Bra Miljöteknik Avloppsspecial 2015

Page 1

BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN:

VÅ R E N 2 0 1 5

TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6

GUIDE: EGET AVLOPP

Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket att tänka på. Läs vår guide! SID 8

GEMENSAMT RENINGSVERK Samfällighetsföreningen i Dale tog saken i egna händer. SID 11

Reningsverket som ligger mitt i

LAPPLANDS VILDMARK

Vi besöker Naturum Laponia i det svenska världsarvet.

SID 5


2

WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

Hotet mot sanden och dricksvattnet Sverige är bortskämt av att ha stora landytor i förhållande till dess befolkning. Det har historiskt gjort att man hanterat avloppsvattnet från de enskilda hushållen på ett obetänksamt sätt. Genom att släppa ut vattnet i sand och gruslager, så kallad infiltration, har avloppsvattnet renats i marken med förorening av grundvattnet som följd.

D

et talas mycket om att rena avloppsvattnet för att minska påverkan på miljön med näringsämnen såsom kväve och fosfor för att minska övergödningen. Det märks kanske inte i närmiljön där den enskilda fastighetsägaren bor. Det som den enskilda fastighetsägaren dock märker av är kvaliteten på sitt eget dricksvatten som oftast kommer från en egen dricksvattentäckt. 80 % av svenska dricksvattentäkter har anmärkning enligt socialstyrelsens rapport från 2008. En siffra som säkerligen ökar med åren. SOM RENINGSTEKNIK av avloppsvatten skriver professor Jon Petter Gustafsson och Professor Gunno Renman på KTH i sitt remissvar till Havs och vattenmyndigheten att ”infiltration kan därför betraktas som en förlegad form av kvittblivning och som aldrig vetenskapligt dokumenterats hålla måttet enligt AR. Däremot är de nya minireningsverken med kemisk fällning... tillräckligt bra tekniker för att klara AR kraven (förutsatt att underhåll sker på föreskrivet sätt). De sistnämnda systemen har dessutom den fördelen att reningsgraden går att kontrollera. Infiltration medger dessutom aldrig återföring av näringsämnen och en förbrukad infiltration lämnas åt sitt öde, dvs. övergår till ett förorenat mark- och grundvattenområde.” FÖRUTOM ATT INFILTRATION och markbäddar utgör ett hot mot dricksvattnet används stora mängder sand för att bygga markbäddar där det inte går att infiltrera direkt i marken. Sand är en resurs som är begränsad. När markbädden är mättad skall den bytas ut och materialet som klassas som byggavfall skall gå till deponi. Sand är världens mest använda naturtillgång efter vatten. Men sanden är en tillgång som inte finns i obegränsad tillgång och håller på att ta slut. Just nu är efterfrågan större än tillgången runt om i världen. Sanden används i allt från plast, tandkräm och kosmetika men framför allt i betong.   IDAG FINNS STORA MAFFIOR som plundrar floder och stränder på sand runt om i världen. I vårt närområde kan man bl.a. se hur ett stort svenskt företag pumpar upp enorma

mängder sand i känsliga områden runt Öresund och Jens P Jeppesen, chef för Öresundsakvariet vid Köpenhamns universitet menar att sandsugningen är en katastrof för det marina livet. Den sand som finns i öknar går heller inte att använda då dessa sandkorn polerats runda och den stora mängd som årligen används inte går att använda i betong för byggnation. Att då använda sand för att rengöra avloppsvatten, med en mängd som motsvarar två fyllda Globen per år i Sverige är direkt oansvarigt. Förutom risken för att grundvattnet och därigenom dricksvattnet skall förorenas är tekniken enormt gammalmodigt och oansvarig.   Till skillnad från att använda över 40 000 kg sand och grus används det till ett reningsverk ca 300 kg material som dessutom oftast är återvinningsbart. Fördelen med ett reningsverk är att avloppsvattenet renas i ett slutet kärl där ingen påverkan av grundvattnet kan ske. Genom att därefter släppa ut vattnet ytligt i en kontrollerad recipient (mottagare) har man kontroll på det renade vattnet. KRITIKEN MOT RENINGSVERK har ofta varit att det finns rörliga delar i ett reningsverk och att dom är svåra att sköta. Ett reningsverk innehåller dock normalt endast ett par rörliga delar. Samma kritiker åker dagligen bilen till jobbet och på fritiden med 1000 tals rörliga delar utan att fundera över dess tillförlitlighet. Med den inställningen borde kritikerna gå till arbete och sina fritidsintressen. Med detta vill jag säga att teknik, precis som i övriga samhället, även kan vara till nytta för miljön.   För många är det första gången man skall byta sitt avloppssystem. Andra som bytt tidigare på sin fastighet tycker att åren gått fort och att det är en enormt tråkig utgift. Det kan jag förstå. Att lägga hundra tusen eller mer hade för dom flesta känts roligare att lägga på ett nytt kök. Men med hänsyn till vår närmiljö och våra kommande generationer är det viktigt att vi gör något åt situationen. DET ÄR TYVÄRR SVÅRT för en lekman att veta vad man behöver tänka på när man skall byta ut sitt avlopp och med tanke på investeringsstorleken är det ännu viktigare att man väljer ett system som håller över mycket lång tid. Det är därför vi ger ut den här tidningen

till dig. För att du skall få kunskap och förståelse om avloppsrening och hur man kan lösa det.   Genom att som fastighetsägare välja en produkt tillverkat för och producerat i ett nordiskt land och dessutom funnits länge med bevisad funktion från verkligheten i kombination med ett riktigt serviceavtal blir det en trygg långsiktig investering för både fastighetsägaren och miljön. VI PÅ BRA MILJÖTEKNIK har valt att inte sälja någon av våra produkter via stora grossister utan endast genom utbildade återförsäljare som kan hjälpa just dig och lösa dina problem så att du kan känna dig trygg med ditt val. Vi har lång erfarenhet av avloppshantering och tveka inte att höra av dig om frågor och funderingar. Det är ingen tillfällighet att vi arbetar

med dessa produkter. Efter mångårig erfarenhet har vi valt dessa produkter för att det fungerar i verkligheten.

TERJE SKAARNES

VD, Bra Miljöteknik Sverige AB

BRA MILJÖTEKNIK - AVLOPPSSPECIAL

Nytt avlopp? Vi hjälper dig!

En tidning från Bra Miljöteknik Sverige AB Kurödsvägen 9, 451 55 Uddevalla

Bra Miljöteknik marknadsför, säljer och installerar reningsverket Biovac som finns i utföranden för både enskilda hushåll och samfälligheter. Biovac utvecklas och tillverkas i Norge av Goodtech Environment och sedan 2011 är vi generalagent i Sverige för deras produkter. Vårt kontor finns i Uddevalla men vi har återförsäljare och samarbeten med entreprenörer i hela Sverige och kan därför ombesörja allt från enbart inköp av era produkter till totalentreprenad. Läs mer om våra produkter och tjänster på vår hemsida, www.bramiljo.se eller på www.biovac.se.

Produktion: Stark Profilering Sverige AB, 2015 Distribution: Postnord Tryck: Strålfors

Kontakta oss för mer information! Bra Miljöteknik Sverige AB Kurödsvägen 9, vån 4 451 55 Uddevalla

Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se, www.biovac.se


WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

3

VATTEN

- en källa till god hälsa, välstånd och utveckling I Norden tar vi kranvatten för givet. Hos oss är vatten en källa till god hälsa och inte minst välstånd; det ger oss bl.a. förnybara energikällor. På många andra platser i världen är bristen på vatten en källa till fattigdom, sjukdom, svält och död. BRISTEN PÅ RENT VATTEN är en av världssamfundets utmaningar. Förorening av dricksvatten på grund av brist av avlopp och läckage från deponier, fabriker och jordbruk får ofta ödesdigra konsekvenser.   I världen finns mer än 1,2 miljarder människor som inte har tillgång till rent vatten att dricka och mer än 2 miljarder människor har inte tillgång till tillfredställande avloppsrening. PARADOXALT NOG ÄR VVS och avlopp inte någon ny uppfinning. Vattentoaletten är egentligen en 4 000 år gammal uppfinning som hittats i ruinerna av den antika staden Knossos på Kreta. I Pergamon i Mindre Asien har man hittat avlopp som härrör från år 200 f. Kr. Men vattentoalett och avlopp är inte tillräckligt, vi måste rena och behandla

avloppsvatten innan vi släpper det tillbaka till naturen. Vårt ansvar är att överlåta en värld i gott skick till kommande generationer. GOODTECHS VISION "Vi skapar en bättre värld genom att integrera hållbara lösningar" förpliktigar och kräver engagemang. Goodtech kan inte ge 1,2 miljarder människor världen över rent dricksvatten men vi är redo att ta vår del av ansvaret. EU:s ramdirektiv för vatten klargör att alla vattendrag återskapas till sitt ursprungliga skick.   Detta innebär att du och jag måste ta ansvar för vad vi släpper ut. Med dagens föroreningar till luft, mark och vatten, har vi ett stort arbete som ligger framför oss för att nå denna målsättning. ETT TYPISKT EXEMPEL är sjön Vansjö

(Østfold) här hemma i Norge. Denna sjö har haft stor övergödningsproblem och ibland varit så giftiga föroreningar från jordbruk och avlopp att det inte har varit lämpligt att bada vare sig för människor eller djur. Denna sjö ger dricksvatten för Mossregionen (ca 60 000 personer). År 1999 etablerade de norska myndigheternas ”Morsa-projektet” med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Vansjö.   Villaägare i tusental har investerat i minireningsverk och bönder längs älvarna har genomfört åtgärder för att förhindra läckage av fosfor och andra näringsämnen från jordbruket. Resultatet är att man idag ser betydande minskning fosfor- och kväve och att Vansjö igen kan användas som frilufts- och rekreationsområde.

