Page 1

BONJO bulletin BAJES

Uitgave van Bonjo, jaargang 21, nummer 2

De Pers in dit bulletin! Na de cel het warme bad pag 8 en 9

september 2010

‘Slangentafel’ standaard in bezoekzalen

contactbureau: gedetineerden zoeken contact p 13

In een verdere poging om de invoer van drugs te belemmeren worden dit jaar (bijna) alle bezoekzalen van gevangenissen voorzien van de zogenaamde ‘slangentafel’; gedetineerden aan de binnenzijde en de bezoekers afgeschermd door een schot aan de buitenzijde. Op de foto een voorbeeld van de bezoekzaal in de PI Lelystad. Gedetineerden die gewend waren om hun kindertjes op schoot te nemen reageerden hevig ontsteld op de verandering. Als troost melden we dat de vader-kind-middagen naar zes per jaar gaan. In de sportzalen kunnen vaders zich dan bezighouden met hun kroost.

Huisbewaring goed op stoom

Bedankt BONJO!

“Ik kwam ruim vier jaar geleden uit de gevangenis. Ik was mijn huis kwijtgeraakt en had geen spullen meer en een torenhoge schuld van kosten van deurwaarder, rechter en ontruiming. Toen was er nog geen BONJO. Nu maak ik zelf gebruik van huisbewaring. Ik ben blij met

mijn onderkomen en help een gedetineerde zijn huis te behouden. Bedankt BONJO”, aldus een tevreden huisbewaarder. BONJO is druk bezig om huisbewa­ ring overal in het land mogelijk te maken. In Amsterdam is huisbewaring al een feit, al zijn er in de praktijk best nog een aantal hobbels

te nemen. We doen ons uiterste best om huisbewaring te vergemakkelijken en wijzen veel gedetineerden de weg om het zelf te organiseren. Ons advies: houd je huis. Ga ervoor!

4250 personen in cel om Wet Mulder p4

Meer informatie over huisbewaring is te vinden op onze website: www. bonjo.nl/woonbemiddeling.

Waarom niet bellen vanuit de cel?

1001-nachten met Layla p 15

Draden liggen er meestal al jaren – nu de aansluitingen nog Elk weekeinde verdringen gedetineerden zich bij het kantoor van hun afdeling voor de inschrijving van belbeurten. Een gedetineerde heeft recht op viermaal tien minuten bellen per week. En dat is een heel geregel. Ben je opgesloten, dan brengt een inrichtingswerker (PIW’er) je naar de telefooncel. Is er sprake van recreatie of uitsluiting, dan moet je de tijd nauwgezet in de gaten houden. Anders

belt je voorganger vrolijk door en heb je het nakijken. Hoe veel gemakkelijker en ‘goed voor de orde en veiligheid’ zou het zijn als alle cellen de beschikking zouden hebben over een telefoon die via de gevangeniscentrale loopt.

Het landelijk detentieprogramma is ingevoerd. Er is nog gesteggel over wat nu wel en niet als ‘activiteit’ mag worden aangemerkt, maar dat zijn achterhoedegevechten. De gedetineerden die al langer zitten, voelen het als een ernstige teruggang. Nieuwkomers weten niet beter en accepteren het nieuwe beleid automatisch.

tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in brandpreventiemaatregelen. Naast brandwerende deuren en beglazing zijn toen ook rookmelders aangebracht in alle cellen. Tegelijker­ tijd werden draden getrokken om telefoons op aan te kunnen sluiten. Kortom, de infrastructuur voor tele­ fonie ligt er al. Nu de toestellen nog!

Belemmeringen Telefonisch contact is –samen met de brief – hét middel om contact met de buitenwereld te houden. Door de versobering van het regime sinds eind 2004 is telefonische contact veel lastiger geworden. Je moet al afdelingsreiniger zijn om onbeperkt toegang tot de telefoon te hebben. En altijd zijn er wel gedetineerden die een telefoon ‘claimen’, al dan niet vergezeld van dreigementen. Beper­

king om te bellen is een ernstige belemmering bij het contact met het thuisfront en relaties met familie. Hoe gemakkelijk zou het zijn indien een cel (‘kamer’) voorzien werd van een telefoon waarmee de gedetineerde kan bellen? Geen bellijsten, meer rust op de afdelingen, tevreden gedetineerden, rust voor de PIW’ers: allemaal voordelen. Misschien dat de harde schijven waarop al het bajestelefoonverkeer wordt opgeslagen het tijdelijk niet meer aankunnen, maar dat is weer een ander probleem.

Infrastructuur Is het moeilijk te realiseren? Eigen­ lijk niet. Een voorbeeld: op de meermanscellen in Lelystad staan zuilen waarmee het mogelijk is om activiteiten in te plannen. Dat kan elders ook. Vanaf 2005 is voor

Jailphone is in snel tempo populair geworden. Het thuisfront kan hierbij berichten in een voice recorder inspreken. De gedetineerde belt vervolgens een nummer en hoort de boodschappen van zijn familie, vrienden en bekenden. Een aanrader!

geef ons heden méér dagelijks brood p 15

Ex-gedetineerden gevraagd voor vrijwilligerswerk Zit je in de laatste fase van je detentie, bijvoorbeeld in een Penitentiair Programma (PP), in de omgeving van Amsterdam en wil je je inzetten als vrijwilliger bij BONJO? Wij hebben op ons kantoor regelmatig plek voor mensen die communicatief vaardig zijn en redelijk met computers overweg kunnen. Je onkosten krijg je vergoed. Schrijf een brief waarin je je motivatie toelicht en stuur hem naar ons: Bonjo, Molukkenstraat 200 1098 tw Amsterdam


2

Bonjobajesbulletin september 2010

Gevangenen missen belangrijke informatiemogelijkheden

Waarom geen internet voor gedetineerden? Gedetineerden zijn afgesloten van de buitenwereld. Letterlijk en figuurlijk. Een fors deel van de bevolking vindt dat zeer terecht. Toch komt er een moment dat de deur naar ‘buiten’ weer opengaat. En om een snelle terugkeer naar ‘binnen’ te voorkomen, is het nodig dat er zaken als wonen, werk, inkomen en nazorg geregeld zijn. In theorie wordt de gemeente van herkomst en het UWV WERKbedrijf geïnformeerd door de Medewerkers Maatschappeijk dienst (MMD) in de inrichting. MMD’ers dienen meer dan 30.000 ‘nazorgkandidaten’ per jaar te screenen en zijn per definitie overbelast. De hijgende herten hebben deadlines te halen en worden bestormd door gedetineerden zodra ze zich vertonen op de afdeling. Is het niet handiger om meer te laten regelen door gedetineerden zelf? De toegang tot bijna alle organisaties is in snel tempo vrijwel alleen mogelijk geworden via het internet. Bankoverschrijvingen doen? Op

papier is het bij veel banken niet meer mogelijk. Inschrijven bij een wooncorporatie? Gaat via internet. Checken voor woningen? Via

internet. Banenaanbod? Studiemogelijkheden? Allemaal via internet. En waar kunnen gedetineerden niet over beschikken? Juist: internet.

Virtuele veiligheid Justitie staat bekend om koudwatervrees. Terwijl de kennis van het internet juist bij politie, recherche en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in enorm tempo is gegroeid. Wist de gemiddelde ambtenaar tien jaar geleden nog net de aan/uitknop van een computer te vinden, nu worden harde schijven vaak binnen een minuut ‘veiliggesteld’ en zijn de virtuele mogelijkheden goed in kaart gebracht. Gangbare opmerkingen over gebruik van internet zoals: “Dan heeft een gedetineerde

De jongens van de Jihad Bij binnenkomst in het imposante Paleis van Justitie in Den Haag valt er, na het detectiepoortje, niets van veiligheidsmaatregelen te merken. Er zijn het gebruikelijke geroezemoes en de echo daarvan in de hoge, centrale hal, maar verder lijkt alles business as usual. Geen opvallend aanwezige bewaking, geen op afstand gehouden pers en geen ‘speciale zittingzaal’. De bode wijst mij waar mijn cliënt zit te wachten. Opspringend van zijn stoel, nog steeds met baard, een smetteloos witte djellaba en blootsvoets in sandalen, schudt hij mij lachend de hand, al kan hij de spanning op zijn gezicht toch niet helemaal verhullen. Die verdwijnt echter met het binnendruppelen van de andere belanghebbenden en hun advocaten. Men begroet elkaar hartelijk, als oude bekenden, wat in feite ook zo is. Advocaten en hun cliënten halen herinneringen op van de zittingen van weleer, van ruim vier jaar geleden, en hoe het ieder daarna is vergaan. Vandaag is er

geen pers te bekennen. De voormalige terrorismeverdachten zijn namelijk oud nieuws en oud nieuws is geen nieuws, zo luidt een even oude mediawet. Begin september 2002, bijna een jaar na de aanslagen in de VS, waren zij aangehouden op aanwijzing van de AIVD Een klein jaar beheersten zij het nieuws, Nederlands eerste, eigen ‘terroristen’. In juni 2003 sprak de rechtbank hen vrij van alle beschuldigingen. Men herkreeg vrijheid in fysieke zin, maar de psychische gevolgen van negen maanden voorarrest, van de zware beschuldigingen en de stigmatisering trokken diepe sporen in het verdere leven. Dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep ging van het vonnis, hielp voor het verwerkingsproces uiteraard bepaald niet. Pas twee jaar later, toen het OM het appel introk, was de vervolgingsdreiging voorbij. De voormalige verdachten dienden verzoeken in tot schadevergoeding, die door de rechtbank tot enkele tienduizenden euro’s werden toegewezen.

Onderwijs gedetineerden professioneler Er was eens… Goed detentieonderwijs. ROC’s hadden een contract met PI’s om ‘binnen de muren’ lessen te verzorgen. Een breed onder­wijsaanbod. Dat kost uiteraard geld en geleidelijk vielen de goede ideeën stuk voor stuk weg onder de bezuinigingsgolven. Een groot gemis en u begrijpt, onderwijs en leren komt gelukkig weer terug of is in een bepaalde vorm alweer teruggekomen. Meestal wel met een aantal beperkingen. Minister Hirsch Ballin schrijft in antwoord op Kamervragen waarom een uitgebreid onderwijspakket in Krimpen aan den IJssel moest worden beperkt, ondanks het feit dat dankzij die aanpak tientallen gevangenen de afgelopen jaren een (vak)diploma hebben behaald, wat een geslaagde terugkeer in de maatschappij bevorderde: “Justitie werkt aan een professionalisering van het onderwijs van gedetineerden. De

bedoeling is dat in alle penitentiaire instellingen een kwalitatief goed basisaanbod van onderwijs gerealiseerd wordt. Om daarin te voorzien zullen onderwijsinstellingen als MBO’s en ROC’s betrokken worden bij dit onderwijs”.

Basis en praktijk De minister erkent het grote belang van onderwijs aan gedetineerden; vaak mensen die met grote onder-

ongecontroleerd contact met de buitenwereld.” En: “Zo kan een gedetineerde gemakkelijk criminele zaken vanuit de gevangenis regelen,” zijn dan ook niet meer van deze tijd. Nieuwe kans Voor langer gestraften biedt internet belangrijke voordelen. Tenminste, als we nazorg en terugdringen van recidive serieus nemen. Toegang tot internet biedt betere kansen op serieus en betaalbaar onderwijs, makkelijker toegang tot woning- en arbeidsaanbod en op breed terrein bruikbare informatie. Veel voordelen dus bij de hulp om gedetineerden hun weg terug te laten vinden in de maatschappij. E-mailverkeer is een ander onderwerp dat we hier

Nico Epskamp

buiten beschouwing laten. Al zal emailverkeer op termijn ook veilig en gecontroleerd mogelijk moeten zijn.

Pilot Natuurlijk denken veel DJI-medewerkers ook positief over internettoegang voor gedetineerden. Er zijn hier en daar pilots opgestart waarbij gedetineerden toegang hebben tot een beperkt aantal sites. Dat gebeurt in een (te) laat stadium en is beperkt, maar het begin is er in elk geval. Pogingen om recidive te verminderen zijn erbij gebaat om de digitale wereld in snel tempo tot in de cellen te brengen.

Ron Booij Ook van die beslissing appelleerde het OM. Anderhalf jaar later was er de zitting in het Paleis van Justitie, de behandeling van het hoger beroep over de schadevergoedingen. Met mijn collega-advocaten betreed ik met geslepen juridische messen de zittingszaal, maar de Advocaat-generaal haast zich om in alle zaken bevestiging te vragen van de eerder toegekende vergoedingen. Knarsetandend, omdat uiteindelijk het resultaat telt en niet de weg daarheen, slik ik mijn vurige pleidooi grotendeels in. De drie rechters van het Gerechtshof knikken meelevend als gewezen wordt op de verloren jaren na de vrijspraak, maar ja, daar kunnen ook zij niets meer aan doen. “Het ging goed, hè?” vraagt cliënt als de zitting is afgelopen. “Ja.” bevestig ik. “Er is alle kans dat u de vergoeding werkelijk binnenkort gaat ontvangen.” Als uit het niets verschijnt er een felle, berekenende blik op zijn gezicht. Snel kijkt hij om zich heen en

wijsachterstanden kampen. De nadruk van onderwijs zal komen te liggen op basisvaardigheden, maar ook bijvoorbeeld het leren werken met machines is een mogelijkheid. Ook hoe je een sollicitatiegesprek moet voeren en leren lezen en schrijven krijgen aandacht. De vaak korte straffen belemmeren meestal het volgen van een volledige vakopleiding.

Jouw mening Tot zover de theorie. Schrijf aan BONJO hoe het in de praktijk is gesteld met het onderwijsaanbod in jouw PI. Schrijf zelf of via de gedetineerdencommissie (Gedeco). Deze info is dringend gewenst. Ons adres: BONJO, Molukkenstraat 200, 1098 TW Amsterdam.

buigt zich dan samenzweerderig naar mij toe. Hij wil niet dat de anderen het horen. “Weet u waarvoor ik het geld ga gebruiken?” In de auto terug naar kantoor ben ik nog confuus van de onverwachte bekentenis van de vermeende Jihadist. Heb ik het goed gehoord? Zei hij dat nou echt, gewoon: een fiets?


3

Bonjobajesbulletin september 2010

Bericht voor BONJO-lidorganisaties met de daar actieve vrijwilligersorganisaties afspraken over een periodiek overleg en goede informatievoorziening. Het is de overtuiging van alle betrokkenen dat op deze manier de positie van vrijwilligers sterker wordt, dat het risico op willekeur bij gevangenisdirecteuren wordt verminderd en dat de gevangenen er goed bij gedijen. Kortom, dat waar we met zijn allen voor staan, kwaliteit leveren door vrijwilligers bij sanctietoepassing, wordt gezekerd.

Vrijwilligerswerk bij sanctietoepassing staat nu echt op de agenda

Er is nog een vuiltje

De laatste maanden is er intensief met mensen van Justitie gesproken over de toekomst van het vrijwilligerswerk in de bajes en na de bajes, bij nazorg. BONJO is er als een van de ‘grote vier’, zoals dat is gaan heten, intensief bij betrokken geweest. Voor BONJO zijn de gesprekken gevoerd door Job Joris Arnold, onze directeur, en de voorzitter, Jaap Brandligt.

We gaan niet heel uitgebreid over het proces van onderhandelen, van geven en nemen, rapporteren. We vertellen hier slechts hoe tevreden we zijn over de resultaten. Schouder aan schouder met Humanitas, met Exodus,en met Gevangenenzorg Nederland hebben we bereikt dat de activiteiten van vrijwilligers in de gevangenissen en bij de nazorg door justitieminister Hirsch Ballin als belangrijk en onmisbaar zijn bestempeld. Niet vrijblijvend, maar door er gelden voor ter beschikking te stellen.

