Nytt avlopp! med Biovac 2016

Page 1

Nytt avlopp! MED BIOVAC® MINIRENINGSVERK

HÖSTEN 2016

GODA GRANNAR sparar pengar på avloppet sid 6


Vad avgör ditt val? När jag möter kunder ute i landet som

snart övertygad om, andra alternativ som

söker och jämför avloppslösningar känner

markbädd och infiltration har för kort

jag igen mig. För snart tre år sedan kom

livslängd för att vara ekonomiskt försvar-

jag i kontakt med Biovac för första gången.

bart. Dessutom tar de alltför mycket av

Då studerade jag kvalificerad försäljning

våra gemensamma resurser i anspråk när

inom miljöteknik och förnybar energi och

de måste bytas ut med jämna mellanrum.

sökte ett företag för min praktik.

Efter att ha inventerat marknadens alla

Med en bakgrund som anläggningstek-

lösningar föll valet på Biovac.

niker och vetskap om att behovet av nya

Det som avgjorde valet för mig var en

avlopp i landet var stort sökte jag en leve-

kombination av fantastiskt bra produkter

rantör av avloppslösningar med produkter

och en väl fungerande serviceorga-

och service av allra högsta kvalitet. Att det

nisation.

var reningsverk som gällde blev jag ganska

MAGNUS EKLUND Försäljningsansvarig, Bra Miljöteknik.

Biovac importeras och säljs i Sverige av: Bra Miljöteknik Sverige AB Kurödsvägen 9, 451 55 Uddevalla 0522-13 000, info@bramiljo.se www.biovac.se

2

NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk

Denna trycksak är klimatkompenserad och tryckt på FSC-märkt papper:

neutral Printed Matter No. 01-16-699074 – www.myclimate.org

© myclimate – The Climate Protection Partnership


Biovac är nummer ett! Under sommaren 2015 genomförde

längre livslängd än traditionella

kunderna erbjudas det i

Bra Miljöteknik en marknadsunder-

reningstekniker. Dessutom ser allt fler

särklass mest omfattande

sökning för att ta reda på vilka olika

kommuner reningsverk som ett bra

serviceavtalet på mark-

reningstekniker som installerades

och pålitligt alternativ för en säker

naden och får på det viset

av dem som ansökt om nytt avlopp

rening av avlopp.

en stor trygghet med sin

under året. Eftersom det inte fanns

Extra kul är det att undersökningen

Biovac-anläggning.

någon sådan statistik sedan tidigare

visade att Biovac var det fabrikat som

Även försäljningen via certifierade

var det intressant att få svar på hur

sålde allra flest reningsverk i Sverige

återförsäljare bidrar till en trygghet.

marknaden såg ut och hur den varie-

under tidsperioden den genomför-

Kunden får kvalificerad hjälp från

rade runt om i landet.

des. Framgången för Biovac kan för-

första kontakten tills anläggningen

Undersökningen visade en markant

klaras av olika faktorer. Den kanske

tas i drift och erhåller även hjälp med

ökning av andelen reningsverk jäm-

viktigaste orsaken är att Biovac är

ansökan till kommunen.

fört med vad som tidigare uppskat-

byggda för klimatet vi har i Norden,

Med ett brett sortiment av olika

tats, ett resultat av att fastighetsägare

den erhåller samma höga nivå på re-

lösningar och storlekar kan alltid en

i allt större utsträckning ser fördelen

ning och driftsäkerhet både sommar

lösning för kundens specifika behov

med en lösning som har betydligt

och vinter. Av den anledningen kan

erbjudas.

Avloppsbekymmer? Boka ett hembesök! Örestads Farmartjänst arbetar med trädgård- och parkskötsel och hushållsnära tjänster. Vi är även återförsäljare av Biovac® minireningsverk. Vi hjälper dig med totalentreprenad av ditt nya reningsverk. www.orestadsfarmartjanst.se

Depågatan 104, Helsingborg 042-15 63 00

Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation i form av ett hembesök hos dig som ska byta avlopp. Välkommen att kontakta oss för mer information!

ROLF WESTERBERG tel: 0705-53 21 47 FÖRSÄLJNING & SERVICE

jrwesterberg@hotmail.com WWW.BIOVAC.SE

NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk

3


BIOVAC® FD5 N PEH

STORSÄLJARE SOM STICKER UT Biovac FD5N Peh, eller u-båten som vi själva kallar den bidrar starkt till att Biovac är det mest sålda minireningsverket på den svenska marknaden. Vi ger er fyra orsaker varför:

1. Allt-i-ett Med en allt-i ett-lösning utan behov av efterföljande markbädd eller infiltration minimeras grävningen i trädgården. Lägg där till en överlägsen livslängd som innebär att vare sig nuvarande eller nästa generation behöver göra några åtgärder, då får man ett avlopp med oslagbar ekonomi.

