Bra Miljöteknik – bra att veta om enskilt avlopp

Page 1

Bra att veta om enskilt avlopp


Kurödsvägen 9 • 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 • E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se • www.biovac.se


Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av fosforutsläppen i Sverige, vilket kan jämföras med de kommunala renings­ verken som tillsammans står för 17 % av utsläppen. Felaktigt utformad avloppsteknik har med andra ord stor påverkan på vår miljö.   Som fastighetsägare är man personligt ansvarig för det vatten som släpps ut från fastigheten, men att hitta rätt bland marknadens alla avloppstekniker är inte det lättaste.   I denna broschyr berättar vi kort om vår syn på några av de vanligaste avloppslösningarna och varför vi har valt att arbeta med reningsverk från Biovac. Dessutom ger vi råd och tips kring hur du investerar i en avloppslösning som är hållbar både för din ekonomi och för miljön.

Terje Skaarnes VD, Bra Miljöteknik Sverige AB


Vad är problemet? I Sverige är vi vana vid klart och friskt vatten i sjöar och vattendrag. Och tillgången på rent vatten är sällan ett problem i vår del av världen. Så varför är det så viktigt att installera nytt avlopp?

Felaktigt utformad avloppsteknik har stor påverkan på våra sjöar och hav. De enskilda avloppen står för 33 % av fosforutsläppen till Östersjön och kväveutsläppen från de enskilda avloppen bidrar med nästan 3 000 ton till övergödningen.   I Sverige har vi idag ca 700 000 enskilda avlopp med WC, varav cirka 130 000 enbart har slam­avskiljning och därmed är direkt olagliga. Över 450 000 av dessa enskilda avlopp är äldre än 15 år och största andelen av dessa använder s.k. mark­ baserad rening där ingen idag kan belägga varken funktion eller livslängd.


Varför blev det såhär?

Hushållen förbrukar idag betydligt mer vatten än man gjorde tidigare. Problemet är att många befintliga avloppsanläggningar använder teknik som utvecklades för den vattenanvändning hushållen hade på 60-talet. När flödet genom anläggningen nu har ökat klara reningsanläggningen i många fall inte av att hantera de stora vattenmängderna. Den ökade användningen av rengöringsmedel bidrar också till att reningen i gamla anläggningar är bristfällig. Dagens effektiva tvättmedel slår till exempel helt enkelt ut den biologiska process som ska ta hand om reningen i en traditionell trekammarbrunn.   Klimatförändringarna bidrar också till att teknik som varit gällande av tradition, inte längre lämpar sig i många områden, bland annat på grund av för höga vattenflöden. Var femte vattenbrunn har idag otjänligt vatten på grund av bakterier och 80 % har anmärkningar. Detta på grund av felaktig utformning av avloppsanläggningar.

Hur kan vi ställa det tillrätta?

Runt om i landet pågår arbetet med att rätta upp situationen och för att vi inte åter igen skall hamna i dagens prekära läge krävs lösningar som håller länge. Men en avloppsanläggning ska inte bara vara hållbar ur ett kretsloppsperspektiv, den måste också vara ekoVad kostar det att byta ut nomiskt hållbar över tid. Vad kostar det att byta reningsanläggningen den ut reningsanläggningen den dag den är uttjänt dag den är uttjänt? eller när politiska beslut gör att den inte längre är tillåten? På marknaden finns en rad olika tekniker och lösningar, men det kan vara svårt att överblicka alla alternativ. Här ger vi dig vår syn några av de traditionella avloppsteknikerna:

Infiltration

Infiltration innebär att marken och dess naturliga egenskaper utnyttjas som ett reningsfilter. Avloppsvattnet rinner genom jord- och sandlager och fortsätter sedan ut i grundvattnet. En fungerande infiltration kräver mycket lite tillsyn men det är å andra sidan svårt att kontrollera om infiltrationen verkligen fungerar eftersom ingen specifik utsläppspunkt finns. Det faktum att vattnet rinner direkt ut i grundvattnet kan också medföra problem, det är inte ovanligt med förorenade dricksvattentäkter.   Infiltrationen är beroende av grundvattenet som i sin tur kraftigt påverkas av klimatförändringarna. 2013 var ett tydligt exempel på detta då en mycket torr sommar med på sina håll i landet extremt lågt grundvatten och sinande brunnar stod i stark kontrast till höstens och vinterns enorma skyfall och höga grundvatten. Konsekvens­ erna kan bli ödesdigra både för den egna fastighetens men också för grannfastigheternas dricksvatten. I bästa fall leder det enbart till sjukdom men dödsfall har också förekommit, bland annat i Tyskland.


