BBC ALBA – Clàr Foghair – Autumn Schedule

Page 1

ALBA Clàr Foghair BBC ALBA BBC ALBA Autumn Schedule

bbc.co.uk/alba

Co-bhanntachd eadar MG ALBA agus am BBC A partnership between BBC and MG ALBA


SpeakGaelic SpeakGaelic Riochdaichte le BBC Scotland Productions Bho 18 Dàmhair, 7.30f Bidh Joy Dunlop agus Calum MacIlleathain gar toirt air slighe ionnsachaidh Gàidhlig, is iad cuideachd a’ coinneachadh ri luchd-ionnsachaidh èasgaidh, ri feadhainn a tha a’ togail a’ chànain gu tur às ùr, agus ri cuid a bha uaireigin fileanta sa chànan agus a tha a’ togail misneachd a-rithist ann a bhith ga cleachdadh. An cois prògraman SpeakGaelic, bidh iomadh diofar mheadhan ann airson cur ri slighean ionnsachaidh gach neach – bho cùrsa slàn air-loidhne gu podcastan agus goireasan taic eile, tha dòigh ann a fhreagras air gach neach-ionnsachaidh na Gàidhlig – faic speakgaelic.scot agus BBC Sounds airson tuilleadh!

SpeakGaelic Produced by BBC Scotland Productions From 18 October, 7.30pm Join Joy Dunlop and Calum MacLean as they guide us through the first steps to speaking Gaelic. Be inspired as we meet diligent learners who have embraced speaking Gaelic, from new learners to lapsed native speakers and the on-off learners who have improved their language skills over the decades. As well as BBC ALBA’s SpeakGaelic programming, supporting materials across multiple platforms …such as online courses on speakgaelic.scot, and podcasts will also be available on BBC Sounds.Mise is mo sgeòil Homegrown


Ratharsair | Raasay


Ratharsair

Raasay

Riochdaichte le Corcadal Productions 27 Dàmhair, 9f

Produced by Corcadal Productions 27 October, 9pm

Eilean cho mòr ri Manhattan ach le nas lugha na dà cheud duine a’ fuireach ann, tha an dà chuid dìleab agus dùbhlan ro eileanaich Ratharsair. Le taigh-staile ga stèidheachadh air an eilean agus gnìomhachasan an gualainn ri na gnìomhachasan traidiseanta, dè tha air fàire dha muinntir an eilein?

It may be the same size as Manhattan, but with less than 200 residents, Raasay islanders must embrace both challenge and opportunity; with a new distillery sitting alongside traditional employment, is the island better-placed to maintain a vibrant, multi-generational community?


An Cuan Sgìth Riochdaichte le Mantra TBh Bho 1 Samhain, 8.30f Tha Anne Lundon a’ gabhail cuairt bhon Pharbh gu Rubha Robhanais, air bhàrr agus fo na tuinn, ag ionnsachadh mar a bha, mar a tha agus mar a dh’fhaodadh a bhith dha na daoine a tha a’ còmhnaidh agus a’ cosnadh air cladaichean a’ Chuain Sgìth.

The Minch Produced by Mantra TBh From 1 November, 8.30pm After tackling the NC500 and the Wild Atlantic Way, Anne Lundon is now set to explore the Minch, the stretch of water linking the North West Highlands and the Hebrides. She meets the people for whom its coastal communities and waters are home, inspiration and place of work.


Sàr-Sgeòil: The Prime of Miss Jean Brodie Riochdaichte le Caledonia TV 22 Sultain, 9f

Trusadh - Afro-Gàidheil Riochdaichte le MacTV 4 Dàmhair, 9f

Tha Cathy Dhòmhnallach a’ lorg na fìrinn air cùl ficsean anns an nobhail ainmeil aig Muriel Spark, The Prime of Miss Jean Brodie.

Coinnichidh an t-seinneadair Cass Ezeji ri luchd-labhairt na Gàidhlig aig a bheil dualchas Afraganach agus Caraibeach. Faighnichidh i dè dìreach a tha e a’ ciallachadh a bhith nad phàirt den choimhearsnachd Ghàidhealach agus – airson a’ chiad turas – feuchaidh Cass air òran Gàidhlig a sheinn.

