Page 1

брой 34, 2012 година 4 www.b2bmagazine.bg С версия за iPhone/iPad и Android

Innovation Vs. Tradition

Иновации срещу традиции Sergei Ignatov:

Many of Those who have Studied Abroad are Returning

Supercar 2013

Tablet Xperiance Bulgarian EDEN Destinations


Industry & Innovation Forum 2012 by

b2b Media

„Share Innovation, Share Knowledge“ Industry & Innovation Forum by b2b Media is a dynamic meeting that brings together professionals with diverse backgrounds, great experience and knowledge. It creates the perfect opportunity to build a strong professional network, obtain new insights and share business practices. The event is inspiring and offers “hands-on”, innovative suggestions on how to find practical answers and generate own successful innovation strategies. The third edition of the forum will offer even more interactivity, variety of sessions and an impressive speaker panels.

Content Presentations that share the latest innovation trends. Case Studies describing in detail a particular project. Brainstorming Session with increased interactivity. Panel Debate giving examples from different companies. Networking in a relaxed and informal atmosphere.

Speakers Our presenters are some of the most influential business and policy leaders across various industries. The event brings together engaging speakers with years based experience, willing to share best practices, give detailed examples and provide practical recommendations to problem solving in a well-structured, comprehensible way.

Delegates Attendees come from various industries. They represent a group of highly interested and devoted professionals who actively participate in discussions and openly share their experiences. The event is most suitable for SVPs, VPs, Directors, Heads, Managers and Executives in the area of Innovation, R&D, Product Development, Consumer Insights, Marketing and Technology.

Key Topics Innovation and Partnerships Sustainability Innovation Design Thinking Culture of Innovation and Creativity Social Tools to Drive Innovation

Discount for early bird registration! Receive 30% off the standard price for this conference with registration before 20 November 2012. For more information and registration please visit Industry.b2bmedia.bg

www.industry.b2bmedia.bg


b2b Media организира Третото издание на

29 ноември 2012 Гранд хотел София Специални отстъпки: 30% за регистрации до 20 ноември 2012 Направете своята ранна регистрация на www.industry.b2bmedia.bg

www.industry.b2bmedia.bg


съдържание

18 Сергей Игнатов: Голяма част от училите в чужбина се завръщат

34 Д­р Татяна Бенишева­Димитрова: Фармацев­ тичният бранш е изключително динамичен

38 Иво Маринов: Расте интересът към българските ски курорти

4

Иновации срещу традиции

70 Вихрен Горанчев: Голямата ни цел са водородните автомобили

26

78 Стефан Дюлае: В момента климатът за инвестиране в България е подходящ Кои елитни училища посещават децата на знаменитостите

42

86 Дан Фироио: България има предимството на западно­европейските ценности

102 Стефан Леру: Може да се развият дори туристически дестинации на шоколада

Архитектурни дестинации


Брой 34, 2012, година 4 Безплатно издание Част от b2b Media

66 Сериозни промени очаква водният сектор през 2013 г.

52

Топ 10: Най-издирваните откраднати произведения на изкуството

58

Българските EDEN дестинации

74

Супер автомобилът на 2013

88

Два вида любовна терапия – Hope springs и The sessions

100

106

Издава: Агенция „Тринити-М“ Изпълнителен директор Валентин Маринов Мениджър бизнес развитие Богдан Бориславов Рекламен мениджър Ива Лангурова Арт директор Иван Иванов Графичен дизайн и предпечат Art House SIAN Разпространение Румен Жиков Редакционен екип: Консултант Надя Маринова Редактор Стела Валентинова Редактор английски текст Ивелина Георгиева Кореспондент в Брюксел Станислав Маринов Кореспондент в Лондон Георги Георгиев Фотографи Юлия Тончева Иван Коловос Печат ПК “Жанет 45“, гр. Пловдив www.b2bmagazine.bg Facebook.com/b2bmagazine.bg е­mail: office@b2bmedia.bg тел. 02/4390­333 София, 1303, п.к. 22

Новият Xperia – Tablet Xperiance

Неустоимият чар на културните туристически дестинации


тема на броя

Иновации срещу традиции Новото не винаги е по-добро, но в бизнеса иновациите са задължителни! Международната конференция „Индустрия и иновации“ се провежда с подкрепата на Министреството на икономиката, енергетиката и туризма. Официални гости на събитието ще са министър Делян Добрев и представители на Световна­ та банка. За първи път събитието поставя акцент и върху иновативните приложения в сферата на здравеопазването.

С

видетели сме на толкова много медицински, техно­ логични и механични пости­ жения през последните няколко века, че идеята за „прогрес“ е ня­ как неизбежна и по рождение вко­ ренена здраво в умовете на хора­ та. Още древните са знаели, че нещата могат и да се объркат и да тръгнат към разпад. Знания­ та могат да бъдат изгубени, а практиките да се обърнат към упадък. Най-важното днес е да се потърси курс към иновации и

4

прогрес и това е жизненоважна посока в сферата на бизнеса и общественото управление. Международната конференция „Индустрия и иновации“ е най-ма­ щабното събитие през годината, организирано от b2b Media. Тре­ тото издание на форума ще се проведе на 29 ноември 2012 г. в Гранд хотел София и ще премине под мотото: „Share Innovation, Share Knowledge”, като ще акцен­ тира върху големите иноватив­


Innovation Vs. Tradition

Newer isn’t always better, but in business innovation is a must! The International Conference on Industry and Innovation by b2b Media is in partnership with Ministry of Economy, Energy and Tourism. Official guests will be Minister Delian Dobrev and the representatives of The World Bank. For the first time, the event focuses on innovation in medicine and healthcare.

ни проекти в България в различни сфери, както и върху икономиче­ ските перспетиви и реалности от ново поколение. Форумът се провежда с под­ крепата на Министреството на икономиката, енергетиката и туризма. Официални гости на събитието ще са министър Делян Добрев и представители на Световната банка. За пър­ ви път събитието поставя

акцент и върху иновативните приложения в сферата на здраве­ опазването. Събитието очерта­ ва рамката за справяне с иконо­ мическите предизвикателс­тва и дискутира възможностите да се изгради нова среда за разви­ тие на бизнеса. Форумът ще постави акцент върху устойчивите и отговорни практики на компаниите, големи­ те иновативни проекти, както и

With all of the medical, mechanical and technological advances we have made over the past few centuries, the idea that “progress” is somehow both inevitable and innately good has wedged itself pretty firmly in a lot of people’s minds. As the ancients knew, however, and as we have for­ gotten, things can go the other way as well. Things can decline. Knowl­ edge can be lost or distorted, and customs can grow decadent. Today, the most important thing is to look for progres and innovation and it is vital direction for business field and public administration. The third edition of the International Conference on Industry and Innova­ tion, „Share Innovation, Share Knowl­

edge” is organized by b2b Media. The forum will be held in Sofia, Bulgaria, on 29 November 2012 in Grand Hotel Sofia. The International Conference is the largest annual event organized by b2b Media. The third edition of the forum will be titled „Share Innova­ tion, Share Knowledge” and will focus on innovation and business, start-ups, innovative small and medium enterprises and that is why the opportunities offered by 'the future EU R&I Programme – Hori­ zon 2020' are of particular interest to the participants in the confer­ ence. The Forum is in partnership with Ministry of Economy, Energy and Tourism. Official guests will

5


тема на броя

be Minister Delian Dobrev and the representatives of The World Bank. For the first time, the event focuses on innovation in medicine and healthcare. The event lays out the framework for coping with the economic challenges and discusses the opportunities for

6

building a new environment of devel­ opment of business. The International Conference on In­ dustry and Innovation 2012 aims to show the achievements of companies in Bulgaria and to demonstrate the international experience through the participation of international experts.

Main topics: Tech Park – new business oppor­ tunities; European support and investment stimulus in innovation and new indus­ tries; Performance of companies in Bul­ garia and Demonstration of international experience in the field of innovation;

Innovative economic governance – the role of the state in the new eco­ nomic environment; Development of innovations that are important for future. Additional information about the forum and registration: www.industry.b2bmedia.bg


към онези умения, които са необ­ ходими на бизнеса и институции­ те за техния успех в условията на нови икономически времена. Ще се дискутират възможности­ те на новата програма за наука и иновации (2014-2020 г.) на ЕС – „Хоризонт 2020“ с фокус към иновации, бизнес, малки и средни предприятия. Конференцията се утвърди още от първото си издание през 2010 година като платформа за дискусия между бизнеса и прави­ телството в областта на инова­ тивните технологии, с конкретни инициативи в областта на устой­ чивото развитие на бизнеса. Участниците се запознават с общата рамка за устойчиво развитие на бизнеса в Бълга­ рия, с утвърдени международни практики в тази сфера, както и чисто практически обсъждат с представители на прави­ телството реални действия, подкрепа и стимулиране на

инвестиции в иновации и нови производства. Mеждународната конференция „Индустрия и иновации 2012“ има за цел да покаже постиженията на компаниите в България и да демонстрира международния опит чрез участието на между­ народни експерти.

Теми на форума: Технологичният парк – нови възможности за бизнеса; Европейска подкрепа и стиму­ лиране на инвестиции в иновации и нови производства; Постижения на компаниите в България и демонстация на меж­ дународния опит в сферата на

иновациите; Иновативно икономическо управление – ролята на държава­ та в новата икономическа среда; Развитие на иновации, които имат значение за бъдещето. Допълнителна информация за форума и регистрация на: www.industry.b2bmedia.bg


тема на броя

10-те най-иновативни компании в света за 2012 B

ooz & Co. публикува ежегодната си класация Топ 1 000 сред компаниите, които отделят най-много средства за развойна дейност в световен мащаб. В проучването са включени над 700 ръково­ дители на отдели „проучване и развитие”, за да се установи кои фирми са най-инова­ тивните в света. Само две от тези, които попадат сред първите 10, са били сред ком­ паниите, които отделят най-много сред­ ства за научни изследвания и през миналата година. Бари Ярузелски, старши партньор в Booz, който е участвал в изготвянето на класацията, коментира, че през последни­ те осем години не е открита зависимост между това колко харчи дадена компания за развойна дейност и нейното представяне на пазара в дългосрочен план. 10. Amazon В класацията за 2011: Компанията не е класирана R & D разходи през 2011 г: 2.9 млрд. долара Класиране според разходи за R & D: 48 R & D като процент от продажбите: 6.1%;

The 10 Most Innovative Companies in the World Booz & Co. came out with its annual ranking of the world's 1000 biggest R&D spenders, which includes a survey of more than 700 senior R&D executives asking them what companies are the most innovative in the world. Only two of those voted most innovative were among the top ten spenders on research last year. Barry Jaruzelski, the Booz senior partner who put the report to­ gether, says that over the past eight years, they've found "no statistically significant relationship be­ tween how much you spend on R&D and how you perform over an extended period of time."

8. IBM 2011 ranking: 6th R&D spending in 2011: $6.3 billion R&D spend ranking: 17 R&D as a percentage of sales: 5.9 percent;

4. Samsung 2011 ranking: 7th R&D spending in 2011: $9 billion R&D spend ranking: 6 R&D as a percentage of sales: 6 percent;

7. Toyota 2011 ranking: 9th R&D Spending in 2011: $9.9 billion R&D spend ranking: 1 R&D as a percentage of sales: 4.2 percent;

3. 3M 2011 ranking: 3rd R&D spending in 2011: $1.6 billion R&D spend ranking: 86 R&D as a percentage of sales: 5.3 percent;

10. Amazon 2011 ranking: Not ranked R&D spending in 2011: $2.9 billion R&D spend ranking: 48 R&D as a percentage of sales: 6.1 percent;

6. Microsoft 2011 ranking: 5th R&D Spending in 2011: $9 billion R&D spend ranking: 5 R&D as a percentage of sales: 12.9 percent;

2. Google 2011 ranking: 2nd R&D spending in 2011: $5.2 billion R&D spend ranking: 26 R&D as a percentage of sales: 13.6 percent;

9. P&G 2011 ranking: 8th R&D spending in 2011: $2 billion R&D spend ranking: 72 R&D as a percentage of sales: 2.4 percent;

5. GE 2011 ranking: 4th R&D spending in 2011: $4.6 billion R&D spend ranking: 30 R&D as a percentage of sales: 3.2 percent;

1. Apple 2011 ranking: 1st R&D spending in 2011: $2.4 billion R&D spend ranking: 53 R&D as a percentage of sales: 2.2 percent.

8


9. P&G В класацията за 2011: 8-ма позиция R & D разходи през 2011 г: 2 млрд. долара Класиране според разходи за R & D: 72 R & D като процент от продажбите: 2.4 %; 8. IBM В класацията за 2011: 6-та позиция R & D разходи през 2011 г: 6.3 млрд. долара Класиране според разходи за R & D: 17 R & D като процент от продажбите: 5.9 %; 7. Toyota В класацията за 2011: 9-та позиция R & D разходи през 2011 г: 9.9 млрд. долара Класиране според разходи за R & D: 1 R & D като процент от продажбите: 4.2 %; 6. Microsoft В класацията за 2011: 5-та позиция R & D разходи през 2011 г: 9 млрд. долара Класиране според разходи за R & D: 5 R & D като процент от продажбите: 12.9 %;

4. Samsung В класацията за 2011: 7-а позиция R & D разходи през 2011 г: 9 млрд. долара Класиране според разходи за R & D: 6 R & D като процент от продажбите: 6 %;

2. Google В класацията за 2011: 2-а позиция R & D разходи през 2011 г: 5.2 млрд. долара Класиране според разходи за R & D: 26 R & D като процент от продажбите: 13.6 %;

5. GE В класацията за 2011: 4-та позиция R & D разходи през 2011 г: 4.6 млрд. долара Класиране според разходи за R & D: 30 R & D като процент от продажбите: 3.2 %;

3. 3M В класацията за 2011: 3-а позиция R & D разходи през 2011 г: 1.6 млрд. долара Класиране според разходи за R & D: 86 R & D като процент от продажбите: 5.3 %;

1. Apple В класацията за 2011: 1-а позиция R & D разходи през 2011 г: 2.4 млрд. долара Класиране според разходи за R & D: 53 R & D като процент от продажбите: 2.2 %.


Случаят с подтискането на волатилността

Как да обясним разминаването между показателите на финансовите активи и тези на реалната икономика? Автор: Кийт Далримпъл

И

кономическите данни и финансовата информация показват, че живеем в дву­ посочен свят. Напълно възможно е един разумен човек да бъде уверен и оптимистично настроен за икономическите перспективи в близък план. В същото време е доста вероятно един разумен човек да вижда в бъдещето в най-добрия случай икономическа несигурност, а може би и нещо по-лошо.

10

От една страна, индексът S&P 500 се е повишил с около 6% само за последните два месеца, а на годишна база стойността му е скочила с над 16%. Така бизнес перспективите, измерени от аме­ риканския фондов пазар, са розови, стига да вярвате, че акциите са показателни за фундаменталните данни на компаниите. Въпреки, че в света има пробле­ ми, изглежда, че централните банки, които сега вероятно е по-добре да се наричат централ­

ни плановици, ще ги разрешат. Всички американски банки, както и няколко европейски, получиха спасително финансиране, което ни предпазва от опасността от голям банков фалит. Освен това централната банка на САЩ е в готовност да осигури още парич­ ни стимули като купува дългови ценни книжа, докато се възста­ нови растежът на заетостта. В Европа централната банка също обещава да купува ценни книжа, за да избегне фалита на някоя страна членка.

От тази удобна позиция светът е красив. Големите притежатели на акции и облигации печелят добре. Финансовите институции се субсидират чрез изкуствено ниски лихви и така големите длъжници успяват да се рефи­ нансират при по-ниски ставки. Дори и държавите печелят, тъй като централните банки гледат лихвите да не нарастват много, дори и за най-безотговорните кредитополучатели. Всички тези усилия да се поддър­ жат и стимулират икономиките


The Wall Street Insider taking its natural course. Despite monumental efforts by central bank­ ers and politicians and the generous contributions of the tax payers, it does not appear to be working. Eurozone Purchasing Manager’s In­ dex, a common measure of economic activity is sluggish. In September the index fell to 46.1 in September from 46.3 in August. Below 50 is consid­ ered recessionary. Perhaps this shouldn’t be surprising. Spain had an unemployment rate of 25% in August; Greece’s rate was right behind at 24.4%. Even in the US, unemployment is officially 8.3%, though this probably understates the issue. This is only the third episode of unemployment above 8% in the US since 1949 – it is a serious issue. How do we reconcile the perfor­ mance of financial assets with the performance of the real economy? In my view, the vast chasm can be explained thusly. The stimulus actions of governments and central banks

The Case of suppressing Volatility By Keith Dalrymple How do we reconcile the performance of financial assets with the performance of the real economy? Economic data and financial infor­ mation suggests we are living in a bi­polar world. It is entirely possible for a reasonable individual to be con­ fident and optimistic about near­term economic prospects; it is also quite possible for a reasonable individual to look at the future and see at best economic uncertainty, and potentially worse. On the one hand, the S&P 500 is up roughly 6% in the last two months alone and has increased in value just over 16% on a year to date basis. Thus business prospects as mea­ sured by the US stock market are rosy – if you believe that stocks rep­ resent company fundamentals. Although there are problems in the world, it seems that central bankers, now perhaps better termed central

planners, will solve them. US banks have been bailed out along with a few European banks, protecting us all from the specter of a big bank failure. Further, the central bank in the US stands ready to provide monetary stimulus by purchasing debt securi­ ties until job growth returns. Likewise in Europe, the central bank has pledged to buy securities to avoid the failure of a member state.