Markbädd

Om markegenskaperna inte tillåter naturlig infiltration kan man istället anlägga en infiltrationsbädd, en så kallad markbädd. Genom att lägga jord och sand i lager skapas en filtrering som avloppsvattnet tillåts passera igenom. Ofta förses markbädden med ett tätskikt i botten. En rätt anlagd markbädd ger goda reningsresultat och kräver mycket lite tillsyn och service. Problemet är att markbädden har en relativt kort livslängd, omkring 10-15 år. Därefter måste den grävas upp och ersättas med en ny bädd och eftersom materialet som grävs upp klassas som byggavfall ska det gå till deponi. En markbädd byggd enligt dagens rekommendationer innehåller ca 45 ton sand och Problemet är att markbädden grus och upptar en yta på ca 40 m2. Deponikosthar en relativt kort livslängd, naden varierar i landet med en genomsnittlig omkring 10-15 år. kostnad på ca 1000 kr per ton. Markbäddens korta livslängd för alltså med sig att enorma mängder biologsikt avfall ska förvaras på ett säkert sätt så att inte fosfor eller kväve läcker ut i grundvattnet. Ur det perspektivet framstår markbädden som ett relativt osäkert alternativ, inte minst ekonomiskt.

Sluten tank

Ett alternativ till att rena avloppsvattnet direkt i anslutning till fastigheten är att samla upp det i en sluten tank. Tanken töms av slamsugare som transporterar avloppsvattnet till kommunens reningsverk för rening. För att tanken inte ska behöva tömmas alltför ofta måste klosettvatten och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) separeras så att endast klosettvattnet hamnar i tanken. BDT-vattnet tas om hand i en särskild reningsanläggning. Detta medför att sluten tank oftast bara är aktuell vid nybyggnation En sluten tank är dessutom då man har möjlighet att planera, och separerelativt kostsam i jämföresle ra, avloppsstammarna på rätt sätt. Sluten tank med andra avloppslösningar. är ett effektivt sätt att förhindra utsläpp i fastighetens omgivning men ur ett kretsloppsperspektiv kan man ifrågasätta de många transporter som tekniken medför. En bra och hållbar tank är dessutom relativt kostsam i jämföresle med andra avloppslösningar, och räknar man in den årliga kostnaden för slamtömning blir slutsumman inte alltid så låg som man hoppats. Ofta krävs vakuumtoalett för att ansluta en sluten tank vilket kan vara långt ifrån underhållsfritt. En undersökning i en svensk kommun visade att nästan hälften av de tillfrågade var missnöjda med sin vacuumtoalett.


Därför har vi valt att arbeta med Biovac® minireningsverk På Bra Miljöteknik har vi lång erfarenhet av avlopps­entreprenader och olika tekniska lösningar. Enligt oss är minireningsverket det trygga och hållbara alternativet som fungerar över tid, både vad gäller ekonomi och reningsresultat.   De enskilda avloppen kommer att vara under betydligt större uppsikt i framtiden jämfört med hur det har varit de senaste 50 åren. Sveriges kommuner kommer att införa regelbundna kontroller av installerade avloppsanläggningar och ambitionen är att enskilda avlopp ska inspekteras minst var tionde år. Finner man att anläggningen inte fungerar som den Vikten av en anläggningen ska blir fastighetsägasom verkligen fungerar över ren ålagd att åtgärda tid är större än någonsin. problemet, i värsta fall innebär det att en helt ny installation måste göras. Vikten av en anläggningen som verkligen fungerar över tid är större än någonsin.   När ett nytt reningsverk från Biovac installeras tecknas alltid ett serviceavatal. Avtalet är en trygghet och säkerställer att reningsverket har en stabil funktion.Vår serviceorganisaBiovac® FD 5 N PEH tion utför över 22 000 uppdrag varje år och är på plats hos dig inom 24 timmar om problem skulle uppstå med din anläggning.

Trygg investering

Vi vet att ett minireningsverk är en stor investering, därför eftersträvar vi att våra anläggningar ska innebära minsta möjliga kostnader efter det att de är installerade. I produktutvecklingen har Biovac lagt stor vikt vid att minireningsverket ska vara prisvärt, säkert i drift och kräva minimal service. Det gör Biovac minireningsverk till en stabil investering som dessutom höjer värdet på din fastighet. Att våra reningsverk är CE-märkta och certifierade enligt hög skyddsnivå (EN 12566-3) är förstås också bra att veta.


Hur gör jag nu? Ett nytt avlopp kostar pengar och förhoppningen är att anläggningen ska hålla i många år framöver. Genom att planera ditt avlopp noga ökar du chanserna att få en långlivad och bekymmersfri avlopps­ anläggning.


Tillsammans eller själv?

