TANKEN Magasin, Sandvika // utgave 1 // 2016

Page 1

SANDVIKA // UTGAVE 1 // 2016


Design & layout: The Worst Tekst: Victoria Hoseth, Claus Fibiger, Siri Ravna. Foto: Aurora Henni Krogh, Christian Zervos, Emilie Kvalø, Håkon Stubberud, Magnus Solhaug, Olav Stubberud. Print: HG Media


INNHOLDSFORTEGNELSE TANKEN - ET KOMPETANSESENTER FOR MUSIKKULTUR MÅL 4 VERDIER KVALIFISERING OG VERDISKAPNING SUBSTANS OG DYNAMIKK DRIFTEN FADDERORDNINGEN SOSIALT PARTNERSKAP SATELITTMODELLEN INTERNASJONALT ARBEID ENTREPRENØRKOLLEKTIVET SERVICEERKLÆRING EN STERKERE MUSIKKNÆRING SETTER SANDIVIKA PÅ KARTET SEKS PUNKTER FOR KULTUR OG NÆRING KULTUR OG MERKEVARE MUSIKKMILJØET PÅ TANKEN COUCHERON SURFALOT ARY TOOTHFAIRY OLAV AS HØR MEG! CARL AUGUST ERIKSEN NORGES NYE MUSIKK-KLYNGE

4

5 5 6 9

10

11 12 14 14 15 15

16

16 18 19

20

20 23 26 28 30 32 34

36

NYE TANKEN 40 THE WORST

42

3


TANKEN ET KOMPETANSESENTER FOR MUSIKKULTUR Kultur må produseres og skapes. Vi vil ha et helhetlig samspill og interaksjon mellom bransjen, artister og utøvere. Da trenger vi gode produksjonsarenaer/rammebetingelser for å fremme interesse for musikk, kunst og media.

Innhold

Vi driver frem ett helhetlig samarbeid mellom kommuner, fylket, interesseorganisasjoner, virkemiddelapparatet og bransje – fundamentert på 4 verdier, 6 tilnærminger og 10 mål.

• Midlertidig amfiscene. Kapasitet: 80 personer.

Fakta Beliggenhet/Sted: Hamang industripark Andenæs eiendom Areal: 1500m2 // Ansvarlig: Ungdom og fritid, Bærum kommune Driftsmodell: offentlig/privat -og frivillig samarbeid.

• Tre produksjonssuiter.

PROSESS 2002-2016 • Andenæs eiendom • Idédugnad • Tankemanifest • 10 år med eksperimentering, dugnad og offentlig/ privat samspill

• Scene, backstage, teknikklager. • Kapasitet: 400 personer. • Fire øvningsrom. Kapasitet: 20 band. • Fem lydstudio. • Ett foto/filmstudio. • To lounger, og kjøkken.

SAMSPILLSRELASJON Kommersiell bransje og næring Fylkeskommunen

Bærum Kommune

• Fremveksten av ungt entreprenørskap og kulturnæring • Internasjonale lokale artister • Musikknæringsdiskurs • Kulturminister på besøk • Et bærekraftig kompetansesenter for rytmisk musikk • Konseptualisering

4

Interkommunalt samarbeid


4 VERDIER

TOLERANSE - inkludering, solidaritet, respekt og raushet KVALIFISERING - opplæring, alternative utdanningsløp og kunnskapsdeling SAMSPILL - tverrfaglighet, offentlig/privat og frivillig samarbeid, interaksjon, indi-

VERDISKAPNING - identitet, demokrati, entreprenørskap, resultater, om-

• •

vid og samfunn. Dynamikk mellom lokal, nasjonal og global kultur. dømme og destinasjonsutvikling

5


TANKEN KVALIFISERING OG VERDISKAPNING

6

Utviklingen av Tanken er en kontinuerlig prosess med fokus på kompetanse og faglighet forankret i ideen om at kultur må produseres og skapes. Det arbeides for å fremme unge aktørers næringsvirksomhet innenfor musikk, kunst og media.

Tanken utforsker det mangfoldige kulturlivet, og integrerer ulike fagområder og næring som overrasker, utfordrer og engasjerer et bredt spekter av unge mennesker i arbeide med ulike kulturprosjekter.

Kulturfaglig kvalitet og høy fagkunnskap er styrende for Tanken. Dette forutsetter vektlegging av tverrfaglighet og åpenhet innenfor kultur og næringsvirksomhet. Det handler om å formidle holdninger og kunnskap som reflekterer dynamikken innenfor kulturvirksomhet i sin helhet.

I et sosialpolitisk perspektiv er Tankens virksomhet generelt forebyggende, og bidrar til å redusere rus, kriminalitet, diskriminering og ekskludering i samfunnet.Tankens aktiviteter er inkluderende og uavhengig av sosial bakgrunn, kjønn, etnisitet og kultur. Tanken skal være en kulturinstitusjon som setter spor etter seg i verden.


7


8


SUBSTANS OG DYNAMIKK • Bidra til et større mangfold av kulturproduksjon og aktiviteter i nærmiljøet • Komplementere og utvikle det helhetlige kulturtilbudet i Bærum • Gi unge mennesker kompetanse og fagkunnskap innenfor kultur • Øke interessen blant unge for kulturfagfeltet generelt • Skape et kompetansemiljø i nærmiljøet som vil fungere som opplærings- og rekrutteringsinstitusjon for ulike målgrupper • Fremme kulturell samhandling mellom generasjoner og organiserte, kommersielle og frie aktiviteter • Støtte opp om kommunens arbeid med å utvikle holdninger og forståelse for at unge mennesker er betydningsfulle i samspilletmellom kultur, næring og samfunnsutvikling • Entydig formidle at kulturvirksomhet og ungt entreprenørskap representerer viktig verdiskapning, og at de i et kulturpolitisk perspektiv er betydningsfulle og samfunnsnyttige • Bidra til økt verdiskapning i kulturnæringen, og at flere aktører i kulturnæringene skal kunne leve av egen virksomhet • Å få faglige og økonomiske synergier gjennom synliggjøring og tilgjengelighet, effektiv drift og bærekraftig økonomi

