Page 1

Nr • 2 • 2014 • Officiell medlemstidning för Svenskt Underhåll / SAMS

Physical Asset Management

Christina Yderström Utbildning i arbetssäkerhet s.18

Jerry Johansson Europamästare s.12

Projektering / Konstruktion / Anskaffning / Installation / Drift / Underhåll / Support / Logistik / Modifiering / Kassation

Grunderna för Physical Asset

Management

2020 HORISONT

– EU:s nya ramprogram för forskning och innovation

Innovation skapar framtidens nya jobb i Sverige

STOR NYTTA för elnätsföretagen med ny

Asset Management-standard


ARETICS T7™ TILL- DITT MAINTMASTER™ MAINTMASTER™ NYA UNDERHÅLLSSYSTEM

18 ÅRS ERFARENHET SAMLAD I EN TJÄNST Hur kraftfullt ett system är beror på hur väl det stödjer dina rutiner. Oavsett var du är eller vilken väg du har valt framåt. Låt oss presentera MaintMaster™ – ett driftsäkerhetssystem med oöverträffad flexibilitet och möjlighet till konfiguration. När din verksamhets behov förändras kan du själv förädla och förbättra MaintMaster™ – enkelt, på några minuter, helt utan hjälp från dyra konsulter. Med ett intuitivt användargränssnitt och låg inlärningströskel är MaintMaster™ utvecklat för att kunna användas av alla. Vi på Aretics har ackumulerad kunskap och erfarenhet från 18 års arbete och över 400 lyckade kundsamarbeten. Erfarenhet som ligger till grund för vår leveransmodell Aretics Silverplate™. Vi levererar till: fast pris och fast tid, helt utan risk för dig!

Läs mer om MaintMaster™ och Underhållsmässan på

www.aretics.se Möt oss i monter B04:20


< Annons >

SSG VINNARE AV STORA PRODUKTIVITETSPRISET 2014 Vid Underhållsmässan i Göteborg den 13 mars utsågs SSG i hård konkurrens med bland andra Seco Tools och SKF till årets vinnare av Stora Produktivitetspriset för tjänsten SSG Produktdatabas, som enligt motiveringen är utvecklad med innovativt tänkande och har en stor potential, såväl i Sverige som internationellt.

Kompetent och representativ jury Juryn består av representanter från akademi och personer i ledande positioner i nordiskt näringsliv. Bland dessa märks ordförande Jan Frånlund, Svenskt Underhåll, Mikaela Malmryd från kärnkraftsindustrin, Bo Anders Persson från processindustrin, Joakim Lirfeldt från skogsindustrin, Basim Al-Najdar, Linné Universitetet, Uday Kumar från Luleå Tekniska Universitet och Anders Kinnander från Chalmers Tekniska Högskola. I juryns bedömningar väger de lönsamhetshöjande effekterna tyngst, men även graden av visionärt nytänkande och hur utvecklingsarbetet bedrivits. För att kunna jämställa de olika tävlingsbidragen har juryn också tagit hänsyn till den allmängiltighet, som de olika produkterna och tjänsterna har. Innovationer har prioritet före äldre lösningar. Dock gäller att bedömningarna görs på faktiskt uppnådda, av kunden verifierade, resultat. De flesta underhållsåtgärder har också en positiv miljöpåverkan och därför blir också uppskattningar av miljökonsekvenserna värderade. Tre nominerade Bredden på tävlingsbidragen brukar vara och var även i år mycket stor med alla typer av åtgärder eller produkter som påverkar lönsamheten. Av dessa valde juryn ut tre nominerade företag – SSG, Seco Tools och SKF. Företagen representerar alla tre ett brett fält av underhållsaktiviteter från

utbildning, diverse tekniska innovationer till serviceuppdrag. Samtliga har kunnat redovisa stora lönsamhetsförbättringar hos sina kunder. SSG Produktdatabas vinnare Vid Underhållsmässan den 13 mars fick alla nominerade motta priser av Vinnovas styrelseordförande Hasse Johansson och då tillkännagavs också att det blev SSG Standard Solutions Group som tilldelades Stora Produktivitetspriset 2014. SSG vann priset för sin tjänst SSG Produktdatabas. SSG är ett gemensamägt företag, där svensk industri samverkar med varandra inom teknik, inköp, säkerhet och utbildning för att uppnå säkrare, effektivare och mer hållbara processer. »Detta arbetssätt är unikt inom internationell industri. De framtagna tjänsterna används av flera industriella yrkesgrupper, som till exempel konstruktion, inköp, förråd, säkerhet, hälsa och miljö«, förklarar Matti Tuikkanen, VD för SAMS och arrangör av såväl priset som av Underhållsmässan. Motiveringen till priset löd: »Tjänsten SSG Produktdatabas är utvecklad med innovativt tänkande, tillämpas redan och har en stor potential såväl i Sverige som internationellt. Produkten medger ett fruktbärande samarbete såväl mellan olika funktioner i företaget som mellan företag i olika branscher. Det interna samarbetet som produkten leder till ger i hög grad inslag av Physical Asset Management.« »Ett erkännande av SSG« »SSG Produktdatabas är en viktig del i att höja industrins konkurrenskraft genom att i första hand stödja kontrollen över affärskritiska processer och för verksamheten kritiska reservdelar. I andra hand bidrar SSG Produktdatabas även till att kunna minska kapitalbindningen. Personligen ser jag priset som industrins och akademins erkännande av

vikten att få kontroll på affärskritiska processer inom industrin, där SSG Produktdatabas är en viktig komponent«, säger Matti Tuikkanen, samtidigt som han från SAMS sida gratulerar SSG till priset. »Vi är övertygade om att detta kommer att leda till att intresset för medverkan i SSG Produktdatabas kommer att öka än mer framöver, vilket i sin tur kommer att bidra till ökad konkurrenskraft för svensk exportindustri.«

FOTO: ANNA SIGVARDSSON

Stora Produktivitetspriset, som har delats ut varannat år sedan 1990, är ett nordiskt leverantörspris avsett att uppmärksamma gjorda underhållsinsatser som resulterat i ökad lönsamhet hos anläggningsägarna. Utmärkelsen syftar till att stimulera både leverantörer och underhållsköpare att konkretisera nyttan av underhåll i ekonomiska termer, att sprida kunskap om lönsamt underhåll samt att stimulera leverantörernas och branschens utveckling.

»DET HÄR PRISET BETYDER JÄTTEMYCKET FÖR SSG« JONA S BERGGREN

Viktigt stöd i den fortsatta utvecklingen »Det här priset betyder jättemycket för SSG och för SSG Produktdatabas. Det är ett erkännande från svenskt näringsliv att vi genom att samarbeta inom landet gemensamt kan förbättra produktiviteten och nå unika konkurrensfördelar på ett sätt som inte är möjligt internationellt«, säger Jonas Berggren, VD för SSG, och avslutar: »Det är också ett kvitto på att de samverkande företagen i SSG Produktdatabas verkligen når positiva resultat. Nu går vi vidare och utvecklar tjänsten till att bli en gemensam informationsstruktur för inköp och förrådshållning inom svenskt näringsliv och här kommer vi att ta hjälp av alla som arbetar med livscykelfrågor i syfte att öka företagens konkurrenskraft.«


4

INNEHÅLL

INNEHÅLL 5 Ledare 6 Nyheter 10

Grunderna för Physical Asset Management

12

Europamästare i underhåll

31

KALENDARIUM

32

Årets Underhållsmässa en succé

34 Ny ordförande i Svenskt Underhåll

22

15 Stor nytta för elnäts- företagen med ny Asset Management-standard 17

System C2 — inte bara ett IT-stöd

18

Utbildning i arbetssäker het för underhållsgruppen minskade olyckor och tillbud

15

20 Innovation skapar framtidens nya jobb i Sverige 22

Horisont 2020 - EU:s nya ramprogram för forsk ning och innovation

24

SKF investerar på bred front i svensk forskning, tillverkning och utbildning

20

28 Kraftigt minskat klimatut släpp med innovativ drav förbränningsanläggning 29

12

Outage Control Center principen ger smidigare revision på Ringhals 1

ISSN 2000-8880 Nr 2 • 2014 Officiell medlemstidning för Svensk Underhåll / SAMS UTGIVARE:

Physical Asset Management ges ut av ljungåfors media ab och SAMS Box 451 30, 104 30 Stockholm Tel: 08-5010 8710, Fax: 08-5010 8719

18 REDAKTIONSRÅD: Jan Frånlund, Matti Tuikkanen, Björn Asplind, Jan Åström CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE:

GRAFISK FORMGIVARE:

Gabriella Lilliesköld gabriella.lillieskold@jntpublishing.se TRYCK:

Jan Åström, jan.astrom@ljungaforsmedia.se

Exakta 2014

SKRIBENTER:

OMSLAGSBILD:

Björn Asplind, Jan Frånlund, Kim Hall, Gösta Löfström MARKNAD:

Niklas Jönsson niklas@nordiskaprojekt.se

Simplex - Compact airspace seal. Foto: SKF Physical Asset Management utkommer fyra gånger om året


LEDARE

5

MOT BÄTTRE TIDER? FÖRSTA NUMRET VÄL MOTTAGET Med stor tillfredställelse kan man konstatera att det första numret av Physical Asset Management fick ett mycket positivt mottagande. Vi hopas att läsarna fått en förståelse för vikten av tillämpningen av Asset Management inom de fysiska tillgångarnas hela livstid, samt underhållsverksamhetens stora inflytande på den konkurrenskraft och lönsamhet som Asset Management kan resultera i. Det är den grundläggande tanken bakom Jan Frånlund Ordförande i SAMS Foto: Björn Asplind tidningens innehåll. Vi utgår från att läsarna tagit till sig de erfarenheter och kunskaper som beskrevs i tidningen. Därigenom går vi mot bättre tider. Frågetecknet i rubriken återspeglar att det finns en viss osäkerhet om politiker och beslutsfattare verkligen tar till sig budskapen och utnyttjar de positiva möjligheter som det innebär för företagen och för Sverige. NYA RIKSORGANISATIONER Men, frågetecknet indikerar också den osäkerhet som återfinns i våra egna led, eftersom vi nu står inför en nystart av verksamheten i samband med vårt årsmöte i riksorganisationen Svenskt Underhåll i maj. Vi får hoppas att det osjälviska och uppoffrande arbete som genomsyrat den tidigare riksorganisationens verksamhet i form av rader med olika kommittéer, arbetsgrupper, utvecklingsprojekt, seminarier, konferenser, certifieringar, standardiseringsarbeten samt medverkan som remissinstans hos olika myndigheter fortsätter med minst samma intensitet som det gjort under många år. Det samma gäller deltagandet i det internationella kunskaps- och erfarenhetsutbytet samt utvecklingsprojekt i Europa och världen i övrigt, bl a genom den europeiska samarbetsorganisationen, European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS, och Global Forum on Maintenance and Asset Management, GFMAM. Samtidigt pågår förberedelserna inför bildandet av Swedish Asset Management Society, riksorganisationen för hanteringen av fysiska tillgångar under hela dess livstid. Vi vet att det är många som vill medverka i den organisationen. Även om den organisationen utöver underhåll kommer att behandla funktioner som konstruktion, tillverkning, anskaffning, installation, driftsättning, drift, modifiering/förbättring och återvinning/kassation, så kommer funktionen underhålls stora betydelse i sammanhanget att lyftas fram på ett tydligt sätt. Jan Frånlund Ordförande i SAMS

NYHE

T!

Nu finns även en

Övningsbok

för att ge stöd och nya idéer. Vi hjälper er att utveckla underhållet till världsklass! Info på www.oee.se

OEE Consultants AB Ideon Science Park SE-223 70 Lund

www.oee.se Phone +46 46 286 22 25


6

NYHETER

Fortum väljer Goodtech för ombyggnation av fördelningsstation Goodtech har fått förtroendet att förnya och bygga om Älvsjö fördelningsstation i Stockholm åt Fortum Distribution. Ordervärdet uppgår till drygt 25 miljoner kronor. Arbetet består i huvudsak av utbyte av hela det gamla 11kV ställverket, ny kontrollutrustning för stationen, samt renovering och reparation av stationsbyggnaden. Projektet följer Goodtechs strategiska satsning på kraft och blir ett viktigt åtagande för kraftorganisationen i Goodtechs division syd.   – Samtliga arbeten inklusive kabelarbeten sker med hela stationen i drift, vilket ställer höga krav kunskap och erfarenhet, berättar Magnus Falkman, divisionschef Goodtech. Jag är stolt över att Fortum väljer oss som leverantör eftersom det bevisar att vi inom Goodtech har denna kompetens.   Hela den svenska energibranschen står inför betydande investeringar och därmed stora rekryteringsbehov under de kommande åren. Inom Goodtech finns ett stort antal kompetenta medarbetare inom kraftsektorn, men i och med den strategiska satsningen ökar behovet och företaget välkomnar därför ytterligare kompetens.   Fördelningsstationen i Älvsjö försörjer cirka 25000 abonnenter i Älvsjö/Örby, vilket innebär att funktion och tillgänglighet är av vikt för att upprätthålla elförsörjningen i området.   Service för längre livstid på lager NSK lanserar utökad service med rådgivning för användare av lager och linjärsystem. Med rådgivning på plats för användare har programteamet som målsättning att hjälpa till att maximera maskinernas och anläggningarnas produktivitet och reducera nertiderna.   Ett litet problem kan få en stor dominoeffekt: detta är ett förenklat sätt att sammanfatta det som ofta händer när ett lager är skadat eller en linjärstyrning eller kulskruv slutar fungera. Konsekvenserna för en maskin eller anläggning kan bli enorma. Om en enda del slutar fungera i förtid kan det leda till att hela anläggningen eller produktionslinjen stannar.   Driftstörningar bottnar ofta inte i grundläggande konstruktionsfel. Med rätt sakkunskap går det att systematiskt undersöka och exakt identifiera varför drivkomponenter slutar fungera i förtid, för att sedan snabbt rätta till problemet.   Varje värdecykel inleds med en ingående kartläggning som omfattar allt från användarens produktionsprocesser till undersökning av de enskilda lagerpositionerna och komponenterna som används och vars skick också fastställs noggrant. Driftförhållandena och de belastningar som verkar på lager och linjärsystem registreras. Alla data som samlas in bildar ett bra underlag för att identifiera kritiska användningsscenarier och lagerpositioner och ta fram förslag på lösningar som ökar lagerlivslängden.   Nyligen lanserade NSK en egen app som kan övertyga vem som helst. Kostnadsbesparingskalkylatorn räknar ut den nuvarande totala lagerkostnaden inklusive underhåll, nertid med mera och jämför den med den förväntade livscykelkostnaden. Detta visar tydligt den förväntade besparingspotentialen.

