEITVANMAASSLUIS’BIER

‘WewillennatuurlijkdatonsMaassluisebier lekkeris.Daarnaastmoethetuitzoveel mogelijkeerlijkeingrediëntensamengesteld zijn.Waarmogelijkbiologisch,lieverechtfruit enspecerijendankunstmatigearoma’s.En lokaal,maarjammergenoeghebbenwegeen hopveldenofmouterijeninderegio.Ookmoet dekwaliteitvoldoendeconstantblijven. Onzeingrediëntenzijneennatuurproduct enoponzeschaalkunnenwebijvoorbeeld nietalonzeingrediëntenhomogeniseren eninlaboratoriatesten.Wewillenookde professionaliteitvasthouden:strakdesign, voldoenaandewetgevingenverantwoordelijkheidnemenvooronsproduct.Dathoort watonsbetreftookbijambachtelijkheid.’

EIGENHEID

Nico:‘Ophetgebiedvanlekkerbierbrouwen zitonstalentinhetbegrijpenencombineren vansmakeneningrediënten.Bedrijfsmatig zitonzekrachtinonzeveerkracht.Wehebben geeneigenbrouwinstallatie.Zonderpersoneel, vastgoedeneenbrouwinstallatiemetvaste lastenkunnenweonsrelatiefgemakkelijk aanpassenaanallerleimarktontwikkelingen enexternefactoren.Webenijdenandere brouwerijennuenergie,graanenglasinprijs geëxplodeerdzijn,nietenalhelemaalnietnu accijnsopspeciaalbierookverhoogddreigtte worden.Despeciaalbiermarktgroeit,maar doetdatmomenteelweltegendestroomin. Hetblijftvooronsdanookeenhobby.Alle margedieweverdienen,stoppenweweerin onsbedrijf.Erzijnmomentendathetopwerk beginttelijken,wantverkoop,bezorgen,pakkettenversturenendeboekhoudingdoen heeftnatuurlijkweinigmetbrouwentemaken. Maardaartegenoverstaanweerdeleukeevenementenzoalsbierfestivalsenproeverijenen uiteraarddecreatieveprocessen.’

DROOM

‘Metdehuidigeeconomischeontwikkelingen lijkthetnietverstandigeeneigenproductiebrouwerijneertezetten.Wespelenwelal enigejarenmethetideevaneenproeflokaal meteenkleineambachtelijkebrouwerij.Samen meteenervarenhorecapartnermeteenhart voorambachtenduurzaamheidkanzoietseen heelgoedetoeristischetrekpleisterworden.’

Waarhaalje debierenvan

RavenBoneHill?

Debierenzijno.a.verkrijgbaarinMaassluis bijGall&Gall,Zuivelhoeve,Zonnevelduw Topslijter,BorrelBarBites,‘tDreupelkot, DePolderij,TulpglasVlaardingen,Hoptic inDelft,DEbierwinkelNaaldwijk,Beer BrothersSpijkenisse.Debierenzijnook teverkrijgenindiversebierspeciaalzaken doorhetheleland.

RavenBoneHillmaaktookhethuisbier vanDeVreemdeVogelinVlaardingen enhetspeciaalbierPleurisbiertjeen RotshotinRotterdam.

Zakelijkzijndebierenverkrijgbaarvia hollandcraftbeer.nl(groothandelvoor speciaalbieren)ennatuurlijkviade website: www.ravenbonehill.nl

DemannenvanRavenBoneHillzijn regelmatigopdiversebierfestivals achterdebartevindenenorganiseren bierproeverijenmetlokalehoreca.

hobby 45

Werken aan herstel

46 sport+gezondheid

Onder goede begeleiding werken aan herstel. Maaike was met collega’s aan het sporten toen ze haar achillespees scheurde. Ze ging zes weken in het gips en wilde daarna weer volledig herstellen. Voor haar blessure sportte ze minimaal drie keer per week. Ze ging op zoek naar een gespecialiseerde fysioFysiotherapie.

een rondje van een aantal te herhalen

merk ik dat iedereen die daar traint, na een sportblessure? Neem contact

Fysiotherapie via: www.fysiojipregtop.nl

Voor het volledige traject staat zo’n 6 tot
sport+gezondheid 47

Weetjes...

De41ste Furieadegaat door!

Erisdoorhetvernieuwde bestuurvandeFurieade keihardgewerktomweereen heerlijkprogrammasamente stellen.Noteerinjeagenda, wantdit‘waterspektakel’ magenwiljenietmissen!

Miniplantjes

Dehitvan2022.miniplantjesinallerleivarianten,zoals vetplantjes,cactussen,hangplantjesenbonzai.Zezijn erinvelerleisoortenenmaten.Loopeenslangsbijeen bloemen-enplantenwinkelofhettuincentrum.

Detrendvan2022...
48 weetjes

VERLIEVEN

Benjijhardvoorjezelf?Herkenjejezelf indeomschrijvingdatjejezelfmakkelijk wegcijfert?Jealtijdvooranderenaanhet zorgenbent,datjijdegenebentdiealles weloplostofnaarjetoetrektthuisen opwerk?Jehebtveel‘moetjes’en‘nee’ zeggenisnietjouwsterkstekant?Ofis ietsbijjounooitgoedgenoeg?

