Page 1

BoDanmarkNyt Nr. 111 juni 2012

Beretning 2011/2012 Boligkontorets sociale ansvarlighed. Side 4 Byggerier og moderniseringer. Side 27 Fakta om Boligkontoret. Side 36


Lisbet Riis, formand for Boligkontoret Danmark og administrerende direktør, Michael Demsitz

Vi er vigtige for samfundet Alle har ret til et godt sted at bo. I Boligkontoret Danmark arbejder vi for velfungerende boligorganisationer, boliger og boligområder. Vi tror på, at indflydelse på egne boforhold, både inden for hjemmets fire vægge og udenfor i nærområdet, er den bedste vej at gå – og det er vores vurdering, at vi sammen kan mere, og at vi i fællesskabet kan udnytte ressourcerne bedst.

ger, udfører vi et stort boligsocialt arbejde. Et arbejde som lokalsamfundet ikke kunne være foruden, og som udgør en meget vigtig ingrediens i det, vi kalder sammenhængskraften i den danske velfærdsmodel. Uden velfungerende boligområder, og uden en stor social indsats lokalt, ville vi opleve langt flere problematiske boligområder, end vi ser i dag.

Det gælder for alle almene boligorganisationer, at de blandt andet har til formål at sikre, at alle, der har behov for det, kan få en god og sund lejebolig til en rimelig husleje. Det gælder ligeledes, at boligorganisationerne skal sikre, at beboersammensætningen bliver så bred og varieret som mulig. For at støtte medlemmerne i arbejdet med disse målsætninger har Boligkontoret Danmark formuleret et idégrundlag og defineret en række kerneværdier, som danner baggrund for vores opgaveløsninger, uanset om der er tale om opkrævning af husleje, udlejning eller gennemførelse af en social helhedsplan.

I Boligkontoret Danmark mener vi, at den almene bolig fortsat spiller en stor rolle i det danske samfund, og også fremover får en afgørende rolle lokalt for, hvorledes byerne udvikler sig i en social balance.

Boligkontoret Danmark administrerer 57 forskellige almene boligorganisationer rundt omkring i Danmark. Med mere end 27.000 boliger skaber vi derfor rammen om knap 50.000 menneskers daglige hjem. Udover drift og administration af vores mere end 700 boligafdelin-

Derfor vil vi gerne i dette års beretning fortælle om vores sociale ansvarlighed. Vi viser nogle af de områder, som går hånd i hånd med den daglige ejendomsdrift som udlejning, vedligeholdelse, moderniseringer og nybyggeri. Vores sociale ansvarlighed udøves af de 2.000 tillidsrepræsentanter og mere end 700 ansatte, ofte i et tæt samarbejde med kommunale instanser, og viser sig på forskellige områder, som alle har stor betydning for mange beboeres hverdag. Lisbet Riis Formand

BoDanmarknyt Nr. 111 juni 2012

Redaktionen afsluttet den 25. maj 2012

Udgives af: Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 København Ø

Udsendes til: Organisationsbestyrelsesmedlemmer, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Boligkontoret Danmarks medlemskreds. Alle ansatte i Boligkontoret Danmark samt ejendomsfunktionærer i medlemskredsen.

Redaktion: Michael Demsitz (ansv.) Anders Juel Hansen Mette Kramshøj Flinker

Michael Demsitz adm. direktør

Oplag 2.900 stk Almen boligadministration Lundsgade 9 2100 København Ø Tlf.: 35 44 80 80 Fax: 35 44 80 01 boligkontoret@bdk.dk www.boligkontoret.dk

No. 001

KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG

2 BoDanmarknyt nr. 111

Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Design: www.prik.dk


Boligkontorets sociale ansvarlighed Boligkontoret og medlemmerne Side 4 Boligkontoret og samfundet Side 6 Beboerdemokrati og trivsel er “Almen Social Ansvarlighed” Side 16 Priser og fonde Side 20 Miljø og bæredygtighed Side 22 Boligkontoret og medarbejderne Side 24

Byggerier og renoveringer Nybyggeri Side 27 Moderniseringer og renoveringer Side 31

Fakta om Boligkontoret Afdelingskontorer Side 36 Hovedkontoret Side 42 Bestyrelsen Side 44 Organisationsdiagram Side 46

BoDanmarknyt nr. 111 3


Boligkontoret og medlemmerne Hvem er vi?

Hvad er vores mission?

Boligkontoret Danmark er en almen boligadministration med 57 boligorganisationer. Vores repræsentantskab vælger bestyrelsen og formanden. Hos os er der kort fra top til bund, og vores medlemmer har en omfattende indflydelse gennem lokalråd, netværksgrupper og udvalg. Vi sørger for, at der fra lokalt hold er mulighed for at præge udviklingen i Boligkontoret og debattere med direktionen, ledere og medarbejdere i organisationen.

Vores mission er igennem vores fællesskab at sikre velfungerende boligorganisationer, boliger og boligområder. Vi mener, at alle har ret til et godt sted at bo, med størst mulig indflydelse på egne bo-forhold, såvel inden for hjemmets fire vægge som udenfor i nærområdet.

Hvor mange er vi? Boligkontoret Danmark administrerer mere end 27.000 boliger for 57 boligorganisationer og 41 samarbejdspartnere. Boligerne er beliggende i 700 boligafdelinger, og vi har otte afdelingskontorer fordelt i det meste af Danmark. Vi er et medlemsejet administrationsselskab med værdier, som bygger på nærvær, fællesskab, mangfoldighed og engagement med respekt for det enkelte medlems og den enkelte beboers integritet. Boligkontoret er et non-profit selskab, hvilket betyder at vi ikke tjener penge på det vi laver, men at udgifter og indtægter skal balancere.

4 BoDanmarknyt nr. 111

Boligkontorets værdigrundlag – hvad betyder det for den daglige drift? Vi arbejder efter en række værdier, som er med til at skabe en god arbejdsplads og den bedst mulige service for medlemmerne. Vores værdier er centrale i alle dele af organisationen og er med til at sikre en effektiv, men også lokalt tilpasningsdygtig, organisation. Vores værdier er:

Nærvær, mangfoldighed, fællesskab og engagement


nærvær mangfoldighed fællesskab

engagement BoDanmarknyt nr. 111 5


Boligkontoret og samfundet Den almene boligsektor herunder Boligkontoret Danmark er med til at løse en særlig samfundsopgave. De almene boligselskaber stiller boliger til rådighed for kommunerne, så de kan anvise personer, der af den ene eller anden grund akut mangler en bolig. Boligkontoret vægter det boligsociale arbejde højt, og uanset hvordan afdelingen ser ud, er det vigtigste, at beboerne har det godt der, hvor de bor. Vi arbejder med en række forskellige projekter til at fremme trivsel og velvære for vores beboere:

Viborg

Skanderborg

Helsingør Fredensborg (Kokkedal) Allerød København

Boligsociale helhedsplaner På nuværende tidspunkt er Boligkontorets medlemmer involveret i 9 forskellige boligsociale helhedsplaner eller projekter i hele landet Til dem er der givet i alt 50 mio. kr. i tilskud fra Landsbyggefonden. Det er rigtig mange penge, som er til glæde og gavn for beboerne, og som er med til at sikre gode bo-miljøer. Vi arbejder løbende for at kunne dokumentere effekterne af de sociale indsatser, så vi ved, hvor vores indsats giver den største effekt.

6 BoDanmarknyt nr. 111

Kolding

Middelfart

Nakskov


EKSEMPEL: Relationsarbejde blandt børn og unge i Melfarparken Et eksempel på en aktivitet i en boligsocial helhedsplan, er arbejdet med børn og unges relationer i Melfarparken. Indsatsen går her ud på at skabe ejerskab og engagement, da projektets overordnede formål er at forbedre tonen, miljøet i afdelingen og at mindske utryghed, stoppe hærværk og begyndende misbrug samt at forebygge startende ”bande-aktivitet”. Konkret sker der det, at der laves arrangementer for børn og unge – men arrangementerne er ikke målet i sig selv. I alle aktiviteterne arbejder projektlederen pædagogisk på relationsarbejde. Det betyder, at der bruges tid på at opbygge relationer til børn og unge, som bygger på anerkendelse og tillid. Når relationen over tid er opbygget, skal den vedligeholdes. Relationen og tilliden er således grundstenene for al udvikling. Børn og unge involveres i det konkrete arbejde i afdelingens aktiviteter, og de er selv med til at formulere, hvad de kunne tænke sig. De er selv med til at planlægge, udføre og afslutte aktiviteter. Konkret har de i 2010-2011 stiftet to børneråd, som er at betragte som små børnebestyrelser med alt, hvad det indebærer. Projektlederen trækker sig løbende mere og mere ud af projektet og lader børnene og de unge køre rådene selv. Resultatet har her vist sig tydeligt: Hærværk er stort set reduceret til 0% og ”tonen” blandt børn og unge er blevet meget bedre. Forældrene udtrykker glæde ved deres børns aktiviteter og deres engagement, og den nærliggende skole beretter om, at børnene fra Melfarparken byder meget bedre ind med en positiv og konstruktiv atmosfære på skolen. En af tilbagemeldingerne lyder, at børnene er blevet nemmere at have i klasserne, og at den hårde attitude og ”bandementalitet” er blevet udvandet. Flemming Koch er projektleder i Melfarparken frem til 2013, og arbejdet med børn og unge fortsætter.

BoDanmarknyt nr. 111 7


EKSEMPEL: Klyngefællesskaber i Lerbakken Et andet eksempel finder vi i Lerbakken i Helsingør. Her ligger husene i små klynger med hver deres lille fælles gårdrum med godt 20 lejemål omkring. Idéen bag klyngefællesskaberne er, at det er mere overskueligt og vedkommende at engagere sig i dette nære naboskab end at skulle forholde sig til hele afdelingens sociale liv.

Ved en systematisk udvikling af klyngefællesskaberne skabes et godt udgangspunkt for en mere involverende beboerdemokrati-model, hvor afstanden mellem initiativer og beslutninger forkortes, og deltagelsen øges. I forbindelse med renoveringen blev beslutninger om farvevalg og flisebelægning lagt ud til de enkelte klynger.

Klyngerne udpeger en tovholder og man diskuterer i fællesskab i klyngen ting som brug og udformning af de små gårdrum i samarbejde med projektlederen og varmemesteren. Der er afsat et årligt beløb, som klyngerne får til at forbedre deres klynges gårdrum, f.eks. til indkøb af stole/ borde, beplantning, etablering af legeredskaber eller til aktiviteter, som man på et klyngemøde er blevet enige om. Der har været arrangeret arbejdsdage, hvor de fælles udearealer er blevet indrettet, og alle kan bidrage med noget: Nogle kan et håndværk, nogle har grønne fingre, og andre kommer med mad og kaffe.

Derudover kan klyngerne slå sig sammen om at arrangere noget for resten af bebyggelsen. I sommeren 2011 var det således klyngerne, der stod for årets sommerfest. Èn klynge sørgede for underholdning, én klynge sørgede for mad, og en tredje klynge bidrog med deres nyindrettede grillplads med plads til alle.

Det har stimuleret det gode naboskab, fordi man nu kender hinanden, og det øger trygheden i afdelingen. Nye beboere bliver hurtigere inddraget i fællesskabet, og information om lokale forhold flyder hurtigere.

8 BoDanmarknyt nr. 111

Ved på denne måde at nedbryde store projekter til mindre, men realiserbare, opgaver sikres, at beboerne selv kan videreføre traditionerne lige fra improviserede grillaftener til sommerfester og julearrangementer. Selv uden midlerne fra helhedsplanen og på trods af fraflytning, vil der fortsat kunne gennemføres fælles aktiviteter, da der nu er erfaring for, at det kan lade sig gøre, og fordi det ikke kræver meget af den enkelte beboer.


