Nya Projekt 005/2023

Page 1

Nya Projekt

Oktober 2023

005 Nya Projekt


Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

SKYDDSPRODUKTER HAR ALLT FÖR UPPRUSTNING AV SKYDDSRUM Skyddsprodukter i Sverige har kompetens och produkter för utrustning av skyddsrum. I en tid av allt mer fokus på säkerhet och beredskap ökar nu upprustningen av gamla och bygge av nya skyddsrum. Skyddsprodukter är landets ledande specialistföretag inom utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för civila skyddsrum och försvarsanläggningar. En modern fabrik med högklassig maskinpark och testutrustning garanterar kvalitet liksom specialutbildad personal. – Vi har lång erfarenhet av skyddsrum, säger Tore Robertsson, styrelseordförande och grundare av Skyddsprodukter i Sverige AB, som startades för 30 år sedan och som blivit ganska ensamma på marknaden. Det har varit en liten marknad, men den växer kraftigt nu i skuggan av en allt oroligare omvärld. Skyddsprodukter är en mekanisk industri med egen tillverkning och lagerhållning av kompletterande utrustning, totalt 1500 produkter i lager. – Det är en grannlaga uppgift att tillhandahålla utrustning som uppfyller alla krav för skyddsrum. Det gäller att de håller för bombstötar, står emot stridsgaser och bakteriell krigföring för att ta några exempel. Men alla våra produkter är certifierade och godkända av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och vår produktion övervakas noga av myndigheten.

Bland produkterna märks dörrar, luftintag, golvbrunnar och ingjutnings-gods, fläktar, stötvågsventiler och filter av olika slag, skyltar, packningar, verktygslådor och mycket annat. Men det är ofta inte bara installationer som behövs. Många viktiga verktyg och annan utrustning kan ha försvunnit från skyddsrummen under åren. En statlig utredning om ”stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” har nyligen lagts på regeringens bord jämte en rad remissvar och beslut väntas framöver om miljarsatsningar på upprustning av befintliga skyddsrum och bygge av nya. Det finns i Sverige 650 000 skyddsrum som räcker till sju miljoner invånare. Ytterligare 700 000 skyddsrumsplatser planeras varav hälften bara i Stockholm. Det handlar om investeringar på 750 miljoner kronor per år från 2025. – Alla svenska skyddsrum ska inspekteras under ett fåtal år med början 2025. Många fastighetsägare kommer att bli varse vilket ansvar de har när myndigheterna börjar göra sina kontroller. – Det svenska skyddsrumssystemet är ett utmärkt exempel på högklassig ingenjörskonst. Men det behöver underhållas. Självfallet står vi med vår unika kompetens för all tänkbar rådgivning. Den som ska utrusta ett skyddsrum behöver någon att hålla i hand, säger Tore Robertsson. www.skyddsrum.eu Bildtext kollage Skyddsprodukter: Skyddsprodukter har 1500 produkter för utrustning av skyddsrum i lager, bland annat splitterskydd för övertrycksventiler, stötvågsventiler för ventilationssystem och stomgenomföringar ingjutningsgods.


Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

det lättare att se om en nödljusarmtur har fel eller är trasig. Nödbelysningssystem med central eller fjärrövervakning gör det enklare att övervaka större anläggningar om man t ex jämför med mindre lokaler där armaturerna oftast måste kontrolleras manuellt. Möjligheten med självtest på armaturnivå är ändå en bra lösning. – De flesta nödbelysningsarmaturer på marknaden idag är utrustade med självtestfunktion, vilket gör det lättare att upptäcka fel i både elektronik och batterier, menar Anders Adelin. I de fall det finns fel eller andra avvikelser så indikerar armaturen detta via en blinkande LED-diod och man kan åtgärda problemet, säger Anders. LOGGBOK FÖR LÖPANDE NOTERINGAR

VEM ANSVARAR FÖR SÄKERHETEN I DIN FASTIGHET? Organisationen Belysningsbranschen och arbetsgruppen Säkerhet genom Nödbelysning (FSN) har vid flera tillfällen genomfört studier om hur situationen ser ut i offentliga byggnader när det gäller nödbelysning. Studierna har handlat om att titta närmare på om nödbelysningen fungerar samt om fastighetsägares respektive myndigheters tillsyn varit tillfredsställande. Resultatet av undersökningarna har varit nedslående. Allt för ofta har nödbelysningen varit helt ur funktion och den främsta orsaken har bedömts vara fastighetsägarnas slarv med att utföra den kontroll som krävs. – Att tillsyn och gällande regelverk inte följs har även vi sett i offentliga byggnader och anläggningar, säger Anders Adelin, produktchef för nödbelysningsområdet hos KAMIC. Tittar man grundläggande på denna fråga så handlar ytterst nödbelysning om att säkra utrymningsvägarna och att rädda liv. Sköts inte den löpande kontrollen enligt de regler som finns så kan fastigheter bli rena dödsfällor om olyckan är framme, menar Anders. Nödbelysning är en säkerhetsprodukt och föreskrivs idag i alla offentliga miljöer som skolor, sjukhus, hotell, affärer, parkeringshus, arbets- och samlingslokaler m.fl. Syftet är självklart att enkelt hitta till utrymningsvägarna vid en fara som t ex brand, rökutveckling, gasutsläpp, bomb- eller terrorhot. Även ett vanligt strömavbrott kan vara en anledning till utrymning. Men det behöver inte bara handla om utrymning. Nödbelysningen ska även ge tillräckligt med ljus för att kunna avsluta viktiga avstängningsprocedurer som i sig själva kan bli en fara om de får fortgå. Samma förhållande gäller för brand- och annan säkerhetsutrustning, den ska kunna hittas när faran är framme. LAGAR OCH KRAV SOM STYR

Det är Boverket, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och MSB:s lagar och krav som styr var och hur nödbelysning ska installeras. Svensk Standard samt FSN tillför råd och rekommendationer i frågorna. När det kommer till underhåll och funktionstester finns det att antal parametrar som är viktiga att följa. Tekniken idag har gjort

När en anläggning tas i drift ska det i enlighet med Svensk Standard finnas ritningar som visar hela nödbelysningsinstallationen. Dessa ska signeras av ansvariga och förvaras i fastigheten som en bekräftelse på att anläggningens installation uppfyller Svensk Standard. Även en loggbok för löpande noteringar av rutinkontroller, tester, fel samt brister ska upprättas och sparas på liknande sätt för framtiden. Ett sätt att säkra upp att tester och löpande kontroller sköts som det är tänkt. – Det är du som fastighetsägare som har det yttersta ansvaret för att kontroller och tester genomförs. Har du en tillfällig eller permanent hyresgäst i en lokal går uppgiften och ansvaret vidare till hen, påpekar Anders. Vad gäller då? Regelverket vad gäller testningsintervall för nödbelysning ser ut så här: 1.) Är kravet minst 1 timmes nödljusdrift ska anläggningen testas minst 15 minuter varje månad. 2.) Utöver månadskollen måste också armaturerna kapacitetstestas 1 timme, en gång per år, d.v.s 100% nöddrift för att se batteriernas funktion samt kondition. Vill du ha mer kunskap om varför, hur och var nödbelysning ska installeras och underhållas, besök vår webb Nödbelysning/ Mer Fakta> där både dokument och information finns, eller kontakta våra backoffice-medarbetare via 054-57 01 20 som kan berätta mer.


INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

unerRING®

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen.

KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång

Telefon 0122-243 00

E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se


Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

TRYGGA NÄTSTATIONSLEVARANSER - NU OCH I FRAMTIDEN KL Industris långsiktiga mål är att inte bara möta, utan att överträffa kundernas förväntningar - trygga leveranser, hög leveransprecision och kort leveranstid är vad som alltid kännetecknat bolaget. Behovet av nätstationer på marknaden ökar nu kraftigt och bolaget fortsätter ta steg framåt för att även i framtiden vara kundernas självklara val – som samarbetspartner och leverantör. Året 2022 mötte en stor del av världen utmaningar vilka saknar motstycke i modern tid, de stora mänskliga umbäranden som sedan dess drabbat så många är svåra att förstå och att sätta ord på. Den pågående krigssituationen i Östeuropa medförde också andra, om än inte lika allvarliga, problem för samhället, för företag och verksamheter i stort. Brister på kritiskt insatsmaterial och långa leveranstider inom tidigare stabila leverantörskedjor skapade, och fortsätter generera, stora utmaningar för många verksamheter. Efter de påfrestningar som samhället har stått inför, med materialbrist och störningar i inflöde, har KL Industri under det senaste året drivit ett intensivt arbete för att återställa balansen och den leveransförmåga kunder alltid förknippat med bolaget. Glädjande nog är leveransmöjligheterna idag också därför avsevärt bättre än vid motsvarande tidpunkt under förra året. – Om en kund har egna transformatorer och önskar beställa en betong- eller plåtnätstation, är vi nästan nere på en normal ledtid och kan i många fall erbjuda korta leveranstider. Vi har successivt ökat vår produktionskapacitet för att kunna möta de förväntningar och den efterfrågan vi ser finns från våra kunder och från marknaden i stort. Det finns därför fortfarande möjligheter för kunder som lägger order nu att få leverans av nätstationer redan under 2023, säger Roger Andersson, Marknadsoch Försäljningschef. Produktionsanläggningen i Finspång är hjärtat i företagets verksamhet. Genom att strukturera arbetet som en sammanhängande process, med komponenterna enligt löpande bandprincipen, skapas en smidig och effektiv produktion. Detta ökar inte bara produktionsförmågan, utan säkerställer också en konsekvent hög kvalitet. Varje steg i tillverkningsprocessen är finjusterat för att möta kundernas specifika behov och önskemål. – Vi har en strömlinjeformad produktion där vi har möjlighet att också öka produktionskapaciteten. I stället för att ha ett arbetslag som bygger en station helt klar vid en station, skickar vi nätstationen genom ett produktionsflöde. Det ger oss förmågan att balansera vår produktionskapacitet och därigenom också anpassa leveranskapaciteten. Det är en av våra styrkor, inte minst i en sådan situation som marknaden nu är i, berättar Roger Andersson. De kommande utmaningarna inom el- och energisektorn är stora. Samhället och marknaden planerar för ökade investeringar bland annat i form av ökad elektrifiering, ökad produktion av stor- och småskalig miljövänlig energi samt utbyggnad av infrastruktur för laddning av elektriska fordon. Detta kommer att medföra ökade krav på aktörerna på marknaden och på förstärkning av förmågan

att leverera smarta tekniska lösningar i nödvändig omfattning. KL Industri ser dock fram mot dessa utmaningar med tillförsikt. – Vi har arbetat hårt för att nå den produktionskapacitet vi har i dagsläget. Vi har vidtagit åtgärder baserat på det våra kunder har kommunicerat och det vi själva har observerat, det inkluderar allt från leveranser till tekniskt stöd. Vi lägger nu än mer vikt vid att föra en tät dialog och upprätta starka samarbeten med leverantörer och kunder, detta utgör en nyckel till framtida utveckling. För medarbetarna på KL Industri är det en hjärtefråga att kunna leverera stationer i tid, kundernas behov är i centrum för allt som görs. Att ses som en pålitlig partner och kunna bidra till utvecklingen av samhället engagerar, samtidigt som att vara ledande inom branschen i Norden förpliktigar. Man ser dock ljust på framtiden och ser fram mot vad den har i beredskap åt företaget. – Vi strävar alltid efter förbättring och har lagt ner mycket arbete på att säkra våra leveranser som helhet. Genom en aktiv dialog med våra kunder bland annat gällande prognoser ges de möjlighet att justera sina leveranser efter deras eget behov och den verksamhet de själva driver. Dessutom har vi ökat våra resurser för att ytterligare förbättra vår tillgänglighet och vårt teknikstöd. Hela organisationen har stärkts för att kunna fortsätta anpassa vår totala leveransförmåga efter marknadens krav och kundernas behov – vi kommer att vara redo att svara upp även mot kommande utmaningar! avslutar Roger.


Placering: Sid 6. På sid 7 ska Fogmakers helsidesannons placeras Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

FOGMAKER ÄR FORDONSBRANDENS VÄRSTA FIENDE En fordonsbrand är varje förares mardröm och ett direkt hot mot både liv och investeringar. För att hålla passagerare, förare, last, och fordon säkra måste en eld upptäckas tidigt och hanteras innan den sprids och orsakar en katastrof. I fordon med traditionella förbränningsmotorer startar de flesta bränder i motorrummet – ett område som typiskt innehåller stora kvantiteter diesel eller bensin och hydrauloljor, ofta under tryck. En eld utvecklas fort och blir snabbt omöjlig att hantera med en handbrandsläckare. Fordon och maskiner med andra energikällor, till exempel batterier, har fortfarande andra faror som värmare, A/C kompressor och hydraulik. Många är oroliga för att batterierna ska börja brinna, men forskning som redovisades på FIVE konferensen 2023 visar att 50-60% av eldsvådor i elfordon aldrig involverar batteriet. De batterier som finns i elbilar, bussar och maskiner tar sällan eld och när det händer är det nästan alltid på grund av en kollision eller yttre eld. Ett brandskyddssystem kan inte skydda mot kollisioner, men det kan skydda mot yttre eld och hindra denna från att spridas till batteriet. Om det värsta ändå händer kan brandskyddssystemet kyla batteriet och vinna tid för att lämna fordonet. När ett litiumjonbatteri väl brinner är det svårt att släcka. De kemiska processerna i batteriet sker snabbt och batteriets skal skyddar branden – man kommer inte åt att släcka den. Det bästa har visat sig vara att kyla batteriet med vatten. Fordon och maskiner med bränsleceller har liknande risker och en eld kan leda till en förödande explosion, så dessa behöver också ett välgenomtänkt brandskydd. BRANDSKYDD FRÅN FOGMAKER

Fogmakers brandskyddssystem utvecklas och tillverkas i Växjö, och har installerats i nästan 300,000 fordon världen runt sedan starten i mitten av 1990-talet. Systemet är designat för motorrum och andra slutna utrymmen, finns i allt från bussar till hamnkranar, och skräddarsys för varje fordonsmodell och energikälla.

Temperaturen i ett slutet utrymme ökar snabbt när det brinner. Värmen löser ut systemet och Fogmakers lösning sprutar ut en finfördelad vattenbaserad dimma. Patenterade dysor delar upp vätskan så en enda droppe blir 8,000 mikrodroppar. Rent praktiskt innebär detta att dimman kan ta upp värme från branden, expandera och kväva elden, och kyla området för att förhindra återantändning. Systemet är designat för att fortsätta kyla mellan 40 och 90 sekunder beroende på tillämpning, och detta är vitalt för att förhindra att elden flammar upp igen. Fogmaker fungerar oberoende av fordonets position – alltså även om det ligger på sidan eller på taket – och är självklart helt automatiskt och oberoende av elektricitet. ECO 1 – FÖR EN PFAS-FRI FRAMTID

Många brandbekämpningsprodukter innehåller PFAS. Detta är en grupp kemikalier som består av tusentals ämnen och används i allt från stekpannor till brandskum. Alla PFAS-kemikalier är inte lika, men en del är bioackumulerande och lagras i djur och människor. Fogmakers originalvätska innehåller låga halter av PFAS och företaget har utvecklat en ny vätska som är 100% PFAS-fri: Eco 1. Den är GreenScreen CertifieradTM på silvernivå, vilket innebär att en oberoende tredje part har verifierat alla beståndsdelar i vätskan från ett hälso- och miljöperspektiv. Eco 1 är unik genom att den hanterar alla tre sidorna av brandtriangeln – värme, syre, och bränsle – är 100% PFAS-fri, och klarar brandtester med samma volymer som Fogmaker Original. Besök www.fogmaker.com för mer information.


ZODIAC D400 FLAGGSKEPPET I ZODIACS NYA D-SERIE

HÖG KVALITET I ETT LITET FORMAT Zodiac D400 är en komradio för professionella användare i robust och tålig design. Med det lilla formatet, den lätta vikten och det enkla handhavandet blir Zodiac D400 en av de starkaste produkterna på marknaden. Pris ex. moms:

3295:Zodiac Sverige AB • Tel: 08-556 156 90 • www.zodiac.se


Placering: Sid 8 Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

Asien och Afrika. IPL SKANDINAVIEN ÄR INTE SOM ANDRA FÖRETAG - VI HAR INTE BARA EN VISION OCH MISSION - VI HAR EN DRÖM IPL Steel Building Services är ett ledande ingenjörs- och byggföretag som är specialiserat på tillverkning, montering och underhåll av industrirör och stålkonstruktioner. Företaget har service och kontor i Falkenberg, Vessigebro samt i Stockholm, Värmdö. Med ett team av erfarna och mycket skickliga personer inom administration, projektledning och ingenjörskonst har IPL Steel Building Services etablerat sig som en pålitlig och pålitlig partner för kunder i behov av stålkonstruktioner och industriella rörtjänster. IPL Steel Building Services grundades 2016 och har sedan dess åtagit sig att tillhandahålla högkvalitativa tjänster till sina kunder. Företagets uppdrag är att erbjuda innovativa och hållbara lösningar som möter kundernas behov samtidigt som de upprätthåller de högsta standarderna för säkerhet, kvalitet och effektivitet. IPL Steel Building Services strävar efter att vara ledande i branschen genom att kontinuerligt förbättra sina tjänster och investera i utvecklingen av sina anställda. IPL Steel Building Services erbjuder ett brett utbud av tjänster till kunder inom olika branscher. Dessa tjänster inkluderar prefabricering, montering och underhåll av industrirör och stålkonstruktioner. Företagets expertis sträcker sig till tillverkning av stålbyggnader, kontor och andra strukturer. IPL Steel Building Services erbjuder även projektledning och ingenjörstjänster för att säkerställa att kunderna får en heltäckande och effektiv service. PLATSER FÖR IPL STEEL BUILDING SERVICES

Företaget har en toppmodern tillverkningsanläggning belägen i Falkenberg (Vessigebro), där man producerar högkvalitativa stålkomponenter och strukturer för en mängd olika applikationer.

Denna globala räckvidd gör det möjligt för IPL Steel att tillföra ett brett utbud av expertis och perspektiv till sina projekt, vilket säkerställer att kunder får de bästa möjliga lösningarna och resultaten. IPL STEEL BUILDING SERVICES EXPERTIS

Med många års erfarenhet i branschen har IPL Steel utvecklat ett rykte om att leverera högkvalitativa tillverknings- och monteringstjänster till kunder inom olika sektorer. Deras team av experter är utrustade med den senaste tekniken och utrustningen för att säkerställa att projekten slutförs effektivt och effektivt. IPL Steel har åtagit sig att förse kunder med skräddarsydda lösningar som möter deras unika behov, för att säkerställa att varje projekt utförs enligt högsta standard. Anpassning är en nyckelaspekt av IPL Steels tjänster, och företaget arbetar nära kunderna för att förstå deras specifika krav och leverera skräddarsydda lösningar. Deras team av experter har kunskapen och erfarenheten för att ge kunderna ett brett utbud av skräddarsydda tjänster, inklusive design, ingenjörskonst, tillverkning och installation. IPL Steels engagemang för anpassning säkerställer att kunder får lösningar som är skräddarsydda för deras unika behov, vilket säkerställer att deras projekt slutförs enligt högsta standard. Hos IPL Steel är kvalitet och säkerhet av yttersta vikt. Företaget har åtagit sig att leverera projekt som uppfyller de högsta kvalitetskraven, och de har implementerat rigorösa kvalitetskontrollåtgärder för att säkerställa att varje projekt genomförs till perfektion. Dessutom lägger IPL Steel stor vikt vid säkerhet, och deras team av experter är utbildade för att följa de strängaste säkerhetsprotokollen. Detta engagemang för kvalitet och säkerhet säkerställer att kunder kan lita på att IPL Steel levererar projekt som inte bara är av högsta kvalitet utan också är säkra och överensstämmer med alla relevanta regler och standarder. IPL STEEL BUILDING SERVICES UNDERHÅLL OCH SUPPORT

Anläggningen är utrustad med den senaste tekniken och maskineriet, vilket gör att IPL Steel kan erbjuda snabba och effektiva produktionstider samtidigt som de högsta standarderna för kvalitet och säkerhet upprätthålls. Utöver sin tillverkningsanläggning har IPL Steel Building Services även kontor i Stockholm (Värmdö), där man tillhandahåller en rad design-, ingenjörs- och projektledningstjänster. Företagets team av erfarna yrkesmän arbetar nära kunderna för att utveckla skräddarsydda lösningar som möter deras specifika behov och krav. Från initial konceptdesign till slutlig installation och driftsättning erbjuder IPL Steel end-to-end-tjänster som säkerställer framgångsrika projektresultat. Företaget har en stark närvaro i Norden, med fokus på Sverige, Norge och Danmark. IPL Steel har dock även erfarenhet av att arbeta med projekt i andra delar av Europa, såväl som i Mellanöstern,

Regelbundet underhåll och inspektioner är avgörande för att säkerställa livslängden och säkerheten hos industrirör och stålkonstruktioner. IPL Steel Building Services erbjuder omfattande underhålls- och inspektionstjänster för att hjälpa kunder att identifiera potentiella problem innan de blir stora problem. IPL:s team av erfarna yrkesmän är utrustade för att utföra regelbundna underhållskontroller av alla typer av industrirör och stålkonstruktioner, inklusive prefabricerade och monterade strukturer. Regelbundet underhåll och inspektioner kan hjälpa till att förhindra kostsamma reparationer och stillestånd, vilket säkerställer att din verksamhet löper smidigt och effektivt. Förutom regelbundet underhåll och inspektioner, erbjuder IPL Steel Building Services också akuta reparationstjänster för att lösa oväntade problem som kan uppstå. Företagets team av experter är tillgängligt 24/7 för att tillhandahålla


Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

snabba och effektiva nödreparationstjänster, minimera stilleståndstiden och säkerställa att din verksamhet kan fortsätta utan avbrott. Vi förstår att oväntade problem kan vara stressande och störande,

och det är därför man strävar efter att tillhandahålla snabba, pålitliga och effektiva nödreparationstjänster till kunderna. www.lpab.se


Placering: Sid 8 Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

HÅLLBAR TEKNIKS KERAMISKA GOLVLACK SAKNAR MOTSVARIGHET Varje år byts många golv ut helt i onödan. Inom några år kommer renovering att vara ett förstaval. För grundarna av Hållbar Teknik är det en självklarhet att jobba med golvrenovering i stället för att bra material hamnar på soptippen. När det norrländska bolaget grundades i Umeå år 2015 var cirkularitet ett vedertaget begrepp, men tanken på återbruk av golvytor var banbrytande! Fast beslutna att hitta en teknik och produkt för att ersätta traditionell golvhantering kom grundarna i kontakt med en keramisk lack som hade dom rätta egenskaperna. Lacken fungerar på alla typer av ytor; linoleum, plastmatta, trä och gummigolv. Keramiken i lacken skapar en unik slittålig yta och förlänger livslängden på det befintliga golvet. – Det är hemligheten att våra golv håller så bra. Därför är vi de enda som lämnar en genomnötningsgaranti på tio år, säger Andreas Bodén, vd på Hållbar Teknik och tillägger att de flesta golv kommer att hålla betydligt längre än de utlovade tio garantiåren. Med tiden har bolaget utvecklat en unik kunskap om hur ett tillsynes slitet golv förvandlas till en snygg, funktionell och hållbar yta. Ett hantverk som har tagit många år att bygga upp.

Idag jobbar Hållbar Teknik med ett nittiotal kommuner, regioner och statliga bolag i Sverige. Förutom den ekonomiska vinsten så genererar den här metoden cirka 90 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med ett golvbyte. För vd Andreas Bodén är utvecklingen när det gäller golvhantering glasklar. – Inom några år kommer renovering att vara alternativ ett, och golvbyte alternativ två. Så ser trenden ut. Varje år byts många golv ut helt i onödan. Vår metod gör att du praktiskt taget aldrig behöver byta golv. www.hallbarteknik.se


Nya Projekt

Oktober 2023

1KOMMA5° ÖPPNAR NORDISKT HUVUDKONTOR I SÖDRA SVERIGE 1KOMMA5°, Europas snabbast växande cleantech-bolag inom grön energi, meddelar nu att deras nya nordiska huvudkontor i södra Sverige är på väg att bli verklighet. Med ett starkt fokus på långsiktig hållbarhet har projektet möjliggjorts genom ett samarbete med fastighetsutvecklaren Granitor. Kontoret kommer att ta plats i Fyrtornet som blir Malmös första kontorshus i trä. Inflyttning sker 2024. På bara ett par år har 1KOMMA5° etablerat sig som ledande aktör inom förnybar el för villamarknaden i Norden. Tillsammans med Granitor har de nu skapat ett nytt huvudkontor i södra Sverige som speglar deras vision om en klimatneutral villamarknad år 2030. Granitor är känt för sin kompetens inom fastighetsutveckling och hållbarhetsfokus, vilket har varit en idealisk partner för 1KOMMA5° i projektet. Fyrtornet utgör den första av sju fastigheter i Embassy of Sharing och är utformat som kärnan för innovation och smarta bostäder. Området är ritat av Wingårdhs arkitekter som vann markanvisningstävlingen för den sista centrumtomten i Hyllie, utsett av Malmö stads jury. Fyrtornet i sig byggs även helt i trä, vilket innebär minskat klimatavtryck, minimerat resursuttag och bindning av koldioxid, och är en av de utstickande motiveringarna till Wingårdhs vinst i tävlingen. – I Embassy of Sharing utvecklar vi fastigheter med höga hållbarhetsambitioner, därför känns det extra roligt att välkomna en hyresgäst som 1KOMMA5° som själva arbetar innovativt och aktivt bidrar till ett CO2-neutralt liv. Att 1KOMMA5° med

11

hjälp av deras fina showroom kommer bidra med ett levande entréplan är dessutom en klar förmån för området, säger Maria Ekström, Affärschef Granitor. Ett av de mest efterlängtade projekten som kommer ta vid i det nya Nordiska huvudkontoret är öppningen av 1KOMMA5°s första showroom i Sverige. Här kommer besökare att få en inblick i framtidens gröna energilösningar och hur dessa kan integreras i villahushåll för att främja effektiv energianvändning, besparingar av elräkningar och minimering av hushållets klimatavtryck. Produkter som lanserats senaste året och som kommer finnas på plats i showroomet är bland annat energistyrsystemet Heartbeat och deras egna hållbara solcellspaneler. – Vi är oerhört glada över att ha funnit en plats som speglar vår vision och stärker vår hållbara profil. Jag är säker på att det nya kontoret och vårt showroom blir en inspirerande miljö som kommer ge en unik inblick i framtidens gröna energilösningar. Med Granitors stöd är vi än mer rustade för att möta utmaningarna och möjligheterna som ligger framför oss, säger Gunnar Jönsson, VD 1KOMMA5° Norden. 1KOMMA5° har stora planer för framtiden och de senaste siffrorna visar på en imponerande tillväxt. Med över 21 000 installerade solcells- och batterianläggningar i Norden är de nu marknadsledande. Under första halvåret av 2023 har de expanderat till 60 platser i Europa och Australien. Med över 80 000 installerade energisystem har de redan en betydande påverkan. Men det här är bara början – under andra halvan av 2023 planerar 1KOMMA5° att fortsätta sin tillväxtresa genom att utöka till 70 platser och nå 550 miljoner euro i intäkter. Det nya huvudkontoret är inte bara en plats för innovation, utan en symbol för 1KOMMA5° och Granitors gemensamma vision om att forma en mer hållbar framtid.


Klicka för att kolla in våra övriga nummer!


Nr 005/2023

Utgivare: Nya Projekt Bygg & Fastighet ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se Marknad: Försäljningschef Lisa Hofberg, lisa.hogberg@storkom.se Försäljning: Lisa Hofberg, lisa.hogberg@storkom.se Sara Lindqvist, Sara.lindqvist@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


Nya Projekt

Oktober 2023

VERDANTIX BUYER’S GUIDE TILL ATT VÄLJA IOT-PLATTFORM FÖR SMARTA BYGGNADER Marknaden för IoT-plattformslösningar har expanderat och förändrats snabbt de senaste åren. Organisationer som vill minska kostnaderna, digitalisera verksamheten, öka medarbetarnöjdheten och få ett övertag inom ESG-relaterade aktiviteter letar aktivt efter IoT-lösningar som på bästa sätt kan stötta deras företagsmål, nu såväl som i framtiden. MEN VAR SKA MAN BÖRJA?

Det finns numera hundratals valmöjligheter och leverantörer på IoT-marknaden. Studier från Verdantix tyder dock på att IoT-plattformar är det bästa valet för organisationer som vill implementera IoT i fler än ett verksamhetsområde. För att hjälpa organisationer att bättre förstå vilka alternativ som finns på marknaden för IoT-plattformar har Verdantix lanserat “Buyer’s Guide for Selecting a Smart Building IoT Platform”, en köpguide till att välja IoT-plattform för smarta byggnader. Du får tillgång till en kostnadsfri kopia av denna rapport under en begränsad period genom att fylla i formuläret på Planons hemsida. VAD INNEHÅLLER DEN?

I Verdantix guide till IoT-plattformar för smarta byggnader får du svar på frågor som: • • • • • •

Vad är en IoT-plattform? Hur kan IoT-produkter stötta min strategi? Vad är det viktigaste att ta hänsyn till när jag väljer en IoT-plattform? Vilka märkbara trender finns inom IoT? Är en IoT-investering rätt för mitt företag? Vilka leverantörer kan uppfylla min organisations krav?

14


Nya Projekt

Oktober 2023

15


Prisvärda produkter till din entreprenad! Hos oss hittar du Containers Sopcontainers Maskinflak Spolvagnar Liftdumper Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål

0612-76 39 20

www.aspby.se

Stepisol Ljudgolv Ombyggnad av vindar. För bästa resultat gjuter man direkt på stepisolen. Stepisolgolv i kombination med golvbeläggning av plast eller linoleum uppfyller konstruktionen luft- och stegljudsklass B i SS 01 52 67 på träbjälklag och klass A på betongbjälklag. Gymgolv. Stepisol Silence 300 Grå 60 mm kombineras med 30mm gummimatta för bästa resultat. Fungerar utmärkt för att dämpa ljuder av tunga hantlar och stänger som tappas i golvet. Sportgolv. Stepisolvskiva (50 mm) och 2 st 16 mm spånskivor, samt golvbeläggning av plast eller trä. Byggvarudeklarationer. Produkterna är byggvarudeklarerade. ”Stepisol är registrerad i BASTA-registret”. ”BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö-och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se”. 2018

Stepisol Svensk Emballageteknik AB Åkervägen 15, 177 41 Järfälla - 08-580 940 00 sales@stepisol.se | www.stepisol.se


Slipp krångel och spara tid Välj våra montagevänliga fönster så får du: – Måttanpassat utan extra kostnad. Slipp trånga montage.

OBlEKTLYFT

– Formstabil konstruktion. Underlättar monteringen. – Förborrning. Välj synlig, dold eller kombinera. Läs mer på westcoastwindows.se

T

Made in Trollhättan

2023

NYHET Väggabsorbenten

HONEY PRINT Besök akustikmiljo.se för mer inspiration.Europas modernaste listmåleri finns i Leksand! Standardprofil • Specialprofiler Allmogelister • Egen design 0247-125 00, 127 40 | sebe@une.se | www.uneprodukter.se

AirKey Smart helt enkelt

AirKey gör din vardag enklare och ger dig större frihet. Med AirKey kan du låsa upp dörrar med din mobil, skicka nycklar via sms och enkelt organisera hela ditt låssystem. På så sätt ger AirKey dig maximal frihet och maximal säkerhet – på jobbet eller i bostaden.

www.evva.com


Nya Projekt

Oktober 2023

NYTT ARBETSSÄTT NÄR HSB INVIGER KONTOR I SOLNA Nu slås portarna upp till ett av HSB Stockholms nya baskontor, i Solna Business Park. Med fyra baskontor runt om i Stockholm, och inget huvudkontor, ska HSB omfamna det hybrida arbetssättet och öka närheten till medlemmar och kunder. Den 4 september invigdes HSB Stockholms nya kontor i Solna, och med start den 5 september, välkomnas medarbetare när delar av verksamheten flyttar in i de nya lokalerna. Det tidigare huvudkontoret på Fleminggatan, som för många varit synonymt med HSB, lämnades redan i våras. – Det här är en stor och spännande förändring, både för medarbetare och medlemmar. Vi testar något nytt, med ambitionen att omvandla våra kontor från traditionella arbetsplatser, till levande mötesplatser, anpassade till dagens hybrida arbetssätt, säger Eva Nordström, vd HSB Stockholm. HSB Stockholms befintliga kontor i Haninge och Jakobsberg bevaras och blir baskontor, medan det fjärde och sista kontoret öppnas i början av oktober, i Lumafabriken, Hammarby Sjöstad. Varje medarbetare tillhör ett av baskontoren, samtidigt som alla kontor är till för alla. – Idén med fyra baskontor handlar också till stor del om att komma närmare våra kunder. Dessutom minskar vi vår kontorsyta påtagligt, och sänker lokalhyran med cirka 30 procent, avslutar Eva Nordström. Hyresvärd för kontoren i Solna Business Park och Lumafabriken är Fabege. HSBs bostadsutvecklande bolag i Stockholmsregionen, HSB Bostad, flyttar också in i lokalerna i Solna Business Park.

20


Nya Projekt

Oktober 2023

21


Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

NY TEKNIK OCH TILLGÄNGLIGHET – FOKUS NÄR VEJBYBADET BYGGS OM I Vejbystrand ligger Vejbybadet, ett populärt utomhusbad med flera bassänger. Badet ägs av det kommunala samhällsfastighetsbolaget Ängelholmslokaler som nu har fått i uppdrag av Ängelholms kommun att dra i gång en större om- och tillbyggnation. Det nyrenoverade badet ska vara klart till badsäsongen 2024. Vejbybadet byggdes i början av 70-talet och har varit ett omtyckt bad av invånarna i Vejbystrand. Badet har genomgått lättare renoveringar under åren, men står nu inför den största ombyggnation sedan det byggdes. På plats under torsdagen för att stänga ventilerna till bassängerna, och på så vis symboliskt starta arbetet, fanns Åsa Herbst, styrelseordförande på Ängelholmslokaler tillsammans med Christina Hanstål (M) ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid samt Anders Rundström från byggentreprenören MVB. För att knyta an till platsen bjöds det på vresros-saft, en buske som sedan länge blommar kring Vejbybadet. – Vejbybadets totalrenovering är ett utmärkt exempel på hur ett gott samarbetet mellan kommunens verksamheter och specialkompetensen i Ängelholmslokaler resulterar i en långsiktig och väl motiverad satsning för dagens och framtida generationer, säger Åsa Herbst, styrelseordförande för Ängelholmslokaler.

