Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Generalforsamling

5. februar 2018, Spejlborgvej

Juni 2017 Årgang 45 nr 3


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@outlook.dk Kasserer: Lars Jakobsen Lærkevej 9, 9440 Aabybro Tlf. 26 28 75 07 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavensonne@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Rasmus Hougesen Borupvej 20, 9760 Vrå Tlf. 21 42 49 61/ rhougesen@jubii.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 29 11 28 42 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Martin Rubæk Vråvej 905, 9760 Vrå. Tlf. 20 73 27 05 / rubaek-martin@live.com Suppleanter: Kjeld Brandter Carsten Cristensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Ebbe Dissing 61 34 90 99 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Lars Jakobsen 26 28 75 07 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Lægning af nyt tage på klubhuset, Spejlborgvej 5


Formanden har ordet... Dette nummer af bladet bliver også den sidste udgivelse af Brønderslev Lystfiskeriforenings 44 gamle medlemsblad: Gællespalten. Der har gennem de senere år været alt for lidt stof til bladet, da der kun har været enkelte medlemmer, som har indsendt artiklere til bladet, og som nyhedsformidler kan bladet ikke konkurrere med hjemmesiden og facebook. Bladet har gennem de senere år ligget på hjemmesiden, men man kunne også ønske at få det tilsendt som papirudgave. Her til sidst var de kun 27 medlemmer, som ønskede at få bladet på denne måde. Det blev derfor alt for arbejdsmæssigt og økonomisk tungt at vedblive at lade bladet udkomme som papirudgave. Nu må de medlemmer, som stadig ønsker at orientere sig om foreningen arbejde, se tingene på vores hjemmeside: www.b-l-f.dk. Som tidligere omtalt, har foreningen ved Samuel Sonne og undertegnede været involveret i et meget omfattende arbejde i vandrådsgruppen i Brønderslev og Limfjordskommunernes Vandråd. Her skulle man tage stilling til hvilke vandløb i Brønderslev og Jammerbugt kommune samt i hele oplandet til Limfjorden, som skulle forblive i Vandplan 2. Det har været en besværlig opgave, for arbejdsbeskrivelsen fra staten var meget tekniske, diffus og ofte uforståelige. Tillige var

tidsfristerne alt for korte. Regeringen skulle vel have det igennem inden et folketingsvalg. Det førte selvfølgelig til, at der opstod mange divergenser mellem deltagerne i rådene. Man er nu langt i processen, som skal være færdig til 31. december 2017. Der er kommet mange forskellige indstillinger til hvilke vandløb, som skal være med i vandplanerne, og hvilke der ikke længere skal være med. De vandløb, som falder ud af planerne, er stadig beskyttet af nogle af miljølovene, men der kan ikke opnås økonomisk tilskud fra EU til indsatser for at få vandløbene til at opfylde målsætningerne i EU´s vandrammedirektiv. Det er vel også tvivlsomt, hvor meget kommunerne vil investerer i fremtidige regulativer og vedligeholdelser af de vandløb, som her falder ud af vandplanerne. Når rådene har afgivet indstilling til staten, beslutter man herfra hvilke vandløb, der for eftertiden skal være med i Vandplan 2. Det bliver en spændende dag, når ministeren melder sin beslutning ud. Vi troede ellers, at vi havde fået en god aftale om opdræt af vores udsætningsfisk hos Jess Grønne på Kistvad Dambrug vest for Hobro. Jess måtte desværre af helbredsmæssige årsager sælge sit dambrug. Det var vi selvfølgelig meget kede af både på hans, men også vores egne vegne.


Det er imidlertid lykkedes at få en aftale i stand med den nye ejer Magnus Hinzberg, så vi kan stadig se frem til at få opdrættet vores fisk på Kistvad Dambrug. Yderligere vil Magnus i år transportere vores moderfisk, og han vil godt have dem til at gå lidt længere i dambruget end Jess ville, så vores elfiskeri er igen flyttet hen til d. 28. oktober og d. 18. november. Det giver en bedre forsyningssikkerhed, når vi har længere tid til at el- fiske avlsfiskene. Årets evindelige regn har givet store problemer for landmændene, når de skulle høste eller lave anden jordbehandling af markerne, som har været meget bløde i år. Derfor har kommunen lavet et nyt forslag til tillægsregulativ for Ryå, hvor der skal slås grøde 3 gange, og der kan slås en 4. gang på udvalgte strækninger, hvis det bliver nødvendigt. Desuden skal brinkernes stivstænglede vegetation slås efter den sidste skæring, så man kan forhindre de største vandstande i vinterperioden. Drivgrøden skal samles op fra faste grødespærrer. Man har genetableret opsamlingspladsen ved udløbet

af Nørre å. Den har imidlertid ikke været konstrueret ordentligt, da den slet ikke kan opsamle nok grøde, som derfor driver videre nedtrøms i åen, hvor den kan forårsage iltsvind ved henrådning. Desuden er den drivende grøde meget generende for fiskeriet. Jeg skal endelig henlede opmærksomheden på generalforsamlingen, som afholdes d. 5-2-2018 samt lodsejerfesten, som i år bliver afholdt på Hallund Kro d. 3. marts 2018. (Se hjemmesiden). Jens Andersen