Wat gaat justitie betalen? Daar gaan we: – Het afleggen van bezoeken aan mensen tijdens detentie, – het ondersteunen van diensten en vieringen, – het ondersteunen van groepsbijeenkomsten bij vrijetijdsbesteding, – het regelen van praktische zaken, het begeleiden en ondersteunen na detentie tot zes maanden na afloop van de justitiële titel – het verzorgen van cursussen in de bajes, – het begeleiden van ingesloten ouders in hun relatie tot hun kinderen en bij het oppakken van de opvoeding na afloop van de detentie.

Wat moet ook BONJO daarvoor leveren? Er komt een competentieprofiel voor de vrijwilligers. BONJO is partner bij het ontwikkelen ervan. Het profiel speelt een rol bij de selectie van vrijwilligers. Kandidaat-vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. BONJO zal daaraan meewerken. BONJO zorgt met de aangesloten organisaties voor deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers, er wordt gezorgd voor goede begeleiding en ondersteuning. BONJO zal actief bij­dragen aan deskundigheidsbevorde­ring. Dat gebeurt door regionale bijeenkomsten waarin best practices worden uitgewisseld, soms door themabijeenkomsten zoals die nu al plaats vinden rondom vreemdelingenbewaring. BONJO zal ook voor zodanige scholing zorgdragen dat de eisen die in het competentieprofiel aan de vrijwilligers worden gesteld gehaald worden en gehaald blijven. Op de algemene ledenvergadering in het najaar wordt uit de doeken gedaan hoe en wanneer dat allemaal zal plaatsvinden.

persoon voor het vrijwilligerswerk aangesteld. Het vrijwilligerswerk krijgt een plaats in het dagprogramma. Als het al voorkomt dat een vrijwilliger wordt geweigerd moet de desbetreffende directeur dat deugdelijk -dus luid en duidelijk- motiveren. Elke inrichting maakt

Ons rest nog één onderhandelingstraject. Dat gaat over geld. Voor de vaststelling van de begroting van justitie in de Tweede Kamer moeten we het eens zijn geworden over de verdeling van de middelen. Op het moment dat we dit schrijven loopt de formatie nog en moeten we in die onzekere situatie nog aan bak voor de laatste onderhandelingen. Na alle goede en bemoedigende woorden van Hirsch Ballin kan het department niet meer terug, denken we. Maar ook dat zullen jullie in de algemene ledenvergadering dit najaar horen.

foto: Alexander van Moppes, Fotostudio Jacobson

De rol van de gevangenisdirecteuren Een van de regiodirecteuren wordt aangewezen als portefeuillehouder voor het vrijwilligerswerk. Deze ziet erop toe en zorgt ervoor dat het vrijwilligerswerk in de diverse justitiële inrichtingen conform de afspraken tussen de ‘grote vier’ en justitie verloopt. Binnen elke justitiële inrichting wordt een vast contact-

WEENING SZYMKOWIAK MAESSEN S T R A F R E C H TA DVO CAT E N

Vrijheid van advocaatkeuze is een belangrijk recht. U bent niet verplicht zich bij te laten staan door de advocaat die u op het politiebureau bezocht heeft. Deze ‘piketadvocaat’ hoeft helaas geen deskundige te zijn op het gebied van strafrecht. Sommige advocaten doen maar een paar strafzaken per jaar. Natuurlijk volstrekt onvoldoende om deskundig te worden en te blijven op strafrechtelijk gebied. Zo kan het gebeuren dat de advocaat die u bijstaat in uw strafzaak zich voornamelijk bezighoudt met familierecht. Wij vinden dit een onwenselijke situatie. Regelmatig nemen wij zaken over van andere advocaten. Vaak zijn wij daarbij geconfronteerd met dossiers waarin men steken had laten vallen. Ons kantoor behandelt uitsluitend strafzaken. Wij verdiepen ons voortdurend in de laatste ontwikkelingen op strafrecht gebied. Wij beseffen dat onze gedetineerde cliënten regelmatig bezocht willen worden om de voortgang van hun zaak te bespreken. Wij voldoen aan die behoefte! Ons kantoor is betrokken bij grote strafzaken, maar of u nu verdacht wordt van fietsendiefstal of van moord; wij zien in elke zaak het belang van een goede verdediging.

Zit u helemaal vast, of komt u er even niet meer uit?

Wij treden op in het hele land en doen dat ook op basis van toevoeging (pro deo). Goede rechtsbijstand hoeft dus niet duur te zijn! Neem vrijblijvend contact met ons op: Weening Szymkowiak Maessen strafrechtadvocaten, telefoon 043 - 3 500 262. Wilhelminasingel 97, Maastricht, Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

w w w. s t r a f re c h t a d v o c a t e n . n l


4

detenties

Een junk reist per trein

van Sneek naar Leeuwarden. Met € 425 op zak voor zijn dagelijkse drugsdosis. Geen kaartje gekocht, dus de conducteur schrijft er eentje uit, verhoogd met € 35 boete. Die rekening krijgt onze hoofdpersoon thuisgestuurd, maar hij betaalt niet. Na een herinnering en een aanmaning volgt de deurwaarder en een uitnodiging voor de kantonrechter. Het kaartje van € 417 is dan al opgelopen tot € 4258, wat eigenlijk nog ‘meevalt’. Uiteindelijk wordt onze hoofdpersoon opgepakt door de lokale politie die hem aflevert in penitentiaire inrichting De Marwei. Want er staan nog meer tot ijzingwekkende hoogte opgelopen boetes open: in totaal voor € 4.200. Die moeten voor € 450 per dag worden ‘afgezeten’, dus in totaal 84 dagen. En er stond nog een ‘reststrafje’ open. Bij elkaar ruim 100 dagen zitten, totale kosten voor de belastingbetaler: € 14.000. Is onze man daarna van zijn schuld af? Nee, helaas. Hij zal weer worden opgepakt als hij zijn betalingsregeling niet nakomt. Maar waarom zou je je schuld afbetalen als je er ook dope of drank voor kunt kopen? Dus wordt hij weer opgepakt en wellicht nog een derde keer. Dit allemaal in het kader van de gijzelingswet, ontworpen door fiscaal hoogleraar Mulder. Bedoeld voor boetes van verkeersovertredingen die onbetaald bleven. In 2009 verbleven dagelijks gemiddeld 200 gedetineerden in een inrichting vanwege een gijzeling in het kader van de Wet Mulder. Dat is opvallend meer dan in 2007 en 2008, toen het gemiddeld circa 125 personen betrof. In totaal werden in 2009 ‘vanuit het politiebureau’ – dus opgehaald van huis

Bonjobajesbulletin

of opgepakt bij controles – ongeveer 2.000 arrestanten ingesloten vanwege de Wet Mulder. In 60% van de gevallen duurde de detentie maximaal twee weken. Het komt ook regelmatig voor dat niet-betaalde verkeersboetes ná andere straffen worden uitgezeten. Ongeveer 2.250 gedetineerden sloten hun detentie af met een Muldergijzeling, terwijl

september 2010

2009: 4.250 personen in cel vanwege Wet Mulder

‘Afzitten’ verkeersboetes kostbare zaak die weinig oplevert ze op grond van een andere zaak waren ingesloten. Een veelvoud aan verkeersboetes achter elkaar uitzitten komt ook voor. Er zijn voorbeelden bekend van mensen die maanden zitten vanwege meer dan 100 verkeersboetes. Regelmatig publiceren landelijke en regionale kranten pagina’s met namen van Nederlanders die opgeroepen worden te verschijnen voor de rechtbank te Leeuwarden. Honderden namen van personen die grote kans hebben dat ze een bezoek krijgen op hun huisadres rond de feestdagen of andere bijzondere dagen. Meegaan of betalen is de boodschap. Wie niet kan betalen gaat mee en gaat zitten.

Eerst betalen De Wet Mulder is ingevoerd om een aantal verkeersovertredingen makkelijker af te handelen. Vroeger vielen verkeersovertredingen onder de

strafwet. Je kon de transactie van het OM aanvaarden of de dagvaarding voor de kantonrechter afwachten. In veel gevallen kwam van betaling van de boete niet veel terecht. Soms duurde het meer dan drie jaar voordat een boete werd geïnd. De meeste mensen wachtten het gehele justitiële traject af en betaalden pas als er echt geen andere mogelijkheid meer was. Ook van incasso kwam destijds niet veel terecht. De Wet Mulder draait de zaak om: eerst betalen en dan pas verhaal halen bij de kantonrechter. Meestal betreft het ‘administratieve sancties’, oftewel boetes en schikkingen.

Suggesties? Het afzitten van de geldboetes betekent geen afscheid van de boete. Wie voor € 50 per dag zijn straf ziet verminderen, moet niet denken dat hij daarmee van de straf af is. Een straf kan tot driemaal toe herhaald worden. Een betalingsregeling is

meestal mogelijk, maar dan moet je je daar wel aan houden. En dat gebeurt in veel gevallen niet.

Het aantal mensen dat wordt opgepakt vanwege de Wet Mulder stijgt. Dit kan verklaard worden door het grotere aantal cellen en het feit dat mensen in financiële nood verkeren vanwege de economische crisis. Of betrokkenen hebben vaak geen mogelijkheden om de boetes te betalen. Het afzitten van een geldboete maakt je vaak niet veel wijzer. Ook de staat schiet er uiteindelijk niet veel mee op, gelet op de bewaringskosten per persoon per dag waar justitie mee schermt. De vraag is dus: hoe moet het anders? BONJO staat open voor suggesties.


Bonjobajesbulletin september 2010

5

huisbewaring

Probeer je woning te behouden tijdens detentie Vraag onmiddellijk bijzondere bijstand aan Als kersverse gedetineerde uit Amsterdam met een huurhuis en met weinig tot geen eigen middelen, doe je er verstandig aan onmiddellijk bijzondere bijstand aan te vragen. Hiermee kun je de vaste lasten van je woning (huur en vastrecht energiekosten) voor maximaal een halfjaar voldoen. Als je onvoldoende geld hebt om de vaste lasten zelf te betalen, kan je bijzondere bijstand aanvragen middels een formulier van de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Voor de meeste gedetineerde Amsterdammers zal de dienstdoende MMD’er dit doen. De MMD’er weet de juiste weg, dus bespreek het onderwerp met haar/hem. DWI is groot in Amsterdam en niet overal worden dezelfde regels gehanteerd. Na klachten van BONJO bij DWI, hebben we gemerkt dat er een stuk soepeler wordt omgegaan met de aanvragen bijzondere bijstand. Behoud van woning is immers noodzakelijk om een goede terugkeer in de maatschappij mogelijk te maken. Trouwens, een vergoeding wordt niet gegeven als er grote betalingsachterstanden (schulden) op meerdere fronten zijn.

De brave gedetineerde kan nog steeds rekenen op ‘VI’, voorwaardelijke invrijheidsstelling. Je moet het sinds vorig jaar wel ‘verdienen’. En Nederland kent nauwelijks variatie. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld België waar je als first offender, dus als je voor de eerste maal in de bak belandt, een derde van de opgelegde straf dient uit te zitten. Bijgaand een staatje van opgelegde straffen en minus VI.

Ook in andere steden Ook niet-Amsterdammers raden wij aan om contact op te nemen met de sociale dienst van je gemeente. Er zijn veel verschillen per stad, maar steeds vaker is doorbetaling of bijzondere bijstand mogelijk. Rotterdam bijvoorbeeld doet dat twaalf maanden, mits de reststraf bekend is. Haarlem betaalt zes maanden en ook dan dient de reststraf bekend te zijn. Ook Eindhoven heeft goede regelingen.

Ervaring delen BONJO bepleit onmiddellijke doorbetaling van huren. Dat geeft rust en de mogelijkheid om – indien de detentie langer duurt – naar een huisbewaarder op zoek te gaan die de woonlasten overneemt. Houd ons op de hoogte over problemen met bijzondere bijstand. Je kunt je ervaringen met ons delen via: BONJO Molukkenstraat 200 1098 tw Amsterdam 020 665 94 20

(Zie ook pagina 1)

Zelfmelders opgelet! De Helpdesk van BONJO krijgt regelmatig telefoon en e-mail van zogenaamde ‘zelfmelders’. Dat zijn veroordeelden die niet gedetineerd zijn en die een oproep van justitie afwachten om zich te melden bij een gevangenis. Dat zorgt voor veel vragen, zoals: Wanneer kan ik de oproep verwachten? Heb ik inspraak bij de keus van de inrichting? Hoe moet het met mijn werk? En met mijn woning? Heel veel vragen, waarop voor iedereen weer andere antwoorden zijn. BONJO verwijst de aanstaande gedetineerde soms door naar de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie via telefoonnummer (070)

Meer ouderkind dagen Kinderen van gedetineerde ouders kunnen met ingang van dit jaar vaker en beter op bezoek komen bij de vastzittende vader of moeder. Nu zijn er vier bezoeken per jaar in een rustiger omgeving dan de bezoekzaal. Verder kan een kind meekomen naar de gewone bezoeken. Het streven is een frequentie van eens per maand te bereiken. BONJO is zeer benieuwd naar de praktijk. (Bron: AD)

370 27 00, om te vragen naar de ‘mevrouw van de plaatsingscommissie’. Bij deze medewerker kun je met vragen over de detentie terecht. Voor vragen over je werk of je woning kun je hier niet terecht.

Voordeel? Er zijn veel voorbeelden van hoe je uitstel kunt krijgen. Een voorbeeld: een vrouwelijke gedetineerde kreeg het eerste vonnis in mei 2005 en het von-

want er moest nogal wat geregeld worden. Uitkomst: uitstel tot 6 juli 2009. De tweede oproep kwam op 7 april binnen: melden op 6 juli. Weer uitstel

Bel of mail met mevrouw Tien Königs over onze tarieven!

gevraagd en verleend tot 7 september.

06 516 87 502

Is dat een voordeel? Van uitstel komt geen afstel. Het betekent wel dat je je zaken beter kunt regelen, maar ook dat de straf een stuk langer je leven blijft beheersen.

tien@bonjo.nl

De Helpdesk van BONJO is van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 020 665 94 20.

opgelegd

minus vi

12 maanden

12 maanden

13 maanden

12 maanden en 10 dagen

14 maanden

12 maanden en 20 dagen

15 maanden

13 maanden

16 maanden

13 maanden en 10 dagen

17 maanden

13 maanden en 20 dagen

18 maanden

14 maanden

19 maanden

14 maanden en 10 dagen

20 maanden

14 maanden en 20 dagen

21 maanden

15 maanden

22 maanden

15 maanden en 10 dagen

23 maanden

15 maanden en 20 dagen

24 maanden

16 maanden

Hoe gaat het zo’n beetje...? BONJO vraagt bij telefonisch contact met gedetineerden meestal: “Hoe gaat het daar zo’n beetje?” Oftewel, we willen graag informatie over de invulling van het dagprogramma, onderwijsmogelijkheden, verlofaanvragen, enzovoorts. Om overzicht te houden op het brede gevangenisveld. Een vrouw kreeg van haar gedetineerde man het verzoek om te antwoorden.

Ook adverteren in de Bonjo?

nis in hoger beroep in januari 2006. De eerste oproep om zich te melden kwam op 12 maart 2009 (!): melden op 30 maart. Dat kwam haar niet uit,

Wat is mijn vi-datum?

“Hallo, mijn ervaringen als vrouw van een gedetineerde zijn niet leuk. Verlofaanvragen die keer op keer afgewezen worden, omdat hij een keer niet is teruggekeerd na verlof omdat ik net geopereerd was aan leverkanker. Kids sneu, ik sneu; weer iets beloofd wat niet gebeurde. Spullen ter waarde van € 1.000 euro kwijt na overplaatsing. Wordt er gezegd dat je een klacht in kan dienen, waar je nooit antwoord op krijgt. Weer nieuwe spullen kopen, terwijl je het al zo moeilijk hebt. Bij bezoek gefouilleerd worden omdat ze jou en de kinderen verdenken van contrabande terwijl ik nooit iets naar binnen smokkel. Bezoektijd die begint om half twee en dan om twee uur sta je nog te wachten, enz. Met andere woorden: het is zwaar k…. En dan de belofte dat je man naar de FPK kan (red.: Forensisch Psychiatrische Kliniek) en nu is het vier maanden later en hij zit nog steeds in de bajes. Reclassering die geen tijd heeft omdat ze niet in huis zijn of in vergadering zitten of je zo afsnauwt dat je het wel laat om te bellen. Onderwijs ja: een cursus hoe je omgaat met problemen. En wij dan als familie? Als er thuis iets gebeurt en je belt met de vraag of je man alsjeblieft snel wil bellen, wat dan pas uren later wordt doorgegeven. Is dit genoeg of wil je nog meer weten? Met groeten van mij.” (Naam bekend bij de redactie.)