FOKUS PÅ NY TEKNIK OCH TILLGÄNGLIGHET

Badets tre bassänger; en 25 meters bassäng, en mellanbassäng och en ”plaskbassäng” ska alla totalrenoveras. I mellanbassängen gjuts en badramp så att besökare som har svårt att klättra på stegar ska ha enklare att bada. Fler utomhusduschar, vattenlekutrustning i plaskbassängen och fler sittmöjligheter med bord och bänkar kommer tillföras i samband med ombyggnationen. För att få plats med ny pump- och vattenreningsutrustning kommer ett nytt fristående teknikhus uppföras. Det gamla teknikutrymmet passar man därför på att göra om till ett efterlängtat personalutrymme. Förutom att renovera omklädningsrummen tillförs även tre nya och större handikapptoaletter med integrerade duschar för bättre tillgänglighet. – Vejbybadet ligger vackert inbäddat i klitterna i Vejbystrand och är ett mycket välbesökt friluftsbad och utflyktsmål. Genom att öka tillgängligheten, bland annat genom att tillgänglighetsanpassa undervisningsbassängen och bygga nya handikappanpassade omklädningsrum och duschar, möjliggör vi att fler kan ta del av friluftsbadet, säger Christina Hanstål, ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid. Arbetet på Vejbybadet förväntas vara klart till att badsäsongen drar igång sommaren 2024. MVB är anlitad som byggentreprenör till att utföra om- och tillbyggnationen.


Fossilfri produktion av ballast! Leverantören för den miljömedvetna kunden i sydöstra Sverige.

0480-388 80 I info@nybrogrus.se I www.nybrogrus.se

Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås

Tel: +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com

Annons Nya Projekt 3_halv sida_en bild.indd 1

www.facebook.com/liebherrsverige www.instagram.com/liebherrsverige www.liebherr.se 2020-06-05 08:48:30


Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

BLASTING SERVICES FOR NORDIC CONDITIONS

FORCIT EXPLOSIVES levererar sprängmedel till alla applikationer inom branschen såsom gruvor, täkter, tunnlar och övrig entreprenad. Vårt omfattande produktsortiment består av välkända produkter som är utvecklade speciellt för Nordiska förhållanden.

Läs mer om vår service >> FORCIT.SE


Nya Projekt

Oktober 2023

25

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ECOCLIME

Svensk Byggtidning 143

Lösningen på

FASTIGHETSBRANSCHENS STORA UTMANING En svenskutvecklad och patenterad teknik för återvinning av värmen i fastigheters spillvatten kan kraftigt minska energiförbrukningen. Ecoclime tar till vara på minst 90 procent av den energi som idag går rakt ut i avloppet. Det är en unik lösning som innebär fördelar för fastighetsägarnas ekonomi och förbättrade möjligheter att nå FN:s globala hållbarhetsmål. – IDAG FINNS krav på att minska

energiförluster i konstruktion och ventilation, men inte på energin som försvinner genom spillvattnet. Vi använder varmvatten när vi duschar, tvättar, kokar ägg. All den värmeenergin går rakt ut i avloppen idag. Det är en av de största energiförlusterna vi har i fastigheter idag, säger Andreas Cederlund, marknadschef för Ecoclime Group. Fastighetsbranschen har i många Andreas Cederlund, år arbetat med energieffektivisemarknadschef för Ecoclime rande åtgärder, allt från förbättrad Group. isolering till snålspolande munstycken i kranar och duschar. Trots detta har byggnaders klimatavtryck som helhet ökat och idag står de för 36 procent av de globala CO2-utsläppen. Ecoclime har som mål att vända utvecklingen och har identifierat de områden som har störst potential. Värme som försvinner i spillvattnet tillhör ett av dem. – Tidigare lösningar var inte tillräckligt effektiva för att riktigt motivera fastighetsägare att investera i återvinning. Vi kan garantera våra kunder en återvinningsgrad upp till 90 procent. Det handlar både om stora besparingar, men också om att fastighetsbranschen på det här sättet kan bidra till att vi når sju av FN:s mål för global utveckling till 2030, säger Andreas Cederlund och fortsätter: – Det borde vara ett krav att återvinna den här energin och vi hoppas att politiker och beslutsfattare agerar snabbt om branschen ska ha en chans att möta klimatmålen. Besparingspotentialen är enorm. Ecoclime hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina byggnader och identifiera de investeringar som ger mest effekt utifrån såväl ekonomi som energi och miljö.

Ecoclime Group erbjuder lösningar inom smarta byggnader, cirkulär energi och inomhusklimat.

– Vi vill ge fastighetsägare kontroll över den energi som krävs för att skapa en optimal inomhuskomfort. Vi gör byggnader smarta, nyttjar förnybara energikällor och återvinner energi i fastigheternas närhet. Med våra cirkulära energilösningar är vi helt unika i branschen, avslutar Andreas Cederlund. Ecoclime Group erbjuder lösningar inom smarta byggnader, cirkulär energi och inomhusklimat. Ett flertal av bolagets produkter bygger på svenskutvecklad patenterad teknik och tillverkas i egen fabrik i Vilhelmina. Som koncern bidrar Ecoclime till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi, samtidigt som inomhuskomforten förbättras. En övertygelse är att ökat värde och lönsamhet är starka krafter som kan accelerera omställningen till mer hållbara fastigheter.

www.ecoclime.se


Nya Projekt

Oktober 2023

Know what you've built

Hur håller du koll på säkerheten i projekten? Effektivisera ditt byggprojekt med Congrids digitala plattform – säkerställ säkerhet och kvalitet i varje steg, utan krånglig administration.

Läs mer om Congrid och boka möte idag på congrid.se

26


Nya Projekt

Oktober 2023

27

ALLA SKA HA RÅD ATT BO BRA NYA GENERATIONENS KOMBOHUS ÄR REDO FÖR AVROP Sverige behöver bra bostäder som fler har råd att bo i. Hus som är enkla att beställa och förvalta. Det är här JSB, eller snarare våra konceptbostäder, kommer in i bilden. Bostäderna är standardiserade och industriellt producerade vilket ger fördelar som snabb igångsättning, kortare bygg- och ledtider, och sänkta kostnader. Samtidigt håller bostäderna en hög grundstandard och är lätta att trivas i.

VI BYGGER FÖR FLER

Sedan 2011 har vi varit en långsiktig partner till Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. I juni 2020 tilldelades vi ett nytt ramavtal för kombohusen Bo Punkt och Bo Lamell, den nya generationens standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus med hög flexibilitet och kvalitet. Läs mer om JSB och våra kombohus på jsb.se


Nya Projekt

Oktober 2023

28

NYA

FRÅN ETT S


Nya Projekt

Oktober 2023

YA LÖVHOLMEN

SLUTET INDUSTRIOMRÅDE TILL EN LEVANDE STADSDEL >>>

29


Nya Projekt

Oktober 2023

NYA LÖVHOLMEN - FRÅN ETT SLUTET INDUSTRIOMRÅDE TILL EN LEVANDE STADSDEL Lövholmen i Stockholm ska omvandlas från ett i stora delar slutet industriområde till en levande stadsdel och naturlig fortsättning på innerstaden. I rollen som strukturarkitekt har FOJAB bidragit med att ta fram de idéer och principer som ligger till grund för detaljplanen, som nu går ut på samråd. Lövholmen är en del av Liljeholmen i centrala Stockholm och pekas i översiktsplanen ut som ett av stadens utvecklingsområden. Här ska en ny stadsdel växa fram med cirka 1 800 bostäder, förskolor, kulturverksamheter, kontor, service, torg, en park och ett kajstråk. På uppdrag av och i nära samarbete med stadsbyggnadskontoret har FOJAB tillsammans med staden och fastighetsägare tagit fram en strukturplan och de arkitektoniska principer som ska ligga till grund för gestaltningen. Med sina äldre industrimiljöer är Lövholmen en plats med höga kulturvärden. De byggnader som bevaras blir områdets värdebärare som berättar om platsens historia, om hur industristaden Stockholm har vuxit fram. – Den övergripande idén bakom strukturplanen är att framhäva de grupper av kulturhistoriskt intressanta byggnader som bevaras och skapa ramar kring dem i form av nya stadskvarter, förklarar Magnus Lundström, ansvarig arkitekt på FOJAB. Han fortsätter: – De tillagda kvarteren ihop med de bevarade byggnaderna och de nya publika platserna bildar en helhet som ger Lövholmen en stark egen identitet. Området ska också samspela med omgivande stadsdelar i skala och karaktär och bli ett välkomponerat inslag i stadens nya siluett. Stockholm utmärks av sina stadsdelar med olika identiteter och karaktärer, och Lövholmen ska även i fortsättningen vara en egen enklav i den mosaik som tillsammans utgör Stockholm och som bär stadens identitet. Lövholmen är idag till stora delar avstängd för allmänheten och ett övergripande mål är att tillgängliggöra denna centrala plats i Stockholm. Utformningen av platsbildningar och stråk har därför lika hög prioritet i planförslaget som bebyggelsen. Ett stråk löper genom stadsdelen med ett pärlband av attraktiva små och stora stadsrum. En större plats vid vattnet tillskapas med eftermiddags- och kvällssol och med en flexibel evenemangsyta och badplats. En kajpromenad löper längs Liljeholmsviken och möjliggör ett kontinuerligt promenadstråk längs mälarstranden, från Danvik till Vårby.

30


Nya Projekt

Oktober 2023

31


Nya Projekt

Oktober 2023

32

FORMGE DIN VISION

INTEGRERA OCH SMÄLT IN

INFORMERA OCH FÖRMEDLA ETT TYDLIGT BUDSKAP

SKAPA IDENTITET OCH TILLFÖR EN PERSONLIG TOUCH

Ge din fasad ett unikt uttryck med fasadskivan Steni Vision – tillverkad av stenkomposit. Skivan kan användas för exteriör eller interiör beklädnad för alla typer av byggnader. Steni Vision finns i 14 olika standardutföranden och kan även beställas med olika motiv och mönster enligt önskemål. Stenis produkter är tillgängliga som nedladdningsbara BIM-objekt för Revit och Archicad på www.bimobject.com. Läs mer om Steni Vision på steni.se – testa Steni designverktyg – lek med olika byggnadstyper, former och motiv.

SKAPA ILLUSIONER MED ESTETIK SOM LURAR ÖGAT


Polygon förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Vare sig det gäller befintligt bestånd eller nybyggnation är akuta och oväntade händelser kostsamma. Vi hjälper dig att minimera dessa samt tar kontrollen över miljökrav så att du kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Vi leder och samordnar ert miljöarbete Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor. Spetskompetens inom alla fuktrelaterade områden En fuktexpert från Polygon kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tids- och kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras. Koordinerar alla fuktinsatser under produktionen Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen.

Ring dygnet runt 020-235 235

Vi förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

Always By Your Side.

Din expert på fukt och hållbarhet i en byggnads alla faser


Nya Projekt

Oktober 2023

PE ÄR KONSTRUKTÖR NÄR MARKELIUS UNIKA FOLKETS HUS MODERNISERAS Fastighetsägaren BanFast moderniserar klassiska Folkets hus vid Norra Bantorget i Stockholm så att detta kan fortsätta att vara en mittpunkt i huvudstadens politiska och kulturella mötesliv. PE Teknik & Arkitektur är konstruktör vid den omfattande renoveringen av denna unikt utformade byggnad. Folkets hus i Stockholm ritades av arkitekten Sven Markelius och när byggnaden stod klar 1960 var det en av de största och modernaste kongressanläggningarna i Europa. Tillsammans med entreprenören In3prenör deltar PE nu i renoveringen på uppdrag av fastighetsbolaget BanFast. – Vår utmaning har varit att anpassa stommen i detta anmärkningsvärda hus till nya användningsområden och dagens installationslösningar. Byggnaden har specialutformade, platsgjutna bjälklag som lutar åt olika håll. Särskilt spektakulärt är mittdelen där Dansens hus scen ligger rakt under kongressdelen. Taket över kongressdelen hänger i sin tur i 36 meter långa betongbågar, en konstruktion som annars används i broar. De vädernötta bågarna ska nu renoveras för att klara utomhusklimat i ytterligare 100 år, förklarar Ulrika Byfeldt, byggnadskonstruktör på PE. KUNSKAP OCH DETALJUTFORMNING

Byggnadens kulturhistoriska värde är stort, samtidigt som dagens krav på till exempel ventilation, energieffektivitet, logistik och tillgänglighet ska uppfyllas genom renoveringen. Bland annat installeras nya fläktrum på taket och plats bereds inne i byggnaden för moderna installationer. Storleken på hissarna måste ändras, vilket även kräver bergspräckning under grundläggningsnivån. Genom att ett bjälklag rivs och en avvibrerad låda byggs inuti en del av huset, tillkommer dessutom en helt ny scen, Lilla teatern, med teleskopsläktare och dansgolv. PEs byggnadskonstruktörer bidrar med kunskap och detaljutformning så att renoveringen kan genomföras med antikvariska hänsyn. Till detta kommer även en hel del frågor kring ljud, vilka är viktiga eftersom scener, kongresslokal och restaurang här samsas med hotellrum inom samma byggnad.

34


Nya Projekt

Oktober 2023

35


R I N RGI NOGS SO PS ÅS P0 Å3 1 0–3 14 3– 54 03 95 0 E9 L0 L E LRL G E RÅ GI NÅ PI N Å PWÅW W WW . MWI L. M L EI LTLEECTHE.CS HE . S E

Säkrare, Säkrare,ljusare ljusareoch ochenklare enklare Vi har Viallt harniallt behöver ni behöver för takläggning för takläggning och många och många andraandra arbeten arbeten på fastigheter. på fastigheter. Vi anstränger Vi anstränger oss för ossatt förniatt ni inte ska intebehöva ska behöva göra göra någotnågot extrajobb, extrajobb, utan utan kunna kunna beställa beställa allt niallt behöver ni behöver direktdirekt från oss. från Vi oss. utökar Vi utökar ständigt ständigt vårt sortiment vårt sortiment för att förtillgodose att tillgodose era behov. era behov. Marknadens Marknadens lägsta lägsta priser. priser. Jämför Jämför gärna gärna själva! själva!

Säker Säker röklucka röklucka och brandlucka och brandlucka I en fastighet I en fastighet är det är viktigt det viktigt att man atthar man enhar väl en fungväl fungerandeerande röklucka röklucka installerad. installerad. För attFör brandskyddet att brandskyddet ska nåska uppnå tillupp kraven till kraven ska brandluckan ska brandluckan anpassas anpassas efter utformning efter utformning och storlek och storlek på byggnaden. på byggnaden.

Röken Röken gör störst gör störst skada skada I händelse I händelse av brand av brand är det är oftast det oftast röken röken som orsasom orsakar störst kar skada. störst skada. Med brandventilatorer/rökluckor Med brandventilatorer/rökluckor kan den kan skadliga den skadliga och giftiga och giftiga röken röken släppas släppas ut. Detut. Det gör attgör branden att branden inte sprids inte sprids lika snabbt, lika snabbt, att luften att luften hålls renare hålls renare och inte och luften inte luften blir likablir farlig likaatt farlig andas. att andas. Om man Omvill man använda vill använda rökluckan rökluckan till att släppa till att släppa ut ut värmevärme och förbättra och förbättra ventilationen ventilationen kan det kan vara det vara smart att smart även attinstallera även installera en väderstation en väderstation som autosom automatisktmatiskt stänger stänger luckanluckan vid hård vidvind hårdoch vind regn. och regn.

BrandBrandoch komfortventilator och komfortventilator av hög av hög kvalitet kvalitet

Motorstyrd Motorstyrd brandventilator brandventilator

Våra brandluckor Våra brandluckor håller hög håller kvalitet hög kvalitet och vi och har allt vi har som alltbehövs som behövs för att för anpassa att anpassa rökluckorna rökluckorna efter olika eftersorters olika sorters byggnader. byggnader. Vi har Vi bland har annat bland annat enlocksventilatorer enlocksventilatorer och tvålocksventilatorer och tvålocksventilatorer med kupol med eller kupollanternin. eller lanternin. Självklart Självklart har vi även har vialla även tillbehör alla tillbehör som inbrottsgaller, som inbrottsgaller, nedstörtskydd, nedstörtskydd, motorer motorer och styrcentraler och styrcentraler för luckorna. för luckorna.

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/nya-projekt_byfa_la_010-2022

Svanhals Svanhals för för kabelgenomföringar kabelgenomföringar För kabelgenomföringar För kabelgenomföringar mellanmellan inner- inneroch yttertaket och yttertaket och skyddar och skyddar kabelnkabeln mot påfrestningar, mot påfrestningar, vatten-vattenflödenflöden och läckor. och läckor. Vi har Vi många har många olika varianter olika varianter av svanhalsar, av svanhalsar, så somsåpappsvanhalsar som pappsvanhalsar och och protansvanhalsar. protansvanhalsar.

Takljuskupol Takljuskupol 3-glas 3-glas Rundad Rundad eller pyramid. eller pyramid. Vi har Vi dehar flesta de storlekar flesta storlekar i lager.i lager.

Åskledarfäste Åskledarfäste

Åskledarfäste Åskledarfäste

Takledningshållare Takledningshållare för horiför horiTakledningshållare Takledningshållare med med sontaltak. sontaltak. Fyllnadsvikt Fyllnadsvikt på 1 kgpå 1 kg ledningshållare ledningshållare och underdel och underdel i frostbeständig i frostbeständig betong. betong. av doppförzinkat av doppförzinkat stål. stål.

Uppstignings-/ Uppstignings-/ inspektionslucka inspektionslucka • Låsningsbara • Låsningsbara från in-från eller in-utsidan. eller utsidan. • Träram • Träram med svart medeller svarttegelröd eller tegelröd kondensisolerad kondensisolerad plåtlucka. plåtlucka.

Fuktavluftare Fuktavluftare

ø 75 för ø 75 PVC förduktak. PVC duktak. ø 75, 110 ø 75, och110 160 och 160 för papptak. för papptak.

VÄ LVÄ KOL M KO MM EM N ETNI L T LIO L LS S O SOSMODMU DVUI LV LIB L LL IBLLIIKLAI KLÖ AN LÖ SA NM S ASMO M S OVÅ MR VÅ A RKAU N KU DN ER DER • Taksäkerhet • Taksäkerhet • Träskruv/bricka • Träskruv/bricka • Byggskruv • Byggskruv • Lättbetongskruv/bricka • Lättbetongskruv/bricka • Takstosar • Takstosar • Takbrunnar • Takbrunnar • Teleskophylsor • Teleskophylsor • Betongskruv • Betongskruv • Betongstift • Betongstift • Lättbetongskruv • Lättbetongskruv • Plåtskruv • Plåtskruv med borrspets med borrspets • Träskruv • Träskruv • Dubbelgängad • Dubbelgängad träskruv träskruv • Slangklämmor • Slangklämmor • Montagehjälpmedel • Montagehjälpmedel • Brickor • Brickor • Mätredskap • Mätredskap • Verktyg • Verktyg • Betong• Betong/ hammarborr / hammarborr • Tätningsprodukter • Tätningsprodukter • Skyddsartiklar • Skyddsartiklar • Ljuskupoler • Ljuskupoler • Uppstigningsluckor • Uppstigningsluckor m.m m.m

Bergsjödalen Bergsjödalen 55 | Göteborg 55 | Göteborg | 031 – | 031 43 50 – 43 9050 90 order@milletech.se order@milletech.se | www.milletech.se | www.milletech.se


High Performance Reinforcement Products CerƟed … Environmental Product DeclaraƟon (EPD) … BIM tools

HRC Europe NL BV NL-8211 AD Lelystad The Netherlands

HRC Europe AS N-3426 Lierstranda Norway

info@hrc-europe.com

www.hrc-europe.com


Nya Projekt

Oktober 2023

38

HÄLSINGLANDS SPARBANK UTVECKLADE SIN NYA INTERIÖR

I SAMARBETE MED WESTER+ELSNER ARKITEKTER >>>

FOTO: Peter Engström (Grafikstudion).


Nya Projekt

Oktober 2023

39


Nya Projekt

Oktober 2023

HÄLSINGLANDS SPARBANK UTVECKLADE SIN NYA INTERIÖR I SAMARBETE MED WESTER+ELSNER ARKITEKTER Efter en yttre renovering av den kulturminnesmärkta byggnaden från 1905, var det dags att se över insidan. Nu har Hälsinglands Sparbank med hjälp av Wester+Elsner arkitekter fått en lika välkomnande som funktionell interiör, som dessutom håller över tid. – Det blev jättebra och vi är så nöjda med resultatet. Många saker blev också mycket bättre än väntat, säger Christina Jonsson, verksamhetsutvecklare på Hälsinglands Sparbank. För att leda renoveringen av byggnadens insida anlitade banken Wester+Elsner arkitekter, som har en stark närvaro i Hudiksvall genom arbetet med Aktivitetsfabriken, Hudiksvalls tingsrätt och bostadshusen på Kattvikskajen. Uppdraget blev att först se över den övergripande strukturen i byggnaden, med logistik och flöden – för att därefter planera och gestalta nya funktionella miljöer, med plats för fokuserat arbete, social samvaro och lyckade kundmöten. – Det var ett mycket lustfyllt projekt i nära dialog med våra beställare och samarbetspartners. Den gemensamma ambitionen var att utveckla en harmonisk helhet som håller över tid, och det lyckades vi med, säger arkitekten Maria Mauléon Rappe, som tillsammans med byggnadsingenjören Camilla Lantz och ansvarig arkitekt Christian Merkel utgjort projektets kärn-team hos Wester+Elsner arkitekter. Att lösningarna ska fungera över tid var särskilt viktigt för Hälsinglands Sparbank, som redan nu vet att bankens arbetssätt kommer att utvecklas. – Hur vi möter våra kunder har förändrats och fortsätter att göra det i framtiden, säger Christina Jonsson. Därför såg arkitekterna till att skapa en flexibel inredning som kan göras om efter behov.

40

En annan viktig poäng i renoveringen var att bevara och lyfta fram byggnadens historiska kvaliteter, något som i kombination med de moderna elementen ger en tidlös atmosfär. Reaktionerna har varit positiva. Christina Jonsson berättar att kunder och medarbetare har kommenterat lugnet i lokalerna. En känsla som följer med från det ljusa välkomnande entréplanet till de inre rummen, där färgerna blir dovare och akustiken mer dämpad, för möten som kräver avskildhet. En förändring som Christina Jonsson särskilt lyfter fram är rådgivarnas nya arbetsutrymmen. Tidigare träffade de kunderna i sina egna kontor, nu gör de det i särskilda kundmötesrum, med modern teknik och extra ljudisolering, vilket gör miljön trygg och förtrolig. Christina Jonsson beskriver samarbetet med Wester+Elsner som givande: – Vi är mycket nöjda med valet av arkitekter. De förstod och lyssnade på våra behov, de var professionella och kompetenta, men också enkla och familjära att ha att göra med. De gånger vi inte var nöjda med förslagen var de lyhörda och gjorde om. Men de sa också nej när vi hade önskemål som de var tveksamma till och det behövde vi. Tillsammans har vi nått ett resultat som vi på banken är så nöjda med, säger hon.


Nya Projekt

Oktober 2023

41


MILJÖ & EFFEKTIVITET I HARMONI Alron Chemical AB är Skandinaviens ledande leverantör av peroxidbaserade & mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen. I över 40 år har vi tillämpat modern forskning och teknik för att utveckla produkter inom områdena desinfektion, byggnadsskydd, mögel- och luktsanering som är ekonomiska och effektiva utan att kompromissa med vare sig hälsa eller miljö.

DESINFEKTION

LUKTKONTROLL

BYGGNADSSKYDD

RENGÖRING

AVLOPPSUNDERHÅLL

NYHET!

Kontakta oss för mer information: Tel. 0152-134 75 | info@alron.se | www.alron.se

Alron Chemical Co AB


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i °Êän Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ >Ý\Êän Ç££ÊxÎÊÇÎ


Nya Projekt

Oktober 2023

THE LOOP BY VECTURA VÄXER FRAM I hjärtat av Science Village i Lund tar det unika och imponerande kontorskomplexet The Loop form. Med avsikt att skapa en kontrasttill de omgivande byggnaderna strävade man efter att väva samman det gamla med det nya och samtidigt integrera hantverk i fasaderna. Till byggnaden, som dessutom klassas som ett Netto Noll-energihus, valdes därför ett CO2-reducerande fasadtegel från Wienerberger. The Loop uppförs i när anslutning till världsledande forskningsanläggningar i stadsdelen Brunnshög i Lund. På en yta av 10 500 kvadratmeter kommer detta innovativa centrum att agera som en kreativ mötesplats där idéer tar form och blir till verklighet. För Vectura, som förvärvade fastigheten från Skanska år 2022, var The Loop ett intressant projekt tack vare sin speciella miljö. – Som fastighetsbolag investerar vi gärna i byggnader och projekt med liknande miljöer som här i Brunnshög. Techinriktade miljöer där vi kan vara mer än bara ägare och kunna bidra med en djupare förståelse för den typen av hyresgäster. Det gäller även för detta projekt. Vi kallar The Loop för en innovationsarena och vi önskar att byggnaden ska efterlämna ett avtryck hos både de som arbetar i den och besöker den, säger Daniel Fex, Business Developer på Vectura och tillägger: – Denna vision avspeglas även i arkitekturen. Vi vill ha en utmanande arkitektur, där designen andas innovation och nytänkande. Genom att kombinera fasadtegel från Wienerberger med plåt och glas har vi kunnat införliva en känsla av lekfullhet och kreativitet i fasaderna, något som sedan följer med in i byggnaden.

44

Målet var att skapa en byggnad som har vuxit fram naturligt från dess plats. Med den visionen i åtanke valdes fasadtegel från Wienerberger till de lägre våningarna av byggnaden. – Utanför The Loops dörrar står moderna, nybyggda kontorsbyggnader, bostäder och forskningscenter. Men precis intill hittar man en gammal mölla. Därav kom tanken att skapa ett hus som verkar ha vuxit fram över tid och som utstrålar en tillgänglig och öppen känsla. Den idén ville vi även förstärka i vårt materialval och därför passade Wienerbergers tegel perfekt. Tegel ger en känsla av beständighet och bär på en lång historia. Om man vill förmedla intrycket av en byggnad som stått länge är tegel det självklara valet, berättar James Reader, arkitekt på White Arkitekter, och fortsätter: – Genom att använda tegel på de nedre våningarna och plåt och glas högre upp bryter vi ner husets skala. Vi vill inte att det ska upplevas som en stor koloss. Men vi har valt att hålla teglet närmast människan, så att man kan uppskatta det vackra hantverket med inskjutna partier och utdragna koppar. Teglet och dess hantverk blir ett slags tecken av människan. Vi har även tänkt noga på vår färgsättning. Blickar man ut mot horisonten omringas området av åkrar och fält. Med ett ljust tegel i gulgrön nyans förstärks känslan av att byggnaden organiskt har vuxit ur platsen. MER ÄN BARA ETT KONTORSHUS

Utöver moderna, flexibla kontorslokaler och laboratorium kommer The Loop även att bestå av ett stort atrium och restaurang – designade för att främja möten och samverkan. Dessutom byggs en stor evenemangssal med kapacitet för uppåt 1000 personer, något som är unikt för en byggnad av detta slag. James Reader utvecklar:

The Loop är dessutom ett Netto Noll-energihus, vilket innebär att lika mycket energi som huset använder ska det också producera. Det görs bland annat genom att använda det lågtempererade fjärrvärmenätet, investera i solceller på både taket och vid externa anläggningar, samt med genomtänkt design och smarta materialval, som bland annat LESS fasadtegel från Wienerberger – ett fasadtegel som minskar CO2-utsläppen i produktionen med 70 till 90 procent.

– The Loop är ett extraordinärt projekt där den stora evenemangssalen står i centrum. Tillfällen att designa en sådan byggnad är sällsynta och det finns inget liknande i området. Vi hoppas kunna skapa en samlingspunkt som erbjuder mer än bara arbetsutrymmen. Det ska bli oerhört spännande att se byggnaden när allt står klart. Han kompletteras av Daniel Fex som avslutar:

ETT TECKEN AV MÄNNISKAN

För att skapa en kontrast till de moderna uttrycken hos omgivande byggnader valde arkitekterna på White Arkitekter att utforska hur en byggnad kunde gestaltas för att ge intrycket av att den stått på platsen under en längre tid.

– Förutom att fungera som en inspirerande arbetsplats kommer The Loop även att rymma Lunds största och bästa konferensanläggning. Här kommer det inte bara anordnas stora konferenser och utställningar, utan även publika evenemang, konserter och teaterföreställningar.


Nya Projekt

Oktober 2023

45


HYREX – STÄLLNINGSFÖRETAGET SOM TAR HÖJD FÖR SÄKERHETEN Hyrex AB och Hyrex Industri AB är två av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala. Vi har egen KMA-ingenjör, konstruktör och även säkerhetsinspektör vilket garanterar både säkerhet och hög kompetens till era projekt. Med över 40 års erfarenhet i branschen är vi specialister på tekniska lösningar och säkra produkter.

Hyrex inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen

STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING, BYGGFÖRETAGEN SAMT STIB-AUKTORISERADE.


Produkter i stål från Häfla Bruk Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.

Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg

Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås

Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö

Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö

610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se


Nya Projekt

Oktober 2023

48


Nya Projekt

Oktober 2023

49

FÖRSTA SPADTAGET FÖR MKB NYHAMNEN I slutet av september tog kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh första spadtaget för de 189 nya lägenheter som MKB ska uppföra i Nyhamnen. Planerad inflyttning sker hösten 2026. MKB Nyhamnen är ett av MKBs större projekt de senaste åren. I Södra Nyhamnen, längs den nya Bangårdsterrassen, bygger MKB porten till det nya Malmö. Ett nytt, högt hus med utsikt i alla väderstreck över hela Malmö och Öresund. 189 hyresrätter som ligger ett par minuters promenad från Malmö Centralstation. – Jag är stolt över att MKB kommer kunna erbjuda attraktiva hyresrätter till Malmöborna i Malmös nya, hållbara stadsdel som vi är med och utvecklar. Aldrig tidigare har MKB byggt så centralt, och så högt, som MKB Nyhamnen. Vi kommer vara en av de första byggherrarna som bygger bostäder i området. Trots tuffa tider är det glädjande att MKB byggstartar flera projekt i år, säger Marie Thelander Dellhag, MKBs vd. Bygglovsarkitekt: Stefan Johansson, FOJAB.


Nya Projekt

Oktober 2023

ÖLANDSKAJEN BYGGS OM Nu är arbetet i gång med populära Ölandskajen i gästhamnen. 140 meter kaj med tillhörande bryggdäck och promenadstråk ska renoveras för att klara 100 år till. Det här gör det möjligt för nya verksamheter att etableras och att skapa framtidens mötesplatser. Reparationernas tid är förbi. För att kajen ska gå att använda behövs en nybyggnation. Den närmare 200 år gamla kajen har gjort sitt och nu byggs en ny kaj precis utanför den som finns idag. Arbetet med kajen är tänkt att pågå till juni 2024. – Vårt mål är att vara klara till högsäsongen för gästhamnen, vi hoppas på en gynnsam vinter och att alla leveranser kommer i tid, säger John Johansson, projektledare. Området vid Ölandskajen är attraktivt och flera större projekt har redan genomförts eller så planeras det för nya. Bland annat Linnéuniversitetet, hotell, mobilitetshus, bostäder och kontor. Kajen som nybyggs är tänkt att hålla i 100 år och har en betydligt bättre bärighet än den befintliga. – Det här ger oss möjligheter att belasta kajen med tyngre fordon, något som är gynnsamt för större evenemang och för framtida verksamheter, säger John Johansson. Arbetet kan leda till att delar av Ölandskajen stängs av helt däribland gång och cykelbanan, som tillfälligt kommer att flyttas till västra sidan av Ölandskajen utmed spårområdet. – Vi hoppas på förståelse av allmänheten som kommer att påverkas genom försämrad framkomlighet. – Det är en viktig plats för mötet mellan staden och vattnet som förtjänar en ambitiös gestaltning för framtiden. Det är en livsmiljö som ska kunna användas av många och ett bygge som ska signalera hög medvetenhet om platsen, byggnaderna och rummet med detaljerna i fokus, säger Maria Houmann, stadsarkitekt. HELA OMRÅDET FÖRBÄTTRAS I OLIKA ETAPPER

Kajen som är etapp 1 i projektet följs sedan upp av en etapp 2 där ledningar byts ut samt nya ytskikt anläggs. Det sista som sker är etapp 3 där nya byggnader anläggs vid gästhamnen. Totalt förväntas hela projektet pågå cirka 3 år. När projektet kaj, gata och verksamheter är färdigt i sin helhet blir kopplingen mellan universitetet och staden komplett med bland annat generösa gång- och cykelmöjligheter

50


Nya Projekt

Oktober 2023

51


VI KAN ASFALT Asfaltera ny vägsträcka, laga potthål, planera och asfaltera en gårdsplan utanför en industri eller garageuppfart – ja, vi utför alla typer av asfalteringsarbeten. Vi har också kompetensen att göra förberedande markarbeten med grävningar och planering av den yta som ska asfalteras.

Besök asfaltsgruppen.se eller ring oss på 013 12 59 50 för mer information.

NORMSTORP Asfaltsgruppens Asfaltverk

LINKÖPING (HK)

NORRKÖPING

MOTALA

STOCKHOLM

VAGNHÄRAD Asfaltsgruppens Asfaltverk

Asfaltverket Normstorp 585 98 Linköping

Jägarvallsvägen 3A 584 22 Linköping

Skalles väg 5 605 97 Norrköping

Drakvägen 9 591 32 Motala

Gustav Adolfsvägen 60 141 32 Huddinge

Kalkbruksvägen 610 74 Vagnhärad


Paint AP från Nils Malmgren AB färger och lacker med

unikt framtagna egenskaper Paint AP är en Akrylatfärg från Nils Malmgren AB. Det är ett enkelt färgsystem, framtaget med optimerade egenskaper. I kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem är det möjligt att få Paint AP i många kulörer inom NCS och RAL för systemen Multi, ESD och Anti-Rust. Nils Malmgren AB har över 50 års erfarenhet av att skapa innovationer. Vi vet att vi kan garantera kvalitet.

Paint AP Multi och Paint AP ESD är testade enl EN 1504-2. Uppfyller kriterierna för CE-märkning.

Paint AP ESD är testad enl IEC 61340-5-1. Uppfyller kraven för ESD-beläggning samt EN 1081 klass II.

Diffusionsöppna akrylatsystem låter underlaget andas, vilket motverkar spänningar mellan underlag och färg.

Valnäsgatan 6, Ytterby || Tel: +46 (0)303 936 10 || E-post: info@paintap.se || www.paintap.se


Nya Projekt

Oktober 2023

211 HYRESRÄTTER I KLIMATSMART STADSDEL I UPPSALA Consto har tecknat avtal med Reliwe Sverige AB om att uppföra 211 moderna lägenheter i Rosendal, Uppsala. De första hyresgästarena kommer att kunna flytta in i sina nya bostäder redan i december 2025 och hela projektet kommer att vara färdigställt i sin helhet i mars 2026. – Vi vill tacka för att vi återigen har fått förtroendet att teckna avtal tillsammans med Reliwe för att få utföra detta fina projekt i Rosendal, Uppsala. Vi på Consto ser fram emot ett fortsatt gott samarbete tillsammans genom projektet, säger Tommie Valkeaniemi, Arbetschef Consto. Projektet, som benämns ”Bifodret”, omfattar fasader i varierande kulörer och material för att skapa dynamik och liv i kvarteret. Bifodret utrustas med en omfattande solcellsanläggning på fastighetens tak, detta för att säkerställa en miljövänlig och lägre energiförbrukning för fastigheten. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver, produktionsstart är planerad till november i år och projektet beräknas vara färdigställt i mars 2026. – Vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete med Consto. Vi är också glada över att vara en del av fortsatta utvecklingen av Rosendal i Uppsala, säger Anders Whass, Reliwe. Området Rosendal är en ny klimatsmart och attraktiv stadsdel som växer fram i södra Uppsala. Rosendal omfattas av ett bygglogistikcenter som är en kombinerad leveransplaneringstjänst samt samlastningscentral. Här samlas leveranser från alla arbetsplatser i området och levereras sedan ut av bygglogistikcentrets transportbil. Detta bidrar till att minska antalet enskilda leveranser till arbetsplatserna, vilket i sin tur innebär minskade utsläpp och mindre buller från trafiken för boende i närområdet.