Generalforsamling 2018 Der indbydes hermed til generalforsamling mandag d. 5. februar 2018 kl. 19.00 i klublokalet på Spejlborgvej 5 i Brønderslev. Hvis man ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formanden i hænde senest mandag d. 28-1-2018. Lovændringsforslag skal dog være fremsendt senest 1. november. Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Valg af dirigent. Formandens beretning herunder udvalgsberetningerne. Regnskab og status. Indkomne forslag. Valg af formand. (Jens Andersen afgår efter tur) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Samuel Sonne, Peter Kristensen og Martin Rubæk afgår efter tur. 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af 2 revisorer. 9. Valg af én revisorsuppleant. 10. E.v.t. Vel mødt til generalforsamlingen og husk medlemsbevis.


Formandens beretning Så gik endnu et hårdt arbejdsår. Der har i 2017 været mange meget vigtige arbejdsopgaver, som vi skulle tage os af, hvis vi skulle undgå store konsekvenser for Brønderslev Lystfiskeriforening. Hele problematikken om, hvilke vandløb, der fortsat skal være med i vandrammeplan 2 har krævet to mands arbejde. Samuel Sonne og undertegnede har brugt megen tid på at sætte os ind i det svære faglige stof, forstå IT- værktøjerne, deltage i oplysningsmøder afholdt af Danmarks Sportsfiskerforbund, deltage i virkelig mange møder i vandrådet for Limfjorden og i vandrådsgruppen for Brønderslev og Jammerbugt kommuner. Endelig har der været samarbejdsmøder med de ”grønne” organisationer og landbrugsorganisationerne. Oveni dette har der været store mængder af læsestof, som det var nødvendigt løbende at holde sig orienteret om. Til slut skulle vi foretage vores input til hvilke vandløb, der skulle fortsætte i vandplanen og hvilke, der skulle tages ud. Arbejdet er sket under voldsomt tidspres, idet det skulle igennem alle instanser og være afsluttet d. 31. december 2017. Det værste af det hele er, at selvom man lokalt endelig kommer overens med, hvad der skal ske, så er det ministeren, der i sidste ende tager beslutningerne, så det kan hænde, at han til-

sidesætter hele det kæmpearbejde, der er gjort, og det bliver en studehandel med hans bagland, som kommer til at gælde. I årets løb er der er der i henhold til vandrammeplan 1 og 2 blevet fjernet en del spærringer og udlagt gydegrus. Det største arbejde er der blevet lagt i Hallund å ved Tveden. Her blev 4 vanskellige passable stryg nedlagt og faldhøjden blev lagt til at lægge gydestryg ud over ca. 700 m. Desuden blev en længere rørlægning i det øverste af Stubdrup Bæk åbnet, og der blev lagt gydegrus ud. Vi har tillige fra Fiskeplejen fået bevilliget 30.000 kr. til indkøb af gydegrus, som skal lægges ud i Kjølskegårds å ved Kjølskegård. Det har imidlertid været så vådt, at der ikke kunne køres på marken med de tunge maskiner, men det bliver lagt ud, når forholdene er til det. Grødeopsamlingspladsen ved Nørre åens udløb i Ryå er blevet genetableret. Den fungerer ikke godt endnu, men det er nok indkøringsvanskeligheder, som vi håber, bliver rettet til næste år. Der arbejdes lige nu på at lave et nyt tillægsregulativ til Ryå. Man er meget opmærksom på, at åen skal kunne aflede vand noget bedre ved spidsbelastninger, men vi prøver at fastholde, at regulativet også skal give muligheder


for at fisk, smådyr og planter skal kunne trives i åen, sådan som vandløbsloven foreskriver. I forslaget til tillægsregulativet er op til 4 årlige grødeskæringer i strømrender i spil. Her skal grøden samles op fra faste opsamlingspladser. Åbrinkerne skal klippes, så store vandstande i høst og om vinteren undgås. Der skal etableres sandfang, hvor sandet fra sandtransporten kan samles op. Der kan lægges store sten ud på steder, hvor brinkerne falder i åen. Det bliver spændende at se, hvor mange af disse tiltag, der bliver til virkelighed. Foreningens tiltag med at forbedre ørredernes muligheder for at gyde resulterede i 2016-17 i, at der var 530 gydninger, hvilket igen er toppen af en lang række rekordår. Udlægning af gydegrus og pasning af eksisterende gydebanker er meget vigtige for ørredbestanden i Ryå. Da vores dambruger gennem mange år Peter Holm ønskede at holde op med at lave fisk til de foreninger, som havde aftale med ham, stod vi i en meget vanskellig situation, idet Ryå ikke kan klare sig uden udsætninger. Der blev sat en stor proces i gang for at finde en afløser, så alle de Nordenfjordske foreninger, stadig kan få opdrætte fisk af egen avl. Det lykkedes for BLF´s vedkommende at få en aftale med Kistvad Dambrug, og de andre foreninger kan lægge fisk ind på Bonnerup Dambrug. Desværre blev ejeren af Kistvad Dam-