Inprincipezijnditnatuurlijkschitterende eigenschappen.Totdathetdoorslaaten eenongezondekantopgaat.Jefysieken mentaalstressgaatervaren,jediepvan binnenongelukkigbentofonrustig.Het knaagtaanje.

Inmijncoachingmerkikdatikhetallergelukkigstwordtvancoacheesdieikkan lerenminderhardtezijnvoorzichzelf.Die ikkanlerente‘verlieven’,eenzelfverzonnen term.Ikhoudhierzovanomdatikmezelf erinherken,hethardzijnvoormezelf.Been there,donethat.Hetismijnallergrootste valkuilenikvalernogsteedsweleensin. Gelukkighebwelontdekthoeikermee omkangaan.

Bewustwordingvanmijngedragspatronen wasvoormijeengroteeyeopener.Inmijn trainingenzegikhetookaltijd:‘Jekuntiets pasloslatenalsjehetvasthebtgepakt.’

Omdittedemonstrerenpakikeenstiftvast

enlaatdieloswaardoordieopdegrond valt.Diestiftkaniknietlatenvallenalsik dienieteersthebvastgepakt.Zogaathet ookmetgedragwaarjeveranderinginwilt brengen,zoalshardzijnvoorjezelf. Ikontdektedatikniettegenboosheid enruziekan.Ikvindharmonieenorm belangrijk.Zobelangrijkdatikmezelf voorlangetijdnietuitsprak.Zokonikde harmoniebewarenenruzievoorkomen. Maaruiteindelijkwasdatongezondvoor mij.Ikkropteallesop,maarvanbinnen stondikopknallen.Gelukkigleerdeikeen bijmijpassendemanierommezelftóch uittespreken.Ikbeseftedatikzelfliefde nogbelangrijkervinddanharmonie.En ikontdektedatmezelfuitspreken,niet eensmeteentotruziehoeftteleiden! Vaakzijngedragspatronenalontstaan toenwenogheelkleinwaren,zorondons zevendelevensjaar.Alskindhebjeiets watisgebeurdopeenbepaaldemanier begrepenenopbasisdaarvanhebje beslotenomdaaropeenbepaaldemanier optereageren.Eenkinderbreinisnogniet volledigontwikkelddusvaakishetgekozen gedraggeenlogischgedragwanneerjehet alsvolwassenezouberedeneren.Doorhier bewustvanteworden,kunjeookhiermee aandeslag.

Ikleersteedsmeeroverhoewijalsmens inelkaarzitten,hoeweonszelfindeweg kunnenzittenenhoewedaarinkunnen ‘verlieven’.

Jijkuntookleren‘verlieven’.Jekunteen eerstestapzettendoorheelbewustde momentenoptegaanschrijvenwanneer jijhardbentvoorjezelf.Wordtdateen helewaslijst,wordtdannietboosopjezelf. Weesliefvoorjezelfenbesefdatelk gedrageenpositieveintentieheeft.Het ‘hardzijnvoorjezelf’levertjoudusaltijd ietsop.Watleverthetjouop?Veiligheid?

Erkenning?Waardering?Iserdanietswat nógbelangrijkisvoorjouinhetleven? Gezondheid?Liefde?Verbinding?Enalsje ditbeseft,welkgedragzoujedankunnen gaanoefenen?

Succesmethetbeoefenen!

Veelliefs,Mariëlle

Wiljijook‘verlieven’? Woensdag19oktoberorganiseren DeniseKnolenikeenavondwaarop jekuntervarenhoejekuntverlieven metbehulpvanNLP.Toegangtotdeze bijeenkomstisgratis.Nieuwsgierig? Kijkopwww.metodo.nu/nlp.

Foto:UnienkFotografie
blog 49
m
rubriek 51 6 maassluiswoont ...waaroudennieuwelkaarontmoeten!

Verwarmen met airco

Jouwwoning(ofkantoor)verwarmenmeteenairco?Ja datkan!Tegenwoordigkunnendemeesteairco'snaast koelenookverwarmen.Eenaircokandusindekoudere maandengebruiktwordenomdewoningdeelsmeete verwarmen.Hierdoorbespaarjeopjouwgasrekening enhebjeminderlastvandestijgendegasprijzen.

Airco'swerkennetalseenwarmtepomp.Eenaircodieookkan verwarmeniseigenlijkeenlucht-luchtwarmtepomp.Omtekoelen wordtwarmteuitdebinnenluchtonttrokkenenviadebuitenunit afgevoerdnaarbuiten.Bijverwarmenwerktditandersom.Dan wordterdoordebuitenunitwarmteuitdebuitenluchtonttrokken (zelfsalshetvriest).Ditwordtvervolgensnaardebinnenunit vervoerddieervervolgensvoorzorgtdatdewarmeluchtverspreid wordtinderuimte.Deinstallatiegebruiktdusdewarmteuitde omgevingsluchtomdewoningmeeteverwarmen.Hierbijworden geenfossielebrandstoffengebruikt,maarduurzameenergie. Ditmaaktheteenmilieuvriendelijkapparaat.

Kostenaircoalsverwarming

Hoeveeljeuiteindelijkbetaaltvoordeaircohangtafvandekeuzes diejemaaktbijdeaanschaf.Hierbijkunjedenkenaanhettype, vermogen,aantalunitsenmerk.Hetisaanteradenomdemeest energiezuinigeaircotekopen.Dezeismisschienindeaanschaf ietsduurder,maaruiteindelijkbespaarjehiermeehetmeestopde energiekosten.

