Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Søens dag d. 16. april

Kom og vær med til en hyggelig arbejdsdag ved Kraghede søen.

Maj tur 2016

1. maj åbner Kraghede søen.

Marts 2016 Årgang 44 nr 1


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail123.dk Kasserer: Lars Jakobsen Lærkevej 9, 9440 Aabybro Tlf. 26 28 75 07 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavensonne@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 29 11 28 42 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Martin Rubæk Vråvej 905, 9760 Vrå. Tlf. 20 73 27 05 / rubaek-martin@live.com Suppleanter: Kjeld Brandter Carsten Cristensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Carsten Christiansen 40 47 23 65 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Rolf Dahl 98 82 24 63 / 30 82 25 63 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Udlægning af gydegrus i samarbejde med junior afdelingen og vandplejeudvalget.


Formanden har ordet... Så er sæsonen gået i gang. Vi håber, at den må blive ligeså god som den forrige både med hensyn til fangne fisk, men også med det naturlige tillæg af ørreder i de små vandløb oppe i systemet. Der har været en forurening med byspildevand på det værst tænkelige sted, nemlig i Klavsholm å på den flotte gydestrækning nedenfor anlægget i Hjallerup. Efterfølgende ser det heldigvis ud til, at der grundet den kolde periode, hvor uheldet skete, ikke er sket nævneværdig skade på fiske- og dyrelivet i bækken. (Se andetsteds i bladet). Der har aldrig været så megen gydning i vores å som i år. Der er blevet optalt 488 gydegruber. Det er langt det største antal nogensinde. Som noget glædeligt har der været 32 gydninger på Kjølskegårds strækning. Sidste år var der 1. De store regnmængder har spulet meget af det gamle gydegrus fri for sand, og ørrederne har straks kvitteret med at benytte det. På trods af meget mørkt vand, lykkede det at tælle 28 gydebanker på strækningen i Nørre å ved Hjermitslevgård. Heraf var de 4 gravet i muslingebanker i åen. Olfert Morville har af arbejdshensyn set sig nødsaget til at stoppe som kasserer i BLF. Vi siger Olfert tak for

det store arbejde med at klare medlemsregistreringen og holde styr på foreningens pengesager. Olfert tilført foreningen mange nye idéer og har været en stor arbejdskraft ved mange af foreningens projekter. Vi siger Olfert en stor tak for indsatsen og håber, at vi stadig kan trække på hans viden og arbejdskraft i fremtiden. Lars Jakobsen har overtaget kassererposten. Vi ønsker ham velkommen og glæder os til at arbejde sammen om foreningens drift. Af hensyn til korrekt medlemsregistrering bliver vi nødt til at opdatere alle medlemmernes fødselsdatoer, telefonnumre og mailadresser. Desuden skal der arbejdes en del sammen med sekretariatet i Danmarks Sportsfiskerforbund for at få en mere gnidningsløs registrering af vores medlemmer. Vores mangeårige medlem og formand for Nedre Ryå Sammenslutningen Peter Kristensen valgte at gå af. Han har haft stor betydning for kontakten til lodsejerne og har været en god mand for fisk og fiskere i den nederste del af Ryå. Han blev i bestyrelsen afløst af Per Tofting, som blev indsat som det ene af BLF´s medlemmer i SNR´s bestyrelse. Vi kvitterede for Peters store arbejde for fiskerne i SNR ved at udnævne


ham til æresmedlem af Brønderslev Lystfiskeriforening. Carsten Christiansen og Rolf Dahl har valgt at takke af som fiskeriopsynsmænd. Vi takker for deres indsats for ordentlige forhold ved fiskevandet. De bliver afløst af Ebbe Dissing og Lars Jakobsen.

slag til Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres om at presse mere på overfor DTU AQUA for at få dem til at udarbejde vejledninger i, hvordan man kan genskabe bækørredbestandene i vores vandløb. P.b.v. Jens Andersen.