9


DRIFTEN Ungdom og fritid i Bærum kommune har den overordnede administrative beslutningsmyndigheten. De unge entreprenørene/bransje og de frivillige danner frie og uavhengige interessegrupper. En slik allianse optimaliserer sosial, kulturell og økonomisk verdiskapning. Enkeltaktører, frivillige og interessegrupper skal kunne disponere Tanken fritt til kulturaktivitet. En forutsetning for dette er å ansvarliggjøre og forplikte den enkelte aktøren og interessegruppen med hensyn til drift, ansvar og organisering av egen virksomhet. Unge entreprenører/ bransje som disponerer egne lokaler på Tanken til næringsformål har individuelle samspillsavtaler som regulerer varighet, arealer, ansvar, plikter og rettigheter, samt ytelser og tjenesteproduksjon. Avtalen inneholder serviceerklæringen, avtale om sosiale partnerskap og fadderordningen.

SEKS TILNÆRMINGER: • Sosialt partnerskap • Fadderordningen • Satellitmodellen • Entreprenørkollektivet • Internasjonalt arbeid • Serviceerklæring 10


Tanken drives innenfor rammen av en samspillsmodell med Bærum kommune og unge entreprenører/profesjonell bransje. Tankens sosiale engasjement skal fremme verdier og et menneskesyn som skaper rom for selvstendighet, initiativ, ansvar, samarbeid, flerkulturell forståelse, medinnflytelse, engasjement, kreativitet, arbeidsinnsats, tilstedeværelse og solidaritet. Vårt grunnleggende syn er at mennesker utvikler seg i samspill og i samhandling med omgivelsene, andre mennesker, kultur og natur.

FADDERORDNINGEN Hensikten med fadderordningen er kompetansedeling og videreføring av fagkunnskap. Dette skal skje innenfor bestemte rammer og skriftlige avtaler. Målet er at dette skal bidra til rekruttering og kvalitetssikring av det eksisterende musikkmiljøet. I ren praksis vil dette bety at unge næringsdrivende med eget studiolokale på Tanken er pålagt å ta inn praktikanter i lære.

• Faglig rekruttering • Bedre utnyttelse av fasiliteter; flere benytter produksjonsrom -Flere introduseres til kultur som en mulig næringsvei • Kompetansebygging og opplæring • Kvalitetssikring av holdninger • Eieforhold: skape flere kontinuitetsbærere både faglig og sosialt 11


SOSIALT PARTNERSKAP Gjennom tiltaket ‘sosialt partnerskap’ skal alle næringsdrivende ha et sosialt engasjement som har som formål å styrke friskfaktorer og mestringsevne, tilby personlig vekst og utvikling uavhengig av individuelle forutsetninger. Dette skal skje i et integrert miljø med normalgruppen som referanse, hvor det settes normale krav og forventninger til alle. Tiltaket har ulik karakter og skal treffe aktører på individ-, gruppe- og institusjonsnivå.

«Tilby personlig vekst og utvikling uavhengig av individuelle forutsetninger» Partnerskapsavtalens målsetting: Sikre unge med særskilte behov rett til fellesskap, aktiviteter og sosial status, uavhengig av egen økonomi, livssyn, kultur eller etnisk bakgrunn. Tanken skal være en kulturinstitusjon som setter spor etter seg i verden. All aktivitet på Tanken krever medlemskap og kontigent pålydende kr. 1200,- pr år (2016).

PARTNERSKAPSAVTALENS MÅLSETTING: • Være et nettverk for grupper og enkeltindivider som føler utenforskap, og som står utenfor etablerte organisasjoner og foreninger • Engasjere unge i verdispørsmål og holdningsskapende arbeid gjennom kulturell aktivitet og produksjon • Være en læringsarena for utvikling av sosiale ferdigheter, medbestemmelse og demokratisk praksis • Være en rusfri og flerkulturell møteplass innenfor gitte, trygge rammer, med stabile voksne og rollemodeller som sikrer kontinuitet og kvalitet i tilbudet • Gi unge mulighet for å utvikle egne prosjekter. Med Tanken som plattform kan unge fremstå som en positiv ressurs i eget lokalmiljø • Gi rom for uformelt samvær uten spesifikke krav til kunnskap og ferdigheter

Sosialerklæringen skal synliggjøre den sosiale profilen, og vil vise at Tanken også i den generelle driften evner å involvere de som har særskilte sosiale behov eller opplever utenforskap. «Med Tanken som plattform kan unge fremstå som en ressurs i eget nærmiljø.»

12


13


SATELLITMODELLEN Satellitmodellen er en ekstern og utadrettet virksomhet. Med satellitmodellen skal Tanken spre sin kompetanse og etablere gode fasiliteter for musikkpraksis og utvikling kommunalt og regionalt. Det vil si å standardisere egnede fasiliteter slik at rom og utstyr skal ha høy kommersiell standard, og samtidig imøtekomme lokale behov. Eksempelvis er dette andre klubber med øvingsrom (Østerås, Rykkinn, Helset) og andre institusjoner, kirker og lignende hvor det er kulturproduksjon. Satellittene innfattes med et medlemskap på Tanken og skal benytte reglement og driftsmodeller.