brug så syg, at han måtte sælge sin forretning. Det er efterfølgende lykkedes at få en aftale i stand med den nye ejer Magnus Hinzberg om opdræt af vores fisk. Han vil godt tage moderfiskene ind ligeså tidligt som Peter Holm, så vi kan nu igen el-fiske med samme tidsinterval som tidligere. Det giver en større forsyningssikkerhed, at vi kan lægge el-fiskeriet, som vi er vant til. I år er vores fiskevand blevet passet så godt, som der er mandskab til. Der er lagt spange ud over brede bække. Vi har gjort fjernet forhindringer for fiskenes vandring i småbække. Der er slået stier langs åen, og der har været afholdt ”Søens dag” ved Kraghede Søen, hvor der er blevet slået stier, fældet træer og ryddet op. Der kunne godt gøres mere ved fiskevandet, men med det mandskab, som melder sig til dette arbejde, er det hvad vi kan nå. Der er i skrivende stund lige blevet lagt nyt tag og efterisoleret loft i klubhuset på Spejlborgvej. Der mangler stadig lidt træarbejde, men det bliver lavet snarest muligt. Vi havde fået tilskud på 30.000 kr. fra Ø. Brønderslev Sparrekasses Fond. Det er vi meget taknemlige for. Selve arbejdet blev udført at nogle aktive medlemmer, som rev en weekend ud af kalenderen og knoklede løs. Her skal også lyde en stor tak til dem. Det er med sorg, at bestyrelsen måtte nedlægge det 44 år gamle medlemsblad Gællespalten. Der har gennem flere år været problemer med, at med-


lemmerne ikke sendte stof til bladet, så det efterhånden kun var enkelte bestyrelsesmedlemmer, der skrev i bladet. Det har gennem de senere år været muligt at få tilsendt en papirudgave af Gællespalten, som ellers lå på hjemmesiden, Efterhånden var der kun 27 medlemmer, der ønskede en sådan udgave. Det er et alt for lille oplag til det arbejde og de udgifter, der er forbundet med udsendelsen af medlemsbladet. December nummeret i 2017 bliver således sidste gang Gællespalten udkommer. Herefter må medlemmerne søge oplysninger om dette og hint på foreningens hjemmeside: www.b-l-f.dk Med nedlæggelsen af medlemsbladet, er det nødvendigt med en gennemgribende fornyelse af hjemmesiden. Dette arbejde sættes i gang i 2018. Her kan vi benytte os af Danmarks Sportsfiskerforbunds nye portal. Her kommer medlemsopkrævningen også til at foregå, således at medlemmerne kan betale deres kontingent her. Det bliver også muligt at købe dagkort og melde sig ind i foreningen her.

familier. Det blev en stor succes, hvor man fiskede, hyggede sig ved bålet og snakkede med hinanden. Vi siger tak til vores medlemmer, som stod for aktiviteterne.

Der har været afholdt mange arrangementer i år både for juniorer, seniorer og pensionister. Der holdes klubafterne/formiddage for alle tre grupper af medlemmer. Jeg kan kun opfordre til at møde op til disse aktiviteter, hvor man kan lære nye fiskekammerater at kende, og måske få inspiration til sit fiskeri. Foreningen har sammen med Røde Kors lavet et arrangement for udsatte

Som ovenfor nævnt har der været knald på i 2017. Nu håber vi, at det bliver et mere normalt år i 2018, så der også kan blive tid til at komme lidt til åen og fiske.

Lodsejerfesten bliver i 2018 flyttet fra Fårup Skovhus til Hallund Kro. Vi var ellers godt tilfredse med arrangementet i Fårup, men en del af vore ”østlige” lodsejere syntes, at det var for langt at køre helt til Fårup, så derfor prøver vi i år med Hallund Kro. Hvis det bliver godt kan vi så skifte lidt. Jeg skal her udtrykke en tak for året der gik til dambruger Peter Holm for et mangeårigt godt samarbejde, som desværre ikke kunne fortsætte. Der skal lyde en tak til vore annoncører og sponsorer for Jeres velvillighed overfor vores forening. Desuden skal der lyde en tak til vores mange samarbejdspartnere for året, der gik. Endelig skal der lyde en stor tak til de aktive medlemmer, som hjælper til med at få vores forening til at fungere på alle niveauer.

Jens Andersen.