BLF har sammen med de andre Nordenfjordske foreninger indsendt for-

Søren • Camilla •

John • Kirsten • John K • Carl

GN

VA G

Tillid gennem 25 år

Frederikshavnsvej 58, Hjørring, tlf. 98 90 15 11 Østergade 123, Brønderslev, tlf. 98 82 57 11 Gørtlervej 3, Pandrup, tlf. 98 24 64 66 Sæby Landevej 396, Tårs, tlf. 98 95 83 11 Nørregade 1, 9870 Sindal, tlf. 98 93 51 57 9850 Hirtshals, tlf. 98 94 43 66 www.baggesen.dk

T


Maj-Tur 1. MAJ 2016

I lighed med tidligere år afholder Brønderslev Lystfiskerforening geddekonkurrence, den første søndag i maj, og åbner Kraghede sø for fiskeri. Konkurrencen starter kl 8:00 og der er sidste indvejning kl. 15:00, hvorefter der er præmieoverrækkelse med mange fine præmier. Hold øje med hjemmesiden, her vil præmielisten blive offentliggjort. Som sædvanlig vil der også være masser af fine lodtrækningspræmier

Undervejs kan der købes øl, vand og pølser. Der er også mulighed for køb af skaller (Overskud fra salg af skaller går til juniorafdelingen)

Pris:

Senior 60,00 kr. – Senior der ikke er medlem af BLF skal indløse dagkort Junior 30,00 kr.

Arrangør: Juniorafdelingen, Brønderslev Lystfiskeriforening


Søens dag d. 16. april Hvert år inden åbningen af Kraghede søen, afholdes der arbejdsdag, kendt som Søens dag, hvor træer tilskæres, stier vedligeholdes, broer efterses, borde-bænke sæt repareres osv. Til alle medlemmer, der deltager og giver en hånd med, at gøre Kraghede søen klar til årets mange besøgende, serveres der rundstykker og basser inden arbejdet går i gang (medbring selv en termokande med kaffe/the).

For at vi har redskaber, værktøj og rundstykker nok til alle bedes du tilmelde dig Søens dag til: Carsten på 40 47 23 65 Slå på tråden og fortæl hvor mange I kommer for at give en hånd med.

Vi mødes ved Kraghede søen kl. 9:00, lørdag d. 16 april.

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgnvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Tom Thomsen vælges 2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. Formandens tillægsberetning: JJeg skal henvise til min beretning i decembernummeret af Gællespalten, men der er sket ydereligere ting siden den beretning blev skrevet i november. Det er lykkedes os at få Ebbe Dissing og Lars Jakobsen til at overtage arbejdet som opsynsmænd efter Rolf Dahl og Carsten Christiansen. Vi siger tak for indsatsen gennem årene til de afgående opsynsmænd. Efter en menneskealders arbejde som Brønderslev Lystfiskeriforenings repræsentant og formand i Nedre Ryå Sammenslutningen ønskede Peter Kristensen at takke af. Han blev på SNR´s repræsentantskabsmøde d. 1. februar udnævnt til æresmedlem af Brønderslev Lystfiskeriforening som påskønnelse for de mange års arbejde for fisk og fiskere i den nedre del af Ryå. D. 24-1-2016 blev vi gennem avisen klar over, at der havde været forurening med spildevand i Klavsholm å fra Hjallerup by. En hovedpumpe og et varslingssystem var brudt ned og havde ubemærket i nogle dage, via et overfaldsbygværk, sendt spildevand ud i åen. Vi tog straks ud for at se på forholdene, men fandt ingen døde fisk, men

heller ikke nogle levende. Til gengæld var der nu også oliefilm på vandoverfladen. Det viste sig ikke at kommer fra rensningsanlægget, men fra nogle parkeringspladser i industrianlægget i Hjallerup. Der var ikke store mængder olie, og dagen efter var det løbet af med smeltevandet. Kommunens miljømedarbejder var dagen efter ude for at se på smådyrslivet i bækken. Nedenfor udløbet var halvdelen af tanglopperne døde, men allerede 150 m nedstrøms kunne han ikke se døde smådyr, så vi håber, at vi slap heldigt denne gang. Det er forunderligt, at alarmsystemet ikke er bygget op på den måde, at der er dobbelt sikkerhed for alarm ved uheld. Vi er endvidere af Brønderslev Forsyning blevet lovet ved fremtidige uheld straks at blive kontaktet. For at skaffe mere bækørredrogn prøvede vi at holde moderfiskene længere i dambruget. Det viste sig som en god idé, idet langt flere blev modne. Det betød, at vi med samme antal fisk som tidligere fik indvundet 1 liter bækørredrogn. For eftertiden holder vi bækørrederne længere tid i dambruget før sidste strygning. Herved håber vi at kunne få mere bækørredrogn end vi plejer. Oppe i de små vandløb har der været små fisk på leg her sent i januar måned. Det tror vi er bækørrederne, som bare i naturen gyder senere end havørrederne. I den forbindelse er det meget


vigtigt, at foreningen kontrollerer, om opgangsforholdene i de små bække er i orden og ikke er spærret af grene og andre materialer. Til Danmarks Sportsfiskers kongres har vi sammen med de andre Nordenfjordske foreninger stillet forslag om, at DSF skal presse mere på overfor DTU Aqua, således at de skal lave mere forskning i bækørredernes biologi, så de i udsætningsplanerne kan komme med konkrete anvisninger på, hvordan foreningerne kan arbejde for at genskabe bækørredbestandene i vore vandløb. Den naturlige gydning bliver vigtigere og vigtigere for vores ørredbestand. Der er i år optalt 488 gydninger. Det er det største antal nogensinde. I den forbindelse er det vigtigt at holde gydebankerne ved lige med rensning, men også med udlægning af nyt gydegrus. Der er i år blevet brugt en del penge på alle de ekstra aktiviteter. Vi skal nok regne med at drosle ned til normalt aktivitetsniveau, og derved kommer vi selvfølgelig også til at mindske pengeforbruget. Til slut en gentagelse af takken til alle aktive medlemmer og samarbejdspartnere for indsatsen i det forgangne år. Sp: Hvor tit bliver alarmerene i rensningsanlægget kontrolleret? Sv: jævnligt. Sp: Hvordan er bestanden af bækørreder i Klausholmå efter den tidligere forurening. Sv: der ligge ikke nogen undersøgelser, men i 2015 er der lavet bestandsana-

lyse hvor vi afventer rapporten. El-fiskeriet gav i 2015 følgende resultat: Der blev fanget 121 havørreder og 18 bækørreder samt 4 gedder på i alt 1 ture. Der var så mange moderfisk, at vi havde tilstrækkeligt, til avlsarbejdet, så el-fiskeriet blev stoppet, da vi kom til Ålborgvej. Gennemsnitsstørrelsen af hunnerne var 49,9 cm, hvilket er ca. det normale. Der blev indvundet 12 l rogn og 1 bækørredrogn. De strøgne eller ikke modne 131 moderfisk er genudsat ved Jerslevbro i Ryå. Der blev fanget 4 gedder, som blev udsat i Kraghede søen. Det viste sig, at ved at holde bækørredmoderfiskene længere i dambruget, så blev flere af dem modne, end vi plejer at se. Det gav i år mere bækørredrogn. Der skal herfra igen lyde en tak til de aktive medlemmer ved el-fiskeriet, udvalgsmedlemmer og dambruger Peter Holm for et godt samarbejde i årets løb. Lodsejer-, Blad og hjemmeside udvalgets tillægsberetninger. Det er lykkedes at skaffe tre ny annoncører til Gællespalten. Disse opvejer så godt og vel indtægtstabet fra de annoncører vi har mistet. Tur og arrangementsudvalgets tillægsberetning. Der er arrangeret en kyster til Djursland i april samt en i juni. Der er et fint fremmøde til klubaftener og der er lavet en kageordning.


Juniorudvalgets tillægsberetning takker for hjælp i årets løb. Der er hængt en kalender op så man kan komme med på diverse juniorture såfremt man ønsker det. Sp: hvormange juniorer er der Sv: ca 12 -15 aktive. Sp: kommer der nye til Sv: der er en lille udskiftning. Materialeudvalgets tillægsberetning Der er pillet loft ned i de gamle klublokaler. Beretningerne er enstemmigt vedtaget. 3. Regnskab og status. Regnskab enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet 5. Valg af formand. (Jens Andersen afgår efter tur). Jens genvalgt. 5a. Valg af ny kasser for et år. Olfert træder tilbage. Lars Jakobsen bliver valgt som ny kasser for et år.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Samuel Sonne, Martin Rubæk og Peter Kristensen afgår efter tur. Alle genvalgt. 7. Valg af 2 suppleanter. Kjeld Brandter og Carsten Cristensen. 8. Valg af 2 revisorer. Preben Frederiksen og Søren Nielsen 9. Valg af én revisorsuppleant. Kristian Nielsen 10. E.v.t. Sp: skal Ryå nu graves op? Sv: COWI har lavet en opmåling af åen. Alle de tiltag der er lavet omkring Ryå har indtil videre ikke hjulpet mere end 1cm vandsænkning. Roser fra medlemmerne for det nye klubhus. Rasmus (junior) fik en mindre erkendtlighed for sin indsats ved renovering af klubhuset. Kan bogen ”Ryå” købes til klubhuset.