FÖR ATT NÅ VÅRA MÅL och vår vision är det viktigt för Goodtech Environment att hitta samarbetsparter med samma engagemang och målinriktning som vi för att kunna lösa de uppgifter vi står inför. Hos Bra Miljöteknik Sverige AB hittar vi just detta, både ledning, anställda och nätverket av återförsäljare. Vi är glada och stolta över att ha dom med oss på vår resa in i framtiden.

PETTER MELLQUIST

VD Goodtech Environment AS Styrelseledamot Bra Miljöteknik Sverige AB

Ett av marknadens modernaste och mest lättskötta minireningsverk: BIOVAC® FD 5 N PEH

RENINGSVERK FÖR 1 HUSHÅLL/NEDGRÄVNING WWW.BIOVAC.SE • Allt-i-ett! (slamavskiljare, biologisk rening, fosforrening). • Tillverkad i Norden för nordiska förhållanden. • Tar liten yta i anspråk (som en trekammarbrunn). • Inga rörliga eller elektriska komponenter i reningsprocessen. • CE-märkt och certiferad för hög skyddsnivå (EN 12566-3). • Egen serviceorganisation, på plats inom 24 timmar.

Importeras och säljs i Sverige av: Bra Miljöteknik Sverige AB • Kurödsvägen 9 • 451 55 Uddevalla 0522-13 000 • info@bramiljo.se • www.bramiljo.se • www.biovac.se


WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

4

Uttjänt avlopp, vad spelar det för roll? NÄR KOMMUNERNA inventerar enskilda avlopp är det många hushåll som får ett föreläggande om åtgärder. För fastighetsägaren innebär det ofta en ovälkommen kostnad och de flesta frågar sig säkert vad det här ska vara bra för. Spelar verkligen ett litet avlopp så stor roll i det stora sammanhanget? Ja, det spelar faktiskt roll. Åsa Gunnarsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten (HaV), förklarar varför:   – Enskilda avlopp är den fjärde största utsläppskällan av fosfor till havet. De står för 14 % av fosforutsläppen i Sverige. Det kan jämföras med de stora reningsverken som står för 17 %, säger Åsa Gunnarsson och fortsätter:   – Det innebär att enskilda avlopp släpper ut nästan lika mycket fosfor som Sveriges samtliga kommunala avlopp gör, tillsammans. NÄR DET HANDLAR OM enskilda avlopp är det i första hand övergödningen som är ett problem, men även hälsoaspekten är av stor betydelse. Bakterier och andra smittämnen riskerar att förorena badplatser och dricksvattentäckter om inte avloppsvattnet renas på ett riktigt sätt, något som redan inträffat på många platser i landet. UNDER DE SENASTE 20 åren har de totala utsläppen av kväve och fosfor minskat i Sverige. Men medan industrin, jordbruket och reningsverken har sänkt sina utsläpp har utsläppen från de enskilda avloppen snarare blivit större. Det finns ungefär 1 miljon enskilda avlopp i Sverige och andelen som behöver åtgärdas ökar.   – Avloppsanläggningarna åldras och därmed växer problemet hela tiden, säger Åsa Gunnarsson.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) HaV är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Man arbetar bland annat för att finna en balans mellan olika intressen och att öka kunskapen om haven.

– Åtgärdstakten av bristande anläggningar är tyvärr väldigt låg, ungefär 1-2 %. I denna takt tar det 70 år att åtgärda alla avlopp, takten borde ligga kring 5-6 % för att vara hållbar. DET FINNS FLERA anledningar till att åtgärderna inte sker snabbt nog och till viss del är det politiska orsaker som bromsar. För den enskilda fastighetsägaren handlar det förstås ofta om pengar.   – I nuläget finns inget incitament för husägare att åtgärda sina avlopp, säger Åsa Gunnarsson.   I slutändan handlar det alltså om att skydda det vatten vi är så beroende av, och lätt tar för givet, från att bli otjänligt som dricks- och badvatten. Än återstår många bristande avlopp att åtgärda, men Åsa Gunnarsson pekar även på ett positivt perspektiv: – Andelen små avlopp i Sverige är stor så det finns verkligen potential att förbättra situationen!

Väderöarna – hur gick det sen? I förra numret av Avloppsspecial besökte vi Väderöarna utanför Fjällbacka i Bohuslän. Då, i februari 2014, höll man som bäst på att bygga en ny serviceanläggning i gästhamnen. För att skydda de omgivande vattnen installerades en Biovac SBR-anläggning som tar hand om avloppsvattnet från toaletter och duschar.   I juni 2014 var det invigning och den nya anläggningen var redo att ta emot sommarens turister. Nu är vi förstås nyfikna på hur anläggningen fungerade under den fina sommaren. Vi ringde upp Johny Spindel som är vaktmästare och allt-i-allo på Väderöarnas Värdshus. Det är också han som sköter tillsynen av serviceanläggnings reningsverk. Hur var sommaren på Väderöarna? – Vi hade en fantastiskt fin sommar på Väderöarna med många besökare, vid ett tillfälle i juli låg det 350 båtar här ute. Jag har jobbat på ön i tre år och det var rekord för mig. Hur har den nya serviceanläggningen fungerat? – Vi är jättenöjda, och besökarna också.

I förra numret av Avloppsspecial skrev vi om byggandet av ett reningsverk på Väderöarna i Bohuslän.

Nu slipper de utedassen och kan duscha om de vill. Det är lika fin service är som i en gästhamn i land. Och reningsverket? – Det har fungerat enastående bra. Eftersom reningsverket har en överkapacitet går anläggningen egentligen bara på halvfart än så länge. Vi har inte behövt byta slamsäckar en enda gång hittills. Just nu är det lugnt och stilla på Väderöarna, men om bara några månader trängs båtarna återigen i hamnen. Här till höger kan du läsa om ett besöksmål i en annan del av Sverige som också installerade ett reningsverk från Biovac under 2014, nämligen Naturum Laponia.

Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch- och tvättvatten och fungerar som ersättning för infiltration eller markbädd. Tack vare kompakt design och nedgrävda behållare upptar Haco BDT-anläggningar mycket begränsad yta i trädgården. Den unika konstruktionen medför dessutom att anläggningen kan placeras utan hänsyn till grundvattennivåer och ingen risk finns för förorening av grundvatten. I kombination med en sluten tank för toalettavlopp skapas en trygg avloppsanläggning med lång livslängd och mycket hög standard.

HACO Villa

5-10

Haco Villa är en komplett BDT-anläggning för året-runt-bostäder. Kompakt design, flexibel placering och långa serviceintervall. Kapacitet: 1-2 hushåll

Haco importeras och säljs i Sverige av:

a goodtech product

Bra Miljöteknik Sverige AB • Kurödsvägen 9 • 451 55 Uddevalla 0522-13 000 • info@bramiljo.se • www.bramiljo.se • www.biovac.se


WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

5

Träbalkarna i Naturums fasad har en tydlig funktion: när snön packas i mellanrummen smälter byggnaden in i landskapet. Inne i byggnaden finns bland annat en permanent utställning som berättar om nationalparkerna i området och den samiska kulturen.

NORR OM POLCIRKELN

RENT VATTEN

Henrik Micael Kuhmunen är operativt ansvarig för driften av Naturum Laponia.

Under 2014 färdigställdes Sveriges 33:e naturum, Naturum Laponia, beläget mitt ute i den lappländska vildmarken. Här finner man, förutom rikedomar i form av samisk kultur och storslagen natur, även ett av reningsverk från Biovac.

L

ångt uppe i nordligaste Sverige, ca 20 mil norr om polcirkeln, ligger naturlandskapet Laponia. Området är beläget i svenska Lappland och består av fyra nationalparker och två naturreservat på totalt nästan 10 000 kvadratkilometer. Sedan 1996 är Laponia upptaget på UNESCO:s lista över världsarv för sina unikt orörda miljö.   I hjärtat av Laponia, i nationalparken Stour Mourkke (Stora Sjöfallet) ligger sedan 2014 ett naturum som ska fungera som besökscentrum i området. Byggnaden heter Naturum Laponia och ägs av Naturvårdsverket. Med majestätiska berg runt omkring är platsen en naturlig utgångspunkt för vandring och turskidåkning och inte minst har området en stor betydelse för samernas rennäring. ANLÄGGNINGSANSVARIG för Naturum Laponia är Henrik Micael Kuhmunen. Han är själv same och hans familj har levt i området sedan generationer tillbaka. Henrik Micael visar den fantastiska byggnaden som invigdes den 27 september 2014.   – Vägen har varit lång men nu är det äntligen klart, projektet har varit mycket lyckat, berättar Henrik Micael.   Säsongen är uppdelad i två delar: naturumet öppnar för säsongen den 1 mars för att sedan stänga i slutet av april. I slutet av juni öppnar det igen och hålls öppet en bit in på hösten. Tillsammans med fem årsanställda och säsongspersonal ansvarar

Henrik Micael Kuhmunen över att byggnader, broar och leder i den enorma nationalparken sköts om. Årstidernas skiftningar med kraftigt varierande väderlek har alla sina utmaningar men för att ta tillvara på turismen är arbetet med underhåll enormt viktigt. För att klara alla arbeten tar man hjälp av entreprenörer i området. NATURUM FÖRVALTAS av Laponiatjuottjudus, en lokal förvaltning som sedan 2013 ansvarar över världsarvet Laponia. I föreningens styrelse finns alla intressen i området representerade: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Gällivare samt Jokkmokk kommun och samebyarna.   Styrelsen arbetar efter konsensusmodell vilket innebär att alla måste vara överens om beslut som fattas. Föreningens namn, Laponiatjuottjudus, är lulesamiska där tjuottjodit betyder ”att förvalta”. GENOM EN TÄVLING gick uppdraget att rita byggnaden till Wingårdhs Arkitekter. Byggnaden, som är på hela 900 m2, är utförd som en snöfälla och har en utsida av liggande stockar. Vintertid yr snön in mellan balkarna och bäddar in byggnaden i omgivningen. Tanken är också att träet kommer bli vackrare med åren och alltmer smälta in i landskapet.   För att skona miljön är hela byggnaden uppförd på plintar för minimal åverkan på marken. Allt för att kunna återställa naturen den dagen då byggnaden är uttjänt.

