Page 1


IN

TE

R NAT I O

NAL

2 4 8 12 16 18

 Esit yspaikat / Venues  Come closer  Rabih Mroué  Philipp Gehmacher  H Y PE  Milja A ho, A nna-Mar i Kar vonen, A nna Mustonen & Emmi Venna 20  Noora Dadu 22  Toisissa Tiloissa / Other Spaces 24  New Solidar ities 27  Suomi — Sosiaalisten suhteiden kehit ysmaa / Finland — developing countr y of social relations 37  Mad House Think Thank 38  Bojana Kunst — Lecture 39  Festival talk 40  Car naval 42  BC & Cirko: Crossings 4 4  Cirko — W hat the Cirk? 48  L ove me in November Club 54  Projektit ja verkostot / Projects and net works 57  MOR E is MOR E 58  Manifesto for the Gy necene / Gy neseenin manifesti 65  FATHER F UCK ER: The Inside Stor y of L iv and Claudia Versace´s L ove A DV EN T UR ES 69  Giovanna Esposito Yussif: Off the gr id or in search of the (lost) social liaison Ruby van der Wek ken: From power to solidar it y Otso Kantokor pi: Sitovasta silloittavaan 82  Festivaalitiimi, tuk ijat ja kumppanit / Festival team, suppor ters and par tners 83  L iput / Tickets 84  A ikataulu / Schedule PRINT K-Print, 2016 | EDITORIAL TEAM Katja Tolonen, Satu Herrala DESIGN GRMMXI | TRANSLATIONS Simo Vassinen, Baltic Circle


4

“ The probability of is very s mall. The lure of We send Tänä vuonna festivaali rakentaa suhteita. Liittymällä yhteen haluamme vähentää toivottomuutta näinä pimeinä aikoina. Suhteiden lisäksi festivaaliohjelmassa tarkastellaan sitä, miten yhteiskunnalliset olosuhteet ja poliittiset päätökset vaikuttavat yksittäisen ihmisen tai yhteisön elämään – tai kokonaisen susilauman elämään. Esitys on sosiaalinen tapahtuma, eräänlainen sosiaalinen koe. Se on jaettu tila, jossa käydään monitasoista neuvottelua. Miten tämä hetkellinen yhteisö voisi antaa tilaa jokaisen erityisyydelle? Miten kunnioittaa eroavaisuuksia ja olla samalla avoin yllättäville kumppanuuksille? Tänä vuonna festivaalin ohjelmisto on rakennettu kollektiivisesti. Suomi — sosiaalisten suhteiden kehitysmaa -ohjelmakokonaisuus on muotoutunut avoimen haun kautta neljän kuraattorin työryhmässä. Alexandra Pirici ja Raluca Voinea ovat kuratoineet kaksipäiväisen taiteellis-diskursiivisen ohjelman New Solidarities. Se kutsuu yhteen toimijoita feminismistä keinoälyyn paikantamaan eri kamppailujen risteyskohtia ja etsimään yhdessä mahdollisia strategioita rakentaa toisenlaista

tulevaisuutta kuin se epätoivoinen kehä, jota kierrämme. Love me in November on Baltic Circlen sekä Cirko — Uuden sirkuksen keskuksen What the Cirk? -festivaalin yhteinen klubi, joka tarjoaa festivaaliyleisöille jaetun kokoontumispaikan ja timanttisten dj:iden vaaliman tanssilattian.

Meillä on Cirkon lisäksi kaksi uutta yhteistyökumppania, Kanneltalo ja Sinne-galleria, joiden kanssa toteutamme kansainväliset esitysvierailumme. Rabih Mrouén ja Philipp Gehmacherin monikerrokselliset teokset riisuvat aseista kauneudellaan ja herkkyydellään. Esitämme ylpeinä ja ilolla myös paikallisten taiteilijoiden uudet teokset, joiden tekijöinä ovat Noora Dadu, Sara Melleri ja HYPE-kollektiivi, Toisissa Tiloissa sekä työryhmä Milja Aho, Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen ja Emmi Venna. Taiteella ja toivolla on yhteistä se, että molemmat saavat voimansa epätietoisuudesta. Ne kutsuvat tekemään ja toimimaan ilman selkeää päämäärää tai päätepistettä. Molemmat vaativat avoimuutta ja uskallusta käydä tuntematonta kohti. Tervetuloa festivaalille, kurottamaan toistemme yönpimeään avaruuteen! Satu Herrala Taiteellinen johtaja Helsingissä 24.8.2016


separate worlds meeting it is im mense. starships. We fall in love. " strategies for a different future than the one we are desperately spiraling into. Love me in —Jeanette Winterson

5

This year’s festival programme is building alliances. That is our way to resist hopelessness in these dark times. The programme is also looking into how the societal conditions and political decisions affect the lives of individuals or communities — or even a pack of wolves. Performance is a social experiment. It is a shared space where complex negotiations take place. How to imagine this temporary community as a place that leaves space for individual specificities? How to respect differences and yet stay open to unexpected liaisons? The festival programme has been woven together collectively. The framework of Finland – developing country of social relations has been constructed via open call by a working group of four curators. Alexandra Pirici and Raluca Voinea have curated a two-day artisticdiscursive programme New Solidarities that invites allies from feminism to artificial intelligence to map intersections between struggles and to explore possible

The other new collaborators this year are Kanneltalo and Gallery Sinne. They host our international guest performances by Rabih Mroué and Philipp Gehmacher, multilayered works that disarm with beauty and tenderness. We also take pride and pleasure in presenting new productions by local artists: Noora Dadu, Sara Melleri and HYPE collective, Other Spaces and the working group Milja Aho, Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen and Emmi Venna. Art and hope have something in common – they are both powered by uncertainty. They invite us to act without a clear aim or endpoint. They both demand openness and courage to go towards the yet undiscovered. Welcome to the festival, to reach into the pitch-dark outer space of each other! Satu Herrala Artistic director Helsinki, August 24th, 2016

References: Chantal Mouffe: Agonistics: Thinking the World Politically; Rebecca Solnit: Hope in the Dark, Untold Histories, Wild Possibilities

November, a joint club by Baltic Circle and the What the Cirk? Festival of Cirko — Center for New Circus, invites festivalgoers to meet, discuss and share the dance f loor nurtured by diamond-like djs.


8

8

8

8

8

8

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

Riding on a Cloud on puhuttelevan kaunis esi­ tys, jossa poliittinen historia, henkilö­k ohtaiset muistot, fakta ja fiktio kietoutuvat yhteen. Esitys haastaa katsojan kysy­ mään, mistä elämäntarina muo­ dostuu ja mitä pidämme totena.

8

(LIB/DEU)

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

Libanonilaisohjaaja R a b i h M r o u é tuo lavalle veljensä Y a s s e r M r o u é n . Yasser haavoittui Libanonin sisällis­ sodassa tarkka-ampujan luodista ja menetti kykynsä ymmärtää yhteyksiä asioiden ja niitä esit­ tävien kuvien välillä. Miten hah­ mottaa todellisuutta, kun mieli ei kykene käsittämään repre­ sentaatiota? Lääkärin neuvosta Yasser alkoi kuvata videoita ja jäsentää kokemustaan maail­ masta niiden avulla.

Lebanese director R a b i h M r o u é invites his brother, Y a s s e r M r o u é , on stage. As a young man in the Lebanese Civil War, Yasser suffered a head injury which made it impossible for him to connect photographic images with their real-life counterparts. How do you make sense of the world when the mind can no longer understand representation? Advised by a physician, Yasser began to shoot videos as a way to make sense of his existence.

Riding on a Cloud is a moving and accomplished piece of theatre where polit­ ical history, personal memo­ ries, fact and fiction inter­ twine. The work challenges the spectator to ask what a life story is composed of, and what we hold as true.


Photo: M a t h i l d e

Delahaye

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

Rabih Mroué on Berliinissä asuva teatteriohjaaja, näytte­ lijä, kuvataiteilija ja näytelmä­ kirjailija. Hän kirjoittaa T h e D r a m a R e v i e w -lehteen ja on yksi Beirut Art Center -yhdistyksen perustajajäsenistä. Hänen teoksensa hälventävät teatterin ja v isuaalisen taiteen rajoja – ne tarttuvat Lähi-idän poliittiseen tilanteeseen ja yhdistävät usein arjen tapahtu­ mia sekä fiktiivistä kerrontaa. Mroué on yksi merkittävim­ mistä libanonilaisista nyky­ taiteilijoista. Hänen teoksiaan on nähty teattereissa, festivaa­ leilla, museoissa ja biennaa­ leissa ympäri maailman. Hänen työnsä T h e P i x e l a t e d R e v o l u t i o n (2012) esi­ tettiin dOCUMENTA (13) -nykytaidenäyttelyssä.

Rabih Mroué is a theatre director, actor, visual artist and playwright, based in Berlin. He is also a contributing editor of T h e D r a m a R e v i e w , as well as a co-founder of the Beirut Art Center Association. His works blur boundaries between theatre and visual arts – they deal with the political situation in the Middle East and frequently combine everyday real material with self-created fictive narration. Mroué is among the most important Lebanese contemporary artists. His works have been presented at theatres, festivals, museums and biennales around the world. His video installation and lecture performance The Pixelated R e v o l u t i o n (2012) was displayed at dOCUMENTA (13).


Rabih

Mroué

(LIB/DEU)

Riding

on

a

Cloud

TI TUE 15.11. 19:00 KE WED 16.11. 18:00

Esitys on osa doublebilllippupakettia Cirkon Sivuhenkilöt-esityksen kanssa (s. 44) The performance is part of the doublebill package with Cirko´s Bit players (p. 44) Hinta Price

(sis. toimitusmaksut) (inc. fees) Kesto Duration ~ 65min Kieli Language Arabia, tekstitys englanniksi. Arabic with English subtitles. Written and directed by Rabih Mroué

Kanneltalo Klaneettitie 5

In collaboration with Sarmad Louis Performance Yasser Mroué Assistant Petra Serhal

Huom! Liput Ticketmasterista.

10

10

10

10

10

10

10

Note! Tickets via Ticketmaster.

English translation Ziad Nawfal Supported by Fonds Podiumkunsten Prins Claus Fonds Hivos & Stichting DOEN (The Netherlands)

Presented in collaboration with Kanneltalo.


Footnotes of an Unwritten Text About War, Body and Theatre – S cre e ning a nd ta lk with R a bih Mrou é

Wo rk sh op w i t h Ra bi h Mr o u é Baltic Circle, Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki and LUST invite theatre and performance professionals and students to take part in a workshop with Rabih Mroué. He will share his working practices that fluc­ tuate between fact and fiction, personal and political, presence and absence.

S AT 29 .10 . 10 :0 0

Rabih Mroué will show his video piece F o o t n o t e s o f an Unwritten Text About War, Body and T h e a t r e in which he directs a critical gaze on images of war and carefully decon­ structs them. The piece reveals different strategies that Mroué has developed throughout the years working on the traces of war in his home country Lebanon. After the screening Mroué will talk about his artistic practice and welcomes the audience to a dialogue.

SA T 29 .1 0. 16:0 0 Theatre Academy, Auditorium 1, Haapaniemenkatu 6

Theatre Academy Haapaniemenkatu 6 Duration 2 h Language English

11

11

11

11

11

Sign up by October 21st: info@balticcircle.fi

11

Language English

In collaboration with Theatre Academy of the University of the Arts in Helsinki and Lust rf.

1

Duration 3 h


EXHIBITION+PE PHILIPP GEHMACHER my shapes, your words, their grey

(AUT)

12

Photo: Dieter Hartwig

”Mitä on harmaa elämä?” on yksi kysymyksistä, joita Philipp Gehmacher nostaa esiin hienovaraisessa teoksessaan my shapes, your words, their grey, joka liikkuu kuvataiteiden, esityksen ja luennon välillä. Harmaa ei ole Gehmacherille epäväri: se hyväksyy kaikki värit. Harmaa on lähes utooppinen olomuoto, neutraaliuden ulottumattomissa, kaukana paatoksesta. Harmaa avautuu esitykseksi valkoisen kuution ja mustan laatikon tuolla puolen. Muoto, teksti, liike ja Gérald Kurdianin Näyttelyn avajaiset / Exhibition opening hienotunteinen äänimaailma tulevat yhteen äärimmäisen voimakkaana välitilana. TI / TUE 15.11. 17:00 Gehmacherin teos my shapes, your words, their grey koostuu Sinne-galleriaan tehdystä Näyttely / Exhibition näyttelystä ja esityksistä sekä teokseen liittyvästä KE / WED 16.11. 14:00—18:00 työpajasta. TO / THU 17.11. 14:00—18:00 PE / FRI 18.11. 11:00—18:00 LA / SAT 19.11. 11:00—15:30

Näyttelyyn on ilmainen sisäänpääsy. / The exhibition is free of charge.


ERFORMANCE GEHMACHER´S WORK

MY SHAPES, YOUR WORDS, THEIR GREY CONSISTS OF AN

RELATED THE

EXHIBITION

TO

AND

WORK.

Kesto / Duration ~ 50 min

WORKSHOP

Kieli / Language Englanti / English

A

Sinne, Iso Roobertinkatu 16

ALSO

Esitysliput / Tickets for the performance 15 € / 12 € / 10 €

IS

Lauantain esityksen jälkeen keskustelutilaisuus. / On Saturday, discussion and drinks after the performance. Mukana / with: Philipp Gehmacher, Gérald Kurdian, Satu Herrala (Baltic Circle) & Markus Åström (Sinne).

THERE

PE / FRI 18.11. 19:30 LA / SAT 19.11. 17:00

GALLERY.

Esitykset / Performances

SINNE

Exhibition, concept and performance Philipp Gehmacher Sound Gérald Kurdian Production Stephanie Leonhardt Produced by Mumbling Fish Co-produced by Tanzquartier Wien Supported by Kulturabteilung der Stadt Wien, Bundeskanzleramt Österreich, INTPA, Austrian Embassy Helsinki Presented in collaboration with Sinne / Pro Artibus.