EKSEMPEL: Arbejdsmarkedsindsats i Nakskov Almene Boligselskabs helhedsplan En af helhedsplanens store indsatser i Nakskov er arbejdsmarkedsområdet. Rigtig mange af beboerne bosiddende i Nørrevænget II og Riddersborgparken er kendetegnet ved at meget lidt eller ingen kontakt til arbejdsmarkedet. Samtidig er rigtig mange enlige mødre uden grunduddannelse. Derfor har de afholdt en temadag med jobcentret, og efterfølgende lavet en café (Cafe Vejlederen), som giver vejledning og rådgivning inden for uddannelse og arbejde. Cafe Vejlederen er åben hver torsdag 15.00 – 17.00 og er betjent med en virksomhedskonsulent fra Lolland Jobcenter. Cafeen åbnede 1. september 2011. Derudover er der samarbejde med fagbevægelsen, ydelseskontoret, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt byens uddannelsesinstitutioner, som virksomhedskonsulenten kan henvise til i forbindelse med spørgsmål omkring studiestart, dagpenge, boligsikring osv. Endvidere har projektmedarbejderen i helhedsplanen været fast tilknyttet cafeen. Medarbejderens opgave har været at være opsøgende i forhold til at tiltrække de unge og dermed være med til at bryde nogle af de barrierer, der holder dem tilbage. Der har her været et tæt samarbejde med UU-vejlederen i arbejdet med at vejlede de unge mellem 15-25.

ASA- aftaler skal hjælpe unge beboere i arbejde Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup har gennem en årrække haft et samarbejde med bl.a. køkkenleverandøren DESIGNA i forbindelse med nybyggerier og renoveringer af lejligheder. Dette samarbejde vil i de kommende år blive udbygget. Den økonomiske afmatning i samfundet har betydet stigende arbejdsløshed – også i forhold til beboere i boligselskabets bebyggelser bl.a. Kjellerup, Bjerringbro og Viborg. For at afhjælpe denne situation er der mellem DESIGNA og Boligselskabet Sct. Jørgen indgået nedenstående aftale: Begge parter vil have fokus på at tage initiativ til og understøtte etablering af jobs, der gør brug af uudnyttet arbejdskraft i boligselskabets boligområder, f.eks.: • Uddannelses- og praktikpladser • Virksomhedspraktik • Løntilskudsjob • Fritids- og feriejob • Ordinær beskæftigelse

Der er 200 beboere i målgruppen for caféen og siden september måned er der kommet 1-2 beboere på den ugentlige åbningsdag. Projektet er meget nyt og vil senere på året blive evalueret for at vurdere, hvordan vi kan få flere fra målgruppen til at bruge caféen.

BoDanmarknyt nr. 111 9


Jobtræning i Teglværksgården, Helsingør LBR-prisen: Det Lokale Beskæftigelsesråd uddeler hvert år enpris til grupper eller enkeltpersoner, der bidrager til at lette adgangen til arbejdsmarkedet.

Boligkontoret Danmark var med i kampen om årets LBR-priser i både Helsingør og Egedal kommune. Priserne uddeles til en virksomhed de har udvist et særligt beskæftigelsesansvar i kommunen. Boligkontoret Danmark var nomineret til prisen for et samarbejde med Jobcenter Helsingør, der siden december sidste år har givet mulighed for, at i alt otte praktikanter løbende kan komme i jobtræning i fire boligselskaber og -foreninger i Helsingør og omegn. Selv om prisen ikke gik til Boligkontoret Danmark, glæder vi os over den anerkendelse, som nomineringen var udtryk for. I Venbo Boligselskab har samarbejdet med Jobcenter Egedal medvirket til, at praktikanter har været ude og prøve kræfter med arbejdslivet. Også her blev vi glade for anerkendelsen i form af en nominering til prisen og fortsætter arbejdet.

10 BoDanmarknyt nr. 111

Projekt Stop udsættelser Den økonomiske krise i Danmark betyder at flere og flere har problemer med at betale huslejen. For at dæmme op for det stadig stigende antal udsættelser af beboere har Boligkontoret med støtte fra Socialministeriet i 2011 ansat en projektleder til at rådgive og hjælpe beboere, som oplever problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Projektets fokus er særligt rettet mod nye beboere og børnefamilier. Vi ønsker at gøre op med tabuet om at bede om hjælp til at få styr på privatøkonomien. Projektet kører frem til 2015. Projekt ’Stop Udsættelser’ bryder tabuet om økonomi, og tilbyder beboere hjælp til at få overblik over deres privatøkonomi. Projektet tilbyder også hjælp til at ’sparke døre’ ind til det offentlige, så sårbare beboere kan få den hjælp, som de har ret til, men kan have svært ved at opsøge selv. Projekt ’Stop Udsættelser’ startede i august 2011 i fem boligselskaber, og allerede nu er over 100 beboere (gamle såvel som nye) blevet kontaktet med tilbuddet om økonomisk rådgivning. Projektets indsats tager udgangspunkt i anerkendelse og respekt for det enkelte menneske, dets kultur og livssituation, og der arbejdes bevidst ud fra empowerment-tankegangen. Derfor er det essentielt, at rådgivningen og støtten til den enkelte begynder, hvor vedkommende er, og bygger på det, vedkommende har. Det overordnede og generelle mål med projektet er at reducere antallet af effektive udsættelser. På blot de fem måneder, projektet har kørt, er antallet af udsættelser faldet fra et gennemsnit på 1,75 udsættelse pr. måned (2011) til 1,25 pr. måned - et fald på 29 %.


EKSEMPEL: Projektleder Maria Wiktoria Karolini fortæller: Mathilde er 36 år og har to hjemmeboende børn på seks og 15 år. Hendes husleje udgør 7.700 kr. inkl. á conto varme, hun er under uddannelse og på elevløn samt supplerende kontanthjælp. Mathilde har haft problemer med at betale sin husleje siden august måned 2011, hvor hun mister retten til supplerende kontanthjælp. Hun har derfor kun betalt sin husleje delvist. Da datoen for fogedretsmødet er planlagt, skylder Mathilde 23.000 kr. i husleje. Mathilde kommer i kontakt med Projekt Stop Udsættelser, og vi afholder tre møder. Vi får søgt supplerende kontanthjælp med tilbagevirkende kraft fra dengang, hun mistede den. Derudover søger vi boligstøtte, hvilket Mathilde ikke har gjort, da det har været for svært for hende at gøre. Resultatet er, at Mathilde får bevilget fremtidig supplerende kontanthjælp samt supplerende kontanthjælp med tilbagevirkende kraft på 9.500 kr. Derudover får hun bevilget boligstøtte på 3.100 kr. pr. måned. Alt i alt nedsættes Mathildes gæld med 12.600 kr. (supplerende kontanthjælp + boligstøtten). Der laves herefter en afdragsordning på det resterende beløb, der løber over fire måneder. Tiden mellem fogedretsmødet og selve den konkrete udsættelse er i nogle retskredse ca. fire måneder. Hvis projektet ikke var kommet i kontakt med Mathilde, ville hun med al sandsynlighed have mistet sit hjem. Ved selve udsættelsen ville hendes huslejerestance have udgjort 41.400 kr., og hun ville derudover også have haft udgifter til flytningen. I stedet kan Mathilde nu blive i sit hjem, planlægge sin økonomi efter et nu mere rummeligt budget og betale det sidste af huslejerestancen af gennem afdragsordningen.

BoDanmarknyt nr. 111 11


Samarbejde med kommunerne Styringsdialogen er en mulighed for, at kommune og boligorganisation kan mødes minimum en gang årligt for at gøre status over boligorganisationens udfordringer og fremtidige planer. Hovedtemaerne for styringsdialogen er boligområdets fysiske rammer, beboersammensætningen (herunder udlejning og boligsocial indsats) samt administrationen. Formålet med styringsdialogen er at etablere rammerne for udvikling, som kan være værdiskabende for både kommunen og boligselskabet.

Strategier for social ansvarlighed Bestyrelsen i Boligkontoret Danmark har i 2011 besluttet, at der skal udarbejdes en ASA-strategi generelt for organisationen. Beboerdemokratiudvalget har besluttet, at det vil være gavnligt med en boligsocial strategi. Denne skal sætte fokus på, hvad der er vores kerneopgave i boligafdelingerne, og samtidig afgrænse, hvad der ikke er vores opgave, men snarere kommunernes og de frivilliges opgave.

Samarbejde om sundhed – et partnerskab med DGI I 2011 indgik Boligkontoret en partnerskabsaftale med DGI. Partnerskabsaftalen er et fælles ønske om at styrke folkesundheden ved at motivere flere danskere, herunder beboerne og medarbejderne i den almene sektor, til at motionere regelmæssigt. Målet er at forbinde frivillige kræfter fra DGI og Boligkontoret, som sammen kan være med til at udvikle og drive aktiviteter i almene boligområder til glæde og gavn for alle beboere. Partnerskabet har følgende målsætninger: • At bidrage til at alle beboere og medarbej dere har mulighed for at være fysisk aktive og opleve, hvor sjovt og udfordrende idræt er. • At bidrage til at både børn og voksne tænker idræt ind i dagligdagen. • At bidrage til at styrke vores mange frivillige beboere og beboerdemokrater gennem til bud om uddannelse og støtte, der kan styrke dem i deres frivillige arbejde i sektoren. I 2012 iværksættes en konkret handleplan for at følge op på målsætningerne.

Samarbejde med Roskilde Universitet Der er i sommeren 2011 taget kontakt til Roskilde Universitet for, at opstarte samarbejde om meritgivende praktik for studerende på institut for byplanlægning. Boligkontoret har gode erfaringer med praktikanter, der bidrager med udvikling og faglig sparring i det daglige arbejde. Vi har foreslået universitetet, at de etablerer et kursus omhandlende den almene sektor for at udbrede kendskabet til vores boform og demokrati.

12 BoDanmarknyt nr. 111


Almene Boligdage 2011 i Bella Centeret Boligkontoret Danmark deltog ved årets Almene Boligdage med en større stand, en utraditionel udstilling, en ekskursion, flere workshops samt deltagelse på markedspladsens sceneunderholdning. Med farverigt udklædte giner og skrigorange gulvtæppe lyste vores stand op og tiltrak masser af opmærksomhed. Køkken-udstillingen bestod af et moderne køkken i sort/hvid opsat over for sin skæve og anderledes modpart – et 50’er køkken med gamle kendinge fra husholdningen gennem tiderne. Et flot, skævt og anderledes indslag med både udfordrende og inspirerende virkning. Med succesrige ekskursioner, workshops og deltagelse i Jan Gintbergs show fik vi skabt fokus på Boligkontoret Danmark blandt kolleger og konkurrenter.

Vi åbner dørene for alle interesserede Sammen med Boligkontoret Danmarks medlemmer har vi 2011 afholdt åbent hus arrangementer med fremvisning af boliger og boligområder i Kolding, Ryslinge, Københoved, Nørre Aaby, Middelfart og Nakskov.

Ud at møde ejerfolket Boligkontoret Danmarks medlemmer har i samarbejde med marketingsafdelingen deltaget på de store boligmesser i Helsingør, Silkeborg og Horsens. I lidt mindre målestok har vi været på lokale markeder i Lynge og Nakskov. Vi vil helt sikkert se mere til den slags i de kommende år for at nå ud til andre målgrupper, end dem vi normalt beskæftiger os med.

Udlejning til Siemens Wind Powers – en alternativ metode til at udleje tomme boliger Efter mange udlejningsproblemer i Nørre Snede har marketingafdelingen i samarbejde med Midtjysk Boligselskab taget initiativ til et nyt samarbejde for et boligselskab. For at komme udlejningsproblemerne til livs har afdelingen valgt at indrette en række boliger (cirka 20 boliger), så de passer til medarbejderne på Siemens Wind Powers fabrik i Brande. Til gengæld henviser Siemens sine medarbejdere til afdelingen. Ordningen er en stor succes – ni boliger er allerede udlejet, og på grund af den øgede aktivitet i området samt presseomtalen har der været større søgning på boligerne i Nr. Snede generelt lige siden.