54


Nya Projekt

Oktober 2023

55


Hörslingan en viktig funktion i ljudet, fungerar den på rätt sätt? Vi hjälper er med service och inmätning samt levererar ny vid behov.

Sela AB Ett leverantörsoberoende företag Vi anpassar ljud och bildsystem till ert behov.

Ring eller mejla för mer information

08-940270 / info@sela.se

Bilden är ett exempel där vi designat möbeln och installerat ljudsystemet i Huddinge kyrka

Spets & styrka. STRUCTOR JOBBAR FÖR DIG Vi ser möjligheter i nya projekt, medarbetare, bolag och samarbeten.

Vi drivs av att utveckla våra kunderswww.gripenbetong.se projekt och visioner. Vi är en del av Power Heat Gruppen Vår organisation erbjuder det lilla bolagets driv i kombination med det stora företagets styrka. Structor består av fristående specialist-

Vi har haft nöjet att leverera och montera stommen till Havsdoften. Planerar ni att bygga? Kontakta oss, så hjälper vi er att utforma den bästa stomlösningen förJOBBAR ert projekt. FÖR STRUCTOR DU Hos oss är alla konsulter. Alla företräder Structor

Gripen Betongelement AB har huvudkontor i Malmö och produktionsoch deltar i kunddialogen. Vårt mål är att uppanläggningar i Polen, vid västkusten nära till hamn och Sverige. Totalt fattas som ledande aktör på de marknader är vi cirka 90 medarbetare. Vi är nytänkande, engagerade och har och segment vi arbetar.moderna fabriksanläggkunden i fokus. Med erfarna medarbetare, ningar och stark närvaro i projekten så är alltid vårt mål; att vara den Grunden för vår framgång är kreativa och självklara samarbetspartnern gällande prefabricerade betongelement och stomentreprenader.kunniga medarbetare och en kontinuerlig satsning på kompetensutveckling.

bolag i samverkan.

Vår verksamhet bygger på entreprenörsanda

Spets & styrka.

och tro på medarbetarna.

Vi utvecklas av egen kraft och växer organiskt. Det ger en stark sammansvetsad organisation med god lönsamhet och hög kunskap.

Vi ser möjligheter i nya projekt, medarbetare, bolag och samarbeten. Vi drivs av att utveckla våra kunders projekt och visioner.

www.structor.se

Alla har lika värde, möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi värnar om balans i livet och har bra trygghetsvillkor.


RINGDAHL MASKINER AB Stockholm

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se

BRA TEKNIK Konstruktörer för just ert behov Kontakta Alexander Strand om du vill veta mer om oss eller besök oss på bragroup.se/tjanster/bra-teknik/ alexander.strand@bragroup.se

Vi utför byggarbeten från botten och upp För mer information, offert eller referenser hör av dig till mikael@hbm-ab.se eller på telefon 070-53 12 301.

www.hbm-ab.se


Nya Projekt

Oktober 2023

STOCKHOLMS NYA CAMPUS >>>

58


Nya Projekt

Oktober 2023

59


Nya Projekt

Oktober 2023

STOCKHOLMS NYA CAMPUS LINK Arkitektur har utformat interiörerna på Albano vid Stockholms universitet, med målet att skapa attraktiva studiemiljöer där studenter och personal kan visats under hela arbetsdagen. Campus Albano är ett vetenskapligt nav med utbildningsmiljöer för studenter och forskare inom Stockholms universitet. Projektet är en del av en större satsning som totalt omfattar 70 000 kvadratmeter universitetslokaler och 1 000 student- och forskarbostäder. De nya universitetsmiljöerna på Albano är en attraktionskraft för såväl studenter som lärare, liksom en marknadsföring för universitetet i stort. – Nu har studenter och lärare varit på plats under en längre tid och vi ser att lokalerna är extremt uppskattade. Här är alltid fullt med folk och det kommer dessutom studenter från flera andra campus. Det är ett tydligt kvitto på hur betydelsefulla dessa platser är, säger Helena von Dewall, ansvarig inredningsarkitekt. ETT CAMPUS FÖR HELA ARBETSDAGEN

Över tid har öppna studiemiljöer efterfrågats alltmer. Det ställer också krav på att olika typer av arbete kan utföras inom samma väggar. LINK Arkitektur har tagit avstamp i samtida hjärnforskning som visar på människans behov av olika aktiviteter under en dag. Det ger inomhusmiljöerna också bästa förutsättningar för. Fyra typer av zoner har därför utformats för de informella läro-

60

miljöerna: en social, en fokuszon för koncentrerat arbete, en avkopplande och en kreativ zon. De olika zonerna har försetts med olika kulörer och är utformade för att på bästa sätt tillgodose behovet av olika inlärningsmiljöer. Principen är att studenter, forskare och lärare snabbt ska kunna byta miljö när de exempelvis växlar mellan ett kreativt och ett fokuserat arbete. Därför återkommer zonerna på många olika platser och det är aldrig långt mellan dem. På så sätt blir campus en plats att vistas på under hela dagen. De formella lärandemiljöerna står i kontrast till de färgstarka miljöerna. Här förhåller sig inredningen mer till husens gestaltning där landskap och nationalparken har varit ledord. Miljöerna är mer nedtonade för att skapa en variation för hjärnan. I kontorsmiljöerna återkommer zonerna med de tongivande kulörerna och knyter ihop konceptet. EN SAMMANHÅLLEN GESTALTNING

Byggnadsmässigt skiljer sig husen från varandra, men även om byggnaderna sinsemellan kännetecknas av olika uttryck binds de samman av ett socialt invändigt stråk. LINK Arkitekturs inredningsarkitekter har arbetat med ett sammanhängande koncept för att knyta ihop campus och för att besökarna ska känna igen sig oavsett vilken av byggnaderna som de befinner sig i. Med de stora volymer som tre stora universitetsbyggnader medför, kommer också stor möjlighet att påverka. 85 procent av inredningen är märkt med Möbelfakta eller Svanen och alla textilier är märkta med EU/Ecolabel eller Oeko-Tex. All inredning och möbler har dessutom valts ut för att hålla under en lång tid framöver.


Nya Projekt

Oktober 2023

61

FOTO: JASON STRONG


Nordic Stone Crusher 20 ÅRS ERFARENHET INOM KROSSAR! Vi kan hjälpa dig med renovering och reparationer. Kontakta Robert och diskutera dina behov. 070-651 24 69, robert@krosservice.se En stillastående kross kostar pengar – snabb service och kvalitet på plats är något som vi prioriterar högt!


Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FOGMAKER DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FOGMAKER

SLÄCKNINGSSYSTEM RÄDDAR LIV SLÄCKNINGSSYSTEM RÄDDAR LIV

förebyggerstillestånd stillestånd ochoch förebygger

Vid infarten till Mont Blanctunneln i Frankrike 1999 kastades en cigarettfimp ut genom ett bilfönster.

Fimpen in i Blanctunneln luftintaget på en lastbil och 1999 luftfiltret börjadeen brinna. Inne i tunneln fattadeett hela Vid infarten tillsögs Mont i Frankrike kastades cigarettfimp ut genom bilfönster. och 39 människor av rök och eld. Hadebörjade lastbilen brinna. haft Fogmakers släckningssystem Fimpenlastbilen sögs ineld i luftintaget på endog lastbil och luftfiltret Inne i tunneln fattade hela hade förmodligen släckts den hunnit i tunneln och ingen behövt dö. lastbilen eldelden och 39 människor doginnan av rök och eld. in Hade lastbilen hafthade Fogmakers släckningssystem hade elden förmodligen släckts innan den hunnit in i tunneln och ingen hade behövt dö.

VID BYGGET AV Varbergstunneln an- släcker elden och den långa aktiveringstiden Släckvätskan består av 97 procent rent vänds Fogmakers brandsläckningssystem kyler motorrummet. saltvatten och tre procent skumtillsats. Skumför fordon entreprenörer som jobbar – Med pulverbaserade släcksystem sprutas tillsatsen bildar en filmbestår på motorrummets VID BYGGET AVavVarbergstunneln an- i släcker elden och den långa aktiveringstiden Släckvätskan av 97 procent rent tunneln. pulvret ut i en puff som släcker elden. Men delar så att bensinångor eller diesel hindras vänds Fogmakers brandsläckningssystem kyler motorrummet. saltvatten och tre procent skumtillsats. Skum– Den främsta anledningen att ha ett det är fortfarande väldigt varmt vilket gör att från att återantända. för fordon av entreprenörer som jobbar i – Med pulverbaserade släcksystem sprutas Med tillsatsen bildar en film på motorrummets effektivt brandsläckningssystem på arbets- det lätt kan återantända, förklarar Mario Flores Fogmakers släcksystem är det lätt tunneln. fordon är att det kan rädda liv. Men det pulvret utkey i enaccount puff som släcker elden. Men att göra delar såiatt bensinångor eller diesel hindras som är manager på Fogmaker. rent motorrummet efter en släckt – Denhandlar främsta hasläckning ett det ärEld fortfarande väldigt vilket gör från är beroende av trevarmt komponenter för att brand. ävenanledningen om ekonomi. En att snabb Detatt är återantända. bara att spola rent med vatten. och fortsätta att brinna Mario – bränsle, minimerar skador på såväl fordonet som på detatt pulversläckningssystem finns riskär det lätt effektivt brandsläckningssystem på arbetslättstarta kan återantända, förklarar Flores Med ettMed Fogmakers släcksystem Alrutz syre Fogmakers system rostgöra på maskiner och komponenter fordon äromgivningen, att det kanunderstryker rädda liv.Lars Men detsom som äroch keyvärme. account manager på attackerar Fogmaker. för att rent i motorrummet efter en släckt är marknadschef alla tre. När temperaturen i motorrummetför eftersom släckpulver är korrosiva. Eld är beroende av tre komponenter handlar även om ekonomi.på EnFogmaker. snabb släckning brand. Det är bara att spola rent med vatten. Han konstaterar att om ett fordon skulle når en viss temperatur brister en hydropneu– Att ha ett enkelt och effektivt släckningsminimerar skador på såväl fordonet som på att starta och fortsätta att brinna – bränsle, Med ett pulversläckningssystem finns risk börja brinna på ett projekt som Varbergs- matisk detektorslang och trycket i slangen system på fordon i gruvor och tunnlar omgivningen, understryker Lars Alrutz som syreminskar. och värme. Fogmakers system attackerar för om rost på maskiner tunneln skulle det kunna skjuta byggproNär trycket minskar aktiveras en handlar liv eller död. Det är enoch litenkomponenter invesär marknadschef påett Fogmaker. tre. När i motorrummet eftersom är korrosiva. cessen med år. Detta med tanke på hur allaventil på entemperaturen kolvackumulator. Den trycker tering om mansläckpulver tittar på det stora hela. Men Han konstaterar om utvecklad ett fordon skulle nårgenom en vissdysor temperatur brister en hydropneu– Att haatt ettinstallera enkelt och släckningsstora skador att en fullt fordonsbrand i motorrummet under högt det räcker inte ett effektivt system, du kan ställa tillprojekt med i ensom tunnel. tryck detektorslang ut en tät dimmaoch av släckvätska som måste se till att finns iengruvor fungerande börja brinna på ett Varbergs- matisk trycket i slangen system på det fordon och tunnlar – Därför släcksystem finfördelade Det om får du med död. Fogmaker, tunneln skulle det är kunna skjutaobligatoriskt byggpro- på minskar. När droppar. trycket minskar aktiveras en service. handlar liv eller Det ärlovar en liten invesalla fordon som går ner i gruvor eller tunnlar. Alrutz. cessen med ett år. Detta med tanke på hur ventil på en kolvackumulator. Den trycker Larstering om man tittar på det stora hela. Men Det är entreprenören som har ansvaret att HINDRAR ÅTERANTÄNDNING stora skador en fullt fordonsbrand genom dysor i motorrummet under högt det räcker inte att installera ett system, du fordonen harutvecklad släcksystem. – Vattendropparna förångas i kontakt med kan ställa till med i en tunnel. tryck ut och en expanderar. tät dimmaEnav släckvätska som måste se till att det finns en fungerande värme liter släckvätska blir – Därför är släcksystem obligatoriskt på finfördelade droppar. som trycker ut syret service. Det får du med Fogmaker, lovar SLÄCKER OCH KYLER 1 700 liter vattenånga, ur motorrummet. Vattenångan kyler också Fogmakers sprutar ut en alla fordon som går nersläckningssystem i gruvor eller tunnlar. Lars Alrutz. fin vattendimma under 45 sekunder och sänkerÅTERANTÄNDNING temperaturen i motorrummet Det är entreprenören som harminst ansvaret att HINDRAR mest 90 sekunder. Vattendimman – med 700 grader på tio sekunder. www.fogmaker.com fordonenoch harsom släcksystem. Vattendropparna förångas i kontakt med

SLÄCKER OCH KYLER Fogmakers släckningssystem sprutar ut en fin vattendimma under minst 45 sekunder och som mest 90 sekunder. Vattendimman

värme och expanderar. En liter släckvätska blir 1 700 liter vattenånga, som trycker ut syret ur motorrummet. Vattenångan kyler också och sänker temperaturen i motorrummet med 700 grader på tio sekunder.

57 59

www.fogmaker.com 57 59


Nya Projekt

Oktober 2023

KLIMATVÄNLIG FJÄRRVÄRME NÄR SOLÖR BIOENERGI LEVERERAR TILL NYTT BOSTADSOMRÅDE Nu har inflyttningen startat till det nya bostadsområdet Pugerup som växer fram i centrala Hörby. För värmeleveransen står Solör Bioenergi som under förra året började dra in fjärrvärmen till de fyra byggnader som var först ut att byggas. Totalt handlar det om elva byggnader med över nittio lägenheter där Solör levererar klimatvänlig fjärrvärme till de boende. Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp. INFLYTTNINGEN HAR STARTAT

Första etappen av det nya området Pugerup påbörjades under sommaren 2021 och omfattade fyra byggnader och 32 lägenheter. Arbete för Solörs del innebar inledningsvis att en anslutning gjordes på den befintliga ledningen på närliggande Kungsgatan. Därefter grävdes 125 meter kulvert för att få in fjärrvärmen till området. Väl inne på området har ytterligare 200 meter kulvert dragits för att kunna ansluta byggnaderna i första etappen och förbereda för kommande byggnader. Nu har inflyttningen påbörjats och kommer att fortgå under året i takt med att fler byggnader blir klara för inflyttning. – Arbetet med bygget har flutit på väl och vi är glada att kunna utöka vår leverans i Hörby och leverera klimatvänlig värme till det nya området, säger Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd. FJÄRRVÄRME MED LOKALT BRÄNSLE

Fjärrvärmen produceras på Solörs anläggning strax utanför Hörby tätort. Här finns en biobränslepanna med en effekt på 6 MW. Pannan är ansluten till en rökgaskondenseringsanläggning som renar rökgaserna samtidigt som den kyler gaserna. Dessutom finns ett nytt elfilter för stoftavskiljning, som uppfyller lagkraven som träder i kraft 1 januari 2025. Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin som exempelvis grenar, toppar och sågspån.

64


Nya Projekt

Oktober 2023

65

FOTO: MARIT LARSSON


KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET

F RAMTIDEN S INFRASTR UKTUR

Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se

Det naturliga valet


Du förtjänar att bli hörd.

Gustav Vasa kyrka

Förstklassig ljudkvalitet för tal och musik d&b audiotechnik har på ett unikt sätt löst de akustiska problemen som oftast uppstår med traditionella pelarhögtalare. Ljudinstallationen i Gustav Vasa kyrka i Stockholm, utförd av SoundCop Consulting, vann den prestigefyllda utmärkelsen Mondo*dr Awards 2019 i kategorin ”House of Worship”. ”Vi har installerat d&b:s pelarhögtalare xC-Series i ett flertal kyrkor med fantastiskt bra resultat. I Gustav Vasa kyrka, som har en efterklangstid på hela 7,5 sekunder, var d&b xC-Series ett självklart val för att kunna få ordning på ljudet”, säger Jacob Julin på SoundCop Consulting. • xC-Series pelarhögtalare

Kontakta Arva Trading för mer information om referensinstallationer och installatörer.

Stockholm: tel. 08-470 58 10 Malmö: tel. 040-43 23 90 www.arva.se • info@arva.se


Nya Projekt

Oktober 2023

RIKSBYGGEN SÄLJSTARTAR

49 NYA BOENDEN I SKÅNE >>>

68


Nya Projekt

Oktober 2023

69


Nya Projekt

Oktober 2023

RIKSBYGGEN SÄLJSTARTAR 49 NYA BOENDEN I SKÅNE Riksbyggen säljstartar nu 33 moderna lättskötta seniorboenden för Bonum Brf Trädgården i Veberöd samt 16 moderna radhus i Vellinge i två plan. Inflyttningarna i Veberöd är planerade till hösten 2025 och i Vellinge kan första flyttlassen göras sommaren 2025. I hjärtat av Veberöd har Riksbyggen tidigare förvärvat fastigheterna som innefattar Nilssons Blomsterhandel och växthus. Riksbyggen kommer att bygga tre småskaliga hus med 33 moderna, lättskötta bostadsrätter för de som fyllt 55 år i föreningen som fått namnet Bonum Brf Trädgården. – Det är många som vill bo kvar i Veberöd men vill bo mindre och enklare jämfört med det tidigare boendet i villa. Med Bonum Brf Trädgården kan vi erbjuda ett bekymmersfritt boende i området samtidigt som man behåller sitt sociala umgänge, säger Henrik Persson, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad Syd. Lägenheterna, som ligger nära livsmedelsbutiker, restauranger och annan service spänner mellan 2-4 rum och kök med öppna planlösningar, inglasade balkonger och stora fönsterpartier som ger stort ljusinsläpp. I Bonum Brf Trädgården kommer även gemensamhetslokal finnas samt övernattningslägenhet för gäster till de boende. Inflyttning är planerat till hösten 2025. BARN- OCH VUXENVÄNLIGA RADHUS I LANTLIGA VELLINGE

I Herrestorp i Vellinge sälstartar Riksbyggen den första etappen av Äppellunden med 16 radhus av totalt 45 hus. Husen, som är äganderätter, ligger nära förskola, skola, ridhus, idrottshall - granne med hagar, fält och vacker åkermark som ger fina utblickar. Husen spänner mellan 116 - 133 kvadratmeter med vackra tegelfasader och möjlighet till solceller på taken. Inflyttning är planerad efter sommaren 2024. – Vellinge är det perfekta läget för barnfamiljen eller som första huset för många. Att det är energieffektiva hus med soliga trädgårdar har utöver läget varit några av anledningarna det rekordhöga intresset om närmre 600 hushåll i intressekön, säger Henrik Persson, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad Syd.

70


Nya Projekt

Oktober 2023

71


Vi hjälper er att spara energi! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

IVT Geo - bergvärmepump • Anpassad för all typer av fastigheter. • Möjlighet att kombineras med fjärrvärme. • Trygghet med installation och serviceavtal av IVT-Partners.

IVT Vent 402 - frånluftsvärmepump • Enkel styrning och snygg installation. • Anpassad för utbyte oavsett tidigare märke.

Varför väljer allt fler fastighetsägare värmepump?

• Hög verkningsgrad och låg ljudnivå.

En förklaring är priset. Normalt sparar du in investeringen på bara tre till sex år. Och ju fler kvadrat du behöver värma, ju mer pengar finns att spara. Vi på IVT har en hel avdelning med specialister på värmepumpar för fastigheter. Vi ger dig tydliga underlag att ta ställning till och hjälper dig hela vägen till ett driftsäkert värmesystem. Vill du se hur andra gjort? Vi har flera referensprojekt att läsa om - från mindre hyresfastigheter till Sveriges största geoenergiprojekt. Besök: www.ivt.se/storre-fastigheter/projekt och inspireras.

Du hittar din IVT-återförsäljare på www.ivt.se


Rektangulära

Ventilationskanaler • Tillverkningen av rektangulära ventilationskanaler

sker efter kundspecifikation • Kanalerna kan tillverkas främst i galvplåt men kan

även tillverkas i rostfritt, svartplåt och magnelis. • Samtliga kanaler kan levereras med invändig- ljud,

brand eller kondensisolering. • Kanalerna levereras med gejd och förmonterad

packning vid kanalstorlek < 1600 mm.

Nu ännu bättre Bevegos skarvsystem 2.0 har en unik skarvkonstruktion med två kamrar, vilket ger högre täthet och en vridstyvare konstruktion. Systemet finns i galvplåt och magnelis samt är kompatibel med andra skarvsystem. Hörnvinklarna i skarvsystemet är längre och tjockare än motsvarande produkter på marknaden. Packningen är tillverkad i EPDM gummi som ger snabb återfjädring oavsett temperatur. Välkommen in till oss på Bevego för mer information!


Nya Projekt

Oktober 2023

74


Nya Projekt

Oktober 2023

75

NORCONSULT MODERNISERAR HALMSTAD CENTRALSTATION Norconsult har tilldelats ett betydande uppdrag som kommer öka kapaciteten på stationen i Halmstad och förbättra för tågresande i hela regionen. Halmstad Centralstation har länge varit en viktig knutpunkt för tågtrafiken i regionen. För att möta de ständigt ökande kraven vad gäller kapacitet och resandeutbyte ska Norconsult projektera och genomföra en rad nödvändiga förbättringar, bland annat en förlängning och breddning av befintliga mittplattformar samt konstruktion av en ny sidoplattform vid spår 5. – En viktig aspekt av projektet är att plattformarna kommer utrustas med flera plattformslägen. Detta möjliggör en smidig och effektiv hantering av resandeutbyte från flera tåg samtidigt, vilket kommer att minska trängseln och öka stationens kapacitet, säger Tony Strandberg, Affärschef Järnväg på Norconsult. En annan viktig komponent är bytet av det befintliga ställverket 65 mot det moderna och avancerade ställverket 95 med ATC (Automatisk Tågkontroll). Det kommer att möjliggöra en smidig övergång och koordinering av tågtrafiken, samtidigt som säkerheten och pålitligheten förbättras avsevärt. Uppdraget omfattar ställverksområdet från Furet till Kistinge i Halmstad och Norconsult kommer att säkerställa att ställverksbytet genomförs smidigt och med minimal påverkan på den pågående trafiken. – Vi är mycket glada över att ha blivit valda för detta projekt som kommer att ha en betydande inverkan på tågtrafiken och resandeupplevelsen i Halland och bidra till en modern och effektiv tågstation, säger Tony Strandberg.


MÅLERI BRÖ DER NA

SI L JE N DA HL S MÅ L ER I

– Etabl. 1970 – Samma färg. Bättre målare. 08-449 09 30 www.siljendahls.se ABUS n Gruppe Sverige

skap Vår kun het er k ä s – er

Vikten av det viktigaste Få ett helt kunskapsnätverk på köpet. Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se


Vi finns där Sverige växer. BYGGER

ÄGER

FÖRVALTAR

0152-244 00

info@kilenkrysset.se

kilenkrysset.se

DOLJ KABLAR OCH SLADDAR SNABBT, SNYGGT OCH ENKELT MED VARA LISTER · CE-märkt · Snabb och enkel montering · Inga synliga skruvar eller spikhål i listerna · Monteras med clips · Gerningsfritt system · Finns som vanlig list samt kanallist · Systemet medger ca 5 mm felkapning · Finns i flera utföranden

Läs mer och handla direkt via vår webshop

www.bofastening.se


Nya Projekt

Oktober 2023

ETT NYTT LANDMÄRKE I TRÄ >>>

78


Nya Projekt

Oktober 2023

79


Nya Projekt

Oktober 2023

ETT NYTT LANDMÄRKE I TRÄ Granne med tågstationen Umeå Östra och ett stenkast från Norrlands universitetssjukhus ligger Östra Station. Det är samhällsutvecklaren Balticgruppens största pågående projekt och här planeras det för fler byggnader.

80

eftertraktade – och Östra Station är ett av dessa lägen. Närheten till tågstationen Umeå Östra, bussterminalen vid Norrlands universitetssjukhus och det övriga utbud som finns här med livsmedelsbutik, restaurang och gym bidrar till den levande och hållbara plats vi vill att Östra Station ska vara, både för de som besöker området, arbetar och bor här. DET HÄR ÄR ÖSTRA STATION ETAPP 1

Området kommer inrymma en mix av bostäder, kontor, service, gym, restauranger, livsmedelsbutik, caféer och lösningar inom hållbara kommunikationer. FULLT UTHYRT – STARK EFTERFRÅGAN PÅ KONTORSLOKALER I ATTRAKTIVA LÄGEN

Med ungefär ett år kvar till inflyttning är kontorshuset fullt uthyrt. Utöver restaurangkedjan Heat Restauranger samt träningsanläggningen Umeå Sport & Motion som öppnar i huset flyttar bland andra kontorshyresgästerna NCC, Coop Nord, Skatteverket och Norrtåg hit. Så är kommenterar David Carlsson det höga intresset för Östra Station: – Moderna lokaler i attraktiva lägen i Umeå är fortsatt starkt

Visionen för Östra Station är en plats för det enkla, smidiga och hållbara livet. Utvecklingen av området inleddes 2021 och den första etappen omfattar två hus; ett bostadshus med 78 bostadsrätter, varav 77 lägenheter är sålda, och en Coop-butik i entréplan samt ett kontorshus i trä med en träningsanläggning och en restaurang. Husen är ritade av Wingårds Arkitekter. ETT NYTT LANDMÄRKE I TRÄ

Kontorsbyggnaden får elva våningar inklusive källare, med en uthyrningsbar yta (LOA) om cirka 10 000 kvadratmeter, och huset har uppmärksammats flera gånger för sin trästomme. Det blir ett av Sveriges högsta kontorshus i trä och kommer stoltsera med en höjd på cirka 40 meter över marken – och blir därmed ett nytt landmärke för Umeå. Valet av trästomme är ett sätt för Balticgruppen att bidra till hållbart byggande.


Nya Projekt

Oktober 2023

HUSETS HÅLLBARHETSPROFIL HAR STOR BETYDELSE FÖR

81

behöver spegla det behovet.

HYRESGÄSTERNA

Hon fortsätter: De tre nedersta våningarna byggs med tung stomme i klimatförbättrad betong. Detta för att möjliggöra etableringen av träningsanläggningen och undvika stomljud. Kontorshuset ska även möta kraven som den svenska miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld ställer. Det innebär högre kvalitéer, exempelvis inom ljud, ljus och ventilation, än de byggregler som styr all byggnation. Guld är den högsta nivån.

– På Balticgruppen väljer vi bland annat att certifiera våra nybyggnationer med Miljöbyggnad och det är ett fint kvitto när våra kunder efterfrågar dessa lokaler. Endast ett fåtal byggnader i Umeå uppfyller nivån guld i nuläget men vi hoppas och tror att det blir fler. KUNSKAPSSTADEN – MÖJLIGGÖRAREN FÖR ETT HÅLLBART UMEÅ

Sara Axelvern, affärsansvarig uthyrare Balticgruppen, menar att hållbarhetsaspekten har betydelse för hyresgästerna. Så här säger hon: – Östra Stations hållbarhetsprofil bidrar helt klart till att företag vill verka här. Idag har företag ett ännu större fokus på hållbarhet och vill bidra till en hållbar omställning. Kontorslokalerna

För att Umeå ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050 satsar Balticgruppen på förtätning av området Kunskapsstaden. Kunskapsstaden inkluderar området i och mellan Umeå centrum och Universitetsstaden. Genom att tillföra blandstad hit vävs dessa platser samman till en. Det bidrar projekt Östra Station med. Den första etappen beräknas vara helt klar under 2024.


Steg som gör skillnad C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ST I LREN A E N T R É LÖ S N I N GAR S E DA N 1 9 4 4 När du väljer en entrématta från Kåbe-Mattan får du mycket på köpet – renare golv, minskade underhållskostnader och en mer trivsam miljö för dina besökare. Kåbe Originalmatta är dessutom 100 % återvinningsbar – vårt sätt att bidra till en mer hållbar värld. Upptäck våra entrémattor och tillbehör på kabe-mattan.se.


EN TRYGG & PERSONLIG MASKINAFFÄR

GÖTEBORG

JÖNKÖPING

STOCKHOLM SYD

STOCKHOLM NORR

Rudanvägen 2

Solbackavägen 2

Växelgatan 4

S

136 50 JORDBRO

177 71 JÄRFÄLLA

442 40 KUNGÄLV

553 03 JÖNKÖPING

08-500 741 74

08-500 741 71

031-383 03 00

036-333 63 40

syd@kh-maskin.se

norr@kh-maskin.se

gbg@kh-maskin.se

jkpg@kh-maskin.se

4

kh-maskin.se


Nya Projekt

Oktober 2023

BARNEN INSPIRERAR UTFORMNINGEN AV NY SKOLA I ÅSTORP

84

certifieringen Miljöbyggnad Silver 4.0, med höga krav på dess hållbarhetsprestanda. MÅNGFACETTERAT UPPDRAG

Tingdalsskolans F-6-elever i skånska Åstorp finns i dag utspridda på två platser och i tre byggnader. I ett brett uppdrag som inkluderar arkitekter, landskapsarkitekter och en lång rad andra experter, hjälper PE Teknik & Arkitektur nu till att skapa en gemensam och ändamålsenlig skolbyggnad med kapacitet för 540 elever. Befolkningsprognosen visar på ett ökande elevantal framöver, samtidigt som Tingdalsskolan har behov att anpassas för att lokalerna ska bli mer ändamålsenliga för både elever och personal. Kommunala Björnekulla Fastighets AB har höga ambitioner. Den nya Tingdalsskolan skapas i dialog med barnen och verksamheten och ska förstärka kontakten med den skog och natur som omger skoltomten. Byggnaden planeras för att nå upp till

PEs uppdrag är att ta fram volymstudie, program- och systemhandlingar samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för om- och tillbyggnad samt nybyggnad av skolan. Bland annat involveras PEs kompetens inom arkitektur, inredning och landskap, el, tele och säkerhet, ljusdesign, ventilation samt energi och miljö. Som en del av uppdraget har PE också samordningsansvar och sköter BIM-samordning. FLEXIBILITET OCH TORRSKODD PASSAGE

Ett krav från verksamheten har varit att kunna gå torrskodd igenom hela byggnaden. Samtidigt är avstånden att överbrygga stora, till följd av detaljplan och platsens markförhållanden.


Nya Projekt

Oktober 2023

Viktigt är också att det går att flexibelt anpassa planlösning efter verksamhetens skiftande behov över åren. Skolans olika lärmiljöer präglas av variation, där olika miljöer erbjuds för olika typer av arbete, medan färgsättning och materialitet stödjer det pedagogiska rummet.

BYGGLOV FÖR TRIKÅFABRIKEN 8 I HAMMARBY SJÖSTAD Sedan 2018 har AIX Arkitekter tillsammans med Fabege utvecklat Trikåfabriken 8 i Hammarby sjöstad. Det ska bli en modern kontorsfastighet där de befintliga industribyggnaderna återanvänds samtidigt som ytterligare 13 000 nya kvadratmeter tillskapas genom på- och tillbyggnader.

85

verksamhet med fräscha, skräddarsydda lokaler på ett attraktivt cityläge. Det ska bli mycket spännande att följa med på deras fortsatta resa, säger Daniel Andersson, marknadsområdeschef i Linköping på Lundbergs Fastigheter. Sigma som idag har kontor hos Lundbergs Fastigheter på intillliggande Ågatan 7, har växt i snabb takt de senaste åren, från 10 anställda 2013 till fler än 150 medarbetare i Linköping idag. På sin nya adress kommer företaget att disponera 900 kvadratmeter fördelade på fastighetens samtliga tre våningsplan. På källarplanet i den tidigare polis-gympasalen kommer det finnas ett väl tilltaget gym med omklädningsrum.

– Vi är väldigt glada för att bygglovet nu gått igenom, det ger oss möjlighet att fortsätta i projektet och skapa något nytt i samklang med de ursprungliga industribyggnaderna, säger Sebastien Corbari som är ansvarig arkitekt hos AIX Arkitekter.

– Vi ser en trend att mer och mer folk kommer tillbaka och arbetar från kontoret. Att kunna sitta centralt i Linköping, med restauranger, butiker och eget träningscentrum i huset kommer betyda mycket för vår personal. Detta kommer bidra till ytterligare attraktion runt Sigma, säger Johan Edlund, vd Sigma Technology IT Group AB.

De nya tilläggen har en konstruktion av massivträ vilket kombinerat med bevarandestrategin minimerar projektets miljöpåverkan.

Fastigheten som för många linköpingsbor är känd som ”det gamla polishuset” uppfördes 1944-45 och är idag k-märkt.

Att förnya staden med utgångspunkt i byggnaderna på platsen är ett tillvägagångssätt som är väl förankrat i AIX kompetens och arkitektursyn; det befintliga som en värdefull resurs är den bästa vägen mot ett hållbart byggande.

Anpassningen av lokalerna som påbörjas under hösten 2023 kommer att ta stor hänsyn till historien och utföras varsamt för att bevara husets arkitektoniska och historiska värden. Arbetet färdigställs under första halvan av 2024 och Sigma flyttar in i sina nya lokaler till sommaren.

SIGMA FORTSÄTTER UTVECKLAS MED LUNDBERGS FASTIGHETER Konsultbolaget Sigma satsar stort i Linköping och flyttar in i nya större lokaler när man expanderar verksamheten och gör plats för fler medarbetare. Fastighetsägare och hyresvärd är Lundbergs Fastigheter. Det är tre plan i det tidigare polishuset på Ågatan 9, vid farbror Melins torg, som genomgår en stor anpassning och kommer att ge plats till 60 arbetsplatser för Sigma och 40 arbetsplatser för ytterligare en hyresgäst. – Vi är mycket glada över det fortsatta samarbetet med Sigma och ser fram emot att få fortsätta bidra till utvecklingen av deras


Framtiden är elektrisk En hel arbetsdag på el, i en fullfjädrad arbetsmaskin. Är det möjligt? Absolut! Räkna med att elektriska MultiOne står pall för riktigt krävande arbetsuppgifter.

”När vi jämförde så visade det sig att MultiOne EZ8 hade bäst batterikapacitet.” I Tunabergs församling sker mycket av kyrkogårdsarbetet i tystnad. En och annan fågel förgyller visserligen omgivningen med sin sång - men störande maskinbuller och annat oljud lyser oftast med sin frånvaro. Förklaringen stavas eldrift och MultiOne EZ8.

MultiOne EZ8 har kapacitet att lyfta drygt 1400 kg, och klarar därmed såväl grävaggregat som en sopcontainer på gafflarna.