AT

13

PERFORMANCES

“What is grey life?” is one of the questions addressed by Philipp Gehmacher in his delicate work my shapes, your words, their grey, which oscillates between pictorial arts, performance and lecture. For Gehmacher grey is not a non-colour. Grey accepts all colours. Grey is an almost utopian state, way beyond neutrality and far removed from pathos. Grey unfolds into a place of presentation beyond the white cube and the black box. Form, text, movement and the subtle use of Gérald Kurdian’s sound landscape result in an extremely effectual state of limbo.


W

O

R

K

PHILIPP GEHMACHER Materiality, Objects and the Moving Body

(AUT)

14

In this encounter with the artist and choreographer Philipp Gehmacher, notions of materiality will be reflected upon in relation to the body, movement and physicality. Gehmacher’s current works will be a starting point to the investigation of the relationship between the subject of the performer, materials, objects, and their inherent autonomy. Last but not least, concerns of performance taking place in galleries or theatres will be addressed and explored. The course is aimed for professionals and students from the fields of contemporary art, dance and performance. Organised in cooperation with Zodiak — Center for New Dance.

Cancellations must be communicated no later than seven days before the course begins to the address inari.pesonen@zodiak.fi. For more information about the course: zodiak.fi/philipp-gehmacher or inari.pesonen@zodiak.fi.

WED–THU 16.–17.11. 10:00–14:00

Sinne, Iso Roobertinkatu 16 Duration 2 sessions / 8 hours Participation fee 65 € Enrolment by 1.11. Sign up for the course: zodiak.fi/philipp-gehmacher


H

O

P

Photo: Markus Gradwohl

S

15 Philipp Gehmacher asuu Wienissä ja työskentelee kansainvälisesti. Hän on koreografi ja tanssija, minkä lisäksi hän opiskelee Wienissä University of Applied Arts -yliopistossa veistos- ja tilataidetta. Hänen eleisiin, tilaan ja kosketukseen liittyviä teoksiaan on nähty lukuisilla festivaaleilla ja teattereissa ympäri maailmaa. Gehmacher on työskennellyt eri taidemuotojen välillä, tärkeimpänä yhteistyökumppaninaan koreografi Meg Stuart. Hän on kuratoinut walk+talk -luentoesityssarjaa vuodesta 2008. Tällä hetkellä hän keskittyy työssään esineisiin ja veistoksiin. Gehmacherille on myönnetty arvostettu Jerwood Choreography Award -palkinto sekä Itävallan valtion tanssin edistämispalkinto.

Philipp Gehmacher lives in Vienna and works internationally. He is a choreographer, dancer and student at the University of Applied Arts Vienna in the Sculpture and Space programme whose works on gesture, space and touch have featured in numerous festivals and venues around the world. He has collaborated across art forms, most importantly with the choreographer Meg Stuart. Gehmacher initiated the lecture performance series walk+talk and is currently focusing on objects and sculpture. He received the renowned Jerwood Choreography Award and the Austrian Advancement Award for Dance from the Federal Chancellery of Austria.


16 HYPE (FIN): FATHER FUCKER

Ensi-ilta

Premiere

Sara Mellerin ohjaama FATHER FUCKER on HYPE-kollektiivin yhteisteos, joka yhdistelee musiikkia, kuvataidetta, teatteria ja lavarunoutta. Se kertoo kahdesta teiniikäisestä tytöstä, jotka käsittelevät isänsä orastavaa kuolemaa pakenemalla mielikuvitusleikkeihin, joiden päähenkilöitä ovat huippumallit Liv ja Claudia Versace. Tapahtumat sijoittuvat tyttöjen kuolevan isän ruumiin sisään. Esitys ammentaa Sara Mellerin nuoruuden fiktiivisistä lehtikirjoituksista.

FATHER FUCKER is a piece by Sara Melleri and the HYPE collective, combining music, visual arts, theatre and stage poetry. It tells the story of two teenage girls, who cope with the emerging passing of their father by escaping to imaginary worlds of play where the lead characters are supermodels Liv and Claudia Versace. The events are staged inside the dying body of the girls’ father. The performance is based on the fictional magazines Sara Melleri wrote in her youth.


17 HYPE on monipuolisen taiteilijajoukon vuonna 2016 perustama kollektiivi. Corinna Helenelund on kuvanveistäjä, joka tykkää luolista ja vaahtokarkeista ja saa parhaat vinkkinsä jumalatar-oraakkelikorteilta. Jaakko Pallasvuo on netissä lojuva taiteilija ja kuvataiteilija ja mediakuvataiteilija ja videomediakuvataiteilija ja keramiikkavideomediakuvataiteilija ja esityskeramiikkavideomediakuvataiteilija. Johannes Ekholm on levoton sielu, joka virtaa elimettömässä dadbodissa. Julia Jäntti on huonon maun saastainen ikoni, jo vuodesta 1993. Jussi Österman on Helsingissä asuva äänisuunnittelija ja teknosetä. Linda Fredriksson on saksofonia soittava öljypainin maailmanmestari. Markku Haussila on Tampereella syntynyt tähti ja Jumalan lahja. Sara Melleri saattaa näyttää vain tavalliselta lehmitytöltä mutta näkee silti kuolleita. Minttu Vesala, stylisti jo ennen Kristusta. HYPE is a collective formed in 2016 by a versatile group of artists. Corinna Helenelund is a sculptor that likes caves and marshmallows and gets her best guidance from a deck of goddess oracle cards. Jaakko Pallasvuo is an artist and visual artist and media artist and visual media artist and ceramics media visual artist and performance ceramics video media visual artist lounging somewhere online. Johannes Ekholm is a restless soul flowing by in a dad bod without organs. Julia Jäntti is a filthy icon of bad taste, since 1993. Jussi Österman is a sound designer and techno tycoon living in Helsinki. Linda Fredriksson is a sax-playing, oil-wrestling champion of the world. Markku Haussila is a star born in Tampere and a gift from God. Sara Melleri may look like an average cowgirl, but she can still see dead people. Minttu Vesala, a stylist B.C.

TI / TUE 15.11. 21:00 (ensi-ilta / premiere) KE / WED 16.11. 20:00 TO / THU 17.11. 20:00 Solmu, Cirko — Uuden sirkuksen keskus / Cirko — Center for New Circus, Kaasutehtaankatu 1 15 € / 12 € / 10 € Kesto / Duration: ~ 2 h Kieli / Language: Englanti / English In collaboration with Cirko — Center for New Circus Direction: Sara Melleri Text: Sara Melleri and the working group Dramaturgy: Johannes Ekholm Performance: Markku Haussila & Sara Melleri Saxophone and composition: Linda Fredriksson Sound design and composition: Jussi Österman Lighting design: Julia Jäntti Set design: Corinna Helenelund Costume design: Minttu Vesala Video design and dramaturgical support: Jaakko Pallasvuo Supported by: Kone Foundation, Finnish Cultural Foundation, Jenny and Antti Wihuri Foundation Production: HYPE Co-production: Baltic Circle Thanks to: Eskus — Performance Center, Kutomo


,

, ja tanssivat ja puhuvat nimeämättömän teoksensa Bragen juhlasalissa. TO / THU 17.11. 14:00 PE / FRI 18.11. 18:00 SU / SUN 20.11. 15:00

Brage, Kasarmikatu 28 15 € / 12 € / 10 €

Photo: Jaakko Pietiläinen

Lähdemme liikkeelle ja kävelemme, kunnes tuntuu siltä, että täytyy pysähtyä. Olemme eri puolilla tilaa. Siirrämme painon oikealle jalalle, ja vasemmalle. Oikealle, vasemmalle, oikealle, vasemmalle. Tämä liike tarttuu vähitellen meistä jokaiseen. Osa liikkuu jo nyt, toiset huomaavat vasta myöhemmin liikkuvansa. Esityksen puhe luo ainutkertaisen tanssin siitä, mitä on ja mitä voisi olla. Se ottaa uupumuksen, ei-tietämisen ja tekemättä jättämisen osaksi itseään. Jokainen tilassa tapahtuva liike ja valinta tulevat osaksi koreografiaa; tämän esityksen katsominen on tanssi itsessään. “Teos koostuu ikään kuin mielen sisäisistä monologeista, joissa ei tapahdu erityistä henkilöitymistä, ei hahmotu muotoa, eikä tarinaa. Esitystapahtumassa luodaan sen sijaan kiehtovasti puhutun sanallisen ilmaisun kokonaisvaltaista yhteyttä materiaalisen, aistimellisen, ruumiillisen, mielen ja ajattelun yhteiseen syvänteeseen.” –Mia Hannula, Turun Sanomat 30.4.2016

18


,

, and dance and speak their untitled piece in the Brage Hall. We start moving and walk until it feels like we must stop. We are scattered around the space. We place the weight on the right foot, then on the left. Right, left, right, left. Gradually this movement starts to affect us all. Some are already moving, others will only later notice that they are moving. The speaking in the performance creates a unique dance about what is and what could be. It embraces fatigue, not-knowing and not-doing as parts of itself. Each movement and choice in the space become part of the choreography; watching this performance is a dance in itself. “The work is composed of so-called inner monologues of the mind, that have no specific personification, nor shape, nor storyline. Instead, the performance creates a fascinating, spoken, verbal connection to the shared sensorial, corporeal, mental, material and conceptual abyss.” –Mia Hannula, Turun Sanomat 30.4.2016 Duration ~ 60 min Kieli / Language Suomi, englanninkieliset käännökset / Finnish, with English translations Choreography and performance Milja Aho, Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen, Emmi Venna Co-production Baltic Circle, Ehkä-production Supported by Alfred Kordelin Foundation, Kone Foundation, Château de Monthelon (residency) Milja Aho, Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen ja Emmi Venna ovat helsinkiläisiä taiteilijoita, jotka työskentelevät tilan, dramaturgian ja koreografian parissa. Tätä esitystä on tehty kirjastossa, kotona, kulttuurikeskuksessa, metsässä, kappelissa, tanssisalissa ja kivilinnassa Ranskan maaseudulla. Esitys sai ensi-iltansa nykytaidetila Kutomolla Turussa 28.4.2016.

Milja Aho, Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen and Emmi Venna are Helsinki-based artists who work with space, dramaturgy and choreography. This piece has been created in a library, at home, at a cultural centre, in a forest, in a chapel, at a dance studio and in a stone castle in the French countryside. The premiere took place at Kutomo, contemporary art space in Turku on 28 April 2016.

19


ph o t o MI T R O HÄR KÖ N E N

2

0


N O O R A D A D U (born 1981) is a freelance actor, director and playwright from Helsinki. She is a member of Teatteri Takomo and the political collective at Ryhmäteatteri. Her work as a playwright and director, alone and together with longtime collaborator Joanna Haartti, has dealt with e.g. disagreement and love both in individual lives and in a wider political context.

TO / THU 17.11. 17:00 LA / SAT 19.11. 14:00

D N O ire O R cti Sp A on J A ac D A an AK e DU d sc K O des Li ri i J A gh g P pt t n I N I in ET w -M g Co ri I LÄ ti A T de B A -p ng s IN T I ig L T ro d E n IC u Su S N c AL K O pp C I tio O N E or RC n te Pr L F d E OU w es , it e N D by KI h nt AS AT Ki ed as i M I O n A m N a co TH Th ll EA ea ab TR tr or E e. at io n

NOORA DADU (FIN) FAIL VIRHEELLINEN ESI T YS A FL AWED PERFORMANCE K I AS MA -T E AT T E RI / K I AS MA T H E AT R E Mannerheiminaukio 2 15 € / 12 € / 10 €

K IE L I / L A N G UAG E Suomi ja englanti Finnish and English

K ES TO / D U R AT IO N Ilmoitetaan myöhemmin festivaalin kotisivuilla. To be announced later on the festival website.

ENSI-ILTA Tein keväällä 2015 Teatteri Takomoon esityksen nimeltä Minun ­Palestiinani, jossa ratkaisin Palestiinan ja Israelin välisen konfliktin. Onnistuinko? Sain palkintoja. Miehitys, saarto ja väkivalta jatkuvat edelleen. Esityksestä seurasi omassa elämässäni se mitä oletinkin – halu vetäytyä. Olen lopettanut some-aktivismin ja sen sijaan skrollannut viikkoja, tuntikausia talojen myynti-ilmoituksia etsiskellen siirtola­puutarhamökkiä, jonne voisin paeta. ­ FAIL on Minun Palestiinani itsenäinen jatko-osa, joka etsii mielekästä tapaa olla näyttämöllä – ja mielekästä tapaa olla olemassa. PREMIERE I made a piece called My Palestine for the Takomo Theatre in spring 2015 in which I solved the conflict between Palestine and Israel. Was it a success? I got awards. The occupation, blockade and violence still go on. In my own life, the consequences played out as I had foreseen; I wanted to retreat. I stopped my social media activism and instead spent weeks scrolling through online ads for an allotment garden house to escape to. FAIL is the independent sequel to My Palestine. It seeks after a meaningful way to be on stage – and a meaningful way to exist.

