Page 1

Nr. 85 Oktober 2007

Beboerdemokrati på nettet - vi tager et kig ind i fremtiden Bestyrelsesarbejdet kan foregå på internettet, og et debatforum kan skabe ny interesse for beboerdemokratiet. Men vi er tidligt ude. Sådan siger rapporten fra et af Boligkontoret Danmarks seneste forsøgsprojekter ”Beboerdemokrati via nettet”. Af informationsmedarbejder Mette Kramshøj Flinker

Med spørgsmålet ”Kan online fora være et supplerende redskab til at styrke og forny det lokale beboerdemokrati” iværksatte Boligkontoret Danmark i 2005 et projekt, der kombinerer de nye virtuelle muligheder med den demokratiske tradition i en almen boligafdeling.

Baggrunden for projektet, der er blevet gennemført med støtte fra Nykredit, er først og fremmest den faldende interesse for beboerdemokratiet blandt de almene beboere. Flere og flere fravælger nemlig at bruge deres mulighed for indflydelse i afdelingen, og der

er derfor brug for at tænke nyt, når man i de kommende år skal ud at rekruttere nye medlemmer til bestyrelserne. Tanken er, at et internetbaseret kommunikationsforum i hver enkelt afdeling kan give nye og friere muligheder for at deltage i relevante debatter – på tværs af tid og rum. Beboerdemokrati døgnet rundt - Det handler først og fremmest om at få en større kommunikationsstrøm, siger Katja Lindblad, der sammen med it-studerende, Louise Abrahamsen, har ledet projektet. – Vi vil gerne finde ud af, hvad der skal til for at få flere beboere til at følge med i, hvad der foregår i deres afdeling. På den måde får man som bestyrelse også et redskab til

Fortsættes på side 4

Hvad siger formanden?

Størst i kommunen

Skimmelsvamp

Boligkontoret har undersøgt tilfredsheden blandt afdelingsformændene.

AAB Ringe og Midtfyns Boligselskab har fusioneret og hedder nu Boligforeningen Faaborg-Midtfyn.

En kendelse i Østre Landsret kan blive en dyr historie for landets boligselskaber.

Læs side 6-7

Læs side 8-9

Læs side 10


Vi vil være med helt fremme Af Lisbet Riis, formand i Boligkontoret Danmark

BoDanmarknyt Nr. 85 Oktober 2007 Udgives af: Boligkontoret Danmark Lundsgade 9 2100 København Ø Redaktion: Michael Demsitz (ansv.) Anders Juel Hansen Mette Kramshøj Flinker Redaktionen afsluttet 27. september Udsendes til: Organisationsbestyrelsesmedlemmer, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Boligkontoret Danmarks medlemskreds. Alle ansatte i Boligkontoret Danmark samt ejendomsfunktionærer i medlemskredsen. Oplag 2.250

I oktober måned tilføjer Boligkontoret Danmark en ny rubrik på hjemmesiden. Fremover vil Boligkontorets administrerende direktør, Michael Demsitz, føre en weblog på www.boligkontoret.dk. Tankerne bag den nye weblog tager udgangspunkt i Boligkontorets målsætning om at spille en aktiv rolle i den offentlige samfundsdebat – en debat, hvor netop boligområdet spiller vigtig rolle, blandt andet i forbindelse med debatten om velfærd, sammenhængskraft og social opsplitning. Med denne weblog kan Boligkontoret Danmark fremføre nogle af de problemstillinger, der har betydning for alle os, der dagligt udfører et stykke arbejde for at skabe værdier i og omkring de almene boliger. Værdier, der også skal afspejle sig i den måde, vi i Boligkontoret vælger at gøre tingene på. Nemlig via åbenhed, dialog og socialt engagement. Webloggen skal på den måde også være med til at tegne Boligkontorets profil som en moderne, aktiv og handlekraftig boligorganisation. En weblog på hjemmesiden er en mulighed for at komme i dialog med beboere, beboerdemokrater og folk inden for vores egen verden

generelt. Samtidig er det et talerør, som vi håber også kan nå ud til de politikere, der har interesse for området og måske mangler viden omkring de emner, der hører til vores kernekompetencer. Det er vigtigt, at beslutningstagerne kan følge med i de overvejelser, vi gør os i boligselskaberne. Og det er vigtigt, at de administrative medarbejdere kan komme hurtigt til orde – de ved mere end nogen andre, hvor skoen trykker. Indholdet på webloggen vil tage udgangspunkt i aktuelle problemstillinger eller begivenheder, der knytter sig til almene boliger. Det kan være praktiske problemer i boligorganisationen, løsning af boligsociale opgaver eller helt overordnede politiske overvejelser omkring værdi, samfund og bureaukrati. Det er store ting, der står for døren. Blandt andet på grund af udvalgsarbejdet, der med sidste års boligforlig blev sat i værk. Styringen af den almene sektor bliver et helt centralt emne i den kommende tids boligpolitik. Og vi vil være med helt fremme.

