Page 1

St David’s Hall Concert Season Tymor Cyngherddau Neuadd Dewi Sant

2013-14


Welcome to St David’s Hall! Croeso i Neuadd Dewi Sant! As my journey continues in Cardiff, it’s a real pleasure to introduce the 2013-14 season, which is simply bursting with the most wonderful music and I urge you all to come and explore these remarkable scores with us. This season is particularly special because our renowned Chorus celebrates thirty glorious years of music-making. I’m delighted to be working with them twice: both opening the season with Poulenc’s Gloria and closing it in June with Brahms’s mighty German Requiem.

A minnau’n dilyn fy hynt yng Nghaerdydd, pleser o’r mwyaf ydi cyflwyno tymor 2013-14, sy’n heigio o gerddoriaeth gyda’r mwyaf bendigedig ac rwy’n pwyso arnoch chi i gyd i ddod aton ni i chwilio’r sgorau rhyfeddol hyn. Mae’r tymor yma’n arbennig yn anad unpeth am fod ein Corws o fri yn dathlu deng mlynedd ar hugain godidog o gerddora. Rwyf wrth fy modd o fod yn gweithio gyda nhw ddwywaith: yn cychwyn y tymor â Gloria Poulenc ac wedyn yn ei ddwyn i ben ym mis Mehefin â Requiem Almaenig aruthrol Brahms.

On the theme of birthdays, we’re pleased to welcome back illustrious pianist John Lill in his 70th birthday year with our esteemed Conductor Laureate Tadaaki Otaka. Other highlights include Jac van Steen with a colourful programme of Bartók and Martinu˚, and Grant Llewellyn with two celebratory concerts for Christmas and St David’s Day.

A sôn am benblwyddi, rydym yn falch o groesawu yn ei ôl y pianydd o fri John Lill ar ei ben-blwydd yn ddeg a thrigain gyda’n Harweinydd Llawryfog mawr ei barch Tadaaki Otaka. Ymhlith uchelfannau eraill mae Jac van Steen mewn rhaglen liwgar o Bartók a Martinu˚, a Grant Llewellyn mewn dau gyngerdd i ddathlu’r Nadolig a Dydd Gwˆ yl Dewi.

Join us! Thomas Søndergård, Principal Conductor

Dewch aton ni! Thomas Søndergård, Prif Arweinydd


America at the Movies America yn y Pictiwrs Wednesday / MERCHER 18.09.2013, 7.30pm Elmer Bernstein The Magnificent Seven Theme / Arwyddgan

Bernard HERRMANN Vertigo - Suite / Cyfres Miklós RÓZSA Spellbound Concerto John Williams The Raiders March DanNy Elfman Batman - Suite / Cyfres Bernard HERRMANN Taxi Driver Leonard Bernstein On the Waterfront Conductor / Arweinydd Robert Ziegler Piano Martin Roscoe Theremin Lydia Kavina The first full-length film scores were composed nearly one hundred years ago, and represent a sparkling journey of musical and creative innovations from fifties epics to sci-fi fantasies. Come and experience the Technicolor sound to match the magic of Hollywood. Agos i gan mlynedd yn ôl y cyfansoddwyd y sgorau ffilm llawn hyd cyntaf, ac maen nhw’n cynrychioli taith befriol yn torri tir newydd yn gerddorol ac yn greadigol o epigau’r pum degau i ffantasïau ffuglen wyddonol. Dewch i glywed y sain seithliw yn cydweddu â hud Hollywood.

Tickets Tocynnau £10-29


Tickets Tocynnau £10-29

Shostakovich & Poulenc with / gyda Søndergård Friday / GWENER 04.10.2013, 7.30pm Poulenc Gloria Shostakovich Symphony No 8 / Symffoni Rhif 8 Conductor / Arweinydd Thomas Søndergård Soprano Marita Sølberg BBC National Chorus of Wales / Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC Poulenc’s Gloria opens Thomas Søndergård’s new season and his first concert with the BBC National Chorus of Wales. Hear it next to the raw power of Shostakovich’s epic Eighth Symphony, inspired by the Soviet struggle during the Second World War. Gloria Poulenc sy’n cychwyn tymor newydd Thomas Søndergård a’i gyngerdd cyntaf gyda Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC. Fe’i clywch ochr yn ochr â grym cignoeth Wythfed Symffoni aruthrol Shostakovich, a ysbrydolwyd gan y frwydr Sofietaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Post-concert event with Digwyddiad wedi’r cyngerdd yng nghwmni

