Page 1

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

December 2016 Ă…rgang 44 nr 4


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail123.dk Kasserer: Lars Jakobsen Lærkevej 9, 9440 Aabybro Tlf. 26 28 75 07 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavensonne@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Carsten Christiansen Langelandsgade 17, 9700 Brønderslev Tlf. 40 47 23 65 / j.c.c@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 29 11 28 42 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Martin Rubæk Vråvej 905, 9760 Vrå. Tlf. 20 73 27 05 / rubaek-martin@live.com Suppleanter: Kjeld Brandter Carsten Cristensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Ebbe Dissing 61 34 90 99 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Lars Jakobsen 26 28 75 07 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Mariager fjord fluefiskeri i september. Fluekaster: Kent Korgaard Hansen med smalle aerodynamiske linebuer kastet i en let modvind. Fotograf: Lars Jakobsen


Formanden har ordet... Det har været en noget begivenhedsrig periode siden sidste nr. af Gællespalten. Det lykkedes at få lov til at el-fiske på strækningen lige nedstrøms Jerslev Bro, men det passede desværre ikke ind i planen for el-fiskeriet, så denne strækning blev ikke benyttet i år. Der blev efter en del års pause el-fisket på strækningen Ø. Hjermitslev til Manna. Der blev fanget mange store moderfisk, så allerede efter 1. el- befiskning haved vi nok hunner, men vi manglede nogle hanner og mange flere bækørreder. Derfor er det planlagt, at vi for første gang skal el-fiske højere oppe i Ryå fra Bjergbakkevej til Jerslev Bro. Denne tur blev imidlertid grundet jagt i sidste øjeblik flyttet til Nørre å fra Tolstrupvej til Saltumvej. Det bliver spændende at se resultatet af denne befiskning. Desværre har vores dambruger Peter Holm meddelt, at han vil stoppe med at producere udsætningsfisk til foreningerne, hvis han ikke får en række økonomiske krav igennem overfor Fiskeplejen. BLF og de andre foreninger har forsøgt at få Fiskeplejen og Peter Holm til at finde en løsning på problemerne, men det ser ikke ud til at kunne lykkedes. Derfor skal vi formentlig til at finde et nyt sted at få vores fisk opdrættet. Det bliver nok en næsten umulig opgave med de mange ned-

lagte dambrug i vores område. Vi kan nok se frem til, at det bliver en hård nød at knække. Stoppet i produktion af udsætningsfisk kan få katastrofale følger for fiskebestandene her i Vendsyssel. Det kan blive en trussel mod foreningernes eksistens, hvis vi ikke har noget at fiske efter. Vi må have gang i udlægningen af gydegrus, selvom vi har brugt de fleste egnede steder. Det er imidlertid slet ikke nok til at erstatte udsætningerne, så det ser i øjeblikket sort ud. De to små bække ved Hellum, som vi plejer at gøre klar til gydningen er igen i år blevet sat i stand. Så må vi håbe, at ørrederne stadig vil benytte dem. Jægerne hos Knud Thing var meget bekymrede over, at vi havde fået lov til gå ned over marken på sydsiden af åen. Der kunne let ske en vådeskudsulykke. Derfor har vi lavet en aftale om, at fiskeriet er lukket i bukkejagten (16/515/7). Herefter må man fiske på begge sider af broen på nordsiden af åen. På sydsiden må der fiskes nedstrøms. Man skal huske at hejse markeringsbøjen på masten ved broen, før man gå i gang med at fiske. Man skal huske at hale den ned, når fiskeriet slutter. Man skal også benytte et orange hattebånd, som hænger på masten. Husk at hænge det tilbage efter brug.


Man kan komme ned til vandet fra Hvishøjvej. Her skal svinges mod syd ad Gammel Hvilshøjvej. Efter et stykke vej møder man et skilt, som viser vejen mod åen. Man skal parkere på forhøjningen ved gyllebeholderen. Herfra skal man gå ned gennem sprøjtesporet til åen.

Jeg skal på bestyrelsens vegne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Lad os håbe, at fiskeriet bliver ligeså godt i 2017 som i år. P.B.V. Jens Andersen.

Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet en del om på deres kontingentsatser. Det betyder bl.a. at juniorerne bliver kontingentfri i forbundet. Derfor kan vi nedsætte juniorernes kontinget fra næste år.

www.baggesen.dk

GN

VA G

T


Indkaldelse til generalforsamling Der indbydes hermed til generalforsamling mandag d. 30. januar 2017 kl. 19.00 i klublokalet på Spejlborgvej 5, 9700 Brønderslev. Hvis man ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen skal forslagene være formanden i hænde senest mandag d. 23-1-2017. Lovændringsforslag skal dog være fremsendt senest 1. november. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. 3. Regnskab og status. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af kasserer. (Lars Jakobsen afgår efter tur). 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Gert Kristensen afgår efter tur. Carsten Christiansen afgår og modtager ikke genvalg). 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af 2 revisorer. 9. Valg af én revisorsuppleant. 10 E.v.t.

