Page 1

Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed og Boligkontorets klima-, energi – og miljøpolitik.

Boligkontoret Danmark

Handlingsplan 2012 – 2013 Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Boligkontorets klima-, energi – og miljøpolitik


Handlingsplan 2012-2013

Service Drift

Der er rigtig mange penge i spil, når vi taler om afdelingernes drift, herunder renholdelse, vedligeholdelse og mindre forbedringsarbejder. Hos Boligkontorets medlemmer er der som minimum tale om 500 mio. kr. om året. Et af de store og særdeles vigtige fokusområder den kommende tid er at sikre mest værdi for disse penge til beboerne. Det kan ikke udelukkes, at den samme service kan opnås for færre penge. • Der igangsættes et forsøg med to medlemmer som skal kortlægge mulighederne for en mere rationel drift – herunder også undersøge muligheden for en mere rationel brug af driftschefernes tid og kompe tencer. Endelig skal forsøget sættes op imod de planer, Boligkontorets indkøbsafdeling har til prissætning, udbud af arbejder o.lign. • Der arbejdes på at indføre elektronisk syn, for dels at optimere arbejdsgangene omkring de årlige knap 4.000 flyttesyn i Boligkontorets regi, dels sikre optimale priser på istandsættelsesudgifterne. • Der vil blive implementeret en ny guide til de årlige ”markvandringer” med beboerdemokratiet, ligesom redskaber som aktivitetsplaner gøres mere bruger venlige for driftspersonale og afdelingsbestyrelserne. • Der igangsættes et arbejde som skal skabe ny model for DV planlægning i afdelingerne. • De første positive resultater fra den nyoprettede indkøbsafdeling søges implementeret ude hos medlemmerne. • Implementere den nye regnskabsanalyse model til hurtig identifikation af større problemstillinger ude i afdelingerne/selskaberne.

2 BoDanmarknyt nr. 112

Udearealernes udseende, udformning og pleje har stor betydning for en boligafdelings attraktivitet, og dermed afdelingens mulighed for at fastholde og tiltrække nye beboere. Derfor skal der sættes større fokus på netop dette område, især i afdelinger med begyndende eller allerede eksisterende udlejningsvanskeligheder. • Som led i markvandringen skal der sættes fokus på udearealerne. • Der arbejdes på et inspirationskatalog til drifts personale og afdelingsbestyrelser.

Boligkontoret fik sammen med tre andre boligorganisationer i Danmark penge fra Socialministeriet til at gennemføre et 4-årigt forsøg, som skulle finde metoder til at reducere det stigende antal udsættelser. De første resultater er særdeles positive, og Boligkontoret ønsker dels at udvide forsøget dels allerede nu at implementere dele af forsøget til de øvrige medlemmer. • Der søges om flere midler fra ministeriet til at udvide forsøget ”Stop udsættelser”. • De erfaringer som det hidtidige forsøg har indbragt søges implementeret løbende fra slutningen af 2012.


Dokumentationspakke og god selskabsskik I forbindelse med de første erfaringer med styringsdialogen, samt brugen af god selskabsskik, vil Boligkontoret følge op med nogle klare anbefalinger til forretningsførere og organisationsbestyrelser: • Boligkontoret udarbejder et erfaringskatalog for styringsdialogen. • Boligkontoret har, i samarbejde med fire af de øvrige store boligselskaber i landet, taget initiativ til stiftelse af et alment bestyrelsesakademi, hvis formål er at kunne tilbyde uddannelse m.m. på et højt niveau af organisationsbestyrelsesmedlem mer. Akademiet arbejder nu på at kunne tilbyde forskellige former for kurser og uddannelse i samarbejde med BL.

