Alcanar en dades 2015. Anuari estadístic

Page 1

ALCANAR EN DADES 2015 ANUARI ESTADÍSTIC

Curs 2014-2016

0


Continguts 1.

Introducció, motivació i objectius _________________________________ 2

2.

Metodología del treball __________________________________________ 5

3.

Descripció de l’anuari de dades ___________________________________ 6

4.

Anàlisi de dades ______________________________________________ 32

5.

Infografia ____________________________________________________ 36

6.

Conclusions __________________________________________________ 37

7.

Webgrafia ____________________________________________________ 38

8.

Annex _______________________________________________________ 39

1


1. Introducció, motivació i objectius INTRODUCCIÓ Aquest és el treball de recerca realitzat per Rubén Gómez, alumne del institut Sòl de Riu, Alcanar. Es va iniciar al juny del 2015 i va finalitzat al gener del 2016 Consisteix es un anuari estadístic de les dades d’Alcanar del 2015 provinents de les fonts de l’institut estadístic de Catalunya. En aquest document podem trobar el conjunt de les dades públiques del municipi dividides amb taules i gràfics i posteriorment analitzades. Aquestes estan classificades en l’apartat: descripció de l’anuari de dades. Hi ha un apartat d’infografia on dissenyo nou cartells amb una intenció divulgativa, per tal de que els habitants d’Alcanar puguin conèixer més sobre el seu municipi. Per part extra, he fet una reflexió amb els minuts emprats en el treball i la data, veient així la freqüència en que treballava.

2


MOTIVACIÓ El motiu d’emprendre aquesta aventura estadística és mot simple, ja que és un àmbit on adjunto dues branques que m’agraden i m’interessen:  La informàtica, quan era petit ja utilitzava aparells informàtics sigui ordinador, mòbil o tauleta, crec que tinc facilitat en el seu ús.  Les matemàtiques. Encara que aquesta idea no va ser la meva primera, ja que vaig tenir dues anteriors, estava fortament relacionat amb aquesta, però hi havia un problema bàsic: El seu tamany i les possibilitats d’abordar-ho en el temps normatiu. Per tant les meves expectatives d’aquesta aventura seria molt positiva, ja que encara que pugui semblar que és una feina monòtona, en tot moment he de prendre decisions i reflexionar. Un cop coneguda la temàtica del treball, la part que tenia més ganes d’emprendre era la de un criteri més personal, el anàlisi de dades. On és la part on afegeixo la meva part personal, interpretant i seleccionant dades. Per fer això, m’he hagut de documentar per intentar explicar que va passar en el període de temps que analitzo. Per tant no es tan sols un treball caire matemàtic, també esta focalitzat en l’aplicació de l’anàlisi estadístic a les ciències socials. Desprès de comentar la meva idea amb el tutor, me va informar d’un altre apartat que em motiva: La realització de cartells per tal de que el meu treball pugui ser entès per la major part de persones possibles. Aquesta experiència ha estat totalment nova, ja que me considero totalment neòfit amb l’ús d’eines de dibuix i derivats. Però per aquest mateix motiu, m’ho he pres amb més emoció per tal de superar-me en aquest aspecte desconegut. A més, hem pot servir d’ajut per contestar una de les preguntes més importants de la meva vida: Desprès del batxillerat, a quin sector m’especialitzaré per a trobar treball en un futur? Sense cap dubte, una pregunta fàcil o difícil depenent del individu però en el meu cas, encara no tinc resposta . 3


OBJECTIUS En aquest treball m’he plantejat tres objectius: Elaborar un recull estadístic descriptiu d’Alcanar. Aprofundir en l’anàlisi interpretatiu de les dades. Posar a disposició de la població d’Alcanar aquest treball per a futures recerques. Amb el primer objectiu, vull fer l’anuari de la forma més directa i entenedora possible, mostrant les dades objectives amb els corresponents gràfics i taules adjuntades al anuari. Per tal de que sigui més directe, hi ha un índex, on consta de el que podem trobar a cada punt. Pel que fa al segon m’he plantejat que sigui la part on jo valori un conjunt de dades triades prèviament, per tal de entendre el per què i el que podrà passar. És la part més difícil i complexa, ja que tinc que entendre cadascun dels apartats i donar la meva conclusió. I per últim, entenc que l’estadística no és un tema de diversió per la totalitat de la població d’Alcanar, per aquest motiu, amb eines infogràfiques crearé un pòster per cada apartat general, per tal de que amb un cop d’ull qualsevol persona pugui veure la situació d’Alcanar amb el pas del temps.

.

4


2. Metodología del treball Primerament, he establert els punts que vull tractar. Veient la multituds de temes a tractar, tenia que dissenyar el treball per tal de que sigui coherent amb les meves possibilitats i el temps. Un cop he estat segur, he descarregat tots els fitxers corresponents del IDESCAT 1. El pas següent es ordenar amb el programa EXCEL 2 la multitud de fitxers per tal de que pugui ser més fàcil entendre totes les dades que tinc a disposició. Després, havia creat un índex electrònic per tal de conèixer amb exactitud en cada apartat o document les dades que hi tinc. Tot aquest pas entra dintre de la descripció de l’anuari de dades. Amb aquest punt quasi acabat i pendent d’una revisió, tenia que començar el punt de anàlisi de dades, agafant punts quasi aleatoris (intentant agafar un o més de cada punt) on divideixo les descripcions amb dos tipus. Amb l’estudi corresponent he fet una conclusió del perquè aquestes dades són així i que significa que ho siguin. El darrer pas ha estat la realització de diagrames infogràfics, a partir de la pàgina web: easely.ly3 on amb una llicencia gratuïta pots realitzar qualsevol tipus de disseny, però amb una condició, el treball serà públic. Aquesta pàgina permet guardar el cartell amb fitxer d’imatge, per tant desprès pots fer qualsevol modificació. Vaig tenir una idea, com a procediment del treball, sempre apuntava els dies i temps emprat en dur a terme aquest treball, ja que aquest és estadístic, vaig pensar de analitzar si el temps que utilitzava per fer el treball tenia alguna relació amb la data d’entrega. 1

Institut d’estadística de Catalunya

2

És un programa informàtic desenvolupat i distribuït per Microsoft Corp.

3

Pàgina web que permet realizar tot tipus d’infografies.