I DE STORSLAGNA landskapen runt naturumet finns en mängd olika vandringsleder. Eller vad sägs om urskogarna i Muddus nationalpark, Kungsleden eller den enormt vackra Padjelantaleden som 14 mil lång slingrar längs berg, sjöar och vattendrag. Utmed lederna finns stugor för övernattning och fiske är tillåtet intill leden. För den som inte mäktar med att gå hela turen på 8-9 dagar på Padjelantaleden kan man ta helikopter tillbaka efter att ha gått halva sträckan.

FAKTA: LAPONIA NATUROMRÅDE

I NATURUMET FINNS kafé och för den som kräver lite stadigare mat och övernattning ligger hotell & restaurang Stora Sjöfallet ett stenkast bort. Förutom kafé finns i naturumet också en stor utställningshall med information om allt från det unika landskapet med samernas åtta årstider till den samiska befolkningens traditioner. Dessutom finns en stor hörsal och tanken är att man även skall kunna förlägga konferenser här, berättar Henrik Micael.   Anläggningen är väl anpassad även för dem som har svårare att röra sig och inte har möjlighet att ta sig ut i den djurrika vildmarken. Att sitta på den stora terrassen en vacker sommardag och njuta av nybakt bröd och kaffe och blicka ut över sjön och de vackra omgivningarna är underbart även för den som inte har möjlighet att ta sig ut i markerna.

Naturum ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av föreningen Laponiatjuodtjudus.

DEN VACKRA BYGGNADEN är också hypermodern. I det stora driftsrummet övervakas hela an-

Naturområdet Laponia är Europas största sammanhängande naturlandskap och består av nationalparkerna Sarek, Muddus, Padjelanta och Stora Sjöfallet samt de två naturreservaten Sjaunja och Stubba. Namnet Laponia är latin för Lappland. Naturum Laponia invigdes den 27 september 2014 inför 750 besökare. Byggkostnad var 60 milj kr.

Mer om Naturum Laponia på www.laponia.nu

läggningen och om något går fel kommer larmet till Henrik Micael som direkt kan se vad som larmar. Anläggningen värms upp av bergvärme och vattnet kommer från ett djupborrat hål.   När det gäller reningen av avloppsvattnet har Naturvårdsverket, liksom på andra ställen, valt ett reningsverk från Biovac. Driftsäkerhet och enkel skötsel är nödvändiga egenskaper i en extrema miljö som denna. Mottagnings- och slamlagertanken är placerad i mitten av byggnaden under den vackra innergården där besökarna kan finna lä och värma sig vid en lägerelde. Själva reningen av avloppsvattnet sker i ett angränsande teknikrum där reaktorn som har kapacitet att rena 7 700

liter per dygn är placerad.   – Från reningsverket leds vattnet via en provtagningsbrunn och ut i sjön, berättar Henrik Micael stolt. Här kan jag även ta egna prover på avloppsvattnet för att ha kontroll på kvaliteten. DET ÄR ETT SPÄNNANDE år som ligger framför Henrik Micael Kuhmunen och hans arbetskamrater på Naturum Laponia. Förhoppningen är att premiäråret ska locka många besökare till Sveriges kanske mest storslagna naturområde. Och det finns ingen anledning att tvivla på att det kommer bli populärt. Sveriges nyaste och nordligaste naturum är verkligen helt unikt!


WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

6

"TRYGGHETEN VAR VIKTIG FÖR OSS"

Reidar öppnar locket till reningsverket som är placerat längst ner i trädgården.

När beskedet kommer från kommunen att det är dags att byta avlopp är det många som blir villrådiga och osäkra. Vad ska man välja och vad kommer det att kosta? Reidar och Annika har avloppsbytet bakom sig. För dem var det tryggheten som avgjorde valet av avloppslösning. Reidar och Annika bor i en villa utanför Uddevalla. När det var dags för dem att byta avlopp föll valet på ett minireningsverk från Biovac. Här delar de med sig av sina erfarenheter i samband med avloppsbytet. Vad hade ni för typ av avlopp innan?   – Vi hade en trekammarbrunn som funnits med sedan huset byggdes 1968. Delar av den hade vittrat sönder så det var verkligen dags att byta, berättar Reidar. Hur gick ni tillväga när ni fick föreläggandet om åtärd från kommunen?   – Vi pratade med de närmsta grannarna, de hade också fått föreläggande från kommunen, och började titta på olika alternativ.   Genom en bekant fick Reidar höra talas om Biovac minireningsverk och kom i kontakt med Bra Miljöteknik. Han tyckte det lät inressant.   – Vi tittade på några andra alternativ, men blev osäkra när vi hörde att någon av dem var förknippad med problem. Varför valde ni Biovac? – Tryggheten var viktig, jämfört med andra fabrikat vi tittade på kändes Biovac som en grej som funkar. Vi fick funktionen förklarad för oss flera gånger, det fanns inga frågor som Biovacs representat inte kunde svara på.   Att Biovac funnits så länge på marknaden var också en bidragande orsak. De äldsta reningsverken i Sverige är över 25 år gamla.   – Upplägget med service och allting lät bra för oss. Vi visste att skulle det hända något får vi hjälp inom 24 timmar, det är värdefullt. Hur upplevde ni ansökningsprocessen om utsläppsrätt?   – Bra Miljöteknik skötte alla kontakter med kommunen som hade med utsläpprätten att göra, vi behövde inte göra någonting. Det kändes väldigt skönt att lämna över detta till Bra

Miljöteknik, det märktes att de kunde detta.   – Generellt blir folk lite ängsliga när kommunen skickar ut brev såhär, det märktes bland grannarna att det skapade oro. Men vi kände oss trygga även när processen drog ut på tiden, det är en hel del byråkrati att ta sig igenom. Då är det skönt att få hjälp av någon som kan detta. Vad är det som är så bra med det reningsverk ni valt?   – Det är inte fult! säger Annika med eftertryck. Det smälter in i naturen. Inget skåp och inga kablar, bara locket som syns och det ligger i nivå med gräset. Det är viktigt att det inte är fult.   Det renade vattnet rinner ut i ett dike vid tomtgränsen i närheten av parets växthus. Tidigare luktade det illa från diket ibland.   – När jag var nere i växthuset kunde det komma puffar med dålig lukt, det känner vi inte alls längre, berättar Annika.   När det gäller själva driften har paret inga anmärkningar.   – Vi gör egentligen inget särskilt för att reningsverket ska fungera, vi kollar så att lampan lyser grönt och att flockningsmedlet inte är slut. Det är som vilket avlopp som helst egentligen. Och skulle det vara något problem är det bara att ringa. Skulle ni kunna rekommendera Biovac till fler?   – Ja utan vidare, säger Reidar.   – Visst finns det billigare alternativ men vi satsade på det som kändes bäst. Det är en investering i huset som man gör för framtiden. Har ni några råd till de som är i samma situation som ni var i?   – Kontakta någon som verkligen kan det här och få funktionen förklarad för dig på ett bra sätt. Välj det alternativ som du känner dig trygg med och som är lämpligt för er tomt.

Det fanns inga frågor som Biovac inte kunde svara på.

Pumpstationer för alla behov. En pumpstation är den optimala lösningen när avloppsvatten måste pumpas från en eller flera fastigheter fram till reningsverk eller kommunala avloppsledningar. Hos Bra Miljöteknik har vi ett brett utbud av pumpstationer i olika storlekar och från flera tillverkare. Läs mer om våra pumpstationer på www.bramiljo.se

