Page 1

www.bebinizbor.com

BROJ 43 • JESEN 2015.

besplatan časopis

SAVET PEDIJATRA

Sojevi probiotika i njihova primena PORODICA

Porodica u ravnoteži

Facebook.com/BebinIzbor

POROĐAJ

Značaj sistematskih pregleda ISHRANA

Kopriva-zeleno blago prirode

24. oktob

ar 2015.

VIŠE

ISSN 1820-7170

INFORMACIJA NA

www.novalac.rs


4.

12.

Psihomotorni razvoj

Sojevi probiotika i njihova primena

Osnivač i izdavač: Emisar d.o.o. Pohorska 30/12 11080 Novi Beograd T. 011/31 90 771 M. 069/106 74 88 www.bebinizbor.com office@bebinizbor.com Direktor: Rade Stojković Uredništvo: Rade Stojković, Danka Trifunović Redakcija: Danka Trifunović, Irena Spasović Lektor-korektor: Danka Trifunović Stručni saradnici: Mr sci med dr Zlatko Bokun-specijalista opšte hirurgije, dr Ljiljana Koljaja-specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,

6.

Značaj dodataka u ishrani u trudnoći

8.

10.

Značaj sistematskih pregleda

16.

Kopriva - zeleno blago prirode

Živka Vlajković-nutricionista, mr ph spec Danijela Pecarski-mr farmacije, Dragana Kolaković-viši fizioterapeut i fitnes instruktor, Nada Lazić-dipl. def. i viša med. sestra, doc dr sc med Nevenka Raketić-specijalista pedijatrije i imunologije, dr Danijela Todorović- pedijatar, dr Miroslava Šarac-spec. pedijatrije, prim dr Ljubica Presetnik-specijalista ginekologije i akušerstva, dr Sandra Radovićginekolog, Milanka Šetina-dipl. mol. biolog i fiziolog, M.Sc primenjene genetike, Mr ph Stanislava Lazić, Natalija Trkulja - licencirani instruktor Aviva metode, asistent dr sci Ivana Radović, Dr Vladan Šubarević , načelnik Službe za otorinolaringologiju Instituta Z.Z.M.D. dr Vukan Čupić, Novi Beograd, VMS Anđelka Kotević, šef odseka Halobeba

Virusne infekcije respiratornih puteva

15.

Vežbajte i osećajte se dobro

Saradnici i prijatelji: Halobeba, Bebac.com, Masel group, DHL, Filly farm apoteka

OKTOBAR 2015.

Umetnički direktor: Ferenc Laslofi Štampa: Bigraf d.o.o. Distribucija: Emisar d.o.o. Marketing: 011/31 90 771 office@bebinizbor.com

Redakcija ne odgovara za sadržaj i istinitost objavljenih reklamnih poruka, sponzorskih strana i marketinških nastupa naših klijenata. Za slučajne i nenamerne greške u toku štampe redakcija ne snosi odgovornost. Sve dobijene fotografije se ne vraćaju i mogu se bez nadoknade koristiti u svrhu ilustracije časopisa, a po slobodnoj proceni redakcije da se objavljuju u određenim rubrikama. Po dobijanju fotografija smatraćemo da ste dali saglasnost za njihovu objavu. Molimo roditelje da se pre slanja fotografija upoznaju sa Zakonom o javnom informisanju. www.parlament.gov.rs

Oglašavajući se u „Bebinom izboru” imate priliku da se obratite širokom krugu potencijalnih klijenata.

CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 613/614 ISSN 1820-7170 - Bebin izbor COBISS.SR-ID 146773772

Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan, a iznos je 270 RSD za svih 6 brojeva u 2015. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledeći način: Uplatilac: Ime, prezime i adresa. Svrha uplate: ptt troškovi. Primalac: Pohorska 30/12, 11070 Novi Beograd. Iznos: 270 RSD. Račun: 265 0000000 641 514-42. Kopiju uplatnice pošaljite na našu adresu: Emisar d.o.o., Pohorska 30/12, 11070 Novi Beograd. Tel/Faks: 011/31 90 771 ili E-mail: office@bebinizbor.com


POROĐAJ

Psihomotorni razvoj Nada Lazić dipl. defektolog i VMS,

Veći deo senzomotornog razvoja odvija se u drugoj polovini trudnoće

autorka priručnika za trudnice „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“ „Škola rodireljstva Nade Lazić“

N

e postoje dve identične ličnosti. Psihomotorni razvoj deteta se odvija neprekidno, prema prirodnim zakonitostima, genetski je određen, ali je istovremeno stimulisan nadražajima iz spoljašnje sredine, što znači da sve što radimo sa detetom, igračke koje koristi, kako je uređen prostor u kome boravi, utiče na njegov razvoj. Redosled pojave aktivnosti je isti kod sve dece, ali vreme njihovog javljanja nije, što zavisi od individualnih razlika, spoljašnjih stimulanasa kojima je beba izložena kao i angažovanja roditelja.

Jedanaesti mesec Sada se javlja jaka privrženost roditeljima, pa se dete nerado odvaja od njih. Razvija se osećaj naklonosti. Dete razume značenje reči i jednostavnih naloga. Uživa bacajući igračke, poseže za bačenim predmetom da bi ga ponovo bacilo. Ponavlja i usavršava radnje koje dovode do zanimljivog ili prijatnog ishoda.

Dete razume značenje reči i jednostavnih naloga

4

|

BEBIN IZBOR

Krupna motorika Kada ovlada klaćenjem u četvoronožnom položaju, počinje da puzi pokretanjem ruku i nogu unakrsno. Često se uspravlja, stoji sve sigurnije i počinje da pravi prve korake, prvo u mestu, a onda u stranu, dok se rukama pridržava. Dete se sve više usmerava ka predmetima u prostoru, zaustavlja se i seda da bi ih ispitalo, ali ne ostaje dugo na jednom mestu. Fina motorika Hvatanje sitnih predmeta je sve uspešnije, savijenim kažiprstom i palcem dete kao kleštima hvata sitne perle. Savet Detetu dajemo sitne predmete da bi uvežbavalo finu motoriku, ali uz naš nadzor, jer većina dece još uvek stavlja stvari u usta da bi ih ispitala. Igračke Plastične ili drvene perle, telefon sa brojčanikom.

Dvanaesti mesec Dete sistematski i uporno istražuje igračke i druge predmete, njihove oblike, pravce odakle dolaze, zvučne i svetlosne draži, opaža celine prostora. Sve što je novo privlači pažnju deteta i izaziva pokret. Krupna motorika Puzi brzo i vešto koristeći i ruke i noge, koordiniše pokrete u prostoru u odnosu

na predmet. Puzeći savlađuje prepreke. Sedi sa pravim leđima, jedna noga je opružena, a druga savijena ispred tela ili sa strane. Većina hoda bočno, pridržavajući se uz nameštaj. Jedan broj dece samostalno hoda sa dvanaest meseci. Fina motorika Sada dete može podjednako dobro da palcem i kažiprstom uhvati pločicu, drži je i pusti da padne u posudu. Prstima „pincentnim hvatom“ uzima mrvice, udara igračkom o igračku, „taši-taši“, stavlja prst u rupu, lista slikovnicu, drži kašiku. Savet Sada možete bez bojazni da ostavite dete da sedi. Dajte mu da samo uzima mrvice keksa, hleba, grašak i neka drži kašiku dok ga hranite. Potkolenice i stopala treba da dodiruju pod dok dete puzi. Ako dete ne hoda samostalno, nikako ga ne treba voditi ili stavljati u dubak (najveći broj dece prohoda između 14. i 16. meseca). Ako već hoda, za ulicu mu obuvajte cipele sa čvrstim lubovima i savitljivim đonovima, a u kući i dalje treba da bude boso ili samo u čarapama. Igračke Kutija slagalica, guranjem, za pritiskanje, slikovnice sa čvrstim koricama. Razvoj funkcija šake omogućava hvatanje pločica, okretanje sa guranjem i pritiskanjem.