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgnvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Formandens beretning 2016 har været et år på både ondt og godt år for Brønderslev Lystfiskeriforening. Der er kommet en del trælse ting, som Brønderslev Lystfiskeriforening slet ikke har haft nogen indflydelse på, men konsekvenserne er gået ud over os. Der var i foråret en voldsom debat om landbrugspakken, hvor ministeren måtte gå af pga. urent trav. Landbrugspakken lagde op til så mange miljøforringelser, at Naturfredningsforeningen med mange miljøorganisationer herunder Danmarks Sportsfiskerforbund som medunderskrivere sendte en klage til EU, idet man mente, at landbrugspakken overtrådte en række EU-regler. BLF kendte slet ikke noget til den sag, men en lodsejer meddelte, at foreningen ikke længere måtte benytte hans fiskevand ved Ryå å mellem Jerslev Bro og Ålborgvej; heller ikke til elfiskeri eller til passage til andet fiskevand. Han skulle også nok snakke med andre lodsejere. Det førte til, at vi fik endnu en aflysning af fiskeri ved Jerslev Bro. Her har vi dog fået lov til at el-fiske. BLF finder det uacceptabelt og uretfærdigt, at foreningen skal tages som gidsel uden at have haft noget som helst med sagen at gøre. Jægerne hos lodsejer Knud Thing, som har jord i samme område, har været bekymret for risikoen for jagtulyk-

ker, når lystfiskerne skulle gå ned over markerne til åen. Der er blevet lavet en aftale med med Knud Thing, jægerne og BLF, hvordan vi minimerer risikoen, når vi fisker og andre går på jagt. (Se BLF´s hjemmeside). Heldigvis har vi i samme periode fået noget mere fiskevand i Klavsholm å end vi har mistet i Ryå. Det er et dejligt område både til bækørreder, men også til havørreder, selvom åen er lille. Vores dambruger gennem mange år Peter Holm har opsagt aftalen om at lave fisk til de 11 foreninger, som sætter ud i 37 vandløb i Nord- og Østjylland. Peter ønsker 75.000 kr. plus moms i fast beløb for hvert vandløb, hvor han skal holde fiskene adskilt fra andre vandløb. Pengene skal betales af fiskeplejen. Hvis han ikke får disse krav opfyldt, er det sidste sæson, han vil tage fisk ind til opdræt af foreningernes vildfisk. Det ser i øjeblikket ikke ud til at DTU Aqua, som står for fiskeplejen i Danmark og Peter Holm er kommet hinanden nærmere, så vi foreninger skal til at se efter andre steder at få vores fisk opdrættet, hvis det i det hele taget kan lade sig gøre. Hvis ikke ser situationen meget alvorlig ud for ørredbestanden i en lang række vandløb, hvilket også vil få store konsekvenser for foreningerne i den nordlige ende af landet. Vi står i øjeblikket som Moses ved Det


Røde Hav, idet vi ikke ved, hvordan denne sag skal finde sin løsning. Dette er også en sag, som BLF ikke har haft kendskab til eller indflydelse på, før der forelå en opsigelse fra Peter Holm. Det ser ud til, at arbejdet i vandrådsgruppen, hvor kommunen, landmænd og miljøorganisationer har arbejdet godt sammen, er nået til sin afslutning. Det virker som om, at kommunerne synes, at det er blevet for bøvlet at have de forskellige synspunkter samlet i én arbejdsgruppe. Nu holder man bare møder med landbruget om, hvordan Ryå skal behandles. Vi håber at kommunerne, når firmaet Orbicon bliver færdige med lave deres store undersøgelse i Ryå, vil genoptage samarbejdet, så alle lokalkendte kan give deres besyv med, hvordan Ryå skal behandles, således at både afvandingsinteresser og miljøhensyn kan spille sammen til glæde for alle. Vi har igennem flere år forsøgt at formå Brønderslev Kommune til at samle drivgrøden fra grødeslåningen op fra faste grødeoptagspladser. Kommunen forsøgte at genetablere optagspladsen lige nedenfor udløbet af Nørreå. Flydespærreren holdt under én time; så væltede den. Den var bygget helt forkert, så det kunne alle sige, at det ville ske. BLF havde foreslået en helt anden konstruktion, men sådan skulle det ikke være. Brønderslev Kommune begår overtrædelse af vandløbsloven, når de ikke

samler drivgrøden op, og lader den drive over så store afstande som de gør. Denne sag agter BLF at følge helt til dørs på højeste sted, hvis det bliver nødvendigt, idet drivgrøden er til skade for afstrømningen, iltindholdet i åen og dermed dyrelivet og for mulighederne for at fiske i åen. Her sidst på året foretog en landmand ved det øverste af Klavsholm å et større indgreb i ådalen på ca. 6 ha. Han gravede og planerede den stejle ådalsbrink, og kørte sandet ned på den lave beskyttede eng ganske tæt på bækken. Kommunen gik ind og standsede med øjeblikkelig virkning arbejdet, men der er allerede kommet sand ud i bækken, hvor der er fine gydepladser længere nedstrøms ved Hjallerup. Der er blevet lavet et sandfang nedstrøms afgravningen, som forhåbentlig kan tage den værste sandtransport fra de bare marker. Hvordan sagen ender, er der vist ikke nogen, som kan spå om i øjeblikket. Det ser ud til, at flere og flere laver ulovligheder i åen i håb om, at myndighederne ikke vil gribe ind. Hvorfor man tror, at man kan slippe af sted med det, er lidt svært at forstå, for lovene er jo klare. Mon det er fordi, at man i disse tider føler sig sikker på, at kommunen, som skal administrerer lovene, vil se gennem fingrene med overtrædelserne. En nabo ved foreningens grund i Dybetsgade har i år kørt haveaffald ind på vores grund og brugt den som op-