0522-13 000 www.bramiljo.se


WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

7

Bekymmersfritt ägande med unikt serviceavtal Lång tid på marknaden, få rörliga komponenter och hög driftsäkerhet är några egenskaper som gör Biovacs minireningsverk till en tryggt investering. Nu finns en nyhet som ökar tryggheten ytterligare: serviceavtal med kostnadskontroll. Att byta ut sitt gamla avlopp mot ett nytt är första steget mot en bättre miljö. För att se till att anläggningen levererar ett renat vatten till de högt ställda kraven år efter år behöver anläggningen ses över med jämna mellanrum. Det är också viktigt att komponenterna i reningsverket är fullt fungerande. I Biovacs reningsverk finns förhållandevis lite rörliga komponenter och därför få saker som kan gå sönder.   Biovac har sedan starten för 33 år sedan haft kontinuerlig service på sina reningsverk och vet att anläggningarna är driftsäkra och att komponenterna har lång livslängd. Tack vare den kunskapen och ständig utveckling av produkterna lanseras nu ett förbättrat serviceavtal.   – I ett led att öka tryggheten för våra kunder tog vi fram ett serviceavtal med kostnadskontroll, berättar Magnus Eklund, försäljningsansvarig hos Bra Miljöteknik.   – Ibland fanns det en oro hos blivande kunder att de längre fram skulle få höga kostnader för utbyte av komponenter. Att vi på Bra Miljöteknik kan berätta att våra anläggningar håller hög kva-

medel.   – I kombination med 24-timmarsåtagandet om utförande av service blir det en total trygghet för våra kunder, beVi vill vara tydliga med vad rättar Magnus. Vi ser hur det kommer fler och fler lyckman kan förvänta sig av sökare i branschen, utan servien seriös leverantör. ceorganisation värd namnet och med undermåliga produkter som inte är byggda för vårt hårda klimat. Därför vill vi vara extra   Serviceavtalet är helt unikt och finns inte hos tydliga över vad man kan förvänta sig av någon konkurrent. I praktiken innebär det att om en seriös leverantör. något går sönder efter garantitiden eller om ett   Att Biovac har funnits i snart 35 år stopp inträffar i anläggningen täcker serviceavmed över 11 000 avloppsanläggningar talet kostnaderna förutom en egenavgift om 600 i Norge och Sverige gör att man har en kronor. enorm kunskap om att anläggningarna är   Serviceavtalet med kostnadskontroll finns för driftsäkra och kunderna skötsamma. Att ananläggningar i storleken 1-2 hushåll och gäller i läggningarna tas väl omhand skapar även en 15 år. Även slitagedelar ingår i serviceavtalet. Det stor trygghet hos kommunernas miljökontor enda som tillkommer är förbrukning av vätska och uppskattas av miljöinspektörerna. för t.ex. bindandet av fosfor, så kallat flockningslitet är inte alltid tillräckligt. Men i och med det nya serviceavtalet är den typen av oro förhoppningsvis borta.

OSCAR HÅLLER KOLL PÅ BIOLOGIN PRECIS SOM EN BIL så behöver ett reningsverk service med jämna mellanrum för att fungera optimalt. Faktum är att inga minireningsverk säljs utan att ett serviceavtal tecknas. Det är kommunernas krav och också deras säkerhet för att minireningsverket har tillfredställande reningsresultat.

I DALARNA ÄR DET Varggropens Bygg som sköter servicen på Biovacs anläggningar. För tillfället har de ett femtiotal minireningsverk som de regelbundet utför service på. En ordinarie service innebär att reningsverkets kondition kontrolleras. Man tar ett slamprov för ta reda på att biologin är bra och kontrollerar så att inga felkoder finns i datorn som styr reningsprocessen. När servicen är klar lämnas ett protokoll till anläggningsägaren som kan ta del av vad teknikern utfört för arbete. VARGGROPENS BYGG ÄR även redo att rycka ut om en anläggning av någon anledning skulle larma.   – Det är väldigt sällan som det är anläggningarna i sig som krånglar. Oftast är det något som fastnat till följd av att man spolat ned något som inte har i avloppet att göra, berättar Oscar Östman på Varggropens Bygg.   Varje anläggning är utrustad med en kontrollampa som placeras väl synlig i närheten av reningsverket. Skulle lampan lysa rött betyder det att något inte står rätt till. Då ringer man till Oscar.   – Röd lampa måste inte innebära att något är fel. Det kan vara så att reningsverket är överbelastat, då ger vi rådet att vänta till nästa dag. Om lampan fortfarande lyser då så kommer vi ut och löser problemet.   Genom att vänta några timmar hinner anläggningen jobba ikapp en eventuell överbe-

Oscar Östman utför service på ett av Biovacs minireningsverk i Dalarna.

lastning och lampan kommer lysa grönt igen. BIOVAC HAR ETT så kallat 24-timmars­ åtagande som innebär att anläggningsägaren får hjälp inom 24 timmar efter att man anmält felet ifall reningsverket skulle larma. Tanken är att ingen ska behöva vara utan ett fungerande avlopp, anläggningsägaren ska känna sig trygg med att hjälpen är nära om något skulle krångla.   – De som ringer blir alltid lugna när de vet

att vi kommer ut. Och är de inte hemma när vi kommer så ringer vi upp dem efteråt och berättar vad vi gjort, säger Oscar. VARGGROPENS BYGG UTFÖR inte bara service av Biovac minireningsverk, de installerar även nya anläggningar och gör markarbeten. Företaget utgår från Borlänge men har hela närområdet som sitt arbetsfält. Oscar har märkt att det inte alltid är tvingande beslut från kommunen som får folk att investera i ett nytt

avlopp.   – Vid ett dräneringsarbete förra året lyfte vi av en tillfällighet på locket till tvåkammarbrunnen. Vi kunde konstatera direkt att avloppet inte fungerade, berättar Oscar. Den kunden hade ingen aning om att avloppet var dåligt men beslutade sig genast för att åtgärda det. – Många tycker att det är viktigt, de förstår att de gör något bra för miljön när de byter avloppet.


WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

8

DIN GUIDE TILL

EGET AVLOPP Det finns många saker att tänka när det är dags att byta avlopp och det kan kännas svårt att välja rätt. Med vår guide vill vi underlätta för dig genom att samla det som är viktigast att tänka på i ditt planerande.

ÄGA SJÄLV ELLER TILLSAMMANS? En stor och viktig fråga är om man vill ha sitt avlopp själv eller ihop med grannar i en s.k. samfällighet. Det finns för- och nackdelar med båda. Fördelen med en gemensamhetsanläggning är att ju fler som är anslutna desto mindre eget arbete med skötsel och underhåll krävs. I en stor förening lejer man normalt bort den biten.   När man bara är ett fåtal anslutna är det oftast en eller ett par personer som får sköta tillsynen av anläggningen. Det är då viktigt att redan i planeringsstadiet fundera över ifall man tycker att det är värt den besparingen det innebär att äga en anläggning ihop med grannar gentemot att äga och sköta sin egen anläggning och få en något högre årskostnad. LIVSLÄNGD OCH TOTALKOSTNAD Livslängden på investeringen är viktig att ha med i planering av ny anläggning. Olika tekniker har olika lång livslängd, traditionella avloppslösningar såsom markbädd och infiltration har oftast en livslängd på maximalt 15 år. En kort tid med tanke på investeringskostnaden. Kostnaden blir också högre när den ska skiftas ut och stora mängder material ska bytas. En markbädd klassas som byggavfall och ska gå till deponi. Det kan därför löna sig att få en högre investeringskostnad men i gengäld en anläggning som har längre livslängd.

Planera

Som fastighetsägare finns det rolirätt från gare saker att göra än att sköta om sin början! avloppsanläggning. När man väljer teknik är det viktigt att veta att någon kan komma ut till dig och hjälpa dig om något går fel. En väl uppbyggd service­organisation är därför viktigt. En del tillverkare har ”billiga” serviceavtal där man enbart får telefon­support och ska utföra reparationer själv. Som fastighetsägare bör man ställa som krav att få hjälp När man väljer tekniklösning är det en rad inom 24 timmar. Att föreställa sig att vara utan faktorer som spelar in. Det första är de utavlopp över en julhelg gör ingen glad. släppskrav som gäller. Man talar om ”nor  En del tekniker har filter som ska rengöras mal” och ”hög” skyddsnivå gällande näfrån avloppspartiklar flera gånger om året av ringsämnen såsom fosfor, kväve och BOD fastighetsägaren. Ytterligare andra teknis(syreförbrukande ämnen). ka lösningar kräver service 3-4 gånger per år även för att en anläggning för ett hushåll ska fungera och blir därmed mycket dyra i drift. Fritidshus eller året-runt? Kvaliteten varierar kraftigt mellan olika tillverEn annan faktor är hur fastigheten ankare och många produkter är inte anpassade vänds. Är det en fritidsfastighet som bara till vårt nordiska klimat. används några få veckor om året eller är   Om anläggningen ska placeras på den egna det en året-runt-bostad? Och hur kommer tomten så är utseendet ofta en viktig aspekt. fastigheten användas i framtiden? Speciellt med tanke på fastighetens värde. En traditionell anläggning kompletterat med fosRätt storlek på anläggningen forfälla består av 3-4 brunnslock och 2-4 uppYtterligare ett viktigt beslut är att välja rätt stickande rör för luftning och tar en yta på ca storlek på anläggningen. Fastigheten kan15 x 3 meter i anspråk. Man kan jämföra det med ett mini­reningsverk som tar en tiondel av ske har en extra lägenhet eller ett gästhus den ytan. med kök och badrum. Detta brukar miljö-

inspektören uppmärksamma men det kan vara bra att ha med sig redan från början.   Rätt reningsteknik Olika reningstekniker tar olika stor plats. Ett minireningsverk tar bara några kvadratmeter i anspråk medan en traditionell markbädd eller infiltration kan ta upp emot 40-50 m2. Där finns också den estetiska biten med. En markbädd eller infiltration ska med dagens krav ligga förhöjd i förhållande till omgivande mark för att få bort ytvatten från bädden. Placering Placeringen av avloppsanläggningen är en av de allra viktigaste delarna i planeringen. Här måste man ta hänsyn till hur egna och andras vattentäkter ligger. Ofta gäller detta i en radie om 200 m. Det är också mycket viktigt att tänka på utsläppspunkten. Oavsett reningsteknik kan det finnas smittoämnen kvar och man vill därför lägga utsläppspunkten så att människor och djur inte ska komma i kontakt med vattnet.


WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

Avloppet, en skitsak? Det är lätt att tänka att mitt lilla avlopp, det kan väl inte spela så stor roll? Men saken är den att det faktiskt spelar roll. Enligt principen "många bäckar små" bidrar varje bristfälligt avlopp till att situationen ser ut som den gör. De enskilda avloppen står till exempel för 33 % av fosforutsläppen till Östersjön. Nedan är ytterligare några anledningar att se över sitt avlopp.

9

Det finns med andra ord en hel del att förbättra och tillsammans kan vi, med ganska enkla medel, göra stor skillnad. Men att hitta rätt i djungeln av avloppstekniker och olika lösningar är inte det enklaste. Här följer en checklista med några punker som din nya avloppsanläggning bör uppfylla som ett minimum.

#1 Allt-i-ett SÅ HÄR LIGGER DET TILL:

700 000

Slamavskiljning, biologisk rening och fosforrening i samma produkt ger enklare skötsel och tar mindre yta i anspråk.

#2 Lång livslängd

En kortsiktig lösning är ofta billigare men lönar sig inte i längden. Låt ditt avlopp bli en investering som höjer värdet på fastigheten.

#3 Tillverkad för nordiskt klimat

Så många enskilda avlopp finns i Sverige. Nästan 20 % av dem har så bristfällig rening att de kan anses vara olagliga.

17 % 14 % Enskilda avlopp släpper ut nästan lika mycket fosfor som de kommunala reningsverken gör. Här finns stor förbättringspotential!

H2O

64% ... av de enskilda avloppen är äldre än 15 år och merparten av dem använder s.k. markbaserad rening där ingen idag kan belägga varken funktion eller livslängd.

#4 Få rörliga delar

För bästa driftsäkerhet och livslängd bör anläggningen inte ha några rörliga eller elektriska delar i reningsprocessen.

#5 Snabb service

Som kund bör man kräva att leverantören har en egen serviceorganisation som är tillgänglig när du behöver den. Alla kan föreställa sig en julhelg utan fungerande avlopp...

24

#6 Certifierad och CE-märkt

Anläggningar certifierade enligt EN 12566-3 klarar Naturvårdsverkets krav för hög skyddsnivå.

#7 Kontrollmöjlighet

Hushållens vattenförbrukning är betydligt högre idag än för 40 år sedan. Det ställer helt andra krav på våra avlopps­ anläggningar.

En felaktigt utformad avloppsanläggning kan förorena närbelägna dricksvattentäkter. Följden kan bli sjukdom och i värsta fall även dödsfall.

HUR GÖR MAN? Känner man sig osäker på hur man går tillväga ska man be om hjälp. Att anlita någon med god vana från avloppsentreprenader och planering är en bra idé. Ibland är det dock så att entreprenören föreslår den anläggning som ger bäst förtjänst istället för att se till fastighetsägarens långsiktiga ägande.   När man bestämt sig för vilken typ av anläggning man ska ha måste en ansökan göras till kommunens miljökontor. På den fyller man i vad för typ av anläggning man ska ha, vem som ska utföra arbetet, typer av vattentäkter och dess läge. Till det bifogar man kartor med reningsanläggningens placering, ledningar, utsläppspunkt samt vattentäkter. Man ska även skicka med beskrivning, ritningar och certifieringar av anläggningen.   På Bra Miljöteknik har man samarbetspartners runt om i Sverige som fått utbildning och kan hjälpa till med planering och ansökningar för nytt avlopp till kommunen.

dock viktigt att man hör av sig till det företag som sköter den årliga slamsugningen och meddelar att slamtömningen ska ske årligen från det datum som man installerar sin nya anläggning.

ENTREPRENADEN Inför själva entreprenaden är det viktigt att tänka på att tillståndet måste träda i kraft innan man börjar gräva. Det tar normalt tre veckor från det att man fått tillståndet.     Slamtömning av den gamla anläggningen behöver beställas och även kabelutsättning. Detta gör normalt sett entreprenören. Det är

Se upp för låg kvalitet och produkter "anpassade" för svenskt klimat.

VAD HÄNDER SEDAN? En anläggning ska vara enkel att sköta för ägaren. Väljer man en anläggning från Biovac är det normalt en allmän tillsyn av att det finns ström och kemikalier på reningsverket som krävs av fastighetsägaren i kombination med serviceavtal. Allt för att fastighetsägaren ska kunna vara trygg årets alla dagar. Skulle något fel uppstå på reningsverket är det skönt att veta att servicetekniker kan hjälpa till även på en helgdag.   Rätt vald anläggning kommer ge många års bekymmersfritt ägande. På Bra Miljöteknik vet man vikten av att ge alla kunder god service oavsett om det gäller en samfällighet eller ett enskilt reningsverk.

En avloppsanläggning där det inte går att kontrollera funktionen är som att köra en bil med igen­svetsad motorhuv.

#8 Lång tid på marknaden

Att välja en leverantör som funnits länge på den svenska marknaden är en extra trygghet. Ju fler befintliga anläggningar som finns desto större sannolikhet att reservdelar och kunskap finns tillgängligt när du behöver det.

På Internet finner man mycket information om enskilda avlopp. På Havs- och Vattenmyndighetens hemsida (www.havochvatten.se) finns till exempel en samling frågor och svar kring små avlopp.

Om anläggningen ska placeras på den egna tomten så är utseendet ofta en viktig aspekt.


WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

10

1. Väntfas I reaktorn förekommer alltid ca: 30 % aktivt slam. När det inte finns något tillgängligt avloppsvatten står anläggningen i väntfas med periodisk luftning av det aktiva slammet. Vid längre frånvaro än två dygn går anläggningen ner i dvala, vilket innebär en mer sparsam luftning för att upprätthålla livet i det aktiva slammet så länge som möjligt.

2. Uppfyllningsfas När det finns tillräcklig mängd avloppsvatten i anläggningen pumpas detta till reaktorn som startar reaktionsfasen. Mottagningsdelen fungerar nu som buffert för nytt avloppsvatten under den tid det tar för reaktorn att genomföra en reningscykel.

3. Reaktionsfas När reaktorn är full blandas avloppsvattnet med det aktiva slammet genom att blåsa in bubblor i reaktorn. Syresättningen pågår under tre timmar och stimulerar då tillsammans med det näringsrika avloppsvattnet tillväxten av bakterier och mikroorganismer, vilket i sin tur renar avloppsvattnet. Den vattenlösliga fosforn ansamlas i slutet av processen genom att flockningsmedel doseras och binder fosforn till slammet.

4. Sedimenteringsfas Under denna fas avstannar luftningen för att uppnå ett lugnt och stabilt sedimenteringsförhållande. Det biologiska slammet sjunker till botten på reaktorn.

5. Slamuttag Efter avslutad rening har mängden slam i reaktorn ökat. Överskottet hamnar i ett slamlager som töms med slamsugning eller i en slamtork för egen kompostering.

6. Utloppsfas När överskottsslammet är borttaget och kvarvarande aktivt slam sedimenterat dräneras det renade avloppsvattnet till utloppet. Finns det nytt orenat avloppsvatten i anläggningen startar uppfyllningsfasen igen, annars övergår den till väntfasen.

SÅ FUNGERAR

Biovac® SBR-process Med en reningsanläggning som använder sig av Biovac® SBR-teknik (satsvis biologisk rening) vinner man som fastighetsägare många fördelar. Det orenade avloppsvattnet samlas upp i anläggningen för att gå vidare in i reaktorn där reningen startar först när en viss mängd avloppsvatten finns tillgängligt.   På det sättet renas alltid samma mängd avloppsvatten viket innebär att dosering av flockningsmedel och styrningen av processen ser likadan ut varje gång. Det ger den i särklass mest ekonomiska- och miljövänliga reningsmetoden eftersom ingen dosering

sker i onödan och reningen håller samma höga nivå varje gång.   Med SBR-tekniken minimeras dessutom egenskötseln för fastighetsägaren då det inte förekommer några filter som behöver rengöras. När rätt mängd avloppsvatten finns i anläggningen startar processen som omvandlar avloppsvattnet till koldioxid, slam och vatten. Processen sker med hjälp av aktivt slam som byggts upp av mikroorganismer, vilka förekommer naturligt i avloppet. Till höger beskrivs processens olika faser.

Biovac® SBR Skräddarsydda lösningar för 1-500 hushåll Biovac® SBR-anläggningar skräddarsys efter era önskemål och kan anpassas för att betjäna 1-500 hushåll. Resultatet blir en driftsäker anläggning med lång livslängd och låga underhållskostnader vars kapacitet dessutom kan anpassas om förutsättningarna förändras över tid. Lättskött, flexibelt och driftsäkert. Besök www.biovac.se för att se referensanläggningar.

Importeras och säljs i Sverige av:

WWW.BIOVAC.SE Bra Miljöteknik Sverige AB • Kurödsvägen 9 • 451 55 Uddevalla 0522-13 000 • info@bramiljo.se • www.bramiljo.se • www.biovac.se


WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

11

NYTT AVLOPP TACK VARE

GEMENSAMMA KRAFTER

Hur bygger man ett toppmodernt reningsverk och sparar pengar på kuppen? Sten-Ove Niklasson vet svaret: Biovac SBR-anläggning i kombination med en samfällighetsförening.

V

i är vid Gullmarsfjordens strand i hjärtat av Bohuslän. Närmare bestämt i Dale några kilometer utanför Munkedal. I sluttningen ner mot havet ligger här 41 fastigheter som alla är medlemmar i Dale samfällighetsförening. Sedan 1979 har föreningen haft ett eget reningsverk i anslutning till husen, här finns nämligen inget kommunalt avlopp framdraget.   Våren 2014 tog man beslutet att investera i en helt ny anläggning, den gamla hade gjort sitt. Genom att agera tillsammans som en förening har man löst avloppsfrågan till en kostnad som ligger långt under anslutningsavgiften för kommunalt avlopp. Vi träffar Sten-Ove Niklasson, ordförande i Dale Samfällighetsförening, som berättar om samfällighetsföreningens fördelar i ett projekt som detta.