PORODICA

Porodica u ravnoteži Kristina Brajtigam dipl. defektolog i porodični terapeut

Brojne su okolnosti koje mogu predstavljati izazov za porodicu

Psihocentar Ključ

Č

esto kada govorimo o porodici pred sobom imamo sliku njenih članova koji se vremenom menjaju, sazrevaju i vode svoje živote na način koji je njima najbliskiji i u kome se najbolje snalaze. Kao i svaki živi organizam, porodica nije statičan svet za sebe, već svet koji je u konstantnoj interakciji sa svojim okruženjem i koji kao takav biva u stalnoj potrebi da održava svojevrsnu ravnotežu. U prirodi je svake porodice da tu vrstu

balansa obezbeđuje u određenim životnim fazama, nepredviđenim situacijama i to na različite načine. Brojne su okolnosti koje mogu predstavljati izazov za porodice i dovesti ih u stanje u kom se one trude da, primenjujući svoje ustaljene strategije, izađu na kraj sa novonastalim situacijama. Pomenućemo samo neke: dolazak bebe na svet, rođenje brata ili sestre, odlazak dece od kuće, bolest ili gubitak člana porodice, preseljenje cele porodice ili jednog od njenih članova. Strategije koje primenjuje sama porodica često bivaju adekvatne, te se njeni

Ovo je posebno važno kada govorimo o najmlađim članovima porodice, odnosno o deci. Snage i potencijali koje ima porodica u velikoj meri određuju kako

koja će takođe dati doprinos celokupnom razvoju. Načini međusobnog reagovanja članova porodice zavise od toga koliko će uspeti da se prilagode jedinstvenom skupu razvojnih karakteristika svoje dece i to sa jedinim ciljem – obezbeđivanjem optimalnih uslova za njihov razvoj. Postavlja se pitanje, kako će se porodica organizovati ukoliko nastane neočekivana promena i na koji način će biti izmenjena komunikacija unutar nje. Da li će se roditelji zbližiti, okrenuti jedno drugom u cilju pronalaženja konstruktivnog rešenja ili će se, pak, udaljiti i tražiti sopstvene puteve reagovanja i izlaska iz određenog stanja?

će se ona postaviti u situacijama koje se direktno tiču dečjeg razvoja koji, po svojoj prirodi, obiluje promenama. Tu prvenstveno mislimo na mentalno i fizičko zdravlje roditelja, kao i na njihove intelektualne sposobnosti. Uverenja koja se odnose na pravilnu negu deteta i roditeljske spremnosti da o svom detetu u potpunosti brinu i štite ga su takođe veoma važna. Ukoliko su snage porodice jake, veća je verovatnoća da će se dečji razvoj odvijati adekvatno. Naravno, ne bi trebalo isključiti genetsku osnovu koju dete poseduje,

U zavisnosti o kakvim se promenama radi, u manjoj ili većoj meri, prilagođavanja porodica entitetima svoje dece su neophodna zarad adekvatnog napretka. Čest je slučaj da upravo ta prilagođavanja ili ne postoje ili ih nema dovoljno, te je porodici potrebno pružiti usmerenje i podršku. Važno je da roditelji ostanu svesni svojih uloga, i partnerske i roditeljske, te da iste ne mešaju. Roditeljska uloga se ogleda, između,ostalog, i u postizanju dogovora oko određivanja toga šta je najbolje za zdrav razvoj njihove dece.

članovi prilagođavaju promeni koja je nastala i u skladu sa novinama nastavljaju da se razvijaju. Međutim, posebno u trenucima kada promena nastane, mnoge porodice teže ka tome da se ponašaju na njima uobičajen način, iako to za njih nije korisno. Porodica želi da održi stabilnost, ali rešenja koja primenjuje ne idu u prilog tome.

Snaga porodice

BEBIN IZBOR

|

5


TRUDNOĆA

Značaj dodataka u Prim dr Ljubica Presetnik specijalista ginekologije i akušerstva

Trudnoća zahteva posebnu brigu o zdravlju, a u to se uključuje i odgovarajuća ishrana i fizička aktivnost

Poliklinika Panacea, Bojanska 5 Telefon: 011 3047 980

U

našim ambulantama se često čuje pitanje da li da se poveća količina unete hrane u toku trudnoće. To je ona stara zabluda da treba jesti “za dvoje“. To mišljenje naših baka je davno prevaziđeno i ostaje samo naučno dokazano da od drugog trimestra potrebe rastu za 300 - 400 kalorija

Dokazano je da su povećane potrebe za folnom kiselinom, kalcijumom, vitaminom D, jodom, gvožđem i nezasićenim masnim kiselinama na dan. U praksi, to su 2 parčeta hleba sa kriškom sira, ili buterom od kikirikija (ili marmeladom) i čašom mleka, ili dve kašike žitarica sa jabukom. Hranu treba ravnomerno rasporediti u toku dana, tj. 3 obroka i dve užine i da je raznovrsna, bez mnogo dodate soli i sećera. Međutim, zavisno od individualnih razlika u ishrani, konzumiranja alkohola, pušenja, a i od geografskog područja, postoje i potrebe za odgovarajućim sumplementima u ishrani.

Vitaminski dodaci tokom trudnoće Ovo je odavno predmet oprečnih rasprava u naučnim krugovima. Naravno, to se odnosi na uniformno, neselektivno davanje multivitaminskih preparata koji su u upotrebi poslednjih 30-ak godina. Uvek treba imati na umu da nijedna

6

|

BEBIN IZBOR

vitaminska dopuna , bez obzira koliko je kompletna, ne može da zameni dobru ishranu, jer je to način najdelotvornije iskoristljivosti, uz dovoljne količine vlakana i vode, koji nisu sadržani u tabletama. Međutim, naučna ispitivanja su otišla i korak dalje, a to je da se tačno mere količine pojedinih nutrijenata i vitamina u plodu, kao i nakon tog ispitivanja funkcije pojedinih organa nakon rođenja. Istraživanja su bila do 4. godine života. U poslednjih par godina je čak zabranjeno dodatno unošenje vitamina A , kao i prekomerno korišćenje vitamina C, jer

se pokazalo da u većim količinama imaju nepoželjne efekte na plod. Dokazano je da su povećane potrebe za folnom kiselinom, kalcijumom, vitaminom D, jodom, gvožđem i nezasićenim masnim kiselinama. Postavlja se pitanje da li su i ti vitamini i nutrijenti neophodni od početka trudnoće ili čak i pre kao priprema, pa i tokom dojenja. To je individualan pristup i dogovor sa ginekologom. Ono što je naučno dokazano je da su ti dodaci neophodni u povećanoj količini u toku druge polovine trudnoće i u dojenju.


TRUDNOĆA

ishrani u trudnoći Folna kiselina

Jod

Učestvuje u sintezi i deobi DNK, te se smanjuje oštećenje nervnog sistema novorođenčeta koje bi nastalo njenim deficitom, pogotovo kod žena koje su koristile kontraceptivne tablete.

Neophodan je za metabolizam i trudnice i ploda, pogotovo što od 14. nedelje počinje i funkcionisanje štitne žlezde ploda. Nedostatak joda ima negativan uticaj na psihomotorni razvoj ploda, ali utiče i na usporenje bazalnog metabolizna majke i uvodi je u blagu hipotireozu, što se povezuje i sa prekomernom gojaznošću u trudnoći.

Kalcijum Smanjuje se mogućnost oštećenja koštanog sistema trudnice, a značajan je mineral u sprečavanju povišenog krvnog pritiska u trudnoći i preeklampsije.

Vitamin D Neophodan je za dobru apsorpciju kalcijuma, a time i za pravilno formiranje skeleta ploda, tj. on je i čuvar depoa kalcijuma.

