Jaarverslag 2008 def

Page 1

J a a r ve r s l ag 2 0 0 8 Bont voor dieren

Â


het beschermen van dieren tegen de bontindustrie en voert daarom campagne

Stichting Bont voor Dieren heeft als doel

tegen bont. Bont voor Dieren vraagt consumenten om geen bont meer dragen. De stichting ijvert ervoor om modeontwerpers en winkelketens ertoe te bewegen geen bont meer op te nemen in hun collectie of assortiment. Via een politieke lobby tracht Bont voor Dieren een wettelijk verbod op de nertsenfokkerij in Nederland te bewerkstelligen. Daarnaast zet de stichting zich in voor een verbod op de muskusrattenbestrijding. Tevens heeft de stichting ten doel het milieu en de natuur te beschermen.

Ook internationaal is Bont voor Dieren actief. De stichting voert campagne om een einde te maken aan de zeehondenjacht, jacht met wildklemmen en de handel in honden- en kattenbont.

‘When you stop buying the animals stop dying.’ is het uitgangspunt. Als er wereldwijd geen bont meer wordt verhandeld, dan komt er een einde aan pelsdierenleed.

Jaarverslag 2008


Inhoudsopgave Voorwoord

Voorwoord 3

1. Beleid en campagnes Inleiding 1.1 Bont en mode 1.2 Nertsen 1.3 Zeehonden 1.4 Overige dieren 1.5 Samenwerking (nationaal en internationaal) 1.6 Milieu

5 5 9 19 22 25 27

Inleiding 2.1 Logo en huisstijl 2.2 Websites 2.3 BontBericht en Nieuwsflits 2.4 Informatiefolder 2.5 Stands 2.6 Presentatiewand 2.7 Lessen 2.8 Persaandacht

29 29 29 30 30 30 30 30 31

2. Communicatie en voorlichting

3. Financieel beleid en fondsenwerving Inleiding 3.1 Mailingen 3.2 Fondsenwerving 3.3 Kengetallen 3.4 Bedrijfssponsoring 3.5 Sponsorloterij 3.6 Norm voor kosten beheer en administratie 3.7 Merchandise

33 33 33 35 35 35 35 35

Inleiding 4.1 Bestuur 4.2 Personeel 4.3 Vrijwilligers en stagiaires 4.4 CBF-keurmerk voor Goede Doelen 4.5 Statuten 4.6 Automatisering 4.7 Archief 4.8 Huisvesting 4.9 Duurzaamheid en diervriendelijkheid

37 37 37 38 38 38 38 39 39 39

4. Personeel en organisatie

5. Verantwoording Inleiding 5.1 Drie principes 5.2 Verkorte jaarrekening 5.3 Accountantsverklaring

41 41 44 46

Het jaar 2008 kenmerkt zich als een zeer geslaagd mediajaar voor Bont voor Dieren. Onze talrijke campagnes kregen veel aandacht van de pers. Opvallend daarbij is vooral de belangstelling van televisieprogramma’s voor de campagnes en doelstellingen van Bont voor Dieren. Hierdoor hebben we de misère van de dieren in de bontindustrie ruim onder de aandacht kunnen brengen. Bovendien heeft Bont voor Dieren voor het eerst in haar bestaan een nationale tv-campagne uitgezonden en ook daar veel aandacht mee gegenereerd. Media-aandacht is uiteraard geen doel op zich, maar wel een belangrijk middel om onze doelen te bewerkstelligen. De aanhouder wint! Op 1 april sloten ook de laatste vossenfokkerijen in Nederland hun poorten - de chinchillafokkerijen waren al allemaal dicht. Dit is het resultaat van intensief lobbyen en campagnevoeren door Bont voor Dieren in de jaren negentig. Het is het zoveelste bewijs dat dierenbeschermers een lange adem nodig hebben, maar dat er daadwerkelijk resultaat valt te boeken. Op de valreep van het jaar werd een algeheel verbod op honden- en kattenbont in de Europese Unie van kracht. Bont voor Dieren was binnen Europa een van de grote aanjagers van dit verbod. Nertsenfokverbod? Helaas is in 2008 een wettelijk verbod op het fokken van nertsen in Nederland nog niet gerealiseerd. Wel voerde Bont voor Dieren een aansprekende campagne, zowel inhoudelijk als publicitair, voor een nertsenfokverbod. Hierdoor zijn miljoenen mensen met de neus op de feiten over bont gedrukt. De behandeling van het wetsvoorstel dat een dergelijk verbod moet regelen is echter door de Tweede Kamer naar 2009 doorgeschoven. Wij zijn verheugd dat we de medewerking en steun ontvingen van veel prominente Nederlanders voor deze campagne. De overhandiging van maar liefst 60.000 handtekeningen was een van de vele hoogtepunten van deze campagne. Mode Mede dankzij de samenwerking met aansprekende rolmodellen was er stijgende en positieve belangstelling van glossy’s voor ons werk. Aangezien deze worden gelezen door potentiële bontdraagsters én stake holders in de fashion industry is dit een des te verheugender ontwikkeling. Achterban De succesvolle campagnes en de veelvuldige aanwezigheid van Bont voor Dieren in de pers hadden bovendien hun weerslag in het gestaag groeiende aantal donateurs van Bont voor Dieren. Hieruit concluderen wij dat het publiek onze inspanningen (h)erkent, waardeert en honoreert. Tot slot Dit verslag biedt een selectie van belangrijke, spraakmakende of opvallende activiteiten die Bont voor Dieren het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Het is géén volledig overzicht: Bont voor Dieren ondernam, ook op de achtergrond, nog tal van andere zaken die uiteindelijk van belang zijn om ons einddoel, een bontvrije en diervriendelijke wereld, te bereiken. Drs. Ton Dekker Voorzitter

2

3


1. Beleid en campagnes Bont voor Dieren heeft in 2008 zeer intensief campagne gevoerd op diverse dossiers. Als gesprekspartner van andere maatschappelijke organisaties, politici en beleidsmakers hebben we ons ingezet voor een diervriendelijker wereld zonder bont. Ook op internationaal terrein hebben wij geopereerd, onder meer via campagnes van de Fur Free Alliance, als lobbyorganisatie bij de Europese Unie, als waarnemer van de zeehondenjacht in Canada en tijdens een internationale conferentie in Praag.

1.1 Bont en mode Design Against Fur In januari gaat de zesde editie van Design Against Fur, de internationale ontwerpwedstrijd tegen bont, van start. Studenten aan hogescholen en universiteiten uit de hele wereld kunnen meedoen door een affiche tegen bont te ontwerpen. Bont voor Dieren organiseert de wedstrijd in Nederland. Met Design Against Fur willen wij jongeren stimuleren hun talenten in te zetten tegen dierenleed en met de affiches zoveel mogelijk mensen bewust maken van het dierenleed dat schuilgaat achter bont. Bont voor Dieren wordt hierin gesteund door onder meer Wim T. Schippers, Lode Schaeffer en Sjarel Ex, die het Comité van aanbeveling vormen. De beste ontwerpen worden door Bont voor Dieren (en de andere de deelnemende organisaties) ingezet in hun campagnes tegen de bontindustrie. Er zijn in 2008 weer vele duizenden inzendingen uit onder meer Rusland, de Verenigde Staten, Europa en Canada. Voor de tweede keer doet ook China mee aan de wedstrijd. In het najaar wordt de internationale winnaar van de vakjuryprijs (Grand Prize) bekendgemaakt. Het is Feng Chen, een student uit China. Zijn prachtige ontwerp is hiernaast te bewonderen. Het overweldigende succes van deze wedstrijd onder Chinese studenten toont bovendien dat ook dáár een groeiend bewustzijn ontstaat dat bont wreed en overbodig is. Deze wedstrijd vormt een niet te onderschatten bijdrage aan dat bewustwordingsproces. People’s Choice Award Bont voor Dieren geeft op 11 november met een persbericht het officiële startsein voor de publieksprijs (People’s Choice Award) van Design Against Fur. De internationale vakjury heeft uit de vele duizenden inzendingen een shortlist samengesteld. Iedereen kan tot eind november 2008 via www.bontvoordieren.nl stemmen op zijn favoriete poster tegen bont. Uiteindelijk wordt ook door het publiek het ontwerp van Feng Chen verkozen tot favoriete poster.

Bloedmooi: Bont voor Dieren in Museum Het Schielandshuis In Museum Het Schielandshuis in Rotterdam is tot en met maart de tentoonstelling Bloedmooi - onze dubieuze relatie met het dier te zien. De tentoonstelling roept vragen op over onze omgang met dieren. Dit gebeurt onder meer middels objecten - zoals bontjassen - die Bont voor Dieren ten stelligste afwijst. Juist daarom acht Bont voor Dieren het belangrijk medewerking te verlenen aan de tentoonstelling. Op deze 5


Voor de titel Dom Bontje komen zangeres Liesbeth

List,

schilderes

Ans Markus,

manier kan Bont voor Dieren de bezoekers de afschuwelijke werkelijkheid achter zogenaamde pronkobjecten laten zien. De zaal over Bont voor Dieren toont onder meer een deel van ons campagnemateriaal, bont van spijtoptanten (zoals een nertsenbontkraagje van Ayaan Hirsi Ali), fragmenten uit Villa Achterwerk over onze Bonttest en een impressie van onze diervriendelijke modeshow. Ook kunnen bezoekers via view masters indrukwekkende beelden bekijken uit de bontindustrie.

presentatrice

Campagne Bontmelding

Irene van de Laar, zanger Gerard Joling en trendwatcher

Adjiedj Bakas

in aanmerking.

Deze vijf werden in 2008 allemaal gesignaleerd

vs COOL

De al jaren lopende Campagne Bontmelding vindt ook in 2008 doorgang. Deze campagne is een geschikte manier om een breed publiek te betrekken bij de doelstellingen van Bont voor Dieren. En bovendien effectief: de vele sympathiserende consumenten die aan de bel trekken als ze ergens bont signaleren vormen een netwerk in heel Nederland. Dit stelt Bont voor Dieren in staat verder te bouwen aan een database van bontvrije en niet-bontvrije winkels door het hele land.

Cool vs Cruel: Bont voor Dieren lanceert internetverkiezing Op 4 december lanceert Bont voor Dieren de internetverkiezing Cool vs Cruel 2008. Via www.bontvoordieren.nl kan iedereen vanaf dat moment stemmen wie Dom Bontje en Coole Bontgenoot 2008 worden. Bont voor Dieren vraagt met de verkiezing aandacht voor het dierenleed dat aan bont kleeft. Ook worden bekende mensen gewezen op hun voorbeeldfunctie als het om het dragen van bont gaat. In de categorie Cool zijn actrice Georgina Verbaan, actrice en schrijfster Karen van Holst Pellekaan, tv-presentator Henny Huisman, wethouder Robert Blom en schrijfster Annemarie Postma genomineerd vanwege hun inspanningen voor een bontvrije wereld. Voor de titel Dom Bontje komen zangeres Liesbeth List, schilderes Ans Markus, presentatrice Irene van de Laar, zanger Gerard Joling en trendwatcher Adjiedj Bakas in aanmerking. Deze vijf werden in 2008 allemaal gesignaleerd in echt bont.

in echt bont.

In Nederland wordt gelukkig weinig bont gedragen. Toch zijn er helaas nog steeds bekende Nederlanders die bont dragen. Bont voor Dieren wil hen via deze actie bewust maken van het vreselijke leed dat aan bont kleeft – en van hun voorbeeldfunctie. Uiteraard krijgen de genomineerden gelegenheid tot eerherstel als voortschrijdend inzicht hen tot diervriendelijker keuzes brengt.

Monique van de Ven: ‘Bont kan echt niet meer’ Succes door Cool vs Cruel! Eén prominent persoon die in ieder geval door deze editie van de wedstrijd besloot om geen bont meer te dragen was actrice Monique van de Ven. Naar aanleiding van haar aanvankelijke nominatie liet zij weten: ‘Ik heb het met mijn zoon over jullie brief gehad. En hij zei ook dat bont écht niet kan.’ Verder zei de actrice onder meer: ‘Jullie hebben natuurlijk gewoon gelijk, bont kan niet.’ De stemming zal in februari 2009 worden afgesloten. Claudia Linssen, directeur Bont voor Dieren: ‘Goed nieuws is dat er veel meer VIP’s zijn die het goede voorbeeld geven, dan andersom! Ook onder bekende Nederlanders is bont beslist niet populair.’

6

7


Miljonair Fair: Bont voor Dieren voert actie tegen bont met Pamela Anderson

dan ook prominent haar oren en kleding. Ter plekke levert zij kritiek op het vele aanwezige bont en ze schuwt de confrontatie met bontdragers daarbij niet.

Pamela Anderson stuurt brief aan Beatrix: ‘Bont is niet sexy!’ Pamela Anderson verstuurt op 10 december - vooruitlopend op haar bezoek aan de Miljonair Fair - een brief aan koningin Beatrix waarin zij haar afkeer van bont uitspreekt. Bont voor Dieren heeft Anderson benaderd met het verzoek om een statement te maken tegen bont in het kader van haar bezoek aan de Miljonair Fair in Amsterdam - een gelegenheid die erom bekendstaat bontdragers aan te trekken.

Bont voor Dieren en Pamela Anderson geven persconferentie ‘Fur coats are worn by beautiful animals and ugly people’ Op 12 december, the day after de Miljonair Fair, geeft Pamela Anderson op verzoek van Bont voor Dieren een persconferentie op luchthaven Schiphol in Amsterdam. lllustionist Hans Klok sluit zich hierbij aan. Anderson en Klok dragen het bekende T-shirt van Bont voor Dieren met de tekst ‘Fur is worn by beautiful animals and ugly people’. Anderson zet tijdens deze persconferentie nogmaals uiteen waarom mensen geen bont moeten kopen of dragen. Ook verklaart ze wederom haar steun voor de campagne voor een nertsenfokverbod van Bont voor Dieren.