5


3. Descripció de l’anuari de dades En aquest apartat mostraré els punts en que està basat l’anuari de dades. Primerament explicaré el significat de cada apartat, després nombraré els apartats que m’han sigut proporcionats per IDESCAT amb una classificació del tipus de dades, i per últim, nombraré els punts extrets a partir de càlculs:  Descripció.  Dades facilitades.  Dades a partir de càlculs.  Període d’anys.

1. Població

1.1 Densitat Descripció Divisió de la població segons el criteri de la densitat. Dades facilitades L’any, superfície, densitat i nombre d’entitats singulars de població. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 1998 al 2014. Annex: Pàgina 39.

6


1.2 Sexe Descripció Divisió de la població segons el criteri del sexe, anomenant el nombre total. Dades facilitades L’any, nombre d’homes, nombre de dones i total de la població. Dades a partir de càlculs % dels homes i dones. Període d’anys Del 1998 al 2014. Annex: Pàgina 40. 1.3 Grups d’edat Descripció Divisió de la població a partir de fraccions d’edats, amb la separació de sexes i el nombre total. Dades facilitades Divisió d’edats amb fraccions de 4 anys, homes, dones i totals pertanyents a aquests períodes. Dades a partir de càlculs % dels homes i dones. Període d’anys Del 2000 al 2014. Annex: Pàgina 41.

7


1.4 Lloc de naixement Descripció Divisió de la població segons el padró. Dades facilitades L’any, i el padró de Catalunya, Montsià, una altra comarca, en la resta d’estat, en l’estranger i el nombre total. Dades a partir de càlculs El % que representa cada nombre. Període d’anys Del 2000 al 2014. Annex: Pàgina 42.

1.5 Nacionalitat Descripció Divisió de la població segons la nacionalitat. Dades facilitades L’any, i la població dividida en els següents nacionalitats: Espanyola, resta EU, resta d’Europa, Àfrica, Amèrica del Nord i central, Amèrica del Sud, Àsia i Oceania amb el seu nombre total. Tot dividit per sexe. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 2000 al 2014 Annex: Pàgina 42.

8


1.6 Nivell d’instrucció Descripció Nivell d’instrucció de la població de 16 anys i més. Dades facilitades L’any, població que/amb: no sap llegir, sense estudis, educació primària, la ESO, el batxillerat, FP grau superior, diplomatura, grau universitari, llicenciatura i amb el corresponent total. Dades a partir de càlculs Període d’anys 1975, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2011. Annex: Pàgina 43. 1.7 Població resident a l’estranger Descripció Nombre de persones empadronades a Alcanar resident a l’estranger Dades facilitades Dades d’Alcanar, Montsià i Catalunya Dades a partir de càlculs Període d’anys Annex: Pàgina 43.

9


1.8 Població estacional Descripció Població estacional: ETCA: Població equivalent a temps complet anual, també es coneix amb població empadronada. Dades facilitades ETCA. No resident, ETCA resident absent, ETCA total, Població resident, Població ETCA, % ETCA. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 2002 al 2013. Annex: Pàgina 43.

1.9 Naixements Descripció Nombre de naixements per cada any. Dades facilitades Naixements per any i sexe. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 1975 al 2013. Annex: Pàgina 44.

10


1.10

Defuncions

Descripció Nombre de defuncions per cada any. Dades facilitades Defuncions per any i sexe. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 1975 al 2013. Annex: Pàgina 45 i 46.

1.11

Matrimonis

Descripció Nombre de matrimonis registrats en cada any. Dades facilitades Nombre de matrimonis Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 1975 al 2013.

Annex: Pàgina 47.

11


1.12

Migracions internes

Descripció Nombre de migracions internes. Dades facilitades Nombre de la mateixa comarca, resta de la província, resta de Catalunya, resta d’estat. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 1988 al 2013. Annex: Pàgina 48.

1.13

Migracions externes

Descripció Nombre de migracions dividit per anys Dades facilitades Nombre d’immigracions i emigracions. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 2005 al 2013 Annex: Pàgina 48.

12


1.14

Migracions totals Descripció Valoració entre les migracions i el lloc on viuran. Dades facilitades Nombre de migracions amb la resta de Catalunya i la seva comparació. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 2005 al 2012.

Annex: Pàgina 49.

1.15

Creixement intercensal de la població

Descripció Creixement segons el lloc d’on provenen. Dades facilitades Els anys i les diferents regions. Dades a partir de càlculs Període d’anys 1988 al 2013 Annex: Pàgina 49.

13


2. Habitatges i llars 2.1 Habitatges familiars. Per tipus Descripció Tipus d’habitatges. Dades facilitades Habitatges principals, secundaris i buits en Alcanar, Montsià i Catalunya. Dades a partir de càlculs Període d’anys Annex: Pàgina 50.

2.2 Habitatges familiars principals. Per règim de tinença Descripció Nombre de propietats (habitatges) segons el seu estat de traspàs. Dades facilitades Nombre d’habitatges segons: propietat per compra pagada, amb pagaments pendents, d’herència o donació, de lloguer, cedit gratis o baix preu, altres formes. Dividit amb tres estudis. Dades a partir de càlculs Període d’anys Cada 10 anys, del 1991 al 2011. Annex: Pàgina 50.

14


2.3 Habitatges familiars. Per superfície útil. Descripció Divisió dels habitatges segons la seva superfície. Dades facilitades Divisió de metres quadrats desde el 30 fins al 180 i més, amb separació de 5. Dades a partir de càlculs Període d’anys 2011. Annex: Pàgina 51.

2.4 Llars. Per grandària de la llar Descripció Habitatges dividits per grandària segons les persones que hi poden habitar. Dades facilitades Nombre de llars de 1 persona fins a 9 persones, anys. Dades a partir de càlculs Període d’anys 1991, 1996, 2001, 2011. Annex: Pàgina 51.

15


2.5 Llars. Per tipus de nucli. Descripció Habitatges dividits a partir del tipus del nucli, es a dir, estat civil dels residents. Dades facilitades Habitatges segons si tenen nucli o no i les seves corresponents divisions. Dades a partir de càlculs Període d’anys 1996, 2001, 2011. Annex: Pàgina 52.

3 Macromagnituds i impostos 3.1 Producte interior brut Descripció PIB dividit per anys. Dades facilitades PIB en milions d’euros, PIB per habitant, PIB per habitant índex Catalunya. Dades a partir de càlculs Període d’anys 1991, 1996, 2001,2006, 2008, 2009, 2010. Annex: Pàgina 52.