Alment andelsselskab Lundsgade 9 2100 København Ø Tlf.: 35 44 80 80 Fax: 35 44 80 01 boligkontoret@bdk.dk www.boligkontoret.dk

BoDanmarknyt . nr.85 

Boligkontoret Danmarks formand, Lisbet Riis


Flere ledige ungdomsboliger Dystre udsigter for udlejningen af ungdomsboliger i Ribe, mens DVB Tinglev vil sælge en hel boligafdeling i Sønderjylland. Af informationschef Anders Juel Hansen

40 30 20 10 0

september

august

juli

juni

maj

april

marts

CVU Vest har besluttet at flytte lærerseminariet fra Ribe til Esbjerg. Det sker fra 2009, men de studerende begynder allerede at bosætte sig i Esbjerg, som forudset af RI-BO’s formand, John Søborg. Han spåede, at de studerende vil begynde at bosætte sig i Esbjerg og pendle til Ribe indtil seminariet rykker til Esbjerg. Esbjerg Kommune har købt seminariet, men det er uvist, hvad det skal anvendes til, og generelt må der forventes færre boligsøgende i Ribe, også til familieboligerne hos Boligkontorets tre medlemmer i byen.

50

februar

Seminarielukning rammer Ribe - Det er hovedsagligt vores dubletboliger, hvor man skal dele køkken og bad, som de unge ikke vil have. Det skal helst være toværelses boliger, og etværelses går også trægt, selvom det er med eget køkken og bad, siger Heidi Dam fra Afdelingskontoret Ribe. Men det er nedgangen i antallet af henvendelser, der er mest mærkbar. - Vi kan simpelthen mærke, at seminariet er ved at lukke, fortæller hun.

Ledige boliger hos Boligkontoret Danmarks medlemmer

januar

Efter et halvt år med færre end 30 ledige boliger er antallet af ledige boliger igen på vej op. 44 ledige boliger pr. 1. september 2007 - alle i Jylland. Det er dog ikke en generel tendens, men koncentreret om to afdelinger med ungdomsboliger. Dels Skovvejen i Boligselskabet Kolding og dels afdeling 5 med ungdomsboliger i Boligselskabet RI-BO i Ribe. Ledige ungdomsboliger i de to afdelinger har et par måneder i træk udgjort ca. halvdelen af de ledige boliger hos Boligkontorets medlemmer. Af de to afdelinger er RI-BO’s afdeling 5 værst stillet.

sommermånederne. Sådan var det også i sommeren 2006. - Siden jeg startede 1. januar 2006, har vi ikke haft så få ledige boliger som nu. Renoveringen af Boligselskabet Koldings afdeling 2, Skovvejen, har gjort, at vi har fået venteliste til familieboligerne. I det hele taget synes jeg, at vi kan mærke, at folk er mere interesserede i lejeboliger. Vi får udlejet boligerne i første omgang, når vi sender tilbud ud, og vi er fri for at annoncere i lokalaviserne.

- Jeg har netop i dag modtaget økonomiudvalgets godkendelse til salg af hele afdeling 1 i selskabet. Det er den ombyggede kro i Ravsted, Tjellehus, hvor syv af afdelingens elleve boliger er permanent ledige. Nu vil vi sammen med kreditforeningen kontakte en ejendomsmægler og starte salgsarbejdet, der skal godkendes af Socialministeriet, fortæller forretningsfører Anders Fabricius på Afdelingskontoret Ribe.

Ravsted kro sælges Et andet selskab med ledige boliger, DVB Tinglev, går radikalt til værks.

Også på den lille ø Mandø ud for Vester Vedsted ved Ribe undersøges mulighederne for salg. Her står to ud af afdelingens fire boliger ledige.

Kolding på vej I Kolding går det den anden vej. 1. september havde Gitte Borup på Boligkontorets lokalkontor i Kolding ni ledige ungdomsboliger. I dag, den 4. oktober, er der ikke en eneste tilbage. - Vi har mange kinesiske studerende, og der er et dyk i udlejningen i

Renoveringen har gjort Skovvejen i Kolding mere attraktiv, og der er igen venteliste til byggeriet. Afdelingen tilhører Boligselskabet Kolding.

BoDanmarknyt . nr.85 


Fortsat fra forsiden

at følge med i beboernes ønsker og interesseområder, og samtidig skabes der mere åbenhed omkring beboerdemokratiet. - Med et online-forum kan man deltage i afdelingens debatter, når man har tid og lyst, og ellers følge sin egen rytme. Man kan se på det som en mulighed for beboerdemokrati 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, siger Katja Lindblad. Debatforummet er på den måde tænkt som et supplement til de allerede eksisterende kommunikationskanaler. Det skal altså ikke erstatte de traditionelle former for beboerdemokrati, men understøtte og styrke engagementet i afdelingen ved at fange interessen hos de beboere, der af forskellige årsager fravælger at deltage i beboermøderne. Vi er for tidligt på den I forsøgsprojektet deltog seks forskellige afdelinger fra boligorganisationer i København og Nordsjælland. I hver afdeling blev der udpeget en webmaster og opstillet en computer med internetforbindelse på et af fællesområderne – typisk ejendomskontoret eller fællesvaskeriet. I de enkelte afdelinger etablerede webmaster, afdelingsformand og ansatte i Boligkontoret Danmark i fællesskab et debatforum – og så var man i gang. Erfaringerne fra de respektive forsøgskaniner er siden projektets start blevet indsamlet ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser,

