Nordiska Projekt 6/2022

Page 1

NR 6 • 2022 Artificiell intelligens på SSG FLUIDDAGAR 2022 INLEDER SAMRÅD INFÖR OMSTÄLLNING TILL FOSSILFRI STÅLPRODUKTION I LULEÅ HELT PARTIKELFRITT RENINGSVERK byggs i Kristianstad Södra inleder storsatsning på ELEKTRIFIERING AV TRANSPORTER EUROPEAN ENERGY driftsätter vindparken i Kingebol Bygger en stark nordisk industri för SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER

BLASTING SERVICES

FOR NORDIC CONDITIONS

FORCIT EXPLOSIVES levererar sprängmedel till alla applikationer inom branschen såsom gruvor, täkter, tunnlar och övrig entreprenad. Vårt omfattande produktsortiment består av välkända produkter som är utvecklade speciellt för Nordiska förhållanden.

Läs mer om vår service >> FORCIT.SE

hedasecurity.se info@hedasecurity.se 08 - 24 71 15 Sveriges ledande tjänsteföretag inom områdessäkerhet Rikstäckande - Helsingborg till Kiruna ETT NAMN - SAMMA SÄKERHET

INNEHÅLL

9 Ultrakänslig sensor kan minska vätgasens risker

14 Södra inleder storsatsning på elektrifiering av transporter

16 Inleder samråd inför omställning till fossilfri stålproduktion i Luleå

17 Hållbarhet i fokus för Rostis formsprutade plast

18 Bra ytskydd i rätt tid kan spara miljoner

19 Förbättrat rostskydd med grafen

20 Artificiell intelligens på SSG Fluiddagar 2022

28 Sveaskogs KingPin vinnare av ”Årets hållbara projekt”

30 Stora Enso ingår samarbete för att utveckla miljömässigt hållbara vindturbinblad i trä

32 European Energy driftsätter vindparken i Kingebol

34 Landshövding Per Bill invigde Pyrocells biooljefabrik

36 Stora Enso investerar inom förnybara förpackningar

37 Höga energipriser sätter fokus på värmemätningen – Hur rätt mäter du?

38 Installerat elfilter minskar störande rök

39 Framgångsrik uppstart i Obbola

40 Stora Enso investerar för stärkt fokus på specialiserade massakvaliteter

41 K Energitjänst erbjuder alla typer av drifttjänster

42 Helt partikelfritt reningsverk byggs i Kristianstad

44 Äntligen byggs Norrbotniabanan

46 Mettallurgisk studie i Corcel bekräftar hög nickelhalt värderad till 113,9 miljoner euro

47 Inleder samråd inför omställning till fossilfri stålproduktion 48 VI BYGGER

50 Fusion i fokus när KTH energisatsar

UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710

CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK

Exakta Print AB, Malmö 2022

OMSLAGSBILD

Högtrycksmanometer vid en naturgasledning. Bild: Denis Shevchuk

BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.issuu.com/b2bnyheter.se/ stacks www.ocast.com/se/ stordahd-kommunikation/ www.mynewsdesk.com/se/ stordaahd-kommunikation-ab

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material.

Tidningen får citeras med angivande av källa.

INNEHÅLL 4 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se
4 INNEHÅLL 5 LEDARE 6 NYHETER
NR 6 • 2022 Artificiell intelligens på SSG FLUIDDAGAR 2022 INLEDER SAMRÅD INFÖR OMSTÄLLNING TILL FOSSILFRI STÅLPRODUKTION I LULEÅ HELT PARTIKELFRITT RENINGSVERK byggs Kristianstad Södra inleder storsatsning på ELEKTRIFIERING AV TRANSPORTER EUROPEAN ENERGY driftsätter vindparken Kingebol Bygger en stark nordisk industri för SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER
47 14 Trycksak 3041 0417 SVANENMÄRKT 40

9,5 PROCENT MINSKAD ELFÖRBRUKNING I NOVEMBER

SVERIGES ALLA NÄTÄGARE har nu rapporterat in november månads elförbrukning enligt Svenska Kraftnät. Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader uppgår minskningen till 6 procent jämfört med ett år tillbaka. “Liksom föregående höstmånader är minskningen störst i södra Sverige, där är den korrigerade minskningen 10,1 procent”. Sverige fortsätter att dra ner på elförbrukningen. Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen 5 procent i september, 6,3 i oktober och nu 6 procent i november.

Att minskningen är störst i södra Sverige är bra för där är ju risken för effektbrist denna vinter störst, vilket beror på att omvärldsfaktorer har utvecklats på ett sådant sätt att Sverige inte kan räkna med att importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar.

Det absolut viktigaste ur ett kraftbalansperspektiv är att minskningen av elförbrukningen sker under morgon- och kvällstopparna. Det är när lasten eller förbrukningen är som högst under dygnets timmar som det är mest kritiskt. Det är mellan 8-11 på morgonen och 16-19 på kvällen. Vinsten av att minska topparna är flera - lägre elräkning för hushåll och

företag. Lägre elpris eftersom elpriset bestäms utifrån hur mycket det kostar att producera den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan. Och mindre risk för effektbrist både i Sverige och våra grannländer. Sedan förra hösten har nya elförbrukare tillkommit, inte minst nya industrier vilket gör att den jämförbara minskningen är större än vad som framkommer.

I aktuellt nummer av Nordiska Projekt kan man läsa mer om att en ultrakänslig sensor kan minska vätgasens risker, Södra inleder storsatsning på elektrifiering av transporter och ett samråd inför omställning till fossilfri stålproduktion i Luleå. Bra ytskydd i rätt tid kan spara miljoner, artificiell intelligens på SSG Fluiddagar 2022, Sveaskogs KingPin vinnare av ”Årets hållbara projekt”, Stora Enso ingår samarbete för att utveckla miljömässigt hållbara vindturbinblad i trä. Höga energipriser sätter fokus på värmemätningen – hur rätt mäter du?, framgångsrik uppstart i Obbola, ett helt partikelfritt reningsverk byggs i Kristianstad och fusion i fokus när KTH energisatsar.

God

läsning

Jan Åström

Chefredaktör, Nordiska Projekt

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 5 LEDARE
Ingenjörs rman Rörkraft erbjuder hög servicegrad och rätt kompetens baserat på mer än 20 års erfarenhet gällande avancerad industriprojektering. Vi genomför även laserscanning i samband med om- och tillbyggnad. Vi har kontor i Lund, Karlshamn och Stockholm. www.rorkraft.se 010-251 21 00 Anläggningskonstruktion Beräkningar Byggnadskonstruktion Processanalys Projektledning El & Automation För statisk dimensionering av rör- och rördelar. DIN KOMPLETTA PARTNER FÖR PROJEKTERING AV INDUSTRIANLÄGGNINGAR!

GRÖNT LJUS FÖR FORSMARK 1

BÅDE Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska kraftnät har nu gett klartecken för provdrift med höjd effektnivå på Forsmark 1. Det betyder att Forsmark 1 kan producera mer fossilfri el redan i höst.

Genom effektökningen kan Forsmarks huvudägare Vattenfall erbjuda kunder i mellersta och södra Sverige mer fossilfri el.

SKELLEFTEÅ KRAFT STÄRKER FOKUS PÅ DIGITALISERING genom investering

SKELLEFTEÅ KRAFT INVESTERAR i TH1NG,

i TH1NG

TH1NG som pågått sedan 2019.

EN FILMSERIE om säkert skogsmaskinarbete, ”Säker i skogen”, har tagits fram av Skogforsk och norska Skogkurs.

De sju filmerna finns på skogforsk.se och på Youtube tillsammans med en introduktionsfilm.

ett företag som utvecklat en digital lösning som ska bidra till ett smart, hållbart och uppkopplat samhälle. Skellefte Krafts huvudkontor i SkellefteDigitaliseringen av samhället gör att intresset för och utvecklingen av smarta samhällen och städer, smarta industrier och smarta fastigheter ökar i snabb takt. Internet of Things (IoT) refererar till enheter som är uppkopplade via internet eller annan kommunikationsinfrastruktur och som delar data med andra enheter. Nu vill Skellefteå Kraft, genom ett aktivt delägarskap, vidareutveckla samarbetet med

Vi har använt plattformen sedan 2019 och vi anser att TH1NG har en av marknadens bästa plattformar inte minst mot bakgrund av att plattformen är infrastrukturoberoende. Därutöver fokuserar TH1NG på den smarta staden, smart fastighet och smart industri vilket är i linje med Skellefteå Krafts satsning inom orådet, säger Anders Petterson, vd Skellefteå Kraft Fibernät AB.

Skellefteå Kraft investering godkänns formellt av bolagets ägare vid extra bolagsstämma i slutet av december.

Norconsults första RITNINGSLÖSA PROJEKT FÄRDIGSTÄLLT

UNDER PANDEMIN har automatisering fått en rejäl skjuts framåt, försäljningen av cobotar ökar stadigt och den starka tillväxten fortsätter.

Kim Povlsen, vd på Universal Robots, lyfter fram den stora efterfrågan på svetsning som en viktig del i tillväxten. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

2020 STARTADES upprustningen av Graninge Kraftverk i Sollefteå kommun. 2022 stod projektet klart, och blir därmed Norconsults första uppdrag som färdigställs i fullskalig BIM. När dammen vid Graninge kraftverk skulle förnyas vann Norconsult uppdraget att projektera betongutskovet för den nya delen av anläggningen.

Tillsammans med Uniper och Ellextre har Norconsult valt en ritningslös väg mot målet, och anläggningen är projekterad i fullskalig BIM. Nu är projektet färdigt och uppdragsledare

Erik Eriksson med kollegor kan fira en viktig milstolpe för Norconsult.

– Vår resa har varit digital i dubbel bemärkelse, både vad gäller projektering och kommunikation på distans. Vi inledde arbetet med tillståndsansökningar under 2018 och hade startmöte för projekteringen i december 2019. 2020 kom pandemin och vi fick sköta alla byggmöten via Teams. I slutändan gick allt väldigt bra med tanke på förutsättningarna, kanske tack vare att vi haft många tidigare samarbeten med såväl beställare som entreprenör, säger Erik.

FILMSERIE SKA HINDRA OLYCKOR VID SKOGSMASKINARBETE
6
ÖVER 40 ÅR AV SVETSNING MEN FORTFARANDE BANBRYTANDE
NYHETER
Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft fibernät AB. Bild: Paulina Holmgren

Världens första underjordstruck tillverkad med FOSSILFRITT STÅL FRÅN SSAB

EPIROC BRYTER NY MARK med en prototyp av en batteridriven underjordstruck tillverkad med fossilfritt stål från SSAB.

Prototypen, en Minetruck MT42 Battery, har ett flak gjord med fossilfritt stål och kommer att minska CO2-utsläppen med 10 ton per tillverkad enhet. Minskningen motsvarar utsläppen från fem bensindrivna personbilar under ett år.

– Utvecklingen av ny teknik är avgörande för att möjliggöra övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Vårt fossilfria stål minskar omedelbart koldioxidavtrycket till nära noll utan att kompromissa med den höga kvalitet och egenskaper man kan förvänta sig av SSABstål. Det är samma stål, bara utan den negativa miljöpåverkan, säger Johnny Sjöström, chef för SSAB Special Steels.

Eskilstuna Energi och Miljö testar ny teknik för ETT MER HÅLLBART KRAFTVÄRMEVERK

ESKILSTUNA ENERGI OCH MILJÖ (EEM)

inleder ett projekt där man testar en helt ny teknik som ska minska miljöpåverkan från kraftvärmeverket som levererar fjärrvärme och el till boende i Eskilstunaområdet.

Projektet handlar om en vätgascell som installeras i kraftvärmeverket för att minska utsläppet av växthusgaser och sotpartiklar. Den ska även minska mängden biobränsle

som går åt för att driva värmeverket och på så sätt spara energi och naturresurser.

– Vår vision för EEM är att vi ska vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energioch miljöområdet. Vi letar ständigt efter nya sätt att bli ännu mer hållbara i vår produktion. Därför är vi mycket glada att få möjlighet att utreda den här sortens teknik, säger Lotta Lejdberg, Affärsområdeschef Energi på EEM.

VENDOLUX

UNDER HÖSTEN 2022 har V-TAC – en av världens största producenter av energieffektiva lösningar för el och belysning –etablerat sig i Sverige. Företagets representant i Norden (exklusive Danmark), Vendolux, lovar att svenska företag nu ska få tillgång till efterlängtade solpaneler.

V-TAC:s intåg i Sverige ritar om marknaden för, bland annat, LED-teknologi och solenergi. Under hösten 2022 ingick V-TAC ett avtal om partnerskap med en av världens största tillverkare av solpaneler. Därmed kan Vendolux utnyttja en produktion på 500 000 solpaneler för leverans till sina kunder.

– Vendolux förändrar inte bara den svenska marknaden för solpaneler i grunden, vi hjälper ansvarstagande företag att bli en del av en energieffektiv och hållbar framtid, säger Johan Attvik, medgrundare och ordförande i Vendolux.

NYHETER NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 7
har tillgång till 500 000 solpaneler i månaden
Bild: SSAB
Johan Attvik, medgrundare och ordförande i Vendolux. Bild: Vendolux
”Vi hjälper ansvarstagande företag att bli en del av en energieffektiv och hållbar framtid.”
/Johan Attvik, medgrundare och ordförande i Vendolux

BYGGER EN STARK NORDISK INDUSTRI för sällsynta jordartsmetaller

DET NORSKA BOLAGET REEtec AS har utvecklat en innovativ och hållbar teknik för separation av sällsynta jordartselement, som kan konkurrera med den dominerande kinesiska produktionen. Nu ska den första fabriken byggas i Herøya, Norge – LKAB planerar att utvinna jordartselement som biprodukt från vår järnmalmsbrytning. Tillsammans med REEtec kan vi skapa basen i en stark och hållbar nordisk värdekedja för sällsynta jordartsmetaller, säger Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB.

Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller till elbilar och vindkraftverk förväntas öka mer än femfalt fram till 2030 vilket är ett bevis på att den gröna omställningen fungerar. Men Europa är importberoende av dessa kritiska mineral och Kina dominerar produktionen.

EU har utlyst en strategi för kritiska råmaterial som ska öka Europas självförsörjande.

Ökad Europiska självförsörjandegrad behöver adressera hela värdekedjan, från gruvbrytning, till förädling och produktion av nyckelkomponenter som använder jordartsmetaller, som till exempel permanentmagneter.

Eftersom Europa saknar utvinning och enbart har marginell förädlingskapacitet markerar LKAB:s och REEtec:s samarbete starten på något nytt i Europa.

Planen är att REEtec:s första fabrik ska stå klar andra halvåret 2024 i Herøya, Norge, och en andra fabrik planeras till 2026 som ska kunna förädla material från LKAB som ska vara tillgängligt från 2027.

– Att LKAB, med dess starka industriella

position och tekniska kunskap, går in som huvudägare är en bekräftelse på vår teknik. REEtec är nu väl positionerat för att bli en ledande europeisk REE-aktör, säger John Andersen, styrelseordförande i REEtec och koncernchef för Scatec Innovation AS som sedan mer än 10 år varit huvudägare och en stark drivkraft för REEtec:s utveckling.

REEtec-processen kombinerar hög effektivitet och konkurrenskraftig kostnad med upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp. Ett viktigt inslag i processen är att i stort sett alla förbrukningsvaror återvinns och återanvänds.

Energibehovet är också mycket lågt och elförbrukningen baseras till 100 % på vattenkraftskällor från Norges gröna nät. REEtec:s teknik gör det möjligt att producera högkvalitativa produkter på ett mycket effektivt

8 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se
NYHETER
Jan Moström, President and CEO LKAB, John Andersen, Chairman REEtec and CEO Scatec Innovation, Leif Boström, Senior Vice President, Business Area Special Products, LKAB. Bild: Mats Lefvert

sätt och med en mycket mindre påverkan på miljön än någon konventionell separationsprocess för sällsynta jordartsmetaller.

LKAB producerar 80 procent av Europas järnmalm och leder omställningen av järnoch stålindustrin med strategin att producera koldioxidfri järnsvamp med vätgasteknik.