2. Diskret installation Eftersom alla styrkomponenter finns inbyggda i halsen under locket kan reningsverket placeras fritt utan att förstöra utsikten eller utseendet på tomten. Locket som är isolerat tar bort allt ljud från processen, reningsverket kan därför även placeras bredvid uteplatsen utan störande element.

4

NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk


3. Hög driftsäkerhet Utan el-komponenter och rörliga delar nere i tanken ökar drifts­ säkerheten till en otrolig nivå. Minskat servicebehov ger marknadens lägsta servicekostnader och mest omfattande serviceavtal. Utöver låga kostnader är det tryggt att veta att man alltid har ett fungerande avlopp utan behov av egenskötsel.

4. Utvecklad för nordiskt klimat Vi bor i Norden med ett klimat som ställer höga krav på avloppen. Biovac som tillverkas i Norge har med Ubåten utformat ett reningsverk som isolerar avloppsvattnet för att säkerställa en tillräckligt hög temperatur i reaktorn även vintertid. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avloppet renas enligt de krav kommunen bestämt. Då är det tryggt att vara säker på att reningsverket klarar kraven såväl vinter som sommar.

BIOVAC®

FD 5 N PEH 1 hushåll

Från cirka:

73 000 kr

NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk

5


BI OVAC ® GE M E N S AM HE TS A N L ÄG G N IN GA R:

Delat avlopp ger pengar över ALLT FLER UPPTÄCKER

FÖR MÅNGA ÄR INTE STEGET till gemensamt avlopp så

fördelarna med att gå

stort. Kanske delar man redan på avloppet, har gemen-

samman med grannar-

samt vatten eller är medlemmar i samma vägförening.

na om ett gemensamt

Oavsett vilket så hjälper Biovacs återförsäljare kost-

avlopp. Med en gemen-

nadsfritt till med pappersarbetet som krävs för den nya

sam anläggning finns

avloppsanläggningen.

stora pengar att spara

– Jag hjälper kunden genom hela processen, jag tar

när kostnader för frakt,

fram kartor, tillståndshandlingar och sköter kontakten

nedgrävning, instal-

med kommunen, berättar Arne.

lation och drift delas. Arne Edvardsson, åter-

DET FINNS MÅNGA SMARTA EXEMPEL när gemensamt av-

försäljare för Biovac i norra Bohuslän, har hjälpt många

lopp kan utnyttjas för att spara både pengar och arbete.

kunder till ett billigare avlopp.

– Ta ett fritidshus till exempel som ligger intill ett året-

– Det första folk tittar på är kostnaderna. Med ett

runt-hus, då är det perfekt att köpa tillsammans, berättar

gemensamt avlopp blir det stora vinster när allting delas,

Arne. Det blir betydligt billigare för båda två och biologin

berättar Arne och ger ett exempel:

i reningsverkets hålls vid liv hela året.

– Istället för 125 000 kr kan vi komma ner på 70-

En annan orsak till att de lite större reningsverken ökar

80 000 kr i investeringskostnad per hushåll, det gör stor

i popularitet är att familjerna växer. Det är också vanligt

skillnad.

att man har flera byggnader på tomten, till exempel en

– Sen är det driftskostnaden också, den halveras på två

friggebod eller ett Attefallshus. Då är det lämpligt att ha

hushåll och på tre blir den bara en tredjedel.

en överkapacitet på avloppet för framtida behov.

ster in v a r o t s r li b t e D delas! a n r e d a n t s o k r ä n 6

NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk


BIOVAC®

BIOVAC®

FD 10 N

FD 15 N

2 hushåll

3 hushåll

Från cirka:

Från cirka:

110 000 kr

BIOVAC®

145 000 kr

BIOVAC®

FD 20 N

FD 30 N 6 hushåll

4 hushåll

Från cirka:

Från cirka:

180 000 kr

BIOVAC®

230 000 kr

BIOVAC®

FD 40 N

FD 50 N

8 hushåll

10 hushåll

Från cirka:

Från cirka:

270 000 kr

300 000 kr

Priser inklusive moms, frakt tillkommer.

Hitta din närmaste återförsäljare på www.biovac.se NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk

7


Kejsarens nya kläder Biovacs flaggskepp går under jorden.