telefoninterviews og observation af aktiviteten på de forskellige debatforummer. Resultaterne af undersøgelserne har vist, at reaktionerne på den nye form for beboerdemokrati lige fra begyndelsen har været af vidt forskellig karakter. Flere steder har der været en stabil aktivitet gennem hele forsøgsperioden, mens der andre steder kun har været en beskeden interesse for at gøre brug af de nye muligheder. - Overordnet set, synes jeg det er en god idé med et debatforum på nettet – og i det hele taget at integrere internettet i det beboerdemokratiske arbejde i en boligforening, siger Marianne Andersen, tidligere afdelingsformand for Byengen/Nordengen og nuværende organisationsbestyrelsesformand i Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo. - Men jeg vil dog sige, at min erfaring i forbindelse med det konkrete projekt, vi har været en del af i de seneste to år, er – kort sagt – at vi er for tidligt på den. Folk interesserer sig ganske enkelt ikke nok for de konkrete problemstillinger i en boligafdeling, til at de vil debattere om dem på nettet. Her er det nok at have en hjemmeside og en emailadresse, hvis der er spørgsmål til bestyrelsen. Har spørgsmålet relevans for de andre beboere, kan både spørgsmål og svar jo hurtigt lægges på hjemmesiden. Vi har i

Marianne Andersens vurdering af, at det virtuelle debatforum er for tidligt på den, skyldes hovedsageligt den omstændighed, at det langt fra er alle, der er så fortrolige med it og internet, at de vil lade computeren være deres primære kommunikationskanal. - Jeg tror, at mange mennesker stadig føler sig bedst tilpas med at læse tekster på tryk. Desuden er omdeling af diverse skrivelser stadig den eneste sikre måde at få information ud til alle i afdelingen – og hvis alt skal udsendes både

”Med et online-forum kan man deltage tid og lyst, og ellers følge sin egen rytm for beboerdemokrati 24 time

- Vi vil gerne finde ud af, hvad der kan få flere beboere til at følge med i, hvad der sker i afdelingen, siger Katja Lindblad (t.h.), der sammen med it-studerende Louise Abrahamsen (t.v.) har ledet projektet ”Beboerdemokrati via internettet”. BoDanmarknyt . nr.85 

forvejen et højt informationsniveau i afdelingen i form af både hjemmeside og et nyhedsbrev i papirform, så behovet lige nu er ikke så stort.

på papir og digitalt, så bliver det jo dobbelt arbejde. Når den dag derimod kommer, hvor vi alle sammen har alle vores informationskanaler samlet ét eneste sted – altså når radio, fjernsyn, telefon og internet bliver integreret i én computer i alle hjem, tror jeg, at beboerdemokrati via nettet vil blive et effektivt værktøj. Det skal holdes i gang Susanne Nørregaard, afdelingsfor-

På Skovengens debatforum har afdelingen valgt at lave deres eget design, som er i tråd med resten af deres hjemmeside.


- Den dag radio, fjernsyn, telefon og internet bliver integreret i én computer i alle hjem, tror jeg, at beboerdemokrati via nettet vil blive et effektivt værktøj, siger Marianne Andersen fra Byengen/Nordengen og formand i AB Hørsholm Karlebo. Marianne ser et stort potentiale i konceptet, men mener dog, at vi stadig er for tidligt på den.

mand for Skovengen i Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo, er positivt stemt over for brugen af debatforummet nu og her. Blandt forsøgskaninerne i projektet er Skovengen den afdeling, hvor forummet har mødt den største

mokratiske engagement i afdelingen. Vi må dog sande, at det ikke kan køre af sig selv, og derfor skal der hele tiden være nogen, der kan komme med input og holde det levende og aktuelt. Det kræver derfor et stort stykke arbejde at holde forummet i gang.

e i afdelingens debatter, når man har me. Man kan se på det som en mulighed er i døgnet, 7 dage om ugen” interesse, og med 122 oprettede brugere ud af de 267 lejemål må forummet siges at have været en succes. - Aktiviteten på vores debatforum skyldes blandt andet, tror jeg, at vi fra starten har været meget målrettede og vidst præcis, hvad vi vil med det. Vi bruger det både til debat og til nyhedsformidling, og det er min opfattelse at beboerne har taget det til sig. Min datter, som ved en del om at lave hjemmesider, boede desuden i afdelingen, da vi startede op, og derfor slap vi for mange af de begynderproblemer, der kan være med sådan noget.

De unge skal blive ældre Ligesom Marianne Andersen, mener Susanne Nørregaard dog også, at konceptet med tiden vil blive meget mere populært, end det er tilfældet i dag. - Tiden kommer til at arbejde for os, understreger Susanne Nørregaard. - De generationer, der i dag dominerer det beboerdemokratiske arbejde, er ikke vokset op med de digitale medier, men har skullet omstille sig til dem lidt efter lidt. Når de yngre og meget mere it-kyn-

dige generationer bliver ældre og deres interesse for beboerdemokratiet vokser, vil bestyrelsesarbejdet helt naturligt blive praktiseret ved hjælp af alle de it-værktøjer, man til den tid har til rådighed. Der hersker altså enighed om, at et virtuelt arbejdsrum i en almen boligorganisation – på det rette tidspunkt og under de rette omstændigheder – kan være fremtidens svar på en fornyelse af de beboerdemokratiske former. - Med forsøgsprojektet har vi fået nogle retningslinjer for, hvordan vi fremover vil kunne bruge internettet, når vi skal nå ud til beboerne, siger Katja Lindblad. - Med resultaterne fra vores undersøgelser har vi nu et ståsted, hvorfra vi kan vurdere, hvor og hvornår de største skridt skal tages, og hvordan vi kan gøre det bedre. Med den viden vi har nu, kan vi forberede det næste skridt i arbejdet for at fremtidssikre vores beboerdemokrati.