N O O R A D A D U (s.1981) on helsinkiläinen freelance­näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja. Hän on Teatteri Takomon jäsen sekä osa Ryhmäteatterin politiikka-kollektiivia. Hänen työnsä käsikirjoittajana ja ohjaajana, sekä yksin että yhdessä pitkäaikaisen työparinsa Joanna Haarttin kanssa, ovat käsitelleet muun muassa erimielisyyttä ja rakkautta sekä yksilöiden elämässä että laajemmassa poliittisessa ­kontekstissa. 2

1


Toisissa Tiloissa / Other Spaces (FIN): Susisafari / Wolf safari

PE / FRI 18.11. 21:00 15 € / 12 € / 10 € Esityspaikka ilmoitetaan myöhemmin osallistujille. / The venue will be informed later to the participants. Kesto / Duration: ~ 4 h Kieli / Language: Englanti / English Ikäraja / Age limit: 18 Production: Other Spaces Supported by: Niilo Helander Foundation

22


Susisafari-teoksessa sivistynyt kauIn the Wolf Safari civilized urban space punkitila ja kesyttämätön luonto kohtaa- collides with untamed nature. It is a vat yöllisessä vaellusperformanssissa. nocturnal wandering performance. Its Siinä osallistujat kohtaavat kaupungin participants encounter the city from the villin, sosiaalisen pedon näkökulmasta. perspective of a wild, social predator. Pääosassa on susi: hahmo, jonka risti- The protagonist, the wolf, embodies riitaisuus ei ole pelkästään vertauskuval- more than a metaphorical conflict. On lista. Yhtäältä susi on yksi sosiaalisesti one hand, we know that it is one of the kehittyneimmistä olennoista. Toisaalta most socially developed and organised se on myös yksi historian vihatuimmista creatures. On the other, it’s one of eläimistä, johon ihmiskunta on projihistory’s most hated animals, onto soinut kaikki epätoivotut piirteensä. which humankind has projected all its undesirable traits. Kysymys sudesta jakaa mielipiteitä poliittisesti merkityksellisellä tasolla. The question of the wolf divides Susisafarissa lähestymme kysymystä opinions on a politically fundamental pedagogisesti: menemällä suden nalevel. In the Wolf Safari we approach han alle ja pyrkimällä havainnoimaan it pedagogically, getting under the ja tulkitsemaan ympäristöämme suden wolf’s skin, attempting to achieve an näkökulmasta. Meitä kiinnostaa myös extensive shift in the way we perceive se, miten ihmisen ja suden välinen and assess our surroundings. We konflikti peilautuu ihmisten välille. are also interested in how the conflict Tämä kysymys on olennainen maailbetween human and wolf reflects on massa, jossa vihasta on tullut voimakas the relations between humans. In the poliittinen motiivi. world of today, where hate has become a powerful political motif, this is a Safari alkaa Susikoululla. Siellä osallis- pertinent question. tujille opetetaan yksinkertaisia ruumiillisia harjoitteita, joiden avulla he pääThe Safari begins with the Wolf School, sevät käsiksi suden kokemusmaailwhere participants are taught simple maan. Sudet vaeltavat kaupungissa lau- embodied techniques, through which mana ja päätyvät lopulta metsästämään they can enter the wolf’s experience. saalistaan. It evolves through wandering as a pack of wolves in the city to finally hunting for the prey.

Toisissa tiloissa on helsinkiläinen esitystaiteen ryhmä, joka on työskennellyt yhdessä vuodesta 2004 lähtien. Ryhmä kehittää kollektiivisia ruumiillisia harjoitteita, joiden avulla ihmiset voivat päästä kontaktiin ei-inhimillisten kokemusten ja ilmiöiden kanssa.

Other Spaces is a Helsinki-based live art group, which has worked together since 2004. The group creates collective corporeal techniques, through which people can enter in contact with non-human experiences and phenomena.

23


New Solidarities Alexandra Pirici & Raluca Voinea (ROU)

» I must tell you that we really have no desire to conquer any cosmos. We want to extend the Earth up to its borders. We don’t know what to do with other worlds. We don’t need other worlds. We need a mirror. We struggle to make contact, but we’ll never achieve it. We are in a ridiculous predicament of man pursuing a goal that he fears and that he really does not need. «

24 Tämä lainaus Solaris-romaanista (Tarkovskyn vuoden 1972 mukaelma Lemin teoksesta) tuntuu antavan äänen nykyhetken ristiriidalle. Sille on ominaista maailmankuvaa muuttavat teknologiset läpimurrot kytkettynä politiikan epäonnistumiseen ja siitä perääntymiseen — epäonnistumiseen nähdä tulevaisuus yhteisenä — sekä konservatiivisten voimien vahva nousu, joka syöksee esiin ennenkokemattoman kyynisyyden ja epätasaarvon muodostaman dystopian. Nykyhetkessä mahdollisuuksia sekä avautuu että sulkeutuu. Siinä kummittelevat Nasan julkaisemat kuvat kaukaisista, mahdollisesti asutetuista planeetoista; syväoppimisen algoritmit ja lääketieteen nanobotit yhdistettynä vanhoihin valtasuhteisiin, jotka ruokkivat kasvavia monopoleja; häikäilemätön kilpailu sekä uhkakuvat biologisesta luokkaerottelusta ja joukkotuhosta.

Kahden päivän keskusteluohjelma on pienimuotoinen mutta kunnianhimoinen yritys jäljittää ja koota mahdollisia strategioita tähän käännekohtaan. Näkökulma on skeptinen ja kriittinen mutta kuitenkin optimistinen. Päivien aikana kuvitellaan toinen todellisuus kuin se, jota tähän asti olemme toivottomasti asuttaneet ja johon olemme aina palanneet jatkuvana kehänä. Etsimme uusia yhtymäkohtia nykyisten kamppailujen välille, jotka tähtäävät kohti yhteisvastuullista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa. Lähtökohtana ohjelmalle on Gyneseenin manifestissa* esitetty uuden maailmanhahmotelman aihio. Sen myötä jatkamme strategioiden kehittelyä eri taustoista ja tähystyspaikoista tulevien ihmisten kanssa aina feministisestä teoriasta ja aktivismista naisten oikeuksiin, digitaalisen median tutkimukseen, taiteeseen ja urbanismin parissa työskenteleviin.


*Alexandra Pirici and Raluca Voinea co-authored the Manifesto for the Gynecene. Sketch of a New Geological Era (2015). Read the Manifesto on the MORE is MORE section on the page 58.

* Gyneseenin manifesti — Hahmotelma uudesta geologisesta kaudesta (2015) on Alexandra Piricin ja Raluca Voinean yhdessä kirjoittama teksti. Lue Manifesti MORE is MORE -osiossa sivulla 58.

25

This quote from Solaris ( Tarkovsky’s 1972 adaptation of Lem’s novel ) seems to voice the contradictions of our present: a moment of important and paradigm-changing technological breakthroughs coupled with a failure of and retreat from politics, a failure of imagining a better future together and a strong revival of conservative forces that project a dystopian reality governed by unprecedented inequality and cynicism. A moment where possibilities are both opening and closing, where Nasa´s images of distant, possibly inhabitable planets, deep learning algorithms and medical nanobots converge with old dynamics that nurture increased monopolies, ruthless competition and impending biological class divisions and mass extinction. The two-day discursive program is a small but ambitious attempt to trace and assemble possible strategies for this turning point moment, considering the urgency of an exercise in imagining a different outcome, in being skeptical and critical but ultimately optimistic, in conjuring up a different reality than the one we seem to be hopelessly inhabiting and looping into, in mapping new points of intersection between existing struggles for a more inclusive and egalitarian society. Starting from the sketch for a new world-system offered in the Gynecene Manifesto*, we will practice this exercise together with people who work on different meridians and from different vantage points, from feminist theory and activism for women’s rights, to digital media research, art or community work towards urban resilience.


Curators Alexandra Pirici & Raluca Voinea

Participants include Helen Hester (London, theorist, member of Laboria Cuboniks feminist collective), Doina Petrescu (Paris/Sheffield, architect, co-founder of Atelier d’Architecture Autogérée), Nora Sternfeld (Helsinki/ Vienna, Professor for Curating and Mediating Art at Aalto University in Helsinki), Meredith Whittaker (New York, media researcher, founder of Google’s Open Research group), Dan Perjovschi (Bucharest/Sibiu, artist), Penda Mbow (Dakar, historian, politician, activist), Ahmed Al-Nawas (Helsinki, independent curator), Other Spaces (Helsinki, live art collective).

Alexandra Pirici on Bukarestissa työskentelevä taiteilija. Alun perin koreografina toiminut Pirici työskentelee laaja-alaisesti koreografiasta kuvataiteeseen ja musiikkiin galleria-, museo- ja teatteritiloissa sekä julkisilla paikoilla. Hänen töitään on nähty muun muassa Venetsian biennaalissa, 9. Berliinin biennaalissa, Manifesta 10:ssä, Lontoon Tate Modernissa, Centre Pompidoussa ja Hebbel am Uferissa. Raluca Voinea on Bukarestissa asuva kuraattori ja taidekriitikko. Hän on toiminut vuodesta 2012 asti yhtenä tranzit.ro-yhteisön johtajista ja vastaa heidän toimitiloistaan Bukarestissa. Hän järjestää näyttelyitä ja keskustelutilaisuuksia, jotka käsittelevät nykytaiteen sekä poliittisen ja sosiaalisen toiminnan välisiä suhteita edistäen paikallista 26tuotantoa ja keskustelua. Raluca Voinea toimi Romanian paviljongin kuraattorina vuoden 2013 Venetsian biennaalissa, jossa esitettiin Alexandra Piricin ja Manuel Pelmuşin teos An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale.

Alexandra Pirici is a Bucharest based artist. She has a background in choreography but works undisciplined, across different mediums, from choreography to visual arts and music, within the gallery and museum spaces, the theatre space and the public space. Her works have been exhibited at the Venice Biennale, the 9th Berlin Biennale, Manifesta 10, Tate Modern London, Centre Pompidou, Hebbel am Ufer, among others. Raluca Voinea is a curator and art critic, based in Bucharest. Since 2012 she is co-director of tranzit.ro Association and she runs the space of tranzit.ro in Bucharest where she is organizing exhibitions and discursive events focused on the relationships between contemporary art and wider political and social determinations, stimulating local production and debate. In 2013 Raluca Voinea was the curator of the Romanian Pavilion at the 55th Venice Biennale with the project An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale by artists Alexandra Pirici and Manuel Pelmuş.

PE/FRI 18.11. LA/SAT 19.11.

11:00 11:00

Maneesi, Cirko — Uuden sirkuksen keskus / Cirko — Center for New Circus, Kaasutehtaankatu 1 Vapaa pääsy/Free entry Kesto/Duration 5 h Kieli/Language Englanti / English Supported by Kone Foundation In collaboration with Cirko — Center for New Circus


SUOMI FINLAND

////////

— —

7

SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA

SUHTEIDEN OF SOCIAL

DEVELOPING COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS

SOSIAALISTEN DEVELOPING COUNTRY

2

KEHITYSMAA RELATIONS SUOMI — SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA FINLAND — DEVELOPING COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS


8

S FI UOM NL I AN — D

SUOMI

FI

DE SO VE SIA LO AL PI IS NG TE CON UN SU TR HT Y EI OF DE SO N CI K AL EH RE ITY LA SM TIO A NSA

Suomi-brändiin kuuluu mielikuva maasta kehityksen huipulla ja tilastojen kärjessä. Jos kehitystä tarkastellaan sosiaalisesta näkökulmasta, tilanne näyttäytyy toisenlaisena. Ihmissuhteet ovat hyvän elämän perusta ja kulttuurisen kehityksen ydin. Miten maahan­ muuttajien tuomaa kulttuurista ja sosiaalista tietotaitoa voisi käyttää tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämiseen? Voisivatko uudet näkökulmat vapauttaa ja ravistella vanhoja toimintamalleja?

*

Projektin taustalla on YK:n uusi Agenda 2030 . Sen tavoitteena on kestävä kehitys kaikilla tasoilla: ympäristö, ihmiset ja talous. Käänteentekevää verrattuna aiempiin vuosituhattavoitteisiin on se, että uudet tavoitteet koskevat kaikkia maailman maita, eivät vain niin sanottuja kehitysmaita. Tarkastelemme Agendaa Suomen nykytilanteessa, näisyys, syrjäytyminen ja sosiaalisten taitojen puute tymässä kansallisiksi ongelmiksi ja jossa julkista leimaa vihapuhe ja keskenään samanmieliset vetäytyvät leireihinsä.

FIN LA N D

SUOMI — SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA FINLAND — DEVELOPIN G COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS

2

jossa yksiovat kehitkeskustelua kukin omiin

Ohjelma koostuu esityssarjasta, työpajasta ja klubista. Sarjassa on kolme teosta, jotka tutkivat sosiaalisia tilanteita taide­ teoksen lähtökohtana ja materiaalina. Ohjelman teemoja tutkitaan myös työpajassa, jossa muotoillaan uutta maailmaa ja etsitään yllättäviä ratkaisuja. Perjantai-iltana festivaaliklubia emännöi DJ Mama, jolla on taianomainen voima tuoda ihmisiä yhteen tanssi­ lattialle. Lisäksi olemme kutsuneet kolme kirjoittajaa tarkastelemaan Suomea sosiaalisten suhteiden kehitysmaana kukin omasta näkökulmastaan. Tekstit julkaistaan festivaaliesitteen MORE is MORE -osiossa.

SUOMI — SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA FINLAND — DEVELOPING COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS


SUOMI FINLAND

2 9

EN

We will examine the Agenda through the present situation in Finland, where loneliness, exclusion and lack of social skills are becoming national problems. The public debate is characterised by hate speech and the like-minded retreat each into their own camps. The programme consists of a series of performances, a workshop and a club night. The series has three works that explore social situations as a starting point and material for an artwork. The theme will also be explored in the workshop, with an invitation to shape a new kind of world and search for surprising solutions. On Friday night the festival club is hosted by DJ Mama who has the magical power to bring people together on the dance floor.

* WWW.UN.ORG/SUSTAINABLEDEVELOPMENT/DEVELOPMENT-AGENDA

SUOMI — SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA FINLAND — DEVELOPING COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS

KEHITYSMAA RELATIONS

CURATORIAL TEAM Satu Herrala, Anna Jussilainen, Hanna Nyman & Willem Wilhelmus PRODUCER Lisa Kalkowski PROJECT AND ARTWORKS COMMISSIONED BY Baltic Circle SUPPORTED BY Kone Foundation — Realised within the framework of Urban Heat project, funded by the Creative Europe Programme of the European Union. — IN COLLABORATION WITH Arts Promotion Centre Finland

SUHTEIDEN OF SOCIAL

In addition, we have invited three writers to view Finland as a developing country of social relations, each one from their own perspective. The writings are published on the MORE is MORE section of the festival brochure.