8

Ett program av modeller med stor

erbjuder flexibilitet, driftssäkerhet

effektivitet. I områden där det inte är

flexibilitet får nu ytterligera förstärk-

och servicevänlighet som värderas

möjligt eller lämpligt att uppföra en

ning. Med SBR Ground i sortimentet

högt av såväl anläggningsägare som

byggnad för reningsverket kan dessa

finns en lösning oavsett hur beho-

driftspersonal. Traditionellt har

numer grävas ned. Man kan därför

vet eller förutsättningarna ser ut.

dessa större anläggningar placerats i

fortsätta att njuta av en oförstörd

Biovac har länge varit ett begrepp

ett anläggningshus ovan mark.

utsikt. Är det möjligt att gräva ner

när det gäller reningsverk för samlad

Med SBR Ground kombineras de

reningsverket innebär det dessutom

bebyggelse för några få fastigheter,

större SBR-anläggningarnas drifts­

en kostnadsbesparing.

hotell, campingar mm, upp till 500-

egenskaper med de mindre ned-

600 hushåll. Biovacs SBR-teknik

grävda anläggningarnas kostnads­

NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk


BIOVAC®

FD 100 N

Upp till 25 hushåll!

20-25 hushåll • allt under mark • låga driftskostnader

Kampanjpris året ut:

710 000 kr

(inklusive moms)

BIOVAC®

Upp till 50 hushåll!

FD 200 N 40-50 hushåll • allt under mark • låga driftskostnader

Kampanjpris året ut:

1 240 000 kr

(inklusive moms)

Priser inklusive moms, frakt tillkommer.

Hitta din närmaste återförsäljare på www.biovac.se NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk

9


Nytt avlopp tack vare gemensamma krafter En anslutning till det kommunala avloppsnätet är ofta dyr, och ibland helt onödig. I Dale tog man saken i egna händer och byggde ett eget reningsverk – till en bråkdel av kostnaden.

V

10

i är vid Gullmarsfjordens strand i hjärtat

– RENINGSPROCESSEN I DET GAMLA verket var väldigt

av Bohuslän. Närmare bestämt i Dale

känslig och svår att justera. Tillslut kom vi fram till att vi

några kilometer utanför Munkedal. I

måste göra något åt detta, jag kan inte titta till reningsver-

sluttningen ner mot havet ligger här 41

ket varje dag, berättar Sten-Ove.

fastigheter som alla är medlemmar i Dale

Föreningen sonderade terrängen efter lämpliga lös-

samfällighetsförening. Sedan 1979 har föreningen haft ett

ningar och fann att alternativen egentligen var ganska få.

eget reningsverk i anslutning till husen, här finns nämli-

– Vi har flera norrmän i föreningen, de kände till

gen inget kommunalt avlopp framdraget.

Biovac sedan tidigare och sa att ”det där är jättebra grejer”.

Våren 2014 tog de boende beslutet att investera i ett nytt

Dessutom hade Biovac flera fina referensanläggningar.

reningsverk, det gamla hade gjort sitt. Genom att agera

Sagt och gjort, föreningen ansökte om utsläppsrätt för

tillsammans som en förening löste man avloppsfrågan till

det nya reningsverket hos Munkedals kommun. Man fick

en kostnad långt under anslutningsavgiften för kommu-

även inhämta godkännande från Länsstyrelsen och Miljö-

nalt avlopp. Vi träffar Sten-Ove Niklasson, ordförande i

nämnden i Mellersta Bohuslän.

Dale Samfällighetsförening, som berättar om vägen fram

– Responsen från kommunen var jättepositiv, de var

till ett nytt reningsverk.

nog glada att de slapp ta hand om det. Och på pappret

NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk


kommer Biovacs reningsverk faktiskt rena vattnet bättre

I Sverige har vi en stark tradition med föreningsliv,

än kommunens eget reningsverk.

något som också avspeglar sig i juridiken.

Att ansluta till det kommunala avloppsnätet var aldrig

– Föreningar har en stark ställning juridiskt. Därför är

något alternativ.

det ofta gynnsamt även ekonomiskt att agera tillsammans

– Det hade kostat minst 350 000 kr per hushåll, kanske

i en samfällighet.

upp emot en halv miljon.

Sten-Ove poängterar också vikten av att begränsa föreningens verksamhet.

FÖR ATT FINANSIERA DET NYA reningsverket tog förening-

– Det ska vara tydligt vad medlemsavgiften går till, i

en ett lån.

vårt fall är det vatten och avlopp.