Gvožđe Ono je neophodan element za održavanje dobre krvne slike koja fiziološki pokazuje pad tokom odmicanja trudnoće i uvodi u blagu anemiju, sa svim posledicama slabe krvne slike.

Nezasićene masne kiseline - Omega 3 U poslednje vreme su u žiži interesovanja i u naučnim krugovima kao značajan faktor potpore za funkcionisanje kardiovaskularnog sistema, za smanjenje zapaljenskih procesa i potpore imunološkom sistemu. Sastoje se iz 2 duga lanca: eikosapentenoične kiseline-EPA i dokosaheksenoične kiseline –DHA. Obe rade sinhrono i pokazuju značajan uticaj na zdravlje novorođenčeta i majke. Njihovo dejstvo se može objasniti uticajem na proizvodnju supstanci sličnih hormonu koje se zovu prostaglandini. Uticaj na zdravlje ploda je u razvoju nervnog sistema, jer učestvuju u izgradnji mijelinskog omotača nerava, kao i razvoju retine oka, te poboljšavaju kognitivnu funkciju mozga i razvoj vida, jer je procentualno učešće u mozgu 97%, a 93% su u retini oka od svih masti. Učinak je vidljiv do 4. godine života (skandinavske studije). Sve se više dokazuje i poboljšanje imunološkog sistema, te je manji problem respiratornih infekcija, kao i alergijskih reakcija u ranom detinjstvu. Starije generacije pamte da su doktori deci koja su mršava i neuhranjena u ranom detinjstvu davali riblje ulje za jačanje. Kod trudnica je dokazano da Omega -3 kiseline smanjuju rizik od povišenog krvnog pritiska i preeklampsije, koja je uzrok oboljenja kako majke, tako i ploda, sa zastojem rasta kod 5 - 10% svih trudnoća. Dokazano je i da imaju preventivni učinak na prevremeni porođaj. Po studijama obavljenim u skandinavskim zemljama, vreme je prolongirano u proseku 9,3 dana. Kao treći

dobar efekat je smanjenje postporođajnih promena raspoloženja, koje je poznato kao postpartalna depresija. Postavlja se pitanje da li se Omega -3 kiseline, koje naše telo ne proizvodi, mogu uneti i na drugi način, osim u tabletama. Svakako da mogu, jer su njihov izvor ribe hladnih mora (tuna, losos, sardine...), te bi dovoljan unos tih namirnica, bar 2 puta nedeljno, zadovoljio naše potrebe. Međutim, postoji pretnja od unosa žive i drugih toksičnih materija. Opet se postavlja nerešivo pitanje: da li je neophodan unos dodataka ishrani u trud-

Kod trudnica je dokazano da Omega -3 kiseline smanjuju rizik od povišenog krvnog pritiska i preeklampsije, koja je uzrok oboljenja kako majke, tako i ploda, sa zastojem rasta kod 5 10% svih trudnoća noći ili ne. Sa dugogodišnjim iskustvom ginekologa, kao i ličnim, smatram da je u današnje vreme ekološkog, tehnološkog i životnog tempa neophodan unos suplemenata - dodataka ishrani. To važi za svako životno razdoblje, a naročito u trudnoći. Tu je važan individualan pristup, a ako hoćemo da idemo neselektivno, pogotovo za naše geografsko područje, unos Omega 3 kiselina je neophodan. Na našem tržištu postoji ograničen broj preparata prilagođenih za upotrebu u trudnoći. Moj lični odabir su, prema komponentama koje sadrže, njihovoj izbalansiranosti, a rastvoreni su u prečišćenom ribljem ulju, kao i pristupačnoj ceni - Ogestan želatinozne kapsule. Preporučujem ih mojim trudnicama od početka trudnoće (izuzetak su trudnice sa hipertireozom), pa do kraja dojenja. Ipak se treba držati novih istraživanja, uz pamćenje i starih recepata, te je zato Ogestan neprikosnoven kao dodatak ishrani u trudnoći.

BEBIN IZBOR

|

7


SAVET PEDIJATRA

Virusne infekcije Dr Ljiljana Koljaja specijalista pedijatrije Ordinacija „Dečiji lekar” Dubrovačka 6, Zemun Mobilni: 063/844-1909 Telefon: 011/2191-287

Kako se prenose virusi Preko 200 virusa je „u opticaju“. Vrlo lako se prenose - kapljično, sekretom iz nosa, usta pri kijanju, kašlju, ljubljenju, preko igračaka, sa korišćenih maramica, sa radnih površina u školama i obdaništima, preko kvaka... Dete mlađeg uzrasta može godišnje 6-8 puta da ima virusnu infekciju disajnih puteva. Virusi su najčešći izazivači upale sluznice nosa, ždrela, uha, bronhija, pluća. Tegobe koje se pri tom javljaju mogu biti vrlo blage,kratkotrajne, a nekad se javlja visoka temperatura, kašalj, loše opšte stanje.Posebno su ugrožena novorođena deca - zbog nerazvijenog imunološkog sistema i uskih disajnih puteva. Treba znati da i obična kijavica od koje boluje jedan od roditelja ili starije dete, može da izazove ozbiljan poremećaj disanja kod novorođenčeta i odojčeta, i to do te mere da je neophodno i bolničko lečenje.

Ako oboli majka koja doji, trebalo bi da koristi masku preko lica (ili maramu), odnosno da u periodima bliskosti sa detetom štiti disajne organe i da tako spreči prenošenje infekcije Pošto su novorođenčad i odojčad obavezno nosni disači, svaki otok sluznice nosa i prisustvo sekreta u nosu predstavlja ozbiljan problem. Javlja se problem sa hranjenjem, dete otežano diše kroz nos, zamara se i sve slabije uzima obroke.

8

|

BEBIN IZBOR

Sa dolaskom prvih jesenjih dana, sa početkom školske godine i boravkom u zatvorenom prostoru, povećava se broj dece obolele od virusnih infekcija Može se javiti i zagrcnjavanje, pa čak i pomodrelost kože. Zbog specifične građe nosa, uha, disajnih cevi (široke, kratke, ravne Eustahijeve tube - kanali između nosa i srednjeg uha i uske disajne cevi bronhije), svaki otok sluznice i prisustvo sekreta u tim disajnim putevima lakše i brže dovodi do pojave komplikacija upale srednjeg uha, bronhiolitisa i upale pluća, koji traju duže nego kod starije dece i odraslih.

Sprečite širenje infekcije Infekciju najčešće prenosi neko od ukućana, tako da u kući gde je beba treba da nastoje da se pre svega oni zaštite (uredna ishrana, unos svežeg voća - vitamina C, izbegavanja većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru, obavezno pranje ruku, posebno ako su u blizini osoba koje kijaju, kašlju ili imaju gušobolju). Preporuka za ovakvo ponašanje je činjenica da se


SAVET PEDIJATRA

respiratornih puteva ove infekcije prenose kapljičnim putem, ali i preko ruku, odnosno sekretom disajnih puteva koji dospeva na ruke. Posebno kod beba rođenih u ovom periodu, treba izbegavati naš običaj okupljanja radi posete majci i bebi, uz ljubljenje. Često je to sve praktično teško ostvariti zbog roditelja koji moraju da idu na posao, starijeg deteta koje pohađa vrtić ili školu. Verovatnoća da bebe ili ukućani dobiju respiratornu infekciju u sezoni prehlada je velika. Ako obole stariji brat ili sestra, posebno ako je u pitanju mlađe dete, treba se organizovati tako da drugi roditelj ili član porodice preuzme brigu o bolesnom detetu. Ako oboli majka koja doji, trebalo bi da koristi masku preko lica (ili maramu), odnosno da u periodima bliskosti sa detetom štiti disajne organe i da tako spreči prenošenje infekcije. I iznad svega, uvek

prati ruke kada prilazite bebi. Ukoliko i pored svih preduzetih mera beba dobije respiratornu infekciju, ako kašlje, otežano prima hranu ili ima povišenu telesnu temperaturu, treba odneti dete na pregled kod dečijeg lekara. Ne treba davati nikakve biljne sirupe ili kapi za nos, već prepustite lekaru da preporuči terapiju. Ono što roditelj treba da čini je čišćenje disajnih puteva - oslobađanje od sekreta (propiranje nosa fiziološkim rastvorom, usisavanje sekreta iz nosa), pažljivo hranjenje manjim i češćim obrocima, napajanje prokuvanom vodom ili blagim čajem i vlaženje vazduha prostorije u kojoj dete boravi, uz proveravanje telesne temperature. Može se na grudni koš deteta naneti i gel sa eteričnim uljem bora, jele, mirte (bez mentola i kamfora), čijim isparenjima se olakšava disanje.