Det er især muligheden for den hurtige dialog og den større synlighed blandt beboerne, der tiltaler Susanne Nørregaard. - Beboerne vil jo vide, hvad der foregår i afdelingen. Folk bliver mere tilfredse, når de kan følge med – og selvom man ikke selv skriver indlæg, kan et synligt bestyrelsesarbejde give en følelse af, at tingene ikke foregår hen over hovedet på én. Generelt tror jeg, at folk bliver mere opmærksomme på, hvor meget der egentlig sker omkring dem, og det kan på sigt have en selvforstærkende effekt i forhold til det sociale og beboerde-

Som formand for afdelingsbestyrelsen i Skovengen, Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo, er Susanne Nørregaard selv aktiv på forummet, som bruges både til debat og til generel nyhedsformidling om afdelingen. BoDanmarknyt . nr.85 


For Flemming Petersen betyder nærværet meget. - Med inspektøren tæt på bliver problemerne løst hurtigt og effektivt, understreger formanden for afdelingen Bakkevænget/Rugvænget i Boligselskabet Venbo, hvor han siden 2003 har boet sammen med sin kone, Judy.

Formændene er tilfredse Hurtig tilbagemelding på spørgsmål – det er alfa omega for en god boligadministration, hvis man spørger afdelingsformand Flemming Petersen. Og det gjorde Boligkontoret Danmark i forårets brugerundersøgelse. Af informationsmedarbejder Mette Kramshøj Flinker

- God og personlig service og én man altid kan spørge, er det vigtigste for mig, når jeg skal vurdere det boligadministrative arbejde, siger Flemming Petersen, der har været formand for afdelingen Bakkevænget/Rugvænget, Boligselskabet Venbo i Stenløse siden 2003.

skal der være mulighed for hurtigt at få problemerne løst – og det er der, siger Flemming Petersen. - Her i afdelingen har vi vores inspektør, Bo, som altid er ”lige i nærheden” - nem at få fat på og hurtig til at melde tilbage på alting. Det betyder rigtig meget.

Den gode service var derfor også det, Flemming lagde vægt på, da han besvarede et spørgeskema, som Boligkontoret i april 2007 sendte til ham og til 285 andre afdelingsbestyrelsesformænd blandt

Folk vil have kvalitet Og netop nærværet og åbenheden er blandt hjørnestenene i Boligkontoret Danmarks værdigrundlag og udgør en fast ledetråd for, hvordan rollen som boligadministration skal

”Her i afdelingen har vi vores inspektør, Bo, som altid er ”lige i nærheden” - nem at få fat på og hurtig til at melde tilbage på alting. Det betyder rigtig meget” Boligkontorets medlemmer. Med spørgeskemaet har Boligkontoret taget temperaturen på en lang række forhold i samarbejdet med afdelingsformændene. Og ligesom langt størstedelen af hans formandskolleger, er Flemming rigtig godt tilfreds med samarbejdet. - Hvis der er et problem i bebyggelsen, f.eks. med varmecentralen, BoDanmarknyt . nr.85 

udfyldes. Derfor er det også vigtigt hele tiden at indhente viden om, hvordan medlemmerne ønsker, at tingene skal være. - Formålet med en undersøgelse som denne er jo først og fremmest at følge op på den service, vi leverer, siger Boligkontoret Danmarks administrerende direktør, Michael Demsitz. – Ligesom i alle andre

brancher har vi at gøre med moderne og bevidste forbrugere, og i Boligkontoret har vi valgt at satse på kvalitetsprodukter og gøre den gode service til vores varemærke. Derfor er det vigtigt regelmæssigt at stille spørgsmål som: Hvordan er det at være medlem af Boligkontoret Danmark? Hvordan er samarbejdet med afdelingskontoret? Og vigtigst af alt: Hvilke forhold vurderer vores medlemmer som vigtige i deres valg af Boligkontoret Danmark som deres administrationsselskab? Undersøgelsen er på den måde med til at give et overblik over situationen her og nu, og kan samtidig afdække ønsker og behov, der kan blive aktuelle i den nærmeste fremtid. Med formændenes besvarelser kan Boligkontoret forsat forme og justere den daglige service, så den altid er på forkant med udviklingen. - Resultatet af undersøgelsen viser helt utvetydigt, at nærværet er vigtigt, fortæller Michael Demsitz. - I en tid hvor alle taler om effektivisering gennem sammenlægnin-