BoDanmarknyt nr. 111 13


Giv os væk i gave

Vinduesshopping i Nakskov

I 2011 introducerede vi udarbejdelsen af et boliggavebevis til et familiemedlem, den udlærte, studenten osv. Pågældende boligorganisation giver et gratis år på ventelisten, og herudover kan gavegiveren betale 1 eller 2 år ekstra. Det er aldrig for sent at skrive sig op til en attraktiv lejebolig! Gavebeviserne er primært anvendt på messer, men er også uddelt til alle beboere i AB Hørsholm-Kokkedal.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed…..vi er vant til at tænke beliggenhed i promoveringen af vores boligområder, men vi er også begyndt at udnytte vores kontorers placering bedre. Således omdannede vi 2011 vores yderst velbeliggende kontor i Nakskov til en lille ejendomsmæglerbutik med fladskærme i vinduerne og ophæng med beskrivelser af ledige lejemål. På fladskærmene vises en kort film om NABs boligområder udarbejdet af BDK. I det nye år går vi videre med konceptet til bl.a. Holsted og Viborg.

Se almene boliger i biografen Det gælder om at tænkte utraditionelt, når der skal reklameres for vores boliger og boligområder, og Midtjysk Boligselskab var klar til at prøve en ny kommunikationskanal af: biografreklame. Af økonomiske årsager er vi startet i det små – 12 sek. i Klovborg Kino – og følger responsen herpå.

Samarbejde med landets to største udlejningsportaler på nettet For at nå ud til det størst mulige antal boligsøgende og fremme udlejningen af vores tomme boliger, indgik vi i 2011 et fast samarbejde med Boligportalen.dk og Lejebolig.dk om permanent annoncering af alle vores ledige lejemål. Først og fremmest har vi fået adgang til en langt større skare af boligsøgende, herudover har annonceringen uden tvivl ført til flere fremvisninger og udlejninger – især i de lidt større byer. Annoncering er gratis for BDK og vores medlemmer i og med, at Boligkontoret har status af storudlejer.

14 BoDanmarknyt nr. 111

Forsøg med servicebesøg hos nyindflyttere Vi har i 2011 iværksat et forsøg med personlige servicebesøg i Birkeparken. Afdelingen har ca. 200 lejemål og baggrunden for forsøget er, at der ved udsendelse af kontrakten til underskrift, medfølger et stort informationsmateriale, som det kan være svært at overskue, når man står midt i en flyttesituation. Materialet omfatter typisk regler om husorden, vedligeholdelse, råderet, tilmelding til betalingsservice og boligorganisationens vedtægter. I materialet indgår væsentlige oplysninger, men ofte har indflytter blot brug for få oplysninger i forbindelse med selve indflytningen. Den almindelige mangelgennemgang er derfor suppleret. Varmemesteren deltager som vanligt, sammen med en medarbejder fra administrationen. Håbet er, at der derved gives en ro omkring indflytningen, og at diverse særlige forhold i den pågældende afdeling er kommunikeret på en positiv måde, og eventuelle uklarheder afklaret. Forsøget løber til midten af 2012.


Indret dig som du vil

Indflytterundersøgelse 2011 Hvor tilfreds var du med indflytningen overordnet set?

Din bolig – dit valg – når du vil lave nyt i din bolig

Utilfreds (6%)

Hos os får du flere muligheder

Lån til dit nye køkken eller bad

Tilfreds (47%)

Meget utilfreds (3%)

Meget tilfreds (44%)

Få godtgørelse hvis du investerer

Indret dig som du vil

Mere end 4.000 beboere har allerede benyttet sig af tilbuddet om modernisering af egen Står du for at bolig med lån i boligafdelingen. I 2011 fludkom skulle ytte in d i en bolige af vor r? Eller er du t es at sguides folderen ’Indret dig som du vil’ og her e på d ræt af it gam le Vi hjæ lper dig køkken? med lå bestil hvorbeboerne gennem fire nemme skridt hvtil, ling og n, be taling is du vi , l lave nyt i d dan det er muligt at modernisere egen bolig. in bolig. Ved renoveringen stiger boligens husleje eksempelvis på følgende måde:

Udgift

Lejestigning ca.

30.000kr.

270kr.

60.000kr. 540kr. 90.000kr. 810kr.

Indflytterne var tilfredse Igen i 2011 har vi gennemført en omfattende tilfredshedsundersøgelse blandt vores nye beboere. Undersøgelsen henvender sig til alle nytilflyttere, og i alt har 890 beboere valgt at deltage. Undersøgelsen viser, at langt hovedparten af vores nye beboere (91,4%) har været tilfredse eller meget tilfredse med indflytningen overordnet set. De samlede resultater af undersøgelsen er positive, og i langt de fleste spørgsmål er tilfredsheden over 90%. Hovedparten af tilflytterne har været skrevet op på venteliste gennem længere tid eller har fundet deres nye bolig på Boligkontorets hjemmeside. Hele 77% lægger vægt på, at valget af område har været et bevidst valg og afgørende for deres nye bolig. Det er altså ikke tilfældigt at vores nye beboere vælger at flytte ind i vores medlemmers afdelinger.

Hvad sker der, når beboerne flytter fra os? For konstant at være i stand til, at forbedre vores service og produkter til medlemmerne og beboerne gennemfører vi løbende fraflytterundersøgelser. I 2011 deltog 189 beboere i undersøgelsen, som viser stor tilfredshed både med bo perioden hos Boligkontoret Danmarks medlemmer såvel som fraflytningen i sig selv. 88 % af beboerne har været tilfredse eller meget tilfredse med deres tid hos os og 80,9% vil anbefale en bolig hos en af Boligkontoret Danmarks medlemmer til en ven eller bekendt. Den overvejende grund til, at vores beboere vælger at flytte, skyldes personlige årsager samt tilbud om større bolig. Det er glædeligt, at vores beboere er tilfredse ved fraflytning, og at deres valg af ny bolig ikke skyldes utilfredshed med vores afdelinger eller boliger.

Fraflytterundersøgelse 2011 Hvad syntes du om boperioden som helhed? Meget utilfreds (4%) Utilfreds (8%) Meget tilfreds (30%)

Tilfreds (58%)

BoDanmarknyt nr. 111 15


Beboerdemokrati og trivsel er “Almen Social Ansvarlighed” Beboerdemokratiet er måske en af de stærkeste frivillige kræfter i vores samfund og helt afgørende for at skabe sammenhængskraft og trivsel i lokalsamfundene. Boligkontoret Danmark arbejder kontinuerligt for at styrke og udvikle beboerdemokratiet samt det frivillige arbejde i alle vores afdelinger. I det følgende vil vi gennemgå nogle af de mange initiativer, der er blevet gennemført i 2011.

16 BoDanmarknyt nr. 111

Beboerdemokratiet – en livsstil i den almene boligsektor Alene i Boligkontoret Danmark-familien er der anslået 2.000 aktive beboerdemokrater. Derudover yder et stort antal en frivillig indsats i boligafdelingerne – et antal, vi kan anslå til også at ligge på omkring 2.000 frivillige. Samlet set rummer vores del af den almene branche således mange tusinde timers frivillig arbejdskraft. Et forsigtigt forsøg på at fastslå værdien af dette er, at vores bidrag til det frivillige Danmark har en værdi af ca. 62 mio. kroner om året, forudsat at alle arbejder to timer om ugen hele året- og mange af de frivillige arbejder langt mere til glæde for beboerne.


Beboerdemokratiudvalget – en passion for beboerdemokratiet Boligkontoret Danmarks beboerdemokratiudvalg består af i alt af 19 medlemmer - to fra hvert lokalråd, samt to repræsentanter fra bestyrelsen og medarbejderrepræsentanter. Baggrunden for udvalget er en passion for og et ønske om at styrke og udvikle beboerdemokratiet og dermed den almene sektor som helhed. Udvalget arbejder med alt fra det sociale miljø til digitalisering af beboerdemokratiet – alt sammen med fokus på at engagere flere frivillige i boligafdelingerne. Udvalget mødes 3-4 gange om året.

Fokus på god selskabsskik i bestyrelserne Vi har for at styrke og opkvalificere afdelingsbestyrelsernes arbejde udgivet folderen ”God selskabsskik »Følg eller forklar«”. Folderen handler om god ledelse i den almene boligsektor samt samarbejdet med kommunerne. Metoden følg eller forklar handler grundlæggende om, at afdelingerne kan vælge at følge Boligkontorets anvisninger for god selskabsskik eller forklare, hvorfor de vælger at afvige. Indtil videre har 42 organisationer behandlet konceptet.

Bogen og budskabet - Sæt kulør på samarbejdet Boligkontoret har med økonomisk støtte fra Nykredits fond udgivet bogen ‘Sæt kulør på samarbejdet – en bog om det moderne beboerdemokrati,’ som skal udvikle beboerdemokratiet og sætte fokus på samarbejde. Ved at tage udgangspunkt i bestyrelsesarbejde og Whole Brain-metoden viser bogen, hvordan man med indsigt i hinandens forskelligheder kan få ny dynamik i samarbejdet. Bogen er solgt i 312 eksemplarer og kan rekvireres ved at kontakte sekretariatet på 35 44 80 20. I tilknytning til bogen har vi i 2011 udviklet kurset Sæt kulør på samarbejdet, der køres som en lokalt tilpasset workshop af 1-3 timers varighed.

Kurser Som led i styrkelsen og udviklingen af beboerdemokratiet udbyder boligkontoret en lang række kurser henvendt til beboerdemokraterne. I 2011 udgav vi et stort kursuskatalog, men mange kurser måtte aflyses af flere grunde. I 2011 blev der afholdt følgende kurser i beboerdemokratiet: • Sæt kulør på samarbejdet (bogen og Whole Brain) • Ny i afdelingsbestyrelsen • Boligafdelingens budget • Boligafdelingens regnskab • Markvandring • Sociale medier

BoDanmarknyt nr. 111 17


Demokratikonsulent Udviklings- og demokratikonsulent, Per Møller Jensen, startede i 2011, og arbejder med at styrke beboerdemokratiet. Han skal blandt andet arbejde med demokratiudvikling i de enkelte selskaber og hjælpe bestyrelser og beboere med at rekruttere nye til frivilligt arbejde og aktiviteter i afdelingerne. Per har særligt fokus på at involvere beboerne og støtte konkrete projekter i de afdelinger i Viborg, der har helhedsplaner. Som noget helt nyt kommer Per til at fungere som beboernes ombudsmand og kan hjælpe beboere, der føler, at de drukner i systemet.

Naboskabsundersøgelser Undersøgelserne sætter fokus på det sociale liv i afdelingen og måler, hvorledes beboerne trives. Der er i alt hos medlemmerne i Boligkontoret Danmark gennemført naboskabsundersøgelser i 38 afdelinger. I 2011 har medlemmerne kunnet købe undersøgelserne til reduceret pris, hvilket gælder indtil sommer 2012.

18 BoDanmarknyt nr. 111

Netværk for beboerdemokrati I 2011 besluttede bestyrelsen at iværksætte et netværk for beboeraktiviteter. Netværket startes op i 2012 med Per Møller Jensen (se afsnittet ”Demokratikonsulent” ovenfor) som tovholder. Netværkets formål er at udveksle erfaringer om beboeraktiviteter, så vi kan lære af hinanden. Og der er mange gode projekter at udveksle erfaringer om:

Se eksempler


EKSEMPEL: Stavgængerne i Sakskøbing Sakskøbing Boligselskab er blevet byens uofficielle stavgangskoordinator. Siden efteråret 2011 er omkring 50 friluftsglade beboere på tværs af Boligselskabets afdelinger hver torsdag stavet ud for at nyde den friske luft og hinandens selskab. Turene varierer i længde, men afsluttes vanligt med kaffe og en god snak tilbage ved fælleshuset. Torsdagens ture er udover muligheden for frisk luft en god mulighed for at stifte nye bekendtskaber på tværs af afdelingerne.

EKSEMPEL: Petanque-turnering i Sakskøbing Sakskøbing Boligselskab har startet en trend, som har taget byen med storm. I 2011 er der opstartet et tværgående Petanque-mesterskab med deltagelse fra mange af selskabets afdelinger. Der er oprettet nye Petanquebaner og indkøbt bluser og kasketter til de enkelte hold, som på skift har stået for, at afholde mesterskabet med dertilhørende kaffe og kage. Mesterskabet blev afsluttet på ordentlig maner med uddeling af medaljer og pokal til det vindende hold. Turneringen er blevet en så stor succes, at der forventes, at deltage op mod 120 personer i det kommende år.