Thomas Søndergård

0800 052 1812

bbc.co.uk/now


Tasmin Little plays / yn chwarae Szymanowski Friday / GWENER 15.11.2013, 7.30pm Szymanowski Concert Overture / Agorawd Cyngerdd Szymanowski Violin Concerto No 2 / Concerto Ffidil Rhif 2 Brahms Symphony No 1 / Symffoni Rhif 1 Conductor / Arweinydd Olari Elts Violin / Ffidil Tasmin Little Tasmin Little, one of Britain’s leading violinists, plays Szymanowski’s richly romantic Second Violin Concerto. Brahms’s majestic First Symphony commences in a mood of high tragedy and closes in a burst of irresistible life-giving energy – it’s easy to see why his friends and contemporaries dubbed it “Beethoven’s Tenth”. Tasmin Little, un o ffidleriaid blaenllaw Prydain, yn chwarae’r Ail Concerto Ffidil. Cychwynna Symffoni Gyntaf fawreddog Brahms mewn awyrgylch trasiedi aruchel a daw i ben mewn hwrdd o egni bywiocaol diwrthdro – hawdd gweld pam roedd ei ffrindiau a’i gydoeswyr yn ei galw’n “Ddegfed Beethoven”.

Tickets Tocynnau £10-29


Tickets Tocynnau £10-29

Rachmaninov & Prokofiev Friday / GWENER 28.11.2013, 7.30pm Prokofiev Piano Concerto No 3 / Concerto Piano Rhif 3 Rachmaninov Symphony No 2 / Symffoni Rhif 2 Conductor / Arweinydd Eivind Gullberg Jensen Piano Nelson Goerner In its heart-felt lyricism and power, Rachmaninov’s Second Symphony is one of his most dearly-loved works. It shares this Russian-themed concert with the lyrical bitter-sweet romance and cosmopolitan glamour of Prokofiev’s Third Piano Concerto, played by the expressive Argentinian pianist Nelson Goerner. Daw telynegiaeth a grym Ail Symffoni Rachmaninov o eigion calon ac mae y mwyaf hoff o’i weithiau. Mae’n rhannu’r cyngerdd Rwsiaidd yma â rhamant chwerwfelys telynegol a hudolieth aml-genhedlig Trydydd Concerto Piano Prokofiev, a chwaraeir yma gan y pianydd ifanc o’r Ariannin Nelson Goerner.


Tickets Tocynnau £10-29

Christmas Celebrations Dathlu’r Nadolig Tuesday / MAWRTH 17.12.2013, 7pm Festive favourites including / Ffefrynnau Nadolig gan gynnwys:

Winter Wonderland, Jingle Bells, Rudolph the Red Nose Reindeer, White Christmas, We wish you a merry Christmas Conductor / Arweinydd Grant Llewellyn BBC National Chorus of Wales / Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC Join in the Christmas cheer with a delightful evening of seasonal orchestral treats, a sparkling selection of songs in an arrangement by Gareth Glyn, and the opportunity for an audience sing-along! The perfect Christmas gift for all the family - bring your children, grandchildren and friends and introduce them to the sound of the orchestra. A great way to start the festive season! Dewch i fod yn rhan o hwyliau’r Nadolig mewn noson o ddanteithion cerddorfaol y tymor, detholiad disglair o ganeuon mewn trefniant gan Gareth Glyn, a chyfle i’r gynulleidfa forio canu! Yr anrheg Nadolig i’r dim i’r teulu i gyd – dewch â’ch plant, eich wyrion a’ch wyresau a’ch ffrindiau a’u cyflwyno nhw i sain y gerddorfa. Ffordd dan gamp o gychwyn tymor y Nadolig!

Family Family tickets tickets Tocynnau Tocynnau teulu teulu from from // oo £12.50 £12.50