Posebno ozbiljno stanje za novorođenče može biti otok disajnih cevi bronhiolitis Bronhiolitis izazivaju virusi (najčešće se potvrđuje prisustvo RSV - respiratornog sincicijalnog virusa).Obično nekoliko dana nakon pojave sekreta u nosu dete počinje da kašlje, otežano da diše. Do toga dolazi zato što i najmanji otok sužava otvor disajnih cevi, što iziskuje pojačan napor da dete udahne i izdahne vazduh, što se ispoljava ocrtavanjem međurebarnih prostora - uvlačenjem mekih tkiva grudnog koša (rebra se ocrtavaju kao prsti na šaci, uvlači se deo ispod rebara, uvlači se jamica u dnu vrata). Pojačan napor dovodi do zamora disajnih mišića, što dovodi do sve manjeg unosa kiseonika, zbog čega dete sve brže diše (broj udaha u minuti se povećava iznad 60, 70). Ovo su već znaci da je neophodna pomoć lekara koji će određenim lekovima olakšati stanje deteta. S obzirom da je u pitanju virusna infekcija, ne postoji specifičan lek, već se lekovima koji smanjuju otok sluznice

Posebno kod beba rođenih u ovom periodu, treba izbegavati naš običaj okupljanja radi posete majci i bebi, uz ljubljenje i šire disajni putevi, vlaženjem vazduha, obezbeđivanjem dovoljnog unosa tečnosti i hrane, davanjem kiseonika u nekim slučajevima, pomaže da se prebrodi najtežih 3-5 dana. Antibiotska terapija je neophodna ako se ustanovi da postoji i upala pluća. Što je dete mlađe, oboljenje se teže manifestuje, tako da je neretko potrebno i bolničko lečenje. Dakle, i kada su svi u kući zdravi, treba se štititi i iznad svega prati ruke pre i posle jela, nakog svakog brisanja nosa, kijanja, pre svakog kontakta s bebom.

BEBIN IZBOR

|

9


SAVET PEDIJATRA

Značaj sistemat Dr Danijela Todorović,

specijalista pedijatrije

Pedijatrija Todorović Prote Mateje 13, Beograd Telefon: 011/344-24-74 www.pedijatrijatodorovic.com

S

istematski pregledi se obavljaju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pedijatrijskoj ordinaciji ili domu zdravlja.U okviru sistematskih pregleda tokom prve godine života, prati se rast i razvoj deteta, daju se saveti o ishrani, dete se vakciniše prema kalendaru vakcinacije Republike Srbije, radi se skrining na malokrvnost i skrining na razvojni poremećaj kukova, tj. ultrazvučni pregled kukova. Dobijanje stručnih saveta o ishrani bebe je značajno, jer je formiranje pravilnih navika u ishrani od ranog detinjstva veoma važno za prevenciju pojave gojaznosti i drugih poremećaja u ishrani kasnije tokom života. Sistematski pregledi su najčešći tokom prvih 6 meseci života,

10

|

BEBIN IZBOR

Sistematski pregledi su preventivni pregledi zdrave dece. Pregledi su važni radi prevencije pojave bolesti, ranog otkrivanja poremećaja zdravstvenog stanja i samim tim veće uspešnosti terapije. jer u tom periodu dete prima najveći broj vakcina radi zaštite od zaraznih bolesti. Prema kalendaru vakcinacije Republike Srbije obavezna je vakcinacija protiv sledećih bolesti: tuberkuloze, hepatitisa B, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize, infekcija koje prouzrokuje hemofilus influence tip B, malih boginja, rubeole i zaušaka. Fakultativno, prema savetu lekara i izboru roditelja, dete se može vakcinisati i protiv varičele (ovčijih boginja), infekcija koje prouzrokuje streptokok pneumonije, stomačne infekcije koju izaziva rota virus, sezonski protiv gripa.Vakcine jačaju detetovu sposobnost odbrane od bolesti tako što mu pomažu da razvije antitela protiv uzročnika bolesti. Taj proces se naziva imunizacija. “Imunizacija, kao mera specifične zaštite u okviru primarne prevencije, predstavlja jedno od najvažnijih sredstava u borbi protiv oboljevanja i smrtnosti stanovništva od zaraznih bolesti, posebno u najosetljivijem, najmlađem uzrastu.

Imunizacija predstavlja jedno od najvažnijih sredstava u borbi protiv oboljevanja i smrtnosti stanovništva od zaraznih bolesti.


SAVET PEDIJATRA

tskih pregleda Predstavlja najbržu, najefikasniju i najjeftiniju meru za sprečavanje, suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti“. (Svetska zdravstvena organizacija) Ultrazvučni pregled kukova odojčadi je metoda izbora za ranu dijagnostiku razvojnog poremećaja zgloba kuka (RPK). Područje Srbije se smatra endemskim područjem za pojavu ovog poremećaja. Prvi ultrazvučni pregled kukova bebe bi trebalo uraditi između 1. i 3. meseca života.Tada će lekar (pedijatar, ortoped ili radiolog) na osnovu nalaza (kliničkog pregleda i ultrazvučnog pregleda) proceniti razvoj kukova vaše bebe.Ono što lekar posmatra na ultrazvuku jeste razvoj zglobne čašice zgloba kuka i pojava jezgra okoštavanja (osifikacije) u glavici butne kosti.Ukoliko je sve u redu, savetovaće vam da dođete na još jedan ili dva

Posle prve godine, sistematske preglede potrebno je obaviti jednom godišnje, i osim pregleda pedijatra, u zavisnosti od uzrasta, sistematski pregledi obuhvataju preglede lekara drugih specijalnosti ultrazvučna pregleda.Poslednji ultrazvučni pregled kukova je kada lekar utvrdi da je uredan razvoj zglobnih čašica i da postoji jezgro okoštavanja, što se obično dešava oko 6. meseca života. Nakon toga više nisu potrebne dalje ultrazvučne kontrole. Na prvom ultrazvučnom pregledu vas lekar može posavetovati i pokazati vežbice za bebu koje mogu da potpomognu razvoj kukova.Nošenje širokog povoja je individualno i savetuje se po potrebi u zavisnosti od ultrazvučnog nalaza. Više ultrazvučnih pregleda kukova je potrebno uraditi, jer se razvojni poremećaj kukova ponekad javlja i uočava ne na prvom, već na sledećem ultrazvučnom pregledu. U uzrastu od 6 do 9 meseci savetuje se i prvi pregled stomatologa radi praćenja nicanja zubića. Posle prve godine, sistematske preglede potrebno je obaviti jednom godišnje, i osim pregleda pedijatra, u zavisnosti od uzrasta, sistematski pregledi obuhvataju preglede lekara drugih specijalnosti (očni lekar, ORL specijalista, fizijatar, logoped, stomatolog), kao i laboratorijske analize: krvnu sliku i analizu urina. U trećoj godini

života potrebno je da dete pregleda logoped radi procene razvoja govora i eventualne potrebe za korekcijom koju treba sprovesti na vreme.Takođe, pred polazak u vrtić, potrebno je uraditi sistematski pregled koji obuhvata pregled pedijatra i laboratorijske analize: krvnu sliku i perianalni otisak. Najopširniji sistematski pregled je pred polazak deteta u osnovnu školu. Školski psiholog vrši procenu da li je dete sposobno za polazak u školu, a pregledi koji se vrše u zdravstvenoj ustanovi radi procene zdravstvenog stanja su

pregledi: ORL specijaliste, očnog lekara, fizijatra, stomatologa, logopeda i pedijatra.Rade se i laboratorijske analize: krvna slika i analiza urina.Procenjuje se rast i razvoj deteta, meri se krvni pritisak.Dete se revakciniše protiv sledećih bolesti: difterije, tetanusa, dečje paralize, malih boginja, rubeole i zaušaka.U okviru proširenog sistematskog pregleda dece svih uzrasta može se, osim pregleda pedijatra, uraditi i ultrazvučni pregled abdomena i urotrakta. Sistematski pregledi su važni radi prevencije pojave bolesti, ranog otkrivanja poremećaja zdravstvenog stanja i samim tim veće uspešnosti terapije. Briga o zdravlju dece je ulaganje u njihovu budućnost.