Sàr-Sgeòil: The Prime of Miss Jean Brodie

Trusadh – Afro-Gaels

Produced by Caledonia TV 22 September, 9pm

Produced by MacTV 4 October, 9pm

Cathy MacDonald discovers the fact behind the fiction of Muriel Spark’s seminal novel The Prime of Miss Jean Brodie.

In this new documentary, Gaelic speaker Cass Ezeji takes a journey to meet other Gaelic speakers of African and Caribbean heritage. She’ll examine just what it means to be part of the Gaelic community and – for the first time – Cass will be giving Gaelic singing a go.


Eilean Chanaigh: An Geamhradh

Trusadh – Sgeulachd a’ Ghille

Riochdaichte le Midas Media Bho 25 Samhain, 9f

Riochdaichte le MacTV 15 Samhain, 9f

A’ leantainn air bho phrògram samhraidh an-uiridh, tha muinntir Chanaigh air ais airson innse cò ris a tha an t-eilean coltach tron gheamhradh, agus ciamar a tha an t-àm seo den bhliadhna a’ toirt buaidh air teachd a-steach na coimhearsnachd.

Eòlach, spaideil, socair – sin coltas a’ ghille, le shlat na làimh agus foighidinn na ghnè. Tha fear dhiubh, an Uibhisteach Seumas MacLetchie, a’ cur solas air na seòid seo. Beag air bheag glacaidh e na sgeulachdan aca agus ’s dòcha gum faigh e corra chliobadh air an dubhan cuideachd!

Winter on Canna

Trusadh – The Ghillie’s Story

Produced by Midas Media From 25 November, 9pm

Produced by MacTV 15 November, 9pm

Following on from last year’s summer programme, residents of Canna help to document life on the island during a very different season, the winter. Despite bad weather, short days and few visitors, the excitement of an island wedding never fails to lift spirits.

Wise, charming and calm – that is the way of the Highland Ghillie. A charming and nostalgic tour through the Outer Hebrides’ unique freshwater angling world with Uist Ghillie Seumas MacLetchie seeking to find out more about the heritage of his own profession.


Trusadh – Beatha air an Oir Riochdaichte le MacTV 20 Sultain, 9f Nan labhradh na clachan, dè dh’innseadh iad dhuinn? ’S e sin a’ cheist a th’ air aire Evelyn Coull, is i a’ sgrùdadh nam bailtean mun cuairt oirre a bha uair làn, ach a tha an-diugh uile falamh. Dè dh’èirich dha na daoine sin, agus dè an teachdaireachd a th’ aig na tobhtaichean don ghinealach ùr?

Trusadh - Lost Villages

Mach às mo Rathad

B

Produced by MacTV 20 September, 9pm

Riochdaichte le MacTV 13 Sultain, 8.30f

P 1

If the stones could speak, what stories would they tell? That’s the question ringing in Evelyn Coull’s ears as she explores the deserted villages of Lewis and Harris’ rural landscape. Who called these places home and what lessons do they offer a new generation?

’S ann aig Màiri a tha sgilean dràibhidh am pailt, ach a-nise tha i ag amas air dùbhlan nas motha, is i air tòir cead-draibhidh airson motar-baidhsagal, làraidh agus bus, sin uile is i na màthair son a’ chiad uair. Chan eil stad a’ tighinn air an tè seo.

H M M t


Slighean Tràilleachd Riochdaichte le CPB Films & MacTV Bho 2 Dàmhair, 10.30f Eadar an 7mh ‘s an 20mh linn, chaidh eadar 25 is 40 millean neach an dèanamh nan tràillean. Ciamar a ghabhadh 40 millean neach a chur am brùid thar 13 linn? Ciamar a b’ urrainn gabhail ri bhith a’ dèanamh daoine nam bathar, a bh’ air an reic ‘s an ceannach, air an toirt seachad no air am fàgail mar dhìleab coltach ri maoin is stòras àbhaisteach?

