Page 1

New for Spring Newydd i’r Gwanwyn

BBC Hoddinott Hall Neuadd Hoddinott y BBC

2014


Welcome to BBC Hoddinott Hall Croeso i Neuadd Hoddinott y BBC Welcome to the spring 2014 brochure for BBC National Orchestra & Chorus of Wales’s concerts at BBC Hoddinott Hall – full of wellknown classics, undiscovered gems and cutting edge contemporary orchestral music.

Croeso i lyfryn cyngherddau Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yng ngwanwyn 2014 yn Neuadd Hoddinott y BBC – llawn clasuron poblogaidd, gemau heb eu darganfod a cherddoriaeth gerddorfaol gyfoes sydd ar flaen y gad.

This January we celebrate the fifth birthday of our wonderful home with a special concert of timeless masterpieces. Our Contemporary series brings new works from Scandinavia and France to Cardiff audiences, and Composition: Wales champions new composers with expert advice from conductor Jac van Steen, and composers Mark Bowden and Simon Holt. We also work with Tyˆ Cerdd and the Vale of Glamorgan Festival for one-off performances.

Ym mis Ionawr eleni byddwn yn dathlu pen-blwydd yn bump oed ein cartref bendigedig â chyngerdd arbennig o gampweithiau bythol. Mae ein cyfres Cyfoes yn dod â gweithiau newydd o Lychlyn a Ffrainc i gynulleidfaoedd Caerdydd, a Cyfansoddi: Cymru yn gefn i gyfansoddwyr newydd, yn gyngor arbenigol gan yr arweinydd Jac van Steen, a’r cyfansoddwyr Mark Bowden a Simon Holt. Byddwn hefyd gweithio â Tyˆ Cerdd a Gwˆyl Bro Morgannwg mewn perfformiadau untro.

We will be welcoming local choristers to Come and Sing... with the BBC National Chorus of Wales, and of course, our ever-popular Afternoons will continue to provide the perfect antidote to the stresses of modern life.

0800 052 1812

bbc.co.uk/now

Croesawn gôr-gantorion lleol i ateb y galwad Dewch i Ganu... yng nghwmni Cor ws Cenedlaethol Cymreig y BBC, ac wrth gwrs bydd ein Prynhawniau bythol-boblogaidd yn dal i fod yr union eli at bwysau bywyd pob dydd.


Five Year Anniversary Dathliad Pumlwyddiant TUESDAY / MAWRTH 21.01.2014 7.30pm Hoddinott Badger in the Bag Mozart Exsultate Jubilate Simon Holt St. Vitus in the Kettle Hoddinott Dragon Fire Parry (orch. / trefn. Lawson) I was glad Bernstein Chichester Psalms Conductor / Arweinydd Grant Llewellyn Soprano Rosemary Joshua BBC National Chorus of Wales / Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC BBC National Orchestra and Chorus of Wales celebrate BBC Hoddinott Hall’s fifth birthday with an anniversary concert of timeless masterpieces looking back at the highlights of the last five years. The Orchestra and Chorus will be joined by conductor Grant Llewellyn alongside Cardiff-born soprano, Rosemary Joshua, who will perform Mozart’s Exsultate Jubilate. Join us for this special occasion! Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn dathlu penblwydd Neuadd Hoddinott y BBC â chyngerdd pumlwyddiant o gampweithiau bythol sy’n edrych yn ôl ar uchelfannau’r pum mlynedd a aeth heibio. Daw’r arweinydd Grant Llewellyn at y Gerddorfa a’r Corws, ochr yn ochr â’r brodor o Gaerdydd y soprano Rosemary Joshua a fydd yn perfformio Exsultate Jubilate Mozart. Dewch aton ni i’r achlysur arbennig yma!


Contemporary Cyfoes All music was new once. Join the front of the queue to find out what today’s composers are up to now in the BBC National Orchestra of Wales’s acclaimed Contemporary series. Roedd pob cerddoriaeth yn newydd ryw dro. Dewch i fod y cyntaf i wybod beth sydd gan gyfansoddwyr ar y gweill yng nghyfres Cyfoes fawr ei chlodd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

TUESDAY / MAWRTH 28.01.2014, 7.30pm POUL RUDERS Kafkapriccio PELLE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN Symphony Antiphony Conductor / Arweinydd Thomas Søndergård Music by two leading Danish composers. The many different moods and emotions of Poul Ruders have established him as one of the world’s leading composers. Kafkapriccio takes music from his opera based on Kafka’s The Trial. Pelle Gudmundsen-Holmgreen “creates a compelling strange ritualistic sound-world with music that nags at the imagination long after the performance has ended”. Cerddoriaeth gan ddau gyfansoddwr blaenllaw o Ddenmarc. Mae’r gwahaniaethau hwyliau a theimladau y mae Poul Ruders yn eu creu wedi ennill iddo’i blwy yn un o gyfansoddwyr blaenllaw’r byd. Yn Kafkapriccio cawn sgôr o’i opera, wedi’i seilio ar Y Prawf Kafka. Mae Pelle GudmundsenHolmgreen “yn creu seinfyd defodol, rhyfedd, cymhellol, â cherddoriaeth sy’n plagio’r dychymyg ymhell ar ôl diwedd y perfformiad”.