BEBIN IZBOR

|

11


SAVET PEDIJATRA

Sojevi probiotika Doc dr sc med Nevenka Raketić specijalista pedijatrije i imunologije

Ordinacija iz pedijatrije „Dr Raketić” - www.dr-raketic.rs Telefon: 011/3674-814

N

ajčešće prihvaćenu definiciju probiotika je dala Svetska Zdravstvena Organizacija 2001. godine, koja glasi da su probiotici živi mikroorganizmi, koji kada se unesu u ljudski organizam u dovoljnim količinama, održavaju zdravlje domaćina. Uobičajeno je da mislimo da su bakterije opasne i da izazivaju bolest, ali postoje i „dobre“ bakterije, a to su probiotici. Pored toga što se nalaze u digestivnom sistemu, mogu se naći i u određenim namirnicama (fermentisanim namirnicama kao što je jogurt) i u preparatima koji sadrže probiotike (suplementima). Povoljnu ulogu probiotika je još početkom dvadesetog veka uočio čuveni naučnik Ilaj Menjčnikov, koji je

Uobičajeno je da mislimo da su bakterije opasne i da izazivaju bolest, ali postoje i „dobre“ bakterije, a to su probiotici za to otkriće dobio Nobelovu nagradu. Interesovanje šire javnosti za probiotike je počelo devedesetih godina prošlog veka i nastavilo se do danas.

Dejstvo probiotika Još uvek se proučava tačan mehanizam dejstva probiotika i pretpostavlja se da pre svega održavaju ravnotežu u odnosu na patogene bakterije, posebno u digestivnom traktu. Pomažu i prolaz hrane kroz creva, odnosno varenje hrane. Sprečavaju povećanu propustljivost creva, što se dešava u toku dijareje i sprečavaju prilepljivanje patogenih mikroorganizama. Probiotici takođe utiču na imunitet, tako

12

|

BEBIN IZBOR

Probiotici su žive bakterije i kvasci koji spadaju u grupu normalne flore (mikrobiota) digestivnog sistema

što povećavaju aktivnost ćelija imunološkog sistema (fagocita i T pomoćničkih limfocita), kao i stvaranje određenih antitela (sekretorni IgA). Treba objasniti i šta su prebiotici. To su šećeri (oligosaharidi) koji stimulišu stvaranje i aktivnost probiotika. Prebiotici čine treću važnu komponentu majčinog mleka, pored laktoze i lipida. Zbog toga deca koja su dojena u stolici imaju veću količinu probiotika bifidobakterija i nekih antitela (sekretorni IgA). Naseljavanje dobrim bakterijama (mikrobiota) počinje još u toku razvoja fetusa u majčinom stomaku. Prirodnim porođajem dolazi do naseljavanja novih bakterija iz vaginalne flore majke, a dodatne količine probiotika i prebiotika se prenose majčinim mlekom.

Kako koristiti probiotike U svetu sada postoje brojni instituti koji se bave proučavanjem probiotika i pronalaženjem novih sojeva, a farmaceutske


SAVET PEDIJATRA

a i njihova primena STANJE

SOJ PROBIOTIKA

DEJSTVO

Akutni gastroenteritis (dijareja i povraćanje)

Lactobacillus rhamnosus GG Saccharomyces boulardi Lactobacillus reuteri

Smanjeno trajanja dijareje

Dijareja u toku antibiotske terapije

Bifidobacterium lactis Bifidobacterium longum Lactobacillus casei Lactobacillus rhamnosus GG

Smanjeno trajanja dijareje

Infantilne kolike (grčevi kod beba)

Lactobacillus reuteri

Smanjeno trajanja plača

Prevencija gastrointestinalnih I respiratornih infekcija

Lactobacillus rhamnosus GG Lactobacillus reuteri

Smanjenje učestalosti infekcija

Opstipacija

Lactobacillus casei Lactobacillus rhamnosus GG Lactobacillus reuteri

Poboljšanje i smanjenje bola

Gastroenteritis u bolničkim uslovima

Bifidobacterium lactis Streptococcus thermophilus Lactobacillus rhamnosus GG

Smanjena učestalost infekcija u bolničkim uslovima

Nekrotizirajući enterokolitis

Bifidobacterium brevis Bifidobacterium lactis Lactobacillus acidophilus Streptococcus thermophilus

Smanjenje broja epizoda pogoršanja

kuće se bave proizvodnjom sojeva probiotika. Na tržištu se reklamiraju preparati sa probioticima različitih sojeva i koncentracija. Sve to dovodi roditelje u stanje zbunjenosti - kako, kada i koje preparate treba uzimati. Logično je da nemaju svi sojevi probiotika povoljan efekat na određene bolesti. Zbog toga su eksperti iz te oblasti dali sledeće smernice o korišćenju probiotika. Pre svega probiotici treba da budu živi pre korišćenja. Soj probiotika treba da održava stabilnost u digestivnom traktu, odnosno da ne bude odmah razložen u želucu. Veoma je važan i broj probiotika da bi izazvao povoljan efekat, broj se kreće od 107 (10 miliona) do 108 (100 miliona) probiotskih

Soj probiotika treba da održava stabilnost u digestivnom traktu sojeva po gramu, a dnevna doza treba da bude 100 ili 200 mg. Što se tiče sojeva, preovladavaju dve glavne grupe i to laktobacilus i bifidobakterije. Na tabeli su prikazani preporučeni sojevi probiotika kod određenih bolesti i poremećaja i koji se mogu primeniti kod dece (Dopunjeno i prerađeno iz

C.Lifschitz. Probiotics and prebiotics: What are the benefits in childhood? The Nest. No 33/Novembar 2012, p6-7). Možemo zaključiti da brojna istraživanja ukazuju da crevna mikrobiota ima važnu ulogu u održavanju zdravlja ljudskog organizma. Dodatna primena probiotika i/ili prebiotika ima ulogu i u prevenciji bolesti, a takođe u lečenju bolesti i smanjenju simptoma. U toku su istraživanja uticaja probiotika na bolesti kože, kao što je ekcem ili na druge alegijske bolesti, održavanje ravnoteže u usnoj duplji i genitourinarnom traktu. Dalji napori naučnika će samo proširiti polje povoljnog efekta probiotika i prebiotika i njihove primene.

BioGaia ProTectis probiotici - zdrav život od prvog dana BioGaia ProTectis je jedini probiotik na našem tržištu izolovan iz majčinog mleka. Postoji u obliku kapi koje se koriste od prvog dana života i u obliku tableta za žvakanje. BioGaia kapi skraćuju trajanje plača kod beba uzrokovanog grčevima. Takođe, smanjuju moguće negativno dejstvo mlečnih formula i rizik od dobijanja uobičajenih infekcija sa simptomima kao što su visoka temperatura, crevna infekcija i obična prehlada. BioGaia probiotici su prava pomoć kod dijareje i opstipacije, a neophodni su i kada se primenjuju antibiotici. Novina na našem tržištu su BioGaia ProTectis kapi sa vitaminom D koje, pored probiotskog efekta, utiču na razvoj i izgradnju kostiju. Uz to kombinacija probiotika i vitamina D doprinosi jačanju imuniteta. BEBIN IZBOR

|

13


SAVET

Bebe zadovoljne, mame nasmejane Koži najviše prija kontakt sa prirodnim materijalima, pamukom i viskozom.

