Page 1

NYHEDSBREV 03/2010

1170 står stadig på boligforeningens venteliste 1170 HAR STADIG EN PLADS PÅ VENTELISTEN I BILLUND BOLIGFORENING. Det blev resultatet af en kampagne, som boligforeningen igangsatte i foråret, og hvor medlemmerne af foreningen skulle reagere på, om de fortsat var medlem af foreningen eller ej. Det er en konsekvens af styringsreformen, at foreningen skal arbejde efter nye udlejningsregler. Vi skal fremover føre venteliste på samme måde som boligselskaber. Begge typer sidestilles nu i det, der kaldes boligorganisationer, og i den forbindelse skulle medlemmerne have mulighed for at bekræfte, at de vil have en anciennitet på ventelisterne, der svarer til deres gamle medlemsnummer. – Det har været et større administrativt arbejde at få fat i så mange som muligt af de, der i tidens løb har meldt sig ind i foreningen, siger Jørgen Bjerg Sørensen. – Vi har både annonceret efter folk og med hjælp fra Post Danmarks ”adresse-detektiver” har vi også fundet frem til en række medlemmers adresser. – Det har også været en stor opgave at informere om de nye regler, og her har vi haft god hjælp fra den ”pixi-bog”, som stadig kan ses på www.bovia.dk.

? u ER DoU d gen M E s e o m f o r e n in g V H o l ig lad id i b aneb d it f remt Væ l g r e t d in f ik har s

Med dens informationer har mange fundet ud af, hvad det egentlig gik ud på, at de nu skulle bekræfte deres medlemskab, og dermed indtage deres plads på ventelisten. – Vores administration har haft travlt med at svare på spørgsmål fra medlemmerne, og det er forståeligt, at folk har haft svært ved at finde ud af alle reglerne. ”Pixi-bogen” har i hvert fald været med til at synliggøre problemstillingerne på en mere overskuelig måde. Jørgen Bjerg Sørensen lægger vægt på, at boligforeningen selvfølgelig skal overholde lovgivningens krav til vedtægter, og derfor har foreningen også fået udarbejdet nye vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen. – Men det har nu heller ikke gjort det lettere for administrationen, at ministerium og Boligselskabernes Landsforening ikke har været helt enige i, hvordan loven skal fortolkes. De 1170 anses for at være et realistisk tal – også fordi de, der har tilmeldt sig, modtager en opkrævning i december på et gebyr, som skal være betalt inden seks uger, hvis man vil bevare sit medlemskab og plads på ventelisten.

1170 STÅ STADIG PÅ BOLIGFORENINGENS VENTELISTE SIDE 1

RIGTIGT AT GÅ IND I BOVIA-SAMARBEJDET SIDE 2-3

BILLIGERE HUSLEJE DE SIDSTE 3 MÅNEDER AF ÅRET SIDE 4 imageC onsult

BEBOERMØDER 2010 SIDE 4


Rigtigt at gå ind i Bovia-samarbejdet Efter mere end et år i Bovia-fællesskabet, der består af AAB Kolding og Billund Boligforening, konstaterer formanden for Billund Boligforening, Jørgen Bjerg Sørensen, at det var en klog beslutning, der i sin tid blev taget om samarbejde mellem de to foreninger. Det slog Jørgen Bjerg Sørensen fast ved Billund Boligforenings generalforsamling i foråret. – Samarbejdet lever fuldt ud op til forventningerne, og vi kan allerede nu se muligheder ved fællesskabet, sagde Jørgen Bjerg Sørensen: – Vi står bedre rustet til den fremtidige konkurrence på det almene område. Der tegner sig generelt et billede af, at administrationerne bliver større i kraft af, at der etableres fælles administrationer rundt omkring i landet. Dermed står man bedre rustet til den fremtidige konkurrence på det almene område, nævnte Jørgen Bjerg Søraensen, der også konkluderede, at medlemmerne ikke har oplevet nogen forandring i hverdagen, når de retter henvendelse til kontoret. Jørgen Bjerg Sørensen slog fast, at boligforeningen har fastholdt selvstændigheden som boligforening, ligesom der i øvrigt er foretaget en mindre ombygning af kontorlokalerne på Tværvej for at skabe bedre kontorindretning samt skabe frokoststue til personalet.

MERE OMTALE AF AFDELINGSBESTYRELSERNE Billund Boligforenings formand slog også et slag for afdelingsbestyrelserne i sin beretning. – Gennem de seneste år er der arbejdet for at få oprettet så mange afdelingsbestyrelser som muligt i vore afdelinger. Som et led i beboerdemokratiet finder bestyrelsen det naturligt, at der er et bindeled mellem beboere og administration, hvilket sker ved en afdelingsbestyrelse. Vi har afholdt kurser for de

nyvalgte bestyrelser i samarbejde med BL, Boligselskabernes Landsforening, og det er stadig hensigten, at der skal afholdes kurser, enten i regi af boligforeningen, eller at afdelingsbestyrelserne kommer på kursus, hvor det er BL, der er arrangør. Kurser alene gør det ikke, men det skulle gerne give en bedre indsigt og viden. Vi vil gerne opfordre til, at de, der engagerer sig i afdelingsbestyrelsesarbejdet, også tager imod kursustilbud, når der tilbydes. Jørgen Bjerg Sørensen lagde op til et øget samarbejde med afdelingsbestyrelserne, som igen skal få afdelingerne til at fungere bedre og skabe en bedre dialog med beboerne.