FÖR ATT FINANSIERA det nya reningsverket tog föreningen ett lån.   – Tack vare att vi är en samfällighetsförening fick vi ett förmånligt lån hos banken. Enligt kalkylen blir kostnaden för det nya reningsverket 75 000 kr per hushåll. Varje fastighet betalar 25000 kr som en egenavgift, resten av kostnaden tas ut via föreningens medlemsavgift.   – Eftersom driftskostnaden för den nya anläggningen blir lägre än tidigare behövs ingen höjning av avgiften förklarar Sten-Ove. Som en följd av investeringen höjs värdet på fastigheterna.   – Reningsverket kommer vara en fördel vid försäljning av en fastighet här, avloppsfrågan är tryggad för framtiden.

STEN-OVE FRAMHÅLLER fördelarna med att gå samman och göra detta tillsammans. TANKAR PÅ ETT NYTT reningsverk hade   – Ibland finns en motsättning mellan prifunnits länge, men ingen hade riktigt tagit vata och kommunala intressen. Genom att gå initiativet. De senaste åren har det varit Stensamman i en förening kan man ofta finna en Oves uppgift att sköta reningsverket och avlösning i sådana lägen. Det är alltid bra att vara hjälpa eventuella fel. Något som gjort att han flera och många skulle vara betjänta av en sån i praktiken varit tvungen att hålla sig hemma här förening, i olika sammanhang. hela tiden.   I Sverige har vi en stark tradition med för  – Processen i eningsliv, något som det gamla verockså avspeglar sig i Responsen från ket är väldigt juridiken. känslig och   – Föreningar har kommunen var svår att justera. en stark ställning juTillslut kom vi jättepositiv. ridiskt. Därför är det fram till att nu ofta gynnsamt även måste vi göra ekonomiskt att agera något åt detta, jag kan inte vara här varje dag. tillsammans i en samfällighet.   Föreningen sonderade terrängen efter lämp  Sten-Ove poängterar också vikten av att beliga lösningar, men alternativen var egentligen gränsa föreningens verksamhet. ganska få.   – Det ska vara tydligt vad medlemsavgiften   – Vi har flera norrmän i föreningen, de kängår till, i vårt fall är det vatten och avlopp. de till Biovac sedan tidigare och sa att ”det där är jättebra grejer”. Dessutom hade Biovac flera RENINGSVERKET LIGGER bara några tiofina referensanläggningar. tal meter från Gullmarsfjorden som är klassad   Sagt och gjort, föreningen ansökte om som Natura 2000-område. Det innebär att milutsläppsrätt för det nya reningsverket hos jön anses särskilt skyddsvärd. Munkedals kommun. Man fick även inhämta   – Kustbevakningens stora fartyg dök upp godkännande från Länsstyrelsen och Miljöhär utanför när vi hade börjat gräva i höstas sänämnden i Mellersta Bohuslän. ger Sten-Ove och ler. Det var säkert någon som   – Responsen från kommunen var jätteposihade ringt in som trodde att vi grävde olovligt tiv, de var nog glada att de slapp ta hand om vid stranden, men jag bara vinkade och så åkte det. Och på pappret kommer Biovacs reningsde igen. verk faktiskt rena vattnet bättre än kommu  I fortsättningen kan både kustbevakningen nens eget reningsverk. och Sten-Ove sova gott om nattten och vara   Att ansluta till det kommunala avloppsnätet trygga med att inga skadliga utsläpp kommer var aldrig något alternativ. ske från reningsverket i Dale. Hela reningspro  – Det hade kostat minst 350 000 kr per huscessen övervakas och det är enkelt att ta prov håll, kanske upp emot en halv miljon. på det renade vattnet.

Sten-Ove förklarar fördelarna med att gå samman i en förening: "Det är alltid bra att vara flera".

I sluttningen ned mot havet ligger sammanlagt 41 fastigheter. SNART ETT MINNE BLOTT Det gamla reningsverket har öppna kar och kräver daglig tillsyn för att fungera optimalt.

EN AV UTMANINGARNA i området är att belastningen på reningsverket skiftar kraftigt över året. Av totalt 37 hushåll är det bara fyra som är åretruntbostäder, belastningen varierar mellan 12 och 130 personer. Tack vare Biovac-anläggningens flexibilitet kan kapaciteten anpassas till rådande behov. Genom att sätta en eller två av reningsverkets tre reaktorer i viloläge minskas kapaciteten och därigenom även driftskostnaden.

läggningen är robust på ett helt annat sätt, och skulle det hända något finns det ju proffs som kommer, säger Sten-Ove och syftar på Biovacs servicetekniker som är redo att rycka ut om något skulle gå fel.   Innan vi lämnar Dale skickar Sten-Ove med en inbjudan:   – I maj är det invigning av det nya reningsverket, då är ni välkomna tillbaka!

I BÖRJAN PÅ APRIL ÄR det dags att sätta det nya reningsverket i drift och Sten-Ove ser fram emot att slippa passa reningsverket.   – Personligen kommer det bli stor skillnad, en lugnare och tryggare tillvaro. Den nya anDet nya reningsverket placerades nere vid stranden i direkt anslutning till det gamla.


12

WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

Lasse och Britt-Maries hus är omsorgsfullt renoverat, till och med innanfönstren finns kvar.

"Märkligt att inte fler har det här" I Skredsvik utanför Uddevalla bor Lasse och Britt-Marie i ett snart 100 år gammalt hus. I samband med den omsorgsfulla renoveringen av huset uppdaterades avloppet med ett minireningsverk som nu varit igång i 11 år. – VI HADE TITTAT på huset en längre tid, och en dag när vi passerade här så svängde vi in, berättar Lasse.   Då var huset obeboeligt, det hade stått tomt i 30 år och var ordentligt nedgånget. Men det hindrade inte Lasse att fråga ägaren om det var till salu. ”Jodå ni kan få köpa det” blev svaret.   – Vi blev väldigt förtjusta i huset när vi fick titta in, vi såg potentialen i det, berättar Britt-Marie. NÄR AFFÄREN VÄL var klar påbörjades renoveringen och Lasse, som är snickare, har gjort det mesta själv. En av alla de saker som behövde åtgärdas var avloppet. I köket fanns en diskho som leddes ut rakt under huset. Någon toalett inne fanns inte, i ett uthus låg ett torrdass. Lasse sonderade marknaden efter

lämpliga lösningar och fann att Stockholm Vatten, som är stockholmsregionens kommunala vattenaktör, hade testat en rad olika lösningar för enskilda avlopp. Bland de testade fanns en anläggning från Biovac som Lasse och Britt-Marie fastnade för. Innan de bestämde sig åkte de för att titta på en likadan anläggning som redan hade varit i drift i flera år.   – Det verkade så enkelt och smart, berättar Britt-Marie och Lasse fortsätter:   – ”Detta är Rolls-Royce bland minireningsverk”, så sa man till oss på Miljö och hälsa i Uddevalla kommun då. SAGT OCH GJORT, en säljare kom ut och tittade på hur anläggningen skulle placeras. Man valde att sätta en mottagningstank under trappan till köksingången. Från mottag-

ningstanken pumpas avloppsvattnet upp till reningsverket som är placerat i ett närliggande uthus. Anläggningsrummet är på ca 6 m2 och här står reaktortanken tillsammans med två slamtunnor. Tre gånger om året servas anläggningen av en tekniker som även tömmer slamtunnorna.   – Det är otroligt att det blir så lite kvar, efter 4 månader är det ungefär 35 kg slam i tunnan, det lägger vi på komposten, berättar Lasse.   Det renade avloppsvattnet rinner ut i en brunn som är placerad vid tomtgränsen. – DET ÄR MÄRKLIGT att inte fler har en sådan här anläggning, säger Lasse och jämför med markbädd som är ett alternativ till minireningsverk.   – Med markbädd skulle vi haft 4-5 rör som

stack upp ur gräsmattan, det är inte vackert. Dessutom kräver markbädden mycket service, den behöver ju bytas ut då och då.   En av minireningsverkets stora fördelar är att det passar tomter där man inte kan gräva. Alla delar kan placeras ovan jord, i ett frostfritt utrymme. SKREDSVIK LIGGER vid Gullmarsfjorden som sedan 1983 är ett marint skyddsområde. Den känsliga marina miljön gör det särskilt viktigt att inte förorenat vatten släpps ut i diken och vattendrag. Lasse har tittat på vattenproverna som serviceteknikern tar.   – Vårt renade avloppsvatten är faktiskt renare än det som lämnar Uddevallas kommunala reningsverk! Man ser på proverna att det är rent och klart, inte brunt eller missfärgat. NU HAR minireningsverket varit i drift i 11 år och Lasse och Britt-Marie ångrar inte sitt val.   – Man kan inte vara nöjdare, det har fungerat felfritt, säger Lasse. Det är klart att någon gång måste något gå sönder, men det är inga komplicerade delar, det är egentligen bara några pumpar som kan stanna.   En nyckel till en väl fungerande anläggning är att reningsverket sköts på rätt sätt. Man kan inte spola ned vad som helst, då kan den biologiska reningsprocessen förstöras.   – Lite sunt förnuft räcker, säger Britt-Marie. Oavsett vad man väljer måste det skötas om, har man en trekammarbrunn är det egentligen samma sak, den ska också slamtömmas.