Genom att gå samman med grannar om avloppsreningen kan du spara både tid och pengar. Fördelen med en gemensamhetsanläggning är att ju fler som är anslutna desto mindre eget arbete med skötsel och underhåll krävs, i en stor förening lejer man normalt bort den biten. Dessutom delar man på alla kostnader. Om ni går samman, tänk på att fördela uppgifterna jämnt. Ofta blir en person ensamt ansvarig för allt underhåll trots att man är flera grannar som delar på anläggningen.

Livslängd och service

För att få en bild av anläggningens totalnota är det viktigt att förutom investeringsoch driftskostnader även ta med anläggningens förväntade livslängd i kalkylen. En kortsiktig lösning är kostsam både för plånboken och för miljön.   Som fastighetsägare finns det roligare saker att göra än att sköta om sin avloppsanläggning. När du väljer teknik är det därför viktigt att veta att någon kan komma ut och hjälpa dig om något går fel, oavsett om det är midsommar eller julafton. Välj en leverantör som kan erbjuda en väl utbyggd service­ organisation och ett serviceavtal som sträcker sig längre än telefon­support. Som fastighetsägare bör man ställa som krav att få hjälp inom 24 timmar, att föreställa sig att vara utan avlopp över en julhelg gör ingen glad.   Teknik behöver service och behoven kan skilja ganska mycket mellan olika lösningar. En del tekniker har filter som ska rengöras från avloppspartiklar flera gånger om året, andra kräver service 3-4 gånger per år även för att anläggningar för bara ett hushåll ska fungera. Servicekostnaden för dessa anläggningar blir med andra ord hög.


Rätt vald anläggning kommer ge många års bekymmersfritt ägande.

Tillverkning och kvalitet

Även kvaliteten varierar kraftigt mellan olika tillverkare och många produkter är tyvärr inte anpassade till vårt nordiska klimat. Se upp för billiga materialval och ”enkla” lösningar, risken är att det blir dyrt i slutändan.

Vad händer sen?

En anläggning ska vara enkel att sköta för ägaren. Väljer du en anläggning från Biovac sköter du som fastighetsägare endast den allmäna tillsynen av att det finns ström och kemikalier på reningsverket. Övrig skötsel tar serviceavtalet hand om, allt för att fastighetsägaren ska vara trygg årets alla dagar. Skulle något fel uppstå på reningsverket är det skönt att veta att servicetekniker kan hjälpa till även på en helgdag.   Rätt vald anläggning kommer ge många års bekymmersfritt ägande. På Bra Miljöteknik vet vi vikten av att ge alla kunder god service oavsett om det gäller en samfällighet eller ett enskilt reningsverk. Slå oss en signal så hjälper vi dig! Kontaktuppgifter finns på baksidan av denna broschyr.


Sammanfattning:

Viktigt att tänka på vid val av avloppsteknik Här är har vi listat några punkter som extra viktiga att ta i beaktning när du väljer avloppsteknik: • Är tekniken byggd för nordiskt klimat? • Hur stor plats tar anläggningen? • Är tekniken certifierad/CE-märkt? • Finns serviceorganisation och serviceavtal? • Hur lång är livslängden? • Finns mätmöjlighet av det renade vattnet? • Påverkar anläggningen grundvattnet? • Var sker tillverkningen, hur är kvaliteten på anläggningen?

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss! Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna broschyr.

Faktakällor: Havs och vattenmyndigheten - Enskilda avlopp 2013-02-25 D.nr: 5535-12. KTH, 2004, Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, kursmaterial för Samhällsbyggnadsprocessen (kurskod 1U1015). Naturvårdsverket rapport 6484: Läget inom markbaserad avloppsvattenrening. JTI 2012:3 Kvantifiering av fosforläckage från markbaserade avloppssystem. Deponikostnaden i Stockholm, Göteborg och Vänersborg. Ny kunskap om enskilda avlopp, www.jti.se. Smittspridning i vattenkärr - Fallstudie Bergum - Göteborgs Universitet 2011. Sustainable phosphorus removal in onsite wastewater treatment - KTH. Vacuumtoalett, Kungsbacka kommun.


Professionell hjälp med hantering av avloppsvatten Som fastighetsägare är man personligt ansvarig för att det vatten man släpper ut från fastigheten har låg påverkan på människor, djur och miljö. Att ha ett avlopp är klassat som miljöfarlig verksamhet vilket många fastighetsägare inte är medvetna om. Det är därför mycket viktigt att noga tänka igenom hur man ska lösa sin avloppsrening, inte bara vad det gäller teknik utan också lokalisering, entreprenör och inte minst service. Att välja den billigaste lösningen idag kan bli dyrt imorgon. Välkommen att ta kontakt med oss för mer information om våra produkter!

Kurödsvägen 9 • 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 • E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se • www.biovac.se

Bra Miljöteknik Sverige AB • 201401 • Munkreklam

Din lokala representant: