Page 1


Tema Energigas

De låga elpriserna och en kraftigt höjd vattenkraftsskatt bidrog till ett något svagare resultat på 184 miljoner före skatt för Jämtkraftkoncernen under 2013. Bolaget har fortsatt stark finansiell ställning. De yttre faktorerna består bland annat av ett kraftigt fall i marknadspriserna för el, sammanlagt 30 procent de två senaste åren, samtidigt som vattenkraftsskatten har höjts med 50 procent. Skattehöjningen innebär en kostnadsökning om 30 miljoner kronor årligen. - Eftersom vi på förhand kunde se att 2013 skulle bli ett tuffare år ekonomiskt, så mötte vi upp förväntningarna genom ökat fokus på kostnadsmedvetenhet och en kraftig minskning av investeringarna. Vi kan nu se att organisationen har svarat upp bra mot de krav som ställts för att nå en stramare budget, säger Anders Ericsson. Den stormiga hösten och vintern som också bidrog till ökade kostnader, gick inte att förutse. Tre stormar drog in över regionen, där den sista, Ivar, orsakade störst skador på elnätet. Affärsområde Telecom redovisar för första gången positivt resultat, omsättningsökningen beror i huvudsak på anslutningsintäkter, 520 nya kunder har anslutits.

Jämtkraft redovisar vinst på 184 miljoner - trots tuffa förutsättningar Inom koncernen har arbetet med att utvinna synergieffekter tillsammans med Dalakraft, Troms Kraft och andra partners startat positivt. Utformningen av det nya konkurrenskraftiga lokalpriset har tagits emot väl av kunderna. Några händelser under året sätter avtryck i berättelsen om Jämtkraft år 2013: · I december 2013 togs den nya kraftstationen i Hissmofors i drift.

Kraftstationen har byggts under tre år och är att se som en långsiktig investering som ska bidra till leveranssäkerhet av förnybar el i många år. Investeringen är på totalt cirka en miljard. · På Mullberget, i närheten av Rätan, bygger Jämtkraft tillsammans med Skanska en vindkraftpark om 26 verk som beräknas vara i drift sommaren 2014.

Innehåll Sida 3

Två separata linor säkrar vattenförsörjningen i Luleå

Sida 5 Sida 8

Säkert dricksvatten i Göteborg

Sida 12

Frostsäkert vatten och avlopp utan att behöva spränga Norrlands största VA -projekt genomförs i Sundsvalls fritidsområden Jämtkrafts nya kraftstation Hissmofors VI är i drift Gunnar Johansson, Dannes Mekaniska ”Vi har unik utrustning”

Sida 13 Sida 15 Sida 17

Förnyelse ger Grytfors kraftstation förlängt liv

Redaktionsruta Utgivare: JNT Nya Medier AB, Box451 30, 104 30 Stockholm

Projektledare: Rasmus Lindström Rasmus@b2bnyheter.se

Telefon: 08 - 5010 87 10 Besöksadress: Sveavägen 159

Skribenter: Marie Louise Aaröe, Kjell-Arne Larsson Kim Hall & Cajsa Högberg

Ansvarig utgivare: Tomas Du Rietz, 2 TeMA vattenkraft/ tomas.durietz@jntpublishing.se B2bnyheter.se

www.b2bnyheter.se


VATTENVERK

Tema vattenkraft

Två separata linor säkrar vattenförsörjningen i Luleå AV KIM HALL Gäddvikens nya vattenverk ska bidra till att säkra dricksvattenförsörjningen i Luleå. Med anläggningen skapas även en kapacitetsreserv för ytterligare 30 000 personer samtidigt som kvaliteten på dricksvattnet höjs. I projektet ingår även att dra en ny huvuddistributionsledning från verket in mot tätorten. Detta är en investering på drygt 310 miljoner kr, d v s 245 miljoner för vattenverket och 65 miljoner för ledningarna.

– Anledningen till att vi bygger det nya vattenverket är att det råder kapacitetsbrist för att klara framtiden samtidigt som det är en kvalitetsfråga vilket vatten vi vill ha, säger Patrik Fahlén, driftchef på Gäddvik vattenverk. DRICKSVATTENKVALITET Det befintliga vattenverkets leveransförmåga har nått sin maxkapacitet på 20 000 kubikmeter per dygn och är i stort behov av renovering. Emellanåt tangerar dricksvattenkvaliteten att överskrida Livsmedelsverkets maximala riktvärde på grumlighet, d v s partiklar i vattnet. Det finns 63 500 anslutna personer till det kommunala vattnet i nuläget, vilket motsvarar ca 85 procent av Luleås befolkning. Det nya vattenverket dimensioneras att räcka till för ca 94 000 personer. – När vattentäkten anlades 1906 var den dimensionerad för den tidens befolkningsmängd. 1954 byggde man en ny anläggning eftersom den gamla var föråldrad. Innan vi beslutade att bygga nytt tittade vi på vad vi kunde bygga om för att vara kvar i samma hus eller om vi kunde bygga nytt på samma plats och använda täkten. Skulle vi bygga ett vattenverk på annan plats fick det bli ett ytvattenverk. Lotten föll på att vi bygger ett nytt på samma plats, förklarar Patrik Fahlén. PILOTFÖRSÖK Nåiden Bygg AB har byggentreprenaden medan Sweco är generalkonsult i projektet. – Sweco har historiskt sett medverkat i projektet sedan 2006 med geohydrologiska bedömningar, pilotförsök, upprättande av systemhandling och detaljprojektering, säger Håkan Westerberg, projektledare på Sweco. I det befintliga vattenverket skapas dricksvatten genom att behandla älvens vatten på ett sätt som skapar konstgjort grundvatten när det filtreras genom en naturlig sandbank. I slutskedet tillsätts klor som en extra spärr mot mikroorganismer. – Vi bygger ett verk som körs med konstgjord grundvattenbildning. Idag tar vi in vatten från älven som filtreras och läggs ut på dammar i täkten. Det gör vi för att fylla på grundvattenmagasinet. Vi har upp till 30 brunnar på området, som är gammal havsbotten med relikt vatten under. Fyller vi inte på med grundvatten kan vi inte hålla borta saltet, förklarar Patrik Fahlén.

Det finns 63 500 anslutna personer till det kommunala vattnet i nuläget, vilket motsvarar ca 85 procent av Luleås befolkning. Gäddvikens nya vattenverk dimensioneras att räcka till för ca 94 000 personer. En investering på drygt 310 miljoner totalt.

Midroc Automation levererar all styr och elinstallation till Luleå kommuns nya vattenverk i Gäddvik. Vi erbjuder totallösningar där vi ger våra kunder enkelhet genom att ge en komplett lösning med el, automation, mekanik och annan utrustning i ett och samma projekt. Ett projekt, ett kontrakt. www.midrocautomation.se

MIKROORGANISMER När älvvattnet läggs ut på täkten filtreras mikroorganismerna naturligt genom att bakterierna i vattnet äts upp och på så sätt får man 82

NORDISKA PROJEKT nr 7 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

3


VATTENVERK

Tema vattenkraft Statorn till aggregaten är 8,2 meter i diameter och levereras med vägtransport konstgjort grundvatten. från Andritz Därefter pumas vatten till verket från brunnarna. anläggning – Det nya verket kompletteras med ett eller två kemiska fäll- till i Nälden ningssteg, beroende på viket råvatten som används, medHissmofors efterfölpå dagen jande filtrering och pH-justering. Efter filtreringen har vimitt möjlighet då trafiken är att dosera natriumhypoklorit, både före och efter lågreservoar om mindre.

behov uppstår, säger Patrik Fahlén. Efter filtrering går vattnet till lågreservoarer och där ifrån pumpas det via UV-aggregat mot Luleå stad. Finessen med det hela är att man bygger två separata linor i vattenverket. På så sätt kan Gädd– 3D kan manhantera använda till grundvatten många olika och saker. I dettaiprojekt vik vattenverk både ytvatten sammahar det varit ett stort stöd för byggentreprenören och övriga deltagare byggnad. i projektet samt för själva projekteringen. Vi har tagit lärdom och vet hur IviÄLVEN skall utveckla det vidare. Projekteringsprocessen OLYCKA genom användandet av 3D,eni ett paradigmskifte och –befinner Får vi felsig, någon stans, som exempelvis trafikolycka vid vattendet kommer få betydelse ävengör för att projektochstänga projekteringstäkten eller enatt olycka i älven som vi måste verket, så genomförandet framtiden, säger Dath. kan vi ändå köra iut dricksvatten viaJörgen mellanpumpstationen och köra Samarbetet mellanvattnet byggherrar, leverantörer, en fällning där innan går tillentreprenörer, efterbehandling och pumpas ut installatörer ochförklarar konsulter pågårFahlén. för hur man skall utveckla 3D till Luleåborna, Patrik projektering. bra som illustration, ocksåhela för tiden AnledningenDels till är att3D kommunen inte vill köramen ytvatten annat byggplanering, mängduppföljning och ärDe framför ärbland att det är kallt på vintern och varmt på sommaren. har både allt värdefull för vattenmagasin ochinstallationssamordning. temperaturkompensation i systemet. Även omingår det finns potential utvecklaför3D för att och I–projektet även stor att bygga nya att ledningar älvsvatten effektivisera byggprocessen kräver det att alla inblandade är med och att det finns en Luleå. metodik att tidigare alla kan varit samverka projekte-som dricksvatten in mot Detsåhar svagaipunkter rev Sweden_Sujet_171x123 02.11.2010 ringen. Detåtgärda. är den stora utmaningen, säger Jörgen Dath avslutman nu vill ningsvis.

– Ledningsdragningen från älven består av två polyetenledningar av dimensionen 710 mm som går parallellt med varandra från pumpstationen nere vid Luleåälven till nya vattenverket, en sträcka på 1,1 km. Till ledningsdragningen har en svetscontainer byggts för att ge möjlighet till att utföra stomsvetsning. Schaktkalkyl, tillvägagångs  sätt och tidplaner har flutit på bra, säger Björn Pettersson, Bygg och projektledare på Nåiden Bygg AB. Driftsättningen av verket påbörjades under november månad 2013 parallellt med att ytvattenverket dras igång. Då provas även reservdriften. Vatten tas från älven och behandlas och ledningar testas i fyra månader med start i februari 2014. När de väl fungerar påbörjas rivningen av det gamla verket, som återställs till naturmark. – När vi ser att allt fungerar tar vi in brunnsvatten genom hela systemet. Det är en lång process innan vi kan öppna kranen in mot tätorten. Då har vi hållit på sedan 2005 med att spåna i vad vi skulle göra för att optimera vattnet från täkten och med facit i hand     kan man nog inte få bättre vatten  om vi inte hade gjort så här. Kemisk fällning blev den bästa lösningen för oss, säger Patrik Fahlén.



 

 TEAMWORK  Tack vare teamwork och gott samarbete mellan cheferna på tek  niska avdelningen, driftpersonalen och alla inblandade i projektet har arbetet flutit på bra. 3D  projekteringen har bidragit till att visualisera arbetet som skulle utföras. – 3D modellerna borgar för att det blir färre missförstånd mellan beställare, projektörer och entreprenörer, säger Håkan Westerberg. C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

generatorer också en enhet i Kristinehamn med samma unika kompetens för turbiner. Vi jobbar med alla typer av åtgärder från att leverera specialtillverkade reservdelar för olika maskiner till att utföra kompletta renoveringar med t.ex. utbyte av statorer och löphjul. Vi är en ledande aktör på den nordiska marknaden men jobbar också internationellt med våra kollegor inom Voith Hydro som i mer än 140 år levererat en betydande del av alla aggregat som installerats för vattenkraftsproduktion.

Your partner forFörutom renewable and clean energy generatorer och turbiner är vi också en ledande leverVoith Hydro AB Tidigare VG Power Vattenkraftsspecialisten i Norden

antör av magnetiseringsutrustningar, både statiska och borstSvenska kraftverk blir genom ANDRITZ HYDRO effektivare, lösa. moder nare och miljövänligare. ANDRITZ HYDRO har kunskapen och tekniken som moderniserar vattenturbiner I Voith Hydro ingår idag även Kössler som är en högklassig tillverkare av turbiner för effektivare småskalig och vattenkraft. Vi erbjuder till att producera elbetydligt miljövänligare. självklart därför också tjänster och produkter även för dessa We focus on the best solution – from water to wire. maskiner.

Högsta kvalitet. Kunskap och styrka. Service är viktigt! Voith Vi är specialister. Vi är pålitliga. Hydro i Sverige kan erbjuda alla typer av tjänster för vattenE kraftaggregat och kringutrustningar. Vårt produktutbud omfattar DISKAR H C O E generatorer, turbiner, magnetiseringsutrustningar och serviceAR o öR fISK lla är exempel på hur Sttwtaec f tjänster som inspektioner, tillståndskontroller, förstudier, utbild- www.voith.com/swe-sv G N I L l. A er a TVECK ningar och mycket annat. Vår servicegrupp har mycket erfarna i Mölnda åra kund RU A vämning hjälper v B i rs L V e för dig? . v L e ö ll ra Å r ä ö H TillsammansMmed ingenjörer med lång erfarenhet i branschen. k fö and Siemens amh N d riAsVoith rt sCompany E ka n vi g a a d k b L a s ll V å in L h I i. r T vara på platsrinvid nom udan. behov gar för ett me vår fältpersonalBkan vi A snabbt g i Sakuta och eko LL IDViR plane r lösnin kor, miljö urs la is s I VIproblem. k n re c n n e ä ochVlösa genomför varje år flera hundra uppdrag e tv m tt u a både ker och i Luleå. V änsyn till are sösvenska av mycket och internasgivbåde tar h ksvatten karaktär cvarierande ragtill om d s p t p k u je Rent dri ra ro vå också förutom ra p tionella kunder. Viedhar ans m r att utfövår expertis .sei Västerås för tillsamm krävs fö m w.sweco o s w t w e å p p p r re te g s ts n e ä helh konsult tj ANDRITZ HYDRO AB om våra L ä s me r contact-hydro.se@andritz.com Box 1, 835 05 Nälden, Sweden Phone: +46 (0) 640 17700, Fax: +46 (0) 640 17780

4

TeMA vattenkraft/ B2bnyheter.se

www.andritz.com

NORDISKA PROJEKT nr 7 • 2013 www.nordiskaprojekt.se NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 TEMA VATTENKRAFT/

83 39 29


VATTENVERK

Tema vattenkraft

Det är många processfunktioner som är inbyggda i själva byggnaden, både betongtankar och bassänger.

Säkert dricksvatten i Göteborg AV MARIE LOUISE AARÖE Under 2014 tar göteborgarna det första steget mot ett dricksvatten med en minimal risk för vattenburen smitta. Tidpunkten när första etappen av ultrafilteranläggningen på Lackarebäcks vattenverk står klar närmar sig. Detta blir Nordens största ultrafilteranläggning och vägen till att få en fullgod anläggning har kantats av en och annan överraskning.