Men LKAB är sedan 80-talet också engagerade inom mineralindustrin, genom sitt Affärsområde Specialprodukter, där man producerar och förädlar mer än 30 mineral. En stor del av dessa, motsvarande 30 procent av det totala försäljningsvärdet är sekundära produkter.

Denna cirkulära ambition är numer en central del av LKAB:s strategi för framtiden men med ökat fokus på kritiska råmaterial; att utveckla och använda innovativ fossilfri teknik för att utvinna och förädla strategiskt viktiga jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REE) och fosfor till mineralgödsel från dagens gruvavfall.

Det kommer medföra investeringar i Kiruna och Malmberget, samt etablering av en cirkulär industripark i Luleå som utvinner de kritiska mineralen, med planerad produktionsstart 2027.

I LKAB:s process utvinns jordartsmetallerna som ett koncentrat som innehåller samtliga jordartselement i en mix. För att bli till metaller

behöver de först separeras från varandra. Leif Boström är direktör för Affärsområde Specialprodukter inom LKAB och förklarar varför värdekedjan från gruva till marknad är viktig:

– Värdet på produkterna ökar med varje förädlingssteg. Att vi dessutom bryter beroendet

av Kina för detta förädlingssteg gör att de cirkulära produkter vi kommer erbjuda till marknaden är verkligt hållbart producerade. Att vi blir huvudägare i REEtec är därmed en naturlig förlängning av vår värdekedja och passande del i vår strategi, säger Leif Boström.

Vindkraft kräver robusta transformatorer med speciella egenskaper.

Våra vindkraftsanpassade transformatorer har det som krävs för problemfri drift. Dessutom uppfyller de alla miljökrav enligt EUs senaste regelverk – med god marginal.

NYHETER NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 9
Transformatorer speciellt anpassade för vindkraft Rätt Spänning - Säker Miljö POWER QU ALIT Y SAFE ENVIRONMENT
Illustration över planerad REEtec-fabrik. Bild: Børve Borchsenius Arkitekter AS
Askims Industriväg 1A 436 34 Askim, 031-68 56 20 unitrafo.se

ULTRAKÄNSLIG SENSOR

kan minska vätgasens risker

I jakten på ren och förnybar energi spelar vätgasen en viktig roll. Men en stor utmaning är att gasen kan bli explosiv i kontakt med luft. Därför är det avgörande att kunna upptäcka läckor så tidigt som möjligt. Nu har forskare vid Chalmers, Vrije Universiteit Amsterdam och Eindhoven tekniska universitet tagit fram en optisk sensor som kan känna av rekordlåga halter av vätgas.

VÄTGAS SES SOM en viktig del i klimatomställningen av tunga transporter och runt om på jorden satsas det nu på vätgasdrivna tåg, lastbilar och flygplan. Även inom tung industri är vätgasen en viktig energibärare, till exempel för framställning av fossilfritt stål. Säkerhetsriskerna med att lagra eller använda väte är välkända. Det krävs bara fyra procent väte i luften för det ska bildas knallgas som kan antändas vid minsta gnista. Därför är det viktigt att superkänsliga sensorer finns på plats och kan bevaka läckor och larma vid kritiska nivåer.

Tillsammans med nederländska kollegor har nu forskare vid institutionen för fysik på Chalmers tagit fram en optisk vätgassensor som känner av rekordlåga halter av vätgas. Den sällar sig därmed till de känsligaste sensorerna i världen. De nya forskningsresultaten presenteras i en artikel i Nature Communications.

– Säkerhet är av yttersta vikt vid all användning och lagring av vätgas. Om mycket små läckor upptäcks tidigt kan de åtgärdas så att du förhoppningsvis inte behöver ta anläggningen eller fordonet ur drift, säger

AI-TEKNIK VISADE VÄGEN

Den optiska vätgassensorn består av många nanopartiklar i metall som samverkar för att känna av vätgas i sin omgivning. Tillvägagångssättet för hur den nya sensorn designats skiljer sig från tidigare tillfällen. I stället för att ta fram ett stort antal prover och testa dem var och en för sig för att se vilken som fungerar bäst, har forskarna tagit

10 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se VÄTGAS
Chalmersprofessorn Christoph Langhammer, en av huvudförfattarna till den vetenskapliga artikeln.
>>
Vätgas ses som en viktig del i klimatomställningen av tunga transporter. Nu presenterar forskare en ultrakänslig optisk sensor som kan minska vätgasens risker. Chalmers leder också ett nytt centrum – TechForH2 – där akademi och industri samarbetar för att utveckla ny teknik inom vätgasframdrivning. Bild: Chalmers University of Technology | Unsplash

ABUS Sverige Gruppen Vår kunskap – er säkerhet

Sondex Plattvärmeväxlare och Spiralvärmeväxlare

Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer.

Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se l Fråga oss - det lönar sig!

Vikten av det viktigaste

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

hjälp av avancerad AI-teknik för att skapa det optimala samspelet mellan partiklarna utifrån deras avstånd till varandra, diameter och tjocklek. Resultatet är en sensor som känner av förändringar i vätgaskoncentration som är så små som några hundratusendelar av en procent.

Hemligheten bakom den nya sensorns låga detektionsgräns är partiklarnas placering i ett regelbundet mönster på en yta. Detta visade sig vara mer gynnsamt för sensorns känslighet än den slumpartade placering som gjorts i tidigare sensorer av samma typ.

Christoph Langhammers forskargrupp har tidigare kunnat presentera världens snabbaste vätgassensor. För honom står det klart att många olika slags sensorer behövs och att de kommer att vara i samspel med varandra.

– Teknologin kring vätgas har tagit ett jättesprång och därför behöver dagens sensorer både bli vassare och mer skräddarsydda för olika ändamål. Ibland behövs en mycket snabb sensor, ibland behövs en som fungerar

i tuff kemisk miljö eller vid låga temperaturer. En sensorvariant kan inte tillgodose alla behov, säger Christoph Langhammer som även är en av grundarna till ett nytt kompetenscentrum: TechForH2.

Det nya Chalmersledda centrumet samlar både akademi och industri för att utveckla ny teknik inom vätgasframdrivning, som ett steg i omställningen till fossilfria tunga transportsystem. TechForH2 leds av Tomas Grönstedt, professsor vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers.

– När forskarvärlden och industrin går samman kan vi ta oss till nästa nivå, så att det vi tar fram kan tillämpas och möta de behov och utmaningar som finns inom industrin. Det gäller såväl sensorutveckling som annan forskning som knyter an till framdrivning av tunga fordon och vätgas, säger Tomas Grönstedt, som nämner att ett eldrivet flygplan med en räckvidd på 500 kilometer skulle kunna öka sin räckvidd till 3000 kilometer om det drevs med vätgas.

SÅ FUNGERAR DEN OPTISKA VÄTGASSENSORN

Den sensor som forskarna har utvecklat bygger på ett optiskt fenomen, plasmoner, som uppstår när nanopartiklar av metall fångar

upp ljus och ger partiklarna en distinkt färg. Är nanopartiklarna gjorda av palladium eller en palladiumlegering så ändras deras färg när mängden vätgas i deras omgivning förändras och sensorn kan slå larm om nivåerna blir kritiska.

För att hitta den ultimata placeringen av partiklarna i sensorn använde sig forskarna av en artificiell intelligens-algoritm kallad partikelsvärmsoptimering. Syftet var att partiklarnas placering skulle leda till högsta möjliga känslighet för exponering av väte. Att placera partiklarna i ett mycket exakt definierat regelbundet mönster visade sig vara svaret.

Utifrån AI-beräkningarna tillverkades den optiska vätgassensorn, vilken är den första i sitt slag att optiskt detektera väte i ”parts per billion”-intervallet (250 ppb – alltså 2,5 hundratusendelar av en procent).

Den nya sensorn bygger p ett optiskt fenomen plasmoner som uppstr nr nanopartiklar av metall fngar upp ljus och ger partiklarna en distinkt frg Frgen skiftar nr mngden vtgas i omgivningen frndras och sensorn kan sl larm om niverna blir kritiska

MER OM FORSKNINGEN

Den vetenskapliga artikeln Inverse designed plasmonic metasurface with parts

12 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se VÄTGAS
Tomas Grönstedt är professor vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper och koordinator för kompetenscentret TechForH2 som leds av Chalmers tekniska högskola. Bild: Chalmers tekniska högskola | Anna-Lena Lundqvist

per billion optical hydrogen detection har publicerats i Nature Communications och är skriven av Ferry Anggoro Ardy Nugroho, Ping Bai, Iwan Darmadi, Gabriel W. Castellanos, Joachim Fritzsche, Christoph Langhammer, Jaime Gómez Rivas och Andrea Baldi. Forskarna är verksamma vid Chalmers tekniska högskola, Vrije Universiteit Amsterdam och Eindhoven University of Technology. Forskarna vid Vrije och Eindhoven ligger bakom den AI-baserade designen av sensorytan och karaktäriseringen av de optiska egenskaperna, medan forskarna på Chalmers har tillverkat ytan och utfört mätningarna.

Den nya sensorns praktiska tillämpbarhet undersökts nu vidare inom det nystartade kompetenscentrumet TechForH2, som koordineras av Chalmers.

Forskningen har delvis finansierats av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Energimyndigheten. Delar av arbetet har skett i Renrummet på Chalmers och på Chalmers Materialanalyslaboratorium (CMAL) under paraplyet för Chalmers Excellensinitiativ Nano.

KOMPETENSCENTRUMET

TECHFORH2

TechForH2 är ett kompetenscentrum för vätgasteknik som koordineras och leds av Chalmers, med Rise som akademisk partner. En rad industripartner är delaktiga i TechForH2: Volvo, Scania, PowerCell, Johnson Matthey, Oxeon, GKN Aerospace, Insplorion, Siemens Energy och Stena.

TechForH2 ska bland annat fokusera på fordonsintegrerad energilagring, tillverkningsindustrins behov, sensorer, bränsleceller och teknik/styrmedel och innovationer i det framtida vätgassamhället.

Kompetenscentrumet har fått 54 miljoner kronor i finansiering från Energimyndigheten och har en total budget om 161 miljoner kronor de första fem åren, med möjlighet till ytterligare fem år.

Med förstärkning av nio nya doktorander och åtta postdoktorala forskare är förhoppningen nu att kunna bidra till kunskapsuppbyggnad och utbildning inom området, öka introduktionstakten för ny teknik och därmed bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Vill du sänka kostnaden för din anläggning?

När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer o ch f u n k t i o n e r, u n d e r h å l l a , r e p a r e r a o ch f ö r h i n d r a kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säk ert måste komma på plats, har Alimak en viktig roll Med stor effektivitet, hög kapacitet och en flexibel konstruktion som klarar även extrema miljöer löser våra hissar vertik ala transportproblem över hela världen Det har de g jort i mer än 65 år

Några färska exempel på hissinstallationer: Hissar till Helsingborgs nya vattentorn, LKABs malmlada i Sv a p p a v a a r a , k o k a r e n p å Ö s t r a n d s p a p p e r s b r u k , Söderenergi samt fyra hissar till Hisingsbron och tre hissar till nya papper sbruk et Bracell Star, Brasilien. Kontakta oss på info@alimak.com för mer information

www alimak se

VÄTGAS NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 13
Alimak 92x255mm_Alimak_Hek_86x254mm.qxd 2020-05-26 14:30 Page 1
Christoph Langhammer är professor vid institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola. Bild: Chalmers UnChalmers tekniska högskola | Anna-Lena Lundqvistiversity of Technology | Anna-Lena Lundqvist

Södra inleder storsatsning på ELEKTRIFIERING AV TRANSPORTER

Nu inleder Södra en storsatsning på elektrifiering av verksamhetens transporter. Ett nytt projekt kommer utreda möjligheten för att framåt ha eldrivna lastbilar, truckar och lastmaskiner som bidrar till att minska föreningens fossila utsläpp ytterligare.

SÖDRA ÄR I DAG nettoproducent av el och har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2040. Ett naturligt steg i detta arbete är elektrifiering av fordonsflottan och verksamheten. Sedan tidigare drivs delar av fordonsflottan i industrin på el, bland annat genom eltruckar på sågverken i Värö och Långasjö. Nu går detta arbete in i nästa fas och Södra inleder ett projekt om storskalig elektrifiering av interna och externa transporter.

Projektet omfattar elektrifiering av såväl timmer- och flislastbilarna i Södras eget åkeri som transporterna inom industrin. Det ska också klargöra vilka fordon och vilken typ av laddutrustning som passar Södras olika enheter samt hur infrastruktur och logistik ska planeras. I projektet ingår också att utreda hur elektrifiering kan ske på ett säkert sätt och hur framtidens affärsmodeller ser ut för att skapa rätt förutsättningar för en

storskalig elektrifiering.

Målet är att elektrifiera stora delar av fordonsflottan och minska de fossila utsläppen ytterligare. Varje dag går 1000 tunga vägtransporter från Södras medlemmars skogar till industrin. Dessutom producerar industri på historiskt höga nivåer.

– Södra är en av Sveriges största transportköpare och transporterna står för den största delen av våra fossila utsläpp. Därför är storskalig elektrifiering en viktig pusselbit, tillsammans med biodrivmedel, i att minska våra fossila utsläpp och kunna bidra ytterligare till samhällets klimatomställning, säger Henrik Brodin, som är energichef och ansvarig för programmet Ett Fossilfritt Södra.

Närmast till hands ligger en fortsatt elektrifiering av interna transporter, där en majoritet av Södras interna truckflotta ska ersättas med nästa generations eltruckar. För externa lastbilstransporter är tidshorisonten längre,

innefattar fler aktörer och ställer nya krav på affärsmodeller.

För att elektrifieringen ska lyckas krävs också utbyggnad av laddinfrastruktur på såväl Södras egna enheter som över hela Götaland. Södras eget åkeri kommer vara drivande i utvecklingen tillsammans med strategiska partners. Projektet är en del av programmet Ett Fossilfritt Södra och kommer pågå till och med 2025. Därefter är ambitionen att kunna driva omställningen i linjeverksamheten.

– Vi är i dag en nettoproducent av el, vilket innebär att vi kommer kunna bli självförsörjande på fossilfri el till våra transporter. Det är ett långsiktigt och högt ställt mål, men som är viktigt att vi tar sikte mot. Det kommer kräva ett systemskifte av infrastruktur, fordon och energitillförsel. Det är en stor utmaning och det krävs att alla aktörer fortsätter jobba tillsammans för att lyckas skapa rätt förutsättningar, säger Henrik Brodin.

ELEKTRIFIERING 14 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se
Henrik Brodin, energichef Södra. Bild: Andreas Lindholm
Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga. Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt. Styrd Borrning Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se

Inleder samråd inför omställning till FOSSILFRI STÅLPRODUKTION I LULEÅ

I januari 2022 fattade SSABs styrelse ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera vår gröna omställning. Nu inleder SSAB samråd inför omställningen i Luleå.

SSABS PLAN är att bygga ett helt nytt integrerat elektrostålverk, valsverk och vidareförädling i Luleå, en så kallad minimill, och därmed avveckla befintlig verksamhet med koksverk, masugn och stålverk till omkring 2030. Teknikomställningen banar väg för produktion av fossilfritt stål i Luleå och utsläppen av koldioxid väntas minska med cirka 90 %.

– Samrådet är ett viktigt steg i den historiska omvandling av svensk stålindustri som vi står inför. Vår nya toppmoderna anläggning som vi vill bygga i Luleå möjliggör inte bara en fossilfri värdekedja från gruva till färdig produkt, utan stärker vår konkurrenskraft och breddar vårt produkterbjudande. Det är också ett avgörande steg för Sverige att nå sina klimatmål och åtaganden enligt Parisavtalet, säger Martin Lindqvist, vd SSAB. Det nya elektriska stålverket kommer att byggas inom SSABs befintliga industriområde på Svartön. Produktionsvolymen kommer att ligga i nivå med nuvarande kapacitet med möjlighet till ett bredare produktutbud.