16


3.2 Valor afegit brut Descripció és la suma dels valors addicionals que adquireixin els béns i serveis en transformar-se durant el procés de producció. Dades facilitades Dades en agricultura, industria, construcció i serveis. Dades a partir de càlculs Període d’anys 1991, 1996, 2001,2006, 2008, 2009, 2010. Annex: Pàgina 52. 3.3 Renda familiar disponible bruta Descripció És la quantitat de renda De què disposen les residents Famílies Per Al Consum i l'estalvi. Dades facilitades Milers d’euros, divisió per habitant, índex Catalunya. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 1999 al 2012. Annex: Pàgina 53.

17


3.4 Impost sobre la renda de les persones físiques Descripció és un impost personal, progressiu i directe que grava la renda obtinguda en un any natural per les persones físiques residents a Espanya. Dades facilitades Base imposable general per declarant i la quota resultant de l’autoliquidació per declarant. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 2000 al 2012 Annex: Pàgina 53.

3.5 Impost de béns immobles urbans Descripció és un impost corresponent al sistema tributari local d'Espanya, que grava el valor de la titularitat dominical i altres drets reals que recaiguin sobre béns immobles localitzats en el municipi que recapta el tribut. Dades facilitades Rebuts, quota integra, base imposable. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 1990 al 2014. Annex: Pàgina 54.

18


3.6 Impost sobre el patrimoni de les persones físiques Descripció Dades facilitades Actius reals, actius financers i patrimoni total per declarant. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 1991 al 1996 i del 2003 al 2007. Annex: Pàgina 54.

3.7 Contribució territorial humana Descripció Dades facilitades Nombre de rebuts, milers d’euros del cadastral, contribució territorial urbana quota. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 1987 al 1989. Annex: Pàgina 55.

19


4 Sectors econòmics 4.1 Superfície agrícola utilitzada Descripció Classificació de la terra agrícola Dades facilitades Tipus de terra en el Montsià, Alcanar i Catalunya Dades a partir de càlculs Període d’anys Annex: Pàgina 55. 4.2 Terres llaurades. Per tipus de conreu Descripció Número d’hectàrees de terres llaurades segons el seu conreu. Dades facilitades Tipus de conreu: Herbacis, fruiters, olivera, vinya i altres. Dades a partir de càlculs Annex: Pàgina 55.

4.3 Explotacions agràries. Segons tinença de terres Descripció Explotacions depenent si tenen terres. Dades facilitades Nombre en Alcanar, Montsià i Catalunya. Dades a partir de càlculs 20


Període d’anys Annex: Pàgina 56. 4.4 Explotacions agràries. Segons tinença de ramaderia Descripció Divisió de les explotacions depenent si tenen o no ramaderia. Dades facilitades Nombre en Alcanar, Catalunya i el Montsià. Dades a partir de càlculs Període d’anys Annex: Pàgina 56.

4.5 Caps de bestiar. Per espècies Descripció Nombre d’animals segons la seva espècie. Dades facilitades Tipus d’animals: Bovins, ovins, cabrum, porcim, aviram, conilles mares i esquins. Dades a partir de càlculs Annex: Pàgina 56

21


4.6 Construcció d’habitatges Descripció Nombre d’habitatges construïts dividits per el tipus en que pertany. Dades facilitades Habitatges protecció oficial, habitatges protecció lliure, total construïts, per 1000 habitants. Dades a partir de càlculs Període d’anys 1981 al 1991. Annex: Pàgina 56.

4.7 Allotjaments turístics Descripció Nombre d’allotjaments turístics Dades facilitades Nombre d’hotels, pàrquings, turisme rural. Dades a partir de càlculs Període d’anys Annex: Pàgina 57.

22


4.8 Parc de vehicles Descripció Nombre de vehicles dividits pels tipus corresponents. Dades facilitades Tipus de vehicles: Turismes, motocicletes, camions i furgonetes, tractors industrials, autobusos i altres. Dades a partir de càlculs Període d’anys 1991 al 2013. Annex: Pàgina 58.

5 Treball 5.1 Població. Per relació amb l’activitat econòmica Descripció Distribució de la població segons l’activitat. Dades facilitades Actius, ocupats, aturats, servei militar, no actius. Dades a partir de càlculs Període d’anys 1975, 1986, 1991, 1996, 2001 i 2011. Annex: Pàgina 58.

23


5.2 Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per sectors Descripció Autònoms segons el sector en que treballen. Dades facilitades Dades de agricultura, industria, construcció i serveis. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 2008 al 2014. Annex: Pàgina 59.

5.3 Afiliacions al règim d'autònoms de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per sectors Descripció Afiliacions al règim de la seguretat social i a la mineria del carbó. Dades facilitades Fins a 50, de 51 a 250, de 251 a més. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 2008 al 2014. Annex: Pàgina 59.

24


5.4 Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per grandària del centre Descripció Divisió de afiliacions segons tamany. Dades facilitades Nombre de afiliacions de menys de 50, 250 i 500 treballadors. Dades a partir de càlculs Període d’anys Annex: Pàgina 59.

5.5 Comptes de cotització Descripció Nombres de comptes de cotització. Dades facilitades Comptes de cotització. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 2008 al 2014. Annex: Pàgina 59.

5.6 Atur registrat. Per sectors Descripció Divisió del atur segons el sector procedent. 25


Dades facilitades Sectors: Agricultura, industria, construcció, serveis i sense ocupació. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 2008 al 2014. Annex: Pàgina 60.

5.7 Atur registrat. Per sexe Descripció Registre d’atur segons el sexe. Dades facilitades Divisió per sexe. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 2008 al 2014. Annex: Pàgina 60.

26


6 Cultura i esports 6.1 Població de 2 anys i més. Per coneixement del català Descripció Divisió de la població pel coneixement del català. Dades facilitades Persones que entén el català, el sap parlar, el sap llegir, el sap escriure, no l’entén i població entre 2 anys i més. Dades a partir de càlculs Període d’anys 1991, 1996, 2001 i 2011. Annex: Pàgina 60.

6.2 Biblioteques Descripció Nombre de biblioteques. Dades facilitades Tipus de biblioteques i el número corresponent. Dades a partir de càlculs Període d’anys 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012. Annex: Pàgina 61.

