Page 1

GÆLLESPALTEN Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

24.

sep

201

7

September 2017 Årgang 45 nr 2


GÆLLESPALTEN EV

BR

udgives af DERSL ØN

K E RIF OR

E

TF

NI

NG

LYS IS

og udkommer: Nr. 1 - marts Nr. 2 - juni Nr. 3 - september Nr. 4 - december Oplag: 50 stk. og på www.b-l-f.dk Trykkeri: DIGIGRAF Redaktør: Lars Jakobsen post@fluekrogen.dk

9LNDQOHYHUH DOWLQGHQIRU Ã%UHYSDSLU Ã.RQYROXWWHU Ã9LVLWNRUW Ã)ROGHUH Ã/¡VEODGH Ã3ODNDWHU Ã0HGOHPVEODGH Ã'HVLJQOD\RXW Ã/RJRV Ã+MHPPHVLGHU Ã.RSLSULQW RJPHJHWPHUH

InHW .RQWDNWRVRJ EXG WLO H QG XIRUSOLJWH

ZZZGLJLJUDIGNÃ7OI

Bestyrelsen / Organisation Formand: Jens Andersen Vester Alle 19, 9760 Vrå Tlf. 30 40 14 07 / formand@b-l-f.dk Næstformand: Gert Kristensen Søndermarken 8, 9760 Vrå Tlf. 98 98 10 86 / else-h-kristensen@mail123.dk Kasserer: Lars Jakobsen Lærkevej 9, 9440 Aabybro Tlf. 26 28 75 07 / kasserer@b-l-f.dk Sekretær: Samuel Sonne Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev Tlf. 23 42 32 91 / buchhavensonne@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Rasmus Hougesen Borupvej 20, 9760 Vrå Tlf. 21 42 49 61/ rhouge- sen@jubii.dk Bestyrelsesmedlem: Peter Kristensen Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev Tlf. 29 11 28 42 / ptk@turbopost.dk Bestyrelsesmedlem: Martin Rubæk Vråvej 905, 9760 Vrå. Tlf. 20 73 27 05 / rubaek-martin@live.com Suppleanter: Kjeld Brandter Carsten Cristensen Fiskeopsynsmænd: Teddy Pedersen 98 83 71 20 / 27 32 13 59 Ebbe Dissing 61 34 90 99 Freddi Christiansen 28 15 94 46 Ole Troldborg 22 77 33 83 Lars Jakobsen 26 28 75 07 Steen Rubæk 98 98 00 27 / 41 22 43 61

Forsidebillede: Trailer i Kraghede søen af Rasmus Hougesen


Formanden har ordet... Så er havørredsæsonen endelig kommet i gang. Det skete noget senere end det plejer. Den første tilmeldte havørred blev fanget d. 17. juni, og der kom først rigtig gang i fiskene i begyndelsen af juli. Den største tilmeldte fisk er fanget af Steen Rubæk og vejede 9,100 kg. Der er fanget flere fisk fra 3-6 kg. Nu håber vi, at opgangen fortsætter, så vi kan få en god sæson med fine fangster til medlemmerne. Der er nu fra Brønderslev- og Jammerbugt Kommune kommet et fælles forslag til nyt tillægsregulativ for Ryå til høring. Det indebære, at der skal skæres grøde 3 gange i Ryå indenfor fastlagte terminer. Det har været praksis de senere år (det gamle regulativ foreskrev dog 2 grødeskærringer). Grøden skal skæres i slyngede strømrender med forskellig bredde på de forskellige strækninger af åen. I tilfælde af særlig meget grøde på delstrækninger, kan man skære en fjerde gang. Det ser altså ikke ud til at praksis bliver ændret ret meget i forhold til, hvordan det har været de senere år. Den afskårne grøde skal samles op fra grødeoptagspladser. Efter den sidste grødeskæring skal breddernes stivstæglede planter og tagrør beskæres. Det kommer til at ske i oktober-november. Opgravninger indgår ikke i dette tillægsregulativ, og der kræves en reguleringskendelse for at få tilladelse til opgravninger ud over de i regulativet