Monthly Newsletter Àáîíèðàéòå ñå çà ìåñå÷íèÿ áþëåòèí íà b2b Magazine ñ òåìèòå îò âñåêè íîâ áðîé

From this vantage point the world is good. Large owners of stocks and bonds are profiting handsomely. Financial institutions are being subsi­ dized via artificially low interest rates, thus large debtors are able to refi­ nance at lower rates. Even countries are benefiting as central banks make sure rates do not soar, even for the most irresponsible borrowers. All these efforts to maintain and stimulate economies do so by at­ tempting to lower the cost of capital and prevent the natural market clear­ ing mechanism of bankruptcy from

www.b2bmagazine.bg 11


постигат това като се опитват да намалят цената на капитала и да попречат на механизма на фа­ лита за естествено прочистване на пазара да извърви нормалния си ход. Въпреки монументалните усилия на централните банкери и политиците и въпреки щедрия принос на данъкоплатците, това като че ли не върши работа.

Индексът на активността на ме­ ниджърите в еврозоната е слаб. През септември индексът намаля до 46.1 пункта от 46.3 през ав­ густ. Стойностите под 50 се смятат за признак на рецесия. Вероятно това не трябва да изненадва никого. В Испания безработицата беше 25% през

август; Гърция се нареждаше бли­ зо след нея с 24.4%. Дори в САЩ безработицата официално е 8.3%, въпреки, че това вероятно е под реалното ниво. Едва за трети път от 1949 г. се случва безрабо­ тицата в САЩ да е над 8 на сто, което е сериозен проблем. Как тогава да обясним размина­ ването между показателите на

финансовите активи и тези на реалната икономика? Според мен дълбоката пропаст може да се обясни по следния на­ чин. Стимулите, които осигуря­ ват правителствата и централ­ ните банки, пречат на механизма за естествено прочистване на пазара да работи. С други думи, поведението на правителствата цели да елиминира или поне да подтисне волатилността като се ограничат загубите от мина­ ли инвестиции. Но не смятам, че тази стра­ тегия ще проработи в дълго­ срочен план. Както посочва Насим Талеб*, „подтискането на волатилността прави света по-непредвидим и опасен“. Това важи както за подтискането на политическата волатилност чрез диктатура, така и за фи­ нансовата волатилност, която наблюдаваме в момента. И в двата случая подтискането на волатилността в краткосрочен аспект води до увеличаване на волатилността в дългосрочен. За съжаление, боя се, че г-н Та­ леб ще се окаже прав и че доход­ ността на фондовия пазар може да отразява парите на централ­ ните банки и подтиснатата волатилност, а не реалността. Реалността обаче рано или къс­ но ще се случи. *Насим Талеб е американски есеист и учен от ливански произход, чиито трудове разглеждат проблемите на случайността, вероятността и несигурността. Книгата му „Черният лебед“, която излезе през 2007 г., беше определена от Sunday Times като една от дванадесетте най-влиятелни книги от Втората световна война насам.

are preventing the natural market clearing mechanism from functioning. In other words, government behavior is attempting to eliminate or at least dampen volatility by limiting losses on past investments. I am skeptical that the strategy will work in the long-run. As Nassim 12

Taleb* has pointed out,” the sup­ pression of volatility makes the world less predictable and more dangerous”. This is so whether in the case of suppressing politi­ cal volatility via a dictatorship or financial volatility as we see now. In both cases, suppressing volatil­

ity in the short-term tends to lead to increased volatility in the longterm. Unfortunately, I fear Mr. Taleb will be correct, and stock market returns may reflect central bank money and suppressed volatility rather than reality. Reality, however, will eventually come.

*Nassim Taleb is a Lebanese Ameri­ can essayist and scholar whose work focuses on problems of randomness, probability and uncertainty. His 2007 book The Black Swan was described in a review by Sunday Times as one of the twelve most influential books since World War II.


Ключовата роля на имигрантите за създаването на бизнеси Колко важни са имигрантите в общия предприемачески пейзаж? Може би си мислите, че е трудно да се отговори на този въпрос. Не е така. Пределно ясно е, че бизнесът има необичайно висок дял в имиграционната реформа. Поне в САЩ.

К

огато една страна поз­ воли на квалифицирани имигранти-предприемачи да заживеят в нея, тя има опре­ делени ползи, просто защото те създават нови работни места и плащат данъци и това е нещо като безплатен икономически обяд, който държавата получава. По думите на кмета на Ню Йорк Майкъл Блумбърг: Американците извършват „икономическо са­ моубийство“ като усложняват процедурите за квалифицираните имигранти да останат в САЩ и да допринесат за развитието на икономиката. В крайна сметка може ли да си представите американската икономика без Google или Sun

14

Microsystems или без SpaceX? Какво щеше да е, ако ги нямаше Carnegie Steel, Bell Telephone (покъсно AT&T) или Pfizer? Всички тези компании са основани от имигранти и всички те са оста­ вили значима следа в историята на предприемачеството и аме­ риканската икономика, припомня списание Inc. Имигрантите са от ключово значение за успеха на пред­ приемачеството (и Силиконовата долина, в частност), за създаване­ то на работни места и за разви­ тието на иновациите в САЩ. Склонни да поемат рискове Част от предприемаческия успех на имигрантите се дължи на простичкия факт, че те са много по-склонни да поемат рискове и

да стартират бизнеси, откол­ кото са кореняците американци, според Ewing Marion Kauffman Foundation. Анализ от 2010 г. установява, че имигрантите представляват 18% от собстве­ ниците на малък бизнес, въпреки че съставляват само около 13% от населението.

Fortune 500 през 2011 г. са основа­ ни от първо поколение имигранти или от техните деца, сочи проуч­ ване на независима организация. Това изследване установява, че тези компании имат приходи от над 4.2 трилиона долара и са осигурили работа за повече от 10 милиона души по целия свят.

Имигрантите основават по ня­ колко фирми и според експерти много е вероятно точно те да са двигателят зад икономическия растеж и зад разкриването на нови работни места. По данни на Бюрото по трудова статистика новите предприятия са станали причина за отварянето на 65% от всички нови работни места. И около 40% от компаниите във

Имигрантите и Силиконовата долина Има ли място като Силиконова­ та долина, което да се приема, че е люлката на предприемачество­ то и е водещо за стартиране и развитие на иновациите в свето­ вен мащаб. Няма спор, че именно там предприемачите-имигранти са най-много и с най-концентри­ рано въздействие. В проучване


Why Immigrants are Vital to the Creation of Businesses How important are immigrants to the entrepreneurial landscape? You might think this is a tough question to answer. It's not. It's abundantly clear that entrepreneurs and those who support them have an unusually high stake in immigration reform. At least it is in US. Allowing skilled immigrant entrepre­ neurs to enter, the country benefits simply because they create good jobs and pay taxes and this is the closest thing to an economic free lunch that home country is likely to get. In the words of New York Mayor Michael Bloomberg: The Americans are committing "eco­ nomic suicide" by making it hard for skilled immigrants to stay in the U.S. and contribute to the economy.

After all, can you imagine an Ameri­ can economy without a Google or a Sun Microsystems or without a SpaceX? What if there had never been a Carnegie Steel, a Bell Tele­ phone (later AT&T), or a Pfizer? All of these companies were founded by immigrants, and all have left a distinct mark on entrepreneurship and the American economy, Inc. reminded in article. Immigrants have been key to the success of entrepreneurship (and to Silicon Valley, in particular), to job creation, and to innovation in the U.S. Natural Risk Takers Part of immigrants' entrepreneurial success stems from the simple fact that they're more than twice as likely as native-born Americans to start companies, according to the Ewing

Marion Kauffman Foundation. An analysis of 2010 U.S. Census data by the Fiscal Policy Institute found that immigrants comprised 18% of small-business owners in 2010, even though immigrants make up only about 13% of the population. Because immigrants start a dispro­ portionate number of businesses, it's likely that they are driving a dispro­ portionate share of new-job growth as well. No matter who founds them, new businesses account for 65% of all net new jobs, according to the Bureau of Labor Statistics. And some 40% of companies on the Fortune 500 were founded by first-generation immigrants or their children, accord­ ing to a 2011 study by the Partner­ ship for the New American Economy. That study found that those compa­

nies had revenue of more than $4.2 trillion and employed more than 10 million people worldwide. Immigrants & Silicon Valley But it's in Silicon Valley – a driver of start-up growth and innovation world­ wide--that immigrant entrepreneurs have arguably made their biggest and most concentrated impact. In a 2007 survey, first-generation immi­ grants were on the founding teams of roughly 52% of all tech companies in Silicon Valley. Immigrants are on the founding teams of nearly half of Venture­ Source's top-ranked venture-backed companies, according to a 2011 study conducted by the National Foundation for American Policy. That study found that immigrants were 15


в Белгия Вандебрук е главен технологичен директор и прези­ дент на иновациите в Xerox. Тя е автор на 12 патента и нейно­ то име е записано в Залата на технологичната слава, заради изключителните  постижения. В кои сфери чуждестранните иноватори имат най-голям принос? В авангардни области като производството на по­ лупроводникови устройства, където 87% от патентите но­ сят име на имигрант. После са информационните технологии, където 84% от патентите са имигрантски. На един процент след тях са цифровите кому­ никации. Фармацевтичният сектор следва плътно със 79 на сто и веднага след това е оптиката със 77%.

от 2007 г. се посочва, че първо поколение имигранти присъст­ ват сред основателите на около 52% от всички технологични ком­ пании в Силиконовата долина. Имигрантите са в стартира­ щите екипи на почти половина­ та от най-успешните фирми, key members of the product or man­ agement teams in more than 75% of those companies. Although launching companies may be immigrants’ most direct contribu­ tion to entrepreneurship, those such as Sophie Vandebroek have also been crucial in continuing innovation once companies are off the ground. A na­ tive of Belgium, Vandebroek is chief technology officer and president of the innovation group at Xerox. She is named on 12 patents, has been in­ ducted into the Women in Technology Hall of Fame, and is a fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Where were foreign-born inventors most prevalent? In cutting-edge 16

финансирани с рисков капитал, съобщават и от Националната фондация за американска полити­ ка. Тяхно проучване установява, че имигрантите са били ключови членове на продуктовите тимове или са участвали в ръководство­ то на компаниите в над 75% от тези дружества. fields such as semiconductor device manufacturing, where 87% of pat­ ents named an immigrant inventor; information technology, where 84% of patents named an immigrant inventor; and pulse or digital com­ munications (83%). Pharmaceutical drugs and drug compound patents were close behind (79%), followed by optics (77%). Unfortunately, difficulties in obtaining visas are forcing many founders and innovators to either delay their startup dreams or to relocate to more hospitable countries. Since 2005, the percentage of Silicon Valley start-up teams that include an immigrant cofounder has dropped to 52% from 44%, according to the Kauffman Foundation.

Въпреки, че стартирането на нови бизнеси може да се отче­ те като най-прекия принос на имигрантите към предприема­ чеството, хора като Софи Ван­ дебрук имат решаващо значение за развитието на иновациите, след като компаниите вече са набрали скорост. Родената

За съжаление, трудности при получаване на визи принужда­ ват много от основателите и новаторите да забавят създа­ ването на своите продукти, да отложат мечтите си или да се преместят в по-гостоприемни страни. От 2005 г. процентът на тимовете, стартиращи нов бизнес в Силиконовата долина, които включват поне един ими­ грант-съосновател, е намалял наполовина, според Kauffman Foundation.


Китай: Интернет и иновации Може ли да има истинско нововъведение, когато обществото и политиката са под натиск отгоре? А какво да кажем за цензурата?

К

итай е в държава, в коя­ то голямото желание на предприемачите, е да получат влияние и богатство. Тя все още е на етап, където компаниите разбират нуждите на потребителите и се стремят да им отговорят, но не могат да ги „предусещат“ и да поднесат нещо, което потребителите все още не са артикулирали. Преди Китай да стигне до това ниво на иновации, трябва да преодолее много проблеми, които представляват културни и об­ разователни препятствия, тъй като основният акцент в систе­ мата пада върху дисциплината и послушанието. Силиконовата до­ лина, от друга страна, е място, където компаниите и предприе­ мачите са новаторски, страст­ ни, непокорни и безстрашни. Поради тези разлики ще бъде трудно в Китай да се появи Стив Джобс или Марк Зукърбърг. Иновациите обаче са ключов мо­ мент в следващия петгодишен

план, така че правителството ще има възможност да предос­ тави ресурси за бизнес инкуба­ тори, фондове за рисков капитал, за университетите и за изслед­ вания. Но има някои въпроси: не можете да предизвикате инова­ циите със заповед или да ги пла­ нирате. Настоящият петилетен план може да доведе Китай до нивото на Южна Корея, но вероя­ тно ще се окаже недостатъчен за истински нововъведения, кои­ то хора като Джобс и Зукърбърг постигнаха. Цензурата в държавата е нож с две остриета. От една страна, ограничава това, което хората могат да направят, но също така създава среда, в която много американски компании не искат да попадат и това огра­ ничава конкуренцията, така че пазарът е отворен за местните играчи. Държавната преса има една гледна точка, но пък мик­ роблоговете отварят очите на хората и създават относителна

свобода на словото. Те дори действат като един вид корек­ тори на правителството – нещо, което е невъзможно за дър­ жавните медии. Китай има 538 милио­на Интернет потребители към юни 2012. Сред тях 388 ми­ лиона използват мрежата през смартфони. Потребителите на онлайн банкиране до юни са се повишили с 14.8% от края на 2011 г. и достигат 191 милиона. Това означава едно – влиянието на относително свободните медии расте.

Какви иновации обаче можем да очакваме от Китай? Малко вероят­но е да се появи следва­ щият продукт, който ще промени света. По-вероятно е иновации­ те да са в промяната на вече съществуващи продукти и при­ лагането им в друг контекст. Софтуерните иновации също са възможни. Компанията Tencent е пример за иновация с нейния про­ дукт, наречен „wechat“ – система за онлайн комуникация, която дос­ тига 200 млн. души в Китай и вече е достъпна и на английски език.

Censorship is a double-edged sword. On the one hand it limits what people can do but it also creates an environ­ ment where many American compa­ nies cannot or choose not to enter, thus reducing competition – so the market is open to local players. The state-owned press has one view, not multiple views, and microblogs opened people eyes and created a degree of relative freedom of speech and trans­ parency. They even act as a kind of media check on government, because when media is state-owned it is diffi­ cult for them to perform that purpose.

388 million use the internet through smartphones. Online banking users by June were up 14.8% from the end of 2011, totalling 191 million.

China: Internet and Innovation Can there be true innovation when society and politics is so top-down? What about censorship? China is in a state where entrepre­ neurs' major desire is to gain influ­ ence and wealth. It is still in a place where Chinese companies are under­ standing user needs and filling them rather than understanding user needs that users can't even articulate. Before China gets to that level of innovation, it has to overcome a lot of issues that are cultural and about education, where there is emphasis on discipline and obedience. Silicon Valley, on the other hand is innova­ tive, passionate, rebellious and fear­

less. Because of such differences, it will be difficult to produce a Steve Jobs or Mark Zuckerburg in China. Innovation is a key part of the current as well as the next five-year plan so the government will have the oppor­ tunity to put resources into venture capital incubation, universities and research. But there are some questions: you cannot force or decree innovation out of funding or planning. The cur­ rent five-year plans will drive China to South Korea's level but it will probably fall short of reaching the true innova­ tion that people like Jobs and Zucker­ burg pioneered.

China has 538 million internet us­ ers as of June 2012. Among them,

What innovations might we see com­ ing from China? China is not likely to come up with next world-changing product. Innovation is likely to come from taking products that are already known and applying them in another context. Software innovation is cer­ tainly possible. A company called Tencent has a very innovative product called "wechat" – an online commu­ nication system. It has reached 200m people in China already and is avail­ able in English. 17


интервю

Сергей Игнатов: Голяма част от училите в чужбина се завръщат Абсолютно убеден съм, че научният свят трябва да бъде поставен в състезателна среда, такъв е целият свят в момента, коментира министърът на образованието в интервю за b2b Magazine. Сергей Игнатов e министър на образованието, младежта и науката в правителството на Бойко Борисов. Игнатов е българ­ ски историк-египтолог и политик. Основател на египтологията в България. Завършва специалност „Египтология“ в Ленин­ градския държавен университет, Факултет по изтокознание (1985). Защитава докторска степен по история в същия универ­ ситет (вече преименуван в Санктпетербургски държавен университет) през 1994 г. Специализира в All Souls College, Оксфорд. Владее руски, английски, френски език, ползва древноегипетски и коптски, както и асиро-вавилонски (акадски) и старогръцки.

