Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

El-fiskeriet gav 121 havørreder 18 bækørreder og 4 gedder

December 2015 Årgang 43 nr 4


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail123.dk Kasserer: Olfert Morville Høgevej 9, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 08 55 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavensonne@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 29 11 28 42 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Martin Rubæk Vråvej 905, 9760 Vrå. Tlf. 20 73 27 05 / rubaek-martin@live.com Suppleanter: Lars Jakobsen Jens Erik Jensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Carsten Christiansen 40 47 23 65 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Rolf Dahl 98 82 24 63 / 30 82 25 63 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Fra starten af årets el-fiskeri, hvor der var spænding om grødeklipningen havde gjort at det ville blive svært. Det skulle dog hurtigt vise sig at der var masser af fisk...


Formanden har ordet... Foreningens nye klubhus på Spejlborgvej 5 i Brønderslev er nu taget i brug. Der mangler stadig noget med indretningen, og til næste år skal det males udvendigt. Det er blevet virkeligt flot. Det kan vi takke aktive medlemmer, bestyrelseskollegaer og ikke mindst materialeudvalgsformand Carsten Christiansen for. Vi har modtaget store tilskud fra SparNord Fonden og Øster Brønderslev Sparekasses Fond. Ud over dette har vi brugt af den opsparing, som vi gennem årene havde lavet til at bygge nyt klubhus for. Nu har vi fået nogle gode rammer om klubaktiviteter for alle vores medlemmer. Nu må vi så se at finde gode aktiviteter at fylde disse rammer ud med. Der er blevet lagt gydegrus ud i Klavsholm å ved Glinvad Bro. Juniorerne var ude og smide skjulesten ud på gydebanken, så de små fisk har noget at gemme sig ved, indtil de bliver større og bedre kan klare sig. Disse skjulesten er med til at mindske dødeligheden blandt ynglen. Drengene plantede også vandranunkel ud. Det er en god plante, som giver fine skjulesteder for fiskene, og hindrer ikke afstrømningen. Kommunens Grønne Råd har fået forevist gydepladserne i Klavsholm å, og ved selvsyn kan se, hvordan gydegrus kan være med til at forbedre et vandløb.

To småbække ved Hellum er blevet renoveret af BLF. ”Bæverdæmningerne” er blevet fjernet, så fiskene kan trække op, og gydegrus er blevet gravet igennem og derved frigjort for sand, så det er klart til ørredernes gydning. Juniorafdelingen er blevet tildelt Brønderslev Kommunes Præstationspris for arbejdet med de unge mennesker. Det er vi stolte af, for det er frugten af en meget stor arbejdsindsats med drengene. Der er kommet flere medlemmer til juniorafdelingen. Det er en udfordring, at der er så stor alders- og erfaringsspredning drengene imellem, idet nogle er meget dygtige fiskere og andre er helt nybegyndere. Der er nok en god idé at lade de dygtige drenge undervise nybegynderne. BLF har været til møde med medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbunds bestyrelse. Her blev der lejlighed til at blive orienteret om forbundets strategi for fremtiden. Heri indgår planer om en omlægning af kontingentet til DSF, således at de bliver gratis at være juniormedlem i DSF. Herved kan vi nedsætte juniorkontingentet for vores juniorer, men vi kan ikke helt fjerne det, da man i.flg. fritidsloven ikke kan modtage tilskud til de unge, hvis de ikke betaler kontingent.


DSF, men også vores egen forening har store problemer med medlemsregistreringen specielt ved familiemedlemsskaber. DSF vil nu også udsende rykkere til de medlemmer, som ikke får sig smølet til at betale kontingent til tiden. Herved håber man/ vi at kunne beholde flere medlemmer. Der er problemer med, at man ikke har mail adresser, telefon nr. og fødselsdag -og år på medlemmerne. Derfor kan man ikke se, hvornår man går over fra junior til senior eller fra senior til pensionistmedlem. Jeg skal opfordre alle vores medlemmer til at kontrollere og e.v.t rette deres medlemsoplysninger på Forbundets hjemmeside: www.sportsfiskeren. dk Brønderslev Kommune vil klippe tagrør og andre stivstænglede planter her i det sene efterår på den ene side af åen, der hvor der er bevoksning i den regulativmæssige strømrende og op ad brinken på strækninger fra lidt opstrøms Den Hvide Bro til udløbet af Klavsholm å. Så bliver det i hvert fald nemmere at komme til at fiske i den sidste del af sæsonen.

Det er meget svært at formå kommunen til ordentligt at samle grøde op, Vi håber sammen med lodsejerne at kunne få kommunen til at lave faste grødeoptagspladser ved Jerslev Bro og Nørre åens udløb. Desuden håber vi, at kommunen vil blive bedre til at bruge optagspladsen ved Sdr. Saltum. Vi håber at mange medlemmer vil møde op til generalforsamlingen d. 22. februar 2016 og til lodsejerfesten d. 5. marts 2016 Pbv. Jens Andersen.


Lodsejerfest2016

Brønderslev Lystfiskeriforening afholder lodsejerfest på Fårup Skovhus lørdag d. 5. marts 2016 kl. 18.30- 00.00. Vi håber, at flere medlemmer vil deltage for på den måde at være med til at sige lodsejerne tak for, at vi må fiske på deres jorde. Hank op i dig selv, og byd konen med til denne fornøjelige aften med fortrinlig mad, musik, underholdning, dans og godt selskab.