Miljø og energiområdet Der er ingen tvivl om, at miljø og energispørgsmålet er kommet for at blive. Ikke alene for moder jords skyld, men også, i større grad, for beboernes skyld. De stadig voksende udgifter til energi er ved at udvikle sig til en bombe under mange boligafdelinger og kan derfor hurtigt komme til at sætte udlejningen i fare med ledige boliger i et langt større omfang end nu. Boligkontoret vil derfor intensivere arbejdet med at gøre beboerne og driften mere bevidste om problemet, og sikre en bedre koordinering mellem eksisterende energimærkninger og kommende forbedringsarbejder i afdelingerne, herunder arbejde videre med erfaringerne fra bl.a. ESCO ordningen. En finansiel ordning som sikrer finansiering af energibesparende foranstaltninger uden risiko for beboerne. • Boligkontoret vil fortsætte med at udbyde uddan nelse som miljøagenter til beboerdemokraterne og forsøge at få modellen implementeret i den daglige ejendomsdrift. • Boligkontoret vil fortsætte den systematiske miljø- og energiindsats i driften, herunder koordine ring mellem drift og byggeri. • Boligkontoret vil fortsætte med at hjemtage gunstige energiaftaler til beboerne. • Boligkontoret vil undersøge mulighederne for en aktiv brug af ESCO ordningen ved finansiering af energimæssige forbedringsarbejder.

Beboerdemokrati og naboskab Boligkontoret vil i perioden fortsætte det stærke arbejde, som blev påbegyndt med udgivelsen af bogen ”Sæt kulør på samarbejdet” samt senest udgivelsen af Boligkontorets model til frivilligt arbejde og rekruttering til beboerdemokratiet.

• Med udgangspunkt i EMO rapporten udarbejdes en handlingsplan for de afdelinger som er kategorise ret dårligst på energimærkningen. • Der gennemføres en kloakscreening med henblik på forebyggende foranstaltninger omkring skybrud og oversvømmelser.

• Boligkontoret vil formidle frivillighedsmodellen til bestyrelser, afdelingsbestyrelser og beboere. • Boligkontoret fortsætter projekt ”Hvor blev de unge af”, et projekt som boligministeriet støtter med 800.000 kr. • Boligkontoret vil arbejde videre med partnerskabs aftalen mellem Boligkontoret og DGI, således at der kan komme aktiviteter i gang ude i afdelingerne. • Boligkontoret vil fortsætte formidlingen af ideerne bag ”Sæt kulør på samarbejdet”. • Boligkontoret vil i efteråret 2012 igangsætte den store kampagne ”Lej dig til mulighederne”, som også vil omfatte en yderligere ”reklame” for råderetten.

Råderetten Råderetten via ”Din bolig – dit valg”, er et gennemgående emne for Boligkontoret i den daglige drift af medlemmerne. Derfor må indsatsen betragtes som et konstant fokusområde. • Løbende kampagner i BoDanmark og BoDanmark Nyt • Udvikle de administrative redskaber, så det bliver endnu nemmere for beboerne og driftspersonalet at håndtere råderetssager, bl.a. ved mere brug af IT og selvbetjening.

BoDanmarknyt nr. 112 3


Handlingsplan 2012-2013 Vækst

Boligkontorets vækstplan i forretningsstrategi 2015, lagde et mål på 30.000 boliger i 2015. På nuværende tidspunkt administrerer Boligkontoret 29.000 administrationsenheder. Målet er således næsten i hus inden for en overskuelig periode. • Målet for antallet af nybyggeri i vækstplanen er yderligere reduceret som følge af den lave vækst for nybyggerier generelt. Det forventes, at der for den resterende periode kommer yderligere 300 boliger til som følge af nybyggerier. • Der arbejdes fortsat aktivt på at få flere kommunale boliger i administration. Siden planen blev vedtaget har Boligkontoret fået 800 nye kommunale enheder, og målet frem til 2015 var 1000. Der er fortsat en del mindre selvstændige organisationer som kunne være potentielle medlemmer fremover.