Д

обре планираното и структурирано образование като цялостна система е от ключово значение за икономическото и интелектуал­ ното бъдеще на България, че и на Европа. Кои са трите топ приоритета, които си поставяте до края на своя мандат? С. Игнатов: Основният приори­ тет е приемането на Закона за предучилищното и училищното образование. Там ще отидат най-много сили, тъй като приема­нето върви много бавно, в момента сме до член 80 от 350. Другият приоритет, който за­ почна от средата на септември, е обсъждането на проектите на новите учебни програми. Нашата

задача е да намалим теоритич­ ната тежест в ранните години на средното образование за сметка на по-прагматично обучение, което да бъде за малките в игрова среда. Усъвършенстването на рейтин­ говата система на университе­ тите е също приоритет, тъй като искаме да увеличим още повече научната тежест при тяхната оценка. През миналата година се изследваха публикации на международната база данни, обаче тази година ще добавим работата с докторанти, брой докторанти, тяхната реализа­ ция и т.н. Трите топ приоритетита са: Законът за предучилищното и

училищното образование, под­ готовката за приемането на новите учебните програми и усъвършенстване рейтинговата система на университетите. В ЕС вече се говори от универ­ ситетите да се изисква подгот­ вянето на кадри на много високо обучително и образователно ниво, тъй като пазарът на тру­ да ни притиска. До 2020 година около 40% от хората в ЕС тряб­ ва да имат поне бакалавърска степен. Основният проблем на България е, че през последните 22 г. намалява броят на желае­ щите да започнат докторантура и да защитят дисертации. Без развитие на науката и без хора с

докторска степен, няма да имаме успех. Докторантите трябва да се реализират не само в научни­ те звена (лаборатории, институ­ ти и университети), а да заемат ръководни функции в публичния и частния сектор, защото това са хората, които трябва да вземат решенията. Какво прави министерството и каква е вашата визия за насърчаване на иновациите в сферата на образованието и най-вече в средите за научна дейност у нас? С. Игнатов: При нас и в поголямата част на света за иновациите отговаря Министер­ ството на икономиката, но не е възможно научната дейност

Sergei Ignatov: Many of Those who have Studied Abroad are Returning I am absolutely certain that the scientific community should be placed in a competitive environment, that is how it is everywhere in the world now, the Minister of Education tells the b2b Magazine. Sergei Ignatov is Minister of Education, Youth and Science in Boyko Borisov’s government. He is an Egyptologists and founder of Egyptology in Bulgaria. He has an MA degree in Egyptology from Leningrad State University, Department of Eastern Studies (1985). He defended a PhD thesis in history from the same university (now St Petersburg State University) in 1994. He specialized at All Souls College, Oxford. He speaks Russian, English, French, as well as Old Egyptian, Coptic, Assyro-Babylonian (Akkadian) and Ancient Greek. Well planned and structured education as a comprehensive system is of key importance for the economic and intellectual development of Bulgaria, and even Europe. What are your top three priorities until the end of your ministerial term? Ignatov: The main priority is the 18

adoption of the law on preschool and school education. That is where the bulk of efforts will be concen­ trated, because the process is very slow, only 80 of 350 articles have been passed so far. Another prior­ ity, since the middle of September, is the discussion of the new school

curricula. Our goal is to reduce the theoretical burden in the early school years in exchange for more pragmatic education in a game en­ vironment. Improving the university rating sys­ tem is also a priority, as we want to

increase the weight of research ac­ tivities in their assessment. Last year we examined the publications in the international database but this year we will add as a factor their work with doctorate holders, the number of doctorate holders, their professional fulfillment etc.


19


интервю да страни от тях. Иновативен е този интелектуален продукт, който бързо води до добавена стойност. Понякога при научни­ те изследвания трябва да минат 50 – 100 години, за да може да намерят приложение. Навсякъде,

където е възможно, търсим бърза реакция на това, което се случва. Един добър пример как „високата“ наука се свързва с иновациите и с приложението на иновативният продукт на пазара е например в Ядрения институт.

Там стартира проект, при който научните изследвания ще дове­ дат до бързото производство на изотопи, които ще се ползват за нашите болни. Освен това в сферата на училищ­ ното образование се опитваме

да въведем всичко, което е ново и иновативно в момента. Голяма­ та „битка“ е за електронизация на средното ни образование. Про­ цесът не е лек, защото трябва да се закупи платформа, която да създаде т.нар. „и-лърнинг“ в

The top three priorities are: the law on preschool and school education, the preparation for the adoption of the new school curricula, and improving the university rating system.

not be successful. Doctorate holders should find professional fulfillment not only in the research units (labora­ tories, institutes and universities) but also perform leading functions in the public and private sector, as those are the people who should be the decision-makers. What is the Ministry doing and what is your vision for encouraging innovation in the area of education, and especially of research, in Bulgaria?

An intellectual product is innovative if it quickly creates added value. Some­ times research takes 50 or 100 years before it finds application. Wherever possible, we are trying to speed up the process. A good example of how high science is connected with inno­ vation and the market application of the innovative product is the Nuclear Institute. They are carrying out a research project that will lead to the fast production of isotopes that will be used for treatment of the ill.

Ignatov: In Bulgaria, as well as in most of the world, it is the Ministry of Economy that is in charge of in­ novation; however, it is not possible to separate research from innovation.

In the area of school education, we are also trying to implement every­ thing that is new and innovative. The big “battle” is for the introduction of electronic high-school education. The

process is not easy, because we have to purchase a platform that will cre­ ate e-learning in the whole system of high-school education. That will not happen immediately, it will take years, but the first step has to be made now. If we have such a platform and manage all processes in the system electronically, we will have an instru­ ment for achieving one and the same quality of education in, let’s say, a remote village somewhere in the mountains and in the goods schools in Sofia. When a test is given and the assessment criteria are clearly speci­ fied, the situation will be different. Besides, that will improve the con­ nection between parents and schools, which is also extremely important.

There is a discussion in the EU already that universities should be required to produce graduates at a very high training and education level, because the labor market is pressing us. By 2020 some 40% of the people in the EU should have at least a bach­ elor’s degree. The main problem in Bulgaria is that for the past 22 years the number of students willing to do a doctorate or prepare a thesis has been decreasing. Without science and without doctorate holders, we will 20


цялата система на средното образование. Това няма да стане веднага, а изисква години, но стъпката трябва да се направи сега. Ако имаме такава платфор­ ма и управляваме всички процеси по електронен път в системата, тогава имаме инструмент за изравняване на качеството, да речем между отдалеченото село някъде в планините и това, кое­ то се случва в добрите училища в София. Когато се зададе един тест и се поставят еднакви критерии за оценяване, нещата ще стоят по друг начин. Освен това ще се усили връзката ро­ дители-училище, което също е изключително важно. Ако имаме тази платформа, ще тръгнат и другите важни детайли, свързани със софтуера и хардуера и всичко това ще се извърши с европейски пари. Имаше демонстрация пред комисар Нели Крус в едно наше училище, където учителите са си изработили съвсем иновативно собствена система за електрон­ но обучение. Във висшето обра­ зование през тази година бяха отпуснати около 30 млн. лева за дистанционно и електронно обучение. За някои от нас това е иновация, но за младите хора и децата не е така, защото те растат в тази информационна и технологична среда и за тях е истинската реалност. Ако ние не го въведем, училището няма да е любимо място, университетът

също. Динамиката е такава, че студентите работят, заети са и въвеждането на подобни системи дава възможност те да получават качествени знанията по електронен път и да бъдат ак­ тивни в контакта със средата. Има ли фатално разминаване между подготовката на кадрите във висшето образование и нуждите на бизнес средата у нас? Кое може да гарантира, че знанията и уменията, които се усвояват в образователните степени са тези, от които фирмите имат нужда днес и в бъдеще? С. Игнатов: Това е любима тема навсякъде. Това разминаване не е фатално, защото тогава фирмите и компаниите щяха да си създават собствени училища и университети и от там да си създават кадри. Има изискване за скъсяване на пътя за адаптация между завършилият образование и неговата реализация на пазара на труда. Българският бизнес е сравнително млад, той е на 22 години, докато образовател­ ната система е по-стара и тя е по-консервативна. И все още

хората от образователната система било то в училище или университетите си мислят, че ние сме тези, които измисляме нещата и които задаваме мо­ дата, но всъщност не е така. Динамиката на развитието е много голяма и много често в иновативната сфера фирмите и компаниите изпреварват дори и научните институти, защото имат собствени звена за разви­ тие и собствени научни лабора­ тории. Но не е фатално. Това, което правим сега и е наистина нашата гордост, е „Проект за ученически и сту­ дентски практики“, по който са осигурени 90 млн. лева за период от две години – до октомври 2014 г. Имаме следното изисква­ не – студентите и учениците да са 240 часа в реална среда, във фирмата. Досега над 1000 фирми са подали заявка за набиране на своите ученици и студенти, така както се набират кандидати за работа. По този начин част от обучението им задължително ще премине през действителна практика в реална обстановка, в която студентите и учениците ще получават заплата. Техните преподаватели ще бъдат плате­

ни и наставникът във фирмата също. Това е хубаво, защото учениците от професионалните гимназии, които завършват ще бъдат в реална работна среда и вероятно там ще останат на работа, защото неслучайно фир­ мите ги набират отсега. Ученици и студенти ще получат знанията си в реална работна среда, преподавателите ще об­ новят своите знания в реалния сектор, а представителите на фирмата ще бъдат в по-тесен диалог с две поколения. На работна среща с ректори на университети и представители на академичната общност, в която участвахте, академичната общност представи искането си за обособяване на отделна оперативна програма за следващия програмен период, която да финансира проекти в сферата на науката и образованието. Известно е, че специална работна група към МОНМ дефинира приоритетите, целите и мерките в тези сфери? Какви инструменти ще бъдат предложени за тяхното финансиране до 2020 г? С. Игнатов: За финансови ин­ струменти и параметри е рано да се говори. Ние сме разписали

That platform is also essential for the implementation of other important details, related to software and hard­ ware, and all that will be done with European funds. European commis­ sioner Kroes was given a demonstra­ tion at one of our schools, where the teachers had worked out their own innovative e-training system. Some 30 million leva has been provided to higher schools for distance and electronic learning. To some of us that is innovation, but not for the young people and children, because they are growing in that information and technological environment and that is the true reality for them. If we do not implement that, school will not be a favorite place, nor will be 21


интервю всички дейности. Дамаркацион­ ната ни политика е разписана. Съществената грешка в случая е, че от нас тя се изисква много по-рано, отколкото от другите министерства, които ще бъдат органи на управление и тази

демаркация, която ние сега до­ говаряме с тях, вероятно ще се промени. Борбата от страна на България за тази ОП с европейски­ те ни партньори ще бъде дейст­ вително много по-голяма, но ако успеем, това ще бъде много

важно за следващото развитие. Много е тежко, когато си в клуба на богатите и всеки се оглежда на базата на сравнението, искайки повече, има опасност някои хора да се отчаят. Те трябва да разбе­ рат, че България също се развива

много добре. Голяма част от бъл­ гарите, учили в чужбина, се завръ­ щат в страната и ние трябва да използвамме всички възможности за подобряване условията за реа­ лизация в България. Другата възможност е нашият научен свят да стане много акти­ вен в програмата „Идеи“. Неслу­ чайно за последните шест месеца поканихме и два пъти идва в Бъл­ гария Европейският научен съвет, който управлява над 7 млрд. евро и не се изисква инфраструктура, кандидатстват само хора с тех­ ните изследователски идеи. „Хоризонт 2020“ ще има над 87 млрд. евро отново по програма, където учените ни също трябва да са активни, защото ако не са – ще говорим за голям потенциал, но той трябва да се развие. По ваши думи екип на министерството работи върху предлагането на нов Закон за науката и образованието, целящ модернизацията и „отпушването“ на системата. Кои са ключовите моменти, за да се модернизира и реформира системата на образованието? С. Игнатов: Ние още не сме пред­ ставили нов закон. Аз мисля, че „отпушването“ го направихме със Закона за развитие на ака­ демичния състав, който предос­ тавя автономия и ги постави всички в реална състезателна

university. The dynamics is such that students work, they are busy, and the introduction of such systems allows them to receive quality knowledge electronically and be active in their contacts with the environment. Is there a fatal gap between higherschool education and the needs of business in Bulgaria? What guarantees that the knowledge and skills acquired in the education system 22

are those that companies need today and will need in future? Ignatov: That is a pet topic every­ where. That gap is not fatal, other­ wise companies would be establish­ ing their own schools and universities to train their staff. There is a requirement for shorten­ ing the adaptation distance between graduation and employment. Bulgar­ ian business is relatively young – it

is 22 years old – while the education system is older and more conserva­ tive. There are still people in the education system, be it at school or university, who think that we set the trend but that is not true. The devel­ opment is very dynamic and quite often companies outrun the research institutes in the area of innovation, because they have their own research units and their own laboratories. That is not fatal.

What we are doing just right now and what is our pride is the project for school and university student intern­ ship. As much as 90 million leva has been provided for it for a period of two years, until October 2014. We have the following requirement: students should spend 240 hours in a real environment, at the company. So far more than 1,000 companies have filed applications to recruit students, the way employees are recruited. In this way a part of the training will be actual practice in a real environment, where pupils will receive payment. Their teachers will also be paid, as will their company tutors. That is good, because the students at voca­ tional schools will be in a real work­


ing environment and will be probably employed – that is why companies are recruiting them from now. Students will be trained in a real working environment, teachers will update their knowledge in the real sector, and company representatives will be in a closer dialogue with two generations. At a working meeting with university rectors and representatives of the academic community, which you attended, the academic community suggested that a separate operational program should be developed for the next program period that will finance projects in the field of

science and education. It is known that a special working group at the Ministry of Education, Science and Youth sets the priorities, objectives and measures in those areas. What instruments will be proposed for their financing until 2020? Ignatov: It is still early to talk about financial instruments and parameters. We have spelled out all activities. Our demarcation policy is ready. A substantial mistake in this case is that it is required of us much earlier than of the other ministries that will be managing bodies and the demar­ cation we are now talking about will probably change. Bulgaria is going to fight much harder with its European

partners for that operational program but if we succeed, that will be very important for our future development. It is very difficult when you are in the rich men’s club and everyone is asking for more, some people may despair. They have to understand that Bulgaria is developing very well too. A lot of people who have studied abroad are returning and we should use all oppor­ tunities to improve the conditions for their fulfillment in Bulgaria. Another opportunity is for our sci­ entific community to become very active in the Ideas Program. It is no coincidence that for the last six months we have invited and have been visited twice by the European Research Council, which manages

more than 7 billion euro, and no infra­ structure is required, as people apply only with their research ideas. Horizon 2020 will provide more than 87 billion euro under a program where our researchers should also be active, because we may be speaking of having a big potential but it has to be developed. You have said that a team of the Ministry is working on a new Science and Education Act, which is aimed at modernizing and opening the system. What are the key elements necessary for reforming the education system? Ignatov: We have not yet proposed a new law. I think we have opened 23


интервю среда. Така например, универси­ тет, който при съпоставим брой студенти за година и половина е произвел над 60 професори, а друг е произвел 7, е ясно, че едните имат високи критерии за качест­ во и изисквания, а другите – не. И след 5-6 години разликата ще проличи. Бяха направени много промени в Закона за висшето образование, които дават възможност за активност на университетите и за по-голяма самостоятел­ ност. Оттук нататък ние ще оставим работтния вариант за предстоящ закон за следва­ щия мандат, където трябва да се усили автономията. Трябва да се усили възможността за премахване на бюрократичните пречки за привличане на средства в университетите. Трябва да се усили и прозрачността на упра­ влението на средствата, било то публични или частни, защото тази прозрачност е абсолютно необходима. Но моята най-голяма вътрешна болка в момента е, че в Бълга­ рия все още имаме изискване за определен брой преподаватели по професионалните направле­ ния и специалностите за целия университет. И този брой е свързан с часовете. Оказа се, че сега при намаляващият брой студенти, постоянно има the system with the Academic Staff Development Act, which provides autonomy and puts them all in a competitive environment. For in­ stance, if one of two universities with a similar number of students has produced more than 60 professors for a year and a half, and the other has produced seven professors, it is clear that the second has higher qual­ ity criteria and requirements and the first does not. In five or six years the difference will be seen. A lot of amendments have been made to the Higher Education Act, which allow universities to be more proac­ tive and independent. We will leave the working version of the future law 24

изисквания при акредитация да се увеличава броят на препода­ вателите. Което води до това, че дори университети със силни и живи академични общности, трябва да отговарят на някакво бюрокротично изискване да тру­ пат бройки, което няма никаква икономическа ефективност. Сега продължаваме да изискваме увеличаване броя на преподавате­ лите, което не е обвързано нито с броя на студентите, нито се дава възможност на универ­

ситетите да имат собствена политика. Първо всеки универси­ тет трябва да има правото да си каже – преподавателите са в здравословния минимум. Защото, ако всичките са на щат, как ще се развие кредитната система и как студентът ще има право на избор? Така, че тук имаме проб­ лем с представите за качество. Очевидно проблемът изисква вре­ ме, за да бъде решен. Но това е част от университетската ав­ тономия. Все още има централно

държавно изискване за бройката, което не винаги съответства с плановете, политиката, характе­ ра на специалностите, които са в университетите. Този проблем трябва в следващите години да се дискутира и решава в нашето общество, защото по този начин се поддържа система на неконку­ рентна среда. Аз съм абсолютно убеден, че научният свят трябва да бъде поставен в състезател­ на среда, такъв е целият свят в момента.

for the next government term and it will enhance autonomy. We should strengthen the opportunities for removing the bureaucratic obstacles to attracting university financing. We should improve the transparency of fund management – be it public or private – because that transparency is absolutely essential.

As a result, even universities with strong and vital academic commu­ nities have to meet some bureau­ cratic requirement for a number of lecturers, which has no economic justification at all. We keep requir­ ing a bigger number of lecturers, which is not connected with the number of students and which does not allow universities to follow their own policy.

lem with our notion of quality. The problem will obviously take time to be solved. But that is part of university autonomy.

My greatest pain at present is that there is still a requirement in Bulgaria for a certain number of lecturers at universities. That num­ ber is connected with the classes. It has turned out that, despite the falling number of students, there are accreditation requirements for increasing the number of lecturers.

Each university should be able to de­ termine how many lecturers it needs, depending on a healthy minimum. Because, if they are all on the payroll, how will the credit system develop and how will students have the right to choose? So we are having a prob­

There is still a central government requirement for a certain number of lecturers, which does not always correspond to the plans, policies and the nature of courses at universities. In the next few years that problems will have to be discussed and solved by our society, because the current situation maintains an uncompetitive environment. I am absolutely certain that the scientific community should be placed in a competitive environ­ ment as is the case everywhere in the world now.


25


Marymount High School

Кои елитни училища посещават децата на знаменитостите Много знаменитости плащат почти колкото е таксата за обучение в колеж, за да изпратят децата си в най-добрите на­ чални и средни училища в САЩ. От скромните девически католически училища до по-голямите, вдъхновени от френската школа частни образователни институции – тук ще ви запознаем с някои от най-популярните училища, посещавани от де­ цата на знаменитостите, посочени от businessinsider.com.