INTERNASJONALT ARBEID Kultur handler om mer enn underholdning og rekreasjon. Tanken har et ansvar og en forpliktelse til å skape internasjonalt engasjement for å bruke det som en plattform i arbeidet med utvikling, kulturelt mangfold, identitet, kunnskap og forståelse på tvers av kultur, nasjonalitet og etnisitet. Vårt arbeid med kultur handler grunnleggende om verdier som toleranse, gjensidig respekt og demokrati. Det handler også om forholdet og interaksjonen mellom individ og samfunn og koblingen mellom lokal, nasjonal og global kultur. Dette arbeidet har en kommersiell dimensjon som handler om å distribuere og eksportere lokalforankret kultur ut i verden og skape internasjonal oppmerksomhet og suksess. Den andre dimensjonen i Tankens internasjonale arbeid er kulturutveksling som har en bistands- og sosial profil. Vårt mål er å utforske mulighetene, forstå den kulturelle dynamikken og hvilke mekanismer som bidrar til å koble internasjonal og kommersiell kultur og utvekslingsarbeid med en sosial profil sammen. Arbeidet skal forankres i Tanken generelt, i et samarbeid med UD, kulturrådet, Music Norway Export og unge entreprenører som jobber med prosjekter innenfor bistandskultur og kulturelt utvekslingsarbeid.

14


ENTREPRENØRKOLLEKTIVET Entreprenørkollektivet ved Tanken tilbyr unge relaterte entreprenører et medlemskap i en kulturklynge som innebærer tilgang til et komplett programmert kontorfellesskap med inkubatortjeneste, mentorer, næringsutvikling, faglig rådgivning, erfaringsdeling, kontakter/relasjoner, samarbeid, sosialt og faglig nettverk, partnerskap og markedsføring. Dette skal bidra til økt kultur, produktivitet, og en fremvekst av relaterte kulturtjenester og produkter. Det vil skape en bølge av synergier internt og eksternt, skape økt oppmerksomhet og synliggjøring, samt tiltrekke seg innovatører, entreprenører og kunstnere. Det vil også være en katalysator for en urban identitetsdannelse.

SERVICEERKLÆRING: • Alt vårt utstyr og fasiliteter skal til enhver tid holde en høy kommersiell standard • Innenfor kjernetid 12-21 vil du til enhver tid kunne møte, eller kunne kommunisere med, en driftsansvarlig • Innen en virkedag vil alle forespørsler og henvendelser bli respondert • Våre nettsider og sosiale medier er oppdatert og aktuelle • Få rådgivning og opplæring innen musikk, kunst, media og entreprenørskap • Tilbud om produksjonsfasiliteter og kulturprosjekter VI FORVENTER AT TANKENS MEDLEMMER: • Overholder at all aktivitet i virksomheten skal være rusfri • Overholder økonomiske forpliktelser relatert til egen aktivitet innen Tankens virksomhet • Respekterer det å være en del av et større kulturfellesskap • Utvikler kultur som en viktig del av Bærums identitet • Fremmer solidaritet og fellesskap blant unge kulturutøvere • Aktivt deltar på lokale kulturarrangement og tilstelninger • Framstår som en positiv ressurs lokalt og globalt • Utvikler samfunnsforståelse og sosialt engasjement gjennom samhandling med andre aktører og instanser på ulike arenaer • Aktivt deler kompetanse og kunnskap • På en ansvarsfull måte forvalter fasiliteter og teknisk utstyr på Tanken

15


EN STERKERE MUSIKKNÆRING SETTER SANDVIKA PÅ KARTET

16

I arbeidet med å realisere kommunens overordnede planarbeid innenfor kultur, oppvekst, samfunn og næring har musikkmiljøet som helhet en betydelig kraft, og et engasjement som det er viktig å bygge videre opp under. Det er avgjørende at vi i arbeidet videre også har ambisjoner og vilje til å bygge en sterk musikknæring som en katalysator for verdiskapning og samfunnsutvikling.

Nå rettes blikket mot vårt musikkmiljø. Både pressen og musikkbransjen har registrert at det kommer mange talenter fra Bærum og Sandvika. Dette skyldes blant annet at mange av de suksessfulle musikerne og andre entreprenører innenfor musikknæringen flytter tilbake for å bli en del av miljøet. Det skjer takket være en unik musikkultur som har befestet seg de siste årene i Sandvika.

Det at artister som CLMD, Kid Astray, Coucheron, Eye Emma Jedi, Frøder, Carl Louis, Fay Wildhagen og Emilie Nicolas med flere forbindes med begrepet Sandvikabølgen er verdifult for Sandvika og Bærum. Musikken setter Sandvika og Bærum tydelig på kartet med en ny og positiv stemme ingen registrert omdømmebygging eller reklamekampanjer kan klare.

Renommeet har vi opparbeidet gjennom at dedikerte samarbeidspartnere og bidrag blant musikere, og aktører innenfor bransjen har jobbet på et høyt internasjonalt nivå for å videreutvikle Tanken og musikknæringen i Bærum. Den iherdige innsatsen skyldes at de tror på det som produseres her, og at resultatet av produksjonen fortjener å nå ut til et større publikum.

I Bærum og Sandvika har vi allerede viktige aktører i næringen. Gjennom god kultur for deling og samarbeid har de på imponerende vis klart å trekke til seg mye talent og har opparbeidet seg solid kompetanse og nettverk innenfor musikkindustrien. Produksjons- og konsertsamarbeid med internasjonale artister og produsenter har gjort at musikken fra Bærum har nådd ut nasjonalt og internasjonalt.

I Sandvika finnes det mange små musikknæringsaktører som legger ned utallige årsverk. Det vil si at denne verdiskapningen er et resultat av dugnadsarbeid og idealisme. Med dagens erfaring, kompetanse og fasilitering er det mulig å oppnå internasjonal suksess med adresse i Bærum. For at dette skal vedvare må de små aktørene forbli i musikknæringen slik at vi kan legge til rette for utvikling av bedriftene, samt skape arbeidsplasser og lønnsomhet.