In de brief spreekt Anderson bovendien de hoop uit dat er een volledig bontfokverbod in Nederland komt. Bont voor Dieren is blij met dit steuntje in de rug voor haar campagne voor een nertsenfokverbod. www.bontvoordieren.nl

Bont voor DiErEn heb je echt bont in een winkel ontdekt? vertel het ons op www.bontmelding.nl

December 10, 2008

twijfel je nog na deze test? niet kopen, niet aantrekken!

HRH Queen Beatrix Noordeinde Palace Your Majesty: I’m thrilled to be visiting Holland this week not only because of the country’s charm but also because of its progressive outlook on two issues close to my heart: sex and animal rights.These topics overlap when it comes to fur: Nothing has less sex appeal than a fur coat. I was thrilled to learn from PETA and Bont voor Dieren that Holland has banned several kinds of fur farming, and I hope it will consider enacting a ban on all types of fur farming.The majority of Dutch citizens are opposed to wearing fur, and a ban on fur farming would be an enormous inspiration for other countries and animal lovers around the world. I hope my presence at the Millionaire Fair will encourage people to consider that they can have a look that kills without killing and that nobody should support gassing, strangling, or electrocuting animals - especially for a luxury item. I hope that my next visit will be to celebrate a complete ban on fur farming in Holland. Kind regards,

Pamela Anderson

Bont voor Dieren geeft een persverklaring uit blij te zijn dat de actrice zo’n duidelijk statement maakt tegen bont voorafgaand aan de opening van de Fair: ‘Helaas zijn veel bezoekers van deze Fair in de veronderstelling dat het chique zou zijn om echt bont te dragen. Wij zijn daarom verheugd dat Pamela Anderson dit duidelijke statement maakt. Het is natuurlijk des te saillanter dat zij haar brief aan Beatrix richt omdat de koningin zelf vaak in echt bont wordt gesignaleerd. Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe zij op deze brief reageert!’ Ook op de Fair zelf laat Pamela Anderson zich niet onbetuigd. Van tevoren leverde Bont voor Dieren op haar verzoek veel campagnemateriaal bij haar af. Terwijl ze de toegestroomde tv-ploegen, onder meer van SBS Shownieuws en RTL Boulevard, te woord staat tijdens de Fair sieren onze buttons en stickers tegen bont 8

Echt of nEp? DoE DE Bont voor DiErEn B o n t tE s t !

Voeltest

Ec h t bon t Im Itat IEbon t

KijKtest

Ec h t bon t

I mI tat I Eb o n t

Wrijf het bont tussen je duim en wijsvinger. Voelt glad en zacht aan. Voelt stroef aan, een beetje plakkerig zelfs. blaas zachtjes op de haartjes, zodat je de onderlaag goed ziet. bestaat vaak uit diverse soorten haar. De ondervacht is pluizig, zoals bij een poes of hond. Vaak steken er lange, dikkere haren uit die aan de onderkant meestal een andere kleur hebben. De onderste laag is echt leer. Valt niet zo soepel uit elkaar als echt bont. alle haren zijn ongeveer even dik. Vaak zijn niet duidelijk echt verschillende soorten haar te zien. De lange haren zijn in één kleur. De onderste laag is van stof.

DEzE tWEE tEStJES kun JE bEtEr nIEt In DE WInkEl DoEn!

PriKtest

Ec h t bon t ImItat IEbon t

VuurProef

Ec h t bon t ImI tat IEbon t

Prik met een speld dwars door het bont. De speld gaat er moeilijk doorheen. Je moet even doordrukken. De speld glijdt gemakkelijk door de onderlaag. trek voorzichtig een paar haartjes uit het bont en houd deze bij een vlam. Verschroeit als je eigen haar. De haartjes verschrompelen helemaal. Stinkt ook net zo. Smelt en ruikt als verbrand plastic. aan de topjes voel je harde bolletjes. (Eerst laten afkoelen!)

Behalve talloze fotografen en journalisten van onder meer Parool, AD, Novum Nieuws en ANP, zijn er ook cameraploegen van SBS Shownieuws, RTL Boulevard en ANP. Voor elk neemt Anderson ruim de tijd om haar afkeer van bont en steun voor onze nertsencampagne uit te spreken.

Bonttest op creditcard De bonttest op creditcardformaat wordt verspreid, onder meer via onze infopakketten. Op aanvraag is de test gratis verkrijgbaar. Ook ontvangen winkeliers de test als er een bontmelding is gedaan over hun bedrijf. De bonttest past in de trend om modebewuste consumenten met een knipoog te wijzen op het belang van een diervriendelijke, bontvrije lifestyle.

1.2 Ner tsen Don’t fok with me! Een dossier waaraan Bont voor Dieren ook veel aandacht schenkt in 2008 is de nertsencampagne. Logisch, want in oktober 2008 vindt eindelijk de eerste plenaire behandeling van het wetsvoorstel voor een verbod op de nertsenfokkerij plaats. Een wetsvoorstel waarvoor Bont voor Dieren al jaren intensief lobbyt. In Nederland worden jaarlijks 4,8 miljoen nertsen vergast. Alleen in China en Denemarken worden nog meer nertsen gedood. In Nederland wordt nauwelijks bont gedragen. De nertsenvachten zijn grotendeels bestemd voor de export. Een Nederlands verbod zal een krachtig politiek signaal zijn met een belangrijke internationale uitstraling. Nertsen zijn ook na honderd jaar gevangenschap nog niet gedomesticeerd. Nertsen in fokkerijen hebben nog steeds dezelfde eigenschappen als nertsen in het wild. Het zijn van nature solitair levende roofdieren. Dat betekent dat ze nooit wennen aan het leven op een pelsdierenfokkerij. De dieren worden in april geboren en in november gedood kort nadat zij hun wintervacht hebben gekregen. In Nederland hebben zo’n 165 nertsenfokkers in totaal 200 fokkerijen. Dierenbescherming Om onze lobby en campagne verder te verstevigen is Bont voor Dieren al eerder, eind 2007, een samenwerkingsverband aangegaan met de landelijke Dierenbescherming. Dit houdt in dat Bont voor Dieren mede uit naam van deze organisatie de lobby- en campagnewerkzaamheden voor een nertsenfokverbod uitvoert en dat de beide organisaties kennis over (de voortgang) van dit dossier actief delen.

9


Politieke lobby

Netwerk: item over nertsenfokkerij

Het spreekt vanzelf dat in aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer de politieke lobby van Bont voor Dieren ten behoeve van het wetsvoorstel (van SP en PvdA) voor een verbod op de nertsenfokkerij in Nederland verder is geïntensiveerd. Bont voor Dieren heeft de Tweede Kamerleden zeer actief van actuele informatie voorzien over nertsenfokkerijen, welzijnskwesties, ethiek en opinieonderzoeken.

Op 24 april zendt het actualiteitenprogramma Netwerk een item uit over het wetsvoorstel voor een verbod op de nertsenfokkerijen in Nederland. Ruim aandacht hierin voor Bont voor Dieren middels een interview met directeur Claudia Linssen. De beelden van de nertsenfokkerij die worden getoond spreken voor zich.

Juridische procedures

Opinieonderzoek door Planet Panel in opdracht van Bont voor Dieren bevestigt in juli dat een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen het ‘produceren’ van bont is. De uitkomsten van dit meest recente opinieonderzoek zijn de zoveelste bevestiging dat Nederlanders echt een einde aan deze sector willen. Bont voor Dieren roept Tweede Kamerleden dan ook op hiermee rekening te houden als ze stemmen over een nertsenfokverbod.

Opiniepoll: meerderheid bevolking voor afschaffing nertsenfokkerij

ERIj

Bont voor Dieren voert gedurende het hele jaar geregeld juridische procedures tegen vestiging en uitbreiding van nertsenfokkerijen. Zie hiervoor paragraaf 1.6.

okker ij

ieren.

en

nleed.

erlandse sen leven in de Ned Ruim 4 miljoen nert n opgeslowel, leven? Ze zitte bio-industrie. Hoe n van hun dgazen kooitjes. Gee ten in kleine, draa Niet rennen, ze hierin uitleven. behoeften kunnen water om vluchten. Er is geen zich verstoppen of maanden in te vissen. Na acht in te zwemmen en en gevild. ast verg ze t worden vol verveling en angs export. Voor bestemd voor de Hun vachtjes zijn worden n en jassen die erva de mutsen, kragen vriendelijke stijlvolle en dier gemaakt bestaan alternatieven.

n.

woonplaats

E-mail

Handtekening

Don’t fok with me!

Petitie Mede dankzij de campagne op radio en tv en de media-aandacht voor onze acties tekenen vele duizenden burgers in 2008 voor een nertsenfokverbod. Via de petitie op www.bontvoordieren.nl, via onze handtekeningenlijsten op papier en via sms.

Hou mij op de hoogte

Website nertsenfokverbod

ja Nee ja Nee ja Nee ja Nee ja Nee ja

Een prominent onderdeel van www.bontvoordieren.nl is gewijd aan de campagne voor een nertsenfokverbod. Hier is onder meer de petitie te vinden waar bezoekers hun steun kunnen betuigen voor afschaffing van deze zeer dieronvriendelijke sector. Er is achtergrondinformatie over de nertsenbontindustrie in Nederland te vinden, het hoe en waarom van een verbod, e-cards, radiospotjes en een gastenboek met ruimte voor een persoonlijke boodschap van de bezoekers. Hiervan is door de bezoekers veelvuldig gebruikgemaakt.

Boomerangkaarten

Nee ja Nee ja Nee ja Nee

bus 92044, 1090 aa

t voor dieren, Post

PvdA sluit zich aan bij initiatiefwet SP Bont voor Dieren laat in januari in een persverklaring weten verheugd te zijn dat regeringspartij PvdA zich aansluit bij het wetsvoorstel van de SP, omdat de kans dat het wetsvoorstel wordt aangenomen hiermee groter wordt.

Van de respondenten geeft 83,4% aan een negatief beeld te hebben als ze denken aan bont dat is verwerkt in kleding. Slechts 8,8% heeft daar juist een positief beeld bij. De vraag ‘In hoeverre vindt u het aanvaardbaar of onaanvaardbaar dat dieren speciaal voor hun bont worden gefokt (of bejaagd) en gedood?’ beantwoordt 72,3% met tamelijk tot zeer onaanvaardbaar. Slechts 2,8% vindt het zeer aanvaardbaar om dieren specifiek voor hun bont te gebruiken. Op de vraag ‘Bent u voor een verbod op het fokken van nertsen?’ geeft 77,3 % van de respondenten ondubbelzinnig ‘ja’ als antwoord.

Boomerang staand.indd 1

19-08-2008 12:24:44

In september worden tienduizend gratis Boomerangkaarten van Bont voor Dieren verspreid in bioscopen. De boodschap op de voorzijde luidt: Don’t fok with me! Op de achterzijde is beknopte informatie te lezen over onze campagne - plus een uitnodiging om naar de Nacht van de Nerts te komen. De kaarten blijken erg populair onder de doelgroep. Bont voor Dieren krijgt een fikse korting van Boomerang, waardoor deze actie tegen een aantrekkelijk bedrag kan worden uitgevoerd.

amsterdam

Groeistop nertsenfokkerij Op 14 januari dienen Tweede Kamerleden Van Velzen (SP) en Waalkens (PvdA) hun initiatiefwet om een einde te maken aan de nertsenfokkerij in Nederland gezamenlijk in. In de praktijk komt dit er tevens op neer dat er vanaf deze week een groeistop voor de sector geldt. Bont voor Dieren is blij met de rem op de onstuimige groei van deze dieronvriendelijke sector: ‘Deze rem op de groei van de nertsenfokkerijen is hard nodig om te voorkomen dat bedrijven anticiperen op een verbod en nog snel proberen uit te breiden. Bont voor Dieren heeft bovendien goede hoop dat het wetsvoorstel wordt aangenomen. En dat is hard nodig voor de miljoenen nertsen die elk jaar worden gedood voor een overbodig product.’ Het wetsvoorstel bepaalt dat degenen die na 17 januari 2008 een nertsenfokkerij hebben overgenomen in principe niet in aanmerking komen voor het overgangsrecht. Wanneer er geen sprake is van bijzondere omstandigheden heeft de overdracht van een nertsenfokkerij na 17 januari 2008 tot gevolg dat de verkrijger van het bedrijf na inwerkingtreding van het wetsvoorstel niet in aanmerking komt voor de overgangstermijn en de nertsenfokkerij moet beëindigen. Het staat nertsenfokkers uiteraard vrij om hun nertsenfokkerij eerder te beëindigen of om te zetten in een ander bedrijf. Het wetsvoorstel voorziet er in dat zittende nertsenfokkers hierdoor de gelegenheid hebben de door hen al gedane investeringen terug te verdienen gedurende de overgangstermijn van 10 jaar, maar laat uitbreiding van nertsenfokkerijen na 17 januari 2008 niet toe.

10

Fietstaxi’s In augustus en september rijden er door Amsterdam drie fietstaxi’s met reclame voor de Nacht van de Nerts. Ook prijken hierop de Bont voor Dieren- en Dierenbescherminglogo’s. Het blijkt een grappige en onverwachte manier om een breed publiek te attenderen op onze nertsencampagne.

