Page 1

BoDanmarkNyt Nr. 99 juni 2010

Beretning 2009/2010 Medlemmer baner vejen. Side 3 Markedsføring af ledige boliger. Side 10 Fakta om Boligkontoret. Side 12


Ny forretningsstrategi + medlemmer =

Lidt mere Boligkontoret Danmark Regnskabet udviser et overskud på 3,2 mio. kr., og Boligkontoret Danmark er igennem 2009 blevet styrket. Indtægter fra byggeri og et godt renteafkast har bidraget til det gode resultat i en vanskelig periode, hvor den økonomiske usikkerhed i samfundet stiger. Lisbet Riis, formand for Boligkontoret Danmark og administrerende direktør, Michael Demsitz

Sammen kan vi mere – meget mere Boligkontorets øverste myndighed repræsentantskabet godkendte i juni sidste år en ny forretningsstrategi “Sammen kan vi mere”. I denne beretning for 2009/10 kigger vi tilbage på et år, hvor Boligkontorets medlemmer og medarbejdere i stor stil fik vist, at denne sætning ikke alene er ord, men reelle handlinger til gavn for vores 50.000 beboere.

fraflyttere og tomme boliger stiger drastisk, og vi må den kommende tid værne om de berørte selskaber og afdelinger og forsøge at løfte opgaven i fællesskab. Indsatsen omkring udlejning skal styrkes den kommende tid, og yderligere administrative tiltag til skal være med til at holde huslejerne i ro, samtidig med at vi løbende styrker vores konkurrenceevne.

Vi kan kun være tilfredse med året der gik. Et pænt overskud i regnskabet, en fortsat solid økonomi, tilfredse og kompetente medarbejdere som servicerer tilfredse beboere og boligorganisationer. Det er hvad regnskabet viser og det er hvad de to seneste store brugerundersøgelser viser. Også et nyt medlem kom til – denne gang et stort selskab. Et selskab som også bringer nye administrative og driftsmæssige kompetencer med ind i fællesskabet. På den måde er Sct Jørgen Viborg-Kjellerup med til at sætte gang i Boligkontorets vækststrategi. For sammen kan vi mere – meget mere.

Men sammen skal vi også øge indsatsen for et bedre klima. Ikke alene for klimaets skyld, men også for at imødegå de stadig stigende udgifter til vand, el og varme. Vi vil fortsætte i det gode spor, som de nyligt afholdte klimakonferencer for vores beboere landet rundt har lagt.

Og fællesskabets styrke skal bruges aktivt. Den økonomiske krise har ramt mange af vores beboere. Aldrig har vi set os nødsaget til at sende så mange familier på gaden, fordi de ikke kan betale huslejen – og aldrig har vi haft så mange ledige boliger. Tab på

BoDanmarknyt Nr. 99 juni 2010 Udgives af: Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 København Ø Redaktion: Michael Demsitz (ansv.) Anders Juel Hansen Mette Kramshøj Flinker

Vi er i Boligkontoret kendt for, at alle vores medlemmer er selvstændige og hver især skaber deres særlige rammer for det lokale boligmarked rundt omkring i landet. Boligkontorets medlemmer står på et stærkt fundament, takket være det fællesskab som medlemmerne gennem 62 år har bygget op. Det er netop det fællesskab, der i en tid med finanskrise, økonomisk krise og boligpolitisk modvind, har vist sin styrke, og det er det fællesskab som også fremover skal bære medlemmerne frem og give beboerne endnu bedre boligforhold. Lisbet Riis

Tryk: KLS Grafisk Hus A/S

Redaktionen afsluttet den 1. juni 2010

Oplag 2.900 stk

Udsendes til: Organisationsbestyrelsesmedlemmer, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Boligkontoret Danmarks medlemskreds. Alle ansatte i Boligkontoret Danmark samt ejendomsfunktionærer i medlemskredsen.

Almen boligadministration Design: Lundsgade 9 www.prik.dk 2100 København Ø Tlf.: 35 44 80 80 Fax: 35 44 80 01 boligkontoret@bdk.dk www.boligkontoret.dk

No. 001

KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG

2 BoDanmarknyt nr. 99

Michael Demsitz

Med forretningsstrategien Sammen kan vi mere – 2015 er der fokus på den vækst og udvikling, der skal sikre grundlaget for Boligkontorets varemærke: Den lokalt tilrettelagte service og det nærvær, der er udviklet mellem medarbejdere og bestyrelser. Medlemmer baner vejen Siden repræsentantskabet vedtog den nye forretningsstrategi i juni 2009, er der arbejdet målrettet med opgaven, og fra årsskiftet er der gearet op, og

tempoet er sat i vejret. Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup har tilført Boligkontoret nye kompetencer inden for byggeri, og direktionen og formandskabet har været rundt til møder med formændene ved hvert afdelingskontor. Bygge- og vækstmuligheder og lokale forhold er drøftet på møderne, og de lokale kontorer får hjælp til udviklingsopgaverne af Boligkontorets bygge- og projektdirektør.

Stor succes med at sikre plads på ventelisten Igennem tre måneder har et team af Boligkontorets medarbejdere haft travlt med at tage imod henvendelser fra passive medlemmer i andelsboligforeningerne. De vil gerne overføre deres medlemsnummer til en plads på ventelisten, og Boligkontorets 21 andelsboligforeninger har fået 13.000 nye på ventelisten. Side 6. Udlejning under pres Kortere ventelister, sværere at udleje og flere ledige boliger. Boligkontorets medarbejdere har det seneste år oplevet en ændring på boligmarkedet, og kontorerne i Jylland og på Fyn og Lolland kæmper flere steder med at finde lejere til boligerne. Side 10-11. Fakta om Boligkontoret og medlemmerne Find Boligkontorets bestyrelse, udvalg, lokale formænd, medlemmer, antal boliger, eksterne samarbejdspartnere, medarbejdere og kontorer på faktasiderne. Side 12-24. BoDanmarknyt nr. 99 3


Boligkontoret Danmark – beretning 2009/2010

Bygge- og projektdirektør Hans Erik Lund er i tæt dialog med Boligkontorets forretningsførere om byggeri og vækstmuligheder i lokalområderne.

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup Boligkontoret fik den 1. januar 2010 sit hidtil største medlem med 5.000 boliger i administration. Selskabet er oprindeligt stiftet i 1942 og drives med egen administration fra Brovej i Viborg af 29 administrative medarbejdere og 50 ejendomsfunktionærer. Boligselskabet har tilført Boligkontoret Danmark en række kompetencer specielt inden for drift og byggeri foruden et solidt netværk, der understøtter Boligkontorets vækststrategi.

Selskabets direktør Hans Erik Lund er indtrådt som Bygge- og projektdirektør i Boligkontoret Danmark og formanden, Jørn Cato Nilsen, har med en udvidelse af Boligkontorets bestyrelse fået plads i bestyrelsen fra 2010. Der foregår i øjeblikket en tilpasning af parternes administrationssystemer for at opnå stordriftsfordele og opnå “best practice” til begges fordel.

Forbrugs- og miljøafdeling

Stor reform på det almene område

Forbrugsafdelingen har i 2009 udvidet medarbejderstaben og inddraget et nyt forretningsområde for at forstærke Boligkontorets indsats på klima- og miljøområdet. Afdelingen udarbejder nu 13.000 forbrugsregnskaber for medlemmer og boligafdelinger, der ønsker Boligkontorets forståelige forbrugsregnskaber.