27


6.3 Espais esportius Descripció Nombre de zones esportives Dades facilitades Classificació de los zones esportives segons el seu nombre. Dades a partir de càlculs Període d’anys 2009 al 2014. Annex: Pàgina 61,62,63. 7 Eleccions 7.1 Eleccions Municipals Descripció Resultats electorals municipals. Dades facilitades Resultat a les eleccions. Dades a partir de càlculs Període d’anys Eleccions corresponents entre el 1979 al 2011. Annex: Pàgina 63.

28


7.2 Eleccions del Parlament a Catalunya Descripció Resultats electorals del Parlament a Catalunya. Dades facilitades Resultat de les eleccions Dades a partir de càlculs Període d’anys Eleccions corresponents entre el 1980 al 2012. Annex: Pàgina 63.

7.3 Eleccions al Congrés de Diputats Descripció Resultats electorals al Congrés de Diputats. Dades facilitades Nombre electors, nombre de vots, volts a candidatures, vots nuls. Dividit per anys. Dades a partir de càlculs Percentatges de cadascuna de les dades. Període d’anys 1977, 1979,1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011. Annex: Pàgina 64.

29


7.4 Eleccions al Parlament Europeu Descripció Resultats electorals al parlament Europeu. Dades facilitades Nombre electors, nombre de vots, volts a candidatures, vots nuls. Dividit per anys. Dades a partir de càlculs Percentatges de cadascuna de les dades. Període d’anys 1987,1989, 1994, 1999, 2004, 2009. Annex: Pàgina 64.

30


8 Medi ambient 8.1 Residus Municipals Descripció Total de residus municipals i nombre de recollides selectives i no, dividit per anys. Dades facilitades Anys, total de residus en kg/hab/dia, i les recollides selectives i no selectives. Dades a partir de càlculs Període d’anys Del 2000 al 2014. Annex: Pàgina 65.

8.2 Residus Industrials Descripció Divisió dels residus en Alcanar, Montsià i Catalunya. Dades facilitades Establiments i nombre de residus. Dades a partir de càlculs Període d’anys Annex: Pàgina 65.

31


4. Anàlisi de dades En aquest apartat faré dos tipus de comparacions:  De correlació: agafaré dos conjunts de dades en que principalment pugui desconèixer la seva relació i a partir del Excel, justificaré el valor de la correlació, amb les conclusions corresponents.  Amb la divisió superior: compararé en percentatges les dades d’Alcanar, Montsià i Catalunya. Comparació per correlació 1. Nombre de població (total) amb el nombre de vehicles (total) del 2013 al 1998. Com podem observar, el coeficient de correlació lineal és de 0.9798, per tant hi ha molta relació entre aquestes dades. En la societat actual, tenir un vehicle és quasi una necessitat bàsica, per tant el augment de la població durant els anys té una relació directa amb el augment de vehicles. Cal destacar que els habitants d’Alcanar, al tenir un gran percentatge al sector primari, els obliga a tenir un camió, tractor etc. Per tant és comú tenir més d’un vehicle per persona. Amb una mesura molt superficial, podem observar com en el 2013 hi ha uns 0,75 vehicles per persona. Aquesta no és una dada que ens fonamenta la conclusió, ja que cal destacar que dintre d’aquestes persones estan els menors de divuit anys, la població sense cap tipus de carnet, i els majors de 85. Però veiem que és un nombre bastant considerable.

32


2. Naixements amb defuncions. De tots els tipus de correlacions (menys la polinòmica) la que s’apropa més del 1 és la lineal. Aparentment, pareix que no hi ha motiu per a que no tingui una correlació alta, però amb els càlculs, aquesta és de 0,0086. Realment no esperava una relació tan baixa. Aquest resultat pot estar causat al simple fet que en cap moment un naixement implica una mort, per tant, a mesura que agafi més anys, aquesta dada s’aprimarà cada cop més al 0, però sense ser-hi igual.

3. Població estacional amb habitatges iniciats. Entenent amb població estacional tota persona que es quedi al poble, és a dir, la diferència entre migracions i immigracions amb un gran temps. Veiem que la seva relació és de 0,4647. Per tant no és una dada clarament correlacionada. Veient les dades d’habitatges iniciats, en el 2003 hi ha 986, en canvi al 2013 n’hi ha 57. Durant aquest període temporal ha tingut lloc la crisi econòmica. Per tant, un augment d’estrangers i un descens del PIB entre altres indicadors. En una societat durant aquests 11 anys plana, puc intuir que la seva relació s’aproparia molt més al 1. Per el simple fet que a més població, més necessitat de construir.

4. Població aturada amb la renda familiar disponible bruta.

En aquest cas puc observar un comportament diferents als altres, en una relació lineal veiem que el coeficient és de 0,0163 per tant no hi ha una correlació clara, per ò en canvi, fent un polinomi d’ordre 2, el coeficient és de 0,7866 veient que en els anys en que la crisi econòmica no era d’una gran preocupació el valor de y corresponent a la x és molt més gran. Per tant hi ha una corba convexa.

33


Comparació amb les dades de la divisió superior 1. Habitatges familiars. Per tipus. 2011 La majoria de dades estan en normalitat amb la comparació amb Catalunya i el Montsià menys dos, que ara vaig a destacar-les: Primerament, com veig lògic els habitatges principals en proporció són semblants als de les altres regions superiors. Ja que en aquesta zona és fàcil de relacionar 3 o 4 persones amb una llar. Però a Alcanar hi ha dos dades que se disparen: Primerament el nombre d’habitatges secundaris, que és 150x respecte al Montsià i 200x respecte a Catalunya. Aquesta dada esta relacionada a la situació del municipi. Alcanar abans del boom immobiliari quasi tots els habitants tenia una propietat, i el seu cultiu característic, els cítrics donaven un rendiment espectacular, per tant la població es va enriquir, i amb el canvi del 2006, van començar a fer segones llars a les Cases, Alcanar platja, i Vinaròs. Aquest fet comporta a que el nombre de llars buits siguin també majors a Alcanar.

34


Extra Per part extra, crec que és curiós el fet de valorar el nombre de minuts emprats en el treball a mesura de que s’acosta el dia de l’entrega. Aquest anàlisi el puc dur a terme gràcies a que des de el primer dia he apuntat les minuts, la descripció de la tasca i els minuts utilitzats.