Nacht van de Nerts Een van de hoogtepunten van de campagne voor een nertsenfokverbod is de Nacht van de Nerts. Dit ambitieuze pr-offensief voor de nerts vindt plaats op vrijdag 19 september in meerdere ruimtes van Felix Meritis te Amsterdam. Er bestaat veel belangstelling voor de Nacht van de Nerts van publiek en media - en niet te vergeten van de deelnemers. Veel prominente Nederlanders treden op tijdens de Nacht van de Nerts. Allen geheel belangeloos! Giel Beelen en Georgina Verbaan testen als quizmasters de kennis van de bezoekers over bont en nertsen. Leon Verdonschot interviewt Paul Cliteur over dierenrechten. Karen van Holst Pellekaan neemt ons mee naar het leven van nertsen in de natuur; Marian Mudder neemt een deel van de presentatie voor haar rekening; Elsbeth Etty onderzoekt in haar lezing de burgerlijke ongehoorzaamheid; filosoof Erno Eskens spreekt over radicalisering. Loesje (van de posters) geeft een workshop over het maken van anti-bontslogans. Cindy Pielstroom zit een debat voor over bontvrije principes tussen professionals uit de modewereld, met 11


Giel Beelen en Georgina Verbaan testen als

onder meer Hilmar Mulder (Grazia) en Marijke Helwegen. Yvonne Kroonenberg en Mensje van Keulen nemen het in hun voordrachten op voor de nertsen! Bont voor Dieren vertoont een aangrijpende film over een stoere New Yorker die zich ontpopt tot een bewogen campaigner tegen bont. Tweede Kamerleden Boris van der Ham (D66), Esther Ouwehand (PvdD) en Krista van Velzen (SP) gaan met elkaar in gesprek over bont en nertsen. Ter afsluiting geeft Vincent Bijlo een memorabele bespiegeling over deze dieren.

quizmasters de kennis van de bezoekers over bont en

Persaandacht is er in ruime mate, onder meer van SBS Shownieuws, Grazia, Glamour, Party, Vroege Vogels, Echo, het Parool, het AD en andere kranten.

nertsen.

VIP’s zeggen ‘NEE’ tegen nertsenfokkerij Op 3 oktober ontvangen alle 150 Tweede Kamerleden een brandbrief van bijna 70 prominente Nederlanders. In deze brief doen de VIP’s een dringende oproep aan de politici om vóór een verbod op de nertsenfokkerij te stemmen. De brief is een initiatief van actrice Karen van Holst Pellekaan en Bont voor Dieren. Later sluiten zich nog meer mensen bij het initiatief aan, onder wie Youp van ’t Hek. Karen van Holst Pellekaan over haar beweegredenen voor dit initiatief: ‘Economisch gewin kan en mag niet alles rechtvaardigen: het fokken van 4,5 miljoen nertsen voor hun vacht is wreed en overbodig. De meeste Nederlanders willen dat het verboden wordt!’

Amsterdam, 2 oktober 2008 Geachte, De Tweede Kamer buigt zich in de week van 6 oktober over een wetsvoorstel om een einde te maken aan de pelsdierfokkerij in Nederland. Gezien het grote belang dat onze samenleving hecht aan een nertsenfokverbod willen wij, bezorgde burgers en dierenvrienden, graag het belang van het wetsvoorstel benadrukken. Een fatsoenlijke samenleving vereist dat wie een dier van zijn of haar leven berooft daarvoor minimaal een zwaarwegende reden moet hebben. Dit ethische uitgangspunt is al sinds 1992 verankerd in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) middels het ‘Nee, tenzij-principe’. Een bontjas of bontkraagje geldt in de eenentwintigste eeuw in onze samenleving niet langer als een zwaarwegende reden. Bont wordt als een extreme vorm van misbruik van dieren beschouwd. Een hele reeks van opiniepeilingen, uitgevoerd in de afgelopen vijfentwintig jaar, wijst uit dat zo’n driekwart van de Nederlandse bevolking tegen bont(fokkerij) is. In Nederland wordt dan ook vrijwel geen bont meer gedragen. Het wetsvoorstel om de fok van nertsen niet langer toe te staan vormt feitelijk het logische sluitstuk van het eerdere verbod op fokken van vossen en chinchilla’s en het importverbod van zeehondenbont. Een inventarisatie in 2007 uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van het ministerie van LNV bevestigde opnieuw dat nertsen geen gedomesticeerde dieren zijn en in de nertsenfokkerij met allerlei vormen van (ernstige) welzijnsproblemen kampen – nog afgezien van hun ontijdige dood. Nertsen zijn solitaire roofdiertjes die in een territorium van 1 tot 5 vierkante kilometer behoren te leven, rond en in het water. Zeker niet in draadgazen kooitjes met duizenden soortgenoten op een kluitje. Het belangrijkste argument van tegenstanders van een nertsenfokverbod luidt dat een fokverbod in Nederland zou kunnen leiden tot verplaatsing van de productie naar andere landen. En dan kunnen we het beter hier doen, want dan hebben we er nog toezicht op. Het is een argument dat om verschillende redenen niet deugt. Allereerst is het een onbewezen aanname waarvan het 12

13


tegendeel veel waarschijnlijker is. Engeland, Oostenrijk en Kroatië hebben immers al een nertsenfokverbod. In andere landen wordt er hard aan gewerkt. Een Nederlands fokverbod is een krachtige impuls om de bontindustrie ook daar uit te bannen. Op hun beurt zal dat weer andere landen inspireren. Bovendien is een fokverbod ook een krachtig signaal aan consumenten dat het doden van dieren voor mode niet past in een fatsoenlijke maatschappij. Anders gezegd, het verplaatsingsargument tegen een nertsenfokverbod gaat uit van het idee dat we op een goede dag de wereld in één keer bontvrij kunnen maken. Dat is een illusie. Dierenbescherming gaat stap voor stap. Maar een nertsenfokverbod in Nederland is wél een grote en belangrijke stap. In aansluiting daarop deugt het argument niet om principiële redenen.Wij kunnen onze ethiek namelijk niet door dit principe laten leiden. Dan zouden we immers elke denkbare misstand kunnen rechtvaardigen. Foie gras? Laten we hier weer ganzen gaan dwangvoederen, wij doen dat vast zachtzinniger dan de Fransen. Zeehondenjacht? Wij knuppelen veel beleefder dan de Canadezen.Walvisjacht? Onze harpoenen zijn vast veel diervriendelijker dan die van de Japanners. Kinderarbeid? Beter in Nederland dan in India, want wij hebben zo’n keurige kinder-CAO… Kort en goed, tegen een nertsenfokverbod pleit weinig, vóór uitermate veel. Al een kwart eeuw worden nertsen gefokt zonder maatschappelijke ‘licence to produce’, hoog tijd dat ook de wettelijke ‘licence’ verdwijnt. Uw stem kan beslissend zijn voor een historische stap in de bescherming van dieren. Maar goed beschouwd staat er meer op het spel: het fundament van onze moraal!

Radiospotjes Paul Cliteur, Vincent Bijlo, Karen van Holst Pellekaan, Leon Verdonschot en Marian Mudder nemen in oktober geheel belangeloos radiospotjes op voor onze nertsencampagne. Zij vertellen hierin kort waarom de nertsenfokkerij moet worden beëindigd, en zij roepen de luisteraars op om de onlinepetitie voor een nertsenfokverbod te tekenen. De spotjes worden gedurende enkele weken uitgezonden op Radio 1. Het levert veel extra traffic naar onze site op en naar de nertsenpetitie. Dankzij ons CBF-keurmerk ontvangen we 75% charitatieve korting op het uitzendtarief van de Ster. Op onze site zijn de iets oudere radiospotjes van schrijfster Yvonne Keuls en rapper Def P ook nog te beluisteren.

60.000 handtekeningen voor Tweede Kamer VIP’s voeren actie met Bont voor Dieren Henny Huisman, Yvonne Kroonenberg, Karen van Holst Pellekaan en Georgina Verbaan overhandigen op 7 oktober samen met Bont voor Dieren zo’n 60.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer. De handtekeningen zijn afkomstig van burgers die een einde van de nertsenfokkerij willen. De overhandiging vindt plaats twee dagen vóór de eerste plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet, Daarnaast ontvangen de Kamerleden een boek waarin de vaak zeer persoonlijke reacties van bijna 5.000 burgers over de nertsenfokkerij zijn gebundeld.

Karen van Holst Pellekaan Mede namens: Hans Appenzeller

Wilbert Gieske

Joram Lürsen

Coco Schrijber

Amanda Balk

Ronald Giphart

Geert Mak

Loretta Schrijver

Mohammed Benzakour

Maria Goos

Belinda Meuldijk

Jan Siebelink

Carolien van den Berg

Boudewijn de Groot

Marian Mudder

Susan Smit

Vincent Bijlo

Sander de Heer

Hilmar Mulder

Huub Stapel

Peter Blok

Youp van ‘t Hek

Jan Mulder

Jan Terlouw

Jacqueline Blom

Marijke Helwegen

Marcel Musters

Maarten Treurniet

Jan Bonjer

Doesjka van Hoogdalem

Charlotte Mutsaers

Hans Ubbink

Tamara Bos

Henny Huisman

Theo Nijland

Georgina Verbaan

Mette Bouhuys

Gerrit de Jager

Paula van der Oest

Leon Verdonschot

Annelieke Bouwers

Ellen Jens

Hein Offermans

Annemiek Verdoorn

Eric Bouwman

Wilfried de Jong

Martine van Os

Sanne Vogel

Claudia de Breij

Mijke de Jonge

Cindy Pielstroom

Martin van Waardenberg

John Buysman

Brigitte Kaandorp

Emile Ratelband

Guido Weijers

Roxane Catz

Jort Kelder

Ellen Röhrman

Dafne Westerhof

Paul Cliteur

Mensje van Keulen

Michiel Romeyn

Bob Wind

Mike van Diem

Yvonne Keuls

Ilana Rooderkerk

Toon van Driel

Marc Klein Essink

Adelheid Roosen

Thierry Duval

Kasper van Kooten

Maarten van Roozendaal

Erno Eskens

Kees van Kooten

Monique Rosier

Elsbeth Etty

Yvonne Kroonenberg

Maarten van Rossem

Bob Fosko

Gurkan Kucuksenturk

Jan Rot

Martin Gaus

Esmee Lammers

Wim T. Schippers

14

Ook geeft Nina de Nerts, de manshoge mascotte van Bont voor Dieren, acte de présence. De dierenbeschermers arriveren op het Plein in Den Haag met de Think Mink campagnebus. Statement van Bont voor Dieren bij de overhandiging: ‘Bont voor Dieren en de Dierenbescherming doen een dringende oproep aan de Kamerleden om een einde te maken aan de nertsenfokkerij in Nederland. Wij weten ons hierin gesteund door vele bekende en onbekendere Nederlanders. Het wordt hoog tijd dat de politici een belangenafweging maken die uitvalt in het voordeel van ruim 4,5 miljoen nertsen per jaar. Maar óók in het voordeel van de honderdduizenden Nederlanders die zich dit verschrikkelijke dierenleed aantrekken.’ Er zijn veel journalisten, fotografen en cameraploegen aanwezig om verslag te doen van de actie en om Bont voor Dieren en de VIP’s te interviewen. Onder meer RTL Nieuws, RTL Boulevard, SBS Shownieuws, Novum Nieuws, ANP, het Agrarisch Dagblad, het Algemeen Dagblad en vele andere kranten. Henny Huisman geeft interviews aan Radio 2 en Ruud de Wild. Ook veel nieuwssites besteden uitgebreid aandacht aan de actie.

Eerste plenaire behandeling wetsvoorstel Meerderheid Kamer vóór einde nertsenfokkerij! De Tweede Kamer debatteert op 7 oktober voor het eerst plenair over het wetsvoorstel van SP en PvdA voor een verbod op het fokken van nertsen. Uiteraard volgt Bont voor Dieren het debat vanaf de tribune op de voet. Behalve SP en PvdA - de indieners van het wetsvoorstel - tonen ook GroenLinks, D66, Partij voor de Vrijheid, Partij voor de Dieren en ChristenUnie zich voorstander van een verbod. Een meerderheid toont zich voorstander van een aanvullende financiële regeling voor de nertsenfokkers. Het wetsvoorstel zoals het voorligt, voorziet in een overgangstermijn van tien jaar voor de sector. Dit vinden met name Partij voor de Vrijheid en ChristenUnie onvoldoende. Partij voor de Vrijheid geeft bij monde van Dion Graus, landbouwwoordvoerder van de fractie, echter aan zich in te zetten voor een regeling waarin alle 15


voorstanders van een verbod zich kunnen vinden. Tijdens het debat verzoekt de Kamer aan minister Verburg om op korte termijn verschillende afbouwscenario’s door te laten rekenen door het LandbouwEconomisch Instituut (LEI) waarin onder andere rekening wordt gehouden met een langere afbouwtermijn. Door dit aanvullend onderzoek loopt de behandeling van het wetsvoorstel vertraging op.

Beeldmateriaal De onderzoekers van het Engelse bureau Ecostorm stuiten bij onderzoek in Nederland op nertsenfokkerijen en maken hier foto’s en filmbeelden van. Zelfs vanaf de straatkant is op de beelden goed te zien hoe abominabel de nertsen zijn gehuisvest en dat ze stereotype gedrag vertonen. De onderzoekers bieden deze onthutsende beelden aan Bont voor Dieren aan. Bont voor Dieren besluit ze in te zetten voor haar campagnes en voorlichting.

De actrices Georgina Verbaan en Karen

Holst Pellekaan

halen, samen met vrijwilligers

van Bont voor Dieren, de gasmaskers te voorschijn.

Lezing in Praag Toekomst van bontfokkerijen in Europa In oktober vindt in Praag een conferentie plaats over de toekomst van de bontfokkerijen in Europa: wetenschappers en dierenbeschermers spreken over de internationale stand van zaken. De conferentie wordt georganiseerd door Svoboda Zvirat, een belangrijke Tsjechische dierenbeschermingsorganisatie. De directeur van Bont voor Dieren geeft een lezing over de politieke situatie in Nederland met betrekking tot de nertsenfokkerijen en over de campagne van Bont voor Dieren voor een verbod op de nertsenfokkerijen. Ook toont zij de recente beelden van nertsenfokkerijen in Nederland. Er vindt veel kennisuitwisseling plaats met wetenschappers en collega-dierenbeschermers uit het buitenland. Men is met name erg geïnteresseerd in het verloop van onze campagne en lobby.