– Tack vare att vi är en samfällighetsförening fick vi ett förmånligt lån hos banken. Enligt kalkylen blir kostnaden

EN AV UTMANINGARNA I OMRÅDET är att belastningen på

för det nya reningsverket 75 000 kr per hushåll. Varje

reningsverket skiftar kraftigt över året. Av totalt 37 hushåll

fastighet betalar 25 000 kr som en egenavgift, resten av

är det bara fyra som är åretruntbostäder, belastningen

kostnaden tas ut via föreningens medlemsavgift.

varierar mellan 12 och 130 personer. Tack vare Biovac-

– Och eftersom driftskostnaden för den nya anlägg-

anläggningens flexibilitet kan kapaciteten anpassas till

ningen blir lägre än tidigare behövs ingen höjning av

rådande behov. Genom att sätta en eller två av renings-

avgiften förklarar Sten-Ove.

verkets tre reaktorer i viloläge minskas kapaciteten och

– Reningsverket kommer dessutom vara en fördel vid

därigenom även driftskostnaden.

försäljning av en fastighet här, avloppsfrågan är tryggad

Reningsverket ligger bara några tiotal meter från Gull-

för framtiden.

marsfjorden som är klassad som Natura 2000-område. Det innebär att miljön anses särskilt skyddsvärd.

STEN-OVE FRAMHÅLLER FÖRDELARNA med att gå samman

– Kustbevakningens stora fartyg dök upp här utanför

och genomföra den här typen av projekt i en förening.

när vi hade börjat gräva i höstas säger Sten-Ove och ler.

– Ibland finns en motsättning mellan privata och kom-

Det var säkert någon som hade ringt in som trodde att vi

munala intressen. Genom att gå samman i en förening

grävde olovligt vid stranden, men jag bara vinkade och så

kan man ofta finna en lösning i sådana lägen. Det är alltid

åkte de igen.

bra att vara flera och många skulle vara betjänta av en sån här förening, i olika sammanhang.

I den röda byggnaden, ett kort stenkast från stranden, finns reningsverket som betjänar de nära 40 hushållen i Dale samfällighetsförening.

NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk

11


AVLOPPSTE K N I K

”Det finns inga underhållsfria avlopp” När vi köper bil är vi som regel väl införstådda med att bilens utförande och utrustning påverkar driftskostnaderna. I bästa fall hittar vi en bil till ett rimligt pris som dessutom är billig att äga. Likadant är det med avloppet: den tekniklösning som finns i din avloppsanläggning påverkar i hög grad dina driftskostnader.   Innebär detta att du måste sätta dig in i krångliga ritningar och komplicerade elscheman för att få ett avlopp som är billigt i drift? Nej, egentligen inte. Men det kan vara bra att känna till lite om hur olika tekniklösningar påverkar driftskostnaden. Vi kan börja med att slå fast: det finns inga underhållsfria avlopp. Frågan är alltså inte om avloppet har några driftskostnader eller ej, utan hur stora, eller små, som kostnaderna är.   I Biovacs reningsverk tillämpas så kallad satsvis rening.

Alla typer av avlopp behöver underhåll och tillsyn. Här utförs service på ett Biovac minireningsverk.

Det innebär att reningsverket alltid renar samma mängd

flockningsmedel. Eftersom tekniken inte kräver några

avloppsvatten oavsett hur mycket vatten som ström-

filter minskar även behovet av skötsel och tillsyn. Låga

mar till reningsverket. Metoden gör reningsprocessen

driftskostnader är med andra ord inbyggt i Biovacs mi-

enklare att optimera och minimerar förbrukningen av

nireningsverk.

Satsvis rening i sex steg Reningen i Biovac®s minireningsverk sker efter en naturlig och biokemisk process som utnyttjar de bakterier och mikroorganismer som finns naturligt i avloppsvattnet. Processen kallas SBR som står för "satsvis biologisk rening".   Processen sker i sex steg som upprepas varje gång reningsverket renar en sats avloppsvatten. Genom syresättning av näringsrikt orenat avlopps­vatten stimuleras tillväxten av bakterier och mikroorganismer, vilket i sin tur renar vattnet.