El més destacable és el fet de veure dues grans pauses, la primera de quasi dos mesos i l’altra d’un mes. Amb un punt de vista fred, la primera té una justificació lògica, les vacances d’estiu, però la segona justifica un pensament comú entre els estudiants: pensar que a les vacances de nadal es podrà acabar tot el treball. Veient la meva experiència en la gràfica, hi han molts de dies en el últim tram, per tant no he fet una distribució correcta de la feina.

35


5. Infografia En aquest apartat mostraré un total de vuit pòsters, cadascun d’ells relacionat amb una classificació de les dades, amb un objectiu de intentar mostrar a la població dades que possiblement siguin desconegudes i ensenyar una mostra del meu treball.

36


6. Conclusions En la meva opinió ha segut molt interessant la realització d’aquest treball de recerca, aquesta tasca té una gran part mecànica, però no pas fàcil. En tot moment he tingut en compte l’ordre, he treballat en una gran quantitat de dades. En principi pensava que la part més atractiva per a realitzar-la és l’anàlisi de dades, però en canvi la realització dels cartells amb eines infogràfiques ha sigut molt destacable ja que sumava el fet de imaginar de quina forma es pot presentar les dades per a que siguin més visuals i traure unes conclusions. Com a valoració de la tasca, estic content d’haver triat aquest àmbit, ja que en tot moment tenia feina, i el que és més important, variada: He treballat en la base de dades d’IDESCAT, amb l’Excel, amb el programa infogràfic, amb el Word. Per últim, cal destacar que aquest treball s’ha realitzat gràcies a la feina de idescat.cat on pots trobar totes les dades de forma pública.

37


7. Webgrafia  Font de les dades: Idescat.  Http://mathworld.wolfram.com/topics/descriptivestatistics.html  Https://ca.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%adstica

38


8. Annex 1.1

Any 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

SuperfĂ­cie (km2) 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1

Densitat (hab./km2) 204,7 220,7 226,4 225,2 224 224,6 223,3 211,8 204,4 197,8 188,4 185,6 178,3 173,7 167,4 165,7 163,8

Entitats singulars poblaciĂł (nombre) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

39


1.2 Any 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Homes 4922 5364 5520 5497 5429 5434 5425 5137 4975 4793 4518 4441 4251 4123 3917 3862 3812

Dones 4715 5025 5138 5104 5116 5136 5085 4832 4645 4518 4350 4297 4139 4052 3961 3939 3899

Total 9637 10389 10658 10601 10545 10570 10510 9969 9620 9311 8868 8738 8390 8175 7878 7801 7711

% Homes 51,07 51,63 51,79 51,85 51,48 51,41 51,62 51,53 51,72 51,48 50,95 50,82 50,67 50,43 49,72 49,51 49,44

40

% Dones 48,93 48,37 48,21 48,15 48,52 48,59 48,38 48,47 48,28 48,52 49,05 49,18 49,33 49,57 50,28 50,49 50,56


1.3 Edat 0a4 4a9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 MĂŠs de 85 Total

Homes 239 250 258 191 249 282 398 467 412 359 354 294 241 241 225 187 158

Dones 233 201 181 210 226 292 361 382 358 355 330 301 229 243 224 190 190

Total 472 451 439 401 475 574 759 849 770 714 684 595 470 484 449 377 348

% Homes 50,64 55,43 58,77 47,63 52,42 49,13 52,44 55,01 53,51 50,28 51,75 49,41 51,28 49,79 50,11 49,60 45,40

%Dones 49,36 44,57 41,23 52,37 47,58 50,87 47,56 44,99 46,49 49,72 48,25 50,59 48,72 50,21 49,89 50,40 54,60

117 4922

209 4715

326 9637

35,89 51,07

64,11 48,93

41


1.4 Any 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Catalunya Mateixa comarca Altra comarca 6576 4523 2053 6609 4526 2083 6656 4526 2130 6659 4534 2125 6627 4521 2106 6607 4490 2117 6619 4497 2122 6574 4473 2101 6502 4459 2043 6437 4431 2006 6404 4438 1966 6400 4467 1933 6413 4473 1940 6377 4456 1921 6391 4484 1907

Resta Estat 1017 1031 1036 1058 1059 1070 1082 1074 1056 1062 1029 1022 1004 1015 998

Estranger 2044 2749 2966 2884 2859 2893 2809 2321 2062 1812 1435 1316 973 783 489

Total 9637 10389 10658 10601 10545 10570 10510 9969 9620 9311 8868 8738 8390 8175 7878

1.5 Sexe (2001) Homes Dones Total

Espanyola 3690 3754 7444

Resta UE 138 140 278

Resta Europa 165 73 238

Sexe (2000) Homes Dones Total

Resta Espanyola UE 3685 126 3752 137 7437 263

Resta Europa 18 15 33

N. N. Sexe Espany Resta (2014) ola UE

N. Resta Europa

Àfrica 88 31 119

A. Nord i Central 3 7 10

A.del Sud 39 47 86

Àsia i Oceania 0 0 0

Total 4123 4052 8175

Àfrica 74 26 100

A. Nord i Central 2 3 5

A. del Sud 12 28 40

Àsia i Oceania 0 0 0

Total 3917 3961 7878

N. Àfric N. Amèrica del a Nord i Central

N. Amèrica N. Àsia i del Sud Oceania

Homes

3793

730

181

158

7

30

Dones

3728

675

159

102

11

34

Total

7521

1405

340

260

18

64

42

To tal 49 23 22 47 6 15 96 29 37


1.6 Educaci A No sap Sense ó E Batxiller FP FP grau Diplo Grau Llicenciatu n llegir o estudi primàri S at grau superio matu univers ra i y escriure s a O superior mitjà r ra itari doctorat 2 3 0 1 1 6 1 196 798 1313 4 1006 980 496 456 .. 505 2 1 0 7 0 2 1 224 1041 2661 5 264 318 593 274 240 7340 1 9 9 9 1 6 126 1246 3426 9 294 251 445 162 162 7031

1.7 Sexe Homes Dones Total

Alcanar

Montsià Catalunya 76 556 67 571 143 1.127

120.829 121.241 242.070

1.8

Any

no resident present

resident absent

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

1237 1278 1207 1267 1237 1064 973 1040 1015 987

-880 -908 -900 -969 -983 -1008 -980 -911 -835 -799

. total

Població resident

Població ETCA

Població ETCA (%)