Tur og arrangement Sæsonen 2017 i tur og arrangementsudvalget startede ud med en genindførsel af fluebindingsdagen. Så den 25 februar mødte 12 friske fluebindere op i klubben til en omgang seriøs fluebinding og nørderi. Dagen startede med rundstykker og en til ganen efterfulgt at et par timers fluebinding, herefter stod den på bøf med bløde løg inden fluebinding kunne genoptages. Dagen kunne kun betegnes som en succes, og håber at se en masse når vi gentager succesen i 2018. Tirsdag den 28. marts afholdte kasserer Lars Jacobsen et spændende foredrag om fiskeriet i Lainio elven i det nordlige Sverige. Mødet med sin første fluefangede laks, myg og uspoleret natur. Det lille klublokale i spejlborgvej var fyldt til bristepunktet og tror alle gik derfra men en lille lyst til at udforske noget mere nyt fiskevand! Den 1. april tog vi hul på fiskeriet, hvor turen gik til Gjerrild Klint. Fremmødet var igen som sidste år på en 10-12 mand, med det gode fremmøde skulle man tro at chancen for fisk skulle være stor, men de store fangster udeblev. Kristian Nielsen fik allersidst på dagen overlistet en mindre fisk, men ellers bød dagen kun på højt humør og flot vejr. Inden sæsonen for alvor gik i gang afholdte vi de sidste to klubaftener med fluekasteinstruktion, første gang blev

afholdt på Søndergade skole, hvor vejret tilsmilte os fra sin bedste side. Anden gang var vejrguderne ikke helt på vores side, og vi rykkede derfor ned til klubhuset for at have muligheden for at gå i tørvejr. Selvom de helt store tohånds kasteinstruktioner udeblev, så var stemningen og fremmødet godt, og rest pølser fik ben at gå på. Igen i år oplevede foreningen at der kom en del nye medlemmer i løbet af denne og sidste sæson, og derfor kom der en del nye ansigter til ”Fang flere havørreder” dagen, hvor du med et erfarent medlem kunne blive guidet rundt til fiskevandet. Der var i alt 4-5 nye/gamle medlemmer, der godt kunne tænke sig at få en guidet tur til fiskevandet. Dagen bød, som i 2016, dog ikke på nogle fangster, men mængden af fisketid er måske heller ikke lige til den på sådan en flot juni dag, når gode standpladser og parkeringer skal vises frem. Men en høj tilfredshed fra de tilmeldte og en rigtig god måde at komme ind i foreningen på. Havørreddagen 2017 blev ikke den fangstsucces vi alle kunne have håbet på, men den afspejler nok den generelle sæson i vores å. Kun en enkelt havørred blev det til. Den blev fanget af Claus Borup ved Øster Hjermitslev på ”kobberdyret”, en flot hanfisk på 58 cm og 2 kg. Dagens store overraskelse blev en helt på hele 52 cm og 1,7 kg fanget af Niels Jørgen Thomsen, et pragteksemplar af


en fisk, som må siges at være et sjældent syn. Der var i alt 28 seniorer og 1 junior tilmeldt til havørreddagen – igen måske på grund af sæsonens svigtende fangster. • Fluebindingsdag • Kysttur til Gjerrild Klint • Arrangement for nye medlemmer

• • • •

Havørreddagen Kysttur til Mariager Fjord Klubaftener – foredrag lainio elven Julefrokost

Materialeudvalg Vi har brugt en weekend på at skifte tag og isolere på klubhuset, hvor derfortsat mangler at blive skiftet tag på skuret og sætte vindskeder op. De sidste udskiftninger vil blive udført når vejret bliver bedre i foråret. Vi har fået lagt et spang ud ved Klausholm å op strøms lille Kraghedevej. Så har vi haft en søens dag hvor vi fik

beskåret træer og slået græs om søen. Der er som de andre år blev slået græs og klippet hæk i dybetsgade. Til sidst vil jeg gerne sige tak for hjælpen til dem der har givet en hånd i løbet af året Rasmus

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgnvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Vandplejeudvalg Året 2017 bød på et skift af dambruger, da vores tidligere dambruger Peter Holm opsagde sin aftale med BLF. Det lykkedes hurtigt, at få en ny aftale med Kistvad Dambrug, Døstrupvej 167, 9500 Hobro, hvor dambruger Magnus Hinzberg i fremtiden skal producere vores fisk til udsætning. I året 2017 blev der den 5. april udsat 17000 stk. smolt i Ryå, 6500 stk. smolt i Lindholm å, 1250 stk. smolt i Stade bæk og 4000 stk. smolt i Østerå. Desuden blev der i Ryå også udsat 5550 stk. smolt for Nedre Ryå. Den 29. maj er der i Ryå udsat 12900 stk. yngel. Den 3. juni er der udsat 16600 stk et-års ud i Ryå, Nørre å og Klavsholm å. Den 15. juni er der udsat ca 300 kg store bækørreder. Desuden er der udsat 1400 stk. halvårs i Stade bæk. I 2017 har vi den 4. november 2017 elfisket fra Ø. Hjermitslev til Manna By, hvor 21 havørreder, 1 bækørred og 3 laks blev opfisket. Der er igen blevet elfisket den 18. november fra Bjerg-