Born to Drive

Slavery Routes

Produced by MacTV 13 September, 8.30pm

Produced by CPB Films & MacTV From 2 October, 10.30pm

Horsepower on 4 legs or 4 wheels has always been one of Màiri Ross’ passions. Ever one to embrace a new challenge, Màiri is now after motorcycle, lorry and bus licenses - all that as well as being a new mum to John Norman!

Between the 7th and 20th centuries, some 25 to 40 million people were reduced to slavery. This persistent and widespread enslavement process is exceptional for the sheer geographic scale involved, and for the ideological, legal and religious practices which served to justify it.  This series asks how it was possible to enslave almost 40 million people over nearly 13 centuries?


A’ bualadh nam basan Beat the drum


Julie Fowlis | Ceòl aig Baile


TRNSMT Riochdaichte le BBC Scotland Productions Beò 10 & 11 Sultain, 9f Highlights 18 & 25 Sultain, 9f Bidh Fiona NicChoinnich a’ toirt thugainn ceòl beò bho TRNSMT thairis air dà oidhche aig an fhèis chiùil, le taghadh cheòladairean sònraichte agus na criomagan as fheàrr ann am prògraman thar na seachdainean às dèidh làimh.

TRNSMT Produced by BBC Scotland Productions Live 10 & 11 September, 9pm Highlights 18 & 25 September, 9pm Fiona MacKenzie introduces live coverage from TRNSMT across two nights featuring select performers, with highlights on subsequent weekends.


BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year – Semi Final Riochdaichte le BBC Scotland Productions 3 Dàmhair, 7.05f Bhuannaich a sgil air a’ phiàna duais neach-ciùil traidiseanta na bliadhna do Mhìcheil Biggins an-uiridh. A-nise, tha sàr luchd-ciùil òga eile a’ tòiseachadh gus farpais airson duais cliùiteach na bliadhna-sa.

BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year – Semi Final Produced by BBC Scotland Productions 3 October, 7.05pm Pianist Michael Biggins was named BBC Radio Scotland Young Traditional Musician in 2021. Now the competition for places in this year’s coveted final begins.


Transatlantic Sessions: Dlùth an Dàimh

Alleluia

Riochdaichte le Beezr Studios Bho 3 Samhain, 10.30f

Riochdaichte le BBC Scotland Bho 21 Samhain, 7.30f

Tha an t-seinneadair Julie Fowlis air a bhith a’ rùrach tro thasglann Transatlantic Sessions gus taghadh a thoirt thugainn bho na seiseanan iongantach seo a thug ri chèile sàr luchd-ciùil à Alba, Èirinn agus Aimeireaga.

Bidh Iain MacFhionghain a’ toir sailm agus sgeulachdan pearsa shònraichte sspioradail seo.

Transatlantic Sessions: Dlùth an Dàimh

Alleluia

Produced by Beezr Studios From 3 November, 10.30pm

Produced by BBC Scotland Pro From 21 November, 7.30pm

Musician Julie Fowlis has fond memories of being part of the cast of the Transatlantic Sessions, the ultimate jam sessions bringing together stars of country, folk and traditional genres in Scotland, Ireland and America. In this series she brings us her pick of the best from the archive.

Iain MacKinnon presents a mix in this program of spiritual cele


Mòd 2021 Productions

Riochdaichte le BBC Scotland Productions 11, 12, 15 Dàmhair, 9f | 13, 14 Dàmhair, 7.30f | 14, 15 Dàmhair 2f

rt thugainn measgachadh de laoidhean, anta mu chreideamh anns a’ phrògram

Far am bi am Mòd, ’s ann a bhios BBC ALBA. Beò à Inbhir Nis a’ toirt sùil air na bhios a’ dol ann, le cothrom às ùr airson a bhith cruinn còmhla, airson càirdeas is ceòl.

Mòd 2021

oductions

Produced by BBC Scotland Productions 11, 12, 15 October, 9pm | 13, 14 October, 7.30pm | 14, 15 October, 2pm

of hymns, psalms and personal faith stories ebration.

The Royal National Mod is back and this year Inverness is playing host. Cathy MacDonald will be bringing us live performances and recorded highlights from the week’s events.