Contemporary Cyfoes TUESDAY / MAWRTH 25.02.2014, 7.30pm PIERRE BOULEZ Domaines Conductor / Arweinydd Otto Tausk Clarinet / Clarinét Robert Plane Pierre Boulez has changed the face of music. In Domaines, featuring solo clarinet, the Orchestra is treated as never before, exploded into new and striking small groups. But this is not an intimidating sound-world; Boulez’s music has a polish, beauty, elegance and sensuousness often reminiscent of Debussy and Ravel. Mae Pierre Boulez wedi newid wyneb cerddoriaeth. Yn Domaines, i’r clarinét solo, trafodir y gerddorfa fel na fu erioed o’r blaen, yn ffrwydro’n glystyrau bychain newydd a thrawiadol. Ond nid seinfyd i godi ofn mo hwn; mae i gerddoriaeth Boulez raen, harddwch, gosgeiddrwydd a synwyrusrwydd sy’n aml yn ein hatgoffa o Debussy a Ravel.

029 2063 6464

wmc.org.uk


Composition: Wales Cyfansoddi: Cymru Conductor Jac van Steen and the Orchestra’s composition team, Simon Holt and Mark Bowden, work with composers in Wales worthy of wider exposure. They will experience first-hand the process of writing for a full symphony orchestra, live in BBC Hoddinott Hall. Yr arweinydd Jac van Steen a thîm cyfansoddi’r Gerddorfa, Simon Holt a Mark Bowden, yn gweithio gyda chyfansoddwyr yng Nghymru sy’n haeddu cael eu clywed yn ehangach. O lygad y ffynnon cânt y profiad o sgrifennu i gerddorfa symffoni lawn, yn fyw yn Neuadd Hoddinott y BBC.


FREE AM DDIM

MON / LLUN 03.02.2014, 1- 4pm & 5-8pm MON / LLUN 24.03.2014, 2-5pm & 6-9pm Tues / Maw 25.03.2014, 2.30-5.30pm Open Workshops Gweithdai Agored Intensive workshops bringing to life the latest musical ideas from today’s composers. Gweithdai trylwyr sy’n rhoi einioes i’r syniadau cerddorol diweddaraf gan gyfansoddwyr heddiw.

TUESDAY / MAWRTH 25.03.2014, 7pm EVENING CONCERT Cyngerdd Gyda’r Hwyr Conductor / Arweinydd Jac van Steen Join us for an evening of premieres and conversations that have emerged from Composition: Wales. Dewch aton ni i noson o premières a sgyrsiau ddaeth i’r fei o Cyfansoddi: Cymru.

0800 052 1812

bbc.co.uk/now


029 2063 6464

wmc.org.uk


Come and Sing... Dewch i Ganu... SATURDAY / SADWRN 05.04.2014, 10.30am BRAHMS Requiem Conductor / Arweinydd Adrian Partington BBC National Chorus of Wales / Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC Join Artistic Director Adrian Partington and members of BBC National Chorus of Wales to rehearse Brahms’s Requiem as part of their 30th anniversary celebrations.The event is suitable for members of choirs, and singers who no longer sing on a regular basis. Bring your family and friends along for your evening debut. Dewch at y Cyfarwyddwr Artistig Adrian Partington ac aelodau o Gorws Cenedlaethol Cymreig y BBC i ymarfer Requiem Brahms yn rhan o ddathliadau ei ddengmlwyddiant ar hugain. Mae’r digwyddiad yn addas i aelodau o gorau, a chanwyr sydd heb fod bellach yn canu’n rheolaidd. Dewch â’ch teulu a’ch ffrindiau i weld eich début gyda’r hwyr.


Vale of Glamorgan Festival Gw ˆ yl Bro Morgannwg WEDNESDAY / MERCHER 14.05.2014, 7pm Tarik O’Regan Latent Manifest Huw Watkins Flute Concerto / Concerto i’r Ffliwt Duncan Ward Fumes Tarik O’Regan Suite from / Cyfres o ‘The Heart of Darkness’ Conductor / Arweinydd Duncan Ward Flute / Ffliwt Adam Walker Few recent operas have opened to such critical acclaim as Tarik O’Regan’s adaptation of Joseph Conrad’s The Heart of Darkness. Based on a compelling narrative, the opera’s suite charts its chilling story. It is heard in concert with O’Regan’s Latent Manifest, which was a hit at the BBC Proms in 2010. Daeth croeso’r beirniaid i ran addasiad Tarik O’Regan o The Heart of Darkness Joseph Conrad yn anad bron yr un opera ddiweddar. Mae cyfres yr opera wedi’i seilio ar hanes cymhellol ac yn olrhain ei stori iasoer. Fe’i clywir ochr yn ochr â Latent Manifest O’Regan a aeth â hi mor ysgubol yn y BBC Proms yn 2010.