Det var när leasingavtalet på församlingens tidigare dieseldrivna kompaktlastare höll på att lida mot sitt slut som Rolf och hans kollega började snegla på en elektrisk ersättare. Valet stod mellan MultiOne och två andra alternativ. - När vi jämförde så visade det sig att MultiOne EZ8 hade bäst batterikapacitet. Den gick också att få med hel hytt och värme, plus att den fungerar ihop med alla våra redskap och tillbehör som vi redan hade, säger Rolf Johansson och tillägger; - I vintras röjde jag snö i full fart, tre-fyra timmar i sträck. Det klarade batteriet på en enda laddning. Vid vanligt arbete räcker det i upptill sex timmar, och står vi stilla och bara gräver så räcker det hela arbetsdagen.

multibolaget.se | info@multibolaget.se | 018-51 51 04 | Grafikgatan 32, Uppsala


Slamsugning & spolning

www.miljovision.se

08-570 300 14


Nya Projekt

Oktober 2023

NU KOMMER NYA LIGHT LINE

- SAMTIDA HUS TILL LITE LÄGRE PRIS >>>

88


Nya Projekt

Oktober 2023

89


Nya Projekt

Oktober 2023

NU KOMMER NYA LIGHT LINE - SAMTIDA HUS TILL LITE LÄGRE PRIS Nya Light Line är en självständig huskollektion som har lanseras av Sommarnöjen Scandinavia AB. Light Line utgår från några av Sommarnöjens mest uppskattade husmodeller, som arkitekt Anders Berensson har vidareutvecklat för att ge husen en egen karaktär till ett lite lägre pris. – Att det ekonomiska läget har förändrats för många det senaste året är det väl ingen som missat. Jag träffar många människor som precis som tidigare drömmer om en tillflyktsort på landet men inte har möjlighet att förverkliga sin dröm på grund av stigande räntor och mer osäker ekonomi, säger Sommarnöjens grundare, Tomas Riesenberg Tjajkovski. Vi gav arkitekten Anders Berensson i uppdrag att titta på tre av våra mest uppskattade husmodeller. Hur skulle vi kunna komma ner i pris utan att vara dumsnåla? Ett hus ska leva länge och bra material och byggkvalitet behövs för att huset inte ska slitas på ett sådant sätt att det blir dyrt att reparera och underhålla. Sommarnöjens hus uppskattas för sina stora skjutglaspartier men samtidigt är dessa en väldigt dyrbar komponent. Istället för att byta till glaspartier av sämre kvalitet, som med tiden blir tröga att dra och läcker värme, har Light Line fått stora fasta glas med glasdörrar bredvid.

90

med dig inomhuskomforten ut på altanen. Hyllor, krokar, vattenutkastare och tvättställ gör livet utomhus bekvämt och ger ditt hus ett robust och funktionellt uttryck. – Fasaderna har fått samma utryck och detaljering som innerväggarna. Förvaring av cyklar eller ved blir fina och genomtänkta detaljer. En solig dag växer köket ut på altanen och fisken rensas på en utomhusbänk med tillgång till vatten. En sittbänk med dynor blir en soffa i ett utevardagsrum. När husen vänds ut och in på detta sätt upplevs de som dubbelt så stora. Säger arkitekten Anders Berensson. Klimatskal – ett ekonomiskt alternativ för dig som vill göra en del själv. Som en del i att pressa priset har vi även sett till processen. Sommarnöjens kunder har traditionellt önskat totalentreprenad och att ”slippa” göra nåot själv. Men det kostar självklart att låta någon annan göra jobbet. Om man inte har bråttom och kan tänka sig att göra vissa delar själv är klimatskal ett ekonomiskt alternativ. Priset för Klimatskal är fast och inkluderar ett hus som är helt klart utvändigt samt en personlig projektledare. Trailertransport över hela Sverige ingår i priset, likaså kranen som lyfter huset till din tomt. Men du själv ansvarar för grunden huset ska stå på, invändiga ytsikt i alla rum, kök och badrumsinredning samt dragningar av el, vatten och avlopp.

– Vi har fällt in rena glasskivor i brädväggarna som maximerar utsikten och ger ett avskalat och samtida uttryck. Känslan av närhet till naturen när man är inne i huset finns kvar, men med glasdörrar som är betydligt vänligare mot plånboken än stora skjutglas, berättar arkitekten Anders Berensson.

– Det gör det möjligt för var och en att styra det slutliga priset. Perfekt för den som ser nöjet i att bygga utan att riskera att det blir ett hus som inte är tätt mot väder och vind, förklarar projektledare (och tillika snickare), Claes Kjellberg.

Även kök och badrum står för en betydande kostnad av ett hus. Här har vi sökt efter smarta och prisvärda lösningar som inte ger avkall på bekvämlighet och funktion.

Light Line är en självständig huskollektion som har utvecklats och levereras av Sommarnöjen Scandinavia AB, ledande i Sverige inom arkitektritade fritidshus.

Ett exempel är golvstående toalett och ett funktionellt men enklare kakel på väggarna. Istället dras blicken till golvet som pryds av granitkeramik från Bricmate inspirerad av Stig Lindbergs fantastiska mönstervärld. Besparing utan avkall på vacker arkitektur var ledordet!

Sommarnöjen etablerades 2008 och levererar två-tre hus i veckan över hela Sverige och våra nordiska grannländer. Huvudkontoret ligger i Stockholm med en kunnig organisation med arkitekter, konstruktörer, inredare och projektledare under samma tak.

Invändigt så kan man välja till vårt unika Outdoorpaket där du tar

Sommarnöjen äger en egen husfabrik och har väl etablerade nätverk med entreprenörer och servicepersonal.


Nya Projekt

Oktober 2023

91


Nya Projekt

Maj 20212023 - DETTA ÄR EN Oktober - DETTA ÄRANNONS EN ANNONS

UNIK JORDFELSBRYTARE FRÅN MALTHE WINJE AUTOMATION Malthe Winje Automation AB tillhör en norsk koncern som säljer fastighetsautomation och elmaterial. Företaget är främst ett agenturbolag, man jobbar med fem stora företag och har 20 agenturer totalt. Företaget har 18 anställda i Sverige. En av alla produkter i företaget är Gewiss jordfelsbrytare Re-Start som ger många fördelar. – Det som är unikt med den här produkten från Gewiss är att de är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare. Det som är speciellt är att när jordfelsbrytaren löser ut mäter den upp den anslutna kretsen och om det är säkert att återkoppla gör den det. Framför allt är det perfekt för sommarstugor så att inte värmen slås av, frysen blir varm och att det fryser sönder i huset. Den är också lämplig för pumpinstallationer i skogen när man blir tvungen att skicka ut en jourelektriker tio mil ut i skogen för att återställa jordfelsbrytaren. Den stora fördelen med den här jordfelsbrytaren är funktionen att den är självtestande eller självmotionerande. Alla jordfelsbrytare måste motioneras, det vill säga att man ska trycka på den lilla knappen på framsidan och se att den fungerar minst två gånger om året. Det här gör Gewiss brytare själv utan att bryta spänningen! säger Erik Roberger, Teknisk säljare komponent vid Malthe Winje Automation AB.

Produkten från Gewiss är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare.

TESTAR ALLA

– Detta har gjort att vi har blivit väldigt framgångsrika till sjukhus och statliga fastighetsverk som tar det här på allvar och går runt och testar alla sina jordfelsbrytare. Den är nu specad och används av de flesta landsting och regioner i Sverige. De sätter in den här i stället och kan vara lugna med det mesta. Det påverkar inte verksamheten mycket. – Trots att det är en dyrare produkt än standarlösningen sparar det pengar i det långa loppet, säger Erik Roberger. LARM PÅ OLIKA SÄTT

Det finns också möjlighet att skicka larm på olika sätt. Det enklaste sker med en larmkontakt, men den går även att koppla upp via Wi-Fi eller via Modbus. På det sättet kan den integreras i fastighetens styr eller i ett överordnat styrsystem i fastigheten. – Om något blir fel i anläggningen får den som ska ha larmet det. Det är möjligt att minimera driftstörningar och vara snabb på banan. En annan stor fördel med här produkten är att den klarar kraven för jordfelsbrytare i elbilsladdare och även för solcellsanläggingar. – Här är det krav på att ha den här typen av jordfelsbrytare med B-typ. Från årsskiftet kommer vi att kunna erbjuda den här möjligheten, avslutar Erik Roberger. GLÖM ATT MOTIONERA JORDFELSBRYTAREN!

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotestenheterna utför periodiskt ett test av sin egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts. GLÖM ONÖDIGA STRÖMAVBROTT!

Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart Autotest enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.

GÖR DIN SMARTA JORDFELSBRYTARE ÄNNU SMARTARE!

• Inbyggd hjälpkontakt: ReStart kommer som standard med en larm/hjälpkontakt som kan användas för att få reda på om att allt är normalt i anläggningen samt att man kan få reda på att och när den har motionerat sig. • WIFI-modul: Tillbehöret som kopplar upp din ReStart mot internet och du kan övervaka & styra din anläggning. Detta sker genom en kostnadsfri molnlösning samt tillhörande app. Denna enhet gör också din jordfelsbrytare till en energimätare. (endast till 2-polig jordfelsbrytare). • Modbus-modul: Övervaka & styr din anläggning i ett Modbus RS485-nätverk. Man kan antingen göra detta via ett kostnadsfritt program från Gewiss eller genom att integrera dina ReStartenheter i ett styr/ överordnat system. FAKTA:

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations- och installationsprodukter på den svenska marknaden. Rollen är att ge sitt kunnande inom produktområden och en god service och support på alla produkter. Denna kombination av kvalitet och support gör dig som kund/ partner konkurrenskraftig på en marknad med höga kundkrav. Företaget har valt sina produkter med omsorg både vad gäller kvalitet och pris.

WWW.MWA.SENya Projekt

Oktober 2023

BYGGVESTA TECKNAR AVTAL MED EQT EXETER OM FÖRSÄLJNING AV ETT STUDENT- OCH FORSKARBOSTADSOMRÅDE ByggVesta har framgångsrikt slutit ett avtal med EQT Exeter kring försäljningen av etapp 1 i förverkligandet av ett nytt spännande bostadsområde i Flemingsberg, Huddinge kommun. Huddinge kommun ska under hösten fatta formellt beslut om den nya detaljplanen för fastigheten Grantorp 2:32 inom campus Flemingsberg i Huddinge. I detta expansiva område planeras cirka 800 nya bostäder. Flera lokaler och trivsamma kvarter kommer tillsammans med bostäderna, med plats för över 1 100 forskare och studenter, att skapa en modern och attrativ campusmiljö. Det är ett viktigt steg för att ytterligare stärka Campus Flemingsberg som innovationsmiljö och säte för forskning och utbildning. Projektet planeras i den centrala delen av Flemingsberg, i ett av Stockholms mest intressanta regionala stadskärnor. EQT Exeter har tecknat avtal om förvärv av första etappen av detta projekt, bestående av cirka 400 lägenheter i tre fastigheter. Detaljplaneprocessen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2023, med planerad byggstart under våren 2024. Projektets första etapp om cirka 400 lägenheter beräknas vara färdigställd under en period från slutet av 2025 till halvårsskiftet 2026. ByggVesta har under lång tid byggt upp en bred och gedigen kunskap i hur man skapar bra student- och forskarbostäder. Företaget har till exempel tidigare skapat Nobelus 1 i området, som idag ägs av Granit bostad och förvaltas av ByggVesta. Det nya projektet i Flemingsberg har bearbetats sedan 2016 tillsammans med kommun, konsultteam, markägare, investerare och totalentreprenör. Utformningen svarar nu verkligen mot studenters och forskares behov, och kompletterar nuvarande bostäder och verksamheter för att detta ska kunna bli ett av Sveriges mest intressanta campusområden. – Vi är mycket entusiastiska över EQT Exeter:s engagemang att investera i Flemingsberg och samarbeta med oss, Vi ser fram emot att realisera detta projekt och se det bli en positiv drivkraft för utvecklingen av detta dynamiska och expansiva område, säger Marcus Svensson, vd ByggVesta development. Rådgivare: AG Advokat, Outpoint & Kilpatrick

94


Nya Projekt

Oktober 2023

95Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

“The details are not the details. They make the design” - Charles Eames Även om detaljer bara är en liten del av helheten, kan de göra eller förgöra den. Dörrbeslag är en sådan detalj och spelar en viktig roll för helhetsupplevelsen. Det är delvis tack vare samarbetet med flertalet designers som FORMANI®’s produkter har etablerat sig inom designsvärlden att vara mer än just en detalj. FORMANI har tillsammans med Göthes Industribeslag nu utvecklat och lanserat en serie designtrycken och beslag anpassade för skandinavisk låsstandard. Med FORMANI får du en genomgående design på beslagen i hela huset, från dörr och fönster till badrumsinredning. För katalog skriv gärna till patrik.ostlund@gothes.se Göthes Industribeslag AB är exklusiv återförsäljare för FORMANI i Sverige.

www.gothes.se Huvudkontor: Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun • Lager: Falun & Stockholm Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna Telefon: 010 - 483 40 00 • 010 - 483 40 25 • order@gothes.se


Nya Projekt

Oktober 2023

FASADGRUPPEN BYGGER OM 480 BALKONGER I VÄSTRA FRÖLUNDA Fasadgruppens dotterbolag Johns Bygg & Fasad AB har fått i uppdrag av Riksbyggen att utföra ombyggnad och inglasning av 480 balkonger åt en bostadsrättsförening i Västra Frölunda. Bostadsrättsföreningen Ruddalen 1 bildades 1959 och består av 10 stycken höghus med sammanlagt 720 lägenheter. Projektet omfattar renovering av befintliga balkongplattor samt inglasning, med produkter från Fasadgruppens dotterbolag Alnova. Arbetet påbörjas under hösten 2023 och pågår fram till våren 2025. – Vi är mycket glada och stolta över möjligheten att få utföra detta uppdrag åt Riksbyggen och att bidra till en bättre boendemiljö för bostadsrättsföreningen Ruddalen 1”, säger Enis Brahimi, vd för Johns Bygg & Fasad.

98


Nya Projekt

Oktober 2023

99


Nya Projekt

Oktober 2023

INGRID CAPACITY FÖRST MED STORSKALIG UTBYGGNAD AV ENERGILAGER I SVERIGE Ingrid Capacity – som bygger energilager på kritiska platser i elnätet – inleder nu slutskedet för sex anläggningar på olika platser i Sverige, med en total effekt om 89 MW. Inom de närmaste nio månaderna kommer företaget dessutom att påbörja byggandet av anläggningar med en ytterligare effekt om 300 MW. Tillsammans är detta en historisk utbyggnad av energilager i stora delar av Sverige. I energilagren lagras el när belastningen är låg, för att sedan matas in i systemet när belastningen är hög. För att elektrifieringen ska ske på ett kostnadseffektivt sätt krävs ett fokus på optimerade lösningar. Energilagring ökar nyttjandegraden av det befintliga systemet och minskar kostnader för ny infrastruktur. Medan elsystemet kommer att bli mer utsatt ju längre elektrifieringen fortskrider, bidrar energilagring därför till att skapa ett elsystem som är stabilare, säkrare och billigare. Med ledtider på 1–2 år från projektstart till färdigställande, är energilagring ett snabbt sätt att stärka systemet. HISTORISK SATSNING SPRIDD ÖVER SVERIGE

Nu byggstartar Ingrid Capacity energilager i Eskilstuna, Falkenberg, Gävle, Sala, Varberg och Vimmerby. Lagren har en effekt om sammanlagt 89 MW, medan nätbolagen i berörda kommuner har en samlad toppeffekt på 316 MW. När det är som kallast och behövs mest el kommer Ingrid Capacity alltså kunna bidra med nästan en tredjedel av denna under en timme både under morgonens och kvällens topplast. Lagrens sammanlagda energimängd är drygt 100 MWh. Det kan jämföras med ungefär vad en medelstor kommun med 100 000 invånare – till exempel Gävle, Halmstad eller Sundsvall – förbrukar när den har sitt största effektbehov under en timme. Under de närmaste nio månaderna planerar Ingrid Capacity

100

sedan att byggstarta anläggningar med en kapacitet om ytterligare 300 MW. Det innebär att företaget innan 2024 års slut kommer att ha 400 MW i drift, främst i elområdena SE3 och SE4. Det motsvarar lite mer än en fjärdedel av Sveriges största kärnreaktor, Oskarshamn 3, eller 100 moderna vindkraftsturbiner när de producerar på full effekt. – Ingrid Capacity går nu före med en storskalig utbyggnad som tillför avsevärd lagringskapacitet på platser över hela landet. Det är inget duttande i marginalen, utan en historisk satsning som stöper om det svenska energisystemet i grunden. Och vi gör det snabbt. Ingrid Capacity har bara funnits i knappt ett år, och dessa 400 MW är bara början”, säger Nicklas Bäcker, strategichef för Ingrid Capacity. ENERGILAGRING GER STORA SAMHÄLLSBESPARINGAR

I ett första skede kommer tillskottet att sänka priserna på balansmarknaden till nivåer som rådde innan avregleringen 2018. På sikt kommer anläggningarna även kunna användas för att minska behovet av investeringar i kablar och luftledningar, genom att konsumtionstoppar kapas lokalt och regionalt. Dessutom skapar energilagren en buffert mot extrempriser på spotmarknaden. Ingrid Capacitys satsningar beräknas därigenom innebära sänkta driftskostnader på flera miljarder kronor om året för Svenska kraftnät – det vill säga staten och därigenom skattebetalarna. Detta samtidigt som de bidrar till att sänka slutkundernas elkostnader. – Vi jobbar snabbt eftersom förändringen måste gå snabbt. På sistone har Sverige fått flera påminnelser om kapacitetsproblemen – med flaskhalsar, strömavbrott och skenande priser. Om inget görs kommer dessa problem bli än mer påtagliga Ett stabilare elsystem är avgörande för elektrifieringen, och elektrifieringen är avgörande för att vi ska lösa klimatutmaningen och säkra konkurrenskraft och välfärd. I flera länder i Sveriges närhet har utbyggnaden av energilager därför redan pågått en tid. Ingrid Capacity ser nu till att Sverige kommer ikapp, säger Karin Lindberg Salevid, operativ chef för Ingrid Capacity.


Nya Projekt

Oktober 2023

101


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


Svart bälte i utrymningsteknik Ända sedan starten 1983 har vi jobbat med utrymning i någon form. Nu tar vi det här ytterligare några steg och utvecklar erbjudandet till en helhetslösning där kunskap, kompetens och produkter samspelar för att möta de önskemål och krav man kan ställa när det kommer till trygg och säker utrymning på 2020-talet. Välkommen att ta del av vår värld inom utrymningsteknik på kamic.se!

Läs mer på vår nya sajt! www.kamic.se


Nya Projekt

Oktober 2023

CROISETTE FORTSÄTTER SITT FRAMGÅNGSRIKA SAMARBETE MED MG REAL ESTATE Croisette och MG Real Estates framgångsrika samarbete fortsätter - denna gång för MG PARK ESKILSTUNA. MG Real Estate kommer att uppföra ett toppmodernt lager på 56 000 kvadratmeter. Byggnationen är redan igång och förväntas vara klar under första kvartalet 2025. Lagret har direkt tillgång till E20 och järnvägen, vilket bidrar till effektiv drift och distribution och omlastning av produkter. – Vårt samarbete med MG Real Estate går tillbaka till 2020 när vi hade äran att arbeta med uthyrningen av MG PARK MALMÖ. Vårt senaste gemensamma projekt var i Västerås där vi förmedlade en affär med e-handelsföretaget Twistshake på över 10 000 kvadratmeter. Nu ser vi fram emot ett framgångsrikt samarbete även i Eskilstuna, där vi redan har flera intressanta dialoger med potentiella hyresgäster” säger Peter Bergquist, Deputy CEO & Head of Leasing, Croisette och Max Magnusson, Director, Croisette.

MG PARK ESKILSTUNA - FAKTA OCH SIFFROR Lagerenheter: cirka 11 000-56 000 kvadratmeter Takhöjd: 11,70 meter fritt utrymme under takbalkarnA Golvbärförmåga: från 5 ton/kvadratmeter Kontor från 160 kvadratmeter Parkering: Avställningsområde för lastbilar, cykel- och bilparkering, laddningsstationer för elbilar Lastportar: Marknivåportar, vädersäkrade lastportar Tillgänglighet via järnväg Specialbehov anpassas efter kundens krav, t.ex. temperaturkontroller,farligt gods etc. Miljöcertifiering, solpaneler

104


Nya Projekt

Oktober 2023

105


Nu finns det ett enkelt sätt att höja säkerheten på er arbetsplats

Pacetell är en innovativ hastighetsdisplay som effektivt dämpar hastigheten i trafiken. Den är robust och tålig, enkel att sköta och kan förses med en rad olika tillbehör, som exempelvis solceller. Och priset är avsevärt lägre än för ett traditionellt system med samma funktion. Nyfiken? Gå in på pacetell.se eller ring oss på 031-15 01 91.

UT VECKL AD OCH TILLVERK AD I SVERIGE

Annons.DagensInfra.190122.indd 1

2019-01-24 16:07


effectreklam.se

en Smartare

Golvlösning » Installationsgolv » ljudgolv » Ventilationsgolv » Golvvärmesystem

giha.se


Nya Projekt

Oktober 2023

UNIKT SPADTAG I STOCKHOLM CITY INKLUDERAR LEED OCH WELL-CERTIFIERING TEXT: MIKAEL HEDLUND Det såg ut som rivningen av Klara, en stor grop på 36 000 kvadratmeter, men med den skillnaden att det nya som växer upp kanske blir något att vara stolt över, 27 arbetsplatser, bostäder och butiker där människan sätts i centrum. Under en ceremoni på torsdagen inför ett 80- tal inbjudna gäster inledningstalade Kristin Willerström, Nordenchef på fastighetsrådgivaren Pembroke. – Äntligen kan vi påbörja bygget av Hästen 21, som kommer att spela en viktig roll för Stockholms stadskärna och folkliv. Vi kommer att skapa ett öppet och tillgängligt kvarter där människan står i centrum På plats vid det första spadtaget av fastigheten med projektnamn Hästen 21, belägen i korsningen av Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan, var också Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård. – Att få stå här i en grop idag för att se ett landmärke för Stockholm med bostäder, kontor och handel, växa fram är jättekul. Den här byggnaden kommer att symbolisera framtiden. Utveckling och förändring ska vi vara stolta över och Stockholm ska fortsätta att utvecklas. Investeringar som dessa i Stockholm city är ett bevis på att Stockholm fortsätter att vara Sveriges ekonomiska motor, sade finansborgarrådet. Vid ceremonin medverkade även Mick Salonen, vd för Zengun och Pembrokes fastighetsutvecklingschef, Matt Knight. En tidskapsel – vars innehåll valdes ut av Stockholms stad, Pembroke och Zengun, bland annat en dagstidning och några märken som symboliserade Stockholm, gjöts in för att dokumentera vår samtid. När projektet är färdigt år 2026 är målet att den nya fastigheten ska bli Stockholms första byggnad med den högsta miljöcertifieringen på marknaden med LEED v4 Platinum och WELL v2 Platinum Core. Pembrokes vision för kvarteret - som har NK som granne - innefattar PK-huset, Mästerhuset, Smålandstorget och Hästen 21. År 2015 stod Mästerhuset klart och 2017 invigdes Smålandstorget.

108


Nya Projekt

Oktober 2023

109


Nya Projekt

Oktober 2023

110

Visionsskiss: Norconsult

VIKTIGA PUSSELBITAR I PITEÅS FORTSATTA UTVECKLING Det pågår ett intensivt arbete med att utvidga Piteå österut och detaljplaneringen av Pitholmshöjden och Strömnäsbacken etapp 2 är igång med full fart.

– Vi tror mycket på den här satsningen och våra ambitioner är att utveckla området med nya bostäder och funktioner, men samtidigt bevara skogen och andra fina kvalitéer som finns runtomkring, säger Jan Johansson, förvaltningschef Samhällsbyggnad.

Läget är unikt, eller vad sägs om några minuters cykelfärd till stadskärnan, ett stenkast till golf- och padelbana samtidigt som du har skogen och vattnet runt hörnet!

Målbilden är att området år 2030 ska ge plats åt ungefär 600 bostäder för cirka 1000–1400 invånare. Detaljplanen för Strömnäsbacken etapp 2 möjliggör för flerbostadshus och centrumfunktioner och Pitholmshöjden för flerbostadshus, villor samt skola och idrottshall.

För boende i det nya området är tanken att vardagslivet ska vara enkelt och att det ska vara lätt att leva hållbart – för både individ, samhälle och för miljön. Utgångspunkt i planeringsarbetet har varit människa, miljö och en hållbar livsstil.

– För att kunna växa behöver Piteå fler attraktiva bostäder, både villor och flerbostadshus. Det nya området österut är en viktig pusselbit i det, avslutar Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.


Nya Projekt

Visionsskiss: Norconsult

Visionsskiss: Norconsult

Oktober 2023

111


Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ZINGA

Snabb applicering och lång livslängd med

Järnvägsbro i Mönsterås före och efter renovering med katodisk filmgalvanisering.

FILMGALVANISERING Behovet av underhåll av infrastruktur byggd i stål är nästan oändligt. Genom att använda katodisk filmgalvanisering kan detta underhåll göras mycket mer effektivt, snabbare och ofta billigare än dagens lösningar. Metoden har kort appliceringstid, lång hållbarhet och innebär minimalt framtida underhåll. ATT ROSTSKYDDA med traditionella målningssystem är både tidskrävande och dyrt. Renovering av rostskyddet på en bro som förbinder två lokalsamhällen görs inte över en natt, och avstängningar påverkar trafikflödet. – Med katodisk filmgalvanisering kan jobbet utföras på timmar i stället för dagar. Till skillnad från rostskyddsfärg ger det ett galvaniskt skydd som kan jämföras med varmförzinkning och metallisering, förklarar Thor Smette som är generaldirektör på ZINGA Scandinavia. ZINGA är flytande zink som appliceras på järn och stål som skydd mot korrosion. Det appliceras som färg, med pensel, roller eller färgspruta. ZINGA består av 96 procent ren zink och ger katodiskt skydd. Efter torkning ger det inga utsläpp och det är helt giftfritt och kan därför användas i kontakt med dricksvatten och sårbar natur. Systemet uppfyller kraven i NORSOK och ISO 12944. – Efter sandblästring appliceras ZINGA

i två skikt med en timmes torktid mellan skikten. Efter sex timmar kan det övermålas. Underhållets varaktighet är lång och beläggningens hållbarhet bestäms av uppoffringshastigheten för zink. Zinken korroderar framför stålet och ”offrar” sig för att skydda stålet. Om en skada uppstår i stålet avsätts korrosionsprodukterna från zinken på det skadade området, och återförsluter det från atmosfären och förhindrar att korrosionen kryper i sidled. Katodisk filmgalvanisering kan användas för underhåll av stålkonstruktioner som stålbroar, kajer, räcken, lyktstolpar, skyddsräcken, högspänningsmaster och andra konstruktioner. Med katodisk filmgalvanisering utförs renoveringen på kortast möjliga projekttid, med extrem hållbarhet och minsta möjliga framtida underhåll. – Skadad och naturligt sliten galvanisering anses av många vara början på slutet på konstruktionens existens, och stålet ersätts med nytt. Det är oftast felaktigt och en onödig

resursanvändning. Med ZINGA kan galvaniseringen repareras på plats. Även rostiga högspänningsmaster, skyddsräcken och lyktstolpar kan galvaniseras om och få nytt liv, säger Thor Smette. I dag har nästan 100 projekt slutförts framgångsrikt. I Norge finns 30 år gamla broar som renoverats med ZINGA utan behov av underhåll under perioden. Bara under de senaste åren har kraftledningsmaster galvaniserats om och 25 stålbroar i Skandinavien har renoverats. – Uppmärksamheten och förfrågningarna ökar. Samhället kan spara mycket pengar och medborgarna kan besparas mycket frustration om det här blir det nya sättet att underhålla stålkonstruktioner, konstaterar Thor Smette. www.zinga.se

27


ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER • Polyurea beläggningar & tätskikt i p-garage / utomhusbassänger / invallningar ca 8 000 m2 / tätskikt på brobanor / tak • Polyurea skumisolering på tak / vindar / bjälklag / i väggar • Kolfiberförstärkningar på broar / p-garage / pelare / bjälklag / fastigheter / dörröppningar ca 35 000 m • Betongrenoveringar av p-garage / balkonger / loftgångar / vattentorn / smide rostfritt / vattenverk / fasader ca 50 000 m2 • Auktoriserad i rostskyddsmålning av kraftverk / dammluckor / vattenvägar / sugrör m.m. sedan 1998 ca 45 000 m2 • Epoxi- & polyuretaninjekteringar / limning av sprickor fundament m.m. / undergjutningar samt tätning vattenläckage • Golvbeläggningar & efterlysande utrymningslinjer i p-garage / industrifastigheter m.m. • Bygg- & industriservice med ramavtal av ovan tjänster / Stockholms Exergi sedan 2011 / Billerud Korsnäs / Söderenergi m.fl.

www.ysab.se 24 ÅR 1994 – 2018

www.ysab.se • kontakt@ysab.se


Nya Projekt

Oktober 2023

KORTEDALA 70 ÅR Under hösten firar man att stadsdelen Kortedala fyller 70 år. Det svenska folkhemmet växte fram ur ekonomisk kris, låg bostadsstandard och oroliga tider. Med bättre bostäder skulle välståndet öka, fler barn födas, arbetslösheten sjunka och folk skulle bli friskare. Familjebostäder förvaltar idag folkhemshus bland annat i Kortedala. Områden där allt fanns samlat växte på femtiotalet till trygga stadsdelar med bostäder, centrum, serviceinrättningar, butiker och ett eget torg. Flerfamiljshusen blev en effektiv lösning på trångboddhet och bostadsbrist. En stor mängd tegelhus byggdes - med välplanerade lägenheter där allt hade räknats fram i förväg - kring gårdar med stora öppna ytor bland berg och träd. Många lämnade enrumslägenheter utan badrum och centralvärme för att bosätta sig i tvåor eller treor där man slapp elda i fotogenkaminer och kunde förvara matvaror i kylskåp. Det fanns bland annat en trångboddhetsnorm: max två boende per rum, förutom krav på solljus. Avstånd, mått och placeringar i köket byggde på forskning och mätningar. Två rum och kök med matvrå var en typisk familjelägenhet med moderniteter som eget badrum, varmvatten i kranen, sopnedkast på svalen och tvättstuga i källaren. Förvaringen var skräddarsydd för Familjebostäders hus i Kortedala finns på Kalendervägen, Petrifängsgatan, Sjusovaregatan, Vårmånadsgatan och Östra Midvintersgatan. Området ligger på en höjd, omgivet av skog. De flesta husen går i typisk 1950-talsstil med tre våningar, balkonger och röda, bruna eller gula tegelfasader. På Kalendervägen finns några högre punkthus som lockar med imponerande utsikt från inglasade balkonger. Här finns generöst med grönområden. Kortedala Torg med butiker, restauranger och service ligger på promenadavstånd. VARFÖR HETER DET KORTEDALA?

Det sägs att namnet Kortedala kommer av det torp som låg strax söder om korsningen av Runstavsgatan och Minutgatan, och omtalas första gången 1827 då det skrevs Korta dahlen. Betydelsen sägs vara just den korta dalen i motsats till den närbelägna Djupedalen. Gatunamnen i Kortedala är på olika sätt förknippade med tideräkning och kalendrar, som exempelvis Tideräkningsgatan, Kalendervägen och Halvsekelsgatan.

114


Nya Projekt

Oktober 2023

115

FOTO: Krister Engström


FRAMTIDEN INOM ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE Ett sandwichelement med innovativa isoleringsegenskaper

Bäst i klassen

λ=

W/(m.K)

(med hänsyn tagen till åldring enligt EN 14509)

certifierat av försäkringsbolag

SP Fire 105 Fasad brandtest

B-s1,d0 brandegenskaper (mycket begränsad rökutveckling) enligt EN 13501-1

Kingspan AB Kråketorpsgatan 10 C 431 53 Mölndal, Sweden t: +46 31-760 26 99 e: info@kingspan.se

Kontakta Oss:

Produktion nu möjlig i Finland


PÅ VÄG TILL MER

HÅLLBARA BYGGNADER

100%

HÅLLB

ARHE

TS - R

ESAN EPD'a r miljö – Nu har -bedö vi me mning på Alfi r än 60 x pro ar(EP dukte D'ar) rna.

2019

2020 2018

2021

7. Mi

Alfix kö elektr per enba rt (1 icitet 00 % vindk från ) raftve åt fab rk rikken i Koldin g.

ljöpo

licy

Alfix nomi neras med till ”B en ny ygge snabb fästm rie härda assa. nde och ts Miljø pris” miljö hållba r

2016

6. Mi

ljöpo

licy

EC1

Inkö p av Biona åt fab tur rikke n i Ko gas Med Alfix detta lding nomi kan . "B reduce neras ygge ra vår vi till riets CO2 samlad med Miljø förbru 8. Mi en hå e pris" kning rikken ljöpo llbar steglj på licy miljö med Med ud 10 %. fabav åte smatta, till vänlig nya löpande uppfö rvunn verkad initiat ljning en eu gumm iv och Fokuso samt rop i, från mål. mråd ca 10 bildäck eisk en är produ % na samt hållba ktu turligt r av sop tveckling kork. , återvi or och inom nn energ FN’s ikartlä ing världs ggnin mål. g

1

plus

Alfix bli och up r medlem pnår av GE därvi V EM d cer ICOD tifieri E ng.

2015

Alfix vinna r gerie ts Mi i Danm ljøpris" ark Tack vara vår innova arbets tiva miljö-/ miljö strate gi. "Byg

2014

Inkö p av säck emba -/pås llage i särsk e miljö vänli g kvali ild tet.

2012 5. Mi

ljöpo

licy

Intro du och må ktion av fasad puts återvu larfärg i emba nnen llage plast. av

2010 Alla try brosch cksaker: Flyers yr etc markn , . adsfö samt tillver rings kas en skylt ar bart i papp er och miljö vänligt papp karton g.  Fö rbe första redelsern a ”Alfi x Miljö till den starta des. polic y”

Ansvarsfull dansk producent

1. Mi ljö menta policy Do kution och ”grön a” må lsättn ingar.

2000

2. Mi ljöpo lic Doku menta y tio ”Grön a” må n och nya lsättn ingar.

2002

I mer än 20 år, har Alfix dedikerad och målriktat arbetat med att minimera onödiga miljöpåverkan och samtidigt säkerställa arbetsmiljön i de vänliga produkterna och lösningarna för byggbranchen.

 3. Miljö polic  An y passn ing me miljö d sven organ isatio sk n "BAS TA".

2005

2009

4. Mi

2007

ljöpo

licy

Men dessförutom jobbar vi aktivt för miljö-/arbetsmiljö och hållbarheten i den värld vi omger oss med. SÅ! Har det alltid varit fallet för Alfix. Läs mer om hållbarhets-resan här!