У

чилищата са подредени с градация в цената на так­ сите. Посочените суми включват предимно таксите за обучение и не отчитат някои допълнителни разходи, като например за ученически пособия, униформи или извънкласни дей­ ности. Всички цени са за учебна­ та 2012-2013 година.

The Willows Community School (Кълвър Сити, Калифорния) Годишна такса: 21 000 – 24 000 долара Особености на обучението: До­ машните се дават с определено градиращо време за написването им – например: 30 минути за 3-4 клас:, 45 минути за 5-ти клас). 26

Известни възпитаници: дъще­ рите на Брус Уилис и Деми Мур – Румър, Талула и Скаут, както и дъщерята на Кърт Кобейн и Кортни Лав – Франсис Бийн Ко­ бейн Френският лицей в Ню Йорк Годишна такса: 26 100 долара (от предучилищна група до 12 клас) Особености на обучението: По­ вечето предмети се преподават на френски език, а обучението е разделено по триместърната система. Учениците получават диплома при завършването на 11 клас. Известни възпитаници: децата на Джоли-Пит (Мадокс, Пакс, Заха­

ра и Шайло), Даниел Стийл и Лур­ дес Леон (дъщерята на Мадона). Marymount High School (Лос Анжелис, Калифорния) Годишна такса: 9 – 11 клас – 27 650 долара, за 12 клас – 28 250 долара Известни възпитаници: Мариш­ ка Харгитей, Миа Фароу, Ким и Кортни Кардашиан. Harvard Westlake (Студио Сити, Калифорния) Годишна такса: 29 200 долара Особености на обучението: изграждането на нова стъклена пристройка в памет на съученик (починал от сърдечно заболява­ не), в която учениците ще могат

да провеждат независими из­ следвания и интердисциплинарни проучвания. Известни възпитаници: дъ­ щерята на Фил Колинс – Лили Колинс, Джейк и Маги Гиленхал, Стивън Бинг, Джейсън Сигъл, Тори Спелинг, Джейсън Райтман, Джейми Лий Къртис, Шърли Тем­ пъл. Своите деца в елитното училище изпращат още Дензъл Уошингтън, Стивън Спилбърг, Сибил Шепърд, Том Ханкс и Питър Галахър. Аштън Къчър за кратко е бил треньор по футбол. Crossroads School (Санта Моника, Калифорния) Годишна такса: 5-ти клас: 26 600 долара, 6 -12 клас: 31 900 долара


The Elite Schools Where Celebrities Send Their Kids A lot of celebs pay near college tuition to send their kids to the best schools in US. From tiny Catholic all-girls schools to a larger Frenchinspired school, we've taken a look at some of the most popular schools for celebrity kids, businessinsider. com reported.

mental stages per grade (example: 3rd/4th grade: 30 minutes, 5th grade: 45 minutes). Famous students / graduates: Bruce Willis and Demi Moore's daughters, Rumer, Tallulah, and Scout; Frances Bean Cobain (Kurt Cobain and Court­ ney Love's daughter).

Schools are ranked from least to most expensive. Unless otherwise noted, the prices shown include only tuition and do not account for the cost of school supplies, uniforms, or extracurricular activities. All tuition prices are based on 2012-2013 estimates.

Lycée Français de New York (New York, NY) Tuition: $26,100 (Pre-Kindergarten to 12th grade) Perks: Most courses are taught in French, classes rotate on a Trimester system, and students qualify for their GED by 11th grade. Famous students / graduates: the Jolie-Pitt children (Maddox, Pax, Zahara, and Shiloh), Danielle Steel, Lourdes Leon (Madonna's daughter).

The Willows Community School (Culver City, CA) Tuition: $21,000-$24000 Perks: Homework is given in incre­

Crossroads School

Lycée Français de New York

Rudolf Steiner School Marymount High School (Los Angeles, CA) Tuition: 9th – 11th grades: $27,650, 12th grade: $28,250 Famous students / graduates: Mariska Hargitay, Mia Farrow, Kim and Kourtney Kardashian.

The Willows Community School

Harvard Westlake (Studio City, CA.) Tuition: $29,200 Perks: A new glass window building in honor of a classmate (who died from a heart condition) that will allow students to do independent research and interdisciplinary studies.

Famous students / graduates: Phil Collins' actress daughter Lily Collins, Jake and Maggie Gyllenhaal, Steven Bing, Jason Segel, Tori Spelling, Jason Reitman, Jamie Lee Cuurtis, Shirley Temple. Denzel Washington, Steven Spielberg, Cybil Shepard, Tom Hanks and Peter Gallagher all send their kids, as well, and Ashton Kutch­ er was a football coach briefly. Crossroads School (Santa Monica, California) Tuition: K – 5: $26,600, Grades 6 -12: $31,900 27


Особености на обучението: В годишната такса за разлика от други училища тук са включени учебните пособия, извънкласните курсове, както и повечето учебни екскурзии. Известни възпитаници: Кейт Хъдсън, Зоуи Дешанел, Гари Колман, Майкъл Бей, Джона Хил, Джейсън Ритър, Мая Рудолф, Гуи­ нет Полтроу. Rudolf Steiner School (Ню Йорк) Годишна такса: варира от 23 900 – 35 900 долара в зависимост от класа (обучението е от детската градина до 12 клас) Особености на обучението: фокус върху придобиването на практически умения, балансира се теоретичното обучение с насърчаване на творчеството у детето. Началните учители водят класовете от първи до осми. Също така училището има стриктна политика по отношение на медиите като задължава родителите да ограничават гледането на те­ левизия от техните деца и да

контролират времето им за видео игри, тъй като се прие­ ма, че тези занимания пречат на учебния процес. Известни възпитаници: Джени­ фър Анистън. Sidwell Friends School (Washington, D.C.) Годишна такса: 33 268 долара за начален и 34 268 долара за среден и горен курс Особености на обучението: га­ рантира се сигурността и непри­ косновеността на личния живот Известни възпитаници: Саша и Малия Обама, Челси Клинтън, Триша Никсън Кокс, Чарли Гибсън, Дейвис Гугенхайм, Бил Най.

Campbell Hall

The Calhoun School (Ню Йорк) Годишна такса: 37 700 долара за детската градина и 39 900 долара за обучението до 12-ти клас Особености на обучението: Прилага се подходът на здраво­ словното хранене, а училището се слави с първия екологичен зе­ лен покрив в Ню Йорк. Има силно развита годишна програма по

The Calhoun School

Sidwell Friends School

Avenues

28

изкуства, както и специално обу­ чение относно расизма. Класните занимания се провеждат на кръг­ ли маси и учениците се обръщат към учителите на малки имена. Известни възпитаници: Бен Стилър, основателят на Tumblr Дейвид Карп, Собственикът на студио New Line Cinema Тоби Емерих. The Spence School (Ню Йорк) Годишна такса: 39 200 долара Особености на обучението: Учи­ лището се гордее с разнообра­ зието на изучавани дисциплини и курсове, в които се застъпват дори уроци за запознаване с различни култури, зелени и ус­ тойчиви решения в хранителните продукти, посещения на говори­ тели и др.

Известни възпитаници: Гуинет Полтроу (която се прехвърля тук от Crossroads), Еми Росъм, Кери Уошингтън, Джейд Джагър (дъщерята на Мик Джагър), Али Милс ("The Wonder Years"). Avenues (Ню Йорк) Годишна такса: 39 750 долара и още 2 000 долара годишно за по­ криване на допълнителни разходи за закуски, униформи, лаптопи, таблети и други технологии. Особености на обучението: Достъп до специални съоръжения и сгради за спорт и изкуство, обучение по мандарин или ис­ пански език, а в 9-ти клас част от учениците са изпращани да усъвършенстват езика в чужби­ на. Училището има над 20 свои факултета по целия свят.


Perks: Class materials, extra-curric­ ular courses, and most field trips are included in the tuition. Famous students / graduates: Kate Hudson, Zooey Deschanel, Gary Coleman, Michael Bay, Jonah Hill, Jason Ritter, Maya Rudolph, Gwyneth Paltrow.

Gwenyth Paltrow (after attending Crossroads), Emmy Rossum, Kerry Washington, Jade Jagger (Mick Jag­ ger's daughter), Alley Mills ("The Wonder Years").

Avenues (New York, NY) Costs: $39,750, $2000 to cover snacks, uniforms, lunch, laptops, tablets, and other technology. Perks: Access to the Chelsea Piers

arts and sports facilities, classes in Mandarin or Spanish, and in 9th grade, students study abroad. The new school will have more than 20 campuses all over the world.

Rudolf Steiner School (New York, NY) Tuition: ranges from $23,900$35,900 depending on the grade (nursery-12th) Perks: Hands on experiences, bal­ ances learning with fostering a child's creativity, primary teachers lead classes from first through eighth grade. Also: The school has a strict media policy asking that parents regulate their children's television viewing and video game play under the belief it hinders a child's learning experience. Notable alumni: Jennifer Aniston. Sidwell Friends School (Washington, D.C.) Costs: $33,268-$34,268 for lower / middle and upper schools respec­ tively Perks: security and privacy Famous students / graduates: Sasha and Malia Obama, Chelsea Clinton, Tricia Nixon Cox, Charlie Gibson, Da­ vis Guggenheim, Bill Nye. The Calhoun School (New York, NY) Tuition: Pre-K: $23,100 – $36,500 Kindergarten / 12th grade: $37,700 – $39,900 Perks: Healthy eating approach, the first eco-friendly green roof in NYC, an annual performing arts series, and a program on racism, classes are held around tables, and students call teachers by first names. Famous students / graduates: Ben Stiller, Tumblr founder David Karp, New Line Cinema COO Toby Em­ merich. The Spence School (New York, NY) Costs: $39,200 Perks: prides itself on diversity in students and courses offered includ­ ing introduction to various cultures, green and sustainable food choices, visiting speakers Famous students / graduates: 29


Дентален стол от бъдещето К

ак да избегнем срещата с недружелюбното оборудване, когато влезем в стоматологична клиника? За мнозина преживяването на стола в зъболекарския кабинет е болезнен спомен, който оставя неприятна следа. Вероятно сте сред тези, които щом чуят за стоматолог и стомахът им се свива. Някои не искат и да стъ­ пят отново на същото място. Но сега може да се почувствате

а инструментите трябва да работят тихо и незабележимо. Дизайнерското оборудване дава в допълнение изискан стил и удобство, тъй като е проекти­ ран да предлага улеснен клиничен достъп, подкрепа и изключителен комфорт, който ще задоволи тези, които изискват най-до­ брото. Симпатичната идея на Тонел си струва да бъде отличена и колкото по-скоро я видим в денталните кабинети, толкова по-добре.

по-добре, а и кабинетът на ва­ шия стоматолог ще изглежда по-приятно, ако има един такъв стол. Този ултра-модерен дизайн е дело на Валерио Тонел. Идеята зад подобен модел е да се избегне срещата с недружелюб­ ното оборудване, когато влезем в стоматологични болници. За да се улесни нервното и напрег­ нато чувство на пациентите, зъболекарският стол трябва да бъде чист и приятен на вид,

Dental Chair of the Future How to avoid the unfriendly equipment when we enter the dental hospital? For many, the experience of the den­ tist office chair in a painful memory that leaves a nasty mark. You may cringe just thinking about sitting in the chair at the dentist’s office, but you might feel just a little better (and trust the doc’s aesthetic) if it looked like this ultra-modern design by Vale­ rio Tonel. The idea behind this design is the unfriendly equipment when we

30

enter the dental hospitals. To ease nervous and tense feeling of patients, the dental chair has to be clean and simple, and instruments have to be quiet and inconspicuous. Dental Chair delivers sophisticated styling, optimal patient access and exceptional patient comfort, satisfying those clinicians who demand the very best. Tonel’s pretty good idea worth to be recognized and the sooner we see it in dental offices, the better.


Иновации в хирургичната зала К

онцепцията APOLLO пред­ ставлява модулна система за осветление, която осигу­ рява иновация в осветлението на операционната зала чрез използ­ ването на лазерна технология. Включването на лазерната свет­ лина увеличава ефективността до 170 вата, за разлика от LED осветлението от 100 вата и дава възможност за постигането на по-компактни размери. Вграде­ ните сензори в осветителното тяло се адаптират към всяка ситуация и променят посоката на светлината като настройват яркостта автономно, докато хирурзите се движат, което им позволява да се съсредоточат върху непосредствената си зада­ ча, без да се разсейват. Особеност на технологиите в лабораторния и медицинския сек­ тор е, че компаниите обикновено произвеждат малки серии от раз­ личните уреди или устройства и много внимателно се изчислява

дали поддържането на подобно производство ще е рентабилно от гледна точка на производ­ ствените разходи и спестеното време. Това е ключов фактор и по отношение на разходите, които се отделят за развойна дейност. В допълнение към високите изис­ квания на пациента, от първос­ тепенно значение е да се прецени лекотата, с която иновативният продукт ще се използва и дали ще отговори на всички изисквания на регламентите за хигиена и безопасност. Медицинските технологични компании трябва винаги да имат наум каква е правната рамка. За да отговори на изискванията за безопасност на продукта, произ­ водителят трябва да докаже, че го е направил в съответствие с условията В ЕС, където ме­ дицински изделия могат да се използват и продават, ако те са обозначени с маркировката „CE“. Дизайнер: Entwurfreich

Innovation in Surgical Illumination The APOLLO concept is a modular lighting system that provides flex­ ibility in operating room illumination through the use of laser technology. Using laser light increases luminous efficiency from 170 lumen/watt op­ posed to LEDs with 100 lumen/watt and allows for more compact dimen­ sions. Built-in sensors adapt to every situation by changing the direction of light and adjusting brightness autono­ mously as surgeons move around, allowing them to focus on the task at hand without interruption. As a special feature of the labora­ tory and medical technology sector, is that the companies originating mainly small series manufacture and therefore it is important to watch cost efficient in terms of produc­ 32

tion cost, and time-saving, in terms of development costs. In addition to the high demands of the patient and ease of use is considered para­ mount that a product must meet all requirements of safety and hygiene regulations. Specifically, the medical technology company must always keep in mind the legal framework. To meet the safety requirements for the product, it must be demonstrated that the product was made according to the conditions and approvals, designed, produced and delivered in line with them. In the EU, for example, medical products may only be used and sold, if they are labeled with a CE mark. Designer: Entwurfreich


Предстоящ семинар:

Новите SEO правила! дата: 08.11.2012г.

Upcoming seminar:

The New SEO Rules!

Date: 08.11.2012

SEO остава най-ценният източник на трафик към един уебсайт. Затова и бор­ бата за 1-то място в най-популярните търсачки е огромна. Последните кардинал­ ни промени в алгоритмите на Google определиха нови правили за SEO. Тях както и много други полезни теми ще бъдат представени на предстоящия семинар Новите SEO правила!, който ще се проведе на 8-ми ноември в СТЦ Интерпред, гр. София.

SEO is still the most valuable traffic source for a website. That is why being on top position in organic listings is extremely important and everybody is aiming it. The last drastic changes in Google algorithms brought new SEO rules to follow. These, as well as many other useful topics will be presented on the upcoming seminar “The New SEO Rules!”, that will be held in 8th Nomber 2012 in WTC Interpred, Sofia, Bulgaria.

Организатор на събитието е Interactive Seminars част от дигитална аген­ ция Interactive Share. Лектори ще бъдат едни от най-добрите и доказали се SEO експерти – Огнян Младенов, Васил Тошков, Лили Грозева, Димитър Димитров и Любомир Любомиров.

Organizer of the event is Interactive Seminars (part of Interactive Share digital agen­ cy) together with SEOM.bg – one of the best SEO service companies in Bulgaria. Lectur­ ers will be well-knows and self-proven SEO experts in Bulgaria – Ognyan Mladenov, Vasil Toshkov, Lili Grozeva, Dimitar Dimitrov and Lyubomir Lyubomirov.

На семинара ще научите: Кои сайтове пострадаха от Panda и Penguin ъпдейтите на Google? Как да създаваме качествено съдържание? Какво е Microdata, Речникът Schema.org, Rich Snippets? Как да оптимизираме сайтове за англоезичен пазар? Какво е Google+ Local? И още: Как да предпазим новия си сайт от панди и пингвини? Какви са разликите и особеностите при маркетирането за търсачки за български и US/UK пазар? Как да направим така че ТВ, радио, outdoor и имейл маркетинга да работят за SEO За кого е предназначен Google+ Local Полезни съвети и най-добрите практики Повече за семинара може да научите на официалния сайт: www.interactive-seminars.com

Attending the seminar you will learn: Which sites were negatively affected after Panda and Penguin Google updates? How to create quality content? What is Microdata, The vocabulary of Schema.org, Rich Snippets? How to optimize sites for English speaking markets? What is Google+ Local? And more: How to protect a new website from Panda and Penguin? Which are the differences and features when optimizing for US/UK markets? How to make TV, Radio, Outdoor and Mailing work for SEO? Who shall use Google+ Local Useful advice and best practices. More information you can learn from our official website: www.interactive-seminars.com


интервю

Изискванията във фармацевтичния бранш са изключително динамични в ЕС Представители на БАЛИ участваха в изработването на новите моменти в законодателството относно ценообразува­ не, реимбурсиране, лекарствена безопасност и фалшивите лекарства, което е основното предизвикателство през 2012 г, коментира д-р Татяна Бенишева-Димитрова пред b2b Magazine. Д-р Татяна БенишеваДимитрова, дмн е пред­ седател на Българската асоциация за лекарствена информация www.badibg.org. Доцент е по лекарствена политика във Факултета по обществено здраве към Медицинския университетСофия. Консултант е на единствената по рода си глобална регулаторна базаданни на IDRAC на Thompson Reuters от 2005 г и има дългогодишен опит в об­ ластта на лекарствената регулация, като е работила дълги години в регулатор­ ния орган за лекарства, днес Изпълнителна агенция по лекарствата и е била директор на дирекция на Ле­ карствена политика в МЗ.