ger til store, centrale enheder, er det tankevækkende, at det netop er den lokale forankring og den personlige kontakt, som boligorganisationerne sætter højest. Og jo mere de andre ”strammer op” – jo mere ene er vi om at være decentrale og tæt på beboerne. Individuel frihed i trygge rammer Blandt undersøgelsens 212 besvarelser er 95% enige om, at det er vigtigt at vælge en boligadministration, hvor man føler sig tryg. Til sammenligning mener kun 65%, at prisen er vigtig, når der skal vælges en administration. - Det var derfor en rigtig god beslutning, vi tog til sidste repræsentantskabsmøde, hvor der var

enkelt medlem. Og det er samtidig at vide, at man altid har en solid samarbejdspartner i ryggen, der som back-up til hver en tid sikrer leveringen og driften. Og det er det, vores medlemmer vil have. God service og professionalitet har også fået prioritet blandt afdelingsformændenes besvarelser, og de meget positive resultater af undersøgelsen vidner om stor tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne. Kvalitetsmålinger er vigtige - Selvfølgelig vil der være varianter fra område til område, siger Michael Demsitz. - Og til trods for at vi har en meget høj normering af inspektører pr. bolig, kan der på grund af tidspres

”Det er vigtigt at vise, at alle kan komme til orde – at Boligkontoret er en åben organisation med mennesker, der lytter” enighed om at fortsætte linjen med nærhed og individuel tilpasning af vores service, understreger Michael Demsitz. - Det kan være dyrt at være decentral – men så længe man får præcis det, som man vil have, er det jo alle pengene værd. Og her taler undersøgelsen altså sit eget tydelige sprog. Den høje prioritering af tryghed peger, ifølge Michael Demsitz, på flere forhold, der alle er en del af Boligkontorets service. - Tryghed er jo flere ting. Det er at være dus med systemet og mærke, at der er åbenhed og plads til den enkelte boligorganisations behov. Det er at kende medarbejderne og vide, at de er der for én og forholder sig personligt til hvert

opstå problemer eller forsinkelser omkring en sag. At der er opgaver til opfølgning er helt naturligt i en administration, der arbejder meget tæt sammen med beboerdemokratiet – og i afdelinger med høj aktivitet opstår der jo nye ting hele tiden. Det er jo netop derfor, at denne slags kvalitetsmålinger er så vigtige. Undersøgelserne kan nemlig give os nogle svar, som kommer den enkelte medarbejder til gode. Med formændenes besvarelser får vi et redskab, der kan hjælpe alle medarbejderne i det daglige arbejde i form af hjælp til at prioritere mellem de mange opgaver og få fokus rettet det rigtige sted hen. Derfor skal vi hele tiden følge op og følge med – det er en del af

vores nærværsprincip – og bliver vi her gjort opmærksomme på nogen, der føler utilfredshed med håndteringen af en sag, kan vi tage fat det med det samme, så vi sammen kan finde en ny løsning. Det er vigtigt at vise, at alle kan komme til orde – at Boligkontoret er en åben organisation med mennesker, der lytter, understreger Michael demsitz. Boligkontorets administrationsudvalg vil i den kommende tid behandle undersøgelsesresultaterne i detaljer.

Forhold, der ifølge formændene er vigtige for valg af administration: Tryghed

95%

God service

94%

At selskabet er professionelt

93%

At organisationen er tæt på medlemmerne

84%

At kende medarbejderne lokalt

81%.

Forhold, der ifølge formændene er mindre vigtige for valg af administration: At det er billigt

65%

At selskabet er stort

32%

Mindre godt 1%

Dårligt 2% Meget godt 38%

Godt 59%

( Resultat fra formandsundersøgelsen 1: Hvordan lever Boligkontoret Danmarks service op til dine forventninger?

Meget dårligt 0%)

Resultat fra formandsundersøgelsen 2: Hvordan oplever du samarbejdet med Boligkontoret Danmarks administration.

BoDanmarknyt . nr.85 


Rejsegilde

Fusionen mellem Midtfyns Boligselskab i Rys

Af informationschef Anders Juel Hansen

1. oktober 2007 fik AAB Ringe og Midtfyns Boligselskab papir på hinanden. Sammenlægningen skulle fejres, ikke som et bryllup, men som et ”rejsegilde” for den nystiftede boligforening. Pølsevognen var stillet op uden for fælleshuset i Vesterparken i Ringe og 70 besøgende fejrede dannelsen af den nye forening. Det er to organisationer med forskellig baggrund og kulturer, der ”slår pjalterne sammen”, som Fyns Stiftstidende betegnede sammenlægningen. AAB Ringe er en andelsboligforening stiftet ved et tilfælde i 1952. Byggeselskabet Arbejderbo’s forretningsfører var på tur på Fyn, da bilen brød sammen i Ringe. Her faldt han i snak med lokalredaktøren på Fyns Socialdemokrat, og få måneder senere blev foreningen stiftet. Midtfyns Boligselskab er noget yngre og stiftet af Ryslinge Kommune i 1986 med navnet Ryslinge Kommunes Boligselskab.

Afdeling 20 på Tværgade i Ringe (øv.), Afdeling 9 på Nørrevænget i Gislev (ned.t.v.) og Afdeling 1, på Rødhøjsvej i Kværndrup (ned. t.h.) er nogle af de bebyggelser, der sammen hører under Boligforeningen Faaborg-Midtfyn. Foreningen er med 566 boliger nu kommunens største.