6

vreemdelingen in detentie

Klachten vreemdelingen in detentie meestal ‘niet ontvankelijk’

Justitiepastoraat kritisch over zorg voor vreemdelingen in detentie

Een vreemdeling die verkracht wordt door een bewaker kan nergens in het detentiecentrum met zijn klacht terecht. Op papier is de klachtenbehandeling goed geregeld, maar in de praktijk vallen er grote gaten. Slechts drie procent van de klachten in vreemdelingendetentie wordt gegrond verklaard. Dat blijkt uit eigen onderzoek van het Radio 1-programma Dit Is De Dag.

Justitia et Pax voerde een onderzoek uit naar de visie van de Rooms-katholieke justitiepastores over de humaniteit van de vreemdelingenbewaring. De pastores hebben moeite met het beleid en de uitvoering van de vreemdelingenbewaring. In hoofdstuk 4.6 van het onderzoek komt de medische voorziening ter sprake: dokters wisselen (te) vaak. De gedetineerde migranten voelen zich niet altijd serieus genomen door verpleegkundigen. Deze verpleegkundigen lijken bovendien onvoldoende ervaring te hebben om deze specifieke groep adequate zorg te verlenen. Zij die het de directie lastig maken lopen het risico van contractbeëindiging. (Bron: e-news Johannes Wier Stichting)

Hongerstakers mogen niet in isoleercel “De hongerstakers in Schiphol-Oost werden onterecht opgesloten in een isoleercel.” Dat zegt asieladvocaat Frans Willem Verbaas, die namens de hongerstakers een klacht indient bij het Medisch Tuchtcollege. Volgens de directie van het Detentiecentrum zouden de hongerstakers op het advies van de medische dienst in de isoleercel geplaatst zijn. Verbaas stelt echter dat daar geen medische reden voor was. “De isoleercel werd enkel gebruikt als pressieen chanteermiddel. De hongerstakers werd verteld dat ze pas weer uit de cel mochten als ze hun hongerstaking staakten.” (Bron: gesprek met Frans Willem Verbaas op Radio 1 van 2 februari 2010)

Tweede Nieuwsbrief Meldpunt Vreemdelingendetentie

Blowing in the wind

Winderigheid nekt gevangene Een Zweedse gedetineerde die zijn winderigheid gebruikt om te protesteren tegen het gevangenisbeleid, heeft een officiële waarschuwing gekregen. Volgens de cipiers in de Kirseberggevangenis in Malmö laat de man expres winden om zijn onvrede te ventileren. Directeur Anders Eriksson spreekt van een ‘reeks georkestreerde aanvallen’ op zijn personeel.   De anonieme bajesklant ontkent dat er opzet in het spel is of dat hij lucht wil geven aan zijn onderbuikgevoelens.  

De tweede nieuwsbrief van het meldpunt Vreemdelingendetentie besteedt aandacht aan de medische zorg voor de gedetineerde vreemdelingen. De nieuwsbrief meldt over onvoldoende revalidatie na operatie, klachten worden niet onderzocht of behandeld, kwetsbare personen krijgen onvoldoende bescherming, er wordt disproportioneel gestraft door afzondering, de behandeling wordt als vernederend ervaren, de privacy wordt geschonden. Er wordt onnodig geweld gebruikt en er vindt seksuele intimidatie plaats. Over veel zaken wordt geen formele klacht ingediend, zodat adequaat onderzoek achterwege blijft. (Bron: e-news Johannes Wier Stichting)

“Ik had last van mijn maag tijdens het kaarten, maar ik wilde daar geen scheet laten. Dus liep ik naar de bewakers”, aldus de 21-jarige gevangene. Toen hij op zijn gedrag werd aangesproken, beweerde de gedetineerde dat zijn scheten ‘veel geluid maken, maar niet stinken’.  

De cipiers willen echter geen piep meer horen, anders krijgt hij straf.

   De eenmanszaak Bonthuis Strafrechtadvocatuur:  - is het tweede advocatenkantoor in Friesland dat uitsluitend in het rechtsgebied strafrecht is gespecialiseerd; - is zowel binnen als buiten kantooruren rechtstreeks (zonder tussenkomst van een secretariaat) te bereiken; -De kan zowel binnen als buiten Friesland juridische bijstand aan cliënten verlenen; eenmanszaak Bonthuis Strafrechtadvocatuur: -- kan grond advocatenkantoor van gesubsidieerdeinrechtsbijstand mogelijk) juridische bijstand aan is cliënten verlenen. is hetoptweede Friesland dat (indien uitsluitend in het rechtsgebied strafrecht gespecialiseerd; - is zowel binnen als buiten kantooruren rechtstreeks (zonder tussenkomst van een secretariaat) te bereiken; P. (Peter) is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten. -Dhr. kan mr. zowel binnen Bonthuis als buiten(advocaat) Friesland juridische bijstand aan cliënten verlenen; - kan op grond van gesubsidieerde rechtsbijstand (indien mogelijk) juridische bijstand aan cliënten verlenen. Dhr. mr. P. (Peter) Bonthuis (advocaat) is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten.

                adv_bonthuis1-16_nieuw.indd 1    

     

 

23-8-2010 13:57:49

Twijfels over uw huidige advocaat? U kunt altijd een andere kiezen! Voor elke strafzaak is het van groot belang dat u een advocaat heeft die zich uitsluitend bezig houdt met strafrecht. De advocaat die u is toegewezen hoeft niet altijd een strafrechtspecialist te zijn. Mr. Van Breukelen houdt zich met niets anders bezig dan met strafrecht. Door jarenlange ervaring heeft hij de expertise in huis om u deskundig en daadkrachtig bij te staan indien u moet voorkomen voor een strafbaar feit, ongeacht of dit een winkeldiefstal is of een moord. Het is het resultaat dat geldt: 90% van de strafzaken die mr. Van Breukelen behandelt, eindigt in een vrijspraak of in een lagere straf dan geëist. Het kantoor behandelt strafzaken in heel Nederland. Waar u ook gedetineerd bent, mr. Van Breukelen zal u zo snel en zo vaak mogelijk bezoeken om uw zaak tot een goed einde te brengen. Als u vast zit en geen inkomen meer heeft, dan zal de overheid bijna altijd de kosten voor juridische bijstand betalen. U hoeft daar verder niets voor te doen. Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op: 010 - 419 21 98 Advocatenkantoor Van Breukelen, Brabantsestraat 16, 3074 RS, Rotterdam www.kantoorvanbreukelen.nl 

Bonjobajesbulletin september 2010

Minister: extra activiteiten, kranten en internet in vreemdelingendetentie Minister van Justitie Hirsch Ballin wil het gebrek aan arbeid en onderwijs in detentie- en uitzetcentra compenseren. Hij heeft daarom besloten om bovenop het wettelijk voorgeschreven activiteitenprogramma ten minste vier uur per week extra inhoudelijke activiteiten aan te bieden in alle detentie- en uitzetcentra. Al naar gelang van de beschikbaarheid van personeel en (recreatie) ruimtes zijn de inrichtingen vrij hieraan invulling te geven. Uitgangspunten bij het aanbieden van de extra activiteiten zijn een zinvolle dagbesteding en het stimuleren en activeren van de ingesloten vreemdelingen. Hiertoe zijn suggesties voor nieuwe activiteiten geïnventariseerd, zoals workshops muziek of dans. Om de continuïteit en flexibiliteit te waarborgen wordt per locatie een multifunctioneel activiteitenteam ingezet. Dit team is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van sport- en spelactiviteiten, ontspannings-mogelijkheden en creatieve en sociaal culturele activiteiten voor ingesloten vreemdelingen. (Bron: Nieuwsbrief Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt)

Eigen verantwoordelijkheid Met het oog op de oriëntatie op het land van herkomst en de diversiteit van de doelgroep is besloten dat er in de bibliotheek van de centra tien tot vijftien buitenlandse kranten beschikbaar zijn. Het beperkt aanbieden van internet kan voorts de randvoorwaarden bieden om daadwerkelijk invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid. Met de nieuwe informatiemogelijkheden kunnen vreemdelingen zich een actueel beeld vormen van hun herkomstland en van hun toekomst daar en krijgen zij de kans om zelf dingen te regelen. Daarom is besloten tot een pilot waarbij in bewaring gestelde vreemdelingen op een tweetal locaties beperkt en voorzien van veiligheidsmaatregelen, toegang tot internet hebben. Op deze locaties kan in een gemeenschappelijke ruimte, op een gelimiteerd aantal pc’s en onder toezicht, gebruik gemaakt worden van internet. Naar verwachting gaat de pilot in het najaar van 2010 van start (kamerstuk 19637: 1353, 29.6.10). (Bron: Nieuwsbrief Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt)


7

Bonjobajesbulletin september 2010

De diensten zijn altijd op zaterdag. De ene week katholiek, de andere week protestants. De pastor en de dominee werken samen met vrijwilligers. Zij zijn er niet alleen om de stoelen klaar te zetten en de liturgie uit te delen, maar vooral om samen met de gedetineerden deel te nemen aan de dienst. En om daarna met de mannen koffie te drinken en nog even na te praten. Ik ga op een zaterdagmiddag naar een dienst, help mee de stoelen op hun plaats te zetten, en maak een praatje met de andere vrijwilligers. Als de gedetineerden binnenkomen stellen ze zich netjes aan mij voor. Ze zoeken een plaatsje, dan begint de dienst en wordt er gebeden en gezongen. Ook wordt er voorgelezen door een van de gedetineerden, en door een van de vrijwilligers. Achter in de zaal zitten een paar bewaarders, een beetje verscholen achter een paar grote planten. De sfeer is ontspannen, de pastor laat Gregoriaanse muziek horen en twee jonge gedetineerden spelen gitaar en zingen een prachtig lied. Er zitten trouwens meer goede zangers tussen de kerkgangers. Ik zit tussen twee mannen met zulke mooie stemmen, dat ik ze na de dienst aanraad met anderen een koortje op te richten. Hier zit natuurtalent. Die talentenshows op de televisie kunnen per direct stoppen. Laten die programmamakers maar naar deze bajes komen en hier naar talent gaan speuren. Ze zullen het vinden, geen twijfel mogelijk.

Troost van boven De meesten van mijn correspondentievrienden achter de tralies zijn erg gelovig. Ik schrijf met Christenen, Moslims en Boeddhisten en er wordt veel over hun religie geschreven. Reden voor mij om eens na te denken over een artikel over geloof in gevangenschap. Maar waarom zou ik alleen over het geloof van mijn penvrienden schrijven, terwijl in de gevangenis waar ik regelmatig als vrijwillig bezoekster kom toch ook gelovige gedetineerden zijn? Zij gaan naar de kerkdiensten en krijgen naar behoefte geestelijke bijstand van de pastor, de dominee, de humanistisch raadsvrouw of de imam. De man die ik momenteel bezoek is niet gelovig, hem hoef ik dus niet te vragen of geloof hem steun biedt. “Kun jij mij eens iets over de geloofsbeleving van de gedetineerden vertellen?” vraag ik dus aan de pastor. Hij weet echter iets beters. Hij nodigt mij uit om een paar diensten bij te wonen.

Respectvol De pastor vertelt in zijn preek hoe men God kan ervaren. Dat dat voor iedereen verschillend kan zijn. Dat men God kan zien als een vaderfiguur, maar dat men God bijvoorbeeld ook kan ontdekken in de natuur, in een ontluikende bloem. Of in de lach van een kind, of in de liefde… Er wordt aandachtig geluisterd, zelfs even gediscussieerd, en na de preek wordt er weer gezongen en gebeden. Voor een niet-kerkganger kan ik niet anders zeggen dan dat het een mooie dienst is. Dat wordt bevestigd door een jonge Surinaamse jongeman die na afloop van de dienst naast me gaat zitten. Hij wil nog geen koffie, eerst even praten. Hij vertelt dat hij naar elke kerkdienst in de bajes toe

gaat. Hij houdt van kerkdiensten. In het Surinaamse stadje waar hij vandaan komt, zijn verschillende kerken en ook een moskee. Al die godshuizen staan bij elkaar in één straat. Allemaal verschillende religies. En alle gelovigen leven in vrede met elkaar, vertelt hij. Sterker nog: als er een reparatie aan een van de godshuizen nodig is, dan zamelen álle gelovigen, van welke religie dan ook, daar geld voor in. Ik ben onder de indruk. Dat is nog eens iets anders dan het ‘mijn geloof is het enige ware’, dat zoveel mensen koesteren. “Je zou toch willen dat het overal zo respectvol toeging?” zeg ik. “Wat zou de wereld daar van opknappen.” Dat denkt hij nou ook, zegt de jongen. En dan gaat hij toch maar even koffiedrinken. Een andere jongen staat bij de lessenaar

met het boek te kijken, het boek waar iedereen een boodschap in mag schrijven. Ik loop naar hem toe. Hij staat daar zo verloren. Hij bladert door het boek. En vraagt of hij daar ook iets in mag schrijven. Natuurlijk mag dat, daar is dat boek voor. Hij vraagt of ik even wil blijven wachten, en schrijft iets op.

van zijn overleden vriend heeft geschreven. De jongen is bepaald niet de enige die in het boek heeft geschreven. Toch mooi, zo’n boek waar je je gevoel of je gedachten in kwijt kunt. Ook ik pak de pen, met de preek van de pastor nog in mijn hoofd: “Hoe kan men God ervaren?” Als agnost kan ik dat zelf niet duideDan wil hij dat ik het lees. Ik lees lijk stellen. Maar ik weet wel wat een naam, een jongensnaam, en God voor duizenden mensen in een datum. De datum van vandaag, gevangenissen overal ter wereld maar met een ander jaartal. De betekent: “God is troost.” schrijf ik jongen vertelt dat het de naam is in het boek. Want troost, dat kunvan een dierbare vriend. Overlenen veel van de mannen in deze den door drugsgebruik. De zesde gevangenis óók gebruiken. Als je vriend die de jongen aan drugs is zoveel bent kwijt geraakt: je gezin, kwijtgeraakt. “En het drugsgebruik je gezondheid, je familie, je werk, is míjn probleem ook.” zegt hij. Ik en je vrienden… En er is zoveel ben sprakeloos. Zo’n jongen, in de onzekerheid over de toekomst… leeftijd van mijn eigen zoons… Wat Dan is er toch voor velen nog voor leven heeft hij, op wat voor de houvast van het geloof en de verleden kijkt hij terug, en wat zal troost van boven. de toekomst hem brengen? Dini

Troost De jongen vertelt over zijn vrienden. Over wat het gemis met hem doet. Het is een bijzonder gesprek. We praten over verlies, maar ook over vriendschap en genegenheid. Het is een mooi gesprek, maar ik voel me ook verdrietig en machteloos. Het is druk in de zaal, er wordt koffiegedronken, er wordt gepraat en gelachen, maar in dit deel van de ruimte is het rustig. We worden niet één keer gestoord tijdens ons gesprek. Als we tenslotte zijn uitgepraat, nemen we afscheid en wandelt de jongen weg. En ik blader door het boek waarin hij de naam

Bezoek arbeidsconsulent op cel betekent tijdwinst Het proefproject ‘Arbeidstoeleiding vanuit detentie’ in PI Lelystad is zo goed uitgepakt dat uitbreiding naar PI’s in Alkmaar, Almere, Arnhem, Grave, Ter Apel en Krimpen aan den IJssel een feit is. DJI, UWV Werkbedrijf en gemeenten werken in dit project samen. Doel is om gedetineerden aan het einde van de detentie zo snel mogelijk te voorzien van inkomen door arbeid of uitkering en/of aansluitende zorg. Hoe werkt dit in de praktijk?