84

NORDISKA PROJEKT nr 7 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

i vattenverket genom att utöka antalet Investeringen på 700 miljoner kronor, som traditionella kolfilterbassänger. De nya basGöteborgs stad gör, är en del i satsningen sängerna placeras på ett säkert dricksvati anslutning till de ten. Den nya anläggEtt av effektmålen är att öka befintliga för att få ningen kommer att kapaciteten i vattenverket en sammanhållen utgöra ytterligare en process. Däremot barriär mot mikroorgenom att utöka antalet måste utformningganismer som virus, traditionella kolfilterbassänger en av de befintliga parasiter och bakterier. kolfilterbassängerna byggas om och anpassas till en ny design – Vi står nu mitt i utförandet och håller för av filterbottnarna. fullt på med att få in processen i byggnaden, berättar Helena Almqvist, projektledaKOMPLICERADE FUNKTIONER re på Göteborgs stad Kretslopp och vatten. Ultrafilteranläggningen bygger på en Vi bygger ut ett befintligt hus som är i full membranteknik med 10 600 hålfiberdrift, vilket innebär att vi måste anpassa membran, som ser ut som 1,5 m långa byggprocessen för att inte störa dricksvatsugrör förpackade i 2 200 moduler. Vattnet tenproduktionen. skickas in i membranen under tryck och Ett av effektmålen är att öka kapaciteten TeMA vattenkraft/ B2bnyheter.se

5


VATTENVERK

Tema vattenkraft

pressas ut genom väggarna, membranens porer. Smutsen som fastnar i membranen backspolas bort en gång per timme i ca 35 sekunder. I membranen sker dock ändå en gradvis igensättning. Därför rengörs membranen kemiskt en gång per dygn med natriumhypoklorit, lut och svavelsyra. Membranmodulerna beräknas ha en livslängd på cirka tio år. Det är många processfunktioner som är inbyggda i själva byggnaden, både betongtankar och bassänger. Vattnet mellanlagras i tankar både före och efter det passerat membranen. Enden delstörsta av vattnet somavpasVattenkraften är idag energikällan förnybar energi och svarar för cirka 45 procent av den svenska elproduktionen.Tillsammans med kärnkraften är vattenkraften serati det membranen, så kallat permeat, sparas basen svenska energisystemet. undan och används för backspolning av dammsäkerhetshöjande åtgärder i StorfinnVattenkraften spelar en viktig roll i det – Vi har skruvat upp investeringstakten desamma. De bägge betongtankarna för forsen och Ramsele i Faxälven, förnyelse svenska klimatarbetet. Den är både förnyrejält. Vi är inne i en period där våra dambackspolning och uppsamling av kemikaoch effektivisering av Moforsens kraftverk i bar och koldioxidfri. Dessutom kan promar och vattenkraftverk behöver rustas upp liepåverkat tvättvatten har gjutits med en Ångermanälven, effektivisering av Rundduktionen anpassas efter samhällets behov. och det är positivt att vi då kan genomföra plastlining på insidan av backspolningsbacken i Ljustorpsån samt effektivisering av effektiviseringar som innebär en rejäl protanken för att skydda membranen från Edensforsen i Åseleälven. PROJEKT PÅ GÅNG duktionsökning av förnybar energi, säger eventuella betongrester som kan följa med – Effektiviseringar i befintliga vatNågra av E.ONs större projekt är effektiJonas Andrén, kommunikationschef på Helena Almqvist, projektledare på Götespolvattnet och även på kemavloppstanken borgs av stadvattenkraftverken Kretslopp och vatten. i Umeälven, tenkraftverk ger ökad elproduktion och visering E.ON Vattenkraft. för att skydda betongen från vittring

MASKINLEVERANTÖR TILL LACKAREBÄCKENS VV

design and prefabrication www.bjorksrostfria.se

To Pr tal oj ku ek ns te ka ra p ko r, le ino m ve m pl re v et ra ät ta r sk sy oc et ste h m ran m o sp . nt or er t. ar

Vi prefabricerar montagefärdiga enheter, transporterar i rätt tid och monterar med precision för högsta kvalitet.

Smart Generation Telefon: 0175 – 250 50 Telefax: 0175 – 250 59 190x132.indd 1

6

TeMA vattenkraft/ B2bnyheter.se

Email: info@bjorksrostfria.se Internet: www.bjorksrostfria.se

Empowering smart decisions

2013-11-17 15:42

NORDISKA PROJEKT nr 7 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

11 85


VATTENVERK

Tema vattenkraft

Investeringen på 700 miljoner kronor, som Göteborgs stad gör, är en del i satsningen på ett säkert dricksvatten.

på grund av kontakten med kemikalier. Spillvattnet från kemavloppstanken skickas efter neutralisering till rätt pH-värde samt deklorering vidare som spillvatten till avloppsreningsverket. RÄTT MATERIALVAL – En av utmaningarna är att bygga med material som inte kommer att påverka dricksvattnet negativt. Ur driftperspektivet är vi hänvisade till att använda så rena material som möjligt. Detta medför i vissa fall att byggaren måste anpassa sina metoder. Vilka material är då dricksvattengodkända? – Det behöver vi analysera och vända och vrida på en hel del på, säger Helena Almqvist. Därför efterlyser vi stöd och råd från branschorganisationerna. – Det skulle vara tråkigt om vi om 15 år måste sanera för ämnen som vi inte visste var farliga. 86

NORDISKA PROJEKT nr 7 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

förbrukning var för sig kan försörja hela Göteborg med dricksvatten. Den nya ultrafilteranläggningen är en fristående fortsättRENT VATTEN Göta älv är huvudvattentäkten ning på den övriga ÄR GRUNDEN för det vatten som efter beredbefintliga beredningsGöta älv är huvudprocessen, vilket vattentäkten för det ning i vattenverken blir dricksinnebär en oberoende vatten som efter bevatten ytterligare barriär redning i vattenvermot mikroorganismer ken blir dricksvatten. och gör den nuvarande beredningen till en Det har gjorts omfattande riskanalyser om förberedning. Göteborgs vattenförsörjning sedan slutet av 1980-talet. Det finns olika metoder för att VIKTIGT POLITISKT BESLUT skapa barriärer mot olika ej välkomna mikUnder åren har råvattnet blivit allt bättre roorganismer. UV-ljus dödar mikroorganisutom när det gäller påverkan av mikroorgamer och ultrafilter tar bort organismerna. I nismer där trenden är den motsatta. Göteborg har man valt ultrafilter. Därför är vi mycket restriktiva i vårt materialval.

Det finns ytterligare ett vattenverk i Göteborg, Alelyckans vattenverk. En uppgradering av kapaciteten till 170 000 kubikmeter per dygn har precis färdigställts. När produktionskapaciteten på Lackarebäcks vattenverk utökas med 40 procent till drygt 170 000 kubikmeter per dygn innebär det att respektive vattenverk vid en medel-

– Göteborgspolitikerna tog detta beslut innan cryptosporidiumutbrotten skedde i Sverige. Beslutet är till stor del en anpassning till framtida klimatförändringar, som kan innebära ökade regnmängder, vilket kan innebära att de mikrobiologiska föroreningarna i råvattnet ökar, säger Helena Almqvist. TeMA vattenkraft/ B2bnyheter.se

7


VATTENKRAFT Tema vattenkraft

Förnyelse ger Grytfors kraftstation förlängt liv AV KJELL-ARNE LARSSON Vattenkraftstationen i Grytfors renoveras och förnyas. Ägaren Skellefteå Kraft genomför ett projekt som säkrar tillgängligheten. Samtidigt moderniseras stationen. Verkningsgrad och effekt kommer att öka något. Säkerhet, miljö och arbetsmiljö förbättras samtidigt som byggnaderna görs mer energieffektiva.

Grytfors är beläget vid Skellefteälven 11 mil från kusten. Kraftstationen byggdes 1966-68. Stationen har en kaplan-turbin. Fallhöjden är 22.4 meter och effekten ca 33 MW. Årligen produceras ca 190 GWh. – Man räknar med en livslängd på ungefär 40 år för stationer som byggdes med den teknik som fanns tillgänglig under 60-talet. Därför blev det dags att reinvestera och förnya Grytfors kraftstation, och en förstudie inleddes 2006, berättar Ingemar Holmström, som är anläggningsansvarig på Skellefteå Kraft. Det aktuella förnyelseprojektet kan säkerställa driften i ytterligare 30-40 år. Turbinen förses med nytt oljefritt löphjul. Det eliminerar risken för oljespill från vattenkraft/ 8 TeMA 88 NORDISKA PROJEKT nr 7 • 2013 B2bnyheter.se www.nordiskaprojekt.se

navet, som nu i stället smörjs med vatten. För övrigt installeras nytt högtryckssystem som ökar trycket från 40 till 160 bar, vilket minskar oljemängden. Generatorn får ny stator med stomme, plåt, lindning och nya kylare. Rotorn omisoleras vid rotorpolerna och får nya flexibla överkopplingar. Detta minskar förlusterna och riskerna för överslag. Nytt bromssystem installeras. Kraftverket har en intagslucka för aggregatet. Denna förses med nytt intagsspel. Det är viktigt att säkerställa funktionerna hos utskovsluckorna för dammen. Man säkrar också upp fjärrstyrningen. Det kommer att finnas dubbla fjärrstyrningar för styrning av utskovsluckorna, bland annat via en teknikbod placerad på dammen (uppströms) samt från kontrollrum. Stationens kontrollrum låg tidigare i generatorplanet. Kontrollrummet flyttas till ett nytt hus hopbyggt med det befintliga. Gamla kontrollrummet blir i stället batterirum. Helt nytt styrsystem för kraftstationen installeras.