Julie Fowlis | Ceòl aig Baile

Julie

Riochdaichte le Beezr Studios Bho 23 Sultain, 9f

Produ From

Bidh Julie Fowlis aig ceann an t-sreath a tha a’ toirt coimhearsnachd ceòl traidiseanta na h-Alba còmhla ann an ceithir diofar àitichean le cultar ciùil sònraichte fa leth – Inbhir Nis, an t-Eilean Sgitheanach, Muideart agus Glaschu. Tha fàilte ga chur air air ceòladairean obrachadh còmhla air ceòl a tha a’ gabhail a-staigh gach gnè bho ceòl dannsaidh gu Tom Waits.

Julie F locatio Musici everyt


e Fowlis | Ceòl aig Baile

uced by Beezr Studios 23 September, 9pm

Fowlis hosts the series which brings the traditional music community together in four ons with their own distinct musical culture - Inverness, Skye, Moidart and Glasgow. ians with roots in those areas are invited to collaborate on music which encompasses thing from Strathspeys and reels to Tom Waits.


Ga measadh is ga dìon Embracing our environment


Dàna | Scotland’s Wild Side


Dàna | Scotland’s Wild Side Riochdaichte le Solus Productions Bho 22 Sultain, 10.30f Do dhuine nach eil idir sona ach nuair a tha e crochaichte air ròp ri aghaidh creag, a’ strì tro bhoglach is ceò gus na seallaidhean aig bàrr na beinne a’ chosnadh, dè a b’ fheàrr na cuairt dàna tron dùthaich; tha Coinneach MacFhraing a’ toirt fiathachadh dhuinne thighinn na chois is e a’ sreap ‘Stoirm’ ann an Gleann Nibheis, a’ ruith druim Sulabhein agus a’ cur seachad oidhche ann am meadhan Loch Laomainn, dìreach mar thoiseach tòiseachaidh!

Dàna | Scotland’s Wild Side Produced by Solus Productions From 22 September, 10.30pm For Coinneach Rankin ‘a good time’ involves dangling from a rock face, trudging through bog, mist and midgies to attain a summit and never choosing the obvious mode of transport to get from A to B. He’s bringing some of his most daring adventures from Scotland’s great outdoors to BBC ALBA. Beginning in Glen Nevis, he takes on the classic climb ‘Storm’, runs Suilven’s knife-edge ridge and spends a night in the middle of Loch Lomond!


Gàrraidhean Mòra na h-Alba Riochdaichte le Caledonia TV Bho 23 Sultain, 8.30f Tha an gàirneilear sgileil Murchadh Dòmhnallach air ais airson cuairt eile a ghabhail tro chuid de na gàrraidhean as eireachdaile ann an Alba, a’ rùrach tro sràidean lusan le mòr-chraobhan air gach taobh gu creagadain sìthmhor.

Gàrraidhean Mòra na h-Alba (Scotlands Gardens) Produced by Caledonia TV From 23 September, 8.30pm Murdo MacDonald continues his tour of some of the most beautiful and inspirational public gardens in Scotland, exploring a breath-taking range of landscapes from dizzying avenues of Giant Redwoods to contemplative Zen rockeries.


Mach à Seo

Mach à Seo

Riochdaichte le Caledonia TV Bho 4 Samhain, 10f

Produced by Caledonia TV From 4 November, 10pm

Cò tha feumach air fiathachadh dà thuras a bhith a’ faighinn ‘mach à seo’ sna làithean-sa? Tha Ramsay MacMhathain air ais is e gar stiùireadh tron bheartas a tha air ar stairsnich, le blasad tarraingeach den iomadh àite agus cur-seachad iongantach a gheibhear ann an Alba.

Who needs need a second invitation to ‘get out of here’ t days? Ramsay McMahon is back with his guide to Scotlan great escapes – giving us a tantalising taste of the many amazing places and activities right on our doorstep.


these nd’s

Mac ’S Uaine

MacSween Goes Green

Riochdaichte le MacTV 2 Samhain, 9f

Produced by MacTV 2 November, 9pm

Fhad ‘s a tha ceannardan cumhachdach an t-saoghail a’ cruinneachadh ann an Glaschu airson co-labhairt na gnàth-shìde, tha croitear à Nis a’ ceasnachadh gu dè as urrainn dha-san a dhèanamh? Tha Dòmhnall MacSuain a’ togai air bhon lot gus faicinn dè a tha feadhainn eile ann an eileanan na dùthcha a’ dèanamh.