lagsplads for hans kompost. Desuden fældede han en del træer på grunden, tog træet og smed kvaset i et hjørne af vores grund. Han har lavet et stort hul i hækken, som han kan skaffe sig adgang til grunden igennem. Desuden har han i mange år haft en terrasse, som er bygget ind på vores grund. Vi har haft samtaler med naboen om at rydde op og udbedre skaderne, men sagen har endnu ikke fundet sin afslutning. Vi håber i løbet af kort tid at kunne sætte punktum for denne kedelige sag. Heldigvis er det ikke kun trælse ting, der er foregået i år. I forbindelse med vandrammeplanerne bliver der fjernet spærringer for fiskene i 11 små vandløb, så ørrederne kan komme højere op til de ovenfor liggende gydepladser. I forbindelse med fjernelsen af spærringerne bliver der lagt gydegrus ud. Vi har også restaureret gydebanker i to små vandløb, hvor der, efter vi er begyndt på det, er kommet mange gydninger til gavn for ørredbestanden. DTU AQUA vil bruge Ryå som forskningsområde til at finde ud af, hvorledes man kan forøge bækørredbestanden. Derfor blev der taget de indledende skridt med el-fiskeri i Nørreå, hvor en række bækørreder blev pit-mærket og fik klippet fedtfinne. Hvis man fanger en bækørred

uden fedtfinne, skal man genudsætte den, så biologerne kan følge bestandens udvikling. Vi havde i den forbindelse planlagt elfiskeri i Ryå fra Bjergbakkevej- Jerslev Bro, men grundet jagt, blev turen flyttet til Nørre å fra Tolstrupvej til Saltumvej. Her fanger vi bækørredmoderfisk og nogle flere havørredhanner. Ynglen bliver holdt for sig, så vi kan sætte bækørredyngel ud i småbækkene. BLF fik også den færdige udsætningsplan for Ryå. Vi skal ikke længere sætte ½-årsfisk ud, men de er så blevet erstattet af 1-års. Der er mindre nedskæringer af yngel og 1-års, medens der skal sættes flere smolt ud. Alt i alt ligner den nye udsætningsplan den gamle, så der er ikke sket nævneværdige miljøforbedringer for fiskene i hele Ryå vandsystemet i den 7-årsperiode, der var mellem de to udsætningsplaner. Danmarks Sportsfiskerforbund har ændret en del på kontingenterne i år. Det bliver bl.a. gratis for juniorer at være medlem af DSF. Det betyder, at kontingentsatsen for juniorerne er sat tilsvarende ned i vores forening. Jeg skal i øvrigt anbefale medlemmerne at gå ind på forbundets hjemmeside: sportsfiskeren.dk Her kan man læse sig til det meste, som foregår i DSF og i foreningerne i Danmark. Fangsterne har aldrig været så gode med store havørreder som i år. Mange


fisk over 5 kilo er blevet hevet op af åen i. Der er også blevet fanget mange pæne bækørreder. Der er nu en gruppe af vore medlemmer, som har genopfundet det fornøjelige tørfluefiskeri både efter havørreder og bækørreder. Det har også bevirket en medlemsfremgang i foreningen.

middag i klubhuset til en hyggesnak og en kop kaffe. Desuden laver man fisketure til især put-and take søer, hvor man stadig kan få afløb for sin lyst til at fiske. Lystfiskerkonerne mødes engang om måneden. Her hygger man sig og planlægger ture og aktiviteter.

Bortset fra nogle få, har der været stor tilfredshed fra lodsejerne side med BLF. Vi har fået megen ros for mange forskellige dele af vores arbejde. Lodsejerne ser frem til vores årlige lodsejerfest på Fårup Skovhus. Her kan vi mødes til en fornøjelig aften med god mad, underholdning, musik og dans. Vi kunne dog godt bruge flere medlemmer, som ville deltage i denne aften med vores lodsejere. Lodsejerfesten afholdes d. 4. marts 2017, så sæt kryds i kalenderen og mød op.

Også i år er der blevet slået smalle stier gennem den høje bredvegetation på 3 strækninger. Vi håber at det har været til glæde for medlemmerne.