Д

оц. Бенишева, бихте ли представили дейността на Българската асоциация по лекарствена информация (БАЛИ)? Д-р Т. Бенишева-Димитрова: Асоциацията запълва една ниша, към която другите браншови асоциации не са насочени, тъй като това е непрекъснатото следене на правилата, по които се развива фармацевтичният бранш и които се създават от Европейския съюз. Тук са включени всички направления от разработването на лекарства­ та до реимбурсирането и те непрекъснато се развиват и се актуализират с нови европейски изисквания, които следва да се 34


Pharmaceutical Regulatory Requirements are Extremely Dynamic in the EU Representatives of BADI participated in the development of the new elements in the legislation on pricing, reimbursement, drug safety and counterfeit drugs, which is the main challenge in 2012, Dr. Tatyana Benisheva-Dimitrova said for b2b Magazine. Dr. Tatyana Benisheva-Dimitrova, MD, DSc, is the Chairman of the Bulgarian Association of Drug Information, www.badibg.org, and an Associate Professor for drug policy in the Faculty of Public Health at the Medical University of Sofia. Dr. Benisheva is a consultant to the unique global regulatory database of IDRAC of Thompson Reuters since 2005 and she has profound experience in the field of the drug regulatory affairs, having worked for many years in the state medicines regulatory body, today Bulgarian

Drug Agency and she was Director of the Drug Policy Department in the Ministry of Health. Prof. Benisheva, could you present the activities of the Bulgarian Association of Drug Information (BADI)? Dr. T. Benisheva-Dimitrova: The Association fills a gap to which other industry associations are not targeted, and this is the continuous rules monitoring which develops the pharmaceutical industry and are gen­ erated by the European Union. These include all aspects of medicinal prod­ ucts from development to reimburse­ ment and they continually evolve and are updated with new European requirements. This is a complicated process and therefore BADI organizes events where all these new directions are discussed and analyzed. This is obviously good for the participants, as we see that after each forum the

number of participants grows, and this stimulates us to work, because it is obvious that this is the right direc­ tion! In the pharma industry, BADI is the first association in public interest and it is a kind of conglomerate of various stakeholders – representa­ tives of generic and innovative indus­ try, academia and individual members oriented to pharmaceutical regulatory requirements, which are extremely dynamic and the EU and the Member States should transpose and intro­ duce them regularly. The scientific forums organized by BADI are met with considerable interest by representatives of the pharma industry and what is the formula for success according to BADI? Dr. T. Benisheva-Dimitrova: In short time since its inception – nearly two years, BADI has managed to orga­ nize five workshops, which are met

with great interest. This is largely due to the relevance of the topics to be discussed, and the prestige of the Bulgarian and foreign lectur­ ers. Abroad, these forums that we organize are inaccessible to most of the pharma-industry as they have very high fees. We save time and money with inviting leading speak­ ers who come here to discuss. In the well developed countries like UK, Germany, the United States, there are similar independent bodies that as­ sist the regulatory authorities to meet with industry representatives and to discuss issues that are essentially sophisticated from logistical, legal and financial aspect. Such meetings are an independent dialogue among all stakeholders and this is where the communication with regulators and industry takes place and saves time. In such constructive debates the regulators provide new perspectives 35


интервю

36


съобразяват от засегнатите страни. Това е доста сложен про­ цес и поради това БАЛИ организи­ ра мероприятия, на които всички тези нови направления се обсъж­ дат и анализират. Това очевидно е полезно за всички, тъй като ние виждаме, че след всеки следващ форум бройката на участниците расте и това ни радва, че рабо­ тим в правилната посока! Във фарма-бранша БАЛИ е първа­ та асоциация в обществена полза и е своеобразен конгломерат от различни заинтересовани страни – от представители на генеричната и иновативната индустрия, академични среди и физически лица с ориентация към регулаторните изисквани във фармацевтичния бранш, които са изключително динамични в ЕС и страните-членки следва да ги въвеждат. Организираните от БАЛИ научни форуми се ползват със значителен интерес от страна на представителите на фармаиндустрията. Каква е формулата за успех, към която се придържа БАЛИ? Д-р Т. Бенишева-Димитрова: За краткото време от своето основаване – близо две години, БАЛИ успя да организира 5 семи­ нара, които се ползват с изклю­ чителен интерес. Това до голяма степен се дължи на актуалност­ та на тематиките, които се разискват, а и на авторитета на българските и чуждестранните лектори. В чужбина подобни фо­ руми, каквито ние организираме, са недостъпни за голяма част от фарма-бранша, тъй като са с on the regulation of drugs, and for the industry to comment on the complex and controversial moments. This is our mission and we try to follow it by giving clear messages to regulators and all the stakeholders. This is practiced by such NGOs in almost the entire EU. BADI has been established as a highly sought partner in the development of expertise on key issues

доста високи такси . Но тук при нас се пести и време и средства, тъй като каним и водещи лек­ тори, които идват на място да обсъждаме направленията. В развитите страни като Ан­ глия, Германия, САЩ има подобни независими организации и те под­ помагат регулаторните инсти­ туции да се срещнат с предста­ вители на индустрията и там да се обсъдят проблеми, които практически са сложни за органи­ зация от логистичен, юридически и финансов аспект. Такива сре­ щи са независим диалог между всички заинтересовани страни и това е мястото, където регула­ торите общуват с индустрията и могат да споделят своите виждания и да се спести време. На подобни конструктивни де­ бати регулаторите представят новите гледни точки в областта на регулациите на лекарствата, а от страна на индустрията се

in the field of drug regulations. To what new initiatives are directed the association? Dr. T. Benisheva-Dimitrova: Representatives of BADI already par­ ticipated in several working groups within the Ministry of Health in 2011 and 2012 and there we were also beneficial in the development of the new elements in the legislation on pricing, reimbursement, drug safety and counterfeit drugs, which is the

коментират сложните и про­ тиворечиви моменти. Това е и нашето мото и се опитваме да го следваме като се дават ясни послания на регулаторите и те на всички заинтересовани страни. Това се практикува от подобни неправителствени орга­ низации в почти целия ЕС. БАЛИ се налага и като търсен партньор при изготвянето на експертни становища по ключови проблеми в областта на лекарствената регулация. Към какви нови инициативи се насочва асоциацията? Д-р Т. Бенишева-Димитрова: Представители на БАЛИ вече участваха в няколко работни гру­ пи към МЗ през 2011 и 2012 г. и там успяхме също да сме полез­ ни за изработване на новите мо­ менти в законодателството от­ носно ценообразуване, реимбур­ сиране, лекарствена безопасност и фалшивите лекарства, което

main challenge in 2012. During No­ vember 2012 we plan to start a course in pharmaceutical regulation. Lecturers will be professors from the Medical University of Sofia and leading experts from the pharmaceutical industry. Till now there is strong interest for par­ ticipation, but I would like the young people who graduate pharmacy, medi­ cine, biology and chemistry also to know that there are such courses, as the pharmaceutical industry will hardly

е основното предизвикателство през 2012 г. През месец ноември 2012 г. планираме да стартираме курс по лекарствена регулация. Лектори са преподаватели от МУ-София и водещи експерти от фарма-индустрията. Засега има подчертан интерес, но бих жела­ ла младите хора, които завърш­ ват фармация, медицина, биоло­ гия и химия също да знаят, че подобни курсове съществуват, тъй като, ако се насочват към фармацевтичния бранш, не ги назначават без опит и нашите курсове биха били полезни дори и по отношение на ориентиране в ситуацията във фармацевтич­ ния бранш. Подробна информация за предстоящи събития, организирани от БАЛИ, може да се получи чрез сайта на асоциацията – www.badibg.org, на имейл: office@badibg.org или на тел.+359 29558596

employ them later without experience and our courses will be useful even in terms of situational awareness in the pharmaceutical industry. Detailed information about the upcoming events organized by BADI can be obtained through the website of the association – www.badibg.org, e-mail: office@badibg.org or Call +359 29558596 37


интервю

Иво Маринов: Расте интересът към българските ски курорти България се утвърждава все по-добре като близка и леснодостъпна туристическа дестинация, предлагаща стабилност, надежд­ ност и предсказуемост на услугите. Този позитивен имидж става важен фактор при предпочитането  на традиционните пазари през последните години, коментира зам. министърът на икономиката, енергетиката и туризма в интервю за b2b Magazine. Какви са очакванията за този сезон? Иво Маринов: Поради промяна­ та в нагласите на много от туристите към „last minute“ записванията, все още е рано да се направят съвсем точни прогнози. Факт е нарастващият интерес към ски курортите ни и разнообразните възможности за практикуване на зимен туризъм у нас, въпреки последиците на гло­ балната криза. България се налага все по-категорично като най-при­ влекателната зимна дестинация на Балканите и на това залагаме в нашите рекламни дейности.

Автор: Лидия Луканова Как върви подготовката за предстоящия зимен сезон? Иво Маринов: Подготовката за сезон Зима 2012-2013 тече интензивно и успешно. На база предварителни записвания нагласите сред бизнеса са оп­ тимистични и очертават ръст на интереса от генериращи за България пазари. Според инфор­ мация от туроператори ранните записвания от Великобритания за нашата страна към момента са с 10% повече от миналата годи­ на. Друг основен пазар като Ру­ сия например отбелязва 9% ръст също на ранните записвания спрямо 2011-а година. По данни на големите руски туроператори 38

вече имат доста резервации и за групи, които искат да съчетаят ваканцията си с посрещането на Нова година у нас. Туризмът в нашите планини и през зимата, и през лятото, е из­ ключително важен за налагането на страната ни като целогодиш­ на туристическа дестинация. Раз­ витието на устойчив туризъм на конкурентни цени в планинските райони е сред водещите ни прио­ ритети. Съвместно с общините и бизнеса търсим оптималните възможности за модернизиране на инфраструктурата, без това, разбира се, да ощетява природа­ та. Вече имаме богат опит и от посрещането на много гости за ски ваканции и атракции, особено по време на международните ски

състезания в Банско и Пампорово, на които бяхме домакини през в последните години.

Наблюдават се две основни тенденции сред чуждестранните туристи – на традиционните ранни записвания, които са харак­ терни за пазари Русия и Украйна, и на записванията в последния момент – 2-3 седмици преди пътуването, например на пазар Великобритания.


Предварителните прогнози ни дават основания да очакваме по­ реден успешен сезон. До момента записванията за ски ваканции и новогодишните празници вървят с добри темпове. Освен в Русия и Великобритания има ръст и в резервациите например от Полша. За важен за нас пазар като Германия се надяваме да не паднем под нивата от миналата година. Традиционно страната ни се посещава от най-голям брой ту­ ристи от Гърция, Румъния, Ма­ кедония и Сърбия. Разчитаме на ръст освен от Русия, Германия, Великобритания, също и от Мол­ дова, Украйна, Италия, Австрия, Полша.

Какви са предизвикателствата, с които ще трябва да се справите през следващите месеци? Иво Маринов: Въпреки негатив­ ните последици от глобалната криза, българският туризъм се развива положително. България се утвърждава все по-добре като близка и леснодостъпна турис­ тическа дестинация, предлагаща стабилност, надеждност и пред­ сказуемост на услугите. Този позитивен имидж става важен фактор при предпочитането  на традиционните пазари през последните години. Освен разно­ образни възможности за морски туризъм, страната ни предлага и отлични условия за зимен. Ком­ бинацията от планински релеф, подходящ климат и модерни ски

центрове позволява да се прак­ тикуват снежни спортове от декември до края на април. Пам­ порово, Боровец, Банско, Чепеларе разполагат с писти с различна трудност, открити и закрити ски лифтове и влекове, екипи­ ровка под наем, ски училища и инструктори за всички възрасти. Бих искал обаче да подчертая, че нашият стремеж е да надграждаме тези традиционни оферти за пъ­ туване и отдих със специализира­ ните форми на туризъм, за които също имаме богат потенциал – културен, СПА и уелнес, приключен­ ски, конгресен, селски, гурме, винен и много други. Те разнообразяват допълнителните услуги, което се отразява положително не само на впечатленията и емоциите на

туристите, но и на приходите. За да бъде България конкурентнос­ пособна, да прилага повече добри практики и да привлича интереса на повече и по-платежоспособни туристи, са необходими целенасо­ чени действия за разширяване на позициите ни на целевите пазари. Ето защо осъществяваме интег­ рирани комуникационни кампании, последователни и продължителни във времето, а не единични акции, с които не е възможно да се по­ стигне ефективност и утвържда­ ване на положителен имидж. Ситуацията в съседна Гърция от полза ли е или във вреда за българския туристически бранш? Иво Маринов: Ние сме на Балка­ ните и в много отношения си 39


интервю мекият климат, международно признатото ни културно-исто­ рическо наследство, уникалните традиции, географската близост до основните целеви пазари, гостоприемството на хората, добрата база за настаняване, имиджът ни на сравнително безопасна дестинация, атрактив­ ната кухня, качествените вина. Списъкът, разбира се, може да бъде удължен още.

приличаме с гърците. В сравнение с тях обаче България се реклами­ ра като привлекателна дестина­ ция през всички сезони – както за летен и зимен туризъм, така и за специализиран – културен, СПА, балнео, селски, еко и пр. По­ пулярността на южната съседка се дължи на прекрасната природа, чистите води и хилядолетната културна история. Основното предлагане на страната като маршрут е в сегмента „ваканция на море“ и културно-познавател­ ните турове. Туризмът реално е един от основните двигатели за гръцката икономика, довел до развитие на много местни регио­ ни, включително и островите. Те се утвърдиха като туристически дестинации на наистина светов­ но ниво. Трябва да подчертая, че в послед­ ните години Гърция се превърна в силен конкурент на България по отношение на вътрешния пазар. Най-посещаваната зад­ гранична дестинация от страна на гръцките граждани е именно България. През 2010 г. например е отчетено 11% увеличение при посещенията от Гърция в сравне­ ние с предходната година – общо 905 083 туристи. През 2011 г. обаче кризата казва своето и ръстът е вече едва 4.2 % (942 680 гръцки туристи са посетили страната ни). От януари до юни 2012 г. България е посетена от 666 664, което е с 4.1% по-малко спрямо 2011 г. Политическата и икономическата криза в Гърция се задълбочиха през настояща­ та година, стачките са почти 40

всекидневие. Трудно е обаче да се даде еднозначен отговор на въпроса дали тази ситуация е от полза или във вреда за българския туризъм предвид нейния акумули­ ран ефект и непредсказуемостта в глобален мащаб. За да бъде конкурентоспособна, България трябва да заложи преди всичко на собствените си плю­ сове, да ги развива и обогатява. В това отношение зимните ни курорти са голямо предимство пред съседите. Сред другите ни силни козове са разнообразие­ то на природни ресурси върху сравнително малка територия,

България е привлекателно направ­ ление и предлага висококачест­ вени услуги на атрактивни цени. Това предполага целенасочена и активна комуникация с чуждес­ транните партньори и потреби­ тели. Нашата цел е да запазим високото ниво на лоялност и да неутрализираме своевременно негативите, които възникват във всяка дейност. Министерството възнамерява ли да предприеме допълнителни стъпки за рекламиране на родните зимни курорти, чрез които да привлече допълнително туристи? Иво Маринов: Всяка година България се представя като

привлекателен зимен маршрут и на специализираната борса „Ski Board Salon“ в Москва. Предстои участието ни с щандове на няколко престижни междуна­ родни изложения: WTM в Лондон, ITGM в Португалия, Ski & Board Salon в Москва, TTR в Букурещ, Borsa Mediterranea Del Turismo Archeologico в Пестум, Италия, Philoxenia в Солун и др. По проекта от оперативна про­ грама „Регионално развитие“ – „Интегрирани рекламни кампании на българския туристически про­ дукт в Германия, Великобритания и Русия“ имахме телевизионна реклама по британския канал Sky News. Излязоха 20 рекламни публикации в списания. Беше про­ ведена онлайн кампания и отпеча­ тани PR материали в резултат на турове на чуждестранни жур­ налисти у нас. Близо 120 билборда във Великобритания информираха за дестинацията България. На­ правихме презентация на тема „България – четири сезона“ в Букурещ. Важен акцент в тези дейности беше рекламирането на потенциала ни като водеща зим­ на дестинация на Балканите.


Снеæна магия с България Õолидейç Çаповяäаéте в еäин от õотелите на Áълãария Õолиäеéз Õотелс & Ðизортс и усетете ìаãията на планината през зиìата. Ñãушени в красивата Ðазлоæка котловина, в полите на вели÷ествения Ïирин и в непосреäствена близост äо ски пистите в Áанско, нашите õотели преäлаãат уникалната възìоæност за съ÷етаване на уäоволствието от зиìните спортове с наслаäата от еäно истинско ÑÏÀ изæивяване. À къì вси÷ко това ìоæе äа прибавиì 4 и 5 звезäен лукс, високока÷ествено обслуæване и кулинарни изкушения.