Doorhetverwarmenmeteenaircozaljouwenergieverbruik(iets) stijgen,maarhetgasverbruikdaalt.Gelukkigisereenmogelijkheid omhetextrastroomverbruiktecompenseren,namelijkmetzonnepanelen.Doorhetplaatsenvanzonnepanelenkunjedeextra stroomdiedeaircoverbruikt(deels)zelfopwekken.Hierdoorheb jeminderofgeenlastvaneenstijgendeenergierekening.

Voordelen ennadelen

Devoordelen

•Meteenaircoiseenkamersnelleroptemperatuur.

•Verwarmenmeteenaircoisgoedkoperdanmeteengasgestooktecv-ketel.

•Indezomerkandeaircoookkoelen.

•Ideaalalsjealzonnepanelenhebtofgaataanschaffen.

Denadelen:

•Alleenderuimtewaardeaircoisgeplaatstwordtverwarmd. Voorhetverwarmenvanmeerdereruimtesiseenmulti-split airconodig.

•Dekostenvaneenaircometmeerderebinnendelenliggen hogerdaneennieuwecv-ketel.

•Combinatiemetbestaandeverwarmingstoestellenisniet mogelijk(welmeteenapartewarmtepomp).

Meerwetenofadvies? BelDaircoAirconditioningMaassluis

Duurzaamwonen
52 wonen
van verwarmen metairco

DeKade... wonen opdroomlocatie aande Waterweg

OpeenuniekelocatieaandeNieuwe Waterwegontstaatdekomendejareneen nieuwewoonwijk:DeKadeMaassluis. Eenwijkmetveelverschillendewoningtypesindiverseprijsklassen,metveel ruimteengroen.Ennatuurlijkeen spectaculairzichtopderivier.

eenbodemwarmtepompmetvloerverwarming énkoeling.Indewinterbehaaglijkwarm,inde zomerheerlijkkoeléneenlageenergierekening!

Binnenkortinverkoop

Dewijkwordtdekomendejarengefaseerdaangelegd.InmiddelswonendekopersvanDeKade fase1alinhunprachtige,rijkvormgegeven stadswoningenaandeTaanschuurkadeenin demooieenlieflijkgedetailleerdewoonlussen aandeBoonerhavenkadeenhetSluyseDiep. Dewoningenzijnallemaalgasvrij,voorzienvan

Opdekopvanelkewoonluswachthetweidse uitzichtoverdewaterweg.Deappartementsgebouwendiehierverrijzen,zijndeexpressieve parelsvanhetplanenkrijgenallemaaleen eigenkarakter.Heteerstegebouw‘Residence Boonersluys’isdezezomeropgeleverd.Daarmeehebbendewandelaarsenfietsersopde dijklangshetScheurereennieuweeyecatcher bijgekregen.HettweedegebouwSluyseDiep isinaanbouwenkortvoordezomervakantie isalweerhetderdegebouwvandeindrukwekkendenieuweoeverlijninverkoopgegaan; ResidenceZalmstael.

Devolgendefase(lus5)vanDeKadegaat binnenkortinverkoop.25duurzamestadswoningenmetroyaletuinenenvolopspeelruimtevoordekinderen.Oploopafstandvan demetronaarhartjeRotterdamofhetstrand énvlakbijdelevendigheidvanMaassluis. Dewoningenzijnhelemaalgasvrij,voorzien vaneenbodemwarmtepompenhebbeneen eigenparkeerplaatsmetoplaadmogelijkheden. Hetwoonoppervlakvarieertvancirca135 totcirca183m2.Prijzenvanafca.€485.000. Wiljezekerwetendatjealseersteopde hoogtebentvannieuweontwikkelingenen destartverkoopvandevolgendefase?Meld jedanaanvoordenieuwsbrief!Meerinfoop www.dekademaassluis.nl

StadswoningenFase3(lus5) GefaseerdeaanlegwoonwijkDeKadeMaassluis
wonen 53

(O)pa & (o)maals buren

OOKPRAKTISCH p m u ,Wilgenrijk amilie vtussen. F oor ideeV aktischPr NAASTGEZEL allig ervtoev an Hoeven woont met 3 genermilie ,dneen aast je

Praktisch naast je (schoon)ouders wonen met jouw eigen gezin. Voor de één een heel fijn idee, de ander houdt er graag wat meer afstand tussen. Familie van Hoeven woont met 3 generaties in het woongebied van Wilgenrijk, toevallig met 1 huis ertussen. Wij vroegen hen hoe zij dat ervaren.