0800 052 1812

bbc.co.uk/now


Tickets Tocynnau £10-29

Fauré Requiem Friday / GWENER 24.01.2014, 7.30pm HoneGger Symphony No 3 / Symffoni Rhif 3 “Liturgique” Rachmaninov Rhapsody on a theme of Paganini / Rhapsodi ar thema gan Paganini Fauré Requiem [full orchestra version / y wedd i gerddorfa lawn] Conductor / Arweinydd Thierry Fischer Piano Yevgeny Sudbin Soprano Elin Manahan Thomas Baritone Roderick Williams BBC National Chorus of Wales / Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC Aelwyd y Waun Ddyfal The BBC National Chorus of Wales performs one of the most cherished choral masterpieces: the intimate, peaceful and loving Requiem by Fauré as we welcome Thierry Fischer back to Cardiff. And Rachmaninov’s brilliant tribute to the spirit of the demon fiddler, Paganini, promises to spring to life in the hands of acclaimed young pianist Yevgeny Sudbin. Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn perfformio un o’n hoff gampweithiau corawl: y Requiem agosatoch, tangnefeddus a chariadus gan Fauré a ninnau’n croesawu Thierry Fischer yn ei ôl i Gaerdydd. Ac mae teyrnged ddisglair Rachmaninov i ysbryd y cythraul o ffidler, Paganini, yn addo’n deg fagu bywyd o’r newydd o dan ddwylo’r pianydd ifanc mawr ei glod Yevgeny Sudbin.

0800 052 1812

bbc.co.uk/now


Mahler 9 with / gyda Søndergård Friday / GWENER 07.02.2014, 7.30pm Mahler Symphony No 9 / Symffoni Rhif 9 Conductor / Arweinydd Thomas Søndergård Thomas Søndergård conducts one of the greatest of all symphonies. It opens with the rhythm of an irregular heartbeat from within the orchestra, before embarking on a journey of super-human intensity through to its heart-rending conclusion ninety minutes later. Thomas Søndergård yn arwain un o’r symffonïau mwyaf oll. Dechreua â rhythm curiad calon afreolaidd o’r tu mewn i’r gerddorfa cyn cychwyn ar daith oruwchddynol ei dwyster drwodd i’w chanu’n iach yn galonrwygol awr a hanner yn ddiweddarach.

Post-concert event with Digwyddiad wedi’r cyngerdd yng nghwmni

Thomas Søndergård

Tickets Tocynnau £10-29


Tickets Tocynnau £10-29

St David’s Day Gala Gala Dydd Gw ˆ yl Dewi saturday / SADWRN 01.03.2014, 7pm Mathias Anniversary Dances Paul Mealor Celtic Prayers (world premiere / première byd) Medley of traditional Welsh songs / Medlai o ganeuon traddodiadol Cymru Conductor / Arweinydd Grant Llewellyn Baritone / Bariton Gary Griffiths BBC National Chorus of Wales / Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC Massed Youth Choirs / Corau Ieuenctid Yn Llu Grant Llewellyn presides over a traditional St David’s Day gala concert joined by an array of Welsh soloists and choirs. There’s a mix of traditional works by Welsh composers and a new BBC commission from Paul Mealor. Come along and join in one of the best-loved traditional gala events in Cardiff’s calendar. Grant Llewellyn sy’n llywyddu cyngerdd Dydd Gwˆyl Dewi mawreddog traddodiadol a chymanfa o unawdwyr a chorau. Mae yma gymysgedd o weithiau traddodiadol gan gyfansoddwyr Cymru a darn comisiwn newydd i’r BBC gan Paul Mealor. Dewch aton ni i fod yn rhan o un o’r hoff ddigwyddiadau mawreddog traddodiadol yng nghalendr Caerdydd.

Family Family tickets tickets Tocynnau Tocynnau teulu teulu from from // oo £12.50 £12.50


Bartók’s Concerto for Orchestra Concerto Bartók i’r Gerddorfa

Tickets Tocynnau £10-29

Friday / GWENER 21.03.2014, 7.30pm MartinU˚ Frescoes of / Ffresgos Piero della Francesca DvoR˘ák Violin Concerto / Concerto Ffidil Bartók Concerto for Orchestra / Concerto i’r Gerddorfa Conductor / Arweinydd Jac van Steen Violin / Ffidil Liza Ferschtman Two concertos in one programme as we welcome back Jac van Steen - dynamic Dutch violinist Liza Ferschtman plays Dvor˘ák’s warmly romantic Violin Concerto and the BBC National Orchestra of Wales are the soloists in Bartók’s Concerto for Orchestra: a great showpiece in which every player has to deliver playing of spectacular virtuosity. Dau concerto mewn un rhaglen a ninnau’n estyn croeso’n ôl i Jac van Steen – chwaraea’r ffidler egnïol o’r Iseldiroedd Liza Ferschtman Concerto Ffidil cynnes o ramantaidd Dvor˘ák a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ydi’r unawdwyr yn Concerto i’r Gerddorfa Bartók: darn stondin tan gamp lle mae pob chwaraewr yn gorfod canu’n bencampwriaethol i’w ryfeddu.