17


SEKS PUNKTER SOM BØR INKLUDERES I HANDLINGSPLANENE FOR KULTUR OG NÆRING:

1

Etablere og fasilitere for flere selskaper og ulike fagmiljøer som kan løfte musikkvirksomheten til kommersiell suksess.

2

Etablere kreative faghøyskoler i Sandvika for å kunne tilby utdanning for folk som vil jobbe i musikkbransjen.

3

Etablere tilskudds-, stipend-, garanti og låneordninger.

4

Bruke virkemiddelapparat som Innovasjon Norge, Music Norway Export og de ulike grenene innenfor Kulturrådet til å hjelpe bedrifter innen musikknæringen i en tidlig fase med mentor, tilskudd og nettverk.

5

Etablere flere betydningsfulle konsertarrangementer og festivaler i Bærum og Sandvika.

6

Knytte musikknæringen tett opp til by- og samfunnsutvikling, omdømmebygging, destinasjonsutvikling og identitetsdannelse.

18


KULTUR OG MERKEVARE Når man anerkjenner musikknæringen som den drivkraft den er kan Sandvika som musikkby løftes til et høyere nivå, noe næringslivet og besøkende vil dra nytte av. For å løfte bransjen til neste nivå trenger vi et politisk løft som ikke kun handler om økonomisk bevilgning, men om destinasjonsutvikling, anerkjennelse, identitet og verdiskaping.

«Dette miljøet skaper ikke bare kultur, men det bygger merkevaren Sandvika og Bærum» Målet med gjennomføring av disse punktene er at Sandvika skal befeste sin posisjon som nyskapende musikkby. En musikkby kjent for høy kvalitet innenfor flere musikksjangre, men som også har en musikkindustri og et miljø som tiltrekker seg dyktige aktører og et stort antall musikkbesøkende. Det finnes en sterk musikknæring i Sandvika. Vi har utøvende musikere og aktører innenfor musikknæringen som samarbeider og løfter hverandre frem. Verdiene som skapes i denne prosessen er for store til at de kan være avhengig av dugnad og ildsjeler. Dette miljøet skaper ikke bare kultur, men det bygger merkevaren Sandvika og Bærum. Kommunen, næringslivet og utdanningsinstitusjonene må videreføre samarbeidet med musikkfeltet for å få en musikknæring som kan gjøre oss verdensledende. Hvis vi får til et bredt samarbeid, vil vi kunne utnytte byens ressurser og talenter. Det vil gi positive ringvirkninger i lang tid fremover.

19


COUCHERON I 2015 anbefalte en av verdens største popstjerner, Taylor Swift, sine fans om å sjekke ut låta «Alive» av Kehlani feat. Coucheron. Bak artistnavnet Coucheron står produsenten Sebasitian Kornelius Coucheron-Gautier Teigen, en av Tankens medlemmer, seg. Låta som er nevnt tidligere ble nominert til en Grammy. En internasjonal utmerkelse som blir delt ut for fremragende prestasjoner innen musikk. Sebastian er et eksempel på hvordan Tankens modell fungerer i praksis.

– Det blir det jo ikke større enn Grammy! Forteller gutten fra Asker som har drevet med musikk siden han var åtte år gammel. Av norske produsentspirer, er Coucheron definitivt en av de med størst internasjonalt potensial.​

20


21


»

22


SURFALOT TILBAKE TIL TANKEN Bendik Johnsrud er et prakteksempel på hvordan Tankens ulike nivå hjelper og legger til rette for at man kan satse og lykkes i sin musikkarriere. På barneskolen spilte Bendik gitar hjemme i kjellerstua. Interessen og viljen var der og Rykkinn fritidshus ble stedet han fikk mulighet til å øve. Han ville bli god og brukte masse tid på å lære seg håndtverket. Da Bendik var 12 år fikk han sin første gitarlærer, Andrew Baardsen, som holdt til på Tanken. Han var tre år eldre enn Bendik, og ble hans store idol. På Tanken fikk de begge delta på Brock og UKM, benytte seg av øvingsrommene, og Bendik fikk masse sceneerfaring med rockebandet Penguin punch. Da Bendik ble større var det naturlig å følge i Andrews fotspor til musikklinjen på Rud VGS for å lære å bli en god teknisk musiker, samt få en musikkteoretisk utdanning. Deretter videre til LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts, også kjent som Paul McCartney-skolen) for å lære om bransjen. Nå var Bendik og Andrew likestilte og arbeidet på samme nivå. Andrew hadde allerede lykkes internasjonalt og hatt kommersiell suksess med bandet Eye Emma Jedi. Artisten Bendik fikk mulighet til å jobbe med sin helt Andrew som produsent, og dette samarbeidet foregikk (og pågår fortsatt) på Tanken hvor begge har sine studio.

«Fortsett satsingen på sånne steder som Tanken, så kan vi lage musikk. Vi trenger et miljø og folk å samarbeide med» - Bendik Johnsrud Etter LIPA fikk Bendik mulighet til å utvide sitt nettverk og ble introdusert til musikkbransjen gjennom Martin Schilde og Toothfairy. Toothfairy er en av Tankens viktigste samarbeidspartnere, og Schilde har vist stort engasjement rundt oppbyggingen av Tanken og det miljøet som finnes der. Martin Schilde har hjulpet Bendik (og mange andre på Tanken), og gjort Bendik kjent under artistnavnet «Surfalot». »

23


»

Det var ingen selvfølge for Bendik å flytte tilbake til Sandvika for å holde på med musikk, men Tankenmiljøet og tilretteleggingen der gjorde at han dro tilbake. Det siste året har Surfalot sluppet singler som spilles på de største norske radiokanalene, hvor spesielt NRKp3 er verdt å nevne. Han har spillejobber overalt, og turnerer i hele landet. Bendik har stilt opp med underholdning på arrangementer i regi av Bærum kommune. Dette er arrangementer hvor han stiller med en kulturtjeneste som kommunen normalt må kjøpe. På den måten gir han tilbake til nærmiljøet. Han er en ressurs som bidrar til et godt miljø på Tanken og hjelper ofte andre musikere på huset. Da kulturminister Thorild Widvey (H) tok turen til Tanken for å lære om hvordan de har klart å skape næring av kultur, spurte hun Bendik om råd. Bendik fortalte henne at det burde satses mer på steder som Tanken.