De arbeidsconsulent stuurt het gemaakte document naar de gemeente van herkomst. De gegevens van de intake, tests en eventueel een plan van aanpak van het UWV gaat naar het UWV in de plaats waar de gedetineer­de zich gaat vestigen. Het UWV is dus al op de hoogte van je gegevens en dat geeft enorm veel tijdsvoordeel. Een eventuele uitkering is dan al voorbereid. Als je het traject pas opstart ná detentie duurt het proces van afspraak maken, intake, test en uitslagen minimaal drie maanden.

Actief meedenken Bij de screening door de MMD – binnen tien werkdagen na aanvang van detentie – kan je aangeven dat je bezoek van een arbeidsconsulent op prijs stelt. Is de verwachting dat je binnen zes maanden vrijkomt, dan volgt er snel een bezoek. Bij langgestraften zal het bezoek in de laatste zes maanden plaatsvinden.

Nuttig en Informatief: BONJO’s succesuitgaven

Puike Ling! Het Noordhollands Dagblad legde zijn lezers in mei de volgende ‘stelling’ voor: zal inspraak burgers tot zwaardere strafeisen leiden? Burgers zouden in dat geval een plek krijgen in de rechtszaal, het proces volgen en beoordelen en mede een oordeel vellen. Zoals bijvoorbeeld in Duitsland het geval is. Onder de afgedrukte inzendingen viel de inzending van Ruud van Ling (ex-docent, prima tekst-, lied- en musicalschrijver) uit Heerhugowaard op: “Inspraak burger in strafeisen is een angstige ontwikkeling. Rechtspraak

Als je een korte straf uitzit is het niet mogelijk dat alle stappen al tijdens je detentie geregeld zijn. Maar alles wat tijdens detentietijd geregeld kan worden is winst. Werk er dus vooral aan mee. Vraag zelf naar bezoek van een arbeidsconsulent als het je te lang duurt.

dient volstrekt onafhankelijk te zijn en zwaardere straffen hebben een averechts gevolg. De burger wenst bescherming en vergelding, maar straf heeft in de eerste plaats een heropvoedend en resocialiserend doel. We lopen -als we doorgaan met dit hyperige gedoe- de kans dat we straks met overvolle gevangenissen zitten, vol met recidivisten die na hun vrijlating nog maar een doel hebben: wraak op de samenleving die hun dit aandeed.” Puike tekst, heer Van Ling!

Bestel nu! Belangeloos, Vrijwilligers op bezoek in de bak € 4,50 Jong, Contact met politie en justitie € 4,50 Help! Ik kom vrij € 4,50 Op weg naar een zonnige toekomst € 12,50 verzendkosten € 3,00

surf naar www.bonjo.nl/publicaties


Detentie Nazorg moet recidive voorkomen

Na de cel het warme bad 8

Vroeger werd een gevangene bij zijn vrijlating met een plastic zak op straat gezet. Helemaal fout. Geef die mensen onderdak en een inkomen, dan is de kans dat ze op het rechte pad blijven een stuk groter.

‘H ...

Merel van Leeuwen

et grootste probleem is geld. Als je geld hebt, heb je alles. Vo o r 1 8 euro heb je onderdak in Amsterdam. En je moet een postadres hebben, want zonder heb je niks. Ik heb al twee jaar geen postadres.’ Simon is 29 en is sinds anderhalve maand weer op vrije voeten. Hij zat een paar dagen in de gevangenis, geheel buiten zijn schuld, zoals hij zelf zegt. ‘Ik werkte bij een baas, zwart natuurlijk, tot op een dag een arsenaal wapens bij hem werd gevonden.’ Simon heeft verschillende keren vastgezeten, waarvoor wil hij niet vertellen. Vorig jaar maart kwam hij na een langer verblijf weer buiten, zonder inkomen, zonder woning, zonder postadres, zonder alles eigenlijk. De overheid maakt zich sterk om te voorkomen dat dit soort jongens weer in crimineel gedrag vervallen. Terugdringen van recidive en het verhogen van de veiligheid op straat waren voor het ministerie van Justitie reden om samen met de gemeenten daarvoor een programma te ontwikkelen. De afspraak is dat gevangenissen de gemeenten op de hoogte houden wie er bij ze binnenkomt. Daarvoor zijn ruim tweehonderd medewerkers maatschappelijke dienstverlening aangesteld. Aan de kant van de gemeenten zijn er vaste contactpersonen nazorg ex-gedetineerden die samen in kaart brengen wat een gevangene nodig heeft als het gaat om een identiteitsbewijs, inkomen, onderdak, schuldhulpverlening en (geestelijke) gezondheidszorg. Volgens Karel van Duijvenbooden, projectleider nazorg bij het ministerie van Justitie, hebben nog niet alle

InEindhoven staande gedetineerden inderijvoor dehulpdiede stadbiedtaan ex-criminele inwoners. gemeenten het programma op orde, maar de meeste zijn een eind op weg. ‘We hebben een lange weg ingeslagen voor een complexe doelgroep. Maar het is beter dan dat gemeenten het op eigen houtje moeten doen.’ Jaarlijks komen ongeveer 30.000 gedetineerden vrij. Van Duijvenbooden geeft aan dat het de ambitie is dat 80 procent van hen aan het eind van dit jaar hulp heeft gekregen. Een van de grote problemen zijn de schulden die deze groep heeft opgebouwd. Volgens het ministerie zit 70 procent van de ex-gedetineerden in financiële problemen, ongeveer 28 procent heeft een schuld van tussen

de 10.000 en 40.000 euro. Dat geeft maar aan hoe hoog de noodzaak is om daar iets aan te doen, aldus Van Duijvenbooden. Hij verwacht dat volgend jaar het effect zichtbaar is van de nieuwe aanpak. ‘Maar ik durf wel te zeggen dat iemand een half jaar na detentie er met dit programma beter bij zit dan zonder.’ Eind vorig jaar meldde minister Hirsch Ballin dat de recidivecijfers voor het eerst in twaalf jaar zijn gedaald. Van alle volwassenen die in 2006 uit de gevangenis kwamen, kwam ongeveer 54 procent binnen twee jaar weer in aanraking met justitie. In 2002 was dat nog 59 procent. Simon heeft van de nieuwe opzet helemaal niets gemerkt. ‘Ik werd op straat gezet en had geen idee waar ik heen moest. Zo dwingen ze je bijna weer foute dingen te doen.’ Maar Simon is absoluut van plan zijn leven te beteren. Jammer van het akkefietje met zijn baas, maar als zijn foute vrienden zich weer melden, doet hij niet meer mee, zegt hij. Makkelijk wordt het hem niet gemaakt. Nadat hij de eerste maanden had gelogeerd bij vrienden en familie, verwees de reclassering hem naar het spreekuur van Humanitas Amsterdam. De vrijwilligersorganisatie houdt in samenwerking met de reclassering en de Hogeschool van Amsterdam twee keer per week inloopspreekuur voor ex-gedetineerden. Ze kunnen daar terecht met hun vragen over werken, geld, wonen en andere zaken.

Domper Zo kwam Simon in aanraking met vrijwilliger Daan. Hij helpt Simon zijn leven een beetje op orde te krijgen en spreekt ongeveer wekelijks met hem af. Opgetogen vertelt Simon dat hij binnenkort een woning kan bekijken in Beverwijk. Maar hij wil sowieso een postadres bij een hulporganisatie, omdat hij de deurwaarders vreest. ‘Ik heb liever niet dat ze mijn nieuwe adres weten.’ De domper is een week later groot als blijkt dat Simon voor de woning zeshonderd euro borg moet betalen en dat heeft hij niet. Bovendien heeft Daan wel een postadres geregeld, maar niet bij de Dienst Werk en Inko-

men (DWI) en dat is een voorwaarde als Simon een uitkering wil. Een ander probleem is dat DWI de adressen wil van de vrienden waar Simon de afgelopen maanden heeft geslapen. Dat is lastig, omdat die jongens illegaal hennep kweekten. Toch houdt Simon de moed erin. Hij werkt elke dag een paar uur zwart als stratenmaker. Met dat geld heeft hij de schulden aan zijn familie inmiddels afbetaald en als hij een uitkering heeft, kan hij de schuldhulpverlening in. ‘Ik denk dat ik een jaar nodig heb om al mijn schulden af te betalen.’

Humanitas Amsterdam is in 2004 begonnen met het coachingstraject ‘Een nieuwe start’ waarbij vrijwilligers ex-gedetineerden helpen bij hun reïntegratie. De gemiddelde ex-gedetineerde die projectleider Dew Koesal tegenkomt, is 27 jaar, heeft één tot anderhalf jaar vastgezeten en heeft schulden. ‘Een opvallend groot deel heeft in het buitenland vastgezeten voor drugssmokkel. Ze komen terug op Schiphol en hebben helemaal geen plek om naar toe te gaan.’ De vrijwilligers van Humanitas Amsterdam helpen ongeveer 185 ex-


9

Huisvesting

G

evangenen hebben vaak moeite om hun woning aan te houden, bij verlies van baan of uitkering. Volgens het ministerie van Justitie verblijft de helft van de gedetineerden minder dan een maand in de cel en zou het een hoop gedoe schelen als iemand daarna meteen weer zijn huis in kan. In principe betalen gemeenten de kale huur van een woning door als een gedetineerde dat zelf niet kan. Amsterdam doet dat voor maximaal zes maanden en Rotter-

het geeft wel eens scheve ogen in de gevangenis. ‘Regelmatig vraagt een gedetineerde die niet uit Eindhoven komt, of wij hem kunnen opvangen. Maar dat kan niet. Iemand mag zich in principe vestigen waar hij wil, maar wij kunnen niet de hele wereld op onze nek nemen.’ Wel krijgt het programma uitbreiding in de regio Brabant Zuidoost en gaat het hulp bieden aan een kleine duizend ex-gedetineerden per jaar.

Grote schaamte

MERIJN BEELDVERTELLER

bajesklanten per jaar. De hoofdstad heeft de grootste uitstroom ex-gedetineerden, ruim 4.000. Koesal pleit ervoor dat deze groep zich nog maar bij één gemeentelijk loket hoeft te melden om hun zaken te regelen. ‘Nu moet je voor een woning naar het ene loket en voor een uitkering naar een ander loket. Wat ze vergeten is dat deze jongens vaak rondlopen met multiproblemen.’ De rol van de reclassering bij de re-integratie is bij de ‘gewone’ ex-gedetineerden helemaal uitgespeeld, en dat is volgens Koesal bij de meeste nog niet doorgedron-

gen. Alleen als een ex-gedetineerde zich na gevangenschap aan bepaalde voorwaarden moet houden die de rechter hem heeft opgelegd, blijft hij onder toezicht van de reclassering. In het zuiden van Nederland weten de gevangenen maar al te goed wat tegenwoordig mogelijk is, want ze staan in de rij bij de gemeente Eindhoven. ‘We lopen voorop’, vertelt Koby Kooijmans, projectleider nazorg ex-gedetineerden trots. ‘Tien mensen houden zich met deze groep bezig. Bovendien kijken wij niet alleen naar de vijf basisvoorwaarden,

zoals inkomen en onderdak, maar we onderzoeken ook iemands sociale leefomgeving. Mensen hebben altijd meer problemen dan op het eerste gezicht lijkt.’ Jaarlijks keren zo’n 650 mensen vanuit de bak terug naar Eindhoven. Het succes is al zichtbaar: de recidive is lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk 46 procent. Natuurlijk gaat het ondanks de hulp weleens opnieuw fout. Kooijmans: ‘We pakken iemand altijd opnieuw op.’ Niet alle gemeenten gaan zo voortvarend te werk en dat merkt Kooijmans, want

De 63-jarige Anna had graag hulp gehad, maar ze heeft het vooral zelf en met hulp van een assertieve vriendin moeten uitzoeken. De geboren Arubaanse, die al lange tijd in Amsterdam woont, heeft vastgezeten voor drugssmokkel. Ze is erin geluisd, zoals ze zelf zegt. Na een verblijf op de Dominicaanse Republiek werd haar door een man die ze vaag kende, gevraagd of ze een tas wilde meenemen. Op Schiphol zouden zijn vrienden die ophalen. Dat gebeurde niet. Wel werd ze aangehouden en veroordeeld wegens de smokkel van cocaïne. In haar verblijf in de vrouwengevangenis heeft ze tien maanden geen bezoek gehad. Haar familie heeft haar in die tijd wel gezocht, maar haar schaamte was te groot om ze in te lichten over haar detentie. Toen ze in 2008 vrijkwam, had ze geen plek om naar toe te gaan. ‘Als ik niet bij de dochter van een medegevangene op de grond had mogen slapen, had ik op straat gestaan.’ Geld kreeg ze niet, omdat de sociale dienst dacht dat ze daar illegaal woonde. Anna’s geluk was dat ze een slimme

dam voor maximaal een jaar. Ook is er het fenomeen huisbewaring, zodat gedetineerden hun woning tijdelijk kunnen onderverhuren. Als ze niet zelf een huisoppasser kunnen vinden, kan Bonjo, de belangenvereniging voor gedetineerden, daarbij helpen. Niet alle woningcorporaties zijn hier blij mee. Twee jaar geleden stapte een Amsterdamse corporatie met succes naar de rechter. De eiser vond dat iemand die zijn woning voor meer dan een jaar ter beschikking stelt, geen echte huurder is. 1

medegevangene had die zich om haar bekommerde. Via deze vriendin belandde ze in het Tussenfasehuis in Amsterdam voor vrouwelijke ex-gedetineerden en kreeg ze een uitkering. Maar ook daar moest ze het verder zelf uitzoeken en duurde het ruim een jaar voordat Anna op medische urgentie haar eigen woning kreeg in Amsterdam Zuid-Oost. ‘Hier voel ik me thuis, ik voel me warm en slaap rustig. Hiervoor niet’, vertelt Anna snikkend. Door alle gebeurtenissen is ze zwaar getraumatiseerd, maar psychische hulp is haar nooit aangeboden. Onbekende post durft ze niet open te maken. Daar helpt haar vriendin haar bij, die inmiddels ook uit de gevangenis is. Of Daan. Want ook Anna heeft haar weg naar Humanitas gevonden. ‘Bij Anna spelen weer hele andere problemen. Ze heeft een woning, een uitkering en ze doet vrijwilligerswerk, maar ze moet nog geholpen worden bij haar administratie en sociale contacten’, vertelt Daan. Daarom gaat hij geregeld bij haar op bezoek. Hij is ook van plan Anna’s huisarts te bellen, vanwege haar slechte knie, maar ook om te vragen naar de mogelijkheden van psychische bijstand. Anna is Daan dankbaar voor zijn hulp. En dan te bedenken dat ze Humanitas bijna had gemeden. ‘Humanitas zit in het gebouw naast het politiebureau. Toen ik dat zag, was ik bang dat ze me weer zouden meenemen en ben ik snel weer de tram ingestapt.’ 1 De namen van Simon en Anna zijn om privacyredenen gefingeerd.

Deze pagina’s zijn eerder gepubliceerd in De Pers van 11 maart 2010. Wij danken Merel van Leeuwen en de uitgever voor de toestemming ze over te nemen.

Op je vraag komt zeker antwoord.


10

Bonjobajesbulletin

kort – kort – kort

38.000 personen uit detentie in 2009

september 2010

man

vrouw

totaal Ned.

35.015

3.111

38.126

elektronische detentie (ED)

1.707

244

1.951

strafrechtelijk gedetineerden zonder geldige verblijfsvergunning of onbekend

3.906

407

4.313

uitstroom

uitstroom nazorgkandidaten

29.402

2.460

31.862

124

90

121

gemiddelde detentieduur in dagen (incl. eventueel penitentiair programma)

Leeftijdsklasse (1)

man

vrouw

totaal Ned.