Nye regler skal mindske den stærke regelstyring af boligorganisationerne og skal erstattes af dialog og partnerskabsaftaler med kommunerne. Udgangspunktet er en dokumentationspakke, som skal indsendes til kommunerne, bestående af en selvangivelse, årsrapport, regnskaber, revisionsprotokol og andre relevante analyser. Det er resultatet af en større lovændring på det almene boligområde. Alle Boligkontorets medlemmer har fået nye vedtægter, der er indført èn organisationstype for alle boligorganisationer, og reglerne for ventelisterne er ændret. En finansieringsreform har nedbragt starthuslejen for byggeri opført efter 30. juni 2007 og gjort alment nybyggeri mere konkurrencedygtigt.

Fordi klimaet fortjener det

Fortsat samarbejde Sct. Jørgens byggefolk indgår i Boligkontorets byggeafdeling og styrer byggeri i Jylland og på Fyn.

Byggeafdeling i Øst og Vest Byggeafdelingen er fra årsskiftet lagt sammen med Boligselskabet Sct. Jørgens’s bygge- og udviklingsafdeling. Afdelingen i Viborg med syv medarbejdere er Boligkontorets byggeafdeling Vest, der løser bygge- og moderniseringssager for Boligkontorets medlemmer og samarbejdspartnere i Jylland og på Fyn. I øst er byggeafdelingen flyttet fra Lundsgade til nye lokaler på Frederiksberg og beskæftiger 10 medarbejdere. Herfra betjenes Boligkontorets medlemmer og samarbejdspartnere øst for Storebælt. Bygge- og projektdirektør Hans Erik Lund er overordnet chef for byggeafdelingen, der ledes af Ole Nielsen. 4 BoDanmarknyt nr. 99

Boligkontoret Danmark fortsætter samarbejdet med samarbejdspartnerne Haderslev Andelsboligforening og Boligselskabet INI i Grønland og har udbygget samarbejdsaftalen med Espergærde Andelsboligforening i Nordsjælland. Foreningen har 900 boliger og egen administration, og indgår fra medio 2010 i et tættere samarbejde om ITløsninger og andre administrative ydelser.

Med en stribe åbent hus arrangementer tog Boligkontoret Danmark i foråret hul på en omfattende klimakampagne, der skal involvere beboere, bestyrelser og medarbejdere for at nedbringe energiforbruget og CO2 udslippet. Beboerne kan nu henvende sig på deres afdelingskontor og låne en klimakuffert med måleinstrumenter til at tjekke ressourceforbruget. Som ringe i vandet Bestyrelsesmedlemmer mødte talstærkt op til arrangementerne og skal være med til at bære kampagnen vindere. - Vores mål med kampagnen er at få budskabet til at sprede sig som ringe i vandet. Det er netop boligselskabernes styrke, at vi har et fællesskab, hvor lokale bestyrelser kan sætte sig i spidsen for aktiviteterne, siger direktør i Boligkontoret Danmark, Michael Demsitz. - Vi har med andre ord en organiseret bevægelse, der involverer medarbejdere, bestyrelser og beboere. Det kan skabe opbakning til at investere i nye løsninger og påvirke vores brug af ressourcerne. Besparelser i driften Boligkontoret har nu fokus på at følge op på kampagnen. En manual skal på de årlige markvandringer

med afdelingsbestyrelserne sætte spot på energibesparelser, og anbefalinger fra den nye Energimærkeordning (EMO) skal bruges til energirigtige investeringer og forbedre den daglige drift. Især ved større renoveringer er det muligt at nedbringe energiforbruget i bebyggelserne. Boligkontoret Danmark køber allerede grøn energi fra vindmølleparken Horns Rev II, og kontorerne er blevet gennemgået for energibesparelser. Konference om klima og fællesskab 240 bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere oplevede i 1½ døgn en inspirerende atmosfære under Boligkontorets konference i april på Hotel Nyborg Strand. Med en blanding af klima og fællesskab fik deltagerne solid grund til eftertanke og refleksion. Sociolog Emilia van Hauen og vejrmanden Peter Tanev fik inddraget deltagerne i deres oplæg, mens Martin Fluri satte dagordnen på klimaområdet med det banebrydende produktionsprincip Vugge til Vugge, hvor alt kan genbruges eller nedbrydes. Boligkontorets konferencer fungerer som et afbræk i hverdagen, der skal give plads til inspiration og visioner.

BoDanmarknyt nr. 99 5


I 2009 og 2010 gennemfører udviklingsafdelingen naboskabsundersøgelser i 25 afdelinger med et samlet tilskud fra Landsbyggefonden på 200.000 kroner. Lokalkontoret Silkeborg Markedsgade 8, st.tv. 8600 Silkeborg Tlf. 86 81 60 25 – Fax 86 81 60 25 (Ingen udlejning )

BoDK

#65 • juni 2010

Naboskabsundersøgelser

Boligkontoret Da nmark – din boliga dministration bolig hos os

Skriv dig op til en

Opskrivning til boliger og betalin g til ventelisten For boliger i Viborg kan ske på vores området www.b hjemmesider: www.b oviborg.dk. Udlejn oligkontoret.dk ing og service sker og www.ledigeb fra vores afdelin oliger.dk. gs- og lokalkontore r Afdelingskontoret Afdelingskontoret Viborg Allerød Boligselskabet Sct. Kirkevænget 8A – 3450 Allerød Jørgen, Viborg – Kjellerup Brovej 18 – 8800 Viborg Telefon 48 17 22 21 – Fax 48 17 76 03 Telefon 87 92 59 alleroed@bdk.dk 25 – Fax 86 62 78 72 post@bsjviborg.dk eller viborg@bdk.dk Afdelingskontoret Afdelingskontoret Skanderborg Holte Poul la Coursvej Røjelskær 15, 2. 27 – 8660 Skande sal – 2840 Holte rborg Telefon 86 52 21 77 – Fax 86 51 04 Telefon 39 25 10 74 00 – Fax 39 25 10 skanderborg@bdk.dk 01 holte@bdk.dk

beboermagasinet BoDanmark fra Boligkontoret Danm ark

Afdelingskontoret Helsingør Fabriksvej 8 C – 3000 Helsingør Telefon 49 26 66 44 – Fax 49 26 66 77 helsingoer@bdk.dk

Læs om nærværsb obler, intuition og

engagement

i interviewet med

Puk Elgård Side 20

Boligkontoret Danma rk Lundsgade 9 - 2100 København Ø Telefon 35 44 80 80 – Fax 35 44 80 01

Afdelingskontoret Ribe Tangevej 30 – 6760 Ribe Telefon 75 42 30 00 – Fax 75 42 20 27 ribe@bdk.dk

Lokalkontoret Holsted Nørregade 1 6670 Holsted

deltag i konkurre de flott este mod ncen om erniseringer Side 43

Afdelingskontoret Sakskøbing Guldborgvej 2 – 4990 Sakskøbing Telefon 54 70 29 50 – Fax 54 70 29 51 sakskoebing@bdk.dk

Lokalkontoret Kolding C.F. Tietgensvej 1C 6000 Kolding Tlf. 76 60 32 32 – Fax 75 50 32 32 kolding@bdk.dk

Tlf. 75 39 35 66 holstedboligforen ing@bdk.dk

Sidste chance for at vinde de 20.0 00 kr. –

Lokalkontoret Nakskov Axeltorv 18 4900 Nakskov Tlf. 54 91 09 10 – Fax 54 91 09 19 nakskov@bdk.dk

Afdelingskontoret Fyn

Sivlandvænget 27B – 5260 Odense S. Telefon 63 12 75 80 – Fax 63 12 75 81 fyn@bdk.dk

Lokalkontoret Fakse Østervej 17 4640 Fakse Tlf. 56 71 32 30 – Fax 56 71 35 25 fakse@bdk.dk

BoDK_omslag_0210.in

dd 1

Stiger dag for dag Reklamespots i tv med Jakob Haugaard markerede slutspurten i boligselskabernes oplysningskampagne om at skifte medlemsnummeret i boligforeningen ud med en plads på ventelisten. Det skulle ifølge ny lovgivning ske inden 1. juni, og opringninger, mails og sms’er strømmede dagligt ind, efter Boligkontoret omkring 1. marts udsendte 27.700 breve. Næsten halvdelen - 13.000 - har meldt tilbage og har fået en plads på ventelisten, heraf er 2.500 aktivt boligsøgende. En god nyhed for boligforeningerne, hvor mange oplever korte ventelister og andre kæmper med tab på ledige boliger. Og en stor succes for Bent Gail-Kalashnyk og hans lille team af kolleger, der har arbejdet ved telefonerne. Bent Gail-Kalashnyk er vendt tilbage til Boligkontoret i efteråret 2009 og er fra januar 2010 udnævnt til vicedirektør i Boligkontoret.