12

NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk

1. Väntfas

2. Uppfyllningsfas

3. Reaktionsfas

4. Sedimenteringsfas

5. Slamuttag

6. Utloppsfas


Avlopp och kretslopp – inomhus! En av de unika produk-

hushåll där restprodukten

ter Biovac levererar är

från reningen, slammet,

reningsverk för inomhus-

samlas upp i tunnor för

placering. Anledningen

att sedan komposteras.

till att modellerna togs

Slammet, som kompos-

fram är många.

teras, kan användas som

På många platser runt

näring. Detta har också

om i våra nordiska länder

gjort att många som skul-

är möjligheten till att

le kunna ha ett traditio-

gräva ner avloppslösning-

nellt reningsverk valt den-

ar mycket begränsade och

na modell då möjligheten

på öar och andra platser

till kretslopp förenklas för

kan det vara omöjligt

fastighetsägaren.

att komma fram med

Biovacs återförsäljare

slamtömningsfordon.

kan hjälpa till med

För dessa fastigheter tog

planering och tips kring

Biovac fram två model-

anläggningarna!

ler för ett respektive två

Din avloppsspecialist i norra Halland. Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation i form av ett hembesök hos dig som vill ha hjälp med planeringen av ditt nya avlopp. Kontakta oss för mer information! Inges Maskinuthyrning & Grävtjänst 0703-69 29 60 • info@ingesmaskinuthyrning.se www.ingesmaskinuthyrning.se Gilla oss på Facebook!

Din Biovac® återförsäljare i Eslöv. GÖRAN CARLSSON tel: 0708-67 65 65 WWW.BIOVAC.SE

FÖRSÄLJNING

MARNTELL’S

Entr. & MaskinUthyrning 070 - 627 22 76

Maskinuthyrning & Grävtjänst AB

Professionell hjälp med ditt nya avlopp. Vi på Bra Miljöteknik är svensk importör av minireningsverk från Biovac®. Vi hjälper dig genom hela processen: dimensionering, ansökan och entreprenadkontakt. micke@bramiljo.se / 0522-130 13

MARKARYD

Välkommen till

Lundins Gräv & Anläggning! Följ oss på facebook för att se fler av våra arbeten!

Mer än 15 års erfarenhet av bland annat:

Avlopp • Husdränering • Fiber Elschakt • Markarbete Kranbilstransport i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd.

Innehar EBRbehörighet

Certifierad för försäljning och anläggning av Biovac minireningsverk.

plattläggning • murar & sten • altan • snickerier • hus • trädgård • dränering • avlopp Marklunda 2327, 283 91 Osby • 070-191 49 88 • lundin.83@hotmai.com

0706-42 41 49 • henric.nordqvist@gmail.com

NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk

13


med omsorg om jorden Jordbruk, skogsbruk, entreprenad och fårskötsel. Återförsäljare för Biovac. Carpe Ventum Jord & Skog AB

Din Biovac® återförsäljare i Landvetter ULF OLSSON tel: 0705-94 55 99

070-555 43 20 • 070-509 54 32 Hjärtumsvägen 1, 463 75 Hjärtum www.carpeventum.se

WWW.BIOVAC.SE

FÖRSÄLJNING

God service och kvalitet sedan 1925.

VI HJÄLPER DIG MED AVLOPPET!

Alldeles innan bron ut till Klädesholmen ligger vår 1600 m² stora butik och vårt 3000 m² stora trävarulager. Fyllt från golv till tak med det mesta du kan tänkas behöva till ditt hus och din trädgård. Välkommen till oss!

Vi hjälper dig till en komplett avlopps­ lösning, från val av anläggning, projekt­ ering och ansökan till nedgrävning och installation. Från enskilda avlopp till gemensamhetsanläggningar.

ÖPPETTIDER: Vardagar: 06:30-18:00 Lördag: 09:00-13:00

ARNE EDVARDSSON tel: 072-704 17 43

0304 - 67 52 20 • info@olssonsbyggvaror.se • www.olssonsbyggvarvor.se

FÖRSÄLJNING & SERVICE

arenaedvardsson@gmail.com WWW.BIOVAC.SE

www.fjentreprenad.se

Din entreprenör i Göteborgsområdet.

VI UTFÖR ALLT INOM MARK & ANLÄGGNING!

Certifierade återförsäljare och servicetekniker för Biovac® minireningsverk. Fredrik Jönsson: Daniel Jönsson:

0701-42 85 32 0706-15 49 35

Exportgatan 47C 422 46 Hisings Backa info@fjentreprenad.se

Din lokala gräventreprenör i Halland. Vi hjälper dig med markarbeten, trädgårdsanläggning, vatten och avlopp. Dessutom är vi återförsäljare för Biovac minireningsverk! Kontakta oss för mer information och kostnadsfri konsultation! RING! Jens Åhslund, tfn 0709-66 27 97

14

DIPLOM. AVLOPPSENTREPRENAD Markspecialisten i Väst AB Varbergsvägen 322 (stationshuset) 519 94 Björketorp • 070-347 72 20 • www. markspecialisten.se

Nytt avlopp? Då är det dags att agera nu! Jag är Biovacs representant i Skaraborg samt Vårgårda, Herrljunga och Allingsås. Välkommen att kontakta mig för mer information!