bakvej til Hovedvejen (A14) syd for Brønderslev. Her blev der opfisket 98 havørreder, dvs vi endte på totalt opfisket antal på 119 havørreder, med en gennemsnitslængde på 54 cm. Desuden blev 5 bækørreder, 2 gedder og 4 laks, hvor laksen havde en gennemsnitsstørrelse på 85 cm. Der lægges en stor indsats i Vandplejeudvalget, når der skal skaffes elfisketilladelser fra lodsejere, aftales el-fiskeri med fiskerikontrollen og arbejdes med generelle udsætninger af fisk gennem sæsonen. Det er stadig spændende med Vandplejen i BLF, selvom det giver meget arbejde. Det er dejligt, at så mange af medlemmerne støtter op om dette arbejde og giver en hånd med. Tak for det! Mvh. Gert Kristensen


Blad og hjemmeside udvalg Gællespalten. 2017 bliver året hvor BLF´s medlemsblad ophører med at udkomme. På grund af faldende opbakning fra foreningens medlemmer, både hvad angår at levere materiale, samt at læse bladet, har bestyrelsen besluttet at stoppe med at udgive bladet. I stedet vil hjemmesiden og BLF´s facebookside blive benyttet til at informere medlemmer om bestyrelsesarbejdet og arrangementer der foregår i foreningsregi. Udvalget vil stadig opfordre medlemmer med en god historie til at kontakte udvalget så disse historier kan komme til deres ret på hjemmesiden og blive delt med medlemmerne. Bestyrelsen er klar over at vi står med en udfordring med de medlemmer der ikke er stærke i at benytte hjemmesiden og facebook, men har endnu ikke besluttet om der skal tages nogen ekstraordinære tiltag for at imødekomme disse medlemmer. Hjemmesiden. I en årrække har BLF´s hjemmeside været uforandret, men i forbindelse med Dansk Sportsfiskerforbunds nye kommunikationsstrategi, er medlemmer af DSF, herunder BLF, blevet tilbudt at benytte en ”skabelon” der er specielt udviklet til lystfiskerforeninger.

Dette betyder, såfremt bestyrelsen vil benytte denne løsning, at vi får en mere visuelt ”moderne” hjemmeside, samt bagvedliggende funktioner bliver opgraderet med en øget integration med DSF´s egen hjemmeside og dermed øget eksponering på internettet. Dette skulle gerne lede til potentielle medlemmer lettere bliver dirigeret til vores hjemmeside og eventuelle dagkortkøbere ligeså. Arbejdet med at lave en eventuelt ny hjemmeside påbegyndes i det nye år. Udvalget forventer selvfølgelig, at de funktioner der allerede er tilstede fortsat vil være at finde i en eventuelt ny hjemmeside. Såfremt medlemmer har ønsker til funktioner til hjemmesiden, er i altid velkomne til at kontakte udvalget. P.B.V. Samuel Sonne.


Blad og hjemmeside udvalg 2017 har desværre budt på mere mistet fiskevand. Det drejer sig om områder der er opkøbt eller lejet af lodsejere foreningen ikke har aftale med. Der har været lidt snak frem og tilbage, på foreningens facebook side, hvad dette skyldes og der er ytret ønske om at bestyrelsen skal gøre mere for at få fiskeretten tilbage.

Bestyrelsen er, en gang om året, i kontakt med lodsejeren, men vedkommenet har ikke ønsket at ændre på sit synspunkt, at BLF som forening, ikke er velkommen ved de stræk af åen hvor han er lodsejer. P.B.V. Samuel Sonne

SKIFT TIL EN BANK DER BRÆNDER FOR DIG Book et uf orpli gtende møde, hvor vi gennemgår din e mul ighede r på 9870 4500 eller nordj yskebank.dk/kunde


Juniorudvalget Juniorafdelingen har i år desværre på et lidt nedsat blus, vi har desværre ikke fået nogle nye junior. Vi er som regel 2-6 junior til klubaften. Vi kan sagtens være nogle flere Lige i øjeblikket er juniorerne i gang med vinterens sysler vi laver jigs, spinder, blink, prist og binder fluer, Reparere diverse fiskegrej. Vi har fisket i Dvergetved sø, Limfjorden, slette strand. Vi har selvfølgelig også været ved Kraghede søen ,samt Ryå Maj turen ved Kraghede søen Der var i år meget skuffende deltager antal. vi kan kun opfordre nogle flere til at deltage, hvis vi skal holde denne tradition ved lige Juniorerne startede allerede om lørdagen med at fange skaller til videre salg om søndagen. Maj turen blev også i år afviklet med den sædvanlige gode stemning og hygge. Vi siger tak til alle, som mødte op til en hyggelig dag,. Efter sommer ferie havde vi besøg af Medeklubben ”skallen”, vi havde henlagt 2 klubaftener til Kraghedesøen, hvor Per Olesen og han 2 medhjælper velvilligt stillede grej og viden til rådighed. En stor tak den dem for et par inspirerende aftener. Vi har også i år deltaget ved Lystfiske-

riet dag, Parkfestival, samt naturens dag alle arrangementer med stor tilslutning. Det har dog ikke givet nye medlemmer. Vi har i år haft 1 juniorer med på Juniorleder Kursus i Ålestrup. Jeppe på kursus 3. Til slut vil jeg gerne sige tak til alle som har hjulpet os, ved diverse arrangementer, ture og klubaften En særlig tak til Leif for en stor indsats, også en stor tak til Keld som ikke har mulighed for at hjælpe os så meget mere, endelig en stor tak til de ”store” junior været flinke til at give en hjælpende hånd. Peter Kristensen