Nya Projekt

Oktober 2023

PANATTONI OCH MVB TAR SITT FÖRSTA GEMENSAMMA SPADTAG I SÖDRA SVERIGE I juni gjorde Panattoni det första markförvärvet i Skåne på 77 000 kvadratmeter och igår sattes spaden i marken för projektet i Åstorp utanför Helsingborg. På platsen ska MVB bygga en toppmodern 46 000 kvadratmeter stor industri- och logistikfastighet där omtanken om miljön är en viktig faktor. På eventet hade ett 50-tal personer, däribland potentiella hyresgäster, samlats för att fira. – Det är ett spännande projekt där vi tillsammans med Panattoni, Åstorps kommun och Södervidden skapar en riktigt fin och funktionell anläggning med miljöcertifiering BREEAM Excellens, säger Thomas Ellkvist, VD MVB Syd. Panattoni, som är Europas största utvecklare av logistik- och industrifastigheter, har sedan sitt inträde på den svenska marknaden haft ambitiösa målsättningar om att blir marknadsledande på antalet utvecklade kvadratmeter och just nu har bolaget flera byggprojekt i gång, framför allt i Mälardalen men även Göteborg. – Det är glädjande att Panattoni nu även är i gång med projekt i södra Sverige där vi ser en stor efterfrågan på industri- och logistikfastigheter. Läget med närhet till Köpenhamn och resten av kontinenten är väldigt attraktivt och snart kommer vi ha ett mycket fördelaktigt utbud av fastigheter inom den gyllene triangeln Stockholm, Skåne och Göteborg, säger Fredrik Jagersjö Rosell, VD på Panattoni Sverige. Med på plats under eventet var även Rudolf Tornerhjelm från Södervidden som Panattoni gjort markförvärvet av samt kommunstyrelsens ordförande Peter Lindberg. – Det är väldigt positivt att Panattoni genom sin närvaro i Åstorp är med och bidrar till utvecklingen av näringslivet genom tillförsel av arbetstillfällen. Både under byggnationen och när lokalerna står klara. I Åstorp finns tillgänglig arbetskraft och bostäder men också goda pendlingsmöjligheter från resten av Skåne. Vi är helt enkelt redo, säger Peter Lindberg. Omtanken om miljö har hela tiden varit en viktig faktor i projektet och för att göra området grönare kommer ett 30-tal störa ekar flyttas från Söderviddens ägor vid Vrams Gunnarstorp. Hyresgästerna i den nya anläggningen kommer att erbjudas helt nya och flexibla ytor med hållbarhetstänk från ca 5 000 kvadratmeter upp till 46 000 kvadratmeter (BTA). Fastigheten som ligger med skyltläge utmed E4 kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent och blir klar för inflyttning i september 2024.

118


Nya Projekt

Oktober 2023

119


Nya Projekt

Oktober 2023

BYGGSTART: NY SOLPARK I KARLSKRONA Alight har valt Solkompaniet till entreprenör för sitt solparkprojekt i Nättraby, Karlskrona. Nu startar bygget av solcellsanläggningen som ska producera cirka 13 GWh grön el per år. Nembus solpark kommer att ha en installerad effekt på 13 MW och är det andra solenergiprojektet parterna genomför tillsammans. Driftsättning är planerad till sommaren 2024. – Vi är glada över att ha fått förnyat förtroende av Alight och ser fram emot att vi tillsammans tar ytterligare ett steg mot branschens mål att solkraft står för 30 TWh till 2030” säger Marina Sundman, affärsområdeschef på Solkompaniet. – Efter att tidigare framgångsrikt ha samarbetat med Solkompaniet för att bygga Sveriges största solenergiprojekt tillsammans, ser vi nu fram emot att arbeta med dem igen för att få ny ren energi till regionen, säger Warren Campbell, operativchef på Alight.

FAKTA NÄTTRABY SOLPARK Utvecklare: Alight Investerare och operatör: Infranode och Alight EPC/entreprenör: Solkompaniet Elnätsägare: E.ON Solparkens förväntade årliga solelproduktion: 13 GWh/år, vilket motsvarar 300 000 elbilsladdningar/år Installerad effekt: 13,34 MWp Areal: 13,32 ha Byggstart: höst 2023 Färdig park: sommar 2024

120


Nya Projekt

Oktober 2023

121


VI HAR ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING! Vi levererar alla typer av utrustning för bulkgodshantering. Pneumatiska sändare Skruvtransportörer Skraptransportörer Bandtransportörer Cellmatare Krossar Spjäll Silos m.m.

RSSE

NOXOR AB, Box 279, 701 45 Örebro • Tel: 019-21 90 60 • Fax: 019-10 42 17 • info@noxor.se • www.noxor.se

RSSE RSSE RSSE

RSSE Roadside Safety Engineering AB RSSE Vägsäkerhetsutrustning

RSSERoadside Roadside Safety Engineering AB RSSE Safety Engineering AB 08-753 46 01 Engineering www.rsse.se info@rsse.se RSSE Roadside Safety AB RSSE Vägsäkerhetsutrustning RSSE Vägsäkerhetsutrustning RSSE Vägsäkerhetsutrustning 08-753 46 01 www.rsse.se info@rsse.se

08-753 46 01

Din partner för säkrare väg

www.rsse.se info@rsse.se www.rsse.se info@rsse.se

08-753 46 01

Några av åra leverantörer Dinpartner partner för säkrareväg väg Din för säkrare Din partner för säkrare väg Några av åra leverantörer Några av åra leverantörer Några av åra leverantörer

Några av våra leverantörer:

Permanenta Krockdämpare typ TAU och TAU Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Tillfälliga krockdämpare typ Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Permanenta Krockdämpare typ TAU och TAU Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Flyttbart barriärsystem Road Permanenta Krockdämpare typ TAUZipper™ och TAU Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Tillfälliga krockdämpare typ Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Permanenta Krockdämpare typkrockdämpare TAU och TAUtyp Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Barriäröppningar Tillfälliga Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Tillfälliga krockdämpare typ Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Barriäröppningar Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Barriäröppningar Barriäröppningar

Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut

Väg- och broräcken

Väg- ochHögkapacitetsräcken broräcken Väg- och broräcken Vägräcken med integrerad bullerskärm Högkapacitetsräcken Väg- och broräcken Högkapacitetsräcken Vägräcken med integrerad bullerskärm HögkapacitetsräckenVägräcken med integrerad bullerskärm Vägräcken med integrerad bullerskärm

Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby

Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby


www.gunnarprefab.se

Nyproduktion eller renovering av simbassäng Det grönaste alternativet är rostfritt stål, redan återvunnet upp till 85 % när vi installerar

Stainless Steel MADE IN SWEDEN


Nya Projekt

Oktober 2023

OBOS SATSAR PÅ TÄBY – INFÖR RÄNTEGARANTI OCH SLOPAD AVGIFT Sedan tidigare står det klart att OBOS planerar 60 lägenheter i Roslagsporten, intill Roslags Näsby station i Täby. Nu erbjuds kunderna en räntegaranti och slopad månadsavgift i 12 månader.

124

bottenvåningar för olika typer av verksamheter som till exempel förskola, butiker och caféer. Vi ser ett stort intresse för våra lägenheter, trots den tuffa marknaden. Vi har 550 000 medlemmar i Norge och Sverige och har ett stort ansvar att bygga attraktiva bostäder även i svåra tider, fortsätter Sofia Ljungdahl. PREMIÄR FÖR OBOS DELÄGA I TÄBY

– Det här är ett fantastiskt område med stor potential. Genom att vi täcker föreningens ökade kostnader, på grund av räntehöjningarna, och dessutom bjuder på månadsavgiften det första året hoppas vi att fler ska ha möjlighet att flytta hit, säger Sofia Ljungdahl, vd OBOS Nya Hem. Nyligen meddelade HMB Construction att de får i uppdrag att bygga de 60 bostadsrätterna som OBOS säljstartade i början av året. Bostäderna, som beräknas vara klara för inflyttning preliminärt hösten 2025, erbjuds i varierande storlekar med balkong, uteplats eller terrass. Kvarteret är en del av ett större utvecklingsområde med fokus på hållbarhet – begränsad biltrafik, gröna mötesplatser och blandad bebyggelse. – Ett mysigt kvarter med innerstadskänsla, i ett av Täbys bästa kollektivtrafiklägen. Flera av byggnaderna har reserverat sina

För att ytterligare sänka trösklarna till den ägda bostadsmarknaden i kommer några av lägenheterna i Brf Roslagsporten att erbjudas genom OBOS Deläga, som innebär att man köper halva bostaden, men bor i hela. För resten av bostaden betalar köparen ett månadsbelopp till OBOS motsvarande en nyproducerad hyresrätt. – OBOS Deläga är vårt sätt att möjliggöra för fler att ta steget in på den ägda bostadsmarknaden. Det känns väldigt bra att introducera modellen även i Täby där 16 lägenheter kan delägas ihop med OBOS, avslutar Sofia Ljungdahl. FAKTA OM RÄNTEGARANTIN

Räntekompensationen innebär att OBOS täcker en del av föreningens räntekostnader i upp till 4 år.


Nya Projekt

Oktober 2023

C3C SNABBT PÅ PLATS NÄR IDRE FJÄLLS TOPPSTUGA BEHÖVDE SÄKRAS När regnet vräkte ner sommaren 2023 behövde Idre Fjäll snabbt utöka sitt ras- och skredskydd. C3C åkte direkt till Idre och byggde upp en mur av 193 block som säkrade anläggningens toppstuga. – Trots att det var semestertider var C3C snabbt på plats, och allt gick smidigt, säger Peter Entian, på Stiftelsen Idre Fjäll. Idre Fjäll, som är en av svenska fjällens mest besökta anläggningar, startade sitt samarbete med C3C hösten 2022. Då var det toppstationen på den nya gondolliften som behövde skyddas från framtida eventuella ras och skred, och C3C byggde en åtta meter hög och fyrtio meter lång stödmur runt stationen som ligger precis intill anläggningens toppstuga, även kallad Utsikten. “RISKEN VAR ATT TOPPSTUGAN SKULLE RÄMNA”

Sommaren 2023 hörde Idre Fjäll av sig till C3C igen. Det hade

125

regnat extremt mycket dygnet mellan 30 juni och 1 juli och väderprognosen visade att ännu mer nederbörd var på väg. På anläggningen var man oroliga att marken runt toppstugan skulle ge med sig. Därför behövde de snabbt få upp en mur även där. – Det blev bråttom – risken var att hela toppstugan skulle rämna. Vi hade lärt oss mycket från det förra arbetet med C3C och visste att det var den bästa lösningen att kontakta dem igen, skillnaden var att det nu var ännu mer akut, säger Peter Entian. TITTAR PÅ LÖSNINGAR FÖR SKIDSKYTTEARENAN

Två dagar efter samtalet levererades 193 block på totalt 450 ton till anläggningen, som började byggas upp till ännu en stödmur. En vecka senare var muren klar. – Vi är väldigt nöjda med hur allting gick och nu tittar vi på ytterligare projekt. Framför allt handlar det om vår skidskyttearena, där vi på grund av ett nytt regelverk kommer behöva bygga en annan sorts mur bakom skyttemålen, och vi måste troligen även förändra ytan där deltagarna ligger och skjuter. Även här vet vi att C3C har bra lösningar, säger Peter Entian.


Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

www.furnes.se

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575 PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741 REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786 DOUBLE, RSK nr: 7034635


PROFFS PÅ GLASSKADOR • SERVICEAVTAL

100%

KLART Hela vägen från måttagning till montering! t

glaskedjan.se • info@glaskedjan.se • 010-494 09 90

STIL

NY FAVORIT i nyproduktion

HAGA

STORSÄLJAREN

EPOK

STÅTLIG DESIGN för praktfulla byggnader

Utökad produktionskapacitet och fler än 707 000

Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982

0496-707 00 • www.leiab.se

ROYAL

RAK OCH ELEGANT DESIGN

AL mode LA fås meller kan dräner d dolda för 2+ ingshål 1e 3-glas ller


Nya Projekt

Oktober 2023

128


Nya Projekt

Oktober 2023

129

LYCKAT ÅTERBRUK AV 2700 ARMATURER I GREENHOUSE I Solna strand pågår utvecklingen av fastigheten Greenhouse, där ett spännande samarbete mellan Humlegården Fastigheter och Fagerhults Belysning initierats. Genom att återbruka befintlig belysning och skapa en nytänkande process för ombyggnation av armaturerna på plats i byggnaden har projektet uppnått en miljöbesparing på 75 ton koldioxid samtidigt som fastigheten utrustats med ett toppmodernt belysningssystem. Hela 2700 befintliga armaturer har återbrukats. I arbetet med Greenhouse har Humlegården lagt stort fokus på återbruk som gör skillnad för klimatavtrycket. Fagerhult involverades i ett tidigt skede av projektet för att förnya och återbruka de befintliga armaturerna till moderna LED-armaturer med närvaro- och dagsljusstyrning. Genom att återanvända delar från armaturerna, behålla befintliga elektriska installationer och inte göra nya hål i innertaket eller nya kabeldragningar har återbruket av armaturer i Greenhouse lett till stora miljöbesparingar. För att minska klimatavtrycket ytterligare byggde Fagerhults montörer en fullskalig produktionslinje på plats i lokalerna där belysningen skulle uppgraderas, i stället för att frakta material mellan Solna och fabriken i Habo i Västergötland. – Genom att samarbeta med Fagerhult har vi sparat 7,1 ton av material och 2,297 megawattimmar av energi över en 20-årsperiod. Om vi även inkluderar miljöbesparingarna från färre transporter och mindre emballage så blir besparingarna ännu större, säger Clas Boudrie, projektchef på Humlegården. – Greenhouse är ett av våra största återbruksprojekt hittills. Tidigare har vi i våra samarbeten jobbat främst med energieffektiva styrsystem till belysning. Nu när Humlegården hade ett uttalat mål om att kunna återbruka så mycket som möjligt tog vi vårt samarbete ett steg vidare, säger Jessica Wahlberg, Fagerhults regionchef i Stockholm. Lysrören ersattes med LED-teknik och integrerade sensorer för att möjliggöra stora energibesparingar. Samtliga komponenter har utvecklats och skräddarsytts för att passa perfekt i de befintliga armaturstommarna. För att säkerställa hög kvalitet så har alla nya armaturdelar testats noggrant på Fagerhults teknikcenter, och kompletterande tester genomfördes även på plats innan installation. OKONVENTIONELLT TÄNKANDE OCH HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING

Greenhouse är bevis på att stora steg kan tas inom hållbar fastighetsutveckling genom samarbete, engagemang samt viljan att omfamna kreativt och något okonventionellt tänkande. Med hållbarhet och cirkularitet i åtanke – för en ljusare morgondag.


Nya Projekt

Oktober 2023

130

TETRIIS FIRAR MILSTOLPEN MED 76 NYA ÄLDREBOENDEN I HELSINGE UTANFÖR KÖPENHAMN

bostäder byggda kring en stor grön atriumträdgård med plats för umgänge och grannskap.

Kransen höjdes och solen sken vackert över Roberthaven i Helsinge, nordväst om Köpenhamn, när Tetriis kunde fira resefest för Agorahavernes sjunde samhälle i raden av attraktiva bostadsgemenskaper för vuxna (50+) utan hemmaboende barn.

ETT NYTT SÄTT ATT LEVA OCH LEVA

Gribskovs borgmästare Bent Hansen höll tal till förmån för bygget och både hantverkare, rådgivare och blivande boende dök upp för att fira det goda hantverket.

Gribsskovs borgmästare hade dykt upp för att fira bygget och var glad över den nya boendeform som Roberthaven skapar i kommunen: – Här har du möjlighet att träffa andra likasinnade och samhällsorienterade. Därigenom kan nya former av sammanhållning uppstå och nya gemenskaper kan blomstra, sa han från talarstolen.

STOR EFTERFRÅGAN PÅ BOSTADSGEMENSKAPER

Bostäder för seniorer är populära och på mindre än fem år har projektutvecklaren Tetriis byggt närmare 500 nya bostäder för 50+-segmentet på Själland och Fyn. Bostadsrätten i Helsinge är den sjunde grenen av bostadsrätterna, som även finns i Slagelse, Næstved, Holbæk och Odense. Precis som de andra samhällena ingår Roberthaven i konceptet Agorahaverne som består av moderna och välmöblerade hyres-

De många närvarande invånarna kunde också bekräfta att de såg fram emot att flytta in i samhället. Här ser de bl.a. upp till gemensam middag, vandringsklubb, bouleklubb m.m. Och uthyrningen går bra. Mer än hälften av bostäderna är uthyrda – och inflyttning sker i december. GRÖNA VÄXTER OCH DOFTEN AV TRÄ

Agoraträdgårdarna är en arkitektritad konceptbyggnad i trä, som


Nya Projekt

Oktober 2023

ger ett mycket lågt CO2-avtryck och ett behagligt inomhusklimat. Alla Agora-trädgårdar består av en cirka 1000 m2 stor atriumträdgård: fylld med gröna växter och olika zoner för invånarna att vistas och göra aktiviteter. Som i alla Tetriis övriga koncept har man lagt vikt vid trä som primärt byggmaterial – och tillsammans med de gröna växterna ger träet en fantastisk doft och ett behagligt inomhusklimat för de boende. – För fem år sedan startade vi Agora Gardens och sedan dess har fokus legat på att kontinuerligt förfina konceptet till glädje för våra invånare, sa projektledare Michael Krolykke från uppdragsgivaren. Vi upplever ett stort intresse för våra bostäder och ser fram emot att snart kunna avsluta ytterligare ett projekt. FAKTA OM AGORA-TRÄDGÅRDARNA:

Agorahaverne är namnet bakom konceptet för en rad nya bostadsgemenskaper som Tetriis utvecklar och bygger över hela landet. Konceptet fokuserar på biologisk mångfald, ett minimalt CO2avtryck och inte minst att skapa ramar för ett bra och aktivt samhälle för de framtida invånarna. Målgruppen är vuxna 50+ utan hemmaboende barn, som söker ett bra grannskap – men samtidigt gärna vill kunna gå i pension till ett eget privatboende. Agoraträdgårdarna finns redan i Slagelse, Holbæk, Næstved och Odense och det finns fler på ritbordet på både Jylland och Själland. Roberthaven i Helsinge består av 76 moderna två- och trerumshus runt en stor, grönskande atriumträdgård. Bland de många gemensamma faciliteterna finns orangeriet, örtagården, gemensamt kök, gästboende och andra mysiga sällskapsytor. Inflyttning sker i december.

BRA AB TECKNAR HYRESAVTAL MED BANKOMAT BRA AB (Billström Riemer Andersson AB) har tecknat hyresavtal med Bankomat AB för att bygga ett platskontor med kontantdepå i Borås. Projektet, som är av strategisk betydelse för Bankomat, syftar till att möjliggöra en smidig och effektiv hantering av kontanter i Västsverige. Bankomat AB planerar att etablera ett platskontor med kontantdepå i området Nordskogen, Borås. Nu har BRA AB ingått ett hyresavtal med Bankomat för att möjliggöra utvecklingen av lokalen. Byggnationen, som kommer att ledas av BRA Bygg, påbörjas i slutet av september, och projektet väntas stå klart i juli 2024. – Vi är glada för förtroendet, och ser fram emot att få vara en del i att skapa trygga förutsättningar för Bankomat under deras verksamhetsomställning. Det här är ett spännande projekt vi känner stort engagemang för att i samverkan förverkliga, säger Magnus Andersson, VD på BRA Bygg. Från kontantdepån om cirka 1650 kvadratmeter kommer Bankomat att transportera kontanter till och från kontantautomater i hela Västsverige.

131

– Borås har ett strategiskt viktigt läge genom närheten till Göteborg och andra västsvenska städer. Från kontantdepån i Borås kommer vi att kunna transportera kontanter till och från kontantautomater i hela Västsverige, säger Stefan Wikman, värdehanteringschef för Bankomat AB. Bankomat har under lång tid upphandlat kontanttransporter av värdebolaget Loomis. I februari 2023 beslutade Bankomat att bygga upp värdehantering i egen regi. Målsättningen är att under andra halvåret 2025 själva sköta alla kontanttransporter till och från företagets automater. Bankomat ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank med Sparbankerna. Bolaget är ledande inom kontanthantering i Sverige med nästan 600 kontantautomater och idag cirka 40 anställda.


Spräck sten och berg med Simplex. Säkert och effektivt med minimala vibrationer. Kurstillfällen hela våren. Boka din plats redan idag! Kontakta oss för mer information 0513-722 82 • info@ptools.se • www.ptools.se


Early Action

Tänk om du visste innan larmet gick? 95% av alla automatbrandlarm är oönskade larmMed rätt förvarning hade de sannolikt kunnat förhindras. Ett oönskat larm kostar mer än bara fakturan från räddningstjänsten, det kan vara en förlorad vårdinsats, ett produktionsstopp eller en onödig utrymning. Early Action är en AI-baserad mjukvara som kopplas till anläggningens befintliga brandlarmscentral. Tjänsten ger en tidig indikation om potentiella bränder och uppmanar användare av applikationen att agera innan larmet går. Varningarna presenteras enkelt på vilken enhet du vill genom att ladda ner Early Action appen. Systemet läser av insamlad data från anläggningens alla sensorer och analyserar exakt vad som händer när det gäller exempelvis rök- och värmenivåer.

Med en Digital Låssmed® får du kontroll, enkelhet och trygghet – med lösningar som ständigt bryter ny mark.

08-120 46 110 | info@samuelssonpartner.se | samuelssonpartner.se


Nya Projekt

Oktober 2023

PARKERING MALMÖ INTRODUCERAR MOBILITETSTJÄNSTER I HYLLIEÄNG I nybyggnadsområdet Hyllieäng testar Parkering Malmö just nu ett nytt koncept. Förutom möjlighet till parkering erbjuds de boende och verksamma i området mobilitetstjänster som ett hållbart alternativ till att äga egen bil. På områdets första ”mobilitetsdag” fick de boende möjlighet att testa lådcyklar och bilar från cykel- och bilpoolen. Mobilitetsaktörerna OurGreenCar och Drevet fanns på plats för att svara på frågor. Parkering Malmö vill ligga i framkant när gäller att skapa plats för hållbara mobilitetslösningar. Därför har bolaget utvecklat ett unikt erbjudande till byggherrar, som enligt Malmö stads nya parkeringsoch mobilitetspolicy får lov att ordna ett färre antal parkeringsplatser vid en nybyggnation om de erbjuder mobilitetstjänster. – Parkering Malmö har under de senaste åren arbetat för att bli en möjliggörare för mobilitetslösningar. Genom att skapa ett paket av mobilitetstjänster som hjälper till att sänka byggherrarnas parkeringstal kan pengar, som vanligtvis skulle använts endast på parkering, nu även gynna de utan egen bil. På så sätt bidrar vi till en viktig beteendeförändring, berättar Lotta Hansson, hållbarhetsstrateg på Parkering Malmö. Den 13 september arrangerade Parkering Malmö tillsammans med

134

sina samarbetspartners, OurGreenCar och Drevet, en mobilitetsdag för de boende i BoKloks och JMs fastigheter – de första husen som är färdigbyggda på området. De boende fick testa att köra både lådcyklar och elbilar. Drevet och deras Cykelkök fanns på plats med verktyg och tips för att hjälpa och instruera de som ville laga sina cyklar. FRÄMJAR HÅLLBAR LIVSSTIL

Medlemsskapet till mobilitetspoolen ingår i boendet, vilket innebär att kunderna endast betalar när de hyr en bil eller cykel. Inledningsvis ingår en pott på 2 000 kronor att resa för. Mobilitetspoolen tillhandahålls av företaget OurGreenCar. Den består av Nissan Leaf elbilar och i cykelpoolen finns ellådcyklar, elcyklar och vanliga damcyklar. – På BoKlok har vi länge haft fokus på hållbara bostäder och samarbetet med Parkering Malmö känns därför extra roligt där vi tillsammans främjar för en hållbar livsstil för de boende. I Hyllieäng finns dessutom ett ovanligt bra pendlingsläge, med många resealternativ och tillsammans med mobilitetshuset vågar jag nog säga att man klarar sig väldigt bra utan egen bil, säger Maria Forssell, kundansvarig, BoKlok. – Bil- och cykelpoolen kommer att finnas i Mobilitetshuset Hyllieäng när det är färdigbyggt till årsskiftet 2023/2024. Fram till dess utgår bilpoolen från P-huset Mässan och cykelpoolen är placerad på BoKloks innergård, berättar Lotta Hansson.


Nya Projekt

Oktober 2023

135


Vi levererar och installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor. Sedan 70-talet har vi på KöksCentrum hjälpt nöjda bygg- och fastighetsföretag i hela södra Sverige. Låt oss hjälpa er! För offert och referenser kontakta någon av våra kunniga byggsäljare här nedan. SKÅNE & HALLAND Michael Ellerstrand Tel: 0763-90 17 95 michael.ellerstrand@elon.se

SMÅLAND Tommy Leifsson Tel: 0733-695865 tommy.leifsson@elon.se

Robert Sjölander Tel: 0737-01 91 74 robert.sjolander@elon.se

www.kokscentrum.com


Varför Malmsten Entreprenad? • En trygg partner, stabilt företag med sund ekonomi • Lång erfarenhet

2

• Malmsten har drivit cirka 200 projekt med denna typ

Malmsten Mellanbotten Advanced 1

av produkter • Egen serviceorganisation med snabb inställelsetid • Samtliga komponenter finns alltid på vårt reservdelslager

Classic mellanbotten har inga infästningar i bassängbotten, vilket förenklar rengöring

• Möjlighet att driva och installera flera projekt samtidigt • Kontinuerlig produktutveckling; förbättringar i befintlig konstruktion, t.ex. rostfritt växelhus, kugghjul i brons, delade styrskenor med möjlighet att

8

9

4

justera

6

• Styrsystem med fjärruppkoppling, vilket innebär att vi kan distansavläsa mellanbottens funktionalitet

7

5

samt ge en kundanpassad nivå av service 1. Manöverpanel

6. Drivaxel på båda sidor

2. Display

7. Handledare (tillval)

3. Drop down

8. Ledad trappa i nisch

4. Servicelucka

9. Höj- och sänkbart lyftplan

5. Skvalpränna

10. Skruvdomkraft

6

3

Alla ingående komponenter som har kontakt med vatten, består av syrafast rostfritt stål och motståndskraftiga polymerer

3

10

Malmsten Mellanbotten Classic Kontakta Malmsten Entreprenad Tel +46 44 28 71 00 • info@malmsten.com www.malmsten.com Följ oss på sociala medier

Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning

VÄNDBAR

Venti

Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se


Nya Projekt

Oktober 2023

HEIMSTADEN FÖRST UT MED SMART PASSAGE I MALMÖ Heimstaden är ett av två bostadsfastighetsbolag i Malmö som är först ut med att koppla upp sina fastigheter mot behörighetssystemet Smart Passage, och på så vis underlätta för ambulans och räddningstjänst att rädda liv. Heimstaden kopplar upp 30 fastigheter mot tjänsten. Smart Passage är en digital inpasseringstjänst framtagen av SOS Alarm, Amido och Swedlock. Tjänsten erbjuder tillfälliga digitala nycklar till ambulans och räddningstjänst i syfte att ge sömlös behörighet till fastigheter vid ett 112-larm. Med en digital tagg i varje fordon får utryckande ambulanspersonal tillträde till anslutna fastigheter. Taggarna ger bara behörighet under pågående larm. Smart Passage minimerar risken för räddningspersonal att bli stående utanför en fastighet i en situation där varje sekund är potentiellt livsviktig. – Smart Passage är en tjänst som potentiellt räddar liv och kan vi underlätta för ambulans och räddningstjänst så vill vi göra det. Detta stödjer också vår vision om att förenkla och förgylla hyresgästernas liv genom omtänksamma boenden, säger Thomas Eklund, Head of IT & Digital på Heimstaden Sverige. – Smart passage effektiviserar arbetet för både ambulans och räddningstjänst, och allt fler kommuner, regioner och fastighetsbolag ser Smart passage som en självklar del i att digitalisera samhällets funktioner. Den tid som Smart Passage kan spara är oerhört värdefull, och kan till och med rädda liv, säger Einar Lindquist, vd, Amido. Heimstaden har anslutit omkring 30 fastigheter i Malmö till Smart Passage och ambitionen är att fastigheter på fler orter ska kopplas upp mot tjänsten. OM SMART PASSAGE

Smart passage är ett system för digital inpassering som enkelt kan integreras med befintliga låssystem och ersätter traditionell nyckelhantering med digitala och tillfälliga nycklar. När ambulans eller räddningstjänst behöver tillfällig behörighet till byggnaden kommer de in när det behövs – vid larm om brand eller sjukdom.

138


Nya Projekt

Oktober 2023

139


Nya Projekt

Oktober 2023

PROJEKTET STINSEN 20 ÄR FÄRDIGSTÄLLT Oktober 2022 påbörjade Consto renoveringen av stadsbibliotekets gamla lokaler i centrala Örebro med Örebroporten som beställare. Projektet Stinsen 20 omfattade tre våningsplan med gemensamhetsytor, utbildningssalar, träningssalar och en takterrass. I projektet har Consto jobbat med programmet Dalux i mobil och dator för att alla på arbetsplatsen ska få tillgång till ritningar, 3D-modell och 360-bilder under projektets gång. Slutbesiktning och överlämning skedde innan semestern 2023.

140


Nya Projekt

Oktober 2023

141


Trygghet i d

Ensto har under lång tid utvecklat o trygghet och trivsamhet. Det gör at en bra och hållbar trygghetsmiljö. V info.sweden@ensto.com Saga Saga Saga Saga

Saga

Opera Opera Opera Opera

Opera

Maestro Maestro Maestro Maestro

Maestro

Solist Solist Solist Solist

Solist

tsiloS

Trygghet Trygghet Trygghetiiidin din dinnärhet närhet närhet Building Systems AB Trygghet i din närhetEnsto www.ensto.se Trygghet i din närhet

Ensto Building Systems AB www.ensto.se

Ensto har under lång tid utvecklat och tillverkat armaturer med fokus på trygghet och trivsamhet. Det gör att vi idag ses som experter på att skapa en bra och hållbar trygghetsmiljö. Vi hjälper dig Ensto Ensto Ensto har har har har under under under under lång lång lång lång tid tid tid tid utvecklat utvecklat utvecklat utvecklat och och och och tillverkat tillverkat tillverkat tillverkat armaturer armaturer armaturer armaturer med med med med fokus fokus fokus fokus på på på på gärnaEnsto med lösningar: info.sweden@ensto.com

trygghet trygghet trygghet trygghet och och och och trivsamhet. trivsamhet. trivsamhet. trivsamhet. Det Det Det Det gör gör gör gör att att att att viviidag viviidag idag idag ses ses ses ses som som som som experter experter experter experter på på på på att att att att skapa skapa skapa skapa Ensto en har under lång tid utvecklat och tillverkat armaturer med fokus på en en en bra bra bra bra och och och och hållbar hållbar hållbar hållbar trygghetsmiljö. trygghetsmiljö. trygghetsmiljö. trygghetsmiljö. ViViVi hjälper Vihjälper hjälper hjälper dig dig dig dig gärna gärna gärna gärna med med med med lösningar: lösningar: lösningar: lösningar: trygghet och trivsamhet. Det gör att vi idag ses som experter på att skapa info.sweden@ensto.com info.sweden@ensto.com info.sweden@ensto.com info.sweden@ensto.com en bra och hållbar trygghetsmiljö. Vi hjälper dig gärna med lösningar: Ett Ett Ett miljövänligt miljövänligt miljövänligt barkgranulat barkgranulat barkgranulat för för för absorption absorption absorption av avav oljespill oljespill oljespill och och och andra andra andra kemikalier. kemikalier. kemikalier. Ett Ett Ett miljövänligt miljövänligt miljövänligt barkgranulat barkgranulat barkgranulat för för för absorption absorption absorption info.sweden@ensto.com ZUGOL ZUGOL ZUGOL ärärär tillverkat tillverkat tillverkat av avav furubark, furubark, furubark, en enen ren ren ren förnyelsebar förnyelsebar förnyelsebar naturprodukt naturprodukt naturprodukt från från från

ZUGOL ZUGOL ZUGOLMiljöskyddsmedel Miljöskyddsmedel Miljöskyddsmedel

Ettm Ett

svåra svåra svåra svenska svenska svenska skogar, skogar, skogar, utan utan utan tillsatser tillsatser tillsatser av avav kemiska kemiska kemiska ämnen ämnen ämnen

Ensto Ensto Ensto Ensto Building Building Building Building Systems Systems Systems Systems AB AB AB AB www.ensto.se www.ensto.se www.ensto.se www.ensto.se Ensto Building Systems AB www.ensto.se

ZUGOL ZUGOL ZUGOL AB AB AB Svensk Svensk Svensk Barkindustri Barkindustri Barkindustri Österå Österå Österå 145, 145, 145, SE-791 SE-791 SE-791 91 9191 Falun, Falun, Falun, SWEDEN, SWEDEN, SWEDEN, Tel: Tel: Tel: +46-23-300 +46-23-300 +46-23-300 69, 69, 69, Fax: Fax: Fax: +46-23-301 +46-23-301 +46-23-301 92, 92, 92, info@zugol.com info@zugol.com info@zugol.com www.zugol.com www.zugol.com www.zugol.com

Österå145, 145,S Österå


Lillängsvägen 24 - 136 72 Vendelsö info@gwasfalt.se www.gwasfalt.se 08-447 31 30

DRÄNERING / GRUNDISOLERING I STOCKHOLMSREGIONEN - För friskare hus -

MONTERING

LIVRÄDDNINGSPOSTER

EN SÄKER HAMN

RISKANALYSER / UTBILDNINGAR / DEMOVISNING / MONTERING / SUPPORT

RÄDDNINGSSTEGAR

HÖR GÄRNA AV ER OM NI HAR FRÅGOR! Lars Johnson Tel. +46 (0)33 23 16 21 Mobil +46 (0)70 823 16 76

rescuelife247.se


Nya Projekt

Oktober 2023

AVTAL OM MARKFÖRVÄRV KLART MELLAN BYGGVESTA, STIFTELSEN CLARA OCH AKADEMISKA HUS Inför att Huddinge kommun under hösten ska fatta formellt beslut om den nya detaljplanen för fastigheten Grantorp 2:32 inom Campus Flemingsberg i Huddinge, har ByggVesta slutit avtal om markförvärv med Stiftelsen Clara och Akademiska Hus för uppförandet av student- och forskarbostäder inom området. Det är ett viktigt steg för att ytterligare stärka Campus Flemingsberg som innovationsmiljö och säte för forskning och utbildning. Projektet planeras i den centrala delen av Flemingsberg, i ett av Stockholms mest intressanta regionala stadskärnor.

