Bra Miljöteknik Avloppsspecial 2016

Page 1

BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN:

VÅ R E N 2 0 1 6

NYHET: AVLOPPSSKOLAN

SPARA TIDNING EN!

Din guide till nytt avlopp! SID 8

Så väljer du ett

AVLOPP FÖR

FRAMTIDEN Ett avlopp måste vara långsiktigt för att bli ekonomiskt. Läs om vad du bör tänka på inför avloppsbytet. SID 5

NY TEKNIK: SLAMMET ÅTERVINNS

FÖLJ MED TILL ÖLANDS TROLLSKOG!

SID 13

SID 6

Nya steg på vägen mot kretsloppsanpassad avloppsteknik

Vi har besökt naturum Trollskogen på Öland som precis fått ett nytt reningsverk.


WWW.BIOVAC.SE

2

LEDARE

Ekonomiskt hållbart miljöengagemang

I

alla tider har människan strävat framåt och gjort tekniska framsteg. Alltid på gott och ont, tyvärr har det ibland gått ut över naturen. Det kanske inte är något du tänker på när du sitter på toaletten, men just där tar en av den moderna människans stora miljöproblem sin början. Övergången till vattentoalett och ett ökat användande av vatten i kök, dusch och hem skedde utan tanke på att marken, de stora haven, sjöarna och grundvattnet kunde ta skada. I SLUTET PÅ 60-TALET kom Sveriges miljölagstiftning på plats gällande rening av avloppsvatten. Då påbörjades en landsomfattande insats där slamavskiljare som tidigare bara släppt avloppsvattnet rakt ut i diken och bäckar blev kompletterat med infiltration och markbäddar. Tyvärr skedde arbetet ofta med bristande kunskap och inte sällan med en vilja att fuska eftersom ”det har ju alltid fungerat förut”.   Trots en lagstiftning som har funnits i snart 50 år saknar fortfarande över 100 000 fastigheter rening efter sin slamavskiljare. Man kan utan att överdriva säga att vi svenskar inte bör slå oss för bröstet när vi

pratar miljöarbete gällande våra vatten. MEN TACK VARE EU:S miljömål börjar det nu hända saker i Sverige: landsomfattande inventeringar och utbyten av avloppssystem. Men det går långsamt. 2015 hade endast ca 2 % av landets 750 000 enskilda avloppsanläggningar åtgärdats. Det innebär att det med dagens utbytestakt skulle ta 50 år att byta ut alla avloppsanläggningar som finns i Sverige. Man ska då ha med sig att Havs- och vattenmyndigheten räknar på en medellivslängd på 20 år för en avloppsanläggning. Myndigheten vill öka utbytestakten till 6-7 % under en femårsperiod för att sedan ligga stadigt runt 5 %. Det är ingen vågad gissning att tillsynen av enskilda avlopp kommer bli betydligt hårdare i framtiden. FÖR MILJÖNS OCH INTE minst för plånbokens skull är det därför viktigare än någonsin att vara noggrann vid valet av avloppslösning. Den stora marknaden ger utrymme för lycksökare och produkter med tvivelaktig funktion, många av dem knappast byggda för vårt tuffa klimat. Dessutom saknar många aktörer en utbyggd serviceorganisation. Ofta säljs pro-

dukterna som ”anpassade för svenska förhållanden” men kvaliteten är i många fall skrämmande dålig. Att spara 10-20 000 kr på en initialt billig avloppsanläggning kan visa sig bli en dyr lösning.   Ett annat problem är avloppstekniker som tar stora naturresurser i anspråk. Markbäddar och infiltrationer förbrukar stora mängder sand och grus och är med sina korta livslängder en stor utgift för både plånboken och miljön. GENOM ATT VARA noggrann i ditt val av reningsteknik kan du göra nytta för miljön både idag och för kommande generationer. Avloppet ska även vara bra ur ett ekonomiskt perspektiv. Med rätt lösning blir avloppet en investering som ger låg totalkostnad och som du har glädje av även den dag det är dags att sälja fastigheten. VI HAR TAGIT FRAM den här tidningen för att du ska få svar på de vanligaste frågorna och funderingarna som brukar dyka upp inför valet av ny avloppslösning. Vår filosofi och motto är att arbeta med ekonomiskt klimatsmarta produkter. Vi hoppas att du är en av dem som delar våra tankar!

TERJE SKAARNES

VD, Bra Miljöteknik Sverige AB

BRA MILJÖTEKNIK - AVLOPPSSPECIAL

Nytt avlopp? Vi hjälper dig!

En tidning från Bra Miljöteknik Sverige AB Kurödsvägen 9, 451 55 Uddevalla

Bra Miljöteknik ansvarar för försäljning och service av Biovac® reningsverk som finns i utföranden för både enskilda hushåll och samfälligheter. Biovac utvecklas och tillverkas i Norge och sedan 2011 är Bra Miljöteknik generalagent i Sverige för deras produkter. Vårt kontor finns i Uddevalla men vi har återförsäljare och samarbetar med entreprenörer i hela Sverige och kan därför ombesörja allt från enbart inköp av era produkter till totalentreprenad. Läs mer om våra produkter på www.biovac.se.

Produktion: Stark Profilering Sverige AB, 2016 Distribution: Postnord Tryck: V-tab

Kontakta oss för mer information! Bra Miljöteknik Sverige AB Kurödsvägen 9, vån 4 451 55 Uddevalla

Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.biovac.se


WWW.BIOVAC.SE

3

ALLMÄNT

Låg åtgärdstakt ett stort problem Havs- och vattenmyndigheten (HaV), vår statliga myndighet med ansvar för att skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag kom i början av 2015 med en rapport om tillsyn av små avlopp. I rapporten redogör de för behovet av en effektiv tillsyn av de 700 000 fastigheter i Sverige med enskilt avlopp och vattentoalett. Eftersom bedömningen är att nästan hälften av dessa har anläggningar som inte lever upp till dagens reningskrav är det angeläget att byta ut de sämsta avloppen så snart som möjligt.   Konsekvensen av dåliga och föråldrade avlopp är att endast 20 % av alla enskilda vattentäkter har tjänligt vatten enligt en studie av Socialstyrelsen 2007. Av resterande 80 % var 60 % tjänliga med anmärkning och hela 20 % otjänliga. För grävda brunnar var det än värre, hela 35 % av dessa hade otjänligt vatten. Utöver problemen med dricksvattnet påverkas även vattendrag, hav och sjöar med övergödning och bottendöd som följd. Badplatser blir otjänliga p.g.a. risken för smittspridning och giftalger förekommer i större utsträckning.   Idag åtgärdas endast 1-2 % av avloppen varje år, en utbytestakt som är alldeles för låg

för att komma tillrätta med problemet. Med den takten skulle de ta 50 till 100 år innan samtliga avlopp bytts ut. HaV vill initialt öka åtgärdstakten till 6,3 % per år för att inom en tioårsperiod få bort de allra sämsta avloppen, för att därefter byta ut 5 % per år.

Endast 20 % av alla enskilda vattentäkter har tjänligt vatten.   Redan idag kan man i vissa områden få vänta länge för att få en kompetent gräventreprenör att gräva sitt avlopp. En så kraftig ökning ställer krav på noggrannhet vid val av entreprenör då risken finns att fler aktörer utan rätt kompetens söker sig till marknaden. Rekommendationen är att vara ute i god tid, vet man att det egna avloppet är föråldrat och behöver bytas efter kommunens tillsyn är det en fördel att söka avloppslösning och entreprenör redan nu. Genom att förekomma kommunens tillsyn kan man dessutom spara in den avgift som tas ut för dem att komma ut.

Arbetet med att byta ut föråldrade avlopp pågår runt om i Sverige. Men åtgärdstakten är för låg anser Havs- och vattenmyndigheten.

VILKA AVLOPP MÅSTE BYTAS UT? • Avlopp som saknar tillstånd.

• Markbäddar utan kompletterande fosforrening.

• Avlopp med markbaserad rening äldre än 20 år.

• Andra reningstekniker utan kompletterande fosforrening där hög skyddsnivå förekommer.

• Slamavskiljare utan efterföljande reningssteg.

E T S A N R E D O M S N E D A ETT AV MARKN : K R E V S G IN N E R A T T OCH MEST LÄTTSKÖ BIOVAC® Biovac FD 5 N PEH är ett av marknadens modernaste och mest lättskötta reningsverk. Utvecklat och tillverkat i Norden för vårt nordiska klimat. Samtliga minireningsverk från Biovac är CE-märkta och certifierade för hög skyddsnivå enligt EN 12566-3.