As the COP26 climate change conference convenes in Glasgow, crofter Donald ‘Sweeny’ MacSween from BBC ALBA’s An Lot asks what he can do in practical terms to make a difference. He visits various ‘green initiatives’ in the islands as he considers what addressing climate change would mean for him personally, financially and culturally.


An Gabh An Saoghal Fhuarachadh? Riochdaichte le MacTV is air fhaighinn bho PBS 4 Samhain, 10.30f Tha sùil an-dràsta air dè nì luchd-poilitigs mu bhlàthachadh na cruinne, ach tha aona nì cinnteach - chan e obair aona neach a bhios ann. Anns a’ phrògram seo, chì sinn cuid de na rudan air a bheil luchd-saidheans ag obrachadh mar dhòigh air a’ chùis a leasachadh.

Can we cool the planet? Produced by MacTV and acquired from PBS 4 November, 10.30pm As politicians get to grips with agreeing targets and policies to address the climate situation, what can science offer by way of practical solutions?Sealgairean Mara

Genius Sea Hunters

Seòid a’ Chi

Riochdaichte le MacTV is air fhaighinn bho ZED 25 Samhain, 10.30f

Produced by MacTV and acquired from ZED 25 November, 10.30pm

Riochdaichte le Mo Bho 23 Sultain, 10

Feumaidh na beathaichean a tha beò aig muir a bhith a’ sealg cho math ri nàbaidhean air tìr. Tha luchd-saidheans is eòlaichean beag air bheag a’ tuigsinn cho innleachdail agus gleusta ’s a tha na beathaichean seo, agus mar a dh’obraicheas feadhainn den aona ghnè còmhla gus an ceann-uidhe a ruighinn. Bheir an t-sreath seo na seallaidhean iongantach seo thugainn.

We are only on the fringes of understanding how marine mammals hunt. How do animals of the same species come up with such astoundingly unique methods to find and kill their prey? From the humpback whale in Alaska’s Glacier Bay trapping a school of sardines to the Patagonian orcas landing on the beach to catch sea lion cubs, this series brings us previously unseen perspectives of the genius behind these great deep-sea hunters.

Plèanaichean, trèa uile, ach aig àm nu na balaich air goire seo bheir iad air cu Wagyu, Borscht, Sh


idsin

The Kitchen Coves

oja TV 0f

Produced by Moja TV From 23 September, 10pm

anaichean, carbadan; is tric a chleachd na Seòid iad uair nach eil e air a bhith cho furasta siubhal, tha eas eile a chur gu feum - biadh! Anns an t-sreath uairt blasta sinn, bho shear gu siar, deas gu tuath. hawrma agus tòrr a bharrachd...!

Our ‘kitchen coves’ are no strangers to planes, trains and little yellow automobiles on their travels, but now they’ve discovered a new mode of transport; food! When you can’t actually visit a country you can still enjoy their cuisine and the ‘coves’ are ready to take us to all points of the compass, from their very own kitchen.Eòrpa: An Deasbad Riochdaichte le BBC Scotland Productions 28 Dàmhair, 9f Le sùilean an t-saoghail a’ tionndadh gu Glaschu agus cruinneachadh mòr COP26, tha Eòrpa a’ rannsachadh dè an teachdaireachd a th’ aig daoine airson nan ceannardan agus ciamar a tha sinn dol a ruighinn nan cinn-ùidhe.

Eòrpa: An Deasbad Produced by BBC Scotland Productions 28 October, 9pm Eòrpa returns with an extended edition as the United Nations COP26 climate change conference convenes in Glasgow. The team will be speaking to ordinary people, to find out what issues are on their mind regarding the environment, and how progress can begin to be made.

Eòrpa Riochdaichte le BBC Scotland Productions 11 Samhain, 8.30f Aithriseachd gheur air cuid de na sgeulachdan as cudromaiche san dÙthaich-sa, agus air feadh na Roinn Eòrpa.