– SSAB har möjlighet att leda utvecklingen mot fossilfritt stål med Luleå som ett viktigt nav. Vi har en unik position, med kompetenta medarbetare, forskning och utveckling i nära samarbete med universitet och institut, goda logistikmöjligheter och närhet till såväl hamn som järnråvara. Det är en fantastisk möjlighet inte bara för SSAB utan även för norra Sverige, säger Lotta Jakobsson, ansvarig för omställningen i Luleå.

SSABs planerade teknikomställning kräver tillstånd enligt miljöbalken. En viktig del i förberedelserna med den kommande tillståndsansökan är att genomföra samråd.

Syftet med samrådet är att SSAB som verksamhetsutövare tidigt ska få kunskap om sådant som har betydelse för utformningen av verksamheten och tillståndsprövningen genom att inkludera berörda parter. Närboende, myndigheter och andra intressenter ges möjlighet att tidigt komma med upplysningar och synpunkter, vilket bidrar till att säkerställa en hög kvalitet i vår framtida verksamhet och den kommande ansökan.

Samrådet handlar om den omställda verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter och miljökonsekvenser som verksamheten kan antas orsaka samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Omfattande miljökonsekvensutredningar pågår, och den nya verksamheten förväntas leda till väsentligt mindre påverkan än den befintliga verksamheten för de allra flesta miljöaspekter som bedöms.

Information om det som samrådet avser finns sammanställt i ett skriftligt samrådsunderlag som nu delges berörda parter genom utskick, annonser, webbsida och utställning. Som en del av samrådet inbjuds allmänhet, myndigheter och närliggande verksamheter till samrådsmöten. Samrådet dokumenteras och blir en del av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas tillståndsansökan och senare lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Läs mer om samrådet och ta del av samrådsunderlaget här: www.ssab.com/lulea/samrad

16 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se STÅL
Bild: SSAB

Hållbarhet i fokus för ROSTIS FORMSPRUTADE PLAST

ROSTI ÄR ETT globalt plastformsprutningsföretag och kontraktstillverkare till några av världens ledande företag inom vitt skilda branscher. Den 13 000 kvadratmeter stora svenska fabriken ligger i Gislaved i Småland. Där utvecklar och tillverkar de formsprutade plastkomponenter till främst livsmedels- och life science industrin såväl som kompletta produkter till utvalda konsument- och industrisektorer.

– Genom vårt nära kundsamarbete har vi möjlighet att påverka materialval, produktdesign och slutlig avfallshantering och kan därtill påverka hela distributionskedjan, från råmaterial via vår produktion till färdig produkt och även därefter. Hållbara lösningar ligger oss varmt om hjärtat, hela tiden och i allt vi gör.

– På Rosti prioriterar vi att minska våra produkters långsiktiga CO2-avtryck. Vi prioriterar användning av bioråvaror liksom återbruk och återvinning av material, exempelvis olika former av hartser. Energieffektivisering är centralt i vår process, liksom minskad förbrukning av vatten.

Eco-design är ett viktigt begrepp. Det handlar om att ta fram nya produkter från återvunnet material, underlätta återanvändning och att minska miljöpåverkan genom att använda rena råvaror. För engångsprodukter använder Rosti bio-baserade återvinningsbara material. För industriella produkter fokuserar de mer på möjligheter till återbruk. Rosti har slutat måla eller lackera produkter eftersom färgen omöjliggör återvinning.

– En stor del av vårt fokus ligger på utbildning och förståelse. Vi lär av varandra, från leverantörer till kunder. Vår kunskap ökar hela tiden och vi kan vidarebefordra vår kunskap till våra kunder och ge stöd för gröna val och lösningar. Och vi ordnar till och med gröna veckor för att stimulera våra anställda, kunder och leverantörer till ett eget hållbart liv.

Rosti tillverkar formsprutade plast-

produkter för alla typer av användningsområden i alla typer av branscher för små och stora kunder.

– I mer än 75 år har vi levererat innovativa lösningar till våra kunder inom förpackningsindustrin, för konsument- och industribehov, fordonsbranschen, kosmetik, hälsovård och medicinteknik. Vår framgång bygger på nära partnerskap med våra kunder, kunskap i framkant, flexibilitet och integritet med ständigt fokus på hållbarhet.

– Ingenting driver vår passion mer än att arbeta tillsammans med våra kunder genom hela deras process. När vi arbetar i team, gör resan tillsammans från design, prototyper, verktygstillverkning, produktion och logistik. Vi hittar synergier och gör projekten effektiva, ekonomiska och hållbara.

– På Rosti GP i Gislaved har vi under de senaste åren investerat stort i ny teknik, där hållbarhet och utveckling är i fokus. Med en automatiseringsgrad utöver det vanliga, vår tekniska kompetens och breda kundbas

ser vi inga begränsningar framöver. Att följa internationella standards och genomföra egen avancerad kvalitetskontroll är självklarheter.

Rosti har huvudkontor i Malmö och produktion i Kina, Malaysia, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA.

Rosti är helägt av det familjeägda investmentbolaget Nordstjernan och ingår i dess industrisektor.

Nordstjernan investerar i bolag med uthålliga konkurrensfördelar i sektorer med starka strukturella marknadstrender.

From concept to reality

NORDISKA PROJEKT
17
www.nordiskaprojekt.se
DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ROSTI www.rosti.com
Vid Rostis fabrik i Gislaved utvecklas och tillverkas formsprutade plastkomponenter med stort fokus på hållbarhet. Hållbarhetsaspekter står i centrum och präglar all produktion i formsprutningsföretaget Rosti med svensk fabrik i Gislaved. Grunden är ett fortlöpande nära samarbete med alla kunder såväl som leverantörer.

BRA YTSKYDD

i rätt tid kan spara miljoner

Att jobba förebyggande med ytskydd är betydligt billigare än att åtgärda skador eller bygga nytt. Här kan kommuner, industrier och andra beställare spara stora pengar samtidigt som det är bättre för miljön. För den som vill öka sina kunskaper om hur detta görs är Ytskyddsdagarna i Göteborg 31 januari–1 februari en bra möjlighet.

NYTT PÅ YTSKYDDSDAGARNA 2023 är bland annat att fastigheter och anläggningar får en egen agenda. Här kommer fokus att ligga på ökad hållbarhet och bättre kapitalvård.

– Om du kan öka hållbarheten på befintlig utrustning och konstruktioner i en fastighet finns mycket pengar att spara. Med tanke på det aktuella läget med skenande energipriser ger det även en energibesparing, säger Tommy Thörn på Ytskyddsakademien som arrangerar Ytskyddsdagarna.

Många skador uppstår på tak, väggar, golv och fasader. För att kunna åtgärda eller förebygga skadorna bör dessa upptäckas i tid.

– Här är det viktigt med regelbundna inspektioner av konstruktionen. Om det finns skador gäller att ta reda på orsaken och sedan åtgärda. Ser man att något är på väg att hända går det att göra förebyggande insatser. Det är alltid det bästa och mest ekonomiska.

Flera exempel på ekonomiska renoveringar kommer att redovisas på Ytskyddsdagarna.

Det blir även exempel på hur industriföretag sparat gigawattimmar på att ytskydda sina pumpar på rätt sätt.

Tommy Thörn konstaterar att branschkonsulter äntligen börjat utbilda sin personal i renovering och ytskydd. Markus Steiner på ELU Konsult kommer att berätta om hur företaget tänker kring kompetensutveckling gällande ytskydd.

– Det är inte ovanligt att konsultföretag avstår från kompetensutveckling av sin personal och i stället fokuserar på att tjäna pengar. Men om du inte utbildar personalen så hjälper du inte beställarna på bästa sätt vilket alla borde göra. Jag har sett exempel på konsulter som fått ett uppdrag och tagit fram ett jobb de gjorde för tio år sedan och sedan kopierat det till det nya projektet, berättar Tommy Thörn.

Han understryker att här måste konsultbranschen skärpa sig.

– Men beställarna har också ett stort ansvar att kontrollera att konsulter, leverantörer och entreprenörer har den kunskap som

krävs och att de levererar det de ska. För att kunna göra det måste även beställarna ha kunskap om ytskydd.

Therese Norrman-Persson har tidigare jobbat på stora svenska konsultföretag men jobbar nu på Höganäs VA. Hon kommer att berätta om skillnader mellan konsultföretag och kommunala bolag och hur viktigt det är att öka förståelsen om varandra.

Under Ytskyddsdagarna kommer flera nya skräddarsydda distansutbildningar inom ytskydd presenteras. Ytskyddsakademien har tillsammans med Roger Allen från Nodra arbetat fram en tredagars specialutbildning för projektledare gällande renovering av betongkonstruktioner. Den ger ökade kunskaper om bland annat inspektion, planering, genomförande och besiktningar, men även vad som kan gå fel under ett projekt och hur det undviks.

Även en ny utbildning för certifierade Frosioinspektörer Isolering presenteras.

– Korrosion under isolering är ett mycket återkommande problem i bland annat processindustrin och kraftvärmeverk. Den här utbildningen ger deltagarna ökade kunskaper om detta viktiga område, säger Tommy Thörn.

VIP-biljett

I samarbete med Ytskyddsakademien bjuder Nordiska Projekt sina läsare på en VIP-biljett till Ytskyddsdagarna 2023, vilket innebär gratis deltagande under en dag (värde 2 750:-).

Skicka ett mejl till tommy.thorn@ysa.email, så skickar vi en VIP-biljett med instruktioner hur denna används som anmälan.

18 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se YTSKYDD
– Såväl beställare som konsulter och entreprenörer behöver öka sina kunskaper om ytskydd, säger Tommy Thörn som arrangerar Ytskyddsdagarna 2023.

FÖRBÄTTRAT ROSTSKYDD med grafen

Mindre korrosion via ytbeläggning förstärkt med grafen? Ett slutfört SIO Grafen-projekt visar lovande resultat och väntas nå marknaden 2024.

PROJEKTMEDLEMMARNA Tribonex, Bodycote och Volvo CE har utvecklat en behandlingsmetod kallad CorroNite för att skapa korrosionsbeständiga och slitstarka ytor på ett hållbart vis. Detta genom ytbeläggning av värmebehandlade komponenter och med grafen som förstärkande ingrediens.

– Vi ser mycket positiva resultat med förbättrad korrosionsbeständighet jämfört med hårdkrom som vi utvärderade mot,

och med likvärdig prestanda vad gäller friktion och slitage. En annan viktig aspekt är att ytbeläggningsprocessen för CorroNite inte har samma hälso- och miljömässiga utmaningar som hårdkrom. Nu går vi mot industrialisering och vårt mål är att ha en lanseringsbar lösning på plats 2024, säger Linus Everlid från Tribonex.

En viktig insikt är att inblandning av 2D-material i CorroNite-formuleringen påverkar såväl korrosionsegenskaperna

som de tribologiska egenskaperna för den genererade ytbeläggningen. Det är därför av yttersta vikt att optimera mängden 2D-material, för att balansera egenskaperna.

– Vi ser ljust på framtiden för CorroNite och för additiv som grafen för att minska friktion och korrosion samt att öka nötningsmotstånd. Vi deltar i ett flertal kunddialoger där provning snart startar inom olika applikationer, säger projektledare Martin Bengtsson från Tribonex.

Samhället står inför flera stora energiutmaningar - ökad elektrifiering, digitalisering och kapacitetsbrist

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 19 YTSKYDD
Hydraulisk cylinder. Bild: Shutterstock
Vi är samhällsbyggare som bidrar till en grön omställning
i elnäten. Vi på Soltech Energy Solutions möter dessa utmaningar redan idag och kan erbjuda lösningar för alla typer av kunder, fastigheter och utmaningar. Tillsammans med våra kunder bygger och transformerar vi fastigheter till kostnadseffektiva elproducenter i den gröna omställningen.
Solenergi, systemoptimering och lagring Helhetslösningar för energisystem Spetskompetens inom teknisk utveckling
sales@soltechenergy.com www.soltechenergysolutions.se
Soltechkoncernen har helhetslösnigar inom sol, tak och plåt, fasader, elteknik, ladd och lagring.
Kontakta oss för att se hur ni kan vara med på hållbarhetsresan:

Artificiell intelligens på SSG FLUIDDAGAR 2022

I oktober arrangerade Standard Solutions Group konferensen SSG Fluiddagar, en utveckling av det som före 2021 hette SSG Hydraulikdagar. Årets upplaga bjöd på allt från artificiell intelligens och maskinövervakning, till digitala ventiler och oljerening. Moderator för konferensen var som brukligt Rickard Sjöblom som är processledare inom standardisering hos SSG.

Squarehead – ”kameran” med superhörsel – kan övervaka kritisk maskinutrustning.

DET VAR ETT NYGAMMALT nätverk som var i spetsen för arrangemanget.

“SSG Fluidtekniskt nätverk för processindustrin” skapades förra året genom en sammanslagning av den skogsindustriella hydraulikgruppen SHU och järnbrukens hydraulikgrupp AUH.

Samtidigt breddades verksamheten till att omfatta även pneumatik och smörjsystem, det vill säga alla fluida system. Nätverket är i första hand öppet för beställarföretag inom skog, stål, gruva och energi, men även för alla övriga som arbetar med anläggningsnära fluidteknik i rollen som beställare.

Nätverket ska bland annat svara för en årlig konferens och det var denna som i år genomfördes i Högbo utanför Sandviken. Som brukligt ingick även ett studiebesök, denna gång hos Sandvik Coromant som visade delar av sin forsknings- och utvecklingsavdelning.

Konferensen inleddes med två presentationer om artificiell intelligens. Ramin Karim som är professor vid Lunds tekniska universitet, närmare bestämt avdelningen för drift och underhåll, berättade om industriell AI inom tillgångsförvaltning, bland annat hur AI kan stödja och hålla reda på underhållet. Sådant som berör

AI i dessa industriella sammanhang är bland annat robotik, Machine learning och Transformative learning. Vid LTU utvecklas AI för att effektivisera underhåll.

DObservera att robotar dels kan ha roller i produktionen, dels att som underhållsrobotar sköta underhållet av andra robotar. För att få ett autonomt underhåll på plats tillämpas både digitalisering, AI och robotar som underhållsstöd.

Bland mycket annat berörde Ramin Karim Predictive & health management, digitala tvillingar och simuleringsmodeller. Notera att en digital tvilling inte används för simuleringar. Det går att bygga ett helt Multi-space environment (Metaverse) för en intelligent tillgångsförvaltning, en plattform som kan omfatta även ekonomi och produktion.

Han nämnde också konceptet ”Dark factory”, en fabrik som producerar trots mycket få insatser från mänsklig hand. Inne i fabriken är det mörkt och tyst från mänskliga röster och temperaturen kan hållas sval. Dark factory baseras på långt driven autonomi, digitalisering, AI och robotar.

Det står klart att framtidens tillgångsförvaltning kräver ett helt nytt tänkande.

– Om vi är duktiga på automationssidan måste vi bli duktiga även på nya sätt att klara underhållet. De gamla koncepten för att underhålla funkar inte längre, menade Ramin Karim.

Framtidens tillgångsförvaltning kräver ett nytt tänkande och presentationen avslutades med devisen ”First you must unlearn what you have learned”.

Nästa presentatör visade en tillämpning av artificiell intelligens. Presentatören var Krister Sundborg som är projektledare och verksamhetsutvecklare av underhåll hos AFRY. AFRY är mest känt som ett konsultföretag men det bedriver även produktutveckling, ofta i partnerskap. I detta fall är partnern norska Squarehead Technology och produkten en kombination av en smart ljudupptagningsapparatur och en videokamera. Squarehead används för övervakning och i skalskydd, samt inom försvaret. Nu vill Squarehead etablera sig i industrin och har därför vänt sig till AFRY.

Hjärtat i produkten är en elektroniskt styrbar mikrofonmatris med intelligent ljudupptagning. Varje matris har fler än 100 mikrofonelement som samverkar via smarta algoritmer. Apparaten har ett flertal finesser som ”akustisk zoom” som förstärker intressanta ljud och undertrycker brus. Men kärnan i Squarehead är något som kallas ”Change Detection”. Squarehead jämför ljudbilden i varje litet matriselement mot en referens och reagerar på alla avvikande ljud. En avvikelse kan även innebära att det blir lite ”tystare” eller att det blir frekvensskillnader.