NAAST GEZELLIG

OndeELLIG aties vont met 3 gener agr ers wonen met jouw eigen gezin. tussenr nhen inhet at meer afstandaag w weigen 021opgeld in 2eruis wh varen. van d everden entoenhebikm voorbijwaarbijje Facebookkwam verkochtwerdin tdieeerstebuur tWeveindebuur SeanvanHoeven OOKPRAKT weer Cuba, ginge enraa uh Wilge erook woon mijingeschreven ekondoorklikken tentieeenadver nWilgenrijk.“Op ontwikkelden rshofwonen.De nkwamin2015 TISCH tovernagedachteng warno antiehebbene vaks di,tijden antienaap vakar ondatvoorja Wijokenthousiast.“lf oakteze bouwtrajectopdevoetelfun z olgdee vanafdnrijk. V Van aaran nn Sevriende tentrokkenh uicd zigebie

Sean van Hoeven kwam in 2015 inde buurt Wevershof wonen. De eerste buurt die ontwikkeld en verkocht werd in Wilgenrijk. “Op Facebook kwam een advertentie voorbij waarbij je kon doorklikken en toen heb ik mij ingeschreven voor de buurt Wevershof. Daarbij was ik één van de eersten en bij het zien van de huizen waren we dermate enthousiast dat we het project hebben doorgezet. ”

Ondertussen breidde het woongebied zich uit en trokken er ook vrienden van Sean naar Wilgenrijk. Vanaf de zijlijn volgde hij hun zelfbouwtraject op de voet en raakte zelf ook enthousiast. “Wij gingen dat voorjaar op vakantie naar Cuba, tijdens die vakantie hebben we er nog wat over nagedacht en zodra we ergens wifi konden vinden, hebben wij Wilgenrijk gemaild dat we ons ook graag in wilden schrijven voor de nog beschikbare kavels.” En zo geschiedde: hun eigen zelfbouw

” Enavelsare kdenogbeschikb denschrijveg in wilaak grsoo emailddatnrijk ggen Wil denn vinondes wifi kaweergen

n wannkijkjekunnenneme n efgaatearm abrandal gezellig,ookpraktischa ,m n n , ersom anneer veneenij etals h

dn anuis ehet tni

huis werd in 2021 opgeleverd en nu wonen zij, toevallig met maar één huis ertussen, naast Sean zijn ouders. “Wij zien mijn ouders wel wat vaker dan voorheen, vooral meer spontaan als zij in de tuin zitten en wij langs fietsen of lopen. Bij elkaar komen deden we al met regelmaat, maar nu is het naast gezellig, ook praktisch als het brandalarm afgaat en zij even een kijkje kunnen nemen wanneer wij niet thuis zijn en andersom natuurlijk.

u is har nmaregelmaat omendedenar klkaij eB angsfietsen lzittene an dmeersponta oorheenan verdt vakwa n mijn oeWij ziouders.“ tussen,naasruis eéén h oevalligmn tnuwone ar aastet n ete al mw noflopen. ndetuin ,vooral elrs wude ant Se aaret mm dhebben dermateenthous hetzienvandeh wasikéénvand tWevoordebuur zoge voord weon hebbe zodra ”oorgezet. siastdatwehet huizenwarenwe deeerstenenbij f.Daarbij f. Dversho bouwigenzelfun eschiedde:h

Sean woont samen met zijn (bonus)dochters Liv en Louén praktisch naast zijn ouders.
54 wonen

VAKER SPONTAAN CONTACT

oea van Hta Ani(O)m TAKER SPONV

aal in Maven vrij kee aet hzochtsamenm 9 in Wilt201sindsmaar

ptekunnuis oeigenh

(O)ma Anita van Hoeven woont sinds maart 2019 in Wilgenrijk. Zij zocht samen met haar partner naar een vrij kavel in Maassluis om hun eigen huis op te kunnen bouwen.

woongeb hetprim juli2018 kleindoc omadich ishetleu Ookvoor nenbouwen mhunsluis os tnernaararar p ijnrijk. ZWilge evenwoont AAN

ied.“Ikvindhetwel etarzin in hmanaarha 8inWilgenrijkenheeft chterLivwoontsinds tbijwonen.(Bonus) ukdat(bonus)opaen efamilie familirdekinderenind vrije wonen spr andelijkeen het l avel wk aar een vrijlocatie w w

“Wilgenrijk was in Maassluis de enige locatie waar een vrij kavel beschikbaar was en het landelijke en vrije wonen sprak ons erg aan.”

manege indetui graagbij ookinW ikkenva vriendin Daarnaa ak onsspr ijke askbaar enige as in

studioeneen,eentiktok n.Ikmisnogweleen jdeSchaapskooioflekker Wilgenrijkwonen.Ikspeel andevoetbalofomdatze netjesvanuitschool,die sthebikhierveel zonaastopaenoma lkb nogwattemakenk ,omdatjemvaringer waseenbijzondere Hetbouwenvaneen kinderen speelgel ‘Eenbas watwen enSean metmijn armband plekjew

Het bouwen van een eigen huis was een bijzondere en leerzame ervaring, omdat je met van alles en nog wat te maken krijgt. Af en toe ook best stressvol omdat niet altijd alle afspraken (op tijd) werden nagekomen.”

ijdlid rijgt.Afentoe metvanallesen zameenleer neigenhuis nzousuperzijneneen

Ook voor de kinderen in de familie ishet leuk dat (bonus)opa en oma dichtbij wonen. (Bonus) kleindochter Liv woont sinds juli 2018 in Wilgenrijk en heeft het prima naar haar zin in het woongebied. “Ik vind het wel gezellig zo naast opa en oma. Daarnaast heb ik hier veel vriendinnetjes vanuit school, die ikken van de voetbal of omdat ze ook in Wilgenrijk wonen. Ik speel graag bij de Schaapskooi of lekker inde tuin. Ik mis nog wel een manege, een tiktok-studio en een plekje waar ik mijn zelfgemaakte armbandjes kan verkopen samen met mijn vriendinnetjes.” Ook Anita en Sean hebben nog wel wat wensen voor het gebied: ‘Een basisschool met daaromheen speelgelegenheden voor de kinderen zou super zijn en een trapveldje of padelbaan zouden wijwel leuk vinden.”