357 370 307 298 254 56 -7 129 180 188

10389 10658 10601 10545 10570 10510 9969 9620 9311 8868

10746 11028 10908 10843 10824 10566 9962 9749 9491 9056

103,4 103,5 102,9 102,8 102,4 100,5 99,9 101,3 101,9 102,1

43


2003 2002

838 863

-790 -770

48 93

1.9 Any

Nens 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

Nenes 49 49 36 54 40 54 49 45 49 48 43 40 56 29 40 23 34 27 21 28 29 36 28 29 33 26 38 28 45 42 48 48 41 53 52 53 59 66 53

Total 41 40 44 51 52 54 51 49 38 23 34 34 35 25 27 27 31 21 44 33 24 25 40 29 32 32 28 33 38 46 29 48 52 39 40 54 54 59 67

90 89 80 105 92 108 100 94 87 71 77 74 91 54 67 50 65 48 65 61 53 61 68 58 65 58 66 61 83 88 77 96 93 92 92 107 113 125 120

44

8738 8390

8786 8483

100,5 101,1


1.10 Any

Homes 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

Dones 49 51 43 46 48 43 43 45 49 36 44 39 47 41 41 31 48 39 26 39 31 43 26 53 39

Total 41 42 51 49 35 47 42 33 36 36 42 47 36 36 34 32 39 47 31 35 38 35 40 34 46

90 93 94 95 83 90 85 78 85 72 86 86 83 77 75 63 87 86 57 74 69 78 66 87 85 45


1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

30 46 32 35 28 36 34 35 38 36 47 38 34 43

38 38 33 39 30 37 28 31 26 36 32 36 32 32

68 84 65 74 58 73 62 66 64 72 79 74 66 75

46


1.11 Any 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

Matrimonis 23 27 34 39 40 31 36 41 31 39 37 26 35 37 35 39 31 34 29 35 38 27 33 41 36 41 24 33 30 20 37 35 37 33 59 36 48 51 37 39

47


1.12 Any Mateixa comarca Resta MontsiĂ Resta Catalunya Resta d'Espanya 2013 -13 14 -20 -44 2012 14 -16 -16 -84 2011 16 -5 -3 9 2010 19 -5 10 -24 2009 -39 -5 -4 -43 2008 -32 -7 -6 -42 2007 7 1 46 -27 2006 20 -5 95 -40 2005 35 -13 55 -30 2004 5 0 59 21 2003 15 -18 32 25 2002 22 -8 35 -39 2001 30 -12 13 -38 2000 -25 -13 38 -3 1999 3 4 8 1 1998 -20 9 33 -1 1997 11 8 12 -18 1995 -10 15 27 -6 1994 8 12 29 35 1993 -4 -16 6 42 1992 -6 10 42 -13 1990 -9 -4 11 13 1989 -19 -5 25 -5 1988 -25 -13 -2 -14 1.13 Columna1 Immigracions Emigracions Saldo migratori extern

Alcanar

MonstiĂ

Catalunya

79

467

85.908

473

1.316

106.657

-394

-849

-20.749

48

Total -63 -102 17 0 -91 -87 27 70 47 85 54 10 -7 -3 16 21 13 26 84 28 33 11 -4 -54


1.14 Columna1 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 immigracions 197 201 243 240 202 199 247 339 269 emigracions 216 219 235 216 250 244 193 229 192 saldo migratori -19 -18 8 24 -48 -45 54 110 77 amb la resta d'Espanya immigracions 93 98 184 158 147 142 180 122 132 emigracions 137 182 175 182 190 184 207 162 162

1.15 Columna Resta de la Resta 1 UE d'Europa 2013 1 2012 4 2011 0 2010 0 2009 0 2008 0 2007 0 2006 0 2005 0 2004 24 2003 4 2002 13 2001 30 2000 28 1999 28 1998 21 1997 10 1995 4 1994 3 1993 4 1992 7 1990 15 1989 15 1988 0

1 0 1 0 2 1 0 0 0 142 36 178 145 223 14 4 1 2 5 2 3 5 1 0

Àfric Amèric Àsi Oceani a a a a 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 0 0 6 8 0 0 13 24 0 0 14 36 0 0 25 58 0 0 13 20 0 0 8 10 0 0 8 2 0 0 3 2 0 2 5 2 0 0 1 2 1 0 9 0 0 0 10 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0

49

No consta 74 82 158 138 132 217 558 361 363 175 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tota l 79 87 160 138 135 218 558 361 363 361 54 228 225 334 75 43 21 13 15 10 19 31 25 0


1.16 Alcanar Creixement total Creixement total (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) Creixement natural (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Monstià

Catalunya

2.367

13.715

1.176.733

25,69

21,29

16,98

0,4

0,8

3,04

25,29

20,49

13,94

Creixement migratori (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

2.1 Tipus

Alcanar

Principals Secundaris Buits

Monstià

Catalunya

4.084

27.453

2.944.944

2.099 1.180

6.579 7.999

470.081 448.356

2.2 De propietat per compra pagada

Any 2011 2001 1991

De propietat per compra De propietat per amb pagaments pendents herència o donació 958 1209 783 1269 475 648 1228 54 825

50


2.3 Tipus Nombre Fins a a 29 m2 .. De 30 a 45 m2 .. De 46 a 60 m2 267 De 61 a 75 m2 558 De 76 a 90 m2 1330 De 91 a 105 m2 601 De 106 a 120 m2 416 De 121 a 150 m2 385 De 151 a 180 m2 159 MĂŠs de a 180 m2 266 Total 4084 2.4 Any 2011 2001 1996 1991

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total llars 1000 .. 977 1564 334 .. .. .. .. 4084 544 785 613 571 225 73 13 10 6 2840 345 678 548 574 264 87 24 6 3 2529 299 585 488 564 290 113 21 12 4 2376

51


2.5 Sense A nucli. n unipersona y ls 2 0 1 1 1000 2 0 0 1 544 1 9 9 6 345

Sense nucli 2 Amb nucli persones o parella més sense fills

..