ABB överlämnar två gruvspel till Garpenberg 2.5

Projektet har inneburit mycket intensivt samarbete mellan ABB, Boliden och andra entreprenörer. Foto: Boliden

ABB och Boliden Garpenberg har kommit överens och undertecknat övertagandeprotokoll för ett bergsspel och ett personspel. Gruvspelen ska bidra till att Boliden kan höja sin årsproduktion från nuvarande 1,4 till 2,5 miljon ton i Garpenberg, Sverige.   ABB har levererat ett komplett produktionsspel med mekanik, styrsystem, drivsystem samt schaktutrustning, och ett personspel med all nödvändig mekanik, styrsystem och drivsystem samt schaktutrustning. Produktionsspelet har en kapacitet att uppfordra 416 ton malm per timme med en hastighet av 17 meter per sekund. Båda spelen ska kunna styras från ett styrcentrum via System 800xA, som i sin tur, kan koppla all utrustning och system för att automatisera produktion och administration för hela gruvan.   Projektet har inneburit mycket intensivt samarbete mellan ABB, Boliden och andra entreprenörer. Garpenberg har varit en av Sveriges största byggarbetsplatser i Sverige på senare tid där över 700 personer arbetat tillsammans för att färdigställa projektet.   ”Jag är mycket nöjd över vårt arbete och resultat i projekten hos Boliden Garpenberg, speciellt nöjd är jag över säkerheten och energieffektiviteten som vi har byggt in i leveransen”, säger Andreas Malmport, chef för ABB Global Industrial Segment Underground Mining.   I ABB:s leverans till Bolidens investering ingår förutom dessa spel även kvarnmotordrifter samt automation av anrikningsverket.

Svevia sköter broarna i Västernorrland Bro över E4 i Örnsköldsvik. Foto: Rolf Bergman

Trafikverket har gett Svevia uppdraget att sköta drift och underhåll av samtliga broar i Västernorrlands län. Uppdraget löper under fem år, med start i vår, och är värt närmare 46 miljoner kronor.   Uppdraget omfattar bland annat att årligen rengöra broar från salt och grus på cirka 840 broar, samt utföra broreparationer, såsom exempelvis räckesbyten och beläggningsarbeten, på 24 utpekade broar.   – Det här är ett uppdrag som passar väldigt bra in i Svevias verksamhet då det innehåller väsentliga delar i vår kärnverksamhet, anläggning, beläggning samt drift och underhåll. Det är också positivt med långvariga uppdrag av den här typen som ger möjlighet för kontinuitet i verksamheten och synergieffekter på marknaden, säger Öivind Petersson, arbetschef i Svevia.


NYHETER

Tieto förlänger uppdrag med Coor Service Management

Stanley Security i avtal med FMV

Tieto arbetar i aktivitetsbaserade kontor och avtalet bygger på ett funktionstänk kring serviceleveransen. Själva servicekonceptet är detsamma i Sverige och Norge, men lokala anpassningar har gjorts för att få optimal service enligt de behov som finns. I Norge har Coor även rollen som ”FM-chef på plats”.   – Att arbeta med Tieto är både Ulf Wretskog är VD utmanande och utvecklande, säger för Coor Sverige. Foto: Peter Knutson Ulf Wretskog,VD Coor Sverige. Vi glädjer oss mycket åt att få fortsätta vårt samarbete. Som organisationer matchar vi varandra väl och det är en bidragande faktor till vårt långa samarbete över åren.   – Vi är i ständig utveckling och ställer höga krav på service och innovativa lösningar.Vi har en gemensam samsyn med Coor om vad som passar Tieto och vi tycker att Coor bidrar till att utveckla vår verksamhet. Nya initiativ som vi ser fram emot är utbildningen Service i Stjärnklass, miljörevisionen Green Services samt Coors smarta koncept, säger Linda Permbeck, FM-chef Tieto.

Stanley Security Solutions har under flera år varit helhetsleverantör av tekniska säkerhetssystem för FMV. Åtagandet har omfattat managementsystem för larm- och kameraövervakningssystem och nätverksbaserat passersystem samt service och underhåll av säkerhetstekniken.   Nu har Stanley Security Solutions har vunnit Försvarets Materielverks upphandling av en huvudleverantör för tekniska säkerhetslösningar och tecknat ett treårigt ramavtal med option på ytterligare ett år.   – FMV har flera kunder med mycket högt ställda krav på tekniska bevakningssystem. För detta behöver vi en tjänsteleverantör med stor täckning inom flera områden och som dessutom klarar att leva upp till de högt ställda säkerhetsskyddskraven. Stanley Security Solutions var den leverantör som uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen, säger Philip Schwab, programansvarig på FMV.

Ny chef på DynaMate Industrial Services Johannes Holmberg blir chef inom affärsområdet Engineering vid DynaMate Industrial Services. Företaget utför service- och underhållstjänster och är ett av de största industriserviceföretagen i Sverige med cirka 350 anställda och med en omsättning på cirka 400 miljoner kronor. DynaMate Industrial Services är ett helägt dotterbolag till Scania. Genom en strategisk rekrytering av Johannes Holmberg tillsätter man nu en ny chef för affärsområdet Engineering. – Johannes bidrar med en teknisk kompetens och erfarenhet ifrån komplexa affärer, säger Pär Holmgren vd på DynaMate Industrial Services. DynaMate Industrial Services utför tjänster som möjliggör en effektivare drift, en ökad produktivitet och en förbättrad lönsamhet för Svensk industri och fastighetsdrift. Företaget bedriver verksamhet inom fyra affärsområden, Engineering, Fastighetsservice, Industriservice och Entreprenad över hela Sverige.

Tillsammans kan vi vara din självklara partner för hydraulikoch pneumatikservice.

Hade du inte möjlighet att besöka Underhållsmässan i mars? Men än är det inte försent att ta del av Parker Hannifins erbjudande och kunnande inom service och underhåll. Kontakta oss eller någon av våra återförsäljare. Välkommen! www.parker.com/se Parker Hannifin Sales Company Sweden, tel 08 - 59 79 5000

7


8

NYHETER

Fordonsindustrins leverantörer ger positiva signaler I den senaste konjunktur- och branschbarometern från Fordonskomponentgruppen, FKG, ger fordonsindustrins leverantörer en positiv syn på framtiden. Närmare 91 procent av de som svarat betraktar framtidsutsikterna som goda eller mycket goda. – Däremot upplevs den pågående Scania/Volkswagen affären som ett framtida hot av leverantörerna, säger Fredrik Sidahl, vd för branschorganisationen FKG. Även om hjulen snurrar på allt snabbare och omsättningen ökar för leverantörsindustrin, är nyanställningsbehovet fortsatt lågt. Fredrik Sidahl anser dock att det finns förklaringar. – Företagen uppger att de istället satsar på att vässa kompetensen bland befintlig personal samt på att höja produktiviteten genom ytterligare effektiviseringar, automation, inom produktionen, säger han. Sidahl efterlyser en större nationell samordning, fler samarbeten samt en större samsyn kring svensk fordonsindustri. – Fordonstillverkning med tillhörande leverantörsled är motorn för vår industri. Den utgör en tredjedel av all svensk verkstadsindustri, säger han.

Intelligent teknik sorterar och identifierar elektronikskrot för miljarder Elektronikavfall är världens snabbast växande avfallsström. Almi Invest investerar i det Göteborgsbaserade företaget Refind Technologies som har utvecklat ett system för klassificering, sortering och insamling av information från använda och kasserade produkter.   Globalt omsätter marknaden för återvinning av elektronik, lampor och batterier motsvarande 62 miljarder kronor och förväntas växa till närmare 140 miljarder 2020. Aktörerna inom avfallshantering har länge letat efter kostnadseffektivitet samt ökad stabilitet. Men förutom en snabb sorteringsprocess så finns det också behov av att klassificera elektronikskrotet.   Refind erbjuder intelligenta system för identifiering, klassificering och sortering av använda elektronikprodukter. Systemen baseras på en AI-metod (artificiell intelligens) som kallas för ”Deep learning” och som gör det möjligt att känna igen en mycket stor mängd olika objekt trots att dessa inte alltid ser precis likadana ut. Mjukvaran används sedan i kombination med optiska och mekaniska system som innefattar datainsamling och utsortering.   – Eftersom vi redan har 6,5 miljarder abonnemang innebär det att minst lika många telefoner blev över. Av dessa är det endast omkring 15 procent som når den ordinära återvinningen. Övriga sparades av användarna, såldes vidare, slängdes i soporna eller gick till så kallad informell återvinning som sker under mycket dåliga förhållanden, säger Johan Falk, investment manager på Almi Invest. Se även: www.refind.se

Almi Invest investerar i Refind Technologies som har utvecklat ett system för klassificering, sortering och insamling av information från använda och kasserade produkter.

Bravida växer i Norge - förvärvar Otera Elektro AS Bravida, Nordens ledande leverantör av tekniska installations- och servicetjänster, förvärvar Otera Elektro AS och fortsätter därmed sin expansion på den norska marknaden. Otera Elektro har cirka 300 medarbetare och omsatte förra året motsvarande drygt 500 miljoner svenska kronor. Otera Elektro AS levererar elektroteknik, automations- och instrumentlösningar till bygg- och anläggningsindustrin samt olje- och marinindustrin. Företaget finns i Kristiansand, Bergen och Asker och levererar tjänster i hela Norge.Verksamheten är en del av Otera AS som i sin tur ägs av Agder Energi, Norges tredje största energiproducent. – Förvärvet av Otera Elektro ska ses som en klart offensiv satsning. Bolagets erfarenhet och kompetens, inte minst när det gäller lösningar för olje- och marinindustrin, stärker omgående vår kompetens och konkurrenskraft på en viktig och växande marknad, säger Mattias Johansson, ansvarig för Bravidas verksamhet i Norge. – Vi är mycket glada över att Bravida övertar och vidareutvecklar Otera Elektro. Bravida har en uttalad tillväxtstrategi inom installation och service och Otera Elektros medarbetare blir nu del i den satsningen, säger Hans Jakob Epland, verkställande direktör i Otera AS och koncernmarknadschef i Agder Energi AS.

service Fyra serviceblock som täcker alla behov. ABUS AVTALSSERVICE – maximal tillgänglighet och minimala reparationskostnader.

check

service Förebyggande underhåll och reparationer. Välj mellan tre modeller: Basservice, Standardservice och Plusservice.

Konditionskontroll av kranen för säker överblick. Opartisk bedömning via DEKRA Industrial AB.

life Vi genomför generalrenoveringar på telfrar och kranar, både ABUS-produkter och andra fabrikat.

utbildningar I ABUS servicekurs utbildar vi din personal i basservice på våra krantyper. Vi genomför även kranförarutbildning.

Läs mer i vår broschyr Service och utbildning. Maila info@abus-kransystem.se så skickar vi ett ex!

Tel. 054-55 56 50 www.abus-kransystem.se

Kransystem


NYHETER

Leonova Diamond gör intåg hos Södra Cell Värö Massabruket Södra Cell Värö investerar nu i två Leonova Diamond från SPM Instrument och byter därmed leverantör av portabla enheter för ronderingsmätning och tillståndskontroll.

Södra Cell Värö. Foto: Andreas Lindholm

S

ödra Cell Värö är det första av skogskoncernen Södras tre massabruk att införskaffa det portabla mätinstrumentet Leonova Diamond, som bland annat innehåller den patenterade och prisbelönta mätmetoden SPM HD för lagermätning i varvtalsområdet 1-20.000 RPM. Leonova Diamond erbjuder också avancerad funktionalitet för vibrationsanalys och korrigerande underhåll. De båda instrumenten ska användas i olika delar av anläggningen, såsom pannhus, kausticering, flis- och pelletsfabrikerna samt i massatillverkning och torkparti.   Stefan Glendell, FU-Chef, motiverar investeringen: ”Vi har sedan många år tillbaka kompetenta tekniker som ronderar

Södra Cells massafabriker med handburna instrument för tillståndskontroll. Detta för att ha god kontroll på våra maskiner och därmed bidra till att hålla hög tillgänglighet. Gemensamt har tekniker från Södra Cells massafabriker gjort en analys av våra behov och av marknaden i Sverige, för att se vilken produkt som passar oss bäst. SPM levererar en teknik som vi tror på.

Detta tillsammans med bra support och god kokurrenskraft gör att Södra Cell Värö är först ut att investera i två Leonova Diamond.”   Södra Cell Värö använder sedan tidigare onlinesystemet Intellinova Compact med SPM HD och vibrationsanalys för tillståndskontroll på tre valspressar samt på den nya mesaombränningsanläggningen.

Kraftfull mjukvara VIB mm/s

Mjukvaruplattform med sofistikerad funktionalitet för diagnos och övervakning av dina maskiner

RPM

Varvtalsberoende larmhantering •

Möjlighet att se maskinens kritiska varvtal och därmed undvika ogynnsamma vibrationer

Sätta larmnivåer utifrån kritiska varvtalsområden

Automatisk justering av larmgränser vid ändrade driftsförhållanden

Generera endast relevanta larm

Te l 0152 - 2 2 5 0 0 ı

spminstrument.se

Trender och larm via internet •

Intressanta mätdata visas via en webbsida

Möjlighet för produktions- och driftspersonal att följa maskinkondition på distans

Fler på företaget ges möjlighet att på ett enkelt sätt se fördelarna med tillståndskontroll och de ekonomiska vinningar detta ger

9


10

PHYSICAL ASSET MANAGEMENT

Grunderna för Physical Asset Management AV JAN FRÅNLUND ORDFÖRANDE I SAMS

Den svenska riksorganisationerna Svenskt Underhåll och Swedish Asset Management Society är genom medlemskap i den Europeiska organisationen European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS, och dess medlemskap i Global Forum on Maintenance and Asset Management, GFMAM, aktivt engagerade i utvecklingen av synsätt och metoder inom Physical Asset Management.

N

u senast har detta arbete inom GFMAM lett till ett förslag till en övergripande beskrivning hur kärnverksamheten inom Asset Management har kopplingar till en rad företeelser, samt standarder och kompetenskrav.