0800 052 1812

bbc.co.uk/now


Tickets Tocynnau £10-29

John Lill plays / yn chwarae Brahms Friday / GWENER 09.05.2014, 7.30pm Brahms Piano Concerto No 1 / Concerto Piano Rhif 1 Beethoven Symphony No 7 / Symffoni Rhif 7 Conductor / Arweinydd Tadaaki Otaka Piano John Lill Brahms’s First Piano Concerto is one of his most powerful works played here by one of Britain’s most loved pianists. And there is the life-giving celebratory energy of Beethoven’s Seventh Symphony – its ceaseless energy made Wagner famously declare it “the apotheosis of the dance”. Mae Concerto Piano Cyntaf Brahms yn un o’i weithiau mwyaf grymus a chwaraeir yma gan un o hoff bianyddion Prydain. A dyma egni dathliadol bywiocaol Seithfed Symffoni Beethoven a’i ynni di-baid a barodd i Wagner, fel sydd hysbys, ddatgan ei fod yn “apotheosis y ddawns”.

0800 052 1812

bbc.co.uk/now


NOW it’s your turn! NAWR CHI PIAU DEWIS! Friday / GWENER 23.05.2014, 7pm Conductor / Arweinydd Grant Llewellyn NOW It’s Your Turn offers the opportunity for you to suggest your favourite pieces of music and hear them live. But that’s not all... this event will create a platform for talent in Wales, showcasing the stars of the future. There will be opportunities to try out instruments, have a go at conducting and even sit amongst the players on stage. So come along for the perfect introduction to the orchestra for some, and a whole new experience for others. NAWR Chi Piau Dewis – yn cynnig y cyfle i chi awgrymu eich hoff ddarnau o gerddoriaeth a’i glywed yn fyw. Ond nid dyna’r cwbl... bydd y digwyddiad yma’n creu llwyfan i ddawn yng Nghymru, yn rhoi stondin i sêr dydd a ddaw. Bydd yna gyfleoedd i roi cynnig ar offerynnau newydd, i roi cynnig ar arwain a hyd yn oed i eistedd ymhlith y chwaraewyr ar lwyfan. Felly dewch heibio i’r cyflwyniad perffaith i’r gerddorfa i rai, a phrofiad cwbl newydd i eraill.

Family Family tickets tickets Tocynnau Tocynnau teulu teulu from from // oo £12.50 £12.50

Tickets Tocynnau

£15


Tickets Tocynnau £10-29

Brahms Requiem with / gyda Søndergård Friday / GWENER 13.06.2014, 7.30pm Haydn Symphony No 99 / Symffoni Rhif 99 Brahms Ein Deutsches Requiem Conductor / Arweinydd Thomas Søndergård Soprano Gisela Stille Baritone John Lundgren BBC National Chorus of Wales / Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC Thomas Søndergård closes the season with one of the world’s great choral works. In his lyrical and uplifting Requiem, Brahms wrote a work of hope shot through with a powerful sense of calm and serenity. Haydn was one of Brahms’s favourite composers and the freshness and vigour of his Symphony No 99 has endeared it to audiences for over two centuries. Thomas Søndergård yn dwyn y tymor i’w derfyn mewn un o weithiau corawl mawr y byd. Yn ei Requiem telynegol a dyrchafol sgrifennodd Brahms waith brith gan ymdeimlad grymus o dawelwch a thangnefedd. Roedd Haydn yn un o hoff gyfansoddwyr Brahms ac, yn sgîl ei ffresni a’i hoen, mae ei Symffoni Rhif 99 yn hoff gan gynulleidfaoedd ers dros ddwy ganrif.

Post-concert event with Digwyddiad wedi’r cyngerdd yng nghwmni

Thomas Søndergård


Save Money Arbed Arian Families

Myfyrwyr

Join us as a family to save money: 1 adult and up to 2 children £12.50; 2 adults and up to 4 children £18.

Caiff myfyrwyr a chanddyn nhw gerdyn dilys UCM, a phobol ifainc dan 18 oed godi’r tocynnau gorau sydd ar gael am ddim ond £6 yr un.

Students Students with a valid NUS card and under-18s can buy the best available tickets for just £6 each.