WOONGELUK

WIST U DAT...

devooregenheden isschoolmetdaaromheen senvoorhetgebied: hebbennogwel ”OokAnitanvriendinnetjes djeskanverkopensamen aarikmijnzelfgemaakte ..T. WISTUDAT. elkaarnietperseva bijzonder.ZoalsSea moederenomaisd staandusvlaknaas Dehuizenvanmoed ”nagekomen. alleafspraken(opt eststressvolooo kll inWilgen datinvlo jarenno Hetwoo WOONGEL wijwelle trapveldj maarwelaker nalzeizienwe atmooienheel .“Alstelkaar erenzoon ijd)werden atnietaltom ddbkk nrijk?“Erwordtnogop oedophetwoongeluk ginaanbouw.Heeft ngebiedisdekomende NGELUK ”ukvinden jeofpadelbaanzouden

De huizen van moeder en zoon staan dus vlak naast elkaar. “Als moeder en oma is dat mooi en heel bijzonder. Zoals Sean al zei zien we elkaar niet per se vaker, maar wel zomaar onverwachts op allerlei momenten. Bijvoorbeeld met hardlopen, dan is het even zwaaien en is er spontaan contact. Erwonen in Wilgenrijk nog meer familieleden en (sport)vrienden dus met het sociale contact zit het hier wel goed!”

d!

Het woongebied is de komende jaren nog in aanbouw. Heeft dat invloed op het woongeluk inWilgenrijk? “Er wordt nog op veel plekken gebouwd waardoor het soms wat onrustig is” zegt Anita. Sean vult zijn moeder aan met “maar je ziet de buurt steeds mooier worden! Wel moet er blijvend gelet worden op de verkeersveiligheid i.v.m. de kinderen die buitenspelen, want niet elke verkeerdsdeelnemer houdt zich aan de aangegeven snelheden.”

hierwelgoed!” dusmethetsociale familieledenen(spo famili ErwoneninWilgenr eniserspontaanco hardlopen,danishe momenten.Bijvoorb wachtzomaaronver kinderen verkeers erblijven steedsm aanmet Anita.Se hetsom eveelp econtactzithet t)vriendenr rijknogmeer ntact etevenzwaaien beeldmet sopallerlei ,m e ndiebuitenspelen,want sveiligheidi.v.m.de dgeletwordenopde mooierworden!Welmoet t“maarjezietdebuur eanvultzijnmoeder ustigis”zegtswatonr oorouwdwaarenge

...de realisatie van de parkwal, net als het woongebied, in volle gang is? De wal wordt opgedeeld in verschillende vakken met een eigen thema waar iedereen een favoriete plek kan vinden. Zo iser ruimte voor natuurlijke speelplekken, een verhard sportveld en plekken om even uit te rusten op een bankje tijdens een wandeling.

SCAN DE CODE EN BEKIJK DE VIDEO

snelhede houdtzi 579282

”en. chaandeaangegeven 02lwoonwinkel@wilgen

Weverskade 110, Maassluis l 085 792 82 02 l woonwinkel@wilgenrijk.nl l wilgenrijk.nl l

hkkll uimtevoornatuuiserr favorieteplekkanvind fa themawaariedereene vakkenmeteeneigen opgedeeldinverschille vollegangis?Dewalw netalshetwoongebied epae van dalisatie re...d d urlijke en.Zo een nde wordt ,in arkwal,
ODEC ANSC tijdenseenwandeling ustenopeenbauitter omen en,eenverhespeelp JK nkje even ar
0, MWeverskade11
sluis l 08Maas
nrijk.nlgenrijk.nl wil DEO l

Gordijnen maken deruimte helemaalaf!

Metdezezomersetemperaturenmoet jeernognietaandenken,maarhet najaarstaatweerbijnavoordedeur. Dewarmteengezelligheidzullenwe steedsmeeropzoekeninonshuis; avondjesopdebank,lekkerkokenin dekeukenofwegdromeninjeslaapkamermeteenechthotelgevoel.

Omdattebereikenishettoepassenvan gordijnenechtweleenmust.Gordijnenzijn weerhelemaalterugvanweggeweest.

Doordevormenhetmateriaalbrengjemeer zachtheidenwarmteindewoning,ditgeeft nethetbeetjeextrawathetvaakeenthuis maakt.

Afgelopenjarenzijnerveelvernieuwingen ophetgebiedvanstoffen.Gordijnenzijn nietalleenvoordesiermaarkunnenook functioneelzijn.Wanneerderuimteophet gebiedvanakoestieknogwatkanverbeteren zijngordijnendeidealeoplossing.Daarnaast isduurzaamheidookeenbelangrijkonderwerpopditmomentindestoffenbranche. Verschillendefabrikantenmakengordijn garenvanPET-flessendieuitdeoceaan wordengehaald,ookzijnersteedsmeer stoffendierecyclebaarzijn.Zokanjemet destofkeuzeeensteentjebijdragenaan hetmilieu.