1.530

108

1.638

20 t/m 24

5.421

374

5.795

25 t/m 29

4.777

347

5.124

30 t/m 34

4.001

307

4.308

35 t/m 39

4.199

381

4.580

40 t/m 44

3.718

370

4.088

45 t/m 49

2.773

273

3.046

50 t/m 59

2.386

251

2.637

596

49

645

1

0

1

uitstroom nazorgkandidaten

29.402

2.460

31.862

Leeftijdsklasse (2)

man

vrouw

totaal Ned.

18 t/m 23

5.949

405

6.354

24 t/m 26

2.970

224

3.194

20.482

1.831

22.313

1

0

1

29.402

2.460

31.862

18 en 19

60 en ouder onbekend

In 2009 kwamen in Nederland ruim 35.000 mannen en 3.000 vrouwen uit detentie. De gemiddelde zittingsduur was 120 dagen (tegen 90 in 2008!). Enfin, altijd leuk om de cijfers van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) te bestuderen. Leidt altijd tot vrolijke discussie.

Van de bijna 32.000 ‘nazorgkandidaten’ vermelden we dat 4.000 personen meer dan één keer in detentie geraakten.

Detentieduur in klasses (incl. eventueel penitentiair programma)

man

vrouw

totaal Ned.

9 mnd - < 1 jr

917

62

979

1 jr - < 18 mnd

824

57

881

18 mnd - < 2 jr

452

23

475

2jr - < 3 jr

700

36

736

3jr - < 5 jr

260

4

264

5 jr - < 8 jr

92

5

97

8 jr - < 12 jr

29

1

30

12 jr of meer

11

1

12

423

22

445

29.402

2.460

31.862

onbekend uitstroom nazorgkandidaten

Rechten geschonden bij 10% programma-uitval Het dagprogramma voor gedetineerden voldoet steeds vaker niet aan de minimumnorm. Regelmatig vallen activiteiten uit, waardoor de gevangene niets te doen heeft. Dat concludeert de Inspectie voor de Sanctietoepassing in een jaarbericht van maart 2010. Vooral gepland werk valt vaak uit. Soms omdat er geen werkmeesters beschikbaar zijn, maar vaak ook omdat er simpelweg geen werk is. Het dagprogramma voldoet wel aan de wettelijke eisen, maar de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) legde de gevangenissen een hogere norm op , het nieuwe dagactiviteitenprogramma. Er is geen wetgeving die aangeeft hoe vaak activiteiten mogen uitvallen. Daarom bepaalde de inspectie zelf dat de rechten van gedetineerden worden geschonden bij een activiteitenuitval van 10% of meer. Sommige gevangenissen regelen iets anders wanneer een geplande activiteit uitvalt. Andere cellencomplexen sluiten hun gevangenen in zo’n geval gewoon weer op. Bron: Novum, 18 maart 2010

Morgen Beter

strafrechtadv ocaten

specialisme is een eis voor een strafzaak, dat bieden wij u aan •

• •

Wij houden ons alleen bezig met strafrecht! Ruim 15 jaar ervaring in het strafrecht! Alle strafzaken op TOPniveau en Pro deo! Regelmatig bezoek van onze advocaat aan u! Wij zijn door het hele land actief ! Alle acties in overleg met u! wij nemen graag uw Strafzaak over! bel ons: 070 - 427 93 13 en vraag naar Mr. I.A. Groenendijk

waar kent u ons van? •

• •

Haagse Metselmoorden: vrijspraak Grootste cocaïnevangst ooit in Nederland: vrijspraak Interpol valse bankbiljetten: vrijspraak Verduistering geld bij Waardetransport: vrijspraak 1 Overval + 2x voorbereiding in Westland: taakstraf Coldcase, mensenhandel/smokkel, moord Rotterdam, Cocaine in lattenbodem, Enzovoorts.

onbekend uitstroom nazorgkandidaten

Werken met strafblad succes

Tijdens gesprekken in de gevangenis werd Jan Marijnissen geconfronteerd met de vele verslechteringen binnen de muren. Nadat hij zich hierover uitsprak in de media, stroomden de reacties binnen. De contacten die hieruit voortkwamen leidden tot de oprichting van de Werkgroep Morgen Beter, waarin bewaarders, reclasseringswerkers, ex-gedetineerden, vrijwilligers, PIW-ers, geestelijke verzorgers en andere betrokkenen zich verenigd hebben. Dat leidde tot het befaamde Zwartboek, onderzoeken en rapporten onder PIW’ers en ex-gedetineerden. Ook BONJO is lid van Morgen Beter.

Advocatenkantoor Groenendijk

27 en ouder

den helder -  Het werkgelegenheidsproject bij de marine voor Antillianen met een strafblad lijkt succesvol. De vijf mensen die afgelopen zomer startten, werken er nog steeds en dit jaar komen er vijf nieuwe plaatsen bij. Aldus Arjan Dijkman, manager van het Veiligheidshuis in schouwburg De Kampanje. Daar was een inspraakavond over de op te stellen gemeentelijke nota Antillianenbeleid 2010-2013. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen politie en meerdere organisaties.  

Dossier: gevangenissen en reclassering Bezuinigingen op gevangenissen en de reclassering maken de samenleving minder veilig. Gedetineerden brengen steeds meer uren per dag door in de cel. Dit leidt tot meer agressie in de gevangenissen. En het werk van bewaarders wordt steeds gevaarlijker.

Gedetineerden kunnen overdag een paar uur werken, luchten en misschien een uurtje sporten, maar om vijf uur gaat de deur dicht. Het contact met de buitenwereld (familie, advocaat, vrijwilligers) wordt steeds minder. Gedetineerden stompen af door de lange uren achter de deur. Gevolg: psychische problemen verergeren en agressie stapelt zich op. Voor de terugkeer in de maatschappij is steeds minder aandacht: onderwijs, arbeid en begeleiding zijn deels wegbezuinigd. De reclassering laat SPECIALIST IN (FINANCIEEL)STRAFRECHT: noodgedwongen steeds meer DRUGS, GEWELD, DIEFSTAL, FRAUDE, ex-gedetineerden aan hun lot DETENTIERECHT, KLACHTEN, GIJZELING, over. ONTNEMINGSVORDERING, WAPENBEZIT, MOORD & DOODSLAG, ZEDENMISDRIJVEN EN Veel vrijgelaten gevangenen VERKEERSOVERTREDINGEN komen tussen wal en schip • terecht. Steeds meer ex-geKENNISMAKINGSAANBOD: detineerden vallen hierdoor in EERSTE ZAAK ALTIJD KOSTELOOS! • herhaling en komen moeilijk ADVOCATEN DOOR HEEL NEDERLAND terug op het rechte pad. Dat is VOOR PERSOONLIJKE AANDACHT voor iedereen een drama. Een • goede begeleiding van (ex-) NOODGEVALLEN 24 UUR/7 DAGEN PER WEEK gedetineerden is cruciaal voor MR ROOS 06 24895550 onze veiligheid. WWW.ALPHA-ADVOCATEN.NL

036 5471060

Flevostraat 6 - 1315 CC Almere


et st el n g n n n ’. e-

n

ge

Bonjobajesbulletin september 2010

11

Bonjo helpdesk

BONJO Helpdesk beantwoordt jouw vraag

maanden en ten hoogste een jaar mag bedragen. Vervangende hechtenis, ontnemingslijfsdwang en gijzeling worden hierbij meegeteld.

In deze rubriek vind je antwoord op veelgestelde vragen. De BONJO Helpdesk is er voor alle gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden. Je kunt er terecht met vragen over het indienen van klachten, medische zorg, je rechtspositie als gedetineerde en bezoekregelingen. Wanneer wij een vraag niet kunnen beantwoorden, verwijzen wij door naar de instantie dat wel kan. Wanneer kan ik naar een halfopen of open inrichting?

een tbs-maatregel opgelegd hebt gekregen of na je detentie uitgezet of uitgeleverd wordt.

– veroordeling onherroepelijk is, en ten minste de helft hebt ondergaan.

Bij de tenuitvoerlegging van de wat Wanneer je veroordeling niet onherVoor overplaatsing naar een zeer langere straffen kunnen het BSD en roepelijk is, moet je ten minste de de selectiefunctionaris bekijken of je beperkt beveiligde inrichting of helft van de opgelegde vrijheidsstraf afdeling (ZBBI) ook bekend als peniin aanmerking komt voor overplaatin voorlopige hechtenis hebben tentaire open inrichting (POI) moet sing naar een beperkt beveiligde doorgebracht, je aan een hele reeks voorwaarden inrichting (BBI) ook bekend als half voldoen. Het kan alleen wanneer je: open inrichting (HOI). Je komt hier– een te verwaarlozen vlucht- of voor in aanmerking als je: Wanneer kom ik in aanmerking maatschappelijk risico vormt, – een beperkt vlucht- en maatvoor een Penitentiair Programma Metschappelijk de introductie het BONJO Privé Pakket komt eenvan einde de problemen – een vrijheidsstraf ten aan minste risicovan vormt, (PP)? die veelstrafrestant ex-gedetineerden bij het zoeken naar gewone huis-tuin-en zes maanden hebt gekregen, – een hebt van ondervinden maxikeukenverzekeringen. – geen boetes of veroordeling tot maal achttien maanden, en Je komt in aanmerking voor een betaling van meer dan 226,- euro – beschikt over een aanvaardbaar Penitentiair Programma gedurende Vooral ex-gedetineerden die eenmaal uit de gevangenis de draad van het gewone leven open staan. verlofadres. ten hoogste een zesde deel van de weer willen oppakken ondervinden veel hinder van de stelselmatige weigeringen door – een strafrestant van ten minste De aard, de achtergrond en de opgelegde vrijheidsstraf direct verzekeraars. zes weken en ten hoogste zes zwaarte van het gepleegde delict voorafgaande aan de datum van maanden open staat, spelen een rol bij de beoordeling of invrijheidsstelling, en uitsluitend ‘Bent u de afgelopen 6 jaar in aanraking geweest met politie of justitie?’ Een bevestigend – beschikt over een aanvaardbaar je geschikt bent. Je komt sowieso antwoord op deze standaardvraag leidt doorgaans tot afwijzing van de aanvraag wanneer: van een adres. niet in aanmerking je ook nog – je onherroepelijk bent veroorverzekering. Daarbijals maakt het weinig uit verlof voor wat voor delict iemand is veroordeeld.

Nieuw!

BONJO Verzekeringspakket voor ex-gedetineerden

Dat een pyromaan geweigerd wordt voor een inboedelverzekering, kan men zich in de regel nog wel voorstellen. Maar waarom zou een winkeldief geen gezinsongevallenverzekering mogen afsluiten?

BONJO erkend als opleidings‑ instituut voor advocaten

[tussenkop]vlammen Om afwijzing te voorkomen verzwijgen veel ex-gedetineerden hun detentieverleden bij de aanvraag van een polis. Daardoor lopen zij het risico dat de verzekeraar weigert uit te keren mochten zij ooit een schadeclaim indienen. Bij BONJO is het geval bekend van AMSTERDAM – De Nederlandse Orde een belastingfraudeur die na detentie zijn van villaAdin Zandvoort in vlammen op zag gaan. vocatenhijheeft BONJO officieel erkend als opleiHoewel op het moment dat hij de verzekeJeugddetentie dingsinstituut. Advocaten die eenwas cursus volgen ring afsloot nog nooit in aanraking geweest In september met hij volgens de polisvoorwaarden bij justitie, BONJO, had krijgen daarvoor voortaan zogeheten luidde het the‘elke verandering in uw omstandigheden’ onveradvocatenpunten. BONJO Bajes Bulletin ma van de cur- is een wijld moeten melden. De man kreeg geen cent uitgave van BONJO Advocaten moeten hun kennis op peil houden om hun sus ‘Jeugddetentie’. vergoed. en verschijnt 4x per jaar

Colofon

deeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van ten minste zes maanden, – je strafrestant bij aanvang van deelname aan het programma ten minste vier weken en ten hoogste een jaar bedraagt, en – er geen andere omstandigheden zijn die zich tegen jouw deelname aan een PP verzetten.

Het aantal algemene verloven waarom je mag verzoeken bedraagt maximaal de helft van het aantal maanden strafrestant. Voor een maand wordt 30 dagen gerekend. De directeur stelt een verlofschema op. De laatste vijf dagen van detentie vindt geen verlof plaats. Dit kan overigens alleen in inrichtingen zonder regimair verlof.

BONJO

Wanneer kan ik de eerste keer met weekendverlof?

Algemeen verlof is niet mogelijk wanneer: – je tevens een tbs-maatregel opgelegd hebt gekregen – je in een extra beveiligde inrichting (ebi) bent geplaatst – je geplaatst bent in een elektronisch detentiehuis.

Ben je onherroepelijk veroordeeld dan kom je in aanmerking voor algemeen verlof als je ten minste een derde deel van de onvoorwaardelijk opgelegde straf hebt ondergaan. Iemand die nog niet onherroepelijk is veroordeeld komt in aanmerking als de duur van de in voorlopige Lotje Jansen B E L A N GBONJO ENO VERLEG hechtenis doorgebrachte tijd ten Helpdesk, 200, 1098 minste gelijk is aanMolukkenstraat een derde deel Molukkenstraat 200,TW van de onvoorwaardelijk opgelegde 1098 TW AMSTERDAM straf. Voor beide gevallen geldt dat helpdesk@bonjo.nl je strafrestant nog ten minste drie 020 665 94 20

NIET-JUS Amsterdam, (

‘Je komt uit de gevangenis. En dan

Tv-programma breng Colofon

Bonjo belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties

Bonjobajesbulletin

me problemen waar gedetineerden BonjoContactBureau Aan dit bulletin werkten mee is een uitgave werkt van Bonjo en en vooral ex-gedetineerden mee te mee aan Prisoner of keer Love: Dini De tekortkomingen verschijnt zes per jaar maken in een hebben. meld je aan voor Layla oplage vandeelname 11.000 exemplaren.