Ett typiskt utvecklingsförlopp mot en perfekt tillämpning av Asset Management

Förstå

Applicera

Undrande

Medveten

Använda

Utvecklas

Kompetent

Integrera

Effektiv

Optimera

Förträfflig

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Utöver ISO 55001 Gräns för känt bäst nyttjande av Asset Management

I överensstämmelse med BSI PAS 55

Utvecklingsskalan har sex tillstånd enligt följande:

ASSET MANAGEMENT LANDSCAPE (Källa GFMAM) GEMENSAMT ANSVAR Innan vi fördjupar oss i att tolka bilden här ovan finns det anledning att påpeka att en implementering av Physical Asset Management tar viss tid, men att resultatet av tillämpningen är förbluffande positivt. Som i så många andra förbättringsutvecklingar krävs ett helhjärtat engagemang och ansvar från högsta ledningen i en organisation. Samtidigt som samtliga funktionsledare måste ta sitt ansvar för ledning av sin funktions medverkan i Physical Asset Management och den nödvändiga aktiva kommunikationen med övriga funktioner. Ansvar för en koordinerad samverkan

Rätt Anläggning

Rätt Drift

Rätt Underhåll

Rätt Kassation/ Återvinning

Genomföra en aktiv samverkan

STRATEGISKT INFÖRANDE Global En stegvis systematisk implementering av Physical Asset Managekonkurrenskraft ment kan innehålla följande moment. Ändrat beteende för framtiden Företagets team-arbete för prestationer i världsklass

Innehållet i ovanstående bild ska tolkas på följande sätt: Organisationen börjar förstå vikten av aktiviteterna inom UndrandeOrganisationen Undrande: Asset Management. börjar förstå vikten av aktiviteterna Organisationen förstår vikten av aktiviteterna inom Asset inomMedveten Asset Management. Management och har börjat att använda denna kunskap. Organisationen utvecklar sina aktiviteter inomav Asset Medveten: Organisationen förstår vikten aktiviteterna inom Utvecklas Management och tillämpar dem. Asset Management och haraktiviteter börjat Organisationens inomatt Assetanvända Management ärdenna kunskap. Kompetent utvecklade, tillämpas och är effektiva. Utvecklas: Organisationen utvecklar sina aktiviteter inom Asset Organisationens aktiviteter inom Asset Management tillämpas Effektiv och är integrerade Management ocheffektivt tillämpar dem.inom hela affärsprocessen. Organisationens aktiviteter inom Asset Management är fullständigt integrerade Förträfflig Kompetent: Organisationens aktiviteter Asset och förbättras kontinuerligt för att medge ettinom optimalt värde underManagelivstiden. ment är utvecklade, tillämpas och är effektiva. Effektiv: Organisationens aktiviteter inom Asset Management tillämpas effektivt och är integrerade inom hela affärsprocessen. Förträfflig: Organisationens aktiviteter inom Asset Management är fullständigt integrerade och förbättras kontinuerligt för att medge ett optimalt värde under livstiden. 39 ÄMNEN INOM PHYSICAL ASSET MANAGEMENT Inom Physical Asset Management har i ett första förslag 39 kompetensområden tagits upp. Dessa har sorterats upp inom sex huvudområden. Huvudområdena inom Asset Management (enligt GFMAM Landscape)

Strategi och Planering

Genomförandet under livstiden

Beslutsprocessen

Organisation och Personal

Kunskap om tillgångarna

Hälsa, Säkerhet, Miljö och Risk

I nästa nummer av Physical Asset Management får vi anledning att fördjupa os mer inom de 39 områdena, samt vidareutveckla tolkningen av inledningsbilden i denna artikel.


Varför missar komplexa projekt ofta sina mål? För att genomföra kostnadseffektiva och komplexa projekt krävs tydlig styrning. Förseningar kostar enorma summor inom industrin.

Inspectas projektpaket stöttar i planering, genom­ förande och efterarbete av all besiktning och provning. Vi hjälper dig dessutom att hitta lös­ ningar för bättre upphandlingar och genomförande av komplexa investeringsprojekt. Vi har lång erfarenhet av underhållsstopp och andra verksamhetskritiska projekt. Den samlade kunskapen använder vi i ditt projekt. För att du ska kunna hålla din tids­ och kostnadsplan.

Inspecta, Box 30100, 104 25 Stockholm,Tel 08 5011 3000

Övervakning räddade dem från haveri

Larmet går! Från vindkraftverket signalerar övervakningssystemet SKF WindCon lagerskada i växellådan. SKFs experter meddelar omgående ägaren och tillsammans följer man utvecklingen i syfte att genomföra ett planerat byte av lagret.

Miljontals kronor sparade SKFs tillståndsövervakning gjorde att ett lagerhaveri med kostsamma driftstopp och utebliven inkomst kunde undvikas. Läs mer om SKFs tillståndsövervakning på www.skf.se/como

The Power of Knowledge Engineering ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF. | © SKF-koncernen 2013 Vissa bilder används under licens från Shutterstock.com


12

UNDERHÅLL

Europamästare i underhåll

Jerry Johansson tillträdde som underhållschef för Scanias Brasilienproduktion för 3,5 år sedan med ett tydligt mandat att införa ett fungerande förebyggande underhåll, vilket på vissa områden helt saknades.

AV BJÖRN ASPLIND Scanias underhållschef i São Paulo, Brasilien, Jerry Johansson, tilldelades vid Underhållsmässan i Göteborg i mars utmärkelsen ”Årets underhållschef” av Svenskt Underhåll. Han prisades också och fick motta The Euromaintenance Incentive Award 2014 på EuroMaintenance 2014 Congress & Expo den 6 maj i Helsingfors och kan därmed tituleras europamästare i underhåll.

J

erry Johansson tilldelades i mars priset som Årets underhållschef för sina insatser vid produktionsenheten i    São Bernardo do Campo i närheten av São Paulo. Priset kan ges till alla som är verksamma inom underhållsområdet i svenskägda företag.   Den 6 maj utsågs Jerry Johansson som vinnare av The Euromaintenance Incentive Award 2014 på EuroMaintenance 2014 Congress & Expo i Helsingfors. Det är ett pris som utdelas till den europeiske underhållschef som anses ha visat på särskild kompetens och förmåga att uppnå eftersträvansvärda resultat inom underhåll. Priset utdelas vartannat år i anslutning till

den internationella kongressen Euromaintenance.   Priset, som sponsras av Salvetti Foundation från Italien, överlämnades till Jerry Johansson av Arjo Klijn från Holland som är General Secretary vid Salvetti Foundation.   – Att bli dubbelt prisad var inget jag hade räknat med och trott på. Jag kände tidigt att jag låg bra till för att få utnämningen i Sverige, vi har gjort ett fantastiskt jobb här. Att jag även fick det europeiska priset ser jag som en bonus och det är självklart jätteroligt. För mig som har arbetat länge med underhållsfrågor är det roligt att vi har lyckats att sätta underhåll på kartan.

The Euromaintenance Incentive Award, som sponsras av Salvetti Foundation från Italien, överlämnades till Jerry Johansson av Arjo Klijn från Holland som är General Secretary vid Salvetti Foundation. Foto: Reinhard Korb

Ju mer jag jobbar och ju mer strategisk jag blir i mitt arbete förstår jag hur viktigt det är att sälja underhållsfrågorna till dem som fattar besluten i de stora perspektiven, säger Jerry Johansson. SJÄLVFÖRTROENDE Att också ha fått det europeiska priset ger Jerry Johansson ytterligare boost i självförtroendet.   – Det är verkligen kul och det visar att vi i Sverige kan. En anledning till att jag får priserna är att jag har lyckat presentera vad vi har gjort på ett tydligt sätt. Vi har ett go och ett driv och har nått ett fantastiskt resultat.   Jerry Johansson tillträdde som underhållschef för Scanias Brasilienproduktion för 3,5 år sedan med ett tydligt mandat att införa ett fungerande förebyggande underhåll, vilket på vissa områden helt saknades. Krånglande maskiner renoverades samtidigt som planer för löpande underhåll som behåller maskinernas tillgänglighet upprättades. UNDERHÅLLSANSVARIG Jerry Johansson har hand om fastighetsoch produktionsunderhåll, driver installationsprojekt inom infrastruktur och


UNDERHÅLL

Jerry Johansson har hand om fastighets- och produktionsunderhåll, driver installationsprojekt inom infrastruktur och fastigheter och leder servicearbeten som exempelvis städning, trucksupport och restprodukter. Han är underhållsansvarig för Scanias fabrik i São Paulo och är informellt ansvarig för att utveckla verksamheten i Tucumán, Argentina.

fastigheter och leder servicearbeten som exempelvis städning, trucksupport och restprodukter. Han är underhållsansvarig för Scanias fabrik i São Paulo och är informellt ansvarig för att utveckla verksamheten i Tucumán, Argentina. I São Paulo tillverkas motorer, axlar, chassin och hytter. Hytterna svetsas ihop, målas och monteras. Motorblock, vevaxlar, kamaxlar och foder bearbetas. Motorerna monteras och provkörs, axlar byggs och chassin monteras. I Tucumán tillverkas kugghjul och axlar till växellådorna. Under 2013 tillverkades cirka 120 lastbilar om dagen, totalt nästan 30000 fordon, vilket motsvarar litet mer än 30 procent av Scanias volym.   – Vi har gjort en fantastisk resa och har gått från en totalt avhjälpande underhållsvärld till en mycket mer planerad och förebyggande underhållsvärld. Vi har lyckats att höja tillgängligheten i maskinerna samtidigt som vi faktiskt gör mindre underhåll idag. TILLGÄNGLIGHET – Tillgängligheten har ökat fantastiskt mycket, vi har till exempel höjt medeltiden mellan fel har höjts med flera hundra procent i flera processer. Detta minskar riskerna för andra typer av avvikelser markant, till exempel olyckor, kvalitetsavvikelser och bidrar därmed till att vi ska nå våra övergripande mål med noll olyckor, noll avvikelser, 85 i OPE och 95 i Direct Run, säger Jerry Johansson. – När jag kom hit ner var det uppenbart att fabrikerna och maskinerna var jättefina och rena utvändigt. Öppnade man maskinerna

såg de ut som skräp, jag har aldrig sett så dåliga maskiner någonstans innan. Läget var ännu värre i Tucumán. Vi började på noll. De förebyggande underhållslistorna var otroligt bristfälliga, det fanns inget i dem. Det första vi gjorde var att börja göra förebyggande underhåll med betoning på smörjning och viktiga maskinkomponenter till exempel avstrykare, vitala delar för att för att förhindra långa maskinstopp.   – Vi har jobbat stenhårt med att använda de listor vi har, mycket information har hämtats från Sverige från liknande maskiner. Vi har analyserat de 50 mest frekventa felen på varje maskin. Utifrån den här informationen har vi gjort en FMEA-analys på varje maskin och byggt nya underlag för förebyggande underhåll och operatörsunderhåll. Vi har fått fram tydliga arbetsuppgifter för vad operatören ska göra. Jag har aldrig varit med en sådan iver och hunger för att få operatörerna i centrum av det förebyggande underhållsarbetet, säger Jerry Johansson. EGEN REGI En skillnad mot i Sverige är att underhållet ligger i Scanias egen regi med omkring 250 medarbetare och lika många entreprenörer. Men i mångt och mycket speglar det DynaMates organisation. Metoder och arbetssätt utvecklas tillsammans av DynaMate och Scania Latin America vilket gör att underhållsarbetet i stort är detsamma mellan produktionsorterna.   Det effektiva underhållet var en bidragande orsak till att produktionen i São Paulo utan större problem kunde växla upp till de mycket höga volymerna i slutet av

förra året. Underhållet har nått ett tillförlitligt normalläge. PLANERING – Jag fick uppgiften att sätta underhållet på agendan. Vi har fokuserat otroligt mycket på att få in förebyggande underhåll som ger effekt. För att få till det krävs en planering, som inte alltid är så lätt med den mentalitet som finns i Brasilien. 45 dagar innan fotbolls-VM pratar man fortfarande om hur sena stadiumbyggena är. För att få till planering behövs också reservdelar. Det är stränga regler för import till Brasilien och jättesvårt att snabbt få in reservdelar. Därför måste vi ha de kritiska reservdelar som behövs hemma. Vi har börjat fokusera på och tittar på nyckeltalen, vi analyserar dem och bryter bort det och vidtar åtgärder för det som inte har fungerat. Vi är långt ifrån färdiga än, det finns ännu mycket att göra.   Det handlar mycket om att utveckla medarbetarna och att få med alla.   – Jag har jobbat väldigt mycket med ledarskap. Det gäller att få cheferna att gå ut och styra och leda verksamheten. Nu börjar äntligen mina brasilianska chefer att få förstå vad jag menar. Jag har låtit 20 chefer göra EFNMS-certifiering, som också är en bidragande orsak till våra framgångar. Vi har en gemensam kompetens att stå på och pratar samma språk, avslutar Jerry Johansson. FAKTA JERRY JOHANSSON: Ålder: 43 år Bor: São Paulo Familj: Fru och två döttrar Bakgrund: Har arbetat inom Scania och DynaMate i många år. Har jobbat som underhållstekniker, som produktionstekniker och chef inom vevaxeltillverkningen vid Scania i Södertälje. Chef inom underhåll på motormontering och vid Scanias gjuteri i Södertälje. Underhållschef i Södertälje med ansvar för gjuteri- och motorbearbetning. Sedan 2011 underhållschef på Scania i São Paulo och ansvarig för Scanias hela underhållarbete i Sydamerika. Aktuell: Utsågs av Riksorganisationen Svenskt Underhåll i mars till Årets Underhållschef och mottog den 6 maj The Euromaintenance Incentive Award, därmed kan han titulera sig som europamästare i underhåll. Intressen: Träning, löpning, golf, resor, umgås med familjen.

13


En komplett leverantör av korrosionsskydd och eldfasta system för processindustrin.

Korrosionsskydd

Syrafast murning Härdplastbeläggng Gummering Golvbeläggningar

Genom att arbeta sida vid sida med våra kunder väljer vi det tekniskt och ekonomiskt mest lämpade inklädningssystemet från vårt breda spektrum av material- och systemlösningar

Eldfasta system Syrafast murning Steuler är en av de mest innovativa leverantörerna av Eldfasta system Härdplastbeläggning eldfasta system. För massaindustrin är tyngdpunkten Eldfast murning Gummering lagd på murning av mesaugnar.Steuler står för turn-key Skorstenstegel Golvbeläggningarinstallationer: design, tillverkning och montage.

Eldfast murning Skorstenstegel

Plastteknik Rörmontage Apparater Tankar Tankar Processteknik

Steuler har använt fördelarna med termoplast och härdplastmaterial i över 40 år. Tack vare egen tillverkning och handplockade montörer har Steuler blivit en av de ledande specialisterna inom industriell plastteknik.

www.steuler-kch.se Steuler-KCH Nordic AB, Box 6039, 192 06 Sollentuna, tel 08-754 16 40, fax 08-754 51 21, info@steuler-kch.se, www.steuler-kch.se


ASSET MANAGEMENT

Stor nytta för elnätsföretagen med ny Asset Management-standard AV BJÖRN ASPLIND – De nya standarderna för Asset Management ISO 55000 handlar om standarder för hur man ska leda sina företag, hur man lägger upp sin strategiska plan och hur man ser till att man får värde utifrån de tillgångar man har i företaget, säger Sven Jansson, ansvarig för programområde Överföring och Distribution vid Elforsk och ordförande för SIS kommitté för Asset Management, TK 522.

D

et är ett väldigt spännande område för kompetensutveckling, inte minst för min egen skull. Det verkar än så länge vara en brist på den här typen av tänk i branschen, även om intresset är stort. Jag var tidigt, redan våren 2010, med E.ON och Vattenfall på en konferens i Köpenhamn om Asset Management. Det var där jag såg att idéerna att ta fram en standard höll på att ta form utifrån PAS 55, som var en engelsk publik specifikation för de här frågorna.   – PAS 55 fyllde en funktion som många hade saknat länge. Den fick mer och mer status som standard och certifieringsgrundande dokument togs fram. British Standard tog det första steget till en ISO-standard. Jag var med i juni 2010 på det preliminära mötet i London när detta diskuterades första gången, säger Sven Jansson. UTMANINGAR En fråga som kan ställas är vilka utmaningar som finns när det gäller Asset Management för det svenska elnätet?   – Det är tydligt att elnätets ålder ökar samtidigt som återinvesteringarna minskat. Inför avregleringen 1996 talades det om att det under längre tid skett en överinvestering i nätet, vilket ledde till underhållsinsatserna hölls på en lägre nivå. Detta skulle vara ett sätt att öka värdena i nätet. Alldeles för länge behölls den underhållsnivån och underhållsbehoven i näten har ökat avsevärt, vilket började visa sig på tillförlitligheten i nätet och att mer fel uppstod.