SOSIAALISTEN DEVELOPING COUNTRY

*

The project is based on the UN’ s new Agenda 2030 . It aims at environmentally, socially and economically sustainable development. The new targets apply to all countries of the world, not only to the so-called developing countries.

The brand of Finland shows an image of a country at the top of development and statistics. However, if you look at development from the social point of view, the situation appears different. Relationships are the foundation of a good life and the core of cultural development. How could the cultural and social know-how of immigrants help shape the future society? Could the new points of view release and shake the old patterns of behavior?


0 3

KEHITYSMAA RELATIONS SUHTEIDEN OF SOCIAL

(M

Esityksessään Monitor Man YASSINE KHALED tuo julkiseen tilaan vangitsevan kuvan ja ruumiillistuman virtuaalisesta viestinnästä. Hän pukee päähänsä kypärän, johon asennettu iPad on reaaliaikaisessa yhteydessä Euroopan ulkopuolella olevaan ihmiseen. Hän haluaa tehdä teoksellaan näkyväksi maiden väliset fyysiset rajat. Esitys avaa sattumanvaraisen mahdollisuuden kohdata toisen ihmisen, joka on fyysisesti kaukana mutta joka voi tulla lähelle nykyaikaisen teknologian avulla. Teos käsittelee myös yksilön liikkumisenvapautta sekä kansallisuuksiin kohdistuvia eriarvoisia rajoitteita.

Monitor Man esitetään eri puolilla Helsinkiä päivittäin Baltic Circle -festivaalin aikana. Tarkemmat esitysajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin festivaalin kotisivuilla.

# M O N I TO R M A N H E L S I N K I / Yassine Khaled on Helsingissä asuva marokkolainen kuva­ taiteilija. Hän tekee tällä hetkellä maisterin opintoja Kuvataide­ akatemiassa. Khaled työskentelee monialaisesti muun muassa veistostaiteen, installaation, performanssin, maalauksen ja liikkuvan kuvan parissa. Hänen työnsä keskiössä on ihmiskunnan perustavan­ laatuinen ongelma: taistelu vallan ja vaurauden sekä vallan puutteen ja köyhyyden välillä.

SUOMI FINLAND

SOSIAALISTEN DEVELOPING COUNTRY

FI

E SINTOR S YAONI M

KH

ED AL

) FINN A /M   R A

TI—SU /TUE—SUN 15.—20.11. VAPAA PÄÄSY / FREE ENTRY 3 h KESTO / DURATION

Esitetään eri kielillä. Performed in different languages.

SUOMI — SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA FINLAND — DEVELOPING COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS


SUOMI FINLAND

EN

Yassine Khaled is a Helsinki-based Moroccan visual artist, currently studying at the Academy of Fine Arts, Helsinki. Khaled uses various mediums such as sculpture, installation, performance, painting and video. His work is based on the question of the world’s major problem: the conflict between the power and wealth of some, and the powerlessness and poverty of others.

/////////

KEHITYSMAA RELATIONS

1 SUOMI — SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA FINLAND — DEVELOPING COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS

SUHTEIDEN OF SOCIAL

3 # M O N I T O R M A N H E L S I N K I

SOSIAALISTEN DEVELOPING COUNTRY

Khaled will present his performance Monitor Man in different locations around Helsinki throughout the Baltic Circle Festival. The exact places and times will be announced later on the festival website.

The performance opens a random possibility for a meeting between people who are physically far away from each other, but who can get close by using current technology. It also manifests the restrictions in an individual’s freedom to move, as well as unequal constraints between nationalities.

In the performance Monitor Man, YASSINE KHALED creates a compelling image and embodiment of virtual communication in public space. He wears a helmet that has an iPad with a real-time connection to a person outside of Europe. With this work, he wants to physicalise the real borders between countries.


KEHITYSMAA RELATIONS SUHTEIDEN OF SOCIAL

Esiintyjä ja yleisö sulautuvat toisiinsa illan aikana. He aktivoivat yhdessä yksinkertaisen tapahtumasarjan, joka pohjautuu saunan ja ihmiskehon perusaineksiin: lämpö, vesi, hengitys ja höyry. Nämä ovat ihmiselle olennaisia elementtejä perinteestä riippumatta. (A)part ei seuraa suoraviivaista tarinaa: sen sijaan teos on kehää, toistoa, yhteisyyttä. Se tapahtuu muodostelmissa, joissa mukanaolo on aina mahdollista mutta ei vaadittua. Mukaan voi liittyä pakottavasta tarpeesta, empatiasta tai uteliaisuudesta; passiivisena tarkkailijana, aktiivisena todistajana tai avun­ antajana ja osallisena. Epäonnistumista tai onnistumista ei ole. (A)part on rakennelma, johon osallistuu moni tai vain yksi, esiintyjä.

MATRAQUITA SOHER (tunnettu aiemmin nimellä DIANA SORIA HERNANDEZ) on Helsingissä ja Mexico Cityssä työskentelevä taide­ graafikko ja performanssitaiteilija. Hän ei halua silti määritellä työskentelyään tietyn välineen tai muodon kautta: hänen ilmaisunsa on visuaalista ja kehollista tutkimusta. Soher työskentelee mielellään julkisissa tiloissa ja tarkastelee poliittisuutta runollisuuden läpi.

SUOMI FINLAND

2

SOSIAALISTEN DEVELOPING COUNTRY

(A)part on moniosainen performatiivinen installaatio, joka kehittyy kollektiivisesti saunoessa. Esiintyjä käynnistää prosessin, jota on ruokittava tulen lailla. (A)part muodostuu läsnäolon, toiseuden ja kaikujen ympärille.

3

/ / / / / /

FI

MATR AQ UITA SOH ( ER (MEX/ A ) FIN) P A R T

PHOTO Antti Ahonen

SUOMI — SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA FINLAND — DEVELOPING COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS


— —

3

EN

SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA DEVELOPING COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS

MATRAQUITA SOHER (better known until now as DIANA SORIA HERNANDEZ) is a printmaker and performance artist based in Helsinki and Mexico City. However, she prefers not to define her work in form or medium but more as an exploration of visual and corporeal languages. Her main interest is to work in public space where she can address the politics through poetics.

SUOMI — SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA FINLAND — DEVELOPING COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS

KEHITYSMAA RELATIONS

liikkua vapaasti sisään ja ulos tapahtuman aikana. / The audience can enter and exit throughout the event. DIRECTED, DESIGNED AND PERFORMED BY Matraquita Soher SOUND DESIGN BY Alejandro Montes de Oca TEXTS BY International authors in collaboration with Sivuvalo ADAPTATION OF TEXTS BY Daniel Malpica and Matraquita Soher

SUHTEIDEN OF SOCIAL

KE /  WED 16.11. 19:00 Allas Sea Pool, Katajanokanlaituri 2 VAPAA PÄÄSY / FREE ENTRY Ilmoittautumisohjeet festivaalin kotisivuilla. /Sign up for the event on the festival website. KESTO /  DURATION 3 h ESITETÄÄN ERI KIELILLÄ. / PERFORMED IN DIFFERENT LANGUAGES. Yleisö voi

SOSIAALISTEN DEVELOPING COUNTRY

3

(A)part emerges without a linear narrative: it’s a cycle, a repetition, a collective. It develops in compounded parts where participation is always a possibility but not a requirement. One can join out of necessity, empathy or curiosity; passive as an observer, active as a witness, or engaged as an accomplice. There is no failure or success. (A)part is a construction made by many or by just one, the performer.

The performer and audience merge throughout the evening. Together they activate different layers of meaning with simple actions that work with essential elements of the sauna and the human body — heat, water, breath and steam — that beyond specific traditions are fundamental to humankind.

(A)part is a performative installation consisting of parts that takes place around the collective process of taking a sauna. The performer starts a process that, like fire, needs to be kept alive. (A)part evolves around presence, otherness and echoes.

SUOMI FINLAND

SUOMI FINLAND


KEHITYSMAA RELATIONS YKON (2005–) on Helsingissä syntynyt voittoa tavoittelematon yhdistys. Se syntyi halusta tutkia utooppisia fantasioita ja poliittista kuvastoa suhteessa sosiaalisiin rakenteisiin ja huolenaiheisiin. YKON yhdistelee lukuisia lähestymistapoja, kuten taidetta, pelisuunnittelua, kokeellista koulutusta, dynaamista fasilitointia, sosiaalista arkkitehtuuria ja vaihtoehtoista taloustutkimusta.

SUOMI FINLAND

SOSIAALISTEN DEVELOPING COUNTRY

3

4

SUHTEIDEN OF SOCIAL

) DEU E US O / N H (FI

FI

ON K Y LAY P Asunto täynnä ihmisiä, juomaa, ruokaa, musiikkia... ja mitä sitten? YKON kutsuu leikkimieliseen kokeiluun, jossa tutkitaan sosiaalisen vuorovaikutuksen käytäntöjä. Illan aikana selviää, voivatko yksinkertaiset, teknologisoimattomat pelirakenteet muuttaa radikaalisti ihmisten suhtautumista toisiinsa. Tervetuloa jännityksen, dekonstruktion, yleisen sähellyksen ja uudelleen kokoamisen ryhmämatkalle. Tässä leikkimökissä koetaan jotain ihan muuta kuin peruskotibileet. Tervetuloa Play Houseen! Osallistujat saavat tekstiviestitse saapumisohjeet salaiseen tapahtumapaikkaan. Play Housen kesto on neljä tuntia.

LA /  SAT 19.11. 19:00 VAPAA PÄÄSY/FREE ENTRY KESTO / DURATION 4 h

Saat lisäohjeet ilmoittautumalla 11.11. mennessä festivaalin kotisivuilla. / You will receive further instructions by signing up by November 11 on the festival website. WORKING GROUP Tellervo Kalleinen, Oliver Kochta-Kalleinen, Pekko Koskinen, Christina Kral, Tomas Träskman

SUOMI — SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA FINLAND — DEVELOPING COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS


SUOMI FINLAND

3 5

EN

SUHTEIDEN OF SOCIAL KEHITYSMAA RELATIONS

YKON (2005–) is a Helsinki-based non-profit organisation, founded as a platform for exploring utopian fantasies and the political imaginary in relation to concrete social structures and concerns. YKON combines the approaches of various disciplines, including art, game design, experimental education, dynamic facilitation, social architecture and alternative economies.

SUOMI — SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA FINLAND — DEVELOPING COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS

SOSIAALISTEN DEVELOPING COUNTRY

This four-hour event will take place in a yet undisclosed location. Guests will receive further instructions via sms.

Welcome to the suspension, deconstruction and general messing around and reconfiguration with social interactions. Welcome to a collective journey to something else than party as usual. Welcome to Play House!

A flat filled with dozens of people, drinks, food, music... and then what? YKON invites you to play and experiment with the conventions of social interaction. This evening will show whether simple, low-tech game mechanics can radically alter how people relate to each other.


COUNTRY

OF

SOCIAL

RELATIONS

The workshop is open to all. In particular, it is suitable for those working in the fields of immigration and multiculturalism, art and culture as well as development and global education.

6

SOSIAALISTEN DEVELOPING COUNTRY —

DEVELOPING

Are you eager to try out new ways of creating a more humane and manifold society? In what ways could art and art institutions contribute to its realisation? How to bring the social and cultural know-how of immigrants to reform the Finnish society?   This workshop explores the possibilities of shaking up the old patterns and creating new co-operations. Participants will form multi-disciplinary groups and work creatively with urgent issues of their choice after an interactive panel discussion. The focus is on practice, collaboration and dialogue between different cultures and disciplines to find unexpected viewpoints.

TUE 15.11. 13:00 Maneesi, Cirko — Center for New Circus Kaasutehtaankatu 1 FREE ENTRY 4 h SIGN UP DURATION BY NOVEMBER 9, 2016 REGISTRATION AND FURTHER INFORMATION Anna Jussilainen, Arts development cooperation, Taike — Arts Promotion Centre Finland

a n n a .ju ssilain e n @ t aike.fi 0295 330 808 THE WORKSHOP IS

3

— SUOMI FINLAND

P O ND H LA N I F S IBLE K S S O R HE P O G T N I W P A RESH

SUHTEIDEN OF SOCIAL

KEHITYSMAA RELATIONS

FINLAND

REALISED IN COLLABORATION WITH ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND.

SUOMI — SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KEHITYSMAA FINLAND — DEVELOPING COUNTRY OF SOCIAL RELATIONS


Mad House Think Thank Mad Ideat, huolet, esimerkit, käytännöt ja unelmat jakoon Mad Housen Think Thankissa! Sana on kaikille vapaa, hierarkiat ja tittelit narikkaan! Tilaisuuden moderoivat Mad Housen Annika Tudeer ja Juha Valkeapää, lisäksi mukana on kutsuttuja asiantuntijoita. Vapaa pääsy, tarjolla vegaanista keittoa ja tuoretta leipää.

Mad House on kokeilevan esittävän taiteen talo, jonka kotipesä on Helsingin Suvilahdessa, mutta toiminta siellä, missä tarvetta.

HOW TO DO ART IN THIS WORLD?

Mad House Think Thanks are all about sharing ideas, concerns and thoughts on a topic in a non-hierarchical environment with guests and a moderator. Everybody is welcome to participate in the discussion. Free entry. Vegan soup and fresh bread is served. Guests are announced closer to the event, the Think Thank is moderated and cooked by Mad House artists Annika Tudeer and Juha Valkeapää. Mad House is a house for performance and live art that produces experimental performances. It focuses on content, it is a work in progress, a process which learns by experience. The Mad House team consists of a bunch of artists and art producers. In Mad House art and community come first.

KE / WED 16.11. 10:00 Maneesi, Cirko — Uuden sirkuksen keskus / Cirko – Center for New Circus, Kaasutehtaankatu 1 Vapaa pääsy / Free entry Kesto / Duration: 4 h

KUINKA TEHDÄ TAIDETTA TÄSSÄ MAAILMANAJASSA?