Eòrpa Produced by BBC Scotland Productions 11 November, 8.30pm Current affairs programme reporting on political, social and cultural issues across Europe.


Golf: Mun Cuairt Alba

Golf: Mun Cuairt Alba

Riochdaichte le Midas Media Bho 5 Dàmhair, 8.30f

Produced by Midas Media From 5 October, 8.30pm

Le barrachd na 550 cùrsaichean Golf, chan eil ceist ann gu bheil dlùth cheangal eadar an geama agus Alba. Anns an t-sreath seo, tadhlaidh sinn air cuid de na seudan dìomhair a tha mun cuairt na dùthcha agus a tha a’ fosgladh an dòrais dhan gheama. Cluinnidh sinn bho chluicheadairean sean is òg, fireann is boireann, cluicheadairean dall agus ciorramach, agus bhuapa-san a nì beò-shlàinte a-mach às a' geama, a thuilleadh air beagan chomhairle bho na proifeasantaich.

With over 550 golf courses Golf and Scotland are inextricably linked. This series explores some of the well-known courses as well as some of the hidden gems and opens the door to golf. We hear from golfers young and old, male and female, blind golfers and disabled golfers, and from those who make their living working in golf, plus we capture a few tips from the professionals along the way.


Farpaisean Chon-Chaorach Riochdaichte le Beezr Studios Bho 19 Dàmhair, 9f Bheir Catrìona Nic a’ Phì agus Dòmhnall MacSuain thugainn susbaint bho fharpais eadar-nàiseanta sa Chuimrigh. Bidh iad cuideachd a’ rùrach tron tasglann, agus bidh an t-sàr-eòlaiche Iain Dòmhnallach a’ leigeil leinn eòlas a chur air mar a tha e fhèin a’ toirt air adhart chuileanan gu bhith a’ trusadh chaorach.

Farpaisean Chon-Chaorach (Sheepdog Trials) Produced by Beezr Studios From 19 October, 9pm Catriona MacPhee and Donald ‘Sweeny’ MacSween bring us highlights from the 2021 International Supreme Championship in Wales. They also dig deep into the show archive and resident commentator Ian MacDonald introduces his young pup to sheep and shares some of his top training tips.


Sùilean Ùra, Sealladh Farsaing Generation Next


Uaine | CBBC ALBA


Pompon Am Mathan Beag (CBeebies ALBA) Riochdaichte le Obh Obh Productions Bho 20 Sultain, 5.40f Tha Pompon na mhathan càirdeil, beòthail agus miadhail air mì-mhodh, ach ’s ann aige tha liut sònraichte aige nìthean mìorbhaileach a dhèanamh à nì àbhaisteach. Na chois anns an dealbh-beò ùr seo air Cbeebies bidh a phàrantan foighdneach agus a dhlùth charaid, Rita.

Pompon Little Bear (CBeebies ALBA)

Produced by Obh Obh Productions From 20 September, 5.40pm Pompon is a mischievous, cheerful, and playful little bear cub with a special talent for making the ordinary extraordinary. Joining the fun and games in this wonderful new CBeebies ALBA animation are his very patient mum and dad and his best friend Rita.


Alba Eagalach (CBBC ALBA) Riochdaichte le BBC Scotland Productions Bho 14 Sultain, 6.45f Bidh dòrlach phreasantairean treun a’ siubhal a dh’iomadh àite a tha aithnichte airson an cuid eachdraidh inntinneach, eagalach agus annasach is iad an tòir, le sùil agus teanga geur, àite as eagalaiche ann an Alba.

Alba Eagalach (CBBC ALBA) Produced by BBC Scotland Productions From 14 September, 6.45pm A team of plucky presenters travel to places infamous for their perplexing pasts, horrifying hauntings and odd occurrences in a tongue-in-cheek search for Scotland’s scariest spot.


Na Dàna-thursan aig Tintin (CBBC ALBA)

The Adventures of Tintin (CBBC ALBA)

Riochdaichte le Obh Obh Productions Bho 21 Sultain, 6f

Produced by Obh Obh Productions From 21 September, 6pm

Chithear an taisgealach treun Tintin, a chù dìleas, Snowy, a charaid greannach Caiptean Haddock agus na lorg-phoilis Thompson is Thompson anns an t-sreath aithnichte seo air CBBC ALBA.

