Page 1

Målsætningsprogram 2006 – 2008 Handlingsprogram 2006 – 2007

Vedtaget på Boligkontoret Danmarks repræsentantskabsmøde 10. juni 2006 indstik i BoDanmarknyt·nr 78


Målsætningsprogram 2006 – 2008

1. Samfundet 2. Boligsøgende 3. Indflyttere 4. Beboerne 5. Fraflyttere 6. Afdelingsbestyrelser 7. Organisationsbestyrelser 8. Medarbejderne 9. Administrationen 10. Samarbejde Lejerbo, FSBbolig og Boligkontoret Danmark. 11. Kommuner m.m.

1. Samfundet En af Boligkontorets fornemste opgaver, er at skabe rammer for de bedste forhold for almene boligorganisationer og deres beboere. Almene boligorganisationer løser en stor boligsocial opgave for samfundet. Derfor vil Boligkontoret Danmark løbende deltage aktivt i den offentlige debat om boligpolitik og boligsociale forhold. Nogle opgaver løses via en aktiv medvirken i boligorganisationernes interesseorganisation – Boligselskabernes Landsforening – andre opgaver løses direkte gennem deltagelse i den offentlige debat. Boligkontoret vil aktivt arbejde for en større økonomisk og politisk frihed for den almene sektor, og arbejde for at de økonomiske midler i Landsbyggefonden og de lokale dispositionsfonde forbliver i sektoren og fordeles til de afdelinger, der måtte have behov for det.

Indstik i BoDanmarknyt·nr 78

2. Boligsøgende For at sikre en bred beboersammensætning i den enkelte boligafdeling er det vigtigt at sikre bred tilgængelighed og information om medlemmers boligtilbud. Boligkontoret Danmark vil derfor arbejde for god og åben information om forskellige muligheder for bo-tilbud hos medlemmerne. Boligkontorets hjemmeside vil være omdrejningspunktet for boligsøgendes muligheder for information om boligtilbud, ventetider, placering på venteliste m.m., fulgt op af konkret trykt information om de enkelte medlemmer og afdelinger. Boligkontoret vil ligeledes arbejde for et tæt samarbejde mellem forskellige lokale organisationer med det formål at øge gennemskueligheden for de boligsøgende i lokalsamfundene. Endelig vil Boligkontoret sammen med medlemmerne arbejde på fleksible udlejningsregler, der gør det nemmere at nå målet med en bred beboersammensætning i boligafdelingerne. Sammen med medlemmerne vil Boligkontoret arbejde for opførelse af nyt attraktivt alment boligbyggeri, der kan opfylde forskellige boligsøgendes behov. 3. Indflyttere Når Boligkontoret Danmark på medlemmernes vegne modtager nye indflyttere, skal de modtages med værdighed og respekt. At flytte

er i forvejen en større proces for mange. Nogle gange sker en flytning i forbindelse med en mindre positiv social begivenhed så som skilsmisse, dødsfald o. lign. Boligkontoret Danmark vil sikre, at indflytningen bliver en god oplevelse, herunder sikre en god og saglig information om forholdene omkring den pågældende bolig og boligafdeling. En succesfuld indflytning rummer flere elementer fra den egentlige sagsbehandling omkring lejekontrakten til modtagelse af nøgle, indflytning og indflytningssyn og opfølgning af eventuelle fejl og mangler i boligen. Omkring alle led vil Boligkontoret Danmark sikre optimal service.

4. Beboerne For Boligkontoret Danmark vil beboerne fortsat stå i centrum. Kernen i Boligkontorets aktiviteter er at sikre gode forhold for beboerne. Boligkontoret skal ikke alene sikre en optimal service til bedst mulige pris, men også skabe grobund for udviklingen af tidssvarende boliger og boligområder, der kan imødekomme nutidens boligbehov for forskellige befolkningsgrupper, såvel fysisk som socialt, uden at gå på kompromis, når det gælder sikringen af husleje som alle kan betale. Der skal være plads til alle og der


Målsætningsprogram 2006 – 2008

skal være plads til individuelle udfoldelsesmuligheder i og udenfor boligen. Gennem udvikling af nybyggeriet og større forbedringsarbejder vil Boligkontoret sikre, at beboerne får gavn af de seneste forskningsresultater omkring materialer og løsningsmuligheder, ligesom de bedste finansieringsmuligheder skal stå til rådighed for beboerne i driften af boligafdelingerne. Boligkontoret Danmark vil fortsat udvikle sin råderetsmodel »Din bolig – dit valg« således at beboerne får optimale muligheder for at tilpasse til egne behov. Beboerne skal ligeledes løbende gøres bekendt med de muligheder der ligger i lovgivningen omkring råderet og godtgørelse for eget arbejde.

5. Fraflyttere Boligkontoret vil arbejde for, at den fraflyttede beboer får optimal service i fraflytningsprocessen. En fraflytning skal være en god oplevelse. En glad fraflytter er også en god ambassadør for boligorganisationen og Boligkontoret. Boligkontoret vil sikre tidssvarende informationsmateriale til fraflyttere, ligesom behandlingen af selve flytteopgørelsen sker så hurtigt som muligt. Såfremt der ikke er sket mislighold, skal fraflyttere kunne flytte uden ekstra omkostninger.