37


Bojana Kunst (SVN/DEU) The Labour of the Performance Artist

to produce value from even the most meaningless and useless labouring gestures to sustain itself.”

Working in Germany, Bojana Kunst is one of the most central theorists considering the relationship between art and capitalism. We wanted to invite her to Baltic Circle to widen the discussion taking place in the Central European dance and performance scene on the changing nature of work, and on the artist as a “model for the new labourer”, and to bring this discussion to Finland.

Bojana Kunst is a philosopher, dramaturg and performance theoretician. She is a professor at the Institute for Applied Theater Studies in Justus Liebig University Giessen, where she is leading the international master’s programme Choreography and Performance. She is a member of the editorial board of Maska Magazine, Amfiteater and Performance Research. Her latest book is called Artist at Work, Proximity of Art and Capitalism (2015).

“The proximity of the art and capitalism was in the last years analyzed especially from the perspective of proximity between artistic work and postfordist work, where artist is seen as a model for contemporary worker, because of her linguistic and creative skills, which are in the center of contemporary exploitation. However the reason for the proximity lies not only in the social transformation of work (with creativity in the centre of production) but can be related strongly to the material quality of the artistic labour: there is something in the inclination, weight, temporality and materiality of the artistic work which is causing this proximity between artistic labour and contemporary modes of work. Artist is not only a model for contemporary worker because of his or her (super) creativity, precarious position and diminishing of the life/work relation, but something else is here at stake. I would like to show in my lecture how the artistic labour became visible again because there is so much stupid, idiotic, wasteful, repetitive, passive work in the core of contemporary capitalism, which continuously has 38

Photo: Nada Žgank

The inviting working group: Anni Klein (WA U H A U S ), Jonas Welander (LUST), Johannes Ekholm, Aune Kallinen (TEAK), Hanna Helavuori (TINFO)

THU 17.11. 14:30 Maneesi, Cirko – Center for New Circus, Kaasutehtaankatu 1 Free entry Duration: 2 h Language: English In collaboration with Theatre Academy of the University of the Arts in Helsinki and Lust rf.


Cirk & Circles – festivaalipuhetta Tervetuloa sunnuntaiiltapäiväkahveille keskustelemaan Baltic Circle ja What the Cirk? -festivaaleista! Tule ja kerro, miten koit festivaalin. Millaisia kysymyksiä festivaali herätti? Festivaalijohtajat keittelevät kahvia ja kertovat, miten näihin ohjelmistoihin päädyttiin. Cirk & Circles – talking about festivals Welcome to have a Sunday afternoon coffee and discuss Baltic Circle and What the Cirk? festivals! Come and talk to us about your festival experience. What kind of questions did the festival bring up? The festival directors will be making coffee and speaking about their programmes and programming. SU / SUN 20.11. 12:00 Maneesi, Cirko – Uuden sirkuksen keskus / Cirko – Center for New Circus Kaasutehtaankatu 1 Vapaa pääsy / Free entry Kesto / Duration: 2 h Kieli / Language: Suomi ja englanti / Finnish and English

39


40

Projekti on osa Helsingin kulttuurikeskuksen Helsingin malli -hanketta ja Urban Heat -ohjelmaa.

Baltic Circle -festivaalilla 2016 Hirvanen ja Masalin tarjoavat kurkistuksia projektiinsa viemällä festivaalivieraita yksityisille autoajeluille häkellyttävässä Carnaval-pakussaan.

Hirvasen tuottaja-työparina projektissa toimii muusikko Janne Masalin. Vuosien 2016–2017 aikana Hirvanen ja Masalin testaavat ja kehittävät projektia julkisilla paikoilla yhdessä asukkaiden, alueen toimijoiden ja Baltic Circle -festivaalin kanssa.

Carnaval luo ympärilleen erilaisia sosiaalisia tiloja ja tilanteita. Niiden kautta se tuo esiin kaupunkitilan rajoja ja pyrkii muokkaamaan niitä. Projektin ytimessä on tapahtumaan valmistautumisen prosessi, kokonaisvaltainen muuntautuminen. Carnaval on pukeutumisesta, tanssista, rytmeistä ja äänistä koostuva koreografia autoille ja ihmisille.

Hirvasen ohjaama ja työryhmän kanssa työstettävä Carnavalteos toteutetaan esitystilaksi tuunatun pakettiauton ympärillä ja vaikutuspiirissä. Auto ja sen takaosassa oleva pieni musta näyttämö toimivat vinksahtaneen karnevaalin liikkuvana tapahtumapaikkana.

Baltic Circle on kutsunut taiteilija ja koreografi Maija Hirvasen työskentelemään Kaarelassa ja Helsingin alueella kolmen vuoden ajan. Projekti huipentuu julkisessa tilassa tapahtuvaksi esityskarnevaaliksi, joka rakennetaan yhdessä alueen asukkaiden kanssa vuosina 2017–2018 pidettävissä työpajoissa.


Venue in a van! Baltic Circle has invited the choreographer and artist Maija Hirvanen to work in the Kaarela district in Helsinki over three years. Hirvanen will be working in a space inside and around a specially tuned van, holding performance workshops for the people living in the neighbourhood and in the Helsinki region. The project culminates as a public space performance piece entitled Carnaval in 2017–2018, directed by Hirvanen and devised by the project team, together with the local participants and invited guests.

Photo: Tani Simberg

The visually stunning van with its mini black box theatre at the back works as a mobile venue for the twisted performance carnival. Through this vehicle, one will encounter artistic actions that create social spaces and situations, making visible different boundaries in the city environment with an attempt to alter them. The main focus of the project is in the preparation process of the upcoming event. Carnaval is a choreography for cars and people, consisting of costumes, dancing, rhythms and noise.

Hirvanen´s working partner and producer of the project is the musician Janne Masalin. The duo will be testing and developing the project throughout 2016–2017. The project is part of the Helsingin Malli initiative of the City of Helsinki Cultural Office and the Urban Heat programme. During the 2016 Baltic Circle festival, Hirvanen and Masalin will be offering a sneak peek of the upcoming project in the form of a private ride in the extravaganza van for the festival guests and goers. In collaboration with Kanneltalo. Supported by: City of Helsinki Cultural Office, Niilo Helander Foundation

Realised within the framework of Urban Heat project, funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

41


ONE OF THE CORE QUESTIONS of the Baltic Circle Festival is: What is theatre? And what it could be, both in terms of form and content. The programme has been reaching towards the outlines of e.g. dance, music and visual arts, thus bringing different publics and artists together, through challenging and offering new viewpoints. This year, we shuffle the curtain between theatre and new circus. Cirko – Center for New Circus invites the audience for the first time to the What the Cirk? mini-festival,

and together with Baltic Circle, both festivals invite the audience to performances and to celebrate together at the Love me in November club. During the festival week, Baltic Circle takes over Cirko’s spaces in Suvilahti, and What the Cirk? offers three works floating on the borders of different performing arts, aiming to question previously accepted categories. Several questions keep circling our heads, and we would like to invite you to think about them with us. When art and its makers escape

BALTIC CIRCLE -FESTIVAALIN YDINKYSYMYKSIÄ on se, mitä teatteri on ja mitä se voisi olla, niin muodon kuin sisällönkin suhteen. Ohjelmis­ tossa on kurotettu mm. tanssin, musiikin ja kuvataiteen rajapinnoille ja tuotu näin eri yleisöjä ja taiteilijoita yhteen, haastettu ja tarjottu uusia näkö­kulmia. Tänä vuonna raotamme teatterin ja nykysirkuksen väliverhoa. Cirko – Uuden sirkuksen keskus järjestää ensimmäistä kertaa What the Cirk? -minifestivaalin, ja yhdessä Baltic Circlen kanssa festivaalit

kutsuvat katsojansa seuraamaan esityksiä ja juhlimaan yhteiselle Love me in November -klubille. Festivaali­ viikolla Baltic Circlen ohjelma valtaa Cirkon salit Suvilahdessa, ja What the Cirk? -ohjelmistossa nähdään kolme esittävän taiteen rajapinnoilla liikkuvaa teosta, jotka pyrkivät kyseenalaistamaan taiteiden välisiä jo totuttuja kategorisointeja. Mielessämme on pyörinyt joukko kysymyksiä, joita pohtimaan kutsumme myös sinut. Kun taide ja sen tekijät pakenevat määrittelyjä ja


definitions and borders, why do structures maintain strict boxes? Is it a matter of habit, or does the audience really demand a foolproof framework around a piece? Is a new circus performance by a theatre director theatre with circus, or circus with elements familiar from theatre? If there is hardly any circus-technic dimension, can the piece be considered new circus, or, for instance, physical theatre under water? Should the viewer consider the background of the

makers, or one’s preconception towards the piece? With the meeting point of two festivals, we hope for a cross-pollination of viewing, experiencing and dialogue, both among the artists and the public. What is it like to experience art that one has not been exposed to before? With a doublebill ticket you can see the following picks from the two festivals: Sivuhenkilöt directed by ALMA LEHMUSKALLIO and Riding on a Cloud by the Lebanese

RABIH MROUÉ. The festival club Love me in November at Cirko offers encounters, celebration and discussions about the performances, festivals and art all week long. Welcome!

raja-aitoja, miksi rakenteet osaltaan ylläpitävät erillisiä lokeroita? Onko kyseessä vain totuttu tapa, vai kaipaako yleisö todella rauta­langasta väännettyä kehystä teoksen ympärille? Onko teatteriohjaajan tekemä nykysirkusesitys teatteria, jossa on sirkusta, vai sirkusta, jossa on teatterista tuttuja elementtejä? Jos esityksessä ei ole juurikaan sirkus­teknistä ulottuvuutta, onko esitys nykysirkusta, tai esimerkiksi fyysistä teatteria veden alla? Pitäisikö esitystä katsoa eri tavalla

riippuen tekijöiden taustasta tai omasta ennakko-­oletuksesta teosta kohtaan? Kahden festivaalin kohtaamisella toivomme ristiin katsomista ja kokemista, dialogia niin taiteilijoiden kuin katsojienkin keskuudessa. Millaista on kokea taidetta, jonka pariin ei ehkä aiemmin ole hakeutunut? Doublebill-lipulla pääset katsomaan esitykset molem­pien festivaalien ohjelmistosta: ALMA LEHMUSKALLION + työryhmän Sivuhenkilöt ja libanonilaisen RABIH MROUÉN

Riding on a Cloudin. Love me in November -festivaali­klubilla Cirkossa kohdataan, juhlitaan ja käydään keskustelua esityksistä, festivaaleista ja taiteesta läpi koko viikon. Tervetuloa!

HANNA NYMAN, Managing Director, Baltic Circle Festival RIKU LIEVONEN, Managing Director, Cirko – Center for New Circus

HANNA NYMAN, toiminnanjohtaja, Baltic Circle -festivaali RIKU LIEVONEN, toiminnanjohtaja, Cirko – Uuden sirkuksen keskus


UUDEN SIRKUKSEN KESKUS CENTER FOR NEW CIRCUS

CIRKO

15·—191 · 1·2016 w w w . c i r k o . f i


C

? K r i C e h t t Wha

K Ä Ä N N Ö K S E T / T R A N S L A T I O N S : L I I S A M U I N O N E N , S A R K A H A N T U L A

ALL GENIUS ALL IDIOT

CIRKO – UUDEN SIRKUKSEN KESKUS / CIRKO – CENTER FOR NEW CIRCUS, KAASUTEHTAANKATU 1

PE / FRI 18.11. 19:00 LA / SAT 19.11. 19:00

Council England, Glastonbury Arts Commission, Stockholms Stad, Subtopia, Cirk la Putyka, Cirkör LAB, Jacksons Lane

45

o

Photo: Jakub Jalen

Performers and authors: Benjamin Smith, John Simon Wiborn, Tom Brand, Santiago Ruiz Albalate 17,50 € (SIS. TOIMITUSMAKSUT / INC. FEES) LIPUT TICKETMASTERISTA! / TICKETS SOLD Artistic collaboration with: Peter Jasko Scenography: Kasper Svenstrup Hansen BY TICKETMASTER! Lighting design: Zuzana Režná Exterior eye / Acrobatic coach: Bahoz Temaux Ikäsuositus / Suitable for ages: 12+ Exterior eye: Methinee Wongtrakoon Kesto / Duration: 60 min Musical exterior eye: Mae Karthäuser Costumes: Michiel Tange van Leeuwen Producer: Josefin Lindberg/Follow the Rabbit Supported by: Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Arts

k

Quirky and outrageous in equal measure All Genius All Idiot revels in the absurdities of life, using extreme circus artistry to highlight human behaviour at its most animalistic. Svalbard bends the edges of contemporary circus and blends it with theatre, physical comedy and live music to create a truly original piece that you will remember for its surreal quality as well as its aweinspiring acrobatic skills. All Genius All Idiot features a hauntingly beautiful and at times bizarre original soundtrack, played live by the performers. They will be all singing all dancing all flying all crying all rocking all genius all idiots! Svalbard’s members met whilst training at Stockholm’s University of Dance and Circus. All Genius All Idiot is their debut show. It premiered at Jatka 78 in Prague, followed by sold out performances at London International Mime Festival and a month run at Adelaide Fringe. All Genius All Idiot was awarded ”best circus and physical theatre” at the Adelaide Fringe weekly awards in 2016.

r

Uhkarohkea ja eriskummallinen All Genius All Idiot nautiskelee elämän hullunkurisuuksista. Svalbardryhmän äärimmäisyyksiin viety sirkustaide näyttää, millainen ihminen voi olla eläimellisimmillään. Svalbard taivuttaa nykysirkuksen rajoja ja maustaa sitä teatterilla, fyysisellä komiikalla ja elävällä musiikilla. Lopputulos on ainutlaatuinen esitys, joka tullaan muistamaan surrealismistaan ja huikeista akrobatiataidoista. Lisäksi esiintyjät luovat lavalle koskettavan kauniin ja ajoittain omituisen musiikkimaailman. Lavalla kaikki laulavat kaikki lentävät kaikki huutavat kaikki riehuvat kaikki neroja kaikki idiootteja! Svalbardin jäsenet tapasivat toisensa opiskellessaan Tukholman tanssi- ja sirkuskorkeakoulussa. All Genius All Idiot on ryhmän ensimmäinen tuotanto, joka sai ensi-iltansa tammikuussa 2016 Prahassa (Jatka 78). Ensi-iltaa seurasivat loppuunmyydyt esitykset London International Mime -festivaalilla ja Adelaide Fringe -festivaalilla, jossa esitys valittiin myös Best circus and physical theatre Award 2016 -voittajaksi.

i

S U O M E N E N S I - I LTA !/ F I N N I S H P R E M I E R E !