BoDanmarknyt nr. 111 19


Priser og fonde For at tilskynde til udvikling og nytænkning blandt både beboere og medarbejdere har vi oprettet en række priser og fonde. Formålet er at belønne de ildsjæle, der gør en særlig indsats samt støtte formål, der er med til at udvikle og nytænke den måde vi ”plejer” at arbejde på.

Boligkontorets Bopris 2011 Boprisen uddeles en gang om året til beboere eller bestyrelser, der gør en særlig indsats for livet og sammenholdet i boligafdelingen. Det kan være i form af en enkeltstående begivenhed, der allerede har fundet sted, eller en tilbagevende begivenhed, en klub, en ny mulighed for beboerne – eller andet, der har skabt en ny ”tradition” i afdelingen. Boprisen 2011 gik til Pigeklubben i Højvangen i Skanderborg for deres arbejde for sociale aktiviteter og integrationsarbejde.

20 BoDanmarknyt nr. 111

Boligkontorets Initiativpris 2011 Temaet for initiativprisen er Sammen kan vi mere. Prisen gives til et initiativ, der sætter fokus på fællesskab og viser, at man ved at gå sammen om en idé kan få nye muligheder – hvad enten det er en mulighed, man kan gøre brug af individuelt, eller det er en gruppe, der deltager i et fælles projekt. Prisen i 2011 gik til Sakskøbing Boligselskab til at afholde petanqueturneringer, så beboerne fra forskellige afdelinger kan dyste mod hinanden.

Udviklings– og forebyggelsesfonden Det er på repræsentantskabsmødet 2011 besluttet at oprette en udviklings- og forebyggelsesfond med et årligt indskud på ca. 550.000 kr. Formålet med fonden er at afprøve nye aktiviteter, som medlemmerne senere kan få gavn af. Desuden kan en del af midlerne benyttes til forebyggende aktiviteter, der kan medvirke til at vende en udvikling i en boligafdeling. I 2012 er indsatsområderne konkrete udlejnings- og imagekampagner samt forsøg med energi- og miljøtiltag i afdelingerne. Der gives støtte til projekter fra 2012.


Fra viden til forandring – med støtte fra Realdania Boligkontoret starter i 2012 et læringsprojekt sammen med udviklingsforeningen Almennet. dk. Formålet er at udbrede ”best practice” til medarbejdere i den almene sektor. Hovedprojektets formål er med støtte fra Realdania, at gennemføre et læringsprojekt, der sikrer, at den eksisterende viden, som er samlet i vejledninger i dag, overføres og implementeres i den almene boligsektors administrationer, således at der skabes en ny og bedre kultur for at håndtere komplicerede, men vigtige, projekter. Projektet gennemføres med deltagelse fra Boligforeningen 3B, Boligselskabet Viborg, KAB, Himmerland Boligforening, Al2bolig, Boligforeningen ØsterBO samt Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup. Målet er at uddanne 12 – 16 forandringsagenter, som skal være med til at gennemføre ændringer i organisationerne.

Værdikæden – fra viden til forandring i AlmenNet

Udviklet

Projekter

Dokumenteret

Vejledninger

Innovation i AlmenNet

Formidlet

Erhvervet

Undervisning

Kompetence

Anvendt

Opgaveløsning

Forankret

Organisatorisk Kulturtræk

Fra viden til forandring i AlmenNet

BoDanmarknyt nr. 111 21


Miljø og bæredygtighed Miljø- og klimabelastning er et væsentligt samfundsanliggende, og som et af Danmarks største udlejningsselskaber har Boligkontoret Danmark et ansvar for at tænke miljø og klima ind i vores virke. Vi arbejder for at nedbringe CO2-udledningen på flere forskellige niveauer, blandt andet gennem adfærdsændringer såvel som teknologiske løsninger.

Boligkontoret bliver medlem af CONCITO Boligkontoret blev i 2011 medlem af den grønne tænketank CONCITO efter en enstemmig bestyrelse har valgt at stemme for optagelsen. CONCITO er en dansk tænketank stiftet i 2008, hvis formål er at analysere og formidle, hvordan omstillingen til det klimaneutrale samfund kan ske bedst og billigst. CONCITO samarbejder med en række andre grønne tænketanke verden over. Boligkontoret er optaget pga. af sine projekter til fremme af klimavenlige boliger og arbejdet med at fremme miljøbeviste beboere.

22 BoDanmarknyt nr. 111

Miljøagenter Boligkontoret Danmark arbejder for at uddanne miljøagenter, der kan hjælpe naboer og miljøet til at spare penge og CO2. Der er i 2011 uddannet 19 agenter, som alle er almindelige beboere med et ønske om at gøre noget godt for miljøet og deres naboer. At blive miljøagent indebærer et todages kursus samt en miljøkuffert med redskaber til måling af el og vand forbrug. I 2011 uddannede Boligkontoret Danmark det første hold på 19 miljøagenter, der kan gå foran og gøre en forskel for miljøet i lokalområdet. Miljøagenterne er uddannede i at vejlede beboerne til at ændre adfærd i forhold til energiforbruget. Da Boligkontoret Danmark har fokus på miljøet og de stigende energiudgifter, arbejdes der på at uddanne nye ”ildsjæle”, der kan agere lokalt i deres afdeling.

Bæredygtige boliger –Solceller sparer strøm Bogense Boligforening går i 2011 foran i kampen for et bedre klima med deres nyligt installerede solcelleanlæg. Med det nye solcelleanlæg producerer afdelingen årligt 8.100Kwh til fællesbelysning og oppumpning af vand. Det nye anlæg sparer naturen for 5.000 kg. CO2 og afdelingen for 15.000 kr. årligt.


Fællesindkøb på el

Fra vejen til video

Der er meget at spare på at lave fælles indkøbsaftaler.I 2010 indgik Boligkontoret Danmark et samarbejde med Dong Energi om køb af naturgas. Alene beboerne i Lillerød Boligforening står til en besparelse på op mod 137.000 kr. om året.

Grundet Boligkontorets decentrale struktur og værdier om nærvær kræver det ofte at medarbejderne er på farten. For at nedbringe mængden af CO2 forbundet med persontransport har Boligkontoret valgt at indføre videomøder på en række kontorer. Dermed bliver det nemmere at mødes på tværs af organisationen og nedbringe rejseomkostningerne.

For at udbygge fællesindkøbsaftalerne og spare lejerne endnu flere penge har Boligkontoret i 2011 indgået en samarbejdsaftale med 3B om ansættelsen af en fælles indkøber. Den fælles indkøbsfunktion skal være med til at skabe overblik over, hvilke ydelser og varer som kan indkøbes med mængderabat til fordel for alle parter.

Samarbejde med Better Place Boligkontoret Danmark har indgået en aftale med Better Place for at fremme brugen af elbiler og går selv foran og investerer i en elbil til firmabrug. Ideen med samarbejdet er at udbrede brugen af elbiler i Boligkontorets afdelinger og i samarbejde med delebilfonden opstilles der ladestandere i tre af vores større boligkvarterer.

Ny afdeling for miljø Boligkontoret har i forlængelse af målsætningsprogrammet 2015 samt de årlige handlingsprogrammer arbejdet aktivt for at oparbejde kompetence på miljøområdet. Der har været afholdt store kampagner for beboerne i 2010, ligesom der er igangsat et program for uddannelse af miljøagenter. Første hold blev uddannet i foråret 2011. På hjemmesiden har der løbende været råd og vejledning til beboerne om emnet. Da energi og miljø forsat vil have såvel samfundets som beboernes opmærksomhed, alene som følge af de fortsat stigende energiudgifter, har vi i 2011 valgt at styrke den centrale rådgivningsfunktion. Vi har derfor i 2011 oprettet en særlig miljøafdeling med energi- miljøchef Jesper Telcs i front. Den nye energi- og miljøfunktion skal således fortsætte opbygningen af den kompetence, som organisationen allerede har lagt en basis for, herunder styrke miljørådgivningen i byggeprojekter og drift, herunder færdiggøre manualer for driften til såvel lokale varmemestre, driftschefer og afdelingsbestyrelser.

BoDanmarknyt nr. 111 23


Boligkontoret og medarbejderne Hos os er medarbejdernes trivsel grundstenen for en god arbejdsplads og vores mulighed for at levere en god service til vores medlemmer. Vi arbejder vedvarende på at forbedre og udvikle forholdene for medarbejderne for derigennem at sikre, at vi også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Medarbejderpolitik Det skal være sjovt og trygt at gå på arbejde, og med fleksible arbejdstider får vi karriere og familieliv til at hænge sammen. Vi udvikler nye produkter og er med til at sætte dagsordenen for den almene boligsektor. Vi tror på, at engagement og udvikling motiverer og har programmer med talentudvikling og uddannelse for vores medarbejdere. For at være i stand til at give beboerne den bedste service er det nødvendigt, at Boligkontoret er konkurrencedygtigt på medarbejdere. Derfor har Boligkontoret stort fokus på udvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Der stræbes så vidt muligt efter at tilbyde kurser, som medarbejderne efterspørger, samt løn der gør det attraktivt at blive i organisationen.

24 BoDanmarknyt nr. 111

Karriereudvikling Boligkontoret opstartede i 2008 et talentudviklingsprogram. Første hold medarbejdere afsluttede forløbet i 2010, og allerede nu er andet hold godt i gang. I anden omgang deltager 16 personer fra hele landet, som får mulighed for at gennemgå et forløb med personlig kommunikation, kollegial coaching, konflikthåndtering og lederudvikling. Programmet indeholder både seminarer og emnemoduler samt forløb, der er tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Kurser Der er i 2011 afholdt en række kurser for medarbejderne i Boligkontoret Danmark: • Konflikthåndtering • Spørgeskemaundersøgelser og analyse • Omkostningsbestemt leje • Projektledelse • Effektiv prioritering og planlægning Vi ønsker, at kurser for medarbejdere holdes løbende og tilpasses de behov, organisationen har.


DHL løb

Trivsel i organisationen

Også i 2011 stillede Boligkontoret Danmark med hold til DHL-løbet i København. I alt 25 medarbejdere deltog på 5 hold. Det er 10. gang at Boligkontoret Danmark er med til DHL løb.

Hvert år gennemføres en trivselsundersøgelse blandt alle administrative medarbejdere i organisationen. Medarbejdernes tilfredshed ligger stadig flot, ligesom det til stadighed er vigtigt for medarbejderne, at arbejdet kan tilpasses til familie- og privatliv. Som følge af undersøgelsen er der i 2011 udført ERGO-tjek af alle administrative medarbejderes arbejdsstationer.

Trivselsundersøgelse 2011 60%

54,5%

50% 37,9%

40% 30% 20%

6,1%

10% 0%

Meget tilfreds

Overvejende tilfreds

Hverken tilfreds eller utilfreds

1,5%

0%

Overvejende utilfreds

Meget utilfreds

Mulighederne for at tilpasse arbejdstiderne til egne ønsker

56,9%

60% 50% 40%

30,8%

30% 20% 8,5%

10% 0%

3,1% Meget tilfreds

Overvejende tilfreds

Hverken tilfreds eller utilfreds

Overvejende utilfreds

0% Meget utilfreds

Samarbejde i din afdeling

BoDanmarknyt nr. 111 25


Trivselsundersøgelser blandt ejendomsfunktionærer

Årets medarbejder og årets leder

Boligselskaber har i 2011 fået gennemført trivselsundersøgelser blandt ejendomsfunktionærerne. Undersøgelserne belyser en lang række temaer hos ejendomsfunktionærgruppen: Arbejdsmængde, rolleklarhed, udvikling, indflydelse, ledelse, tillid, helbred, mobning, chikane mm. Spørgeskemaet er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra Arbejdsmiljørådet. Det er gennemgående for undersøgelserne, at ejendomsfunktionærerne trives på deres arbejdsplads, og at der er en god tone mellem beboere og personale.