Det finns idag oerhört stora värden i det svenska kraftnätet. Elnätet är 500000 km långt, vilket motsvarar mer än 13 varv runt jorden. Drygt hälften av detta är på lågspänningssidan. Kraftsystemet levererar 40 miljarder kronor årligen till statskassan. Foto: Håkan Flank

15


16

ASSET MANAGEMENT

Sven Jansson, ansvarig för programområde Överföring och Distribution vid Elforsk och ordförande för SIS kommitté för Asset Management,TK 522.

Elnätsföretagen kommer att ha stor nytta av Asset Management-standarden ISO 55000. De får en ryggrad att arbeta efter. De kan visa på vad som krävs av företaget, de får tillgång till ett ledningssystem som visar hur man kan styra verksamheten för att leverera kvalitet och få ut värden. Foto:Tekniska verken

– Man får inte glömma att nätet blir ett år äldre för varje år, det blir svagare och korroderar. Dock ska sägas att man under ett par år har jobbat med att öka underhållsinsatserna i nätet.   – Elnätsföretagen börjar få problem, de pressas hårt av nätregleringen, dels ska de satsa på underhåll, dels på reinvesteringar och nyinvesteringar, men även på forsknings- och utvecklingsinsatser. Det här är ett bekymmer och diskussionsklimatet mellan Energimarknadsinspektionen och elnätsföretagen via Svensk Energi har hårdnat. Vi får se var detta slutar, en hårdare reglering för elnätsföretagen skulle vara en nackdel för förnyelsearbetet och innovationsklimatet i branschen, betonar Sven Jansson.

villkoren i PAS55. Nu när ISO 55000 finns tillgänglig tror jag att den integreras i deras ambition.

ISO 55000 – Just i denna situation tror jag att elnätsföretagen och även nätregleringsmyndigheten kommer ha stor nytta av Asset Management-standarden ISO 55000. De får en ryggrad att arbeta efter. De kan visa på vad som krävs av företaget, de får tillgång till ett ledningssystem som visar hur man kan styra verksamheten för att leverera kvalitet och få ut värden.   Idag finns det cirka 170 elnätsföretag i Sverige och de största är E.ON, Fortum och Vattenfall. Företagen ser väldigt olika ut och har allt från 150 kunder till en miljon.   – Alla har nytta av den ryggrad och den struktur som standarden ger. Vattenfalls eldistributionsverksamhet har under en tid arbetat målmedvetet för att uppnå

LEDNINGSSYSTEM När översättningen av standarden är klar till svenska kommer den att bli mer tillgänglig för alla och få en större spridning. Ett svenskt namn har tagits fram för standarden – Ledningssystem för tillgångar.   – Den nya standarden kommer att bli stor nytta för eldistributionsföretagen, men även för stamnätsföretaget Svenska Kraftnät, jag är helt övertygad om att de kommer att använda sig av den nya standarden, betonar Sven Jansson.   Det finns idag oerhört stora värden i det svenska kraftnätet. Elnätet är 500000 km långt, vilket motsvarar mer än 13 varv runt jorden. Drygt hälften av detta är på lågspänningssidan. Dessutom tillkommer alla kraftstationer och alla produktionsanläggningar. Kraftsystemet levererar årligen 40 miljarder kronor till statskassan. Investeringsplanerna för de kommande tio åren är på 300 miljarder kronor.   – Om jag skulle försöka göra en uppskattning är värdet på hela elnätet cirka 300 miljarder kronor, vilket är ett betydande värde i Sverige. Sedan har vi även produktionsanläggningarna inom vatten, vind och kärnkraft. SAMARBETE Sven Jansson ser ljust på ett samarbete mellan Elforsk och SAMS.   – Det finns stora möjligheter att bedriva projekt som kan öka företagens effektivitet

både inåt och utåt. Det finns stora värden som ska förvaltas, utvecklas samt generera värden och vinst för företagen. Nyinvesteringar måste alltid kombineras med underhåll, det här gäller eldistribution, gasdistribution, vatten och avlopp, hela infrastruktursektorn. Det är också viktigt att få in en mera professionalism i samhällsägda infrastrukturföretag och jag vet att till exempel Trafikverket räknar med att få stor hjälp med den nya standarden för Asset Management, avslutar Sven Jansson.

FAKTA ELFORSK: Elforsk AB, som startade sin verksamhet 1993, ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Det övergripande syftet är att rationalisera den branschgemensamma forskningen och utvecklingen.Verksamheten är organiserad i de fem programområdena Vattenkraft, Eloch Värmeproduktion, Överföring och Distribution, Användning, Omvärld och System samt Kärnkraft. Gemensamma frågor för flera programområden behandlas företrädesvis inom Omvärld och System. Eftersom miljötänkande är väsentligt i allt utvecklingsarbete bedrivs projekt med miljöaspekter, eller som innehåller sådana, inom alla programområden. Elforsk kommer under hösten i år att övergå till Energiforsk och då tillkommer även aktörer som Gastekniskt centrum,Värmeforsk, Svensk Fjärrvärme och Svensk Vindenergi som ägare i Energiforsk AB.


SUPPORT

System C2 - inte bara ett IT-stöd AV BJÖRN ASPLIND System C2 från C2 Management är en effektiv drivmotor för att få saker gjorda. Systemet gör ärendehanteringen enkel och samlar alla förbättringsmöjligheter på samma ställe: medarbetarförslag, kundsynpunkter, avvikelser och incidenter.

S

ystem C2 fungerar alltså inte bara som ett IT-stöd för förslag utan som ett nav i förbättringsarbetet. Några av de företag som med framgång använder System C2 är ABB, Coca-Cola och PostNord. Med System C2 hanteras alla typer av förbättringsärenden enkelt och effektivt i ett och samma system. Systemet är helt anpassningsbart till kundens behov av ärendehantering. Oavsett ärendetyp är flödet uppbyggt på samma enkla sätt. Idag använder kunderna System C2 främst till förbättringsförslag och avvikelsehantering, men systemet är mångsidigt och används till en lång rad ärendetyper, helt beroende på vilka behov man har.

ARBETSSÄTT – För att bli riktigt framgångsrik med ständiga förbättringar krävs ett förändrat arbetssätt och systemstöd. Våra kunder är ofta certifierade enligt olika standarder och det kräver att man arbetar systematiskt med sina förbättringar och avvikelser. Förbättringarna måste loggas och det måste finnas en spårbarhet tillbaka på vem som har gjort vad och när, säger Lars Nilsson, VD på C2 Management.   – Utifrån de nya standarderna för Asset Management ska tillgångarna må bättre, ha en hög tillgänglighet och ha en längre livslängd. Detta blir möjligt med ett rätt skött förbättringsarbete. Vårt tänk kring ständiga förbättringar gör att företagen ökar sin konkurrenskraft, för tillgångarna handlar det om att sänka totalkostnaden. Det handlar också om att få nöjdare kunder och medarbetare. BÄST I VÄRLDEN – Vår affärsidé på C2 Management är att våra kunder ska bli bäst i världen på att tillvarata idéer och förbättring från både medarbetare, kunder och leverantörer. Avvikelser och förbättringar som man

ABB behövde ett enkelt, användarvänligt och kostnadseffektivt system med bra spårbarhet och hög tillgänglighet. Företaget fastnade för System C2 för att det är enkelt att använda för både kunder och medarbetare. Foto: Halvor Molland/ABB

hittar vid intern- och externrevisioner loggar man i systemet för att hålla på vad som händer. Avvikelser och förbättringar som man hittar i det dagliga arbetet loggas också.   – Vi vill hjälpa till och fånga upp allting i vårt system som berör hur man kan utveckla sin verksamhet. De olika standarderna har litet olika fokus, det kan handla om miljö, kvalitet och informationssäkerhet. Om vi pratar om Asset Managementstandarder handlar det om att vårda sina tillgångar, säger Lars Nilsson. ENKELT System C2 är enkelt att koppla till befintliga affärssystem, enkelt att exportera data till och från, och framför allt enkelt att använda och anpassa till behov av ärendehantering och avvikelsehantering.   – Det går även att se System C2 som en tillgång som ska vårdas och ha rätt inställningar. För att lyckas med ständiga förbättringar krävs en kultur och ledarskap som förstår att det handlar om att det här är viktigt och att det är något man ska ta tag i. Man måste också arbeta mot det förbättringsmotstånd som kan finnas. Det gäller att säkerställa att det är viktigt att ta tag i förbättringar och att det arbetas systematiskt med förbättringsarbete. De som sätter mätbara mål på förbättringsarbetet blir ofta de som blir väldigt framgångsrika.   – Många gör det svårare än vad det är. Egentligen handlar det mycket om att skapa en öppenhet och lyfta upp saker på bordet. Upp med allt till ytan, prioritera och förbättra vissa saker. Avdramatisera, gör arbetssättet enkelt och sök enkla förbättringar, råder Lars Nilsson.

Förbättringsarbete är som att gå i en trappa och ta många små steg hela tiden i stället för att åka hiss som i ett utvecklingsprojekt.   – Alla ska engageras i att ta de här små stegen. Ständiga förbättringar är som orientering där viktiga delar är: var man är, vart man ska, hur ta sig dit och att få beröm när man väl kommer fram.   Visualisera arbetet, upp på väggarna med både problem och orsaker. Skapa en attgöra-lista med vem som är ansvarig och när det ska vara klart, är några ytterligare råd från Lars Nilsson. FAKTA REFERENSER: Flera ABB-bolag använder System C2 i sin verksamhetsutveckling för att hantera kvalitetsbristkostnader, förbättringsförslag och revisionsavvikelser. Dessutom använder SupportLine inom SA Products ABB Power Technologies systemet för att hantera supportärenden i 60 länder. PostNord (tidigare Posten AB) har varit kund hos C2 Management sedan år 2000. Från början skulle System C2 främst ersätta ett föråldrat arbetssätt för förslagshantering. Idag är systemet ett viktigt nav i utvecklingen av PostNords processer och arbetssätt. System C2 används numera förutom förbättringsförslag också till rapportering av tillbud och arbetsskador, fordonsskador, interna och externa revisioner, gap-analyser, mötesprotokoll, händelserapporter och aktiviteter inom ROS (resultatorienterad styrning).Under 2010 genomförde Coca-Cola Enterprises Sverige 9064 ärenden i System C2. Omräknat innebär detta att de genomförde 13 förbättringar per person, vilket är i klass med de bästa företagen i Europa och som vida överträffade organisationens mål på 8.

17


18

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

Utbildning i arbetssäkerhet för underhållsgruppen minskade olyckor och tillbud AV KIM HALL Underhållsgruppen glöms oftast bort i stora projekt. De jobbar i det tysta och ofta på sådana ställen som man inte tänker på. Byter t ex filter i områden som inte är sanerade eller skruvar på platser där det förekommer damm utan att de använder skydd. Denna grupp bjöds in till en utbildning om arbetssäkerhet på AstraZeneca, vilket senare bidrog till att antalet olyckor och tillbud sjönk.

I

nitiativet till utökad arbetssäkerhet för underhållsgrupperingen togs av Christina Yderström, Technical Partner, Manager Maintenance Warehouse & Distribution center, efter en kartläggning av förbättringsområden på arbetsplatsen.   Av kartläggningen kom det fram att de vanligaste arbetssjukdomarna på AstraZeneca var belastningsskador och allergier. Bland olyckorna fanns kläm- och stickskador samt ögonskador till följd av stänk från lösningsmedel. Dessa skador uppstod mycket på grund av slarv och att en del struntade medvetet i att använda skyddsutrustning. Det var då ”eget ansvar” kom i fokus.

– Tanken är att medarbetarna skall tränas i att se fel och brister, och samtidigt få en möjlighet till att lära sig mer om sin miljö och förbättra den. Man ska ingripa när andra gör fel, men även berömma det som är rätt och lära av varandra, förklarar Christina Yderström. SÄKERHET OCH HÄLSA Modellen som går under beteckningen ”Be SHE” (Behavioural Safety Health Environment) är idag en självklar del i AstraZenecas säkerhets-, hälso-, och miljöarbete. Säkerhet, hälsa och miljöarbetet är högt prioriterad inom koncernen och visionen är att ingen medarbetare ska skadas eller må dåligt på arbetsplatsen.   – Vi ska inte bara jobba med de hårda värdena utan även få in de mjuka värdena med människan i fokus. Målet med Be SHE arbetet är att utbilda, coacha och medvetande göra de risker som finns på arbetsplatsen. Ska man få ner antalet olyckor och tillbud så måste alla medarbetare ta ett eget ansvar när det gäller att arbeta

säkert. Det viktiga är att alla kommer hem i samma skick som de var i när de gick till jobbet, helst i ännu bättre skick, säger Christina Yderström.   Bakgrunden till att underhållsorganisationen på AstraZeneca tog ett ordentligt krafttag och satsade på utbildning och utveckling inom arbetssäkerhet var att 2009 skedde det tre riktigt otäcka olyckor inom underhåll. Förutom att arbeta konsekvent med ”Be SHE” så var en av de första åtgärderna att alla inom underhållsorganisationen skulle genomgå utbildning i säkerhet och riskbedömning. Nästa steg var att införa skriftliga arbetstillstånd innehållande en ordentlig riskbedömning och arbetsbeskrivning, då underhållsarbeten skulle utföras ute i verksamheten.   – Vi bjöd också in våra entreprenörer som vi samarbetade med att delta i dessa utbildningar. När vi hade ett möte med de större entreprenörerna delade alla med sig av sina erfarenheter för att väcka intresse och engagemang för säkerhetsarbetet. Målet var att vi tillsammans skulle arbeta


ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

Efter att Christina Yderström,Technical Partner, Manager Maintenance Warehouse & Distrubution center, gjorde en kartläggning kom det fram att de vanligaste arbetssjukdomarna på AstraZeneca var belastningsskador och allergier. Idag arbetar de aktivt med att öka säkerheten och medvetenheten främst vid utförande av entreprenad-, drift-, reparations- och underhållsarbeten. Foto: AstraZeneca

för en säkrare arbetsplats, minska antalet olyckor och skador kopplat till underhållsarbete i våra anläggningar, säger Christina Yderström. FÖSTA LÄKEMEDELSFÖRETAGET Det visade sig att många av de små entreprenörerna inte hade samma möjligheter att hålla koll på lagar och regler som de större företagen och behövde därför stöd. AstraZeneca blev det första läkemedelsföretaget som satte in krav på SSG Entré. Detta krav gäller inte bara för entreprenörer, även personal från bemanningsföretag har krav på sig att genomgå SSG entréutbildning.   – Vi ville öka säkerheten och medvetenheten främst vid utförande av entreprenad-, drift-, reparations- och underhållsarbeten, och där bemanningskonsulter anlitas för operativa uppdrag, tillägger Christina Yderström.   Idag försöker AstraZeneca hålla nere antalet entreprenörsfirmor och arbetar allt mer med att ha s k ”Prefered Suppliers”. – Genom att ha färre entreprenörsfirmor

som arbetar med oss så får vi också kontroll över att alla har utbildning, certifiering och den kompetens som krävs för att jobba med underhåll och tillverkning i en industri som AstraZeneca, förklarar Christina Yderström.   På AstraZeneca i Södertälje arbetar man också mycket med att ha ett väl fungerande Safe system of work – Säkra arbetssätt för att hantera Säkerhet, hälsa, miljö och affärskritiska risker vid samordning av underhållsaktiviteter.   Ute på anläggningarna finns idag stora arbetstillståndstavlor uppsatta som hjälper till att hålla koll på alla pågående arbeten och vilka som arbetar. Det är vid dessa tavlor som arbetstillstånd också finns utfärdade. SAMORDNINGSANSVAR – Våra tavlor och våra arbetstillstånd är riktigt bra verktyg som hjälper oss i arbetet med att upprätthålla ett bra samordningsansvar. Förr tyckte entreprenörerna att vi var besvärliga när vi kom med våra papper som skulle fyllas i, men idag är de mer positiva till våra kvalitets- och säkerhetskrav. Dessa insatser har gjort att vi fått ner antalet tillbud och olyckor kopplat till underhåll och entreprenörer, säger Christina Yderström.   De som arbetar med underhåll är en utsatt arbetsgrupp. Internt har AstraZeneca ca 120 maskintekniker som sköter om den stora maskinparken. Det är många moment där maskintekniker står och jobbar med händerna i maskinerna.   – Vi försöker att jobba bort det akuta underhållet så mycket som möjligt. Målet är att vi skall arbeta mer med planerat

underhåll utan stress och press. Vi har satsat på att ta fram checklistor och utföra arbetet i samförstånd med produktionen. Vi har arbetat med kompetensutveckling för maskintekniker och serviceingenjörer. Ju mer vi utbildar underhållspersonalen och jobbar bort de akuta underhållsinsatserna, desto mer planerat arbete får vi in och antalet olyckor minskar totalt, även för underleverantörer, säger Christina Yderström. TAR LÄRDOM Olyckor och tillbud kan ske. ”Lesson and learn” är något AstraZeneca har anammat. – Det går ut på att när det händer ett tillbud eller en olycka, försöker vi verkligen att ta lärdom av detta, säkra upp med konkreta aktiviteter så att det inte händer igen. Det är också jätteviktigt att sprida kunskapen och erfarenheten av det inträffade till övriga delar inom verksamheten, menar Christina Yderström.   Ett av målen på AstraZeneca är att vara ”A great place to work”. När Mälardalens tekniska gymnasium var på studiebesök frågade eleverna om det var säkert att arbeta på AstraZeneca och ville veta hur de hanterade arbetsmiljöfrågorna. För dem var detta viktigt. De ville veta hur man hanterade avfallet, hur man skyddar sig mot kemikalierna och läkemedelssubstanserna samt hur de säkrar upp så att inget av det man tillverkar kommer ut i naturen o s v.   – Ska vi attrahera ungdomar att vilja jobba här i framtiden måste vi hela tiden ligga i framkant och fortsätta med att utveckla vår arbetsmiljö och vår säkerhet. Vi måste lyssna till våra tilltänkta medarbetare, avslutar Christina Yderström.

19


20

NÄRINGSPOLITIK

INNOVATION SKAPAR

framtidens nya jobb i Sverige AV BJÖRN ASPLIND – Sverige har länge varit ett land med hög konkurrenskraft. Historiska investeringar i utbildning, forskning och utveckling har lagt grunden för svenska företag att växa. Nu tappar Sverige i internationell konkurrenskraft. Det minskade försprånget oroar. Andra länder flyttar fram sina positioner med kraftfulla investeringar i innovation, forskning och utveckling. På bara några år har vi dock tappat från första till sjätte plats enligt World Economic Forum, säger Mikael Damberg, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.

S

ocialdemokraterna har satt upp målet att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet senast 2020. Då krävs mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan växa och anställa. Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Innovation skapar framtidens nya jobb i Sverige, betonar Mikael Damberg, som var en av föreläsarna på Svenskt Underhålls årsmöte 21 maj på Taxinge slott. Temat för talet var: ”Så ökar vi Sveriges konkurrenskraft”.

Det är viktigt att betona att det aldrig går att bygga en jobbstrategi med dåliga offentliga finanser i Sverige. Då får vi inga utländska investeringar.   – Vi bygger vår jobbpolitik på tre ben; investeringar i infrastruktur där vi under en rad år har underinvesterat, investeringar i nya bostäder och investeringar i bättre samverkan mellan näringsliv och forskningen på universitet och högskolor, betonade Mikael Damberg. Slutligen ett viktigt mål som Socialdemokraterna vill uppnå: 50 procent av alla ska ha genomgått minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, detta bland annat genom en stor satsning på Yrkeshögskolan.

Mikael Damberg, född 1971, är till yrket förvaltningsekonom och har suttit i riksdagen sedan 2002. Hans nuvarande uppdrag, förutom att vara gruppledare för INNOVATIONSRÅD socialdemokraterna, är Vi lägger fokus på de små och Socialdemokraterna ledamot i Krigsdelega- medelstora företagen, det är där vill skapa ett nationellt tionen, Riksdagsstyrel- jobbtillväxten kommer att ske. innovationsråd direkt Mikael Damberg knutet till statsmisen och Utrikesnämnden samt suppleant nistern. I rådet ska i Nordiska rådets representanter från svenska delegation. Han är också ordfönäringsliv, akademi och arbetsmarknadens rande för Socialdemokraterna i Stockholms parter samlas för att identifiera utmaningar län. Mikael Damberg var förbundsordföroch föreslå insatser som stärker Sveriges ande för SSU 1999-2003. innovations- och konkurrenskraft. AKTIV NÄRINGSPOLITIK – Vi måste få företag att vilja anställa flera. Det går inte bara att flytta runt jobben. Därför behövs en aktiv näringspolitik som driver upp efterfrågan på arbete. Ett stort problem är att bara 13 procent av de små och medelstora företagen går på export. Vi lägger fokus på de små och medelstora företagen, det är där jobbtillväxten kommer att ske, förklarade Mikael Damberg på årsmötet.   – Industrin är jätteviktig för de små och medelstora företagen.

Hur vill ni reindustrialisera Sverige? – Stefan Löfven lanserade nyligen ett program för nyindustrialisering som ska se till industrins tillgång till kompetens och forskning, kapital och förbättrade förutsättningar för innovation och teknikproduktion i Sverige, säger Mikael Damberg. Följande komponenter är av särskild vikt i Socialdemokraternas strategi för nyindustrialisering: * Säkra kompetensförsörjningen. Sverige måste säkra kompetensförsörjningen inom industrin både när det gäller yrkes-

Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiledare. Foto: Magnus Länje

utbildning och högre utbildning. Sverige behöver bättre svara upp mot de kompetensbehov som industrin har. Socialdemokraterna kommer att prioritera investeringar i utbildning. * Bibehåll hög nivå på forskningen. Detta gäller såväl industriell forskning, som tjänsteforskning. Tillgången till forskning ska förbättras för små- och medelstora företag. TESTBÄDDSPROGRAM * Förbättra villkoren för innovation. Sveriges industri behöver ständigt öka produktiviteten. Det kräver ett förbättrat innovationsklimat. Offentliga investeringar ska användas för att främja innovationsklimatet. Socialdemokraterna vill skapa världens mest innovativa miljöer och föreslår ett nytt testbäddsprogram för produktutveckling. * Hög omställningsbenägenhet. Nyindustrialiseringen innebär ett ständigt omvand-


NÄRINGSPOLITIK

genom nyföretagargarantier och regionala företagarförmedlingar, säger Mikael Damberg.

– Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Innovation skapar framtidens nya jobb i Sverige, säger Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Foto: Linda Håkansson

lingstryck till ny teknik och nya metoder. Arbetskraften behöver god tillgång till vidareutbildning och bra villkor för omställning. * Förbättrad samverkan och service från det offentliga. Industrin är beroende av en effektiv service med myndigheter och tydliga långsiktiga politiska förutsättningar. * Förbättra kapitalförsörjningen och använd det offentliga riskkapitalet på ett mer effektivt sätt. * Arbeta för standardisering för produktutveckling och internationell etablering av affärsverksamheter. * Bidra till en hållbar utveckling. Vad tänker ni göra åt problemen inom järnvägarna som har kostat svensk exportindustri 1, 5 miljarder kronor per år under de senaste tio åren? – Vi vill göra nyinvesteringar i järnvägen och öka resurserna till järnvägsunderhåll. Efter lång tid av bristande resurser är det svenska järnvägsnätet i stort behov av upprustning. Investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik vidgar arbetsmarknadsregionerna, stärker exportindustrins möjligheter och ger fler jobb och bättre konkurrenskraft. Det är viktigt för att Sverige ska klara målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, säger Mikael Damberg. Ni ska jobba för en näringspolitik byggd på genuin insikt om industrins betydelse för jobben och Sveriges framtid, kan du utveckla detta mer?   – Vi vill stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste

21

ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas. För att underlätta för småföretag att våga ta steget och anställa måste hela samhället vara med och dela på riskerna. Därför vill vi att staten ska ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan. VÄRLDSLEDANDE – Vi vill öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader. Det handlar om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi. Vi vill skapa ett nationellt innovationsråd under statsministern där representanter från näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter samarbetar för att Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer.   – Vi vill bilda en ny innovationsfond för att hjälpa företag med investeringar i tidiga skeden och vi vill stärka svenska företags exportmöjligheter genom ökat exportstöd. Dessutom vill vi underlätta för fler och växande företag

På vilka sätt vill ni arbeta för att få ett ökat fokus på yrkesutbildningar och kompetenssäkring?   – Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på mycket höga nivåer - högre än i jämförbara länder. Samtidigt lider Sverige av ett rekryteringsgap där många är arbetslösa samtidigt som många företag inte hittar arbetskraft. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar helt enkelt allt sämre och rekryteringsgapet växer, vilket försämrar företagens konkurrenskraft och möjligheter att växa. Enligt Riksdagens utredningstjänst hade vi haft 80000 fler jobb idag om matchningen hade fungerat lika bra den gjorde 2006, avslutar Mikael Damberg. Socialdemokraterna vill: * utforma fler bristyrkesutbildningar tillsammans med arbetsgivare * investera i 16000 fler platser på universitet, högskola och yrkeshögskola och samtidigt investera mer i kvaliteten i utbildningen * bygga ut vuxenutbildningen genom fler platser inom yrkesvux, komvux och folkhögskola * göra Arbetsförmedlingen till en matchningsspecialist som kan para ihop lediga jobb med personer som är arbetslösa eller vill byta jobb. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson. Foto: Magnus Länje


22

FORSKNING OCH INNOVATION

Horisont 2020 - EU:s nya ramprogram för forskning och innovation

AV BJÖRN ASPLIND Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet löper under perioden 2014-2020 och har en total budget på runt 80 miljarder euro.   – Horisont 2020 kommer att utgöra en viktig finansieringskälla för svenska företag och forskare och därför är VINNOVAs arbete med programmet prioriterat i styrelsen, säger Hasse Johansson, styrelseordförande i VINNOVA.

H

orisont 2020 (Horizon 2020), består till skillnad mot det tidigare ramprogrammet, FP7, endast av ett specifikt program med tre prioriteringar: * Spetskompetens - Excellent Science denna del ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningen på det Europeiska forskningsrådet, ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande forskningsområden Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur. * Industriellt ledarskap - Industrial leadership - ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, ge svar på den ekonomiska krisen, det vill säga skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bland annat ske genom riskkapital, stöd till innovationer i SMF, och genom satsningar på så kallad Key Enabling Technologies, det vill säga mikro- och nanoelektronik, nanotek-

– Horisont 2020 ger svenska industriaktörer värdefulla möjligheter att delta i europeiska utvecklingsprojekt och därmed få tillgång till såväl spetskompetens som marknader utanför Sverige, säger Hasse Johansson, styrelseordförande i VINNOVA. Foto:VINNOVA

nologi, avancerade material, bioteknik och avancerad tillverkning och bearbetning. * Samhälleliga utmaningar - Societal challenges - denna del fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora. AFFÄRSMÖJLIGHETER Horisont 2020 fokuserar på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till affärsmöjligheter och förändra människors liv till det bättre. Horisont 2020 är framförallt ett program som samordnar tre ramprogram/initiativ; sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling, FP7, delar av Konkurrenskraft och Innovationsprogrammet, CIP, och de initiativ som administreras av European Institute of Technology, EIT.

Sju utmaningsområden pekas ut: 1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 2. Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi 3. Säker, ren och effektiv energi 4. Smarta, gröna och integrerade transporter 5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror 6. Europa i en föränderlig värld - Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen 7. Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare. VINNOVA Hasse Johansson har varit både entreprenör och framgångsrik ledare av stora organisationer. Han var Scania koncernens forsknings- och utvecklingschef och ingick i koncernledningen. Han hade denna befattning till slutet av 2009. Under Hasse Johanssons ledning vidareförädlades Scanias


FORSKNING OCH INNOVATION

modulsystem, ett avancerat ingenjörsmässigt systemtänkande. Sedan januari 2011 är Hasse Johansson styrelseordförande för VINNOVA, vid sidan av flera andra uppdrag. Vilken betydelse tror du att Horisont 2020 kommer att ha? – Horisont 2020 kommer att kunna ha stor betydelse för att driva teknikutvecklingen inom Europas näringsliv och samtidigt driva fram lösningar på gemensamma utmaningar; exempelvis Europas allt äldre befolkning, effektivare resursanvändning och ökade krav på hållbar energiförbrukning. Dessutom innefattar Horisont 2020 en förstärkt satsning på spetsforskning och ett särskilt program för små och medelstora företag, vilket bidrar till att stärka innovationskraften i denna typ av bolag, säger Hasse Johansson. VIKTIGA DELTAGARE Vilka sektorer i Sverige kan främst dra nytta av Horisont2020? – Traditionellt har universiteten och högskolorna haft en stor del av deltagandet i EUs program för forskning och innovation. Lärosätena kommer sannolikt även fortsättningsvis att vara en viktig deltagare, men Horisont 2020 har utvecklats till att i större utsträckning omfatta användarna, det vill säga företag och den offentliga sektorn. Instituten förväntas också ha en viktig roll i programmet. Inom flera delar av Horisont 2020 bjuds företagen in för att utveckla forsknings- och innovationsagendan. Vi hoppas att svenska företag ska kunna vara en aktiv deltagare i att påverka inriktningen framåt och därmed arbeta för utlysningar med hög relevans för svensk industri. I de utmaningsdrivna programmen ses den offentliga sektorn allt mer som en nödvändig deltagare och instrument särskilt riktade mot den sektorn har utvecklats, såsom innovationsupphandling. Av totala 80 miljarder euro, hur mycket kan hamna i svenska projekt? – Horisont 2020:s medel fördelas i konkurrens och det finns inga garantier för svenska medel. Med det sagt; svenska sökanden hade i genomsnitt en högre beviljandegrad på sina ansökningar än det europiska snittet under sjunde ramprogrammet, Horisont 2020:s föregångare. Skulle svenska aktörer fortsätta att delta på samma nivå som under sista året i sjunde ramprogrammet skulle det innebära cirka

Svenska industriaktörer har hittills under sjunde ramprogrammet deltagit i drygt 1000 projekt men med ett ökat innovationsfokus finns det stora möjligheter till ett större svenskt deltagande, inte minst för små och medelstora företag.