En omfattande uppgradering förlänger livet på Grytfors kraftstation. Foto:

Allt detta förbättrar arbetsmiljön avsevärt. Normalt styrs kraftverket från driftcentralen i Skellefteå och dit finns numera tillgång till dubbla förbindelser. Grytfors kraftstation har personal på plats endast vid veckoronderingar och i samband med reparationer och underhåll. – Vi passar också på att förbättra själva husens energiprestanda, berättar Ingemar Holmström. Det har blivit helt nytt klimatskal med nya fasader och ny isolering. Statorkylluft från generatorn och annan överskottsvärme används för att värma upp lokalerna, bland annat betongrummen under utskovsluckorna. För att trygga värmebehov i samband med avbrott installeras en el-panna. Hela ventilationssystemet samt delar av VA och fastighets-el byts. Dessutom byts huvudtransformatorn, som tillhörde den ursprungliga utrustningen. Kraftverkets generator producerar el på 10 kV. Denna transformeras upp till 130 kV innan den skickas ut på kraftnätet. Nya transformatorn ger något mindre förluster. Med tanke på att turbinen sedan kommer att ge någon eller några procent ökning av verkningsgra-


Your partner for renewable and clean energy Svenska kraftverk blir genom ANDRITZ HYDRO effektivare, moder nare och miljövänligare. ANDRITZ HYDRO har kunskapen och tekniken som moderniserar vattenturbiner till att producera elbetydligt effektivare och miljövänligare. We focus on the best solution – from water to wire.

ANDRITZ HYDRO AB Box 1, 835 05 Nälden, Sweden Phone: +46 (0) 640 17700, Fax: +46 (0) 640 17780

contact-hydro.se@andritz.com www.andritz.com


VATTENKRAFT Tema vattenkraft

VATTENKRAFT

vi inte haft några allvarliga tillbud trots att vi stundtals varit uppe i 150 personer samtidigt på betongsidan dygnet runt. Vi gör skyddsronder med skyddsombud för att se så allt är intakt och ingen kommer till skada, säger Franz Birkl. Arbetsmiljöfrågor står som en standardpunkt på arbetsmötena. Eftersom det finns en del utländsk arbetskraft har det funnits tolkar som översätter både vad som sägs och texter på föreskrifterna som sitter uppe på arbetsplatsen. – Det behövs resurser när man bygger så stora projekt på så kort tid som i detta fall. Dessutom har vi redan från start haft 1300 På bilden från syns bland annat aggregatbesökare företag och allmänhet som datorskåpet. Foto: följt byggprojektet, och nu när vi närmar oss slutet så ökar intresset ytterligare. Vi har enden, guide som visar runt och förklarar innebär förnyelsen en höjd verk-vad som pågår, berättar Franz Birkl. ningsgrad (kapacitet) för kraftstationen.

Indexmätningar gjordes på turbinen innan Det finns inte så många pågående vat-komarbetena inleddes och mätningarna tenkraftverksbyggen vilket gör att mer att följas upp. Kostnaden förintresset projektet inom branschen är stort. I detta läge är all är ca 170 miljoner kronor.

Byggarbetena inleddes under 2012. Större delarna av huvudbyggnaden revs och ersattes med ny stomme, takstolar, lättelement, bättre isolering och nya fönster. Tillbyggnad gjordes även med ett nytt kontrollrum. Nya porten gjordes större än den gamla för att möjliggöra in- och uttransport även av större utrustning, exempelvis turbinhjul. Intagshuset fick ny toppdel och större utrymmen. Nytt hydrauliskt intagsspel monterades. Utrymmena blev betydligt De två aggregaten som ska generera 33 MW på mer servicevänliga. separata teknikboHissmofors vattenkraftverkDen tillverkas av Andritz Hydro. den modifierades. Aggregaten väger ca 400 ton styck, de tunga delarna är stator, rotor och löphjul.

Den 22 april i år stoppades kraftstationen. projektering stort avslutad och Generatorn idemonterades. Vissaunder delardet bytsenaste halvåret har det utöver byggledning tes, medan andra skickades på renovering. mest sig omturbinen byggplatsfrågor. stora Denrört befintliga lyftes utDe under byggkonstruktionerna och montagen av sommaren och har ersatts av en helt ny. mekanisk utrustning är på plats i kraftstaÅterstående bygg- och el-arbeten utfördes tionen. parallellt med maskinarbetena. Även om de största byggnadsarbetena är utförda så återstår en byggnadsmässig– Nu har vi checkat ut alla delar utan och att teknisk utmaning att färdigställa dammarvattenfylla och utfört tillverkningskontrolnalerna. mellan kraftstationen och höger strand. Snart ska anläggningen vattenfyllas och vi ska fortsätta med våta prover och

Utrymmet är nya trångt eftersom arbetena tester av det styrsystemet, berättar måste utföras innanför fångdammen och Christer Larsson som är inhyrd projektledet gäller att anpassa logistik och teknik. dare från GreenExergy AB. – Vi har analyserat de scenarier brister som uppstå och haft dialog gett Våtakan provningen beräknas krävaoch ungefär förslag på hur man ska kunna göra detta två veckor. Om den går bra följer två på ett säkert sätt. Man veta att detsom veckors provdrift. Eftermåste slutbesiktning fungerar, inte att man tror att inkluderar indexprovning fördet att fungerar. verifiera Dammsäkerhetsrisker får bara inte uppstå, verkningsgradsförbättringen kan sedan säger Jörgen Dath, uppdragsledare på anläggningen överlämnas, vilket kan bli i Sweco. slutet av året eller i början av 2014. Även om projekteringen i huvudsak är STYRSYSTEM avslutad ochServices de storalevererar byggarbetena är Vattenfall styrsystemet avslutade så återstår mycket arbete vad till Grytfors kraftstation. Systemet bygger gäller installationer, på egna mjukvaran stomkomplettering VPOC med kompooch utvändigt arbete. Det har varit nenter från Siemens. Vattenfall haren tidigare utmaning att hinna med att projektera allt levererat till en rad energiföretag. Skellefteå eftersom man bygger. Tack vare ett stort Kraft är dock ny kund. Vattenfall svarar engagemang från alla parter kan vi nu för komponenter, programmering och andas ut, säger Jörgen Dath. som består implementering. Styrsystemet erfarenhet som med flera tar avEn aggregatdator ochJörgen stationsdator, kommed sig efter projektet är nyttan av municerar med bland annat turbinregulaprojektering i 3D.Services Även om projektering torn (Vattenfalls turbinregulator i VREG), 3D funnits länge så har det Hissmofors intagslucka, utskov,i ställverk, ett getts en möjlighet till vidareutveckling. scada system (operatörsdator) lokalt på

PMC Cylinderstill din hydraulikpartner för vattenkraft! var grunden med och till lade grunden BanaVäg i Väst ViVilade nya kraftverket i Hissmofors

Vi erbjuder förnyelse av Vi levererade hydrauliken till Hissmofors kraftstation kraftanläggningar i form av projektuppdrag Vi utför: • Totalentreprenader erbjuder grundläggning • Utförandeentreprenader för alla typer av byggande. • Leverans av styrsystem för kontroll och övervakning av vattenkraftoch kunskap transformatorstationer. har stor och • Ny- och ombyggnationer

yrkesskicklighet.