Igen i 2011 blev en række medarbejdere kåret som årets medarbejdere af deres kollegaer. De femten vindere blev fremhævet for at have ydet en særlig indsats, og alle vinderne får en middag med familien samt deltager i lodtrækningen om en tur til Grønland. Årets medarbejdere 2011 blev: • Mette Kajbæk Bille • Martin Kuhlmann • Mette Kramshøj Finker • Inge-Lise Bokvist • Gitte Deleurand • Marit Christensen • Trine Grønlund • Helle Vasegaard • Morten Køhlert • Lene Jensen • Birgitte H. Jørgensen • Klaus Madsen • Lotte Thygesen De heldige vindere af en tur til Grønland blev, Tina Thomsen og Helle Hjorting, som begge tog til Grønland med vinderne af årets ledere i uge 10. Årets leder udvælges af direktionen, og i 2011 gik æren til Henrik Skjoldlund og Alfred Larsen.

Bidrag til Afrika Medarbejderne i BDK tænkte på andre end dem selv, da de i 2011 i alt gav 11.227 kr. af lønningsposen direkte til de nødstedte i Afrika.

26 BoDanmarknyt nr. 111


Nybyggeri Efterspørgslen efter godt beliggende nye kvalitetsboliger er usvækket. Boligkontoret Danmarks medlemmer er aktive bygherrer, der med lokalt kendskab påtager sig rollen at skaffe almindelige borgere boliger til en attraktiv husleje. Det sker i samarbejde med Boligkontorets byggeafdelinger placeret i København og Viborg.

3.000 m². I stueetagen findes fællesarealer med fællesvaskeri, fællesbar, handicaptoilet, teknikrum foruden boliger. På de øvrige etager er der boliger med indskudte altaner med udsigt over campus. Visionen Skabe indbydende og trygge rammer for studerende midt i Viborg og tæt på udannelsesinstitutioner. Opføre boliger, der energimæssigt overgår gældende standarder ved brug af bl.a. solceller på taget og ekstra isolering på tag og i ydervægge.

Camp logos, etape 4 - Viborg Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup Afdeling 94, etape 4 Stadion Allé 4, Viborg Byggeriet Fjerde etape af byggeri for studerende på Campus i Viborg. Opført i fem etager med i alt

Fakta: Antal boliger: 67 Boligtyper: 7 forskellige varianter Boligstørrelse: 39 – 70 m² Indflytning: 15. august 2011 Materialer: Facade er udført i hærdet stålplade, i stueetagen med partier med forskelligfarvet polycarbonat plader. Vindues- og dørpartier i træ/alu – fladt tag med tagpap som tagbeklædning. Lejligheder med bøgeparketgulve og inventar fra Svane Køkkener med hvidelåger og ABS kanter.

BoDanmarknyt nr. 111 27


med forskudte planer. Herved er der skabt en bebyggelse tilpasset det karakteristiske kuperede terræn med udkig til marker, åløb og det centralt beliggende fællestorv. Visionen Skabe en parcelhus-lignende bebyggelse med god tilgængelighed og boliger med intimitet, optimale lys og indeklimaforhold samt rigtige energi- og miljøforhold.

Grønningen i Strib

Fakta: Antal boliger: 17 boliger Boligtyper: Familieboliger Boligstørrelse: 73-110 m2 Indflytning: 30. maj og 28. juni 2012 Materialer: Tæt Lav bebyggelse udført i teglsten og lette træfacader omkring vinduer og terrassedøre. Tag udført som i trækassette med ensidig hældning med sort tagpap.

Boligselskabet af 1945 i Strib Afdeling 7, Grønningen Grønningen 1- 35, Strib, 5500 Middelfart Byggeriet Bebyggelsen er udformet som fem bygningskroppe til etplanshuse og to bygningskroppe

borde, to kontorer, køkken, toiletter og depotrum. Husets store lokale kan opdeles i tre mindre lokaler, og lokalerne er lyse med store glaspartier mod syd og nord. Visionen At få et fælleshus til beboerne i boligafdelingen med 475 boliger, der siden frasalget af afdelingens butikscenter ikke har haft lokaler til aktiviteter. Også afdelingsbestyrelsen og boligafdelingens aktivitetsmedarbejder har manglet egnede lokaler.

Skovhuset - nyt fælleshus i Kolding Kolding Boligselskab Afdeling 2, Skovvejen Skovvejen 64A, Kolding Byggeriet Fælleshuset er indrettet med caféområde, et stort lokale med plads til 60 personer ved 28 BoDanmarknyt nr. 111

Fakta: 285 m² fælleshus Indviet: 11. maj 2012 Materialer: Lette materialer udvendig beklædt med zink og hvid pladebeklædning. Vinduer i træ/alu og med tagpap som tagbelægning.


krav. Fælleshus på 138 m2 med anretterkøkken og gæsteværelse.

Visionen Opføre attraktive rækkehuse velegnet for familier, enlige og ældre, og samtidig etablere fælleshus med gæsteværelse for hele afdelingen. I projekteringen har der været fokus på at tilpasse etape to til udtrykket af de eksisterende boliger, og holde biler på afstand af boligerne.

Rosenkjærvej, Skanderborg Midtjysk Boligselskab Afdeling 75, etape 2 Rosenkjærvej 44-82, Skanderborg Byggeriet Boligerne er en længe ventet anden etape af den attraktive boligafdeling fra 2003 med 20 boliger, der med 20 nye familieboliger opført som rækkehuse i ét plan rummer i alt 40 boliger. Samtidig har beboerne fået etableret et savnet fælleshus. Opført til energiklasse 2 svarende til BR 2010

Fakta: Antal boliger: 20 Boligtyper: 3- og 4-værelses boliger Boligstørrelse: 81,1 m2 – 107,4 m2 Indflytning: 1. februar 2012 Materialer: Som udgangspunkt vedligeholdelsesfrie materialer: Støbte terrændæk med enten flydende trægulve (massiv bøgetræsparket) eller klinkegulve. Murede facader af massive rose sten med bagmur og skillevægge af letbeton. Træ-alu døre og vinduer, gitterspærfag med rød vingetegl. Hvidt inventar fra Designa i køkkener, entre/gang, badeværelse og værelser. Radiatorvarme i rum med trægulve og gulvvarme i entre og bad med klinker.

Visionen At opføre lavenergibyggeri med arkitektonisk baggrund i den maritime arkitektur fra Holland, men tilpasset dansk mentalitet og design. At udnytte den attraktive beliggenhed med udsyn til havnen ved disponeringen af boligerne, der med bl.a. elevator er velegnet til ældre.

Havnefronten i Bogense Bogense Boligforening Afdeling 24, Havnefronten Havnefronten 1-13, Bogense Byggeriet 21 familieboliger placeret i syv gavlhuse i tre etager. Alle boliger er forsynet med privat udeareal i form af altan eller hævet terrasse begge afskærmet. Boligerne er opført efter energiklasse 1 svarende til de kommende krav til nybyggeri i BR 2015.

Fakta: Antal boliger: 21 Boligtyper: 3- og 4-værelses boliger Boligstørrelse: 70 m2 - 86 m2 Indflytning: 1. juni 2012 Materialer: Som udgangspunkt vedligeholdelsesfrie materialer. Støbte terrændæk med enten flydende trægulve (massiv bøgetræsparket) eller klinkegulve. Murede facader af massive røde sten med bagmur og skillevægge af letbeton. Træ-alu døre og vinduer og hanebåndsspærfag med rød vingetegl. Hvidt inventar fra HTH i køkkener, entre/gang, badeværelse og værelser. Radiatorvarme i rum med trægulve og gulvvarme i entre og bad med klinker samt håndklædetørrer i bad. Byggeriet er med elevator og solcelleanlæg på skurbygning til fællesbelysning/strøm. BoDanmarknyt nr. 111 29


Det er intentionen at skabe familieboliger i en kvalitet, som kan findes i almindelige gode parcel- og rækkehuskvarter og samtidig give rum for et fællesskab omkring afdelingens fælleshus.

Afdeling 76, Rødtjørnen Midtjysk Boligselskab Afdeling 76, Rødtjørnen Rødtjørnen 2A – 20C, Horsens Byggeriet 34 familieboliger opført som rækkehuse i ét plan og med tilhørende fælleshus på 131 m2 med anretterkøkken og gæsteværelse. Byggeriet er energivenligt og opført efter energiklasse 1 svarende til BR 2015 kravet til fremtidigt byggeri. Visionen At anlægge et lavenergibyggeri med arkitektonisk baggrund i Utzons Kingohuse i Nordsjælland.

Fakta: Antal boliger: 34 Boligtyper: Familieboliger – 3- og 4-værelses boliger Boligstørrelse: 92,7 – 106,7 m2 Indflytning: 1. september 2012 og 1. november 2012. Materialer: Som udgangspunkt vedligeholdelsesfrie materialer: Støbte terrændæk med enten flydende trægulve (ask - lamelparket) eller klinkegulve afhængigt af rummenes anvendelse. Murede facader af massive sten i gule nuancer (kulbrændt) med bagmur og skillevægge af gasbeton. Træ-alu døre og vinduer og gitterspærfag med listedækket sort tagpap. Hvidt inventar i højglans fra HTH i køkkener, entre/gang, badeværelse og værelser. Gulvvarme i alle rum med gasfyr som varmekilde og solcelleanlæg til hver bolig, der giver en lille modregning i elforbruget i hver bolig. Fælleshuset opføres med solcelleanlæg til fællesbelysning og strøm og elstik til elbiler.

boliger. Desuden er der indrettet 8 nye gennemlyste boliger i parterre med udgang til solgård. Den solide bygning i røde mursten ligger i grønne omgivelser med søudsigt og få minutters gang fra Viborg Domkirke og byens gågader. Visionen At skabe et varieret boligudbud til seniorer med hensyn til størrelse, indretning og nye boliger med gennemlyste rum. At udnytte den gode beliggenhed og den markante bygning, der er opført i 1919 og erklæret bevaringsværdig, til at skabe boliger i en atmosfærefyldt bygning i flotte rammer ved byparken Borgvold og Nørresø.

Sct. Ibs Gården, Viborg Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg- Kjellerup Afdeling. 40, Ibsgården Søvej 2 – 20, Viborg Byggeriet Sct. Ibsgården er et ældre plejehjem, hvor boligerne er sammenlagt og ombygget til 39 30 BoDanmarknyt nr. 111

Fakta: Antal boliger: 8 boliger i parterre og 39 boliger i 4-etages murstensbyggeri. Boligtyper: 2, 3 og 4 rums (8 nye boliger) Boligtyper: 2 - 4 rums Boligstørrelse: 98 – 115 m2 (8 nye boliger) Boligstørrelse: 62 – 115 m2 Indflytning: 1.11.2011. Materialer: Grundmuret bygning i røde mursten, rødt tegltag og hvidmalede trævinduer.


Moderniseringer og renoveringer Kvalitet, komfort og energirigtige løsninger. Boligkontorets medlemmer er i gang med omfattende moderniseringer og renoveringer for at bevare attraktive lejeboliger som en vigtig del af boligmarkedet. Den omfattende og bekostelige opgave sker med støtte fra boligorganisationernes fælles Landsbyggefond, der også støtter boligsociale helhedsplaner i boligområderne. Arbejderne planlægges og styres i et samarbejde mellem medlemmerne og Boligkontorets byggeafdelinger og udviklingsafdelingen.

på gavlene samt nye vinduer og indgangsdøre flere steder. Gennemgribende renovering af afdelingens udearealer med udgangspunkt i en kriminalpræventiv vinkel. Visionen At fastholde Skovengen som et boligområde med attraktive boliger og et godt bomiljø. Afdelingen er sammen med områdets andre boliger en del af projekt Kokkedal på vej, der har igangsat en række aktiviteter for beboerne. At forbedre afdelingen ved modernisering af badeværelser og en facaderenovering foruden at gøre de grønne områder trygge og velfungerende.