«Jeg har hørt om dette stedet. Det er et glitrende eksempel på at man kan tjene penger på kulturuttrykk.» - Thorild Widvey Om Tanken fortsetter å utvikle seg som et kompetansesenter med profesjonelle studio, og et miljø som inneholder alle felt innenfor musikknæringen, mener Bendik at det ikke finnes noe sted han heller vil jobbe fra. Her finnes alt han trenger, og han kan kjøpe tjenester som eksisterer på Tanken. Uansett hvor i verden Bendik, eller Surfalot, ender opp, så vil Tanken alltid være hjemme.

24


25


ARY Ary er en helt ny artist på Toothfairy og hadde for et år siden ikke skrevet noe eget materiale. Nå har hun opptrådt på på NRK for P3 Gull, vært A-listet på radio og jobbet med grammy-vinner Paul Phamous fra Los Angeles. I år skal hun også til noen av de gjeveste bransjefestivalene i Europa for å bli eksponert for noen av de største bookingbyråene og plateselskapene i verden. Hun er nå 22 år. Hun har jobbet mye sammen med Carl Louis på Tanken og han har delt sin erfaring som innefatter store konserter for hundretusener i Miami, USA og oppvarming for Madonna. Når man sitter med en så erfaringsrik produsent, som allerede har fått internasjonal suksess gjennom sitt prosjekt CLMD, og jobber hardt – da er det klart for en enorm utvikling. Da Jason Flom besøkte Musikkflekken i Sandvika for Toothfairy Labelkveld i fjor var det svært tydelig at materialet som ble produsert av Ary har internasjonal apell. Han kom til Norge fra Lava Records, og har blitt beskrevet som en av USAs mest suksessfulle platedirektører i løpet av de siste tjue årene, med navn som Jessie J, Lorde, Sugar Ray, Katy Perry, Tori Amos, Kid Rock, Matchbox 20 og Twisted Sister på CV-en. Også de største plateselskapene var til stede, sammen med folk fra Spotify og Music Norway. – Jeg vil gjerne takke Martin Schilde, jeg mener helt oppriktig at han har de beste artistene i hele Norge. Ikke bare er de talentfulle, men de har også stjernepotensial. Jeg gleder meg til å jobbe mer med ham, sier Paul Phamous. – Man trenger ikke reise ut for å bli stor, sier Toothfairy-sjef Martin Schilde. Han mener at samarbeidet med Tanken gjør at de kan hente internasjonale krefter samt å tilby booking og plateutgivelser på hjemmebane. Ary har presentert nesten 100 forskjellige låter til Martin gjennom året og et knippe av de blir utvalgt til utgivelse i 2016. Kun det beste når overflaten. Artistnavnet Ary stammer fra Ariadne, som etter kun ett år som skapende musiker har funnet frem til sitt eget lydlandskap med helt egne former. Hennes stemme trives mot en vegg av rytmer med gripende synthmagi. Hun er en produsent, så vel som en musiker og det gjør henne til en komplett artist i dagens musikkmiljø allerede i ung alder.

26


27


MARTIN SCHILDE TOOTHFAIRY Martin startet opp Toothfairy i Sandvika i 2011 og har løftet sine artister på et nasjonalt og internasjonalt nivå, og har hjulpet lokale artister, som Coucheron, til internasjonale avtaler. Han og resten av Toothfairy har konsentrert seg om å vise frem de talentene og det potensiale Asker og Bærum har som kulturkommuner. Han mener at det er viktig å vise at artistene ikke trenger å flytte ut av Bærum og Asker for å starte en karriere, og at det finnes et like godt alternativ «hjemme». Media snakker allerede om artister fra Sandvika, og artistene utmerker seg i nasjonal og internasjonal musikkbransje. Toothfairy jobber med et bredt utvalg av artister, låtskrivere, band, Dj’er og produsenter fra Norge, og representerer noe av det beste og nyeste talentet Norge har å by på.

Fra venstre Martin “Toothfairy” Schilde og daglig leder av Tanken Claus Fibiger

Toothfairy finner artister, utvikler dem fra ung alder, og hjelper dem å nå drømmene deres om internasjonal suksess gjennom dedikert og hardt arbeid. Toothfairy samarbeider med blant annet anerkjente aktører som Sony Music, Universal Music, Warner Music og alle de store norske bookingbyråene. Under by:Larm 2015 var Bærum kommune den kommunen i Norge som hadde flest artister på programmet på grunn av Toothfairy- og Tanken samarbeid. Toothfairy har blitt en vei fra Bærum og ut i verden, og samarbeidet med Tanken har gjort dette mulig. Det er viktig at denne utviklingen fortsetter. For Tanken, for Bærum kommune, for Akershus fylke og for Norge.