6. Afdelingsbestyrelsen og beboerdemokrati Beboerdemokratiet er livsnerven i driften af almene boliger. Rammerne for den mest optimale drift skabes i samarbejde mellem den professionelle administration, beboerne og deres repræsentanter. Boligkontoret udvikler sin service med udgangspunkt i dette samarbejde. Der lægges vægt på reel information og orientering og oplysning om mulige løsningsmodeller, således at beboerne og afdelingsbestyrelserne kan tage de – for dem – mest hensigtsmæssige beslutninger. Boligkontoret vil sikre, at beboerdemokratiet fastlægger de grundlæggende rammer for en økonomisk og socialt forsvarlig drift, som også omfatter brede muligheder for individuelle løsninger for den enkelte beboer. Det stadig større ønske fra beboernes side til individuelle løsninger sætter beboerdemokratiet i traditionel forstand under pres. Mange beboere har heller ikke tradition for foreningsarbejdet, hvorfor vi bl.a. ser at mange nydanskere ikke deltager. Derfor iværksætter Boligkontoret Danmark et større udredningsarbejde, som har til formål at kortlægge og udvikle det moderne beboerdemokratis udfoldelsesmuligheder i krydsfeltet mellem den enkelte beboer og fællesskabs interesser,

organisationsbestyrelsesansvar og de administrative serviceydelser.

7. Organisationsbestyrelser – medlemmer Boligkontoret rummer mange forskellige medlemstyper. I Boligkontorets administrationsfællesskab skal der netop være plads til alle. Store som små. By som land. Boligkontoret tilrettelægger derfor sin daglige administration på en sådan måde, at den enkelte organisationsbestyrelse i samarbejde med administrationen selv fastlægger detaljerne omkring drift og administration indenfor den gældende lovgivning, og indenfor de rammer som Boligkontorets repræsentantskab fastlægger i servicekonceptet. For at sikre Boligkontorets service altid er tidssvarende har boligorganisationen direkte indflydelse på udviklingen af Boligkontorets administration via udvalg, lokalråd og repræsentantskab. Kommunernes krav til driften af de almene boligorganisationer bliver fortsat større, og med kommunalreformen implementeret vil forventningerne til en professionel drift tiltage yderligere de kommende år. Det er således ikke nok, at der fokuseres på en kompetent og professionel administration. Den politiske ledelse af boligorganisationen er ligeså vigtig. Boligkontoret Danmark vil derfor gå forrest, når det drejer sig om udvik-

Indstik i BoDanmarknyt·nr 78


Målsætningsprogram 2006 – 2008

ling af redskaber til den enkelte organisationsbestyrelse, således at god selskabsskik, i tråd med de anbefalinger KL og BL er kommet med, bliver en naturlig del af bestyrelsesarbejdet.

8. Medarbejderne Boligkontorets stærkeste ressource er den enkelte medarbejder og den kompetence medarbejderne sammen skaber. Boligkontoret skal være en moderne arbejdsplads, hvor der også er plads til forskelligheder. Ældre medarbejderes store faglige erfaring og kompetence krydres med de nye og unge medarbejderes søgen efter nye udfordringer og løsningsmuligheder. Boligkontorets decentrale opbygning understøttes af medarbejdere som får mulighed for at arbejde efter værdimål, og hvor en stor beslutningskompetence i dagligdagen er udlagt til den enkelte. Den enkelte leder i Boligkontoret arbejder ligeledes udfra samme principper gennem værdibaseret ledelse og med udgangspunkt i Boligkontoret Danmarks værdigrundlag. Boligkontoret vil sikre, at medarbejdere løbende udvikler deres faglige og menneskelige kompetence. Danmarks befolkning består for 8 – 10% vedkommende af medbor-

Indstik i BoDanmarknyt·nr 78

gere med anden etnisk herkomst end dansk. De fleste indvandrere bor i almene boliger. Boligkontoret Danmark ser det derfor som sin pligt og ansvar, at medarbejderstaben afspejler befolkningen. Der skal derfor arbejdes på, at mindst 8% af medarbejderne i 2010 er af anden etnisk herkomst end dansk. For at sikre, at Boligkontoret Danmark også kan fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere i en tid med stort pres på arbejdsmarkedet, vil der i samarbejde med medlemmerne blive arbejdet på at sikre fornuftige arbejdstider, som sikrer en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.

9. Administrationen Det er det administrative apparat, som skal sikre, at såvel Boligkontoret Danmarks medlemmer som eksterne kunder får valuta for pengene, indenfor det værdigrundlag og servicekoncept som repræsentantskabet vedtager. Der forventes et større pres/ønske fra de enkelte afdelinger om at bryde den solidariske model, hvorfor der de kommende år skal arbejdes med endnu mere fleksible servicekoncepter til medlemmerne og afdelingerne. Boligkontoret Danmark vil derfor i løbet af perioden kortlægge det reelle behov for sådanne mere »fritstillede« servicekoncepter.

10. Samarbejde Lejerbo, FSBbolig og Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmarks bestyrelse lægger op til indgåelse af den strategiske samarbejdsaftale med Lejerbo og FSBbolig. Boligkontoret Danmark vil i den kommende periode sikre, at medlemmerne får optimal gavn af samarbejdet, og at Boligkontoret Danmarks eget værdigrundlag fortsat vil være det bærende element i relationerne mellem medlemmerne og Boligkontoret Danmarks administration.

11. Kommuner, amter o. lign. Med kommunalreformen fuldt implementeret vil der komme større fokus på samarbejdet med boligorganisationerne lokalt. Nye relationer skal etableres og mange steder vil konkurrencen mellem de lokale boligorganisationer forstærkes. Boligkontoret Danmark vil fortsat arbejde for at styrke det lokale samarbejde og være en attraktiv og troværdig samarbejdspartner for kommuner og regionsråd. Det gælder såvel i arbejdet med at sikre velafbalancerede boligområder eller at løfte særlige boligsociale opgaver for udsatte grupper.


Indstik i BoDanmarknyt路nr 78

Holsted Boligforening, Storegade

Målsaetningsprogram 2008  

Målsaetningsprogram 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you