144

dentliv och en rik akademisk miljö, säger Gustav Amberg, rektor vid Södertörns högskola. Detaljplaneprocessen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2023, med planerad byggstart under våren 2024. Projektets första etapp om cirka 400 lägenheter beräknas vara färdigställd under en period från slutet av 2025 till halvårsskiftet 2026. OM CAMPUS FLEMINGSBERG

På Campus Flemingsberg möts nära 20 000 studenter och forskare på bland annat Södertörns högskola, Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola, Stockholms musikpedagogiska institut och KTH. OM STIFTELSEN CLARA

– Flemingsberg är ett dynamiskt område, och vi är stolta över att kunna förverkliga vår strategi att skapa studentbostäder där de behövs mest och samtidigt bidra till den positiva utvecklingen av Södertörn, säger Catarina Fritz, tillförordnad vd ByggVesta. I detta expansiva område kommer de cirka 800 nya studentbostäderna ihop med nya lokaler och trivsamma kvarter skapa en modern och attraktiv campusmiljö. Projektet har bearbetats sedan 2016 och har nu en utformning som verkligen svarar mot studenternas behov, och kompletterar nuvarande bostäder och verksamheter för att detta skall kunna bli ett av Sveriges mest intressanta campusområden. – Att det byggs fler student- och forskarbostäder är en förutsättning för lärosätenas utveckling och för att ingen ska behöva välja bort utbildningar eller tjänster på grund av bostadsbrist. Akademiska Hus arbetar på flera olika sätt för att bidra till att studentbostadsbyggandet ökar, bland annat genom att sälja mark till andra aktörer, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus. – Det är väldigt glädjande att det ska byggas fler studentoch forskarbostäder på Campus Flemingsberg. Det bidrar till utvecklingen av en levande miljö och ett levande campusområde. Projektet är en viktig del i arbetet med att befästa bilden av Flemingsberg som en regional stadskärna med ett rikt stu-

Stiftelsen Clara har till ändamål att stödja forskning, utbildning och därmed förenad verksamhet. Dess förmögenhet består bl.a. av fastigheter i Flemingsberg. Dåvarande Stockholms Läns Landsting är stiftare och år 2017 signerade Clara ett fastighetsöverlåtelseavtal med ByggVesta AB. Nu utvecklas Campus ytterligare med studentbostäder vilket gynnar bl.a. Södertörns högskola och närliggande skolor såsom KI och KTH. OM AKADEMISKA HUS

Akademiska Hus är ett statligt ägt bolag med uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. I samverkan med kunder utvecklar, bygger och förvaltar Akademiska Hus kunskapsmiljöer som stärker lärosätenas attraktionskraft och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. OM BYGGVESTAS STUDENTBOSTÄDER

ByggVesta är en ledande aktör inom utvecklingen av och studentbostäder, med beprövad erfarenhet av att skapa populära bostadsområden i campusnära lägen i Stockholm och Linköping. Det tidigare projektet Colonia i Linköping mottog Studentbostadspriset 2021. Priset tog fasta på såväl utformning av området, som hållbarhetsaspekter och studenternas inflytande.


Nya Projekt

Oktober 2023

145


Annons hållbarhet 190X125.pdf 1 2018-01-23 10:43:10

C

VI DRAR VÅRT STRÅ TILL STACKEN

M

Y

CM

MY

CY

CMY

För att nå ett hållbart samhälle krävs att vi alla bidrar med kunskap och vilja. På Bengt Dahlgren har vi tagit ställning. Vi ska vara en föregångare. Med engagerade medarbetare erbjuder vi en helhetslösning som bidrar till ett mer hållbart byggande. Det ska vara lönsamt för våra kunder att vara hållbara. Vi lever som vi lär och drar vårt strå till stacken.

K

Cirka 500 kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB till en av de största teknikkonsulterna i Sverige. Med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi tekniska helhetslösningar för hela byggprocessen. De fyra hörnstenarna i vår verksamhet är Installation, Energi & Miljö, Bygg & Fastighet och Brand & Risk.


PROJECT & SITE MANAGEMENT AB Östra Torggatan 11 652 25 Karlstad

PROJEKT ─ KONTAKT Per-Ove Eriksson 070-354 02 55 per-ove.eriksson@psmab.com

www.psmab.com

FÖR EN STABIL GRUND Anlita oss vid jordförstärkning eller förorenad jord.

0705-40 45 62 • www.fridstromsmaleri.se

ntage

ete

Ring: 08-591 432 32 Mail: info@lwsmide.se www.lvsmide.se Certifierade enligt EN-1090 & ISO-3834

+46 321-53 30 00 www.svedbergs.se


Nya Projekt

Oktober 2023

PREMIÄR FÖR UTHYRNINGEN AV HYRESRÄTTERNA I KVARTERET BÄRNSTENEN Vidingehem fortsätter tillföra Växjö moderna hyresrätter. Nu är det premiär för uthyrningen av de 52 lägenheterna i kvarteret Bärnstenen på Nydalavägen 66. – Det känns bra att bidra till utvecklingen av Växjö i allmänhet och stadsdelen Araby i synnerhet. De här 52 hyresrätterna blir ett fint komplement till de 24 ägarlägenheter med möjlighet till hyrköp som vi nyligen färdigställt i samma kvarter, säger Vidingehems ordförande Tajma Sisic (S). På Bärnstenen bor man granne med mötesplatsen Tallgården och lummiga Arabyparken. Efter ett par minuters promenad är man vid affärerna i nybyggda Dalbo centrum och efter ytterligare ett par minuter är man i centrala Växjö, med stadens hela utbud av service, handel och nöjen. Lägenheterna är utrustade med ekparkettgolv som ger en mjuk och varm känsla under fötterna och de vackra stenskivorna i fönstren tillför rummet en levande känsla. På den inglasade balkongen eller uteplatsen njuter man av morgonsolens värmande strålar eller följer solnedgången över stadens silhuett om kvällen.

DE 52 LÄGENHETERNA ÄR FÖRDELADE ENLIGT FÖLJANDE: Femmor: 2 Fyror: 9 Treor: 8 Tvåor: 17 Ettor: 9 Ett och halvt rum och kök: 7

148


Nya Projekt

Oktober 2023

149


Nya Projekt

Oktober 2023

150

FÖRSTA SPADTAGET: RIKSBYGGENS BRF SJÖPARKEN I GÄLLIVARE

fler bostäder säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Norr.

I maj öppnade Riksbyggen upp för säljstart av 61 bostäder i Brf Sjöparken i centrala Gällivare och redan den 6 septeber gjordes det första symboliska första spadtaget.

– Den gröna omställningen inom industrin börjar här i Gällivare och för att det skall lyckas och bli positivt för Gällivare kommun behöver vi fler bostäder, mycket fler bostäder, och vi behöver dem nu. Att Riksbyggen är med och bidrar till att Gällivare får ytterligare 61 bostäder ger oss möjlighet att på sikt nå vårt bostadsmål. Att husen har fokus på hållbarhet är mycket bra och ligger i tiden. Riksbyggens bostadsbyggnation är positivt och viktigt och ett led i att kunna bidra till en positiv befolkningsutveckling i Gällivare kommun, säger Birgitta Larsson (S) kommunalråd i Gällivare.

De som först satte spaden i marken var Birgitta Larsson, kommunalråd Gällivare kommun, Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen och David Sundström, affärschef på Lindbäcks tillsammans med Ulla-Britt Karlsson, lägenhetslöpare. Brf Sjöparken säljstartade i maj och ingår i ett samarbete med LKAB för att bidra med fler nya bostäder i rådande bostadsbrist och möjliggöra att dessa blir klara så snart som möjligt. Inflyttningen i Brf Sjöparken planeras redan till årsskiftet 2024/2025. – Här i Gällivare är efterfrågan på bostäder stark. Vi vill verkligen vara en del i lösningen för bostadsbristen i Gällivare och det känns därför riktigt bra att sätta spaden i marken för Brf Sjöparken i Malmfälten och bidra till kommunens tillväxt genom

FÖRSTA BOSTADSRÄTTSHUSEN MED SOLCELLER I GÄLLIVARE

Brf Sjöparken består av 61 moderna lägenheter, med inglasade balkonger, från 1-4 rum och kök om 29-97 kvadratmeter fördelade på två bostadshus. De blir de första nyproducerade bostadsrättshusen i Gällivare med solceller på taken.


Nya Projekt

Oktober 2023

NY MULTIHALL I SANDVIKEN I Sandviken bygger totalentreprenören SEHED Bygg en multihall med tre idrottsplaner och en gymnastikhall. I en sammanhållen byggnad för lagidrott, gymnastik och andra evenemang som konserter och teaterföreställningar. – Det är tät byggnad om fem arbetsdagar, rapporterar platsoch arbetschef Robin Johansson, SEHED Bygg Gävleborg. Den nya multiarenan uppförs vid Sandvikens legendariska idrottsanläggning Jernvallen från 1938. Då Europas modernaste. Anläggningen och multihallen som nu är på gång med Sandvikens kommun som byggherre får en sporthall som huvudarena. Med en 20x40 meter stor idrottsplan och en läktare med plats för 1200 åskådare. En hall för även konserter, teater och andra evenemang och tillställningar. Till huvudhallen ska läggas ytterligare två hallar med lika stora idrottsplaner. Båda utrustade för skolidrott. Därutöver får multiarenan också ett ”Gymnastikens Hus”. Det vill säga en träningshall för bland annat gruppgymnastik och gymnastikföreningen SGA:s verksamhet. – Sportarenan delas av mot idrottshallarna. Så du kan ha ett

151

sportevenemang eller musikevent i sportarenan medan man har idrott och gymnastik i de andra hallarna. Alla är oberoende av varandra, säger SEHED Bygg Gävleborgs plats- och arbetschef Robin Johansson. TAK

Byggstart med bottenplatta på mark skedde i augusti 2022. Den sammanhållna huskroppen för multiarenan har sedan uppförts med en stålkonstruktion och håldäck som bjälklag. Sedan är det plåtsandwichelement som ytterväggar. Fasaderna kläds även med glaspartier som smyckas med utanpåliggande limträpelare. – Taket är sådana här färdiga lättelement, träpapptak, från Ö-vik. Huvudarenans läktare byggs upp med prefabricerad betong och ”läktargradänger som spänner mellan rektangulära betongbalkar, förklarar anlitade underentreprenören och konstruktören Kåver & Målin från Uppsala. Byggprojektet har så här långt ”flutit på bra” utan några större utmaningar. – Markentreprenören Asfalt & Mark i Gävle håller på att med beställaren lösa hur dagvattnet ska tas om hand på bästa sätt, tillägger avslutningsvis Robin Johansson på totalentreprenören SEHED Bygg Hälsingland.

FAKTA Nybyggnad multihall, Sandviken Tidplan: augusti 2022-augusti 2024 Byggherre: Sandvikens kommun Totalentreprenör: SEHED Bygg Gävleborg AB Arkitekt: Skoog Arkitekter AB Kostnad: 250 mkr


KARLSTAD, SUNNE & KARLSKOGA 054–850506

www.air4you.se

070-664 15 27 • info@bladlundsmaleri.se


0325-14 54 01 • www.tranemoprefab.se


Nya Projekt

Oktober 2023

ARKITEMA GESTALTAR STOR SATSNING PÅ SKELLEFTEÅ LASARETT Region Västerbotten bygger ut Skellefteå lasarett med ca 45 000 kvadratmeter och bygger om ytterligare 16 000 kvadratmeter. Arkitema har vunnit uppdraget att gestalta byggnaderna för totalentreprenören ByggDialog. Projektet är indelat i flera etapper, där den första ska stå klar 2026 och den sista färdigställas 2032. Det handlar om både nybyggnation och renovering. – Projektet ska möta det framtida behovet av sjukvård i Västerbotten, och vi är glada över att ha fått förtroendet. Vi har tidigare arbetat med ByggDialog i andra sjukhusprojekt och ser fram emot ett minst lika bra samarbete i Skellefteå, säger Jill Sköld, arkitekt och affärsområdeschef på Arkitema. Det nuvarande sjukhuset uppfördes 1915 och har byggts om i flera omgångar. Nu tas ett helhetsgrepp om sjukhusområdet och projektet omfattar allt från akutmottagning, röntgen och laboratorium till intensivvård, operation, vårdavdelningar, mottagningar och psykiatri. En av flera viktiga aspekter i projektet är dess hållbarhetsprofil. Projekt har ambitiösa miljömål och siktar mot Miljöbyggnad guld. I uppdraget ingår även landskapsplanering och trafikplanering. Arkitema har lång erfarenhet av vårdprojekt med byggnationer över hela landet på meritlistan.

154


Nya Projekt

Oktober 2023

155


Nya Nya Projekt Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄRÄR ENEN ANNONS November 2021 - DETTA ANNONS

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY

PeO Axelsson, PeO Axelsson, marknadschef på TYRI.

marknadschef på TYRI.

Ettkunskapsmörker kunskapsmörker inom inom arbetsbelysning Ett arbetsbelysning TYRISKA SKAHJÄLPA HJÄLPA BRANSCHEN BRANSCHEN ATT ––TYRI ATTVÄLJA VÄLJARÄTT RÄTT Belysningsföretaget TYRI satsar nu på en digital akademi för att öka branschens kunskap om ljus

Belysningsföretaget TYRI satsar Kunskapen nu på en digital akademi för att branschens kunskap om ljus och belysning på arbetsfordon. är generellt ganska lågöka kring vad man kan göra med ochbelysningen belysning på arbetsfordon. Kunskapen är generellt ganska låg kring vad man kan göra med på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt. belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt. AV OSCAR WIKTORSSON AV OSCAR WIKTORSSON

TYRI LIGHT ACADEMY riktar sig mot alla tillverkare och slutanvändare arbetsmaskiner, de alla på ett lättillgängligt sätt TYRI LIGHT av ACADEMY riktarför sigatt mot tillverkare och slutska få kunskap om hur manför kan och användare av arbetsmaskiner, attförbättra de på ettproduktiviteten lättillgängligt sätt samthur ökaman intäkterna genom att använda bra arbetsskaarbetsmiljön få kunskap om kan förbättra produktiviteten och belysning. samt öka intäkterna genom att använda bra arbetsarbetsmiljön – Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del belysning. av fordonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även – Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del inom arbetsfordon. Men det finns fortfarande stora kunskapsav fordonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även luckor om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson som inom arbetsfordon. Men det finns fortfarande stora kunskapsär marknadschef på TYRI. luckor om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson som är marknadschef på TYRI. RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR Ett vanligt förekommande problem är att man köper billiga lampor

RISKERNA BILLIGA LAMPOR som lovarMED runt och håller tunt. Problem som oftast uppkommer Ett vanligt problem är att man köper billiga efter ettförekommande tag på de billigare produkterna är att de stör ut lampor annan somteknisk lovar runt och håller tunt. Problem som oftast uppkommer utrustning i närheten, såsom radio, mobiltelefon och i efter ett tag de billigare värsta fallpå själva maskinen.produkterna är att de stör ut annan teknisk utrustningäri dessutom närheten,ofta såsom radio, och i – Kvaliteten så dålig attmobiltelefon lamporna vibrerar värsta fall själva maskinen. sönder, det kan läcka in damm och vatten, eller att lamporna helt förstörs rost. Den ofta totalasåkostnaden bli hög vibrerar om man –enkelt Kvaliteten äravdessutom dålig att kan lamporna ocksådet räknar med att blirvatten, ståendeeller under sönder, kan läcka in fordonet damm och att reparationerna, lamporna helt menar PeO Axelsson. enkelt förstörs av rost. Den totala kostnaden kan bli hög om man Light är enblir nystartad plattform på TYRI:s webbockså TYRI räknar medAcademy att fordonet stående under reparationerna, platsPeO samtAxelsson. på Facebook, Youtube och LinkedIn. Där tar man del menar av insikter, kunskap ochnystartad uppdateringar om ny TYRI Light tips, Academy är en plattform påteknik TYRI:skopplat webbtill arbetsbelysning och ljus överlag. plats samt på Facebook, Youtube och LinkedIn. Där tar man del av insikter, tips, kunskap och uppdateringar om ny teknik kopplat till arbetsbelysning och ljus överlag.

På den här läroplattformen kommer TYRI kontinuerligt publicera skräddarsydda artiklar verktyg som På filmade den här föredrag, läroplattformen kommer TYRI och kontinuerligt pubguidar besökaren genom skräddarsydda världen av arbetsbelysning. licera filmade föredrag, artiklar och Förhoppverktyg som ningsvis leder det till att fler tar välav underbyggda beslutFörhoppsom guidar besökaren genom världen arbetsbelysning. gynnar deras verksamhet lång ningsvis leder det till attpåfler tarsikt. väl underbyggda beslut som – I grunden handlar det på omlång att visikt. på vårt företag har många gynnar deras verksamhet medarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom om– I grunden handlar det om att vi på vårt företag har många råden som exempelvis optik, ljussimulering och elektronik. Det medarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom omär kunskap som vi byggt upp och förädlat i över 40 år och något råden som exempelvis optik, ljussimulering och elektronik. Det vi gärna vill dela med oss av, säger PeO Axelsson.

är kunskap som vi byggt upp och förädlat i över 40 år och något vi gärnaOCH vill dela med oss av, säger PeO Axelsson. MILJÖ SÄKERHET

Det finns också miljö- och säkerhetsaspekter kopplat till valet av MILJÖ OCH SÄKERHET arbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exemDet finns ocksåautomatiskt miljö- ochom säkerhetsaspekter kopplat till valet av pelvis dimmas arbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exemföraren skulle bländas av sina pelvislampor dimmas automatiskt om egna eller ett mötande föraren skulle bländas av sina fordons. egna eller ett mötande – I lampor Sverige är vi långt fram vad gäller arbetet med både hållfordons. barhet och arbetsmiljö. Detfram har – I Sverige är vi långt pushat oss arbetet att utveckla vad gäller medprodukter både hållsom håller och som genom barhet ochlänge arbetsmiljö. Det har nya säkerhetslösningar pushat oss att utvecklaförbättrar produkter arbetsmiljön för och föraren, som håller länge som kongenom staterar PeO Axelsson. nya säkerhetslösningar förbättrar www.tyrilights.com

arbetsmiljön för föraren, konstaterar PeO Axelsson.

25

www.tyrilights.com 25


Nya Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FOGMAKER DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FOGMAKER

SLÄCKNINGSSYSTEM RÄDDARLIV LIV SLÄCKNINGSSYSTEM RÄDDAR

och förebygger och förebyggerstillestånd stillestånd

Vid infarten Mont Blanctunnelni Frankrike i Frankrike 1999 1999 kastades ut ut genom ett ett bilfönster. Vid infarten till till Mont Blanctunneln kastadesen encigarettfimp cigarettfimp genom bilfönster. Fimpen sögs in i luftintaget på en lastbil och luftfiltret började brinna. Inne i tunneln fattade helahela Fimpen sögs in i luftintaget på en lastbil och luftfiltret började brinna. Inne i tunneln fattade lastbilen eld och 39 människor dog av rök och eld. Hade lastbilen haft Fogmakers släckningssystem lastbilen eld och 39 människor dog av rök och eld. Hade lastbilen haft Fogmakers släckningssystem elden förmodligen släcktsinnan innanden denhunnit hunnit in hade behövt dö.dö. hadehade elden förmodligen släckts in ii tunneln tunnelnoch ochingen ingen hade behövt VID BYGGET AV Varbergstunneln an-

släcker elden och den långa aktiveringstiden

Släckvätskan består av 97 procent rent

VID BYGGET AV Varbergstunneln an- släcker elden och den långa aktiveringstiden saltvatten Släckvätskan består av 97 procent vänds Fogmakers brandsläckningssystem kyler motorrummet. och tre procent skumtillsats. Skum- rent vändsför Fogmakers brandsläckningssystem saltvatten ochen trefilm procent skumtillsats. Skumfordon av entreprenörer som jobbar i kyler– motorrummet. Med pulverbaserade släcksystem sprutas tillsatsen bildar på motorrummets för fordon av entreprenörer som jobbar i – Medut pulverbaserade släcksystem tillsatsen bildar en film motorrummets tunneln. pulvret i en puff som släcker elden.sprutas Men delar så att bensinångor eller på diesel hindras tunneln.– Den främsta anledningen att ha ett pulvret ut i en puffväldigt som släcker elden. delar så att bensinångor eller diesel hindras det är fortfarande varmt vilket görMen att från att återantända. effektivt brandsläckningssystem detärlätt kan återantända, förklarar Med att Fogmakers släcksystem är det lätt – Den främsta anledningen attpåhaarbetsett det fortfarande väldigt varmtMario vilketFlores gör att från återantända. fordon är att det kan rädda på liv. arbetsMen det det som key account manager på Mario Fogmaker. rentFogmakers i motorrummet efter en släckt effektivt brandsläckningssystem lättär kan återantända, förklarar Flores att göra Med släcksystem är det lätt är beroende tre komponenter för brand. handlar även ekonomi. snabb släckning Det är bara att spola rent med vatten. fordon är att detomkan räddaEnliv. Men det somEld är key account av manager på Fogmaker. att göra rent i motorrummet efter en släckt starta och fortsätta – bränsle,för Med minimerar skador på En såväl fordonet som på att ett pulversläckningssystem finns riskvatten. Eld är beroende av att tre brinna komponenter handlar även om ekonomi. snabb släckning brand. Det är bara att spola rent med omgivningen, Lars Alrutz som attsyre och värme. Fogmakers system attackerar rostett påpulversläckningssystem maskiner och komponenter starta och fortsätta att brinna – bränsle, förMed minimerar skador understryker på såväl fordonet som på finns risk är marknadschef på Fogmaker. alla tre. När temperaturen i motorrummet eftersom släckpulver är korrosiva. omgivningen, understryker Lars Alrutz som syre och värme. Fogmakers system attackerar för rost på maskiner och komponenter Han konstaterar att om ett fordon skulle når en viss temperatur brister en hydropneu– Att ha ett enkelt och effektivt släckningsär marknadschef på Fogmaker. alla tre. När temperaturen i motorrummet eftersom släckpulver är korrosiva. börja brinna på ett projekt som Varbergs- matisk detektorslang och trycket i slangen system på fordon i gruvor och tunnlar Han konstaterar ett fordon skulle når en viss När temperatur brister en hydropneu– Att enkelt ochäreffektivt tunneln skulle att detom kunna skjuta byggprominskar. trycket minskar aktiveras en handlar omha livett eller död. Det en liten släckningsinvesbörja cessen brinnamed på ett projekt Varbergsdetektorslang och trycket slangen tering system på fordon i gruvor ochMen tunnlar ett år. Detta som med tanke på hur matisk ventil på en kolvackumulator. Deni trycker om man tittar på det stora hela. tunneln kunna skjutafordonsbrand byggpro- minskar. När trycket minskar under aktiveras om liv död. Det är en liten storaskulle skadordet en fullt utvecklad genom dysor i motorrummet högten dethandlar räcker inte atteller installera ett system, duinvescessen med etttill år.med Detta tanke på hur ventil kolvackumulator. Den trycker tering påen detfungerande stora hela. Men kan ställa i enmed tunnel. tryck på ut en tät dimma av släckvätska som måste se om till man att dettittar finns stora skador en fullt utvecklad fordonsbrand dysordroppar. i motorrummet under högt service. det räcker inteduattmed installera ett system, – Därför är släcksystem obligatoriskt på genom finfördelade Det får Fogmaker, lovar du alla fordon somi går i gruvor eller tunnlar. tryck ut en tät dimma av släckvätska som Lars Alrutz. kan ställa till med en ner tunnel. måste se till att det finns en fungerande Det är entreprenören har ansvaret HINDRAR ÅTERANTÄNDNING – Därför är släcksystemsom obligatoriskt påatt finfördelade droppar. service. Det får du med Fogmaker, lovar fordonen – Vattendropparna förångas i kontakt med alla fordon somhar gårsläcksystem. ner i gruvor eller tunnlar. Lars Alrutz. värme och expanderar. En liter släckvätska blir Det är entreprenören som har ansvaret att HINDRAR ÅTERANTÄNDNING SLÄCKER OCH KYLER 1 700 liter vattenånga, som trycker ut syret fordonen har släcksystem. – Vattendropparna förångas i kontakt med ur motorrummet. Vattenångan kyler också Fogmakers släckningssystem sprutar ut en värme och expanderar. En liter släckvätska blir fin vattendimma under minst 45 sekunder och sänker temperaturen i motorrummet SLÄCKER OCH vattenånga, som trycker ut syret och som mestKYLER 90 sekunder. Vattendimman 1 700 med liter 700 grader på tio sekunder. www.fogmaker.com ur motorrummet. Vattenångan kyler också Fogmakers släckningssystem sprutar ut en 57 59 fin vattendimma under minst 45 sekunder och sänker temperaturen i motorrummet och som mest 90 sekunder. Vattendimman med 700 grader på tio sekunder. www.fogmaker.com

57 59


Nya Projekt

Oktober 2023

NU GÅR FÖRSTA FLYTTLASSEN TILL RIKSBYGGENS BRF ÅSTRÅKET I ESKILSTUNA I veckan gick flyttlassen för de första att flytta in i sina nya bostadsrätter i Riksbyggen Brf Åstråket beläget i Västra Munktellstaden - hjärtat av Eskilstunas industrihistoria. Här kommer de boende få njuta av lägenheter med antingen dubbla balkonger eller balkong och uteplats mot föreningens privata innergård med första parkett mot grönska och med utblick över Eskilstunaån. Försäljningen av de 36 lägenheterna om 2 till 4 rum och kök i storlekarna mellan 52 till 94 kvadratmeter påbörjades i september 2021 och det första spadtaget togs i februari 2022. Av de 36 lägenheterna finns endast tio inflyttningsklara bostadsrätter kvar. Boende Leena Puttonen kvitterar ut nycklarna till sin nya lägenhet. – Sedan säljstart har vi sett ett stort intresse för Brf Åstråket. Här erbjuder vi energieffektiva och smakfulla lägenheter med fina materialval och ypperligt läge med närhet till såväl vacker omgivning som stort kulturellt utbud och fina promenadstråk. Dessutom finns hela Munktellstadens växande utbud utanför dörren med caféer, restauranger, hotell, Munktellmuseet, Konstmuseet, Eskilstuna Stadsmuseum, Mikrobryggertiet Eskilstuna Ölkultur, Munktellbadet, Stiga Sports Arena och Lokomotivet med idrotts- och kulturevenemang precis runt hörnet säger Catarina Tenor, sälj- och marknadsansvarig, Riksbyggen Bostad Bergslagen/Östergötland. Munktellstaden ligger centralt i Eskilstuna vid forsande vattendrag, broar och holmar. Området är uppkallat efter entreprenören Johan Theofron Munktell som i början av 1880-talet började tillverka verktyg, ångmaskiner och annan mekanisk utrustning här. Hans företag blev senare Volvo BM och är idag en del av VCE, Volvo Construction Equipment. Både ångkraften och herr Munktell är borta sedan länge, men entreprenörskapet lever i allra högsta grad kvar i omgivningen här.

158


Nya Projekt

Oktober 2023

159


Nya Projekt

Oktober 2023

NU INVIGS CAMPUSOMRÅDET ALBANO I STOCKHOLM Stockholms universitet, KTH, Akademiska Hus, Svenska Bostäder och Stockholms stad bjuder in media till invigningen av Albano – Stockholms nya campusområde. Här har en levande stadsdel skapats som med sitt strategiska läge ett stenkast från city stärker kopplingarna mellan Stockholms universitet och KTH samt främjar staden, regionen och Sverige som kunskapsnation. För att möta Stockholms universitets och KTH:s behov av moderna lokaler för samverkan och framstående högre utbildning och forskning, står nu 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler klara.

160

det som om en investering på cirka fem miljarder kronor. Albano är det första klimatsmarta campusområdet i Sverige som har miljöcertifierats enligt Citylab, något som gör området till en förebild inom hållbart stadsbyggande. Den 20:e september var det invigning.

NY FÖRSKOLA I TÖREBODA

Föreläsningssalar, grupprum och studieplatser varvas med uteserveringar, takträdgårdar och grönytor.

Västgötska Töreboda ligger i en expansiv region som bland annat innefattar Volvos kommande batterifabrik i Mariestad. Mot denna bakgrund ska en ny förskola byggas i bostadsområdet Östra Börstorp, där även ny småhusbebyggelse planeras. PE Teknik & Arkitektur har fått i uppdrag att utföra projekteringen av förskolan.

Här får runt 14 000 studenter, forskare och medarbetare sin hemvist. På området finns även cirka 1 000 nybyggda student- och forskarbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger. Totalt rör

Törebodas nya förskola får åtta avdelningar fördelade på två våningar. PE är projektledare och generalkonsult för projektet som har planerats under ett antal år och som nu ska färdigställas


Nya Projekt

Oktober 2023

på tämligen kort tid. PE utför projekteringen för utförandeentreprenad och bland annat involveras PEs kompetens inom konstruktion, VVS, ventilation, el, styr, akustik, energi, tillgänglighet, arkitektur (utvalda delar) och kontrollansvar enligt PBL. Förskolan planeras att öppna januari 2025 och i uppdraget ingår även en solcellsanläggning. – Projektet har krävt ett omtag för att det skulle hålla sig inom gällande detaljplan, vilket gett oss en snäv tidplan för projekteringen och för entreprenaden. Genom ett tätt samarbete mellan PEs teknikdicsipliner och med Töreboda kommun ska vi kunna få färdigt handlingarna som behövs till entreprenadupphandlingen så att bygget kan starta i rätt tid, förklarar Björn

161

Nygren, projektledare på PE. EN TRYGG OCH HÅLLBAR SKOLMILJÖ

I projekteringen anstränger sig PE och kommunen tillsammans för att fånga upp viktiga synpunkter både från verksamheten och från kommunens driftavdelning, och på så vis få till stånd en hållbar och väl utformad förskola både för brukarna och för drift- och underhåll. Målet är en bra arbetsmiljö för personalen och en trivsam och trygg miljö för barnen, såväl inomhus som utomhus. Arkitekt är AGE Arkitekter, men då mycket arbete nu ska utföras på kort tid kommer PEs arkitekter också att bidra i utvalda delar av uppdraget.


Nya Nya Projekt Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄRÄR ENEN ANNONS November 2021 - DETTA ANNONS

SYSTEMSVETS – SPECIALISTER MED HELHETSANSVAR Systemsvets är inriktade på högkvalificerade svets- och montagearbeten främst i rostfritt men även andra material. Företaget har högsta fokus på sin specialistkompetens, men har samtidigt mycket stor bredd. Kunderna finns inom allt från läkemedelsindustri, övrig processindustri och kärnkraft, till gas- och kylanläggningar. Processinstallationer och rostfritt är de gemensamma nämnarna för alla affärsområden. Systemsvets har också en stor bredd genom att ta helhetsansvar och leverera paketlösningar. Åtagandet spänner över alla faser från planering av uppdraget till och med tester, inspektion och dokumentation. SMIDIGA OCH FLEXIBLA

Systemsvets har två fullskaliga stationära verkstäder, i Norrköping och Uppsala. Där produceras moduler och skiddar och här förebereder man för installationer i fabrik. De senaste åren har Systemsvets dessutom investerat i flera mobila verkstäder, vilket är en otroligt smidig och flexibel lösning som gör att man kan producera och montera med största precision, utan att ta upp dyrbar yta i fabriksbygget. – Kunderna uppskattar verkligen vår förmåga att vara på plats snabbt med våra mobila verkstäder för att starta upp arbetena och sedan att vi fullföljer projektet till och med den avslutande dokumentationsfasen, berättar Nicke Sundberg, som är projektledare. Vi tar helhetsansvar mot kunden för all dokumentation gällande vårt arbete. Dokumentationen omfattar materialcertifikat, material-

mottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion. Företaget har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera projekt i alla faser. Systemsvets utför både processinstallationer och service. Affärsidén är att leverera högklassiga lösningar inom allt slags montage. Den huvudsakliga inriktningen är vid större fabriksbyggnationer men även skilda typer av uppdrag inom övrig industriell service. – Vi är verksamma inom områden såsom läkemedel, livsmedel, kylanläggningar och maskinmontage och andra områden som är i behov av rostfria installationer, fortsätter Nicke Sundberg. – Att garantera en hög kompetens ställer stora krav på vår personal. För att säkerställa kvalitén på våra uppdrag genomförs kontinuerligt utbildningar inom olika kvalitetsförbättrande områden. Detta för att alltid hålla högsta fokus på kvalitet, avslutar Nicke Sundberg. SPÅRBARHET OCH DOKUMENTATION

Systemsvets är nischade inom avancerad TIG- och Orbitalsvetsning samt rördragning där kraven på renhet, ytfinish samt spårbarhet och dokumentation är höga. All personal får genomgå svetsarprövning enligt SS-EN 287 och/eller SS-EN 1418. De är utbildade inom standarden ISO 5817 för att säkerställa den kvalitet som krävs. Systemsvets är godkänt för de mycket krävande interna standarderna hos alla större svenska läkemedelsbolag. Detta innebär ett uttalat förtroende som talar sitt tydliga språk.


Nya Nya Projekt Projekt

Oktober 2023 - DETTA ÄRÄR ENEN ANNONS November 2021 - DETTA ANNONS

Med hjälp av fiberoptisk utrustning kan svetsskarvar inspekteras även invändigt för att ytterligare garantera ett noggrant utfört arbete enligt ställda krav.

Systemsvets inleder projekten med genomgång av arbetshandlingar. Därefter håller man inledande planeringsmöten där man går igenom det som är viktigt i början av projektet. Detta innefattar exempelvis kravspecifikation, vilka arbetsledare som kommer att vara delaktiga samt vilket material som behövs.

Systemsvets inledde verksamheten 1989. Under trettio år har företaget utfört svetsarbeten i olika industrianläggningar. Företaget har en rad nöjda kunder inte minst inom läkemedel och livsmedel, där många beställare har mycket högt ställda krav gällande utförande samt att färdigställandetider hålls. Bättre merit för en leverantör av svets- och montageuppdrag går inte att få.

• Läkemedel • Livsmedel • Kärnkraft • Kylanläggningar • VS-installationer • Maskininstallationer • Gasanläggningar

Systemsvets ser alltid till att företagets svetsare har rätt kompetens för arbetet. All personal får genomgå svetsarprövning enligt EN 287 och EN 1418. Företaget har även personal som är utbildade inom standarden ISO 5817. Systemsvets har också interna krav för att säkerställa den kvalitet som krävs på montage i miljöer med högsta krav på renhet och hygien.

Systemsvets satsar på den senaste teknologin. Maskinparken innefattar bland annat ett tiotal orbitalsvetsmaskiner samt tillhörande kringutrustning för kvalificerade montage.

WWW.SYSTEMSVETS.COM


Nya Projekt

Oktober 2023

M3 BYGG FRÅN ROTUNDAGRUPPEN RENOVERAR ÖSTRA OCH VÄSTRA GYMNASIEHUSEN PÅ RIDDARHOLMEN På Riddarholmen väcks snart två av Stockholms historiska pärlor till liv igen. Vi är stolta över att meddela att M3 Bygg snart tar sig an ännu ett betydelsefullt uppdrag – renoveringen av Östra och Västra gymnasiehusen. På uppdrag av Statens fastighetsverk har vi fått förtroendet att föra dessa ikoniska byggnader in i framtiden. M3 Bygg ansvarar för utförandeentreprenaden i projektet, som sträcker sig från augusti 2023 till våren 2025. I århundraden har Östra och Västra gymnasiehusen stått som landmärken på Riddarholmen. Nu är tiden inne för dessa byggnader att genomgå en renovering och anpassas för att bättre möta framtidens behov. Östra och Västra gymnasiehusen har ett betydande historiskt och arkitektoniskt värde, och vår målsättning är att bevara och förstärka deras klassiska charm. Vårt mål är att förena historiskt arv med modern funktionalitet och skapa en inspirerande miljö för kommande generationer. EN HISTORISK PLATS

Under gymnasiehusen döljer sig rester från Gråbrödraklostret, och delar av klostret står fortfarande kvar. Här finner vi klostermurar, klosterkällare och ett klosterrum med stjärnvalv som tros vara dekorerat av Albertus Pictor, en välrenommerad kyrkomålare från 1400-talets senare hälft. Under 1640-talet ägdes den östra längan, som då gick under namnet Banérska palatset, av riksstallsmästaren Gustaf Adam Banér. Under Banérs ägo genomfördes omfattande renoveringar av gymnasiehuset. Huset höjdes en våning och fick dess vackra fasad och stucktak som kan beundras än idag. Man tror även att det var Banér som lät riva halva huset och dra en gata mellan kyrkan och de gamla klosterbyggnaderna. På 1730-talet beboddes Östra gymnasiehuset av Hedvig Taube, kung Fredrik i:s mätress, även kallad Sveriges första mätress. Kungen själv bodde i det närbelägna Wrangelska palatset tillsammans med drottning Ulrika Eleonora. Kungaparet residerade i palatset i väntan på återuppbyggnaden av Stockholms slott efter slottsbranden 1697. År 1821 flyttade Stockholms gymnasium in i lokalerna, det var också då byggnaderna fick namnet Gymnasiehusen. Under 1800-talets mitt uppförde Stockholms stad, som stod som ägare till området, en byggnad för Stockholms gymnasium som då redan fanns i det östra grannhuset. Östra och Västra gymnasiehusen förenades med en gång som välver över Gymnasiegränd.