LANGTIDSBUDGETTER ER GODE Jørgen Bjerg Sørensen pegede også på, hvor vigtige de såkaldte langtidsbudgetter er. De bygger på en tilstandsvurdering i afdelingerne. – Vi er nu så langt fremme, at vi har et fornuftigt overblik over tilstandsvurderingen, og der er udarbejdet et foreløbigt udkast til langtidsbudget, som dog skal redigeres, før vi vil sende dem ud til afdelingsbestyrelserne. Der er dog ingen tvivl om, at de kommer til at indgå i de budgetter, som fremlægges på beboermøderne i september. – I driften indgår også forslag til renoverings- og forbedringsprojekter og i den forbindelse vil det være nødvendigt at have Landsbyggefonden med på banen, ellers vil det økonomisk ikke være muligt at gennemføre sådanne projekter, sagde Jørgen Bjerg Sørensen. – For at Landsbyggefonden vil indgå i sådanne projekter, kræver de såkaldte helhedsplaner, som ikke blot tager stilling til de byggetekniske forhold, men også de boligsociale forhold som f.eks. fremtidssikring, tilgængelighed, beboersammensammensætning m.v. Det er derfor vigtigt, at vi allerede i forbindelse


med udarbejdelsen af renoverings- og forbedringsforslag også inddrager de nævnte forhold og også udarbejder såkaldte helhedsplaner. – Der er desværre lange sagsbehandlingstider i Landsbyggefonden, hvilket ikke skyldes, at fonden er langsom i sagsbehandlingen, men derimod at der er mange sager, som skal behandles, og der er loft over de økonomiske rammer, som Landsbyggefonden har til rådighed fra år til år. Billund Boligforening kan dog glæde sig over, at der er ved at komme gang i det store renoveringsprojekt, som ligger for afdeling 14, Hyben-Kærvej. Landsbyggefonden har givet tilsagn om et støttet lån, og giver også driftsstøtte i det omfang, det er påkrævet. Der mangler dog stadig en del godkendelse, som skal på plads, inden arbejdet kan påbegyndes. Endvidere skal der også gennemføres en udbudsrunde. I Vorbasse er der indsendt et større projekt vedrørende renovering og fremtidssikring af afdeling 11, Bakkevej. Sagen er ikke endelig på plads. Det samme gælder også et projekt for afdeling 9, Grindstedvej.

EJENDOMSFOLKENES OMRÅDEKONTORER Ejendomsfunktionærerne i boligforeningen har ligeledes fået områdekontorer, som bl.a. er skabt for at give beboerne bedre service. – Der vil løbende ske en udbygning af servicemuligheder, bl.a. i form af it-løsninger, som har til hensigt at forbedre beboernes muligheder for at komme i kontakt med viceværterne, når der behov. Således har ejendomsfunktionærerne fået deres egen pcløsning, og de har alle gennemgået kurser på området, så de er rustet til at klare den opgave, så de kan klare de udfordringer, som forventes at komme såvel naturligt på grund af udviklingen i samfundet som lovgivningsmæssigt. Det er glædeligt at registrere, hvordan de tager de udfordringer op på en meget positiv måde.

NYBYGGERI BLEV FÆRDIGT TIL TIDEN Billund Boligforening har netop taget to nye byggerier i brug på henholdsvis Bakkelien og Center Syd II – i alt 56 boliger. – Vi synes, det færdige resultat lever op til forventningerne, sagde Jørgen Bjerg Sørensen på generalforsamlingen. – Der er selvfølgelig forhold, som kunne have været bedre, men vi er som bekendt bundet af en øvre økonomisk ramme, som vi ikke umiddelbart kan overskride. Det giver i sig selv nogle begrænsninger, og vi har da også været igennem den svære proces med prioriteringer – hvad vi har råd til, og hvad er nødvendigt for at boligerne kan fungere på en tilfredsstillende måde for beboerne. Og selv om vi havde en lang vinter, nåede byggeriet i store træk at blive færdig til tiden, og det er vores fornem-

Formanden for Billund Boligforening, Jørgen Bjerg Sørensen: - Et fortsat godt samarbejde med kommunen er ikke blot nødvendigt, men også meget vigtigt ved både nybyggeri og renoveringsprojekter. melse, at beboerne, der er flyttet ind, også er glade for boligerne. Jørgen Bjerg Sørensen understregede, at med den markante befolkningsudvikling der er i sigte for Billund Kommune, er det vigtigt, at boligforeningen er rustet til at tage fat på de kommende udfordringer. – Vi har fået henvendelser fra entreprenører, der har spændende byggeprojekter, som de gerne vil have realiseret, og jeg mener, vi kan klare byggeopgaverne. Det er vores indtryk, at kommunen fortsat mener, at boligforeningen skal være en aktiv samarbejdspartner i udbygningen af kommunen. Så et fortsat godt samarbejde med kommunen er ikke blot nødvendigt i forbindelse med evt. kommende nybyggerier, men bestemt også i forbindelse med de renoverings- og forbedringsprojekter, som nødvendigvis skal gennemføres i de eksisterende afdelinger, så de kan opretholde konkurrenceevnen på boligområdet, sagde Jørgen Bjerg Sørensen.

