Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Klokkervang 2B, Gilleleje, 3250 Gilleleje

Sag nr. 228480

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ingen

Dato 26. marts 2013

Velbeliggende grund i Gilleleje Yderst velbeliggende grund på lille, blind sidevej til Gilleleje Hovedgade. Ældre, udbygget kvarter lige overfor de åbne arealer i forbindelse med Menighedshuset, hvorfra der er trappenedgang mod havnen og de charmerende kvarterer omkring Østergade. Ved arealerne starter Fyrstien desuden, ledende til Nakkehoved Fyr forbi Strandbakkerne med friarealer og strand med livredder. Desuden kort afstand, og stiadgang, til Gilleleje Skole Rostgårdsvej samt Trinbræt Gilleleje Øst. Grunden henligger som græsplæne med enkelte beplantninger samt tæt randbeplantning mod nord, vest og øst.

Afløbsforhold: Off. kloak. Tilslutningsbidrag ikke betalt. Vandforsyning: Gilleleje Vandværk. Tilslutningsbidrag ikke betalt. Elforsyning: Investeringsbidrag ikke betalt .

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 4101 MARTS 2011

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Klokkervang 2B, Gilleleje, 3250 Gilleleje

Sag nr. 228480

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden. Jordbundsforhold Sælger oplyser, at han ikke er i besiddelse af en jordbundsprøve/geotekniks undersøgelse, og at sælger derfor ingen kendskab har til grundens bæreevne m.v. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser herom.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Klokkervang 2B, Gilleleje, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 228480

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk EjendomsmĂŚglerforening Side 1b.


Adresse Klokkervang 2B, Gilleleje, 3250 Gilleleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 228480

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk EjendomsmĂŚglerforening Side 1c.


Adresse Klokkervang 2B, Gilleleje, 3250 Gilleleje Kontantpris 895.000 Udbetaling 45.000 Ejendomsoplysninger Kommune ....................... : Gribskov Matr. nr ........................... : 2 O Gilleleje By, Gilleleje, Paracel ............................ : Zonestatus ................ : Må benyttes til ................ : Ifølge ........................ : bebyggelse af helårsbolig Offentlig vurdering pr ..... : Grundareal ifølge ..... : 2012 Offentlig ejendomsværdi : Heraf grundværdi............ : Grundskatteloftværdi ...... :

436.800 kr. 436.800 kr.

Grundareal................ : Heraf vej .................. :

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitutter på ejendommen: 19.10.1982 Lokalplan nr. 15.22 17.08.1988 Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv.

Sag nr. 228480 Netto/md. 4.827

Brutto/md. 5.379

Byzone Kommunale oplysninger Landinspektøropmåling 2 650 m 41

Dato 26. marts 2013 v/31,64%

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Kredit Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF Bank Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Willis Forsikringsservice, Nem Forsikring Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: BRF Kredit og BRF Bank Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Willis Forsikringsservice, Nemja, Forsikring Annoncering Nej X Ja Hvis hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Oplysning om jordbundsforhold Der henvises til side 1a.

Byggemodningsforhold Vand: El: -Kloak:

Øvrige forhold Ændring af forureningsloven pr. 1. januar 2008: Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. §1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog udtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ.

Varme: -Antenne:

Formular nr. 4106 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Klokkervang 2B, Gilleleje, 3250 Gilleleje Kontantpris 895.000 Udbetaling 45.000 Brutto/md. 5.379 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 50.550 Ejendomsskatter 14.000 14.000 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 0 0 14.000 64.550 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -34.972 Fradrag, i alt 0 34.972 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 31,64% 0 -11.065 Evt. ejendomsværdiskat 4.368 4.368 Skat, overskud/underskud 1. år 4.368 -6.697 + Bruttoudgift 1. år 14.000 64.550 18.368 57.853 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 895.000 45.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 6.800 6.800 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.288 10.288 Omkostninger til berigtigelse I alt 912.088 62.088 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Sag nr. 228480 Dato 26. marts 2013 Netto/md. 4.827 v/31,64% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen.

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

228480v1  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/228480v1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you