Egna produkter: är marknadsledande. VPOC – Koncept av styrsystem för vattenkraft VREG – Turbinregulator

Rätt från grunden.

Kontaktpersoner:PMC Cylinders kompletta Från kundens kravspecifikationer designar-producerar-installerar-dokumenterar hydrauliklösningar inklusive både hydraulaggregat och hydraulcylindrar förAffärsområdeschef, vattenkraft och övriga energisektorn. Jan Sandin, 072-733 18 70 www.hercules.se Vår långa erfarenhet hjälper kunder till tekniskt och ekonomisktKenneth optimalaBerg, hydraliksystem. Avd chef teknik, 070-281 54 09 Johan Larsson, Projektledare, 070-260 20 38

Hantverkaregatan 7 Box 118 576 23 Sävsjö Vattenfall Services

VATT 2771 Annons Nordiska projekt 190x132.indd 1

vattenkraft/ 10 TeMA 28 TEMA VATTENKRAFT/ 38 NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 B2bnyheter.se B2bnyheter.se www.nordiskaprojekt.se

www.pmccylinders.se

2013-12-05 13:36

TeMA infrastruktur/

nr 7 • 2013 89 NORDISKA PROJEKT B2bnyheter.se

www.nordiskaprojekt.se


VATTENKRAFT

Tema vattenkraft

stationen samt med överordnat system vid driftcentralen i Skellefteå. För Grytfors kraftstation beställde Skellefteå Kraft redundanta CPU-er, vilket innebär två dubbla, identiska CPU-er till varje dator, aggregatsdator respektive stationdator. Detta ger en ökad tillgänglighet i systemet. Detta var nytt för Vattenfall och krävde lite annorlunda hårdvara än vid jämförbara leveranser. Vattenfall Services utför sitt åtagande som en totalentreprenad. Det är smidigt för beställaren att utföraren svarar för att säkerställa kommunikationen gentemot de befintliga gränssnitten. VOITH HYDRO Voith Hydro AB har svarat för renovering och ombyggnad av turbin och generator. Turbinen har försetts med nytt löphjul. Gamla löphjulet var oljefyllt medan det nya har en modern design med vattenfyllt nav. Tryckoljesystemet är ersatt med ny högtryckshydraulik vilket medför kraftigt

Turbinen har försetts med nytt löphjul. Foto:

reducerad oljemängd. Turbinens ledskenor har bytts, liksom reglerutrustningen. Tidigare var det individuell hydraulisk reglering av varje ledskena och denna har nu ersatts med en ny regler-ring och pådragsservon. Generatorn har försetts med ny stator och fått rotorpolerna omisolerade. Roterande systemet har beräknats och åtgärdats för att säkra fortsatt drift och kringutrustningarna har moderniserats. Bromssystemet har bytts helt. – Uppgraderingen innebär att anläggningens säkerhet tryggas, tillgängligheten

förbättras och livslängden förlängs med ungefär 40 år, berättar Magnus Wenna, marknadschef på Voith Hydro AB. Dessutom klarar generatorn den intermittenta körningen av stationen bättre. Förlusterna i generatorn är nu mindre och turbinens verkningsgrad något högre. Leveransen från Voith är ett helhetsåtagande med funktionsgaranti. Företaget har tät kontakt med kunden, deltar under provdriften och genomför så småningom också garantibesiktningen.

generatorer också en enhet i Kristinehamn med samma unika kompetens för turbiner.

ER KRAFTFÖRDELNINGSPART ER KRAFTFÖRDELNINGSPART ER KRAFTFÖRDELNINGSPART ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTN ER KRAFTFÖRDELNINGSPART ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTN ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTN

Nyhet! Vi jobbar med alla typer av åtgärder från att leverera specialtillNyhet! verkade reservdelar för olika maskiner till att utföra kompletta renoveringar med t.ex. utbyte av statorer och löphjul. Vi är en ledande aktör på den nordiska marknaden men jobbar också internationellt med våra kollegor inom Voith Hydro som i mer än 140 år levererat en betydande del av alla aggregat som installNyhet! erats för vattenkraftsproduktion.

Kondensatorer Kondensatorer

Nyh

Förutom generatorer och turbiner är vi också en ledande leverantör av magnetiseringsutrustningar, både statiska och borstlösa.

LS-Fördelningar LS-Fördelningar

LS-Ställverk LS-Ställverk

Transforma Transformator

ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER Kondensatorer LS-Fördelningar LS-Ställverk LS-Ställverk Transformator Transforma I Voith Hydro ingår idag även Kössler som är en högklassig Voith Hydro AB Kondensatorer LS-Fördelningar LS-Ställverk Transforma ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER Kondensatorer LS-Fördelningar ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER LS-Ställverk Transforma ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER SEBAB AB SEBAB AB Tel. +46-40-6 tillverkare av turbiner för småskalig vattenkraft. Vi erbjuder ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER Tidigare VG SEBAB Power SEBAB AB Tel. +46-40-601 AB Tel. +46-40-6 självklart därför också tjänster och produkter även för dessa SEBAB AB 1 1 , ,SE-213 Tel. +46-40-601 SE-213 MALMÖ, Sweden. Bariumgatan Email. info@se SEBAB AB Tel. +46-40-6 Bariumgatan MALMÖ, Sweden. Email. info@ SEBAB AB Tel. +46-40-6 maskiner. , SE-213 MALMÖ, Sweden. Bariumgatan 1 Email. info@se Vattenkraftsspecialisten i Norden Bariumgatan 1 , SE-213 MALMÖ, Sweden. Email. info@ , SE-213 MALMÖ, Sweden. Bariumgatan 1 Email. info@se ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER Bariumgatan 1 ,, SE-213 MALMÖ, Sweden. Email. info@ Bariumgatan 1 SE-213 ER MALMÖ, Sweden. Email. info@ ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER Vi är specialister. Vi är pålitliga. Högsta kvalitet. Kunskap och styrka. Service är viktigt!ER VoithKRAFTFÖRDELNINGSPARTNER ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER ER KRAFTFÖRDELNINGSPARTNER

Hydro i Sverige kan erbjuda alla typer av tjänster för vattenkraftaggregat och kringutrustningar. Vårt produktutbud omfattar generatorer, turbiner, magnetiseringsutrustningar och servicetjänster som inspektioner, tillståndskontroller, förstudier, utbild- www.voith.com/swe-sv ningar och mycket annat. Vår servicegrupp har mycket erfarna LS-Fördelningar LS-Ställverk Transformatorer MS-Ställverk LS-Fördelningar LS-Ställverk A Voith and Siemens Company ingenjörer med lång erfarenhet i branschen. Tillsammans med Transformatorer MS-Ställverk LS-Ställverk Transformatorer MS-Ställverk LS-Fördelningar LS-Ställverk Transformatorer MS-Ställverk vår fältpersonal kan vi snabbt vara på plats vid akuta behov LS-Fördelningar LS-Ställverk Transformatorer MS-Ställverk LS-Fördelningar LS-Ställverk Transformatorer MS-Ställverk och lösa problem. Vi genomför varje år flera hundra uppdrag Tel. +46-40-601 05 00. Fax. +46-40-601 05 10 densatorer Kondensatorer LS-Fördelningar LS-Fördelningar Tel. +46-40-601 05 00. Fax. +46-40-601 05 10 LS-Ställverk LS-Ställverk Transformatorer Transformatorer MS-Ställverk MS-Ställve Utförda projekt - Gryaab Ryaverken, Göteborg. Sjölunda Avloppsverk, Malmö. 05 Norsborgs Vattenverk, Stockholm. Tel. +46-40-601 00. Fax. +46-40-601 05 10 -213 MALMÖ, Sweden. Email. info@sebab.se www.sebab.se Tel. +46-40-601 05 00. Fax. +46-40-601 05 10 av mycket varierande karaktär till både svenska och internadensatorer Kondensatorer LS-Fördelningar LS-Fördelningar LS-Ställverk LS-Ställverk Transformatorer Transformatorer MS-Ställverk MS-Ställve Tel. +46-40-601 05 00. Fax. +46-40-601 05 10 13 MALMÖ, Sweden. Email. info@sebab.se www.sebab.se densatorer Kondensatorer LS-Fördelningar LS-Fördelningar LS-Ställverk LS-Ställverk Umeva Vattenverk, Umeå. Stornorrforsen Vattenkraftstation. Svarthållsforsen Vattenkraftstation Transformatorer Transformatorer MS-Ställverk MS-Ställve -213 MALMÖ, Sweden. Email. info@sebab.se www.sebab.se Tel. +46-40-601 05 00. Fax. +46-40-601 05 1 5 densatorer Kondensatorer LS-Fördelningar LS-Fördelningar LS-Ställverk LS-Ställverk tionella kunder. Vi har också förutom vår expertis i Västerås för Transformatorer Transformatorer MS-Ställverk -213 MALMÖ, Sweden. Email. www.sebab.se AB SEBAB AB Tel. +46-40-601 05 00. Fax. Tel. +46-40-601 +46-40-60105 0510 00. Fax. MS-Ställve +46-40-60 13 MALMÖ, Sweden. Email.info@sebab.se info@sebab.se www.sebab.se