FD 5 N PEH • Allt-i-ett • Inga rörliga eller elektriska komponenter i reningsprocessen • Tar liten yta i anspråk • Integrerat styrskåp under mark

Kontakta din återförsäljare för att boka ett kostnadsfritt hembesök!

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.BIOVAC.SE

• Egen serviceorganisation (på plats inom 24 timmar)

Marknadsförs i Sverige av:


WWW.BIOVAC.SE

4

FAKTA: OLIKA TYPER AV MINIRENINGSVERK TEKNIK

Så funkar minireningsverket Till skillnad från många andra reningstekniker tillämpar minireningsverket en aktiv process vid rening av avloppsvatten. Det kan jämföras med passiv reningsteknik, till exempel en markbädd, där avloppsvattnet istället filtreras för att renas från föroreningar.   Aktiv reningsteknik erbjuder helt andra möjligheter att styra och övervaka reningsprocessen jämfört med en passiv anläggning. Om det renade vattnet av någon anledning inte skulle hålla tillräckligt bra kvalitet kan den aktiva processen justeras för optimal reningseffekt. Hur ser då den aktiva processen i ett reningsverk ut? Idag finns två olika metoder som tillämpas i reningsverk: genomströmningsteknik och statsvis rening.  Den principiella skillnaden mellan de olika metoderna är att genomströmningstekniken renar avloppsvatten i ett kontinuerligt

flöde i den takt vatten strömmar till reningsverket. Om ett badkar på 300 liter vatten töms kommer reningsverket att rena de 300 litrarna när vattnet når anläggningen. Detta innebär att ett reningsverk med genomströmningsteknik står overksamt när inget avloppsvatten strömmar till.   Vid satsvis rening renas istället en förutbestämd mängd, en sats, vid varje tillfälle. För ett vanligt hushåll brukar en sats vara 200 liter avloppsvatten. När badkaret töms strömmar vattnet in i reningsverkets mottagningstank. Det vatten som inte rymms när reningsverket startar en reningscykel buffras i mottagningstanken för att istället renas med nästa sats. Genom att rena vattnet satsvis kan reningsprocessen optimeras och kontrolleras så att en hög reningsgrad uppnås.

SATSVIS RENING Vid satsvis rening hamnar avloppsvattnet först i reningsverkets mottagningstank där det grovavskiljs. Vattnet förs sedan vidare till en bufferttank där det samlas tills det finns tillräckligt med vatten att rena, för ett hushåll är en vanlig mängd 200 liter.  Från buffertdelen pumpas vattnet över till reaktorkammaren. Här sker själva reningen av avloppsvattnet ostört från nytt inkommande vatten. När en sats med avloppsvatten pumpats in tillsätts stora mängder med luft. Luften fungerar som en turbo åt de bakterier och mikroorganismer som finns naturligt i avloppsvattnet och som förbrukar näringsämnena i vattnet. I slutet av luftningsprocessen tillsätts flockningsmedlet som binder fosfor ur avloppsvattnet och bildar slam. Tack vare att det tillsätts i slutet av luftningen störs inte bakteriernas reningsprocess och mängden flockningsmedel kan minimeras.  När luftningen och reningen av fosfor är klar går processen över till sedimentering. Under denna tid sjunker slampartiklarna till botten. I slampartiklarna finns den stora mängden bakterier samt den fosfor som flockningsmedlet har bundit till sig. När slammet sedimenterat finns det renade avloppsvattnet, klarfasen, högst upp i reaktorkammaren och kan pumpas ut från reningsverket. Överskottsslam pumpas till ett slamlager och kvar finns nu endast den bakteriekultur som ska rena nästa sats med avloppsvatten som kommer in till reningsverket. GENOMSTRÖMNINGSTEKNIK I ett reningsverk med genomströmningsteknik inleds reningen med att avloppsvattnet slamavskiljs. Det sker genom att vattnet rinner eller pumpas mellan olika kamrar inne i reningsverket. Därefter förs vattnet vidare till en kammare för att luftas.  Det finns två sätt att rena fosfor i ett reningsverk med genomströmningsteknik. Antingen sker

det genom att flockningsmedel tillsätts, vanligen i samband med att vattnet luftas. Det andra sättet är att låta vattnet passera en s.k. kalkfälla. Hit kommer vattnet i så fall efter avslutad luftning. Genom sitt höga pH-värde binder kalken fosforet som finns i avloppsvattnet. Efterhand som pH-nivån i kalken sjunker behöver kalksäcken bytas ut. Detta görs som regel med kranbil eftersom säcken normalt väger flera hundra kg.  Kostnaden för att rena fosfor blir generellt hög vid genomströmningsteknik. Hanteringen av kalkfällan är en fördyrande omständighet. Dessutom kräver genomströmningsteknik relativt hög dosering av flockningsmedel.

Olika minireningsverk använder olika typer av reningsteknik.

Tryggt avlopp även på sommarstugan! Med Hacos reningsanläggningar för bad-, dusch- och tvättvatten blir avloppet på sommarhuset lika tryggt som hemma. Tack vare kompakt design och nedgrävda behållare upptar Haco BDT-anläggningar mycket begränsad yta i trädgården. Den unika konstruktionen medför dessutom att anläggningen kan placeras utan hänsyn till grundvattennivåer och ingen risk finns för förorening av grundvatten. I kombination med en sluten tank för toalettavlopp skapas en trygg avloppsanläggning med lång livslängd och mycket hög standard.

ÄVEN FÖR ÅRET-RUNTBOSTÄDER!

Haco marknadsförs i Sverige av:

Bra Miljöteknik Sverige AB • Kurödsvägen 9 • 451 55 Uddevalla 0522-13 000 • info@bramiljo.se • www.biovac.se

LÄS MER PÅ WWW.BIOVAC.SE!


WWW.BIOVAC.SE

5

Avloppet blev en dyr affär – för säljaren Det är alltid du som fastighetsägare som ansvarar för att avloppsanläggningen renar till den nivå som är angivet i tillståndet från kommunen. Om det i framtida tillsyn visar sig att anläggningen inte renar tillräckligt blir man ålagd att åtgärda problemet. Ansvaret som vilar på fastighetsägarens axlar finns även kvar efter att fastigheten har sålts. Avloppet ett dolt fel I ett färskt exempel har en köpare till en fastighet i Järfälla kommun blivit ålagd av kommunen att byta ut sin ”billiga” avloppsanläggning då den inte fungerade tillfredsställande. Leverantören tog inte något ansvar då anläggningen var äldre än tre år och garantitiden gått ut. Lösningen blev att installera en avloppslösning från Biovac, och det var den förre ägaren som fick betala då felet på befintlig anläggning betraktades som ett dolt fel.   Med den nya anläggningen kan både nuvarande och tidigare ägare känna sig lugna. I serviceavtalet på reningsverket från Biovac ingår 15 års ”kostnadskontroll”, en garanti för att inte fel på anläggningen blir en kostsam historia och att leverantören alltid tar sitt ansvar för att upprätthålla funktionen. (Läs mer om Biovac:s kostnadskontroll på sida 13).

EKONOMI

Tänk på plånboken, tänk långsiktigt! I det stora utbudet av avloppslösningar som finns tillgängliga på marknaden är det inte alltid lätt att hitta rätt. Oavsett vad man ska investera i till huset är självklart kostnaden av stor betydelse, avlopp är inget undantag. Däremot är det få som har tidigare erfarenhet av hur olika avloppslösningar fungerar och vad man ska tänka på. Risken är då att man endast tittar på prislappen vid inköp och glömmer att ta hänsyn det långsiktiga ägandet. LIVSLÄNGD För att få en klar bild över avloppets totalkostnad måste fler parametrar tas med i beräkningen än bara inköpspriset. Ett avlopp som ser billigt ut vid offert kan nämligen visa sig bli en mycket dyr lösning i längden. Kostnader för installation och drift har stor påverkan på den totala kostnaden. Men viktigast av allt är kanske anläggningens förväntade livslängd.   Ytterligare en utgift som bör finnas med i beräkningen är kostnader för deponi när din nya avloppsanläggning har tjänat ut. En markbädd som grävs upp klassas som byggavfall och ska lämnas till deponi. Kostnaderna för detta variera mellan olika kommuner men blir relativt stor då materialet uppgår till ca 50 ton. Kommunen kan kräva att kvitto på deponiavgiften visas upp.   Generellt kan sägas att alla typer av filteranläggningar, såsom infiltrationer, markbäddar och kompaktfilter har en kortare livslängd jämfört med aktiva reningstekniker som till exempel reningsverk. Genom att jämföra en eventuellt billigare avloppslösning som måste bytas ut regelbundet med en dyrare lösning som har lång livslängd kan man komma fram till vad som är mest lönsamt.