Sildesymfoni: 3 slags sild, karrysalat, tomat, æg mm. (Serveres på fade, der står på bordene) Buffet:

Lun fiskefilet med remoulade og citron. Udvalg af hjemmerøgede fiskespecialiteter. Fiskefad med dampet fisk og rejer. Hjemmerøget spegeskinke. Tarteletter med høns og asparges. Helstegt pattegris Langtidsstegt skinkekryddersteg. Lammekølle. Hertil salatbord og 3 slags kartofler.

Dessert og ostebord: Til ovenstående serveres 1 øl/vand og en snaps pr kuvert.

Pris for det hele er 195,- pr person

Vi håber, at mange medlemmer i år vil deltage i festen med lodsejerne.

Sidste frist for tilmelding er: Mandag d 22. februar 2016

Tilmelding til: Jens Andersen. Tlf. 98 98 20 62


Årsberetning; Formanden 2015 har nok været det år i Brønderslev Lystfiskeriforening, hvor der er lavet mest arbejde i hele foreningens historie. Foruden det høje aktivitetsniveau med de sædvanlige ting, er der lagt utallige arbejdstimer i opførelsen af det flotte madpakkeskur ved Kraghede søen, ombygning og renoveringen af det nye klubhus på Spejlborgvej 5 i Brønderslev, hjælp til feltarbejdet ved revideringen af den kommende udsætningsplan, istandsættelse af gydebanker i småbække. Udlægning af gydegrus i Klavsholm å, kørsel til indhentning af fisketilladelser langs Klavsholm å, og ikke mindst arbejdet i kommunens vandrådsgruppe med forslag til projekter til den nye Vandplan 2 for Ryå. Jeg skal hermed sige tak til bestyrelseskollegaer og medlemmer, som har ydet en kæmpe indsats i årets løb med vores projekter. Uden denne opbakning ville det ikke have været muligt at gennemføre tingene. Enkelte ting har vi ikke kunnet overkomme i år. Det drejer sig kørsel til nogle få lodsejere i Klavsholm å, kørsel til lodsejere for indhentning af tilladelser til el-fiskeri i små vandløb og afholdelse af: ”Søens dag.”. Det må så komme i det nye år. Vi er enige om i bestyrelsen, at i 2016 bliver vi nødt til at geare lidt ned på arbejdsindsatsen, for ellers bliver de aktive medlemmer slidt op, og foreningens økonomi bliver for hårdt belastet.

Bygning af madpakkeskuret ved Kraghede søen og ombygningen af klubhuset på Spejlborgvej har kun været mulig med store tilskud fra Grøn Ordnings Vindmølle Fond, Friluftsrådet, Krista-og Hans Risagerfonden, Spar Nord Fonden og Øster Brønderslev Sparekasses Fond. Vi siger selvfølgelig mange tak for de generøse tilskud. Det har også været nødvendigt at bruge nogle af BLF´s egen opsparing til projekterne, men udgifterne har kunnet klares uden yderligere stigninger i kontingentet ud over den almindelige fremskrivning. Sideløbende med disse ting, har der fra landbrugets side været stort pres på for at få Ryå vedligeholdt bedre. Man har oplevet flere oversvømmelser som følge af store regnmængder. Det har givet nogle landmænd store økonomiske tab. Brønderslev og Jammerbugt Kommuner har hyret firmaet Orbicon til at undersøge åen bl.a. med faste vandstandsloggere forskellige steder tillige med fysiske opmålinger i vandsystemet. I begyndelsen af 2016 skal deres rapport være klar med forslag til, hvordan man kan sætte ind, for at få den bedste afvanding samtidig med at miljøet bevares. Så bliver det store spørgsmål: ”Hvilken indflydelse får det på Ryå?”


Indtil da besluttede kommunerne at tage ”de lavthængende frugter.” De var nu ikke så lavthængende endda, idet der i Jammerbugt Kommune blev pumpet sandaflejringer op på stækningen fra Åbybro til udløbet af Mergelsbæk. Der blev klippet grøde nedstrøms Åbybro, hvilket ikke har været gjort før. Der blev slået grøde i en meget bredere strømrende end tidligere. Der blev endvidere fældet træer og samlet væltede træer op fra åen. I Brønderslev Kommune blev der ved sidste grødeskæring skåret i fuld regulativmæssig bredde. Der blev klippet tagrør, der hvor tagrørerne vokser ud i den regulativmæssige strømrendebredde. Der blev omkring november klippet tagrør og stivstænglede planter på bredden næsten fra Den Buede Bro og helt op til udløbet af Klavsholm å. Det ville dog have været bedre, hvis denne klipning kunne foregå i midten af august, så der havde været lidt mere grøde til fiskene at gemme sig i.Der blev fældet nogle træer og et enkelt sted blev der gravet af brinkerne ud over, hvad regulativet åbnede mulighed for. Så vandløbet er i år blevet meget hårdt vedligeholdt, men dog for det meste indenfor regulativets rammer. Jeg skal dog gøre opmærksom på, at et vandløb uden grøde, som er skjulested for fisk og smådyr kan ikke indeholde ret mange af begge grupper, derfor har vandløbsloven som formål både at sikre afvandingen og samtidig miljøet i åen.