28


Bilde av Toothfairy-artist Frøder

29


OLAV AS MED FINGERN TIL JANTELOVEN

Olav Stubberud var 13 år gammel da han fikk sitt første bilde publisert. Han har en stor og variert kundegruppe, og har hatt cover på internasjonale magasiner. Olav er Kygos offisielle fotograf, og den yngste offisielle Nobel fredsprisfotografen. Han hadde sin første soloutstilling ‘basic’ i 2014, og er Norges go-to fotograf i musikkindustrien. Bildene er basert på sammensetninger av folk og subkulturer som alle har én ting til felles; «Å gi finger’n til den sangomsuste janteloven og leva livet hardt og brutalt. Det handler ikke om å ønske å dø, men å utfordre sin yttergrense. Bryte hemninger og leve fritt, fri fra fordommer og fri fra overflødige tanker.» sier 22 åringen til 730.no

30


31


HØR MEG! MUSIKK SOM MESTRINGSVERKTØY

32

DET ER TANKEN SOM TELLER

MUSIKK ER EN VITAL DEL AV SAMFUNNET

Mange av oss opplever å ikke bli hørt. Grunnene til det er like mange som vi er forskjellige mennesker. Fellesnevneren er at det ikke er en god følelse og at følgene kan bli alvorlige, for det enkelte individ, men også på ett strukturelt plan. I kommunen snakkes det om «utenforskap» og konsekvenser av dette; psykisk uhelse, radikalisering og fattigdom er noen tunge begreper som kobles til dette utenforskap. Vi som arbeider med mennesker oppfordres til å finne arbeidsmetoder og langsiktige løsninger på dette svevende begrepet. Hvordan kan musikk og kreativitet som arbeidsform utgjøre en alternativ mestringsarena i det forebyggende arbeidet mot utenforskap?

Musikken har i sin fantastiske natur evnen til å glede og tenne lys i mennesker den når. Fra spedbarnet som blir bysset i søvn med en vuggesang til en full stadion som blir beveget av artisten Rhianna. Musikk, som all kultur, er en vital del av samfunnet, både på mikro- og makronivå. Selv de som ikke er interessert i musikk, har et forhold til den. Den omgir oss overalt: på radioen, i klesbutikken, i heisen, på kafe og ikke minst i TV og film, hvor musikk er en viktig ingrediens. Samtidig har mange av oss et bevisst forhold til musikk og hva vi liker. Musikken er dynamisk i sin form; den er kultur, identitet, politikk og språk (både for utøver og for mottaker), og den kan fungere som kulturell valuta, særlig for de yngre.


MUSIKK I FOREBYGGENDE ARBEID Familien og oppvekstmiljøet, med sine fasiliteter og ressurser, er byggesteiner som danner grunnmuren for enhver sitt utgangspunkt i livet. Sammen bidrar disse til å fylle opp “verktøykassen” med de redskapene som skal til for å mestre livet; emosjonelt, sosialt og praktisk. Selv om ingen av oss slipper unna disse utfordringene, er det noen av oss som av ulike årsaker ikke har en like velutstyrt verktøykasse. Hvordan kan da musikk og kreativitet bidra til å fylle opp en verktøykasse som av forskjellige

årsaker mangler innhold? Siden musikk i sin allsidighet innehar muligheten til å kunne nå både ut og inn til de aller fleste, utarbeides nå et sosialpedagogisk opplegg med musikk som arbeidsform tilrettelagt enkeltindivider og grupper med identifiserte behov. Disse individene/gruppene har av ulike årsaker enten behov for å komme seg ut av noe, eller inn i noe, eller kanskje begge deler. Her vil vi utforske muligheten til å bruke musikk som mestringsverktøy.

SAMHOLD, KREATIVITET, MESTRING Utfordringene for dagens unge mennesker er sammensatte og varierte. Noen sliter med et negativt selvbilde, eller er utsatt for diskriminering mens andre har vansker med å samarbeide eller finne sin plass i en gruppe. I den forbindelse har arbeidsformer tilknyttet musikkutøvelse og musikkproduksjon egenskaper som kan virke utjevnende og oppbyggende i tillegg til at de har en sosialiserende effekt. Vi som utøver musikk vet at musikken rommer flere dimensjoner som kan være nyttige også på andre arenaer i livet, som samhold, kreativitet, mestring, fokus, ansvar og aktpågivenhet, samt dedikasjon, tilpasningsdyktighet, deltagelse,

måloppfyllelse og disiplin. Disse elementene er hva man konkret kan arbeide med i et slikt sosialpedagogisk opplegg. Og nettopp det at det er så bred interesse for musikk i utgangspunktet kan være en stor fordel for gjennomslagskraften til et slikt opplegg. Kombinert med musikkens allsidige egenskaper. Det finnes ingen mirakelmedisin mot utenforskap i samfunnet. Men musikk og alt som hører til musikkens univers kan være en mulig inngangsdør til positiv forandring, for den enkelte men også i et større og langsiktig perspektiv.

33


CARL AUGUST ERIKSEN BALLPARK FIGURE Da alt virket meningsløst og det ikke fantes et sted hvor han passet inn bestemte Calle seg for å starte et band med noen kompiser, og at de skulle øve på Tanken. Calle, eller Carl August Eriksen, var fire år da han begynte å spille instrumenter. Hjemme fant han en ukulele, et piano og pappas gitar. Noen år senere startet han i korps, og trompet og trommer ble hans hovedinstrumenter. Da Calle gikk på ungdomsskolen dilta han etter de eldre guttene som gikk på musikklinja, og ble inspirert til å dyrke hobbyen. Det ble naturlig for Carl August å starte på musikklinja på Rud, men der gikk han igjennom en tøff periode som gjorde at han sluttet på skolen. Så sent som i 2014 fikk han diagnosen ADHD, noe som ble en lettelse for han. Da forstod han bedre hva som hadde skjedd, og hvorfor det ble som det ble.