Omvendt kan et stigende antal medlemmer også betyde større træk på det administrative apparat, hvorfor der ikke den kommende tid vil blive brugt store ressourcer på at få nye medlemmer. Omvendt vil der fortsat blive brugt ressourcer på andre former for samarbejder og deling af visse stabsfunktioner og IT ydelser. Det er også bestyrelsens vurdering, at der med samarbejdet med Sct. Jørgen og senest 3B er skabt en fornuftig ramme for Boligkontorets videre udvikling. Ved samflytningen ultimo 2013 mellem Boligkontoret og 3B vil der være basis for megen synergi på flere væsentlige stabsfunktioner, herunder IT, således at grundlaget ikke længere er 30.000 som fastsat i den oprindelige plan, men snarere 43-47.000 enheder, til stor økonomisk gavn for Boligkontorets nuværende medlemmer.

Byggeri

Boligkontorets medlemmer har på lige fod med øvrige boligselskaber i landet hårdt brug for større moderniseringer af deres boligafdelinger, som kan sikre konkurrenceevnen, også 5-10 år frem. Boligkontoret har over egen dispositionsfond afsat to ekstra medarbejdere i 2012 til at løbe flere renoveringsopgaver op i øst og vest, netop for at sikre, at medlemmerne kan få del i de midler, som afsættes i Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har derudover skærpet kravene til udarbejdelse af helhedsplaner og sociale helhedsplaner.

4 BoDanmarknyt nr. 112

Boligkontoret skal derfor sikre, at administrationen kan følge op på de nye krav. • Der satses fortsat på at gennemføre 10 helhedspla ner for medlemmerne i perioden. • Erfaringer i nuværende og tidligere byggesager sikres formidlet til beboerdemokratiet. • Indsatsen omkring driften af de boligsociale helheds planer styrkes via et tættere samarbejde med 3B.


Leverancesystemet

Forretningsgange • Arbejdet med indførelse af ESDH (Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering) og den heraf medfølgende ajourføring af forretningsgange vil ske i perioden.

Forvaltningsrevision • Implementering af forvaltningsrevision 2.0 ude hos medlemmerne.

IT generelt IT vil også fremover være den bærende kraft for effektiviseringer og ’Gør det nemmere’. IT vil derfor være et bærende element i Boligkontorets kommende forretningsudvikling. • Indførelse af elektronisk syn. • Vurdere synergien af at benytte elektroniske hjælpemidler, f.eks. iPad, ude i marken.

HR-funktionen Arbejdet med at dygtiggøre medarbejderne fortsætter efter to succesfulde gennemførelser af talentudviklingsprogrammet ’TUP’. Kravene til udvikling vil stige yderligere de kommende år, hvis Boligkontoret fortsat skal kunne fastholde og rekruttere de på markedet dygtigste medarbejdere. • Der iværksættes en projektlederuddannelse for driftscheferne • Der iværksættes en egentlig lederuddannelse for ledergruppen • Tilbuddet til almindelige faglige kurser udvides i takt med behovene • Der udvikles også et større tilbud til medlemmernes egne medarbejdere (ejendomsfunktionærer o.lign.) • Der arbejdes på et tilbud til medlemmerne om en “HR-pakke” til egne medarbejdere.

Vedtaget på Boligkontorets Danmarks repræsentantskabsmøde den 16. juni 2012 BoDanmarknyt nr. 112 5


Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Boligkontoret Danmarks politik for ”almen social ansvarlighed” har til formål at sætte fokus på arbejdet med virksomhedens samfundsansvar. Vi ser vores kerneområde, boligadministration af almene lejeboliger, som et vigtigt bidrag til samfundets samlede sociale ansvar. Vi mener, at Boligkontoret Danmarks aktiviteter bør spille en proaktiv rolle for at forbedre sociale og miljømæssige forhold for vores beboere samt for Danmark generelt.

Vi mener, at social ansvarlighed også skal være bæredygtig. Det betyder, at vi arbejder for løsninger, som skal kunne betale sig for de involverede parter både økonomisk, socialt og i forhold til miljøet.