OMBYGGNATIONER En del avloppslösningar, som till exempel vakuumtoalett, kan kräva ombyggnation av badrum etc. med kostnader som följd. Även sådana lösningar kan påverka på fastighetens värde negativt och uppfattas som krångligt av en eventuell köpare.

Ett avlopp som ser billigt ut vid offert kan visa sig bli en dyr lösning i längden. ENTREPENAD Kostnaden för entreprenad skiljer sig förstås mellan olika lösningar, men även tekniskt likvärdiga anläggningar kan skifta i entreprenadkostnad beorende på utförande. En del reningsverk är exempelvis tillverkade i betong medan andra är gjorda i glasfiber eller plast. Betong är tungt och kräver stora maskiner för att lyftas på plats. Ibland behövs kompletterande betongplattor för att förankra tanken.   Vidare finns reningsverk placerade i anläggningsrum som varken kräver grävning eller slamtömning och därigenom kan drift-

kostnaderna hållas nere. Det kan alltså löna sig att jämföra entreprenadkostnaden, även mellan likvärdiga tekniklösningar. DRIFTSKOSTNADER De löpande kostnaderna i form av service och underhåll varierar stort mellan olika tekniklösningar och leverantörer. När det gäller serviceavtal bör man vara uppmärksam på hur täta serviceintervall anläggningen kräver och vad som ingår i avtalet. Ibland ingår slitagedelar i serviceavtalet vilket gör det lättare att överblicka totalekonomin. En del tekniker kräver 3-4 servicebesök om året medan andra klarar sig med 1 besök (förutsätter oftast att fastighetsägaren gör regelbunden tillsyn). FASTIGHETENS VÄRDE Även värdet på fastigheten påverkas av avloppets status. En avloppslösning med kort livslängd (10-15 år) kan vid en försäljning av fastigheten ses om en belastning då den nya fastighetsägaren anser sig snart behöva byta avlopp. Ligger avloppsanläggningen dessutom i trädgården kan det dra ner värdet på fastigheten ytterligare då grävmaskiner måste in på tomten.

Köpa hus med enskilt avlopp:

VAD SÄGER MÄKLAREN? Peter Johansson är fastighetsmäklare hos Mäklarringen i Uddevalla. Med mer än 18 år i branschen har Peter lång erfarenhet av att förmedla fastigheter, inte minst hus med enskilt avlopp. – Som mäklare är det är viktigt att kontrollera vilken typ av avlopp som finns på fastigheten inför en bostadsaffär. Vi pratar mycket om vad som gäller och vad kommunen har för krav på avloppsanläggningar. Pratas det mycket avlopp i samband med bostadsaffärer och visningar? – Många spekulanter frågar om avlopp, många har redan kollat med kommunen vad som gäller eftersom det är en kostnad som kan komma på sikt. Vad är viktigt att tänka på kring avlopp i samband med husköp? – Att det är ett godkänt avlopp och hur lång livslängd det har. Var ligger avloppet, hur gammalt är det och vad finns det för alternativ om det skall bli ett nytt avlopp? Man bör också kontrollera kostnader för slamtömning och så vidare. Om man ska sälja ett hus med enskilt avlopp, vad bör man tänka på då? – Det är viktigt att lämna rätt uppgifter till köparen, t.ex huruvida avloppet är godkänt eller ej. Finns det exempelvis föreläggande om att åtgärda avloppet är det viktigt att köparen blir informerad om det.


WWW.BIOVAC.SE

6

Marie Larsson är ansvarig för den dagliga driften av naturum Trollskogen. Servicebyggnaden för reningsverket är uppfört intill den kommande utställningshallen.

Den gamla järnvägen har på några ställen ersatts av vackra promenadvägar.

Trollskogen – en magisk plats på norra Öland

P

å Ölands nordöstra spets, strax norr om den omtyckta campingen Böda, ligger naturreservatet Trollskogen som Länsstyrelsen ansvarar för. Till en vacker och trollsk miljö kommer varje år uppåt 70 000 besökande för att njuta av de särpräglade omgivningarna. Bara under juli månad kommer det över 30 000 besökare och på en enskild dag kan besökarna vara så många som 1 300.   Detta ställer stora krav på tillgänglighet, både för möjlighet att få kunskap om området, förtäring men inte minst att kunna gå på toaletten. För att möta besökarnas förväntningar och se till att naturen tål den stora mängden besökare väcktes för 6-7 år sedan tankarna om ett nytt naturum.   Under 2013 startades planeringen av en arkitekttävling för att få fram den byggnad som ska byggas i området. 2014 genomfördes arkitekttävlingen och det vinnande förslaget kommer att börja uppföras under hösten 2016. Byggnaden kommer att innehålla utställningar, hörsalar, kafé, toaletter m.m. För att kunna möta turistsäsongen 2016

FAKTA: BIOVAC I NATURUM Reningsverk vid naturum Trollskogen är ett Biovac SBR 0207 med en reningskapacitet på minst 16 m3 per dygn.

påbörjades 2015 byggandet av yttre förråds­ lokaler, teknikrum, toaletter samt nytt reningsverk. Reningsverket, som kommer från Biovac, besiktigades och överlämnades till Länsstyrelsen den 15 mars 2016.   Ansvarig för den dagliga driften av naturum Trollskogen är Marie Larsson. Hon har arbetat med naturum sedan 2007 och berättar glatt om hur mycket det nya projektet betyder för området.   – Hela projektet har en budget på drygt 20 miljoner kronor. Eftersom det är statliga medel så har vi ett ansvar för att skapa en

Vid den berömda fågelskådningsplatsen Långe Jan på Ölands södra udde har Länsstyrelsen sedan många år ett reningsverk från Biovac av samma typ som nu installerats i Trollskogen. Sveriges länsstyrelser har ett flertal naturum runt om i landet. Så sent som för ett år sedan skrev vi om naturum Laponia dit Biovac levererade ett reningsverk.

anläggning som så många som möjligt kan ta del av. Med nya naturum Trollskogens tillgänglighetsanpassning kommer fler få möjlighet att komma hit, berättar Marie.   Arbetet med att dra fram en 1,5 km lång vattenledning, byggande av toaletter, teknik-

rum och det nya reningsverket har utförts av Kanonaden Entreprenad AB. Magnus Gullberg som varit projektledare visar runt på området. När vi besöker reningsverket har det sista målningsarbetet innan besiktningen precis avslutats.   – Hela projektet har gått mycket bra och tidsplanen har kunnat hållas, berättar Magnus. Anläggningen kommer att kunna vara i drift i god tid till påsk när de första turisterna kommer.   Till naturum går en flera kilometer lång skogsjärnväg som ursprungligen nyttjades av sågverket i Nabbelund. Idag används den för att transportera turister till området men i samband med att den nya vattenledningen skulle dras lastades återigen trä på järnvägsvagnarna.   – Skogen som togs ned för att bereda plats för ledningen transporterade ut med järnvägen, berättar Magnus Gullberg.   Både Magnus och Marie är övertygade om att projektet med ett nytt naturum kommer att göra Trollskogen till ett än mer uppskattat besöksmål.

Reningsverk istället för pumpledning För att ansluta hushåll till det kommunala avloppsnätet krävs ofta stora investeringar, både för kommunen och de enskilda fastighetsägarna. Arbetet kan också innebära stora ingrepp i landskapet. När det handlar om områden på landsbygden måste avloppsvattnet i det kommunala nätet för det mesta pumpas långa sträckor för att nå kommunens reningsverk, något som är dyrt och kräver kontinuerlig service.   Genom att istället bygga ett mindre reningsverk i närhet till de berörda fastigheterna minskas både investerings- och driftskostnaderna. Ingreppet i landskapet blir mindre och anslutnings­avgiften för fastighetsägaren kan reduceras rejält.   Ett färskt exempel på detta finns i Utby i Lilla Edets kommun. Här hade kommunen sedan tidigare en slamavskiljare med

FAKTA: Reningsverket i Utby består av tre tiokubiks reaktorer och betjänar 40 hushåll.

markbädd som dömts ut av miljökontoret. Eftersom området ligger långt från det kommunala ledningsnätet skulle en överföringsledning bli för dyr. Man beslutade därför att bygga en ny reningsanläggning på plats.   Genom en upphandling gick uppdraget till Peab som hade inkluderat ett reningsverk från Biovac i sitt anbud. Processen blev sedan ovanligt snabb eftersom reningverket behövde vara driftsatt senast den 1 mars 2016 för att kommunen skulle slippa betala vite. Peab beställde reningsverket av Bra Miljöteknik i slutet av november och redan i början på januari i år skedde första leveransen.   Peab hade totalentreprenaden och Bra

Reningsverkets mottagningstankar kommer på plats innan servicebyggnaden byggs.