Snow Enchantment with Bulgaria Holidays Welcome to one of the hotels managed by Bulgaria Holidays Hotels & Resorts and feel the magic of the mountain in winter. Huddled in the beautiful Razlog Valley, at the foot of the majestic Pirin Mountains and close to the ski slopes in Bansko, our hotels provide the unique opportunity to combine the pleasures of winter sports with the delight of a real SPA experience. And together with this we offer a 4 and 5 star luxury, quality service and culinary delight. Located on a unique place, Pirin Golf & Country Club, Complex Katarino Hotel & Spa and Razlog Hotel capture with its comfort, breathtaking views and variety of services for your winter vacation. Take the opportunity to try our ski and snowboard equipment as well as the professional skills of the ski and snowboard instructors. And for the lovers of worm coziness – a fascinating SPA experience at the luxury SPAs. We offer a wide range of SPA treatments, far east massages, sport programs – yoga, folk dances, tae bo, squash and bowling. Pamper your senses, relax and dream… Give yourself a winter fairy tale with us! We are looking forward to seeing you! Ðазполоæени на уникално ìясто Ïирин Ãолô & Êънтри Êлуб, Êоìплекс Êатарино Õотел & Ñпа и õотел Ðазлоã пленяват със своя коìôорт, спираùи äъõа ãлеäки и разнообразие от услуãи за вашата зиìна по÷ивка. Âъзползваéте се от нашето Ñки и Ñноуборä оборуäване, както и от проôесионалните уìения на ски и сноуборä у÷ителите. A за по÷итателите на топлия уþт – еäно ÑÏÀ изæивяване в луксозните ÑÏÀ Öентрове. Íие преäлаãаìе широка ãаìа от ÑÏÀ проöеäури, ìасаæи с произõоä от изтока, спортни проãраìи – éоãа, нароäни танöи, тае бо, скуош, боулинã. Ïоãлезете сетивата си, отпуснете се и поìе÷таéте... Ïоäарете си зиìна приказка с нас! Î÷акваìе Âи!

Òел.: +359 2 9239529, 9239528 E-mail: office@bulgariaholidays-bg.com www.bulgariaholidays-bg.com


специално приложение

Архитектурни дестинации Автор: Радослав Райков

А

ко напук на общоприетите порядки, сега планирате своята ваканция и търсите нещо по-екзотично, ето ви едно оригинално предложение – защо да не почерпите от безкрайния извор на човешкото въображе­ ние, творчество и градивност – или иначе казано, да обиколите някои от най-добрите архитек­ турни дестинации по света: от гмуркането до невероятната подводна арт инсталация край бреговете на Канкун, Мексико, през ултра модерния дизайнерски хотел Standard Hotel, който се

Metropol Parasol 42

извисява над знаменития High Line Park в Ню Йорк, до разход­ ката под най-голямата дървена конструкция на планетата, из­ дигната едва миналата година в Севиля, Испания. Standard Hotel (Ню Йорк, САЩ) Standard Hotel в Ню Йорк е нещо много повече от място, където просто да преспиш – Standard Hotel е преживяване! Впечатля­ ващата стъклена сграда, която наподобява отворена книга, буквално е обкрачила старата, издигната над земята, железо­ пътна линия, която преминава

през отвор в дясната  половина. Положените през 30-те год. на ХХ век релси на подпори, за да не пре­ чат на натовареното улично дви­ жение в града, скоро претърпяха радикално преустройство. Зона­ та беше изцяло реорганизирана от ландшафтни специалисти, а линиите включени в новосъздаде­ ния High Line Park, който се пре­ върна в предпочитано място за разходка на жителите на Западен Манхатън. Старите релси бяха вплетени в зеленината и дори получиха декоративна роля, а паркът ги следва, промъквайки се през дупката, оставена в дясната част на хотела.

Точно над тях се издига Standard Hotel. Проектиран от Gluckman Mayner Architects, той е център на изкуството, дизайна и храната. Художници и скулптури като Мар­ ко Брамбила и KAWS са изложили своите произведения в хотела, а други творци са сключили дого­ вор с управата на Standard произ­ веденията им да бъдат изложени в магазините, превръщайки по този начин фоайето на хотела наистина в център на изкуство­ то. През зимата Standard Hotel радва гостите си със собствена зимна пързалка, разположена под колоните, поддържащи елева­ тираната платформа, по чието


зелени страници

Architectural Destinations By Radoslav Raikov If, despite the common practice, you are planning your vacation now and looking for something more exotic, here is an original proposal: why don’t you draw on the endless spring of human imagination and creativity or, in other words, tour around the best architectural destinations in the world: from a dive to the incredible submarine art installation off the coast of Cancun, Mexico, through the ultramodern stylish Standard Hotel, which rises above the famous High Line Park in New York City, to a walk under the biggest wooden structure on the planet, which was only erected last year in Seville, Spain.

Standard Hotel протежение е разположен High Line Park. Metropol Parasol (Севиля, Испания) Необикновеното творение на Jurgen Mayer Architects, т.нар. слънчобран „Метропол“, бе обявен за най-голямата дървена кон­ струкция в света през миналата година. Вълнообразният парасол, съставен от взаимно преплита­ щи се дървени панели, осигурява стотици метри сянка в центъра на Севиля. Открит през 2011 г. уникалният навес мигновено се превърна в туристическа атрак­ ция и любимо място за разходки и срещи в испанския град. Дърве­ ната конструкция е разположена

Standard Hotel

Standard Hotel (New York City, USA) The Standard Hotel in New York City is much more than a place to rest your head at night: the Stan­ dard Hotel is a real experience! The impressive glass building, which resembles an open book, literally straddles the old elevated railroad, which passes through an opening in its right half. The railroad, which was laid on supports in the 1930s so as not to obstruct the busy street traffic, has recently undergone a thorough rebuild. The whole area has been reorganized by landscape architects and the railroad has been included in the newly-created High Line Park, which has become a favorite walking place for the residents of Manhattan’s West Side. The old

в историческата част на Севиля и покрива площади, улици и про­ менади. Десетки кафенета, раз­ влекателни зони и зелени петна се радват на неговата сянка и привличат местни и туристи да отдъхнат от палещите лъчи на слънцето. Habitat 67 (Монреал, Канада) Habitat 67 може и да е частна собственост, но чудноватият ансамбъл от сгради продължава да привлича вниманието. Динамичната му структура поразява погледа със струпване­ то си на къщи, които сякаш се изсипват от небето. Но освен шокиращия визуален ефект,

Metropol Parasol

Metropol Parasol

43


специално приложение

Habitat 67

Habitat 67 комплексът притежава и исто­ рическа значимост. Първоначално замислен от архитекта Моше Сафди като негова дисертацион­ на работа в университета Мак­ гил в Монреал, проектът бързо набира скорост и е реализиран под формата на павилион за Световното изложение в Канада през 1967 г. Целта на Сафди е да предостави концепция за „апар­ 44

таментно, урбанистично стро­ ителство, което обаче се родее с предимствата на живота в предградията – чист въздух, гра­ дина, лично пространство“. Това е първият проект, който обеди­ нява двете концепции, смятани дотогава за противостоящи си една на друга и оттогава „сафди идеята“ преобразява градското строителство.

Habitat 67 се състои от отделни модули-апартаменти, струпани заедно, оформящи конгломерат от самостоятелни секции, всяка сама за себе си. Невъобразимата купчина от жилища е издигната на място от готови панели и всяка единица има градина, раз­ положена на покрива на предход­ ната. По този начин се създава едно общо зелено пространство. Чудноватата каскада от парце­ лирани жилища ни предизвиква да се замислим за възможността предимствата на извънградския

живот да бъдат привнесени в урбанистичната среда – за „гра­ дината в бетона“, първообразът на „зеленото строителство“.

Silent Evolution

Silent Evolution

Silent Evolution (Канкун, Мексико) Само на 10 метра под водата, близо до брега на Канкун в Мекси­ ко, лежи невероятният изкуствен риф, съставен от човешки ста­ туи. Необикновената арт-инста­ лация се нарича „Тиха еволюция“. Създадена от скулптура Джейсън Тейлър това произведение на


зелени страници railroad has been integrated with the greenery and given a decorative function, with the park following it and passing through the hole left in the right part of the hotel. It is just above them that the Stan­ dard Hotel rises. Designed by Gluck­ man Mayner Architects, it is a center for arts, design and food. Artists and designers such as Marco Brambilla and KAWS have their pieces installed within the hotel, and other artists have collaborated with the hotel to have their items available at the shops of the hotel, thus turning the lobby into a real center for arts. In winter, the Standard Hotel delights guests with its own skating rink, which is just below the pillars that support the elevated platform along which the High Line Park is located. Metropol Parasol (Seville, Spain) The remarkable creation of Jurgen Mayer Architects – the so-called Metropol Parasol – was declared the biggest wooden structure in the world last year. The undulating parasol, which consists mainly of interlocking wooden panels, provides hundreds of meters of shade in the center of Seville. Open in 2011, the unique

wooden parasol immediately became a tourist attraction and a preferred place for walks and meetings in the Spanish city. The wooden structure is located in the historical part of Seville and covers squares, streets and promenades. Dozens of cafes, entertainment areas and green spots enjoy its shadow and attract locals and tourists seeking a refuge from the scorching sunrays. Habitat 67 (Montreal, Canada) Habitat 67 may be private property, but the peculiar ensemble of buildings is still a sight to behold. Its dynamic structure strikes the eye with the concentration of houses that seem as though they are pouring down from the sky. But besides the striking visu­ al effect, the complex has a historic significance, too. Initially conceived by architect Moshe Safdie as a thesis work at McGill University in Montreal, the project quickly took shape and was built as a pavilion for the World Exhibition in Canada in 1967. Safdie’s goal was to present a concept of “an urban apartment complex that inte­ grated the benefits of suburban hous­ ing including fresh air, gardens and privacy.” That was the first project to

Silent Evolution combine the two concepts that were until then considered opposing and ever since then “Safdie's idea” has redefined urban living. Habitat 67 is composed of separate modular apartments forming a con­ glomerate of stacked apartment units. All of the units were prefabricated on-site, and each has its own rooftop garden space set upon the roof of the neighbor below. That forms a whole green space. The peculiar cascade of pixelated units challenges how we think about the possibility of integrat­ ing the benefits of suburban life into an urban environment: about the “garden in concrete”, the prototype of “green construction”.

Silent Evolution (Cancun, Mexico) Only 10 meters below sea level, just off the coast of Cancun in Mexico, there lies the incredible manmade reef of statues. The unusual art installation is called “Silent Evolu­ tion”. Created by artist Jason Taylor, this body of work is made up of 400 life-size human sculptures. With this work, Taylor evokes feelings of sad­ ness and awe, while also speaking to the complex relationship between man and nature. In addition to the sculptures’ aesthetic value, the arti­ ficial reef serves as its nature-made counterpart (the second biggest coral reef in the world, after the one near

Silent Evolution 45


специално приложение Milwaukee Art Museum

изкуството се състои от 400 човешки фигури в естествен ръст. С тази си работа Тейлър поражда едновременно тъга и въз­ хищение и насочва вниманието на обществеността още веднъж към спора за небрежното отношение на човека към природата. Защото освен естетичната си стойност, изкуственият риф служи и като заместител на естествения (по­ край брега на Канкун се простира вторият по големина коралов риф в света след този в Австралия). И тъй като много от кораловите ри­ фове навсякъде по света измират поради замърсяването на океаните и покачващата се температура на водата вследствие парниковия ефект, рифът на Тейлър се явява пристан за много от полипите, които формират естествените образувания. Устойчивата му структура се оказва подходяща за тях и те здраво се захващат за скулптурите, като бавно ги „обличат“ – след време човешките фигури ще изчезнат, погълнати

от новосформиран коралов риф. Творбата на Тейлър е изградена от pH-неутрален бетон, за да не въз­ препятства нормалната морска флора. Самият Джейсън дори спа­ сява коралови формации, унищоже­ ни при бури в плитките крайбрежни води, присаждайки ги върху някоя от статуите и много от тях се възстановяват напълно.

Australia, is located along the coast of Cancun). As many coral reefs are currently experiencing life-threatening conditions caused by ocean pollution and rising water temperatures as a result of the greenhouse effect, Tay­ lor’s reef is a refuge for many corals that produce the natural formations. Its sustainable structure has proven to be good for them and they stick to the sculptures, gradually “clothing” them, so that with time the sculptures will be engulfed by a newly formed coral reef. Taylor’s work is made of pH-neutral concrete that is attrac­ tive to marine life. Jason himself has

rescued corals damaged by storms in the shallow coastal waters by replanting them into the sculptures and many of them have recovered completely.

46

Milwaukee Art Museum

Milwaukee Art Museum (Milwaukee, USA) The crisis hit the US industry and especially Milwaukee: a city known almost exclusively for its heavy industry. However, it is now undergo­ ing its own renaissance. The once gloomy metropolis is getting filled with new buildings, large green spaces and modern attraction areas.

Milwaukee Art Museum (Милуоки, САЩ) Кризата разстрои индустрия­ та в САЩ и особено в Милуоки, градът, известен най-вече със своята тежка промишленост. Сега обаче той изживява своя ренесанс. Мрачният някога метрополис се изпълва с нови постройки, обширни зелени прос­ транства, модерни атракционни зони. Но една сграда привлича погледа и вече се е превърнала в емблема на града – Музеят на изкуството. Изграден по идея на испанския архитект Сантяго Калатрава, той и тук не изменя на оригиналния си стил. Quadracci Pavilion е първият му реализиран проект в САЩ. Постройката не само е с нео­ бикновена форма, но и включва подвижни brise soleil – жалузи, които се отварят подобно на чифт крила с дължина 65 метра. Milwaukee Art Museum

But one of the buildings is particularly attractive and has already become a symbol of the city: the Art Museum. It was designed by Spanish architect Santiago Calatrava, who did not be­ tray his original style. Quadracci Pa­ vilion was his first completed project in the USA. Not only is the building of an unusual shape, but it also includes a moving brise soleil: a sunshade that opens like a pair of wings to span 65 meter. It is used to control the access of light in the halls, as well as the temperature inside. The sunshade can even close over the structure during poor weather conditions or at night,

С тях се контролира достъпът на светлина в залите, а по този начин и температурата вътре. Своеобразните щори могат да се затварят и напълно при лошо време или през нощта, когато музеят не работи. Висящият мост Рейман, част от проекта, също дело на Калатрава, свърза музея с центъра на града. Той се отличава с 60-метрова на­ клонена мачта, обрамчена от стоманени въжета, които са запазената марка на Калатрава. Испанецът често комбинира ор­ ганични форми и иновативни тех­ нологии. Зеленото пространство около сградата  придава вида на кораб или на летяща чиния, кацнала край езерото Мичиган. От 2001 година, когато музеят за пръв път отваря врати до днес, зданието се е превърнало в символ на промяната, която изживява Милуоки. Milwaukee Art Museum

when the museum is closed. The suspension Reiman Bridge, which is part of the project and also the work of Calatrava, connects the museum with the center of the city. It features a 60-meter angled mast with steel cables that are Calatrava’s trademark. The Spaniard often combines organic forms and innovative technologies. The green area around the building gives the ship the shape of a flying saucer perching by the Lake Michi­ gan. Since 2001, when the museum first opened doors, the building has become a symbol of Milwaukee’s change.


„Зеленият“ журнал на България Biolife.bg стартира през юни 2009 година като информационен сайт за здравословен живот в отговор на нарасналия интерес към органичните продукти, екологичните практики, отговорния „зелен“ бизнес и всичко, което подкрепя хармонията между човека и природата.

За всички, които искат дълъг, щастлив и отговорен към природата живот!


специално приложение

Синята бездна на Копенхаген Може би неслучайно именно в Копенхаген (Дания) се изгражда най-големият и най-модерен досега аквариум в Северна Европа – държава, традиционно свързана с морето. Blue Planet Aquarium има формата на водовъртеж, напомняйки още облика на раковини, черупчести, мекотели, но заедно с това и на морски течения, вихрушки и бури. Строителната пло­ щадка е локализирана на остров Амагер, на самия бряг на пролива Оресунд, разделящ Дания от Швеция. По този начин постройката обединява сушата и морето, хората навън и посетителите вътре. Автор: Радослав Райков

З

асега са издигнати само няколко от „завихрянията“ на водовъртежа, но в пъл­ ния си блясък той ще може да се види единствено от въздуха. Приближавайки към аквариума по земята обаче гостите ще го възприемат като плаваща конструкция, носеща се из кръгло езеро, тъй като ще виждат само едната „вълна“ на водовъртежа. Транзитната зона между паркин­ га, входа и вътрешността на Blue Planet ще подготвя посети­ телите за онова, което ги очаква вътре – а именно едно незабра­ вимо подводно пътешествие

48

в няколко различни свята на различни морета и океани, на различни географски ширини, от тропиците до Арктика, от план­ ктона и полипите, изграждащи коралите до акулите и китовете, най-големите живи създания на планетата ни. Строежът на ултрамодерния Blue Planet на стойност 17 милиона долара започна още в края на 2010 г. и се предвижда да приключи през 2013 г. Когато проектът бъде завършен, той ще пред­ ставлява една от най-големите туристически атракции на Дания с около 700 000 посетители го­ дишно. Освен това Blue Planet ще

е единственият аквариум в цяла Скандинавия, който ще акценти­ ра върху екзотичните и застра­ шени морски растения и животни – оттук и значението му за гло­

балното биоразнообразие. През 2011 г. основната грижа беше издигането на стоманобе­ тонната конструкция и иззижда­ нето на стените.