Photo: Jakub Jalen

Svalbard Company  (SWE)


o

k

r

i

SIVUHENKILÖT

Nykysirkusproduktio Sivuhenkilöt käsittelee teatterin ja sirkuksen keinoin sitä, miltä tuntuu koskea ja jäädä vaille kosketusta. Sivuhenkilöt vie katsojan tilanteisiin, joissa isoäiti ei osaa käyttäytyä ruokapöydässä, naiselta putoaa jalka, mieheltä häviävät kasvot ja sängynpäädystä roikutaan pää alaspäin. Sivuhenkilöt yhdistää tekstiä sekä lihallista ja kuvallista ilmaisua. Työryhmään kuuluu sekä teatteri-, tanssi- että sirkusalan ammattilaisia. Esitys tapahtuu Suomenlinnan Tenalji von Fersenin juhlasalissa, joka on kunnostettu 1700-luvun lopussa rakennettuun viljavarastoon.

TI / TUE 15.11. 19:00(ENSI-ILTA / PREMIERE) TO / THU 17.11. 19:00 LA / SAT 19.11. 19:00 TENALJI VON FERSEN, SUOMENLINNA

Suomenlinnan lauttarannasta on opastus esityspaikkaan. / Tenalji von Fersen is signposted from the Suomenlinna ferry stop.

17,50 € (SIS. TOIMITUSKULUT / INC. FEES) LIPUT TICKETMASTERISTA! / TICKETS SOLD BY TICKETMASTER!

Esitys on osa doublebilllippupakettia Baltic Circlen Riding on a Cloud -esityksen kanssa (s. 5) / The performance is part of the doublebill ticket package with Baltic Circle´s Riding on a Cloud -performance (p. 5). Hinta / Price: 28 € (sis. toimitusmaksut / inc. fees)

Esitykset jatkuvat Cirkon kausiohjelmassa. / Performances continue at Cirko’s Season Program.

Performers and co-creators: Milla Järvinen,

Henna Kaikula, Saku Mäkelä ja Ulla Raitio

Photos: Heli Sorjonen Production: Kaikula, Lehmuskallio +

working group, Cirko – Center for New Circus

Ikäsuositus / Suitable for ages: 12+ Kesto / Duration: 90 min Kieli / Language: Suomi / Finnish

Sivuhenkilöt (Bit players) uses contemporary circus and theatre to explore what it feels like to touch and to have to go without being touched. Sivuhenkilöt (Bit players) brings audience to situations where a grandmother has terrible table manners, a woman missing a limb, a man has lost his face and someone is hanging outrageously from headboard of a bed. The production brings together textual, corporeal and visual elements and has been created by a team of theatre, dance and circus professionals. The performance will take place at Tenalji von Fersen, a former 18 th century granary and one of the historic venues, located on Helsinki’s idyllic Suomenlinna island. Text: Eira Virekoski Direction: Alma Lehmuskallio Concept: Henna Kaikula, Alma Lehmuskallio, Eira Virekoski Stage design and costumes: Janne Vasama Sound design: Joonas Outakoski Lighting design: Ainu Palmu Photo: Heli Sorjonen

C

Lehmuskallio & Working group(FIN)

E N S I - I L T A / P R E M I E R E

Photo: Heli Sorjonen

? K r i C e h t t Wha

46

Supported by: The Governing Body of Suomenlinna, The Alfred Kordelin General Progress and Education Foundation, The Saari Residence, Finnish Cultural Foundation, Arts Promotion Centre Finland, City of Helsinki Cultural Office, Teaterstiftelsen Vivicas Vänner


C

Photo: Riku Pihlanto

? K r i C e h t t Wha

DIVE

ROPE ACROBATICS ABOVE AND UNDER WATER. Dive plunges into another reality. The performance is created especially for swimming halls. A step beyond the edge takes aerial acrobat under water. The performer steps on the rim of an abyss. Supported by a rope she reaches out into the void. Depth lures her to fall into a weightless realm. A reverse reality begins on the other side of the surface’s mirror. The time is stretched in the rhythm of held breath. The diver is detached from the chains of gravity. She floats with the aquatic buoyancy and sinks under the water’s heavy pressure. Holding onto the rope she rises in the air, balances on the water’s brink and drowns in daydreams. Echo responds to the song of waves.

r

KÖYSIAKROBATIAA VEDEN YLLÄ JA ALLA. Uimahallissa esitettävä Dive sukeltaa toiseen todellisuuteen. Askel reunan yli vie ilma-akrobaatin veden alle. Esiintyjä astuu kuilun reunalle. Köyden varassa hän kurkottaa tyhjyyteen. Syvyys houkuttelee pudottautumaan painottomaan maailmaan. Veden peilin toisella puolen alkaa nurinkurinen todellisuus, jossa aika venyy pidätetyn hengityksen tahtiin. Irti maankamaran kahleista sukeltaja leijuu veden nosteessa ja vajoaa vesimassojen paineen alla. Köyttä pitkin hän kohottautuu ilmaan, tasapainoilee veden partaalla ja hukuttautuu päiväuniin. Kaiku vastaa aaltojen lauluun.

i

KOTIMAINEN UUTUUS! NEW FINNISH PRODUCTION!

Salla Hakanpää(FIN)

UIMAHALLI, HELSINGINKADUN URHEILUTALO KALLIO / SWIMMING HALL, SPORTS CENTER KALLIO, HELSINGINKATU 25 17,50 € (SIS. TOIMITUSMAKSUT / INC. FEES) LIPUT TICKETMASTERISTA! / TICKETS SOLD BY TICKETMASTER! Ikäsuositus / Suitable for ages: 10+ Kesto / Duration: 45 min

k

Photo: Riku Pihlanto

KE / WED 16.11. 21:00 PE / FRI 18.11. 21:00

Concept: Working group Performer: Salla Hakanpää Direction: Ville Walo Costumes and stage design: Anne Jämsä Lighting design: Jere Mönkkönen Sound design: Joonas Pehrsson Production: WHS Supported by: Kone Foundation, Huberin taidesäätiö,

47

o

Arts Promotion Centre Finland, Jenny and Antti Wihuri foundation


15.—19.11. 19:00— Cirko – Uuden sirkuksen keskus, Kaasutehtaankatu 1

BF

Baltic Circle

Cirko

IN NOVEMBER 15.–19.11. 19:00 — Baltic Circlen ja Cirkon yhteisellä festivaaliklubilla päästään nauttimaan rennosta meiningistä, kuumista DJ-seteistä ja queertaajuuksilla värähtelevästä livemusiikista. Klubilla esiintyvät muun muassa:

The joint festival club of Baltic Circle and Cirko is all about laid back music, hot DJ sets, and live music resonating in queer frequencies. The club features performances by e.g.: Katso tarkemmat soittoajat festivaalin kotisivuilta. Please, check out the showtimes on the festival website.


DJ MARCELLE: ANOTHER NICE MESS (NLD)

Avoinna yömyöhään saakka. Ilmainen sisäänpääsy. Tule ja ihastu – tai rakastu!

Housed in Cirko’s Maneesi space, the Love me in November club is a meeting spot for the audiences, inviting to hang around after a festival day. The refreshments are provided by Stadin Panimo. Open until late. Free entry. Come by – fall in love!

15.—19.11. 19:00— Cirko – Center for New Circus, Kaasutehtaankatu 1

Cirkon Maneesissa sykkivä Love me in November -klubi on yleisöjen kohtauspaikka, joka kutsuu hengaamaan festivaalipäivän päätteeksi. Klubin raikkaasta virvoketarjonnasta vastaa Stadin Panimo.


Photo: Gérald Kurdian

15.—19.11. 19:00— Cirko – Uuden sirkuksen keskus, Kaasutehtaankatu 1

KESKIVIIKKO

TRK_X: HOT BODIES OF THE FUTURE (FRA)

WEDNESDAY


WEDNESDAY KESKIVIIKKO

ELSE MAJ HAGSTRÖM (FIN)

15.—19.11. 19:00— Cirko – Center for New Circus, Kaasutehtaankatu 1


15.—19.11. 19:00— Cirko – Uuden sirkuksen keskus, Kaasutehtaankatu 1

TORSTAI

DJ MAMA (LIB/FIN) PERJANTAI

THURSDAY

GRMMXI LIVE (FIN)

FRIDAY


SATURDAY LAUANTAI

URBANAPA: THE SANCTUARY (FIN)

15.—19.11. 19:00— Cirko – Center for New Circus, Kaasutehtaankatu 1


PROJEKTIT & VERKOSTOT

Urban

Heat

Urban Heat is a project developed by the Festivals in Transition (FIT) network of 13 international festival partners, supported by the Creative Europe Programme of the European Union. The fouryear programme (2015–2018) of audience and artist development addresses many of the challenges facing cities in the 21st Century. It is a project about reconnecting with the world outside the arts by addressing urgent political and social issues, and by working with audiences and communities affected by those issues. 22 artists have been chosen to participate in Urban Heat. The Finnish participants are activist and writer Maryan Abdulkarim and choreographer Sonya Lindfors. For the past ten years the FIT network has explored the role of festivals in producing and curating theatre and performance practices. The network has successfully implemented four largescale projects: FIT, FIT Mobile Lab, Festival Lab and Global City Local City. Urban Heat is the network’s fifth project. FIT members: SPIELART festival (Munich), Krakowskie Reminiscencje Teatralne (Krakow), International Festival of Contemporary Theatre Homo Novus (Riga), LIFT (London), Baltic Circle International Theatre Festival (Helsinki), Saal Bienaal (Tallinn), Bunker – Festival Drugajanje (Ljubljana), Spring Performing Arts Festival (Utrecht), Lokal – International Theatre Festival Reykjavik (Reykjavik), Centrale Fies – Drodesera (Dro) Associated partners: Alkantara Festival (Lisbon), Downtown Contemporary Arts Festival (Cairo), Reykjavik Dance Festival (Reykjavik)


Baltic Circle on mukana Helsingin kulttuurikeskuksen kolmivuotisessa Helsingin malli -pilottihankkeessa. Helsingin mallin puitteissa tuodaan osallistavia taidemenetelmiä osaksi kaupunkilaisten arkea ja tuetaan taidelaitosten jalkautumista uusien yleisöjen pariin ympäri Helsinkiä. Baltic Circlen toiminta hankkeessa sijoittuu Pohjois-Helsingissä sijaitsevan Kaarelan alueelle. Projekti keskittyy paikallisen tason erityisyyksiin suhteessa vastaaviin ilmiöihin globaalilla tasolla. Samalla tuodaan Kaarelan aluetta tutuksi myös muille helsinkiläisille etenkin Baltic Circle -festivaalin aikana tapahtuvien tilaisuuksien myötä. Tavoitteena on myös luoda festivaalille uusia yleisötyön muotoja ja laajentaa yleisöpohjaa. Baltic Circle on kutsunut projektin taiteilijaksi koreografi Maija Hirvasen, jonka Carnaval-teos toteutetaan esitystilaksi tuunatun pakettiauton ympärillä ja vaikutuspiirissä. Projekti alkoi tutkimusvaiheella keväällä 2016, ja se huipentuu julkisessa tilassa tapahtuvaksi esityskarnevaaliksi, joka rakennetaan yhdessä alueen asukkaiden kanssa vuosina 2017– 2018 pidettävissä työpajoissa. Hirvasen työparina projektissa työskentelee muusikko ja tuottaja Janne Masalin. Lue lisää Carnaval-teoksesta sivulla 50. Baltic Circle is participating in the three-year pilot initiative, Helsingin malli, run by the City of Helsinki Cultural Office. The initiative brings participatory arts methods to the everyday life of citizens, and supports the outreach efforts of arts institutions to gain new audiences around Helsinki. Within this frame, Baltic Circle focuses on the district of Kaarela in northern Helsinki. The project examines local specificities in relation to similar phenomena on a global level. The project aims also to familiarise the public with the Kaarela region through various events especially during the Baltic Circle Festival. A further aim is to bring new forms of public engagement to the festival, and to broaden audiences. Baltic Circle has invited the choreographer and artist Maija Hirvanen to work in the project. Her work Carnaval takes place inside and around a van transformed into a performance space. The project started with a research phase in spring 2016, and it culminates in a public performance carnival created together with local residents through workshops held in 2017–2018. Hirvanen collaborates with musician and producer Janne Masalin. Read more about Carnaval on page 50.