Squareheads ljudupptagning och ljudanalys presenteras på en videokamerabild där avvikande ljud visas som färgkodade ”moln” i videobilden, exakt från den punkt varifrån ljudet kommer. Stora och starka avvikelser ger större och mer rödfärgade

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 21 FLUID >>
“Ventiler för framtidens uppkoppling” från Bosch Rexroth går att läsa av och ställa in med Bluetooth, alternativt I/O link.

”moln”. Squarehead har lagt stor vikt på att efterlikna det mänskliga örat och hur människan uppfattar en ljudavvikelse samt dess riktning i rummet. Man kan säga att Squarehead efterliknar en erfaren operatör som vet hur det ska låta när allt går som det ska.

ÖVERVAKNING

Krister Sundborg visade exempel på tillämpningar av Squarehead från industrin. Ett användningsområde är övervakning av kritiska områden, rum eller enskilda maskiner. De sedvanliga videoskärmarna i ett kontrollrum kan ersättas med skärmar som visuellt visar avvikande ljudkällor och ger alarm, när något händer eller håller på att hända. Operatörer kan då direkt agera på händelsen och starta en undersökning.

– Exempel på ljudavvikelser i industrin som Squarehead detekterar är läckage av olika slag, ånga, vatten, luft, vacuum, kavitation, mekanisk friktion, glappande delar, brott på delar, stopp på drifter och sekvenser. Ja, allt som genererar ljud när det går fel, berättar Krister Sundborg.

Sundborg visade också ett test där man

har låtit Squarehead efterlikna en vanlig tillsynsrond.

Med hjälp av SPOT, den programmerbara robothunden från Boston Dynamics, så kunde Squarehead utföra inspektioner på platser dit man hade programmerat SPOT att gå. Mikrofonmatrisen var monterad på ryggen och på varje ny plats ”lyssnade” Squarehead om det fanns konstiga och avvikande ljud som inte hörde hemma där.

PRODUKTIONSSTYRNING

Ett annat och mer intressant användningsområde är att Squarehead också går att använda för produktionsstyrning. När man tillverkar en produkt så uppstår det ofta ett annat ljud när det inte ”går så bra” eller när det går fel. Genom att använda Squareheads avancerade teknik kan man låta den avancerade AI-tekniken direkt styra produktionsutrustningen tills det låter bra igen. En annan vinkel på detta är styrning av sekvenser. Om det i något läge uppstår ett specifikt ljud som berättar att ett sekvenssteg är klart, så kan man låta Squarehead styra sekvensen att gå till nästa steg.

– Att använda ljuddetektering för produktionsstyrning är ett fantastiskt outforskat område. Bara fantasin sätter gränserna. Squarehead har gjort ett antal sådana applikationer där kunderna har haft svåra olösta problem, men där kunderna nu är helt lyriska. Vissa av dem har tjänat miljoner på att slippa kassera eller omarbeta felaktiga produkter, förklarar Krister Sundborg.

RENING MED TEKNIK FRÅN THORDAB

Vatten i olja innebär risk att additiver förbrukas och att det bildas korrosiva biprodukter. Vatten minskar smörjfilmen vilket gör att kritiska ytor utsätts för slitage och korrosion.

Till övriga risker hör att vatten accelererar oxidationen av additiv, ökar luftinblandningen och gynnar bakterietillväxt. Beträffande partiklar i oljan medför de ökat slitage på komponenter, att additiven förbrukas och att filtren måste bytas oftare.

Genom att se till att oljan inte förorenas och att filtrera den olja som är oren görs besparingar både i form av färre oljebyten, mindre slitage på komponenter och lägre klimat- och miljöbelastning.

Thordab med sina Hydroren-produkter hjälper industrin med förstudier och åtgärder

22 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se FLUID
Krister Sundborg från AFRY demonstrerade Squarehead, ”kameran” med superhörsel, som kan användas för att övervaka kritiska maskiner och styra produktionsutrustning. När avvikande ljud detekteras visualiseras dessa med precisering i en videobild. Bild: Kjell-Arne Larsson

för att lösa problem och förebygga problem, bland annat med hydraulsystem, växellådor och smörjsystem.

– Vi löser bland annat bekymmer med vatten i oljetankar, berättar Roger Gustavsson, vd för Thordab. Tänk på att skilja på relativ fuktighet RH och den absoluta vattenhalten. Man kanske tror att oljan är torr vid hög temperatur, men det är bara RH som minskat, innehållet av vatten är lika stort.

Exempelvis när fabriken stängs för underhåll, då sjunker oljans temperatur och RH ökar. Vattnet finns där vid igångsättning och kanske orsakar att komponenter rostar.

Thordab har flera lösningar för att få bort vatten, respektive hålla vatten borta från oljan. I samband med underhållsstopp kan Hydroren användas för att torka fritt och bundet vatten ur hydraliksystem. Det görs vid låg temperatur, ungefär 20 grader. Exempelvis Hydroren T30 är härvidlag mycket effektivare än ett silikagel luftfilter.

En annan lösning går ut på att suga ur all olja, värma denna till 75 grader och vakuumsätta. Efter cirka ett dygn har vattnet kokat bort, oljan är torr och skickas sedan tillbaka. Denna lösning har även partikelfilter.

LUNGA

Ett problem är att partiklar och fukt kommer in från omgivningen, via filter. Thordab har en lösning för att sluta oljetanken. Denna får andas – expandera respektive dra ihop sig – genom att en säck (lunga) som kopplas till den. Detta kan göras utan ombyggnader. Konceptet minskar antalet partiklar, minskar fukten och minskar syrehalten. Företaget levererar flera koncept där avfuktning kombineras med partikelfilter. >>

Med Hydrorens teknik kan oljan pumpas ur systemet, renas och därefter pumpas tillbaka. Rening kan utföras i samband med ett underhållsstopp.

Bild: Thordab

Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik

Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet www.projekthydraulik.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 23 FLUID

– Vi hjälper kunderna att mäta och monitera anläggningarna, fortsätter Roger Gustavsson. Mätningar kan göras av fukt, partiklar, temperatur, permittivitet, konduktivitet med mera. Det går att koppla upp anläggningen via WiFi eller 4G. Vi är vana att leverera skräddarsydda lösningar.

Det kan vara viktigt att samtidigt med on-line-mätningar göra labprover på oljan. Additiverna i denna kan ha nötts ut.

Roger Gustavsson berörde också frågeställningen kring oljor som byts trots att de inte är utslitna. Stora volymer byts därför att serviceprogrammet anger detta, och för att garantier ska gälla. Men i många fall har oljan livslängd kvar. Och i de fall oljan är förorenad går den ofta att rena och skicka tillbaka till systemet.

Thordab hjälper kunderna både att mäta, att rena och att spara pengar och miljö.

Parker Hannifin svarade för en presentation om ”Kommunikation av moderna system inom industrin”. Presentatörer var Tomas Jönsson, Sales development manager automation, och Mats Dahlgren, Sales development engineer MSGE, båda hos Sales company nordic.

De anknöt inledningsvis till Industri 4.0 och vad som krävs för att uppnå en flexibel (smart) tillverkning:

• Mobila enheter

• Internet of things

• 3D-printrar

• Big Data

• Säkerhet

• Molnbaserad plattform

• Cybersäkerhet

• Avancerad HMI

• Smarta sensorer

Om vi vill uppnå flexibel tillverkning behöver rätt information nå rätt ställe, dvs. kommunikationsnäten måste var robusta och högpresterande. För att realisera Internet of things – eller rättare Industrial internet of things – har industrin ett antal behov: Industriell kommunikation

• Ethernet

• I/O link

Användarvänlighet

• Enkel installation

• Enkel att förstå

• Enkelt underhåll

Standarder

• Kommunikation

• Identifikation

• Livscykel

HYDAC använder metodiska och strategiska tillvägagångssätt och verktyg för att bestämma avluftningsprestanda och optimera tanksystem.

24 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se FLUID
Bild: Hydac Hydroren filter tar bort både fukt och partiklar. Bild: Thoradab

Egenskaper

• Inbyggda sensorer

• Kontinuerlig övervakning

• Förebyggande information

Beträffande kommunikationen är Industrial ethernet dominerande nätverksprotokoll (52 %), följt av fältbuss (42 %) och trådlöst (6 %). Ethernet växer nu, tack vare hög hastighet och kapacitet för stora datamängder. Ethernet kommer att användas centralt, medan I/O link används lokalt. I/O link kan hantera mängder med data från smarta sensorer, som bland annat lägger grunden för maskindiagnostik.

Tomas Jönsson och Mats Dahlgren visade exempel på applikationer med produkter från Parker Hannifin. I sensorsystemet Sensonode används trådlös kommunikation och det går att övervaka bland annat vibration, temperatur, flöde och ström (spänning). I ett tryckluftssystem övervakas tryckluftskvaliteten. Fler möjligheter erbjuds, där bland annat ventilsystemet i pneumatik kan övervakas och diagnostik erhållas.

Med företagets anslutningsmodul för hydraulsystem kan man övervaka pumpflöde, systemtryck, motorvarvtal, strömstyrka till motor, oljenivå, oljetemperatur, oljans kondition, filter, antal drifttimmar, vibrationer, ventilpositioner med mera.

Vad kan då tänkas karaktärisera morgondagens hydraulsystem och dess övervakning? Trådlös uppkoppling och IoT Gateway tillsammans med molntjänst blir troligen en vinnande kombination. Övervakning och rapportering utökas med:

• Smarta sensorer

• Fler sensorer

• Smarta komponenter

• Bättre diagnostik på komponenter

• Förutse reparationer

• Optimerad drift

• Automatiserade funktioner, med mera Målet för Industri 4.0 är bland annat en flexibel produktion där maskinerna är så smarta att de kan ta egna beslut. För att nå målen om flexibel, hållbar och energieffektiv produktion behövs automatiserade maskinfunktioner för självoptimering, självkonfigurering och förebyggande underhåll. Och för allt detta krävs snabb kommunikation med hög kapacitet.

KONTINUERLIG ÖVERVAKNING

Konferensen fortsatte med ämnet ”Kontinuerlig övervakning på kritiska maskiner” som presenterades av Sverull ElektroDynamo. Presentatörer var Tim Robertsson som är chef för marknaden tillståndsbaserat underhåll och mätteknik, och Oskar Nilsson som är säljansvarig.

Sverull arbetar med tillståndskontroll, inte minst On Line-övervakning. Företaget installerar IM Analytics för kontinuerlig övervakning av maskinparken. Övervakning görs av bland annat vibrationer, smörjning, partikelantal, partikelstorlek, temperatur och mättnadsnivå. Detta följs upp genom rapportering av maskinhälsan, larm vid avvikande beteende och åtgärdsförslag. Övervakningen stödjer inte

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 25 FLUID >>
Roger Gustavsson som är vd för Thordab berättade om och visade Hydroren som är ett filtersystem för att rena olja från partiklar samtidigt som vatten kondenseras bort. Bild: Kjell-Arne Larsson

minst strategier om förebyggande och tillståndsbaserat underhåll. Problem som kan upptäckas är främst:

• Lagerfel

• Temperaturförändringar

• Minskad prestanda

• Smörjproblem, undersmörjning/översmörjning

• Överbelastning

• Invändiga slitageproblem

Övervakningen kan användas för att optimera tillgångsanvändningen.

– Vi har skapat en portal där all data tas in på ett ställe, berättar Tim Robertsson. Inte bara vibrationer följs upp, utan även el-fel, smörjfel med mera. Vi tar hela spektrumet.

– Sverull finns med från start till mål. Vi föreslår och gör förbättringar och räknar ut hur stora besparingar som görs, säger Oskar Nilsson.

Smörjning av lager utgör enbart ett av fokusområdena, men ett ganska intressant sådant. Genom att Sverull kan mäta friktion i lagren går det att se till så man smörjer rätt. Planera smörjningen och smörj endast efter behov. Förebygg under- och översmörjning. Dessa står för 30 procent av förtida lagerhaverier.

Vibrationsmätning är ett viktigt kompetensområde hos Sverull. Till sammanhanget hör att företaget är generalagent för SKF. Med vibrationsövervakning går det att upptäcka bland annat mekaniska fel, obalans, rotor och statorfel, kavitation och strömgenomföring i lagren.

Men Sverull kan som nämnts övervaka det mesta.

– Vissa industrier har tre system, för respektive vibrationer, partiklar och temperatur. Vi förenklar och kan koppla in nästan alla typer av sensorer till vårt system. Det är ni – våra kunder – som sätter gränserna för vad som ska mätas.

Det säger Tim Robertsson, och hans kollega Oskar Nilsson ger för övrigt ett råd inför investering och reinvestering i maskiner. Se till att allt är OK från början. Det är fortfarande många industrier som inte gör acceptanstester. Med ett sådant går det att upptäcka fel som finns från början i leveransen. Sverull hjälper till med sådana tester, kör från 0 till fullt varv och kan då detektera exempelvis lagerrelaterade problem, resonanser och kritiska varvtal. Man kartlägger gärna hel status på maskinen.

Bosch Rexroth deltog även på årets upplaga av Fluiddagarna. Talarna var Lars Andrén som är teknisk chef och Ari Peippo som är produktspecialist. Ämnet var ”Styrning av framtidens ventil”, och presentationen inleddes med en liten tillbakablick på utvecklingen av hydraulaggregat.

– Det hände inte mycket under en trettioårsperiod, men de senaste 3–4 åren har det hänt väldigt mycket, berättade Lars Andrén och visade en bild på produkter i Cytro-familjen.

Bosch Rexroth har under senare år utvecklat bland annat CytroBox, som är det framtidssäkrade hydraulaggregatet anpassat för Industri 4.0. Allt är integrerat i en kompakt modulariserad enhet som för tankarna till ett futuristiskt kylskåp. Fokus för utvecklingsarbetet var låg ljudnivå,

minimerad golvyta, energieffektivitet och möjligheter till uppkoppling för övervakning och tillståndsbaserat underhåll.

CytroBox är utvecklad för Plug & Play. En bred uppsättning sensorer ingår, för bland annat oljans renhet, nivå, temperatur, tryck och aggregatets effektanvändning. Detta lägger grunden för trendanalyser och tillståndsbaserat underhåll.

– Idag kan vi också erbjuda digitala ventiler, berättar Ari Peippo. Styrkort monteras direkt på ventilen som kommunicerar via Blåtand eller I/O link. Så nu har hydrauliken blivit digital.

I/O link är en global standard för kommunikation, inte minst medsmarta sensorer och aktuatorer.Användning av I/O link gör att kostnaden för kablar minskar samtidigt som produktiviteten i anläggningen ökar. Jämfört med gamla tekniker kan I/O link hantera mycket mer information.

Samtidigt går I/O link att implementera i vilket fältbus-system som helst och med Ethernet i ett överordnat system.

Mer info och snabbare hantering innebär i slutänden förutsättningar för bättre underhåll och bättre styrning av ventilerna. Samtidigt som installationerna endast kostar en femtedel av en analog motsvarighet.

Kunden väljer hur denne vill ha ventilen, med eller utan integrerad elektronik, med

26 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se FLUID
– Maskiner måste kunna kommunicera med varandra. De kan bli så smarta att de tar egna beslut. Kommunikation och digitalisering blir allt viktigare när vi går över till nya energislag i samhället, menar Mats Dahlgren, sales development engineer hos Parker Hannifin. – Under senare år har vi lanserat en helt ny generation produkter, anpassade till Industri 4.0 med bland annat tillståndsbaserat underhåll, berättar Lars Andrén, teknisk chef hos Bosch Rexroth.

eller utan tryckgivare, med eller utan Blåtand. Tack vare digital teknik är flexibiliteten stor och det går att konfigurera ventilen enligt önskemål.

Slutligen visade Bosch Rexroth tryckreduceringsventiler och tillhörande app för att övervaka och styra dem. Appen benämns easy2connect. Med denna i mobiltelefonen söks alla komponenter i närheten som har Blåtand. Användaren ser info om ventiler, och kan övervaka tryck, temperatur, drifttimmar med mera. Tryckregulatorn motsvaras av en bekväm slide i appen. Regleringen är linjär, dvs. tryckvärdet är linjärt i förhållande till kommandovärdet.