Carl August spiller i bandet Ballpark Figure. Du kan lytte til noen av låtene på soundcloud.com/ballparkfigure Calle t.h med Ballpark Figure

34


Han har hatt en periodisk depressiv lidelse i mange år, og slitt med søvnvansker. Dette kombinert med ADHD gjorde at han ble veldig ufokusert. Han mistet troen på seg selv og hadde en nihilistisk holdning til livet. Alt var meningsløst, og det fantes ikke et sted hvor han følte at han passet inn. I denne perioden bestemte Calle og noen kompiser seg for å starte et band, og at de skulle øve på Tanken. De delte gleden ved å drive med musikk, og nå hadde Calle plutselig et sted å gå til. De kom sammen, jammet, skrev låter og dyrket hobbyen, men også talentet sitt. De fikk muligheten til å omgås andre band i Tankens fellesrom, noe som utvidet omgangskretsen. Det å kunne være på et sted hvor han kunne møte andre musikkinteresserte i en uformell situasjon gjorde at han fikk brukt energien, som tidligere gjorde han ufokusert og deprimert, til noe positivt.

Til tross for at Calle mangler en formell musikkutdannelse fortsetter han å satse på musikken, og planen er å jobbe i et studio på Tanken. Calle forteller at Tanken ble hans terapi. Han får kanalisert energien sin, uansett om han er deppa, rasende eller glad gjennom musikken. Energien han får fra sin utøvende virksomhet gir han større mulighet til å sosialisere seg. Som en del av nettverket han har tilegnet seg har han blitt godt kjent med Toothfairy, og fått jobb på Musikkflekken. Dette hadde han aldri fått til om han ikke hadde hatt mulighet til å uttrykke seg. Snart skal bandet sette opp et enkeltmannsforetak, bli selvstendige næringsdrivende og jobbe innenfor musikkproduksjon. De jobber for tiden med sin første EP, skal spille en del konserter og gleder seg til tiden som kommer. Tanken var allerede et bra sted å komme til da han var yngre, men han opplever at det blir mer struktur og en bedre utstyrspark, noe som inspirerer dem til å jobbe mer og hardere for å nå drømmene og målene de har satt.

35


NORGES NYE MUSIKK-KLYNGE STYRKE NORSK MUSIKKNÆRING I DEN INTERNASJONALE MUSIKKINDUSTRIEN Musikkmarkedet er de siste årene blitt stadig mer digitalt og trenden innenfor bransjen går i retning av å bli enda mer internasjonal. Norsk musikkliv er inne i en sterk utviklingsfase og etterspørselen etter norske artister fra utenlandske bransjemedlemmer, produsenter og arrangementer er økende. På et kommersielt plan lykkes vi imidlertid ikke i tilstrekklig grad å utnytte dette store næringspotensialet, med unntak av noen enkelttilfeller. I den sammenheng vil det være relevant å etablere en klynge med de fremste, uavhengige aktørene i bransjen, med ambisjon om å etablere et kraftsentrum for norsk musikknæring..

KJERNEBEDRIFTENE I KLYNGEN: • Toothfairy label and management v/ Martin Schilde • Little big sisters AS v/ Silje Borgan- musikkbransjetjenester/promo/marketing • Petroleum Records AS v/ Rudolf Reim- plateselskap • 5 star/ kid management AS v/ Amanuel Kidane- artistmanagment/plateselskap • Phonofile AS v/ Trond Tornes- digital musikkdistributør • New Sounds AS v/ Bjørn Pedersen- publishingselskap • Up front artist v/ Vegard Vaske – booking og management • Olav AS v/ Olav Stubberud –branding/media. Klyngens posisjon og videre utviklingspotensial. Alle aktørene i klyngen kan vise til meget gode resultater i henhold til artistutvikling. Samlet sett har kjernebedriftene i klyngen relasjoner til og kunnskap om alle genre- og bransjespesifikke nettverk på ulike globale territorier. Dette har vært avgjørende i arbeidet med å etablere norske artister i det internasjonale markedet. Et utvalg av klyngens relevante artist- og produsentreferanser er: Kvelertak, Aurora Aksnes, Thomas Dybdahl, Nico & Vinz, Cashmere Cat, Kaveh, ARY, Coucheron, Carl Louis, CLMD, Eye Emma Jedi, Lovespeake, Big bang mfl. »

36


37


»

38


»

Alene er imidlertid ingen av virksomhetene i en posisjon som gjør at de, i tilstrekkelig grad, kan sikre norsk eierskap til disse artistene. Referansene nevnt ovenfor er eksempler på artister som er produsert i Norge, og som oftest lisensiert av major-selskaper i utlandet med dårlige betingelser. Dette er et strukturelt trekk ved bransjen som helhet og illustrerer maktforholdet mellom små nasjonale bedrifter og store internasjonale major-selskaper. Verdiskapingen produseres av de små, men realiseres av de store. Det er barrierer i bransjen som gjør at mye av potensialet står uutnyttet. Per dags dato har Norge ikke et eneste selskap som har godt nok fotfeste internasjonalt. Dette skyldes mangelfull fasilitering samt manglende evne til å forankre artistene i det internasjonale markedet, som krever stor kunnskap innenfor finans, juss, marketing, distribusjon og publishing. Disse barrierene leder til en «talentflukt» og at rettigheter og potensielle arbeidsplasser forsvinner ut av landet. Parallelt med denne utvikling har Norge aldri før produsert så mange internasjonale artister og produsenter, som en konsekvens av mange kreative og sterke musikkmiljøer rundt om i Norge. På et kommersielt plan lykkes vi imidlertid ikke i tilstrekkelig grad å utnytte dette store næringspotensialet, med unntak av noen enkelttilfeller. Med dagens erfaring og kompetanse er det imidlertid fullt realistisk å oppnå internasjonal suksess samt etablere et troverdig alternativ i den internasjonale bransje. Strategiske tiltak vil gjøre norsk musikkbransje attraktiv for utenlandske aktører, vil utvikle bedriftene i en positiv retning samt skape mange nye arbeidsplasser og mye lønnsomhet i lang tid fremover. Med referanse til kommende effektmål kan dette konkret bety en tidobling i omsetning samt en 100 prosent økning i sysselsetting for kjernebedriftene i klyngen.