Save 10% and claim free programmes Book 4 concerts at the same time direct from the Orchestra to save 10% and receive free programme vouchers. Call 0800 052 1812 to book your Flexi-4 Concert Package and choose your concerts as late as 10am on the day of the concert (also available to Students and Families at the prices quoted above).

Concessions Discounts are available for disabled patrons, wheelchair users, claimants and over 65s – please ask for details when booking.

Groups Come as a group of 10 or more to claim a 15% discount.

Teuluoedd Dewch aton ni fel teulu i arbed arian: 1 oedolyn a hyd at 2 o blant £12.50; 2 oedolyn a hyd at 4 o blant £18.

Arbed 10% a chael rhaglenni am ddim O godi tocynnau i 4 cyngerdd ar yr un pryd yn uniongyrchol gan y Gerddorfa arbedwch chi 10% a chael talebau rhaglenni am ddim. Rhowch ganiad i 0800 052 1812 i godi eich Pecyn Cyngherddau Pedwar Penrhydd a dewis eich cyngherddau cyn hwyred â deg o’r gloch ar ddiwrnod y cyngerdd (hefyd ar gael i Fyfyrwyr a Theuluoedd am y prisiau uchod).

Consesiynau Mae disgowntiau ar gael i gyngherddwyr anabl, defnyddwyr cadair olwyn a phobl dros 65 oed – gofynnwch am fanylion pan fyddwch yn codi tocynnau.

Grwpiau Dewch fel grwp o 10 neu mwy i hawlio gostyngiad o 15%.

0800 052 1812 bbc.co.uk/now 029 2087 8444 stdavidshallcardiff.co.uk


2013-14 St David’s Hall season at a glance Cipolwg tymor 2013-14 Neuadd Dewi Sant WED / MER 18.09.13 7.30pm America at the Movies / America yn y Pictiwrs FRI / GWE 04.10.13

7.30pm Shostakovich & Poulenc with / gyda Søndergård

FRI / GWE 15.11.13

7.30pm Tasmin Little plays / yn chwarae Szymanowski

FRI / GWE 28.11.13

7.30pm Rachmaninov & Prokofiev

TUE / MAW 17.12.13

7pm

Christmas Celebrations / Dathlu’r Nadolig

FRI / GWE 24.01.14

7.30pm Fauré Requiem

FRI / GWE 07.02.14

7.30pm Mahler 9 with / gyda Søndergård

SAT / SAD 01.03.14

7pm

St David’s Day Gala / Gala Dydd Gw ˆ yl Dewi

FRI / GWE 21.03.14

7.30pm Bartók’s Concerto for Orchestra

FRI / GWE 09.05.14

7.30pm John Lill plays / yn chwarae Brahms

FRI / GWE 23.05.14 FRI / GWE 13.06.14

Concerto Bartók i’r Gerddorfa

7pm

NOW it’s your turn! / NAWR chi piau dewis!

7.30pm Brahms Requiem with / gyda Søndergård

Book NOW

Codwch Docynnau NAWR

Tickets are available direct from the Orchestra on 0800 052 1812 and online at bbc.co.uk/now or via the St David’s Hall Box Office on 02920 878 444 or online at stdavidshallcardiff.co.uk (concessions are available).

Mae tocynnau ar gael yn uniongyrchol gan y Gerddorfa ar 0800 052 1812 bbc.co.uk/now neu drwy Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant 02920 878 444 ac ar-lein yn stdavidshallcardiff.co.uk (mae tocynnau mantais ar gael).

Concerts at BBC Hoddinott Hall

Dewch aton ni i’n cartref ym Mae Caerdydd i dri thymor o gerddoriaeth: Americana, Cyfoes a Phrynhawniau – dim ond £8 neu £9 ydi prisiau isaf y tocynnau. Am ragor o wybodaeth neu i ofyn am eich copi o lyfryn Neuadd Hoddinott y BBC, rhowch ganiad i 0800 052 1812 neu ebostio now@bbc.co.uk.

Join us at our home in Cardiff Bay for three seasons of music: Americana, Contemporary and Afternoons – tickets are priced from just £8 or £9. For further information or to request your copy of the BBC Hoddinott Hall brochure, call 0800 052 1812 or email now@bbc.co.uk.

Cyngherddau yn Neuadd Hoddinott y BBC

St David's Hall, Cardiff | Neuadd Dewi Sant, Caerdydd (2013-14)  
St David's Hall, Cardiff | Neuadd Dewi Sant, Caerdydd (2013-14)  
Advertisement