van de nazorg voor gedetineerden Booij beeld. Dit zal leiden tot Dit is de leidraad van een nieuw komen in Ron Abonnementen ¤ 15 per discussie en hopelijk tot meer betelevisieprogramma dat vanaf ja- jaar, druk een Rodivolwassen Media bv, proLangedijk vak te mogen blijven beoefenen. Jaarlijks moeten zij 20 Twee vooraanstaande nuari 2010losse bij nummers de NCRV¤ 4,50 wordt grip. Kortom, gramma dat goede mogelijkheden uitgezonden via Nederland 3. In Het BONJO Pakket omvat de gewone handling en verspreiding experts traden op als dopunten zien Privé te verzamelen. Deelnemers aanverde Cursus Abonnementen de deelnemers. achtalsafleveringen worden de lot- biedt voor Weinmann, zekeringen dieAdvocatuur de meeste van huishoudens in Neder-twee€van Almere cent. Mevrouw mr. dr. drs. Wilma Duijst is zowel arts Penitentiaire BONJO ontvangen Issn 2210-4860 12 per jaar, gevallen van een aantal manneland hebben: vormgeving Aya Gillissen jurist. Zij €is4,50 rechter, doceert strafrecht aan de Radboud dezenodig punten. BONJO organiseert de cursus vier keerlosse per nummer zichNico als Epskamp belanlijkeIJs-gedetineerden gevolgd op de BONJO profileert - jaar. Inboedelverzekering eindredactie Universiteit en forensisch geneeskundige in de regio Molukkenstraat 200 BONJO genbehartiger voor mensen in deweg uit de gevangenis naar ‘bui- Opstalverzekering Irene Andréa sel-Vecht. Prof. dr. Peter van der Laan is onder andere bij1098 tw Amsterdam Molukkenstraat 200 tentie en verleent medewerking - Lotje Glasverzekering ten’. Ook het hoe en waarom van zonder hoogleraar Reclassering aan de Vrije Universiteit. Jansen, voorzitter van de cursuscommissie, is1098 blij TW 020 665 94 20 Amsterdam program- met Aansprakelijkheidsverzekering de detentie info@bonjo.nl komt in beeld. De drie aan dit baanbrekende bestuur Bonjo de erkenning: (020) 665 94 20 - Gezinsongevallenverzekering W’s staan centraal: wonen, werk ma. Meld je bij ons aan en stuur Jaap Brandligt (voorzitter) Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer “De lat ligt hoog. Het was niet gemakkelijk om de Orde www.bonjo.nl info@bonjo.nl ons je verhaal. en een wijf. www.bonjo.nl Hendrik Kaptein (penningmeester) de rol van de gezinsvoogd en de reclassering in het strafervan te overtuigen dat wij aan de gestelde kwaliteitseiEen afwijzing voor de BONJO Privé PakketRuudtoe Klein proces, en wat de arts op het politiebureau wel en niet sen voldoen. We moesten een procedure van een aantal redactie op (secretaris) een eerlijke polis heeft geen gevolgen voor de acceptatie bij Als deelnemer aan het programma BONJO ziet Aan ditkan nummer werkten mee: Willemijn Los betekenen voor de jeugdige cliënt. maanden afleggen en de aanvraag heel gedegen docuJaap Brandligt weergave van alle omstandigheeen andere maatschappij. Geweigerde aanvragers word je in contact gebracht met drie Irene Andréa, Vleeming menterenniet en onderbouwen. Daarna was het wachtenJob op Joris Arnold Jobvrouwen. Joris Arnold deelnemers moeten er belanden op een zwarte lijst. aantrekkelijke Zij staan je den. De Pieter Paul Grijpma het oordeel, de Orde bekijkt de aanvraag en raadpleegt Cursus gemist? De volgende is alweer in aantocht. Nico Epskamp uiteindelijk een goed gevoel aan bij en helpen je onder andere bij Nico Epskamp, Jeroen Pols de referenties. was erg spannend, maar het is Ron ons Booy Kijk op www.bonjo.nl/cursus voor meer informatie Grijpma van een overhouden. Doelstelling is dat Voor meer info, Het bel of schrijf met BONJO. het en vinden Paul en inrichten geschikte woonruimte. Je gaat met het programma echte kansen biedt gelukt!” aanmelding. Eindredactie: hen op een date, ontmoet haar ken- voor de toekomst. Nico Epskamp nissen en vrienden en zij de jouwe Voor de realisering van het pro- opnamen zijn me en er is een vakantie ingepland met gramma is het noodzakelijk dat afgerond. Fotografie: deelnemers vóór september 2009 de uiteindelijk keuze. Uw tijd is te belangrijk om niets te doen! Job Joris Arnold op vrije voeten zijn, of minimaal in Doe mee! Het is Nico Epskamp Vertrouwen hebben in uw advocaat…Het Zeker weten dat degaat bestein resultaten Havenstraat 8 programma op de enor- half open of open kamp zitten. De en ook voor de t worden behaald... Niet opgesloten blijven, omdat uw advocaat te weinig 4531 EK Terneuzen kennis van strafrecht heeft… U niet moeten afvragen of uw advocaat u niet Vormgeving: Telefoon 0115 689568 vergeten is... De Ontwerperij - Lelystad Mobiel 06 51337643 Formule’ leidt tot resultaten (0320) 28 11 55 Heeft u een advocaat, maar twijfelt u‘Hoornse of de behandeling van uw zaak wel Telefax

0115 689560

Druk: Karmac - Lelystad

Nazorg gedetineerden ko langzaam uit de startblok

optimaal is? U kunt altijd voor een andere advocaat kiezen. Ook dan kost een goede verdediging u geen geld! Ik ben ruim 20 jaar advocaat, ben gespecialiseerd in strafrecht en behandel alleen strafzaken.

Ik werk alleen. Op die manier weet u zeker dat maar één advocaat uw zaak

Alexander Boersstraat 10 1071 KX Amsterdam Tel. 020 - 420 1475 info@teurlingsellens.nl www.teurlingsellens.nl

behandelt, dat u de kwaliteit krijgt waar u recht op heeft en heeft u maar BONJO één aanspreekpunt. Bestuur Vereniging BONJO: Jaap Brandligt (voorzitter) Mr. M.J. VAN ESSEN Ik behandel megazaken, maar ook met veel plezier kleinere strafzaken. Ruud Klein (secretaris) Ook als u bezwaar wilt maken tegen een maatregel, disciplinaire straf of STRAFPLEITER overplaatsing wilt vragen heeft u recht op een advocaat. Wim Westheider ``Vecht door waar Willemijn Los Uw zaak is voor u het belangrijkste. Dat begrijp ik. Ik bezoek u regelmatig anderen stoppen`` Pieter Vleeming om uw zaak met u te bespreken. Het maakt niet uit waar u gedetineerd kabinet ingezet bent. Ik behandel zaken in het heleHet land. U bentheeft zekerzwaar van een goedeom recidive, oftewel terugval in detentie, terug Paul Grijpma verdediging! te dringen. Scores tot 70% recidive binnen zeven jaar acht het duo Hirsch Cees Dekker Herengracht 499 voor zeggen. Voor Neem vrijblijvend contact met mij op.Ballin/ Albayrak onaanvaardbaar en daar valt wel wat 1017 BTteAmsterdam A.J. Sol, advocaat U kunt mij ook buiten kantooruren bellen. binnen Mr. de gevangenis is een Programma Modernisering Gevangeniswezen opstrafrechtspecialist Tel: 020-5357565 gesteld (zie elders in dit nummer). Daar worden voorzetten gegeven voor beof 06-54760989 geleiding, opleiding, zorg en opvang in en na detentie. In de inrichtingen zijn vanessen@korver-vanessen.nl 182, meest parttime werkende, Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening aangesteld. Zij brengen de problemen van gedetineerden in kaart, treden handelend op en rapporteren aan instanties. Binnen het programma Nazorg zijn bij bijna alle gemeenten zogenaamde Contactpersonen Nazorg aangesteld.

Vanaf de startpe december 2008 z van Hoorn als ge meld. Van dat a ex-gedetineerden re-integratieplan.

Het BBB op bez ker van dit proje nen, een verlichte


12

Bonjobajesbulletin september 2010

Aanzienlijke problemen voor ex-gedetineerde

De Weg Naar Vrijheid loopt via de MMD Vanaf januari 2006 loopt het justitiële project ‘Aansluiting Nazorg’. Het beoogt de samenwerking tussen het gevangeniswezen en de buitenwereld, zoals gemeenten en zorginstellingen te verbeteren. Er was namelijk geen samenwerking tussen deze ‘ketenpartners’, zoals het in het jargon heet. Binnen tien dagen na binnenkomst brengt de MMD’er in een gesprek met de gedetineerde zijn leefsituatie vóór de detentie in kaart. De hoofdonderwerpen waar naar wordt gekeken zijn: identiteitsbewijs, inkomen, onderdak en zorg. Ook vraagt de MMD’er de gedetineerde een ‘verklaring van geen bezwaar’ te tekenen, waarmee hij toestemming geeft voor gegevensuitwisseling. Als de datum van vrijlating bekend is stelt de MMD’er de gemeente waar de gedetineerde was ingeschreven voorafgaand aan de detentie op de hoogte van de strafduur en ontslagdatum. Alle gegevens worden bewaard in een zogenaamd ‘BasisdocuTussenschakel Iemand die vrijkomt heeft geld en onderdak nodig. Om te ment Nazorg’. Dit document is ook een leidraad om alle acties zorgen dat wie hulp nodig heeft, die ook krijgt, is er nauw(er) uit te voeren (bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuw idencontact gekomen tussen justitie en de gemeenten waar de ex- titeitsbewijs, inschrijving bij woningcorporaties, het opstarten gedetineerde staat ingeschreven. Er zijn intussen 387 ‘gemeen- van schuldsanering) die een soepele terugkeer in de maatschaptelijke contactpersonen nazorg’ aangesteld. Dat contact verloopt pij bevorderen. via Kwartiermakers. Hier zijn er vijf van aangesteld: een voor de Acht weken voor ontslag maakt de MMD’er een zogenaamd vier grote steden en vier voor de regio’s. Zij zijn de schakel tus- ‘Overdrachtsdocument Nazorg’ op. Samen met de gedetineerde sen Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening (MMD) in bekijkt de MMD’er welke acties er nodig zijn om op de dag van ontslag zoveel mogelijk geregeld te hebben. Dit document gaat de inrichting, gemeenten en zorginstellingen. ook naar de gemeente, zodat de gemeente kan zien welke acties al genomen zijn en wat er nog moet gebeuren om de terugkeer Stappen voor soepele terugkeer Nazorg voor ex-gedetineerden begint al bij binnenkomst in de zo soepel mogelijk te laten verlopen. gevangenis: Hieronder in het kort de verschillende stappen die De MMD’er neemt contact op met alle ‘ketenpartners’ om de teeen Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening doorloopt rugkeer voor te bereiden. Zo kan de MMD’er bijvoorbeeld een afspraak maken met het CWI voor de ex-gedetineerde, of een after voorbereiding van de invrijheidsstelling. Iemand verlaat de gevangenis en heeft waarschijnlijk geen inkomen. Hij gaat naar het Centrum voor Werk en Inkomen waar hij hoort dat hij eerst zijn best moet doen om werk te zoeken. Bovendien heeft de Sociale Dienst een paar weken nodig om te beoordelen of hij wel recht heeft op een uitkering. De ex-gedetineerde gaat vervolgens naar een uitzendbureau waar hij niet wordt geholpen omdat hij geen identiteitsbewijs heeft. Op naar de gemeente om dat te regelen. Maar daarvoor moet je weer geld hebben.

spraak voor opname in een zorginstelling. De MMD’er maakt voor de eerste ‘vrije’ dag een planning. Bijvoorbeeld: ga eerst naar de gemeente om je identiteitsbewijs op te halen, daarna door naar het CWI voor het regelen van werk en inkomen, enzovoorts.

En nu de praktijk… Aldus de theorie… In de praktijk stuit de ex-gedetineerde op enorme problemen. Huisvesting is geprivatiseerd en gemeenten hebben geen zeggenschap meer over woningtoewijzing. De ex-gedetineerde is heel vaak aangewezen op ‘genadebrood’ van vrienden. Gezegd moet worden dat de goede wil wel degelijk aanwezig is. Gemeenten zijn nu bekend met dit ‘terugkeerfenomeen’ en hebben meer en meer speciale medewerkers aangesteld om zaken voor ex-gedetineerden te behartigen. Voor alles is van belang om te onderkennen hoe groot de problemen zijn voor ex-gedetineerden. Het mag voor zich spreken dat gebrek aan goede opvang na detentie de kans op terugval in criminele activiteiten aanzienlijk vergroot.

Goede wil Iedere regio in Nederland heeft zo zijn eigen aanpak. Goede berichten krijgen we uit de regio Eindhoven, Hoorn en Rotterdam. Ook Amsterdam is bezig een inhaalslag te maken. Er zijn contracten voor begeleiding aangemaakt en doorbetaling van huren tot aan eerste vonnis is soepeler geregeld. Verder gaat het in minstens 50% van de gevallen fout waar het maar fout kan gaan. Vooral kortgestraften hebben het zwaar te verduren. Maar goed, zoals gezegd: de goede wil is er bij de ‘keten’. En al doende leert men. Toch?

Bij ISD niet met twee maten meten! Beste BONJO,

recht op resocialisatie. We hebben gewoon meer duidelijkheid nodig hoe wij als ISD-ers kunnen slagen.

Ik heet William Saasen en ben gedetineerd in PI Vught. Ik ben veroordeeld tot een maatregel ISD. Ik hoop dat deze brief geplaatst wordt en dat er eindelijk eens aan de bel wordt getrokken. Want bij heel die maatregel wordt ons van alles

Voor ons als ISD-ers moet ook een bepaald bedrag beschikbaar zijn. Dat bedrag is € 25.000 voor nog openstaande boetes en schulden, voor als je weer buiten bent om met een schone lei te beginnen en weer goed terug te kunnen keren in de

beloofd, maar je moet overal zelf achteraan, anders komt er letterlijk geen schot in de zaak.

maatschappij. Zonder dat je nog kopzorgen hebt of rekeningen open hebt staan, want dan val je gauw weer in oude patronen, wat niet de bedoeling is. Kijk, het

Ze zeggen, het ligt niet bij ons maar bij een ander, dus dan komt het erop neer dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Naar mijn weten is de ISD

mes snijdt aan twee kanten, maar dan komen er nog twee jaar waar je ook goed je best moet doen. En daar komt het, daar zitten nu de problemen. Ik word niet goed of nauwelijks opgevangen. Maar uiteindelijk gaat het wel om nazorg.

ontstaan en georganiseerd om ons weer terug te laten keren in de maatschappij en dit succesvol te volbrengen. Om iemand te worden die goed gemotiveerd is die zijn taken en opdrachten goed volbrengt. Maar je weet gewoonweg

in g e z o n d e n

de regels niet, want iedere keer veranderen ze die, terwijl wij er geen weet van hebben. Nu valt het maatschappelijk werk dat we zo hard nodig hebben voor ons ook weg. Kijk, we zijn dan wel veelplegers, maar door de maatregel ISD worden we zo goed mogelijk begeleid door alle mensen in het team om geen criminele dingen meer te doen. Dat team moet ons begeleiden om weer terug in de maatschappij te gaan, vanwege het

Je moet het natuurlijk zelf doen, maar daar ligt nu juist de kink in de kabel. Heb het zelf nog niet echt ervaren, maar zie wel genoeg om me heen dat je gewoon aan je lot wordt overgelaten. En dan nog iets: bij mijzelf en nog vele anderen gaat de voorarrest er niet af. Wij vallen onder Den Bosch, terwijl bij jongens die berecht zijn in Breda wel de voorarrest eraf gaat. We hebben allemaal ISD, dan gelden dezelfde regels, maar ik vind dat er met twee maten gemeten wordt. De trajectbegeleider geeft zelf toe dat het niet klopt. Ik hoop echt dat mijn verhaal geplaatst wordt, want zoveel anderen lopen ook tegen die ISD-maatregel op. Ik hoop op voldoende stof tot nadenken en dat er eens een bel gaat rinkelen. Met vriendelijke groet, W. Saasen, PI Vught.


Bonjobajesbulletin september 2010

13

Bonjo contactbureau Advertentie 8616. Harriet.P. Ik ben een vrijgezellige vrouw van 36 jaar. Ben op zoek naar een serieuze schrijf contact. Mijn hobby’s zijn schrijven, muziek en dieren. Lijkt het je leuk om met me te schrijven? Stuur me dan een brief met postzegel is 100% antwoord.

De Vrouwenvleugel Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het toch gelukt om foto’s te plaatsen bij de contactadvertenties. Dit op verzoek van vele mannelijke en vrouwelijke gedetineerden. Zelf had BonjoContactBureau wat bedenkingen in verband met de privacy, maar een fors aantal mannelijke en vrouwelijke gedetineerden dacht daar anders over. We zijn overstag gegaan. Een nieuw contact, een nieuw leven, tenslotte! 650 profielen Intussen is de media aandacht voor het BonjoContactBureau een beetje geluwd. Het nieuwe is er immers een beetje af. We hebben daarom een advertentie geplaatst op enkele websites en merken dat we weer voldoende geïnteresseerden aantrekken. In 2009 hebben we 3.950 unieke contacten kunnen noteren en dat vinden we een aantal dat tot tevredenheid stemt. Inmiddels hebben we het 650ste profiel verwelkomd sinds de start in juni 2008. Blijf dus vooral je reacties en advertenties sturen naar: BonjoContactBureau Molukkenstraat 200 1098 tw AMSTERDAM Dames en heren gedetineerden: vraag familie, vrienden en/of kennissen om de advertenties uit te printen van www.bonjo.nl/bonjo-contact-bureau. Advertentie 8618. Prisje. Hallo leuke dame, hier is mijn oproep naar jou toe. Ik ben Prisje  en gedetineerd in Limburg. 34 jaartjes jong en zit nog vol energie. Ik ben positief en zit niet bij de pakken neer. Ik zoek via deze weg een lieve, spontane, ondeugende meid om mee te schrijven. Wie weet word het meer dan schrijven alleen. Verder ben ik vrij lang, slank en al zeg ik het zelf niet onaangenaam om naar te kijken. Wil je meer weten, stuur dan een brief ik reageer altijd terug. Al nieuwsgierig?

make natuurlijk. Wie me schrijft kan altijd een antwoord terug verwachten, mits er een postzegel bij zit. Interesse???? Veel liefs Sylvana

Advertentie 8610. Sylvana.K hey boys, ik ben een jonge meid van 20 en ben op zoek naar een leuke spontane vent om mee te schrijven tussen de 20 en 30 jaar. Ik zie er goed verzorgd uit, heb groen/bruine ogen, donker haar, 1m76, 62 kilo. Hobby’s voetbal, muziek en plezier

Advertentie 8617. Samira.O. Ik ben een spontane NL meid van 24 jaar. Mijn hobby’s zijn feesten, muziek en schrijven. Vind je schrijven net zo leuk en wil je de zorgen van de dag even vergeten, kruip dan in je pen en schrijf me! Brief met postzegel is 100% antwoord. Veel liefs Samira.