13 MALMÖ,SEBAB Sweden. AB AB 13 Sweden. AB SEBAB AB atan 1 MALMÖ, Bariumgatan , SE-213 , SE-213 AB SEBABMALMÖ, AB 1 Sweden.

atan 1 atan atan 1 1

Bariumgatan 1 ,, SE-213 MALMÖ, Sweden. ,, SE-213 Bariumgatan 1 MALMÖ, Bariumgatan 1 Sweden. , SE-213 SE-213 , SE-213 SE-213 MALMÖ, Sweden. 90

NORDISKA PROJEKT nr 7 • 2013

annons2.indd 1 www.nordiskaprojekt.se

MALMÖ, MALMÖ, MALMÖ, MALMÖ,

Email. www.sebab.se Tel. +46-40-601 05 00. Fax. Tel. +46-40-601 +46-40-601 05 05 10 00. Fax. +46-40-60 Email. info@sebab.se info@sebab.se www.sebab.se Tel. +46-40-601 +46-40-601 05 00. 00. Fax. Fax. Tel. +46-40-601 +46-40-601 05 05 10 Sweden. Email. info@sebab.se Email. www.sebab.se info@sebab.se www.se Tel. 05 +46-40-601 05 Tel. +46-40-601 051 00. Fax. Fax. +46-40-60 +46-40-60 500. Sweden. Email. info@sebab.se Email. www.sebab.se info@sebab.se www.se Sweden. Email. info@sebab.se Email. www.sebab.se info@sebab.se www.se Sweden. Email. info@sebab.se Email.www.sebab.se info@sebab.se www.se TeMA vattenkraft/ 2014-03-27 09:54:14 11 B2bnyheter.se


VATTEN- OCH AVLOPP

Tema vattenkraft

Frostsäkert vatten och avlopp utan att behöva spränga Isoterm AB producerar och levererar frostsäkra rörsystem för både vatten och avlopp som fungerar perfekt i fjäll-, berg- och kustområden. I slutet av 60-talet utvecklade Sverre Elvestad en ide om frostfria vattenrör baserad på användning av värmekabel mellan ett vattenrör och ett utvändig skyddsrör. 1971 startade produktionen av ”Elvestadröret” på Ringebu i Norge och företaget Isoterm föddes. Sedan dess har systemet blivit utvecklat ytterligare till att omfatta ett större utbud av produkter for såväl vatten, avlopp och industriella ändamål. I dag levereras kompletta frostsäkra system for vatten och avlopp till grunda schakter till stuga och bostadsområden. Den minimala schaktningen sparar miljön och rören används ofta i känslig områden. Isoterm AS har i över 40 år producerat och levererat frostsäkra rörsystem för både vatten och avlopp som lämpar Sig väl i fjälloch kustområden. Rören tål att frysa och kan läggas i grunda miljövänliga schakter eller naturligt i terrängen. Fördelen med detta är att terrängen kan utnyttjas på bästa möjliga sätt och Man undviker områden med mycket berg och känslig terräng. Isotermrören finns både for vatten (grått skyddsrör) och tryckavlopp (rödbrunt skyddsrör) i dimensioner 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm og 90mm PE 80 SDR 12,5. FROSTSKYDD Isotermrören har frostskydd som består av ett innerrör och ett skyddsrör med ett isolerande luftlager, värme och kylreflekterande aluminiumfolie och ohmsk värmekabel (motståndskabel) däremellan. Alla Isotermrör har en värmekabel och oavsett längd är energiåtgången max ca 8 watt/m vid driftläge och 12 TeMA vattenkraft/ B2bnyheter.se

Isoterm AS har i över 40 år producerat och levererat frostsäkra rörsystem för både vatten och avlopp som lämpar Sig väl i fjäll och kustområden.

ca 18 watt/m vid upptining. Detta gäller vid användning av standardbrytare CA20, C32 eller C42 KOMPLETT SORTIMENT Vid användning av det nyutvecklat energistyrsystemet och termostat som styr av och påslag av värmekabeln minskar energiåtgången till ca 3-5 watt/m vid användning. Isoterm säljer även produkten Isovarm som är ett pre isolerat rör som kan levereras med PE, PP, PVC, Koppar eller rostfritt som media rör och mantelrör av PE. Isovarm, isolerade PE-tryckrörssystem och självfallssystem förhindrar nedfrysning

av vatten- och avloppsledningar. Isovarm PE-tryckrörssystem kan levereras i dimensionerna 40 – 710 mm och Isovarm PP självfallsystem kan levereras i dim. 110 – 630 mm. Ett komplett sortiment finns av isolerade rördelar som brunnar, grenrör, språng, ventiler, avluftare, mm. Isovarm-rör kan installeras i mark eller i luft. Eftersom isoleringen är mekaniskt hållbar är det möjligt att montera rörupphängningar direkt på mantelröret och därigenom slippa köldbryggor och eventuella läckagepunkter. Isovarm-rören kan förses med en eller flera tom rör för värmekabel. I januari 2013 etablerade sig Isoterm AB med orderkontor och lager i Sverige

NORDISKA PROJEKT nr 7 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

91


Tema vattenkraft

VATTEN & AVLOPP

Norrlands största VA-projekt genomförs i Sundsvalls fritidsområden Hösten 2010 satte Skanska Sverige igång med att gräva för närmare 200 000 meter VA-ledning fritidsområdena Alnö och Lubban-Galström. Utbyggnaden gör det även möjligt för fastighetsägarna att utöka byggrätterna. Foto: Skanska

AV KIM HALL I takt med att Sundsvall förtätas blir det allt vanligare med permanentboende i de gamla fritidsområdena Alnö och Lubban-Galström. För att lösa problemen med bristande vatten och avlopp grävs närmare 200 000 meter VA-ledning ned i marken som skall försörja områdena med kommunalt vatten och avlopp. Samtidigt byggs nio pumpstationer och åtta nödutlopp i de kustnära områdena. En investering på totalt 470 miljoner kr. På 1940-talet bodde endast sommarstugegäster i områdena Alnö, som ligger ca en mil norr om Sundsvall vid Indalsälven, och Lubban-Galtström tre mil söder om Sundsvall. Bristen på vatten och avlopp har länge varit ett problem för kommunen. – En del fastigheter hade egen trekammarbrunn eller andra enklare avlopps102