Klubhuset på Spejlborgvej har nu været i drift i en periode. Der mangler at blive lagt nye tagplader op og efterisoleret på loftet, men så er huset også i den stand, som vi gerne vil have det. Medlemmer synes, at det er blevet godt, og vi er stolte af resultatet. Huset bliver brugt utroligt meget til vores mange aktiviteter. Det er stort set materialeudvalgets formand Carsten Christiansen med hjælp fra mange medlemmer, som har været drivkraften bag forandringen fra et ”duehus” til et flot klubhus for BLF. Mange tak for det! Pensionister mødes hver tirsdag for-

Foreningens opsynsmænd har i skrivende stund været på 91 opsynsture. Der har ikke været nævneværdige ting at bemærke bortset fra en stjålen trailer med en tømmerflåde, som blev fundet ved Sdr. Saltumbroen. Udvalgene har i årets løb haft stort aktivitetsniveau (se udvalgsberetningerne). Det er her foreningens nerve og sammenhængskraft kommer til udfoldelse. Her kan medlemmerne mødes til en lang række forskellige aktiviteter. Foruden den daglige drift i udvalgene har der været meget arbejde i forbindelse med vandrådsgruppen og Det Grønne Råd. Vi har holdt møder med kommunens embedsmænd og samarbejdspartnere i forbindelse med arbejdet for Ryå. Der har været holdt møder med Nedre Ryå sammenslutningen, og der har været en del arbejde i forbindelse med dambruger Peter Holm´s bebudede ophør med at lave


udsætningsfisk. Der har været møder med Danmarks Sportsfiskerforbund bl.a. deltagelse i kongressen. Vi har deltaget i Limfjorssammenslutningens årsmøde samt i møder i Idrætssamvirket. Der har været nogle møder med De nordenfjordske foreninger bl. a. om naturmødet i Hirtshals, som vi også deltog i. Vi har mødtes med Fiskerikontrollen for at holde opsynsmændene opdateret. Der er brugt meget tid på at sætte sig ind i baggrundsstof til arbejdet i vandrådsgruppen, og der er sendt utallige skrivelser af sted til vore samarbejdspartnere. Der er stadig god opbakning til at lave noget for foreningen, men det er nok sådan, at medlemmerne ikke længere melder sig af sig selv. Man skal kontaktes, somme tider flere gange, før det lykkes at skaffe nok folk til at hjælpe med arbejdet.

Der er helt svært at skaffe nye folk til bestyrelsen. Det bliver foreningens medlemmer nok nødt til at tænke mere over, idet der er flere ældre medlemmer af bestyrelsen, som jo ikke holder så lang tid endnu. Her må de yngre mande sig op og tage over, hvis vi stadig skal have en veldrevet forening. Til sidst skal jeg sige tak til vore samarbejdspartnere, lodsejere, sponsorer, og dambruger Peter Holm for et godt samarbejde i årets løb. Desuden skal der lyde en tak til de aktive medlemmer, som har ydet et stort arbejde for foreningen. Endelig ønskes alle medlemmer en god sæson i det nye år. Jens Andersen.


Juniorudvalget Juniorafdelingen har i år været meget aktiv, bl.a. i starten af året hvor junioren afsluttede diverse projekter i værkstedet, en aften havde vi besøg af Tim fra Hjørring Sportsfiskerforening, som viste de unge juniorer en helt ny måde, at lave blink på. Foråret begyndte, at nærme sig. Så juniorerne endelige kunne komme ud og fiske, både efter sølvblanke havørreder, men det blev også til lidt geddefiskeri. Efter en velfortjent sommerferie, startede vi ud med lidt fisketure, og som vinteren begyndte at nærme sig træk vi os inden døre i foreningens klubhus. Lige i øjeblikket er juniorerne i gang med vinterens helt store projekt, nemlig jigs. De laver alt lige fra ”bly” hoveder til deres egen støbeform, for støbning af gummihaler. Årets fisketure har, som altid foregået i hyggeligt samvær og godt kammeratskab. Stedet for turene har varieret meget, lige fra kyst/fjord til diverse gedde søer og åer, herunder selvfølgelige Kraghedesøen og ryå. Desværre har vi være nødt til at aflyse nogle ture, både fordi vejret ikke lige har været med os, men også på grund af for få tilmeldinger, vi håber selvfølgelig ikke det gentager sig næste år. NM er i 2016 blevet ændret, da vores koordinator gennem mange år Jørgen Jacobsen ikke ønskede, at fortsætte,

har vi været nødsaget til at ligge strukturen om, således at hver fisketur er en afsluttende tur med Indlagte konkurrencer, der vil således ikke blive afholdt en endelige finale tur. Vi har fisket i Sjørup sø, Limfjorden og Uggerby å. Desuden var der planlagt en tur til Dvergetved sø, som desværre blev aflyst. Maj turen ved Kraghede søen, startede for juniorerne allerede om lørdagen med at fange skaller til videre salg om søndagen. Ca. 130 stk. blev det til. Maj turen blev også i år afviklet med den sædvanlige gode stemning og hygge. Konkurrencen blev i år vundet af en Junior nemlig Jacob Andersen med en gedde på 2,1 kg og 71 cm. Vi siger tak til alle, som mødte op til en hyggelig dag, vi kan kun opfordre nogle flere til at deltage. Vi har også i år deltaget ved Lystfiskeriet dag, Parkfestival begge arrangementer med stor tilslutning. Det har dog ikke givet nye medlemmer. Vi har i år haft hele 3 juniorer med på Juniorleder Kursus i Ålestrup. Mikkel og Rasmus på kursus 3 og Jeppe på kursus 2. Rasmus og Jeppe har desuden også deltaget ved DM i fluebinding, selvom der kan spores tydelige fremgang, var det desværre ikke nok til en top placering.