Framtidens ventiler är därmed redan här. Med OBED – On Board Electronic Digital – är Bosch Rexroths produkter rustade för morgondagens smarta styr och övervakning.

Tankoptimering genom effektiv avluftning av oljan i hydraulikoch smörjsystem

Sten-Ove Claesson som är teknisk chef på HYDAC berättade om Air-X Technology och företagets koncept för tankoptimering i hydraulik- och smörjsystem. HYDAC har utvecklat egna komponenter för kompletta system som kan innefatta filtrering med avfuktning och avluftning. Företaget levererar kompletta system med egna komponenter.

Avancerad tankoptimering med exempelvis RFB – Return line Filter Bottom – innebär passiv luftseparering av fri luft. Premiumlösningen för tankoptimering inklusive oljeunderhåll – nämligen OxiStop – tar bort både fri och inlöst (bunden) luft och torkar aktivt oljan från både fritt och inlöst vatten.

HYDAC använder metodiska och strategiska tillvägagångssätt och verktyg för att bestämma avluftningsprestanda och optimera tanksystem. Först kartläggs hur luft kan komma in i systemet.

Företaget har också utvecklat en unik luftinnehållssensor för kvantitativ karaktärisering av tankar – ACS Air Content Sensor. ACS kan mäta fri luft i hydrauliska system, men även i smörjoljesystem. ACS mäter både lufthalten och hur denna fördelar sig i tanken.

Företaget använder också datorsimulering av tankar, för att simulera flöde, avluftning och skvalpning. Design av tankar kan göras virtuellt. Datorstödd tanksimulering användes vid utvecklingen av Air-X Technology. Optimering och design av tankar görs med olika anslutningar av returledning mot tankens sidor med hjälp av olika varianter av filtermodellerna RKB och RFB; RKB som kan anslutas via tankens botten eller returlåda inuti tanken, RFB som kan anslutas via botten eller mot sidan av tanken.

HYDAC svarar för teknikutveckling, teknikleverans och individuell rådgivning. Företaget har ett särskilt utvecklingscenter för filtrering – FluidCareCenter®. Mer än 400 framgångsrika tankoptimeringar har utförts under årens lopp. Exempel på en studie är ett laboratorietest i en sugledning, som visade lufthalt på 6 procent före och 1 procent efter Air X-enheten.

– Tankoptimering ger flera fördelar, främst att tankvolymen blir mindre, berättar Sten-Ove Claesson. Exempelvis i ett fall kunde volymen minskas från 16 000 liter till 4 000 liter. Man spar både på stålmaterial till tanken och på mängden olja per fyllning. Det blir också lägre förluster i systemets pumpar med mera. Ett hållbart koncept som även spar in på koldioxidutsläpp.

Ett annat exempel, nämligen en optimerad filter-tanklösning med RFB 600 vid en hydraulisk press, som hade en planerad tankstorlek på 900 liter. Denna kunde minskas till 175 liter. Detta tack vare HYDACs tankoptimering med Air-X.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 27 FLUID
Sverull arbetar med tillståndskontroll. Företaget installerar bland annat IM Analytics för kontinuerlig övervakning av maskinparken. Bild: Sverull

Sveaskogs KingPin vinnare av ”ÅRETS HÅLLBARA PROJEKT”

JURYNS MOTIVERING LYDER:

”Årets hållbara projekt visar att det inte alltid är de största insatserna som ger den största nyttan. Ett litet projekt för modernisering och ökad hållbarhet, där hantverksmässig, traditionell kunskap överförts till en framtidssäker artificiell intelligens. En investering som ger stor avkastning, både för den egna verksamheten och för klimatet i världen

runtomkring. I dag och för kommande generationer.”

Att KingPin vann Årets hållbara projekt är ett tydligt ett erkännande för det fina utvecklingsarbete Sveaskog gjort tillsammans med våra leverantörer.

– Jag är jättestolt över det fina arbete som gjorts och att CIO Awards på detta sätt uppmärksammat det. Stort tack till alla

inblandade, säger Patrik Karlsson, Sveaskogs Chief Digital Officer (CDO).

– Vi på ForestX är stolta över att ha fått utveckla KingPin tillsammans med Sveaskog, säger Christer Lindqvist, marknadschef och medgrundare till ForestX.

Skogsindustrins behov av specialanpassad råvara ökar. Samtidigt blir det allt viktigare att skogen brukas och används på

28 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se SKOG
I somras lanserade Sveaskog AI-verktyget KingPin. Tack vare KingPin, som vi utvecklat i samarbete med ForestX och Tenfifty, ökar vår möjlighet att effektivisera skogsproduktionen. KingPin nominerades i kategorin Årets hållbara projekt på CIO Awards* 2022 och på CIO Awards den 12 december vann KingPin kategorin Årets hållbara projekt.
Patrik Karlsson tar emot priset för KingPin på CIO Awards. Fotograf Pontus Johansson.

ett långsiktigt hållbart sätt. Med detta och potentialen i digitalisering och AI i åtanke uppstod den idé som senare utvecklades till verktyget KingPin.

Verktyget innebär att ett stort antal recept för att nå kundens önskemål om längder och diametrar testas i en digital skog. Verktyget utvärderar själv delresultaten och itererar vidare längs olika varianter.

Slutresultatet blir några alternativ som allra bäst tar vara på vår förmåga att leverera klimatsmarta produkter i form av sågtimmer som efterfrågas just nu.

– Med KingPin får vi säkrare produktionsprognoser eftersom vi bättre kan simulera och optimera utfallet vid avverkning och aptering (kapning) av varje specifikt träd och matcha det mot kundernas specifika köpbehov. Det leder till en jämnare leverans, stabilare prognoser och effektivast möjliga logistik, säger Mattias Forsberg, produktionschef på Sveaskog i södra Sverige.

Sveaskog har en lång tradition av att ligga i framkant vad gäller utveckling av vårt skogsbruk och branschens teknik. Vi strävar redan i dag efter att ha en hög kvalitet i det vi gör, med KingPin kan Sveaskog ta ännu ett steg för att skapa mesta möjliga nytta och värde av den skog som avverkas.

– Eftersom produktionen optimeras både efter varje kunds unika behov och utifrån hur våra skogar ser ut i kundens leveransområde ökar timmerandelen och transporterna effektiviseras. Det är till gagn för både oss, kunderna och miljön. Så vinsten blir stor –ur flera perspektiv, säger Mattias Forsberg.

Idén till KingPin föddes internt på Sveaskog men har utvecklats tillsammans med ForestX, som arbetar med digitalisering och it inom skogsindustrin, och data science-leverantören Tenfifty.

– Vi har samarbetat med ForestX i flera år, och de visar gott prov på att hjälpa oss att plocka upp en projektidé och genomföra den från a till ö, med gott nätverk i branschen och en hög projektledarkompetens. Tenfifty har ingen tidigare erfarenhet av skog och skogsbruk, men de förstod våra behov och vår verklighet väldigt snabbt, slår Patrik fast.

– Nomineringen är ett kvitto på att KingPin är ett helt unikt verktyg som både ger ett effektivare planeringsarbete för skogsbruket och ett reellt stöd i hållbarhetsarbetet. Det är det absolut spetsigaste verktyget som finns när det gäller digitalisering och AI inom skogsindustrin i dag. Vår ambition är att hela tiden driva den digitala utvecklingen framåt för ett långsiktigt

och hållbart skogsbruk, säger Christer Lindqvist, marknadschef och medgrundare till ForestX.

*CIO Awards arrangeras årligen av CIO Sweden i samarbete med Accenture. Vinnarna tas fram i en utvärderingsprocess som löper över mer än ett halvår, och utses av en oberoende jury bestående av CIO:er, experter och forskare.

6000V

ETT KRAFTFULLT MÅNGSIDIGT AGGREGAT

• Uppdaterad infästning för mäthjulsarmen med en expanderaxel.

• Uppdaterad och förstärkt såglåda samt ett förstärkt mekaniskt stopp vid sågenheten.

• Uppdaterad kabeldragning till sågenheten.

• XT-kit med gjuten fälllänk, förstärkt fast skyddsplåt och Heavy Duty-skyddssats.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 29 SKOG
070 722 11 10
18 89
Gustav Leonardsson - Norra Sverige -
Mikael Solén - Södra Sverige - 070 591
Vårt
mest populära och mångsidiga aggregat garanterar en pricksäker mätning, hög kaphastighet och förbättrad hållbarhet. Några förbättringar på senaste modell av Log Max 6000V:
Patrik Karlsson. Bild: Bengt Alm

Stora Enso ingår

samarbete för att utveckla miljömässigt hållbara

VINDTURBINBLAD I TRÄ

ett samarbetsavtal för att utveckla miljömässigt hållbara vindturbinblad i trä. Målet är att utveckla miljövänliga alternativ till vindturbinblad och skapa en konkurrenskraftig och pålitlig leveranskedja. Företagen håller just nu på att producera och installera ett 20 meter långt rotorblad för ett vindkraftverk på 0,5 MW, och planer finns på ett 80 meter långt rotorblad.

VOODIN BLADES är ett Tysklandsbaserat startup-företag som utvecklar miljömässigt hållbara rotorblad för vindkraftverk. Stora Enso är en ledande global leverantör av produkter i förädlat trä, inklusive LVL (fanerlaminatträ), ett byggmaterial som är väl lämpat för vindkraftverk. Samarbetet stärker Stora Ensos strategiska utbud av innovativa lösningar som ersätter mindre miljövänliga material med förnybara alternativ i trä.

– Med tanke på den pågående energikrisen och de högt ställda miljömålen har efterfrågan på vindkraft aldrig varit större. Genom samarbetet med Voodin Blades kan vi ännu snabbare utveckla en hållbar och konkurrenskraftig leveranskedja för att tillgodose den växande marknaden för vindturbinblad, säger Lars Völkel, Executive Vice President, Wood Products, Stora Enso.

Vindturbinblad produceras oftast av glasoch kolfiber – energiintensiva, icke förnybara plaster tillverkade av petrokemikalier som är svåra att återvinna. Tio tusentals förverkade rotorblad ligger just nu på deponi. Genom att utveckla rotorblad av förnybart material

som trä kan Stora Enso och Voodin Blades göra bladen lättare och minska deponering och beroendet av fossila bränslen.

– Som nyckelaktör för att uppnå koldioxidneutralitet måste vindindustrin bli 100 % miljövänlig och hållbar. Genom installationen av ett 20 meter långt rotorblad öppnar vi upp för en mer miljövänlig framtid. Längre fram kommer vi att börja utveckla och producera blad för vindturbiner på flera megawatt, säger Joachim Knapp, mekanisk ingenjör och automationsexpert på Voodin Blades.

Stora Enso levererar 100 procent hållbart virke till de nya rotorbladen. Det första kommer att tillverkas av Stora Ensos LVL, en förädlad träprodukt med hög lastbärighet som utan problem klarar de krafter som stora rotorblad utsätts för. Till skillnad från stål och betong är LVL ett relativt lätt material som kan transporteras utan tung utrustning. Dessutom är LVL ett förnybart material med minimalt klimatavtryck. Det 20 meter långa rotorbladet kommer att installeras i ett vindkraftverk på 0,5 megawatt utanför tyska Warburg i slutet av 2022.

Som komplement till samarbetet med Voodin Blades tillkännagav Stora Enso nyligen ett samarbete med träteknikföretaget Modvion för att etablera trä som förstahandsvalet för vindkraftstorn.

30 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se VINDKRAFT
Stora Enso och Voodin Blades Technology GmbH har undertecknat Lars Völkel, Executive Vice President, Wood Products, Stora Enso. Bild: Stora Enso Bild: Modvion

Det bästa underhållet är det som kräver minst underhåll

När vindkraftverken blir större och mer energi produceras, ökar också mängden värme och risken för överhettade elektroniksystem. Genom att använda sig av effektiva vätskekylda system kan denna värme avledas, och kostsamma underhåll undvikas.

Användning av snabbkopplingar i ett kylsystem möjliggör en snabbare installation, montering och underhåll. CEJN ultraFLOW är en serie lättviktskopplingar med inget spill, lågt tryckfall och säker anslutning i vätskeledningarna. En investering för effektiv vätskekylning, helt enkelt.

www.cejn.com
Inget spill Lågt tryckfall CEJN ultraFLOW Robust
Läs mer om ultraFLOW och ladda ner vår Thermal Control-guide på www.cejn.se

EUROPEAN ENERGY driftsätter vindparken i

Kingebol

European Energy Sverige har nu färdigställt vindparken Kingebol i Åmåls kommun. Alla tester är klara och de sex vindkraftverken producerar ny grön el som matas ut via Vattenfalls regionnät. Full driftssättning kommer att ske under den närmaste veckan. Den årliga produktionen är på 108 GWh vilket motsvarar 20 000 villors årsförbrukning av hushållsel. Idag visades parken för media och samtidigt presenterades nya planer för området.

– I EN TID AV ELBRIST och höga elpriser känns det oerhört tillfredsställande att kunna bidra med ett rejält tillskott av ny, grön energi. Det pressar priserna och påskyndar den gröna omställningen, säger Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland på European Energy.

Projektet har löpt enligt tidplan utan störningar eller förseningar. Verken i Kingebol är av typen SG6,2-170 HH 115 och tillverkade av Siemens Gamesa. De är totalt 200 meter höga och med en navhöjd på 115 meter. Bladen är 83,5 meter långa och väger 24 ton styck.

– Byggprocessen har fungerat mycket smidigt tack vare ett mycket gott samarbete med Siemens Gamesa och deras underleverantörer, säger Jörgen Glemme, byggprojektledare på European Energy.

I samband med en pressvisning av verken på tisdagen, presenterade European Energy planer på att bygga en solpark i anslutning till vindparken. Solparken kommer att ligga på andra sidan E45 och är på 37 MW.

Solparken skulle kunna producera omkring 45 GWh per år, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för 9 000

bostäder Anmälan om så kallat 12:6-samråd planeras ske inom kort, och om länsstyrelsen säger ja till projektet kan solparken stå klar inom 12–16 månader.

– Detta är ett sätt att optimera elproduktionen på en yta som redan används för förnybar elproduktion. Vi kan använda samma nätanslutning och eftersom sol- och vindkraft producerar som mest på olika tider på dygnet och året, blir det en nästan perfekt balans i produktionen, säger Peter Braun.

Hybridparken kan, om den godkänns, bli Sveriges första i sitt slag.

32 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se VINDKRAFT
Kingebol vindpark. Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland.

CONTUB AB

Mästargatan 7B • 781 71 Borlänge 0243-921 90 • www.contub.se

FRAMTIDEN

VI BYGGER FÖR
www.kanonaden.com WE BUILD FOR THE FUTURE

Landshövding Per Bill invigde PYROCELLS BIOOLJEFABRIK

Den 7:de december invigdes Pyrocells banbrytande anläggning i Gävle. Anläggningen som är den första i sitt slag framställer fossilfri bioolja av sågspån som därefter förädlas till biodrivmedel på Preems raffinaderi i Lysekil.

VID INVIGNINGEN klippte landshövding

Per Bill, Pyrocells ordförande Pontus Friberg och Nederländernas ambassadör Bengt von Loosdrecht gemensamt ett ceremoniellt band och höll varsitt kort tal.

– Vi är stolta att Gävleborg är först i världen med en integrerad biooljefabrik. Här i regionen har vi ett motto att ”vi gört” och det visar Pyrocells företagsledning och ägarna Preem och Setra verkligen prov på. Under endast ett och ett halvt år har fabriken byggts och producerar nu bioolja från sågspån, ett imponerade snabbt genomfört projekt, säger Per Bill, Landshövding Gävleborg.

Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle. Där omvandlas sågspån, som är en restprodukt i Setras industriella

process, till icke-fossil pyrolysolja. Pyrolysoljan fraktas därefter till Preems raffinaderi i Lysekil för att förädlas till förnybar diesel och bensin.