39


VOKAL 1.4M2

VOKAL 1.6M2

LAGER 1.5M2

KLIPPESUITE 13.5M2 KLIPPESUITE 4.5M2

KLIPPESUITE 4.5M2

KLIPPESUITE 3.2M2 KONTROLROM B 12M2

GANG 14.2M2 VOKAL 2.9M2 AMP ROM 0.9M2 KLIPPESUITE 4.7M2

KLIPPESUITE 4.7M2

DOBBEL KLIPPESUITE 7.6M2 KONTROLROM A 10M2

KONTROLROM B

INNSPILLINGSROM 16.5M2

VOKAL 1.6M2

EASY ACCESS RAMP

SOSIALPLASS

GANG + DOBBEL KLIPPESUITE

TANKEN SKAL VÆRE DEN MEST BETYDNINGSFULLE INSTITUSJONEN LOKALT OG NATIONALT, MED VEKT PÅ PRODUKSJON, OPPLÆRING OG UNGT ENTREPRENØRSKAP INNENFØR MUSIKK, DESIGN OG MEDIA

INNSPILLINGSROM

6

FORSLÅTT STUDIO ´5´ SKALA: 1:100

UTVIKLING AV TANKEN SKAL VÆRE EN KONTINUERLIG PROSESS MED FOKUS PÅKOMPETANSE OG FAGLIGHET FORANKRET I IDEEN OM AT KULTUREN MÅ PRODUSERES OG SKAPES KONSTRUKSJON PRINSIP

SKJERM TAKLYS

250

76

76

110

SCENE

SITTEPLASS

82

SITTEPLASS

SITTEPLASS

HØYTALER

HØYTALER

INTERIØR

634

5

40

FORESLÅTT MINISCENE SKALA: 1:50


NYE TANKEN 600 NYE KVADRATMETER TIL KULTURFORMÅL Det er generelt stor etterspørsel etter egnede lokaler til musikkultur. Det dreier seg om øvings- og produksjonslokaler for musikkaktiviteter, men også lokaler for media, visuell kunst og design. Tilrettelegging av arealer og lokaler er en viktig forutsetning for kulturlivets mulighet til å skape verdier og utvikle seg.

Rommene skal svare til internasjonal standard for kontrollrom, øvingsrom og innspillingsrom. Det prioriteres lydproduksjon i rommene, men rommene skal også lett kunne omprogrammeres til lignende virke, som filmeditering, videoredigering, billedbehandling osv.

Derfor ønsker nå rådmannen å videreutvikle Tanken som en regional opplærings- og kompetansearena for musikkproduksjon og kreativt entreprenørskap, som del av en mer synlig innovasjonskultur innen 2017,

Det er igangsatt et arbeid med utvikling av nye arealer på 600 kvm, med plass til 7 produksjonsbåser, 2 kontrollrom, 1 innspillingsrom, 4 kontorbåser, 20 prosjektkontorplasser, 14 ordinære kontorplasser, møterom med kapasitet for 12 personer og 6 øvingsrom med kapasitet for 10- 15 band.

I samarbeid med Akershus fylkeskommune og andre virkmiddelorganisasjoner. Målet er å utvide Tankens tilbud til musikere, produsenter og teknikere i form av flere musikkproduksjonslokaler, da i hovedsak studioer.

KONTOR

KONTOR

MØTEROM KONTOR

KOPI/LAGER

KONTOR ÅPEN KONTOR A

ÅPEN KONTOR B

DRIFTEN ORGANISERES GJENNOM EN ALLIANSE AV DE NÆRINGSDRIVENDE, FRIVILLIGE OG KOMMUNEN INNENFOR RAMMEN AV SAMSPILL KJØKKEN

LAGER

HOVED SCENE

STUDIO

10

FORESLÅTT KONTORER SKALA: 1:100

41


THE WORST KREATIV NÆRING

Hei, mitt navn er Snorre. Jeg og mitt selskap holder til på Tanken, og det er hyggelig at du leser magasinet vi har vært med på å lage. Vi synes Tanken er et fantastisk sted å jobbe og vil gjerne fortsette å jobbe her i lang tid fremover. La meg fortelle litt om vår kreative verden. Jeg og Filip Kolber startet å drive prosjekter sammen for snart åtte år siden. Sammen har vi arrangert og drevet en internasjonal festival, lekt oss med film og utviklet artister. Underveis jobbet Filip for større eventbyåer og jeg jobbet som markedsansvarlig for PALMA Interiør. Samtidig tok vi universitetsutdanning: Filip en treårig BA i opplevelsesdesign ved Westerdals Oslo ACT og jeg en BA i Entertainment Management ved Paul McCartney School (LIPA) i Liverpool. Etter vår utdanning begynte vi å jobbe sammen på heltid, og etablerte oss som The Worst – et kommunikasjonsselskap som fokuserer på opplevelsesdesign, hovedsakelig innenfor kreativ bransje. Vi tilbyr produkter og tjenester med formål om å inspirere, underholde og informere. Hoveddriften ligger i fasilitering av talenter innenfor åndsverk. Vi representerer alt fra musikere og klesdesignere til strateger og prosjektledere. Dette gir oss stor frihet til å forme gode løsninger, samt å samle ny teknologi, teknikk og kunnskap. Vi har arrangert alt fra internasjonale festivaler til store motevisninger. I året 2016 planlegger vi vår aktivitet rundt samskaping som kan akselerere den positive endringen som skjer innenfor kultur, musikk, mote, design og grønn næring.

Snorre (Alex) Moltzau +47 93 45 22 25 - snorre@theworst.io

42


43


www.Tanken.no // www.BærumKommune.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.