Intrepid reporter Tintin is joined by faithful dog Snowy, irascible side-kick Captain Haddock, and bungling detectives Thomson and Thompson in this classic animated series for CBBC ALBA.

Uaine (CBBC

Riochdaichte le BB Bho 12 Dàmhair, 6

Ge bith dè an dìlea COP26 ann an Gla àicheadh gur ann a e buaidh. Bidh an t sgrùdadh an dearb


C ALBA)

Uaine (CBBC ALBA)

BC Scotland Productions 6.50f

Produced by BBC Scotland Productions From 12 October, 6.50pm

ab a thig à cruinneachadh mòr na h-àrainneachd aschu san t-Samhain, chan eil duine a’ dol às air an fheadhainn as òige as motha air an toir t-sreath sònraichte seo airson CBBC ALBA a’ bh bhuaidh a tha seo.

No matter the outcome of COP26 in Glasgow this year, there’s no denying that it’s the youngest in the population that will feel its impact. This special series for CBBC ALBA explores these issues.Spòrs | Sport: Women’s Sport 360 Riochdaichte le Nemeton Gach Diardaoin, 8f air ùrlaran didseatach BBC ALBA Bidh Women’s Sport 360 a’ toirt nan leasachaidhean agus naidheachdan as ùire ann an saoghal spòrs nam ban do na h-ùrlaran didseatach aig BBC ALBA, agus a’ toirt thugainn agallamhan agus sgeulachdan bho chuid de na pearsachan as ainmeile ann an spòrs nam ban.

Women’s Sport 360 Produced by Nemeton Every Thursday, 8pm on BBC ALBA’s digital platforms Women’s Sport 360 brings the latest developments and news in the world of women’s sport to BBC ALBA’s digital platforms, offering interviews and features from some of the biggest names in women’s sport.


Cuairt Deireannach Cupa na Camanachd Camanachd Cup Final Camanachd Cup Final Ceann Loch Seile v Lobhat

Camanachd Cup Final Kinlochshiel v Lovat

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 18 Sultain, 2f

Produced by Nemeton TV | Live, 18 September, 2pm

Cuairtean Dearbhaidh Cupa Cruinne nam Ban FIFA FIFA Women’s World Cup Qualifiers An Ungair v Alba

Scotland v Hungary

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 17 Sultain, 6.50f

Produced by Nemeton TV | Live, 17 September, 6.50pm

Alba v Eileanan Fàrach

Scotland v Faroe Islands

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 21 Sultain, 7.25f

Produced by Nemeton TV | Live, 21 September, 7.25pm

Alba v An Ungair

Scotland v Hungary

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 22 Dàmhair, 7.25f

Produced by Nemeton TV | Live, 22 October, 7.25pm

Alba v Ùgràin

Scotland v Ukraine

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 26 Samhain, 7.25f

Produced by Nemeton TV | Live, 26 November, 7.25pm

Alba v An Spàinn

Scotland v Spain

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 30 Samhain, TBCf

Produced by Nemeton TV | Live, 30 November, TBCpm


Prìomh Lìog nam Ban Albannach Scottish Women’s Premier League Celtic v Glasgow City

Celtic v Glasgow City

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 12 Sultain, 4f

Produced by Nemeton TV | Live, 12 September, 4pm

Hibernian v Rangers

Hibernian v Rangers

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 3 Dàmhair, 4f

Produced by Nemeton TV | Live, 3 October, 4pm

Glasgow City v Rangers

Glasgow City v Rangers

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 17 Dàmhair, 4f

Produced by Nemeton TV | Live, 17 October, 4pm

Celtic v Rangers

Celtic v Rangers

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 7 Samhain, 4f

Produced by Nemeton TV | Live, 7 November, 4pm

Cuairtean Dearbhaidh Cupa Cruinne Rugbaidh nam Ban Women’s Rugby World Cup Qualifiers Alba v An Eadailt