Magister pharmaciae Ana Vučković Bošković Tosama „Bela trgovina“

M

esto o kome pišemo je Bela trgovina u Makenzijevoj ulici br. 67 na Vračaru, u Beogradu. Tosama je slovenačka fabrika sanitetskog materijala, prepoznatljiva po proizvodnji higijenskih i medicinskih proizvoda koji ispunjavaju najviše standarde kvaliteta. Bela trgovina je njena specijalizovana prodavnica. Koži najviše prija kontakt sa prirodnim materijalima, pamukom i viskozom. Zato vam nudimo to.to program za mame i bebe. Program uključuje: Tetra pelene, tetra krpice, tetra rukavice za kupanje, vatu, blazinice, štapiće za uši, soft suve krpice, vlažne maramice, To.To kremu za negu, blazinice za dojenje, mrežaste gaćice, mrežaste uloške, komplet za pupak, portikle za jednokratnu upotrebu. To.To suve krpice su od 100% prirodnih viskoznih vlakana. Pokvašene običnom vodom, idealne su vlažne maramice za čišćenje kože beba u prvim mesecima života, kada je njihova koža osetljiva na hemijske supstance.

KUPON

e

oj prodavnici U specijalizovan enzijeva 67, ovina“, Ul. Mak trg ela „B A M TOSA 2422-444 ograd. Tel.: 011 Vračar, 11000 Be ajni. Akcije, čunava na blag Popust se obra sabiraju. ne i vaučeri se popusti, kuponi

|

BEBIN IZBOR

Prva igračka za vašu bebu Nattou Među mekim perivim plišanim igračkama, zvečkama i igračkama mazama, bez muke ćete pronaći prvi poklončić za vašu bebu.

Diffax program

15% Na robne mark

14

To.To tetra pelene su od 100% pamuka, koji je prijatan za kožu i pruža visok stepen upijanja. Izrađene su od dvoslojne tkanine i kod višekratnog pranja na 95°C ne menjaju svoj oblik. Ukoliko želite još nešto više, poput pelena od bambusa sa printom, na pravom ste mestu. Pelene od prirodnih tkanina su idealne za negu, ali nekada su nam neophodne i jednokratne pelenice. Tada koristimo one koje su meke i nežne kao pamuk, prijatne za bebinu guzu. Freelife - dečje pelene su nepropusne za tečnost, a istovremeno omogućavaju koži da diše. Imamo ih i u veličini za prevremeno rođene bebe.

Diffrax program cucli, duda, s-flašica, sterilizatora, pumpica za izmlazanje mleka, nezamenljivi su vam prijatelji. Beba je u prirodnom položaju prilikom

hranjenja i omogućen je bolji vizuelni kontakt mame i bebe. Dude su prelepog dizajna, a štit u obliku leptira omogućava da nosić bude slobodan. Mamama savetujemo proizvode to.to mama (uloške s mrežicom, mrežaste gaćice, mama tufere za grudi ) za negu u prvim danima nakon porođaja. Za održavanje svakodnevne intimne higijene preporučujemo Natura Femina by Ellen intimnu penu na bazi prirodnog ulja žalfije i mlečne kiseline. Intimna krema sa probioticima iz iste linije pruža vam osećaj svežine i čuva ravnotežu prirodne vaginalne mikroflore. Posetite nas i uverite se i sami u ovu priču o Tosami.


FITNES

Vežbajte i osećajte se dobro Vladimir Danilović Profesor sporta

Lični trener Boom fitness Mobilni: 065/4774-773

U

vek će najveći broj vežbača imati za primarni cilj da unapredi ili održi fizički izgled, ali je sve veći broj ljudi koji vežbaju „zato što im prija“. Usled redovne fizičke aktivnosti, njihov organizam prepoznaje da se oseća zdravo, da je raspoloženje poboljšano, da su ostale aktivnosti takođe poboljšane, da se brže i kvalitetnije oporavljaju i ne razmišljajući svesno o tome na tako širok način, oni to svedu na prijatan osećaj i potrebu za vežbanjem.

Zašto se osećamo dobro usled vežbanja? Biohemijsko objašnjenje bi to objasnilo lučenjem endorfina, hormona koji je poznat kao hormon sreće. Endorfini su hormoni, kako sama reč kaže (endrogeno), koji nastaju u samom organizmu i (morfin) koji imaju funkciju opijata. Ovi prirodni narkotici čine da se osećamo dobro i ublažavaju bol i stres, a takođe imaju i veoma pozitivan uticaj na imunološki sistem. Luče se usled fizičke aktivnosti, smeha, tokom seksa. Ono što ja kao trener ne bi trebalo da kažem je da se luče i pri konzumiranju čokolade, ali to jeste tako. Imajte u vidu da se nakon konzumiranja čokolade usled naglog povećanja šećera u krvi luče i neki drugi hormoni koji nam usporavaju metabolizam. Tokom treninga snage luči se najviše endorfina. Mozak (hipotalamus) luči ove hormone kako bi neutralisao bol koji se javlja tokom treninga, a trening snage najviše oštećuje mišićna vlakna i najviše stimuliše lučenje ovog hormona. Nemojte da vas zabrine „oštećenje“ mišićnih vlakana. Cilj treninga i jeste da napravi štetu i

Po ljudskom govoru tela lako možete zaključiti kako se ko oseća u određenom trenutku, da li je veseo ili tužan, umoran, nervozan ili razdragan.

da stimuliše organizam da popravi štetu i malo pojača iritirano svojstvo mišića kako bi ga pripremio ako takav stimulus u budućnosti ponovi. Ovo je glavni razlog zašto su sportisti mnogo otporniji na bol i stres. Loša strana ove priče je ta što su endorfini, iako prirodni, iako ih je proizveo sam organizam, i dalje narkotici koji stvaraju zavisnost. To je jedan od razloga zašto sportisti vrlo depresivno doživljavaju prestanak fizičke aktivnosti, naročito usled povreda, a rekreativcima nedostaje vežbanje.

Pokrenite se Psihološko objašnjenje se zasniva na povezanosti osećanja i gestikulacija. Po ljudskom govoru tela lako možete zaključiti kako se ko oseća u određenom trenutku. Da li je neko veseo ili tužan, umoran, nervozan ili razdragan, sve se manifestuje gestikulacijom. Pošto se ovi centri nalaze u istom delu mozga, čvrsto su povezani. Kao što osećanje utiče na gestikulaciju, isto se dešava i u obrnutom slučaju. To znači da

Tokom izvođenja fizičkih vežbi, mi se osećamo dobro, moćno, snažno. voljnim pokretima tela možete uticati na osećanje. Tokom izvođenja fizičkih vežbi, mi se osećamo dobro, moćno, snažno. Ljudi su, ne znajući ove činjenice, osmislili izreku “daj, pokreni se” za nekoga ko se oseća letargično. Organizam je razvio ove mehanizme kako bi kvalitetnije funkcionisao i usmeravao energiju. Tako, kada se osećamo loše usled neke bolesti, nas „vuče krevet“. Organizam štedi energiju i usmerava je na odbranu i oporavak i tera nas da mirujemo.