De passive medlemmer i Lillerød Boligforening passer godt på den fordel, som deres medlemsnummer giver. 2.231 medlemmer har overført deres plads til ventelisten, heraf er 347 aktivt boligsøgende. Her foreningens bebyggelse på Møllevænget i Allerød. 6 BoDanmarknyt nr. 99

25/05/10 15.46

Nyt design Medlemmer overført til boligforeningernes ventelister Boligorganisation

Nye

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal 1071 Den Almene Boligforening Jellerødparken 40 Lillerød Boligforening 2.231 Andelsboligforeningen Lundegaard 73 Lynge-Uggeløse Boligforening 244 Fakse og Hylleholt Boligforening 1.145 Boligforeningen Faaborg-Midtfyn 392 AB Holmegaarden 1.260 Andelsboligforeningen Samvirke 468 De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland 46 Ribe Boligforening 984 Gram Boligforening 301 Holsted Boligforening 183 Andelsboligforeningen Brande 162 Hareskov-Værløse Andelsboligforening 1.199 Boligforeningen Ringbo 49 Statsbanepersonalets Andels-Boligforening 305 Middelfart Andelsboligforening af 14. maj 1946 586 Midtjysk Boligselskab 1.861 Nordvestfyns Boligforening 260 I alt 12.860

I 2009 udkom beboermagasinet BoDanmark (BoDK) i nyt design, og siden er BoDanmarknyt og den første udlejningsbrochure udgivet i nyt design. Nyhedsbreve og nye pjecer følger trop med et nyt grafisk udtryk, og næste opgave bliver redesign af Boligkontorets elektroniske platform.

Aktive

242 8 347 31 60 127 70 138 54 12 81 32 27 36 201 19 53 554 365 24 2.480

Boligkontorets to fynske medlemmer, Bogense Andelsboligforening (ikke på listen) og Middelfart Andelsboligforening har selv stået for at overføre passive medlemmer til ventelisten.

Talentudvikling Siden 2008 har en gruppe på 20 medarbejdere deltaget på talentudviklingsprogrammet TUP. Sagsbehandlere, driftschefer, konsulenter, specialister, afdelingschefer og forretningsførere har fået plads til egen og fælles udvikling, der åbner for nye opgaver og funktioner, mere ansvar og kompetence og for nogle også lederstillinger. Programmet er sluttet ved indgangen af juni måned og har skabt et stærkt netværk mellem deltagerne på tværs i organisationen. En ny gruppe forventes at starte i 2011.

Tilfredsheden i top Beboerundersøgelsen fra foråret 2009 viser en skyhøj tilfredshed med viceværten og den service, som beboerne får på afdelingskontorerne. • 92% af beboerne er tilfredse med den generelle service hos viceværten mod 84% i 2004 • 95% synes servicen fra Boligkontoret er over eller som forventet mod 85% i 2004 Beboerne har taget Din bolig – dit valg til sig og 28% har foretaget ændringer i boligen. Heraf har 40% moderniseret køkken, mens 12% er gået i gang med badeværelset. Beboerundersøgelsen omfatter 10% af beboerne hos Boligkontorets medlemmer.

60 administrationer køber Boligkontorets model Det støver, når vi trækker ordet forvaltningsrevision op af skuffen. Til gengæld virker det, og 60 boligadministrationer har købt Boligkontorets model for forvaltningsrevision igennem Schultz Information og Boligselskabernes Landsforening. For at tilpasse konceptet med målsætninger og evalueringer til alle boligorganisationer er Boligkontoret og Schultz ved at udvikle handlingsplaner og redskaber til evalueringen. Det skal gøre processen nemmere og få styringsdialogen med kommunerne med i konceptet. BoDanmarknyt nr. 99 7




Strategiplaner Boligkontorets udviklingsafdeling har i 2009 afsluttet strategi- og udviklingsplaner i Albertslund, Nørre Snede, og i Ribe, hvor RI-BO har fået foreløbigt tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden.

Et helt særligt fællesskab for ældre midt i Odense. Kollektivhuset Kragsbjerghaves beboere har fundet hattene frem til fastelavn. I husets køkken kan beboerne bestille morgenmaden leveret på en bakke ved døren.

Fusion på Vestfyn Bo Godt Ejby og Nørre Aaby Andelsboligforening er 1. april fusioneret til Nordvestfyns Boligforening. Med 700 boliger fordelt på rækkehuse og etagebyggeri vil foreningen være kendt for boligområder, hvor der lige er et par ekstra muligheder. Hvad enten det er børnene, der skal hjælpes i gang i den lokale idrætsforening, eller det er muligheden for at indrette sit køkken efter eget ønske. Alex Gren er formand for den nye forening, der har solsort og fuglefløjt på hjemmesiden www.nordvestfynsboligforening.dk.

Kragsbjerghave Kollektivhuset Kragsbjerghave har indgået administrationsaftale med Boligkontoret fra 1. maj 2010. Kragsbjerghave er en selvejende institution med 127 boliger centralt beliggende i Odense og har et udvidet fællesskab for de fortrinsvis ældre beboere. Huset har egen kok og en madordning, hvor man kan mødes i spisesalen, og kollektivhuset byder også på bibliotek med dagens aviser og hotelværelse til besøgende. Samsø Boligselskab Boligkontoret administrerer det lille nye medlem med 24 boliger, der oprindeligt var en del af Samsø Ældreboligselskab. Holmegården Andelsboligforeningen Holmegården i Nyborg har fra 1. juli 2010 valgt at udtræde som medlem af Boligkontoret Danmark. Foreningen overtager gradvist administration og regnskab, og har i stedet indgået en ny aftale med Boligkontoret, der stiller it-system til rådighed og yder sparring til Holmegården.

18 LAVENERGI-BOLIGER I STRIB

Boligblokke giver plads til 31 rækkehuse

Socialministeriet har i maj givet tilladelse til at nedrive fire nedslidte boligblokke på Anemonevej i Nakskov og i stedet bygge 31 nye rækkehuse. Der skal findes andre boliger til beboerne inden de nye huse kan placeres i fire klynger i et stort grønt område op til mark, eng og en skov. Med gårdhaver, gode parkeringsforhold og legegader giver bebyggelsen ideelle boliger for børnefamilier. Husene bliver mellem 85 m2 og 99 m2 og huslejen forventes at blive mellem 5.400 kr. og 6.600 kr. Nedrivningen sker med støtte fra Landsbyggefonden og Lolland Kommune; boligerne tilhører Nakskov Almennyttige Boligselskab.

går brøndums

d II

org d søen I vIb bolIger ve

5.09 revideret 05.0

Brøndums Gård II taget i brug 48 attraktivt beliggende lejligheder med altan og udsigt over Søndersø i Viborg er 1. april taget i brug. Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup har sammen med Boligselskabet VIBORG opført det 8 etagers byggeri beliggende få hundrede meter fra banegården og Viborgs gågader.