- Vi gør noget EXTRA ud af din bolighandel! dering! GRATIS salgsvur en Få · s! hu t di Vi kan SÆLGE

Bredgade 76 • Brønderslev • Tlf. 7220 6660 - 2030 1150 • www.westergaardbolig.dk


Peter Kristensen er udnævnt til æresmedlem af BLF Mange af vores medlemmer kender sikkert ikke Peter Kristensen, men han har i en menneskealder været Brønderslev Lystfiskeriforenings ene repræsentant i Nedre Ryå Sammenslutningens bestyrelse, hvor han i mange år har været formand for sammenslutningen. Derfor har vi ikke fysisk set så meget til Peter, men hans arbejde har vi mærket meget til, idet han har stået for ordnede forhold for fisk og fiskere i Ryå på strækningen fra Den Hvide Bro til udløbet i Limfjorden ved Haldager. Peter Kristensen ønskede at takke af som medlem af Nedre Ryå Sammenslutningens bestyrelse og blev på repræsentantskabsmøde d. 1. februar udnævnt til æresmedlem af Brønderslev Lystfiskeriforening for sit mangeårige, store og værdifulde arbejde som repræsentant for BLF i Nedre Ryå` bestyrelse.

Peter har formidlet samarbejdet mellem de 3 hovedforeninger i SNR på bedste vis, hvor lokal forankring bl.a. til lodsejerne omkring den nedre del af Ryå har været en vigtig rettesnor for hele Peters arbejde. Peter har været en stor drivkraft og et vigtigt samlingspunkt om at skabe gode forhold for lystfiskerne i Ryå. Hans vindende væsen har gjort ham til en god fiskekammerat. Vi siger Peter tak for hans langvarige og store indsats, og vi håber at se Peter ved fiskevandet i fremtiden. På BLF´s vegne Jens Andersen


Forurening af Klavsholm å Der har været en forurening med kloarkspildevand på et af de mest kritiske steder i Klavsholm å, nemlig lige midt på den flotte gydestrækning ved anlægget i Hjallerup. Det var en alarm i kloarksystemet, som fejlagtigt sendte besked til rensningsanlægget, at alt var i orden, men af en eller anden uransagelig grund havde den også stoppet hovedpumpen, som sendte spildevandet til rensningsanlægget, hvorfor det løb over overfaldsbygværket og ud i Klavsholm å. Efter nogle dage syntes man på rensningsanlægget, at der kom for lidt spildevand, hvorfor man opdagede fejlen. Der er nu blevet sat et større udredningsarbejde i gang for at undgå sådanne fejl i fremtiden. Miljøafdelingen i Brønderslev Kommune var hurtig ude at se på forholdene, og det viste sig, at halvdelen af

tanglopperne lige nedenfor udløbet var døde, medens de havde overlevet 150 m længere nedstrøms. BLF har efterfølgende været ud at se på forholdene, og vi har set mange små ørreder og ingen døde, så der er nok ikke sket nogen videre skade. Det kan vi sikkert takke det kolde vejr, hvor der ikke er så stor iltforbrugende omsætning, som hvis der havde været varmere. Vi har fået en god redegørelse for uheldet fra Forsyningen, og vi er blevet lovet, at hvis der i fremtiden sker uheld på rensningsanlæggene, vil vi blive adviseret hurtigt, da det er vigtigt for os at være hurtigt ude for at kunne bedømme skadens omfang og for at samle beviser til en e.v.t. erstatningssag. Jens Andersen