BEBIN IZBOR

|

15


ISHRANA

Kopriva - zeleno b Zdrava je, ukusna i jednostavna za pripremu, a ipak je malo koristimo u ishrani Živka Vlajković dipl. nutricionista,

DZ Zemun

M

eđu samoniklim biljem koje nalazimo u prirodi, od ranog proleća do kasne jeseni, kopriva je hrana i lek koju treba uključiti u ishranu trudnice, porodilje, odojčeta i dece svih uzrasta. Redovno jedući koprivu, trudnice će imati dobru krvnu sliku i normalan krvni pritisak. Porodiljama će pomoći da poprave lošu krvnu sliku, da imaju dobru gustinu kostiju i dosta majčinog mleka. Kad beba napuni 7 meseci, treba početi sa uvođenjem koprive u ručak, na način kao što spremate spanać ili drugo zeleno povrće i beba će takođe imati dobru krvnu sliku, redovnu probavu i biće zdrava. Izveštaji iz domova zdravlja o stanju zdravlja dece postaju sve alarmantniji. Anemično je 30% dece do 5. godine, gojaznost je sve češća, deca imaju dijagnoze koje su do skoro bile rezervisane samo za starije (povišen krvni pritisak i nivo šećera u krvi, u porastu su alergije,

razne vrste intolerancije na hranu itd.). Uzroci su poznati - loša ishrana i fizička neaktivnost. Rešenje je deci što ranije ponuditi kvalitetnu hranu (iz prirode ) spremljenu na zdraviji način. Upotreba koprive na razne načine tu može mnogo pomoći. Držite se koprive i dete će vam biti zdravo kao dren.

Kopriva - žara, Urtica dioica l. fam. urticaceae Korovska biljka cenjena kako u narodnoj tako i u naučnoj medicini. Novija istraživanja su potvrdila opravdanost vekovne upotrebe koprive, a zbog civilizacijskih problema zdravog življenja preporučuju je za upotrebu u svakodnevnoj ishrani, mada je i dalje važna u fitoterapiji. Prvi zapisi o koprivi datiraju još iz I. veka, kada se koristila kao lek protiv opšte slabosti i kao sredstvo za čišćenje organizma. U doba Grka koristila se kao sveža biljka za masažu protiv reumatskih bolova. Kako vidimo, njena lekovitost poznata je od davnina. Danas se kopriva takođe mnogo koristi u narodnoj medicini, a poznata je po tome što utiče na razmenu materija u organizmu, podstiče izlučivanje sokova za varenje, leči anemiju, infekcije urinarnog trakta, itd. U celom svetu se neprestano rade ispitivanja u kojima naučnici dokazuju hranljivu vrednost i lekovitost koprive.

Nutritivna vrednost Zbog svoje rasprostranjenosti i nutritivne vrednosti, ubraja se u najkorisnije, najzdravije i najpristupačnije samoniklo lisnato povrće. Bolji je izvor provitamina A i vitamina C od većine gajenog povrća. Po količini proteina premašuje pojedine vrste gajenog voća i povrća, dok je sadržaj ugljenih hidrata veći nego u spanaću i kupusu. Sadrži mnogo minerala, a posebno gvožđa i to onog biorazgradivog, koji organizam u potpunosti iskoristi. Sadrži i velike količine drugih minerala (Ca, K, Mg, Zn, Mn, Cu, Co), zatim vitamine (B2, nijacin, pantontensku kiselinu) i obilje flavonoida, tanina, hlorofila, fitosterola raznih

16

|

BEBIN IZBOR

organskih kiselina (mravlja, limunska) sluzi, voska i enzima koji deluju blagotvorno na ceo organizam. Tu su i lecitin, glikokin, a u znatnoj količini i celuloza i druga biljna vlakna.

Za šta je sve kopriva korisna: • Za zdrave zube i kosti, za mineralizaciju u doba rasta, trudnicama i dojiljama – svima je neophodno prisustvo kalcijuma u svakodnevnoj ishrani. • Bogatstvo magnezijumom sprečava


ISHRANA

blago prirode Bolji je izvor provitamina A i vitamina C od većine gajenog povrća. Po količini proteina premašuje pojedine vrste gajenog voća i povrća, dok je sadržaj ugljenih hidrata veći nego u spanaću i kupusu

infekcije, poboljšava cirkulaciju, probavu i rad svih mišića. •D  ovoljna količina vitamina K u svakodnevnoj ishrani trudnica i dojilja sprečava pojavu krvarenja. •S  tvaranje hemoglobina pomažu: Fe (gvožđe), Cu (bakar) i vitamin C, a Mn (mangan) pomaže aktiviranje gvožđa iz depoa, te je njena svakodnevna upotreba prava preventiva anemije za sve. •S  eme od koprive, kada se pomeša sa medom, dobar je i proveren narodni lek za lečenje anemije. • Kod majki dojilja podstiče lučenje mleka. •Z  bog prisustva biljnih vlakana i Mg (magnezijuma), reguliše redovno pražnjenje creva, što je korisno svima, a posebno u poslednjem trimestru trudnoće i nakon porođaja. Američki naučnici su objavili studiju u kojoj su potvrdili da je kopriva moćan antihistaminik, pa se preporučuje kod polenske groznice, astme i bronhitisa.

Jagnjetina sa spanaćem ili koprivom • 50 g jagnjetine (mekši deo od buta) • 150 g spanaća ili 100 g koprive • 1 kašičica maslinovog ulja • 2 kašike jogurta ili kiselog mleka Jagnjetinu kuvati u slanoj vodi dok ne omekša. Spanać ili koprivu posebno obariti i propasirati. Kuvano meso propasirati i dodati zeleniš, jednu ravnu kašičicu kukuruznog griza i prokuvati nekoliko minuta. U gotovo jelo dodati ulje i jogurt. Ovo je ručak za bebu stariju od osam meseci.

Čorba od koprive • Oko 500ml mleka • 200g mlade koprive • 2 sk pavlake • 3 kk ulja „Olivko” • 2 sk brašna (spelta) • 2 čena belog luka i so Mladu koprivu očistiti, oprati, ocediti i iseckati. Na ulju kratko propržiti brašno, pa spustiti koprive, naliti mleko, malo vode, soli po ukusu. Prokuvati 10 minuta pa dodati propasiran beli luk. Na kraju dodati i pavlaku. Služiti toplo.

Posna zelena proja Tri šolje kukuruznog brašna pomešati sa šoljom pšeničnog integralnog brašna i 100 grama mlevene koprive. Dodati kašičicu sode bikarbone, morsku so, decilitar hladno ceđenog ulja, dve šolje vode, mleka ili jogurta organik i napraviti testo. Staviti ga u običan ili pleh za mafine, posuti susamom, suncokretom ili kimom. Mogu se dodati i kockice kozijeg sira. Peći 30 minuta na 200 stepeni.

Autorka teksta, Živka Vlajković je i autorka knjige BEBI KUVAR. Knjigu možete poručiti na tel. 064/178 22 52

BEBIN IZBOR

|

17


MINI FACEBOOK

Kupujte iz fotelje

www.pokloncic.rs www.facebook.com/Pokloncic.rs

Kod nas vas čeka inspiracija za poklon Web shop www.pokloncic.rs - Bebi oprema,

pokloni, dekorativni predmeti, slike, zidni satovi, skulpture, porcelan, staklo, ramovi, lampe, svećnjaci, šolje, čaše, podmetači... uskoro i komadni nameštaj. Brendovi: Peg Perego, Avent, FreeON, Bertoni, Briht Stars, Salt&Pepper, Kaheku, Esmeyer, Kersten