Boligsociale helhedsplaner Boligselskabernes fælles fond, Landsbyggefonden, har i 2009 givet tilsagn om mere end 17 mio. kr. i støtte til boligsociale helhedsplaner i boligafdelingerne Melfarparken i Middelfart, Ørnevang og Uglevang i Allerød, Riddersborgparken og Nørrevænget II i Nakskov og Lerbakken og Borupgård i Helsingør. I 2010 forventes afklaring om yderligere ansøgninger til boligsocialt arbejde på 30 mio. kr.

Digital tinglysning skaber kaos I august 2009 kunne der for sidste gang indsendes papirdokumenter til tinglysningskontorerne i Danmark. Tinglysningsopgaven er nu samlet i Hobro og overgået til digital tinglysning. Overgangen har betydet, at ikke en eneste almen boligforening i hele Danmark fik tinglyst nogen former for skøder, deklarationer, lejekontrakter og pantebreve fra august 2009 og året ud. Heldigvis har renten været stabil og lav i perioden, og ekstra udgifter til byggelån har ikke skabt problemer. Den digitale tinglysning har skabt mange praktiske problemer og fungerer stadig kun delvist.

8 BoDanmarknyt nr. 99

Bygger 20 rækkehuse På Rosenkjærvej i Skanderborg udvider Midtjysk Boligselskab sin attraktive afdeling 75 med 20 rækkehuse og et fælleshus. Rækkehusene er i et plan med terrasse og opføres efter den nye energiklasse 2, med op til 25 % lavere energiforbrug. Husene bliver færdige i sommeren 2011 og er mellem 81 m2 og 105 m2 store, og huslejen bliver mellem 5.600 kr. og 7.200 kr.

Lavenergihuse i Strib Boligselskabet af 1945 i Strib projekterer 17 huse på en attraktivt beliggende naturgrund midt i Strib, tæt på indkøbsmuligheder. DAI arkitekter fra Århus tegner projektet med lavenergihuse og håber på at kombinere solceller og naturgas til opvarmning. Den skrånende naturgrund giver plads til 13 rækkehuse og 4 store dobbelthuse på 105 m2 i to plan. Gravemaskinerne forventes at gå i gang til efteråret.

Projektleder Flemming Koch har igangsat en række projekter med børnene i Melfarparken. Projektlederne er nøglepersoner i de boligsociale helhedsplaner og er med til at skabe nye netværk for børn og voksne.

STRIB boligselskabet af 1945 af: d.a.i. arkitekter ingeniører as

For:

BoDanmarknyt nr. 99 9


Udsendte boligtilbud 2007 og 2009

Yderområderne i Danmark kan levere gode boligforhold, natur og mindre byer uden storbyens fortravlede liv. Men de er ramt af års jobudflytning med følgende afvandring og har fået mediernes mærkater at mærke: Udkantsdanmark – den rådne banan. Områder med gamle købstæder som Nakskov taber terræn til hovedstadsregionen, og i Riddersborgparken har Nakskov Almennyttige Boligselskab svært ved at udleje boliger, der bliver ledige.

Afdelingskontor Allerød Fyn Helsingør Holte Ribe Sakskøbing Skanderborg I alt

2007

2009 +/- %

2.028 3.769 3.854 9.021 4.026 3.012 5.908 31.618

2.576 27 % 5.090 35 % 4.729 23 % 14.065 56 % 4.462 11 % 3.789 26 % 5.002 - 15 % 39.713 26%

Ledige boliger 2005-2010

Ledige boliger 120

Hovedstaden Jylland Lolland/Sydsjælland Fyn Samlet

100 80 60 40 20

Udlejningen sat under pres Antallet af ledige boliger stiger i provinsen, og det kræver mere at udleje boligerne, også i hovedstadsregionen. Ventelister på skrump Kortere ventelister til flere boligområder og sværere ved at udleje. Det er nu hverdagen på kontorer, der førhen havde let ved udlejning. - Jeg må sende boligtilbud ud af flere omgange. Sådan var det ikke for et år siden. Folk takker oftere nej i dag, en del fordi de ikke kan få solgt deres hus eller lejlighed, og på Bornholm har jeg to-tre ledige boliger lige nu, fortæller Jane Trab Voldborg på Afdelingskontoret Holte. Hun udlejer bl.a. boliger i Gladsaxe, Gentofte og på Bornholm. 10 BoDanmarknyt nr. 99

Ledige boliger i provinsen Det er dog kontorerne i Jylland og på Fyn og Lolland, der oplever et stigende antal ledige boliger. Efter en positiv udvikling siden 2005 var der i 2008 25 ledige boliger i gennemsnit. Nu taber provinsen igen terræn til hovedstadsområdet i kampen om vækst og udvikling. Et årti med nedlæggelse af retskredse, politikredse, hospitaler og sammenlægning af uddannelsesinstitutioner og kommuner mv. betyder færre lokale arbejdspladser, afvandring og ledige boliger på boligmarkedet.

Situationen bliver vanskeligere Flere forhold spiller ind, når det drejer sig om ledige boliger. Der sker en afvandring fra yderområderne, og de unge vil ikke bo i almene ungdomsboliger. Fremskrivninger peger endda i retning af større udlejningsproblemer. Indvandrerne flytter ud af almene boliger, hvis de kan komme til det, almene boligers standard halter generelt efter, og konkurrenceevnen over for ejerboliger bliver dårligere. Desuden forventes mange ældre at blive længere i egen (ejer)bolig.

Mar

Jan - 2010

Sep

Nov

Jul

Maj

Mar

Jan - 2009

Nov

Sep

Jul

Maj

Mar

Jan- 2008

Sep

Fra januar 2009 steg antallet af ledige boliger til 60 boliger midt i året og fra årsskiftet 2010 eksploderede antallet. I dag har Boligkontorets medlemmer 100 ledige boliger, og med Boligkontorets nye medlem Sct. Jørgen i Viborgområdet kan vi tælle omkring 120 ledige boliger i alt.

Nov

Jul

Maj

Mar

Jan - 2007

Nov

Sep

Jul

Maj

Mar

Jan - 2006

Sep

Nov

Juli - 2005

0

Mere markedsføring For flere medlemmer vil fortsatte huslejetab pga. ledige boliger dræne organisationens dispositionsfond, og betyde en yderst vanskelig økonomisk situation. Boligkontorets ledelse foreslår, at der i den nuværende situation iværksættes udlejnings- og markedsføringskampagner i samarbejde med de boligselskaber og foreninger, der har ledige boliger. Til at lede en tværorganisatorisk udlejningsgruppe ansættes en markedsføringschef, der sammen med medlemmerne kan tilrettelægge en markedsføringsstrategi. På repræsentantskabsmødet fremlægger bestyrelsen et forslag med en solidarisk ordning, hvor Boligkontoret og medlemmerne via dispositionsfondene betaler til en 2-årig ordning med én ansat til ekstra markedsføring.