Særlige Bestemmelser 2015 I Brønderslev Lystfiskeriforenings fiskevand er der i Ryå, Nørreå og Kraghede søen indført nye: Særlige bestemmelser, som lystfiskerne skal overholde for at bevare forholdene så gode som mulige for foreningens medlemmer. Det er især på fredningstider og mindstemål, der er sket ændringer. De nye særlige bestemmelser træder i kraft til 1. marts 2015. 1. Mindstemål i BLF´s fiskevand: Havørreder: 40 cm. Bækørreder: 35 cm. Laks: 40 cm. Gedder i Kraghede søen: Der må hjembringes 1 gedder mellem 65 og 80 cm pr. dag. Gedder i åen: 40 cm. Gulål: 45 cm. 2. Fredningstider i BLF´s fiskevand: Laks og ørreder: 16. november- 1. marts. Nedfaldsfisk er totalfredet. Gedder i Kraghede søen: 1. april – 1. søndag i maj. (Dagkort til åen gælder ikke til Kraghede søen i denne periode). Ørrederne er pga. gydning fredet i Nørre åen på strækningen: Saltumvej til Sdr. Mølle i perioden 1. oktober - 1. marts. Der må dog el-fiskes efter moderfisk.

Både fredningstider og mindstemål er udvidet i forhold til ferskvandsfiskerilovens bestemmelser. 3. Øvrige bestemmelser: Ved medefiskeri (ormefiskeri) efter ørreder må der ikke anvendes mindre krogstørrelser end 2/0. (Bestyrelsen henstiller til, at man genudsætter fangne bækørreder). I foreningen fiskevand må der højst hjembringes 3 ørreder pr. mand pr. fiskedag. Ved fiskeri i Kraghede søen må der højst hjembringes 1 gedder pr. fiskedag (Dog henstiller bestyrelsen, at man genudsætter gedderne i søen). Der må kun fiskes med én stang ved åen. I Kraghede søen er det dog tilladt at fiske med én stang og én stang til fangst af agnfisk. I Kraghede søen må man på eget ansvar fiske med flydering. Dog har landfiskere fortrinsret, og flyderingsfiskerne skal udvise hensyn til landfiskerne. Hunde må ikke medtages ved foreningens fiskevand. Ved Kraghede søen skal hunde holdes i snor.


4. Færdsel ved fiskevandet: Når du færdes ved BLF´s fiskevand, så husk, at du går på en anden mands ejendom. Du skal derfor respektere skiltning og anden anvisning. Du må ikke beskadige hegn og afgrøder, og du skal holde dig til stien langs åen. Du må ikke efterlade affald (f.eks. snøre, kroge papir, flasker m.m.), og du skal efterlade fiskevandet, som du gerne vil se det igen, således at vi stadig kan have et pænt fiskevand og et godt forhold til lodsejerne.

Du skal følge parkeringsanvisningerne, og din parkering må ikke være til gene. Fisketegn og medlemskort skal fremvises på forlangende. Bestyrelsen.

Junior aktiviteter, forår D. 3. marts: Klubaften på Hedegaardskolen 19:00 - 21:00 D. 10. marts: Blink fremstilling v/Tim 19:00 - 21:00 D. 17. marts: Klubaften m/grejtjek 19:00 - 21:00 D. 20. marts: NM Uggerby å 08:00 - 16:00 D. 31. marts: Klubaften m/fluekast 19:00 - 21:00 D. 2. april: Tur til Egholm 07:00 - 16:00 D. 14. april: Klubaften m/gruppearbejde 19:00 - 21:00 D. 17. april: NM Bouet 08:00 - 16:00 D. 28. april: Klubaften 19:00 - 21:00 D. 30. april: Fangst af skaller til Maj-tur 13:00 - 18:00 D. 1. maj: Maj-tur 08:00 - 15:00 D. 8. maj: NM Sjørup (Gedde sø) 08:00 - 16:00 D. 12. maj: Klubaften, vi laver jig hoveder 19:00 - 21:00 D. 15. maj: Lystfiskeriets dag D. 21. maj: Hornfisketur til Limfjorden 08:00 - 14:00 D. 26. maj: Klubaften, tur til hemmeligt sted ..:.. - ..:..


NYHED 2016

Guideline Laxa Waders 4-lags nylon stof Vandtæthed: 20.000 mm Åndbarhed: 5000 g/m2/24hrs

Normalpris 2499,- Nu 1599,-

Guideline Kaitum Waders Forbedret pasform Vandtæthed: 20.000 mm Åndbarhed: 3000 g/m2/24hrs

Normalpris 1799,- Nu 999,-

SPAR PENGE PÅ ÅRETS NYESTE MODELLER! *TILBUDDENE GÆLDER TIL OG MED DEN 1. MAJ 2016


Gællespalten 2016 marts  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening marts 2016

Gællespalten 2016 marts  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening marts 2016

Advertisement