Miljöteknik stod för montering av själva reningsverket. I slutet av februari skedde besiktning och en vecka före deadline var anläggningen i drift. Reningsverket, som

klarar hög skyddsnivå, drivs och servas av kommunens egen driftspersonal sedan de genomgått utbildning hos Bra Miljöteknik.


WWW.BIOVAC.SE

7

VI VALDE BIOVAC

”En lokal representant är guld värt” Biovacs minireningsverk säljs av lokala återförsäljare runt om i landet och det är även lokala servicetekniker som utför underhåll på reningsverken. Vi har besökt två nyinstallerade Biovac-anläggningar som båda visar på den lokala representantens betydelse för en lyckad avloppsaffär. Häng med till Laholms kommun i Halland!

I

södra Halland, några mil öster om Laholm, bor Bert-Olof Bengtsson. BertOlof valde att åtgärda sitt avlopp innan kommunen hade varit i området för att inventera.   – Jag läste i en broschyr från kommunen att avloppen i vårt område skulle kontrolleras, berättar Bert-Olof. Det gamla avloppet bestod av en septitank med stenkista efter och Bert-Olof förstod att det inte skulle bli godkänt vid kommunens kontroll. Han bestämde sig för att kontakta Biovacs lokala återförsäljare Jens Åhslund som han hade träffat på Laholmsmässan tidigare samma år.   – Det fanns ingen anledning att fundera på någon annan reningsteknik. Huset ligger så nära Smedjeån och här är det hög skyddsnivå, berättar Bert-Olof.   Sagt och gjort, Bert-Olof kontaktade Jens Åhslund som kom ut till tomten och tittade. Jens lämnade sedan pris på en nedgrävd anläggning tillsammans med efterpoleringstank. I juni 2015, två veckan efter midsommar, påbörjades arbetet.   – Då hade Jens ordnat allting med kommunen så det vara bara att sätta igång.   Reningsverket grävdes ner framför huset, bara några meter från Smedjeån som långsamt flyter förbi på sin väg mot Kattegatt. Nu har anläggningen varit igång i lite drygt ett halvår och än så länge har Bert-Olof inget att klaga på.   – Vi är så nöjda med allting, både med reningsverket och med entreprenadarbetet som Jens Åhslund utförde, säger Bert-Olof.   Huset, som är Bert-Olofs föräldrahem, byggdes av hans far på 1950-talet. Samtidigt uppfördes också en kvarn i anslutning till Smedjeån. På den tiden badade man i ån, men vattenkvaliteten är inte densamma idag enligt Bert-Olof. Förhoppningsvis inbjuder

Reningsverket och efterpoleringstanken är placerade framför bostadshuset, alldeles intill Smedjeån. Det gula huset i bakgrunden byggdes, precis som boningshuset, av Bert-Olofs far och rymmer både kvarn och såg.

Smedjeån åter till ett dopp när avloppsinveteringen i området är avslutad och fler grannar gjort som Bert-Olof och åtgärdat sina bristfälliga avlopp. LITE LÄNGRE VÄSTERUT, inte långt från havet, ligger en gård som ägs av bröderna

Anders och Per-Olof Jönsson. Här bor Anders tillsammans med sin familj medan PerOlof bor på en gård i närheten.   När man fick ett föreläggande från kommunen att byta avlopp funderade bröderna på vilken avloppslösning som skulle var bäst för gården. Valet stod mellan infiltrationsbädd och minireningsverk.   – Vi hade dock svårt att se att en infiltration skulle fungera. Vi hörde från bekanta som gjort infiltrationer att de hade bekymmer, berättar Per-Olof. Anders fortsätter:   – Vattnet rinner inte undan som det ska på grund av leran i marken här. Vi kom fram till att även om vi anlade en infiltration så skulle funktionen bli dålig. Dessutom har ju infiltrationen en begränsad livslängd.   I samma veva fick Anders höra talas om

Biovac via en kund.   – Jag besökte en kund till mig uppe på Hallandsåsen. De hade en stuga på en ö i Blekinge där de funderade på att installera ett minireningsverk. Sedan visade det sig att Jens Åhslund, som vi känner sedan tidigare, var återförsäljare för Biovac här i kommunen.   I första läget var man inne på en nedgrävd anläggning, men eftersom det fanns yta tillgänglig i ladugården beslöt sig bröderna för att installera en inomhusanläggning. Kommunen krävde att reningsverket också skulle utrustas med en efterpoleringstank.   – Vi har byggt reningsverket i samråd med kommunens miljökontor, helt enligt deras riktlinjer, säger Per-Olof.   Bröderna lyfter fram betydelsen av att ha en lokal representant att vända sig till.   – Alla känner alla här på landet, vi är inte rädda att ringa Jens om vi undrar något. Det är helt enkelt guld värt med en lokal representant, säger Anders.   Såhär i efterhand är bröderna nöjda med valet av avloppsteknik.   – En infiltrationsbädd hade nog varit billigare sett till installationskostnaden, men vi vet inte hur det hade fungerat. Med minireningsverket är det lätt att åtgärda ett eventuellt fel, avslutar Per-Olof Jönsson.

Bröderna Anders Jönsson och Per-Olof Jönsson inspekterar sitt reningsverk. Anläggningen är placerad i ett utrymme i ladugården. På så sätt slapp man stora grävarbeten på tomten.


NYTT AVLOPP STEG FÖR STEG i samarbete med:

1. Förutsättningar Första steget när du ska byta avlopp är att ta reda på hur förutsättningarna ser ut hemma hos dig. Tomtens och omgivningarnas egenskaper är nämligen helt avgörande för

vilken avloppsteknik som är lämplig att använda. En del avloppslösningar tar stor yta i anspråk, andra är kompakta. Någon lösning kräver stort grävdjup medan andra kan placeras ovan mark. En plan tomt är förstås lättare att arbeta med

2. Avloppsteknik Avloppsvatten brukar delas upp i tre kategorier: gråvatten, svartvatten och blandat avloppsvatten som består av både gråvatten och svartvatten. De flesta hushåll i Sverige renar sitt avloppsvatten blandat och därför går vi inte på de andra typerna här. Besök www.avloppsskolan.se för att läsa mer om avloppsteknik för olika typer av avloppsvatten.

och erbjuder i allmänhet större valfrihet jämfört med en kuperad tomtyta.   Jordens förmåga att transportera bort vatten är en viktig punkt att ta hänsyn till. En vattensjuk tomt kräver försiktighet då en översvämmad avloppsanläggning kan förlora sin funktion samtidigt som omgivande miljö riskerar att förorenas.   Sist men inte minst har vi utseendet. För många är trädgården ett fritidsintresse och en plats där man tillbringar mycket av sin lediga tid. Därför kan det vara bra att tänka igenom hur stora ingrepp man kan tänka sig att göra när det kommer till avlopp. DRICKSVATTEN En av de primära anledningarna till att åtgärda sitt avlopp är just att skydda omgivande miljö från förorening och smitta, inte minst dricksvattnet. En otät eller ej fungerande avloppsanläggning kan göra ditt, och dina grannars, vatten odrickbart. För att skydda dricksvattnet ska avloppet anläggas nedströms i förhållande till dricksvattentäkter och avståndet mellan avloppsanläggningen och dricksvattentäkt/vattenbrunn ska inte understiga 20 meter. GRUNDVATTEN Vid avloppsinstallation ska man ha i åtanke att grundvattnets nivå kan skifta kraftigt under de olika årstiderna och detta

är extra viktigt att tänka på vid planering av markbädd eller infiltration. Skyddsavståndet mellan bäddens spridningslager och grundvattnets högsta nivå måste vara minst 1 meter. Vid stigande grundvatten riskerar annars människor och djur att utsättas för smitta. SKYDDSNIVÅ Skyddsnivån avgör vilka krav på reningsgrad som ställs på avloppsanläggningen. Man talar i allmänhet om normal eller hög skyddsnivå, områden med hög skyddsnivå ställer högre krav på avloppsanläggningars rening.   Skyddsnivån i ditt område kan alltså begränsa valet av avloppsteknik men bedömningarna för vilken teknik som är tillåten skiljer sig åt mellan olika kommuner. Därför är det säkrast att kontakta miljökontoret i din kommun för information om vad som gäller i ditt område. DIMENSIONERING – ANTAL P.E P.e står för personekvivalenter och är ett mått på hur många personer som belastar avloppet. Ett avlopp för 5 p.e är dimensionerat för ett hushåll där det bor 5 personer. För att komma fram till rätt antal p.e ska även en eventuell övernattningslägenhet eller gäststuga tas med i beräkningen.   När det gäller fritidshus måste antalet p.e motsvara det antal personer som maximalt bor i hushållet vid ett och samma tillfälle. Dimensioneringen måste vara sådan att avloppet kan ta hand om avloppsvattnet för de boende, även om det bara rör sig om några veckor på sommaren.