BoDanmarknyt nr. 99 11


Afdelingskontorer

Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Tlf. 48 17 22 21

Afdelingskontoret Holte Røjelskær 15, 2. 2840 Holte Tlf. 39 25 10 00

Forretningsfører Finn Weidekamp Chefkonsulent Anne Voss Winkler

Forretningsførere Dennis Larsen Torben Eriksen

Driftschef Svend Aage Hansen

Driftschefer Niels Posselt Kim Svarre Jens Møller Kim Kornerup Rikke Pedersen

Sagsbehandlere Marit Christensen Bente Madsen Tine Wriedt Medlemmer

Chefkonsulenter Ulrik Breidahl Charlotte Heitmann Kenneth R. Wolters

1 2

Sagsbehandlere Annemette Aagaard Helle Vasegaard Dorte Bertelsen Lena Scott Jane Trab Voldborg Charlotte Krebs Birthe Dahl Poulsen Sekretærer Eva Guldbæk Ramsing Pernille Lindenborg 6 12 14

1 2 3 45 10 11 7 8 9 13 16 15

1. Charlotte Heitmann 2. Dorte Bertelsen 3. Kim Svarre 4. Charlotte Krebs 5. Eva Guldbæk Ramsing 6. Dennis Larsen 7. Helle Hjorting 8. Torben Eriksen 9. Ulrik Breidahl 10. Jane Trab Voldborg 11. Rikke Pedersen 12. Annemette Aagaard 13. Helle Vasegaard 14. Lena Scott 15. Pernille Lindenborg 16. Kenneth R. Wolters

12 BoDanmarknyt nr. 99

4

1. Finn Weidekamp 2. Bente Madsen 3. Svend Aage Hansen 4. Anne Voss Winkler

Forvaltningskonsulent Helle Hjorting Driftskonsulent Nathalia Lund Mette Chang

3

Medlemmer

Formand

Formand

Boligafdelinger Boliger

Lillerød Boligforening Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae Andelsboligforeningen Lundegaard Leif Bo Hansen Lynge-Uggeløse Boligforening Flemming Hansen DVB Greve Ole Nyholm Administration for AOC Engholms boliger I alt

Desuden administration for ejerforeninger i Birkerød, Rønne og Nærumvænge Torv og antenneforeninger.

135 297 95 62 207 462 33 629 96 65 204 679 118 529 50 187 214 35 50 51 1.052 76 53 143 64 31 33 226 5.876

914 70 126 75

2 31

81 1.266

Afdelingskontoret Helsingør Fabriksvej 8C 3000 Helsingør Tlf. 49 26 66 44

Boligafdelinger Boliger

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Nicolai Bangsbo Wammen 1 Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Thorfinn Capion 2 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby Svend Erik Kristoffersen 1 De Vanføres Boligselskab, Stenløse Malene Mai Bjørnager Jensen 2 Boligselskabet Venbo, Stenløse Kirsten Aggerholm 7 Hareskov-VærløseAndelsboligforening Jørn Søgaard-Pedersen 10 Boligforeningen Ringbo Jesper Kidmose 1 Gl. Holte Boligselskab Claus Hjorting 6 Boligselskabet Rådhusdammen Tom Gustavsen 1 Boligselskabet Hareskovgård Johnni Liljehult 1 Statsbanepersonalets Andels-Boligforening Stefan Schufri Meyer 5 Søllerød almene Boligselskab Lisbet Riis 5 Villabyernes Boligselskab i Gentofte Kim Mårtensson 2 De Vanføres Boligselskab for Kbhs Kommune Susanne Henriksen 10 Den selvejende Byggevirksomhed for Herfølge John Carstensen 1 DVB Parken Arne Dahl Andersen 7 Søllerød Sociale Boligselskab Lisbet Riis 6 Halsnæs Boligselskab Knud Frederiksen 1 Boligselskabet Holtegårds Jorder Ulla Perregaard 1 Foreningen af alderdomsfri boligers Byggeselskab Erik Steen Wiborg-Nissen 1 Boligselskabet “Birkebo”, Birkerød Bent Nielsen 10 BSB Søllerød Karsten Høy-Petersen 3 Administration for Dansk Blindesamfund 1 DSI Solgaven, Valby 1 DSI Solgaven, Vanløse 1 A/B Lykkebækparken III, Køge 1 Stenløse Kommunes boliger 1 Rudersdal Kommunes boliger 17 I alt 106

19 4 5 1

Forretningsfører Lars Lehmann Driftschefer Jan Larsen Jesper Kjærsgaard Chefkonsulent Gitte Tvilling Sørensen Sagsbehandlere Else Ernstsen Mai-Britt Lindenskov Christina Nielsen Hanne Svane Andersen 1 Medlemmer

Formand

Boligafdelinger Boliger

Hejrevangens Boligselskab Bent Ottosen 6 Boligselskabet Teglværksgården Palle Wørmann 16 DVB Helsingør Inge-Lise Poulsen 3 Den Almene Boligforening Jellerødparken Christa Møller 1 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Marianne Lundberg Andersen 8 I alt 34

244 929 107 41 1.029 2.350

2 6

34 5 7

1. Lars Lehmann 2. Gitte Tvilling Sørensen 3. Jan Larsen 4. Mai-Britt Lindenskov 5. Hanne Svane Andersen 6. Else Ernstsen 7. Christina Nielsen

BoDanmarknyt nr. 99 13


Afdelingskontoret Sakskøbing Guldborgvej 2 4990 Sakskøbing Tlf. 54 70 29 50

Afdelingskontoret Fyn Sivlandvænget 27 B 5260 Odense S Tlf. 63 12 75 80

Forretningsfører Kim Frederiksen

Forretningsfører Karina Lauridsen

Chefkonsulent Tina Oldrup

Souschef Jørn Stiil Frederiksen

Driftschefer Erling Olsen, lokation: Faxe Lynge Nygaard, lokation: Nakskov

Chefkonsulent Helle Duus Andresen Driftschefer Torben Hansen Jørgen Slangerup Leif Madsen (seniorordning)

Sagsbehandlere Lene Jensen Ranko Kozuh Annettte Rasmussen Gitte Vagner, lokation: Faxe Bettina Garner, lokation: Nakskov Pia Christiansen, lokation: Nakskov

Medlemmer

Formand

Boligafdelinger Boliger

Sakskøbing Boligselskab Henning Tønning Fakse og Hylleholt Boligforening Jette Frederiksen Nakskov almennyttige Boligselskab Flemming Hansen DVB Næstved Irene Jensen Faxe Ældreboligselskab Inger Andersen Administration for Guldborgsund Kommune ældreboliger Faxe Kommune DSI Humlehaven Region Sjælland I alt

16 20 8 2 5

612 547 925 143 218

12 21 1 1 86

343 260 24 22 3.094

Desuden administration for ejerforening i Faxe

Afdelingskontoret Skanderborg Poul la Coursvej 27 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 21 77 Forretningsfører Alfred Larsen Driftschefer Jan Vissing Andersen Lars Larsen, lokation: Silkeborg Forvaltningskonsulent Dorthe Støve

Medlemmer

Formand

Boligafdelinger Boliger

Midtjysk Boligselskab Bente Kristensen Samsø Boligselskab Peder Madsen Administration for Samsø Kommune Silkeborg Kommune I alt Desuden administration for ejerforening i Nørre Snede. 14 BoDanmarknyt nr. 99

71 1

1.902 24

1 1 74

51 10 1.987

Sagsbehandlere Bente Würtz Susanne Jensen Birgitte Høj Jørgensen Anita Skarregaard Dideriksen Bodil Søndergaard Jensen

Synsinspektør Søren Jørgensen (seniorordning)

Medlemmer

Sagsbehandlere Trine Grønlund Jette Egebjerg. Lokation: Nyborg Susanne Madsen Line Klelund Højsgaard Susanne Vissing Kontormedhjælper Maria Rasmussen

1 2 6 7

3

4

5

8 9 10

Øverst venstre side 1. Pia Christiansen 2. Tina Oldrup 3. Erling Olsen 4. Kim Frederiksen 5. Lene Jensen 6. Gitte Vagner 7. Lynge Nygaard 8. Annette Rasmussen 9. Bettina Garner 10. Ranko Kozuh