fastsatte dimensionskrav til vandløbet. Vi håber, at Ryå med disse ændringer kan blive bedre til at aflede vandet, så lodsejerne ikke får så mange oversvømmelser. Desuden håber vi, at grødeskæringen i strømrender kan medføre flere skjulesteder til fisk og smådyr. På sigt bliver fremkommeligheden ved åen måske bedre, når man beskærer brinkerne. Man kan se forslaget til tillægsregulativet på foreningen hjemmeside. Det er aftalt med kommunen, at grødeoptagspladsen ved udløbet af Nørre åen skal genoprettes, så den afskårne grøde ikke skal drive så langt, før den samles op. Det sammen med en hurtigere grødeskæring skulle alt i alt give mindre gener for fiskeriet, men også mindre gener for afstrømningen og for vandmiljøet i åen. Der har været afholdt Søens Dag, hvor godt 10 medlemmer har arbejdet for at få Kraghede Søen til at fremstå pæn og præsentabel. Desuden er der blevet udsat fisk efter vores nye udsætningsplan. Det indebar, at der i år er blevet udsat: 12.900 stk. yngel, 16.600 stk. 1-års og 17.000 stk. smolt. Der skal som noget nyt ikke sættes ½-års ud mere. Der er blevet lagt 2 spange ud i Klavsholm å og i Ryå. Det er tillige planen at der skal lægges nyt tag og mere isolering på taget i klubhuset. Det skal ske her i løbet af efteråret.


Der har været indbrudsforsøg i klublokalet på Spejlborgvej. Tyvene klippede låsen over i skuret, men der var åbenbart ikke nogle ting af interesse. Desuden prøvede de at bryde døren op til selve huset, men det opgav de uden at have fået ødelagt for meget. Vi har heller ikke meget andet i klublokalet ud over en kaffemaskine og nogle køkkenting, så der er jo ikke meget at bryde ind efter. Vi har tillige fjernet en trailer fra Kraghede Søen. Det er fantastisk, at folk ikke kan køre på én af de mange genbrugspladser, når de skal af med deres gamle skidt, men blot kører det ud i vores sø. Hvis der er et medlem, som kunne tænke sig at slå græsplænen i Dy-

betsgade én gang om ugen, kan man henvende sig til Rasmus Hougesen Tlf.21424961. Bestyrelsen har besluttet at prøve at lægge lodsejerfesten til Hallund Kro i 2018. Vi håber herved, at kunne få flere af vore ”østlige” lodsejere med til festen, og at det ikke vil gå ud over deltagelse af vore ”vestlige” lodsejere. Der arbejdes stadig på højtryk med hvilke vandløb, der skal tages ud af vandrammeplan 2. Hvordan det kommer til at ende er højst usikker nu, men arbejdet skal være færdigt til december 2017. P.b.v. - Jens Andersen.


Juniorene har ordet... Hej Junior Håber I alle har haft en god sommerferie med masser af fisketure. Vi starter igen efter ferien Torsdag den 31. August. De to første gange har vi besøg af medeklubben ”skallen” som vil instruere os i medefiskeri både teoretisk som praktisk, håber i alle møder. HUSK at se vores aktiviteter kalender på hjemmesiden, den vil løbende blive opdateret. Vi vil igen i år forsøge at lave en del forskellige aktiviteter til klubaften. Har du en god ide eller noget du har lyst til at vide mere om er du velkommen til at kontakte os

I er selvfølgelig altid velkommen til at tage en ven med, som har lyst til at prøve og fiske Der stadig er mulighed for Junior at få en gratis fiskestang og hjul, hvis du melder dig ind Brønderslev lystfiskeriforening. Mød op til KLUBAFTEN hver Torsdag fra kl 19.00 til 21 .00 Knæk og Bræk Juniorafdelingen


Kl.: 00:00 Konkurrencen starter Kl: 14:00 Indvejning ved klubbens lokaler, Spejlborgvej 5. Klubben er åben fra kl. 13:00 og der vil kunne købes pølser og vand. Kl: 15:00 Præmie overrækkelse Tilmelding og betaling finder i år sted på nettet via fiskekort.dk Prisen er 100 kr. for seniorer og 50 kr. for juniorer (man er junior til 18 år) Konkurrencen er åben for alle. Husk statsfisketegn. Alle vil blive tjekket ved indvejningen. (lodtrækningspræmier på indbetalingskvittering, så hav mail med billet eller udskrift). Der må fiskes på BLF´s vand, og på nedre Ryå`s vand (fisketider se regler derom på hjemmesiden). Dog må der ikke fiskes i Kraghede søen og i Klavsholm å. Enhver afmærkning skal respekteres. Der er en kategori for: Havørred og laks, gedde, aborre og skalle. DER UDDELES MAX EN PRÆMIE PR. DELTAGER PÅ FANGEDE FISK I HVER KATEGORI. Mindstemål på konkurrencedagen: Laks: 40cm. Havørred: 40cm. Aborre: 23 cm. Gedde: 60 cm. Skalle er dog kun for børn under 12 år - Og kun fisk de selv har fanget. Fisk præmieres efter vægt, og ved vægtlighed er korteste fisk vinder. Se præmieliste på b-l-f.dk