Boligkontoret Danmarks sociale ansvar kalder vi for almen social ansvarlighed. Vores politik om social ansvarlighed retter sig mod fire hovedområder, som ligger i forlængelse af vores værdier og forretningsstrategi:

Boligkontoret Danmark er et medlemsejet administrationsselskab, som bygger på demokrati, fællesskab, mangfoldighed og nærvær med respekt for det enkelte medlems og den enkelte beboers integritet.

1. Samfundet

Vi ser det som socialt ansvarligt, at vi i vores fællesskab sikrer velfungerende boligorganisationer, boliger og boligområder til alle befolkningsgrupper i Danmark. Vi mener, at alle har ret til et godt sted at bo, med mulighed for størst mulig indflydelse på egne bo-forhold, såvel inden for hjemmets fire vægge som udenfor i nærområdet. Som en del af vores kerneområde – boligadministration – ønsker vi løbende at forbedre forholdene for de socialt udsatte grupper i Danmark, herunder at skabe gode, trygge og rummelige boligområder, der kan være en god ramme omkring den enkelte beboers liv. Vi ser det som vores ansvar at hjælpe vores problemramte boligområder, og støtte boligområderne i det sociale arbejde med redskaber som boligsociale helhedsplaner, naboskabsundersøgelser, lokale partnerskaber, ligesom vi ønsker at understøtte beboerdemokratiets og de frivilliges arbejde med det sociale liv i boligområderne. Vi kan ikke løse samfundets sociale problemer alene, men vi kan tilbyde os som en troværdig samarbejdspartner for

6 BoDanmarknyt nr. 112

kommunerne, hvis primære opgave er at løse de boligsociale opgaver, også dem i de almene boligområder. Eksempler: • Vi udlejer boliger til socialt udsatte borgere • Gennem Boligkontorets model for frivilligt arbejde skaber vi rammerne for større frivillig aktivitet i afdelingerne, hvorved ressourcerne udnyttes optimalt. • Partnerskabet mellem DGI og BDK skaber rammer, som gør det lettere for beboerne at dyrke motion i lokalområdet.


3. Medarbejderforhold

2. Indkøb og byggeri

Boligkontoret Danmark er bevidst om sit ansvar ved køb af ydelser og i de mange opgaver, vi løser for vores medlemmer. Vi stiller derfor også krav til vores leverandører og samarbejdsparter. Boligkontoret Danmark ønsker i samarbejde med vores leverandører og samarbejdsparter i fællesskab at skabe flere praktikpladser, jobtræningsordninger og elevpladser. Vi vil bidrage til at skabe jobs til borgere, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, samt borgere med reduceret arbejdsevne. Vi ønsker, at vi og vores samarbejdsparter bidrager til, at flere oplever vores fællesskab og får mulighed for at udføre et værdsat arbejde. Alle leverandører og samarbejdspartere bør derfor bidrage til Boligkontoret Danmarks politik for almen social ansvarlighed.

Vi har en særlig forpligtelse overfor vores medarbejdere. Ved at skabe attraktive arbejdsvilkår, hvor fællesskab og anerkendelse vægter højt, ønsker vi, at det skal være sjovt og trygt at gå på arbejde. Med fleksible ordninger og arbejdstider får vi karriere og familieliv til at hænge sammen. Vi tror på, at trivsel, engagement, anerkendelse, fællesskab og udvikling motiverer medarbejderne til at yde en nærværende og resultatorienteret service til vores medlemmer, som gør en positiv forskel for dem, beboerne og samfundet. Eksempler: • Den enkelte medarbejder kan tilpasse sin arbejdstid, så det passer bedst muligt til familielivet. • Hvert år måler vi medarbejdernes trivsel, og hvert kvartal gennemfører vi en minitrivselsundersøgelse. • Med et omfattende uddannelses- og udviklingspro gram forsøger vi at styrke medarbejdernes faglige og personlige kompetencer.