Alsjejeafvraagt;watisnuechthotopgordijngebied?Lichtestoffen,natuurlijke uitstralingmeteenwaveplooiopeenprachtigerails.Eenrailskannamelijkooknietontbrekenwanneerjenieuwegordijnenuitzoekt!

Steedsvakerwordtheteensieraadvanje gordijngenoemd.

Inonzeshowroomaandedr.Kuyperkade hebbenweeengrootassortimentaan gordijnen.Vooriederwatwilsenvoorzien vandenieuwstetrends,maarnatuurlijkook tijdlozestoffendiedekomendejarenkunnen schittereninuwwoning.

Haal’tnajaar inhuis...

Naeenprachtigezomerdienogsteedswataanhoudt,kunnenweeigenlijkookafentoestiekem verlangennaareenkaarsjeaaninhuis,eenfrisse regenbuienlopenlangsdevloedlijnindestorm endandaarnalekkeropwarmenbinneninjeeigen knussehuis.Maakjouwwoonkamerlekkernaar jeeigenzin.Frishetopmetdenieuwstenajaarskleurenentrends.

Ditnajaargaanweterugnaareenvoudenwarmte.Naeen uitbundigezomervoorkleurenuitgaanenfestivals,keren weteruginonscoconnetje.Warmteinhuisbijkaarslicht. Welkmateriaalkunjedaarvoorbetergebruikendanhout? Nietalleenvoordemeubelsenopdevloer,maarooktegen dewand.Vanwalnoottotgrenen,allesmagenhetmixen vanverschillendesoortenhouttrouwensook.

Wordthettocheenbeetjetoomuchofbangvoorhet blokhuteffect?Doorbreekditmeteenvloerkleed,eenpodium metkamerplantenofeenflinkeblinkvanger,zoalseen xl-lamp.Endurfalsverveneenbaanopdevloerdiezo overlooptopdemuur.Zowordtdezewoontrendvoordit najaarslowensimpel,maarallesbehalvesaai.

Steedsmeermensenverlatenhunkleinerewoningindestad voormeervierkantemeterswoonoppervlakentuin.Destad wordtlegerenhetplattelandkrijgterjuistmeermensen ‘vanbuiten’bij.

Ditbuitenwonen-ofdezuchtnaarmeergroenalsje tochvoordestadhebtgekozen-maaktdatweookinhuis meerdanooitdenatuuropzoeken.Inkleurenenmaterialen, maarookinrust.Linnen,natuurlijketintenmeteenvleugje vergrijsdwolkenblauwzienwemeerdanooit.Maarook hetcountryhousegevoelmetrijkestoffenengedurfde behangpatronenkomtookinhetnajaarsteedsmeerbinnen deinterieurtrendsterug.Desnelstevergroenerinhuisis natuurlijkdekamerplant.

Groen

Groenvandekleurtotplanten,bloemenbehang,natuurlijke enduurzamematerialen,rondevormen,functionele sfeervollethuiswerkplekken,dehunkernaarmeerkwaliteit. Kleurenalsblauw,turkooisenwitvoerendeboventoonen wordengecombineerdmetverweerdehoutenelementen meteenverhaal.Wehebbenbehoefteaanrustenzuurstof enditcreërenwedoordetoepassingvandekleurblauwen hetgebruikvanfrisseplanten.Debohemianwoonstijliseen interieurwaarbijjeveelkleurenkuntcombinerenofhetjuist naturelkunthoudenenmetprints,veelplantenennatuurlijke materialen.Dezestijlgeeftjesomshetgevoeldatjeop vakantieofinhetbuitenlandbent,wanterwordenook vaakoosterseinvloedentoegevoegd.Ookeenstyledieje veelzietditnajaarengoedkuntcombinerenmetmooie groenegroteplanten.

56 woontrends
Olijfgroen Beken kleur... Okergeel Indigoblue Antraciet

woonwijk’tStort

HERKOMSTNAAM

In1916kochtdegemeenteMaassluishet gebiedtussenhetSchanseilandendespoordijkvandeN.V.NederlandsGrondbezit teRotterdamenliethetophogenmet gronduitdeRotterdamsehavensdietoen gegravenwerden.Zoontstonddenieuwe naamvoorditdeelvandeKapelpolder: ’tStort.Ooktoenalwarenerproblemen

metbodemvervuiling,wantinoktober 1916meldtdegezondheidscommissie voorMaassluisdatgrondwordtgebruikt die‘eenondragelijkestank’verspreidt. Deophoginggebeurdetothetniveauvan deGovertvanWijnkade.Datwasnodig omdathetgebiedbuitendijkslag(de Noorddijkwasnogsteedsdezeewering)en bijhoogwaterzoveelmogelijkbeschermd

Inseptember2022vierende wijkbewonersvan’tStorthet feitdathunwijk100jaaroud is.Eigenlijkisdattweejaarte laat,wantdeeerstewoningen werdenin1920opgeleverd.In 2020konerechtergeenfeest wordengevierdvanwegede coronabeperkingen.Een stukjegeschiedenis. Tekst InekeVink [ hoofdredacteurHVM ] Foto’s HistorischeVerenigingMaassluis historie 59 1 100jaar
2

moestzijntegenoverstroming.In1953is dewijktochgetroffendoordeWatersnoodramp.