BoDanmarknyt . nr.85 

Vi var enige om det Sammenlægningen har længe været undervejs og de to organisationer fortsætter som en boligforening, hvilket betyder, at beboerne i Midtfyns Boligselskab nu er blevet medlemmer i en boligforening, ligesom beboerne i AAB Ringe har været vant til. – Det har vi fra starten været helt enige om. I det hele taget har vi arbejdet ud fra, at vi skulle være enige om tingene – den ene skal ikke pålægge den anden noget,


i Ringe

slinge og Arbejdernes Andelsboligforening i Ringe gør Boligforeningen Faaborg-Midtfyn til kommunens største.

siger de to tidligere formænd, Helle Dalsgaard fra Midtfyns Boligselskab og Helge Jensen, fra AAB Ringe. – I forbindelse med forberedelsen af strukturreformen med sammenlægning af kommunerne læste vi i den periode også om, hvordan kommunerne anbefalede de små boligforeninger at slå sig sammen. Både Helge og jeg synes derfor, det var en rigtig god idé at gøre

boligerne. - Vi har jævnligt enkelte boliger, der når at stå tomme i kort tid, og vi vil lægge os i selen for at blive synlige i lokalområdet og gerne på hele Fyn. Det er vigtigt at boligsøgende kan finde os, hvis de skal flytte til området. Lejeboliger er mere fleksible, når man skal flytte til eller fra et område, siger Jørgen Rasmussen.

slutter Jørgen Rasmussen. Afsked med Helge Fusionen har også været anledning til at AAB Ringes formand siden 1979, Helge Jensen, har trukket sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet. Helge, der i januar 2008 fylder 80 år, er en legende i AAB Ringe og sad i en lang årrække også i Boligkontoret Danmarks bestyrelse.

- Vi har bevidst valgt at lade kommunens navn indgå i boligforeningens navn. Vi er jo den største boligorganisation og en naturlig samarbejdspartner for kommunen, det selv – inden der var nogen, der kom og dikterede noget andet oppefra, fortæller Helle Dalsgaard, der fortsætter som næstformand i bestyrelsen for den nye boligforening. Jørgen Rasmussen ny formand Boligforeningens første formand er Jørgen Rasmussen, der igennem de seneste 10 år har været næstformand i AAB Ringe. - For beboerne i de to sammenlagte boligorganisationer bliver der ingen ændring i huslejen, og det hele fungerer videre med viceværter osv. Det er kun beboerne i det tidligere Midtfyns Boligselskab, der nu bliver medlemmer af en andelsboligforening, og det kan jo kun være en fordel for alle, siger Jørgen Rasmussen. - En andelsboligforening står jo netop for ansvarlighed og inddragelse af beboerne som medlemmer i foreningen, og det synes vi er et rigtigt godt værdigrundlag.

Den nye boligforening bliver ved sammenlægningen den største boligorganisation i den nye Faaborg-Midtfyn Kommune med 566 boliger. - Vi har bevidst valgt at lade kommunens navn indgå i boligforeningens navn. Vi er jo den største boligorganisation og en naturlig samarbejdspartner for kommunen,

Den gamle støberiarbejder var også en habil stopper på Ringe Boldklubs fodboldhold, indtil han fik en knæskade. Siden kastede han sig over trænergerningen og foreningsarbejdet, og har i 50 år siddet i bestyrelsen i AAB Ringe og har personificeret foreningen. Helge sad altid på foreningens kontor, når der var åbningstid.

Vil gøre foreningen synlig Den nye boligforening dækker et større område på Midtfyn, hvor det ikke altid er lige let at udleje

Helge Jensen (i midten) og Helle Dalsgaard var formænd for AAB Ringe og Midtfyns Boligselskab. De forberedte fusionen, der blev til Boligforeningen Faaborg-Midtfyn, som har fået Jørgen Rasmussen (til venstre) som første formand i foreningen, mens Helle Dalsgaard er næstformand. BoDanmarknyt . nr.85 


Skimmelsvamp kan opstå som følge af mangelfuld isolering - men beboeren kan ved forkert brug af boligen også selv forårsage væksten. Møblering for tæt op ad en kold gavlvæg og tørring af vasketøj er her de hyppigste årsager.

Skimmelsvamp skal tages alvorligt En tidligere lejer i AKB får tilbagebetalt en fjerdedel af huslejen på grund af skimmelsvamp i boligen. Sagen, der blev afgjort i Østre landsret i slutningen af september 2007, kan få store konsekvenser for alle landets boligselskaber. Af informationsmedarbejder Mette Kramshøj Flinker

Skimmelsvamp kan gøre os syge. Man kan udvikle allergi, få hovedpine, træthed og problemer med korttidshukommelsen. Desuden er den farlig, ligegyldigt om man kan se den eller ej. Derfor er skimmelsvamp en alvorlig sag. Og det er den på flere niveauer. En kendelse i Østre Landsret betyder, at skimmelsvamp nu kan blive en meget dyr problematik for boligselskaberne. Skimmelsvamp er nemlig den direkte årsag til, at en tidligere lejer i en af AKBs afdelinger i Lyngby har fået reduceret sin husleje med 25% med tilbagevirkende kraft. Sagen, som AKB nu vil anke til Højesteret, vil dermed koste BoDanmarknyt . nr.85 10

boligselskabet omkring 80.000 kr. plus sagsomkostninger.

sit vasketøj tørre i lejligheden uden at lufte ud.