Billund har lidt mere af det hele Måske har du allerede set annoncerne i avisen og tv-reklamerne, som BL, Boligselskabernes Landsforening, har indrykket i bestræbelserne på at gøre befolkningen bekendt med den almene boligsektor. Lørdag den 11. september 2010 viser alle boligforeninger over det meste af landet, hvad de har at byde på over for interesserede. Og i Billund Boligforening er vi selvfølgelig overbeviste om, at vi i henhold til kampagnens motto ”har lidt mere at byde på”. Vi holder åbent hus i flere af boligforeningens afdelinger – og ikke mindst er der grund til at være stolte af boligforeningens nybyggeri på Bakkelien og Gammel Bro (Center Syd) og den renoverede administrationsbygning på Tværvej, som danner gode rammer for administrationspersonalet.


Billigere husleje de sidste 3 måneder af året Huslejen falder i de kommende 3 måneder for alle lejere i Billund Boligforening. Det sker, fordi Billund Boligforening får den indbetalte lønsumsafgift i perioden 1996-2008 tilbage, oplyser direktør, Per Nielsen. Det drejer sig om 1 millioner kroner (inklusiv renter), som Billund Boligforening har valgt skal tilbagebetales til lejerne over 3 måneder, fra 1. oktober 2010 til 1. december 2010. Hvis man får boligstøtte, vil Billund Kommune blive orienteret herom. Det er en højesteretsdom fra 2008, som Boligselskabernes Landsforening (BL) vandt, som nu betyder, at staten skal betale de mange penge tilbage. Dommen fastslår, at ejendomsadministration af egne afdelin-

ger ikke er lønsums-afgiftspligtig, men kun pligtig for de boliger, vi administrerer for andre. Pengene udbetales til nuværende lejere, også selvom de ikke har boet i Billund Boligforening i perioden 1996-2008. På samme måde får lejere, der har været med til at betale, men nu er fraflyttet, ikke del i pengene. Det kan synes uretfærdigt, men vi må indordne os under de vedtagne regler, siger Per Nielsen. Vi synes måske nok, det havde været en mere retfærdig fordeling, hvis pengene var gået til de enkelte afdelinger, og eksempelvis indgået i 10 års planen. Men det må vi desværre ikke.

Beboermøde 2010 Afdeling Dag Dato Tidspunkt Sted 1 Parcelhusene Tirsdag 07.09.2010 Kl. 16.30 Tværvej 3 3 Blokkene Onsdag 08.09.2010 Kl. 16.30 Tværvej 3 7 Møllevej-Møllevænget Torsdag 09.09.2010 Kl. 16.30 Tværvej 3 9 Grindstedvej Onsdag 08.09.2010 Kl. 16.30 Tværvej 3 11 Vorbasse Onsdag 08.09.2010 Kl. 19.30 Vorbasse Kro 12 Plougslundvej Tirsdag 07.09.2010 Kl. 16.30 Grønningen 47 14 Kærvej-Hybenvej Tirsdag 07.09.2010 Kl. 19.00 Grønningen 47 17 Ved Søen Onsdag 08.09.2010 Kl. 16.30 Grønningen 47 18 Bygager Onsdag 08.09.2010 Kl. 16.30 Grønningen 47 19 Buen-Lindevej Torsdag 09.09.2010 Kl. 18.00 Tværvej 3 20 Stendyssen Onsdag 08.09.2010 Kl. 16.30 Grønningen 47 21 Fælleden Onsdag 08.09.2010 Kl. 16.30 Grønningen 47 22 Bopladsen Onsdag 08.09.2010 Kl. 16.30 Grønningen 47 23 Ved Åen-Tværvej Mandag 13.09.2010 Kl. 16.30 Tværvej 3 24 Gammel Bro 50+60 Tirsdag 14.09.2010 Kl. 16.30 Tværvej 3 30 Vorbasse Onsdag 08.09.2010 Kl. 19.30 Vorbasse Kro 31 Vorbasse Onsdag 08.09.2010 Kl. 19.30 Vorbasse Kro 32 Vorbasse Onsdag 08.09.2010 Kl. 19.30 Vorbasse Kro

Fælles dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 3. Regnskabsorientering 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 5. Godkendelse af driftsbudget for det kommende år 6. Valg af formanden og medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter 7. Eventuelt

Nyhedsbrev nr. 2 - 2010  

Nyhedsbrev for beboerne i Billund Boligforening

Nyhedsbrev nr. 2 - 2010  

Nyhedsbrev for beboerne i Billund Boligforening

Advertisement