– Det är en historisk händelse att Pyrocell nu levererar icke-fossil råvara ur sågspån till Preems produktion av förnybara drivmedel och därmed på riktigt kan bidra till sänkta utsläpp i transportsektorn – från skogen till tanken, säger Pontus Friberg, ordförande Pyrocell.

På plats närvarade Setras vd Katarina Levin och Preems vd Magnus Heimburg samt ett antal ledande politiker och näringslivsföreträdare. Pyrocell ägs gemensamt av träindustriföretaget Setra och drivmedelsbolaget Preem.

Pyrocell ägs gemensamt av Setra och Preem och är en viktig länk i värdekedjan för förnybara drivmedel. Setra har råvaran, sågspånet, medan Preem har raffinaderier och tankstationer. I Pyrocells anläggning kommer sågspånet att förädlas till pyrolysolja som sedan utgör en förnybar råvara vid framställning av biodrivmedel vid Preems raffinaderi i Lysekil. Anläggningen startade sin produktion i september 2021. Produktionen är beräknad till 25 000 ton pyrolysolja per år.

34 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se BIOOLJA
Pontus Friberg, styrelseordförande Pyrocell, Landshövding Per Bill och Bengt van Loosdrecht, Nederländernas ambassadör i Sverige.
Service, tjänster och produkter för trycksatta system och utrustningar J D Cisternkontroll AB Vi finns i dina tankar! 070-318 22 40 jdcisternkontroll@gmail.com www.jdcisternkontroll.se • Återkommandekontroll • Cisternrengöring • Service • Tekniska beskrivningar • Nya tankanläggningar NÄR SÄKERHETEN SPELAR ROLL … SEDAN 1988 Ett urval av våra kunder: Sjöfartsverket, Polisen, Swedavia, flygplatser, industrier och privatpersoner. • Bygglov • Utbildningar • Riskanalys (LBE §7) • Klassningsplaner • Handhavandeinstruktioner

STORA ENSO INVESTERAR inom förnybara förpackningar

Stora Enso har beslutat sig för att investera cirka 1 miljard euro för att konvertera den kvarvarande pappersmaskinen vid koncernens anläggning i Uleåborg i Finland till en högpresterande produktionslinje för konsumentkartong. Investeringen främjar koncernens tillväxtstrategi inom förnybara förpackningar genom att tillföra större volymer till växande förpackningssegment. Produktionen vid den konverterade maskinen beräknas vara igång i början av 2025.

EFTER KONVERTERINGEN 2021 av den första maskinen i Uleåborg från papper till kraftliner, kommer den återstående och nu vilande papperslinjen att konverteras till en toppmodern produktionslinje för falskartong (FBB) och bestruken oblekt kraftkartong (CUK).

Den totala årliga kapaciteten kommer att uppgå till 750 000 ton konsumentkartong. Avsedda slutanvändarsegment är dryckesoch livsmedelsförpackningar för kylda och frysta produkter, torrvaror och snabbmat, främst i Europa och Nordamerika.

– Förnybara förpackningar fortsätter att vara vårt största strategiska tillväxtområde. Det är dessutom en marknad som nu för första gången växer snabbare än plastbaserade alternativ. Genom den här konverteringen kan vi bygga på befintliga tillgångar för snabb och kostnadseffektiv driftssättning jämfört med andra investeringsalternativ. Det ger oss

en god position att generera ökade intäkter och marknadsandelar, säger Stora Ensos vd och koncernchef Annica Bresky.

Den totala investeringskostnaden kommer att uppgå till cirka 1 miljard euro under 2022–2025. Vid full kapacitet förväntas investeringen motsvara Packaging Materials divisionens lönsamhetsmål med en operativ rörelsemarginal (ROOC) på 20 procent. Årsomsättningen beräknas till cirka 800 miljoner euro.

– Investeringen utgör ett viktigt steg på den europeiska marknaden och kommer att förvandla Uleåborg till en jätteanläggning. Det kommer att öka lönsamheten och konkurrenskraften för vårt utbud inom både konsumentkartong och wellpappråvara. Den konverterade linjen kommer att bli den ekonomiskt mest konkurrenskraftiga FBB-maskinen i Europa och möjliggör en optimerad produktion även vid andra anlägg-

ningar för ytterligare tillväxt, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials på Stora Enso.

Investeringen ligger helt i linje med Stora Ensos hållbarhetsambitioner. Den kommer att främja cirkularitet genom att ytterligare öka återvinningen för Packaging Materials divisionens produktportfölj. Uleåborgs totala utsläpp av växthusgaser inom scope 1 och 2, som reducerades med 80 procent under den första konverteringen 2021, kommer fortsatt att ligga på en låg nivå.

Investeringen kommer att skapa cirka 300 nya tjänster i Uleåborg och dess stödfunktioner, samt ytterligare 1 500 indirekta arbetstillfällen.

Massaförbrukningen för den nya linjen är cirka en miljon kubikmeter massaved. Efter investeringen kommer koncernens marknadsmassa att reduceras med cirka 250 000 ton per år.

36 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se PAPPER & MASSA
Stora Enso Uleåborg. Bild: Lentokuva Vallas

Höga

energipriser sätter fokus på värmemätningen

– HUR RÄTT MÄTER DU?

stigande energipriser

felmätningar ett allt större problem. Ingen vill ha oklarheter vare sig på fakturor eller i energibalanser. – Att mäta rätt är en konst säger Anders Andersson, mättekniker på Fagerberg.

EN PROCENTS felmätning motsvarar 250 miljoner kronor om året på Sveriges fjärrvärmeförbrukning. De stigande energipriserna innebär större fokus på energieffektivisering, vilket gör rättvisande instrument till en nödvändighet.

När man vill mäta termisk effekt finns mängder av mätprinciper, dimensioneringsfällor och montageproblem som kan ställa till det. Det totala felet i uppmätt värmeenergi kan sägas bestå av tre delar, summan av felen i flödesmätningen, temperaturmätningen och beräkningen.

– För de stora rördimensioner som vi normalt jobbar med faller ofta valet på en mätare av ultraljudstyp eller en magnetiskt induktiv mätare, säger Anders.

Den induktiva mätaren är något mer förlåtande för störningar i flödesprofilen och passar bättre i trånga utrymmen. En mätare av ultraljudstyp är mer okänslig och passar bättre i äldre system där vattenkvaliteten är sämre. Med rätt förutsättningar har båda typerna ungefär

samma prestanda och det maximala felet ligger på några tiondels procent av uppmätt värde.

Temperaturgivarfel beror på vilken klass man valt och vid vilken temperatur man mäter. Beräknad energi i en värmemätare baseras på differenstemperatur, alltså skillnaden mellan ingående och utgående vatten, vilket innebär att vissa fel kan ta ut varandra.

– Fagerberg levererar samtliga värme-mätare med Pt-100 givare i bästa noggrannhetsklass, säger Anders.

De kretsar och den ekvation som används kan sägas vara ”exakt” och kan därför försummas i den totala felberäkningen. Detta förutsätter att beräkningsenheten får rätt information om massflödet som passerar mätpunkten och att värmebärarvätskans energiinnehåll är känt. Om till exempel 30 procentig glykolblandning används men beräkningen ändå görs för vatten blir felet i energi omkring åtta procent. Å ena sidan kommer nya modeller där felmätningen minskar och tillförlitligheten ökar. Men det kommer också ny utrustning, inte helt sällan med fokus på uppkoppling och datainsamling, där man glömt mätfelet.

– Vi ser både bättre och sämre mätutrustningar komma, säger Anders.

Fagerberg har både kompetensen och erfarenheten av att utföra energimätningar med olika förutsättningar. Tveka inte att kontakta oss för att se över möjligheterna hos dig.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 37 DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FAGERBERG
www.fagerberg.se
Med blir

INSTALLERAT ELFILTER minskar störande rök

Ett vått elfilter har installerats vid SCAs pelletsanläggning Bionorr. De tekniska mätningar som gjorts visar att filtret har den önskade effekten. Partiklarna från torkningsprocessen av sågpån tas nu om hand på ett effektivare sätt och därmed minimeras tillfällena när störande blåaktig rök kan uppstå.

SCAS PELLETS tillverkas av restprodukter från skogsindustrin i form av sågspån från våra sågverk. I torkprocessen frigörs terpener och hartssyror som naturligt finns i trä. När ångorna tillsammans med partiklar utsätts för solljus uppstår ibland ett ljusbrytningsfenomen som får ångorna att se blåaktiga ut och röken kan lukta lite annorlunda.

Nu har det investerats i ny teknik för att ta hand om partiklarna bättre och därmed minimera de tillfällen då blårök kan uppkomma. Under ett drygt år har projektgruppen arbetat med planering och installation av elfiltret. Det har inte bara varit tekniska utmaningar med ny teknik utan även logistiska. Transportfordonen som körde filterdelarna var 36 meter långa, vilket var en utmaning. Projektet har gått bra och projektgruppen är mycket nöjd med effektmätningarna som gjort efter installationen.

– Det är viktigt för oss att få del av de närboendes upplevda erfarenheter, före och efter projektets genomförande. Och det är glädjande att de upplever så stor skillnad nu, säger Mårten Bengtsson.

Eftersom väder och vind påverkar om och var olägenhet uppstår, så går det inte att jämföra resultat före och efter fullt ut, men flera närboende upplever att antalet tillfällen då röken upplevs störande har minskat med upp till 75 procent sedan elfiltret togs i drift. Några gånger per dygn rengörs filtret, vilket innebär att det under de korta stunderna fortfarande kan uppstå blårök – men i väsentligt mindre omfattning.

Rökgaserna kommer in till elfiltret via två rökgaskanaler, en för varje pelletsproduktionslinje. I kanalerna sprayas rökgaserna med vatten för att ytterligare tvätta bort partiklar som inte fastnat i den kondensering som

finns sedan tidigare i fabrikens befintliga rökgaskanaler. Rökgaserna sprids sedan jämnt i elfiltret och går via en så kallad skrubber upp till själva elfilterdelen. Elfilterdelen består av rör med en tråd (elektrod) i mitten. Tråden är strömförande och gör att partiklarna i rökgaserna får en elektrisk laddning, vilket i sin tur gör att de drar sig mot kanterna på röret eftersom röret är en motpol. Därefter går rökgaserna via en droppavskiljare ut

genom skorstenen. För att hålla rören rena så startar en rengöringscykel med jämna mellanrum, cirka var tredje till var femte timme. Spolningen tar cirka 5 minuter och under den tiden är efiltrets reningseffekt något begränsad.

De tekniska mätningar som gjorts efter idrifttagandet visar att filtret har den önskade effekten och tar hand om partiklarna på ett effektivt sätt.

38 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se ELFILTER
SCAs pellets tillverkas av restprodukter från skogsindustrin i form av sågspån från våra sågverk. Bild: SCA

FRAMGÅNGSRIK UPPSTART

i Obbola

I oktober 2022 startade världens största pappersmaskin för tillverkning av kraftliner på SCAs pappersbruk i Obbola. Med den senaste maskinteknologin och digitalisering sätter SCA nya standarder på marknaden.

ENLIGT PLANEN skulle den nya kraftlinermaskinen startas första kvartalet 2023. Men uppstarten kunde ske tidigare än planerat. Nu har SCA har tagit över driften och underhållet från leverantören Voith som fortfarande finns kvar på plats i Obbola för automations- och processhjälp i ett par månader till. Det är en helt ny och toppmodern maskin som startats i Obbola. Med en designhastighet på 1400 meter per minut kommer det att vara möjligt att producera 725 000 ton kraftliner per år. Det är inte bara världens största kraftlinermaskin, utan

också den mest avancerade, utvecklad för att klara framtidens utmaningar. Intelligenta automations- och digitaliseringslösningar kommer att bidra till att säkerställa en säker och effektiv produktionsprocess.

Projektet i Obbola startade redan 2019 då SCA beslutade att investera 7,5 miljarder kronor i en expansion av pappersbruket med den nya kraftlinermaskinen i fokus. Viktiga parametrar för SCA Containerboards kunder, som tillverkar förpackningar, är körbarhet,

tryckbarhet och hållbarhet – dessa krav från marknaden ligger bakom de satsningar som gjorts i den nya anläggningen. 1 miljard har specifikt investerats i miljöförbättringar där det mest utmärkande är att två oljeeldade mesaugnar, som används i de industriella processerna, ersatts till en bioeldad ugn. På så sätt minskar utsläppen av koldioxid med 20 000 ton per år. SCA Containerboard möjliggör för förpackningar med unikt lågt kolspår.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 39 PAPPER & MASSA
Det är en helt ny och toppmodern maskin som startats i Obbola. Bild: SCA
Experter på kameror för industri/processapplikationer/varma miljöer info.lasercoating@duroc.com  |  Fabriksvägen 16  |  972 54 LULEÅ  |  0920-43 22 20 www.duroclasercoating.com Krister Lundström Teknisk säljare Duroc Laser Coating AB krister.lundstrom@duroc.com Mikael Silverlind Teknisk säljare Duroc Laser Coating AB mikael.silverlind@duroc.com Vi på Duroc Laser Coating erbjuder reparation av stålytor och nytillverkning av kundunika ytbehandlade komponenter i små och stora serier. Ytor utsatta för slitage, värme eller korrosion återställs och förstärks med hjälp av laserpåsvetsning, laserimpregnering eller laserhärdning. SVERIGES LEDANDE FÖRETAG INOM LASERYTBEHANDLING TVEKA INTE ATT HÖRA AV ER OM NI HAR FÅGOR! VI BESÖKER ER GÄRNA FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

STORA ENSO INVESTERAR

för stärkt fokus på specialiserade massakvaliteter

Stora Enso stärker sitt fokus på specialiserade massakvaliteter genom att investera 38 miljoner euro i produktion av oblekt kraftmassa (Unbleached Kraft Pulp, UKP) vid sin Enocell-anläggning i Finland. Företaget investerar även 42 miljoner euro i förbättrad fluffmassaproduktion vid anläggningen i svenska Skutskär. Investeringarna görs för att möta den ökande konsumentefterfrågan på oblekta förnybara förpackningsmaterial och hygienprodukter.

GENOM ATT ÖKA andelen UKP i massaportföljen fortsätter Stora Enso sin strategiska satsning inom specialiserade nordiska massakvaliteter, och kan därmed optimera andelen vanlig marknadsmassa. Långsiktiga trender visar att konsumenter föredrar mindre blekta eller helt oblekta fiberbaserade förnybara förpackningsprodukter. Efter investeringen kommer Enocell-anläggningen att flexibelt kunna producera UKP och NBSKmassa (Nordic Bleached Softwood Kraft) utifrån det aktuella kundbehovet. Genom den minskade användningen av blekande kemikalier kommer koldioxidavtrycket per ton producerad UKP att vara mer än 20 % lägre än för motsvarande mängd blekt

massa som produceras vid Enocell. Investeringen beräknas vara slutförd under sista kvartalet 2024.

Investeringen i förbättrad fluffmassaproduktion vid anläggningen i Skutskär stärker Stora Ensos position som Europas ledande producent av fluffmassa. Genom uppgraderingarna i samband med investeringen kan koncernen tillgodose kundernas efterfrågan på specifika rullstorlekar, förbättra arbetssäkerheten, samt utöka produktionen av fluffmassa i Skutskär. Investeringen beräknas vara slutförd under andra kvartalet 2024.

– Genom att optimera vår massaportfölj främjar vi det mer specialiserade massautbudet, samtidigt som vi förbättrar både

produktionen och hållbarheten. På så sätt kan vi tillgodose den snabbt ökande efterfrågan på oblekt och mindre blekt massa i förpackningar och hygienprodukter, säger Johanna Hagelberg, chef för divisionen Biomaterials på Stora Enso.

Båda dessa investeringar ingår i koncernens investeringsplan.

Den årliga kapaciteten för Stora Ensos Enocell-anläggning är 630 000 ton barrvedsoch lövvedsmassa. Anläggningen har cirka 280 medarbetare.

Den årliga kapaciteten för Stora Ensos anläggning i Skutskär är 545 000 ton fluff-, barrveds- och lövvedsmassa. Anläggningen har cirka 420 medarbetare.