Mottagningstanken är dold under trappan till köksingången.

Lasse visar anläggningsrummet. Här står reaktortanken tillsammans med två slamtunnor.

BRITT-MARIE OCH LASSE visar runt i det gamla huset med sina ljusa brädgolv, kakelugnar och vackra fönster, allting omsorgsfullt renoverat. Förhoppningsvis kan huset, nu med en välfungerande avloppsrening, stå i ytterligare 100 år.


WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

13

LÄTTARE LOCK

för en bättre arbetsmiljö Gamla betonglock och tunga lyft hör till slambilschaufförens vardag. På Ohlssons AB arbetar man för att ta bort riskerna för både förare och husägare. Få arbeten anses väl som smutsigare än slambilschaufför, här finns inte plats för den som är rädd för att bli lite skitig. Men medan vi andra tänker att hanteringen av slammet är illa i sig har slambilschauffören större bekymmer att tampas med i sin vardag. Ett av de främsta är tillgängligheten i trädgårdarna som slambilen besöker för att tömma slam.   Stefan Tuvesson är avdelningschef för spol- och rörteknik på Ohlssons AB, ett företag som bland annat arbetar med slamtömning.   – Många husägare struntar tyvärr i tillgängligheten när man installerar ny brunn eller ett minireningsverk, berättar Stefan.   Det kan röra sig om allt från buskar som gör brunnen svår att hitta till träd som hindrar bilen att köra fram till tomten.

Djurstens fyr:

FYRMÄSTARENS FAVORIT

Alla vinner på att locken är lätthanterliga.

MEN DEN KANSKE största problematiken handlar om själva locket till brunnen. Traditionellt har dessa lock varit gjutna i betong, ett faktum som gör dem tunga och svårhanterliga. Det är inte ovanligt att ett lock väger 75 kg vilket är långt över arbetsmiljöverkets maxvikt på 15 kg, mer än så får chauffören inte lyfta.   – I genomsnitt lyfter jag nog 1520 lock om dagen, berättar Patrik Ekdahl som är slambilschaufför hos Ohlssons AB.   För chauffören blir följden av tunga lock förslitningsskador och dålig rygg, men också att besöken i villaträdgårdarna tar längre tid. Något som indirekt leder till högre taxor som i slutändan drabbar husägaren.   I de fall där locken är så tunga att föraren inte får flytta dem måste kunden själv se till att locket är undanflyttat när slambilen kommer. Det kan innebära att brunnen ligger öppen i dagar eller till och med en vecka i väntan på att slambilen kommer. Då finns alltid risken att någon faller ned i brunnen och skadar sig, i värsta fall ett barn.   – Alla vinner på att locken är lätthanterliga, förklarar Stefan Tuvesson. Kunden får sin brunn tömd och täckt, föraren får en bättre arbetsmiljö och olycksrisken elimineras för både kund och chaufför. VAD GÖR MAN DÅ som husägare om man har ett tungt lock som utgör en risk?   – Det finns bra lösningar som inte är alltför dyra, säger Stefan. Lock i aluminium och plast, även sådana som är körbara.   I takt med att minireningsverken blir vanligare förbättras också slambilschaufförens arbetsmiljö. Här är

Mindre dimension på slangen är en klar förbättring av slambilschaufförens arbetsmiljö. Patrik Ekdahl får ordrarna direkt till datorn i bilen.

locken som regel av plast eller glasfiber och helt oproblematiska att lyfta av.   – Minireningsverken är väldigt bra på det sättet, säger Patrik. Dessutom bildas ingen hård slamkaka i dem som det kan göra i en trekammarbrunn, därför är de också lättare att slamtömma. OHLSSONS ARBETAR PÅ flera sätt för att förbättra arbetsmiljön för sina chaufförer. Idag finns en dator i bilen där föraren enkelt kan överblicka ordrar och kvittera utförda uppdrag. Datorn är även en trygghet om något skulle hända.   – Det är inte enkelt att hitta en bil som saknas, berättar Stefan. Med datorn vet vi precis var bilen befinner sig och kan agera direkt om något skulle hända.   Även arbetsmiljön utanför bilen förbättras. Ett exempel är införandet av slang i mindre dimension.

– Ibland måste man kanske dra ut så mycket som 70 meter slang för att nå fram till brunnen. Då är den lilla slangen betydligt lättare att hantera, och slamtömningen går nästan lika fort, berättar Patrik.   Patriks slamtömningsbil är även utrustad med systemet Eco-styrning. Systemet stänger automatiskt av bilens motor när kompressorn som reglerar trycket i slamtanken stannar. Vinsten blir tystare miljö för föraren och att onödig tomgångskörning minimeras. MYCKET ÄR ALLTSÅ redan gjort för att chaufförerna ska få en bättre vardag. Nu ligger det på kunderna att ta tag i de tunga betonglocken. Stefan Tuvesson får sista ordet:   – Det optimala är ett lock som chauffören både kan öppna och stänga, det är det säkraste för alla.

Vi behöver inte leta särskilt länge för att hitta spännande och vackra platser runt om i Sverige där det finns ett minireningsverk från Biovac.   En av dem är Djurstens fyrplats på Gräsö i Uppland. Detta är en av Sveriges äldsta fyrplatser, den första fyren byggdes här redan 1767.

FAKTA: DJURSTENS FYR

FRÅN BÖRJAN stod här en koleldad fyr i form av ett drygt sex meter högt fyrkantigt torn. I början av 1800-talet behövdes en moderningsering och man uppförde den fyr som står här idag. Fyren är fortfarande i drift även om fyrljuset numera är placerat utanför lanterninen. MEDAN FYREN ÄGS av Sjöfartsverket är de gamla fyrvaktarbostäderna nu i privat ägo. Ditte Werner är tillsammans med sin man ägare till husen, hon berättar om historien kring fyren.   –Djursten utmärkte sig som en ovanligt attraktiv fyr bland fyrpesonalen. Många andra fyrplatser är ensligt belägna i karg och stenig miljö. Här vid Djursten gjorde närheten till skola och odlingsbar mark att det gick att leva ett ganska normalt liv här.   Fram till 1960-talet då fyren automatiserades bodde fyrmästare, fyrvaktare och fyrbiträde med sina familjer i husen. Det var många som ville ha tjänsterna på Djursten och de med lång tjänstgöringstid hade förtur.   – Fyrplatserna var uppdelade i enslighetsklasser, ju mer ensligt desto högre lön för personalen, berättar Ditte. Men många prioriterade alltså en bättre tillvaro framför pengar. DITTE OCH HENNES man fick erbjudandet om att köpa fyrmästarbostäderna 2011. Först fanns planer att driva café eller någon annan typ av verksamhet i husen. Därför installerades en Biovac-anläggning i källaren till ett av husen för att kunna ta emot avloppsvatten från en stor besöksskara.   Men något café har det inte blivit, istället har husen hyrts ut som bostäder. Och sämre lägen är det lätt att tänka sig. Fyrmästarbosta-

Svenskt fyrnr. 215200 Fyrkaraktär

LFl WRG 9s

Lyshöjd

20 meter ö.h.

Tornets höjd

15 meter

Byggår

1839

Färg

vit/svart

Lysvidd

11 nautiska mil

Faktakälla: Wikipedia

Fyrmästarbostaden byggdes på 1950-talet och är idag i ett mycket fint skick.

Terje Skaarnes på Bra Miljöteknik och Ditte Werner inspekterar reningsverket i fyrmästarbostadens källare.

den, som är totalrenoverad de senaste åren, ligger bara några tiotal meter från havet och på andra sidan finns den lummiga skogen nära inpå.   – Även om husen är privatägda har vem som helst rätt att gå ut till fyren, förklarar Ditte. Den är ett fantastiskt fint besöksmål på sommaren.


WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

14

Återförsäljaren berättar:

"Med Biovac har vi koll på avloppsvattnet" Skånela Mark & Trädgård berättar varför de valde samarbetet med Biovac. Sedan årsskiftet är Skånela Mark & Trädgård återförsäljare för Biovac minireningsverk i Mälardalsområdet. Från att ha marknadsfört en mängd olika fabrikat och avloppslösningar har man nu valt att enbart arbeta med minireningsverk från Biovac. Bosse Larsson är en av delägarna i Skånela Mark & Trädgård, han ser många Bosse Larsson, en av delägarna i Skånela fördelar med det nya Mark & Trädgård. samarbetet:   – Med Biovac slipper vi grossistledet, treprenader. det gör att informationsvägarna   – Vatten är intressant, så Sam blir kortare. Tidigare kunde vi få och jag bestämde att vi ville jobba vänta i dagar på att få svar på en mer med det, berättar Bosse. fråga från tillverkaren, eftersom   Innan företaget kunde börja all kommunikation alltid skulle marknadsföra Biovacs produkter gå genom grossisten. Nu lyfter vi genomgick man Bra Miljötekniks bara luren till Bra Miljöteknik och certfieringsutbildning. Utbildfår svar direkt. ningen är obligatorisk för blivande återförsäljare och ger deltagaBÄTTRE KONTROLL ren kunskaper i reningsverkets Produkternas goda egenskaper funktion och drift samt nedgrävvar en annan orsak till att Skånela ning och skötsel. Sedan tidigare valde samarbetet med Biovac. hade Skånela Mark & Trädgård   – En av minireningsverkets föräven diplom- och projektörsutdelar är att det ryms på små ytor. bildning för små avlopp. Dessutom är det lätt att kontrollera reningsresultatet. FLERA PÅ GÅNG   – I en markbädd till exempel Nu har man redan en handfull rehar man ju ingen koll på var vattningsverk på gång att grävas ned i net tar vägen och vilken kvalitet Mälardalen och är även delaktiga i det har. ett projekt i Idre där flera reningsverk ingår. Och fler lär det bli, tack CERTIFIERING vare samarbetet med Biovac är Skånela Mark & Trädgård, som kontaktvägarna kortare och Bosse Bosse driver tillsammans med och hans kollegor har mer tid att Sam Holm, har varit verksamt i ägna sig åt det de vill, nämligen över 25 år. På senare år har företasina kunder. get ägnat sig alltmer åt avloppsen-