Til slut vil jeg gerne sige tak til alle som har hjulpet os, ved diverse arrangementer, ture og klubaften En særlig tak til Keld og Leif for en stor indsats, samt har de ”store” junior

været flinke til at give en hjælpende hånd. Peter Kristensen

Tur og arrangement Efter at have overstået nogle hyggelige klubaftener i januar og februar med bl.a. gule ærter, film og fluebinding mm og ikke mindst et rigtigt fint fremmøde i klubben, dejligt at se minimum 10 mand til en klubaften, var det tid til at komme ud med stagen. Årets første tur gik til Gjerrild klint på Norddjurs den 9. april, vi var 12 mand afsted, og allerede ved ankomst fik vi fisk. Ikke alle fik fisk men nogle fik 2, endda 3 og der blev taget to massive blankfisk på 67 cm af samme fisker, så det var en særdeles vellykket tur med højt humør og godt vejr. Efter en vellykket forårstur stod havørredfiskeriet i åen for skud. I år var der arrangeret en dag, ”Fang flere ørreder”, for nye såvel som gamle medlemmer af foreningen, hvor du kunne få banket rusten af ovenpå vinteren, få tips og tricks, så du forhåbentlig kunne fange flere ørreder i 2016 end i 2015. Dagen startede med morgenbrød efterfulgt af teori om både spinnefiskeri og fluefiskeri i Ryå, hvor det blev til en del snak om taktik og metode. Herefter stod den på praktisk fiskeri med et erfarent medlem fra foreningen.

Desværre fik vi ingen fisk på land denne dag, men jeg håber at det lykkedes de 10 deltagere på et andet tidspunkt. Arrangementet ”Fang flere ørreder” bliver en hel sikker genganger i 2017 sæsonen. Den traditionsrige Havørreddag blev igen i år afholdt i et kanon vejr, men uden meget vand i åen, hvilket fiskeri også bar præg af, der blev kun fanget 7 havørreder og 2 aborre trods et rigtigt fint fremmøde på 35 betalende seniorer. Allan Andersen blev vinderen af konkurrencen med en havørred på 53 cm og 1,6 kg taget på flue ved Ø. Hjermitslev. Håber på et lige så talstærkt fremmøde i 2017. Årets sidste tur gik til Sildeborg hage i Mariager fjord den 15. oktober, en rigtig fin tur trods stiv kuling fra øst, hvor vi landede 10 fisk med den største fisk på 50 cm. Vi var dog kun 4 afsted, så vi kunne sagtens have været flere afsted. Tak for en god 2016 sæson og glæd jer til ture og arrangementer i 2017! Martin Rubæk


Vandplejeudvalg Der er i 2016 blevet udsat fisk efter den nye udsætningsplan. Der var lidt forviklinger med DTU AQUA om udsætningerne i år, da udsætningsplanen først kom hen i juni måned. Vi havde da efter indhentet tilladelse fra DTU sat smolt, yngel og 1-årsfisk ud, som var af en større mængde end den gamle udsætningsplan foreskrev. Da vi så overskred budgetbeløbet for 2016, blev man på DTU bekymret, så vi fik besked på, at vi ikke måtte sætte de resterende ½-års fisk ud i efteråret. Derfor satte vi ud som følger: Den 4. april blev der udsat 16.000 smolt i Ryå systemet. Desuden blev der sat 6.500 stk. ud i Lindholm å. I Stae bæk blev der sat 1.250 stk. ud og i Øster å satte vi 4.000 stk. smolt ud. Yderligere blev der sat 5.550 smolt ud i Ryå for Nedre Ryå Sammenslutningen. I alt blev der så udsat 21.500 smolt i Ryå. D. 10. maj satte vi 19.700 1-årsfisk ud i vores å-system. Vi satte 13.500 yngel ud d. 25. maj. Onsdag den 23. maj blev der udsat 300 kg bækørreder (ca. 20 cm) på 6 lokaliteter i vores fiskevand.

Som sagt blev der ikke udsat ½ års fisk i Ryå i år. Men vi satte 1400 stk. ½-års ud i Stae Bæk for Fiskeplejen den 6. september. I Ryå er der blevet udsat fisk for godt 168.000 kr. i år. Der har også i år været afholdt møde med el-fiskeholdene inden el-fiskeriet, så sikkerhedsinstruks og arbejdsgangen kunne være på plads. I skrivende stund er der el-fisket fra Ø.Hjermitslev til Manna By. Vi fangede 60 store havørreder, hvoraf 10 var hanner. Det er for få hanner, så der skal el-fiskes én gang mere. Vi fik kun én bækørreder, så dem skal vi også have nogle flere af. Desværre havde vi maskinuheld nedstrøms Manna Mosevej. Det er nu repareret, så vi er klar til næste tur. Det er et stort arbejde, der lægges i Vandplejearbejdet. Der skal skaffes el-fisketilladelser fra lodsejerne. Vandplejeudvalget skal planlægge årets gang, og Fiskerikontrollen skal informeres om el-fiskeriet og udsæt-


ningerne. Dambrugeren skal inddrages i planlægningen. Udsætningsfolk skal skaffes og informeres, samt indkaldelse af el-fiskeholdene. Grejet skal checkes og repareres, hvis noget er gået i stykker. Der skal køres frem og tilbage til dambrug med fisk både ved el-fiskeri og udsætninger. Der skal laves indberetninger for udsætningerne og el-fiskeriet. Desuden skal der sendes regnskab til Fiskeplejen for årets udsætninger. De praktiske indkøb til aktiviteterne skal foretages, og der skal laves regnskab til kassereren.