KJELL ANDERSSON tel: 0708-380 899

WWW.BIOVAC.SE


Biovacs unika serviceavtal:

Avlopp utan överraskningar Hög tillförlitligt och lång livslängd gör att Biovac kan erbjuda marknadens mest generösa serviceavtal. Så att du aldrig ska behöva vara utan fungerande avlopp. TRYGGHETEN ÄR VIKTIG när vi fattar beslut om stora investeringar. Vad händer om något går sönder och vi behöver hjälp? Avloppet är ju en basal funktion som vi inte kan vara utan någon längre tid, det måste bara fungera. Då är det skönt att veta att det finns någon att ringa om olyckan är framme. Någon som dessutom kommer ut och löser problemet.

BIOVACS CERTIFIERADE servicetekniker utför årligen över 22 000 serviceuppdrag på Biovac minireningsverk runt om i Norden. Teknikernas uppgift är att du som anläggningsägare ska känna dig trygg i alla lägen. De ser också till att ditt reningsverk får den service och tillsyn som krävs för att det ska fungera på bästa sätt. De är dessutom redo att rycka ut inom 24 timmar ifall ett reningsverk behöver tillsyn utöver ordinarie service. 24-timmarsåtagandet gäller årets alla dagar, oavsett helg eller vardag. är orsakat av en trasig komponent eller

BIOVACS RENINGSVERK har funnits på

felaktigt handhavande. Vid komponentfel

marknaden sedan 1982. Vi vet därför av

täcks såväl resa, arbete som nya kompo-

erfarenhet att våra produkter har en hög

nenter av egenavgiften. Dessutom ingår

driftsäkerhet som både vi och våra kunder

alla slitagedelar.

kan känna oss trygga med. Därför kan vi också erbjuda ett serviceavtal utöver det

MED KOSTNADSKONTROLLEN blir en redan

vanliga. Vår Kostnadskontroll är ett unikt

bra produkt ännu bättre. Rätt service och

serviceavtal som täcker det mesta som

underhåll gör nämligen ett Biovac mi-

kan hända under reningsverkets första

nireningsverk näst intill outslitligt. Alla

15 år. Det innebär i korthet att du, vid ett

vitala delar sitter enkelt åtkomliga för

eventuellt fel i reningsverket, endast be-

inspektion och kan enkelt bytas ut vid

talar en egenavgift för att få felet åtgärdat.

behov. Tryggt idag, och tryggt för många

Kostnadskontrollen gäller oavsett om felet

år framöver!

Biovacs serviceavtal med kostnadskontroll innebär extra trygghet till en redan trygg investering.

NYTT AVLOPP! – med Biovac® minireningsverk

15


VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLNING! Nu håller vi utställningar i ditt område! Ta chansen att titta närmare på ett reningsverk från Biovac® och får svar på dina frågor om avlopp. På kartan visas alla återförsäljare som ställer ut. Besök www.biovac för information om tid och plats för din närmaste utställning.

Trollhättan Mikael Johansson 0522-130 13

Lidköping Kjell Andersson 0708-380 899

Hjärtum Carpe Ventum 070-509 54 32

Uddevalla Arne Edvardsson 072-704 17 43

Sjuntorp Henrik Nordqvist 070-642 41 49

Tjörn Hjalmar Olssons Byggvaror 0304-67 52 20

Härryda PMG Bolist 0705-94 55 99

Göteborg FJ Entreprenad 0701-42 85 32

Markaryd Bo Marntell 070-627 22 76

Osby Lundins Gräv & Anläggning 0701-91 49 88

Kungsbacka Inges Maskinuthyrning 070-369 29 60

Laholm Hallandsås Miljöentreprenad 0709-66 27 97

Helsingborg Örestads Farmartjänst 042-15 63 00

HITTA DIN NÄRMASTE UTSTÄLLNING: WWW.BIOVAC.SE/UTSTALLNINGAR

Svängsta MG Maskin 070-861 06 51

Eslöv Göran Carlsson 0708-67 65 65

Sjöbo Rolf Westerberg 0705-53 21 47