164


Nya Projekt

Oktober 2023

165


Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar

N

NORDTRAFO www.nordiskhiss.se Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar

Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar

www.nordiskhiss.se

www.nordiskhiss.se Produkter för Svanenmärkta hus

brandteknikab.se

brandtätning

|

brandisolering

| tillverkning

CERTIFIERAD ISO 9001

CERTIFIERAD ISO 14001

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för miljö

| utbildningNya Projekt

Oktober 2023

168


Nya Projekt

Oktober 2023

169

NU PÅBÖRJAS BYGGET AV 125 HYRESRÄTTER I TRÅNGSUND Det klassiska spadtaget med en spade uteblir till förmån för Huges minsta hyresgäster. En nedfallen gren från den naturminnesmärkta eken som finns på fastigheten ska istället få bli ett insektshotell dagen till ära. Det blev ett annorlunda spadtag när man påbörjade byggnationen av 125 lägenheter nära Trångsunds centrum i början på september. Under året har markarbeten utförts och ett tillhörande parkeringsdäck byggs på fastigheten och färdigställs under hösten. MILJÖ I FOKUS

– Om två år är platsen hem för hundratals personer! Dessa 125 hyresrätter är ett viktigt bidrag till allmännyttan. Miljön är i fokus, som alltid när vi bygger nytt och rustar upp våra fastigheter. Det här huset kommer klara framtidens utmaningar vad gäller hållbarhet, säger Karin Strömberg Ekström, vd på Huge. Byggnaden ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad 3.2. I Miljöbyggnad jobbar man med 15 olika indikatorer, till exempel energianvändning, ljudklass samt dagsljus. Huset byggs med målet silver. På taket kommer solpaneler monteras. Förväntningen är att solpanelerna kommer generera 45 000 kWh/år, vilket skulle täcka drygt 60 procent av totala fastighetselen under ett år. KLART OM TVÅ ÅR

Husen kommer omfatta totalt 125 lägenheter på 34-94 kvadratmeter med öppen planlösning där alla lägenheter har balkong eller fransk balkong. Lägenheterna inreds med moderna materialval och ljusa färger. – Det känns väldigt roligt att vi snart är klara med parkeringsdäcket och kan påbörja arbetet med hyreslägenheterna, som planeras vara klara för inflyttning hösten 2025, säger Disa Roxner, projektledare på Huge. NATURMINNESMÄRKT EK SKYDDAS

På fastigheten står en drygt 600 år gammal naturminnesmärkt ek. För att den inte ska komma till skada under projektet har en skyddszon satts upp runt om eken. När bygget är klart kommer eken att hängnas in permanent med ett lägre staket för att den och naturmarken runt om den ska lämnas orörd. Det är också från denna ek som man använde en gren som tidigare fallit på grund av snö och borrar massor av hål i – ett sätt att värna om den biologiska mångfalden och skapa bostäder till insekter.


Nya Projekt

Oktober 2023

170

DET HÄR VILL BORÅSARNA UPPLEVA I STADSKÄRNAN:

STORT ENGAGEMANG FÖR FRAMTIDENS STADSKÄRNA I BORÅS Över 2200 personer har svarat på enkäten om framtidens stadskärna i Borås. De svarande, som främst är boråsare, önskar sig en stadskärna med platser för häng, musik, dans, bad och fler butiker. – Det stora gensvaret gör oss otroligt glada. Stadskärnan är uppenbarligen en plats som engagerar och där boråsarna vill vara. Vi är väldigt tacksamma för deras bidrag med förslag, menar Anna Liljenby, samordnare stadsliv.

• • • • • • • • • •

Syftet med enkäten är att få boråsarnas inspel till de nya visionerna som tas fram för stadskärnans stråk i arbetet som kallas Drömmen om Borås. – Alla kreativa idéer ger oss energi och blir mycket bra inspel till det fortsatta arbetet med att utveckla och aktivera stadskärnan i Borås, menar Linda Sjöstrand, cityledare Borås City. – I enkätsvaren ser vi att boråsarna önskar fler butiker i stadskärnan. Syftet med Drömmen om Borås processen handlar just om den frågan, att skapa en gemensam spelplan för utveckling och etableringar i stadskärnan. Det ska bli ett verktyg för fastighetsägare att ta in rätt etablering på rätt plats där den mår som bäst. Så vi är i full gång med att arbete med just den frågan, förklarar Christer Södeliden, ordförande Centrumfastighetsägarna i Borås. Drömmen om Borås drivs av Borås City, Borås TME, Borås Stad, Centrumfastigheter i Borås och Fastighetsägarna.

Lyssna på livemusik – på scen, på stan och i konserthus Dansa – på nattklubbar och i Stadsparken Spela – schack, brädspel, basket, kubb, skatepark Nyttja Viskan mer – med båtar, SUP, bad, flytande restauranger Picknick – fler sittplatser och bord för att kunna sitta många tillsammans Temalekplatser och lekfulla platser i hela staden Shoppa – gärna mer second hand Platser att hänga för ungdomar Ett levande Stora torget – med uteserveringar, spel, evenemang och grönska Stadsodlingar

SAMMANFATTNING/FAKTA FRÅN UNDERSÖKNINGEN: 2236 personer svarade på enkäten. 93% svarande kommer från Borås, hälften (49%) tar sig oftast till stadskärnan med bil och nästan en tredjedel (29%) brukar gå. De flesta som svarat bor i Borås tätort (68%) och är kvinnor (70%). Det boråsarna önskar sig mest i stadskärnan är fler butiker. Det man är mest nöjd med i stadskärnan är konst och skulpturer och grönskan medan man är minst nöjd med tillgången på toaletter och parkeringar.

BAKGRUND Processen Drömmen om Borås startade ursprungligen hösten 2012 och resulterade i visionsbilder för sex stråk i stadskärnan med målet om fler etableringar centrum. Steg två initierades 2015 och resulterade i handlingsplaner för att fortsätta utveckla stråken. Lilla Brogatan och Hötorget är tydliga exempel på att visionsarbetet gett resultat. Sedan dess har omvärlden förändrats och konsumenterna med den och därför uppdateras nu visionerna.


Nya Projekt

Oktober 2023

171

det även att finnas konstnärlig utsmyckning. NU SLÄPPS SISTA SÄLJETAPPEN I BRF ESTER OM HSB DELA

Nu släpps de sista lägenheterna i populära HSB brf Ester i Spånga/ Bromsten. Etappen består av lägenheter i storlekarna 1-4 rok och det går även att köpa en lägenhet via HSB Dela. Lägenheterna är kvadratsmarta med maximalt ljusinsläpp och de flesta har balkong eller uteplats. Vissa har det bästa läget i projektet med utsikt mot Spånga-ån. Ett antal av de större lägenheterna är genomgående och har balkong/uteplats såväl mot gatan som mot gården. Priserna börjar från 1 745 000 och HSB Dela lägenheten kostar 1 147 500 kr. Just nu erbjuds även en fast summa i avgiftsrabatt för köpare. Inflyttning kommer att ske från början av 2024. – Vi släpper nu äntligen de sista lägenheterna i ett mycket prisvärt och eftertraktat projekt. För de som köper nu finns fortfarande chans till att göra egna inredningsval och skapa sitt drömboende efter eget tycke och smak, säger Linda Younes, affärsområdeschef försäljning och marknad HSB Bostad. I brf Ester kommer det bli totalt 152 lägenheter i en trygg brf med fin innergård med pergola, sittplatser och lekyta. I föreningen finns dessutom en klassisk gemensamhetslokal med yta för möten i föreningen, privata fester och barnkalas. I föreningen kommer

HSB går in som delägare i unga vuxnas bostadsköp med 50 procent. Utöver den vanliga köpprocessen tecknas ett tioårigt samägandeavtal med HSB. Köparen betalar halva insatsen, hela månadsavgiften och en HSB Dela-avgift. När som helst efter upplåtelsen kan den unga vuxna välja att sälja bostadsrätten. Då säljs också HSBs andel. Tidigast fem år efter tillträdet kan köparen ansöka om att köpa ut HSBs del. Senast tio år efter tillträdet ska den unga vuxna ha köpt hela lägenheten eller bostadsrätten ha sålts vidare till marknaden.

OM HSB BRF ESTER Upplåtelseform: Bostadsrätt Antal bostäder totalt: 152 Antal rum: 1 - 4 rum och kök Bebyggelsetyp: Flerbostadshus Område: Bromstensstaden Sista dag för köpanmälan sista etappen: 11 september klockan 12. Inflyttning: från kvartal 1, 2024 Arkitekt: Vera arkitekter


FASTIGHETSAUTOMATION I ÖREBRO


Levererar och monterar allt i natursten i hela landet. Golv Trappor Fasader Fönsterbänkar Bänkskivor Marmor Granit Kaksten Skiffer Skärmtegel www.stenentreprenader.se

Tel: 0470-75 70 28 www.hissteknik.com

Din leverantör av stallventilation

Tel: 0150-487700


Nya Projekt

Oktober 2023

DE FÖRSTA PÅLARNA SLOGS NER PÅ CONSTOS PROJEKT BRO HANDEL UNDER STRÅLANDE SOLSKEN Totalt ska cirka 1000 pålar slås ner under hösten innan vi börjar resa stommen på bägge etapperna under november månad. Consto har sedan produktionsstarten i mitten av juli fått en väldigt fin framdrift med markentreprenaden och ser fram emot en fartfylld höst med mycket aktiviteter ute i Upplands Bro. Bro Handel är strategiskt belägen längs E18 och kommer omfatta livsmedel och detaljhandel. Några av hyresgästerna kommer bli Jysk, Willys, Normal, Stadium Outlet, Dollarstore och Rusta.

174


Nya Projekt

Oktober 2023

175


Projektering - Installation - Service Axema - Aptus - RCO Passerkontroll, Porttelefoni Bokningssystem, Kameraövervakning Telefon 08-522 582 11 E-post Info@sakerhetsintegrering.se Hemsida www.sakerhetsintegrering.se


Projektering - Installation - Service Axema - Aptus - RCO Passerkontroll, Porttelefoni Bokningssystem, Kameraövervakning Telefon 08-522 582 11 E-post Info@sakerhetsintegrering.se Hemsida www.sakerhetsintegrering.se

MILJÖVÄNLIGA KABLAR FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

Vi håller undan vatten, både över och under mark! I ett projekt som Varbergstunneln var det en fördel att vi fick komma in tidigt i processen då vi kunde vara behjälpliga med dimensioneringar av både pump och pumpledningar. Vi är väldigt glada över att få vara del i detta projekt med Implenia.

Kabellösningar från nordisk tillverkare för energiöverföring i vindkraftsparker. Det som är viktigt för våra kunder är också viktigt för oss: Driftsäkerhet

Tillgänglighet

Installationsvänlighet

Kolla in våra vindkraftprodukter på www.rekakabel.se

TSURUMI INTEC PUMP AB • 010-206 50 10 • www.tsurumi.se

Nordiska Projekt 2020 nr 4_Reka Kabel_Kvartssida 92x125mm.indd 1

13.8.2020 10.19.32


Nya Projekt

Oktober 2023

178

stafettpinnen i Gjuteriet. MANNERSONS FASTIGHETER OCH SANKT KORS INGÅR AVTAL OM GJUTERIET Sankt Kors och Mannersons Fastigheter har idag undertecknat ett avtal om förvärv av kvarteret Gjuteriet 2, som består av fem byggnader med adresserna Gjuterigatan 1A-1D, Gjuterigatan 5 samt Södra Oskarsgatan 3A-3C. Gjuteriet har en rik industrihistoria där det på senare år har vuxit fram ett miljö- och teknikkluster med cirka femtio företag. Området rymmer även ett flertal kulturverksamheter, inklusive Skylten. Mannersons kommer att fortsätta att verka för kulturens roll i kvarteret. På sikt kommer även området utvecklas i samband med Ostlänkens nya dragning och ett nytt stationsläge. Sankt Kors, med uppdraget att främja tillväxt och utveckling i Linköping, har aktivt förvaltat Gjuteriet sedan förvärvet år 2011. Nu överlämnar de stafettpinnen till Mannersons, som delar deras engagemang för Linköpings framtida utveckling. Sankt Kors ska se möjligheter där andra tvekar och ansvara för att det alltid finns utrymme för nya företag att etablera sig i Linköping. I detta ingår också att ha en aktiv försäljningsplan för att stärka bolagets finanser inför kommande satsningar. Nu är tiden kommen för Gjuteriet, där byggnader som Cleantech Park och Skylten återfinns. Den förestående utvecklingen av Gjuteriet gör det till en strategisk tidpunkt för försäljning av byggnaderna i samband med att området ska utvecklas vidare för framtiden.

Det var utvecklingen av de gamla industrifastigheterna med teknikbolag och kulturliv som väckte företagets intresse för kvarteret. Stadsomvandlingen och ett nytt stationsläge skapar på sikt nya förutsättningar för området. Det öppnar också möjligheten att stärka kopplingarna och integrera platsen i staden så att ännu fler Linköpingsbor kan hitta dit. – Mannersons representerar lokal, ansvarstagande och långsiktig fastighetsutveckling. Vi har våra rötter i Linköping och är väldigt glada över möjligheten att få ta över stafettpinnen i det fantastiska kvarteret Gjuteriet. Vår vision ligger helt i linje med de mål Sankt Kors arbetat med och vi hoppas kunna bidra med att stärka kopplingarna mellan kultur och näringsliv. När vi blickar framåt mot de kommande 10-20 åren så ser vi såklart också fram emot att arbeta med de nya stadsdelarna som skall växa fram i anslutning till den nya stationen, säger Carl-Fredrik Grönhagen, vd på Mannersons Fastigheter. Det råder ingen osäkerhet gällande kulturens viktiga roll i området. Mannersons har förtydligat gentemot Linköpings kommun (Kultur och Fritid) att Skylten och dess verksamheter skall stöttas och utvecklas även i framtiden. Bägge parter ser fram emot att öppna upp området för ännu fler av Linköpings medborgare. – Skylten som kulturverksamhet är en värdefull plats för både Linköpingsbor men också för Linköping som stad. Det är viktigt för oss att fortsätta arbetet med Skylten. Vi har ett tydligt och politiskt förankrat uppdrag att bedriva Skylten i dess nuvarande form och ser fram emot att arbeta med den nya fastighetsägaren för att gå vidare med att utveckla Skylten, säger Michael Brask, utvecklingschef kultur och ungdom, Linköpings kommun.

– Det är viktigt att vi följer vårt uppdrag att sälja mogna fastigheter vid rätt tillfälle, säger Anna-Maria Jakobsson, vd på Sankt Kors. Jag vill samtidigt understryka att det har varit av yttersta vikt att sälja till en aktör som vill vara en långsiktig engagerad part i Gjuteriets fortsatta utveckling och som värnar om kunderna i området.

Kv. Gjuteriet 2 byggdes på 1870-talet samtidigt som stambanan öppnades och är i dag Linköpings viktigaste industrihistoriska kulturminne.

Långsiktig och lokal fastighetsutveckling är en av grundpelarna för Mannersons verksamhet. Därtill finns ett stort intresse både för att skapa goda förutsättningar för kultur och för att skapa attraktiva miljöer för innovativa företag. Företaget har under åren genomfört ett flertal projekt i äldre bebyggelse och ser fram emot att ta över

Kvarteret inrymde från början industrier som Gjuteri, mekaniska verkstad och träförädling. Senare har andra verksamheter tagit över som till exempel möbeltillverkning. 1922 flyttade Maskinskyltsfabriken in i området och 1930 tog de över fastigheten som i dag kallas för just Skylt.


Nya Projekt

Oktober 2023

179


Nya Projekt

Oktober 2023

VAKUUMGLAS FRÅN RYDS GLAS ENERGIEFFEKTIVISERAR BROMMA FLYGPLATS För att underhålla den byggnadsminnesförklarade flygplatsen i Bromma finns Ryds Glas på plats och renoverar avgångshallens yttre delar. Här renoveras både träfönster, trädörrar och stålfasader och i stålfasaderna byts hela 975 kvadratmeter glas ut till vakuumglas. Beställare är Metrolit Byggnads AB. – Vakuumglas är ingen nyhet i sig men med den pågående energidebatten har intresset för glaset ökat. Samtidigt är det först nu som vakuumglasen blivit så pass bra att de kan konkurrera med vanliga energiglas. I ett vakuumglas hålls två glas separerade från varandra med vakuum emellan vilket varken leder värme eller kyla, säger Jörgen Häll, kvalitetsansvarig på Ryds Glas, och tillägger: – Med ett byte till vakuumglas minskas värmeförlusterna i fastigheten vilket i sin tur leder till lägre energikostnader. Att byta glas i fönsterna är en av de åtgärder som har störst inverkan på en fastighets energikostnader. För en 3-glas isolerruta med energiglas är tjockleken ofta över 40 millimeter men med ett vakuumglas rör det sig snarare om 8 millimeter. Det innebär att glasen även passar för K-märkta fastigheter där man kan låta det yttre glaset sitta kvar och ändå få ett modernt, energieffektivt fönster. Så är även fallet på flygplatsen där vakuumglasen gör att fönsterna kan fortsätta hållas tunna, trots att de nya fasaderna består av tre glas. Den totala tjockleken på

180

de nya glasfasaderna blir 13 mm. – Det är en av de stora fördelarna med vakuumglas – att glasen är betydligt tunnare än isolerrutor med energiglas. Det gör materialåtgången mindre samtidigt som glasen även kan användas i äldre fönster där vanliga isolerglas ibland är för tjocka, säger Jörgen Häll. BEVARAR FLYGPLATSENS ORIGINALUTSEENDE

Som tidigare nämnt fungerar vakuumglas perfekt när äldre, K-märkta byggnader ska renoveras, och eftersom Bromma flygplats är en byggnadsminnesförklarad byggnad anger Länsstyrelsen på vilket sätt byggnaden ska vårdas, underhållas och hur den får ändras. – Då byggnaden är byggnadsminnesförklarad sedan år 2000 är det viktigt att fasaden blir autentisk med hur det såg ut på 30-talet då flygplatsen byggdes. Det klarar vi tack vare ett restoverglas som är laminerat på vakuumglasets utsida, säger Thomas Sjödin, projektledare på Ryds Glas Stockholm. Ryds Glas projekt på flygplatsen består av två etapper där den första etappen ska vara klar slutet av 2023. Här renoveras den stora stålfasaden på landside. I mars 2024 väntas även etapp 2 starta och här ska stålfasaden på airside renoveras. I etapp 2 kommer också träfönsterrenoveringen att påbörjas, där ett 4 mm energiglas ska monteras i fönsterbågarna. – Att få jobba med det här projektet är både inspirerande och intressant, och även om vakuumglasen inte är en helt ny produkt så märker man att intresset är stort för projektet, avslutar Thomas Sjödin.


Nya Projekt

Oktober 2023

181


ViVierbjuder tjänster inom följande: erbjuder tjänster inom följande:

• Montering ochoch demontering av av olika typer maskiner • Montering demontering olika typer maskineroch ochutrustning utrustning • Plåtbearbetning, skärning, bockning och klippning • Plåtbearbetning, skärning, bockning och klippning • Underhållsarbeten, revisionsstopp och ombyggnationer • Underhållsarbeten, revisionsstopp och ombyggnationer • Rivningsarbete av stålbyggnader • Rivningsarbete av stålbyggnader • Flyttning av maskinanläggningar • Flyttning av maskinanläggningar • Tillverkning, ytbehandling och montage avav stålkonstruktioner • Tillverkning, ytbehandling och montage stålkonstruktioner • Byggnationer av exempelvis lagerhallar och verkstadslokaler • Byggnationer av exempelvis lagerhallar och verkstadslokaler • Nytänkande projektarbeten • Nytänkande projektarbeten • Konstruktionsarbeten utomhus reklamskärmar– –stativ stativoch ochpåbyggnader påbyggnader • Konstruktionsarbeten till till utomhus reklamskärmar • Svetsning • Svetsning • Centralsmörjning, montering och installation • Centralsmörjning, montering och installation • Hydraulik • Hydraulik Vår personal är mångkunnig allsidig. Vi är aldrig främmandeförförolika olikatyper typeravavarbeten. arbeten. Vår personal är mångkunnig ochoch allsidig. Vi är aldrig främmande

30 30

Tel0340-333 0340-3334444 Tel www.industriunderhall.se www.industriunderhall.se

www.kgmek.se www.kgmek.se


ar nik den.

nkthusen i M ViVi ärär med och skapar med och skapar BrfBrf Eksluttningen Eksluttningen Vi är med och skapar Brf Eksluttningen Vi är med och skapar Vi är med och skapar Brf Eksluttningen Brf Eksluttningen Vi är med och skapar Punkthusen i Malmö

Brf Eksluttningen. Assemblin El utför installationer för elför ocheltele Brf Eksluttningen. Assemblin El utför installationer ochi tele i Brf Eksluttningen.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och framtiden. i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idagi och i framtiden. Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Assemblin El, Alingsås Assemblin El, Alingsås Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik tel 010-472 60 00 tel 010-472 60 00 Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden. i alla slags fastigheter. www.assemblin.com www.assemblin.com Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen. Assemblin El utför installationer för el och tele i Punkthusen. Assemblin El, AlingsåsVi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik tel 010-472 60 00installerar i alla slags fastigheter.tekniska Vi får husen att för fungera. Idag och i framtiden. Vi utformar, och underhåller system elteknik El utför installationer och tele i Brf www.assemblin.com iAssemblin alla slags fastigheter. Vi får husenför att el fungera. Idag ochEksluttningen. i framtiden.

ystem för elteknik dag och i framtiden. n.en. SPECIAL ÄR Vi utformar, installerar ochEl,underhåller Assemblin Alingsås tekniska system för elteknik Assemblin • 0322-671 iAssemblin alla slagsEl,fastigheter. Vi får att fungera. Idag100 och•i www.assemblin.com framtiden. tel 010-472 60husen 00El, Alingsås Alingsås tel 010-472 60 00www.assemblin.com www.assemblin.com Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com

nik ssemblin.com den.

STANDARD.

Entrépartier i EK Entrépartier i EKoch och invändiga glaspartier invändiga glaspartier Se referensbilder på www.nibema.se


Nya Projekt

Oktober 2023

FRAMTIDENS BOENDE I BARKARBYSTADEN Barkarbystaden i Järfälla kommun erbjuder framtidens boende och lokaler för verksamhet i en stadsdel som präglas av hållbarhetstänkande. Planen är att det på sikt ska bli runt tjugotusen bostäder och verksamheter som kan sysselsätta kanske så många som tio tusen personer. En av fastighetsaktörerna är Riksbyggen som vann en markanvisningstävling för Barkarbystaden kvarter 10. Här planeras för både bostäder och lokaler. Skisser och visionsbilder som tagits fram visar ett kvarter med 23 radhuslägenheter, 50 lägenheter för 55+ (Riksbyggens Bonum-koncept) samt 83 lägenheter enligt konceptet Riksbyggenbostaden; detta fördelat på tre bostadsrättsföreningar. Bonum-lägenheterna är anpassade för att underlätta vardagen för lite äldre boende och där de större lägenheterna har ett extra badrum, utan att därför vara fullt handikappanpassade.

184

för byggdelar som riskerar drabbas av fuktskador. Fasaderna kommer att beklädas med träpaneler och träspån. Husens socklar ska klädas med skifferplattor. – Hållbarhet är en stor sak för Riksbyggen och i Barkarby får vi möjlighet att förverkliga många ambitioner, fortsätter Mikael Olsson. Hela kvarteret ska certifieras med Miljöbyggnad (nivå Guld) och dessutom med tilläggscertifieringen NollCO2. Uppvärmning kommer att ske med miljövänlig certifierad fjärrvärme från E.ON. Husen isoleras väl med Riksbyggens eget koncept. Ventilationen baseras på FTX. Energisimuleringar visar att husen klarar energikraven för Miljöbyggnad Guld. Bland annat dessa simuleringar ligger också till grund för den preliminära beräkningen av NollCO2. Denna visade att det CO2-utsläpp som den i grunden låga energi förbrukningen orsakar och CO2-utsläpp i övrigt, kan balanseras ner till noll med åtgärder.

MYCKET GEMENSAMT

Kvarteret får en gemensam innergård och bostadsrättsföreningarna var sin föreningslokal. Under gården placeras ett garage med 86 platser och möjlighet att ladda fordonen. Beträffande yttertaket är tanken att ha några mindre växthus och plats för socialt umgänge. – På bottenvåningen planerar vi för kommersiella lokaler för restauranger, butiker och service. Tanken är att skapa ett trevligt kvarter med liv och rörelse en stor del av dygnet, berättar Mikael Olsson, projektchef hos Riksbyggen. Variation är ett tema som återkommer, som en tanke även bakom blandningen av bostäder, från radhus, via små lägenheter och ett register av lägenhetsstorlekar till takvåningar. Till kvarteret kommer det att flytta både barnfamiljer, ensamboende yngre, medelålders och äldre. Med andra ord möts alla generationer. Variation är ett tema som återkommer, som en tanke även bakom blandningen av bostäder, från radhus, via små lägenheter och ett register av lägenhetsstorlekar till takvåningar. Bild: Witte Sundell Arkitektstudio HÖG HÅLLBARHETSPROFIL

Järfälla kommun har kravet att kvarteret ska bli stadslikt. Ett annat krav, och som grundar sig på hållbarhetstänk, är använda stomkonstruktioner i trä. Så blir det i kvarter 10, med vissa små undantag

En av de åtgärder som är godkända, är att installera produktion av sol-el i anslutning till projektet. Alla tak på kvarter 10 kommer att få solcellspaneler, sammanlagt mellan 800 och 900 sådana. – Vi installerar solcellsanläggningar på alla våra byggnationer, och för kvarter 10 utnyttjas en mycket stor del av takytorna, säger Mikael Olsson. Som håller tummarna för att projektet kan sättas igång om ett par år. En preliminär start för bygget är 2025. När detta skrivs är bostadsmarknaden milt uttryckt kylig. Men man hoppas förstås att bostadsintressenterna snart strömmar till igen.

FAKTA Barkarbystaden kvarter 10 Bostadsrätter, Barkarby, Stockholm Byggtid: planerad byggstart 2025 Byggherre: Riksbyggen ek för Projektledare: Riksbyggen, Mikael Olsson Systemhandlingar, arkitektskiss: Witte Sundell Arkitektstudio AB Geokonsult: Bjerking AB Byggkonstruktör: Bjerking AB Miljökonsult (bl.a. miljöbyggnadssamordnare och samordnare för NollCO2): WSP Sverige AB Certifieringar: Miljöbyggnad nivå Guld samt NollCO2 Miljöbedömningssystem: SundaHus


Nya Projekt

Oktober 2023

185


Bäst på Återvinning & Bioenergi

SÖNDERDELNING & FLISNING

LAGRING & DOSERING

SIKTNING & SÅLLNING

TUBTRANSPORTÖRER

PELLETSPRESSAR & HAMMARKVARNAR

TRANSPORTERING

MOBIL SÖNDERDELNING

ROBOTSORTERING

AVSKILJNING & SEPARERING

BRIKETTPRESSAR

ANLÄGGNINGAR INOM BRÄNSLEBEREDNING, BRÄNSLEHANTERING, PELLETSPRODUKTION, SÅGVERK, RESTHANTERING, AVFALL, SORTERING OCH TRÄPULVER

Se hela vårt program på www.mared.se


När standardlösningar inte räcker till Kundanpassade kök och inredningar från Dalarna

Claessons Snickeri AB • Fabriksgatan 2, Krylbo • claessonkok.se • 0226-618 20

Preconal utvecklar, tillverkar och installerar fasader, glastak, dörrar, fönster säkerhetsdörrar, branddörrar i glas och metall. Vi finns på samtliga orter: Halmstad (HK), Falkenberg, Karlstad, Arboga & Malmö. Kontakta oss redan idag på 0346-554 50 för att få reda på hur vi kan supportera dig i ditt projekt.

Helhetsåtagande inom måleri A l lt

f r å n

Använd ROTavdraget

i d é e r ,

p r o j e k t e r i n g

Vi erbjuder ett helhetsåtagande inom måleri, från idéer, projektering till besiktning. Våra kunder erhåller en kvalitativ, kreativ, konsekvent och kostnadseffektiv lösning.

t i l l

u t f ö r A n d e

Referensbilder

Vi erbjuder även projektledning inom byggnation, vi har goda kontakter och bra samarbetspartners inom bygg och entreprenadverksamheten.

UC inom Trygg Företagare Vi erbjuder ett helhetsåtagande måleri, från idéer,

Johan

projektering till besiktning. Våra kunder erhåller en För mer information eller frågor, ring eller maila Johan Söderström

kvalitativ, kreativ konsekvent och kostnadseffektiv lösning.

073-517 00 10 / 08-778 75 00 johan@teamjsm.se

Vi erbjuder även projektledning inom byggnation, vi har goda kontakter och bra samarbetspartners inom byggoch entreprenadverksamheten.

Kreditvärdig För mer information eller frågor ring eller maila, Johan Söderström

tfn. 073-5170010 / 08-7787500 mail: johan@teamjsm.se

Produkter för Svanenmärkta hus

brandteknikab.se

brandtätning

|

brandisolering

| tillverkning

CERTIFIERAD ISO 9001

CERTIFIERAD ISO 14001

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för miljö

| utbildning


Nya Projekt

Oktober 2023

HEMELEKTRONIKFÖRETAGET POWER EXPANDERAR MED PROLOGIS Logistikfastighetsföretaget Prologis har tecknat avtal om att bygga ut Powers centrallager i Skillingaryd utanför Jönköping. Anledningen till utbyggnaden, som omfattar över 19 000 kvadratmeter, är Powers förvärv av Mediamarkt i Sverige. Det första spadtaget tas den 5 september och byggnaden väntas stå klar i september 2024. – Prologis mål är att ge våra kunder möjlighet att helt ägna sig åt sin verksamhet. Vi jobbar därför kontinuerligt med att minimera de onödiga och komplexa processerna, så att kunden kan fokusera på det som är viktig, säger Gunnar Gillholm, Vice President och Country Manager på Prologis Nordics. – Att Power har gett oss förtroende att genomföra ännu en utbyggnad är ett tydligt tecken på att våra hyresgäster uppskattar Prologis och vårt breda utbud av tjänster, fortsätter Gillholm. Powers centrallager i Skillingaryd levererar produkter till hela Norden, oavsett om det gäller butiker, webbhandel eller direkt till slutkund. Utbyggnaden av det befintliga lagret har planerats under en längre tid men har, efter förvärvet av Mediamarkt i februari i år, tidigarelagts och påbörjas redan nu. Det är andra gången som Power bygger ut sitt lager i Skillingaryd tillsammans med Prologis, senast var 2020. – Vi har fört en dialog med Prologis under en lägre tid kring utbyggnaden av vårt centrallager i Skillingaryd. Redan 2020 när den senaste utbyggnaden gjordes så tittade vi på vad nästa steg skulle kunna vara, säger Ulrika Onselius, Site manager på Power International Logistics AB i Skillingaryd.Efter förvärvet av Mediamarkt tidigare i år föll det sig naturligt för oss att expandera vår yta och öka lagringskapaciteten. Utöver den utökade ytan kommer utbyggnaden att få 8 nya lastportar samt en ny utfart för att effektivisera logistiken för lastbilar inom området. Precis som resterande byggnad får nybyggnationen även miljöcertifieringen BREEAM ”Very Good”. – Förutom lageryta har vi även sett behovet av fler portar för att hjälpa oss hantera större volymer. I samband med ombyggnationen såg vi också möjligheten att tillsätta ytterligare en utfart för att effektivisera transporter. Idag har vi två infarter men endast en utfart, den nya utfarten blir därför ett välkommet tillskott dels för att ha redundans, dels för att öka kapaciteten när de inkommande volymerna är som högst, avslutar Casper Odeen, Utvecklingsansvarig på Power International Logistics AB i Skillingaryd. Ansvarig byggentreprenör för projektet är YLAB Larssons Bygg AB.

188


Nya Projekt

Oktober 2023

189


Nya Projekt

Oktober 2023

BULK OCH CTS UTÖKAR SITT SAMARBETE

190

planerna startar bygget under hösten och CTS Nordics flyttar in i augusti 2024.

CTS Nordics har tecknat avtal om att hyra en byggnad för produktion och lager i Holmestrand, söder om Drammen i Norge, som kommer att byggas och ägas av Bulk Industrial Real Estate. Avtalet är en förlängning av samarbetet mellan företagen. CTS Nordics valdes av Bulk Data Centers i juni 2023 för att vidareutveckla Bulks campus i Kristiansand, Norge.

Anläggningen kommer att inrymma CTS Nordics dotterbolag NordicEPOD, Gapit Nordics och GT Nordics och kommer att användas för produktion relaterad till CTS Nordics-projekt.

CTS Nordics är den ledande nordiska entreprenören inom design och konstruktion av hållbara datacenter. Bulk Industrial Real Estate är en del av Bulk Infrastructure Group, en nordisk industribyggare, ägare och operatör av hållbara företag inom områden som lager och logistik, datacenter och fiberinfrastruktur

– CTS Nordics och Bulk delar samma åtagande att utveckla en hållbar och robust digital infrastruktur. När vi behövde utrymme för produktion, lager och kontor var vår partner Bulk ett enkelt val. Med denna etablering, förmodligen den första av många som följer, etablerar vi en lokal försörjningskedja med initialt mer än 300 högkapacitetsjobb för att stödja tillväxten av den nordiska datacenterindustrin, säger Filip Schelfhout, VD för CTS Nordics.

– Vi är glada över att utöka vårt partnerskap med CTS Nordics. Den nya byggnaden kommer att byggas med vår beprövade Bulk Modul, som ger maximal flexibilitet, skalbarhet och en effektiv och hållbar byggprocess. Detta är ett fascinerande partnerskap som vi nu placerar vår partner i CTS Nordic kan stärka sin leverantörskedja så att de kan bli en ännu starkare bidragsgivare till vår snabbt växande datacenterverksamhet, säger Jon Gravråk, VD för Bulk Infrastructure Group.

De nya produktionsanläggningarna kommer att stödja den växande efterfrågan som CTS Nordics upplever inom datacenterutveckling.

PE DETALJPROJEKTERAR LYKOS STORA LAGERTILLBYGGNAD

Produktions- och lageranläggningen kommer att byggas vid Hanekleiva Næringspark i Holmestrands kommun och kommer att inrymma mer än 300 anställda.

Snabbväxande skönhets- och hårvårdsspecialisten Lyko tredubblar lagerytan i sin logistikanläggning i Vansbro samtidigt som en effektiviserande automationslösning installeras. På uppdrag av totalentreprenören TA Byggproduktion står PE Teknik & Arkitektur för den arkitektoniska detaljprojekteringen av tillbyggnaden.