0800 052 1812

bbc.co.uk/now


Tyˆ Cerdd Showcase StondinTyˆ Cerdd SATURDAY / SADWRN 07.06.2014, 7pm HODDINOTT Jack Straw - Overture / Agorawd MATHIAS Piano Concerto No 2 / Concerto Piano Rhif 2 GRACE WILLIAMS Fairest of Stars DANIEL JONES Symphony No 10 / Symffoni Rhif 10 Conductor / Arweinydd Grant Llewellyn Piano Llyˆr Williams Soprano Elin Manahan Thomas Join us to celebrate the last 60 years of Welsh music, with works by Alun Hoddinott, Grace Williams, William Mathias and Daniel Jones; using archival material held in Tyˆ Cerdd, the centre for the promotion of the music of Wales. Dewch aton ni i ddathlu’r trigain mlynedd a aeth heibio o gerddoriaeth Cymru, â gweithiau gan Alun Hoddinott, Grace Williams, William Mathias a Daniel Jones; yn defnyddio deunydd o’r archifau a ddalir yn Tyˆ Cerdd, canolfan hyrwyddo cerddoriaeth Cymru.

029 2063 6464

wmc.org.uk


Afternoons

Prynhawniau Our Afternoons feature the hottest musical talents discovered by BBC Radio 3’s New Generation Artist scheme. Take a voyage to explore rarely heard gems and forgotten favourites. All live on BBC Radio 3. Mae ein Prynhawniau yn rhoi llwyfan i’r doniau cerddorol di-guro a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd BBC Radio 3. Dewch ar daith i chwilio gemau a glywir yn anfynych a ffefrynnau a aeth dros gof. I gyd yn fyw ar BBC Radio 3.

TUESDAY / MAWRTH 29.04.2014, 2pm SMETANA The Bartered Bride - Overture Y Briodasferch a Ffeiriwyd - Agorawd TCHAIKOVSKY Rococo Variations / Amrywiadau Rococo SUK Symphony No 2 / Symffoni Rhif 2 (Asrael) Conductor / Arweinydd Christoph König Cello / Soddgrwth Leonard Elschenbroich Smetana’s vivacious overture and the grace and charm of Tchaikovsky’s Rococo Variations, played by BBC New Generation Artist Leonard Elschenbroich, are a curtain-raiser to a great Czech masterpiece: Josef Suk’s epic Asreal Symphony, charting his own inner journey from darkness to transcendent peace of mind. Agorawd fywiog Smetana a gosgeiddrwydd a swyn Amrywiadau Rococo Tchaikovsky, a chwaraeir gan un o Artistiaid y Genhedlaeth Newydd y BBC, Leonard Elschenbroich, sy’n codi’r llen ar gampwaith mawr Tsiec: Symffoni Asreal aruthrol Josef Suk, sy’n olrhain ei daith fewnol ei hun o dywyllwch i heddwch meddwl trosgynnol.


Afternoons

Prynhawniau TUESDAY / MAWRTH 03.06.2014, 2pm BARTÓK Dance Suite / Cyfres Ddawns BRUCH Double Concerto for Clarinet and Viola / Concerto Dwbl i’r Clarinét a’r Fiola TCHAIKOVSKY Symphony No 2 / Symffoni Rhif 2 Conductor / Arweinydd Thomas Søndergård Viola / Fiola Lise Berthaud Clarinet / Clarinét Robert Plane Two very different approaches to folk music in one concert: Bartók’s intense, earthy response to Hungarian folk song and Tchaikovsky’s folk-inspired Second Symphony, packed with melodies that you’ll remember for days. Warm and romantic, Bruch’s Double Concerto has all the great qualities of his First Violin Concerto, plus the wisdom of maturity. Mewn un cyngerdd cewch ddwy ymagwedd hollol wahanol tuag at ganu gwerin: ymateb dwys Bartók, ac arno flas y pridd, i ganu gwerin Hwngari, ac Ail Symffoni Tchaikovsky a ysbrydolwyd gan ganu gwerin, sy’n heigio o alawon a erys yn eich cof am ddyddiau. Yn gynnes ac yn rhamantaidd, mae i Concerto Dwbl Bruch holl rinweddau tan gamp ei Concerto Ffidil Cyntaf, ac atyn nhw daw doethineb aeddfedrwydd.