Brønderslev Kommune har haft en mangelfuld grødeopsamling, og med den fremtidige, øgede grødeslåning er der virkelig behov for, at der bliver grødeopsamling ved Jerslev Bro, udløbet af Nørre å og ved Sdr. Saltum Broen. Det er kommunen i skrivende stund ikke helt villig til, men mon ikke det med lodsejernes opbakning kan lade sig gøre at få disse ting på plads. Brønderslev Kommune lagde et par flotte gydebanker ud nedstrøms Glinvad bro i Klavsholm å. BLF havde skaffet pengene til gruset og udlægningen gennem fisktegnsmidlerne. Desuden havde vi også skaffet tilladelsen til udlægningen hos lodsejerne. Juniorerne og nogle seniorer var efterfølgende oppe og lægge skjulesten ud til ørrederne. Desuden blev der udplantet vandranunkel. Det var en stor oplevelse for juniorerne og ”de gamle drenge” igen at få lov til at smide sten i åen. Der er også i år blevet lavet renovering i småbækkene ved Kibsdal og i Skovsgårds Bæk. Her er der foruden fjernelse af ”bæverdæmninger” blevet løsnet grus, så ørrederne bedre kan komme til at gyde. Der blev i vinteren 2014-15 talt de fleste gydninger nogensinde i Ryå, nemlig 413 stk. Det er næsten en fordobling af gydninger siden vi begyndte at tælle op i 2009. Ved el-befiskningerne i forbindelse med DTU-Aqua´s revidering af udsætningsplanen var der både opløf-


tende og nedslående resultater. I de bække, hvor vi have lagt gydegrus ud eller lavet restaurering var der virkelig meget naturlig yngel, medens i andre bække, hvor der kun havde været udsætninger, fandtes der kun få eller ingen ørreder. Det bliver spændende at se, hvordan udsætningsplanen kommer til at se ud. Det nye fiskevand for foreningens medlemmer i Klavsholm å har været en positiv overraskelse. Her er der blevet fanget godt med bækørreder i årets løb. Selvom der er blevet arbejder meget på mange områder i foreningen, er aktiviteten stadig meget høj for juniorerne. Det er glædeligt, at juniorafdelingen igen i år er blevet tildelt Brønderslev Kommunes aktivitetspris for godt og stort arbejde. Det begynder nu at bære frugt i form af flere juniorer i foreningen og til vores junioraktiviteter. Ligeledes blev BLF tildelt kommunens Miljøpris for vores samarbejde med en lodsejer og myndighederne om forbedringer i vandløbene. Vi er meget taknemlige for disse priser og glade for, at andre kan se værdien i det, vi går og laver. Foreningens pensionister mødes stadig hver tirsdag kl. 9,00 i klublokalet på Spejlborgvej 5. Her får man en kop kaffe, et rundstykke og en masse hyggesnak. Her bliver der planlagt fælles fisketure m.m. Om torsdagen mødes nogle pensionister i klublokalet til en

omgang fluebinding. Hustruerne til pensionisterne mødes én gang om måneden til fælles træf og hyggekomsammen. Til alle disse arrangementer er alle foreningens pensionister velkomne. Man skal blot møde op. Hvis man blot ønsker at deltage i pensionisternes fisketure, kan man henvende sig til Tom Thomsen på tlf. 60628530. Der er som forrige år blevet slået smalle stier gennem den høje bredvegetation opstrøms Jerslev Bro på nordsiden, opstrøms Manna Mosevej på nordsiden og nedstrøms Tolstrupvej på sydsiden. Disse stier har lettet adgangen til åen på disse strækninger. Jørn Larsen og Niels Jørgen Thomsen har takket af som kantklippere, men Tommy Kjær har lovet at træde til i stedet. Hermed tak for indsatsen! I skrivende stund har foreningens fiskeriopsynsmænd foretaget 101 opsynsture. Der har ikke været mange bemærkninger til opsynet, idet kun én er blevet bortvist fra Kraghede Søen. Vores fiskeriopsynsmand Rolf Dahl har bedt sig fritaget for jobbet p.g.a sit arbejde. Vi siger ham tak for indsatsen gennem årene. Vi har i skrivende stund ikke fundet en afløser for Rolf. Der er i år i tiltagende grad blevet fisket med ulovlige redskaber, som spærrer åen. Foreningen har kendskab til mindst 3 forskellige bådhold, som sejler ud med motor og sætter redskaber.. Fiskerikontrollen har konfiskeret 4 redska-


ber, men det er svært at fange de formastelige på fersk gerning. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne kontakter fiskeriopsynsmændene eller et bestyrelsesmedlem øjebliklig, når man ser noget ulovligt. Det seneste rovfiskerne har fundet på, er at pakke ørredgarn ind i en grøn pressending og skjule det i græsset. Så sætter man det om natten og gemmer redskabet væk i dagtimerne. Hvis medlemmerne finder et sådant depot af ulovlige redskaber, skal man hurtigst muligt kontakte opsynsmændene eller et bestyrelses-medlem. Der har også i årets løb været tyvfisket en del i Kraghede Søen. Der er blot ikke blevet taget nogen på fersk gerning. Der er endvidere fundet et garn, som spærrede hele søen af på tværs. Opsynsmændene har fået besked på at kontrollere særligt meget ved søen i år. Brønderslev Lystfiskeriforening har meldt sig ind i den nystiftede Limfjordssammenslutning, som skal være et samarbejdsforum om fiskeriet langs Limfjorden. Den skal endvidere være et kontaktorgan til Limfjordskommunernes arbejdsgruppe, som skal forbedre forholdene for lystfiskeri i Limfjorden med opland. Peter Kristensen har gennem en menneskealder været BLF´s repræsentant og formand i Nedre Ryå Sammenslutningen. Han har nu ønsket at trække sig fra denne post. Jeg siger Peter en meget stor tak for den kæmpe arbejdsindsats og for det