Advertentie 8606.Johanna K. Babe, 24 years old, good looking, 1m75, 60 kilo, interested in woman or man 27-40 years old, serious, sence of humor, open minded, independent,funny with many interests. I am looking for friend, maybe more, someone who can support me in my difficult situation. Want to get to know me, write me!

Advertentie 8638. Mariela D.L. I am from Equador, 24 years old and in jail because of drugs. I like women, I want to know girls for write letters and maybe God knows, meet eachother when I am out of prison. I can read and write Spanish, Nederlands and English. I think I am a nice girl and pretty. Advertentie 8620. Kirby. B. Mijn naam is Kirby, ben 27 jaar, vast tot april 2011. Heb zwart haar, groene ogen, 1m66 en een lieve spontane meid, kom uit Zuid Holland. Hobby’s muziek, tekenen, lezen en ben ek op dieren en de natuur. Ik ben op zoek naar leuke mannen om mee te schrijven. Hopelijk tot snel, groetjes Kirby. Advertentie 8572. Manon B. Hallo ik ben een vlotte spontane meid van 44 jaar. Ben nu nog gedetineerd, maar kom in augustus vrij. Ben 1m75 en weeg 77 kilo, heb kort rood haar, blauw-grijze ogen, geen kinderen, maar rook wel, drink af en toe een wijntje of een biertje. Ik zoek per 12-8-2010 een kamer. het liefst in Utrecht, Arnhem, Amsterdam of een andere grote stad. Ook wil ik wel een leuke, eerlijke, spontane Hollandse vriend. Ik ben vroeger wel een jongetje geweest. Wie weet hoor ik van je, eerlijke hetero man. Alleen reacties met adres, ik heb hier helaas geen internet. Groetjes Manon. Advertentie 8567. Tonya C.L. Hi my name is Tonya, i’m from Mexico, i am 25 years old, 1m65 and 50 kilograms. i am in jail for drugs and i would like to know people who like to write with me. Kisses. Advertentie 8549. Sophia vd M. Ik ben Sophia en ik ben nieuw hier... ben 25 jaar, half Kaapverdiaans, kwart Nederlands/ Indo en woon in Nederland! Na lange depressie en mijn grote liefde kwijt, ben ik op zoek naar Nederlandse mannen met blauwe ogen van 30-40 jaar (met groot strafblad. Bij deze wacht ik op jullie brieven. Kus Sophia.

Advertentie 8542. Gena V. Hallo mijn naam is Gena V, 20 jaar uit Bulgarije, Engelstalig, spontaan, humoristisch. Zoek leuke spontane., serieuze, gezellige mensen die met mij in het Engels willen schrijven. Advertentie 8523. Charissa S. Hallootjes, Ik ben een spontane, leuke, lieve Nederlandse meid van 24 jaar jong. Momenteel in ddetentie. ik zoek leuke en spontane jongens met een beetje pit om mee te schrijven. Ik heb halflang krullend haar, bruin/groene ogen, 63 kilo, 1m68 lang. Hobby’s; feesten, shoppen en vooral veel lol maken. Lijkt het je wat, pak dan snel pen en papier en schrijf maar snel naar Charissa. Je kijgt altijd een reactie terug van mij en foto’s zijn altijd welkom, want ik ben gek op foto’s. Nou tot schrijfs dan maar. Doei. Advertentie 8520. B.A. S. Hello, mij name is B.A., am 35 years old, am a woman fom Nigeria, in jail because of drugs. I would like to meet a guy from 45-50, who can write me back. I don’t speak Dutch so please write me in English. God bless you (AMEN). Advertentie 8506. Christina H. Hallo ik ben Christina, 24 jaar. Ik zoek een leuke Amerikaanse, Afrikaanse man om mee te schrijven. Hij moet tussen de 26/33 jaar zijn. Hij moet weten wat hij wil en moet tevens geen lange straf hebben. Hij moet als hij vrij komt niet weer iets fout doen, vanwege mijn baby Tyrese! Ik heb hem hier bij mij, hij is hier geboren en is nu 3 maanden oud. Als je geinterresseert bent stuur me dan een brief in het Engels of Duits, met foto erbij. Advertentie 8505. Roxy. I am Roxy from Ecuador, I’m 20 years old and i’m in jail because of drugs. I’m looking for a guy who can write with me in Spanish. I don’t speak Dutch an also don’t write Dutch, so please in Spanish. Thank you so much. Advertentie 8497. Irene F. Mijn naam is Irene, 26 jaar, zit 8 maanden vast, einddatum in 2011. Ik zie er goed en verzorgd uit, zwarte haren, blauwe ogen, 1m60. Ben een eerlijke en leuke meid. Zoek iemand van 24-40 jaar die eerlijk en zorgzaam is. Ik ben uit Rusland, woon in Duitsland maar wil na mijn detentie in Nederland wonen. Hobby’s; koken, uitgaan, sport, creativiteit. Ik hoop een leuk iemand te vinden dus ik wacht op reactie, liever iemand die Engels spreekt. Advertentie 8451. Katia. My name is katia, 26 years old, caboverdian, natinality Potugese. Don’t speak English or dutch. I’m not tall, 1m58 and 61 kilo. Love music and party. Very romantic. I don’t like porc because i live with one in y room she’s very dirty. Dark hair and dark eyes. I am morena and like to have many friends. look forward to all your letters.

Advertentie 8227. Gerda K. Even voorstellen ik ben Gerda, gescheiden na 35 jaar huwelijk. Kom uit de provincie Groningen, maar zit vast in Ter Peel (Limburg). Ben 53 jaar, 95 kilo, 1m70 lang en kom vrij op 15 oktober 2019. Ik zou heel graag in contact komen met een Nederlandse man in de leeftijd tussen 50 en 58 jaar. Het moet een lieve spontane man zijn, graag donker haar, ik wil eerst graag met hem schrijven. Later bij mij op bezoek komen. Die mij wat liefde kan geven want dat heb ik in geen jaren meer gehad. En wie weet kan hier later iets moois uit vloeien. Zou het fijn vinden als hij uit Overijssel of Gelderland komt. Ik stel betrouwbaarheid, waarheid en netheid zeer op prijs. Ik heb heel wat meegemaakt in mijn leven daarom zoek ik nu een man die mij dit alles kan geven, hoop, liefde, geluk, want moet weer een toekomst opbouwen nu. Ik hoop dat er iemand is die mij wil schrijven, want ik mis zoveel dingen in mijnleven waar ik veel verdriet over heb gehad, nu ben ik echter supersterk en kan alles aan. Hopelijk tot gauw, groetjes Gerda. Advertentie 8229. Lucinda T. Gevangen maar toch vrij, vrij van geest en nooit het gevoel hebben van opgeven. Het leven is te mooi om op te geven, er is nog zoveel dat ik wil doen en nog zoveel om te beleven. Daarom zoek ik via deze weg een vriendin waarmee ik mijn levensvreugde wil delen. Ik ben een onverbeterlijke romantica en hou van gezelligheid, koken, dansen, muziek, lange wandelingen maken en nog zoveel meer. Dus ben ik op zoek naar iemand met dezelfde interesses. Mijn straf is nog onzeker omdat ik in hoger beroep zit. Zelf heb ik er veel vertrouwen in en is het voor mij maar afwachten gelukkig bezit ik een gezonde dosis geduld. Ik ben 29 jaar, heb een stevig figuur. Niet dik maar ook niet slank. Persoonlijk hou ik van een vrouwelijk type. Ikzelf hou niet van make-up en nagellak en al dat vrouwelijke. Ik ben gewoon wie ik ben en daarom hou ik van het tegenovergestelde van mezelf. Ben ik de persoon die jou aanspreekt? Dan wil ik graag met jou in contact komen. We zullen elkaar dan beetje bij beetje beter leren kennen. Leeftijd speelt voor mij geen rol, het gaat om de mens en het hart. Laat dus gerust van je horen en ik zal zeker terugschrijven. Tot zo. Ik ben lesbisch trouwens. Groetjes Lucinda.


14

Bonjobajesbulletin september 2010

Ziekenbezoek Bezoeken mag tijdens de gewone bezoektijden van het ziekenhuis, zegt de geestelijk verzorgster. Legitimatie meenemen. En geen bloemetje of iets te snoepen, dat zou ik altijd nog met de bewaking kunnen bespreken. Verder is alles geregeld. En daar sta ik dan, tijdens het avondbezoek tegenover twee heren in uniform in een klein halletje, grenzend aan een ziekenkamer. In die kamer ligt de man die ik al een jaar in de bajes bezoek. Hij heeft een zware operatie ondergaan en ik ga op ziekenbezoek.

Alles is geregeld, denken we. Maar helaas… Bezoek mag niet naar binnen. Want de heren van de beveiliging weten van niets. Zij bellen met hun leidinggevende, maar ook hij weet nergens van. En niemand van de beveiliging kent de geestelijk verzorgster, wat mij verbaast, want ik dacht dat iedereen die in de bajes werkt elkaar kent.

te gek voor woorden Later begrijp ik dat de heren niet in de bajes werken, maar bij een beveiligingsbedrijf. Dat weet ik

op dit moment nog niet, en dus probeer ik mezelf met al mijn overtuigingskracht de ziekenkamer binnen te praten. Het is toch te gek voor woorden! Daar is de deur van de kamer, de patiënt maar een paar meter van me vandaan, en ik kan niet eens even om het hoekje kijken? “Ik heb zwaar de dampen in,” zeg ik tegen de beveiligingsbeambten. Dat begrijpen ze, maar ze kunnen het ook niet helpen, zeggen ze. Als ik uiteindelijk naar huis ga moet ik

aan familieleden van gedetineerde ziekenhuispatiënten denken. Je zult maar op bezoek willen en je vader, moeder, partner of kind niet mogen zien door een misverstand of dienstwisseling.

waardevol geschenk De volgende dag regelt de geestelijk verzorgster het opnieuw en nu staat het zelfs zwart op wit: mijn bezoek is toegestaan. Zoals ik al vermoedde, werd het probleem veroorzaakt door een wisseling van de wacht. De leidinggevende van de dagdienst had mijn geplande bezoek niet doorgegeven aan de avonddienst.

Deze keer word ik zonder problemen toegelaten. Het enige wat ik zelf nog niet heb geregeld, is een bloemetje of iets lekkers. Ik vraag dus aan de mevrouw van de beveiliging of ik iets uit de hal mag halen, maar voor ze kan reageren, antwoordt de patiënt in haar plaats. Hij hoeft niets, iets halen zou van de bezoektijd afgaan. En dat zou zo jammer zijn. Want bezoek, dat is het mooiste, meest waardevolle geschenk dat hij maar kan krijgen, zegt hij.

Dini

 JA, ik bestel

‘Help! ik zit vast – je rechten in de bak’

en bespaar tijd. ______ (<10 ex) x ¤ 4,95 =

¤

,

______ (10-24 ex) x ¤ 4,50 =

¤

,

______ (25 en meer ex) x ¤ 4,00 = ¤

,

totaal

¤

,

Stuur deze bon in een (voldoende) gefrankeerde envelop aan Bonjo, Molukkenstaat 200, 1089 tw Amsterdam. Totaalbedrag te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. U ontvangt een acceptgiro bij uw factuur.

... begint bij Stichting DOOR

Dé DOORstart voor (ex-) gedetineerden

Stichting DOOR biedt al tien jaar deskundige opvang en nazorg aan (ex-)gedetineerden in vrijwillig en justitieel kader.

naam

Stichting DOOR trekt zich het lot aan van gedetineerden en ex-gedetineerden.

adres

Wat doen wij Stichting DOOR verleent begeleiding op het gebied van wonen, werken, financiën, relaties en zingeving. Een mooie kans voor (ex-)gedetineerden op een toekomst zonder criminaliteit.

postcode + woonplaats

Lina Advocaten Specialisten in

strafzaken, overleverings-, uitleverings-, cassatiezaken Ve n l o

Een nieuwe toekomst zonder criminaliteit...

077-351 10 42

Adv_Bonjo_131x95.indd 1

info@lina-advocaten.nl

Aanmelden Gedetineerden kunnen onder de volgende justitiële titels bij Stichting DOOR aanmelden: penitentiair Programma, schorsing Preventieve Hechtenis onder bijzondere voorwaarden, inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), artikel 43 lid 3 PBW, bijzondere Voorwaarde. Informatie Wilt u meer informatie over onze stichting? Kijk op onze website www.stichtingdoor.nl of neem tijdens kantooruren contact met ons secretariaat op, via telefoonnummer: (0118) 63 56 27. Wij staan u graag te woord.

w w w. l i n a - a d v o c a t e n . n l

08-09-2010 15:01:00

Se habla Español / Ta papia Papiamentu www.mandersadvocaten.nl Tel. 010 - 476 30 60


15

Bonjobajesbulletin september 2010

Theorie... en wat is de praktijk? Op papier wil het allemaal wel kloppen, maar wat is de praktijk van nazorg na detentie? BonjoBajesBulletin is benieuwd naar de verhalen van gedetineerden en ex-gedetineerden over hoe het er in de praktijk aan toe gaat als je weer buiten staat. Je ervaringen kan je sturen aan: BONJO, Molukkenstraat 200, 1098 tw in Amsterdam. Ook graag vermelden welke stappen je zelf hebt ondernomen. We wachten in spanning af. Hieronder vast een verhaal uit ‘In beeld van justitie’, een uitgave van het Ministerie van Justitie.