PROJECTS & NET WORKS

Helsingin malli -hanke Helsingin malli initiative


festivaali

Vaikuttamisen festivaali 2016–2018 on kolmivuotinen Koneen Säätiön rahoittama hanke, jossa festivaali tuottaa ja tutkii taiteen keinoja luoda vaikuttavuuden tiloja. Hankkeessa tarkastellaan eri vaikuttamisen ja vaikuttavuuden tasoja julkisesta mielipiteestä henkilökohtaiseen kokemukseen. Huomio on sekä rohkeiden ja radikaalien teosten tuotannoissa että niihin liittyvissä prosesseissa festivaaliorganisaatiossa. Hankkeen läpi kulkee kaksi autonomista mutta toisiinsa linkittyvää kehityskulkua: diskursiiviset tapahtumat, joissa syvennytään tulevaisuuden visiointiin erilaisten verkostojen, asiantuntijatapaamisten ja ajatushautomoiden kautta, sekä esitykselliset tapahtumat, joissa pyritään julkisten teosten kautta tuomaan ihmisten todellisuuteen uusia näkökulmia ja koettelemaan vaikuttamisen rajoja. Vuoden 2016 festivaaliohjelmistosta hankkeeseen kuuluu Suomi – sosiaalisten suhteiden kehitysmaa -ohjelmakokonaisuus sekä New Solidarities -diskurssitapahtuma. Hanke tarkastelee kriittisesti vaikuttavuuden käsitettä ja sen arviointia kulttuuritoimijoiden näkökulmasta. Uusia, laadullisia vaikuttavuuden mittareita kehitetään yhteistyössä Cuporen ja ArtsEqual-hankkeen kanssa. ArtsEqual-hanketta vetää Taideyliopisto, ja Cuporessa toimii sen taiteilija-tutkijaryhmä Socially Responsible Arts Institutions and Artists. Impact Festival (Vaikuttamisen festivaali) 2016 –2018 is a three-year initiative funded by the Kone Foundation. The festival produces and researches artistic methods to create states of impact. The initiative examines different levels of impact from the public opinion to personal experience. The focus is both on bold and radical creations as well as on the processes required to produce them in the festival organisation. Two independent but interconnected lines of development run through the initiative: discursive events that dig deeper into future visions through different networks, expert meetings and think tanks, as well as performative events that aim to bring new viewpoints to everyday realities and test the limits of impact through public artistic interventions. The works presented at the 2016 Baltic Circle in the framework of Impact Festival are Finland – developing country of social relations programme and the discourse event New Solidarities. The initiative critically examines the notion of impact and its assessment from the point of view of cultural agents. New, qualitative measures of impact will be developed in collaboration with Cupore and the ArtsEqual initiative. Arts Equal is led by University of the Arts Helsinki, and Cupore is hosting its artistic research group Socially Responsible Arts Institutions and Artists.

PROJECTS & NET WORKS

PROJEKTIT & VERKOSTOT

Vaikuttamisen


MORE s i MORE Manifesto for the Gynecene / Gyneseenin manifesti

FATHER FUCKER: The Inside Story of Liv and Claudia Versace´s Love ADVENTURES Giovanna Esposito Yussif: Off the grid or in search of the (lost) social liaison Ruby van der Wekken: From power to solidarity Otso Kantokorpi: Sitovasta silloittavaan


INSIDE THE HYPE TODAY:

I mean, at a certain point I’m su everyone loses control. Someth inside of me died with our fathe and I will never get it back.

So, now the r managed to s even more... their father t

People go crazy. People risk their lives in this business all the time. I don’t want to do that. I’m just being realistic. It’s war everywhere and I’m in the middle of it and I don’t care.”

“Don’t stand by my grave and weep, for I am not there. I do not sleep. I am the thousand winds that blow, I am the diamond’s glint on snow. I am the sunlight on ripened grain, I am the gentle autumn’s rain. In the soft hush of the morning light, I am swift bird in flight. Don’t stand by my grave and cry, I am not there. I did not die.”

LIV AND CLAUDIA AT THE SPA WITH THE BOYS “I’m a completely normal, young woman and I’m completely devoted to my career.”

Liv and Claudia are getting bored!


ure hing er,

rebelling sisters have shock their relatives and I can almost hear turning in his grave…

HYPE: “This story might be confusing. It might even be unconvincing. It might be irritatingly perfect at the same time as it is incredibly disfortuned and full of chaos! “We were making love something about 3-4 hours...it was cool.”

“All my life I have lived with fashion. I watched those beautiful models walking and smiling on stage, wearing the designs of my mom and dad.

I was full of rage and anger… I guess. And after that I used to live in pain and grief. It was hard. It’s still hard, but I’m trying to live with it.

THE LATEST LOVE ADVENTURES FROM THE EXCITING LIVES OF LIV AND CLAUDIA “I try to comfort myself by believing that one day this VERSACE all is going to be over.”


He’s been g one for such a lon g time ( hey-la-day-la my daddy’s back)

He’s back and thin gs will be f ine ( hey-la-day-la my daddy’s back)


SITOVASTA SILLOITTAVAAN Otso Kantokorpi

Te x t s c o m m i s s i o n e d i n t h e f r a m e w o r k o f F i n l a n d  —  d e v e l o p i n g c o u n t r y o f s o c i a l r e l a t i o n s ( p . 2 7 )

OFF THE GRID OR IN SEARCH OF THE (LOST) SOCIAL LIAISON. Giovanna Esposito Yussif

is

FROM POWER TO SOLIDARITY Ruby van der Wekken 69


Sosiaalisia verkostoja on usein tapana pitää vain resursseina, joilla on lähinnä välineellinen arvo jonkun asian saavuttamisessa – oli se sitten rahaa tai vaikutusvaltaa. Mieleeni tulee väistämättä analogia taiteen kohtalosta nykyisen välineellistämisen kourissa: matka lyhyessä ajassa vientituotteesta hyvinvointipalveluksi on ollut karikkoinen. Uskon kuitenkin taiteen perustavanlaatuiseen itseisarvoon. Voisiko sosiaalisia suhteita lähestyä samoin? On tietenkin lattea totuus, että ihminen on sosiaalinen eläin ja että sosiaalisilla suhteilla on aina ollut funktionaalinen ulottuvuutensa jo pelkästään lajin säilymisessä. Olen kuitenkin pitkään uskonut, että kulttuurinen evoluutio

70 In the frame of Baltic Circle’s investigation Finland, developing country of social relations? is an underlined mystery: why in this precise location do social relations need to be “developed” and if so, by whom? Art and the “outsider” might be one expected answer to the latter, but let´s bear in mind that the entangled relation between social responsibility and community development with the arts and its institutions have been a consistent approach since the boom of the so-called relational aesthetics in the 1990’s. It became more pervasive in the last decades with the rise of “community art” and the subsequent role that this tendency has inscribed to the artist: a “facilitator” for social relations, nexus with

is

“Why is it you have been establishing a timebank in Finland, when Finnish people must be among the happiest in the world?” is a comment I heard twice from young people from Japan visiting Finland. During the second visit the young couple was telling how they had been taking a year off from work to travel around the world in search of happiness. They were both working in the fashion industry, and told about the suicide cases among young students who just lost hope of finding their place in a very competitive environment. Hearing this question for the first time took me by surprise, and I found myself starting to point out how indeed there are


on pitkälti korvannut biologisen evoluution ihmisen kehityshistoriassa ja siten mahdollistanut myös turhien asioiden – kuten taiteen – kehittymisen. Voisiko siis olla, että ihmisellä olisi kulttuurisen evoluution kautta mahdollisuus ja myös varaa ei-välineellisiin, turhiin sosiaalisiin suhteisiin? Voisivatko turhat sosiaaliset suhteet olla yksi mahdollinen reitti hyvän elämän etsimisessä? Sosiaaliset suhteet ovat väistämättä sosiaalista pääomaa. Pierre Bourdieun mukaan sosiaalinen pääoma on niiden resurssien summa, jotka syntyvät tuttavuusverkostoissa ja ryhmäjäsenyyksissä. Sosiaalisen pääoman avulla ihminen pääsee verkostoitumaan lisää ja käyttämään verkostoja

71 marginal groups, and so on. Inquiries concerning socialites and communities have been extensively explored through artistic practice  —  in some cases with brilliant and sensible artworks. Nonetheless, these practices have also been problematised due to their questionable capacity to create engagement and approach with dignity those involved through projects that are usually short-termed and have under or limited funding to maintain continuity; without forgetting the latent exploitations that can become manifests through these exchanges. As well, this entangled relation makes visible a neoliberal demand to outsource the responsibility to deal with such humongous systemic problematics and exclusions to the artists and

is

many prize-winning statistics pointing to how well Finland scores in terms of, for instance, education and health care, but that these conditions in the name of austerity are actually increasingly being broken down. There are as such an increasing amount of citizens who are finding themselves struggling with regards to the provision of what would like to be seen falling under the category of basics to be guaranteed for all. Taking this further, the issue of why we can use something like a timebank also in Finland has a lot to do with the overall rising critique of the condition of our societies neoliberalism has gotten us into. Some will refer to


resurssinaan. Tutkija Riitta Hanifin mukaan ”sitova sosiaalinen pääoma on luonteeltaan kasautuvaa; aikaisemmat sosiaaliset suhteet luovat uusia sosiaalisia suhteita”. Sitovalla hän viittaa Robert V. Putnamin erotteluun: silloittava ja sitova. Silloittava on yli ryhmärajojen ulottuva. Sitova esimerkiksi keskenään samankaltaisten, sukulaisten ja ystävien rajoissa pysyttelevä. ”Pääoma” on siinä mielessä huono metafora, että sosiaaliset suhteet ovat rajaton ja ehtymätön luonnonvara eivätkä niiden liikkeet ole niin ennustamattomia kuin esimerkiksi rahan ja markkinoiden. Niiden liikkeitä voi myös yrittää itse säädellä, toisinaan jopa uskaliaasti kokeillen ja seikkaillen.

72 other art workers — which are seen as providers of vibrant cultural makeovers — thus diffusing the responsibility and agency from institutional / governmental / corporative bodies that still provide the funding for projects to happen, but usually do not modify their attitude towards their causal condition: the endurance and affiliation to a coloniality of power as an instrumental fracture of social bonds. Hence, talking about developmental policies means talking about the dominant logics. The framework of modernity, the politics of public / private space, the implementation of social design, bureaucracy, developmental and urban policies are conditionings that form, inform, and deform our subject positions

is

this by talking about individualism, competitiveness, loneliness, or then about the power of capital. Whether we want to call it the organising of our daily life or economy, a tool such as a timebank is part of a push for wanting to put attention for the reproduction of social life at the core of our actions, the wellbeing of people and nature. I have come to see that alternative community currencies such as our timebank, which explicitly attach values to the nature of the exchanges they promote, can be seen as (transitioning) tools teaching us how to be inclusive, cooperate and carry responsibility together, whilst realising


Jos Suomi on sosiaalisten suhteiden kehitysmaa, oletan sen johtuvan liiallisesta pitäytymisestä nimenomaan sitovan alueella. Tämä lienee agraariyhteiskunnan peruja. Siirtymämme nykyiseen EU-elämänmenoon on ollut liian nopeaa, jotta olisimme kunnolla pystyneet mukautumaan ihmisten erilaisuuteen ja moninaisuuteen. Nyt olemme saapuneet tilanteeseen, jossa kaikkea pitää yrittää välineellistää, joten pessimisti voisi ajatella kaiken olevan jo liian myöhäistä. Välineellistämisen murtamiseen tarvittaisiin globaalin kapitalismin romahdus tai ainakin sen seikan virallinen tunnustaminen, että kaikkea – esimerkiksi taiteita ja sosiaalisia suhteita – ei tarvitse mitata taloudellisen hyödyn kautta.

73 and therefore our interrelations. Our sociality and our liaisons are in a constant state of construction; they demand care, negotiation, recognition, confrontation and interaction with others. These social elements are suppressed through paternalist governing, excessive regulated policing and planning which are tangible in cities like Helsinki — with its modern urban trace and fastly developed suburban sprawls as a result of an explosive industrialisation process that overtook the rural livelihood and its sociality. In cities constructed under the flare of the “Nordic exceptionalism” still resonates the illusion that such social states were built through a consensual process instead of tough social struggles with the conflictive

is

our diversities and interdependencies. It is exciting to think that a currency need not break down but in fact can foster fairer relations. Putting other values than profit making central has a lot to do with addressing power. International Sustainable Development goals have been envisioned, but movements have well put forward that the addressing of power is exactly what is missing from the conversation. Whilst in itself important targets are described, the need for structural change is not put forward, by addressing for instance corporate extractivist power, but instead “development” is meant to happen by more of the


Silloittava voi ajan myötä muuttua sitovaksi , ja se voi myös purkaa liian jämähtäneitä käsityksiämme sitovan pääoman luonteesta. Se opettaa meille asioita, joista emme olleet tietoisia. Mutta kuka opettaisi meille sen, että silloittavien sosiaalisten suhteiden ei tarvitse olla silkan hyötynäkökohdan kautta ennalta annettuja. Kuinka oppisimme arvostamaan turhia sosiaalisia suhteita? Kuin taidetta: vaikkapa niiden kauneutta – tai sitten sitä, miten ne laittavat ajattelemaan. Kuinka oppisimme kokemaan sosiaaliset suhteet jännittävinä seikkailuina? Otso Kantokorpi

Kirjoittaja on helsinkiläinen vuonna 1957 syntynyt vapaa kriitikko, toimittaja, kolumnisti ja tietokirjailija.

74 developing modernity and its progressive industrialization. Workers needed to unite, negotiate, defend and demand their rights for life, education, access to health, et cetera. Now the remaining industries are mainly outsourced and those who move to the city then need to move out because of reinforced gentrification, price bubbles, loss of jobs, but to where? The communal land has been enclosed to serve the ruling hegemonies, the transnational corporations, and the EU developmental policies. Societies bound to a constant deterritorialization by our modern living. So maybe in the underlying question there is a need, not to ratify even more the developmental agendas, but to get off the grid and reconstruct the social

is

same focus on industrial growth (extraction, consumption). Questioning power and notions of development in order to come to social relations fostering peoples and natures wellbeing is a common issue for North and South. It brings us also to the wars being fought to gain power over what are ultimately our common planetary resources, and to the need to, in response to this, draw in on the profound interconnectedness between us globally. Being an immigrant myself with roots on different continents I feel drawn to how this interconnectedness finds its bedrock in a notion of world citizenship, recognising global interdependence


75 liaisons, taking advantage of their rupture to imagine and construct other logics that do not reproduce the neoliberal / patriarchal / modern universalist perspective under which the contemporary social fabric is currently disciplined. As the transfeminist Sayak Valencia claims, we need to point to an alliance for the sustainability of the living in a frank opposition to necropolitics.

importantly also in terms of a recognition of rights, which would be supporting our capacity also in Finland when other world citizens are brought to our doorsteps to come to more beautiful cultures of diversity and solidarity. And I hope our timebank can come to play a positive role also there. Ruby van der Wekken RUBY VAN DER WEKKEN considers herself a member of the global justice movement, works for the Siemenpuu foundation and is an active member of Helsinki Timebank (Stadin Aikapankki) as well as the Finnish Solidarity Economy Network & the Commons. fi collective.