Hvem har ansvaret? Kendelsen i Østre Landsret kan få principiel betydning og muligvis starte en lavine af søgsmål mod landets boligselskaber. For teoretisk set kan alle bygninger blive angrebet af skimmelsvamp, hvis der eksisterer eller opstår de rette omstændigheder. Ofte er det mangelfuld isolering og fugtproblemer, der er årsag til dannelsen af skimmelsvamp. Men skimmelsvampen kan også bryde ud på grund af forkert brug af boligen – hvis lejeren for eksempel placerer et møbel for tæt op ad en kold væg eller lader

Ansvaret for at holde boligerne fri for skimmelsvamp ligger derfor flere steder. Men i en konkret sag kan det være umuligt at afgøre eller føre bevis for, hvorfor og hvornår skimmelsvampen er opstået, og som boligselskab bør man derfor til hver en tid være opmærksom på risikoen for skimmelsvamp og symptomerne på dens tilstedeværelse.


Boligkontorets efterårskurser Du kan nå det endnu. Følgende kurser har stadig ledige pladser: Ny i afdelingsbestyrelsen Er du ny i en afdelingsbestyrelse, har du her mulighed for at lære alt om bestyrelsesarbejdets mange opgaver og de ansvarsområder, der følger med. Pris: 900 kr. 10. november 1. december

Sakskøbing Helsingør

v/ Forretningsfører Kim Frederiksen (16) v/ Forvaltningskonsulent Jakob Sparre (17)

Budgetkursus Lær om de poster på budgettet, hvor afdelingen kan have indflydelse på f.eks henlæggelser til vedligeholdelse og andre ting, der vil påvirke næste års husleje. Pris: 900 kr. 27. oktober 3. november 17. november 17. november

Fakse Sakskøbing Helsingør Holte

v/ v/ v/ v/

Forretningsfører Kim Frederiksen (22) Forretningsfører Kim Frederiksen (23) Forvaltningskonsulent Jakob Sparre (24) Forvaltningskonsulent Ulrik Breidahl (25)

Markedsføring af boligafdelingen Med udgangspunkt Midtjysk Boligselskabs erfaringer sætter kurset fokus på de muligheder, et boligselskab har for at styrke udlejningen blandt andet gennem arbejdet med synlighed og image. Pris: 900 kr. 27. oktober

Hornstrup Centret, Vejle

v/ Forretningsfører Alfred Larsen (F1)

Istandsættelse ved fraflytning Her kan du være med til at debattere boligstandard og istandsættelse. I en synshåndbog har Boligkontoret Danmarks driftsafdeling fastlagt en række klare kriterier for, hvornår man kan - og hvornår man ikke kan - tale om misligholdelse. Pris: 900 kr. 24. november

Nyborg Strand

v/ Driftschef Bjarne Karlsen (26)

Tilmelding og betaling (tilmeldingsfrister er 14 dage før kursets start) Du kan tilmelde dig et kursus ved at at kontakte dit afdelingskontor, Boligkontoret Danmark. Kursus- og transportudgiften kan betales over organisationsbestyrelsens konto 502 eller konto 119 i afdelingsbestyrelsen.

Eksterne kurser hos FSBbolig Kan I høre, hvad jeg siger? - workshop i præsentationsteknik Deltagerne får indsigt i betydningen af sproget og den personlige fremtoning, når man skal formidle et budskab. Vi skal blandt andet beskæftige os med retotik og talekunst, kommunuikations- og situationsforståelse, brug af AV-midler samt træningssituationer med feedback. Pris 3.500 kr. (inkl. overnatning) 3.-4. november Kollekolle, Værløse Tilmeldingsfrist: Ring på tlf. 33 76 83 12

Debataften - Dacapo Teatret sætter spot på beboerdemokratiets fremtid Hvordan kan beboerdemokratiet fungere anderledes, så flere får lyst til at tage aktiv del i det? Vær med når beboerdemokratiet bliver udsat for teater. Pris: 150 kr. 29. november kl. 19.00 - 22.00 Tilmeldingsfrist: 29. oktober

Beboerhuset i Klerkegården, København NV

Er der hul igennem? - workshop i skriftlig kommunikation Hvad er god kommunikation? Få dit budskab igennem til modtageren - deltag i workshoppen om god og effektiv skriftlig kommunikation. Pris: under arbejdelse 12. januar 2008 kl. 9.00-16.00 Tilmeldingsfrist: 2. januar 2008

FSBbolig, København V

Tilmelding Du kan tilmelde dig et kursus ved at at kontakte Marianne Bjerg på e-mail mb@fsb.dk eller på tlf. 33 76 83 12


Fra Boligkontoret Danmark

Medarbejdere

Bestyrelsen for Boligkontoret Danmark holdt møde den 17. september 2007.