Boligafdelinger Boliger

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Flemming Petersen Andelsboligforeningen Holmegården, Nyborg Max Rasmussen Andelsboligforeningen Samvirke, Odense Ebbe Rasmussen Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Carsten Gelstoft De Vanføres Boligselskab, Fyn-Langeland Ole Skovsbøll Ringe Boligselskab Gerhard Haurum Boligselskabet af 1945 i Strib Knud Kingo Christensen Nordvestfyns Boligforening Alex Gren Middelfart Andelsboligforening af 14. maj 1946 Ruth Christensen Bogense Andelsboligforening Klaus Bentzen Administration for Billund Kommune A/B Skt. Klemens I, Odense A/B Skt. Klemens II Odense Plejecentret Nørrevænget, Faaborg-Midtfyn Kommune Ørbæk Pensionistboligforening DSI Solgaven, Pårup Kollektivhuset Kragsbjerghave I alt

Forvaltningskonsulenter Conny Bruun Mona Jensen, lokation: Nyborg

Sakskøbing

Formand

21 30 7 3 5 3 4 33 8 15

567 905 276 40 98 82 106 693 350 322

14 1 1 1 1 1 1 149

270 18 26 45 30 24 127 3.979

Desuden administration for ejerforeninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Skanderborg 1

2

3

4 8

5 6 7

Fyn

9

4

10 11

Nederst venstre side 1. Kim Würtz (ejendomsmester, Midtjysk Boligselskab) 2. Lars Larsen 3. Jens Hovind (ejendomsmester, Midtjysk Boligselskab) 4. Jan Vissing Andersen 5. Anita Skarregaard Dideriksen 6. Susanne Jensen 7. Bodil Søndergaard Jensen 8. Bente Würtz 9. Alfred Larsen 10. Dorthe Støve 11. Birgitte Høj Jørgensen

2

10 1 5 6

7

3 8

9

Højre side 1. Line Klelund Højsgaard 2. Karina Lauridsen 3. Jørgen Slangerup 4. Maria Rasmussen 5. Trine Grønlund 6. Conny Bruun 7. Helle Duus Andresen 8. Søren Jørgensen 9. Leif Madsen 10. Susanne Vissing

BoDanmarknyt nr. 99 15


Afdelingskontoret Ribe Tangevej 30 6760 Ribe Tlf. 75 42 30 00

Afdelingskontoret Viborg Brovej 18 8800 Viborg Telefon 87 92 59 25

Forretningsfører Anders Fabricius Souschef Morten Køhlert

Boligselskabet Sct. Jørgen ViborgKjellerup Direktion Hans Erik Lund

Chefkonsulenter Asger Helles Anders Deleuran Fajstrup

Økonomi Økonomichef Kirsten Andersen

Driftschefer Kristian Bechsgård Leif Sleimann

Økonomimedarbejdere Monja Søndergaard Vivi Mousten Edith Steffensen Else Vestergaard Anette Frost Sandra Pedersen Gitte Kirk Jensen

Synsinspektør Rudi Post Sagsbehandlere Hanne Thomsen Tina Ehmsen Sonni Jørgensen Heidi Dam Marianne Forsberg Gitte Nielsen, lokation: Holsted Gitte Borup, lokation: Kolding Vibeke Monberg Hansen, lokation: Kolding 1

23 12 13 4 11 5 10 6 79 8

1. Marianne Forsberg 2. Heidi Dam 3. Vibeke Monberg Hansen 4. Sonni Jørgensen 5. Gitte Nielsen 6. Hanne Thomsen 7. Rudi Post 8. Asger Helles 9. Morten Køhlert 10. Kristian Bechsgård 11. Anders Fabricius 12. Gitte Borup 13. Tina Ehmsen

Medlemmer

Formand

Boligafdelinger Boliger

De Vanføres Boligselskab, Bov Preben Johannesen 3 De Vanføres Boligselskab, Tinglev Bjarne Jørgensen 4 Boligselskabet RI-BO John Søborg 5 De Vanføres Boligselskab, Rødekro Frode Thams 6 Rødding Egnens Boligselskab Margit Clausen 1 Boligselskabet Flexbo Per Schrøder 4 Ribe Boligforening Jens Hunderup 17 De Vanføres Boligselskab, Ribe Palle Bramming 20 Bevtoft Boligselskab Bent Matthiesen 2 Gram Boligforening Flemming Rolskov-Paulsen 11 Holsted Boligforening Birgit Larsen 17 Andelsboligforeningen Brande Kamma Ebsen 3 Sct. Georgs Parken Hilmer Baun Nielsen 1 Boligselskabet Kolding Erik Andersen 5 Administration for Tistrup Boligforening 1 Seminariekollegiet i Ribe 1 Ældreboligerne, Esbjerg Kommune 4 Ældreboliger og bofællesskaber, Tønder Kommune 12 Bofællesskaber, Region Syddanmark 2 Ældreboliger og bofællesskaber, Haderslev Kommune 6 Bofællesskaber, Sønderborg Kommune 2 Aabenraa Kommunes Ældreboliger 2 I alt 129

54 29 222 76 23 121 645 330 40 238 298 222 22 640 8 30 82 131 19 111 50 24 3.415

Udlejning Udlejningschef Søren Christiansen Udlejningsmedarbejdere Rikke Pedersen Tilde Gotfredsen Anne Poulsen Susanne Laursen Sekretariat Gyda Baagø Helle Pedersen Drift Forretningsfører/ driftschef Klaus Madsen Inspektører Henning Laursen Carsten Andersen Bjarne Egtved Bjarne Jacobsen Ivan Krathmand Torben Grønbæk Carsten Veje Ib Omme, vvs-tekniker Funktioner Mogens Jørgensen, varmemester Eilif Brøns, leder af grønafdeling/servicetelefon Ove Elgaard, beboerrådgiver Susanne Grangaard, kok

16 BoDanmarknyt nr. 99

Formand

Boligafdelinger Boliger

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup

Jørn Cato Nielsen

Administration for boligforeningerne Bjerringbro Andelsboligforening Gurli Elgaard Andelsboligforeningen Granly Judy Mortensen Højslev Boligselskab Svend Aage Madsen Fjends Boligselskab Knud Søgaard Administration for Viborg Kommune Silkeborg Kommune Region Midtjylland Seniorandelsboligforeningen Spangsbjerg Have Andelsboligforeningen Ans Søpark Andelsboligforeningen Krabbes Gård Andelsboligforeningen Asmild Hegn Kjellerup/Sjørslev/Thorning/Ans/Levring, selvejende institution Fyrrevænget, selvejende institution Kernehuset, selvejende institution VHK College I alt

1

114

3.560

17 2 5 9

380 181 106 240

6 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 172

75 182 36 12 12 21 28 32 7 12 120 5.004

2 3 5 7 9 4 68 12 14 151617 11 10 13 19 18 20 21

1. Hans Erik Lund 2. Carsten Andersen 3. Søren Christiansen 4. Monja Søndergaard 5. Henning Laursen 6. Edith Steffensen 7. Torben Grønbæk 8. Helle Pedersen 9. Klaus Madsen 10. Anette Frost 11. Anne Poulsen 12. Rikke Pedersen 13. Tilde Gotfredsen 14. Susanne Laursen 15. Vivi Mousten 16. Ib Omme 17. Ivan Krathmand 18. Gitte Kirk Jensen 19. Sandra Pedersen 20. Kirsten Andersen 21. Gyda Baagø

BoDanmarknyt nr. 99 17


2

1

3 4 5

10

9

8

7

6

Øverst højre side 1. Grete Alvagaard 2. Steen Ejsing 3. Poul Degenkolv 4. Ole Nielsen 5. Jette Bek 6. Birgit Engelsen 7. Per Bager 8. Lotte Thygesen 9. Erik Andreasen 10. Ellen Bisgaard