Hvis der laves ændringer i vedtagne planer, er det et stort arbejde at informere mandskabet og myndighederne. Det er stadig spændende at arbejde med Vandplejen i BLF, selvom det giver meget arbejde. Det er dejligt, at så mange af medlemmerne støtter op om dette arbejde og giver en hånd med. Tak for det! Gert Kristensen.

Materialeudvalg Huset på Spejlborgvej er nu endelig ved at være færdig, vi fik lov til at nedtage loftet i vores gamle klublokale, det er brugt som beklædning på loft og vægge i skuret ,der er kommet isolering i hulrummene, og der er opsat bord, skabe og reoler så det er blevet et godt anvendeligt rum,senest er huset blevet malet udvendigt,og der er lavet udvendig reparationer på skuret, der mangler dog stadig lidt udvendig beklædning. Ved søen og åen er der opsat Qr skilte, så det er muligt at købe dagkort direkte ved fiskevandet, da det er meget vanskeligt at finde steder der vil sælge dagkort, nogle skilte ved åen er flyttet så de står mere hensigtmæssigt. Der er som altid lavet de vanlige ting som slå-

ning af græs rundt om søen, klipning af plæne og hæk i Dybetsgade. Træerne rundt om søen er blevet beskåret kraftigt, på grund af mange væltede træer og grene der tynger hegnet ned, der er lavet to nye bålpladser ved søen. På Knud Things jord er der opsat en signalmast,så det er muligt for jægerne at se når der er fiskere ved åen. Til sidst en stor tak til dem som har givet en hånd med hele sæsongen ved søen, åen, Dybetsgade og ikke mindst på Spejlborgvej. Tak fra mig, og knæk og bræk til den kommende materialeudvalgsformand. Carsten.


Gællespalten og hjemmeside Hjemmesiden i år har kun undergået mindre forandringer. Det er forsøgt at lette adgangen til oversigtskort over fiskevandet da dette kunne være svært at finde for folk der ikke normalt bruger hjemmesiden. Derudover har vi overdraget salg af dagkort til fiskekort.dk . Dette er gjort i et forsøg på at nå et bredere publikum og det ser ud til at have haft en positiv effekt på dagkortsalget. Referater fra bestyrelsesmøder er også gjort lettere at finde og som man kan bemærke, er der altid en hvis forsinkelse på disse referater. Dette skyldes, at bestyrelsen skal godkende sidste mødes referat før end det kan offentliggøres Der skal lyde en opfordring til at indberette fangster til hjemmesiden/ørredcuppen. Der er to grunde til dette. Den ene være at det er et udstillingsvindue for vores fiskevand og dets potentiale for mulige ny medlemmer, det andet at det giver et godt billede af fiskebestanden i Ryå og Nørreå

Gællespalten udkommer stadig i trykt form samt på hjemmesiden. Igen i år har det været stille med artikler til både Gællespalten og hjemmesiden fra vores medlemmer. Formålet med medlemsbladet er at give medlemmerne mulighed for at dele oplevelser og billeder fra vores fælles hobby, udover at være en platform til nyheder fra bestyrelsen. Foreningens medlemmer bør overveje om det stadig giver mening at lave gællespalten, da denne efterhånden kun består af nyheder fra formanden og artikler der sagtens kan ligge på hjemmesiden. Igen i år skal der lyde en stor tak til Søren Nørberg for hurtigt og effektivt at efterkomme de ønsker til ændringer vi har på hjemmesiden. Samuel


Budget for 2017 Kontingent: Juniorer Ungdom Seniorer Pensionister Familie Dagkortsalg Pensionister Juniorudvalg Aktivitetsudvalg Vandplejeudvalg Blad og hjemmesideudvalg Lodsejerudvalg Materialeudvalg Kasserer Kontakt Spejlborgvej Dybetsgade

Udgifter: IndtĂŚgter: 0,00 6.165,00 520,00 1.370,00 48.190,00 124.650,00 27.255,00 41.100,00 3.465,00 9.695,00 0,00 10.000,00 2.000,00 0,00 14.852,00 4.500,00 9.500,00 10.300,00 26.500,00 23.000,00 4.415,00 4.800,00 26.850,00 0,00 8.000,00 0,00 2.500,00 0,00 30.000,00 25.000,00 27.000,00 0,00 8.500.00 0,00 260.580,00

239.54,00


Lodsejerfest2017 Medlemmerne indbydes af Brønderslev Lystfiskeriforening til lodsejerfest lørdag d. 4. marts 2017 på Fårup Skovhus kl. 18:30 Byd konen og venner med til en fornøjelig aften med dejlig mad, god musik, underholdning, dans og godt selskab.

Forret:

Tapas-planke med egen spegeskinke og et udvalg af hjemmelavede pølser serveret med forskelligt tilbehør og brød.