gode arbejde, der bliver udført i SNR. Det er lykkedes os, at få Per Tofting til at træde ind som BLF´s repræsentant i SNR´s bestyrelse i det nye år. Fiskeriet har været noget ud over det sædvanlige i år. Der er blevet fanget virkelig mange havørreder. Vores fangstrapport giver ikke et realistisk overblik, idet mange ikke tilmelder alle deres fisk, eller slet ikke tilmelder nogen. Det er indtrykket, at havørredfiskeriet har været det bedste i foreningens historie. Der har også været gang i bækørredfiskeriet. Der er blevet fanget mange og store bækørreder i årets løb. Her har en del medlemmer haft glæde af fiskeri med tørflue, som i øvrigt har kastet en del havørreder af sig i majfluesæsonen. Som tidligere nævnt har arbejdsmængden været stor i 2015. Der har været holdt mange møder i kommunens vandrådsgruppe foruden den store læsemængde, man skulle sætte sig ind i, for at kunne være en positiv deltager i gruppens arbejde. Der har desuden været en del møder med embedsfolk fra kommunerne. Der har været holdt møder med de Nordenfjordske foreninger, Danmarks Sportsfiskerforbund, SNR, LandboNord, Grønt Råd, Limfjordssammenslutningen, Idrætssamvirket, forskellige fonde, formøde i Silkeborg med biologen, som skulle lave bestandsanalyse i Ryå, møde med el-fiskefolkene og fiskeriopsynsmændene. Desuden er der blevet skrevet mange breve bl.a. med oplysninger


til offentligheden og ansøgninger til fonde i årets løb. Heldigvis har der gennem året været stor opbakning til arbejdet i foreningen, hvor mere end 60 medlemmer har givet et nap med. Det har været en forudsætning for vores indsats i årets løb, at så mange medlemmer har bakket op og hjulpet til. På alle medlemmers vegne: ”Tak for det!”

Jeg skal hermed sige tak til vores samarbejdspartnere, sponsorer, og dambruger Peter Holm for et godt samarbejde i årets løb. Knæk og bræk i det nye år. Jens Andersen

Vandplejeudvalget: Som altid er der blevet udsat fisk efter udsætningsplanen. D. 8. april blev der udsat 16.000 smolt i Ryå systemet. Desuden blev der sat 6.500 stk. ud i Lindholm å. I Stae bæk blev der sat 1.250 stk. ud og i Øster å satte vi 4.000 stk. smolt ud. Yderligere blev der sat 5.550 smolt ud i Ryå for Nedre Ryå Sammenslutningen. Grundet revidering af udsætningsplanen blev der ikke sat yngel ud i år, for ellers kan biologerne ikke se, hvor meget naturligt tillæg af yngel, der er i vores små bække. D. 5. maj satte vi 19.700 1-årsfisk ud i vores åsystem. Onsdag d.28. maj blev der udsat ca. 300 kg bækørreder af forskellige størrelser på 6 lokaliteter i vores fiskevand. D. 8.september blev der sat 10175 ½-års ørreder i Ryå og 1.400 stk. i Stae bæk. Den større mængde ½-års fisk skyldes, at vi skulle kompensere for den manglende udsætning af yngel i foråret.

I Ryå er der blevet udsat fisk for godt 210.000 kr. i år. Fra d. 28. juli til d. 12. august og 3 uger frem blev der sammen med biolog fra DTU Aqua Jørgen Skole Mikkelsen lavet feltarbejde til en ny revidering af udsætningsplanen for Ryå. BLF stillede i perioden med 9 mand, som skulle hjælpe til ved el-fiskeriet og registreringen af fangsterne. I nogle af vandløbene var der rigtig mange yngel, medens der i andre var stort set fisketomt. Efter nytår kommer den samlede udsætningsplan. Så bliver det spændende at se, hvor mange fisk vi så skal sætte ud. Da den nye udsætningsplan først kommer efter nytår, har vi fået lov til at følge den gamle plan i år, så vores og dambruger Peter Holm har noget konkret at gå efter når vi planlægger årets udsætninger. Der har også i år været afholdt møde


med el-fiskeholdene inden el-fiskeriet, så sikkerhedsinstruks og arbejdsgangen kunne være på plads. I skrivende stund er der ikke blevet elfisket, men resultatet af årets el-fiskeri kommer med i den senere tillægsberetning. Det er et stort arbejde, der lægges i Vandplejearbejdet. Der skal skaffes el-fisketilladelser fra lodsejerne. Vandplejeudvalget skal planlægge årets gang, og Fiskerikontrollen skal informeres om el-fiskeriet og udsætningerne. Dambrugeren skal inddrages i planlægningen. Udsætningsfolk skal skaffes og informeres, samt indkaldelse af el-fiskeholdene. Grejet skal checkes og repareres, hvis noget er gået i stykker. Der skal køres frem og

tilbage til dambrug med fisk både ved el-fiskeri og udsætninger. Der skal laves indberetninger for udsætningerne og el-fiskeriet. Desuden skal der sendes regnskab til Fiskeplejen for årets udsætninger. De praktiske indkøb til aktiviteterne skal foretages, og der skal laves regnskab til kassereren. Hvis der laves ændringer i vedtagne planer, er det et stort arbejde at informere mandskabet og myndighederne. Det er stadig spændende at arbejde med Vandplejen i BLF, selvom det giver meget arbejde. Det er dejligt, at så mange af medlemmerne støtter op om dette arbejde og giver en hånd med. Tak for det! Gert Kristensen.