Scotland v Italy

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 13 Sultain, 2f

Produced by Nemeton TV | Live, 13 September, 2pm

An Spainn v Alba

Spain v Scotland

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 19 Sultain, 4.55f

Produced by Nemeton TV | Live, 19 September, 4.55pm

Glasgow City v Rangers

Glasgow City v Rangers

Riochdaichte le Nemeton TV | Beò, 25 Sultain, 4.55f

Produced by Nemeton TV | Live, 25 September, 4.55pm


Clàr Foghar BBC ALBA Programme

Date & Time

TRNSMT TRNSMT

Live 10 & 11 September, 9pm Highlights 18 & 25 September, 9pm

Mach às mo Rathad Born to Drive

13 September, 8.30pm

Alba Eagalach (CBBC ALBA) Alba Eagalach (CBBC ALBA)

From 14 September, 6.45pm

Pompon Am Mathan Beag (CBeebies ALBA) Pompon Little Bear (CBeebies ALBA)

From 20 September, 5.40pm

Trusadh – Beatha air an Oir Trusadh - Lost Villages

20 September, 9pm

Na Dàna-thursan aig Tintin (CBBC ALBA) The Adventures of Tintin (CBBC ALBA)

From 21 September, 6pm

Sàr-Sgeòil: The Prime of Miss Jean Brodie Sàr-Sgeòil: The Prime of Miss Jean Brodie

22 September, 9pm

Dàna | Scotland’s Wild Side Dàna | Scotland’s Wild Side

From 22 September, 10.30pm

Gàrraidhean Mòra na h-Alba Gàrraidhean Mòra na h-Alba

From 23 September, 8.30pm

Julie Fowlis | Ceòl aig Baile

From 23 September, 9pm

Seòid a’ Chidsin The Kitchen Coves

From 23 September, 10pm

Slighean Tràilleachd Slavery Routes

From 2 October, 10.30pm

BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year – Semi Final BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year – Semi Final

3 October, 7.05pm

Trusadh - Afro-Gàidheil Trusadh – Afro-Gaels

4 October, 9pm

Golf: Mun Cuairt Alba Golf: Mun Cuairt Alba

From 5 October, 8.30pm

Mòd 2021 | Mòd 2021

11, 12, 15 October, 9pm, 13, 14 October, 7.30pm & 14, 15 October, 2pm

Chithear BBC ALBA aig | Watch BBC ALBA at: • Sky 117 (Alba / Scotland) • Sky 169 (An c


BBC ALBA Autumn Schedule Programme

Date & Time

Uaine (CBBC ALBA) Uaine (CBBC ALBA)

From 12 October, 6.50pm

SpeakGaelic SpeakGaelic

From 18 October, 7.30pm

Farpaisean Chon-Chaorach Farpaisean Chon-Chaorach (Sheepdog Trials)

From 19 October, 9pm

Ratharsair Raasay

27 October, 9pm

Eòrpa: An Deasbad Eòrpa: An Deasbad

28 October, 9pm

An Cuan Sgìth The Minch

From 1 November, 8.30pm

Mac ’S Uaine MacSween Goes Green

2 November, 9pm

Transatlantic Sessions: Dlùth an Dàimh Transatlantic Sessions: Dlùth an Dàimh

From 3 November, 10.30pm

Mach à Seo Mach à Seo

From 4 November, 10pm

An Gabh An Saoghal Fhuarachadh? Can we cool the planet?

4 November, 10.30pm

Eòrpa Eòrpa

11 November, 8.30pm

Trusadh – Sgeulachd a’ Ghille Trusadh – The Ghillie’s Story

15 November, 9pm

Alleluia Alleluia

From 21 November, 7.30pm

Eilean Chanaigh: An Geamhradh Winter on Canna

From 25 November, 9pm

Sealgairean Mara Genius Sea Hunters

25 November, 10.30pm

Womens Sport 360

Every Thursday, 8pm on BBC ALBA’s digital platforms

còrr den RA / Rest of UK) • Freeview 7 (Alba / Scotland) • Freesat 109 • Virgin Media 161


bbc.co.uk/alba

Co-bhanntachd eadar MG ALBA agus am BBC A partnership between BBC and MG ALBA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.