STARTIN1918

NadeEersteWereldoorlogwarenerhuizen nodigvoordebevolkingsaanwas,maar ookomdatdeeisenvoorwoningenwaren veranderd.DegrondwasnatweejaarvoldoendeingeklonkenomdeKapelpolder,na ’tHoofd,alstweedegroteuitbreidingswijk vanMaassluistebebouwen.Binnende oorspronkelijkegrenzenvanMaassluis wasimmersgeenplaatsmeervoorextra woningen.

DeMaassluischeWoningbouwvereniging wildegoedebetaalbarehuizenbouwen voorminderbedeeldenen‘oudenvan dagen’,zoalsseniorentoenwerden genoemd.

Dehuizenbouwstarttein1918.Denieuwe wijkwasrechtstreeksbereikbaarvanuit debinnenstadviadeKerkdamdieopde westelijkehoekvanhetSchanseilandlag. In1920isdedamtussenhetHellinggat endeNoordgeerechterweggebaggerd.Er waseenbrugvoorzienomdeverbinding tussen’tStortenhetSchanseilandte herstellen.Dieisookdaadwerkelijkbesteld engeleverd,maaromdaterdaarnageen geldmeerwasomdebijkomendewerken enplaatsinguittevoeren,isdebrugnooit geplaatst.Debrugdelenhebbenjarenopde kantbijhetziekenhuisindeKapelpolder gelegen,ongeveeropdeplekwaarnude gemeentewerfis.Zezijnuiteindelijkin1937 gebruiktvoordevernieuwingvande Schansbrug.

WONINGBOUWVERENIGING

DeMaassluischeWoningbouwvereniging wasgeenlanglevenbeschoren.In1923,een jaarnahetgereedkomenvandelaatstevan de277woningenop’tStort,werddeze woningbouwverenigingalweerontbonden. Dewoningenwarenuitstekendvan kwaliteit,maarblekenteduurvoordedoelgroepenblevendaaromleegstaan.Dathad ooktemakenmetdeslechteeconomische omstandighedenendedaardoorveroorzaaktehogewerkloosheid.Vanaf1924 gingdegemeentedewoningenzelf verhurenenonderhouden.In1929nam degemeentedefinitiefallebezittingenen schuldenovervandeMaassluische Woningbouwvereniging.Dezeovername waseenslimmezet:eenfaillissementwerd voorkomenendewoningenkondendienen alssocialehuurwoningen-totaandedag vanvandaag.Hetverlieswerdingebracht

60 historie 3 4

indegemeentelijkeWoningstichting Woningbeheer,waardoordegemeente uiteindelijkdefinanciëleschadetoteen minimumkonbeperken.

GEENWATERLEIDING

De‘goedearbeiderswoningen’aande Keucheniusstraatwarenwatroyalerdan deoverigeenmoesteneenhuurvanƒ5,perweekopbrengen;deanderehuizen kosttenƒ3,50perweek.In1921hadden 75woningenelektrischlicht,eennieuwe voorzieningdiepotentiëlehuurdersoverde streepmoesttrekken.Dedrinkwaterleiding wasechtertoennognietaangelegdin depolder.Datvonddegemeenteniet zo’nprobleem,‘wanthetdrinkwaterdatingelatenwordt,istochtezout.Debewoners indeKapelpolderzijnhetbestegeholpen meteenpaarNortonpompen,geslagentot eenzodanigedieptedatzegoedgekeurd wateropleveren’,aldusdegemeente. Kortom,hetgrondwaterwasvanbetere kwaliteitdanhetleidingwater! Hetuiteindelijkverlagenvandehurenen hetuitbreidenvandedoelgroeptotlagere

ambtenarenheeftwelgeholpendehuizen bewoondtekrijgen.Pasindeloopvande jarendertig(!)haddenallewoningeneen bewonergevonden.

TUINSTAD

Dewijkisopgezetopbasisvanhetprincipe vaneenEngelsetuinstad.Volgensde socialistischeidealenvondmendatde arbeidersbeterewoonomstandigheden verdienden(waardoorzeookbeterzouden gaanwerken).Zokreegiedereeneeneigen tuintjeofbalkonnetje,eeninpandigtoilet, eenkeukentjeenvoldoendeslaapkamers voorjongensenmeisjesapart.Dewijk kreegookeigenwinkels,erkwamenvier specialewinkelpanden.Debedoelingvan eentuindorpwasomookeigenculturele voorzieningentehebben,zoalseenschool, bibliotheekenkerk,maarwaarschijnlijk warendefinanciëlemiddelendaarvoorte beperkt.Eenkroegwasaltijdafwezig.Dit omdrankmisbruikendedaarmeegepaard gaandesocialeellendetevoorkomen. Destraatnamenverwijzennaarpersonen dieinhetbeginvande20eeeuwomhun

Foto’s

1 Talmastraatinaanbouw.

2 Keucheniusstraatin1920.Over hetspoorlijntjeindestraatwas bouwmateriaalaangevoerd.

3 LinksonderdeElementumfabriek. Middenwoonwijk’tStort.

4 WateroverlastindeTalmastraat op1februari1953.

5 HetwegbaggerenvandeKerkdam in1920gezienvanafdeNoordgeer.

6 KlaasKaterstraatvlaknadebouw.

7 Vandevierwinkelpandenisalleen dewinkelindeHeldringstraatin gebruikgebleven.

socialebewogenheidbekendstonden. In2020kwamdaarinveranderingtoen eraandenoordkantvandewijkeen straatmet27socialehuurwoningenwerd bijgebouwd,vernoemdnaardevroegere MaassluiserederenzakenmanGijsbert Dirkzwager.