BN’ers halen de gasmaskers uit de kast In november 2008 worden in Nederland ongeveer 4,8 miljoen nertsen vergast voor hun vachtje. Voor een overbodig modeproduct. En dat in een land waar - gelukkig - nauwelijks bont wordt gedragen, omdat het merendeel van de Nederlanders tégen bont is. Op 25 november vraagt Bont voor Dieren op de Dam in Amsterdam aandacht voor deze misstand. De actrices Georgina Verbaan en Karen van Holst Pellekaan halen hierbij, samen met vrijwilligers van Bont voor Dieren, de gasmaskers te voorschijn. De actie vormt tevens de presentatie voor een tv-spotje met daarin een oproep voor een nertsenfokverbod. Ook deze actie mag weer rekenen op een enorme media-opkomst. Georgina Verbaan geeft een interview aan Radio 538. De dag na de actie prijkt onder meer een grote foto op de voorpagina van Spits! Ook vele andere kranten - onder meer Algemeen Dagblad, Metro, Parool en regionale kranten - besteden er aandacht aan.

Georgina Verbaan in RTL Boulevard Georgina Verbaan is op 27 november als studiogast bij RTL Boulevard uitgenodigd om uit te leggen waarom het zo belangrijk is dat er een nertsenfokverbod komt. Als geen ander weet zij zo de boodschap van Bont voor Dieren voor het voetlicht te brengen! Binnen een half uur na haar optreden tekenen meer dan 1.000 mensen onze petitie voor een nertsenfokverbod. Een aantal dat de dagen erna nog sterk oploopt. Bont voor Dieren zegt: ‘Georgina, bedankt!’ De uitzending is nog te zien via www.rtlboulevard.nl. 16

van

17


1.3 Zeehonden

Tv-campagne en sms-actie Op 26 november begint een tv-campagne van Bont voor Dieren op de publieke zenders en National Geographic. Het is de eerste keer in het bestaan van Bont voor Dieren dat een tv-campagne op nationale zenders te zien is. Voor de tv-spot van 30 seconden gebruikt Bont voor Dieren de recente beelden van Nederlandse nertsenfokkerijen. Te zien zijn nertsen in kooien, deze beelden worden eenmalig afgewisseld met het shot van een gevild dier. De voiceover is van rechtsfilosoof Paul Cliteur - die wederom belangeloos zijn medewerking verleent. Kijkers worden aan het einde opgeroepen om hun steun te betuigen aan de spot door ‘nerts’ te sms’en. Op 31 december 2008 hadden al duizenden burgers hieraan gehoor gegeven. De zichtbaarheid van Bont voor Dieren is door deze tv-campagne aanzienlijk vergroot. Dat is onder meer te merken aan het sterk verhoogde aantal informatieaanvragen en steunbetuigingen voor onze nertsencampagne.

Zeehondenactie Utrecht Op 15 februari 2008 voert een delegatie van Bont voor Dieren actie in hartje Utrecht. Onder hen bevindt zich een ‘zeehond’. Het doel van deze actie - zoveel mogelijk handtekeningen ophalen voor een verbod op de zeehondenjacht - valt bij de voorbijgangers in goede aarde en er worden dan ook veel handtekeningen opgehaald.

Lobby bij de EU De beleidsmedewerker en de directeur van Bont voor Dieren zijn in het voorjaar en de zomer van 2008 vaak in Brussel om te lobbyen voor goede Europese wetgeving voor een verbod op zeehondenproducten. Met collega’s van de Fur Free Alliance worden er diverse gesprekken gevoerd ten kantore van de verantwoordelijke Eurocommissarissen. Daarnaast vinden er veel gesprekken plaats met Nederlandse Europarlementariërs.

Zeehondenactie Bont voor Dieren: ‘Sing a Seal Song’ Dankzij een legaat van een trouwe donateur die helaas begin 2008 is overleden is Bont voor Dieren in staat deze tv-campagne te voeren als aanvulling op de overige activiteiten in het kader van de nertsencampagne.

Rapport toont aan: verbod nertsenfokkerij financieel haalbaar ‘Géén excuus meer voor géén verbod’ Op 16 december publiceert onderzoeksbureau CE Delft een onderzoek waaruit blijkt dat een nertsenfokverbod financieel haalbaar is. Bont voor Dieren heeft opdracht gegeven tot dit onderzoek omdat de stichting het belangrijk vindt om een onafhankelijk onderzoeksbureau met kritische blik te laten kijken naar de aannames van het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Ook vanuit de Tweede Kamer bestaat behoefte aan meer onderzoek. De Kamer heeft daarom al eerder een intern verificatieonderzoek door het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) laten doen naar het LEI-rapport. Dit BOR-rapport wordt een week voor het CE-rapport openbaar gemaakt en velt een streng oordeel over het LEI-rapport. Ook CE Delft zet grote kanttekeningen bij de methodiek en uitkomsten van het LEI. Het LEI heeft berekend dat directe sanering 636,5 miljoen euro zou kosten, CE Delft komt in een herberekening 23% lager uit op 490,8 miljoen. En dit is dan nog een ‘worst-case-scenario’. Bij afbouw in tien of vijftien jaar zijn de verschillen nog veel groter. Afbouw in tien of vijftien jaar zou volgens het LEI respectievelijk 536 en 508 miljoen kosten, volgens CE Delft respectievelijk 16,5 en 5,6 miljoen. Die laatste bedragen zouden wel eventueel nog aangevuld kunnen worden met omscholings- en investeringssubsidie mocht de politiek dat wenselijk vinden. Bont voor Dieren stelt in een persverklaring: ‘Het rapport van CE Delft toont aan dat er géén excuus meer is om niet te besluiten tot een nertsenfokverbod. Een meerderheid in de Kamer heeft zich onlangs immers expliciet uitgesproken voor een verbod. Het enige punt waarop het verbod nog kan afketsen is de hoogte van de financiële vergoeding voor de nertsenfokkers. Dit onafhankelijk onderzoek toont helder aan dat het prijskaartje dat aan een verbod hangt alleszins meevalt!’

18

Canada verhoogt quotum voor zeehondenjacht Onder het motto ‘Sing a Seal Song’ voert Bont voor Dieren op 14 maart actie bij de Canadese ambassade in Den Haag tegen de zeehondenjacht in Canada. Onder leiding van actrice Karen van Holst Pellekaan zingt een zeehondenkoor klassiekers tegen de zeehondenjacht. Ook toont Bont voor Dieren beelden van de jacht. Bont voor Dieren wil met deze actie bijdragen aan de internationale druk op Canada om de jacht zo snel mogelijk te beëindigen. Die week vinden over de hele wereld acties tegen de zeehondenjacht plaats bij Canadese ambassades. Een dag voor onze actie maakt Canada het quotum voor het jachtseizoen van 2008 bekend: 275.000 zadelrobben mogen worden doodgeknuppeld. Dat is 5.000 dieren meer dan in 2007.

Bont voor Dieren is huntwatcher in Canada Op 28 maart 2008 gaat in oost-Canada de zeehondenjacht van start. Bont voor Dieren is als waarnemer daarbij aanwezig. Directeur Claudia Linssen is - met in haar kielzog een ploeg van RTL Nieuws - een dag eerder in Canada aangekomen om van daaruit verslag te doen van deze grootste doding van zeezoogdieren ter wereld. Bont voor Dieren acht het erg belangrijk om daar als waarnemer verslag van te doen. De treurigmakende beelden van de jacht en de getuigenissen gaan immers de hele wereld over. En dat zijn belangrijke middelen om uiteindelijk tot een verbod op de jacht te komen. In Nederland is de invoer van het bont van klapmutsen en zadelrobben sinds 2007 gelukkig verboden. Mede door deze getuigenissen. De Canadese regering is overigens niet gelukkig met de waarnemers. Zo treuzelt de overheid met het uitgeven van de vergunningen voor de huntwatchers. Ook Bont voor Dieren moet veel moeite doen om de vereiste papieren te krijgen. Op www.bontvoordieren.nl is vanaf 28 maart een drukbezocht weblog van Bont voor Dieren te lezen over de ontwikkelingen van de huntwatch in Canada. Nieuwe regels zeehondenjacht direct geschonden Bont voor Dieren getuige van overtredingen Op 30 maart stuurt Bont voor Dieren een persverklaring de wereld in: Bont voor Dieren heeft vastgesteld dat de nieuwe regels voor de zeehondenjacht in Canada niet in de praktijk worden gebracht. Deze nieuwe regels zouden moeten voorkomen dat dieren levend gevild worden. 19


Op 28 maar t 2008 gaat in oost-Canada de zeehondenjacht van start. Bont

voor Dieren is als

Claudia Linssen heeft als waarnemer verschillende jagers aan het werk gezien en telkens gebeurt hetzelfde: ‘Een boot, een paar mannen die rondscharrelen op het dek en plotseling springen ze op het ijs en rennen met een ongelooflijke snelheid elk op een zeehond af. Ze slaan met hun knuppels op de hoofden van de dieren. Vervolgens worden de dieren meteen naar de boot gesleurd en omhoog getakeld. De zijkant van de boot ziet rood van het bloed.’ Duidelijk is waar te nemen dat de nieuwe Canadese regels absoluut niet gehandhaafd worden: ‘De nieuwe regel behelst dat de dieren eerst in hun slagaders moeten worden gesneden om te ‘verbloeden’ zoals dat eufemistisch wordt genoemd. Zo wil Canada voorkomen dat ze levend worden gevild. De jagers die ik heb gezien brengen geen snee in de slagaders aan. Hierdoor is de kans groot dat de dieren nog leven als zij gevild worden.’

waarnemer daarbij aanwezig.

Veel mediabelangstelling voor waarnemerschap RTL besteedt maar liefst zes achtereenvolgende avonden aandacht aan de zeehondenjacht, meestal op primetime. Niet alleen via korte items, ook is er in Canada een minidocumentaire geschoten van twintig minuten. Bont voor Dieren komt daarin ruimschoots aan bod. ANP houdt een interview met Claudia in Canada dat door veel kranten en sites wordt overgenomen. Llink houdt op Radio 1 op primetime een interview met Claudia. Zij geeft verder onder meer, rechtstreeks vanaf het ijs per satelliettelefoon, een interview aan de Wereldomroep. De Telegraaf schrijft een bijna paginagroot artikel over de wederwaardigheden van Bont voor Dieren en RTL Nieuws op het ijs waarbij ze onder meer citeren uit het weblog. Ook het nieuws dat de regels door de jagers worden overtreden wordt breed uitgemeten in veel media, onder meer in de Volkskrant middels een interview met Bont voor Dieren.

Nieuwe gruwelijke beelden zeehondenjacht vrijgegeven Bont voor Dieren: ‘Europees importverbod zeehondenbont onvermijdelijk’ Bont voor Dieren geeft op 25 april nieuwe beelden van de zeehondenjacht vrij. De beelden zijn gemaakt door de Amerikaanse collega-organisatie van Bont voor Dieren, de Humane Society United States (HSUS). Op deze footage is onder meer te zien hoe enkele dieren worden beschoten, maar niet gedood. Een van de gewonde dieren vlucht hevig bloedend het ijskoude water in. Een jager trekt het dier vervolgens met een scherpe hakapik uit het water en gooit het nog levende dier op een stapel karkassen. De beelden zijn te zien via www.bontvoordieren.nl. Bont voor Dieren begeleidt de publicatie van de nieuwe beelden met een dringend beroep op de Europese Commissie om de import van zeehondenbont definitief te verbieden.

Zingende zeehonden van Bont voor Dieren voeren actie in Brussel Internationale demonstratie tegen zeehondenjacht In Brussel vindt op dinsdag 1 juli een internationale demonstratie plaats voor de zeehonden. Actievoerders van binnen én buiten Europa roepen de EU die dag op om de handel in zeehondenbont te verbieden. Veel Europese landen zijn al bezig met het invoeren van een nationaal importverbod op zeehondenbont. Een Europees importverbod is een logische vervolgstap. Met deze demonstratie willen wij de Europese Commissie het laatste zetje in de goede richting geven. Bont voor Dieren reist met twee actiebussen met betogers naar Brussel. Het zeehondenkoor van Bont voor Dieren is een van de hoofdoptredens in Brussel tijdens de demonstratie. Onder bezielende leiding van actrice Marian Mudder brengt het koor klassiekers tegen de zeehondenjacht ten gehore. Het Beatlesnummer ‘I want to hold your hand’ wordt door ons zeehondenkoor tot enthousiasme van de betogers bewerkt tot ‘That’s why we need a ban.’ 20

21


Schrijfster Annemarie Postma oogst veel bijval met haar bewogen pleidooi tegen de zeehondenjacht.

EU-importverbod zeehondenbont aangekondigd Eurocommissaris Dimas kondigt op woensdag 23 juli zijn langverwachte wetsvoorstel voor een Europees import- en handelsverbod op zeehondenbont en andere -producten aan. Hierin staat echter dat hij alleen een importverbod wil voor producten van zeehonden die niet ‘humaan’ zijn gedood. Bont voor Dieren acht dit een ontoereikend wetsvoorstel. Niet alleen omdat het een onaanvaardbare invulling geeft van het begrip ‘humaan’, maar ook omdat de voorwaarden die Dimas stelt niet controleerbaar zijn. Alleen een volledig importverbod kan voorkomen dat producten van de wrede jacht op de Europese markt verkocht worden. In het voorstel van Dimas kunnen zeehondenproducten nog wel op de Europese markt verhandeld worden als zij afkomstig zijn van dieren die snel en pijnloos zijn gedood. De jacht vindt echter plaats onder uiterst moeilijke omstandigheden. Het is feitelijk onmogelijk om alle dieren snel en pijnloos te doden. Daarnaast houden jagers zich niet aan de regels die een snelle dood zouden moeten bevorderen. De uitzonderingsvoorwaarden die Dimas voorstelt zijn oncontroleerbaar. Maar ze bieden wel een juridische mogelijkheid het importverbod te omzeilen. Bont voor Dieren spreekt in een persverklaring haar zorgen hierover uit en zal zich blijven inzetten voor een totaalverbod.

Handtekeningen In 2008 continueert Bont voor Dieren de handtekeningenactie gericht aan Canada voor een einde aan de zeehondenjacht in Canada. Mensen kunnen via www.bontvoordieren.nl zelf een handtekeningenlijst downloaden, maar ook telefonisch of per mail een aantal exemplaren aanvragen. Ook in de informatiepakketten van Bont voor Dieren zit standaard een handtekeningenlijst tegen de zeehondenjacht. Voor deze handtekeningenlijsten bestaat onverminderd veel belangstelling.