3 miljarder kronor per år, betonar Hasse Johansson. PRIORITERAT Hur jobbar du själv som styrelseordförande i Vinnova med Horisont2020? – Horisont 2020 kommer att utgöra en viktig finansieringskälla för svenska företag och forskare och därför är VINNOVAs arbete med programmet prioriterat i styrelsen. VINNOVA har en central roll genom att man har regeringens uppdrag att främja det svenska deltagandet genom att ge kvalificerad information och rådgivning. Redan idag ser vi att svenska aktörer har goda möjligheter att vara konkurrenskraftiga i Horisont 2020, men vi har beslutat att vidta åtgärder för att stärka de delar vi ser som extra angelägna. Exempelvis arbetar vi strategiskt med forskarrådgivarna på svenska lärosäten och institut. Vi ökar också vår budget till planeringsbidrag för små och medelstora företag för deltagande i Horisont 2020 och vi ser för närvarande över möjligheterna att bygga ut vårt finansiella stöd till supportverksamheten för företag och offentlig sektor. Hur viktigt är Horisont 2020 i arbetet att till exempel stärka industrins konkurrenskraft i Sverige och att skapa fler jobb samt innovationer? – Horisont 2020 ger svenska industriaktörer värdefulla möjligheter att delta i europeiska utvecklingsprojekt och därmed få tillgång till såväl spetskompetens som marknader utanför Sverige. Vi hoppas också att med förbättrade finansieringsvillkor och ett förenklat regelverk jämfört med tidigare program att fler företag ska kunna använda möjligheten till europeisk samverkan. Svenska industriaktörer har hittills under sjunde ramprogrammet deltagit i drygt 1000 projekt men med ett ökat innovationsfokus finns det stora möjlighe-

ter till ett större svenskt deltagande, inte minst för små och medelstora företag, avslutar Hasse Johansson, styrelseordförande i VINNOVA. SAMHÄLLSUTMANINGAR Inriktningen på utmaningar gör att man har gått ifrån den tematiska strukturen som fanns i FP7. Detta innebär att vissa av de tidigare tematiska områdena nu är bredare samhällsutmaningar som t ex hälsoområdet. En del områden, bl a informations- och kommunikationsteknik, miljö och samhällsvetenskap, är delvis horisontella aspekter i utmaningarna och andra tematiska områden bland annat material och bioteknik har istället blivit fokuserade nyckelteknologier.   EU-Sam, som består av myndigheterna Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och VINNOVA, gör en gemensam utlysning för finansiering av nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020. Syftet med utlysningen är att stimulera mobilisering och samverkan mellan olika aktörer med gemensamma visioner, mål och behovsformuleringar för att tydligt positionera svenska styrkeområden på europeisk nivå.   Samverkan väntas ske i nationella plattformar med bred förankring inom aktuellt forskningsområde. Målet med plattformarnas arbete är att påverka förutsättningarna för svenska aktörer att delta i Horisont 2020. Detta genom att föra fram en för EU relevant och övertygande svensk synpunkt, själva eller i samverkan med parter i Europa som delar åsikten. Målsättningen är att påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020. Läs mer här: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ en/what-horizon-2020

23


24

FORSKNING OCH INNOVATION

SKF investerar på bred front i svensk forskning, tillverkning och utbildning AV GÖSTA LÖFSTRÖM SKF investerar i ett nytt teknikcenter i Göteborg och en ny fabrik i Kiruna, tar i bruk ett nytt smältverk i Katrineholm och satsar dessutom på ett helt nytt center för sälj och service i Göteborg. Listan kan göras lång på investeringar inte minst i den svenska verksamheten inom världens ledande tillverkare av kullager. Det handlar också om hållbarhetsutbildning, ambitiös miljöstrategi och nya, prisade produkter.

V

i har ett strategiskt beslut att öka satsningarna inom forskning och utveckling, säger Gunilla Nilsson, sedan årsskiftet vd för SKF Sverige. 2013 investerades 2,9 procent av omsättningen på just FOU, vilket var en ökning med 16 procent från året innan.   – De stora satsningar vi gör i Sverige och har gjort de senaste sju åren visar att vi fortsatt tror på svensk teknikutveckling och produktion, säger hon.   Gunilla Nilsson har arbetat inom SKF sedan 1980. Till tjänsten som landschef för Sverige kom hon från rollen som ekonomichef vid SKF i USA.   SKF har i Sverige 10 procent av sin tillverkning. I landet finns 44 operativa enheter på 15 orter. Totalt har SKF 3500 anställda i Sverige varav 2900 i Göteborg, där koncernens huvudkontor ligger.   Det är lätt att tro att SKF mest ägnar sig åt att tillverka kullager. Verksamheten

rymmer dock fem olika plattformar med direkt koppling till varandra: Lager och lagerenheter (kullager, rullager, glidlager), tätningar, mekatronik (mötet mellan mekanik och elektronik), smörjsystem och service. Centralt för SKF är att, inte minst på automotivesidan, verka för energieffektivitet genom att arbeta för lägre vikter och mindre friktion. Medverkan i utveckling av fordons stop/startfunktioner är ytterligare ett sätt att bidra till minskad energiförbrukning.   Det största lager SKF någonsin tillverkat mäter 2,3 meter i diameter och beställdes för det pågående bygget av världens största Pariserhjul i Las Vegas. BYGGER NYA TEKNIKCENTRA Två nya globala teknikcentra planeras just

nu, ett i Göteborg och ett i nederländska Nieuwegein. Här ska innovationer inom SKFs alla fem teknikplattformar utvecklas. Det gäller lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster. Ett sådant center finns redan i Bengaluru i Indien. I Kina utökas ett befintligt center som flyttar till ett universitetsområde i Shanghai.   – En av SKFs drivkrafter är att fortsätta leverera världsledande forskning och innovation samt att utveckla nya produkter och lösningar som ger betydande energibesparingar för våra kunder, säger SKFs vd och koncernchef Tom Johnstone i ett pressmeddelande. De här två nya centren är en del av ett globalt nätverk av teknikcenter som koncernen är i färd med att utveckla.   – Under de senaste fyra åren har SKF mer än fördubblat antalet inlämnade


FORSKNING OCH INNOVATION

Sverigechefen Gunilla Nilsson, här i E-fabriken i Göteborg där tillverkning av stora lager sker. I detta produktionsflöde produceras lager upp till 2,3 meter i diameter. Foto: Cheng Kwok-Keung.

patentansökningar, något som visar att den ökade investeringen i forskning och utveckling ger resultat. Med de nya centren kommer vi också närmare våra kunder, säger Johnstone.   Det nya globala teknikcentret i Göteborg blir koncernens huvudcenter för produktionsutveckling och kommer att samarbeta med SKFs befintliga center för produktionsutveckling. Där forskas inom områden som dynamiska simuleringar för lager, utveckling av avancerade smörjmedel och principer inom tribologi, som handlar om ytor i glidande eller rullande kontakt och omfattar friktion, nötning och smörjning.   Alan Begg, direktör forskning och utveckling inom SKF-koncernen, säger att de båda nya teknikcentra vid full

kapacitet kommer att behöva anställa drygt 150 ingenjörer, cirka 50 i Göteborg och mer än 100 i Nieuwegein. NY FABRIK I KIRUNA SKF öppnar under andra halvåret 2014 sin andra SKF Solution Factory i Sverige som tillskott till sitt globala nätverk av 27 liknande anläggningar i världen. Fabriken kommer att sysselsätta 16 anställda i Kiruna och Gällivare och kommer att ge den nordiska gruvindustrin tillgång till SKFs hela utbud av tjänster och lösningar. Koncernens samtliga fem teknikplattformar samlas i Solution Factory med en mycket omfattande branschkunskap och applikationserfarenhet.   – Den globala efterfrågan på metaller kommer troligen att fördubblas under de kommande 20 åren och vi förväntar oss en ökning i produktion och investeringar i den nordiska gruvindustrin och tillhörande infrastruktur, säger Vartan Vartanian, chef för SKF Industrial Market, regional sales and service. Detta kommer att leda till en ökad efterfrågan på produkter och tjänster som kan minska oplanerade driftstopp. Genom den nya Solution Factory i Kiruna kommer vi att ha ännu bättre möjligheter att hjälpa den nordiska gruvindustrin att lösa svåra problem i extrema förhållanden.   Fabriken ska ta fram kundanpassade lösningar. Särskilda projektteam med kompetens från de fem plattformarna ska kunna hjälpa kunderna att lösa specifika maskinproblem och frågor kring livscykelhantering av anläggningar. Utifrån de lösningar som tas fram från konkreta fall skapas en lösningsdatabas, som ska kunna hjälpa kunder globalt.   SKF försörjer en rad branscher i Sverige, gruv-, massa- och pappersindustrin samt metall-, marin och energiindustrin. NYTT SMÄLTVERK SPARAR ENERGI I Katrineholm tar SKF nu i bruk ett nytt smältverk som ersätter gamla, slitna och föråldrade ugnar. Det handlar en investering på cirka 80 miljoner kronor, som omfattar både rivning av gamla byggnader, sanering av mark, utbyte av ställverk, bygge av materialhall och smältverk med två moderna smältugnar. Dessa smälter gods under en femtedel av tidigare smälttid och har en kapacitet på motsvarande tolv ton per timma.   SKF Mekan i Katrineholm tillverkar produkter av gjutgods, framför allt lagerhus.

Företaget har 500 anställda, varav cirka 100 i gjuteriet, där det årligen produceras 15 000 ton gjutgodsprodukter.   Det nya smältverket bäddar för förbättrad effektivitet och tillförlitlighet i produktionen, men också en bättre yttre miljö och arbetsmiljö, samt betydande energibesparingar, som ju är ett genomgående tema i SKFs verksamhet och investeringar. SAMLAR SÄLJ OCH SERVICE Ett helt nytt center för sälj och service ska byggas vid SKF i Göteborg för att under ett och samma tak samla befintliga enheter inom industriell försäljning, maskinverkstad, laboratorium, testcenter och mätcentrum. Byggnaden blir på 9000 kvadratmeter och blir arbetsplats för bortemot 350 medarbetare. Inflyttning planeras till sommaren 2015.   – Genom att samla alla kompetenser i samma byggnad underlättar vi för kunder i Norden att få direktkontakt med våra specialister, säger Gunilla Nilsson.   Idag finns enheterna utspridda på olika håll i det gamla A-fabriksområdet Artillerigatan norr om Säveån i Göteborg. Det är ett område som på sikt förväntas bli omvandlat för att innehålla bostäder och handel i samband med att östra Göteborg och Kvibergsområdet utvecklas allt mer. SKF har redan flyttat över det mesta av sin produktion i Göteborg från de anrika fabrikslokalerna vid Artillerigatan till modernare lokaler i området söder om Säveån, närmare E20.

25


26

FORSKNING OCH INNOVATION

Den nya smältverket hos Mekan i Katrineholm smälter gods under en femtedel av tiden jämfört med den tidigare anläggningen. Foto: SKF

Alan Begg aviserar behov av 50 nya ingenjörer till nya teknikcentret i Göteborg. Foto: SKF

Vid en pressdag vid huvudkontoret i Göteborg berättade Staffan Strahl Holmberg, Strategic Programs Manager Marine, om SKFs köp förra året av BV Industries, den tyska tillverkaren av fartygskomponenter, som stärker SKFs produktportfölj för marinindustrin. Dessutom får SKF större tillgång till marknaden genom BVIs världsledande nätverk av försäljnings- och servicepartner.   Blohm + Voss Industries tillför bland annat en ny tätring som uppfyller de ökande kraven från marinindustrin och kraven enligt amerikanska VGP 2013 (Vessel General Permit). VGP, som trädde i kraft i december, föreskriver att de flesta fartyg längre än 24 meter som trafikerar amerikanskt territorialvatten bland annat måste använda miljöacceptabla vätskor (EAL) vid gränsytor där olja kan läcka ut i havsvattnet. SKF Blohm + Voss Industries har utvecklat en elastomerblandning för SC3-ringen, som ger problemfri drift med de flesta smörjmedel som uppfyller EAL-direktivet. För fartyg med SimplexCompact Airspace-tätningar gäller inte denna bestämmelse längre för propelleraxlar.

Det handlar om en ny generation läpptätningsring för Simplex-Compact propelleraxeltätningar. Tack vare sin nya form fungerar ringen tillförlitligt och håller sig stabil vid extrema förhållanden, bland annat större tryckvariationer.   Tätningen ser effektivt till att havsvatten via propelleraxeln inte tränger in i maskin samtidigt som smörjoljor i motorn inte läcker ut i havet. ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL BeyondZero är namnet på SKFs miljöstra-

tegi, som går ut på att skapa en sammantagen positiv miljöpåverkan. Det sker både genom att minska miljöpåverkan i koncernens egna verksamheter, men också genom att erbjuda marknaden produkter, lösningar och tjänster som optimerar kundernas miljöprestanda. Centralt för produkterna är att minska vikt och friktion i olika sammanhang och på så sätt minska energiåtgången.   SKF har för sitt övervakningsverktyg Machine Condition Indicator (MCI) tilldelats den prestigefulla nordamerikanska utmärkelsen Årets produkt av Design News

Golden Mousetrap i kategorin Elektronik och tests underkategori Test och mätning. MCI är ett avancerat men lättanvänt verktyg, som dels är en enkel ”kontrollera motorn”-lampa, men samtidigt en avancerad algoritm som förhindrar att enheten utlöser falsklarm. Det är en vibrations- och temperaturmätare avsedd för roterande maskiner med konstanta driftförhållanden. Den kontrollerar det allmänna tillståndet hos maskiner som inte övervakas regelbundet. Tanken är att underhållstekniker ska kunna lägga mindre tid på problemdetektering och mer tid på orsaksanalys och andra mer avancerade uppgifter. FAKTA SKF • SKF är en ledande global leverantör av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster som inkluderar teknisk support, underhåll och driftsäkerhetstjänster, tekniska konsulttjänster och utbildning. • SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. • Företaget har omkring 165 tillverkningsenheter i 29 länder. Försäljningen 2013 uppgick till 63,6 miljarder kronor och antalet anställda var 48 400, varav 3500 i Sverige. • Under 2013 resulterade SKFs forskning och utveckling i 650 nyregistrerade uppfinningar och koncernen fick 468 nya förstagångspatent godkända. Företaget har inte mindre än 3000 pågående patent.


Idus IS greppar alla branscher!

Idus IS – för tillståndsbaserat underhåll! ktyg för Idus IS, ditt verrat underhåll Tillståndsbase are, temperaturgivare, tionsgiv ller • Koppla in vibra mera ”on line” e d e m r a m m ti ft elmätare, dri r bättre anuellt och du få m n e rd ä tv ä m mata in anläggning. ekonomi på din när det behövs, • Gör underhåll ska nderhåll och min U e d n ga yg b re ö öka F derhåll! Avhjälpande Un

IDUS HAR SEDAN 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll. Filosofin är att göra användarvänliga program som passar olika typer av branscher och alla inom en organisation

Vill du veta mer www. idus.se

Beställ tid för en demo! Härnösand: 0611-275 30 Göteborg: 031-797 77 20 Gävle: 026-457 33 70 Staffanstorp: 046-590 06 80

KUNDORIENTERAD SEDAN 1992


28

PROJEKT

Kraftigt minskat klimatutsläpp med innovativ dravförbränningsanläggning AV KIM HALL Spendrups blir det första bryggeriet i Sverige som bygger en ny dravförbränningsanläggning som en del av klimatrelaterade åtgärder. Istället för att låta kornresterna eller malten från ölframställningen gå till djurfoder används det som biobränsle i flamförbrännaren.