Budget for 2017 Kontingent: Juniorer Ungdom Seniorer Pensionister Familie Dagkortsalg Pensionister Juniorudvalg Aktivitetsudvalg Vandplejeudvalg Blad og hjemmesideudvalg Lodsejerudvalg Materialeudvalg Kasserer Kontakt Spejlborgvej Dybetsgade

Udgifter: IndtĂŚgter: 0,00 6.165,00 520,00 1.370,00 48.190,00 115.050,00 27.255,00 41.100,00 3.465,00 9.695,00 0,00 7.000,00 2.000,00 0,00 12.300,00 3.500,00 8.800,00 6.900,00 26.500,00 23.000,00 3.145,00 0,00 26.850,00 0,00 8.000,00 0,00 2.500,00 0,00 30.000,00 25.000,00 17.000,00 0,00 8.500.00 0,00 238.780,00

231.025,00


Nyt tag på Spejlborgvej 5 Der har, siden BLF overtog klubhuset i Spejlborggade, været et ønske om at få efterisoleret loftet og udskiftet taget. Lørdag d. 7. oktober troppede en håndfuld medlemmer op, under kyndig vejledning af materialeudvalgets mestertømrer, for at få sat skik på taget. Efter de obligatoriske rundstykker var konsumeret, kaffen sunket og snapsen hældt i halsen, var det tid at gå i gang. Planen var, at tage en side af gangen, således klubhuset ikke skulle stå uden tag, såfremt opgaven tog længere tid end beregnet. Tagpladerne blev en for en pillet af, mens der blev sendt frygtsomme blikke mod en mere og mere regntunge himmel, og ganske rigtigt. Ikke så snart var den sidste tagplade lagt på traileren før det begyndte at regne. I starten var det ikke slemt. Vi kunne gå imellem dråberne og panikken med at få lagt en pressening over det nu åbne loft, var til at overse, til at starte med. I takt med at regnen faldt tungere og tungere blev det mere hektisk med at få dækket loftet ned, men det lykkedes dog til sidst, uden nogen af de fremmødte faldt igennem loftet eller ned fra det opstillede stillads. Arbejdet med at fjerne den gamle isolering blev nu gjort besværlig, af at der skulle kravles under presseningen, løfte gammel isolering ud til de ventende våde hænder på den anden side af plastikdugen, tage imod en våd pose

med ny isolering, kravle på hænder og knæ hen og lægge isoleringen på plads. Regnvejr er ikke meget bevendt til den slags arbejde men trods alt blev der lagt ny isolering på, uden at det blev sjaskvådt. Med stor iver blev frokosten indtaget, og DMI’s regnvejrsprognose studeret. Med frisk mod og en forsigtig optimisme om snarligt opholdsvejr, blev arbejdet genoptaget. Resten af eftermiddagen gik med at montere nye tagrender, lægge tagplader og køre rutefart til genbrugspladsen med gammelt vådt træ. Og stik mod forventning holdt det op med at regne (meget). Samme kunststykke blev gentaget om søndagen, men nu uden regn. Efter en kraftpræstation lykkedes det at få hele loftisoleringen færdiggjort og nyt tag lagt på en weekend. En stor tak til de fremmødte.


Dametur i pensionistgruppen I BLFs pensionistgruppe have vi årets dametur tirsdag den 14. november 2017. Det vil sige, at vi havde lov at inviterer fruerne på kaffe, rundstykker og Lailas herlige hjembagte kringle. Mødetiden var sat til kl. 09.30, for som der blev sagt: Damerne skal have lov at sove længe og de skal nok også bruge mere tid på at gøre sig i stand, end vi normalt behøver. Da vi mødte, havde Svend Møller og Co. allerede været i gang længe. Bordene var dækket. Rundstykkerne smurt og der var rullepølse og ost som tilbehør hertil. Der var i alt mødt 24 til dette arrangement. Der er altid nogle, der af en eller anden grund ikke kan komme. Og desværre er det også en kendsgerning, at når gruppen hovesagligt består af folk der har rundet de 70+, kan man blive alene. Det er livets gang. Under kaffe gik snakken livligt. Der blev selvfølgeligt talt om fisketure, men også meget andet. Selv om klubhuset på Spejlborgvej har gennemgåen en stor renovering af flittige frivillige, er akustikken ikke den bedste, så det lød lidt højlydt, men jeg tror alle hyggede sig. Efter kaffen var der pakkespil. Mona havde indkøbt rigtig fine gaver, som flot indpakket i ”brunt julepapir” gjorde stor lykke hos dem der vandt.