0800 052 1812

bbc.co.uk/now


Afternoons

Prynhawniau TUESDAY / MAWRTH 17.06.2014, 2pm WAGNER Tannhäuser - Overture / Agorawd MOZART Piano Concerto No 21 in C / Concerto Piano Rhif 21 yn C R.STRAUSS Aus Italien Conductor / Arweinydd Cornelius Meister Piano Zhang Zuo We round off our season with a trio of classical greats: Wagner, Mozart and Strauss. Alongside the Orchestra, and conductor Cornelius Meister, the dazzling and compelling pianist Zhang Zuo (who is also a recent addition to the BBC Radio 3 New Generation Artist scheme) will play Mozart’s Piano Concerto No 21. Caewn ben mwdwl ein tymor â thriawd o fawrion clasurol: Wagner, Mozart and Strauss. Ochr yn ochr â’r Gerddorfa a’r arweinydd Cornelius Meister, bydd y pianydd syfrdanol a chymhellol Zhang Zuo (sydd hefyd newydd ymuno â chynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd BBC Radio 3) yn chwarae Concerto Piano Rhif 21 Mozart.

029 2063 6464

wmc.org.uk


Tickets / Tocynnau Five Year Anniversary Concert / Cyngerdd y Pumlwyddiant £15 Come & Sing £5 Contemporary / Cyfoes £8-£10 Afternoons / Prynhawniau £9-£12 Tyˆ Cerdd £8 Vale of Glamorgan Festival / Gw ˆ yl Bro Morgannwg £13.50 Tickets can be booked through either the Orchestra’s Audience Line or the Wales Millennium Centre Box Office. Mae modd codi tocynnau naill ai drwy Linell Cynulleidfaoedd y Gerddorfa neu Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru.

For bookings through Wales Millennium Centre Booking online incurs a fee of £1 per ticket. Booking by phone, post or in person with a payment card incurs a fee of £1.50 per ticket. No fees apply if you book in person at the Box Office, and pay in cash or WMC gift certificates.

Codi tocynnau drwy Ganolfan Mileniwm Cymru Mae tâl o £1 y tocyn am godi tocynnau ar lein. Mae tâl o £1.50 y tocyn am godi tocynnau dros y ffôn, drwy’r post neu’n bersonol â cherdyn talu. Does dim tâl os codwch docynnau’n bersonol yn y Swyddfa Docynnau, a thalu ag arian parod neu docynnau anrheg CMC.


2014 at a glance / Cipolwg 2014 TUE / MAW 21.01.14

7.30pm

Five Year Anniversary / Dathliad Pumlwyddiant

TUE / MAW 28.01.14

7.30pm

Contemporary with / Cyfoes gyda Thomas Søndergård

MON / LLUN 03.02.14

1pm

TUE / MAW 25.02.14

7.30pm

MON / LLUN 24.03.14

2pm

Composition: Wales / Cyfansoddi: Cymru

TUE / MAW 25.03.14

7pm

Composition: Wales / Cyfansoddi: Cymru

SAT / SAD 05.04.14

Composition: Wales / Cyfansoddi: Cymru Contemporary with / Cyfoes gyda Otto Tausk

10.30am Come and Sing... / Dewch i Ganu...

TUE / MAW 29.04.14

2pm

Afternoon with / Prynhawn gyda Christoph König

WED / MER 14.05.14

7pm

Vale of Glamorgan Festival / Gw ˆ yl Bro Morgannwg

TUE / MAW 03.06.14

2pm

Afternoon with / Prynhawn gyda Thomas Søndergård

SAT / SAD 07.06.14

7pm

Tyˆ Cerdd Showcase / Stondin Tyˆ Cerdd

TUE / MAW 17.06.14

2pm

Afternoon with / Prynhawn gyda Cornelius Meister

And don’t miss us at St David’s Hall A pheidiwch â’n colli ni yn Neuadd Dewi Sant FRI / GWE 24.01.14

7.30pm

Fauré Requiem

FRI / GWE 07.02.14

7.30pm

Mahler 9 with / gyda Søndergård

SAT / SAD 01.03.14

7pm

FRI / GWE 21.03.14

7.30pm

Bartók’s Concerto for Orchestra / Concerto Bartók i’r Gerddorfa

FRI / GWE 09.05.14

7.30pm

John Lill plays / yn chwarae Brahms

FRI / GWE 23.05.14

7pm

FRI / GWE 13.06.14

7.30pm

St David’s Day Gala / Gala Dydd Gw ˆ yl Dewi

NOW it’s your turn! / NAWR chi piau dewis! Brahms Requiem with / gyda Søndergård

0800 052 1812

bbc.co.uk/now

BBC Hoddinott Hall | Neuadd Hoddinott y BBC (2014)  
BBC Hoddinott Hall | Neuadd Hoddinott y BBC (2014)  
Advertisement