40 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se PAPPER & MASSA
Investeringen i förbättrad fluffmassaproduktion vid anläggningen i Skutskär stärker Stora Ensos position som Europas ledande producent av fluffmassa.

K ENERGITJÄNST erbjuder alla typer av drifttjänster

Driftuppdrag och resurstillsättning inom energisektorn är stort fokus för energikonsultföretaget K Energitjänst med inriktning på kraft- och processindustrin. Men även privatpersoner med mindre värmeanläggningar står på kundlistan.

K ENERGITJÄNST är ett energikonsultföretag som erbjuder tjänster inom drift, underhåll, service och projekt i små och stora uppdrag över stora delar av Sverige, för allt från privatkunder med mindre värmeanläggningar till större industriella kraftvärmeanläggningar med driftpersonal, driftsättning, driftstöd och projektsamordning.

– Vi kan roster, pulver, BFB- och CFB-pannor, vattenrening, ånga- och hetvattensystem, turbin- och fjärrvärme. Men också biogas, exempelvis drift-

sättning och drift av rötgasanläggningar.

– Vår styrka är att vi är ett medelstort företag med korta beslutsvägar som kan vara snabbt på plats där vi behövs, för kortare eller längre uppdrag, Snabba insatser och flexibilitet är viktiga ledord för oss, säger Johan Karlsson, grundare och vd av K Energitjänst AB.

–Driftstöd och bemanning inom kraftoch processindustrin är centralt för oss. Vi medverkar med kvalificerad och erfaren personal, drifttekniker, driftoperatörer, driftsättare och underhåll.

Bland uppdragen för K Energitjänst märks medverkan i driftsättningen av panna 8 på Högdalenverket. Eskilstuna Energi och Miljö, Adven Sverige (tidigare Värmevärden) och Valmet är andra uppdragsgivare under senare tid.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 41
DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV K ENERGITJÄNST www.kenergitjanst.se

Som ett sista steg innan reningsverket kan slutbesiktigas testkörs anläggningen med vatten för att se om anläggningen klarar de krav som ställs.

De blå byggnaderna behåller man, de gula byggnaderna byggs om och de röda byggnaderna rivs. Den stora förändringen är den nya intagningspumpstationen som byggs nu i det nedersta högra hörnet av bilden.

– Nu när vi hade detaljprojekteringen och pålningen klar kunde vi börja gjuta betongen. Mesta delen av betongen ska vara färdiggjuten i mars 2023. Därefter ska maskinell utrustning installeras, vilket vi räknar med vara klara med under våren 2024. Därefter påför vi vatten under en testperiod för att se om anläggningen klarar det, säger Per Johansson.

Våren 2024 måste vatten in i det nya reningsverket för att testköras i alla teststationer. April 2025 ska det nya verket vara godkänt.

det gamla verket. Så vi fick gå tillbaka till ritbordet och se om vi kunde bygga mer kostnadseffektivt och dimensionera om från 260 000 Pe (personekvivalenter) till 330 000 PE i det nya verket. Med dagens elpriser har beslutet fallit oss i händerna. Det var ett klokt beslut, konstaterar Lars Svensson.

det gamla fick gå tillbaka till ritbordet och se om vi kunde bygga mer kostnadseffektivt och dimensionera om från 260 000 Pe (personekvivalenter) till 330 000 PE i det nya verket. Med dagens elpriser har beslutet fallit oss i händerna. Det var ett klokt beslut, konstaterar Lars Svensson.

– Eftersom det var en samverkan kunde vi genom att ändra designen uppfylla de hårdare kraven. Istället för att bygga två nya anläggningar och bygga om några befintliga tittade vi på hur vi skulle kunna påverka befintlig drift- och markpåverkan. Det visade sig vara extremt dyrt då vissa byggnader var i så dåligt skick att de hade rasat. Då bestämde vi oss för att bygga ett stort block istället, vilket vi gör nu, säger Per Johansson och visar på en karta över det nya reningsverket som nu byggs.

Den stora förändringen är den nya intagningspumpstationen. Man bygger två nya intagspumpstationer, som ligger norr om befintligt reningsverk.

Men nu är delar av Kristianstad byggd på sjöbotten där platsen som reningsverket nu finns ligger egentligen 1,20 meter under havet. Markförhållandena är långt ifrån optimala. Under två meter jordlager ligger dy ner till 35 meters djup och längst ner berggrund. Det betyder att 1 400 pålar har borrats 20-40 meter ner i till berggrunden så att byggnaderna inte sjunker.

– Vi har dessutom byggt en mindre anläggning för läkemedelsrening för att utvärdera framtida krav på läkemedelsrening, det ingår som ett krav i vårt tillstånd från Länsstyrelsen. Resultatet från den anläggningen skall sedan ligga till grund för vilka ämnen som skall renas bort och till vilken grad, säger Lars Svensson.

Reningsverket som byggs nu prognosticeras till runt 760 miljoner kronor inklusive byggherrekostnader och miljötillstånd. Till byggnationen av det nya reningsverket renoveras slamhanteringen och nya intagspumpstationer byggs. Sammantaget med alla ledningar handlar det om en miljard kronor under en tioårsperiod för att möjliggöra förtätning och expansion av staden. Men då ska man också beakta att detta är en investering som ska räcka 50–70 år fram i tiden.

Från mitten av våren 2025 lägger det gamla verket ner och driften går helt över till det nya. Då rivs också de byggnader som är markerade med rött. Men då får Kristianstads kommun ett helt partikelfritt reningsverk, eftersom membran ligger som slutsteg innan vattnet rinner ut till Östersjön.

– Alla ändringar som skett och det stora omtaget vi gjort hade aldrig kunnat göras utan samverkan. Det har varit grundbulten i projektet. Samverkan gör det enklare så att det inte påverkar ekonomin. Detta är ett mycket kostnadseffektivt verk, mycket lägre än jämfört med andra reningsverk i liknande storlek, säger Per Johansson avslutningsvis.

Han visar en bild på en ko med en freudiansk bläs som tittar in i kameran. I första anblicken ser man fyra kor, men tittar man noga ser man två ansikten i bläsen som pratar med varandra. Frågan är vad du ser först. Viktigast är att alla ser samma sak, menar Per Johansson.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av centrala reningsverket i Kristianstad

Tidplan: 2017–2025

Byggherre: Kristianstads kommun

Generalentreprenör: NCC Sverige AB

Kostnad: ca 760 Mkr inklusive byggherrekostnader och miljötillstånd

DAGENS INFRASTRUKTUR // VA 82
RENINGSVERK NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 43

Äntligen byggs NORRBOTNIABANAN

Äntligen byggs NORRBOTNIABANAN

Norrbotniabanan blir en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Projektet har stötts och blötts av flera regeringar och i år kom Norrbotniabanan för första gången i hela sin längd med i regeringens nationella infrastrukturplan. De första tolv kilometerna byggs redan från Umeå. Resterande sträcka till Skellefteå projekteras och den sista delen från Skellefteå till Luleå är i planeringsfas.

Norrbotniabanan blir en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Projektet har stötts och blötts av flera regeringar och i år kom Norrbotniabanan för första gången i hela sin längd med i regeringens nationella infrastrukturplan. De första tolv kilometerna byggs redan från Umeå. Resterande sträcka till Skellefteå projekteras och den sista delen från Skellefteå till Luleå är i planeringsfas.

DET FINNS flera skäl till att Norrbotniabanan byggs. Stambanan är i dag den enda järnvägen i nord-sydlig riktning mellan Umeå och Luleå. Den har begränsningar vad gäller vikt och hastighet och kommer inte att räcka till för de väntade ökningarna av transporter som de stora industrisatsningarna i norr innebär. Dessutom går stambanan en bit in landet medan de flesta städerna ligger vid kusten. Ett annat problem är att stambanan är enkelspårig vilket gör tågtrafiken sårbar.

Norrbotniabanan ska byggas längs kusten och binda ihop städerna där. Restiderna mellan städerna förväntas halveras.

Den nya banan kommer även att möjliggöra fler tåg med tyngre laster och betydligt högre hastigheter än på stambanan. Samtidigt kommer den att vara ett alternativ till vägtransporter längs kusten.

När Norrbotniabanan är klar kommer den att ge tillgång till en större arbetsmarknad i

regionen. De stora industrisatsningar som nu görs kommer att kräva mycket personal och då blir det viktigt med goda möjligheter att arbetspendla. Att kunna transportera tyngre gods i högre hastigheter kommer också att vara en fördel för industrierna i regionen.

Norrbotniabanan är väldigt stort infrastrukturprojekt. Utöver de 27 milen ny järnväg ska det även byggas 250 broar och 55 mil nya vägar.

Kostnaden för att bygga den nya järnvägen mellan Umeå och Luleå beräknas till 40 miljarder kronor.

I ett så stort projekt som bygget av Norrbotniabanan finns många utmaningar. En är att få tillräckligt med resurser för att klara bygget.

– Just nu är så mycket här uppe i norr kopplat till flera stora industrisatsningar. Det är många som konkurrera om resurserna och en stor utmaning är att få tag på tillräckligt

med entreprenörer, maskiner och personal för projektet, säger Lars Bergdahl, projektchef för Norrbotniabanan på Trafikverket.

OKÄND TERRÄNG

En annan utmaning är att Norrbotniabanan byggs i okänd terräng. De geotekniska undersökningar som gjorts ger en ganska bra bild över hur det ser ut.

– Men när man sätter skopan i marken dyker det alltid upp överraskningar. Det kan vara berg som vi inte känner till och bergskärningar där bergkvaliteten visar sig inte vara så bra. Längs norrlandskusten har vi mycket sulfidjordar som måste tas om hand. Dessa kan också vara av större mängd än väntat. Vi har vissa marginaler för detta men man kan aldrig planera för allt.

När bygget kommit så långt att järnvägsbanken är färdig blir det inte så många överraskningar. När sedan järnvägen ska

44 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se JÄRNVÄG DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG 63
>>
Så här kommer bron för Norrbotniabanan genom Robertsfors att se ut. Bild: Dissing+Weitling Så här kommer bron för Norrbotniabanan genom Robertsfors att se ut. Bild: Dissing+Weitling

byggas blir det i stället en logistisk utmaning. På den tolv mil långa sträckan mellan Dåva och Skellefteå är planerna att bygga järnvägsanläggningen från två håll.

– Om vi bara skulle bygga från ett håll skulle det efter ett tag bli väldigt långa transporter innan rälsfordonen byggt tolv mil. Om vi bygger från två håll halveras sträckan och det blir lättare att hålla effektivitet i byggprocessen.

ÖVERKLAGADE PLANER

Järnvägsplanerna för Norrbotniabanans sträckning mellan Dåva och Skellefteå fastställdes i oktober men har överklagats till regeringen. Trafikverket inväntar nu regeringens beslut i frågan, samtidigt som planeringen av projektet fortsätter.

– Vi kan fortsätta med allt som inte kräver lagkrafttagen järnvägsplan. Det är bland annat att ta fram bygghandlingar som behövs för att entreprenörer ska kunna lämna anbud och som sedan används för själva byggprocessen. Vi tar även fram underlag för de vattendomar som ska sökas längre fram, säger Lars Bergdahl.

Han konstaterar att när man jobbar med infrastrukturprojekt så är överklaganden något man alltid får räkna med.

– Innan järnvägsplanerna vunnit laga kraft är det alltid osäkert, det har vi vetat hela tiden. Nu ligger det på regeringens bord, och

vi får hoppas att det inte blir så lång handläggningstid. Och att överklagandena avslås.

Den första delen av Norrbotniabanan har påbörjats mellan Umeå och Dåva, en sträcka på tolv kilometer. Sträckan Dåva-Skellefteå väntar på behandling av överklaganden. Den sista delen av Norrbotniabanan från Skellefteå till Luleå är i planeringsfas.

– Det pågår upphandlingar för att göra järnvägsplaner och det arbetet kommer att påbörjas nästa år. Förslag på järnvägsplaner kommer sedan tidigast 2026 och 2028–2029 kan någon form av arbete på sträckan Skellefteå–Luleå komma i gång.

Lars Bergdahl känner ingen större oro över att järnvägsplanerna för sträckan Dåva–Skellefteå överklagats.

– Det är klart att vi hade varit lite gladare i dag om några av planerna vunnit laga kraft. Men det finns ingen oro för att Norrbotniabanan inte ska bli byggd, det kommer bara att ta lite längre tid.

Norrbotniabanan Umeå–Luleå

• 27 mil ny, kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Nya resecentrum i Skellefteå, Piteå och Luleå. Regionaltågsstationer i bland annat Sävar, Robertsfors, Bureå och Byske.

• Snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Halverar restiderna, sänker transportkostnaderna och förbättrar förbindelserna med övriga Sverige och Europa.

• Beräknad kostnad är 40 miljarder kronor (2021 års prisnivå).

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 45 JÄRNVÄG DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG 64
– En stor utmaning är att få tag på tillräckligt med entreprenörer, maskiner och personal för projektet, säger Lars Bergdahl, projektchef för Norrbotniabanan på Trafikverket. Bild: Eva Jonsson/Trafikverket Norrbotniabanan ska gå längs kusten från Umeå till Luleå. Bild: Trafikverket – En stor utmaning är att få tag på tillräckligt med entreprenörer, maskiner och personal för projektet, säger Lars Bergdahl, projektchef för Norrbotniabanan på Trafikverket. Bild: Eva Jonsson/Trafikverket

METALLURGISK STUDIE I CORCEL bekräftar hög nickelhalt värderad till 113,9 miljoner euro

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB offentliggör att resultatet av en metallurgisk studie inom sitt spanska Corcelprojekt. Studien, som genomförts på 3 prover med olika nickelhalter (Ni) (medel, låg och hög) bekräftar en hög nivå av Ni till ett värde av 113,9 miljoner euro (1) enbart i en liten del av Castrizprojektet.

METALLURGISKA TESTER för Ni-utvinning har utförts på 3 prover (medel, låg och hög kvalitet) från den borrkampanj som genomfördes 2021 inom Corcelprojektet.

Resultaten av den metallurgiska studien, utförd av AGQ LABS, bekräftar det ekonomiska intresset för Corcelprojektet, med erhållen Ni-utvinning över 50 procent i alla flotationstester utförda med konventionell teknik.

Med utgångspunkt från resultaten av flotationstesterna och de resurser som uppskattas i den tekniska rapporten NI 43-101, beräknas det finnas 6 435 ton (2) Ni-koncentrat endast i den lilla del av Castriz prospekteringsområde som utvärderats.

I det större Corcelprojektet är Castriz

en del, men det större projektet omfattar även Monte Mayor och Monte Castello, fyndigheter med liknande bergartsformationer som tyder på en mycket större Ni-fyndighet.

– Utifrån den metallurgiska studien kan vi nu se att det finns en mycket stor potential i Corcelprojektet med tydliga indikationer på att det finns Ni till ett värde av 113,9 miljoner euro endast i den lilla del av Castrizprojektet som omfattats i studien. Med alla aktuella data som finns tillgängliga kan vi se att potentialen i Corcelprojektet är betydligt större än vad som tidigare antagits. Kombinationen av detta och att vi kan använda väl beprövad teknik för att utvinna mineralerna med utvinningar på över 50 procent

understryker hur goda förutsättningarna är för en betydande gruva för batterimineraler i Corcel”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Den metallurgiska studien utfördes av AGQ LABS i Burguillos (Sevilla). AGQ LABS är ett kemiskt teknologicenter som finns i 20 länder och har lång erfarenhet inom gruvsektorn, och tillhandahåller tjänster i både pre- och postoperativa skeden.

Studiens omfattning inkluderade ett första steg av flotationsskum och ett efterföljande steg av syralakning av flotationsresten. De erhållna resultaten visade att Ni-innehållet är utvinningsbart genom flotation, vilket ger värden högre än 50 procent (högre än 70 procent i fallet med höggradigt prov).

46 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se BATTERI
Metallurgiska tester för Ni-utvinning har utförts på 3 prover (medel, låg och hög kvalitet) från den borrkampanj som genomfördes 2021 inom Corcelprojektet. Bild: Eurobattery Minerals

Inleder samråd inför omställning till FOSSILFRI STÅLPRODUKTION

I januari 2022 fattade SSABs styrelse ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera vår gröna omställning. Nu inleder SSAB samråd inför omställningen i Luleå.