De tre vanligaste teknikerna för rening av blandat avloppsvatten är:

SLAMAVSKILJARE MED MARKBÄDD En markbädd består av lager med grus, sand och makadam. Från en slamavskiljare (oftast en trekammarbrunn) rinner avloppsvattent till en fördelningsbrunn. Härifrån fördelas avloppsvattnet via spridningsrör över bädden och sipprar genom de olika lagren varvid partiklar filtreras bort. Till sist når avloppsvattnet dräneringsrören som leder vattnet till en uppsamlingsbrunn och vidare till utsläppspunkten.

SLAMAVSKILJARE MED INFILTRATION Medan markbädden byggs upp med olika lager av grus och makadam utnyttjar infiltrationen istället de naturliga jordlagren i marken för rening av avloppsvattnet. En infiltration är därmed helt och hållet beroende av markens beskaffenhet på platsen för att vara aktuell. För att ta reda på om marken är lämplig för infiltration tas ett s.k perkolationsprov.

MINIRENINGSVERK Minireningsverk kallas de avloppslösningar där allt avloppsvatten behandlas i en tät tank (undantaget betongbrunnar som tillåts läcka något) för att sedan släppas ut i en recipient. Alla minireningsverk ska ha beteckningen EN 125663 för att få säljas. Minireningsverket slamtöms 1-3 gånger per år beroende på tillverkare och modell.


Mer information? Vill du veta mer om enskilt avlopp och vad du ska tänka på vid ett avloppsbyte? Besök www.avloppsskolan.se! Där finner du information om det mesta som har med enskilt avlopp att göra, från avloppsteknik och tomtförutsättningar till avloppsväljare och

A l l a t y p e r av a

v l o p p k r äv e r n

å g o n f o r m av

underhåll!

sköteselråd.

5. Service & drift Alla typer av avloppsanläggningar kräver någon form av underhåll. Regelbunden skötsel och tillsyn säkerställer att reningsfunktionen upprätthålls och att anläggningens livslängd blir så lång som möjligt. Som fastighetsägare är det din uppgift att se till att slamtömning blir utförd enligt tillverkarens rekommendationer samt att din avloppsanläggning får regelbunden tillsyn.

är det viktigt att du kan få snabb hjälp om din avloppsanläggning av någon anledning skulle sluta att fungera. Vid ett teknisk fel klarar en avloppsanläggning i allmänhet att fortsätta ta emot avloppsvatten i ungefär 24 timmar innan föroreningar eller skador på fastigheten uppstår. Därför bör du försäkra dig om att servicetekniker kan vara på plats inom ett dygn för att avhjälpa felet.

INSTRUKTIONER OCH DOKUMENTATION Tillsammans med en avloppsinstallation ska det alltid medfölja dokumentation och instruktioner som talar om hur anläggningen ska användas, skötas och hur provtagning kan ske på det renade vattnet. Till och med på en inftiltrationsanläggningen krävs denna typ av dokumentation. Det är den som sålt eller installerat din avloppsanläggning som är ålagd att se till att du får de instruktioner som anläggningen kräver.

MINIMERA DIN EGENSKÖTSEL Genom att välja en avloppslösning som är optimal för just ditt boende kan din egen arbetsinsats när det gäller skötsel minimeras. Oftast handlar det om att teckna ett bra serviceavtal. Tänk på att en ovanlig avloppslösning sannolikt innebär att leverantörens möjlighet till service och underhåll är begränsad.   Serviceavtalens villkor skiljer sig åt mellan olika leverantörer. Det är därför lämpligt att noga läsa igenom avtalet för att se vad som verkligen ingår och även ta reda på vad kostnaderna blir om någon del i avloppsanläggningen skulle haverera.

SUPPORT OCH SERVICE De flesta avloppsanläggningar har någon form av elektrisk komponent, ofta ingår exempelvis en pump i installationen. Därför

4. inför entreprenaden En avloppsentreprenad innehåller många moment och det är lätt att glömma något. Här är en lista över saker som är viktigt att komma ihåg innan arbetet börjar: • Informera dina grannar innan ni sätter igång. Kanske har någon granne också planer på markarbeten eller rent av nytt avlopp. Genom att planera arbetet tillsammans kan ni minska kostnaderna. • Säkerställ att ditt avlopp är luftat över nocken på huset för att bli av med eventuell lukt från avloppsanläggningen. • Kontrollera att dagvattenledningar eller dräneringar inte är kopplade på avloppsledningen. Genom att filma dina gamla rör

kan du ta reda på hur de är dragna och samtidigt få en uppfattningen om skicket på rören. En sådan filmning är relativt billig och kan bespara dig otrevliga överraskningar längre fram. • Kontrollera att eventuella vattenfilter med backspolningsfunktion inte är kopplade på avloppsreningen. Förutom att det kan förstöra reningsfunktionen i din avloppsanläggning minskar det även mängden vatten som hushållet kan belasta avloppsanläggningen med. Separera i så fall vattnet och släpp vattnet från filtret på dagvattenledningen från huset. • Beställ utsättning för el-, tele- och fiberkabel etc. innan grävning.

• Om du ska byta ut en gammal avloppsanläggning måste den slamtömmas. • Beställ elektriker i god tid före entreprenaden. Då kan du vara säker på att anläggningen går att ta i drift när entreprenaden är klar. • Om du ska anlägga en infiltration eller markbädd måste grundvattennivån kontrolleras. Kontrollen görs för att avgöra hur högt över omgivande mark som bädden måste placeras för att bibehålla ett säkerhetsavstånd till grundvattnet. Kontroll av grundvattennivån görs som regel innan ansökan om utsläppsrätt lämnas till kommunen.

besök oss på avloppsskolan.se för mer info!

3. Utsläppsrätt En utsläppsrätt är egentligen precis vad det låter som: rätt till utsläpp. Varje fastighetsägare med enskilt avlopp måste helt enkelt ha tillstånd för sitt avlopp. Det är kommunen som beslutar om utsläppsrätten och huruvida avloppssystemet är lämpligt eller ej med hänsyn tagen till omgivande miljö, vattendrag etc. När utsläppsrätten vunnit laga

kraft har fastighetsägaren sedan tillstånd att anlägga sitt avloppssystem. Information om ansökan och ansökningsblanketter finns på respektive kommuns hemsida. Där står också om det finns några lokala föreskrifter som gäller i din kommun.   Om du får avslag på din ansökan är det möjligt att kostnadsfritt överklaga beslutet

till Länsstyrelsen och i Mark- och miljödomstolen. Det kan vara bra att känna till att även om din kommun har en policy för hur avloppsvatten ska tas om hand får kommunen inte tvinga dig att välja en viss typ av avloppslösning.


WWW.BIOVAC.SE

10

SERVICE & DRIFT

Snabb hjälp när det behövs som mest Med ett bra serviceavtal blir avloppsägandet tryggt. FJ Entreprenad sköter servicen av Biovacs anläggningar i Göteborgs-området. De tvekar inte att rycka ut när det behövs.