Buffet:

Lun fiskefillet med remoulade og citron. Udvalg af hjemmerøgede fiskespecialiteter. Fiskefad med dampede fisk og rejer.Tarteletter med høns og asparges. Helstegt oksefilet, langtidsstegt kæmpeskinke og lammekølle. Hertil salatbord og 3 slags kartofler Dessert og ostebord. Kaffe. Inkluderet: 1 øl/vand og 1 cremelikør pr kuvert til kaffen. Aftenen slutter kl. 00:00

Lodsejerfest

m/levende musik, dans, underholdning og hyggeligt samvær

Prisen 200 kr. pr deltager Tilmelding: Jens Andersen tlf. 30 40 14 07 senest søndag d. 19-2-2017.


Linebuer og hvordan... I sidste nummer af Gællespalten gennemgik vi Jay og Bill Gammels “5 grundregler for alle gode fluekast”, hvor en af grundreglerne siger at “Stangtoppen skal følge en lige linje gennem kastet”. I denne artikel se vi nærmere på, hvad der sker når stangtoppen følger eller ikke følger en lige linje og hvilke linebuer det resulterer i. Linebuen er vores bedste sladrehank og forstår vi hvad den fortæller os, kan der forholdsvis enkelt fejlfindes og laves tilpasninger i fluekastet.

at den overhaler stangtoppen. Denne overhaling af stangtoppen bliver til linebuen, idet fluelinen er fæstet i stangtoppen eller bremses af friktion, hvis der skydes line. Det er en lidt forsimplet og samtidig kompliceret forklaring på hvad der sker i fluekastet. Men den leder tilbage til tommelfingerreglen om at fluelinen følger stangtoppen, og når stangtoppen stoppes fortsætter linen i en linebue, der kan være smal, åben eller måske have det forfærdelige “tailing loop”..!

Som tommelfingerregel siger vi at fluelinen følger stangtoppen. Så hvis stangtoppen svinges rundt i en cirkel, følger fluelinen efter og laver en serie af spiraler. Trækker vi en strakt flueline, via en lige linje, i forlængelse af linen, følger den efter i en lige linje. Trækket i fluelinen, tilføre den momentum i en retning, der bestemmes af stangtoppen og når hastigheden i trækket bliver mindre end farten i linen, vil momentum i fluelinen gøre

Følger stangtoppen en lige linje gennem kastet, tilføres linen momentum i en samlet retning. Når kastet afsluttes vil man se en smal linebue der fortsætter indtil linen og forfanget er strakt.

- Vi gør noget EXTRA ud af din bolighandel! dering! GRATIS salgsvur en Få · s! hu t di Vi kan SÆLGE

Bredgade 76 • Brønderslev • Tlf. 7220 6660 - 2030 1150 • www.westergaardbolig.dk


Følger stangtoppen en konveks bane, der giver linen momentum op, frem og ned bliver resultatet en åben linebue. Med åben linebuer er det vanskeligt at få længde og præcision på fluekastet.

Generelt er der to årsager til at linebuerne er store/åbne: Kastevinklen er for stor: Hvis stangtoppen begynder og afsluttes lavere, end det er muligt at bøje stangen ned, får stangtoppen en konveks bane gennem kastet. En stor kastevinkel skyldes i mange tilfælde en misforståelse af at en lang stangtop-vandring vil sende linen længere ud mod horisonten. Det er som sådan korrekt men kun hvis hele linen, uden for topøjet, tilføres momentum i en samlet retning, ved at accelerer stangtoppen gennem en tilpasset kastevinkel, så den følger en lige linje. Manglende acceleration: Hvis kastevinklen er passende i forhold til linelængden uden for topøjet, kan åbne linebuer skyldes en mangelfuld acceleration. Stangen bøjer under modstand fra acceleration af fluelinen. Hvis accelerationen er mangelfuld, vil stangbøj-

ningen ikke være tilstrækkelig til at få stangtoppen ned på en lige linje gennem kastet. Følger stangtoppen en konkav bane, der giver linen momentum ned, frem og op, ses et “tailing loop”, der får linebuen til at kollidere med sig selv eller fluen fanger linen.

Årsagen til at stangtoppen får en konkav bane gennem kastet kan være mange. Her vil jeg dog kun gennemgå de vigtigste og dem der ofte ses: For smal kastevinkel: Hvis kastevinklen er for smal i forhold til stangbøjningen, vil stangtoppen i starten af kastet få en nedadgående bane og skyde op i afslutningen af kastet. Mange har en tendens til at trykke ekstra på i accelerationen ved afleveringskastet, uden først at tilpasse kastevinklen den øgede stangbøjning, fra en kraftigere acceleration. Således kan man se de fineste linebuer helt frem til afleveringskastet, der så får ekstra tryk og sender linen afsted med et “tailing loop”, hvor fluen fanger line inden den når at strække. “Creep”: Er hvis kastevinklen mindskes uden at tilføre linen momentum. Det ses ofte i pausen mellem bag- og fremkastet, at stangen ikke holdes