зелени страници

The Deep Blue of Copenhagen By Radoslav Raikov Perhaps it is not accidental that Copenhagen (Denmark) build the largest and most modern aquarium in the far North of Europe – a country traditionally associated with the sea. Blue Planet Aquarium has the form of a vortex, reminding even the appearance of shells, crustaceans, mollusks, and also the sea currents, eddies and storms. The Blue Planet building site is at the island of Amager, right at the coast of Øresund, north of Kastrup Havn, at the shore of the Sound Strait, which separates Denmark from Sweden. The building combines land and sea, people outside and visitors inside. The new Copenhagen aquarium is expected to be a marvel in the con­ temporary water front architecture. It has been named as ‘The Blue Planet’ and is scheduled to be opened in 2013. It has been designed by Danish architects 3XN who had given their ‘Whirlpool’ concept wherein the whole

concept was inspired by nature and sea. The location of the project is on the island of Amager near Copenha­ gen Airport and the airline passen­ gers will have a complete aerial view of the structure. This design sure has traffic stopping looks. Designing The Blue Planet, the ar­ chitects team was indeed inspired by nature, says principal of 3XN, Kim Herforth Nielsen. “We wanted to stage a totality of the experience one has visiting an aquarium. The starting point was this magnificent experience of actually watching fish in their element. We wanted to create that adventurous feeling, and we took inspiration in the natural phenomenon of the whirlpool or maelstrom draw­ ing you into the deep. A sculpture at the coast it unites the natural ele­ ments of water, air and earth.” Thus situated in the borderland be­ tween the worlds of Poseidon and Zeus, the walls and roofs form a single, continuous flow and are clad

През 2012 вниманието се пре­ мести върху прокарването на необходимата инсталация за работа на водните резервоари, осветлението, подаването на въздух и т.н. Ким Нилсен от датското архи­ тектурно бюро 3ХN споделя, че когато решили да участват в конкурса за проект на Blue Planet, те потърсили вдъхновение в при­ родните форми: „Водовъртежът е една от най-непреодолимите стихии в природата и увлича всичко, попаднало в обсега . Така и ние се надяваме посетителите да бъдат увлечени от Blue Planet. Желанието ни е да представим водата в нейното най-диво със­ тояние, животните в тяхната естествена среда и растенията, които стоят в основата на съ­ зиданието. Още с влизането си приключението започва. Идеята ни е посещението на Blue Planet да не е обикновена обиколка, а истинска авантюра.“ 49


специално приложение

Бент Франк, председател на консорциума, наел 3ХN, допълва: „Избрахме проекта на 3ХN, тъй като тяхното предложение е базирано върху ясна концепция и попада право в целта. Замисълът е прост и затова гениален. Съдър­ жа в себе си потенциала да пре­ върне аквариума в основно място за невероятни изживявания и нови проникновения в света на наука­ та, които хората ще помнят и така Blue Planet ще се превърне в една от главните забележително­ сти на нашата столица.“ Още с пристигането си, посе­ тителите ще бъдат завладени от необикновения дизайн на по­ стройката. Нейният екстериор по неповторим начин пресъздава удивителното преживяване, което ги очаква вътре. Водо­ въртежът ще ги всмукне в един таен и невидим досега свят. Пле­ теницата от коридори, в която 50

отвсякъде се оказваш обграден от вода, предава загубата на ориентацията при едно спускане за това кое е горе и кое – долу, и пълното разтваряне в подводния свят. Ако погледнеш назад, ще установиш, че по неведом начин си станал част от аквариума,

понеже покривът над фоайето е изграден от стъкло, но в също­ то време той е и под на басейна. През стъклото и водата, високо горе, се вижда небето и слънчеви­ те лъчи, които се отразяват от басейна, хвърлят трепкащи пет­ на по пода и стените и създават една мистериозна атмосфера от светлина и сенки, които пробляс­ ват и играят постоянно. Кръглата зала е централната в аквариума и именно тук посетителите ре­ шават коя река, езеро или океан да изследват. Всяка секция има собствен вход/изход към Кръглата зала и започва с буферна зона – платформа, където звуци и образи ви запознават с атмосферата, характерна за предстоящата об­ ласт и ви въвличат в поредното незабравимо пътешествие. Подобно на водата, която вечно е в движение, така и Blue Planet не е статичен – той може да се раз­

ширява в бъдеще, като просто се добавят нови „вълни“ на водовър­ тежа, без това да се отразява на останалите секции в аквариума. Всеки нов сектор ще бъде приба­ вян индивидуално, при което ще се затваря за посещение само съседната зона, от която ще се преминава към новата. Ключовият елемент тук е, че растежът е заложен още в самия дизайн на постройката, така че към водовъртежа могат да се до­ бавят безброй нови „завихряния“, дори да се изгради цял нов кръг с десетки секции. Засега Blue Planet обхваща 9000 кв м., плюс 2000 кв м. външни съоръжения. Blue Planet е едно доказателство, че природа и култура могат да бъдат съчетани, когато се подчинят на оригинални идеи или на простото взаимодействие с публиката, към която в крайна сметка е ориентирано всичко.


зелени страници

in a way which emphasizes the wavy outline of the building, thereby telling a story of this union. The first and longest of the whirlpool’s arms fol­ lows the shape of the landscape and the building, moving into the land.

the pool water, you can see the sky with sunlight being reflected in the water and forming flickering, shimmer­ ing sunspots on the floor and walls of this light, welcoming and at the same time mysterious entrance area.

Entering The Blue Planet, the building will convey a sense of the special experience that awaits them inside. Here, the whirlpool has pulled you into another world – a world beneath the surface of the sea. If you tilt your head backwards, you understand that you are really a part of this aquarium be­ cause the roof above the foyer is made of glass, and at the same time it is the bottom of a pool. High above, through

The Round Room is a center of navigation in the aquarium, and this is where visitors choose which river, lake or ocean to explore. Each exhibi­ tion has its own face towards the Round Room, each with its own en­ trance, starting with a buffer zone – a platform where sound and images are used to introduce the atmosphere communicated in the ensuing exhibi­ tion room.

In the landscape, the great whirlpool continues through the terrain, the pools and the sea surrounding the building. Like watery currents, the building is not static – the move­

ment continues into the future by virtue of always allowing possible extensions to add more, simply by letting the lines of the whirlpool grow further out.

51


Топ 10: Най-издирваните откраднати произведения Като се има предвид колко волатилна е фондовата борса днес и как бавно се възстановява глобалната икономика, не е изненадващо, че по-заможните хора предпочитат да се насочат към алтернативни инвестиционни стратегии, като на­ пример колекционирането на изключителни произведения на изкуството или бижута. На свой ред, ФБР твърди, че краж­ бата на такива стоки се е превърнала в процъфтяващо престъпно начинание.

„Изглед към морето в Шевенинген“, Винсент ван Гог

Top 10: Most Wanted Stolen Items

memento of his childhood until given to bodyguard Dave Hebler.

Given today’s volatile stock market and sluggish global economy, more wealthy people are opting for alternative investment strategies, such as collecting high-profile art and jewelry. In turn, the FBI said theft of such items has become a booming criminal enterprise.

Eventually, collector Chris Davidson acquired the ring, along with a letter of authenticity from Hebler, for his Elvis-A-Rama Museum in Las Vegas. In March 2004, thieves rammed a stolen tow truck into the back door of the museum and made off with an array of memorabilia, including the classic ring, the FBI said.

Clearly, there is high “black market” demand for the most valuable art treasures, as the FBI estimates total losses amount to $6 billion annually. The high school class ring of Elvis 52

Presley, is just one of many items the FBI is looking for. In 1953, when Elvis Presley was in his senior year at Humes High School

in Memphis, Tenn., his parents pur­ chased the 10 karat gold ring for him. Stamped with his initial, “E,” it was worn by the singer during the early ‘50s and kept in his jewelry box as a


С

ъвсем ясно е, че на „черния пазар“ има силно търсене за най-ценните богатства от света на изкуството, а ФБР оценява общите загуби на 6 милиарда долара годишно. Така например, пръстен, който Елвис Пресли е носил в гимназията, е само една от многото открад­ нати стоки, които ФБР търсят усърдно наред с редица класиче­ ски произведения на изкуството и плячкосани артефакти. През 1953 г, когато Елвис Пресли е последна година в гимназията в Мемфис, Тенеси, родителите му

купили 10 каратов златен пръс­ тен. Гравиран с инициал „E“, той е бил носен от певеца в началото на 50-те години на миналия век и след това е бил съхраняван в кутия за бижута като спомен от детството. По-късно го подарява на своя охранител Дейв Хеблър. В крайна сметка, колекционе­ рът Крис Дейвидсън придобива пръстена заедно с писмо за ав­ тентичност от Хеблър и го пре­ доставя на музея на Елвис в Лас Вегас. През март 2004 г. крадци проникват през аварийния изход на музея и си тръгват с набор от сувенири, включително и този пръстен, твърдят от ФБР. Хиляди произведения с културно и историческо значение са обявени за откраднати от ФБР и затова службата сформира специален тим, който да издири и да възста­ нови липсващите съкровища. Спец екипът, който провежда разслед­ ването, се състои от 14 агенти, подкрепени от трима прокурори. Групата държи архива на открад­ натите произведения, както и ця­ лата онлайн база данни, в която се вписват хиляди докладвани за от­ краднати вещи и е достъпна както за правоприлагащите органи, така за обществеността. И така, кои са най-издирваните произведения на изкуството от ФБР?

„Събранието напуска протестантската църква в Nuenen“, Винсент ван Гог

Thousands of items of cultural and historical significance have been reported stolen to the FBI, so it’s formed a special task force to re­ cover the missing treasures. The Art Crime Team consists of 14 special agents, who are supported by three special trial attorneys for prosecu­ tions. It maintains the National Sto­ len Art File, an online database that chronicles thousands of reported stolen items and is accessible to the

public and law enforcement agen­ cies alike. So, which are the FBI’s most wanted stolen art works? 10. Van Gogh Museum Robbery It was a cold December day in 2002 when two thieves used a ladder to climb to the roof of the Vincent Van Gogh Museum in Amsterdam, the FBI reports. From the roof, the men broke into the museum and managed to steal two Van

10. Обирът в музея на Ван Гог В един студен декемврийски ден през 2002 г. двама крадци се качват със стълба на покрива на музея на Винсент Ван Гог в

Gogh paintings in a matter of minutes, the FBI said. Van Gogh’s “View of the Sea at Scheveningen,” and “Congrega­ tion Leaving the Reformed Church in Nuenen” were both taken. Dutch police convicted two men in connection with the crimes in December 2003, but the paintings – valued at $30 million – were not recovered, the FBI said. 9. Iraqi Artifacts In spring 2003, widespread looting

Амстердам, твърдят от ФБР. От покрива мъжете проникват в сградата на музея и успяват да откраднат две картини на Ван Гог в рамките на няколко минути. Това са произведенията „Изглед към морето в Шевенинген“ и „Събранието напуска протес­ тантската църква в Nuenen“. През декември 2003 г холандски­ те власти обвиниха двама мъже във връзка с престъпленията, но картините на стойност 30 милиона долара, не са открити, според ФБР. 9. Иракските Артефакти През пролетта на 2003 г. пов­ семестното плячкосване на археологически обекти в Ирак доведе до големи загуби на без­ ценни исторически артефакти, сочат данните на ФБР. Хиляди артефакти са откраднати и от Иракския национален музей. От­ тогава насам има доста издирени и върнати откраднати предме­ ти, но все още други около 10 000 липсват. Длъжностните

of archaeological sites in Iraq led to major losses of priceless historical artifacts, according to the FBI. Thou­ sands of artifacts were stolen from the Iraq National Museum, as well. Since then, a number of the stolen items have been recovered, but the FBI reports up to 10,000 items re­ main missing. Officials are still looking for around 5,000 cylinder seals, for example. On July 25, 2006, Immigration and 53


лица все още търсят около 5 000 уникални печата, например. На 25 юли 2006 г имиграционните и митническите служби обявиха, че статуята на крал Ентемена от Лагаш, един от най-важните артефакти, плячкосани от музея в Ирак през 2003 г, е намерена. Статуята е върната на иракско­ то правителство с официална церемония по предаването й, про­ ведена във Вашингтон.

в музея, че са дошли, заради получен сигнал и пазачът без да се усъмни отворил блинди­ раната врата пред тях. След като влезли престъпниците го накарали да се отдалечи от бю­ рото си с вдигнати ръце, като твърдели, че имат заповед за арестуването му, обясняват от ръковдството на музея. След като охранителят напус­ нал поста си вече не можел да

„При Тортони“, Едуар Мане 8. Кражбата в музея Isabella Stewart Gardner Сякаш сцената е взета от сце­ нарий за филм – двама крадци, преоблечени като служители на бостънската полицията, влизат в музея Isabella Stewart Gardner през нощта на 18 март 1990 г. – непосредствено след празненствата по повод Деня на Св. Патрик. Те успяват да откраднат няколко забележи­ телни творби на обща стой­ ност 300 млн. долара, според разследващите. Фалшивите полицаи казали на охранителя

Customs Enforcement announced that the statue of King Entemena of Lagash, one of the most significant pieces looted from the Iraq Museum in 2003, had been recovered. The statue was returned to the Iraqi government at a ceremony in Washington. 8. Isabella Stewart Gardner Museum Theft Like something out of a movie script, two thieves disguised as Boston 54

„Буря в морето на Галилея“, „Ав­ топортрет“ и „Дами и господа в черно“ на Рембранд, както и „Концертът“ на Йоханес Вермеер, „Пейзаж с обелиск“ на Говерт Флинк и произведението на Едуар Мане „При Тортони“.

От музея заявиха готовност да дадат награда от 5 млн. долара на всеки, който даде информация по случая.

Съдбата на 13-те картини, чия­ то стойност възлиза на 500 млн. долара, остана забулена в мистерия и обект на трескави спекулации в света на изкуство­ то от момента, в който бяха откраднати. Най-ценната е „Кон­ цертът“ на Вермеер, оценявана на 250 млн. долара.

7. „Рождество Христово със Сан Лоренцо и Сан Франческо“ на Караваджо Според ФБР двама крадци са проникнали в параклиса Сан Ло­ ренцо в Палермо, Италия през октомври 1969 г. и са отмъкнали картината на Микеланджело Меризи да Караваджо, като са я изрязали от рамката й. Експерти оценяват стойността  на 20 милиона долара.

В публичното пространство като основен заподозрян за краж­ бата се върти името на Джеймс Уайти, който стана популярен поч­ ти като ТВ-звезда. Джеймс Уайти е бостънски мафиотски бос, който е беглец от 1994 година. Федерал­ ните агенти обявиха, че започват повторна експертиза на събраната ДНК-информация и подновяват работата си по случая.

Преди две години германската полиция откри друга открадната картина на Караваджо на стой­ ност 100 млн. долара. Платното „Залавянето на Христос“ беше задигнато от музей в Одеса през юли 2008 г. С помощта на украин­ ските власти, полицията в Гер­ мания успяла да арестува 4 души, докато се опитвали да продадат картината в Берлин. В Украйна са

достигне бутона за включване на алармата. Крадците накарали пазача да извика и другия охранител, който бил на смяна. След като престъ­ пниците събрали двамата заедно, ги отвели с белезници в мазето. Краката и устите на пазачите били облепени с тиксо. И така, след като вързали охранителите в мазето, крадците били в със­ тояние да бродят из музея нео­ безпокоявани и да приберат цели 13 произведения на изкуството. Сред откраднатите творби са

police officers entered the Isabella Stewart Gardner Museum on the night of March 18, 1990 – after Boston’s St. Patrick’s Day festivities – and stole several notable works with an estimated total of $300 mil­ lion, according to investigators. The phony police officers told the guard on duty that they were responding to a call, so the guard let the thieves in through the museum’s security door, the museum said. Once inside, the

„Self-Portrait“, Rembrandt thieves told the guard to step away from the security desk because there was a warrant out for his arrest, the museum said. Once the guard left his post, the museum said, he couldn’t reach the alarm button.

The thieves told the guard to have the other guard on duty come to the security desk. Once the bur­ glars had both guards together, they were handcuffed and brought into basement, the museum said.


на Христос“ се смята, че е рису­ вана в периода 1598-1599 г. и се оценява на няколко десетки ми­ лиона долара, но според експерти тя би могла да донесе до 100 млн. долара на черния пазар.

задържани още 20 души, за които се предполага, че са участвали в трафик на произведения на изку­ ството. Картината „Залавянето

6. Цигулката Davidoff-Morini Stradivarius Цигулка на стойност 3 млн. до­ лара с известната марка Стра­ дивариус е открадната от апар­ тамента на цигуларката Ерика Морини през октомври 1995 г. в Ню Йорк Сити, твърдят от ФБР. Инструментът е направен лично от Антонио Страдивари през 1727 година и е известен като Davidoff-Morini Stradivarius. Ценна­

„Буря в морето на Галилея“, Рембранд

та цигулка е открадната от 91годишната Морини, докато тя е

била в болница на смъртно легло. Инструментът е бил подарък от нейния баща – учител по музика във Виена. Тя го получила преди повече от 80 години. Близките  не посмели да  съобщят за дръзката кражба преди да почине. И досега престъплението не е разкрито. 5. Картината на Пол Сезан „View of Auvers-sur-Oise“ На 31 декември 1999 г. фойервер­ ки запалват небето навръх Нова година и огласят с гръм и трясък Англия, която празнува посре­ щането на новото хилядолетие. Докато хората се забавляват, неизвестен прониква в Музея Ashmolean в Оксфорд и открадва картината на Пол Сезан „View of Auvers-sur-Oise“, разказват от ФБР. Разследващите твърдят, че пейзажът се оценява на около 4.5 милиона долара. На своя уебсайт музеят описва картината като изключителна творба, тъй като илюстрира прехода от ранния към зрелия период на Сезан.

The thieves secured the guards to pipes by duct taping their hands, feet, and heads, according to the museum. With the guards tied up in the basement, the burglars were able to roam the museum and make off with 13 works of art. Rembrandt’s “The Storm on the Sea of Galilee,” is just one of them. Others include Rembrandt’s “A Lady and Gentleman in Black” and “Self-Portrait,” as well as Johannes 55


„View of Auvers-sur-Oise“, Пол Сезан

от рамката  посред бял ден в музея на Махмуд Халил в Кайро от крадци, които дори са откраднали идеята за кражбата от предишни разбойници. „Маковете“ вече е кра­ дена веднъж от същия музей през 1977 г, но две години по-късно е открита в Кувейт. Мистерията около тази картина е пълна, тъй като според британската полиция безценното платно, откраднато от колекцията на Махмуд Халил на 21 август 2011 година в Кай­ ро, е копие на оригинала, изнесен от музея през 1977 година. През всичките тези години оригиналът се е съхранявал от висш чинов­

Винсент ван Гог ник от обкръжението на бившия президент Хосни Мубарак и е бил продаден през 2010 година на търг в Лондон за 35 млн долара.