Der skulle kunne blive en pakke til alle, men selvfølgelig holdt fru Fortuna som vanligt med nogle enkle, der nolede 2-3 pakker. Bedre held næste år til vi andre, lykken må da vende. Selv var jeg heldig. Fik ikke selv en pakke, men min hustru vandt et stort glas pebernødder, så nu er der pebernødder til julen. Herligt. Kurt var dygtig opråber og Tom kontrollør, så selv om spillet blev kommenteret ret livligt, var der ingen fejlskud. Alt gik reelt til. Helt igennem en rigtig god dag. Næste arrangement hos pensionisterne er julefrokosten tirsdag den 19. december 2017 kl.10.00. Der medbringes en pakke af værdi kr. 25.00/35.00 til pakkespillet. Traditionen påbyder, at alle er ”nobelt” påklædt med slips, som dog må fjernes, når spisningen går i gang. Vi skulle jo nødig spille på det. Det skal bruges igen til næste år. Håber alle får en god jul og godt nytår. Christian.


Medlemmer med certifikat..? BLF søger to mand med certifikat til transport af fisk eller levende dyr, som vil hjælpe med kørslen af moderfisk til og fra det nye dambrug. Hvis der ikke findes medlemmer med dette certifikat, vil vi forsøge at få to mand på kursus i foråret, så de kan erhverve sig dette certifikat. Det er nemlig blevet sådant, at hvis man skal transportere fisk over 65 km, må det kun ske af personer, som er certificeret til dette arbejde.

Hvis man har mulighed for at hjælpe med transporten af moderfisk, bedes man henvende sig til: Gert Kristensen. Tlf. 98981086 eller 30272926. Jens Andersen.

Gydevandring Kom med ud og se ørrederne gyde. Lørdag d. 9. december bliver der mulighed for at komme rundt til nogle af småbækkene og til de nyanlagte gydebanker ved Tveden i Ryå for at se ørrederne gyde. Vi mødes ved klublokalet på Spejlborgvej kl. 9.00, hvorefter vi kører ud til bækkene.

Det er en god ide at have gummistøvler og varmt, vind- og vandtæt tøj med. Måske vil en termokande kaffe kunne gøre underværker på en kold dag. Husk også kameraet. Vel mødt! Jens Andersen

Lodsejerfesten flytter Vi har nu i en del år afholdt lodsejerfesten på Fårup Skovhus. Det har vi været glade for, men en del af vore ”østlige” lodsejere har givet udtryk for, at de synes, at der er lige lovlig langt til Fårup. Derfor har vi besluttet at skifte lidt, hvorfor festen flyttes til Hallund Kro i 2018. Festen afholdes lørdag d. 3. marts 2018.

Det praktiske med festen er ikke helt på plads endnu, men hold øje med hjemmesiden: www.b-l-f.dk Her vil der komme nærmere. Bestyrelsen


Laksefiskeri i Norge Vi var 7 glade lystfiskere, som mødtes ved Freddi, kl 7 tirsdag morgen d. 25. juli. inden vi skulle med færgen fra Hirtshals til Langesund kl. 9:00. Fra Langesund havde vi en køretur på 700 kilometer, hvorfor vi tog en overnatning på Huse Camping i Østerdalen. Til aftensmad på campingen grillede vi pølser, hotvings mm og havde en dejlig aften. Vi kørte fra Huse Camping til Langset i Orkla, hvor vi midt eftermiddag overtog sommerhuset, der ligger ca. 50 meter fra elven. Efter en frokost, med det store kolde bord, gik vi i gang med at fiske. De øvrige rejsekammerater er fluefiskere, mens jeg fisker med blink. Allan var dårligt gående, så han valgte at blive i nærheden af mig, lige nedenfor sommerhuset ved Gråhøften, som er et høl der ikke er egnet til fluefiskeri. Jeg satte en 28 grams kaster i kobber på og i 3. kast sad der en stor blank han laks på 9½ kg. En flot fisk, der to mindst 10 spring en helt meter over vandet. Da jeg fik den fine fisk tæmmet tog Allan den i nettet efterfulgt af et højt udbrud ”den er fandeme flot Gert”. Allan ringede strakt til de andre og fortalte at nu havde Gert taget

en stor nyopsteget han laks på 10 kg. Fluefiskeren havde også fanget et par laks, bland andet havde Per Krøjer fanget en han laks på 65 cm - 2½ kg. Fluefiskerne er Claus, Emil, Allan, Per Freddi og Henrik. Jeg fortsatte de næste 3 dage med at gå ned og fange en hun laks på 7 kg. 88 cm. på en 32 g. Möresild samt en hun laks på 100 cm - 9 kg som blev genudsat. Jeg mistede derudover to store laks som jeg havde en særdeles god fight med. Vi havde i alt 6 fisk med hjem og jeg mener vi på turen havde 16 fisk på land. Vi skulle forlade sommerhuset tirsdag d. 1. august kl. 13 men havde fiskeret til kl. 18. Vi tog igen på hjemturen, en overnatning i Østerdalen hvor vi igen grillede. Jeg kunne jo blive ved med at fortælle om turen og fiskeriet, men vil slutte af med at sige vi havde en særdeles god tur og vi var hjemme i Brønderslev d. 2. august kl. 19 Oplevet af Gert Kristensen.