Eksempler: • Vores store renoveringssager omfatter aftaler med entreprenører, der skaber praktikpladser og elev pladser til unge beboere i almene boligafdelinger, som skal renoveres, jf. den partnerskabsaftale der er indgået mellem BL og Dansk Byggeri. • Vi tager studerende i praktik på hovedkontoret og på vores afdelingskontorer, og i afdelingerne har vi borgere i løntilskudsjobs og i jobpraktik.

BoDanmarknyt nr. 112 7


Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed 4. Miljø og energi

Boligkontoret Danmark har et stort ansvar for miljøet, og vi arbejder for at minimere vores påvirkning på miljø og klima. Derudover har vi ansvar for, at vores beboere bor i energivenlige boliger, som reducerer den økonomiske belastning. Vi vil påvirke vores medarbejdere til en klimavenlig adfærd og indstilling, som rækker ud over arbejdspladsen. Vi vil arbejde for at energioptimere vores arbejdspladser samtidig med, at vi vil arbejde for en mere miljørigtig og energivenlig bygningsmasse i vores boliger.

Forankring i BDK Arbejdet med social ansvarlighed er en opgave, som skal løses på tværs af organisationen. Derfor er Boligkontoret Danmarks arbejde med social ansvarlighed noget, alle skal bidrage til. Boligkontoret Danmarks ledelse er ansvarlige for, at arbejdet med social ansvarlighed hænger sammen med forretningsstrategierne og værdierne,

Eksempler: • Vi uddanner miljøagenter, som rådgiver de øvrige beboere i deres afdelinger omkring miljøvenlig adfærd. • Vi styrker koordineringen mellem energimærkningen af vores boliger og kommende renoverings- og moder niseringstiltag • Vores nye hovedkontor lever op til energikravene for 2015 og er et lavenergihus.

men det daglige arbejde med almen social ansvarlighed ligger hos den enkelte medarbejder og leder. Det er Boligkontorets håb, at nærværende målsætning om almen social ansvarlighed kan give inspiration til medlemmerne og beboerne, således at effekten optimeres, når alle trækker i samme

retning, såvel administrativt, driftsmæssigt som beboerdemokratisk. Afrapportering En gang årligt vil Boligkontoret Danmark redegøre for vores indsatser inden for almen social ansvarlighed.

Vedtaget på Boligkontorets Danmarks repræsentantskabsmøde den 16. juni 2012

8 BoDanmarknyt nr. 112


Klima-, energi- og miljøpolitik

En bæredygtig boligadministration Boligkontoret Danmarks bestyog miljøpolitik foreslår bestyrelrelse ønsker at markere, at Boligsen, at Boligkontoret frem til 2014 kontoret også på klima-, energinedsætter sit CO2-forbrug med 15 og miljøområdet er et ansvarligt procent. administrationsselskab, der tager klima- og energiudfordringerne Boligkontoret vil med sin klima-, alvorligt. Boligkontoret skal i energi- og miljøpolitik være med til fremtiden være med til at reducere at sætte emnet på den lokale den CO2, vi selv er med til at dagsorden hos medlemmerne og udlede. En væsentlig del af denne beboerne, og dermed også gøre vision er, at Boligkontoret skal det nemmere at tage de nødvenopnå et CO2-neutralt energifordige beslutninger, når der skal brug på selskabets hovedkontor og energirenoveres og i øvrigt spares afdelingskontorer, og hermed på energien. medvirke til at skabe en bæredygtig udvikling i den almene sektor. 40 procent af Danmarks CO2-udslip kommer fra boligopvarmning. I den første reelle klima-, energiSamtidig udgør udgifterne til de

forskellige former for energiforbrug i boligerne en stadig større og tungere udgift på beboernes boligbudget. Intet tyder på, at denne udgift skulle blive mindre de kommende år. Tværtom er udsigten snarere, at mange boliger risikerer varmeudgifter, som ligger på linje med eller over huslejen. Med klima-, energi- og miljøpolitikken vil Boligkontoret ligeledes øge den administrative indsats på området, herunder styrke de administrative områder som fremover skal kunne yde en kompetent energirådgivning ude i driften.