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

teglada över att de nu skulle kunna dricka lösningar. Det blev ohållbart i längden vattnet, medan andra sommargäster ansåg och 2009-2010 gjordes en utredning som att det medsedan låg till grund för komförde en onödig munens beslut att ansluta Utbyggnaden gör det även kostnad för samtliga fastigheter till det dem som bor kommunala VA-nätet, säger möjligt för fastighetsägarna endast några Kjell Dahlqvist, exploateatt utöka byggrätterna. veckor om året i ringsingenjör och projektlesommarstugan. dare på Mittsverige Vatten. Men eftersom kommunen har skyldighet att se över VA-systemet i områden med fler OHÅLLBAR SITUATION än 20-30 fastigheter så blev det enkelt för När miljökontoret och stadsbyggnadskonkommunen att fatta ett beslut, säger Kjell toret i Sundsvalls kommun konstaterade Dahlqvist. att situationen var ohållbar gav kommunfullmäktige Mittsverige Vatten i uppdrag Utbyggnaden gör det även möjligt för att genomföra de stora VA-utbyggnaderna fastighetsägarna att utöka byggrätterna. på Alnö och Lubban-Galtström. Arbetet Alla fastigheter fick även erbjudande om genomförs i partneringform. Skanska att anslutas till fiberbredband via ServaNet, utför schaktningsarbetet och lägger ner som utvidgar Internet parallellt med att VA-ledningarna, vilket är de enskilt största beslutet om VA-ledningsnätet togs. VA-projekten för Skanska Sverige. Cirka 1 500 fastigheter på södra och östra delen LÄTT TRYCKAVLOPP av Alnö och ca 200 Lubban-Galtström Hälften av fastigheterna ansluts till avskall anslutas till det kommunala VA-nätet. loppsledningsnätet med hjälp av tekniken Arbetet inleddes i augusti 2010 och skall lätt tryckavlopp (LTA), vilket innebär att vara färdigställt till 2015. en LTA-station med brunn och pump grävs ner på fastigheten. – Många av de permanentboende blev jätTeMA vattenkraft/ 13 B2bnyheter.se


VATTEN & AVLOPP

Tema vattenkraft

– Vi kommer att gräva 68 000 meter på södra och östra Alnö och bygga åtta pumpstationer och sju nödutlopp. Av totalt 68 000 meter grävschakt har vi ca 10 000 m kvar. Stamledningen går huvudsakligen efter huvudvägen och består av ca 20 000 meter grävschakt. I de trånga bostadsområdena gräver vi 48 000 meter, förklarar Peter Nylén, projektledare på Skanska Sverige, Väg- och anläggning Norr. Hösten 2010 satte man igång att gräva och senhösten 2014 skall grävningsarbetet vara klart. Stamledningen skall vara klar våren 2014. NÖDUTLOPP Arbetet på Lubban-Galström blev klart för 1,5 år sedan. Där har Skanska grävt ner 20 000 schaktmetrar och byggt en pumpstation och ett nödutlopp. – Nödutloppen, som till stora delar är Oftast hinner man åka ut och pumpa ur de borrade ut under sjöbottnen, kommer att stora pumpstationerna, säger Peter Nylén. användas endast om det skulle bli ett längre Hela systemet med ledningar, pumpsta1-2sLiggende(S)-3302_Layout 1 16.10.13 13.42 Side 1 strömavbrott. tioner, nödutlopp och reningsverk sköts av Mittsverige Vatten.

Av 68 000 meter grävschakt på södra och östra Alnö är ca 10 000 m kvar. Dessutom byggs åtta pumpstationer och sju nödutlopp. Arbetet på Lubban-Galström blev klart för 1,5 år sedan, där Skanska grävt ner 20 000 schaktmetrar och byggt en pumpstation och ett nödutlopp. Foto: Skanska

tema fasad

BOStAD

Frodeparkens fasad av 1200 integrerade solceller. Panelen blir Nordens största solcellsfasad på ett bostadshus. Illustration: White Arkitekter

Vi har mer än 40 års erfarenhet med frostsäkra rör.

B2Bnyheter.se – senaste nytt för i OCH branschen! VATTEN OCH TRYCKAVLOPP TILL dig HUS STUGOR. frodeparken får

Nordens största Vi klarar frostsäkra lösningar i ömtålig natur och sårbar terräng på fjället eller utmed kusten.solcellsfasad Tillsammans i Uppsalahems storsatsning frodeparken består fasaden av 1200 integrerade solceller. Solpanelen med blir Nordens största solcellsfasad på ett bostadshus. med skärande pumpar och tryckavlopp lägges ISOTERMRÖR frostsäkring i naturlig terräng. Made inn Swede

Rätt rör är god miljö

AV BJÖRN ASPLIND

Nytänkande och smarta energilösningar har varit riktlinjerna för Uppsalahems nya flerfamiljshus med 70 lägenheter som byggs i anslutning till Resecentrum i Uppsala. En ny förskola med fyra avdelningar får rymliga lokaler i entréplanet. Huskroppen ligger i ett mycket bra läge vädersträcksmässigt och den svängda formen på byggnaden är idealiskt utformad för att utnyttja solceller optimalt. iNflYTTNiNG i HÖST Första inflyttningen påbörjas i höst. – Jag är stolt över att Uppsalahem går i täten

www.isoterm.se

när det gäller satsning på förnybara energikällor – Frodeparken är ett stort steg inom hållbart och solenergi. Det här projektet kommer att byggande. Vi har varit involverade i omvandlinuppmärksammas intergen av Resecentrum sedan nationellt och jag hoppas 2002 och den eleganta Det här projektet att Uppsalahem inspirerar kommer att uppmärkFrodeparken blir pricken fler att våga satsa på ny över i:et, säger Monica von sammas internationellt energiteknik, säger UpSchmalensee, vd på White. psalahems byggchef Lars Gunnar Sjöö. PaRTNeRiNG Total- och byggnadsentreprenör är Skanska i ett Frodeparken kännetecknas av sin smäckra och partneringprojekt med Uppsalahem. eleganta bågform som har utformats av interna– Om vi ska klara de utmaningar som jorden tionellt erkända White arkitekter. står inför måste vi gå från ord till handling.

Kraftverksvägen 10 444 32 Stenungsund Telefon Telefax E-mail

0303 30-ALLT 94 60 INOM -ALLT INOM FOGNING FOGNING -PCB-SANERING 0303 30-PCB-SANERING 94 70 -BRANDTÄTNINGAR -BRANDTÄTNINGAR info@isoterm.se För senaste nytt gå in på www.b2bnyheter.se

Uppsala Fog AB

14 TeMA vattenkraft/ 1/2 s 190x132 mm-Nordiskaprojekt-16-10-2013-3302 B2bnyheter.se

68

Karlstadsvägen 11

740 10 Almunge

Tel: 076-7815959

info@uppsalafog.se

www.uppsalafog.se Tema Fasad/ 5 Svensk Byggtidning nr3_2013 B2bnyheter.se

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

103


VATTENKRAFT

Tema vattenkraft

Hissmofors är Jämtkrafts största vattenkraftverk med sammanlagd årsproduktion på 320 GWh. Den nya anläggningen G6 och G7 torrtestades tidigt i höstas och efter det startade den gemensamma idrifttagningen som Jämtkraft ansvarade för. Foto: Mirakelfoto

Jämtkrafts nya kraftstation Hissmofors VI är i drift AV KIM HALL Dagarna före julen 2013 togs Jämtkrafts största och modernaste kraftstation Hissmofors VI i drift. Bygget av stationen påbörjades i mars 2011 och sedan oktober 2013 har prov- och idrifttagning pågått i omgångar för att nu stå klar. Arbetet har övergått till rivning av den gamla anläggningen från 1940-talet. – I februari räknar vi med att plocka bort stationsbyggnaden. En betongbyggnad med turbiner och generatorer ska omhändertas varsamt för återvinning och deponi. Just nu jobbar vi med att sätta igen de gamla intagen så att vi kan jobba fritt bakom de gamla insläppsluckorna, säger Franz Birkl, projektledare på Jämtkraft. Det finns en viss stolthet i rösten när Franz Birkl berättar att Hissmofors VI levererar elkraft för fullt och att projektet blev klart planenligt före jul. Samma sak är det med Anna Fahlén, projektledare på Andritz Hydro. TORRTESTAD – Vi satte ihop generator och turbinen 32

