Page 1

Afrapportering Spørgeskemaundersøgelse 2013/2014 Boligselskabet Strandparken Dragør ”En innovativ vej til effektiv drift”


Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt i perioden fra december 2013 til januar 2014. Der er udsendt spørgeskemaer til alle husstande i Strandparken. 62 % har modtaget spørgeskemaet via mail og 38 % i brevform. Der blev endvidere sendt én rykker til alle de respondenter, som ikke svarede i første omgang. Den endelige svarprocent endte på 47 %. Respondenterne Det er hovedsageligt beboere over 50 år, der har besvaret spørgeskemaet. Således er 81 % af respondenterne 51 år eller derover. Kun 2 % af besvarelserne er fra beboere i aldersgruppen 18-30 år. Der er samtidig en overvægt af kvindelige respondenter (60 %). Langt de fleste af de beboere, som har svaret på spørgeskemaet, har angivet sig som værende permanent ude af arbejdsmarkedet, hvilket dækker over ydelserne førtidspension, efterløn og pension (63 %). Den næststørste gruppe har angivet, at de er i arbejde (29 %). Hovedresultater Den daglige drift Langt de fleste beboere har en god oplevelse af driftspersonalet i deres afdeling. Som det fremgår af nedenstående diagram, svarer hele 78 %, at deres oplevelse er ”god” eller ”meget god”. Kun 6 % har en ”dårlig” eller ”meget dårlig” oplevelse af driftspersonalet.

Den generelle tilfredshed går igen i spørgsmålet vedr. den daglige vedligeholdelse af fællesområderne, hvor hele 80 % svarer, at personalet er ”gode” eller ”meget gode” til at passe fællesområderne. Kendskabet til driftspersonalet er ligeledes godt blandt beboerne, og langt de fleste kender afdelingens driftsmedarbejdere. Det kan skyldes synligheden af driftspersonalet i områderne – 62 % af respondenterne svarer, at de ser personalet enten hver dag eller flere gange om ugen. Det fremgår af nedenstående diagram, hvor kun 1 % svarer, at de aldrig har set driftspersonalet.


I spørgsmålet om tilfredsheden med informationen fra driftspersonalet svarer omtrent halvdelen, at de er enten ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med den information, de får om driftspersonalets arbejde. Det er dog værd at bemærke, at hele 30 % svarer ”hverken/eller” til dette spørgsmål.

Når man ser på fritekstbesvarelserne tegner der sig et billede af, at en årsag til de mange ”hverken/eller” svar kan være, at beboerne ikke oplever få information fra driften: ”Sidste spørgsmål... Hvor tilfreds er du med den information, du får om driftspersonalets arbejde… Hvilken information? Kunne vældig godt tænke mig at få besked om, hvornår driftspersonalet holder ferie samt en arbejdsbeskrivelse.” ”Vi får ingen information om deres (driftspersonalets) arbejde” ”Har ikke fået nogen information om driftspersonalets arbejde” Men overordnet set er der som sagt stor tilfredshed med driftspersonalet blandt Strandparkens beboere, hvilket ligeledes fremgår af fritekstbesvarelserne:


”Jeg er meget tilfreds med vores gårdmand, han er altid hjælpsom, venlig og imødekommende. Holder vores grønne områder super flot. Trappevask er også meget velfungerende” ”De er venlige og hjælpsomme, og holder området fint” ”Driftspersonalet passer vores fællesarealer rigtig pænt, så man kan være stolt af at bo, hvor man bor. De hilser altid pænt og leverer en god og hurtig service, hvis der er problemer.” Det fysiske miljø Som det fremgår af nedenstående diagram, svarer hele 95 %, at de er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med at bo i Strandparken.

Den høje tilfredshed kan måske skyldes, at langt størstedelen er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med vedligeholdelsesstanden af både udendørs fællesarealer (79 %) samt bygninger og lejemål (65 %). Sammenhængen bekræftes i spørgsmålet om driftspersonalets betydning for den generelle oplevelse af at bo i Strandparken. Her svarer 60 %, at personalet ”i høj grad” og ”i meget høj grad” har betydning for deres generelle oplevelse af at bo i området. Hertil kommer, at 95 % svarer, at de føler sig ”trygge” eller ”meget trygge” ved at bo i Strandparken, hvilket kan ses som et tegn på trivsel og tilfredshed blandt områdets beboere. 57 % af Strandparkens beboere mener i forlængelse heraf, at driftspersonalet ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” har betydning for deres oplevelse af tryghed i området. Indekstal viser, at trygheden i højere grad er forbundet til det faste driftspersonale for ældre beboere end for yngre beboere. Konklusion Overordnet set er der stor tilfredshed med driftspersonalet blandt Strandparkens beboere. Tilfredsheden kommer til udtryk i spørgsmålene omkring vedligeholdelse af fællesområder, synligheden blandt personalet samt et godt kendskab til medarbejderne i driften. Dertil kommer, at en stor andel af beboerne med deres besvarelser tilkendegiver, at driftspersonalet har stor betydning for beboernes generelle trivsel og tilfredshed med at bo i Strandparken. Det lader dog til, at en del af Strandparkens beboere efterspørger mere information omkring driftspersonalets arbejde i afdelingen jf. de mange ”hverken/eller” besvarelser samt fritekstbesvarelserne. I øvrigt


svarer 51 %, at huslejen er for høj. Den anden halvdel af respondenterne svarer, at huslejen er tilpas.

Afrapportering projekt effektiv drift i Strandparken  

Projekt effektiv drift i Strandparken