Vi tænker, udvikler, leder og administrerer grønt

• Vi tænker grønt Hver beslutning og handling i Boligkontoret Danmark inddrager hensynet til klima, energi og miljø.

• Vi udvikler grønt Boligkontoret Danmarks strategi- og udviklingsplaner bygger på grønne principper, udbygning af grønne partnerskaber og opnåelse af konkrete grønne mål. Boligkontoret vil i sin udvikling omkring klima, energi og miljø bl.a. være en aktiv samarbejdspartner for den grønne tænketank Concito. Som et konkret mål ønsker Boligkontoret at reducere sin samlede CO2-udledning med 15 procent per medarbejder i perioden frem til udgangen af 2014. Der vil administrativt blive fastsat delmål for energiforbruget fordelt på følgende kategorier: Flytransport, biltransport, el, varme, vand og papir, således at hovedmålet på en CO2-reduktion på 15 procent kan nås indenfor perioden på den for medarbejderne og organisationen mest hensigtsmæssige og økonomiske måde.

BoDanmarknyt nr. 112 9


Klima-, energi- og miljøpolitik • Vi leder grønt Boligkontoret vil i sin personalepolitik og ledelse i øvrigt fremme en adfærd blandt medarbejderne og lederne, som understøtter virksomhedens klima-, energi- og miljøpolitik. Boligkontoret vil gennem sin kommunikationspolitik sikre såvel intern som ekstern kommunikation, med henblik på aktiv forståelse og deltagelse i klima-, energi- og miljødebatten. Boligkontoret vil løbende evaluere på egne og andres resultater på området og formidle resultaterne til medlemmerne.

• Vi administrerer grønt Boligkontoret udarbejder en grøn indkøbs- og leverandørpolitik på alle væsentlige områder. Boligkontoret går som udgangspunkt ind for miljøcertificering, hvor det er relevant. Boligkontorets bestyrelse har nedsat et klima-, energi- og miljøudvalg til fremme af grøn ledelse og administration. Boligkontoret vil opfordre medlemmerne til også at nedsætte egne klima-, energi- og miljøudvalg, som har til formål at udarbejde oplæg til medlemmernes politik på klima-, energi- og miljøområdet.

Boligkontoret udarbejder årligt en klima-, energi- og miljøredegørelse for Boligkontoret Danmark.

Vi bygger, renoverer og vedligeholder grønt • Vi bygger grønt Boligkontoret vil, hvor det er muligt, sikre, at klima, energi og miljø får ekstra opmærksomhed i organisationens egne vedligeholdelses- og byggesager, eksempelvis specificeret i udbudsmaterialet, således at der opnås den optimale klima-, energi- og miljømæssige effekt. Boligkontoret vil selv anvende solenergi (solceller og/ eller solvarmere), jordvarme, vindenergi, bølgekraft og biomasse, ligesom Boligkontoret vil fremme brugen af alternativ energi hos medlemmerne, når dette er økonomisk muligt. Boligkontoret vil opfordre til, at byggematerialer og -processer tager mest muligt hensyn til klima og miljø. Boligkontoret vil fremme og gerne stå i front med pilotprojekter på miljø og energi i nybyggeriet hos medlemmerne, eksempelvis indenfor nye områder som LAR (lokal afvanding af regnvand) og grønne tage.

• Vi renoverer grønt Boligkontoret vil opfordre medlemmerne til at tænke klima-, energi- og miljøvenligt, når de går i gang med renoveringer af deres boligafdelinger. Boligkontoret vil tilbyde en klima-, energi- og miljøredegørelse hver gang der skal tages beslutning om et større renoveringsprojekt. Boligkontoret vil arbejde aktivt for at finde de bedste økonomiske løsninger, herunder finde muligheder for anvendelse af ESCO-løsninger, hvor det er muligt. Boligkontoret vil være i front med pilotprojekter på klima-, energi- og miljøprojekter, når der skal renoveres eksempelvis gennem forsøg med LAR og grønne tage. • Vi vedligeholder grønt Boligkontoret vil opfordre til løbende at vedligeholde, reparere og forebygge frem for at erstatte og udskifte, hvor det er økonomisk forsvarligt. Boligkontoret opfordrer til at genanvende og bruge miljøvenlige materialer. Boligkontoret vil udvikle sit kursustilbud til medarbejderne, såvel administrative som ejendomsfunktionærerne, i områder indenfor klima, energi og miljø.