NÄR ETT NYTT minireningsverk installeras tecknas ett serviceavtal för anläggningen. Detta är ett krav från kommunerna och ett sätt att kontrollera att reningsverket sköts och att reningseffekten bibehålls. Biovacs serviceorganisation utför över 25 000 serviceuppdrag varje år runt om i Norden. FJ Entreprenad har hand om servicen av Biovacs anläggningar i Göteborgsområdet. Företaget, som förutom service även säljer och installerar Biovac minireningsverk, drivs av bröderna Fredrik och Daniel Jönsson.   – I dagsläget sköter vi service i Göteborgsområdet, delar av Västergötland och en bit ner i Halland, berättar Fredrik Jönsson.   När man inte arbetar med Biovac utför bröderna entreprenadarbeten i och kring Göteborg.   – Vi gör allt inom entreprenad: nybyggnationer, avloppsinstallationer, stensättning, husgrunder och dränering, berättar Daniel. Precis som en bil ska servas behöver ett re-

ningsverk också regelbunden tillsyn. Vid service går serviceteknikern igenom anläggningen och fyller på flockningsmedel. Reningsverkets styrenhet kontrolleras och värden, som t.ex drifttid på pumpar, läses av och noteras i serviceprotokollet.   – Vi läser av alla värden och tar prover för att kontrollera att reningen fungerar som den ska, säger Fredrik och Daniel fyller i:   – Serviceavtalet gör att ägaren slipper oroa sig för avloppet, i stort sett räcker det att hålla koll så att kontrollampan lyser grönt. I BIOVACS SERVICEAVTAL ingår också

ett så kallat 24-timmarsåtagande. Det innebär att servicetekniker är på plats inom 24 timmar om ett fel måste avhjälpas. Biovacs anläggningar är kända för sin driftsäkerhet och långa livslängd, men då och då händer det att oförutsedda fel uppstår, ofta kanske när man minst önskar det.   – Daniel var ute på julafton, säger Fredrik

Daniel och Fredrik Jönsson på FJ Entreprenad gör service på ett Biovac minireningsverk.

och ler. Daniel fortsätter:   – Jag var på väg till julfirande med familjen när en kund ringde och berättade att anläggningens kontrollampa lös rött, så det var bara att åka dit.   Det visade sig att en ventil hade satt igen och behövde rengöras.   – Det är ganska enkelt att felsöka anläggningen, jag gjorde en testkörning och upptäckte felet. Efter att jag hade tagit isär och

gjort rent ventilen fungerade anläggningen som den skulle igen. EFTER UTFÖRT UPPDRAG kunde Daniel återvända till julfirandet lagom till Kalle Anka. Och de sju hushåll som delar på det aktuella reningsverket slapp uppleva en julhelg utan fungerande avlopp. Förmodligen tacksamma över sitt serviceavtal.

BIOVAC® SBR Skräddarsydda lösningar för 1-500 hushåll Biovac® SBR-anläggningar skräddarsys efter era önskemål och kan anpassas för att betjäna 1-500 hushåll. Resultatet blir en driftsäker anläggning med lång livslängd och låga underhållskostnader vars kapacitet dessutom kan anpassas om förutsättningarna förändras över tid. Lättskött, flexibelt och driftsäkert. Besök www.biovac.se för att se referensanläggningar.

Marknadsförs i Sverige av:

WWW.BIOVAC.SE


WWW.BIOVAC.SE

11

MILJÖ

Traditionell avloppsteknik hotar dricksvattnet En nyligen gjord undersökning visar att största delen av de nya avloppsinstallationer som görs idag utförs med föråldrad reningsteknik, nämligen markbaserad rening (ibland även kallat filterlösningar). Förekomsten av denna reningsteknik är en starkt bidragande orsak till att 80 % av Sveriges dricksvattentäkter idag har anmärkninger eller är otjänliga. Flera EU-länder har redan eller är på väg att införa förbud mot markbäddar, infiltrationer och annan likvärdig

markbaserad rening. Bland många av Sveriges kommuner går teknikframstegen långsammare. ANLEDNINGEN TILL FÖRBUDEN är just risken för föroreningar av dricksvattnet. Men det är inte det enda problemet med filtreringslösningar. Precis som ett oljefilter i en bil har de en reningskurva som ganska snabbt går nedåt. Den begränsade livslängden utgör därmed ett hot mot både

miljön och plånboken. För fastighetsägaren är investeringen i ett nytt avlopp en tung och tråkig post. De ”passiva” markbaserade lösningarna tenderar att användas så länge som fastighetsägaren blir av med vattnet från hushållet, oavsett hur det står till med reningsfunktionen. En av anledningarna till detta är att funktionen i en markbaserad avloppsanläggning är mycket svår att bedöma och ofta upptäcks problemen för sent. En förorenad dricksvattentäkt blir ett dyrt problem, särskilt om den tillhör grannen. EN KRITISK PUNKT vid all markbaserad avloppsrening är anläggningens avstånd till grundvattnet. Grundvattnet består av regnoch ytvatten som passerat ner genom marklagren. Innan grundvattnet nås binds föroreningar till jordlagren och bakterier bryts ner. Men om vattnets väg genom jordlagren går för fort, antingen för att grundvattnet står för högt eller för att jordlagren är alltför sandrika, förorenas grundvattnet. För att grundvattnet, som också utgör vårt dricksvatten, ska förbli rent är det därför särskilt viktigt att avloppsvattnet inte når grundvattnet alltför snabbt. KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Flera EU-länder har redan eller är på väg att införa förbud mot markbäddar, infiltrationer och annan likvärdig markbaserad rening.

innebär också risker för grundvattnet, särskilt i kombination med markbaserad rening. Här i Norden, liksom i många andra delar av världen, kan vi förvänta oss extremare

väder med stora variationer i temperatur och nederbörd. Stora mängder nederbörd höjer grundvattennivåerna samtidigt som ökade vattenflöden riskerar att spola rent marklagren på föroreningar som då hamnar i grundvattnet. Väl nere i det syrefattiga grundvattnet kan bakterier leva i dvala i upp till två år för att sedan aktiveras när de når en syrerikare miljö, till exempel en dricksvattentäkt. Konsekvensen blir att fastighetsägare måste rena sitt dricksvatten från bakterier. Det finns alltså skäl att ha grundvattnet, och dricksvattnet, i åtanke vid valet av avloppsteknik. Avloppsvatten som istället renats i ett slutet system släpps ut ytligt så att solljus och en syrerik miljö kan ta hand om en eventuell restprodukt. OAVSETT VAD SOM HÄNDER med dricksvattnet så är det i första hand miljön i våra sjöar och hav som får ta konsekvensen av dåliga avloppslösningar. Näringsläckage från markbäddar, infiltrationer och kompaktfilter är stort. Mycket påverkas av surt regn som bidrar till att näringsämnen som fosfor och kväve läcker ut i sjöar och hav. Där bildas alger som orsakar syrebrist och bottendöd. När bottendöden inträffar friläggs bottensediment där ännu större mängder fosfor finns ackumulerat och därmed sätts en spiral av övergödning igång. En konsekvens som lämnas över som en börda för kommande generationer.

Bli kvitt dålig lukt med ™ Maxi-Filtra aktivt kolfilter. Kan inte avloppsstammen avluftas på taket ovan nock? Med ett Maxi-Filtra™ kolfilter på avluftningen från ditt reningsverk tas eventuell dålig lukt effektivt bort. När det aktiva kolfitret är förbrukat byts det enkelt ut mot ett nytt.

0522-13 000 www.biovac.se

Det är vi som har gjort den här tidningen. Stark är en reklambyrå med kontor i Uddevalla. Vi hjälper dig och ditt företag med alla delar av marknadsföringen, oavsett plattform. Har du också en idé som du vill förverkliga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kurödsvägen 9 / 451 55 Uddevalla / 070-265 72 10 mail@starkprofilering.se / www.starkprofilering.se


12

WWW.BIOVAC.SE

FRITIDSHUS

Säker separering: lösningen för fritidshuset Låg eller ojämn belastning gör att sommarstugans avlopp inte alltid kan åtgärdas med ett minireningsverk. Men det finns riktigt bra alternativ. Ett av dem är Haco BDT-anläggningar. ETT RENINGSVERK behöver en viss mängd avloppsvatten från toaletten för att få näring till den nedbrytningsprocess som renar vattnet. I ett fritidshus som används sporadiskt, säsongsbetonat eller har låg belastning är tillströmmningen från toaletten ofta för låg för att upprätthålla biologin i ett reningsverk.

Vattnet pumpas från slamavskiljaren och sprayas över filtermaterialet. Fosforn i BDT-vattnet binds till filtermaterialet genom en biologisk process.