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

under sommaren och hösten. Vi torrtestade G6 och G7 tidigt i höstas och efter det startade den gemensamma idrifttagningen som Jämtkraft var ansvariga för, förklarar Anna Fahlén. När idrifttagningen avslutats övergick maskinen i provdrift. Varje maskin belastas på olika sätt för att kontrollera att den fungerar på korrekt sätt. Efter julledigheten besiktigades turbinen och generatorn. Allt fungerade utmärkt och Andritz personal kunde lämna området förnöjsam. – För vår del har projektet gått väldigt bra. Montaget har i stort sett varit problemfritt, vilket också visade sig under provdriften. Vi har levererat en bra maskin till Jämtkraft. Det känns både skönt och lite tomt. Vi har levt intensivt med projektet och haft dagliga kontakter med de inblandade i projektet, säger Anna Fahlén. Från Andritz sida är detta den första generatorn som levereras i Sverige sedan de startade sitt svenska kontor 2009. Statorer och rotorer är tillverkade i Andritz fabrik i Nälden som ligger 1,5 mil från Hissmofors. Även turbinens löphjul är tillverkat i Nälden. Generatorns material kommer från

För vår del har projektet gått väldigt bra. Montaget har i stort sett varit problemfritt, vilket också visade sig under provdriften.Vi har levt intensivt med projektet och haft dagliga kontakter med de inblandade i projektet, säger Anna Fahlén, projektledare på Andritz Hydro.

moderbolaget i Österrike men har monterats i den svenska fabriken. VISNINGSSTATION – Oftast får vi renoveringsuppdrag. Det är inte så ofta man bygger en helt ny kraftstation som Jämtkraft nu har gjort. TeMA vattenkraft/ 15 B2bnyheter.se


VATTENKRAFT

Tema vattenkraft

Glacismur byggs upp på höger sida av fyllnadsdammen.

Slutmontage av generator G7, som döptes till Linus av Jämtkraft.

Därför känns det extra roligt att få vara med från grunden. Dessutom är det en visningsstation, vilket betyder mycket för oss i marknadsföringssyfte. Vi har byggt så det ska se bra ut och Jämtkraft har gjort byggnaden extra snygg, säger Anna Fahlén. Under projektets gång har ca 1 500 besökt den publika vattenkraftstationen som designats av den jämtländske arkitekten Åke Månsson. Delar av anläggningen var över 70 år och det fanns ett stort behov av att ersätta station för att säkra tillgångarna på förnybar elproduktion i framtiden.

och lyfter iväg den gamla generatorn och turbinen. – Vi krossar betongen på plats och kör in den tillsammans med bergkross som vi fyller igen håligheter med och anlägger en stödfyllning nedströms dammen. Bergkrossen kommer från fångdammarna som vi byggde samtidigt som stationen byggdes och kommer alltså att återanvändas. Projektet kommer att vara helt klart i maj, säger Franz Birkl.

Hissmofors som är Jämtkrafts största vattenkraftverk har en sammanlagd årsproduktion på 320 GWh. De två nya aggregaten väger ca 400 ton vardera och ska tillsammans generera 33 MW el. Statorn, rotor och löphjul är de tyngsta delarna. – Anledningen till att den gamla station IV behövde rivas och ersättas av en ny station är att berggrunden består av svällskiffer som sväller när den kommer i kontakt med syre. Det har orsakat sprickningar i den bärande konstruktionen. Nu har vi en ny station med modern teknik som gör att vi inte påverkas av svällskiffrets negativa egenskaper, förklarar Franz Birkl. TRAVERSKRANAR Rivningsarbetet beräknas pågå i några månader. NCC utför rivningsarbetet medan Demcon från Eskilstuna transporterar bort det som skall gå till deponi. Man använder befintliga traverskranar och grävmaskiner för att klämma sönder betongväggarna 34 NORDISKA PROJEKT 16 TeMA vattenkraft/ www.nordiskaprojekt.se B2bnyheter.se

nr 1

• 2014

I juni 2014 beräknas invigningen ske. Då skall hela projektet vara avslutad och vägarna asfalterade. Eftersom det är en visningsstation måste barnsäkra stängsel byggas runt anläggningen som säkerhetsåtgärd. PLANERING – Av Jämtkrafts 17 stationer är Hissmofors den största. Bygget har gått väldigt snabbt. Erfarenheterna vi tar med oss av detta projekt är att hantera tid med god planering. Det uppstår alltid något i ett så stort projekt som detta. Men har man bra koll på vad man vill ha blir det lättare att hantera saker under projektets gång istället för i efterhand. Viktigast av allt är att vi inte haft några olyckor. Vi har jobbat mycket med säkerhet, säger Franz Birkl och tillägger att detta är en utsatt arbetsplats med arbeten på höga höjder i flera etage. Bra medarbetare, goda ledarskapsegenskaper och planering bidrar till att tiden håller och olyckor inte inträffar, summerar Franz Birkl.

FAKTA HISSMOFORS VI

Projektledaren Franz Birkl trycker av sista bergsalvan. Viktigast av allt, tycker Franz, är att vi inte haft några olyckor. Man har jobbat mycket med säkerhet, eftersom det är en utsatt arbetsplats med arbeten på höga höjder i flera etage.

Stationseffekt: 66 MW Byggår: 2011-2013 Medelårsproduktion: 320 GWh Antal aggregat: Två stycken kaplanturbiner Utbyggnadsvattenföring: 400 m3/s Fallhöjd: 19 m DG Storsjön: 293,250 meter över havet SG Storsjön: 289,750 meter över havet


Tema vattenkraft

Gunnar Johansson, Danes Mekaniska: ”Vi har unik utrustning” Danes Mekaniska AB är ett familjeägt verkstadsföretag som har sina anor sedan 1892 i Ånge. Företaget är specialiserat på verkstadsarbeten inriktade på vattenkraft och energi med insatser på plats i hela Norden och Baltikum.

ett vattenkraftverk är som bromsskivorna på en bil men betydligt kraftigare. Ett vanligt uppdrag är just att svarva bromsbanor ute på vattenkraftverken.

Vår största marknad är i Syskonen Gunnar Johansson, David Johansson Sverige och vi har uppdrag och Gunilla Imrell är åttonde generationen i i hela landet, åt både större sin släkt som jobbar med smide. Det var deras och mindre kraftbolag. För farfars far som kom till Ånge från Småland och närvarande har vi projekt 1892 startade verkstaden. i Värmland, Dalarna och – Sedan 1950-talet är vi specialiserade på att Norrbotten. jobba inom I ett av de vattenkraft. Vi aktuella ”Vi har tagit fram en unik tillverkar och projekten tar uppdrag åt är vi enutrustning för att svarva kraftbolag och gagerad i bromsbanor.” leverantörer till renoverinkraftbolag. Vi har gen av mycket specialutrustning, sådant som norett vattenkraftverket i Storuman, vars delar av malt inte finns att köpa och som många andra generatorn byggs om på Danes verkstad i Ånge. verkstäder inte tillhandahåller, säger Gunnar Johansson. – Förra året hade vi ett mycket stort uppdrag. Bland annat har verkstaden nyligen införskaffat Vi fick förtroendet att vara med och bygga en svarv med en chuck som är två meter i diamoch installera generatorer åt Andritz Hydro eter. I den kan man spänna upp ämnen som är AB:s projekt i Hissmofors som då var en av upp till fyra meter i diameter. Sveriges största byggarbetsplatser, säger Gunnar – Vi har tagit fram en unik utrustning för Johansson. att svarva bromsbanor. Bromsbanorna på Projektet Hissmofors var ett bygge av ett helt

nytt vattenkraftverk i Krokom i Jämtland. Uppdragsgivare var Jämtkraft. Danes Mekaniska har omkring 25 anställda och håller just nu på att växa ytterligare. Företaget har köpt Ånge Svets & Mekaniska, som framför allt verkat inom byggsmide tidigare, och håller på att slå ihop de två verksamheterna. Framöver kommer det sammanslagna företaget att fortsätta jobba med vattenkraft och energi. TeMA vattenkraft/ 17 B2bnyheter.se


Missa inte våra andra E-tidningar! Klicka för att läsa Tema Nordbygg 2014

Tema Vattenkraft  

En temabilaga från B2BNyheter.se