Nazorg na detentie

Charlotte heeft na ruim een jaar detentie de nazorg van Justitie met beide handen aangepakt. Ze wordt geholpen met haar financiën door hulp te bieden bij het aanpakken van de schulden. Ze heeft uitzicht op een zelfstandig bestaan met een eigen huis en werk. “Dat er begeleiding blijft, geeft me juist een fijne gedachte”. Naar wat ze noemt ‘het wereldje’, wil ze nooit meer terug, verzekert Charlotte. In het Haagse Veiligheidshuis, waarin politie, Justitie en hulpverlening samenwerken, is ze net bij de psychiater geweest. In hetzelfde gebouw is ze nu op de etage van Bureau Nazorg, dat haar begeleidt in haar overgang van detentie naar een eigen bestaan. “Nu zit ik nog in een kliniek”, legt Charlotte uit. Want ze komt uit een geestelijk diep dal van mishandeling, drugsverslaving en drugshandel. Na een inval in een drugspand, ruim twee jaar geleden, werd ook Charlotte aangehouden. Ze was ‘het wereldje’ al aan het ontvluchten, maar haar verleden haalde haar in. Van de rechter kreeg ze dertien maanden celstraf opgelegd en toezicht van de Reclassering. Al tijdens de detentie werd vastgesteld, dat Charlotte worstelt met een dubbele problematiek: drugsverslaving en heeft mede daardoor psychische problemen. Vanuit de Penitentiaire Inrichting in Zwolle werd ze na het uitzitten van haar straf, rechtsreeks naar de inrichting Palier in Den Haag gebracht. Bureau Nazorg was van tevoren al op de hoogte. Charlotte: “Daar was ik zo blij om. Ik wist me geen raad. Had twee tientjes, had geen huis, geen geld en geen werk”. In de kliniek werd Charlotte psychisch verder

Charlotte: Ik wist me geen raad onderzocht en begeleid. Eerst in de gesloten inrichting. Dat paste prima aan bij haar gevoel op dat moment. “Want ik was bang om naar buiten te gaan. Om weer mensen tegen te komen uit het wereldje van de drugs”. Zodra Charlotte in de kliniek is opgenomen, bezoekt haar begeleider van Nazorg haar. Hij regelt dat ze een uitkering krijgt en een ziektekostenverzekering. In de PI Zwolle is al een nieuwe identiteitskaart aangevraagd. Ze heeft een tegenvaller te verwerken. Er komt een navordering van de belastingdienst. “Over mijn inkomsten uit de drugshandel”, legt Charlotte uit, “Ik ben er gewoon door anderen bijgelapt”. Maar er is geen ontkomen aan. Ze moet € 30.000 betalen. Nazorg zorgt dat vanuit haar uitkering die schuld wordt ingelost. Al snel mag Charlotte naar een meer open regime. “Daarom kan ik nu zelf naar het Veiligheidshuis komen”. De resocialisatie is in volle gang. Naast het ritme van kamer opruimen en schoonhouden, op tijd eten en slapen, persoonlijke hygiëne, wordt er ook aandacht besteed aan thema’s als ‘hoe ga je om met je verslaving. “En, zegt Charlotte, heel belangrijk: je moet vrijwilligerswerk gaan doen”. Op het terrein van de kliniek is een pension met patiënten die zijn opgenomen en hun huisdier hebben meegenomen. “Daar verzorg ik drie tot vier dagen in de week honden, katten, allerlei dieren. Eten geven, wassen, knuffelen. Ik vind het heerlijk om met dieren om te gaan. Daar wil ik mijn werk van maken, als het kan”. Bureau Nazorg heeft in het Veiligheidshuis korte lijnen naar andere instanties. De ge-

meente is ook vertegenwoordigd. Met hulp van de instanties zal ze onder begeleiding zogenaamd ‘forensisch’ gaan wonen. De Reclassering en Bureau Nazorg zullen haar blijven bijstaan. Vanuit het Veiligheidshuis wordt ook werk voor Charlotte gezocht. De ‘arbeidstoeleiding’, zoals dat in het jargon heet, is al begonnen. Als insteek wordt ‘iets met dieren’ genomen en ‘zorgen voor ouderen.’ De buitenwereld – waar Charlotte nu stapje voor stapje in terugkeert – boezemt haar nog steeds wat angst in. “Ik heb een dikke streep getrokken. Het wereldje is voor mij verleden tijd. Ik weet dat ik de neiging heb een ezel te zijn, die zich twee maal aan dezelfde steen stoot”. Plekken waar het fout kan gaan, zoals drugspanden, gaat ze vermijden. “In plaats daarvan ga ik naar mijn familie”. Ze ziet helemaal voor zich, hoe ze in haar eigen huis haar vrije tijd gaat besteden. “Naar een film kijken of heel gewone televisieprogramma’s, zoals ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’. Lezen hou ik ook van. En breien”, lacht ze. “Echt waar. Jurken, jasjes, sjaaltjes”. Tegen de forensische begeleiding ziet Charlotte niet op. Dat er zeker nog twee jaar verschillende professionals over de vloer komen om te vragen hoe het met haar gaat, ziet ze helemaal zitten. De bezoekjes aan instanties in het Veiligheidshuis zal ze blijven brengen. Ze heeft al ervaren dat de instanties intensief met elkaar samenwerken. Dat scheelt een hoop bureaucratie. Zo kan er na een terugval bijna onmiddellijk ingegrepen worden. Charlotte: “Dat er begeleiding blijft, geeft me juist een fijne gedachte”. Charlotte heeft voor deze schuilnaam gekozen.

Over nazorg Door goede nazorg te organiseren na de periode in de gevangenis wordt een terugval naar crimineel gedrag voorkomen. Justitie heeft met de VNG afspraken gemaakt over wie wat doet op het gebied van nazorg aan gedetineerden. Iedere penitentiaire inrichting heeft tegenwoordig medewerkers die al in een vroeg stadium contact zoeken met de gemeente waarnaar de gedetineerde ooit terug gaat keren. Iedere gemeente heeft daarvoor een aparte coördinator aangesteld. Er worden dan afspraken gemaakt over de inschrijving in de gemeente, waar de gedetineerde gaat wonen, welke vorm van toezicht nog wordt georganiseerd en of de gedetineerde een baan heeft dan wel een uitkering nodig heeft of een opleiding kan gaan volgen. Ook zijn er wellicht voorzieningen nodig als verslavingszorg of schuldhulpverlening Er is sinds eind 2009 een landelijke dekking van veiligheidshuizen. Hier werken gemeente, politie, openbaar ministerie, reclassering, raad voor de kinderbescherming en jeugdzorg samen om de veel voorkomende criminaliteit terug te dringen. In de veiligheidshuizen vindt ook overleg plaats over de nazorg. Gedetineerden keren dus tegenwoordig niet zo maar weer terug in de maatschappij. Naschrift BONJO: er wordt inderdaad nog veel ‘overlegd’. Voorlopig verlaat tussen de 30 en 40% van de ex-gedetineerden de gevangenis met alleen een paar blauwe vuilniszakken als enige bezitting. Zonder dak boven het hoofd en zonder geld op zak!

Strafadvocaat mr Regter is nieuw gevestigd in Heerlen. Mr Regter is gespecialiseerd in het strafrecht en strafprocesrecht. Mr Regter is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en heeft zo’n 15 jaar ervaring als advocaat. Mr Regter verdedigt uw rechten en belangen in heel Nederland in strafprocedures en in beklagzaken! Een goede verdediging moet meteen vanaf het eerste begin gevoerd worden. Neem daarom zo vroeg mogelijk een specialist in de arm. Dossier- en wetskennis zijn van doorslaggevend belang. In elke zaak, groot of klein. U wordt door mij steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het dossier. U weet waar u aan toe bent en u kunt beslissingen nemen. Hebt u twijfels over uw huidige advocaat of zijn aanpak? Neem contact op met mij. Goede raad hoeft niet duur te zijn, ik werk op basis van toevoeging. Als gedetineerde komt u bijna altijd voor toevoeging in aanmerking. Neem vrijblijvend contact op met mr Regter op 045-560 22 08 of op 06-30622592 om uw probleem voor te leggen. Mailen kunt u mij op mr.regter.strafadvocaat@gmail.com. Meer informatie vindt u op www.advocaatregter.nl.

Strafadvocaat

mr Regter


16

Bonjobajesbulletin september 2010

Halfje brood per twee dagen

“Geef ons heden méér dagelijks brood” CvT trekt aan de bel over hongerklachten gedetineerden Citaat uit de Nieuwsbrief van de commissie van toezicht (www.commissievantoezicht.nl) van september 2010: “Op 27 augustus jl. heeft de Commissie van Toezicht bij de PI Haarlem een brief gestuurd aan de Minister van Justitie met betrekking tot de broodvoorziening. De gedetineerden in de PI Haarlem hebben geklaagd over het feit dat zij honger hebben. De gedetineerden kregen voorheen een half brood per dag, dit is terug gebracht naar een half brood per twee dagen. De Commissie vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en is van mening dat het in Nederland niet mogelijk moet zijn dat gedetineerden te weinig te eten krijgen.”

van gedetineerden die zich erover beklagen dat ze honger hebben. Naar ons is gebleken krijgen gedetineerden vanaf 1 juli jl. eenmaal per twee dagen een half bruin brood (=12 sneetjes) waar dat voorheen een half bruin of wit brood per dag was. Vele gedetineerden geven aan dat zij aan 6 sneetjes brood per dag (ontbijt en avondbrood) te weinig hebben. Daarnaast zijn de klachten op de slechte kwaliteit van het voedsel (van zowel het brood als de warme maaltijden), waaronder met name het gebrek aan variatie van het aangeboden eten. De Commissie heeft hierover uiteraard met de directie gesproken. De directie deelt het gevoelen van de Commissie dat het anno 2010 niet goed voorstelbaar is dat ingeslotenen zich erover beklagen dat men te weinig eten krijgt. Maar men geeft aan niet over de financiële middelen

In de bewuste brief ( ondertekend namens de commissie door Mr.drs. Van de Schepop (!)) staat te lezen: “Sedert enkele weken wordt de Commissie overladen met klachten

1001-Nachten-in-de-bajes –2 door Layla Mijn schaarse bezittingen bevinden zich in een blauwe plastic zak. Met een groep van tien vrouwen lopen we onder bewaking naar de vrouwenkant. Een bonte samenstelling vrouwen, waaronder een bejaarde vrouw met een rollator (criminaliteit vergrijst!). De celdeur slaat dicht. Ik bevind me op de afdeling Inkomsten. Na de politiecellen valt deze cel niet tegen. Ik zet verse koffie in een Cuccina Duo, die twintig centimer in het rondspat, maar prima smaakt (bedankt Philips). De lucht in de cel is extreem droog, na een nacht slapen heb ik het

gevoel of ik gemummificeerd ben. Ik heb het voorrecht om te mogen luchten in de box (was daar niet een gegronde klacht over in Nieuwersluis?). De bewaarder maakt nog het misplaatste grapje: “Zullen we op de fiets gaan?” en wijst op de hometrainer. Bajeshumor zeker, ik doe er nog niet aan mee. Hij moest eens weten hoe graag ik zou willen fietsen. In de box vereist het enige lenigheid om een reepje lucht te zien. Ik moet of op mijn tenen staan of door de knieën zakken en mijn zere rug (harde plastic matras) in een rare kronkel buigen. Ik heb nu enig idee

hoe een vrouw in boerka zich voelt. Ook zij ziet een streepje lucht en kan niet gaan en staan waar zij wil. Op uitnodiging van de recherche mag ik een dagje naar het politiebureau Zwolle. De cellen zijn in frisse kleuren roze, oranje en mintgroen geverfd. En dan ook nog een raadsvrouw uit Kaatsheuvel! Ze is scherp maar ook lief, uit haar grote tas komen snoepjes, cola, appels, lippenbalsem, dagcrème en een sjaal om over mijn bloes te draperen, want de bh moest natuurlijk uit. Stel dat ik mij in mijn cel wil ophangen! Nou, niet met de kwaliteit bh die ik draag. Terug in de bajes, zijn mijn beperkingen eraf. Ik ontvang mijn post en weet dat ik niet alleen op de wereld (Rémi) ben. Ik mag nu luchten met de andere vrouwen. Ik draai verloren mijn

rondjes. Zie de camera’s en de muren. Ik vraag me af wat Michael Scofield (Prison Break) voor plan zou maken. Raak in gesprek met twee vrouwen, een uit dezelfde woonplaats als ik. We blijken dezelfde tandarts te hebben gehad. Volgt de droge opmerking: en nu hebben jullie weer dezelfde tandarts. Eerste Kerstdag is er een kerkdienst. In meerdere opzichten een openbaring (I’ve seen the light!). De kerk zit stampvol en de dominee zou voor veel vrouwen aantrekkelijk kunnen zijn. In eerste instantie herken ik hem niet als dominee: kaal hoofd, twee oorbellen en strak in pak. Het evangelie wordt met heldere stem voorgelezen door een prachtige vrouw met hoofddoek (ja meneer Wilders, hier kan het wel). Ik ben ontroerd en weet dat de bijbel en de

te beschikken om in de behoefte te voorzien en acht zich overigensbegrijpelijkerwijs- gebonden aan beleidslijnen die vanuit het Hoofdkantoor DJI worden uitgezet.” Deze beleidslijnen betreft een besluit van de DJI directie van augustus 2009 tot “standaardisatie van het basis voedselpakket voor ingeslotenen”. DJI heeft voor levering een contract afgesloten met Sudexo, een grootcateraar. Die levert per juli 2010 ook in Haarlem met de gevolgen zoals geschetst. De Commissie van Toezicht meent “oprecht dat er een grens wordt overschreden als gedetineerden, dat wil zeggen mensen die aan de zorg van de overheid zijn toevertrouwd, aangeven dat men te weinig te eten krijgt.” (Wordt vervolgd)

koran veel overeenkomsten hebben. Als afsluiting gaat het vrijwilligerskoor hand in hand om ons heen staan en zing een prachtig lied. De tranen vloeien bij de meesten. De dominee blijkt een voorliefde te hebben voor donkere Zuid-Amerikaanse schonen. Als ik hem na een half jaar eens tegenkom, stelt hij zich aan mij voor. Ik zeg: “Ik weet wie u bent, ik zit al een half jaar bij u in de kerk.” Er gaat een gerucht dat hij ‘iets’ zou hebben gehad met een van de vrouwen. De kerk (gymzaal) zit altijd stampvol. Niet om de dienst, maar voor de koffie met koek na afloop, het ontmoeten van vrouwen van andere afdelingen, het uitwisselen van brieven en contrabande. Maar ook om te horen dat God altijd vergeeft. Toch?

Help! Ik zit vast – je rechten in de bak Het boekje is een uitermate nuttig hulpmiddel voor alle gedetineerden. Advocaten kunnen het cadeau doen aan hun vers-gedetineerde cliënten in de inrichtingen. Die kunnen op vrijwel al hun vragen het antwoord vinden in ‘Help! Ik zit vast’. Dat scheelt veel telefoontijd!

BONJO heeft in samenwerking met de vrijwilligers van het Juridisch Spreekuur Gedetineerden (JSG) in Amsterdam een nieuw boek uitgebracht over de rechtspositie van gedetineerden. Na alle veranderingen in het gevangeniswezen en de Penitentiaire Beginselenwet was het daarvoor de hoogste tijd. Deze gids omvat 72 pagina’s over je rechten en plichten als je vast komt te zitten. Gedetineerde Cor is enthousiast over de inhoud: “Het is vlot geschreven en gemakkelijk te lezen. Heel belangrijk dat dit er nu is, verplichte kost voor elke gedetineerde! De meesten hebben geen idee van hun rechten en plichten of wat hun te wachten staat in de bajes.” Praktische zaken als de rechtsgang, detentieplanning, klachtenregelin-

Om de prijs (€ 4,95) hoeft u het niet te laten. Vanaf 10 exemplaren betaalt u nog minder: € 4,50 per boek.

gen, bezoek, penitentiaire programma’s en medische zorg komen uitvoerig aan de orde. Als bijlage onder meer een lijst van nuttige adressen, voorbeeldbrieven en de handreiking methadonverstrekking. Ook advocaat en detentierechtspecialist Hettie Cremers, bekend als auteur van het Bajesboek, is enthousiast over ‘Help! Ik zit vast’:

Bestel 25 exemplaren of meer en betaal slechts € 4,00/stuk!

“Dit is een heel overzichtelijke gids, alle belangrijke punten staan erin. Het is met veel kennis van zaken en toch toegankelijk geschreven.”

REAGEER SNEL!! Bestel nu met het formulier op pagina 14 of via onze website: www.bonjo.nl/publicaties

Detentierechtspecialist en auteur van het Bajesboek mr. Hettie Cremers: “Advocaten kunnen zichzelf een groot plezier doen door ‘Help! Ik zit vast’ aan al hun cliënten cadeau te geven. Wanneer gedetineerden beter weten wat hun rechten zijn kunnen zij eenvoudigere vragen zelf beantwoorden.

BonjoBajesBulletin 2010-2  

Nieuwsbrief van BONJO, koepelorganisatie voor (vrijwillige) hulp aan gedetineerden en ex-gedetineerden.

BonjoBajesBulletin 2010-2  

Nieuwsbrief van BONJO, koepelorganisatie voor (vrijwillige) hulp aan gedetineerden en ex-gedetineerden.

Advertisement