Vuile handen De bundel Vuile Handen (onder redactie van Annemarie Postma) met verhalen en tekeningen tegen de zeehondenjacht is - net als voorgaande jaren - verspreid via markten, website en boekhandels. Het boek bevat bijdragen van onder meer Jan Siebelink, Mensje van Keulen, Hein de Kort, Lenie ‘t Hart, Hugo Borst, Frits Barend, Kluun, Marjan Berk, Claudia de Breij, Manon Uphoff, Vincent Bijlo, Ronald Jan Heijn, Susan Smit, Nilgun Yerli, Samira Abbos, Koos van Zomeren en natuurlijk Bont voor Dieren.

1.4 Overige dieren

Bont voor Dieren heeft zich achter de schermen ingezet om een meerderheid voor deze motie te verkrijgen. Uiteraard is de stichting heel gelukkig met deze Kamermeerderheid. In de jaren ‘90 werd het fokken en doden van vossen en chinchilla’s voor hun vacht reeds verboden. Dit verbod wordt per 1 april 2008 volledig effectief. Het zou onlogisch en zelfs erg hypocriet zijn als Nederland de import van dit wrede product wél zou toestaan. De bal ligt nu bij minister Verburg die overigens geen voorstander was van deze motie. Bont voor Dieren: ‘Wij gaan ervan uit dat de minister een dergelijk breed gesteunde motie, die bovendien in lijn ligt met reeds bestaande nationale regelgeving, snel gaat uitvoeren.’ Definitief einde aan vossen- en chinchillafokkerij in Nederland! Per 1 april 2008 is er in Nederland definitief een einde aan het fokken van vossen en chinchilla’s voor hun bont. Na uitgebreide campagnes en lobby van Bont voor Dieren werd het verbod medio jaren ’90 ingesteld. Voor bestaande fokkerijen gold er echter een overgangstermijn tot 1 april 2008. Gedurende deze termijn mochten bestaande fokkerijen niet uitbreiden en was het ook niet toegestaan dat er nieuwe fokkerijen werden gevestigd. Het verbod op het fokken van vossen en chinchilla’s is destijds door toenmalig minister van Landbouw Van Aartsen ingesteld om redenen van dierenwelzijn. Vossen op fokkerijen lijden aan ernstige welzijnsproblemen zoals zelfverminking, extreme angstreacties en het doodbijten van de eigen jongen. Uiteindelijk worden ze anaal geëlektrocuteerd - een akelige en pijnlijke dood. Chinchilla’s hebben te lijden onder problemen als stereotiep gedrag, angst en hoge pupsterfte. Verder zijn de meeste kooien zo laag dat chinchilla’s er gemakkelijk letsel oplopen. Controle op fokverbod Bont voor Dieren heeft na ingang van het wettelijke verbod de gemeenten aangeschreven die in 2007 nog een vossen- of chinchillafokkerij hadden met het verzoek om te controleren of de bewuste bedrijven inderdaad gestopt zijn. De gemeenten hebben gehoor gegeven aan dit verzoek en we kregen bericht dat de laatste fokkerijen inderdaad hun deuren gesloten hebben. Daarmee is het einde van de vossen- en chinchillafokkerijen dus inderdaad een heuglijk feit!

Honden en katten Europees verbod op honden- en kattenbont definitief van kracht Op 31 december 2008 wordt in de gehele Europese Unie een import- en handelsverbod op honden- en kattenbont van kracht. Bont voor Dieren heeft jaren campagne en lobby gevoerd voor dit verbod. Bont voor Dieren kondigt aan te gaan controleren of er ook écht geen honden- of kattenbont meer wordt verkocht.

Vossen en chinchilla’s: goed nieuws! Kamer voor importverbod op vossen- en chinchillabont Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemt op 12 februari vóór een motie om een importverbod in te stellen op vossen- en chinchillabont. Bovendien deed de Kamer in deze motie een oproep aan de regering om zich binnen Europa hard te maken voor een Europees fokverbod op deze dieren. De motie was ingediend door Krista van Velzen (SP) en werd verder gesteund door de Partij voor de Vrijheid, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en ChristenUnie.

Een Europees importverbod betekent zowel een kleiner afzetgebied voor dit product (waardoor het minder aantrekkelijk wordt dit nog te ‘produceren’) als een duidelijk signaal naar consumenten om geen bont te kopen. Jaarlijks worden nu nog zo’n twee miljoen honden en katten op veelal afschuwelijke wijze gedood voor hun vacht. De katten en honden worden in Azië, voornamelijk in China, onder wrede omstandigheden gefokt in overvolle kooien of van straat geplukt. Ze krijgen weinig eten en worden mishandeld. Vervolgens worden ze doodgeslagen, doodgestoken of gewurgd. Het is bovendien geen uitzondering dat ze worden gevild terwijl ze nog in leven zijn.

22

23


Bont voor Dieren acht het verbod op honden- en kattenbont een belangrijke stap naar een verbod op andere bontsoorten.

Dieren in Chinese bontindustrie Bont voor Dieren grijpt de Olympische Spelen - die in de zomer van 2008 in China plaatsvinden - aan om de online-protestactie gericht op China prominenter te profileren.

Muskusratten Bont voor Dieren maakt deel uit van een actieve coalitie tegen het doden van muskusratten. Hierin zetelen, behalve Bont voor Dieren, ook de Faunabescherming, de Dierenbescherming en enkele politieke partijen (SP, PvdD en GroenLinks). In dit brede overleg is een strategie ontwikkeld om in 2008 via de Waterschappen en Provinciale Staten het onderwerp aan te zwengelen. Bont voor Dieren neemt voor de uitvoering en publiciteit het voortouw samen met de Faunabescherming. Gezamenlijk pleidooi voor herziening muskusrattenbestrijding ‘Stop per direct met het doden van muskusratten in gebieden waar zich geen kwetsbare belangrijke dijken bevinden - zoals in de meeste natuurgebieden.’ Dat is een van de aanbevelingen van Bont voor Dieren, De Faunabescherming en de Dierenbescherming in een gezamenlijke oproep op 4 maart aan alle Provinciale Staten en waterschappen. Maar liefst zeven onderzoeken in de afgelopen twee jaar maakten wederom duidelijk dat het jaarlijks doden van 300.000 muskusratten geen zoden aan de dijk zet. Bovendien is er een scala aan duurzame, effectievere én diervriendelijke alternatieven beschikbaar. Het pleidooi van de dierenbeschermers werd door veel media overgenomen. Het doden van de muskusratten kost jaarlijks dertig miljoen euro - terwijl de door de dieren veroorzaakte schade maximaal vijf miljoen euro per jaar is. Deze schade treedt ook op bij de huidige, intensieve bestrijding. Uit de recente onderzoeken blijkt niet dat stoppen van bestrijding zal leiden tot meer schade. De organisaties pleiten ervoor dat de provincies en waterschappen enkele grootschalige proefgebieden aanwijzen. In deze gebieden worden de muskusratten niet gedood om zo wetenschappelijk onderzoek te doen naar onder meer de populatieontwikkeling van de muskusrat en de schade die het dier veroorzaakt. Voorts roepen de dierenbeschermers Provinciale Staten en Waterschappen op preventieve maatregelen te nemen bij groot onderhoud aan bestaande waterkeringen en aanleg van nieuwe. Gelijktijdig moeten de controle- en herstelwerkzaamheden op kwetsbare locaties worden geïntensiveerd totdat deze zijn voorzien van muskusratbestendige voorzieningen. Vooral maatregelen die het graven van het dier in bijvoorbeeld een dijk onmogelijk maken blijken effectief. Inspraakrondes bij Provinciale Staten De beleidsmedewerker van Bont voor Dieren heeft - mede naar aanleiding van bovengenoemd pleidooi - gesproken tijdens inspraakrondes bij Provinciale Staten van Overijssel, Gelderland en Groningen. Op deze manier is de problematiek en overbodigheid van de muskusrattendoding heel direct aangekaart bij de politiek verantwoordelijken. Waterschapsverkiezingen Alle partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen in november 2008 ontvangen in het voorjaar een brief van de drie dierenbeschermingsorganisaties met het verzoek om de muskusrattenbestrijding op te nemen in het verkiezingsprogramma. Het standpunt dat eerder naar de provincies en de waterschappen is gestuurd wordt meegestuurd als bijlage. www.muskusrat.info Bont voor Dieren onderhoudt – net als in voorgaande jaren - mede namens de Faunabescherming www.muskusrat.info. Op deze site is veel achtergrondinformatie te vinden over muskusratten en de dodingmethoden.

24

Sitebezoekers van www.bontvoordieren.nl kunnen een protestmail versturen aan de Chinese ambassade in Nederland of een brief aan de ambassade downloaden. China heeft immers een snel groeiende bontindustrie en nauwelijks dierenwelzijnswetten. Dat deze combinatie in veel gevallen leidt tot ernstige dierenmishandeling, blijkt onder meer uit veel undercover gemaakte filmpjes. Zie tevens hiervoor ‘Honden en katten’ over een import- en handelsverbod op hondenen kattenbont. Zie tevens paragraaf 1.6 over de grote nadelige milieu-effecten van bont en bontverwerking in China.

1.5 Samenwerking (nationaal en internationaal) Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) Bont voor Dieren is initiatiefnemer en actief lid van de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON). Er zijn nu ruim twintig dierenbeschermingsorganisaties bij aangesloten. De Coalitie heeft in 2008 een Algemene Dierenbeschermingswet geschreven. In juni is deze gepresenteerd aan de Vaste Kamercommissie LNV. Deze Wet is een alternatief van de dierenbeschermers voor de Wet Dieren die minister Verburg van LNV voorbereidt ter vervanging van de Gwwd (Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren). Bij de Wet Dieren zijn de belangen van dieren geheel ondergeschikt gemaakt aan economie en deze wet zou dus een forse teruggang betekenen van de – ook niet perfecte – Gwwd. De Tweede Kamer buigt zich naar verwachting in 2009 over de Wet Dieren. Bont voor Dieren is verantwoordelijk voor de opmaak en productie van de Algemene Dierenbeschermingswet.

Fur Free Alliance Bont voor Dieren is actieve lidorganisatie van de internationale coalitie tegen bont: de Fur Free Alliance (FFA). In dit verband wordt internationaal samengewerkt tegen de bontindustrie. Dit gebeurt onder meer door een internationale campagne als Design Against Fur (zie Bont en mode). Ook delen de lidorganisaties informatie. De Fur Free Alliance heeft twee keer plenair vergaderd: in Londen (in mei) en in Praag (in oktober). Aan de mei-vergadering is deelgenomen door de beleidsmedewerker van Bont voor Dieren.

WSPA en de Universele Verklaring voor het Welzijn van Dieren Bont voor Dieren is lidorganisatie van de World Society for the Protection of Animals (WSPA) omdat de stichting hecht aan internationale samenwerking en kennisuitwisseling. Van WSPA zijn bijna duizend dierenbeschermingsorganisaties van over de hele wereld lid. Bont voor Dieren steunt de wereldwijde campagne Animals matter to me (Ik geef om dieren). Het doel is om over de hele wereld burgers een steunverklaring te laten tekenen voor de invoering van een Universele Verklaring voor het Welzijn van Dieren 25


Bont voor Dieren voert actie tegen het doden

door de Verenigde Naties. Op www.bontvoordieren.nl kunnen bezoekers tekenen voor een Universele Verklaring.

De Dierenbescherming Bont voor Dieren heeft een convenant met de Dierenbescherming waarin onder meer is afgesproken dat Bont voor Dieren de anti-bontcampagnes voor haar rekening neemt. Reeds in 2007 is bovendien besloten om de nertsencampagne mede uit naam van de Dierenbescherming te voeren. Dit om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor een wettelijk verbod op het fokken van nertsen.

van muskusratten.

Bovendien heeft de Dierenbescherming zich aangesloten bij het muskusrattenoverleg van Bont voor Dieren en de Faunabescherming (zie 1.3).

1.6 Milieu Ook het milieu heeft zwaar te lijden onder de nertsenfokkerijen. Zowel in Nederland zelf – denk aan fijnstof, ammoniakuitstoot en geluidshinder – als in het buitenland (met name Azië) waar het bont uit Nederland verder wordt bewerkt met zware metalen en chemische stoffen.

Mondiale effecten De bontindustrie probeert in marketingcampagnes bont neer te zetten als het ultieme natuurproduct. Feit is echter dat zonder een intensieve chemische bewerking bont weg zou rotten. China is de grootste bontproductie- en verwerkingsbasis ter wereld. Ook Europees bont wordt voornamelijk in dat land verder gelooid en bewerkt. Dit gebeurt op zeer milieuonvriendelijke wijze. Ook voor dit aspect van de bontindustrie vraagt Bont voor Dieren aandacht bij politici en consumenten. Naast de ethische bezwaren vormen de zeer schadelijke milieueffecten een belangrijk argument tegen de bontindustrie.

Juridische procedures Bont voor Dieren voert geregeld juridische procedures om op basis van milieuwetgeving uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe nertsenfokkerijen tegen te houden. Het voeren van deze procedures gebeurt in samenwerking met twee raadslieden. Bont voor Dieren verzorgt het voortraject: het zoeken van zaken via internet en lokale bladen en het opvragen en verzamelen van de benodigde stukken. De raadslieden beoordelen vervolgens of een zaak kansrijk is. De inhoudelijke procedure wordt door hen gevoerd uit naam van Bont voor Dieren. Geregeld wordt uitbreiding of vestiging van een fokkerij op deze manier vertraagd of zelfs geheel tegengehouden waardoor duizenden nertsen per jaar een afschuwelijk leven in de bontindustrie bespaard wordt.

26

27


2. Communicatie en voorlichting Jaargang 20 • no. 2 • april 2008

BONTBERICHT BONTBERICHT bont voor dieren legt misstanden zeehondenjacht vast

actie: sing a seal song!