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 7, Skovengen Skovengen 31 – 268, Kokkedal

Fakta: Antal boliger: 267 rækkehuse i to etager Boligtyper: 2-4 rums Boligstørrelse: 54 m2 – 89 m2 Indflytning: 1974 Materialer: Eksisterende.

Moderniseringen Renovering af badeværelser inkl. ny ventilation og gulvvarme. Renovering af facadeskader

Økonomi: Pris: 81 millioner kroner, heraf 55 millioner kroner i støtte fra Landsbyggefonden.

Skovengen i Kokkedal

BoDanmarknyt nr. 111 31


altangange samt nye vinduer i indgangsside og generelt nye installationer. Haveanlæg indrettes til kørestolsbrugere, bl.a. med områder med fast grusbelægning og ledelysanlæg. Visionen Modernisere Engparken i forbindelse med udbedring af svage altangange og forbedring af bygningernes isolering. Ombygge de små boliger til større med nye køkkener og badeværelser og forbedre tilgængeligheden til boligerne. Indrette afdelingens store græsarealer til et haveanlæg med mindre rum og gode opholdsmuligheder, der er velegnet for handicappede.

Engparken, Næstved DVB Næstved Afdeling 1, Engparken Adresse: Engvej 18, Næstved Moderniseringen Ombygning af 2 etageblokke med 80 boliger til 63 moderniserede boliger. 1 og 2 rums boliger ombygget til nye 2 og 3 rums boliger, med fuld tilgængelighed, nye badeværelser og køkkener. Ombygning, sammenlægning og inddækning af

Fakta: Antal boliger: 63 ombyggede boliger, i etagebyggeri. Boligtyper: 2 – 3 rums Boligstørrelse: 77 – 85 m2 Indflytning: 1.7.2011 Materialer: Eksisterende. Økonomi: Pris: Samlede anlægsomkostninger 71 millioner kroner heraf 60 millioner kroner i støtte fra Landsbyggefonden.

diverse følgeskader i den forbindelse. Fjernelse af fugt langs facader. Visionen At sikre husenes stabilitet og afdelingens pæne vandskurede facader og fjerne fugtindtrængning i boligerne. Fakta: Antal boliger: 65 rækkehuse Boligtyper: 2 – 4 rum Boligstørrelse: 62 m – 94 m2 Indflytning: 1986 Materialer: Vandskurede, skalmurede gasbetonydervægge og sort bølgeeternittag.

Klosterstenen, Snekkersten DVB Helsingør Afdeling 2, Klosterstenen Hans Paaskes Vej 1-66, Snekkersten Moderniseringen Udbedring af stabilitetsproblemer ved gavle og 32 BoDanmarknyt nr. 111

Økonomi: Pris: 23 millioner kroner, heraf 11 millioner kroner i støtte fra Landsbyggefonden.


badeværelser, installationer samt udearealer. Vinduerne er udskiftet til nye lavenergivinduer og der isat nye hoveddøre med dørtelefon m.m. Visionen At Ørnevang, der sammen med nabobebyggelsen Uglevang er i gang med en boligsocial og fysisk genopretning, fortsat kan tilbyde attraktive lejeboliger beliggende tæt på S-tog og idrætsfaciliteter. Fakta: Antal boliger: 168 – etagebyggeri til 2. sal Boligtyper: 2 – 4 rums Boligstørrelse: 55 – 117 m2 Indflytning: 1969 Materialer: Eksisterende.

Ørnevang, Allerød

Økonomi: Pris: 18 millioner kroner.

Lillerød Boligforening Afdeling 10, Ørnevang Ørnevang 34 – 86, Allerød Moderniseringen Afdelingen er i gang med en modernisering, der omfatter facader, vinduer, tag, køkkener og

havefacader samt nye mørtelfuger i alle teglfacader. Visionen Ny klimaskærm. Fakta: Antal boliger: 48 huse Boligtyper: 2 – 4 rums Boligstørrelse: 50 m2 – 115 m2 Indflytning: 1970 Materialer: Gule teglstenfacader og sort bølgeeternittag. Gavltrekanter og havefacader i træ. Økonomi: Pris: 18,5 millioner kroner.

Stenbækgård, Ålsgårde Boligselskabet Nordkysten Afdeling 82, Stenbækgård Højditsvej 1-24, Stentoften 2-44 Ålsgårde Moderniseringen Udskiftning af eternittage, gavltrekanter og BoDanmarknyt nr. 111 33


trappetårne til boliger på første sal, og reparation af hoveddøre og vinduer. Visionen: Udskifte tage og trappetårne og renovere døre, vinduer og afdelingens udendørs træværk for at gøre afdelingen, med de godt indrettede boliger, til et attraktivt boligområde. Beboerne har været inddraget og haft medindflydelse på moderniseringen i afdelingen, der er omfattet af en boligsocial helhedsplan, for at styrke fællesskabet i området.

Lerbakken, Helsingør Boligselskabet Nordkysten Afdeling 13, Lerbakken Lerbakken 19 – 152, Helsingør

Fakta: Antal boliger: 110 rækkehuse, byggeri i to etager Boligtyper: 1-4 rum Boligstørrelse: 40 – 95 m2 Indflytning: 1988 Materialer: Eksisterende. Økonomi: Pris: 26 millioner kroner, heraf 24 millioner kroner i støtte fra Landsbyggefonden.

Moderniseringen Renovering af facadebeklædningen samt nyt tag. Reparation af træaltaner, udskiftning af

to etager og skylight. Etablering af syv nye super regenerative elevatorer. Visionen At fremtidssikre det handicapvenlige kollektivhus for de nuværende beboere ved at tilføre nye kvaliteter bl.a. i form af dagligvarebutik og nye attraktive boliger i husets øverste etager.

Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads, København DVB København Afdeling 1, Kollektivhuset Hans Knudsens Plads 1, København Moderniseringen Ombygning af adgangsarealer, nye vinduer og døre mod Øst. Salg af andel til Lidl Danmark k/s og efterfølgende ombygning via Lidl til butik. Nye projekter: Ny støjfacade på de 3 nederste etager, ombygning af 1. sal til 14 ustøttede almene boliger. Ombygning af 10. og 11. sal til 21 nye almene familieboliger med udsigt over Øresund og med stort fællesrum med højde i 34 BoDanmarknyt nr. 111

Fakta: Antal boliger: 205 i etagebyggeri til 11 sal. Boligtyper: 2-5 rums Boligstørrelse: 77 – 109 m² Indflytning: 1.9.2012 for 14 boliger på 1. sal og 1.10.2013 for 21 boliger på øverste etager. Materialer: Eksisterende (opført i 1959) men isoleret til BR 2010 standard. Økonomi: Pris: 97 millioner kroner for ombygning og modernisering (elevatorer + diverse undtaget), heraf 67 millioner kroner i støtte fra Landsbyggefonden. Pris for ustøttede boliger på 1. sal: 20 millioner. Pris for boliger på 10. og 11 sal: 29 millioner kroner (Skema A godkendt beløb.) Pris for elevatorer og diverse ombygning af erhvervslokaler: 17,5 millioner kr.


Visionen Generel fremtidssikring af afdelingen ved totalrenovering og nedrivning. De meget nedslidte boliger skal igen fremstå som et tidssvarende boligtilbud.

Afdeling 32, Hovedgård Midtjysk Boligselskab Afdeling 32 Daugårdsvej Daugårdsvej, 2 – 45, Hovedgård Moderniseringen Totalrenovering – herunder nedrivning af 9 boliger – med opretning af svære byggeskader, såvel konstruktive som følgeskader af disse. Nye tekniske installationer i boligerne, herunder varmeinstallation.Ny varme- og vandforsyning i boligområdet samt renovering af hovedkloakken. Modernisering af køkkener.

Fakta: Antal boliger: 28 renoveres og 9 nedrives. Boligtyper: Familieboliger 2, 3 og 4 rums Boligstørrelse: 55 m2 - 99 m2 Indflytning: Sidste bolig indflyttet ved udgangen af maj 2012. Materialer: Totalrenoveringen har bl.a. bestået i understøbning, fjernelse af krybekælder, nye støbte terrændæk med flydende trægulve eller klinkegulve, nye murede facader og facadeisolering, træ-alu døre og vinduer, reparation af tagkonstruktion, nyt varmeanlæg og hvidt inventar fra Invita køkkener, entre/gang, badeværelse og værelser. Økonomi: Pris: Budget på 56 millioner kroner - udvidet fra oprindeligt 32 millioner kroner. Støtte fra Landsbyggefonden: Renoveringsstøtte pt. opgjort til 22 millioner kroner – er ikke endeligt afklaret.

BoDanmarknyt nr. 111 35


Afdelingskontorer

Afdelingskontoret Holte Røjelskær 15, 2. 2840 Holte Tlf. 39 25 10 00

Første række fra venstre: Lena Scott, Gitte Weien Andersen, Charlotte Heitmann, Annemette Aagaard og Jeanette Seehusen. Anden række fra venstre: Lars Sørensen, Nathalia Lund, Charlotte Krebs og Per Lykke. Bageste række: Torben Eriksen, Finn Weidekamp og Dorte Brinkmann.

Forretningsførere Per Lykke Torben Eriksen

Medlemmer

Driftsforretningsfører Finn Weidekamp Driftschefer Kim Svarre Jens Møller Lars Sørensen Chefkonsulenter Ulrik Breidahl Charlotte Heitmann Gitte Weien Andersen Boligadministrator Helle Vasegaard Sagsbehandlere Annemette Aagaard Dorte Brinkmann Lena Scott Jeanette Seehusen Charlotte Krebs Nathalia Lund 36 BoDanmarknyt nr. 111

Formand

Boligafdelinger Boliger

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Nicolai Bangsbo Wammen Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Kim Kongebro Funktionærernes Boligselskab i Lyngby Svend Erik Kristoffersen Boligforeningen Ringbo Jesper Kidmose Gl. Holte Boligselskab Claus Hjorting Boligselskabet Rådhusdammen Tom Gustavsen Boligselskabet Hareskovgård Mogens Lund Statsbanepersonalets Andels-Boligforening Stefan Schufri Meyer Søllerød almene Boligselskab Lisbet Riis Villabyernes Boligselskab i Gentofte Kim Mårtensson Den selvejende Byggevirksomhed for Herfølge John Carstensen DVB Parken Arne Dahl Andersen Søllerød Sociale Boligselskab Lisbet Riis Halsnæs Boligselskab Knud Frederiksen Boligselskabet Holtegårds Jorder Christine Limbach Foreningen af alderdomsfri boligers Byggeselskab Erik Steen Wiborg-Nissen Boligselskabet “Birkebo”, Birkerød Bent Nielsen BSB Søllerød Karsten Høy-Petersen Dragør Andelsboligforening ” Engparken” Per A. Kongeskov Jensen

1 2 1 1 6 1 1 5 5 2 1 7 6 2 1 1 10 3 1

Administration for Dansk Blindesamfund 1 DSI Solgaven, Valby 1 DSI Solgaven, Vanløse 1 A/B Lykkebækparken III, Køge 1 Rudersdal Kommunes boliger 13 I alt 79 Desuden administration for ejerforeninger i Birkerød, Rønne og Nærumvænge Torv og antenneforeninger.

135 297 95 33 629 96 65 204 679 118 50 187 214 57 50 51 1.052 76 276

53 143 64 31 208 4.861


Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Tlf. 48 17 22 21 Forretningsfører Tonny Bjørn Chefkonsulenter Christina Svendsen Helle Hjorting Driftschefer Svend Aage Hansen Kim Kornerup Sagsbehandlere Marit Christensen Bente Madsen Helle Maglemose Anette Jørgensen

Fra venstre: Helle Hjorting, Bente Madsen, Svend Aage Hansen, Helle Maglemose, Christina Svendsen, Anette Jørgensen, Kim Kornerup og Tonny Bjørn.