Tirsdag morgen..! Uret ringer. Hvorfor hulen gør det det? Klokken er 07.15. Der er mørkt og man er vel pensionist? Det får et dab og dynen trækkes godt op under næsen. Efter kort tid får man et lille puf i ryggen. Uret har ringet og det er tirsdag. Skal du ikke ind til fiskerne i dag? Det var moderen, der undrede sig. Ud af kanen - ind under bruseren, hvor det varme vand forsøger at vække liv i manden. For selvfølgelig skulle han da ind til BLFs pensionistgruppe. Her har Svend Møller og co. allerede været i gang i klubhuset på Spejlborgvej. De har været hos bageren efter rundstykker, lavet kaffe og dækket bord til de 16 der pt. er medlem af klubben, så der er klar til fælles kaffedrikken og snak kl. 9.00. Og hvis en har fødselsdag, er reglen, at han har en flaske dram med og så vanker der en lille en eller to. Snakken går lystig. Om ture ved åren eller andet fiskevand. Utroligt der stadig er fisk i vandet, men heldigvis smuttede de fleste af krogen, men hvor

var de store – især dem der smuttede af. Hvad koster det så, at være medlem af BLFs pensionistklub? Ud over kontingentet til foreningen? Vi giver kr. 15.00 for kaffe og rundstykke. Svend administrerer pengene godt. Overskuddet, der er tilbage når kaffen, rundstykker og tilbehøret hertil er betalt, bliver i løbet af året brugt til nogle gode ture til forskellige fiskesøer. Her kan heldet være noget så uberegnelig og ulige fordelt. Nogle kan ikke nære sig, men skal have 2-3 stykker med hjem. De fleste får ingen ting, men må så nøjes med nogle gode timer i godt selskab og det er nu heller ikke så ring endda. Næste tirsdag er der gemytlig afregning i klubhuset. Hvem fik fisk og hvem fik ingen? Selv må jeg høre om mit begynder held i Blokhus fiskepark, hvor jeg fik 3 pæne fisk, siden er det blevet til O, men pyt, jeg har nydt hver en tur, som jeg har været med på.


Hvad laver pensionistklubben ellers? En gang om året er der ”dametur”. Her får fruerne lov at være med til et hyggeligt fælles kaffebord med diverse tilbehør og pakkespil. Selv her er fru Fortuna med og holder med de få. Nogle hamstrer mere end en pakke, så selv om der er mange pakker, er vi nogle, der ingen får. Og så må vi ikke glemme julefrokosten. Alt dette for kun kr. 15.00 om ugen. En stor tak til Svend Møller og hans hjælpere.

flere. Ja – hvorfor ikke kikke forbi tirsdag formiddag kl. 09.00? Vi har det rigtigt rart, os der er der og dem der ikke kommer, ved ikke, hvad de går glip af. Knæk og bræk Christian Jensen

Til slut et lille hjertesuk. Hvorfor er vi ikke flere i pensionistklubben, lyder der ofte. Vi kunne godt bruge nogle

SKIFT TIL EN BANK DER BRÆNDER FOR DIG Book et uf orpli gtende møde, hvor vi gennemgår din e mul ighede r på 9870 4500 eller nordj yskebank.dk/kunde


Materiale udvalget Trailer i søen

Søens dag

Så har den været gal igen. Søndag den 16. juli blev jeg kontakt af Peter, om at der var blevet kørt en trailer i Kraghede søen. Vi blev enige om at kontakt politiet, men de ville kun gøre noget hvis der var plader eller stel nr. på traileren, og det var der ikke. Så vi måtte selv fjerne den, hvor vi fik Peters søn, Rasmus, til at hjælp os med at få den op af søen. Det gik fint, men det er træls at vi skal gå og rydde op efter andre der ikke gider køre på genbrugspladsen med deres affald.

Lørdag den 29. juli holdt vi en søens dag, Vi var 9 mand der mødtes ved søen kl. 8:00. hvor vi starte dagen med rundstykker, mens det fik regnet af inden arbejdet. Vi fik slået græs på parkeringspladsen og slået stier rund om søen, der blev beskåret træer rundt om søen og ved parkeringen. Dagens to-do-liste havde flueben ud for alle opgaver kl. 12:00 hvilket var godt klaret. Rasmus

Aalborg - Brønderslev

www.elektro.dk El-Håndværktøj Elektromotorer Nødstrømsanlæg Gearmotorer

Salg / Reparation Støvsugerer Ladeapperater Svejsemaskiner

Døgnvagt - 98 82 07 00 Øster Kærvej 12 - 9700 Brønderslev - Tlf. 98 82 07 00 - Fax 98 82 41 01


Gællespalten 2017 september  

Medlemsblad for Brønderslev Lystfiskeriforening

Advertisement