2.1 Logo en huisstijl In al haar grafische uitingen streeft Bont voor Dieren naar een consistent en herkenbaar beeld. Met onze huisstijl willen wij onderstrepen dat wij een moderne, open en professionele dierenbeschermingsorganisatie zijn.

2.2 Websites www.bontvoordieren.nl De site www.bontvoordieren.nl is een belangrijk instrument zowel voor onze publieksen persvoorlichting als om online campagne te voeren. Op onze site is uitgebreide inhoudelijke informatie over alle belangrijke beleidsterreinen te vinden, evenals het laatste (actie)nieuws. Kinderen kunnen er voor hun werkstuk allerlei teksten en plaatjes vinden. Bezoekers kunnen zich ook aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief. De website wordt ook veelvuldig als actiemiddel toegepast. Bezoekers kunnen er voorbeeldbrieven vinden of een protestmail sturen. En natuurlijk is de onlinepetitie voor een wettelijk verbod op de nertsenfokkerij veelvuldig ondertekend. Tevens is er een uitgebreide Engelstalige sectie op de website. Hierop staat informatie over Bont voor Dieren en onze beleidsterreinen. De site kent een internetwinkel. Artikelen van Bont voor Dieren – zoals T-shirts en stickers met een anti-bontboodschap – zijn er snel en gemakkelijk te bestellen.

eindelijk...

vossen en chinchilla’s veilig in nederland

Bont voor Dieren vindt het belangrijk om helder en eerlijk te communiceren. Zorgvuldigheid en transparantie staan daarom voorop in onze contacten met partijen zoals pers, (potentiële) donateurs, sympathisanten, retailers en politieke partijen. Hiervoor wendt Bont voor Dieren diverse media aan, zoals websites, persberichten, informatieve folders, BontBerichten, Nieuwsflitsen en uiteraard het jaarverslag en de jaarrekening.

www.muskusrat.info Op www.muskusrat.info is veel informatie te vinden over de muskusrat en de bestrijding ervan in Nederland. De site bevat voorts actiemogelijkheden (zoals het versturen van protestmails) tegen de jacht op de muskusrat in Nederland.

BONT VOOR DIEREN

29


don’t fok with me!

pers

2.8 Persaandacht

In het halfjaarlijkse BontBericht verschijnt veel informatie over onze campagnes en ons beleid. In 2008 kent het BontBericht afwijkende verschijningsdata in vergelijking met voorgaande jaren, namelijk april en november 2008. Hiervoor is gekozen omdat op die momenten veel actueel nieuws was inzake onze campagnes waarover we onze donateurs zo snel en uitgebreid mogelijk wilden informeren.

Het jaar 2008 is voor Bont voor Dieren een uitstekend mediajaar! Onze campagnes genereren buitengemeen veel free publicity.

Per 2008 is het BontBericht geheel fullcolour en daarmee qua opmaak veel aantrekkelijker.

60.000 handtekeningen voor tweede kamer

Zondags-N april 2008 ieuw

s

Zomer 2007

Vrijdag 19 september in Amsterdam: mis het niet!

Nacht van Wat is de de Ner ts ++Ner tsendossier++

De nertsen kunnen positieve publiciteit goed gebruiken. Zeker in aanloop naar de politieke behandeling van het wetsvoorstel dat hopelijk een einde gaat maken aan deze verschrikkelijke sector. Publiek en politici willen wij laten weten dat nertsen geweldige dieren zijn! En wat BvD 8.173 Bontbericht nov 2008 herdruk.indd 1 voor ellende ze moeten doorstaan in de bontindustrie.

stand van zaken?

Daarom organiseert Bont voor Dieren op 19 september de Nacht van de Nerts in Felix Meritis in Amsterdam. Een afwisselend programma met optredens van onder meer Mensje van Keulen, Yvonne Kroonenberg, Karen van Holst Pellekaan, Sanne Vogel, Jort Kelder, Annemarie Postma, Marian Mudder en Paul Cliteur.

De november-editie stond grotendeels in het teken van de nertsencampagne en is in een extra hoge oplage gedrukt vanwege de grote belangstelling.

VOOR DIEREN

02-02-2009 13:29:19

(geef bij uw reservering wel even aan dat u donateur bent) • Locatie: Felix Meritis Amsterdam, Keizersgracht 324 Amsterdam • Opening: 20.00 uur • Eindtijd: ongeveer 00.30 uur

De BontBerichten zitten ook in de gratis infopakketten die Bont voor Dieren aan belangstellenden verstuurt.

RESERVEER NU!

Dat kan via info@bontvoordieren.nl onder vermelding van: Nacht van de Nerts en uw naam, adres en telefoonnummer. Of bel naar (020) 676 66 00. Kaartjes kunt u op de avond zelf vanaf 19.30 uur afhalen bij Felix Meritis.

Agrarisch Dagblad april 2008

Verder met muziek, lezingen, film en een interview met de initiatiefnemers van het wetsvoorstel. Loesje (van de bekende posters!) geeft een workshop en de leukste anti-bontslogans worden in productie genomen. Het programma zal de komende tijd verder worden ingevuld! Kijk voor een actueel programma op www.bontvoordieren.nl of bel ons even: (020) 676 66 00.

Netwerk besteedde op 24 april uitgebreid aandacht aan het mogelijke nertsenfokverbod. In deze uitzending gingen zij onder andere met Bont voor Dieren naar de P.C. Hooftstraat - het laatste bontbolwerk in Nederland. De uitzending is nog te bekijken via www.netwerk.tv/archief/ 6920139/2697/Kamer_wil_ verbod_op_nertsenfokkerijen. html

BONT

• Vrijdag 19 september 2008 • Toegangsprijs: € 9 • Donateurs Bont voor Dieren: € 5

Illustratie: André Slob

De politieke partijen in de Tweede Kamer hebben schriftelijk vragen gesteld over het wetsvoorstel om het fokken van nertsen in Nederland te verbieden. Deze vragen worden binnenkort beantwoord door de initiatiefnemers van het wetsvoorstel: Krista van Velzen (SP) en Harm Evert Waalkens (PvdA). De volgende stap is het debat in de Tweede Kamer. Dit wordt waarschijnlijk na de zomer gehouden. Hopelijk stemt dan nog dit jaar een meerderheid voor de afschaffing van de nertsenfokkerij in Nederland.

ORZAAKT. STEUN ONS DAARBIJ. STICHTING BONT OORDIEREN.NL, WWW.BONTVOORDIEREN.NL

17-06-2008 18:49:04

Ook is in 2008 tweemaal een Nieuwsflits verstuurd aan onze achterban, namelijk in april en december. De Nieuwsflits geeft een beknopt overzicht van de stand van zaken van onze campagnes. Net als het BontBericht wordt ook de Nieuwsflits in onze infopakketten verstuurd.

ereikt?

t. Dankkattenbon honden- en stbrieven. rtverbod voor nden prote chilpa een impo r tienduize en en chin lven onde r in heel Euro open. Voss nmissaris bedo rland te verk regering bove de Eurocom er heeft de nbont in Nede n. Kam onde de iede zeeh De Twee den om erland te verb en gefokt. t naar Ned Met juridiiet meer word chinchillabon een paar over. bevossen- en er nog maar eiding van zijn mport van uitbr ‘80 of ijen afschuw uit de jaren enfokker actief hun Nederland nieuwe nerts itan dragen melde ging van itan verza en Cosmopol we de vesti Cosmopol e ten zoals Elle onshoots. Buitenreclam . Tijdschrif Mediamax in hun fashi en echt bont missie hebb voor Dieren. Com Bont ken geen ame Code kkerijen voor Door jaren . Bij de Recl de nertsenfo el. . gewonnen de bonthand achter bont bonthandel meer voor de ellende gen van de van zoals uitin iste ijven rden tegen onju Grote bedr bewust gewo product. Bont ers zich rd melding van n Nederland bont geen verantwoo pagne Bont ingvindt door de Cam politici, kled vrij en, bevolking bont tator t nationaal(!) s tv-presen Dieren geef ingen inter Bont voor n bont zoal leidt tot odellen tege etje gezet. bont. Dit tieve rolm in het zonn nden van voor Dieren je in bij Bont de achtergro door Bont en hun bont reld over Kooi). de textielwe mensen lever uit den Veel als (Gou sion g. Amanda agsveranderin Hirsi Ali en ing en gedr als Ayaan nde personen nder beke n.nl

A Amsterdam

T (020)

F (020) 676 676 66 00

Mooi,

bontvoordiere

89 77 info@

ordieren.nl

www.bontvo

skaa cHtiging

rt

ropzegging om - tot wede voor Dieren tig ik Bont jven, en wel: € daarom mach ing af te schri anders, nl helpen en mijn reken € 25 bedrag van € 12,50 angekruiste € 10 per jaar €5

maand

per kwar taal

per halfjaar

uit wij ervan uist, gaan vakje aankr natie is € 12,50. oven geen ardo minimumja is. Als u hierb rijven. De toepassing n wat van mogen afsch ag per jaar Datum: vulde bedr m/v ing:

Handteken

.

nog ier ligt hij zeehond. H te on ez deze jonge nt de le itt e ijs va n hij doodop he t w d er w g da iezelfde jas genieten. D m een bont en gevild. O ze de d ha geknuppeld dan maken. En ehonden van hem te ze el Ve ’. g ‘geluk zeehond no vend gevild worden le

mer:

en

nde een voldoe ng s.v.p. in

gefrankeerde

, 1090 Postbus 92044 voor Dieren en naar Bont envelop opstur

Het aantal knipsels met acties over Bont voor Dieren is eveneens gestegen; een betrouwbare indicatie dat de persaandacht navenant is toegenomen. Daarnaast is ter waarde van tienduizenden euro’s aan gratis publiciteit gegenereerd in de geschreven pers. Een groeiend aantal glossy lifestylemagazines besteedt positieve aandacht aan Bont voor Dieren – dit is mede te danken aan de geweldige betrokkenheid van de vele VIP’s bij onze campagnes. Bovendien zijn er ook dit jaar weer gratis stopperadvertenties geplaatst door kranten en tijdschriften. Het Financieele Dagblad heeft bijvoorbeeld herhaaldelijk gratis advertenties van Bont voor Dieren geplaatst. Op sites van andere organisaties, zoals de Dierenbescherming, wordt geregeld aandacht besteed aan acties van Bont voor Dieren. Ook het magazine van WSPA heeft enkele keren aandacht besteed aan onze acties. Daarnaast staat de Lush Times redactionele ruimte af voor de campagnes van Bont voor Dieren. Bont voor Dieren heeft bovendien het publieke debat aangezwengeld door het schrijven van opinieartikelen in diverse media.

2.4 Informatiefolder

b bben wij al

De algemene informatiefolder van Bont voor Dieren is onder meer via informatiepakketten en op markten verspreid. Deze folder toont in vogelvlucht wat onze doelstellingen zijn en hoe de stichting opereert om deze te bereiken. Daarnaast wordt een duidelijk beeld geschetst van het dierenleed dat de bontindustrie veroorzaakt.

Opvallend is de aandacht van radio- en tv-programma’s voor de campagnes van Bont voor Dieren! Wij zijn onder meer meermalen uitgebreid aan bod gekomen in RTL Nieuws, RTL Z, RTL Boulevard, SBS Shownieuws, Netwerk - en op Radio 1, Radio 2, QMusic en andere, ook regionale, radiostations - zoals Amsterdam FM, Kink FM, de Wereldomroep en RTV Gelderland.

2.5 Stands Bont voor Dieren is in 2008 op diverse festivals en evenementen met een stand te vinden. Trouwe vrijwilligers nemen het standwerk voor hun rekening.

rdam

AA Amste

40 konij voor éé nen Dat kán n jasje? toch niet! Steun da aro Bont voor m Dieren.

Al n in s

0

2.3 BontBericht en Nieuwsfits Jaargang 21 • extra editie 2008/2009 thema nertsen

Bis bijodentbeesten

Hoe werken wij?

af

Bont voor Dieren zet zich in vóór dieren, tégen bont. Wij vinden dat je geen dieren moet doden voor hun vacht.

FUR FACTS

Of dieren nu worden gevangen in wildklemmen, gefokt in de bio-industrie of doodgeslagen: ze lijden extreem en worden gedood voor een zinloos product.

NertseN

Elk jaar worden er in Nederland ruim vier miljoen nertsen vergast. daarmee de derde grootste nertsenfokker Nederland is ter wereld. Het nertsenbont is bijna geheel bestemd voor de export. Nertsen worden hun leven lang gehouden in kleine, draadgazen kooitjes. Hierin worden ze gek van frustratie, ze bijten hun eigen staart kapot en lopen steeds maar weer dezelfde rondjes.

ZeehoNdeN

Ieder jaar worden er honderdduizen den zeehonden doodgeknuppeld in en Namibië. Canada De meerderheid is nog geen maand oud. Onafhankelijke wetenschappers volgen de jacht op de voet en rapporteren onacceptabele wreedheden. Zeehonden worden nog bij bewustzijn met boothaken doorboord en over ijsschotsen gesleept. Vaak levend gevild. werpers als Versace, Dolce & Gabbana Modeonten Louis Vuitton gebruiken bont van zeehonden.

Bont voor Dieren wil mensen bewust maken van het dierenleed achter bont. We vragen consumenten om geen bont te kopen; politici om maatregelen te nemen tegen de bontindustrie en modeontwerpers om geen bont te gebruiken. Onze doelen bereiken we door voorlichting, educatie, (media)campagnes, juridische procedures en een sterke politieke lobby. Dierenleed kent geen grenzen. Daarom is Bont voor Dieren actief in de Fur Free Alliance, een internationale coalitie van organisaties tegen bont.

Het geven van voorlichting is het primaire doel van het standwerk. Daarnaast worden er onder andere handtekeningen verzameld en shirts verkocht.

2.6 Presentatiewand De mobiele presentatiewand, op aanvraag beschikbaar voor scholen en andere instellingen, geeft een overzicht van de bontindustrie en dan met name over de nertsenfokkerij. Maar ook de zeehondenjacht, honden- en kattenbont, de jacht met wildklemmen en het werk van Bont voor Dieren komen aan bod.