M

ed denna anläggning beräknar bryggeriet att minska mängden koldioxidutsläpp med 80 procent per liter dryck. En besparing på ca 10 000 ton CO2 per år, vilket motsvarar mer än 110 000 bilresor mellan Stockholm och Göteborg.   – Vi har en stor volym restprodukter i vår verksamhet som traditionellt används som djurfoder men där vi under senare år har sålt till externa biogasproducenter. Anledningen till att vi gör denna investering är framför allt en miljöfråga där vi ersätter oljeanvändningen, men också en ekonomisk fråga eftersom vi blir i det närmaste självförsörjande när det gäller värmen, förklarar Claes Åkesson, miljö- och hållbarhetsdirektör på Spendrups Bryggeri. MILJARDSATSNING Spendrups har under de senaste åren miljardsatsat på bryggeriet i Grängesberg, i Dalarna där den nya dravförbränningsanläggningen är en del i att försöka bli självförsörjande på bioenergi och näst intill fri från oljeberoendet. Drav är en organisk restprodukt, d v s korn-rester eller malt från ölframställningen.          – Vi har systematiskt satsat målmedvetet på hållbarhetsfrågor och har under de senaste tio åren halverat mängden koldioxidutsläpp per liter producerad dryck. Nästa steg är att minska utsläppen ytterligare 80 procent fram till 2016, säger Claes Åkesson.   Som en del i klimatrelaterade åtgärder har man sett över transportledet och andelen biodiesel (RME) har ökat. Där igenom har utsläppen i närdistribution gått ner med drygt 20 procent per år räknat per utkörd liter dryck 2012-2013. Andelen RME som tankas är nu uppe i ca 45 procent.   Dravförbränningsanläggningen gör nu så att Spendrup kan använda förnyelsebar och

klimatsmart restprodukt istället för olja. Visionen är att få en produktion fri från fossil koldioxid. ENERGI Med tanke på att Spendrup producerar årligen ca 160 miljoner liter öl, vilket ger ca 30 000 ton dravrestprodukter per år, lär de klara sig väl energimässigt.   – För några år sedan beslutade vi att göra pellets av drav som kan ersätta olja. Men istället för att sälja det använder vi det själva. Med tanke på den osäkerhet som råder på den internationella energimarknaden blir vi nu mer oberoende, säger Claes Åkesson.   Hela byggnaden med tork och förbränning blir ca 800 kvm och kommer att byggas inom bryggeriområdet. Av logistiska skäl placeras anläggningen nära entrén där ölen bryggs.   – Just nu håller vi på att gjuta bottenplattan, som ska klara tunga komponenter och höga laster. Byggnaden består av stålkonstruktion med väggar av parockelement. Högsta punkten blir 19 meter. Byggnaden består av en torkanläggning och förbränningsanläggning för drag, säger Hans Lindgren, projektledare och ansvarig för torkning och förbränningsprocessen på Spendrup.   Förbränningsprocessen består av en konventionell pulverbrännare och ångpanna. Tekniskt sett levereras dravpellets in till anläggningen. Dravpelletsen tillverkas i anläggningen som ligger vägg i vägg med flamförbränningsanläggningen. PELLETS – Pelletsen mals till pulver så att man får en storleksfördelning mindre än en millimeter. Pulvret blåses upp till brännaren där den blandas med luft och rökgaser för att sedan förbrännas i pannans eldstad, förklarar Anders Persson, projektledare på PetroBio i Göteborg, som har totalentreprenaden för förbränningsanläggningen. Företaget som tidigare hette PetroKraft, har funnits i 50 år varav de senaste 30 åren levererat pulverbrännare.   Pannan levereras av Reneva i Finland och bränslehanteringsutrustningen, pellets och kvarn levereras av Mared i Jönköping. Den tillförda effekten beräknas till 8,6 MW. Brännaren sitter i pannan där värmen

Fredrik Spendrup, vd, och Claes Åkesson, miljöoch hållbarhetsdirektör på Spendrups Bryggeri.

omvandlas till ånga. Ångan används för tillverkningsprocessen samt till uppvärmning av hela bryggeriet.   – Efter att kontraktet skrevs i december 2013 påbörjades design och konstruktion av förbränningsanläggningen utifrån de förutsättningar som sattes upp. Tillverkningsprocessen av anläggningens olika komponenter är i slutfasen och montaget påbörjas under sommaren. PetroBio är ansvariga för processdesignen av förbränningsanläggningen. Pulverbrännaren är vår egen konstruktion och resterande delar köper vi in i form av entreprenader eller enskilda komponenter, säger Anders Persson. RÖKGASER Dravet innehåller mycket kväve. Det reducerar man med hjälp av avancerad förbränning samt att man sprutar in en 25 procentig ammoniaklösning i rökgaserna. En specialkunskap som Yara Environmental i Göteborg har.   Ångpannan är specialkonstruerad på fabrik och kommer att lyftas på plats ovanifrån. Pannan levereras i etapper och den huvudsakliga tillverkningen sker i Finland. Övriga delar av förbränningsanläggningen kommer från Sverige och Danmark. Torkanläggningen är skräddarsydd för Spendrup.   – I första hand hoppas vi få mindre utsläpp, säker drift och bra ekonomi. Vi investerar ca 100 miljoner kr i denna anläggning. I Sverige är vi första bryggeriet som bygger en dravförbränningsanläggning, tillägger Claes Åkesson.


REVISION

Outage Control Centerprincipen ger smidigare revision på Ringhals 1 AV KIM HALL Innehållsmässigt är årets revision på Ringhals 1 den största i kärnkraftverkets 40-åriga historia. Man använder en relativt ny metod för att samordna revisionen - ett så kallat Outage Control Center, vilket betyder att alla som arbetar med planeringen av revisionsarbetet samarbetar. Fördelen är kortare ledtider och snabbare kommunikation.

D

et är ett stort antal personer involverade i revisionsarbetet. Utrymmet är trångt och många människor arbetar samtidigt inne i reaktorslutningen. 17 000 åtgärder skall göras under tiden som revisionen pågår, vilket i Ringhals 1 beräknas till 80 dygn. Återstart planeras till den 11 juni.   – Nu har man hunnit halvvägs och arbetet flyter på planenligt. Men det gäller att samordna och planera arbetet i god tid så att jobben inte kolliderar eller leveranser inte kommer fram i tid. Långa väntetider för personal som måste komma till när det är dags att utföra sitt arbete inne i reak-

torslutningen måste undvikas, säger Gösta Larsen, kommunikationschef på Ringhals. 18 KM KABEL Översynsperioden innehåller flera stora arbeten. Bland annat ska totalt 18 km kabel bytas ut till nya tåligare kablar av högre miljöklass. Dessa skall dras från relärum till kopplingslådor för berörda objekt i reaktorinneslutningen. I revisionen kallas projektet CAPE.   – Miljökvalificerade kablar kan låta som de är bra för miljön. Men ordet ”miljö” i syftar i det här fallet på att kablaget som sätts in är konstruerat så att det skall klara den miljö med strålning och värme som finns inne i en reaktorbyggnad. De gamla kablarna har suttit där i 40 år och nu byts dessa ut mot nya som skall klara miljöpåfrestning livstiden ut, förklarar Gösta Larsen.   I projekt BAS 3 genomförs en bättre fysisk separation av säkerhetsklassade objekt, bland annat dvärgbrytarfördelning. I projektet RADAR ska åtta ventiler i resteffektskylsystemet bytas och upprustning av reaktorns kyl- och reningssystem.

Uppgradering av avblåsningssystemet, invändig inspektion av stutsar i huvudcirkulationssystemet, byte av reaktortanklockets sprinklersystem och byte av tak på dieselbyggnaden är andra åtgärder som också skall genomföras under revisionen.   – I reaktortanklockets sprinklersystem placeras en ny lockstril på den befintliga anslutningen, vilket är ett stort jobb som pågår under hela revisionen. Strilen används för att kyla reaktortanklocket innan det kan plockas av i samband med översynen. Detta för att bränslet skall kunna bytas, förklarar Gösta Larsen.   På reaktorsidan har man också utfört robotinspektion av röranslutningar i reaktortanken med gott resultat. Projekt RAKYL innebär större förmåga till kylning i långtidsförlopp och avluftning av reaktortank. NYTT TAK PÅ DIESELBYGGNADEN Taket på dieselbyggnaden, som är en sidobyggnad med reservkraftdieslar för både Ringhals 1 och 2, stärks med ytterligare betongkonstruktion för att klara svåra yttre påfrestningar t ex extrema mängder snö.

29


30

REVISION

Motorer till en restvärmepump och en laddningspump skall bytas ut så att de klarar kravet på miljön som finns i reaktorn. Huvudtransformator och två lokaltransformatorer skall bytas ut mot nya. Många av jobben ingår i övergångplanerna som finns för att klara Strålsäkerhetsmyndighetens nya säkerhetskrav. Alla sådana jobb ska vara klara i slutet av 2015. Det hela avslutas med täthetsprovning av reaktorinneslutningen, på samma sätt som på Ringhals 1.

På Ringhals 1 använder man Outage Control Center, en relativt ny metod för att samordna revisionen. Alla som arbetar med planeringen av revisionsarbetet samarbetar. Fördelen är kortare ledtider och snabbare kommunikation.

Det är en åtgärd som initierades av de så kallade stresstesterna efter Fukushimahändelsen. Man utför också inspektion och översyn av högtrycksturbinerna, underhåll av mellanöverhettare på turbinsidan. – Som en sista åtgärd på revisionen täthetsprovar vi inneslutningen. Det går till så att man blåser in luft i reaktorinneslutningen till ett lufttryck som ungefär motsvarar det i däcken på en större bil och sen kontrollerar vi att luften inte läcker ut, säger Gösta Larsen. Hela processen tar ett par dygn att genomföra. Ringhals 1 ska vara i drift igen i början av juni. Nytt för i år är att revisionen på Ringhals 1 samordnas via ett så kallat Outage Control Center, d v s en tillfällig organisation med ansvariga från olika arbetsområden som samordnar och planerar arbetet i syfte att förhindra kollisioner och tidsspill. – Detta är helt enkelt en grupp människor som sitter i samma rum och som ser till att lösa uppkommande problem direkt eller i bästa fall redan innan de uppstår. Med tanke på att det är 17 000 åtgärder

som skall genomföras krävs det noggrann planering, tillägger Gösta Larsen. KORT FÖRBEREDELSETID Revisionen på Ringhals 3 startade den 14 maj och beräknas pågå i 40 dygn. Årets revision innehåller inte så många anläggningsändringar. Största utmaningen är den korta förberedelsetiden eftersom 2013 års revision pågick fram till slutet av oktober. – I år handlar det om inkoppling av en reservkraftdiesel som tillsammans med dvärgbrytaråtgärder är tidsstyrande för revisionslängden, säger Gösta Larsen. Den 16 augusti till 26 september är det Ringhals 2 som skall genomgå revision, ett 30-tal medelstora projekt ska genomföras på 40 dygn. Till det görs också en mängd rutinmässiga underhålls- och kontrollåtgärder. Styrande för revisionslängden är bytet av transformatorer. Bland annat skall förberedande installationer göras på komponentkylsystemet 711 inför nästa års ombyggnation av reaktordelens kylsystem. Andra jobb är byte av skalventiler, separation och flytt av transmittrar samt ombyggnad av säkerhetsventilavblåsning (OAS).

TAKBYTE I KONTROLLRUMMET Den 6 augusti och 60 dygn fram är det Ringhals 4 som genomgår revision. Det tidsstyrande arbetet är RH/SP – när kylsystemet för avställd reaktor kopplas ihop med sprinklersystemet för reaktorinneslutningen. Det är ett säkerhetshöjande projekt som redan genomförts på R3 och ska göras på R2 nästa år. Ett annat arbete värt att nämna är utbytet av innertaket i kontrollrummet. Det är ganska tidskrävande och dessutom lite trixet eftersom kontrollrummet hela tiden är i drift och bemannat under bytet. – Vid varje revision hyr vi in 100-tals människor. Det kan vara över 1000 entreprenörer från många olika länder här under en revision. Det ställer stora krav på logistik och kommunikation, säger Gösta Larsen och fortsätter. – En stor del av arbetet vid avställningarna består av kontroller och tester av olika funktioner som inte kan testas under drift. Det är helt nödvändiga åtgärder för att upprätthålla säkerheten på ett kärnkraftverk, säger Gösta Larsen. STORT PLANERINGSARBETE Att genomföra en revision kräver ett mycket stort planeringsarbete. Vissa större arbeten planeras åratal i förväg, cirka ett år i förväg börjar detaljplaneringen av nästa års översyn. – Redan nu planerar vi vad vi skall göra under revisionerna en 2018-2019. Reservdelar måste köpas in och vissa kanske måste tillverkas. En ny turbin t ex tar flera år att färdigställa. Även en del personal med specialkompetens måste bokas lång tid i förväg. Ledtiderna är långa i ett projekt som handlar om kärnkraftsäkerhet, avslutar Gösta Larsen.


KALENDARIUM

KALENDARIUM SEPTEMBER Fjärrvärmemässan ELMIA 30 SEPTEMBER-2 OKTOBER Den självklara träffpunkten för alla med anknytning till fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. När energi- och uppvärmningsfrågorna blir allt hetare är det här som lösningarna och möjligheterna hamnar i brännpunkten. Arrangeras parallellt med VA-Mässan och Elmia Avfall & Återvinning. Läs mer på: www.elmia.se/fjarrvarmemassan

OKTOBER Scanautomatic & ProcessTeknik SVENSKA MÄSSAN 7-9 OKTOBER Scanautomatic och ProcessTeknik går för tredje gången parallellt i Göteborg och har snabbt blivit den ledande industrimässan i Norden. Läs mer på www.scanautomatic.se

Skydd STOCKHOLMSMÄSSAN 14-16 OKTOBER Norra Europas största mässa och konferens inom Säkerhet, Brand & Räddning. Arrangeras parallellt med Nordic Safety Expo. Läs mer på www.skydd.net AMEC, Asset Management Expo & Conference STOCKHOLMSMÄSSAN 22 OKTOBER Läs mer på www.sams.se Persontrafik STOCKHOLMSMÄSSAN 28-30 OKTOBER Nordens viktigaste mötesplats för kollektivtrafikbranschen. Läs mer på www.persontrafik.se

NOVEMBER Elmia Subcontractor ELMIA 11-14 NOVEMBER Norra Europas ledande mässa för underleverantörer inom den tillverkande industrin och deras kunder - en specialistmässa för produktutveckling och inköp. Läs mer på www.elmia.se/subcontractor Underhållsdagarna i Stockholm STOCKHOLM 27-28 NOVEMBER Underhållskonferens arrangerad av SAMS Läs mer på www.sams.se

SBB är ett företag med fokus på kunden, är flexibla och har korta inställelsetider. SBB utför uppdrag åt bland annat Trafikverket, SVEVIA, PEAB, SVEAB med flera efter järnväg och väg och har även privata spårägare som uppdragsgivare. SBB utför uppdrag inom ban, el, mark, signal och bulleråtgärder med egna maskiner och egen personal samt tekniker inom de olika teknikgrenarna. SBB arbetar över hela Sverige och har kontor i Luleå, Borlänge, Enköping och Heby. SBB erbjuder även konsultuppdrag och maskintjänster inom de olika grenarna. Kontakta oss för mer information: Joakim: 073-809 09 65

Jonas: 073-809 12 21 www.signal-banbyggarna.se

Bengt: 073-809 12 20

31


32

SVENSKT UNDERHÅLL

Årets Underhållsmässa en succé AV JAN FRÅNLUND Underhåll 2014 gick av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg den 11 – 14 mars. Över 9000 besökare studerade nyheter, deltog i konferenser och föredrag samt nyttjade möjligheten till nätverkskontakter.