Amb nucli Amb nucli parella amb pare o mare fills amb fills

977

1564

117

684

1175

47

593

1243

Amb nucli T dos nuclis o ot més al 4 0 8 334 .. 4 2 8 4 223 97 0 2 5 2 193 108 9

3.1 PIB milions PIB per habitant. milers PIB per habitant. índex Any d'euros d'euros Catalunya=100 2010 141,2 13,7 2009 148,2 14,4 2008 153,4 15 2008 153,3 14,5 2006 144 14,7 2001 105 12,7 1996 80,5 10,4 1991 59,4 7,6

49,6 52,1 51,4 50,1 53,7 60,1 71,5 71,1

3.2 Any 2010 2009 2008 2008 2006 1996 1991

Agricultura 7,4 10 8,7 9 7,1 19,04 28,87

Indústria 28,8 28 31,9 29,9 28,9 29,62 28,13 52

Construcció 19 27,6 28,9 26,9 25,6 8,84 9,44

Serveis 74,1 72,5 71,5 75,2 67,3 42,5 33,56

Total 129,5 138,1 141 140,9 128,8 100 100


3.3 Any RFDB milers d'euros RFDB per habitant. milers d'euros RFDB per habitant. Ă­ndex Catalunya=100 2012 115118 11,1 66,8 2011 120791 11,5 67,7 2010 160048 15,6 92,2 2009 167338 16,3 93,5 2008 164060 16 92 2007 148154 14,5 88,7 2006 137472 14 89,8 2005 126851 13,4 89,9 2004 118155 13 92,5 2003 107888 12,3 92 2002 100015 11,7 89,8 2001 90674 10,9 89,6 2000 76006 9,5 86 1999 70421 9 85,1

3.4 Any Base imposable general (EUROS) Quota resultant de l'autoliquidaciĂł (EUROS) 2012 13464 2011 14212 2010 14344 2009 14549 2008 14589 2007 13773 2006 12132 2005 11102 2004 10642 2003 9745 2002 7180 2001 6555 2000 6243

53

3668 3642 3539 3647 3267 2116 2470 2350 1689 1461 1533 1425 1329


3.5 Any Últim any de valoració 2014 2001 2013 2001 2012 2001 2011 2001 2010 2001 2009 2001 2008 2001 2007 2001 2006 2001

Rebuts Base imposable Quota íntegra Base imposable Quota íntegra 12855 385151 3325775 29961,2 258,7 12847 385004 3324513 29968,4 258,8 12699 382296 3301124 30104,4 260 12670 381266 2992941 30092 236,2 11112 374562 2940313 33707,9 264,6 10673 324931 2444405 30444,2 229 10015 313873 2329774 31340,3 232,6 9780 304788 2158744 31164,4 220,7 8517 277127 1870868 32538,1 219,7

3.6 Principals elements A patrimonials declarats (%). Principals elements patrimonials Patrimoni total per ny Actius reals declarats (%). Actius financers declarant (EUROS) 20 07 29,8 70,2 529523 20 06 26,7 73,3 513538 20 05 30 70 434502 20 04 34,3 65,7 366713 20 03 36,2 63,8 321892 19 96 46,3 53,7 262864 19 95 45,1 54,9 246144 19 94 46,3 53,7 211934 19 93 50,2 49,8 201327 19 92 56,8 43,2 149225 19 91 57,5 42,5 134091

54


3.7

Contribució territorial urbana nombre rebuts 5874 5875 5870

Any 1989 1988 1987

Contribució territorial urbana valor cadastral (milers d'euros) 76611 75036 73942

4.1

Alcanar Terres llaurades Pastures permanents Total

Monstià

Catalunya

1.571

34.441

792.425

26 1.597

3.965 38.406

355.107 1.147.532

4.2

Herbacis Fruiters Olivera Vinya Altres 206 505 7.829

Alcanar Monstià Catalunya 78 13.429 511.150 1.011 5.634 110.819 276 14.796 101.236 0 77 61.391

55

Contribució territorial urbana quota (euros) 399246 325724 437098


4.3 Alcanar Sense terres Amb terres Total

Monstià

5 331 336

61 3.689 3.750

Catalunya 1.519 59.320 60.839

4.4 Sense ramaderia Amb ramaderia Total

320

3.468

47.172

16 336

282 3.750

13.667 60.839

4.5 Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conilles mares Equins

0 0 0 0 107.238

998 544.135 7.579 600.082 1.030 71.748 148.868 6.742.638 1.662.855 43.890.563

350 1

12.403 155

335.054 19.352

4.6 Any protecció oficial 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981

0 0 4 0 8 2 0 17 0 36 0

Habitatges promoció lliure Habitatges construïts Habitatges per 1 000 h. 138 138 17,58 281 281 34,93 27 31 3,86 3 3 0,37 2 10 1,24 0 2 0,25 0 0 0 0 17 2,09 1 1 0,12 18 54 6,72 1 1 0,13

56


4.7 Hotels Places d'hotels CĂ mpings Places de cĂ mpings Turisme rural Places de turisme rural

4 162 3 1.572 7 51

4.8 Turisme Motociclete Camions i Any s s furgonetes 201 3 4922 566 201 2 4968 557 201 1 4988 519 201 0 4969 491 200 9 4901 482 200 8 4873 467 200 7 4743 445 200 6 4528 405 200 5 4196 364 200 4 3901 350 200 3 3680 342 200 2 3505 331 200 1 3293 330 200 0 3132 330 199 3010 334

Tractors industrials

Autobusos i altres

2048

34

228

2114

35

219

2115

41

213

2122

38

195

2137

37

181

2121

41

182

2099

37

177

2015

34

161

1975

34

143

1900

36

122

1827

37

116

1794

37

107

1744

38

104

1724 1695

36 33

92 78

57

Tota l 779 8 789 3 787 6 781 5 773 8 768 4 750 1 714 3 671 2 630 9 600 2 577 4 550 9 531 4 515


9 199 8 199 7 199 6 199 5 199 4 199 3 199 2 199 1

2849

329

1630

32

75

2715

338

1546

30

66

2569

342

1508 ..

86

2470

329

1461 ..

86

2368

315

1397 ..

83

2318

314

1380 ..

85

2243

308

1338 ..