10 BoDanmarknyt nr. 112


Vi sikrer grøn drift

• Vi har klare og konkrete mål for grøn drift Boligkontoret vil selv indføre en grøn indkøbs- og leverandørpolitik og opfordrer medlemmerne til at gøre det samme.

• Vi samarbejder med afdelingerne og beboerne til forklaring og implementering af grøn drift Boligkontoret tilbyder en miljøagent-uddannelse til beboerne.

Boligkontoret vil arbejde for, at medlemmerne kan nedsætte energiforbruget i hver afdeling og i hvert lejemål, herunder sikre den optimale regulering af varmeanlæggene.

Boligkontoret vil udgive vejledninger og brochurer om miljøhensyn og forbrugsreduktion.

Boligkontoret vil arbejde for en optimering af EMOmærkningen (energimærkning af alle boligafdelinger), således at mærkningen får synlige konsekvenser i driften. Boligkontoret anskaffer sig selv en el-bil og opfodrer medlemmerne til at bruge el-biler, hvor det er muligt i driften. Boligkontoret opfordrer medlemmerne til at anvise plads til el-standere i afdelingernes parkeringsområder. Boligkontoret opfordrer medlemmerne til at få planer for affaldssortering i afdelingerne. Boligkontoret opfordrer medlemmerne til at få en miljøpolitik på driftsområder, herunder behandling af ude arealerne.

Boligkontoret vil generelt vejlede og rådgive beboerdemokratiet i klima-, energi- og miljøspørgsmål omkring den daglige drift og ved renoveringer. • Vi har en organisation med klart ansvar for grøn drift på centralt og lokalt niveau Boligkontorets centrale miljø- og energiafdeling har det overordnede ansvar for at påse og kontrollere, at Boligkontoret i sine beslutninger følger sin egen politik på klima-, energi- og miljøområdet. En nyoprettet teknisk energi- og miljøafdeling skal kunne tilbyde energirådgivning til medlemmerne. Boligkontorets indkøbsfunktion skal påse, at der kan opnås de bedste grønne tilbud. • Vi følger op på driftsresultaterne – og sikrer forbedringer Boligkontoret har ansvaret for opfølgning på EMOrapporterne, herunder handlingsplaner for opkvalificering af energiklasser. Boligkontoret har ansvaret for den klima-, energi- og miljømæssige opfølgning på markvandringerne, som foretages i samarbejde med afdelingsbestyrelserne i forbindelse med budgetlægningen.

Vi har en plan fra i dag til Som led i implementeringen af Boligkontorets klima-, energi- og miljøpolitik vil administrationen arbejde videre med de administrative funktioner, som skal støtte op omkring politikken. Det vil bl.a. være følgende:

i morgen… Energi- og miljøafdelingen styrkes ved etablering af et reelt tilbud til energirådgivning af de lokale varmecentraler og den lokale drift. Boligkontoret styrker indsatsen på områder inden for formidling til beboerne omkring energi og miljø,

herunder uddannelse af flere miljøagenter. Boligkontoret vil til alle forbedringsforslag, der omfatter klimaskærmen, som et fast punkt udarbejde en vejledende miljø- og energiredegørelse.

Vedtaget på Boligkontorets Danmarks repræsentantskabsmøde den 16. juni 2012 BoDanmarknyt nr. 112 11


2012

BoDanmarkNyt_112_indstik  

BoDanmarkNyt_112_indstik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you