B

egreppet Asset Management var på mångas läppar, eftersom man ville få klarlagt hur underhåll kan bidra och medverka under detta begrepp.   Riksorganisationen Svenskt Underhåll, SAMS, som var medarrangör hade en stor monter där man berättade om alla de fördelar man kan få av ett medlemskap i denna organisation.   Dessutom hade man en monter där man visade på ett kompetensutvärderingshjälpmedel, ValidMaint, som man också använde för att genomföra den mycket uppskattade och spännande tävlingen Maintenance Champions League. Vinnare av tävlingen för andra gången i rad, blev Aretics.   SAMS delade också ut Stora Produktiviitetspriset till SSG, samt utsåg Jerry Johansson från Scania i Brasilien till Maintenance Manager of the Year. Jerry blev därmed också nominerad till att kunna vinna EFNMS Incentive Award, vilket han också gjorde. Något som berättas om på annan plats i denna tidning. Grattis Jerry, årets europeiske underhållschef, enligt EFNMS!   Därutöver utdelades certifikat till ett antal svenska underhållspersoner som blev European Experts in Maintenance Management respektive European Maintenance Technician Specialists. SVENSKT UNDERHÅLL Svenskt Underhåll, SAMS, som har sitt säte i Stockholm, är en riksorganisation med uppgift: att främja svenskt näringsliv att uppnå hög driftsäkerhet och utmärkt kapitalvård av fysiska anläggningar genom en samverkan mellan föreningens medlemmar att utvecklas inom underhåll, att verka för underhållsfrågornas beaktande under hela livscykeln för fysiska

SAMS monter dit många sökte sig för att få information om riksorganisationen och dess verksamhet.

tillgångar inom industrier, infrastruktur, försvar, sjukvård och annan verksamhet inom samhället, att övergripande stödja utvecklingen av marknaden för tjänster och produkter inom underhåll, att främja medlemmarnas intressen i förhållande till andra intressenter, myndigheter, organisationer och enheter som påverkar eller agerar inom underhållsområdet, att medverka till erfarenhets- och kunskapsutbyte såväl nationellt som genom internationella organisationer, arbetsgrupper och projekt. INTERNATIONELL SAMVERKAN SAMS har en samverkan med 20 andra motsvarande riksorganisationer i Europa genom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS. I den organisationen ingår Jan Frånlund som en av fem direktörer i dess styrelse. Jan är dessutom ordförande för den av EFNMS tillsatta kommittén för certifiering av underhållsledare och underhållstekniker i Europa. Christer Olsson representerar Sverige i EFNMS Generalförsamling och är dessutom ordförande för EFNMS

En bild som söker sammanfatta SAMS verksamhet.

Fem svenska Äss i Europasamarbetet

kommitté för ”Assessment” (bedömning/ värdering) inom underhåll. Därutöver medverkar Bo-Anders Persson i EFNMS kommitté för ”Physical Asset Management”, Ingemar Andréason i kommittén för ”Training” (utbildning) samt Olof Hellberg i kommittén för Hälsa, Säkerhet och Miljö.   Genom att EFNMS är med i den världsomfattande organisationen ”Gloabal Forum on Maintenance and Asset Management” finns också möjlighet till ett kunskaps- och erfarenhetsbyte med hela världen inom dessa angelägna områden.   Inom samarbetet i GFMAM medverkar Jan Frånlund i organisationens diskussioner om certifiering. NYSTARTADE KOMMITTÉER Sedan hösten 2013 har det inom Svenskt Underhåll, SAMS, dessutom bildats fyra kommittéer. • Underhållets nytta/betydelse, under ledning av Kim Berghäll. • Rekrytering, under ledning av Staffan Garås. • Förbättra underhållskunnandet, under ledning av Anders Edsand • Kompetensanalyser och Certifiering, under ledning av Jan Frånlund MEDLEMMAR Alla, som verkar inom driftsäkerhet och underhåll i Sverige, kan bli medlemmar i SAMS.


SVENSKT UNDERHÅLL

Några av EFNMS deltagare på mötena till sjöss. Kaptensmössan bärs av den finske föreningens president. (På bilden skymtar Ingemar Andréason, Christer Olsson och Jan Frånlund.)

Medlemsfördelningen.

De flesta medlemmar är anslutna genom sina företag för att därigenom markera företagens insikt om underhållets betydelse och deras aktiva stöd av SAMS:s verksamhet. Totalt finns det i dessa medlemsföretag över 100 000 personer, som direkt eller indirekt verkar inom driftsäkerhet och underhåll på produktionsutrustningar och fastigheter. PROJEKT

Under 2013 har bl a följande EU-projekt bedrivits där resultaten skall kunna användas av SAMS: mainDSS; ger en möjlighet för användare av underhållsdatassystem att utvärdera sin underhållsverksamhet, få underlag till förbättringar och genomföra benchmarking (Projektet leds av Grekland och övriga deltagande länder är Portugal och Sverige.) Main-Cert; ett valideringshjälmedel för att bedöma kompetensen hos supervisors/ underhållsingenjörer. (Projektet leds av Tyskland och övriga deltagande länder är Frankrike, Grekland, Turkiet och Sverige.) VocTrainMaint; kursplaner för olika nivåer i utbildningssystemet. (Projektet har letts av Sverige/UTEK, Ingemar Andréason, och övriga deltagande länder har varit Lettland, Irland, Island, Norge och Finland.)

VEMT; vidareutveckling av tidigare utvecklade hjälpmedlet ValidMaint. (Projektet leds av Sverige/UTEK, Ingemar Andréason, och övriga länder är Norge, Finland, Slovakien, Irland, Belgien och Schweiz.) UNDER 2013 MEST AKTIVA INSATSER Stora insatser har gjorts för att förmedla utbildningsbehovet (kunskaper, lärarkompetens, studieplaner, studietider, elevantal, etc.) till Universitet, Högskolor, Yrkeshögskolor, Gymnasier och Fortbildningsorganisationer. Ledare för detta har varit Ingemar Andrésaon. Certifieringen av underhållsledare och specialister bland underhållstekniker enligt europeiska krav har fått allt större intresse. Ca 100 förhoppningsfulla har deltagit i de tentamina som genomförts. I dagsläget har det utdelats europeiska certifikat till 380 svenskar. INTERNATIONELLT SAMARBETE Nu senast genomfördes den stora internationella kongressen Euromaintenance 2014 med över 250 deltagare i Helsingfors. Den finländska föreningen som stod för värdskapet svarade för utmärkta arrangemang och en konferens som hade mycket intressant innehåll. Inom Svenskt Underhåll har man svårt att förstå att deltagarintresset från svensk sida var så litet. Det är bara att beklaga att man inte tog tillfället i akt och tog del av alla värdefulla kunskaper och erfarenheter som presenterades. Eftersom större grupper deltagare kom från Saudi-Arabien, Kina,

Australien och Nordamerika är det förvånande att grannlandet Sverige inte hade så många deltagare. I anslutning till kongressen i Helsingfors anordnade EFNMS dagarna innan kommittémöten och möte i Generalförsamlingen ombord på Silja Line, ToR mellan Helsingfors och Stockholm. SAMS AB SAMS AB agerar på uppdrag av Svenskt Underhåll som dess servicebolag. I huvudsak sker alla ekonomiska transaktioner via SAMS AB, eftersom ett bolag kan dra av moms. Något som en ideell förening, som Svenskt Underhåll, inte kan göra.   Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att på uppdrag av föreningen fungera som administrativt stöd till föreningens olika verksamheter. TRE FRONTER • SAMS vill flytta fram underhållets positioner i betydelsen för Sverige genom kontakter med beslutsfattare inom politik och näringsliv. •

SAMS vill säkerställa att medlemmarna får ett kostnadseffektivt utbyte av sitt medlemskap, genom att anpassa insatserna till de av medlemmarna prioriterade områdena.

SAMS skall bibehålla och vidareutveckla erfarenhets- och kunskapsutbytet nationellt och internationellt i Europa och i världen i övrigt.

33


34

SVENSKT UNDERHÅLL

Ny ordförande i Svenskt Underhåll AV BJÖRN ASPLIND Staffan Garås, VD för DynaMate AB, är ny ordförande i Riksorganisationen Svenskt Underhåll.Han efterträder Jan Frånlund, som under Svenskt Underhålls nu första verksamhetsår varit dess ordförande och dessförinnan varit den svenska Riksorganisationen Föreningen Underhållsteknik, UTEK:s ordförande i 29 år.

V

id årsmötet den 21 maj på Taxinge slott valdes också en ny styrelse och suppleanter. Styrelseledamöter är Tord Svanqvist, VD PSIAM, Mikaela Malmrud, Underhållschef Forsmark Kraftgrupp AB, Jörgen Backersgård, VD Dekra, Henrik Olofsson, Underhållsdirektör Stora Enso, Erik Dahlen, Utvecklingschef Fortum, Per-Olof Larsson-Kråik, Senior Technical Advisor R&D, Trafikverket, Markus Petäjäniemi, Mining Director, LKAB, Måns Isacsson, Service Device Manager, SKF Nordic Region samt Hasse Johansson, Styrelseordförande Vinnova och DynaMate IS. Suppleanter är Conny Ohlson, Underhållschef Stockholm Vatten, Henric Mellbin, Chef Asset Management, Midroc Project, Kim Berghäll, Annoj Holding AB och Christer Olsson, Colmaint. Till hedersordförande utsågs Jan Frånlund. UTEK EVOLUTION − Det här blir en stor utmaning. Vi har trimmat oss och slagit ihop kulturerna i UHFG och UTEK. Framtiden handlar inte om kursändring eller revolution,

Staffan Garås (t v),VD för DynaMate AB, tar över ordförandeskapet i Svenskt Underhåll efter Jan Frånlund. Foto: Björn Asplind

utan om evolution. Svenskt Underhåll vill göra skillnad. Vi ska verka för att stärka underhållets betydelse. Det ska bli väldigt inspirerande att få leda detta, förklarade Staffan Garås strax efter att han hade valts till ordförande.   I övrigt bjöd dagen i den mycket inspirerande miljön på natursköna Taxinge slott på ett intressant konferensprogram. Ett 40-tal personer hade samlats för årsmötet och konferensen.   Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova, berättade om Horisont 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. som totalt omfattar 80 miljarder Euro.   − I princip kan alla sektorer vara med, kravet är att det ska vara deltagare från tre länder och tre olika aktörer. Det här är ett sätt för att bygga starkare nätverk, komma ut från sin egen ”comfort zone” och söka nya nätverk. Det finns mycket för att vinna med detta, förklarade hon bland annat.   Mer om Horisont 2020 finns att läsa om i en separat artikel i tidningen. UNDERHÅLL 2016 Anna Jarnö, projektledare för Underhållsmässan, berättade litet om framgångarna med årets mässa och blickade framåt mot den 8-11 mars 2016 då Underhåll 2016 arrangeras.   − Vi ska fortsätta att utveckla mässan tillsammans med er. Det gäller att se till att fortsätta vara Norra Europas största mässa för drift och underhåll, betonade Anna Jarnö.   Christian Weckman från Business

Årsmötet för Svenskt Underhåll och konferensen på Taxinge slott samlade ett 40-tal deltagare. Foto: Björn Asplind

Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, var huvudtalare på Svenskt Underhålls årsmöte. Foto: Björn Asplind

Sweden i Helsingfors beskrev vägen till internationalisering. Fokus, lokal närvaro och uthållighet var viktiga ledord från honom. Per Forsgren från SIS, Swedish Standards Institute, beskrev sedan den utveckling som sker inom SIS och hur nya SIS ser ut.   − Det är en spännande tid för oss. Det har sett likadant ut för oss i många år. Men vi måste få fler att engagera sig. Kom på våra årsmöten, lär er mer om SIS och påverka vår verksamhet, manade Per Forsgren.   Folke Hasselmark, författare och fil mag i ekonomisk historia och idéhistoria, pratade om ledarskap från antiken fram till idag.   Jan Frånlund och Christer Olsson, redogjorde för arbetet med mainDSS, som är nyckeln till underhållsanalyser och Benchmarking.   Dagens huvudnummer var väl ändå besöket av Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, mer om detta finns att läsa om i separat artikel.


We’re on a mission: Att få Sveriges industri att leverera till 100%.

Effektivare smörjning: ett sätt att öka produktiviteten och spara hundratals miljoner åt Sveriges industri. Bristande smörjning kan låta trivialt, men det ställer till många problem – bland annat onödigt hög friktion i lager, drev och kugghjul i fordon och maskiner. Hög friktion ger hög energiförbrukning, och lyckades man sänka den med bara en enda procent skulle industrin spara ca 265 miljoner kronor. Per år.

Vi kan hjälpa företag att minska energiförbrukningen och förebygga produktivitetsbortfall i form av haverier och oplanerade driftstopp. Rätt smörjning, i rätt mängd och i rätt tid höjer industrins förmåga att leverera och bidrar till att maximera avkastningen på nedlagda resurser. Det är vårt uppdrag, vår mission.

Att minska friktionen är ingen konst, det är en vetenskap och något som vi på Statoil Lubricants vet det mesta om.

Läs mer på statoil.se/industri


Avsändare Ljungåfors Media Box 451 30 104 30 Stockholm

Tillsammans med underhållsorganisationen för Coca Cola Enterprises i Norge har Prevas lyckats göra fabriken i Lørenskog till den mest välskötta inom Europakoncernen; något som ger Coca Cola miljonbesparingar. BILD: HP DEUTSCHLAND

PREVAS UNDERHÅLLSSYSTEM För att behålla och stärka konkurrenskraften måste alla produktionsresurser optimeras genom hela livscykeln. Effektiva verksamhetsprocesser och användarvänliga IT-lösningar för underhåll är en grundförutsättning för produktionseffektivitet.

För mer information om underhåll, kontakta: Tord Svanqvist, 073-375 70 68, tord.svanqvist@prevas.se www.prevas.se/underhåll

Prevas erbjuder marknadsledande lösningar för Asset Management och Underhåll som är utvecklade i nära samarbete med 100 kunder i Norden. Lösningarna bygger på den världsledande plattformen Infor EAM, Prevas asset intelligence portal via Qlik och egna produkter inom mobilitet, lager- och logistik.

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Physical Asset Management 2/14  

Physical Asset Management är The Swedish Asset Management Society och Svenskt Underhålls officiella mediaorgan som man använder för medlems-...