Vedtægtsudvalg: Jens Hunderup, Birgit Larsen, H.-C. Andersen og Lisbet Hansen.

Allerød Sagsbehandler Marianne Jakobsen er stoppet på afdelingskontoret med udgangen september måned.

På mødet konstituerede bestyrelsen sig, og udvalgsposterne blev fordelt.

Udvalg med medlemmer fra lokalråd Kursus- og Informationsudvalg: H.-C. Andersen (formand)

Næstformand: H.-C. Andersen

Administrationsudvalg: Henning Tønning (formand)

Udvalg fra bestyrelsen Forretningsudvalg: Lisbet Riis (formand), H.-C. Andersen, Niels Chr. Hansen og Knud Kingo Christensen

Målsætningsudvalg: Niels Chr. Hansen (formand)

IT udvalg: Arno K. Nielsen, Bent Nielsen og H.-C. Andersen.

Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2008 Lørdag den 14. juni 2008 afholder Boligkontoret Danmark repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand. Datoen er også 60 års dagen for Boligkontoret Danmarks stiftelse, eller som vi hed dengang, Administrationsselskabet af 1948, i daglig tale A48. I anledning af jubilæet afholdes repræsentantskabsmødet om eftermiddagen med efterfølgende middag. www.almennet.dk Boligkontorets bestyrelse har besluttet, at Boligkontoret Danmark melder sig ind i Foreningen Almennet, der stiftes med start fra 2008. Foreningen er et forum for fremtidssikring af det almene byggeri og formidler erfaringer med renoveringer etc. Foreningen er oprettet i forlængelse af Landsbyggefonden og fonden Realdanias initiativ til fremtidssikring af ældre almene bebyggelser. Blandt projekter med fremtidssikring af aldre byggerier er renoveringen af Andelsboligforeningen Holmegårdens renovering i afdeling 7 på Vognmandsvej i Nyborg. Den kommende forening driver allerede en omfattede hjemmeside, der bl.a. har en værktøjskasse, hvor det er muligt at hente masser BoDanmarknyt . nr.85 12

Byggeudvalg: Ole Steen Larsen (formand) og Leif Christensen Beboerdemokratiudvalg: Lisbet Riis (formand)

af ”værktøjer” til den proces det er, når man skal i gang med (større) renoveringer. Se mere på www. almennet.dk. Flere boligselskaber i samarbejde Danmarks næststørste boligselskab, DAB, har indledt samarbejde med det nystiftede Boligselskabet Sjælland, der er en fusion mellem Roskilde Boligselskab, Andelsboligforeningen af 1899 og Ringsted Bys Boligselskab. Det sjællandske selskab administrerer mere end 10.000 boliger på Sjælland. Tilsammen administrerer de to samarbejdsparter omkring 50.000 boliger. Samarbejdet føjer sig til en række af tidligere fusioner og andre administrative samarbejder mellem boligadministrationer. Boligkontoret Danmark indgik i 2006 en strategisk samarbejdsaftale med Lejerbo og det københavnske boligselskab FSB. De tre selskaber administrerer 70.000 boliger og aftalen udløber foreløbig med udgangen af 2008. Boligpolitisk konference den 29.-30. marts 2008 Boligkontoret Danmark afholder sin næste boligpolitiske konference på Hotel Nyborg Strand lørdag den 29. marts og søndag den 30. marts 2008. Sæt allerede nu kryds i kalenderen – invitationer udsendes senere.

Lundsgade Økonomi- og regnskabsafdelingen Henrik Jørgensen, 37 år, starter den 1. november 2007 som regnskabsmedarbejder i stedet for Lisbeth Bjørn Jensen, der er stoppet med udgangen af september måned. Hildur Elfarsdottir, 33 år, starter i regnskabsafdelingen den 1. november i en nyoprettet stilling pga. tilgang af nye opgaver med boliger i Faxe kommune, Fakse Ældreboligselskab, Guldborgsund kommune og det tidligere Sønderjyllands Amt. Pernille Gotfred, 47 år, starter i forbrugsafdelingen den 1. november. Pernille er ansat som afløser for Peter Wilkens, der går på efterløn om nogle måneder.  Lasse Danielsen, 44 år, starter i økonomiafdelingen den 1. november. Lasse er ansat som afløser for Birgitte Nielsen, der fratrådte pr. 31. juli. Hans opgaver bliver bl.a. at yde hotline hjælp og undervise i EG Bolig og Officepakken, samt deltage i udviklingen Boligkontorets nye hjemmeside. Lønafdelingen Jane Svendsen, 56 år, er startet i en 20 timers stilling. Hun afløser Birgitte Arnoldi, der stoppede i august måned. Susanne Jensen i lønafdelingen stopper med udgangen af oktober.

Lukket 1.-2. november Boligkontoret Danmark holder lukket torsdag den 1. november og fredag den 2. november på grund af personalekonference. Lukket mellem jul og nytår Boligkontoret Danmark holder lukket mellem jul og nytår. Ved opringning til afdelingskontorer vil der være henvisning til en vagttelefon i tilfælde af akutte skader og lignende.

BoDanmarknyt nr. 85 - Oktober 2007  

BoDanmarknyt nr. 85 - Oktober 2007