Bont voor Dieren komt op voor álle dieren die worden gedood voor hun vacht.

2.7 Lessen Door vrijwilligers en een medewerker van Bont voor Dieren zijn diverse lessen op scholen (zowel basisscholen als voortgezet onderwijs) gegeven. Ook in een instelling voor jeugdige delinquenten is een les gegeven die enthousiast is ontvangen.

30

31


3. Financieel beleid en fondsenwerving Bont voor Dieren hecht zeer aan een betrouwbaar financieel beleid. Wij kiezen er vanzelfsprekend voor om geen risico’s te lopen met het geld dat ons door onze donateurs is toevertrouwd. Dit is reden voor ons om niet te beleggen. Bont voor Dieren kiest ervoor om de middelen zo optimaal mogelijk in te zetten voor het behalen van de doelstellingen. Daarnaast trachten wij een gezonde aanwas te bewerkstellingen van het aantal donateurs. Wij zijn verheugd dat 2008 een groei van het aantal donateurs laat zien, en daarmee ook van de inkomsten. Dit bewijst dat onze manier van campagnevoeren door een breed publiek wordt gewaardeerd en bovenal dat men het doel waarvoor wij ons inzetten onderschrijft.

3.1 Mailingen

Europese Unie honden- en kattenbontvrij! Vanaf 1 januari 2009 mag er geen bont van honden en katten meer worden verhandeld of ingevoerd in de Europese Unie. Een belangrijke overwinning waaraan Bont voor Dieren een flinke steen heeft bijgedragen – en daar zijn we best een beetje trots op. Via Bont voor Dieren zijn vele duizenden protestkaarten en petitielijsten naar de Europese Commissie verstuurd. Daarnaast lieten wij DNA-onderzoek doen naar de aanwezigheid van honden- en kattenbont op de Nederlandse markt. Van de 93 samples bleken er vijf van echt hondenbont te zijn. Overigens stond er bij deze producten iets anders op de labels... Met een verbod zijn wij er natuurlijk nog niet. Bont voor Dieren zal

Winter 2008

Winnaar uit China

Design against Fur Een van de vele actie van Bont voor Dieren voor een verbod op honden- en kattenbont. Op deze foto biedt Belinda Meuldijk een petitie aan toenmalig minister van Landbouw Veerman aan.

vanaf 1 januari nauwlettend in de gaten houden of het honden- en

kattenbont ook écht uit de winkels is verdwenen.

in de pers SPITS november 2008

in de pers

De zesde editie van de ontwerpwedstrijd Design against Fur heeft een overtuigende winnaar opgeleverd! De Chinese Feng Chen gaat met de eer strijken. Chen wint, met het hiernaast afgebeelde ontwerp, zowel de Grand Prize (toegekend door de internationale vakjury) als de publieksprijs. Feng Chen was ook de favoriete kandidaat van Bont voor Dieren: het ontwerp vertelt in één oogopslag het aangrijpende verhaal achter bont. Afgemeten aan de duizenden inzendingen uit China komt de bewustwording over de gruwelen van bont ook daar op gang.

Binnenkort kunnen studente n zich via www.bon tvoordie inschrijven ren.nl Design aga voor inst editie 200 Fur 9.

Trouw oktob er 2008

Alkmaars Weekblad maart 2008

Zomer 2007

Hebt u ze al gezien? Onze tv-spotjes waarin Paul Cliteur de politiek oproept om een einde te maken aan de nertsenfokkerij. Bont voor Dieren wordt overstelpt door reacties van geschokte kijkers die zich afvragen waarom dergelijke praktijken in het Nederland van de 21ste eeuw nog m0gelijk zijn.

Vrijdag 19 september in Amsterdam: mis het niet!

Nacht van Wat is de de Nerts •

XXX-XXX-000

++Nertsendossier++

COLOFON: BONT VOOR DIEREN WIL EEN EIND MAKEN AAN HET DIERENLEED DAT DE BONTINDUSTRIE VEROORZAAKT. STEUN ONS DAARBIJ. STICHTING BONT VOOR DIEREN, POSTBUS 92044, 1090 AA AMSTERDAM, GIRO 3799, TEL. 020 - 676 66 00, MAIL: INFO@BONTVOORDIEREN.NL, WWW.BONTVOORDIEREN.NL

stand van zaken?

BvD 8.200 Nieuwsflits december 2008 opmaak.indd 1

De nertsen kunnen positieve publiciteit goed gebruiken. Zeker in aanloop naar de politieke behandeling van het wetsvoorstel dat hopelijk een einde gaat maken aan deze verschrikkelijke sector. Publiek en politici willen wij laten weten dat nertsen geweldige dieren zijn! En wat voor ellende ze moeten doorstaan in de bontindustrie. Daarom organiseert Bont voor Dieren op 19 september de Nacht van de Nerts in Felix Meritis in Amsterdam. Een afwisselend programma met optredens van onder meer Mensje van Keulen, Yvonne Kroonenberg, Karen van Holst Pellekaan, Sanne Vogel, Jort Kelder, Annemarie Postma, Marian Mudder en Paul Cliteur.

Agrarisch Dagblad april 2008

Agrarisch Dagblad maart

BvD 8.117 Nieuwsflits juni 2008 opmaak.indd 1

2008

(geef bij uw reservering wel even aan dat u donateur bent)

• Locatie: Felix Meritis Amsterdam, Keizersgracht 324 Amsterdam

• Opening: 20.00 uur • Eindtijd: ongeveer 00.30 uur RESERVEER NU!

Netwerk besteedde op 24 april uitgebreid aandacht aan het mogelijke nertsenfokverbod. In deze uitzending gingen zij onder andere met Bont voor Dieren naar de P.C. Hooftstraat - het laatste bontbolwerk in Nederland. De uitzending is nog te bekijken via www.netwerk.tv/archief/ 6920139/2697/Kamer_wil_ verbod_op_nertsenfokkerijen. html

03-12-2008 14:54:18

• Vrijdag 19 september 2008 • Toegangsprijs: € 9 • Donateurs Bont voor Dieren: € 5

Illustratie: André Slob

De politieke partijen in de Tweede Kamer hebben schriftelijk vragen gesteld over het wetsvoorstel om het fokken van nertsen in Nederland te verbieden. Deze vragen worden binnenkort beantwoord door de initiatiefnemers van het wetsvoorstel: Krista van Velzen (SP) en Harm Evert Waalkens (PvdA). De volgende stap is het debat in de Tweede Kamer. Dit wordt waarschijnlijk na de zomer gehouden. Hopelijk stemt dan nog dit jaar een meerderheid voor de afschaffing van de nertsenfokkerij in Nederland.

COLOFON: BONT VOOR DIEREN WIL EEN EIND MAKEN AAN HET DIERENLEED DAT DE BONTINDUSTRIE VEROORZAAKT. STEUN ONS DAARBIJ. STICHTING BONT VOOR DIEREN, POSTBUS 92044, 1090 AA AMSTERDAM, GIRO 3799, TEL. 020 - 676 66 00, MAIL: INFO@BONTVOORDIEREN.NL, WWW.BONTVOORDIEREN.NL

In april heeft Bont voor Dieren een informatieve mailing verstuurd aan 15.000 nietdonateurs met gegevens over de zeer dieronvriendelijke herkomst van bont. Verder heeft Bont voor Dieren ondertekenaars van de nertsen- en zeehondenpetitie informatiepakketten gestuurd – uiteraard alleen aan hen die hierom gevraagd hebben. Ook zijn er via telefoon en e-mail verzoeken om informatiepakketten binnengekomen.

TV-spotjes Zondag april 200s-Nieuws 8

In 2008 ontvangen donateurs van Bont voor Dieren vijfmaal een informatieve mailing. Tweemaal bevat deze een recent BontBericht; tweemaal de beknoptere Nieuwsflits en eenmaal een brief.

Verder met muziek, lezingen, film en een interview met de initiatiefnemers van het wetsvoorstel. Loesje (van de bekende posters!) geeft een workshop en de leukste anti-bontslogans worden in productie genomen. Het programma zal de komende tijd verder worden ingevuld! Kijk voor een actueel programma op www.bontvoordieren.nl of bel ons even: (020) 676 66 00.

Dat kan via info@bontvoordieren.nl onder vermelding van: Nacht van de Nerts en uw naam, adres en telefoonnummer. Of bel naar (020) 676 66 00. Kaartjes kunt u op de avond zelf vanaf 19.30 uur afhalen bij Felix Meritis.

3.2 Fondsenwerving Bont voor Dieren hanteert als norm dat de kosten van fondsenwerving in een boekjaar niet meer dan 25% van de opbrengsten van fondsenwerving bedragen. De kosten van de fondsenwerving bedroegen in 2008 slechts 8% van de opbrengsten van de fondsenwerving.

17-06-2008 18:49:04

Giften van bestaande donateurs • Onze donateurs hebben vooral naar aanleiding van de informatieve mailingen (zoals hierboven beschreven in 3.1 Mailingen) donaties gegeven. Het aantal donaties is in 2008 toegenomen (zie ook de Jaarrekening 2008). • In april heeft er een ruilmailing met Stichting AAP plaatsgevonden. Het ging hierbij om 2.000 adressen. Verder hebben er geen ruilmailingen plaatsgevonden. • In december hebben wij onze donateurs verzocht te overwegen op een automatische machtiging over te gaan met oog op het terugdringen van de administratieve kosten. 33


Steeds meer shirts van Bont voor Dieren zijn

en fairtrade.

eko

Uitbreiden van het aantal donateurs In 2008 is het aantal donateurs van Bont voor Dieren gestaag toegenomen. Dit is mede te danken aan de toegenomen zichtbaarheid van Bont voor Dieren. Ook de tvcampagne is een belangrijke factor voor de toename van het aantal donateurs. Diverse media hebben gratis stopperadvertenties geplaatst van Bont voor Dieren. Het is een goede manier om onze boodschap onder de aandacht van lezers te krijgen; bovendien melden zich naar aanleiding van de stoppers (potentiële) donateurs.

3.3 Kengetallen In 2008 bedraagt het percentage ‘totaal bestedingen aan doelstellingen’ gedeeld door ‘totaal van baten’ 61%. Het percentage ’kosten eigen fondswerving’ gedeeld door ‘baten uit eigen fondswerving’ bedraagt in 2008 8%. Zie ook de Jaarrekening 2008.

3.4 Bedrijfssponsoring Cosmeticabedrijf Lush verkoopt in 2008 met succes de Charity Pot. Dit is een bodylotion waarvan de opbrengst wordt verdeeld tussen Bont voor Dieren en Monkey Business. Op de Bont voor Dieren-Charity Pot prijkt prominent het logo van Bont voor Dieren. Verder is er informatie op te lezen over de nertsenfokkerij in Nederland en de campagne van Bont voor Dieren om deze sector af te schaffen. Op deze manier bereiken we een breed publiek met onze boodschap. Bovendien gaan de opbrengsten naar Bont voor Dieren. De Charity Pot wordt - behalve in de Lush-filialen - ook verkocht via www.lush.nl.

3.5 Sponsorloterij In 2008 is er geen marketingcampagne geweest voor de verkoop van nieuwe Sponsorloten ten behoeve van Bont voor Dieren. Wel heeft Bont voor Dieren inkomsten uit de in voorgaande jaren verkochte loten die geoormerkt zijn voor Bont voor Dieren. Zie ook de Jaarrekening 2008.

3.6 Norm voor kosten beheer en administratie Door een wijziging van het CBF-reglement zijn instellingen met CBF-keur verplicht met terugwerkende kracht vanaf 2008 een norm vast te stellen voor de hoogte van de kosten beheer en administratie. Omdat hiermee bij het opstellen van de begroting 2008 nog geen rekening kon worden gehouden, en het bovendien verwarrend kan zijn om begroting en jaarrekening verschillend in te delen, hanteert Bont voor Dieren voor 2008 nog geen norm voor kosten beheer en administratie. In 2009 zal Bont voor Dieren wel aan de CBF-eisen op dit punt voldoen.

3.7 Merchandise De merchandise van Bont voor Dieren, zoals T-shirts, balpennen, buttons, ansichtkaarten en stickers helpt Bont voor Dieren om de anti-bontboodschap onder de aandacht van een groter publiek te brengen. De producten zijn te bestellen via het BontBericht en via de webwinkel op www.bontvoordieren.nl. Zie ook de Jaarrekening 2008. 34

35


4. Personeel en organisatie De organisatie heeft checks and balances ingebouwd die de kwaliteit van de organisatie en haar output waarborgen. De bestuursvergaderingen vormen een met regelmaat terugkerend toetsingsmoment waarop zowel lopende campagnes als inhoudelijk en financieel beleid worden geĂŤvalueerd en waar nodig aangepast. De directie verstrekt hiertoe informatie en advies aan het bestuur. De kwartaalen jaarcijfers bieden een aanvullend middel tot evaluatie.

Foto van vrijwilligers in actie Den Haag Plein Foto: Rob Voss

Ook worden afgeronde campagnes geĂŤvalueerd door bestuur en directie en waar nodig worden hier aanbevelingen voor de toekomst uit geformuleerd.

4.1 Bestuur Het bestuur van de stichting Bont voor Dieren bestaat in 2008 uit de volgende personen: de heer drs. A.J. Dekker, voorzitter; de heer drs. R.T.F. van Assouw, penningmeester; mevrouw drs. M.A. Gelderblom, secretaris. Bont voor Dieren is verder verheugd dat de heer drs. M.C. Kuipers als algemeen bestuurslid toetrad na een periode als kandidaat-bestuurslid. In 2008 vergadert het bestuur acht keer. In 2008 is voorts actief gezocht naar uitbreiding van het bestuur. Er hebben zich diverse kandidaten gemeld waarvan Bont voor Dieren hoopt dat zij in 2009 als (kandidaat-)bestuurslid kunnen toetreden. De jaarlijkse beleidsdag, met bestuur en directeur, vindt plaats op zaterdag 23 november in Centrum De Roos te Amsterdam. Aan de hand van de daar bepaalde prioriteiten is door de directeur het Jaarplan 2009 opgesteld dat door het bestuur is geaccordeerd.