SSABS PLAN är att bygga ett helt nytt integrerat elektrostålverk, valsverk och vidareförädling i Luleå, en så kallad minimill, och därmed avveckla befintlig verksamhet med koksverk, masugn och stålverk till omkring 2030. Teknikomställningen banar väg för produktion av fossilfritt stål i Luleå och utsläppen av koldioxid väntas minska med cirka 90 procent.

– Samrådet är ett viktigt steg i den historiska omvandling av svensk stålindustri som vi står inför. Vår nya toppmoderna anläggning som vi vill bygga i Luleå möjliggör inte bara en fossilfri värdekedja från gruva till färdig produkt, utan stärker vår konkurrenskraft och breddar vårt produkterbjudande. Det är också ett avgörande steg för Sverige att nå sina klimatmål och åtaganden enligt Parisavtalet, säger Martin Lindqvist, vd på SSAB.

Det nya elektriska stålverket kommer att byggas inom SSABs befintliga industriområde på Svartön. Produktionsvolymen kommer att ligga i nivå med nuvarande kapacitet med möjlighet till ett bredare produktutbud.

– SSAB har möjlighet att leda utvecklingen

mot fossilfritt stål med Luleå som ett viktigt nav. Vi har en unik position, med kompetenta medarbetare, forskning och utveckling i nära samarbete med universitet och institut, goda logistikmöjligheter och närhet till såväl hamn som järnråvara. Det är en fantastisk möjlighet inte bara för SSAB utan även för norra Sverige, säger Lotta Jakobsson, ansvarig för omställningen i Luleå.

DAGS FÖR SAMRÅD

SSABs planerade teknikomställning kräver tillstånd enligt miljöbalken. En viktig del i förberedelserna med den kommande tillståndsansökan är att genomföra samråd.

Syftet med samrådet är att SSAB som verksamhetsutövare tidigt ska få kunskap om sådant som har betydelse för utformningen av verksamheten och tillståndsprövningen genom att inkludera berörda parter. Närboende, myndigheter och andra intressenter ges möjlighet att tidigt komma med upplysningar och synpunkter, vilket bidrar till att säkerställa en hög kvalitet i vår framtida verksamhet och den kommande ansökan.

Samrådet handlar om den omställda verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter och miljökonsekvenser som verksamheten kan antas orsaka samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Omfattande miljökonsekvensutredningar pågår, och den nya verksamheten förväntas leda till väsentligt mindre påverkan än den befintliga verksamheten för de allra flesta miljöaspekter som bedöms.

Information om det som samrådet avser finns sammanställt i ett skriftligt samrådsunderlag som nu delges berörda parter genom utskick, annonser, webbsida och utställning. Som en del av samrådet inbjuds allmänhet, myndigheter och närliggande verksamheter till samrådsmöten.

Samrådet dokumenteras och blir en del av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas tillståndsansökan och senare lämnas in till Mark- och miljödomstolen.

Läs mer om samrådet och ta del av samrådsunderlaget här: www.ssab.com/lulea/ samrad

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 47
STÅL
Bild: SSAB

TRANSFORMATORER

NORDTRAFO AB 0612-522 10, www.nordtrafo.se

Behov av kundanpassade transformatorer med låga förluster? Behöver du transformatorer som är anpassade efter just dina behov och krav? Nordtrafo tar fram kundanpassade 1-Fas-, 3-Fas transformatorer, Hexatransformatorer och kabelströmtransformatorer för dig, vi har även ett stort standardprogram av våra produkter som vi kan erbjuda våra kunder.

Nordtrafo AB är ett väletablerat företag som grundades 1965 och finns beläget mitt i Sverige, i det natursköna Höga Kusten. Vår styrka ligger i vårt stora kunnande i att snabbt ta fram helt kundanpassade transformatorer samtidigt som vi kan erbjuda ett brett standardsortiment. Välkommen med en förfrågan!

CONTAINER

ASPBY KONSULTTJÄNSTER AB 0612-76 39 20, www.aspby.se

Aspby Konsulttjänster AB – din leverantör av containers.

Vi säljer nyproducerade produkter under vårt eget varumärke KeRo-Agro. Vi har mångårig erfarenhet av att ta fram containers i standardutförande eller tillverkade i specialutförande utifrån kundens egna önskemål. I sortimentet återfinns även maskinflak, grusflak och slam- eller spoltankar. Med bästa möjliga service och smidiga leveransmöjligheter från vårt lager i Höga kusten når vi kunder i hela Sverige.

FÖRSÄKRINGAR

GJENSIDIGE

www.gjensidige.se

Gjensidige har idag cirka 4 000 medarbetare i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Företaget etablerades i Sverige 2006. Här erbjuder vi sakförsäkring, precis som i Norge, Danmark och Baltikum. Norge erbjuder även banktjänster, pension och sparande. I 200 år har vi försäkrat liv, hälsa och egendom för våra kunder. Det började med brandkassor i Norge. 40 år senare etablerade Ole Jacob Broch försäkringsbolaget Gjensidige. Broch var en eldsjäl, och han bildade bolaget med – och för – kunden. Detta har satt sin prägel på organisationen och kulturen. I Sverige arbetar vi utifrån samma grundvärderingar som Gjensidige haft genom sin flera hundra år långa historia – kundengagemang och tillit.

N NORDTRAFO

KOMPRESSORER & TURBINER

SÖDERQVIST ENGINEERING SWEDEN AB 031 29 09 30, info@soderqvisteng.se

Söderqvist Engineering Sweden AB erbjuder ångturbin service för alla olika turbiner och på alla marknader world-wide.

Vår djupa kunskap och erfarenhet garanterar säkra lösningar för alla typer av projekt. Kontakta oss för mer information om våra tjänster.

MATERIALHANTERING

NOXOR AB

www.noxor.se

Med ett brett och gediget kunnande förser Noxor, och syterbolaget Bameco, kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner.

Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reparationer och modernisering av befintliga anläggningar.

SHIMS

EMPIRO AB 08-611 18 99, www.empiro.se Specialisten på shims och tunnplåt sedan 1952. Empiro tillverkar shims i korta serier efter ritning. Vi har också ett standardsortiment av passringar och motorunderlägg samt ett stort utbud av tunnplåt och metallfolie i olika material. Shims och tunnplåt finns i både massiva och avskalbara lösningar.

Vi håller hög kvalitet och har blixtsnabba leveranser. Kontakta oss för att få veta mer.

KAMERAÖVERVAKNING

CCVE SVENSKA AB

+46 26 14 18 14, ccve.se

Har sedan 1984 levererat kameraövervakning för varierande applikationer, både till den svenska och internationella marknaden. Vårt kunnande sträcker sig från den tidigare analoga tekniken till dagens IP-baserade system.

Processbevakning i industriell miljö Kontrollrum

Områdesbevakning

Radar

Mätande värmekameror Mobila lösningar

Fordonslösningar

Nummerplåtsläsning

Bildanalys

OCR Läsning

Kameror som fungerar i ugnar och pannor med upp till 2 000˚c

Med modern teknik och vår kunskap, löser vi våra kunders önskemål.

UNDERHÅLLSYSTEM OCH SMARTA SENSORER

IDUS AB 0611-275 30, www.idus.se

Vi hjälper våra kunder stärka sin driftsäkerhet, motverka resursslöseri och tillämpa teknisk kompetens genom att göra rätt underhåll i rätt tid med hjälp av Idus underhållssystem. Koppla våra smarta sensorer med AI funktionalitet till systemet för ett förutsägbart underhåll eller ta in signaler från PLC, Scada mm.

Vi erbjuder både moln- och serverbaserade lösningar.

VATTENKRAFT

TOTTES SVETS OCH INDUSTRIMONTAGE AB https://sv-se.facebook.com/Tottessvets/ Vi har utvecklat oss på mobila sidan för att möta efterfrågan angående svarvning av bromsbanor. Mobil fräsutrustning för bearbetning av till exempel statorfötter, kilspår i axlar och långhålsborrning.

Fräsning av laxspår i statorplåt, med mera.

Vi utför även rengöring med kolsyreis på till exempel generatordelar, stator och rotor.

Vi utför detta med egen utrustning samt rutinerad operatör.

Turbinrenoveringar i egen regi.

Egna fordon för transporter av diverse material, kranbil vagn 22 ton.

Drivhjul bromsbanesvarv. Utrustning bromsbanesvarv.

VI BYGGER INDUSTRISVERIGE 48 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se
SVENSKA AB

SMARTA ELNÄT

KL INDUSTRI AB 022-243 00, www.kl-industri.se

Nordens ledande nätstationsleverantör skapar möjligheter för smarta elnät.

Våra flexibla stationer möjliggör hantering av nya tekniska lösningar för olika typer av elproduktion där förändringar i förbrukningsmönster och produktion fortgår.

Samhällets ökade krav på hela kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet behöver smarta stationer för sektionering av stads-, tätorts- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare.

Dessa direktanpassas med utrustning för bland annat mätning, kommunikation och fjärrstyrning samt övervakning av till exempel över- och underspänning, jordfelsindikering, brytarindikering, överströmslarm, total förbrukning och skalskydd.

UNDERHÅLL

DYNAMATE

www.dynamate.se

DynaMate erbjuder tjänster mot svensk industri och möjliggör effektivare drift, ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet. Med skräddarsydda helhetslösningar eller punktinsatser levererar vi hållbara tjänster inom automation, underhåll, service och utveckling för industriföretag. Alltid med långsiktighet, helhetsperspektiv och din verksamhets bästa i fokus.

Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder utveckla och förbättra produktivitet, lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö. Tillsammans utvecklar vi framtidens industri.

GASLARM

PROREG CONTROL AB

www.proregcontrol.se

Vi har ett stort utbud av portabla och stationära gaslarm med sensorer för detektering av de flesta förekommande gaserna som är brandfarliga, giftiga, kvävande eller explosiva.

Produkterna är robusta och fungerar bra i alla sorters miljöer så som industrier, garage, tunnlar, gruvor, laboratorier, kontorsmiljöer etc.

Våra gaslarm håller hög kvalitet och kommer från tillverkare som har funnits länge på den svenska marknaden.

Vi har egen serviceavdelning som ger er support, kalibrering och underhåll runt om i hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er gärna med ert val av gaslarm!

HYDRAULIK

PROJEKTHYDRAULIK SVERIGE AB 0243-800 25, www.projekthydraulik.se

Vi erbjuder hydraulikutbildning för företag och kunder med skilda utbildningsbehov. Kurserna genomförs i modernt utrustade lokaler i Borlänge. Teorilektioner varvas med praktiska övningar i vårt hydrauliklaboratorium. Förutom de öppna kurserna i Borlänge kan Projekthydraulik genomföra skräddarsydda företagsanpassade utbildningar med möjlighet till praktiska laborationer med mobila laborationsbänkar ute på olika företag runt om i landet.

– Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik. Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet.

GASANALYSUTRUSTNING

OPSIS AB

www.opsis.se

OPSIS AB är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa system för gasanalys.

Systemen, som är internationellt testade och godkända, används bl.a. för kontinuerlig emissionsmätning. Tack vare att OPSIS-systemet kontinuerligt kan mäta flera gaser på flera mätsträckor samtidigt med låga drifts- och underhållskostnader, blir en OPSIS-installation både tekniskt och ekonomiskt effektiv.

Vi tillhandahåller även mjukvarurelaterade tjänster och tjänster som kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning, övervakning av mätdata, mättjänster, framtagning av emissionsdatabaser, dispersionsmodellering och studier av miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt standarderna för ledningssystem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 samt har ett ISO 17025-ackrediterat kalibreringslaboratorium.

PLÅT

WELAND ALUMINIUM www.weland.com

Weland Aluminium är din kompletta balkongsystemsleverantör. Med oss som leverantör har du en stöttepelare från statik/konstruktion till monterad balkong på huset.

Vi hjälper dig att välja en anpassad lösning oavsett om det är utbyte eller nya balkonger. Fastigheter kan generellt sett få nya större balkonger utan större ingrepp eller störande konstruktioner.

Den viktigaste frågan är val av infästning mot husets konstruktion. Ju bättre infästning desto enklare montage.

Balkongplattan, som har låg vikt, är uppbyggd av strängpressade aluminiumprofiler med en målningsbar undersida.

Dessa balkongplattor kan monteras med ett flertal typer av infästningar samt har en självbärande längd på cirka 5 meter. Djupet följer fasta modulmått i 50-100 mm:s intervaller.

FÖRPACKNINGAR

BILLERUD KORSNÄS AB

08-553 335 00, www.billerudkorsnas.se

Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid.

Sammanslagningen av företagen Billerud och Korsnäs år 2012 gör att vi idag tillsammans kan bygga vidare på mer än 150 år av samlad verksamhet och stolta traditioner inom skogsbruk och pappersindustri.

Genom vår expertis, som omfattar allt från råvaror till konsumentinsikter och miljöhänsyn, kan vi frigöra potentialen inom papper och förpackningslösningar.

LEDARE NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 49 VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

FUSION I FOKUS när KTH energisatsar

Nu står det klart att KTH, Novatron Fusion Group AB och EIT InnoEnergy kommer att göra en gemensam satsning på fusionskraft. Syftet med arbetet är att utvärdera en helt ny teknik som stabiliserar fusionsplasmat, materia som är över 100 miljoner grader Celsius.

EN STOR UTMANING som kvarstår innan fusionskraft kan förverkligas som en stabil och hållbar energilösning i samhället är hur fusionsplasmat, som värms upp till över 100 miljoner grader, ska hanteras. Inget stål eller annat material i världen klarar av den extrema hettan.

– Fusionsreaktorn ITER i Frankrike använder en lösning som kräver kraftiga magneter och avancerad styrning för att hålla plasmat stabilt. I detta samarbete kommer en annan, ny lösning att utvärderas där plasmat naturligt hålls stabilt. Det kommer att krävas fler fusionsforskare och ett stort antal utbildade ingenjörer inom fusionsenergi. Vi tror att det här internationella samarbetet är viktigt, en förutsättning för att vi ska kunna lyckas, säger Lisa Ericsson, chef på KTH Innovation.

Hon är en av de anställda vid KTH som involverats i samarbetet runt den nya tekniken, en teknik som KTH-alumnen Jan Jäderberg utvecklar i det nystartade företaget Novatron Fusion Group.

– Vi är stolta över att i samarbete med KTH och EIT InnoEnergi kunna arbeta med fusionskraft som den hållbara energikällan för framtiden. Samarbetet belyser Novatronkonceptets vetenskapliga betydelse, och det kommer att ge oss ytterligare tillgång till toppmodern teknologi, ledande forskning inom plasmafysik och datorsimuleringsmöjligheter, säger Peter Roos, vd för Novatron Fusion Group.

Tanken bakom samarbetet är att det

ska möjliggöra fusion i stor kommersiell skala så att den kan utvecklas till en hållbar energilösning i ett framtida samhälle där elförsörjningen är viktigare än någonsin.

– Det är viktigt att poängtera att tekniken står inför en experimentell verifiering. Om tekniken motsvarar förväntningarna blir det en enklare och billigare teknik för att

producera fusionsenergi än andra existerande lösningarna som testas idag. KTH blir då en av de aktörer som varit med och möjliggjort detta bland annat via en utökad fusionsforskning och betydande ökning av utbildningen i fusionsteknik, säger Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer och professor i elkraftteknik vid KTH.

50 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se FUSION
Så här är det tänkt att Novatrons fusionsreaktor ska se ut. Bild: Novatron
Liebherr-Sverige AB • Fallskärmsvägen 5 • 721 31 Västerås • Phone +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction • www.liebherr.se Entreprenadmaskiner när de är som bäst www.liebherr.com Anläggningsmaskiner
POSTTIDNING B NORDISKA PROJEKT / STORDÅHD KOMMUNIKATION AB Sveavägen 159, 113 46 Stockholm Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se HJÄLP MED VATTENRENING? Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar • Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning • Loggning • Mobil vattenanalys