Medlemmer

Formand

Boligafdelinger Boliger

Lillerød Boligforening Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae Andelsboligforeningen Lundegaard Leif Bo Hansen Lynge-Uggeløse Boligforening Flemming Hansen De Vanføres Boligselskab, Stenløse Malene Mai Bjørnager Jensen Boligselskabet Venbo, Stenløse Kirsten Aggerholm Hareskov-Værløse Andelsboligforening Jørn Søgaard-Pedersen De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Susanne Henriksen Administration for AOC Engholms boliger Steen Viby I alt

19 4 4 2 7 10

908 70 126 62 207 462

10

529

1 57

78 2.442

Afdelingskontoret Helsingør Fabriksvej 8C 3000 Helsingør (til 1. november 2012 herefter): Vestermarken 16 A 3060 Espergærde Tlf. 49 26 66 44 Forretningsførere Lars Lehmann Peder Hansen Driftschefer Jan Larsen Jesper Kjærsgaard Ib Hougs Fra venstre: Jan Larsen, Mai-Britt Lindenskov, Hanne Svane Andersen, Christina Nielsen, Else Ernstsen, Alice Bach Asmussen (forrest), Gitte Tvilling Sørensen, Peder Hansen og Ib Hougs.

Medlemmer

Formand

Boligafdelinger Boliger

Hejrevangens Boligselskab Bent Ottosen 5 Boligselskabet Nordkysten Palle Wørmann 24 DVB, Helsingør Inge-Lise Poulsen 3 Den Almene Boligforening Jellerødparken Christa Møller 1 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Marianne Lundberg Andersen 8 I alt 41

244 1.753 107 41 1.029 3.174

Chefkonsulent Gitte Tvilling Sørensen Sagsbehandlere Else Ernstsen Mai-Britt Lindenskov Christina Nielsen Hanne Svane Andersen Alice Bach Asmussen BoDanmarknyt nr. 111 37


Afdelingskontoret Sakskøbing Guldborgvej 2 4990 Sakskøbing Tlf. 54 70 29 50 Forretningsfører Kim Frederiksen Chefkonsulent Tina Oldrup Driftschefer Ove Larsen Erling Olsen, lokation: Faxe Lynge Nygaard, lokation: Nakskov Sagsbehandlere Lene Jensen Ranko Kozuh Annette Rasmussen Susanne Thorsen Bettina Garner, lokation: Nakskov Pia Christiansen, lokation: Nakskov

Fra venstre: Kim Frederiksen, Trine Bønsdorff, Erling Olsen, Ranko Kozuh, Bettina Garner, Lene Jensen, Pia Christiansen, Lynge Nygaard, Susanne Thorsen, Ove Larsen, Tina Oldrup og Annette Rasmussen.

Medlemmer

Formand

Sakskøbing Boligselskab Faxe og Hylleholt Boligforening Nakskov Almene Boligselskab DVB Næstved Faxe Ældreboligselskab

Henning Tønning Jette Frederiksen Erik Brown Petersen Irene Jensen Inger Andersen

Administration for Lolland Kommune Guldborgsund Kommune ældreboliger Faxe Kommune DSI Humlehaven Region Sjælland Stevns Kommune I alt

Boligafdelinger Boliger

16 20 8 2 2

612 547 862 144 218

18 12 18 1 1 2 121

345 343 235 24 22 47 3.374

Desuden administration for ejerforening i Faxe

Kontorassistent Trine Bønsdorff, lokation: Faxe

Afdelingskontoret Skanderborg Poul la Coursvej 27 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 21 77 Forretningsfører Alfred Larsen Driftschefer Jan Vissing Andersen Lars Larsen, lokation: Silkeborg Fra venstre: Anita Dideriksen, Sanne Jensen, Lars Larsen, Anja Staub Nielsen, Dorthe Støve, Bente Würtz, Carsten Lauritsen, Alfred Larsen, Birgitte Høj Jørgensen, Kim Würtz, og Jan Andersen

Medlemmer

Formand

Midtjysk Boligselskab Samsø Boligselskab

Bjarne Almind Johansen Peder Madsen

Administration for Samsø Kommune Silkeborg Kommune Samsø Ældreboligselskab I alt Desuden administration for ejerforening i Nørre Snede. 38 BoDanmarknyt nr. 111

Boligafdelinger Boliger 72 1

1.956 24

1 1 1 75

51 10 23 2.064

Forvaltningskonsulent Dorthe Støve Sagsbehandlere Bente Würtz Susanne Jensen Birgitte Høj Jørgensen Anita Skarregaard Dideriksen Elev Anja Staub Nielsen


Afdelingskontoret Fyn Sivlandvænget 27 B 5260 Odense S Tlf. 63 12 75 80 Forretningsfører Helle Duus Andresen Souschef Anders Deleuran Fajstrup Specialkonsulent Jørn Stiil Frederiksen Driftschefer Torben Hansen Jørgen Slangerup Leif Madsen (seniorordning) Synsinspektør Søren Jørgensen (seniorordning) Forvaltningskonsulent Conny Bruun Boligadministratorer Trine Grønlund Line Klelund Højsgaard Sagsbehandlere Susanne Madsen Susanne Vissing (barsel) Kirsten Thrane Larsen Mette Abildgaard Melchiorsen (vikar)

Fra venstre: Trine Grønlund, Kirsten Thrane Larsen, Conny Bruun, Anders Deluran Fajstrup, Jørgen Slangerup, Mette A. Melchiorsen, Helle Duus Andresen, Line Klelund Højsgaard og Susanne Madsen.

Medlemmer

Formand

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Andelsboligforeningen Samvirke, Odense Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde De Vanføres Boligselskab, Fyn-Langeland Ringe Boligselskab Boligselskabet af 1945 i Strib Nordvestfyns Boligforening Middelfart Andelsboligforening af 14. maj 1946 Bogense Boligforening

Flemming Petersen Ebbe Rasmussen Carsten Gelstoft Ole Skovsbøll Gerhard Haurum Knud Kingo Christensen Alex Gren Ruth Christensen Klaus Bentzen

Boligafdelinger Boliger

Administration for Billund Kommune A/B Skt. Klemens I, Odense A/B Skt. Klemens II Odense Plejecentret Nørrevænget, Faaborg-Midtfyn Kommune Ørbæk Pensionistboligforening DSI Solgaven, Pårup Kollektivhuset Kragsbjerghave Assens Kommune I alt

21 7 3 5 3 5 33 8 16

567 276 40 98 82 123 711 350 343

14 1 1 1 1 1 1 1 122

270 18 26 45 30 24 127 100 3.230

Desuden administration for ejerforeninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Marketing Stabsfunktion med lokation Fyn Marketingchef Karina Lauridsen Marketingkonsulent Lonni Møller Jensen (stud.)

BoDanmarknyt nr. 111 39


Afdelingskontoret Ribe Tangevej 30 6760 Ribe Tlf. 75 42 30 00 Forretningsfører Anders Fabricius Souschef Morten Køhlert Chefkonsulenter Asger Helles Jeanette Helmer Driftschefer Kristian Bechsgård Svend Aage Mejlhede Synsinspektør Rudi Post Sagsbehandlere Tina Ehmsen Sonni Jørgensen Heidi Dam Marianne Forsberg Gitte Nielsen, lokation: Holsted Gitte Borup, lokation: Kolding Vibeke Monberg Hansen, lokation: Kolding

Fra venstre: Jeanette Helmer, Heidi Dam, Gitte Nielsen, Asger Helles, Tina Ehmsen, Morten Køhlert, Sonni Jørgensen, Anders Fabricius, Marianne Forsberg, Kristian Bechsgård og Svend Aage Mejlhede.

Medlemmer

Formand

DVB Syd Rødding Egnens Boligselskab Ribe Boligforening Bevtoft Boligselskab Gram Boligforening Holsted Boligforening Andelsboligforeningen Brande Sct. Georgs Parken Boligselskabet Kolding

Preben Johannsen 12 Laurits Sønderby 1 Jens Hunderup 36 Kirsten Christensen 2 Flemming Rolskov-Paulsen 5 Birgit Larsen 11 Kamma Ebsen 3 Hilmer Baun Nielsen 1 Erik Andersen 9

Administration for Tistrup Boligforening Seminariekollegiet i Ribe Ældreboliger og bofællesskaber, Tønder Kommune Bofællesskaber, Region Syddanmark Ældreboliger og bofællesskaber, Haderslev Kommune I alt

40 BoDanmarknyt nr. 111

Boligafdelinger Boliger

1 1 12 1 10 105

148 23 1.208 40 238 298 222 22 771

12 30 131 11 120 3.274


Afdelingskontoret Viborg Brovej 18 8800 Viborg Telefon 87 92 59 25 Boligselskabet Sct. Jørgen ViborgKjellerup Direktion Hans Erik Lund Forretningsfører Klaus Madsen Økonomi Økonomichef Kirsten Andersen Økonomimedarbejdere Gitte Kirk Jensen Vivi Mousten Else Vestergaard Anette Frost Sandra Pedersen (orlov) Birthe Kallestrup Hansen (vikar) Udlejning Udlejningschef Søren Christiansen Udlejningsmedarbejdere Rikke Pedersen Tilde Gotfredsen Anne Poulsen Lone Pind Visgård Elev Trine Nielsen Sekretariat Gyda Baagø Helle Pedersen Edith Steffensen Drift Driftschefer Carsten Veje (driftsleder) Carsten Andersen Bjarne Egtved Bjarne Jacobsen Lisbeth Pind Ivan Krathmand Peter Fisker Ib Omme, vvs-tekniker

Første række fra venstre Trine Nielsen, Anne Poulsen, Edith Steffensen, Vivi Mousten, Birthe Kallestrup Hansen og Lone Pind Visgård. Anden række fra venstre: Søren Christiansen, Else Vestergaard, Carsten Veje, Helle Pedersen, Rikke Pedersen og Jimmi Riis Rasmussen.

Formand

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup

Jørn Cato Nielsen

Administration for boligforeningerne Bjerringbro Andelsboligforening Højslev Boligselskab

Gurli Elgaard Svend Aage Madsen

Administration for Viborg Kommune Silkeborg Kommune Region Midtjylland Seniorandelsboligforeningen Spangsbjerg Have Andelsboligforeningen Ans Søpark Andelsboligforeningen Krabbes Gård Andelsboligforeningen Asmild Hegn Fyrrevænget, selvejende institution Andelsboligforeningen Søbakken Kernehuset, selvejende institution VHK College I alt

Boligafdelinger Boliger 126

4.337

17 5

380 106

6 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 172

75 212 20 12 12 22 28 7 18 13 48 5.290

Funktioner Mogens Jørgensen, varmemester Claus Andersen, leder af grønafdeling Ove Elgaard, beboerrådgiver Susanne Grangaard, kok BoDanmarknyt nr. 111 41


1. række: Indira Vojnikovic, Kate Lyngsig 2. række: Manda Zvirovski, Ulla Jakobsen, Benedikte Ginderskov, Sureshkanna Subaschandrabose, Heidi Gormsen, Jane L. Lindholm, Susanne Agger, Gitte Deleurand, Nataly Cordova Gajardo 3. række: Anders Juel Hansen, Henriette W. Rasmussen, Mads Carstensen, Lars Murmann Kragh, Jette Holmboe, Katja Adelhøj Lindblad, Bibi Lindschouw, Michael Demsitz, Tom Stanly Barfod, Birgitte Dunker, Michael Pedersen, Finn Lodsgaard 4. række: Morten Søegaard-Larsen, Thomas Haahr Sørensen, Louise Søeborg Knudsen, Pernille Gotfred, Hanne Frølund Møller, Anne-Lis Pedersen, Martin Kuhlmann, Bjarne Nigaard, Jesper Telcs, Rasmus Kjeldgaard, Maria Wiktoria Karolini 5. række: Christian Lærke, Martin Hedegaard Andersen, Eva Rastén, Klaus Kramshøj, Jette Schiøtt, Mette Kajbæk Bille, Line Aagaard Nilausen, Mette Kramshøj Flinker, Simone Pernille Christensen

Hovedkontoret Lundsgade 9 2100 København Ø. tlf. 35 44 80 80 Direktion Michael Demsitz, adm. direktør Klaus Kramshøj, forvaltningsdirektør Bent Gail-Kalashnyk, økonomidirektør Direktionssekretærer Vakant Line Aagaard Nilausen Sekretariatsmedarbejder Anne-Lis Pedersen Personale Personalechef Benedikte Ginderskov HR-konsulent Birgitte Dunker Lønkonsulenter Heidi Gormsen Susanne Agger Jette Holmboe Bibi Lindschouw