INDUSTRIE

TussendewoonwijkendeNoordgeer warenvanoudsbedrijvenenindustrieën gevestigd.NaWOIIisdestrooktussen dewoonwijkendespoorlijnookingericht alsbedrijventerreinenzijnnieuwe stratenzoalsdeIndustriewegende Nijverheidsstraataangelegd.Deaande Industrieweggelegenwoningfabriek Elementumheeftindejarenzestigen zeventigvoordebouwvanhonderden flatwoningeninMaassluisenomliggende gemeentengezorgd.Indeloopvandejaren tachtigverdweendezefabriekeneind jarennegentigverreesopdieplekeen nieuwewoonwijkgenaamdElysium. Destraatnamendaarverwijzennaar MaassluiseheldenuitdeFransetijd(1813).

historie 61
5 67

NVM-makelaar biedttoegevoegde waardebijverkoop vanwoning

Hetlijkteenvoudigomzelfjouweigenwoningteverkopen.Eveneentekstjemaken enmetfoto’sschieten.Eenvraagprijsbepalennawatonderzoekbijdeburenenop Funda.nl.Vervolgenseenpaargeïnteresseerdekopersontvangen,rondleiden,onderhandelenoverdeprijsendeverkoopis gesloten.Maarzoeenvoudigishettoch niet.Hoespringtjouwwoningeruit, zodatjeéndejuistebelangstellenden voorjouwwoningtrekténeenkoper vindt,diejouwwoninghelemaalzietzittenenbereidisdereëlemarktwaardete betalen?EenNVM-makelaarisvangrote waarde.Hij/zijheeftveelervaringmetde verkoopvanwoningenenbeschiktover eengedegenvakkennis.Bovendienheefthijgrootinzichtinde(regionale)markt.

Gedeeltelijkebegeleiding

JekuntbijeenNVM-makelaarnaasteenfull-servicepakketookterechtvooreendeeldienst,zoalshetbepalenvandevraagprijs.Hierop kunjevertrouwenopdeervaringeninzichtvandemakelaar.Jekunt vervolgensookkiezenvooronlineondersteuningofvervolgensalles zelfteregelen.Alsjebijvoorbeeldonderlegdbentindemarketingen hetookzietzittenteonderhandelenmetkandidaat-koperskandat eenoptiezijn.Erkomtechtermeerkijken.Hoezithetmetdebouwkundigestaatvandewoning?Zijnerinvesteringennodigomdeverkoopprijsnietnadeligtelatenbeïnvloeden?Enishetbijvoorbeeld nodigdingenaantepassenindewoningzodatergeengebreken wordengeconstateerddoordekoper?

Nogmeervoordelen

Eenuitgekiendpubliciteitsplanbijdeverkoopvandewoningmeteen mooiebrochureeneenvideopresentatiewerktuiteraardinjouwvoordeel.VanzelfsprekendmeldtdeNVM-makelaardewoningdirectaan bijdeNVM-database,dieaangeslotenisophetNVM-netwerk.HierdoorwordenautomatischealleNVM-makelaarsopdehoogtegesteld vanjouwhuisinverkoop,watgarantiebiedtvoorhetbereikenvaneen optimalekringvanbelangstellenden.

OokbijonderhandelingenishetprettigomeenNVM-makelaarhet werktelatendoen.Hetblijktlastigtezijnnuchterindeonderhandelingenteblijvenwanneerernegatiefwordtgereageerdomdeprijsnaar benedentekrijgen,ditgebeurtvakerdangedachtwordt.Eenmakelaarisrationeelenweetuitervaringwatdewoningminimaalmoetopbrengenenwathetmaximalerendementis.

BijhetvervolgprocesneemtNVM-makelaarveelwerkuithanden, denkaanhetopstellenvaneenkoopovereenkomst,hettransportvan dewoningviadenotaris,controleeneindinspectievoordeoverdracht.MeteenNVM-makelaarkomjetoteenzooptimaalmogelijk resultaat.WeetookdatdeverkopendeNVM-makelaaralleenjouw belangenbehartigt.KijkvooreendeskundigeenbetrouwbareNVMmakelaarbijuwindebuurtopwww.nvm.nlbijderubriek‘zoekNVMmakelaar’.

kopen+verkopen 63
DerolvandeNVM-makelaar bijhetverkoopproces • Behartigenvandebelangenvandeverkoper • Inspectievandewoning • Controlevandemarktprijzenindeomgeving • Adviesovereenrealistischevraagprijs • PlaatsingvandewoningindeuitgebreideNVM-database • Opstellenvaneenuitgekiendpubliciteitsplan • Plaatsingopfunda.nlenmogelijkandereinternetsitesinoverleg • Coördinerenenbegeleidenvandebezichtigingen • Voerenvandeonderhandelingenoverdeverkoop • Verstrekkenvaninformatieoveruwrechtenenplichtenevenals wetgeving • Opstellendanwelcontrolerenvandekoopovereenkomst • Organiserenvanhetpasserenvandetransportakteviade notaris • Controlerenvandeleveringsakte
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.