Tomten är på 33 000 kvadratmeter och ägs sedan tidigare av Bulk. Byggnaden blir 16 500 kvadratmeter inklusive kontorsyta på 3 500 kvadratmeter. Under förutsättning att myndigheterna godkänner

Lykos befintliga byggnad i Vansbro i Dalarna har en yta på cirka 11 750 kvadratmeter med lager, personallokaler och butik. Nu pågår en tillbyggnad som omfattar cirka 35 250 kvadratmeter med framför


Nya Projekt

Oktober 2023

allt ytterligare lager och ett nytt automationslager, vilket ska fylla ungefär hälften av lagerytan, samt cirka 2 000 kvadratmeter med kontorslokaler, mötesrum och en ny matsal.

191

PEs arkitekter i Örebro fick av totalentreprenören TA Byggproduktion uppdraget att utföra detaljprojekteringen av tillbyggnaden.

profil. Genom täta möten har projekteringsgruppen tillsammans med beställare och entreprenör hittat de ekonomiskt och verksamhetsmässigt bästa lösningarna på frågeställningar som dykt upp under projektets gång, till exempel kring vissa tillkommande teknikutrymmen och logistiska lösningar, säger Marie Carlsson, Studiochef Arkitektur på PE.

– Bygglovshandlingar fanns redan, men i princip var inget inrett på plan två. Där har vi i dialog med verksamheten tagit fram utformningen av personalytorna. All arkitekturprojektering har ingått, inklusive invändig färgsättning, där Lyko också varit delaktiga för att lokalerna ska gå i samklang med företagets

Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM In-Use, vilket medfört arbete med Sunda Hus för att säkerställa att föreskrivna materialval uppfyller kraven. Den befintliga byggnaden har i mångt och mycket utgjort referens för utförande och materialval. Delar av tillbyggnaden tas i bruk under hösten 2023.


Balkongsystem Funktionella balkonger till både nyproduktion och renovering av fastigheter. I balkongsortimentet ingår balkongräcken, balkonger och inglasningssystem.

Weland Aluminium AB Tel. 0472-445 00 www.welandalumi.se

Skinande blankt med

Allt inom byggstäd 0708-26 86 11 • 0709-82 92 43

Känd som bästa armeringsfiber vid inblandning och bearbetning av betong. Läs mer på www.forta-ferro.com För mer information kontakta:

info@betonova.se, www.betonova.se

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN. www.kanonaden.com


GEOSYNTETER

Golvimporten

BETÄCKNINGAR DAGVATTEN

info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se

GENERALENTREPRENÖR FÖR NORREGÅRDSKOLAN

Honnörsgatan 26, 1 tr • 352 36 Växjö 0470-76 56 30 • www.blekingerot.se Honnörsgatan 26, 1 tr • 352 36 Växjö 0470-76 56 30 • www.blekingerot.se


Nya Projekt

Oktober 2023

NU BYGGS SVERIGES STÖRSTA GOKARTHALL NÄR RACEHALL ETABLERAR SIG I SVERIGE

194

en anläggning helt utan pelare och därigenom skapat enorma ytor för Racehall att bedriva sin verksamhet i, och som de med tiden också kan anpassa efter behov, säger Fredrik Guldstrand, affärsområdeschef på RO-Gruppen.

I Botkyrka kommun, söder om Stockholm, ska RO-Gruppen på uppdrag av Racehall uppföra Sveriges största inomhus gokartbana.

GOKARTBANA OCH RESTAURANG

Racehall driver sedan tidigare två anläggningar i Danmark, däribland världens största inomhus gokartbana belägen 25 minuter från Köpenhamns centrum. Efter flera års framgång väljer de nu att etablera sig i Sverige.

I entrébyggnaden i två plan finns reception, omklädningsrum och briefingrum samt kontorsplatser och personalutrymmen. Där finns också en fullutrustad konferensanläggning och intilliggande restaurang med rättigheter som kommer drivas av restaurangkedjan O’learys. Genom panoramafönster från restaurangen på andra våning ser man hela gokartbanan och kan följa tävlingarna.

AVANCERAD KONSTRUKTION

Anläggningen omfattar drygt 7 500 kvadratmeter gokarthall samt en entrébyggnad i två plan på cirka 1 500 kvadratmeter. Hallen har en fri spännvidd på 75 meter utan pelare. Detta tillåter en flexibel gokartbana med möjlighet till förändring och en optimal upplevelse för besökaren. Konstruktionen är avancerade då den stora spännvidden renderar i takstolar så höga som 10 meter, med en vikt på 20 ton per takstol. Den ansenliga storleken gör att takstolarna inte kan fraktas från producenten till byggarbetsplatsen, utan de kommer istället monteras direkt på plats. – Vi har i tätt och givande samarbete med Racehall under några månader arbetat fram en effektiv produkt avseende pris och funktionalitet. I en anläggning av den här omfattningen placerar man normalt pelare med 22 meters mellanrum. Här har vi designat

Bansträckningen blir cirka 1 000 meter och har plats för cirka 35 gokarts samtidigt. Det kommer bli Sveriges största och tekniskt mest avancerade inomhus gokartbana med höga prestanda och väldesignade banor. – Det är väldigt glädjande att arbetet på plats är i gång. RO-Gruppen var proaktiva och tog initiativ till egna förbättringsförslag och lösningar som passade bra för våra ändamål. Dessutom var de konstruktiva och finurliga i förhållande till hur vi kunde uppnå besparingar i projektet. Vi ser fram emot ett fint samarbete och slutresultat, säger Flemming Grene Thomsen, VD på Racehall. I samband med uppförandet av anläggningen förbereder man inför ett framtida skifte till el-gokarts. Arbetet på plats är i gång och gokarthallen öppnar för besökare sommaren 2024.


Nya Projekt

Oktober 2023

195


PRISVÄRT DIGITALT BACKKAMERAKIT Orlaco har tagit fram detta prisvärda backkamerakit med mycket fin bildkvalité. Det är ett rent backkamerakit med “Plug and Play”-funktion. Montera kamera, monitor och dra och plugga i kablarna och spänningsätt systemet. Klart att användas direkt. KONTAKTA OSS FÖR ETT RIKTIGT BRA

PROVA-PÅ-PRIS!

Kameran är redan spegelvänd och monitorn förinställd för bästa funktion och kan därmed inte ändras. Monitorn är utrustad med automatisk “backlight”-justering, vilket innebär att den sänker ljusflödet i mörker. Enbart en kamera kan anslutas till denna monitor. DETTA INGÅR • • •

1st högupplöst 7” monitor 1st 120° kamera, spegelvänd 1st kablage 11 meter Kontaktperson Andreas Friberg andreas.friberg@oemautomatic.se +46 75 242 41 86

oemautomatic.se

TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • Underhållsfritt • Garanterad funktion ned till -25 ˚C • Snabb återuppladdning • Mycket kostnadseffektiv • 10 års garanti

ET H Y N

Miljöbedömd i Sunda Hus

SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer

• IP65 • Perfekt för tuffa miljöer

Kontakta oss:

Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se w w w. t e k n o w a re . s e


GRUSKUNGEN Behöver du köpa maskin?

KONTAKTA OSS!

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner • GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND

• TRANSPORTBAND • KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR

• MATARE • TUNNELMATARE

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

WWW.GRUSKUNGEN.SE Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se

Uppkopplat och klimatsmart byggande I nära samarbete med El-Björn AB och deras varumärke ePole kopplar vi upp den nya generationens värmeutrustning. Vi mäter och analyserar värme, fukt och koldioxidbelastningen från våra kunders projekt i realtid. Det leder i slutändan till stora besparingar för både kundens plånbok och planeten. Är ni redo att ta er byggarbetsplats till nästa nivå? Läs mer om våra tjänster på treko.se eller ring oss på 08-410 699 22. www.treko.se

Läs mer om nästa generations värmeutrustning


Nya Projekt

Oktober 2023

FAMILJEBOSTÄDER RENOVERAR 1000 KVADRATMETER STOR LOKAL TILL CENTER FÖR OMRÅDESUTVECKLING Ända sedan biblioteket flyttade in i det nya kulturhuset har deras gamla lokal på Rymdtorget i Bergsjön Centrum stått tom. Nu ska Familjebostäder göra om platsen till ett center för områdesutveckling. – Vi vill skapa en plats för boende och föreningar i Bergsjön men jag hoppas också att vi, genom att erbjuda en central och attraktiv lokal, kan locka till oss fler aktörer som vill hjälpa till att utveckla området, säger Mikael Olow, Utvecklingschef hos Familjebostäder i Bergsjön. – Jag ser flera fördelar med att flytta in i här. Dels kommer vi nu få ett eget rum, med möjligheter att prata ostörd med besökande. Dels öppnas möjligheterna upp för att bjuda in andra aktörer för informationsträffar och workshops. Jag ser det också som en stort plus att dela lokal med andra samhällsnyttiga aktörer. Redan nu står det klart att Medborgarkontoret, UngdomsPorten och Framtidshubben kommer flytta in sina verksamheter in i lokalen. Medborgarkontorets Anna Skärström ser fram emot flytten. ”EN INBJUDANDE OCH LEVANDE PLATS”

– Platsen ska vara ett center för områdesutveckling med fokus på jobb, hälsa, fritid och skola men det är också viktigt att Bergsjöborna och föreningar i området kan nyttja lokalen, menar den nye koordinatorn Rabi Shabo. – Det är en gedigen lokal med potential för möten, workshops, föreläsningar och kurser. Mitt uppdrag blir att nå ut till Bergsjöborna och undersöka vilka behov som finns hos dem. Det är viktigt att platsen känns inbjudande och levande, då skänker det också en känsla av trygghet till området. Lokalen ska nu renoveras och förväntas invigas i februari 2024.

198


Nya Projekt

Oktober 2023

199


Nya Projekt

Oktober 2023

VÄRLDENS MEST KLIMATSMARTA RESTAURANGBYGGNAD SLÅR UPP DÖRRARNA

200

Men vad är en växthusrestaurang? Strax utanför Trelleborg i det lilla samhället Skegrie är någonting stort på gång. Här är byggnationen av en unik restaurang i full gång med matentreprenören Claes Stenmark, 43, i spetsen.

TEXT: HELENE KATZMAN En restaurang inspirerad av världens första naturhus. Ett växthus utan bevattning, markskruv i stället för betongfundament och gäster som en del av kretsloppet. Kan det verkligen vara sant? Ja, när Stenmarks Restaurang och Växthus – världens mest klimatsmarta restaurangbyggnad slår upp dörrarna. De flesta av oss vet vad ett växthus är och vad en restaurang är.

När flyttlasset gick från Stockholm till Skåne 2016 hade Claes varken kapital eller en aning om att han skulle ta sig an ett projekt som utmanar hela den moderna svenska byggbranschen. Men med hjälp av crowdfunding, envishet och en klar vision blir restaurangen verklighet. – Här fanns bara åkrar. Något restaurangutbud var det inte att tala om. Så varför inte göra någonting åt det?


Nya Projekt

Oktober 2023

Där de flesta bara såg fält, såg Claes potential. Inspirerad av världens första naturhus ritat på 70-talet, skulle han göra något aldrig tidigare gjort. MAGISKA RESULTAT MED KLIMATET I FOKUS

Claes miljötänk eller entreprenörskap går inte att förneka och han brinner verkligen för sitt projekt, även om det antas omöjligt av andra. – Jag har alltid varit intresserad av hållbarhet. Men hur bygger man en hållbar restaurang och är det ens möjligt? Uträkningarna var många, men siffrorna talade sitt tydliga språk – restaurangen kunde bli verklighet. – Resultaten var magiska! Vi kommer att kunna producera tomater och örter utan en enda droppe i bevattning, berättar Claes. Han bekantade sig snabbt med området, lokalbefolkningen och deras restaurangvanor.

201

i ackumulatortankar som agerar batteri. Rökgaserna från den vedungsbakade pizzan är själva laddningen och gästerna blir en naturlig del av kretsloppet, förklarar han. Till skillnad från skeptiska byggbolag såg Fredrik Olson, arkitekt på Greenhouse Living/Tailor Made arkitekter, stora möjligheter. – Det var en drömbeställning! Claes vision var tydlig med självklara fördelar och synergieffekter som att ta tillvara spillvärmen från vedugnen. Utan den hade projektet varit orimligt och ohållbart. – Ett kretslopp av energi, vatten, koldioxid och syre, det är hela affärsidén. Dessutom får vi sommar året om. Vem vill inte ha det? skrattar Claes. Enligt Fredrik måste vi fokusera på energisnåla lösningar parallellt med miljövänliga materialval. Undvik stål, betong och plast. Bygg i trä så mycket som möjligt.

– Jag räknade ut hur många pizzor de åt i snitt och byggde en pizzaugn i trädgården. Planen var att öva i ett halvår. Nu har det gått fyra år och jag bakar fortfarande pizzor på beställning, ibland 150 stycken per kväll. BYGGBOLAGEN SKEPTISKA TILL UNIK GRUNDLÖSNING

För Claes är det viktigt att restaurangen inte bara serverar klimatsmart mat, utan att den även är byggd med minimal miljöpåverkan. Men trots solida beräkningar och argument var byggbolagen inte övertygade. – Det är okänt territorium. Byggentreprenörer tar sig inte an uppdrag de inte kan. Det är nästan omöjligt för byggbolag att vara hållbara. Det var bättre för hundra år sedan då betong och plast inte fanns, säger Claes. För att minska klimatpåverkan, undvika fusk och miljöfarligt material, bygger han restaurangen själv med hjälp av anställda och underleverantörer. – Vi gjuter ingenting och använder återvunnen betong i form av betongkross där koldioxiden redan är utsläppt. Claes menar att det kommer att finnas ett överflöd av betongkross när miljonprogrammen rivs. Därför är det viktigt att hitta smarta användningsområden, och Claes använder betongkross till allt från bärlager till dränering. – Vår grundlösning är unik. Vi använder markskruv istället för betongplintar och har ingen jungfrulig betong. Golvbjälklaget är i massivt trä och står på kantelement som bygger upp en grundmur i cellglas tillverkat av återvunnet glas. Hela restaurangen står alltså på gamla vinflaskor. Grundlösningen är inspirerad av den gamla torpargrunden. Claes tror att det kommer fungera bra då de har goda förutsättningar i marken. Men vad som gör restaurangen än mer unik är rökgasvärmeväxlaren kopplad till skorstenen. – Rökgaserna går igenom den och värmer upp vattnet. Det sparas

Sluta riva och bygga nytt. Använd befintliga byggnader smartare, bättre och energisnålare. De har redan 99% av all nödvändig byggmassa. Ta till vara energi och näringsflöden genom kretsloppsarkitektur. I framtiden kommer kretslopp av vatten, näring och energi att vara begränsade till grannskap eller enskild fastighet. Vi måste bygga hus som genererar energi i stället för att konsumera den. Att odla näringsrik mat hemma reducerar transportutsläpp och gör oss medvetna om vad vi häller ut i avloppen då det oavkortat kommer tillbaka i vår mat. FINANSIERING OCH CROWDFUNDING

Crowdfunding innebär att man bjuder in alla som vill bli delägare i bolaget för ett lägre belopp i stället för ett fåtal riskkapitalister som går in med högre. – Responsen hos kunderna var fantastisk. Vi fick in 2,8 miljoner kronor samt drygt en miljon kronor via emissionsrundan på en crowdfundingsajt. Totalt nästan fyra miljoner kronor men målet är sex miljoner, säger Claes. Nästa emissionsrunda för Stenmarks Restaurang och Växthus är planerad hösten 2023. De som vill anmäla intresse kan göra det på hemsidan.

FAKTA Byggherre: Stenmarks Växthusrestaurang i Skegrie AB Arkitekt: Fredrik Olson, Greenhouse Living/Tailor Made arkitekter AB Konstruktör/konstruktör trästomme: Johan Mårtensson, BTB Malmö Trästomme: Martinsons Byggsystem AB Isolering: Cellglas Sweden AB/Glapor Werk Mitterteich GmbH Byggstart: 20 september 2022 Färdigt: Förhoppning vinter 2024 Area: Byggarea: 777, totalarea inkl. Inomhusterrasser: 1163 Antal sittplatser: 120


VARNING! Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet. Lag (2016:545) om Skyddsrum

Det är fastighetsägaren som har det fulla ansvaret för att skyddsrummet är utrustat enligt statens regler. Ett exempel på det är när en bostadsrättsförening för ett par år sedan ålades göra om ett traditionellt stambyte. Under skyddsrumskontrollen upptäcktes det att de inte följt gällande skyddsrumsregler. Utöver en kostnad på 300 000 kr för stambytet tillkom då ytterligare 500 000 kr i omkostnader för att riva hela systemet, täcka felaktiga hål och dra nytt system. En helt onödig extra kostnad.

cigaretttext.indd 1

Planerar du att bygga om i en fastighet med skyddsrum, kontakta MSB eller Skyddsprodukter i Sverige AB för att ta reda på hur du ska göra. Då slipper du onödiga extra kostnader.

www.skyddsrum.eu info@skyddsprodukter-sweden.se Tel. 040-94 40 30

16/06/2016 11:11:00Nya Projekt

Oktober 2023

204

FOTO: Sven Olof Larsén

NU RENOVERAS SOFIERO SLOTT Tekniska installationer åtgärdas på Sofiero slott för att klara gällande regelverk. Samtidigt förändras planlösningen, framför allt på vindsvåningen. Dessutom byggs glasverandan ut och källarvåningen vidgas med en köksdel. Sofieros historia går tillbaka till 1860-talet. Kronprins Oskar (senare kung Oskar II) och makan Sofia var initiativtagare till uppförandet av detta ”sommarslott” eller ”lustslott” några kilometer norr om Helsingborg. Sofiero har med tiden blivit känt för sin parkanläggning med bland annat flera hundra sorters rododendron och ymniga blomsterrabatter. När det var dags för ett större underhåll av slottsbyggnaden dryftades inom Helsingborgs Stad frågan vad som kunde göras. Tre mer eller mindre omfattande förslag diskuterades och slutligen fastnade man för att utföra en renovering, modernisera byggnadens teknik och göra smärre utbyggnader.

och alla övriga parametrar. Byggnadens inbrottslarm och passersystem, brand/utrymningslarm återbrukas, men kompletteras med nytt. För bättre energiprestanda görs tilläggsisolering, där det är möjligt utan att det syns, vilket gäller framförallt vindsvåningen. Fönstren på västsidan, ut mot havet, var utdömda och byts till replikor som har bra isolerade glas och inbyggt solskydd. Övriga fönster kompletteras med en extra ruta innanför originalfönstret och blir högisolerat. Beträffande fönstren i norr och öster behövs inte solskydd. Vad gäller fönstren kommer inte besökarna att se någon skillnad jämfört med tidigare. Den fysiska tillgängligheten uppgraderas för att klara dagens krav. Inne i slottet kompletteras med en ramp. Den befintliga hissen upp till plan 3 ersätts med en plattformshiss som dessutom når vindsvåningen. NYA RUMSFUNKTIONER

– Bygglovsprocessen var mycket speciell, berättar Christer Jakobsson, projektledare på stadens fastighetsförvaltning. Bygglovsansökningen delades upp i fem delar och de underlag vi lämnade in var väldigt omfattande. Vi engagerade både antikvarie och arkitekt tidigt i processen, vilket var oerhört viktigt, liksom att få bred acceptans bland allmänheten för förslaget. FÖLJER BBR

Det projekt som nu genomförs gäller det planerade underhållet och dessutom moderniseras byggnadens tekniska installationer. All el och VA förnyas. Det blir också ny ventilation. Installationerna följer krav enligt BBR, med avseende på luftflöden

Ett viktigt önskemål som projektet tillgodoser är att Sofiero ska kunna hålla öppet för besökare och gäster året runt. Dessutom får vindsvåningen helt nya funktioner med ny planlösning som ger plats för kontor, konferensrum och fläktrum. Det senare dock endast för ett aggregat. De övriga sex placeras undanskymda i var sina positioner. – En stor utmaning är att få rum med aggregat, kanaler och don, utan att detta syns och med hänsyn till antikvariska värden, fortsätter Christer Jakobsson. Alla åtgärder inom projektet har utretts noga tillsammans med stadens antikvarie och den externa antikvarie som har anlitats, i ett samförstånd som


Nya Projekt

Oktober 2023

fungerat mycket bra. En viss utmaning utgörs också av byggnadens begränsade bärighet. Förstärkningar görs med stålbalkar och pelare för att förhindra svikt i golven. I tidigt skede laserskannades byggnaden både exteriört och interiört och en väldigt noggrann 3D-modell togs fram, vilket var mycket värdefullt för projekteringen.

205

det kulturhistoriska värdet i byggnaden, parternas arbetssätt och hur man skulle kommunicera framöver. – Det innebär utmaningar för oss att bygga om och bygga till och göra det värdefulla slottet vinterbonat. Vi har möten med antikvarien en gång i veckan och täta kontakter i övrigt, för att hitta avvägda lösningar som bevarar byggnadens värden, säger Mats Falk, projektchef hos Treano Bygg.

TVÅ TILLBYGGNADER

Slottets exteriör bevaras intakt med två undantag. Den befintliga glasverandan på västra sidan förlängs med två meter, får nytt tak och en rad med pelare som en arkad. Detta ger plats åt fler restauranggäster. Dessutom byggs källarvåningen ut med en köksdel. Här har krögaren deltagit redan i planering och projektering för att önskemålen skulle fångas upp tidigt. Från utsidan sett blir köksdelen mycket diskret och bäddas in bland parkträden, där alla bevaras. ÅTERBRUK

– Helsingborgs Stad främjar återbruk och i vårt projekt är målet att tegel som används ska vara återbrukat, berättar Christer Jakobsson. Larm och passersystem återbrukas. Dörrautomatik kommer från demontage på annat håll. Köksutrustningen tas från andra kök som avvecklas. Och allt material som vi får över i Sofiero försöker vi återbruka i andra projekt. Värt att nämna är också att projektet upphandlades enligt LOU som en totalentreprenad med partnering. Förfrågningsunderlaget specificerade noga vilka krav som ställdes på anbudsgivarna och hur anbuden skulle utvärderas. En poängmatris användes vid utvärderingen och priset på entreprenörens arbete togs inte i beaktande. Upplägget med partnering är närmast nödvändigt. När det handlar om gamla byggnader är inte alla förutsättningar kända. Vad som visar sig finnas under när man väl börjar riva (demontera) är delvis överraskningar. Då gäller det att entreprenören tillsammans med beställaren kan ta fram lösningar underhand. TREANO BYGG

Den upphandling som Helsingborgs stad genomförde vanns av Treano Bygg. Företaget har tidigare arbetat med kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bland annat flera slott i nordöstra Skåne. – I upphandlingen kunde vi tillgodose de krav som staden ställde. Våra kunskaper när det gäller denna typ av projekt kom väl till sin rätt. Partneringupplägg är bra när lösningarna inte är givna på förhand. Och vi klarar att prissätta olika dellösningar allteftersom de tas fram, berättar Fredrik Hagebris, affärsområdeschef hos Treano Bygg. I och med att uppdraget är en totalentreprenad ansvarar Treano för all projektering och utgör ”paraply” för alla delar utom byggkontroll och de antikvariska insatserna. I tidigt skede genomfördes en Workshop där hela projektgruppen deltog, inklusive antikvarien. Mötet var viktigt för att kunna visa

Projekteringsperioden blev 14 månader lång och byggtiden planeras till 12 månader, med färdigställande i juni nästa år. Den korta byggtiden är en utmaning, särskilt med tanke på de antikvariska hänsynen. Allt teknik i huset uppgraderas till dagens standard och regelverk. En av utmaningarna är att få plats med installationerna, främst ventilationen, utan att äventyra slottets värden. Installationerna ska vara i det närmaste osynliga. – Ventaggregaten fördelas i flera teknikutrymmen, bland annat i tillbyggnaden och på vinden. Och för att dra kanalerna måste vi verkligen pussla, berättar Mats Falk. 3D-MODELL

Bjälklag i slottet måste på sina ställen förstärkas för att förhindra svikt. Många balkar och pelare krävs för att bland annat anpassa håltagningen för de nya rumsindelningarna så som bageri, kök, personalutrymmen med mera. Vid projekteringen av byggkonstruktionen hade man stor nytta av den 3D-skanning som gjordes av slottet och den 3D-modell som blev resultatet. – Modellen är till stor hjälp för alla parter i projektet, eftersom det går att titta på och i slottet utan att vara på plats, poängterar Mats Falk. Treano har den kompetens som krävs för det utmanande uppdraget att renovera och uppgradera Sofiero slott: erfarenhet av byggnader med antikvariska värden, varsamt hantverkskunnande och förmåga att i samarbete med beställare och andra parter ta fram lösningar, samt flexibilitet nog att utveckla alternativa lösningar när så behövs, under byggets gång. – Sofiero slott får stor betydelse som referens för oss. Det är mycket publicitet kring slottet och många som håller det kärt. Vi är stolta över att ha vunnit upphandlingen och att vi får genomföra projektet, avslutar Fredrik Hagebris.

FAKTA Byggtid: juni 2023 – juni 2024 Byggherre: Helsingborgs stads fastighetsförvaltning Totalentreprenör: Treano Bygg AB Arkitekt: Magasin A Arkitekter AB, Barup & Edström Arkitektkontor AB Antikvarisk expert: Maria Sträng från Region Skåne Kostnad: 113 Mkr


NY!

GEDA 1500 Z/ZP F

ATT TING I? INGEN MASTEN A R K N FÖRA LEM! PROB INGET ISTÅENDE FR 12 M

www.bvm.se

GEDA 1500 Z/ZP F • Inga tillgängliga förankringspunkter men behov av att lyfta upp till 1.300 kg eller 7 personer? Nya GEDA 1500 Z/ZP F är då idealet för dig. • Med nya mastsystemet GEDA UNI-X kan en effektiv lyfthöjd på 12 m nås helt utan förankringar. • Två hissar i en: GEDA 1500 Z/ZP F kan även förankras (var 12:e m, fri mastspets 6,0 m) och byggas till 100 m höjd, då kan hissen lyfta 2.000 kg. • Anslutning 400 V / 50 Hz, 32 A • Maximal flexibilitet och snabb installation är speciella kännetecken för GEDA 1500 Z/ZP F.

www.geda.de info@bvm.se


Ställ om till en förnybar framtid Vi skippar krånglet och väljer att fokusera på enkelheten. Vårt helhetskoncept innefattar marknadsledande laddutrustning, laddboxar, installation och service. Visste du att vi också erbjuder energitjänster som till exempel solenergi och energilagring. Varför krångla till någonting som kan vara enkelt?

Solenergi

E-mobility

Elektricitet

Energilagring

Servicestation

Läs mer på OKQ8.se/foretag/elbilsladdning


Nya Projekt

Oktober 2023

GÅRDSFEST FÖR HSBS NYA BOSTADSOMRÅDE I BERGA PARK Nu är HSB nyaste bostadsområde i Linköping inflyttat och klart. Kvarteret består av tre fastigheter, två bostadsrättsföreningar och en hyresfastighet, som omsluter en gemensam innegård. Totalt finns här 153 nybyggda HSB bostäder. På den vackra innegården finns grillplats, pulkabacke och en härlig lekplats för grannskapets barn. Till lekplatsen har skulptören, Mats Åberg, skapat tre konstverk i brons föreställande en groda, en snigel och en sköldpadda.

208


Nya Projekt

Oktober 2023

209


Nya Projekt

Oktober 2023

SJÖLINS GYMNASIUM FLYTTAR IN HOS SKANDIA FASTIGHETER I MALMÖS VÄSTRA HAMNEN Vid starten av höstterminen 2023 startade även Sjölins gymnasium på ny adress i Malmö, hos Skandia Fastigheter. I fastigheten Aktern 5 i Västra Hamnen får hundratals elever en minst sagt god lärandemiljö – med havet som granne och lokaler där hälsan tas på största allvar. Malmö har ett ökande behov av gymnasieplatser under kommande år och därmed även av skollokaler. Genom flytten till Aktern 5 i Västra Hamnen kan Sjölins gymnasium fortsätta bidra till att upprätthålla utbildningskapaciteten i staden – och här kommer eleverna dessutom till lokaler där de viktiga hälsoaspekterna får en omfattande genomlysning.

210

MER OM HÄLSOHOPPET

Hälsohoppet är Skandia Fastigheters egenutvecklade verktyg för att främja hälsa och trygghet i lärandemiljöer, med input från bland annat skolor, Boverket, Generation Pep samt egna sakkunniga inom hälsocertifieringen WELL. Basen utgörs av en enkät till eleverna om deras behov och upplevelser. Målet med Hälsohoppet är att få bättre förståelse för hur skolfastigheterna upplevs, för att kunna hitta träffsäkra insatser som gör skillnad på riktigt. Verktyget har hittills testats på Vittraskolan i Kungsbacka och planen är att genomföra processen i Skandia Fastigheters samtliga 11 skolfastigheter. MER OM SJÖLINS GYMNASIUM

– Det känns givetvis jättebra att få bidra till att fylla ett viktigt samhällsbehov och inte minst att göra det tillsammans med Academedia, som vi redan har långa och goda samarbeten med på flera orter. Tillsammans med deras skola i Kungsbacka har vi dessutom genomfört Hälsohoppet – vårt verktyg för att främja hälsa och trygghet i lärandemiljöer. Det är ett av de områden som ligger oss närmast om hjärtat och vi ser fram emot att även Sjölins-eleverna ska få glädje av det framöver, säger Tim Prevolnik Sjöstrand, marknadsområdeschef för Malmö på Skandia Fastigheter.

Sjölins gymnasium, som ingår i Academedia, grundades i Göteborg 2000 och idag finns det totalt fem skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. På Sjölins högskoleförberedande program inom natur, samhälle och ekonomi kombineras traditionell undervisning med case-metodik som ger klassrumskunskapen en förankring i verkligheten.

Sjölins gymnasiums nya lokaler om 2 150 kvadratmeter ligger på Västra varvsgatan 22 och kommer till en början att välkomna 300 elever.

Billström Riemer Andersson AB (BRA AB) gör ytterligare en fastighetsaffär med Catena och avyttrar fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 250 miljoner kronor

BRA AB OCH CATENA FÖRDJUPAR SAMARBETET MED NY FASTIGHETSAFFÄR


Nya Projekt

Oktober 2023

i Göteborgsregionen. Catena, ledande inom logistikfastigheter, har förvärvat två fastigheter i Göteborgsregionen, genom en bolagsaffär med Billström Riemer Andersson AB (BRA AB). Affären innebär att BRA AB avyttrar två fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 250 miljoner kronor. Affären är ett resultat av det framgångsrika samarbetet mellan Catena och BRA-koncernen som byggentreprenör för projektet och säljare till fastigheterna. – Vi fortsätter att göra affärer och det är kul att vi fortsätter det

211

fördjupade samarbetet med att leverera högkvalitativa fastigheter till Catena, säger Magnus Riemer, koncernchef på BRA AB. Catena är glada över att kunna välkomna spännande hyresgäster och högkvalitativa fastigheter till sin portfölj. – Det känns utmärkt att vi kan tillföra både spännande hyresgäster och fler kvalitativa fastigheter till portföljen, säger Catenas regionchef i Göteborg Jonas Arvidsson. Båda fastigheterna certifieras enligt BREEAM Very Good. NTS Mark är markentreprenör och BRA Teknik är huvudkonstruktör för projekten.


montage montage

Undvik Korrosion & Mögel! Energieffektiv luftavfuktning: Halverad energiförbrukning Lika energieffektiv vid alla temperaturer även låga Enkel installation utan rördragningar Uppkopplingsbar

info@airwatergreen.com


Det mesta inom byggbranschen Bohlins Bygg & Montage startades av Benny Bohlin 1991 som enskild firma, men är aktiebolag sedan 2002. Benny har 43 år i byggbranschen varav eget företag i 31 år. Vi samarbetar med BWN Bygg AB, som vi bygger hus och bostadsrätter åt. • Nyproduktion i block eller lösvirke • Stall i block eller lösvirke • Tillbyggnader och ombyggnader • Taklyft. Övervåning på enplanshus. • Inredningar • Golv • Kök • Bostadsanpassningar • Specialsnickerier


Nya Projekt

Visualisering: Neon studio

Oktober 2023

214


Nya Projekt

Oktober 2023

215

TENGBOM TAR FRAM VISION FÖR KULTUR- OCH EVENEMANGSCENTRUM I ÖRNSKÖLDSVIK Tengbom har tillsammans med Urban Minds tagit fram en vision för det nya kultur- och evenemangscentrum som Örnsköldsviks kommun planerar att etablera. Konceptet innefattar hotell, scener, evenemangslokaler, musikproduktion och kulturskola. Flera utredningar har uppmärksammat behovet av nya kulturlokaler i Örnsköldsvik. Den visionsskiss som Tengbom tillsammans med Urban Minds tagit fram ska fungera som underlag för det fortsatta arbetet. – Här ska större evenemang kunna arrangeras men här ska också kultur kunna skapas och konsumeras en vanlig vardag, säger Henrik Stefansson, ansvarig arkitekt på Tengbom. Målsättningen har varit att skapa tydliga volymer som antyder att något utöver det vanliga inryms här, i en skala och karaktär som stämmer överens med dagens Örnsköldsvik och stadens ambitioner för ett aktivt kulturliv. Visionen för kulturcentrumet inrymmer hotell, scener, evenemangslokaler, musikproduktion och kulturskola. Platsen där det är tänkt att kulturcentret ska etableras har goda strategiska och geografiska förutsättningar med citykärnan söderut och en stor park mot norr som i och med etableringen kan utökas och göras än mer tillgänglig för besökare. – Kultur är för ett samhälle vad syre är för våra lungor - utan kultur blir det mesta mycket tråkigare, säger tillväxtchefen Peter Selemark, Örnsköldsviks kommun. Med en tydlig tillväxtambition och behov av att bredda vår arbetsmarknad och möjliggöra ökad inflyttning är jag övertygad om att ett kultur- och evenemangscentrum kommer spela en stor roll. Det finns en möjlighet för oss att etablera Örnsköldsvik som ett internationellt centrum, inte bara för utbildning inom musik utan även produktion. Projektet har varit ett gemensamt arbete mellan Tengbom och Urban Minds där Tengbom haft huvudansvar för byggnadsutformningen och Urban Minds bidragit med kompetens inom stadsutveckling och stadsplanering. Visualiseringarna är gjorda av Neon Studio Architecture and Images. Under hösten tar kommunen och externa parter fram fördjupat material och färdplan.


WWW.SCHEUCH.COM

VI LEVERERAR TEKNIK FÖR REN LUFT SCHEUCH - ALLTID ETT STEG FÖRE I RÖKGASRENING I mer än 50 år har Scheuch stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller vi industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Och det innebär att vi ser till att luften förblir ren för kommande generationer. VÅRA TJÄNSTER Teknik för ren luft - från planeringsfasen ända fram till driftsatt anläggning Anpassade kundlösningar Optimala helhetslösningar utformade för att säkerställa högsta driftsäkerhet och tillgänglighet

Scheuch_Ins_Image_Energie_220x280_140815_schw.indd 1

KONTAKT / SVERIGE: SCHEUCH GMBH KRINOVA SCIENCE PARK 29139 KRISTIANSTAD, SVERIGE PHONE: +46 708 439939, E-MAIL: OFFICE.SWE@SCHEUCH.COM

Scheuch GmbH Weierfing 68 4971 Aurolzmünster Austria Phone +43 / 7752 / 905 – 0 Fax +43 / 7752 / 905 – 65000 E-Mail office@scheuch.com

14.08.15 10:02


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.