4

2 1

3

6 5

7

Midten højre side 1. Heine Krarup Møller 2. Jens Overgaard 3. Katrine Fusager Rohde 4. Ole Nielsen 5. Anne-Sofie Brøndum 6. Jesper Toft-Nielsen 7. Tina Thomsen

Hovedkontoret Lundsgade 9 2100 København Ø. tlf. 35 44 80 80 Direktion Michael Demsitz, adm. direktør Klaus Kramshøj, forvaltningsdirektør Christine Danielsen, direktionssekretær Sekretariat Forvaltningsdirektør Klaus Kramshøj Vicedirektør Bent Gail-Kalashnyk Sekretariatsleder Christine Danielsen Direktionssekretær Karina Lindberg Sabroe Sekretariatsmedarbejder Anne-Lis Pedersen Projektmedarbejder Kasper Ougaard Personale Personalechef (fra 1. august) Bjarne Nigaard

18 BoDanmarknyt nr. 99

Souschef Benedikte Ginderskov

Udviklingsmedarbejder Julie Tange

Projektmedarbejder Dea Melbye

Specialkonsulent (HR) Annitta Vejstrup

Kommunikation Kommunikationschef Anders Juel Hansen

Regnskab Regnskabschefer Inge Michaelsen Michael Pedersen

Lønkonsulenter Heidi Gormsen Susanne Agger Jette Holmboe

Kommunikationskonsulent Mette Kramshøj Flinker

Jura Chefjurist Bjarne Nigaard

Webredaktør Nikolaj Jonas Blegvad Louise Honoré Pryn, vikar

Juridisk sekretær Jette Schiøtt

Økonomi Økonomichef Finn Lodsgaard

IT IT-chef Henrik Skjoldlund IT-konsulenter Tom Stanly Barfod Poul Vad Martin Kuhlmann Thomas Andersson Ulla Vinther, lokation: Viborg Udvikling Udviklingschef Katja Adelhøj Lindblad Udviklingskonsulenter Grete Madsen Line Nilausen

Økonomimedarbejdere Henrik From Jørgensen Inge-Lise Bokvist Kate Lyngsig Jane L. Lindholm, vikar Ulla Jakobsen, orlov Indira Vojnikovic Margit Mølgaard, reception Forbrug og miljø Forbrugs- og miljøchef Jesper Telcs Regnskabskonsulenter Pernille Gotfred Louise Søeborg Knudsen

Regnskabskonsulenter Gitte Deleurand Lars Murmann Kragh Sureshkanna Subaschandrabose Manda Zvirovski Danny Lauritzen Regnskabsmedarbejdere Rasmus Kjeldgaard Henriette W. Rasmussen Nataly Cordova Gajardo Annette Tümmler, lokation: Skanderborg Simone Pernille Christensen Mette Kajbæk Bille Dorte Pedersen, vikar Regnskabselev Mads Carstensen Drift og teknik Teknisk chef Bjarne Karlsen

Byggeafdeling Bygge- og projektdirektør Hans Erik Lund, lokation: Viborg Byggechef Ole Nielsen, lokation: Viborg Vest Projektledere Heine Krarup Møller Tina Thomsen Katrine Fusager Rohde Jens Overgaard Jesper Toft-Nielsen

Administrativ ansvarlig Erik Andreasen Projektledere Birgit Engelsen Søren Møgelgaard Jensen Grete Alvagaard Ellen Bisgaard Per Bager Økonomimedarbejdere Poul Degenkolv Jette Bek Anne-Sofie Brøndum, lokation: Viborg Sekretær Lotte Thygesen

Øst Byggechef Steen Ejsing (Fra 1. august) BoDanmarknyt nr. 99 19


Boligkontoret Danmark Bestyrelsen

Boligkontoret Danmarks udvalg pr. 1. juni 2010 Medlemmerne i udvalgene er beboervalgte udpeget af Boligkontorets bestyrelse og lokalrådene tilknyttet afdelingskontorerne, samt en forretningsfører udpeget af Boligkontoret.

Lisbet Riis (formand) Søllerød Sociale Boligselskab Formand for forretningsudvalget

Marianne Lundberg Andersen Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae Lillerød Boligforening

Hans Chr. Andersen (næstformand) Den selvejende Byggevirksomhed for Herfølge Medlem af forretningsudvalget

Klaus Bentzen Bogense Andelsboligforening

Mogens Rasmussen Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Knud Kingo Christensen Boligselskabet af 1945 i Strib Medlem af forretningsudvalget

Bent Nielsen Boligselskabet Birkebo

Torben Hansen Valgt af medarbejderne

Henning Tønning Sakskøbing Boligselskab Medlem af forretningsudvalget

Birgit Larsen Holsted Boligforening

Nathalia Lund Valgt af medarbejderne

Jens Hunderup Ribe Boligforening

Bente Kristensen Midtjysk Boligselskab

20 BoDanmarknyt nr. 99

Lisbet Hansen Søllerød almene Boligselskab

Jørn Cato Nielsen Boligselskabet Sct. Jørgen ViborgKjellerup

Strategi- og målsætningsudvalget Knud Kingo Christensen, formand, udpeget af bestyrelsen Lisbet Riis, udpeget af bestyrelsen Niels Chr. Hansen, lokalråd Nordsjælland Frederik Hansen, lokalråd Nordsjælland Henning Christensen, lokalråd Hovedstadsregionen Gert Roldhave Wolfframsdorf, lokalråd Sakskøbing John Hansen, lokalråd Sakskøbing Hans Søndergaard, lokalråd Fyn Britta Knudsen, lokalråd Ribe Jytte Asmussen, lokalråd Ribe Erik Christensen, lokalråd Skanderborg Peter Ruby, lokalråd Viborg Dennis Larsen, forretningsfører, Holte Sekretær: Michael Demsitz, adm. direktør

Serviceudvalget Henning Tønning, formand, udpeget af bestyrelsen Birgit Larsen, udpeget af bestyrelsen Lisbet Hansen, udpeget af bestyrelsen Mogens Rasmussen, lokalråd Nordsjælland Susanne D. Larsen, lokalråd Nordsjælland Claus Hjorting, lokalråd Hovedstadsregionen Kirsten J. Rasmussen, lokalråd Sakskøbing Birger Nielsen, lokalråd Sakskøbing Ruth Christensen, lokalråd Fyn Inga Schmidt, lokalråd Ribe John Søborg, lokalråd Ribe Bjarne Almind Johansen, lokalråd Skanderborg Hans Jakob Hedegaard, lokalråd Viborg Kim Frederiksen, forretningsfører, Sakskøbing Sekretær: Klaus Kramshøj, forvaltningsdirektør

Bygge-, teknik- og miljøudvalget Bent Nielsen, formand, udpeget af bestyrelsen Klaus Bentzen, udpeget af bestyrelsen Bjarne Karlsen, lokalråd Nordsjælland Niels Chr. Hansen, lokalråd Nordsjælland Henning Christensen, lokalråd Hovedstadsregionen Arne Dahl Andersen, lokalråd Hovedstadsregionen Irene Jensen, lokalråd Sakskøbing Conny Krogh, lokalråd Sakskøbing Svend Hansen, lokalråd Fyn Jørn Elisiussen, lokalråd Fyn Erik Andersen, lokalråd Ribe Karsten Andersen, lokalråd Ribe Bjarne Lundgaard, lokalråd Skanderborg Torben Larsen, lokalråd Skanderborg Lars Eegholm, lokalråd Viborg Svend Aage Madsen, lokalråd Viborg Finn Weidekamp, forretningsfører, Allerød Torben Eriksen, forretningsfører, Holte Jørn Stiil Frederiksen, souschef, Fyn Sekretærer: Hans Erik Lund, bygge- og projektdirektør Ole Nielsen, byggechef Bjarne Nigaard, chefjurist Jesper Telcs, forbrugs- og miljøchef Bjarne Karlsen, teknisk chef