4.2 Personeel Het team van Bont voor Dieren bestaat in 2008 grotendeels uit vier parttimemedewerkers. De directeur is mevrouw drs. C.H.M. Linssen. Gedurende het jaar ontstaan vacatures voor een campagnemedewerker (die in juli is vervuld) en voor een beleidsmedewerker (die in 2008 niet is vervuld). Specificatie personeelslasten directie Conform de nieuwe richtlijn 650 worden de personeelskosten van de directie in dit jaarverslag afzonderlijk vermeld. De directie van Bont voor Dieren bestaat uit een persoon. Bont voor Dieren heeft vijf formatieplaatsen; daarnaast zijn er nog diverse 37


vrijwilligers actief voor Bont voor Dieren, zowel op als buiten kantoor. Het brutojaarsalaris van de directeur van Bont voor Dieren bedraagt € 40.018 (inclusief 8% vakantiegeld). Het bestuur acht deze bezoldiging in lijn met zwaarte en verantwoordelijkheden van deze functie. Jaarafsluiting Op 16 december vindt tijdens een etentje de gezamenlijke afsluiting van het jaar plaats met medewerkers, vrijwilligers en bestuur.

4.3 Vrijwilligers en stagiaires Het team betaalde medewerkers wordt ondersteund door drie vaste kantoorvrijwilligers. Als vanouds kan Bont voor Dieren rekenen op een team trouwe vrijwilligers bij publiekscampagnes. Bont voor Dieren streeft naar ruime begeleiding en ontplooiingskansen voor haar kantoorvrijwilligers. Alle vrijwilligers van Bont voor Dieren (zowel kantoor- als campagnevrijwilligers) dienen een vrijwilligerscontract te ondertekenen waarin de rechten en plichten van vrijwilligers zijn opgenomen. De medewerker campagnes is voor de campagnevrijwilligers het eerste aanspreekpunt. Vrijwilligersdag Op 16 februari 2008 vindt de jaarlijkse Vrijwilligersdag plaats. De vrijwilligers van Bont voor Dieren worden op die dag door enkele medewerkers in het zonnetje gezet. Het doel is om de band met de vrijwilligers te versterken en waardering uit te spreken voor hun inzet. Er wordt een film getoond over een Amerikaanse dierenbeschermer die zich tegen bont inzet. Ook worden de plannen van Bont voor Dieren voor het komende jaar ontvouwd. Tot slot is er nog een lezing over de geschiedenis van het anti-bontactivisme.

4.4 CBF-keurmerk voor Goede Doelen

4.7 Archief Bont voor Dieren heeft een zeer uitgebreid archief betreffende stukken onder meer over en van campagne en lobby. Dit bevat een schat aan informatie over de geschiedenis van dierenbescherming in Nederland. Bont voor Dieren hecht eraan zorgvuldig hiermee om te gaan en de informatie te ontsluiten voor geïnteresseerden. Het Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft interesse om dit archief onder te brengen. Bont voor Dieren zoekt daarom naar een archivaris op vrijwillige basis (bijvoorbeeld een stagiaire) die het Instituut hierbij kan ondersteunen. De recentere documenten worden jaarlijks intern gearchiveerd. Documenten ouder dan drie jaar verhuizen in principe naar de externe opslag van Bont voor Dieren alwaar ook veel campagnematerialen zijn opgeslagen.

4.8 Huisvesting Bont voor Dieren is gevestigd in een kantoorpand dat wordt gehuurd van het Leger des Heils. Het huurcontract (met een looptijd van vijf jaar) eindigt medio 2009. Naar verwachting wordt echter pas in 2009 bekend wat de plannen van de verhuurder zijn met het pand. Tot eind 2009 zal Bont voor Dieren waarschijnlijk in het huidige kantoor blijven. In het voorjaar van 2008 wordt Bont voor Dieren opgeschrikt door een inbraak. Gelukkig wordt er niets van waarde meegenomen. De daders zijn niet gepakt.

4.9 Duurzaamheid en diervriendelijkheid Bont voor Dieren streeft er als maatschappelijke organisatie naar om het goede voorbeeld te geven en duurzaam, groen en uiteraard plantaardig en diervriendelijk in te kopen. Zo wordt er waar mogelijk per trein naar het buitenland gereisd; worden onverhoopte vliegreizen gecompenseerd via GreenSeats; zijn de schoonmaakmiddelen ecologisch en koffie en thee biologisch en fairtrade.

In 2008 vindt de jaarlijkse controle plaats ten behoeve van het CBF-keurmerk voor Goede Doelen. Vanwege het waarnemerschap van Bont voor Dieren bij de zeehondenjacht in Canada – en de beperkte hoeveelheid mankracht - heeft Bont voor Dieren verlenging gevraagd en gekregen om de documenten ten behoeve van de jaarlijkse controle later bij het CBF aan te leveren.

4.5 Statuten De statuten zijn ongewijzigd gebleven in 2008.

4.6 Automatisering De softwarepakketten (MS 2007) waarmee Microsoft Bont voor Dieren eind 2007 heeft gesponsord, zijn in 2008 op de meeste werkstations geïnstalleerd. Er is voorts een minilaptop aangeschaft.

38

39


5. Verantwoording Dit jaarverslag is opgesteld conform de nieuwe ‘Richtlijn 650’ voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze richtlijn is vanaf 2008 verplicht. De verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel van de nieuwe richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In dit bestuursverslag is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen.

5.1 Drie principes Het bestuur van Bont voor Dieren onderschrijft de volgende principes: 1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezichthouden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling. 3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

1. Toezicht houden en besturen Hoe is intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken georganiseerd en hoe wordt daaraan uitvoering gegeven? Het bestuur van Bont voor Dieren is het hoogste orgaan van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de organisatie. Aangezien het bestuur een groot aantal taken en verantwoordelijkheden heeft gemandateerd aan de directeur van Bont voor Dieren, heeft het een grotendeels toezichthoudende taak gekregen. Tussen directeur en bestuur zijn schriftelijk afspraken gemaakt en in voorbereiding welke besluiten de directeur kan nemen. Ook is vastgelegd welke besluiten de goedkeuring van het bestuur vereisen. Besluiten die de goedkeuring van het bestuur vereisen zijn in ieder geval: • Het vaststellen van het jaarplan en het meerjarenplan, inclusief de bijbehorende (jaar)begroting. • Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag. • De keuze van de accountant. • Het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Het directiereglement waarin onder andere bovenvermelde afspraken vastliggen, is in voorbereiding en wordt naar verwachting in 2009 door het bestuur definitief vastgesteld. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar. In 2008 heeft het bestuur acht maal vergaderd, in aanwezigheid van de directeur. Voorafgaand aan bestuursvergaderingen hebben alle bestuursleden de mogelijkheid agendapunten in te brengen. Het bestuur houdt toezicht door tijdens deze vergaderingen onder andere het jaarplan, de jaarbegroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen. De directeur licht in de bestuursvergaderingen de voortgang op de beleids- en bedrijfsvoeringsdossiers toe en geeft tenminste drie maal per jaar inzicht in de financiële situatie. De directeur 40

41


houdt toezicht op de dagelijkse inkomsten en uitgaven en houdt hierbij vast aan de door het bestuur vastgestelde begroting. Bij dreigende overschrijding van het budget informeert de directeur het bestuur onmiddellijk (per e-mail). Het bestuur kan dan aanwijzingen en adviezen aan de directeur geven. Gedurende het jaar heeft de directeur regelmatig contact met de leden van het bestuur.

Hoe worden de aanpassingen in werking gesteld naar aanleiding van de evaluaties? Verbeterpunten al dan niet op advies van de accountant worden in de bestuursvergaderingen behandeld en op een actiepuntenlijst vermeld. Aan ieder actiepunt wijst het bestuur een actiehouder toe en een streefdatum voor realisatie.

3. Optimale relaties met belanghebbenden Hoe wordt er gewerkt aan een optimale samenstelling van het bestuur en een eventueel toezichthoudend orgaan? Het bestuur van Bont voor Dieren bestaat uit ten minste vijf en maximaal negen personen. Bij mutaties in het bestuur en/of op basis van analyse van voor Bont voor Dieren belangrijke ontwikkelingen wordt besloten tot het werven en selecteren van een nieuw bestuurslid. De huidige samenstelling van het bestuur en het gewenste bestuursprofiel beïnvloeden de selectie van nieuwe bestuursleden. Kandidaatbestuursleden draaien gedurende een proefperiode mee in het bestuur alvorens zij definitief benoemd worden. De individuele bestuurders worden benoemd en geschorst door een meerderheid van de overige bestuursleden. Benoeming tot bestuurslid geschiedt voor een periode van vier jaar. Bestuursleden zijn onbeperkt herbenoembaar voor een zelfde termijn. Leden van het bestuur van Bont voor Dieren ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Ook hebben de leden van het bestuur geen zakelijke relaties met Bont voor Dieren. De bestuursleden hebben geen (mogelijk) conflicterende nevenfuncties. Hoe wordt het functioneren van directie, bestuurders en eventuele toezichthouders geëvalueerd? Het streven is om met enige regelmaat door de secretaris van het bestuur, op grond van binnen het bestuur verzamelde informatie, een beoordelings- en functioneringsgesprek met de directeur te houden. Dan wordt zonodig eveneens een wijziging in de bezoldiging van de directeur aangebracht. Tevens worden specifieke (resultaat) afspraken gemaakt voor het nieuwe jaar. Voor bestuursvergaderingen kan op verzoek van tenminste één bestuurslid of op verzoek van de directeur het functioneren van het bestuur, dan wel het functioneren van individuele bestuursleden worden geagendeerd. Hiervan is tot op heden incidenteel gebruik gemaakt. Van een structurele evaluatie van het functioneren van het bestuur / van individuele bestuursleden is tot op heden geen sprake; het bestuur heeft hiertoe tot op heden geen noodzaak gezien.

2. Optimale besteding van middelen Hoe worden de richtinggevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus benoemd? Door het vaststellen van het meerjarenplan en de meerjarenbegroting en de daaruit voortvloeiende jaarplannen en begrotingen geeft het bestuur richting aan de doelstellingen van Bont voor Dieren. In het najaar van ieder jaar komen bestuur en directeur doorgaans bijeen voor een beleidsdag. Tijdens de beleidsdag wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd en worden bouwstenen voor het jaarplan van het volgende jaar vastgesteld.

Wie zijn de belanghebbenden van Bont voor Dieren? De belangrijkste groep belanghebbenden wordt gevormd door de dieren in de bontindustrie. In de statuten van Bont voor Dieren is vastgelegd dat de instelling ten doel heeft hen te beschermen tegen lijden, pijn, schade, kwelling en uitroeiing. De achterban van Bont voor Dieren bestaat uit donateurs en vrijwilligers. Bont voor Dieren heeft een convenant met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, waarin afspraken over taakverdeling vastliggen. Tot slot kunnen bewust bontvrije bedrijven en politieke partijen als belanghebbenden worden aangemerkt. Wat is de inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden verstrekte informatie? Donateurs ontvangen met name algemene informatie over activiteiten en (behaalde) doelen van Bont voor Dieren (inclusief besteding van middelen en vermogensontwikkeling) en actuele zaken met betrekking tot bont en pelsdieren. De overige belanghebbenden ontvangen informatie die aansluit bij de specifieke behoefte van de groep. Op welke wijze wordt informatie verstrekt? De informatieverstrekking vindt plaats via verschillende uitingen: website, (digitale) nieuwsbrieven, sponsorrapportages, folders, persberichten, interviews, mediauitingen, openbare en besloten bijeenkomsten en evenementen, jaarverslag en jaarrekening. Is de communicatie zodanig ingericht dat de informatie relevant, duidelijk en toegankelijk is voor belanghebbenden? Bont voor Dieren tracht alle belanghebbenden zo goed mogelijk te voorzien van duidelijke, relevante en toegankelijke informatie. Omdat Bont voor Dieren een kleine en flexibele organisatie is, kunnen belanghebbenden met specifieke informatiebehoeften bovendien eenvoudig bediend worden. Op welke manier gaat Bont voor Dieren om met ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden? Het is voor iedereen mogelijk ideeën, opmerkingen, wensen en klachten schriftelijk of op de website door te geven of telefonisch te melden (buiten kantooruren staat het antwoordapparaat aan). Serieuze reacties van belanghebbenden worden altijd spoedig behandeld en beantwoord. Het klachtenregister staat tweemaal per jaar op de agenda van de bestuursvergadering. Het bestuur houdt op deze wijze toezicht op correcte afhandeling van klachten. Ton Dekker Voorzitter bestuur Stichting Bont voor Dieren Amsterdam, 21 april 2009

Hoe wordt de uitvoering van de interne processen gemonitord en geëvalueerd? Het monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten vindt plaats door een kritische beoordeling van het jaarverslag en door de bespreking van de voortgang op de beleidsdossiers. De interne processen komen eveneens aan bod tijdens de bestuursvergaderingen. Ook de bevindingen van de accountant zijn een jaarlijks terugkerend agendapunt. 42

43


5.2 Verkorte jaarrekening, gebaseerd op de gecontroleerde jaarrekening over het boekjaar 2008

44

45


Bont voor Dieren

5.3 Accountantsverklaring

De statutaire naam van de organisatie luidt Stichting Bont voor Dieren.

Derde Oosterparkstraat 271 1092 EA Amsterdam Postbus 92044 1090 AA Amsterdam Tel: (020) 676 66 00 Fax: (020) 676 89 77 E-mail: info@bontvoordieren.nl www.bontvoordieren.nl Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 41002701 Giro 3799

Colofon Uitgave: Stichting Bont voor Dieren • Teksten: Stichting Bont voor Dieren • Foto’s: Stichting Bont voor Dieren, Rob Voss, Thomas Schlijper, Annelijn Steenbruggen

46Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.