Prijatelj Bebinog izbora Na ovim lokacijama možete pronaći vaš besplatan primerak časopisa Aleksandrovac • 29. Novembra 110, lokal 4 037/3556-323 Apatin • Miloša Obilića 1, 025/779-117 Aranđelovac • Kralja Petra I 25, 034/702-962 • Knjaza Miloša 144, 034/711-599 Arilje • Svetog Ahilija 45 • 031/891-954 Azanja • Milije Batinića 10, 026/301-251 Bačka Palanka • Kralja Petra I 25, 021/6040-040 Bajina Bašta • Hadži Melentija 3, 031/861-373 Batajnica • Puk. M. Pavlovića 1, 011/7870-224 • Matrozova bb, 011/8480-563 Batočina • Kralja Petra I 17, 034/684-3500 Bela Crkva • Jovana Popovića 60, 013/851-126 Beograd • Bul. M. Pupina 199, 011/2604-390 • Ive Lole Ribara 156 lok 10 • 011/2572-809 • Resavska 78a, 011/3622-055 • Bul. AVNOJ-a 133, 011/3139-066 • T.C. Banjica, Paunova 24 011/3672-295 • Tiršova 5, 011/3614-232 • Visokog Stevana 31, 011/2186-762 • Crveno Barjače 27, 011/2362-290 • Krajiška 71a, 011/3730-151

18

|

BEBIN IZBOR

• Strugarska 1a, 011/252-0047 • Milorada Draškovica 28 011/2370-073 • Jurija Gagarina bb lok. 13 011/228-0630 • Bulevara Z. Đinđića 12/ž, lokal 10 011/3115-834 Bor • Moše Pijade 31/4, 030/422-009 Brus • Kralja Petra I br.1, 037/827-019 Crvenka • Maršala Tita 118, 025/730-757 Čačak • Železnička 5, 032/341-509 • Milenka Nikšica 21, 032/375-884 • Gradsko šetalište bb, 032/225-226 Ćuprija • Karađorđeva 45, 035/570-527 • Anđe Rankovića bb Zelena Pijaca 035/474-682 • Kneza Miloša lamela B2 035/472-398 • Miodraga Novakovića 78 035/8870-760 Despotovac • Despota S. Lazarevića 59/1 035/613-607 Dobanovci • Ugrinovačka 1, 011/314-0102 Grocka • Hajduk Veljkova 2, 011/8503-238 Inđija • Vojvode Stepe 2, 022/555-030 Ivanjica • Milinka Kušića 13, 032/661-151

Jagodina • Gradska tržnica, lamela A lokal 1 035/221-905 • Karađorđeva bb, 035/882-0278 • Kneza Lazara 17, 035/228-576 • Kneginje Milice 54, 035/882-0373 • Knjeginje Milice 10, 035/8820-773 Lapovo • Njegoševa 20, lokal 2, 034/685-2950 MARKOVAC KOD SVILAJNCA • 8. oktobra bb, 026/4861-999 Milutovac (selo) • Milutovac BB, 037/721-054 Mrčajevci • Magistralni put bb, 032/801-004 Niš • Cara Dušana 31, 018/527-269 • Obrenovićeva 57, 018/241-095 • Đuke Dinića 3, 018/519-154 Nova Varoš • Svetog Save 28, 033/61-474 Obrenovac • Vojvode Mišića 130, 011/8722-958 • Vojvode Mišića 210, 011/8720-143 Paraćin • Kralja Petra I 77, 035/569-399 Požega • Dragiše Lapčević 1, 031/713-723 Priboj • Pribojske čete bb, 033/244-8300 Rača Kragujevačka • Karađorđeva 33, 034/751-111 Ruma • Veljka Dugoševića 175/2 022/470-575 • Orlovićeva 45, lok. 3, 022/470-220

Saraorci • Maršala Tita 124, 026/781-088 Senta • Poštanska 7, 024/812-077 Smederevska Palanka • Prvog srpskog ustanka 1 026/318-310 • I Srpskog stanka 99 026/316-455 • Dimitrija Tucovića bb 026/317-330 Sombor • Stepe Stepanovića 24 025/449-377 Stara Pazova • Svetosavska 23, 022/316-430 Subotica • Izvorska 28 a, 024/553-929 • Izvorska 3, 024/555-243 • Rudića 3, 024/553-136 Svilajnac • Ustanička bb, 035/323-278 • Svetog Save 75, 035/324-101 • Sinđelićeva bb, 035/323-444 Šabac • Karađorđeva 52 015/314-374 Trstenik • Živadina Apostolovića 7, lokal F 037/714-477 Velika Plana • Miloša Velikog 122b, 026/513-008 • Miloša Velikog bb, 026/512-901 • Miloša Velikog 177, 026/515-101 Vrnjačka Banja • Nemanjina 22, 036/615-366


NOVO

Sophie la girafe kozmetika za bebe Ova kozmetika primenjuje svoje znanje i iskustvo za stvaranje visokog kvaliteta, sigurne i ekološki prirodne nege kože za našu decu

S

ophie je rođena pre više od pet decenija, a po zanimanju je glodalica koja pomaže bebama da lakše prebrode izbijanje zubića. Izrađena je od prirodne gume i oslikana pomoću prehrambenih boja. Zadovoljava sve najstrože kriterijume sigurnosti. Sophie je nedavno dobila prijatelje -

koja radi s ekološkim i sigurnim proizvodima za bebe. Inspirisana poznatom glodalicom Sophie la girafe. Ova kozmetika primenjuje svoje znanje i iskustvo za stvaranje visokog kvaliteta, sigurne i ekološki prirodne nege kože za našu decu. Proizvodi Sophie la girafe Baby Cosmetics asortiman ne sadrže nijednu od sledećih supstanci: • GMO (genetički modifikovane organizme ), nano-čestice, sintetičke parfeme ili boje, životinjske komponente, lanolin, ftalate, parabene, hlor, natrijum lauril sulfat (SLS),

osnovu kojih se proizvodi identifikuju kao sigurni, prirodni i organski proizvodi za negu kože. Ecocert Natural proizvodi sadrže najmanje 5% sastojaka organskog uzgoja. Proizvodi koji nose oznaku Ecocert Organic sadrže najmanje 10% sastojaka organskog uzgoja. Organski beli čaj Beli čaj sadrži polifenole koji štite kožu od spoljašnjih iritacija, UV zraka i zagađenja. Beli čaj jača dečju kožu i održava njenu elastičnost. Organska voda lavande i ekstrakt Lavanda ima ne samo umirujuća i lekovita svojstva, nego je takođe i prirodna riznica antiseptičkih i antiupalnih svojstava. Lavanda se koristi u svim proizvodima Sophie la girafe Baby. Uljani ekstrakt organske nordijske borovnice Jedan je od najmoćnijih prirodnih antioksidanasa. Takođe, smiruje i jača bebinu osetljivu, tanku kožu. Ovaj sastojak se nalazi u Sophie la girafe Baby Kremi za lice i Sophie la girafe Baby Ulju.

svoju liniju proizvoda za negu nežne bebeće kože - Sophie la girafe Baby Cosmetics. Sada se možete pobrinuti i za osetljivu kožu svog deteta, sklonu ekcemima i alergijama na pravi, prirodan način pomoću Sophie la girafe dečjeg asortimana - sertifikovanih prirodnih i organskih proizvoda za negu kože. Brojna su dobra iskustva roditelja iz celog sveta koji su svoje probleme rešili uz pomoć Sophie. Pokušajte i vi. Paletu proizvoda osmislila je majka dvoje dece,

PORUČITE možete poruie la girafe Baby Proizvode Soph .puritybox. ww PurityBox (w -u op sh e lin on će biti dosčiti na ox.net), a uskoro la girafe. rs, office@purityb ph lodalica So ie tupna i igračka-g

natrijum lauret sulfat (SLES), MIT, triklosan, propilen glikol, benzobarbital, fenoksietanol, petrohemije. Sophie la girafe Baby Cosmetics INCI liste: sophielagirafecosmetics.com

Organska luksuzna ulja Sophie la girafe Baby koristi veliki broj organskih ulja u dečjoj nezi kože, posebno maslinovo i suncokretovo, kao i ulja jojobe i koštica kajsije. Ona pružaju kvalitetnu ishranu kože zbog masnih kiselina i vitamina.

Ekocert standard Sophie la girafe Baby proizvodi izrađeni su u skladu sa Ecocert standardom, na temelju strogih kriterijuma na

BEBIN IZBOR

|

19


Bebin izbor 43  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you