42 BoDanmarknyt nr. 111

Jura Chefjurist Bjarne Nigaard

Projektmedarbejdere Adam B. Andersen Christian Lærke

Energi og miljø Energi- og miljøchef Jesper Telcs

Projektleder Maria Wiktoria Karolini

Kommunikation Kommunikationschef Anders Juel Hansen

Forbrugskonsulenter Pernille Gotfred (gruppeleder) Louise Søeborg Knudsen Mette Kajbæk Bille

Juridisk sekretær Jette Schiøtt IT IT-chef Henrik Skjoldlund IT-konsulenter Tom Stanly Barfod Thomas Haahr Sørensen Poul Vad Martin Kuhlmann Thomas Andersson Ulla Vinther, lokation: Viborg Forretningsudvikling Forretningsudviklingschef Hanne Frølund Møller Udvikling Udviklingschef Katja Adelhøj Lindblad

Souschef Mette Kramshøj Flinker Webredaktør Louise Honoré Pryn (barsel) Eva Rastén, vikar Økonomi Økonomidirektør Bent Gail-Kalashnyk Regnskabschef Finn Lodsgaard Økonomimedarbejdere Henrik From Jørgensen Inge-Lise Bokvist Kate Lyngsig Jane L. Lindholm Ulla Jakobsen Indira Vojnikovic Indkøber Anne Løvgreen

Projektmedarbejder Martin Hedegaard Andersen Regnskab Regnskabschef Michael Pedersen Regnskabskonsulenter Gitte Deleurand (gruppeleder) Lars Murmann Kragh (gruppeleder) Sureshkanna Subaschandrabose Manda Zvirovski Danny Lauritzen Simone Pernille Christensen Regnskabsmedarbejdere Rasmus Kjeldgaard Henriette W. Rasmussen Nataly Cordova Gajardo Mads Carstensen


Byg Øst Første række fra venstre: Birgit Engelsen, Ellen Bisgaard, Lotte Thygesen og Maria Jensen. Anden række fra venstre: Ronnie Haagensen, Erik Andreasen, Steen Ejsing, Søren Møgelgaard Jensen, Poul Degenkolv og Per Bager.

Byg vest Knælende, fra venstre: Anne-Sofie Brøndum, Tina Thomsen, Katrine Fusager Rohde og Charlotte Bruland. Stående, fra venstre: Heine Krarup Møller, Ole Nielsen, Jesper Toft-Nielsen og Jens Overgaard.

Drift og teknik Teknisk chef Morten SøegaardLarsen Marketing Lokation: Fyn (Se side 39) Marketingchef Karina Lauridsen Marketingkonsulent Lonni Møller Jensen (stud.)

Byggeafdeling Bygge- og projektdirektør Hans Erik Lund, lokation: Viborg Byggechefer Ole Nielsen, Lokation: Viborg Steen Ejsing, Lokation: København Administrativ ansvarlig Erik Andreasen, lokation: København

Projektledere Viborg Heine Krarup Møller Tina Thomsen Katrine Fusager Rohde Jens Overgaard Jesper Toft-Nielsen Martin Holst Anne-Sofie Brøndum Charlotte Bruland København Birgit Engelsen Søren Møgelgaard Jensen Grete Alvagaard Ellen Bisgaard Per Bager Maria Jensen

Økonomikonsulenter Poul Degenkolv, lokation: København Jette Bek, lokation: København Sekretær Lotte Thygesen, lokation: København Studentermedhjælp Ronnie Haagensen, lokation: København

BoDanmarknyt nr. 111 43


Boligkontoret Danmark Bestyrelsen

44 BoDanmarknyt nr. 111

Lisbet Riis (formand) Søllerød Sociale Boligselskab Formand for forretningsudvalget

Bente Kristensen Midtjysk Boligselskab

Jørn Cato Nielsen Boligselskabet Sct. Jørgen ViborgKjellerup

Hans Chr. Andersen (næstformand) Den selvejende Byggevirksomhed for Herfølge Medlem af forretningsudvalget

Marianne Lundberg Andersen Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae Lillerød Boligforening

Knud Kingo Christensen Boligselskabet af 1945 i Strib Medlem af forretningsudvalget

Klaus Bentzen Bogense Boligforening

Bjarne Almind Johansen Midtjysk Boligselskab

Henning Tønning Sakskøbing Boligselskab Medlem af forretningsudvalget

Bent Nielsen Boligselskabet Birkebo

Torben Hansen Valgt af medarbejderne

Johannes Steensgaard Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg -Kjellerup Medlem af forretningsudvalget

Birgit Larsen Holsted Boligforening

Nathalia Lund Valgt af medarbejderne

Jens Hunderup Ribe Boligforening

Lisbet Hansen Søllerød almene Boligselskab


Boligkontoret Danmarks udvalg Medlemmerne i beboerdemokratiudvalget og kommunikationsudvalget er beboervalgte udpeget af Boligkontorets bestyrelse og lokalrådene tilknyttet afdelingskontorerne, samt en forretningsfører udpeget af Boligkontoret. Forretningsudvalget og miljøudvalget består af bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsudvalget Lisbet Riis (formand) Hans-Christian Andersen Knud Kingo Christensen Henning Tønning Johannes Stensgaard Sekretærer: Michael Demsitz, adm. direktør Klaus Kramshøj, forvaltningsdirektør Bent Gail-Kalashnyk, økonomidirektør

Miljøudvalget Bjarne Almind Johansen Klaus Bentzen Marianne Lundberg Andersen Sekretærer: Jesper Telcs, energi- og miljøchef Michael Demsitz, adm. direktør

Beboerdemokratiudvalget Lisbet Riis, formand, udpeget af bestyrelsen Hans Chr. Andersen, udpeget af bestyrelsen Marianne Lundberg Andersen, udpeget af bestyrelsen Flemming Hansen, lokalråd Nordsjælland Frederik Hansen, lokalråd Nordsjælland Jens Damgaard, lokalråd Hovedstadsregionen Susanne Henriksen, lokalråd Hovedstadsregionen Helle Pawlak Lauritzen, lokalråd Hovedstadsregionen Diana Fjeldstad, lokalråd Fyn Svend Hansen, lokalråd Fyn John Hansen, lokalråd Sakskøbing Liselotte Ploug, lokalråd Sakskøbing Max Lahorst, lokalråd Ribe Preben Hjort, lokalråd Ribe Erik Christensen, lokalråd Skanderborg Torben Larsen, lokalråd Skanderborg Gurli Elgaard, lokalråd Viborg Carsten Axelsen, lokalråd Viborg Helle Duus Andresen, forretningsfører Fyn

Kommunikationsudvalget Hans-Christian Andersen, formand, udpeget af bestyrelsen Klaus Bentzen, udpeget af bestyrelsen Freddy Woer, lokalråd Nordsjælland Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae, lokalråd Nordsjælland John Andersen, lokalråd Hovedstadsregionen John Madsen, lokalråd Hovedstadsregionen Anni Pedersen, lokalråd Sakskøbing Conny Krogh, lokalråd Sakskøbing Hans Søndergaard, lokalråd Fyn Karina Rasmussen, lokalråd Fyn Valdemar Jensen, lokalråd Ribe Elin Bendtsen, lokalråd Ribe Bjarne Almind Johansen, lokalråd Skanderborg Gunnar Henriksen, lokalråd Skanderborg Ellen Frydendal, lokalråd Viborg Anders Fabricius, forretningsfører, Ribe Sekretærer: Anders Juel Hansen, kommunikationschef Mette Kramshøj Flinker, souschef Louise Honoré Pryn, webredaktør

Sekretærer: Katja Adelhøj Lindblad, udviklingschef Michael Demsitz, adm. direktør

BoDanmarknyt nr. 111 45


Boligkontoret Danmark Organisationsdiagram

Byg Øst

Udvikling

Energi og miljø

Kommunikation

Drift og teknik

Byg Vest

Marketing

IT Forretnings udvikling

Afdelingskontorerne

Personale Jura

Ribe

Allerød Fyn

Helsingør

Direktion Skanderborg

Sakskøbing Regnskab

Økonomi

Viborg

Holte

Repræsentantskab

Hovedbestyrelse 4 udvalg

46 BoDanmarknyt nr. 111

7 lokalråd

3 netværks grupper


Boligkontoret Danmark

Boligkontoret Danmark er en netværksbaseret organisation opbygget omkring kerneaktiviteterne på de lokale afdelingskontorer. Organisationen bindes sammen af hovedkontoret i Lundsgade og byggeafdelingens kontorer i København og Viborg.

De lokale kontorer Afdelingskontorerne er omdrejningspunktet i Boligkontoret Danmarks decentrale organisation. Her ydes service til beboere, boligsøgende, bestyrelser, ejendomsfunktionærer og samarbejdsparter i kommuner m.v. 84 medarbejdere er beskæftiget med udlejning og service på de syv afdelingskontorer og fem lokalkontorer. De lokale kontorer samarbejder med 256 ejendomsfunktionærer (fuldtidsstillinger), der er beskæftiget i boligafdelingerne. Boligselskabet Sct. Jørgen på Boligkontorets 8. afdelingskontor - Afdelingskontoret Viborg - beskæftiger 29 medarbejdere, der samarbejder med 50 ejendomsfunktionærer.

Kontoret i København Stabsfunktionerne på kontoret i Lundsgade i København støtter afdelingskontorerne med koordinering, ydelser og services. 58 medarbejdere er beskæftiget i afdelingerne på kontoret i Lundsgade i København. 21 medarbejdere i byggeafdelingen er placeret på selvstændige kontorer i København og på Afdelingskontoret Viborg.

Beboernes repræsentanter Boligkontoret Danmark er en forening med stor indflydelse, lokalt og centralt. Repræsentantskabet er øverste myndighed i Boligkontoret Danmark; det mødes en gang om året og vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, heraf to medarbejderrepræsentanter, og holder otte møder om året. Foruden et forretningsudvalg og et miljøudvalg har bestyrelsen nedsat et beboerdemokratiudvalg og et kommunikationsudvalg, der er permanente udvalg med repræsentanter fra lokalrådene. Til afdelingskontorerne er knyttet lokalråd, der består af beboerrepræsentanter, der mødes to-tre gange årligt. Lokalrådene vælger repræsentanter til udvalg nedsat af bestyrelsen, indstiller kandidater til Boligkontorets bestyrelse og udpeger deltagere til netværksgrupper vedrørende marketing, byggeri og beboeraktiviteter.

Fotografer brugt til dette nummer: Søren Malmose, Mickael Bille Bjørn, Ole Friis, Ingrid Riis, Karin Majland, Lars Holm, Peter Elmholt, Nikolaj Jonas Blegvad og Michael Jensen.

BoDanmarknyt nr. 111 47


Al henvendelse til: Boligkontoret Danmark • boligkontoret@bdk.dk • Telefon 35 44 80 80

Magasinpost SMP ID-nr. 42804

Boligkontoret Danmark – din boligadministration Boligkontoret Danmark administrerer 27.709 boliger, i alt 29.062 administrationsenheder for 57 boligorganisationer og 41 samarbejdspartnere. Boligerne er beliggende i 773 afdelinger. Udlejning og service sker fra vores lokale kontorer og opskrivning også via hjemmesiderne www.boligkontoret.dk. www.ledigeboliger.dk og for boliger i Viborgområdet www.boviborg.dk. Afdelingskontoret Viborg Afdelingskontoret Allerød

Afdelingskontoret Holte Afdelingskontoret Skanderborg Lokalkontoret Silkeborg

Afdelingskontoret Helsingør

Boligkontoret Danmark

Afdelingskontoret Ribe Lokalkontoret Kolding Lokalkontoret Holsted

Afdelingskontoret Fyn

Afdelingskontoret Sakskøbing Lokalkontoret Nakskov Lokalkontoret Fakse

Beretning 2011/2012