KOMBINATIONEN AV spraytekniken och ett luftat filtermaterial är helt unik och medför höga reningsresultat i en anläggning som bara upptar några få LÖSNINGEN BLIR ISTÄLLET att sepakvadratmeter av tomten. Tack vare att rera toalettavloppet från BDT-vattnet, det reningen sker i en tank behöver man inte så kallade gråvattnet ta hänsyn till grundvattennivåer eller att (BDT står för Bad, Lösningen blir att sepa- dricksvattenbrunnar Disk, Tvätt), och ta hand om fraktionerrera toalettavloppet från kan bli förorenade. na var för sig. Toaletten kan ersättas av SYSTEMET är BDT-vattnet en förbränningstoamycket enkelt i sin lett eller så låter man konstruktion och för vattnet från toaletten rinna till en sluten fastighetsägaren är skötseln begränsad tank som töms med jämna mellanrum. till att göra rent spraymunstyckena någon gång per år. Antingen gör man det själv RENINGEN AV BDT-vattnet däremot eller tecknar ett serviceavtal. är ofta bristfällig. BDT-vattnet innehåller   En annan av Haco-anläggningens förbland annat fett från köket, bakterier från delar är dess livslängd. När filteramateridusch och tvätt samt rester från tvätt- och alet är mättat slamsugs det helt enkelt ur rengöringsmedel. Ämnen som kan föro- anläggningen innan man fyller på med rena grundvattnet eller brunnen och ska- nytt. Bytesintervallen är ca 20 år. Detta pa olägenhet för människor och djur. kan jämföras med en markbädd eller in  Traditionellt sker reningen ofta i en en- filtration som måste den grävas om när kel markbädd, ibland går det rakt ut i na- den inte renar längre. Stora ingrepp i tomturen efter en slamavskiljare. Men dessa ten som inte brukar uppskattas. lösningar är inte alltid tillräckliga. FASTIGHETSÄGARE SOM har investeFÖR ATT SKYDDA grundvattnet och rat i Hacos produkter uppskattar speciellt ge säker rening av BDT-vatten skapades den lilla yta som tas i anspråk på fastigHaco BDT-system. Utvecklingen skedde i heten samt att få en produkt som håller samarbete med det norska forskningsin- över en längre tid. Den något högre institutet Bioforsk. vesteringskostnaden kompenseras av lång   Haco-anläggningen består av en sla- livslängd som gör anläggningen till en mavskiljare och en efterföljande tank med ekonomisk lösning över tid. filtermaterial av olika typer av lecakulor.

Det är viktigt att avloppslösningen man väljer har en fungerande serviceorganisation.

MARKNAD

Ökad utbytestakt ställer krav på serviceorganisationen Den pågående inventeringen av Sveriges enskilda avlopp och det stora antalet avloppsanläggningar som måste bytas ut på grund av dålig funktion leder till en marknad med många nya aktörer.   För att få sälja avloppsanläggningar inom EU måste anläggningarna vara certifierade genom ett 38 veckor långt test på ett godkänt institut. Certifieringen är ingen garant för kvaliteten på produkten eller att den klarar vårt klimat, endast ett bevis på att den fungerar i testmiljön under de 38 veckorna.   Alla reningsmetoder bygger på någon form av biologisk process där mikroorganismer som finns i avloppsvattnet används för att bryta ner organiskt material. För att anläggningarna ska fortsätta att rena till den nivå de är testade för är det några faktorer som är direkt avgörande. En av de viktigaste faktorerna är tillgången på service av anläggningarna, vilket är den allra största utmaningen för små och nya aktörer. HUSHÅLLENS BEHOV VARIERAR Alla hushåll ser olika ut, i ett kan det bo tonårsbarn som duschar länge medan det i nästa bor ett ensamt pensionärspar. I dessa exempel kommer koncentrationen av näringsämnen och organiskt material variera och anläggningen behöver justeras för de individuella förutsättningarna, något som kräver en kunnig fackman.   Bra Miljöteknik som ansvarar för Biovac i Sverige har en rikstäckande serviceorganisation med certifierade servicetekniker som ombesörjer såväl planerad årlig tillsyn som utryckningar om någon driftstörning uppstår. Eftersom serviceorganisationen är väl utbyggd kan en garanti att åtgärda akuta fel inom 24 timmar utlovas, oavsett årstid eller

veckodag. Rekrytering och utbildning av ytterligare servicetekniker pågår ständigt för att ha en organisation anpassad till den ökande mängden reningsverk som säljs. SVÅRT FÖR SMÅ AKTÖRER Många små aktörer överlåter ansvaret för service på gräventreprenören, ett system som har stora brister då denne kan vara uppbunden med annat eller sakna backup vid semestrar och helger. För de små aktörerna är det också svårt att upprätthålla den kunskap som krävs, det finns helt enkelt inte någon ekonomi att ha ett brett och välutbildat servicemanskap. FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR För att komma runt problemet med en serviceorganisation förekommer det fabrikat som marknadsförs som ett alternativ utan behov av service, vilket kan tyckas fördelaktigt sett till kostnaden. Det man måste komma ihåg är att det alltid är fastighetsägarens ansvar att avloppet renas tillräcklig och att ha en fungerande lösning. Klarar den valda lösningen inte det blir man efter kommunens tillsyn ålagd att åtgärda felet. Finns inte produkten kvar eller finns ingen som kan serva anläggningen måste den bytas ut. Garantitiden på 3 år är en klen tröst när man har en anläggning som rätt servad och skött hade haft decennier kvar att fungera.   Det är alltså en grannlaga uppgift att utvärdera olika aktörer. Är de byggda för vårt klimat, har de komponenter av bästa kvalitet och finns det en serviceorganisation som kan justera och vid behov reparera anläggningen så att det blir den långsiktiga och trygga lösningen man vill ha?


WWW.BIOVAC.SE

13

KRETSLOPP

Ny teknik för återvinning av avloppsslam Att sprida avloppsslam på åkermark har mött kritik från flera håll. Nu provar Ragn-Sells en ny metod att på ett säkert sätt återföra näringsämnen till åkermarken; förbränning av slammet i flisvärmeverk. I Naturvårdsverkets allmänna råd om enskilda avlopp står att hänsyn ska tas till kretslopp och hushållning av resurser. Fram

tills nu har återförandet av näringsämnen till åkermark främst handlat om att sprida slam direkt på åkrarna. Även projekt att ta tillva-

ra på avlopp från slutna tankar har pågått på några platser i landet. Problemet med dessa metoder har varit att få lantbrukare, konsumenter och myndigheter att acceptera slam med rester av mediciner och tungmetaller sprids i miljön.   Den metod som Ragn-Sells tillsammans med bl a. Waste Refinery har tagit fram går ut på att avloppsslam blandas med flis och förbränns i flisvärmeverk. Metoden möjliggör att 90 % av fosforn i avloppsvattnet utvinns som ammoniumfosfat. Renheten i ammoniumfosfaten är mycket hög och kan återföras till åkermark utan att förorenas av tungmetaller och medicinrester.   Tester har genomförts i bland annat Uddevalla, Lidköping och Enköping där

olika mängder slam blandats in i flisen. Försöken i Enköping ligger till grund för en rapport från Waste Refinery som påvisar att det finns både miljömässiga och ekonomiska förutsättningar att bedriva denna metod i stor skala. För att optimera möjligheten med slamförbränning rekommenderar man i rapporten fortsatt forskning om energieffektiva metoder att få ner fukthalten i slam samt att studera hur man kan öka andelen av den utvinningsbara fosforn i askan. Denna metod kan användas till att ta tillvara på allt slam som produceras runt om i landet, även slam som har för höga halter av tungmetaller för att komma ifråga för direktspridning på åkermark.