Säker separering:

lösningen för fritidshuset Låg eller ojämn belastning gör att sommarstugans avlopp inte alltid kan åtgärdas med ett minireningsverk. Men det finns riktigt bra alternativ. Ett av dem är Haco BDT-anläggningar. ETT RENINGSVERK behöver en viss mängd avloppsvatten från toaletten för att få näring till den nedbrytningsprocess som renar vattnet. I ett fritidshus som används sporadiskt, säsongsbetonat eller har låg belastning är tillströmmningen från toaletten ofta för låg för att upprätthålla biologin i ett reningsverk. LÖSNINGEN BLIR istället att separera toalettavloppet från BDT-vattnet, det så kallade gråvattnet (BDT står för Bad, Disk, Tvätt), och ta hand om fraktionerna var för sig. Toaletten kan ersättas av en förbränningstoalett eller så låter man vattnet från toaletten rinna till en sluten tank som töms med jämna mellanrum. RENINGEN AV BDT-vattnet däremot är ofta bristfällig. BDT-vattnet innehåller bland annat fett från köket, bakterier från dusch och tvätt samt rester från tvätt- och rengöringsmedel. Ämnen som kan förorena grundvattnet eller brunnen och skapa olägenhet för människor och djur.   Traditionellt sker reningen ofta i en enkel markbädd, ibland går det rakt ut i naturen efter en slamavskil-

jare. Men dessa lösningar är inte alltid tillräckliga. FÖR ATT SKYDDA grundvattnet och ge säker rening av BDT-vatten skapades Haco BDT-system. Utvecklingen skedde i samarbete med det norska forskningsinstitutet Bioforsk.   Haco-anläggningen består av en slamavskiljare och en efterföljande tank med filtermaterial av olika typer av lecakulor. Vattnet pumpas från slamavskiljaren och sprayas över filtermaterialet. Fosforn i BDT-vattnet binds till filtermaterialet genom en biologisk process.

Lösningen blir att separera toalettavloppet från BDT-vattnet KOMBINATIONEN av spraytekniken och ett luftat filtermaterial är helt unik och medför höga reningsresultat i en anläggning som bara upptar några få kvadratmeter av tomten. Tack vare att reningen sker

Bli kvitt dålig lukt med Maxi-Filtra™aktivt kolfilter. Med ett Maxi-Filtra™ kolfilter på avluftningen från ditt reningsverk tas eventuell dålig lukt effektivt bort. När det aktiva kolfitret är förbrukat byts det enkelt ut mot ett nytt.

0522-13 000 www.bramiljo.se

i en tank behöver man inte ta hänsyn till grundvattennivåer eller att dricksvattenbrunnar kan bli förorenade. SYSTEMET ÄR MYCKET enkelt i sin konstruktion och för fastighetsägaren är skötseln begränsad till att göra rent spraymunstyckena någon gång per år. Antingen gör man det själv eller tecknar ett serviceavtal.   En annan av Haco-anläggningens fördelar är dess livslängd. När filteramaterialet är mättat slamsugs det helt enkelt ur anläggningen innan man fyller på med nytt. Bytesintervallen är ca 20 år. Detta kan jämföras med en markbädd eller infiltration som måste den grävas om när den inte renar längre. Stora ingrepp i tomten som inte brukar uppskattas. FASTIGHETSÄGARE SOM har investerat i Hacos produkter uppskattar speciellt den lilla yta som tas i anspråk på fastigheten samt att få en produkt som håller över en längre tid. Den något högre investeringskostnaden kompenseras av lång livslängd som gör anläggningen till en ekonomisk lösning över tid.


WWW.BRAMILJO.SE | WWW.BIOVAC.SE

Modern teknik

I ANRIK MILJÖ

V

egeholms slott byggdes från början som bostad åt den danske adelsmannen Tyge Krabbe. Krabbe var länsman i Helsingborgs län som likt övriga Skåne tillhörde Danmark vid denna tid. På uppdrag av den danska kungamakten var det hans uppgift att upprätthålla ordning och driva in skatt i länet.   Vegeholms läge i gränslandet mellan Sverige och Danmark var strategiskt viktigt, något som Krabbe snart skulle erfara. Bara några år efter att slottet stod färdigt brändes det under det skånska bondeupproret. Från denna tid finns en av de äldsta bevarade intredningsdetaljerna på Vegeholm: en fresk föreställande slaget vid Fantes Håla, målad 1530. Målningen skildrar hela slaget, från danskarnas inledande bakhåll till det att den svenska befälhavaren ligger stupad med en värja genom bröstet.   – Tyge Krabbe ledde danskarna i slaget och målningen gjordes till en av hans söners bröllop. Det var ett uttryck av triumf över segern, berättar Stefan.

Bekvämlighetsinrättning? Utsprånget i slottsmuren är en replika av hur dasset kunde var anordnat på ett 1500-talsslott.

15

Att äga ett gammalt hus kan innebära mycket arbete, både ute och inne. För Stefan von Geijer är skötseln av fastigheter och marker ett helt företag. Han är nämligen ägare till ett av Skånes äldsta slott, Vegeholm, uppfört på 1500-talet.

IDAG PRÄGLAS TILLVARON vid slottet av helt andra utmaningar än bondeuppror och danska anfall.   – Det är ett stort ansvar att förvalta ett kulturarv som detta, förklarar Stefan.   En förutsättning för att finansiera driften av slottet är bruket av de 1 700 hektar skogs- och jordbruks­ mark som hör till slottets egendomar. På åkrarna odlas bland annat spannmål, betor och potatis och skogen sköts av en entreprenör. Dessutom hyrs flera av husen på egendomen ut, både som bostäder och för kommersiella ändamål.   – Vi har ett 30-tal hyresgäster som bor här och under de senaste 10 åren har samtliga bostäder renoverats grundligt.   Vegeholm är inte anslutet till det kommunala avloppsnätet, här finns istället omkring 30 enskilda avlopp. Att ha enskilt avlopp i slottsmiljö medför omständigheter som de flesta andra husägare inte behöver beakta. Trånga källarvalv och inte minst, ett stort vattendrag i form av en vallgrav, är några av utmaningarna.   Av en bekant blev Stefan rekommenderad att installera Biovac minireningsverk. Stefan visar ned i källaren i ett av husen där det sedan några månader står en inomhusanläggning.   – Det är en enkel och genial anläggning i sig, säger Stefan, den kräver ett minimum av skötsel för att fungera. Och när det är dags för service får vi den uppbackning vi behöver från Biovacs tekniker.   Hittills finns tre Biovac-anläggningar installerade på Vegeholm, och fler är på väg. Inom kort installeras en större anläggning som ska ta hand om avloppsvattnet från slottet och flyglarna.   Med tre reningsverk installerade och fler på gång är Stefan nöjd med valet av Biovac.   – Allting föll mycket väl ut, vi har haft ett mycket gott samarbete med Örestads Farmartjänst som sålt och installerat reningsverken. GENOM ÅREN HAR ägarna till Vegeholm skiftat, och så även slottets skick och utseende. Att slottet ser ut som det gör idag kan vi tacka Stefans farmors far, Walther von Hallwyl, för. von Hallwyl var schweizisk affärsman som sedermera blev både svensk medborgare och riksdagsman. Han köpte Vegeholms slott i början på 1900-talet och beslutade sig för att återställa exteriören till sitt ursprungliga skick. Det innebar bland annat att den vita putsen försvann och att slottets två torn, som revs i slutet av 1600-talet, återuppfördes på sina urprungliga platser.   Som slottsägare i fjärde generationen förvaltar Stefan inte bara byggnaderna och markerna utan även historien kring Vegeholm. Sommartid hålls slottet öppet för guidade visningar då det finns möjlighet för allmänheten att ta del av både slottets interiör och den vackra parken.

I källaren på ett av slottets 1700-talshus står idag ett Biovac minireningsverk.

Stefan är fjärde generationen von Geijer på slottet Vegeholm utanför Ängelholm.

Det är vi som har gjort den här tidningen. Stark är en reklambyrå med kontor i Uddevalla. Vi hjälper dig och ditt företag med alla delar av marknadsföringen, oavsett plattform. Har du också en idé som du vill förverkliga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kurödsvägen 9 / 451 55 Uddevalla / 0522-130 15 mail@starkprofilering.se / www.starkprofilering.se


Tillverkad i Norden för nordiskt klimat.

Med utveckling, tillverkning och montering i Norden haltar påståendet att våra reningsverk skulle vara anpassade för nordiskt klimat, för det är de inte. De är byggda för nordiskt klimat.   Vi vet vad som väntar vårt reningsverk i form av vatten, frost, snö och is när det grävs ned på din tomt. Därför bygger vi reningsverk som ska fungera varje dag och som ska göra det länge. Våra äldsta anläggningar i Sverige är över 30 år, och de blir bara äldre och äldre. Besök www.biovac.se för mer information.

WWW.BIOVAC.SE