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgnvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Lodsejerudvalget: I årets løb har vi i lodsejerudvalget forsøgt at øge det stykke vi har fiskeret til i Klausholmå. Vi har forsøgt at forlænge vores fiskevand således at vi fra sæsonen 2016 har fiskeret op til Bjørnbækvej. De fleste lodsejere er heldigvis positivt stemte for det, og det største problem har været at mødes med lodsejerne når disse har tid. I skrivende stund mangler vi stadig tilbagemelding fra 2 lodsejere på stykket.

Søren • Camilla •

Vi vil igen i år opfordre medlemmer til jævnligt at tjekke hjemmesiden for eventuelle ændringer i fiskevandet m.m. Samuel Sonne

John • Kirsten • John K • Carl

GN

VA G

Tillid gennem 25 år

Frederikshavnsvej 58, Hjørring, tlf. 98 90 15 11 Østergade 123, Brønderslev, tlf. 98 82 57 11 Gørtlervej 3, Pandrup, tlf. 98 24 64 66 Sæby Landevej 396, Tårs, tlf. 98 95 83 11 Nørregade 1, 9870 Sindal, tlf. 98 93 51 57 9850 Hirtshals, tlf. 98 94 43 66 www.baggesen.dk

T


Juniorudvalget: Vi har igen i år haft et godt og spændende år i juniorafdelingen. Vi er nu ca. 10-15 stykker til hver klubaften. Det er en meget blandet flok med både nye og mere erfaren junior. Trods de rimelige store forskelle i aldre og erfaring hjælper alle hinanden, og der er altid en god stemning med masser af godt humør, og drillerier (på den gode måde). I starten af året afholdte vi klubaftener på Hedegårdskolen. Her blev der lavet wobler, priest og støbt blink. Vi er sidenhen flyttet ind i det nye klubhus, som vi tror, at vi får rigtig megen fornøjelse af. Vi har nu større mulighed for at lave flere forskellige aktiviteter alt efter, hvad den enkelt har lyst til. Nogle går på værkstedet og sliber, limer, pudser, samt hjælper til med indretning og færdiggørelse af værkstedet. Andre udformer og dekorere blink og binder knuder m.m. Endelig er der også nogle, som gerne vil binde fluer. Her har vi fået stor hjælp af Per Tofting, som velvilligt instruerer i fluebindings kunst. Sidst men ikke mindst er der også blevet tid til at spise hjemmebagt kage, som forældrene har bidraget med. Vi havde igen 2 junior med til DM i fluebinding, uden dog at opnå nogen placering. De gjorde en virkelig god indsats, men det var et virkeligt skrapt felt, de var oppe i mod.

Bedre held næste år. Junioren har som de foregående år arrangeret maj turen i Kraghede søen. Arrangementet havde et pænt fremmøde af både seniorer og juniorer. Det blev som sædvanligt en hyggelig dag, Vi kan kun opfordre nogle flere til at deltage. Konkurrencen blev for øvrigt vundet af Sten Rubæk med en gedde på 3,60 kg. Stort tillykke herfra. Vi har også i år deltaget i diverse arrangementer så som lystfiskeriets dag, parkfestival og naturens dag. Arrangementerne har været pænt besøgt, af børn med interesse for at fiske. Om det giver nye medlemmer er svært at sige, men det skal nok ses som et led i at synliggøre os i den bedre befolkning. Enkelt junior har også deltaget i udsætning at fisk. En enkelt af vores klubaftener foregik ved åen, hvor der skulle lægges sten ud på gydepladserne. Det var en både lærerig og hyggelig tur, hvor der blev gået til opgaven med stor arbejdsiver. Ved alle vores arrangementer har vi haft en god presseomtale. Der er er stor velvillighed fra pressen til at skrive om lystfiskeriforeningen, endvidere havde tv2 fundet vej til Kraghede søen til maj turen. Vi har i år haft hele 3 juniorer med på juniorleder kursus i Ålestrup. Mikkel og Rasmus på kursus 2 og


Jeppe på kursus 1 . Vi håber og tror at pengene er givet godt ud, for de unge tager mere og mere ansvar, Vi har også håb om, at de på længere sigt kan blive en større del at forening livet. Vi har i 2015 også deltaget i Nordjysk Mesterskab. Der blevet fisket i Sjørup sø, Limfjorden, Hirtshals havn, samt Ryå. Igen i år vandt vi pokalen. Efter at vi havde ført fra første runde, blev det igen i år meget spændende til sidst, men det lykkes, stort tillykke til alle ”drengene”. Lidt malurt kom der desværre, da vores koordinator gennem mange år Jørgen Jacobsen havde valgt at stoppe. Jørgen har været i spidser i rigtig mange år og bliver svær at erstatte, men vi håber, at der findes én, som melder sig til at tage over, da det vil være en skam, at dette gode arrangement skal stoppes. Som nået nyt var vi ved Dvertget Søpark og fiske udenfor konkurrencen, her blev der lagt mere vægt på det sociale aspekt. Vi havde en virkelig god dag med godt vejr og del fisk på land, dog ikke så mange som tidligere år.

Den 22. oktober tog vi til Dronninglund hallerne ikke for at fiske men for at modtage Brønderslev kommunes ”præstationspris” til junioren for deres store indsats ved NM 2014, men også for deres Indsats i foreningen i øvrigt. Et STORT tillykke til alle junior med den velfortjente pris Vi har igen i år været på en del ture både i fjorden, diverse gedde søer, herunder en del ture til Kraghede søen og Ryå, alle ture med fin opbakning. Endelig vil jeg gerne sige tak til alle som har hjulpet os, ved diverse arrangementer, ture og klubaftner. En særlig tak til Per Tofting, Keld Brander og Jens Erik Jensen for en stor indsats. Peter Kristensen


Materialeudvalget: Et år med megen aktivitet lakker mod enden. Udover de sædvanlige gøremål som vedligeholdelse ved søen,og huset i Dybetsgade,er skiltene ved åen og søen blevet renoveret med nye og kraftigere plastplader,nye skilte opsat,og spang er blevet renoveret. De to helt store opgaver er dog hytten ved søen,og det nye klubhus på Spejlborgvej. Arbejdet med hytten startede kort efter nytår,hvor den blev tilpasset og opstillet,for derefter nummereret og adskilt igen, i laden hos Niels Olsen i Hvilshøj, tidlig forår blev den kørt

til søen og opstillet. Knab var hytten færdig da vi fik det nye klubhus, og en større ombygning blev påbegyndt, der er lagt mange arbejdstimer og brugt mange materialer i huset, det kniber dog med at få de sidste ting færdiggjorte, men alt i alt har vi fået en rigtig flot hytte, og et godt klubhus. Et stort tak til jer som altid møder op, når der mangler en hjælpende hånd, TAK. Carsten Christiansen

SKIFT TIL EN BANK DER BRÆNDER FOR DIG Book et uf orpli gtende møde, hvor vi gennemgår din e mul ighede r på 9870 4500 eller nordj yskebank.dk/kunde


Tur & arrangement udvalget: Tur og arrangement har siden sidste generalforsamling været på tre heldagsture med et stort antal af foreningen medlemmer. Den første tur gik til Fornæs fyr nord for Grenå for at fiske efter forårsørreder i april, det var den 12 april, og man skulle stå tidligt op for at komme med. Vi kørte i fælles trop fra det dengang gamle klublokale i Gravensgade. Her var 14 mand mødt og var klar til at køre kl. 04:00. Et par medlemmer havde inden for den første time kontakt med et par havørreder, men desværre ingen på land. Vejret var en smule hårdt til at starte med, og det vanskeliggjorde fiskeriet en del. Både fordi pladsen består af store flade kalkplader, som ikke er rare at stå på, når bølger skvulper ind over, og pga. af vinden. Længere oppe ad dagen kom solen, og vi rykkede tættere på kysten og fyret, og her kom der 2 havørreder, 1 regnbueørred, samt et par fine sej på mellem 40-50 cm på land. Og mens de blev beundret, blev der tændt op i grillen til en pølse ved vandkanten. Sæsonens anden tur gik til Skagen Nordstrand for at fiske efter havbars. Så den 16. juni kørte hele 18 af foreningens medlemmer til Skagen, for dog at finde ud af, at nordsiden ikke var fiskbar pga. vind, bølger og grumset vand. Så en plan ”B” måtte der til.

Så turen gik herefter til det Grå Fyr, hvor der var læ og solen i ryggen fra en klar himmel. Fiskeriet var ikke den store succes, men én fjæsing, et par hornfisk og en mistet havørred. Men igen var det ikke noget en tændt grill ikke kunne gøre noget ved. Denne sæsons sidste tur var en Havtur med MS Tinker fra Hirtshals. Turen startede allerede om torsdagen, selvom vi skulle sejle lørdag, for turen blev sat til klokken 06:00 i stedet for 08:00 pga. vejret. Lørdag den 5. september mødte vi 9 friske mand op og var klar i båden. Da vi rundede havneindsejlingen var vi alle glade for den søsygepille vi havde taget. Det tog over en halv time at sejle et par kilometer ud til fiskepladen, og man var nødt til at stå på agterdækket for ikke at blive fuldstændig oversprøjtet i vand. Vi startede lidt skeptiske fiskeriet i dønninger, der var mellem 1 til 2 meter høje, hvis ikke mere. Men det viste sig, at der var godt med fisk, hvilket også overraskede skipper. Når man først havde fået styr på at fiske med en hånd og holde i rælingen med den anden, kunne man som nok fiske. Alle havde fisk med hjem, og der blev fanget torsk, makrel og en enkelt lyssej. Den største torsk var omkring 3-4 kg, og dem var der faktisk et par stykker af, så stor tilfredshed i båden, selvom halvdelen af mandskabet på


et tidspunkt måtte se sig slået af bølgerne. Havørreddagen 2015 blev ikke helt som forventet, både fordi præmiefordeling var blevet ændret til et præmielodsprincip, men også fordi kortsalget online lige pludselig blev opsagt. Det bemærkede du forhåbentlig ikke, og på trods af dette var det en fin dag. I skrivende stund er der endnu ikke overblik over, hvor mange deltagere der var. Men alle forudsætninger for en god fiskedag var til stede for de fremmødte. Dagen startede med en klar morgen og smuk solopgang, med solskin helt oppe af dagen og rigtig varmt selvom vi skrev den 27. september. Den største

fornøjelse ved dagen var ikke vejret, men at vi for første gang kunne holde havørreddagen i det nye klubhus på Spejlborgvej, som mange af de deltagende endnu ikke havde set. Jeg håber at klubhuset kan danne ramme om endnu en fantastisk havørreddag næste år og ikke mindst klubaftenerne hen over vinteren. Fra tur og arrangement skal det lyde, at det var en fornøjelse at arrangere arrangementer, hvor opbakningen var så stor som i denne sæson, samt et ønske om gentagelse i det nye år. Stor tak! Mvh. Martin Rubæk

Blad- og hjemmesideudvalget Igen i 2015 er bladet udkommet på hjemmesiden samt sendt til de der har ønsket dette. Vi har fået en facebook side op at køre, således at det, for nogen, er lettere at blive påmindet om, at bladet er udkommet og klar til at læse, samt informationer om hvad der sker i foreningen er hurtigt tilgængeligt. Det er stadig svært at få nye sponsorer til bladet, men vi fortsætter med at forsøge. Vi vil også gerne minde om, at bladet er medlemmernes blad, og vil derfor gerne opfordre folk til at skrive historier og sende billeder fra vores fiskevand. Såfremt man er nervøs for korrektur, stavning og andet, er vi i udvalget mere end villige til at gen-

nemlæse og rette til, såfremt det ønskes. Der skal lyde en stor tak til Lars Jakobsen for hans store arbejde som redaktør af bladet. Vi vil også gøre opmærksom på, at det stadig er muligt at få bladet tilsendt, men det kræves at man retter henvendelse til bladudvalget. De der allerede er tilmeldt denne ordning behøver ikke at rette henvendelse. Hjemmesiden har i 2015 ikke undergået de store forandringer. Der bliver stadig arbejdet bag kulliserne, men det er primært småændringer der sker. Onlineslaget har gået forrygende godt, men desværre valgte vores udbyder af netbetalingsløsninger at opsige deres aftale, lige op til havørreddagen, hvor-


for det igen i år, ikke var muligt at tilmelde sig til havørreddagen via hjemmesiden. Det har også betydet at vores dagkortsalg ikke har virket siden midten af september. Vi har dog fået en ny udbyder og onlinesalget er igen aktivt. Man kan nu også bruge diverse Mastercard foruden Visa/Dankort. For at gøre dagkortssalget endnu mere tilgængeligt, vil vi fra næste sæson

opsætte ”QR-koder” på strategiske steder langs vores fiskevand. Det er en lille stregkode som kan scannes vha mobiltelefoner som leder en direkte til dagkortssalgssiden. Igen i år skal der lyde en stor tak til Søren Nørnberg som hurtigt og seriøst opdatere hjemmesiden når vi ønsker det, samt for hans store tålmodighed med de mange ændringer og forespørgsler han har fået i det forløbne år.

Generalforsamling 2016 Hermed indbydes til ordinær generalforsamling i Brønderslev Lystfiskeriforening mandag d. 22. februar 2016 kl. 19.00 i klubhuset på Spejlborgvej 5 i Brønderslev. Hvis man ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formanden i hænde senest d. 15-2-2016. Dog skal forslag til lovændringer være indsendt senest 1. november. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. (Se beretnin gerne i Gællespalten december 2015). 3. Regnskab og status. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af formand. (Jens Andersen afgår efter tur). 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Samuel Sonne, Martin Rubæk og Peter Kristensen afgår efter tur. 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af 2 revisorer. 9. Valg af én revisorsuppleant. 10. E.v.t. Vel mødt til generalforsamlingen. Pbv. Jens Andersen


Kontingent 2016 Kontingent satserne for 2016 er af bestyrelsen fastsat til følgende:

Junior: Pensionister: Senior: Familie:

665.- kr. 665.- kr. 865.- kr. 1365.- kr.

indskud 0.-kr indskud 50.- kr. indskud 150.- kr. indskud 150.- kr.

Vigtigt fra DSF Danmarks sportsfiskerforbund forsøger i øjeblikket at få styr på alle medlemmer, da der er et stort rod i medlemmernes egenregistrering, derfor denne bøn fra DSF. Alle medlemmer skal gå ind på www. sportsfiskeren.dk herefter logge ind på “min side” og rette alle sine personlige oplysninger. Selv om du sikkert mener at dine oplysninger nok er rigtige, så tjek det lige for en sikkerheds skyld. Hvis ikke forbundet har de rigtige oplysninger, kontakter de foreningens kasserer (i dette tilfælde undertegnede) for at få de rigtige oplysninger og herefter skal jeg til at kontakte og rette medlemmerne. Det er nu en gang lettere hvis hvert medlem tjekker og retter deres egne oplysninger. Du logger ind med dit medlemsnummer samt password og har du glemt dit password, trykker du bare på “nyt password” og bestiller et nyt, det kan alle finde ud af.

Tjek din fødselsdato –mange er registreret med fødselsdatoen 01-01-01 hvilket ikke stemmer overens med eksempelvis en senior. Tjek din adr –måske er du flyttet efter du blev medlem Tjek din mail adresse -vigtigt Tjek dit tlf nr –mange har fået nyt nr. Tjek dit konto nr –skal bruges ved tilbagebetaling af dobbelt kontingent. Venlig hilsen Olfert Morville Kasserer Brønderslev Lystfiskeriforening


Affald ved åen..! Et medlem kom og afleverede dette affald som var efterladt ved Ryå, hermed en opfordring til alle om ikke at efterlade affald ved fiskevandet. Husk det er landmandens jord du færdes på.

Gydningen godt i gang Fredag d. 6-11-2015 var jeg ved gydepladserne i Klavsholm å. Her var der mange og store havørreder i gang med at gyde ved Glinvad bro. Det samme gjorde sig gældende nedstrøms Hellumvej, medens der ved anlægget i Hjallerup endnu ikke var nogen akti-

vitet. Der var heller ikke nogen leg i gang i Hellum bæk ved Hellum Møllesø. Omkring samme tidspunkt er der set adskillige fisk på leg ved gydepladserne ovenfor Sdr. Mølle i Nørre å.


Der var heller ikke nogen aktivitet i gang i den lille Skovsgårds bæk, hvor der plejer at være den tætteste yngelbestand i vores vandløb. Ved sidste års optælling af gydegruber var der på de strækninger, hvor der sædvanligvis er mange gydebanker, slet ingen. Ved elfiskeriet i forbindelse med revisionen af udsætningsplanen fandt vi ingen yngel heroppe, hvor der plejer at være mange. Derfor var vi et par mand, som tog op og løsnede gruset til 18 banker. Bagefter gik vi ned gennem vandløbet indtil udmundingen i Hellum bæk. Her opdagede vi 11 større spærringer af gammel dato bestående af grene, afskårne bredplanter og sammenskredne brinker. Disse opstemninger var mellem 30-40 cm høje, og var helt upassable for fiskene. Dem fjernede vi, så fiskene igen kunne komme op i bækken. Allerede d. 14-11-2015 genbesøgte vi vandløbet. Der var kommet fisk op, og der blev set flere gydninger, så vi håber, at denne lille perle i Ryå-systemet, igen kan give et væsentlig bidrag til ørredbestanden. Vi var også d. 14-11-2015 oppe i den lille tilløbsbæk til Hellum bæk ved Kibsdal. Her fik vi åbnet for fiskenes passage, idet vi fik fjernet en hel del tagrør og nedfaldne blade, som næsten spærrede for fiskenes opgang. Der havde imidlertid ikke været helt lukket af, idet vi talte 10 gydninger mod 4 sidste år. Der var også nogle fisk på leg. Det var ellers meningen, at vi skulle have løsnet gruset ved at grave grus-

bankerne igennem, men da, der havde været gydning, opgav vi det, for ikke at skade den lagte rogn. Til næste år, må vi tidligere ud, for at lave det arbejde, som vi foretog i år. Det bliver nu spændende at se, hvor mange gydninger, som vi kan tælle op i denne gydesæson på de strækninger, som vi plejer at holde øje med. Jeg har talt med biolog Finn Sivebæk fra DTU AQUA i Silkeborg. Han sagde, at det var erfaring fra de foreninger, der som os arbejder med at lægge bækørreder ind på dambrug, at de bliver meget senere modne end havørrederne. De er ofte først klar til at gyde i januar og somme tider først i februar. Det bliver spændende at se ved gydebankeoptællingerne, om vi kan konstatere bækørredernes senere leg. Vi har ellers lagt bækørredmoderfisk ind på dambruget siden 2002, men har haft problemer med at få dem til at blive modne, hvorfor de er blevet genudsat sammen med havørrederne i november/december. I år bliver de imidlertid holdt i dambruget til sent i januar. Så må vi håbe, at vi får mere rogn ud af dem end tidligere. Jens Andersen.


AnnonseDK_A5_raised.pdf

1

14.10.15

10:48

KOM OG TEST DE BANEBRYDENDE INNOVATIONER ArcticSilver er Skandinavisk innovation, som tilfører nye produkter ind i fluefiskerens verden. Kom ind til os og test verdens mest innovative fluestang. Free-Flex konseptet har fået 10 gange topscorer fra magasiner og profiler i miljøet lige sinden lanceringen. Free-Flex er en autentisk innovation, som tager udgangspunkt i fysikken og det fungerer rigtig godt. ArcticSilver lancerer nu endnu en stor nyhet: Micro-Diameter liner, som er langtkastende på grund af tynd diameter og dermed mindre luftmodstand. Kombinationen af Free-Flex og Mircro-Diameter skal bare opleves. De 2 banebrydende innovationer komplementerer hinanden og giver fluefiskeren en helt unik oplevelse. Kom ind i butikken! Vi har demosæt klar, som du kan teste. Velkommen C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jægeren & Lystfiskeren Maren Turisgade 6 9000 Aalborg Tlf 98139400 www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk


Gællespalten december 2015  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening december 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you