TRYGGT AVLOPP

Bekymmersfritt ägande med unikt serviceavtal Lång tid på marknaden, få rörliga komponenter och hög driftsäkerhet är några egenskaper som gör Biovacs minireningsverk till en tryggt investering. Nu finns en nyhet som ökar tryggheten ytterligare: serviceavtal med kostnadskontroll.   Att byta ut sitt gamla avlopp mot ett nytt är första steget mot en bättre miljö. För att se till att anläggningen levererar ett renat vatten till de högt ställda kraven år efter år behöver anläggningen ses över med jämna mellanrum. Det är också viktigt att komponenterna i reningsverket är fullt fungerande. I Biovacs reningsverk finns förhållandevis lite rörliga komponenter och därför få saker som kan gå sönder.   Biovac har sedan starten för 33 år sedan haft kontinuerlig service på sina reningsverk och vet att anläggningarna är driftsäkra och att komponenterna har lång livslängd. Tack vare den kunskapen och ständig utveckling av produkterna lanseras nu ett förbättrat serviceavtal.   – I ett led att öka tryggheten för våra kunder tog vi fram ett serviceavtal med kost-

nadskontroll, berättar Magnus Eklund, försäljningsansvarig hos Bra Miljöteknik.   – Ibland fanns det en oro hos blivande kunder att de längre fram skulle få höga kostnader för utbyte av komponenter. Att vi på Bra Miljöteknik kan berätta att våra anläggningar håller hög kvalitet är inte alltid tillräckligt. Men i och med det nya serviceavtalet är den typen av oro förhoppningsvis borta.   Serviceavtalet är helt unikt och finns inte hos någon konkurrent. I praktiken innebär det att om något går sönder efter garantitiden eller om ett stopp inträffar i anläggningen täcker serviceavtalet kostnaderna förutom en egenavgift om 600 kronor.   Serviceavtalet med kostnadskontroll finns för anläggningar i storleken 1-2 hushåll och gäller i 15 år. Även slitagedelar ingår i serviceavtalet. Det enda som tillkommer är förbrukning av vätska för t.ex. bindandet av fosfor, så kallat flockningsmedel.   – I kombination med 24-timmarsåtagandet om utförande av service blir det en total trygghet för våra kunder, berättar

– Vi vill vara extra tydliga över vad man kan förvänta sig av en seriös leverantör, säger Magnus Eklund, försäljningsansvarig hos Bra Miljöteknik.

Magnus. Vi ser hur det kommer fler och fler lycksökare i branschen, utan serviceorganisation värd namnet och med undermåliga produkter som inte är byggda för vårt hårda klimat. Därför vill vi vara extra tydliga över vad man kan förvänta sig av en seriös leverantör.   Att Biovac har funnits i snart 35 år med

över 13 000 avloppsanläggningar i Norge och Sverige gör att man har en enorm kunskap om att anläggningarna är driftsäkra och kunderna skötsamma. Att anläggningarna tas väl omhand skapar även en stor trygghet hos kommunernas miljökontor och uppskattas av miljöinspektörerna.


® c Biova

E D Å B R Ö F K R RENINGSVE : V O H E B A R O T S SMÅ OCH NYHET!

Nedgrävda anläggningar även för 4-10 hushåll! NEDGRÄVD

2-10 HUSHÅLL

INOMHUS

1-2 HUSHÅLL INOMHUS

3-7 HUSHÅLL

NEDGRÄVD

1 HUSHÅLL

NEDGRÄVD

UPP TILL 500 hh

INOMHUS

UPP TILL 500 hh

Biovac® har reningsverk i alla storlekar och utföranden; från nedgrävda anläggningar för 1 hushåll till inomhusverk för hundratals hus. Vi kan skräddasrsy reningsverk för att passa just dina eller din samfällighets behov. Oavsett storlek bygger reningen i våra anläggningar på samma princip: genom syresättning av näringsrikt orenat avloppsvatten stimuleras tillväxten av bakterier och mikroorganismer, vilket i sin tur renar vattnet. Kontakta oss för mer information om våra produkter och tjänster!

0522-13 000

WWW.BIOVAC.SE Biovac® importeras och säljs i Sverige av Bra Miljöteknik Sverige AB Kurödsvägen 9 • 451 55 Uddevalla • 0522-13 000 • info@bramiljo.se • www.bramiljo.se


WWW.BIOVAC.SE

15

FÖRSÄLJNING

Biovac nummer ett i Sverige Under sommaren 2015 har Bra Miljöteknik utfört en marknadsundersökning på fördelningen av reningstekniker och vilka fabrikat som installerats ute i landet. Magnus Eklund som ansvarar för försäljningen i Sverige berättar:   – Eftersom det inte fanns någon statistik över fördelningen av avloppstekniker i Sverige var det angeläget att ta reda på det. Tidigare grundades marknadsaktiviteter och prognoser på antaganden, nu har vi fakta.   Marknadsundersökningen visade en markant ökning av andelen reningsverk jämfört med vad som tidigare uppskattats.   – Det är kul att se att både kommuner och fastighetsägare i större omfattning ser reningsverk som en långsiktig lösning, såväl miljömässigt som ekonomiskt. Extra stimulerande är det faktum att Biovac var det fabrikat som sålde flest reningsverk av alla.   Bra Miljöteknik har på endast fem år vuxit till den ledande leverantören av reningsverk. Magnus förklarar vilka faktorer som bidragit till det:   – Dels har vi valt att arbeta med Biovac, det fabrikat vi anser har den bästa lösningen på marknaden. Men också att vi säljer våra produkter genom certifierade återförsäljare. Vi utbildar dem för att de ska ha en hög kunskapsnivå och en förmåga att ge kunderna en trygghet under hela förloppet från första kontakten tills anläggningen tas i drift. KJELL ANDERSSON ÄR Biovacs återför-

säljare i Lidköping med stora delar av Västergötland som sitt arbetsområde. Han bekräftar bilden av att kommunernas tjänstemän alltmer inser minireningsverkets fördelar.   – Miljökontoren börjar förstå att vi är duktiga på det vi gör och att vi jobbar långsiktigt. Vi säljer bara Biovac, och i gengäld är vi väldigt duktiga på vår produkt. Entreprenörer som köper avloppstekniken av en grossist har kanske inte lika hög produktkunskap eftersom de ofta säljer flera olika produkter och fabrikat.

DET LÅNGSIKTIGA ARBETET handlar mycket om att ge kunden den avloppslösning som passar just dem bäst.   – Jag åker ut till kunden och tillsammans går vi igenom förutsättningarna. Sedan ger jag förslag på vilket av våra reningsverk som

Biovacs återförsäljare Kjell Andersson tar emot i sin nybyggda utställningslokal i Lidköping.

blir bästa lösningen på den fastigheten, berättar Kjell.   Besöket går ut på att samla in så mycket information som möjligt.   – Genom att ställa frågor till kunden kan jag ge dem förslag på rätt lösning. Om kunden till exempel har tänkt att bygga ett Attefallshus om några år, för uthyrning, då behöver vi ta med det i beräkningen nu, så att det finns reningskapacitet till den ökande belastningen som då uppkommer.   Kjell avslutar med att lyfta fram en annan av Biovacs fördelar:   – Vårt serviceavtal med kostnadskontroll är en stor trygghet för kunden. De vet att om de råkar ut för en driftstörning så behöver de bara betala en fast summa för att få det åtgärdat, oavsett vad som är fel (efter garantitidens slut, reds. anm.).

BOD, fosfor och kväve – ny certifiering för Biovac Alla avloppsanläggningar som marknadsförs och säljs inom EU måste certifieras enligt standarden EN 12566-3. Det innebär att anläggningen har testats och godkänts både avseende hållfastighet och reningsförmåga av ett ackrediterat institut. Eftersom certifieringen måste förnyas vart femte år och certifikatet för Biovacs produkter går ut i juni 2016 har anläggningarna nyligen genomgått ett nytt test och certifieringen förlängts.   På Bra Miljöteknik Sverige AB, Biovacs representant i Sverige är de nöjda och stolta över att resultatet motsvarar deras förväntningar på reningskapaciteten av BOD, fosfor

Är det ert företag som annonserar här nästa gång tidningen kommer ut?

och kväve. Testerna visar på reningsförmåga över kraven som ställs vid hög skyddsnivå.   Med certifieringen som grund undertecknar leverantören en prestandadeklaration, det dokumentet används vid alla kontakter med myndigheter och andra som vill kontrollera om produkten är godkänd för det den ska användas till.   Däremot ska man tänka på att varken certifiering eller prestandadeklaration är något kvalitetsbevis i övrigt. Det är viktigt att se på andra saker när man jämför och värderar olika produkter, såsom serviceorganisation, klimatanpassning och garantier.

Bra Miljöteknik Sverige AB har försäljningsrätten för Biovac®s sortiment av minireningsverk och pumpstationer i Sverige. Vi har fortfarande några områden där vi önskar nya Biovac® återförsäljare. Vill du bli en av dem? Kontakta Magnus Eklund på Bra Miljöteknik, på telefon 0522-130 20 eller via e-post: magnus@bramiljo.se


® c a Biov

N E D R O N I D UTVECKLA T A M I L K T K S I FÖR NORD

Ända sedan starten 1982 har Biovac utvecklat och tillverkat sina reningsverk i Norge. Vi vet vad som väntar ditt reningsverk i form av vatten, frost, snö och is när det grävs ned på din tomt. Därför bygger vi reningsverk som ska fungera varje dag och som ska göra det länge. Våra äldsta anläggningar i Sverige är över 30 år – och de blir bara äldre och äldre. Läs mer på www.biovac.se.

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.BIOVAC.SE