79

2124

295

1304

5.1 Actius Ocupat o temporalment absent de la feina a temps complet a temps parcial Desocupat ha treballat abans buscant la primera feina Inactius Persona amb invalidesa laboral permanent Jubilat, prejubilat, pensionista o rendista Estudiants Una altra situació Població de 16 anys i més Població total

5787 4063 3161 902 1724 1471 253 4567 243 2081 1624 618 8965 10354

58

24

50

0 491 5 469 5 450 5 434 6 416 3 409 7 396 8 379 7


5.2 Any 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Agricultura 1 1 2 1 2 55 1

Indústria 209 198 127 261 256 260 266

Construcció 38 39 62 84 122 155 204

Serveis 925 878 801 772 766 804 789

Total 1173 1116 992 1118 1146 1274 1260

5.3 Columna1 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 2014 230 34 91 516 871 2013 247 34 87 508 876 2012 259 34 88 507 888 2011 271 36 98 520 925 2010 269 39 109 524 941 2009 284 42 111 541 978 2008 312 42 147 560 1061 5.4

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

De 51 a 250 Fins a 50 treballadors treballadors 784 685 729 731 766 831 897

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Comptes de cotització 255 233 237 237 260 265 285

Any

5.5 Any

59

389 431 263 387 380 443 363

251 i més treballadors Total 0 1173 0 1116 0 992 0 1118 0 1146 0 1274 0 1260


5.6 Any 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total 102,8 80,8 92,1 361,7 24,8 662,2 87,2 92,8 113,9 400,9 13,8 708,6 71,9 83,1 139,1 352,2 9,2 655,4 65,8 74,3 148 322,3 8,4 618,8 68,7 77,8 159,8 281,1 6,1 593,4 45,8 84,3 137,1 234,9 10,9 512,9 32,8 56,7 77,7 132,5 5,1 304,7 21,2 33,3 32,3 96,8 3,8 187,5 12,5 34,5 22,3 91,2 4,6 165 18,6 26,2 30,8 84,8 5,1 165,3

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Sexe. Homes Sexe. Dones Sexe. Total 360,3 301,8 662,2 394,9 313,7 708,6 367,5 287,9 655,4 349,2 269,7 618,8 364,6 228,8 593,4 322,3 190,6 512,9 185,6 119,1 304,7 90,3 97,2 187,5 77,2 87,8 165 83,4 81,9 165,3

5.7 Any

6.1

2011 2001 1996 1991

L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén Població de 2 anys i més 9820 7617 7923 4993 317 10137 7615 6731 5217 3485 256 7871 7404 6804 5206 3334 181 7585 7571 6165 5031 2570 146 7717

60


6.2 Bibliote A ca Públiques Públiques n Catalun caràcter altres y ya general públiques 2 0 0 0 0 1 0 1 9 9 8 0 1 0 1 9 9 6 0 1 0 1 9 9 4 0 0 0 1 9 9 2 0 0 0

Institucions d'ensenyament superior. universitàries

Institucions d'ensenyament superior no universitàries

T Espec o ialitza ta des l

0

0

0 1

0

0

0 1

0

0

0 1

0

0

0 0

0

0

0 0

6.3 2014 Pavellons Pistes poliesportives Camps poliesportius Sales esportives Frontons Pistes de tennis Pistes d'esquaix Pistes de pàdel Piscines a l'aire lliure Piscines cobertes Pistes d'atletisme Pistes de petanca

2013

2012

2011

2010

2009

1

1

1

1

1

1

9

9

9

9

9

9

3 6 0 7 0 0

3 6 0 7 0 0

3 6 0 7 0 0

3 2 0 7 0 0

3 2 0 7 0 0

3 2 0 7 0 0

11 2 0 0

11 2 0 0

11 2 0 0

11 2 0 0

11 0 0 0

11 0 0 0

61


Espais singulars Altres espais Total

7 5 51

7 5 51

62

7 5 51

7 5 47

7 5 45

7 5 45


2001 Pavellons Pistes poliesportives Camps poliesportius Sales esportives Frontons Pistes de tennis Piscines a l'aire lliure Piscines cobertes Pistes d'atletisme Altres espais convencionals Espais singulars Altres espais petits Total

1 4 2 2 1 6 15 0 0 0 3 11 45

7.1 Any 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979

Nombre. electors Nombre. votants Vots. a candidatures Vots. blancs Vots. nuls 6887 4646 4441 116 89 6926 4911 4757 104 50 6520 5104 5008 50 46 6427 4796 4666 77 53 6042 4723 4650 58 15 5663 4325 4247 58 20 5598 4294 4253 24 17 5603 4110 4066 22 22 5964 3588 3572 2 14

2012 2010 2006 2003 1999 1995

Nombre. electors Nombre. votants Vots. a candidatures Vots. blancs Vots. nuls 6370 4040 3841 110 89 6397 3669 3476 122 71 6449 3400 3299 71 30 6375 3985 3934 32 19 6327 3267 3219 35 13 6066 3656 3606 34 16

7.2 Any

63


1992 1988 1984 1980

5681 5583 5541 6065

3128 2972 3124 2901

3069 2912 3065 2870

51 52 23 16

8 8 36 15

7.3 Any 2011 2008 2004 2000 1996 1993 1989 1986 1982 1979 1977

Nombre. electors Nombre. votants Vots. a candidatures Vots. blancs Vots. nuls 6411 4089 3909 92 88 6466 4719 4620 55 44 6352 4815 4747 41 27 6335 3945 3852 36 57 6085 4509 4464 26 19 5697 4259 4216 27 16 5600 3629 3586 19 24 5773 3916 3833 32 51 5572 4168 4059 14 95 5965 3296 3236 1 59 5475 3816 3767 2 47

7.4 Any 2009 2004 1999 1994 1989 1987

Nombre. electors Nombre. votants Vots. a candidatures Vots. blancs Vots. nuls 6697 2362 2253 62 47 6431 2584 2557 18 9 6365 4306 4059 172 75 5861 3014 2977 24 13 5607 2231 2180 35 16 5598 4263 4176 46 41

64


8.1 Any 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Total kg/hab./dia Recollida no selectiva Recollida selectiva 1,61 3110,33 2543,65 1,45 3013,9 2478,04 1,24 2975,75 1866,55 1,48 2951,58 2759,42 1,58 3452,22 2624,39 1,8 3899,56 3044,62 1,62 4073,96 2125,5 1,68 5185,35 921,41 1,45 4251,68 836,82 1,58 4588,51 784,65 1,64 4552,78 748,21 1,54 4340,94 584,1 1,72 4538,98 516,77 1,71 4479,63 329,36 1,72 4559,89 277,5

8.2 Alcanar Establiments amb declaració anual de residus Generació de residus (tones) Tractament de residus (% de valorització)

11

Montsià

Catalunya

163

14.386

198,45 40.631,31

3.628.750,64

81,3

88,7

77,8

65

Total 5653,98 5491,94 4842,3 5711 6076,61 6944,18 6199,46 6106,76 5088,5 5373,16 5300,99 4925,05 5055,75 4808,99 4837,39