Nekrolog over Gællespalten Efter en del års svindsot er Brønderslev Lystfiskeriforenings gamle medlemsblad desværre afgået stille ved døden. Dette bliver sidste nummer af Gællespalten. Fra at have haft et oplag på mere end 450 stk. var der nu kun 27 medlemmer, som stadig ønskede at få Gællespalten tilsendt. Desuden svandt stofmængden til bladet fra medlemmerne ind. Det blev så galt, at redaktøren måtte undlade at udkomme med juni nummeret i år. Til sidst havde Gællespalten næsten kun stof med fra enkelte af bestyrelsesmedlemmerne. Gællespalten blev stifter i 1973 som et medlemsblad men også som et vindue ud til omverdenen, så andre her kunne se, hvad der skete i vores forening. I mange år var det et blad, som bandt vores forening sammen, hvor medlemmerne kunne fortælle dette og hint, men også se noget om foreningens mange interessante aktiviteter. Vi var mange, som spædte ventede på, at Gællespalten 4 gange om året skulle dumpe ind af brevsprækken. Lystfiskerskribenter henviste ofte til og roste Gællespalten for altid at have interessant stof. Bladet blev stiftet i 1973 og har haft følgende redaktører gennem tiderne: Arne Petersen (1973- 1976), Svend Egebak (1977- 1979), John Andreasen

(1980-81), Tommy Kjær (1982- 1984), Lasse Andersen (1985- 1989), Karlo Nielsen (1990- 91), Per Sonnesen (1992), Erik Jørgensen (1993), Ebbe Dissing (1994- 1995) Thomas Thomsen (1996), Jens Erik Jensen (19972000), Per Sonnesen (2001-2002), Gert Malling (2003), Hans Peter Nielsen (2004), Jens Erik Jensen (2005), Bent Andersen (2006- 2011), Lars Jakobsen 2012- 2017). Brønderslev Lystfiskeriforening siger tak til redaktørerne for deres store indsats gennem årene for at lave et godt foreningsblad til glæde for medlemmerne. De senere år blev det sådant, at selvom Gællespalten også lå på foreningens hjemmeside, så kunne medlemmerne stadig få Gællespalten tilsendt som en papirudgave. En del benyttede sig af denne mulighed, idet man havde svært ved eller ikke kunne lide at bruge foreningens hjemmeside som oplysningskilde til foreningens aktiviteter. Enkelte gav udtryk for, at man samlede på Gællespalterne Denne gruppe svandt imidlertid ind til kun 27, hvor der også var pressen, annoncører og andre iblandt. Der er for mange omkostninger både arbejdsmæssigt og økonomist til at opretholde såbladet med så lille oplag. Desuden var der meget lidt stof til bladet, idet næsten ingen medlemmer de senere år sendte noget ind.


Nu bruger medlemmerne, som ønsker at se noget om foreningen, hjemmesiden eller facebook som oplysningskilde til foreningens aktiviteter.

gamle medlemsblad, men intet varer jo evigt, så vi kan kun være taknemlige for den glæde, som Gællespalten bragte os i sine 44 års levetid.

Vi er nogle, som synes, at det er en stor skam, at Gællespalten ikke længere er mere. Tidens trend med hurtige informationer og en del mænds manglende lyst til at læse har taget livet af vores

Ære være Gællespaltens minde! Jens Andersen

Mistet fiskevand Så har Jan Ulrik igen overtaget 2 nye gårde nemlig Grishøjgårdsvej nr. 181 og 201. Det betyder, at vi nu heller ikke længere må fiske på sydsiden af Ryå på begge sider af Vildmosevejen. Det indebærer, at vi ikke må passerer de første marker på begge sider af Vildmosevejen, Vi er i gang med at finde alternative adgangsveje til fiskevandet i tilknytning til Jan Ulriks aflyste strækninger. På foreningens hjemmeside under rubrikken: Fiskevand er de nye aflysninger indtegnet.

Det er selvfølgeligt ærgerligt, at Jan Ulriks aflysninger af fiskevand bunder i nogle misforståelser fra hans side, hvor han mener, at BLF for 5 år siden har anmeldt hans oprensning foran drænrørene ved Ryå til kommunen, hvilket vi ikke har. Jens Andersen.


Find tilbuddene i butikken i Maren Turis Gade, Aalborg eller pĂĽ vores webshop www.jogl.dk


Gællespalten 2017 december  
Gællespalten 2017 december  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Advertisement