Beboerdemokratiudvalget Lisbet Riis, formand, udpeget af bestyrelsen Hans Chr. Andersen, udpeget af bestyrelsen Marianne Lundberg Andersen, udpeget af bestyrelsen Susanne Hjælm Nørregaard, lokalråd Nordsjælland Flemming Hansen, lokalråd Nordsjælland Jane Larsen, lokalråd Hovedstadsregionen Helle Pawlak, lokalråd Hovedstadsregionen Johnny Liljehult, lokalråd Hovedstadsregionen Erik Brown Petersen, lokalråd Sakskøbing John Hansen, lokalråd Sakskøbing Charlotte Christensen, lokalråd Fyn Diana Fjeldstad, lokalråd Fyn Max Lahorst, lokalråd Ribe Preben Hjort, lokalråd Ribe Erik Christensen, lokalråd Skanderborg Torben Larsen, lokalråd Skanderborg Gurli Elgaard, lokalråd Viborg Lars Lehmann, forretningsfører Helsingør Sekretær: Katja Adelhøj Lindblad, udviklingschef

Kommunikationsudvalget Hans Christian Andersen, formand, udpeget af bestyrelsen Klaus Bentzen, udpeget af bestyrelsen Lasse Fischmann, lokalråd Nordsjælland Orla Olsen, lokalråd Nordsjælland John Andersen, lokalråd Hovedstadsregionen Anni Pedersen, lokalråd Sakskøbing Hans Søndergaard, lokalråd Fyn Connie Andersen, lokalråd Fyn Valdemar Jensen, lokalråd Ribe Elin Bendtsen, lokalråd Ribe John Madsen, lokalråd Hovedstadsregionen Bjarne Almind Johansen, lokalråd Skanderborg Gunnar Henriksen, lokalråd Skanderborg Ellen Frydendal, lokalråd Viborg Anders Fabricius, forretningsfører, Ribe Sekretærer: Anders Juel Hansen, kommunikationschef Mette Kramshøj Flinker, kommunikationskonsulent Louise Honoré Pryn, webredaktør

Udvalget for god selskabsskik Jens Hunderup, formand, udpeget af bestyrelsen Lisbet Hansen, udpeget af bestyrelsen Marianne Lundberg Andersen, lokalråd Nordsjælland Frederik Hansen, lokalråd Nordsjælland Stefan Schufri Meyer, lokalråd Hovedstadsregionen Margot Jørgensen, lokalråd Hovedstadsregionen Vibeke Becher Nielsen, lokalråd Sakskøbing Johnny L. Bælum, lokalråd Sakskøbing Ruth Christensen, lokalråd Fyn Connie Andersen, lokalråd Fyn Jørn Rasmussen, lokalråd Ribe Kamma Ebsen, lokalråd Ribe Knud Erik Helbo, lokalråd Skanderborg Johannes Stensgaard, lokalråd Viborg Karina Lauridsen, forretningsfører, Fyn Sekretær: Michael Demsitz, adm. direktør

BoDanmarknyt nr. 99 21


Boligkontoret Danmark Organisationen

Beboernes repræsentanter

Repræsentantskab Bestyrelse

Udvalg

Strategi- og målsætning

Service

Bygge, teknik og miljø

Kontoret i København

Beboerdemokrati

Kommunikation-

God selskabsskik

Direktion Kommunikation

Byg

Udvikling

Personale

Sekretariat

Jura

Regnskab

Drift og teknik IT

Boligkontoret Danmark

Økonomi Forbrug og miljø

Finans

De lokale kontorer

Afd. kontor Sakskøbing

Afd. kontor Afd. kontor Allerød Helsingør

Afd. kontor Afd. kontor Afd. kontor Afd. kontor Afd. kontor Fyn Holte Ribe Skanderborg Viborg

Lokalkontor Lokalkontor Fakse Nakskov

Lokalkontor Lokalkontor Lokalkontor Kolding Holsted Silkeborg

Beboernes repræsentanter

Lokalråd

Lokalråd

Lokalråd

Lokalråd

Lokalråd

Lokalråd

Lokalråd

Beboernes repræsentanter Repræsentantskabet er øverste myndighed i Boligkontoret Danmark; det mødes en gang om året og vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, heraf to medarbejderrepræsentanter, og holder otte møder om året. En bestyrelsespost er vakant ind til juni 2010.

Kontoret i København Boligkontoret Danmarks organisation er decentral. 56 medarbejdere er beskæftiget i afdelingerne på kontoret i Lundsgade i København, heraf to placeret på afdelingskontorer. 18 medarbejdere i byggeafdelingen er placeret på et selvstændigt kontor i København og på Afdelingskontoret Viborg.

Udvalg Foruden et forretningsudvalg har bestyrelsen nedsat seks permanente udvalg, alle med repræsentanter fra lokalrådene. De seks udvalg er: Et serviceudvalg, et bygge-, teknik- og miljøudvalg, et strategi- og målsætningsudvalg, et beboerdemokratiudvalg, et kommunikationsudvalg og udvalget for god selskabsskik.

De lokale kontorer 74 medarbejderne er beskæftiget på 7 afdelingskontorer og 5 lokalkontorer, der står for udlejning og service. Lokalkontoret i Silkeborg er dog uden udlejning. De lokale kontorer samarbejder med 251 ejendomsfunktionærer (fuldtidsstillinger), der er beskæftiget i boligafdelingerne. Boligselskabet Sct. Jørgen på Boligkontorets 8. afdelingskontor - Afdelingskontoret Viborg - beskæftiger 29 medarbejdere, der samarbejder med 50 ejendomsfunktionærer.

Lokalråd Til afdelingskontorerne er knyttet et lokalråd, der består af beboerrepræsentanter, der mødes to-tre gange årligt. Lokalrådene vælger repræsentanter til de seks udvalg nedsat af bestyrelsen, og indstiller kandidater til Boligkontorets bestyrelse.

Fotografer brugt i dette nummer: Ole Friis, Lars Holm, Peter Elmholt, Nikolaj Jonas, Mikal Schlosser, Jørgen Ploug Larsen, Ingrid Riis Hovgaard og Klavs Bo Christensen

22 BoDanmarknyt nr. 99

BoDanmarknyt nr. 99 23


Al henvendelse til: Boligkontoret Danmark • boligkontoret@bdk.dk • Telefon 35 44 80 80

Magasinpost UMM ID-nr. 42804

Boligkontoret Danmark – din boligadministration Boligkontoret Danmark administrerer 26.971 boliger for 63 boligorganisationer og og 44 samarbejdspartnere. Boligerne er beliggende i 781 afdelinger. Udlejning og service sker fra vores lokale kontorer og opskrivning også via hjemmesiderne www.boligkontoret.dk. www.ledigeboliger.dk og for boliger i Viborgområdet www.boviborg.dk. Afdelingskontoret Viborg Afdelingskontoret Allerød

Afdelingskontoret Holte Afdelingskontoret Skanderborg Lokalkontoret Silkeborg

Afdelingskontoret Helsingør

Boligkontoret Danmark

Afdelingskontoret Ribe Lokalkontoret Kolding Lokalkontoret Holsted

Afdelingskontoret Fyn

Afdelingskontoret Sakskøbing Lokalkontoret Nakskov Lokalkontoret Fakse

Beretning9 10  
Beretning9 10