Giovanna Esposito Yussif August, 2016 GIOVANNA ESPOSITO YUSSIF is a curator/ art historian based in Helsinki. Currently she focuses on rooting alliances between sites of production, situated knowledges and collaborative models of inquiry.

Members of the HELSINKI TIMEBANK exchange a diversity of services against time. The main guiding principle for each exchange is that everyone’s time, work and needs are of equal worth. In the Helsinki Timebank, one Tovi equals one hour of work. The Helsinki Timebank’s objective is to support mutual assistance between people, and through this strengthen communal culture. The Helsinki Timebank strengthens a socially and ecologically just, local economy, in which everyone is of equal value and has equal participation possibilities.

is


ILMOITUKSET / ADVERTISEMENTS

76


ILMOITUKSET / ADVERTISEMENTS

77


ILMOITUKSET / ADVERTISEMENTS

78


ILMOITUKSET / ADVERTISEMENTS

79


ILMOITUKSET / ADVERTISEMENTS

80


ILMOITUKSET / ADVERTISEMENTS

81


Yhteistyökumppanit Partners

Toiminnanjohtaja Managing Director

Festivaalitiimi Festival Team 2016

Taiteellinen johtaja Artistic Director

Hanna Nyman

Satu Herrala

Tekninen johtaja Technical Manager Viestintäpäällikkö Communications Manager Katja Tolonen

Kimmo Räsänen

Tiedottaja Press Officer

Taloudenhoitaja Financial Manager

Tuotantopäällikkö Production Manager Hanna Parry

Tuottaja Producer

Lisa Kalkowski

Anna-Emilie Lindberg

Esa Kylmälä

Tuotantoharjoittelija Production Intern

Graafinen suunnittelu Graphic Design GRMMXI

Viestintäharjoittelijat Communications Interns Viivi Pietiläinen Kaisa Silvo Atte Kola

Tekniikan harjoittelija Technical Production Intern

Kati Jaura

Festival Production Management Trainee Brian Leong

Riikka Boijer

Baltic Circle

Tunturikatu 16, 00100 Helsinki Tel. +358 (0)40 7637653 / +358 (0)9 4542 1355 www.balticcircle.fi

Tukijat Supporters

The International Theatre Festival Baltic Circle

is produced by Q-teatteri.

www.Q-teatteri.fi


nt

su

te

tu

a

1

htaank

a

jantie

kan

ne

lm äe n

2

ta

so

it

Maneesi & Solmu C i r ko — U u d e n s i r k u k s e n ke s k u s / Cirko — Center for New Circus K aas u t e h t aan k at u 1 (r a ke n nu s / b u ild in g 8 )

ase

ma

Kanneltalo K a nnel m äk i K l a ne e ttit ie 5 0 0 4 2 0 H e ls in k i

k t la nee

baa

na

tie

Kiasma-teatteri/ Kiasma theatre K l uuv i Ma n n e rhe i m i n a uki o 2 00100 He l si n ki

rh

uk

io

ntie

a

mi

eimin

h

ei

ti

manne

manner

ESITYSPAIKAT

ten ra

ka

äis

at

rn

ie

e

VENUES

ju n ati

3


4

Sinne Punavu o r i Iso R o o be r t i nk a tu 16 00120 He l s i nk i

Ta i d ey l i opi st on Te a t t e ri korke a koul u/ T he a t re Ac a d e my of t he U n i ve rsi t y of t he Art s i n He l si n ki Ha apa n i e m i Ha apa n i e m e n ka t u 6 005 3 0 He l si n ki

5

iso ro o

be rtinkatu ka

n

ka

ni

em

enkat

u

sarmikat

u

äis

ka

rn

ea

vuore

tu

a

n

katu

u

haap

anna

ratakat

kor

k

a

k nlinnan

na

at

tie

ulla

6

ten ranta

Brage K aart in k au p u n k i K as arm ik at u 2 8 0 0 13 0 H e ls in k i

k

ikukatu

u Allas Sea Pool K a t ajan ok k a K a t ajan ok an lait u ri 2 0 0 16 0 H e ls in k i

vakatu

7

Esityspaikkojen esteettömyys on merkitty ISA-symbolilla. Otathan meihin yhteyttä, jos tarvitset apua, siinäkin tapauksessa että esityspaikka on merkitty esteettömäksi. Yhteydenotot Baltic Circlen toimistoon, puh. 040 763 7653. Tarkemmat esteettömyystiedot: w w w. b a l t i c c i r cl e. f i

Please contact us beforehand if you need assistance even if the venue is marked accessible with the ISA symbol. Baltic Circle office, tel. +358 (0)40 763 7653. Full accessibility info: w w w. b a l t i c c i r cl e. f i

ki

ja

ta

wheel h

nok

ri

n

i

ka

sky

s el

anla

itu


Liput/Tickets Tiketti Oy www.tiketti.fi puh. 0600-1-1616 (1,78 € / min + pvm) MA–SU 9:00–21:00

Tiketti Oy www.tiketti.fi tel. 0600-1-1616 (1,78 € / inc, only in Finland) MON–SUN 9am–9pm

Q-teatteri Tunturikatu 16, 00100 Helsinki puh. 09 4542 1333 TI–PE 11:00–15:00

Q-teatteri Tunturikatu 16, 00100 Helsinki tel. +358 9 4542 1333 TUE–FRI 11am–3pm

HUOM! Riding on a Cloud -esityksen liput saatavilla vain Ticketmasterista tai Kanneltalon lipunmyynnistä!

NOTE! Tickets for the Riding on a Cloud performance only via Ticketmaster or Kanneltalo´s ticket sales!

Ticketmaster Finland www.ticketmaster.fi puh. 0600 10 800 (1,98€/min.+pvm) MA–LA 8:00–21:00 SU 10:00–18:00

Ticketmaster Finland www.ticketmaster.fi tel. 0600 10 800 (1,98€/min.+lcn) MON–SAT 8am–9pm SUN 10am–6pm

Kanneltalo Klaneettitie 5 puh. 09 310 12000 TI–PE 12:00–14:00 & 14:40–18:00 LA 12:00–18:00

Kanneltalo Klaneettitie 5 tel. +358 9 310 12000 TUE–FRI 12pm–2pm & 2.40pm–6pm SAT 12pm–6pm

FESTIVAALIN AIKANA LISÄKSI Festival Info & Box Office @ Cirko – Uuden sirkuksen keskus, Suvilahti (2. kerros) Kaasutehtaankatu 1 puh. 040 763 7653 TI–TO 14:00–20:00 PE-LA 11:00–15:00

ALSO DURING THE FESTIVAL Festival Info & Box Office @ Cirko – Center for New Circus, Suvilahti (2nd floor) Kaasutehtaankatu 1 tel. +358 40 763 7653 TUE–THU 2pm–8pm FRI–SAT 11am–3pm

OVILIPUNMYYNTI Tapahtumapaikkojen lipunmyynti avataan tuntia ennen esityksen alkua, mikäli esitys ei ole loppuunmyyty.

VENUE TICKET SALES Open one hour prior to showtime, unless the performance is sold out.

Hinnat / Prices Esitykset / Performances: 15 €/ 12* €/ 10** €

www

.bal

* taiteen ammattilainen / arts professional ** eläkeläinen, opiskelija, työtön, varusmies / siviilipalvelusmies student unemployed, pensioner, conscript / civil cervant

ticc

ircl

e.fi

DOUBLEBILL Riding on a Cloud + Sivuhenkilöt = 28 € (sis. toimitusmaksut) Vain ennakkomyynnissä Ticketmasterin nettisivuilla 31.10. saakka. Riding on a Cloud + Sivuhenkilöt (Bit Players) = 28 € (inc. fees) Only through advance sales via Ticketmaster´s online channels until October 31. RYHMÄMYYNTI / GROUP TICKET SALES Ota yhteyttä: info@balticcircle.fi, puh. 040 763 7653 Please contact: info@balticcircle.fi, tel. +358 40 763 7653 Tiketin ja Ticketmasterin kautta ostetuista lipuista peritään lisäksi toimitusmaksut. Tickets purchased through Tiketti or Ticketmaster will be charged with an additional service fee.


AIKATAULU / SCHEDULE FESTIVAL INFO & BOX OFFICE @ CIRKO, SUVILAHTI

Open TUE–THU 14:00–20:00  FRI–SAT  11:00–15:00

LIPPUHINNAT / TICKET PRICES ESITYKSET / PERFORMANCES 15 € 12 € (taiteen ammattilainen / arts professional) 10 € (eläkeläinen, opiskelija, työtön, varusmies, siviilipalvelusmies / student, unemployed, pensioner, conscript, civil cervant)

MILLOIN/ WHEN?

MITÄ/ WHAT?

MISSÄ/ WHERE?

KESTO/ DURATION

The whole week

Yassine Khaled  Monitor Man

In different locations 3 h around Helsinki. For exact places and times, check the festival website.

Free

Workshop  Reshaping the possible Finland

Maneesi, Cirko

Free, sign up @ balticcircle.fi

17: 00

Philipp Gehmacher  Exhibition opening

Sinne

19 : 00–20 : 05

Rabih Mroué  Riding on a Cloud

Kanneltalo

~65 min

21: 00–23: 00

HYPE  FATHER FUCKER

Solmu, Cirko

~2 h

15 € / 12 € / 10 €

19 : 00 >

Love me in November Club (K-18)  DJ Marcelle

Maneesi, Cirko

See balticcircle.fi

Free

Sinne

4h

65 € (2 days), registration required

4h

TIISTAI / TUESDAY 15.11. 13: 00–17: 00

4h

Free 15 € / 12 € / 10 €

KESKIVIIKKO / WEDNESDAY 16.11. 10 : 00–14: 00

Philipp Gehmacher

Materiality, Objects and the Moving Body (workshop) 10 : 00–14: 00

Mad House   Think Thank + Soup Kitchen

Maneesi, Cirko

14: 00–18: 00

Philipp Gehmacher  my shapes, your words, their grey (exhibition)

Sinne

18: 00–19 : 05

Rabih Mroué  Riding on a Cloud

Kanneltalo

~65 min

15 € / 12 € / 10 €

19 : 00–22: 00

Matraquita Soher A(part)

Allas Sea Pool

3h

Free, sign up @ balticcircle.fi

Free Free

20 : 00–22: 00

HYPE  FATHER FUCKER

Solmu, Cirko

~2 h

15 € / 12 € / 10 €

19 : 00 >

Love me in November Club (K-18)

Maneesi, Cirko

See balticcircle.fi

Free

Sinne

4h

65 € (2 days), registration required

TRK_X & ELSE MAJ HAGSTRÖM (SENSUS)

TORSTAI / THURSDAY 17.11. 10 : 00–14: 00

Philipp Gehmacher

Materiality, Objects and the Moving Body (workshop) 14: 00–18: 00

Philipp Gehmacher my shapes, your words, their grey (exhibition)

Sinne

14: 00–15: 00

A piece by Milja Aho, Anna-Mari Karvonen,

Brage

60 min

15 € / 12 € / 10 €

Free

Anna Mustonen & Emmi Venna 14:30–16:30

Bojana Kunst  Lecture

Maneesi, Cirko

2h

Free

17: 00

Noora Dadu  FAIL – A flawed performance

Kiasma Theatre

TBA

15 € / 12 € / 10 €

20 : 00–22: 00

HYPE  FATHER FUCKER

Solmu, Cirko

~2 h

15 € / 12 € / 10 €

19 : 00 >

Love me in November Club (K-18)  GRMMXI LIVE

Maneesi, Cirko

See balticcircle.fi

Free

PERJANTAI / FRIDAY 18.11. 11: 00–18: 00

Philipp Gehmacher  my shapes, your words, their grey (exhibition)

Sinne

11: 00–16: 00

Alexandra Pirici & Raluca Voinea  New Solidarities

Maneesi, Cirko

5h

Free

18: 00–19 : 00

A piece by Milja Aho, Anna-Mari Karvonen,

Brage

60 min

15 € / 12 € / 10 €

Free

Anna Mustonen & Emmi Venna 19 :30–20 :20

Philipp Gehmacher  my shapes, your words, their grey (performance)

Sinne

50 min

15 € / 12 € / 10 €

21: 00–01: 00

Other Spaces  Wolf Safari

TBA

4h

15 € / 12 € / 10 €

19 : 00 >

Love me in November Club (K-18)  DJ Mama

Maneesi, Cirko

See balticcircle.fi

Free

LAUANTAI / SATURDAY 19.11. 11: 00–15:30

Philipp Gehmacher  my shapes, your words, their grey (exhibition)

Sinne

11: 00–16: 00

Alexandra Pirici & Raluca Voinea  New Solidarities

Maneesi, Cirko

5h

Free

14: 00

Noora Dadu  FAIL – A flawed performance

Kiasma Theatre

TBA

15 € / 12 € / 10 €

17: 00–17:50

Philipp Gehmacher  my shapes, your words, their grey (performance)

Sinne

50 min

15 € / 12 € / 10 €

19 : 00–23: 00

YKON  Play House

Secret location

4h

Free, sign up @ balticcircle.fi

19 : 00 >

Love me in November Club (K-18)  THE SANCTUARY / UrbanApa

Maneesi, Cirko

See balticcircle.fi

Free

Free

SUNNUNTAI / SUNDAY 20.11. 12: 00–14: 00

Festival talk

Maneesi, Cirko

2h

Free

15: 00–16: 00

A piece by Milja Aho, Anna-Mari Karvonen,

Brage

60 min

15 € / 12 € / 10 €

Anna Mustonen & Emmi Venna

Profile for Baltic Circle

Baltic Circle festival brochure 2016  

Baltic Circle festival brochure 2016  

Advertisement