stille, men “kryber” frem og resulterer i en for smal kastevinklen. Denne fejl ses så ofte at den har fået en selvstændig beskrivelse blandt instruktører og fluekastenørder. For mange er det at stangen “kryber” frem en ubevidst handling, der kan afhjælpes ved bevidst at åbne kastevinklen lidt inden fremkastet. Denne åbning af kastevinklen kaldes “drift” og er den tilpasning, der skal bruges hvis man ønsker at trykke ekstra på i afleveringskastet. Ujævn krafttilførsel: “Tailing loops” efter en ujævn krafttilførsel ses ofte som resultat af en overdrevet acceleration i afslutningen af kastet. Den afsluttende overdrevne acceleration tvinger stangtoppen ned under den lige linje og skyder op igen ved kastes afslutning. Mange har læst eller hørt at fluekastet skal starte langsomt og afsluttes hurtig - det skal det også men derimellem skal der være en jævn acceleration. Pludselig krafttilførsel: Hvis kastet startes med en pludselig krafttilførsel bøjer stangen under den lige linje og skyder op i afslutningen af kastet. Den pludselige krafttilførsel ses ofte hos fluefiskere, der tidligere fiskede meget med spinner, blink og wobler. Det kan være en svær vane at bryde, men hvis man bibeholder stangs vinkel i begyndelsen af kastet, ved at give lidt efter i håndleddet. Den “blødere” opstart af kastet vil hjælpe med holde stangtoppen på den linjen i den indledende fase af kastet. Denne lille bevægelse kaldes for “slip” eller ”drag”.

For tidlig stop: Afsluttes kastet for tidlig sendes stangtoppen op i afslutningen af kastet. Selvom stangtoppen har fulgt en lige linje frem til stoppet, hæves den af det tidlige stop og kommer over den lige linje. Denne hævning af stangtoppen, sender et “tailing loop” ind i linebuen. Flere steder hører man at stangtoppen skal ende højt, for at får smalle linebuer. Dette formentlige velmenende budskab bliver til tider forstået som et tidligt stop, der så bliver for tidligt. Fejlfinding og -retning i 6 trin. Når vi forstår hvorfor linebuerne ser ud som de gør, kan vi ud fra hvad sladrehanken (linebuen) fortæller os, fejlfinde og tilpasse vores fluekast. Ser man f.eks. linebuer der konstant er åbne, ved vi at stangtoppen må have fulgt en konveks bane gennem kastet. Spørgsmålet er blot, stammer den konvekse bane fra en stor kastevinkel, en mangelfuld acceleration eller muligvis en kombination af de to? I eksemplet har, kan vi tage udgangspunkt i en typisk årsag, til en konveks stangtop bane: En stor kastevinkel, hvor stangen nærmer sig vandret i bagkastet og føres langt gennem fremkastet. Men hvorfor kommer stangens top for langt ned i bag og fremkastet? Den typiske årsag til en stor kastevinkel er at håndleddet bøjer for meget og sender stangtoppen ned i bagkastet. Den lave stangtop ved afslutningen af bagkastet, vil resulterer i endnu en konvekse stangtop bane i fremkastet. Så i eksemplet her er årsagen til den


store kastevinkel, at håndleddet bøjer for meget. Når vi nu kender den fulde årsag til de åbne linebuer, har vi mulighed for at tilpasse kastebevægelsen. I tilfælde hvor håndleddet er for aktiv, skal vi have det “uddannet” til fluekastet. Det gøres ved gradvis at lade håndleddet bøjer mindre og mindre til stangtoppen ikke længere “tabes” i bag- og fremkastet. Når kastevinklen er passende (i forhold til linelængde uden for topøjet), vil stangtoppen følge en lige linje gennem kastet. Vores visuelle sladrehank - linebuen, vil med smalle linebuer fortælle os hvornår håndleddet har bestået lektionen og er blevet uddannet til fluekast... Fejlfinding og fejlretningsmetoden vi lige har anvendt kaldes for 6-trin-metoden og kan bruges på stort set alle kast. De 6 trin i metoden består af 3 fejlfindings trin og 3 fejlretnings trin: Fejlfinding: • Line • Stang • Krop Fejlretning: • Krop • Stang • Line I eksemplet, konstaterede vi at linen havde åbne linebuer, fordi stangen bevægede sig gennem en for stor kastevinkel, på grund af håndleddet (krop) var for aktivt.

Løsningen var at bøje mindre i håndleddet (krop), så stangen bevægede sig gennem en mindre kastevinkel, der resulterer i at linen får en smallere linebue. Hvis vi tager endnu et eksempel og i stikord anvender 6-trin-metoden på et “tailing loop” kunne det se ud som: Linen: Tailing loop hvor fluen fanger linen. Stang: Stangtoppen dykker gennem en smal kastevinkel. Krop: Underarmens vinkel mellem hvert kast er for lille. Krop: Øge underarmens vinkel ved at føre den længere gennem kastebevægelsen. Stangen: Kastevinklen øges til den er tilpasset stangbøjningen. Linen: Smalle linebuer, uden fluen fanger linen. Ved at bruge 6-trin-metoden, kan du forholdsvis enkelt tilrette dit kast, både når der trænes og når du ved fiskevandet, med åbne linebuer, fanger udhængende grene, tæt under brinken, hvor drømmefisken står eller når tailing loops, gør at fluen fanger linen, hver gang der skal kastes 2 meter længere, for at komme ud til kæmpen på kysten… Knæk og bræk Lars


Gællespalten december 2017  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Gællespalten december 2017  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Advertisement