4. Картини от колекцията на Гъртруд Вандербилт Уитни Изкусни крадци успели да отмък­ нат ценни творби от галерия в Западен Холивуд, Калифорния през юли 2002 г. Престъпниците изрязали от рамките им две картини, рисувани с маслени бои от американския художник Макс­ фийлд Париш, уточняват от ФБР. Картините с прогнозна обща стойност от 4 милиона долара са част от серия творби, из­ готвени специално за имението на Пето авеню на колекционера Гъртруд Вандербилт Уитни в Ню Йорк, посочват от ФБР. 3. Картината „Макове“ на Винсент ван Гог Творбата на Винсент ван Гог „Ма­ кове“, известна още като „Ваза с цветя“, е сравнително малка като размери, но стойността  е една от най-високите в света на изкуството: цели 55 милиона долара. Картината била изрязана Vermeer’s “The Concert,” Govaert Flinck’s “Landscape with Obelisk” and Édouard Manet’s “Chez Tortoni.” 7. Caravaggio's ‘Nativity with San Lorenzo and San Francesco’ According to the FBI, two thieves entered the Oratory of San Lorenzo in Palermo, Italy, in Oc­ tober 1969 and removed the 1609 painting by Michelangelo Merisi da Caravaggio from its frame. Experts estimate its value at $20 million, the FBI said. 56

Gertrude Vanderbilt Whitney

6. The Davidoff-Morini Stradivarius A $3 million Stradivarius violin was reported stolen from the New York City apartment of violinist Erica Morini in October 1995, the FBI said. Made in 1727 by Antonio Stradivari, the violin is known as the DavidoffMorini Stradivarius. It was stolen from the 91-year-old Erica Morini, while she was hospitalized and dy­ ing. Morini's father, a Viennese music teacher, gave the violin to her more than 80 years before. Morini's family never told her about the theft, and

she died shortly after. It has never been recovered. 5. Cezanne’s ‘View of Auvers-sur-Oise’ Fireworks lit the sky and brought the New Year in with a bang, as England celebrated the millennium on Dec. 31, 1999. As people partied, the FBI said, someone broke into the Ashmolean Museum in Oxford and stole Paul Cezanne’s painting “View of Auvers-surOise.” The FBI said the landscape paint­ ing is valued at roughly $4.5 million. On

its website, the museum described the painting as an important work because it illustrates the transition from early to mature work by Cezanne. 4. Gertrude Vanderbilt Whitney Murals Thieves cut these two oil paintings by American painter Maxfield Parrish from their frames at a gallery in West Hollywood, Calif., in July 2002, the FBI said. The paintings – with an es­ timated total value of $4 million – are panels from a series commissioned


Матис 2. Кражбата от Музея Chacara Do Céu На 24 февруари 2006 г. от Музея Chacara Do Céu в Рио де Жанейро са откраднати творби на Клод Моне, Пабло Пикасо, Анри Матис, Салвадор Дали, сочат докладите на ФБР. Посред бял ден четирима мъже влизат в музея с извадени

„Два балкона“, Дали пистолети и го лишават от че­ тири известни картини: „Marine“ на Моне, „Танц“ на Пикасо, „Люк­ сембургска градина“ на Матис и „Два балкона“ на Дали. Според ФБР все още произведенията не са оценени и не е ясно на каква обща стойност е кражбата. 1. Картината „Кавалер“ на Ван Миерис Датиран от 1657-1659 авто­ портрет на холандския майстор Франс Ван Миерис, известен с наименованието „Кавалер“, представлява маслено платно с оригинална дървена рамка и от­ носително малки размери: 20х16 сантиметра (8х6 инча). Но пък картината е на стойност повече от 1 милион долара. Кражбата е извършена на 10 юни 2007 г.

Van Mieris, ‘A Cavalier’ for art collector Gertrude Vanderbilt Whitney's Fifth Avenue mansion in New York, according to the FBI. 3. "Poppy Flowers" by Vincent van Gogh "Poppy Flowers," a small painting by Vincent van Gogh is worth a con­ siderably large sum in the art world: $55 million. The one foot-by-one foot

painting of a vase with poppy flow­ ers, painted in 1882, was stolen from the Mahmoud Khalil Museum in Cairo, Egypt, in 2011. The painting was cut from its frame by the thieves, who even stole the idea for the theft from previous robbers. "Poppy Flowers" was stolen from the same museum once before, in 1977, but found two years later in Kuwait.

2. Museu Chacara Do Céu Theft Works by Claude Monet, Pablo Pica­ sso, Henri Matisse, and Salvador Dali were stolen from the Museu Chacara do Céu in Rio de Janeiro on Feb. 24, 2006, the FBI reports. In broad day­ light, four men entered the museum at gunpoint and left with these four renowned paintings: Monet’s “Ma­ rine,” Picasso’s “Dance,” Matisse’s “Luxembourg Garden,” and Dali’s “Two Balconies.” According to the FBI, there are no estimates of what the combined works are worth.

Творбата е била мистериозно отмъкната от Художествена­ та галерия на Нов Южен Уелс в Сидни, когато галерията е била отворена за посетители, сочат данните на ФБР.

„Танц“, Пикасо

1. Van Mieris’s ‘A Cavalier’ Dating to 1657-1659, Dutch master Frans Van Mieris painted this selfportrait known as “A Cavalier.” The oil on wood panel is relatively small, measuring 20-by-16 centimeters (8-by-6 inches), but it’s worth more than $1 million. On June 10, 2007, the piece was stolen from the Art Gallery of New South Wales in Sydney while the gal­ lery was open for public viewing, the FBI said. 57


Българските EDEN дестинации European Destinations of Excellence – EDEN или „Най-добри европейски дестинации“ е проект, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Той се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно за „най-добра дестинация“ във всяка участваща държава. EDEN повишава популярността на прохождащите европейски дестинации, създава платформа за обмяна на добри практики на територията на цяла Европа и насърчава работата в мрежа между отличените дестинации. Автор: Лидия Луканова

Т

ръгваме от София в посока Враца – това е първата спирка от картата на бъл­ гарските EDEN дестинации за 2012 година. Враца води началото си от богато тракийско селище и през вековете остава важен занаятчийско-търговски, а покъсно и индустриален център. Името на града се свързва и с името на големият български

58

поет и революционер Христо Ботев. Природните забележи­ телности на територията на общината и символите на града превръщат Враца в уникална и желана туристическа дестинация за любителите на планината, алпинизма, културния туризъм, пара и делта-планеризма, както и селския и еко туризъм. Тук трябва да отбележим, че край Враца е открито едно от най-

значимите антични съкровища по българските земи – Рого­ зенското съкровище. Природен парк „Врачански балкан“, раят за алпинисти и туристи – проход Вратцата, водопадът Скакля – един от най-високите в България, и разбира се красивата пещера Леденика. И един любопитен факт – името си тя носи от ледени­ те сталагмити, сталактити и сталактони, които се образуват през зимата в началото близо

до входа. В пещерата има малко, немного дълбоко синтрово езеро, което според едно поверие изпъл­ нява желанието на всеки, който потопи ръката си в него. Това са само част от местата, които може да се видят от туристите. Пътят продължава към неус­ тоимия Белоградчик. Митове, легенди, дори следи от древните траки очакват посетителите на малкото градче в Северо­ западна България. Това място


Bulgarian EDEN Destinations European Destinations of Excellence – EDEN is a project promoting sustainable tourism development models across the European Union. The project is based on national competitions that take place every year and result in the selection of a tourist „destination of excellence“ for each participating country. Through the selection of destinations, EDEN enhances the visibility of emerging European destinations, creates a platform for sharing good practices across Europe and promotes networking between awarded destinations.

By Lidia Lukanova

изобилства от природни красоти в това число и перлата в корона­ та – пещерата „Магура“. Това е най-голямата пещера в България. Разполага с галерии и зали, които ще привлекат и най-опитния спе­ леолог или пещерняк. Пещерата е известна също така със своите уникални скални рисунки, изпъл­ нени с прилепно гуано, датиращи от епипалеолита (10 000 г. пр. Хр.) до раннобронзовата епоха, както и с фосилите на диви пра­ исторически животни. Едно от най-интересните образувания, което може да се открие в пеще­ рата „Магура“, е т.нар. „пещерно мляко“. Ако почувствате прис­ тъп на клаустрофобия, можете да намерите успокоение, наблю­ давайки звездите в астрономиче­

ската обсерватория, разположена сред Белоградчишките скали. Тя служи като романтично бягство от ежедневието, където ясно могат да се наблюдават Луната, пръстените на Сатурн, спътни­ ците на Юпитер, сърпа на Венера, комети, звезди и галактики. Не по-малко красива и носеща сме­ сени чувства на посетителите е Белоградчишката крепост. Тя е построена сред недостъпни­ те скали преди създаването на българската нация и се използва като военно съоръжение до Сръб­ ско-Българската война през 1885 г. Посетителите днес лесно могат да разберат защо мястото е избрано за укрепление, ако се изкачат до най-високата част на крепостта – първата плоча.

We start from Sofia in the direc­ tion of Vratsa: that is the fist stop on the map of the Bulgarian EDEN destinations for 2012. Vratsa takes its beginning from a rich Thracian village; through the centuries, it has remained an important center of crafts and trade and, later on, an

industrial center. The name of the city is connected with the great Bulgarian poet and revolutionary Hristo Botev. The natural landmarks on the territory of the municipality and the symbols of the city make Vratsa a unique and desired tourism destination for lovers of mountaineering, cultural tourism, paragliding and hang-gliding, as well as of rural and eco tourism.

59


с подобни ресурси. Местата, които попадат в българските EDEN дестинации тази година не свършват дотук. Разположения в Долината на розите и тракий­ ските царе град Казанлък е част от EDEN мрежата. В района на Казанлък са проучени над 100 тракийски могили, девет от които са отворени за посещение. Казанлък се намира до най-голе­ мия и много живописен резерват в Стара планина – „Джендема“. В непосредствена близост до града се намират още един резерват и 5 защитени местности. Край Казанлък са открити уникални находки, свързани с историята на Одриското царство на траките. Казанлъшката тракийска гробни­ ца (IV в. – III в. пр. Хр.) пък е пър­ вият от българските паметници, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. Тя е известна с уникалните си Пред тях се простира България, от билото на Стара планина на юг до медните Карпати на запад. Точно под тях се простират скалните образувания, които от­ тук изглеждат още по-зрелищни. Пътят ни минава и през Луковит, Силистра и Каварна. Тези места също са включени в български­ те EDEN дестинации от тази година. Всяко от тях на свой ред може да предлага своите уникални забележителности, на които може всеки да се наслади. Следващата спирка е природен парк Странджа-приключение за сетивата, както е отбелязано на картата с обозначените спирки на EDEN дестинациите. Това е най-голямата защитена тери­ тория в България. Разположена на биогеографски кръстопът, флората на Странджа е уникал­ но съчетание на реликтната южно-евксинска, средиземно­ морската, средноевропейската, балканската, евроазиатската, понтийско-централноазиатската и атлантическата групи флор­ ни елементи. Особеност тук е голямото участие на дървета и храсти, характерно за планини­ те, и в същото време значимото участие на едногодишни треви, 60

което пък е типично за сухи и плитки почви при средиземно­ морски климат. От растенията на Странджа четири вида са за­ страшени на световно ниво – ло­ калните ендемити търилово ве­ ликденче и йорданово подрумиче, други 11 – на европейско. 113 вида са записани в Червената книга на България. Някои видове имат в Парка единственото си находище за България. Такива са например рейнхолдска пчелица, венчелистен лопен, кримски чай, лавровиден лавдан. Защитените растения са 75 вида, като 5 са строго защи­ тени и на европейско ниво. В сърцето на Източните Родо­ пи, на двата бряга на древната река Арда се намира Кърджали, който също е част от малко познатия, но изключително бо­ гат маршрут. В продължение на три хилядолетия този край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Районът на Кърджали е добре известен с многобройните крепости и храмове, датиращи от древността. В съчетание с богатото, разнообразно и добре опазено природно наследство районът има шанс да стане основен конкурент на вече ут­ върдени български дестинации

стенописи – едни от най-добре запазените образци на антична живопис, които отразяват съби­ тия, свързани с живота на погре­ бания тракийски владетел. Градът разполага и с една от най – старите и богати художестве­ ни галерии в страната. Част от фонда на галерията е изложен в нейните филиали – родните къщи на художниците Дечко Узунов и Ненко Балкански. Днес като ат­ ракция в историко-етнографски комплекс „Кулата“, туристите могат да наблюдават лютиер­ ство, примитивно розоварене и да опитат от продуктите на маслодайната роза – сладко от рози, ликьор, гюловица – тра­ диционни за района занаяти и производства. От всяка точка на долината гостът може да зърне златните кубета на Храм – па­ метника „Рождество Христово“


We should note that one of the most important antique treasures in the lands of Bulgaria, the Rogozen Treasure, was found near Vratsa. Other landmarks include the natural park Vrachanski Balkan (Vratsa Mountain), the Vratsata Gorge, a mountaineers’ and tourists’ paradise, the Skaklya Waterfall, which is one of the high-

est waterfalls in Bulgaria, and, of course, the beautiful Ledenika Cave. And a curious fact: it takes its name (“led” in Bulgarian means “ice”) from the ice stalagmites, stalactites and columns that form in winter in the entrance of the cave. There is a small and not very deep sinter lake, which, the legend says, fulfills wishes if you

dip your hand in it. Those are only some of the places that can be seen by tourists. The road continues to the irresistible Belogradchik. Myths, legends, even traces of ancient Thrace are waiting to be discovered by the visitors to the small town in northwestern Bulgaria. The place has an abundance of natural features, including its crown jewel: the Magura Cave. This is Bulgaria’s biggest cave. It is home to galleries and halls that will appeal to the most experienced speleologist or caver. The cave is also known for its unique stone drawings painted with bat manure and dating from the Epipaleolithic age (10 000 B.C.) to the early bronze age, as well as for its fossils of wild prehistoric animals. One of the most interesting formations to be found in the Magura Cave is the “cave milk”. If claustrophobia looms, then an escape is offered in the form of star-gazing at the astronomical observatory, situated among the Belogradchik Rocks. It serves as a romantic getaway

where the Moon, the rings of Saturn, the satellites of Jupiter, Venus’ sickle, comets, stars, and galaxies can all be clearly observed. No less beautiful and bringing mixed feelings to visitors is the Belogradchik Fortress. It was built among inaccessible rocks before the Bulgarian nation existed and was used as a fortress right up to the Serbian-Bulgarian War of 1885. Visitors today will find it easy to see why the spot was chosen for fortification if they climb up the highest part of the fortress – the first plate. Bulgaria appears spread out before them, from the ridge of the Balkan Mountains in the south to the copper Carpathian Mountains in the west. Directly below there lie the rock formations which, from this perspective, seem even more dramatic. Our road passes through Lukovit, Silistra and Kavarna. These places have also been included in the Bulgarian EDEN destinations since this year. Each of them can offer unique 61


в гр. Шипка, издигнат в памет на загиналите руски воини и бъл­ гарски опълченци за свободата на България. Северозападно от Казанлък, сред поредицата старопланински върхове, се издига Шипка – ле­ гендарен връх, възприеман от българите като свято място и символ на българската национал­ на независимост и национална гордост. Любителите на екотуризма и на хобитуризма може да посетят Белица. Интерпретирано е би­ оразнообразието и са маркирани 6 пешеходни екопътеки в Муса­ ленския дял на Рила планина, две от които навлизат в територи­ ята на Националния парк „Рила“. Всеки екомаршрут е посветен на отделна водеща тема – храмът на вечността, очарованието на торфището, следите на ледника, властелинът на планините, пази­ телката на живота и летящите цветя. Белица е идеално място 62

за любителите на алпийски спор­ тове, тъй като има богата ис­ тория в областта на спортните дисциплини, като ски и пешеходен туризъм. Туристически интерес в дестинацията представляват изключителните природни даде­ ности, планинския курорт „Сем­ ково“, единственият в източна Европа „Парк за ре-адаптация на танцуващи мечки“ в България, запазена възрожденска жилищна архитектура, археологически паметници, тракийски свети­ лища, етнографско и фолклорно богатство на района. Паркът за танцуващи мечки е една от спе­ циалните „весели“ атракции в Бе­ лица. Той е най-големият по рода си в Европа и е дом на нараства­ ща популация от спасени мечки, които се подготвят за връщане в естествената си среда. Част от историята на Белица, която не може да се пропусне, е тракий­ ското селище. В този регион са открити някои от най-древните следи от човешката цивилизация. Тук е открита древна надгробна

могила, намираща се в района на тракийските светилища във високопланинската местност Бабяшка чука на север от Белица. Сапарева баня, Сандански и Кюс­ тендил са последните места, които са включени в списъка на EDEN дестинациите. Безспорно, когато се спомене град Сандан­ ски първата асоциация, която най-често се прави е баба Ванга и минералните извори. И това не е случайно, от земите на това

райско кътче бликат термални извори с различна температура (42-81°С), ниска минерализация и богат химически състав, а съчетанието им с мекия среди­ земноморски климат, средного­ дишна температура от 14°С и многото слънчеви дни дават бо­ гати възможност за отдих, СПА релакс и лечение на множество заболявания. Неслучайно се носи славата на Сандански като найдобрата естествена лечебница на дихателни болести в Европа.


landmarks for everyone to enjoy. Our next stop is Strandzha Natural Reserve: a feast for the senses, as noted on the map of the EDEN desti­ nations. This is the biggest protected area in Bulgaria. It is located at a bio-geographical crossroads and its flora is a unique combination of relic South-Euxinian, Mediterranean, Central-European, Balkan, Eurasian, Pontic-Central-Asian and Atlantic groups of floral elements. A specific feature is the abundance of trees and bushes – which is characteristic of the mountains – while at the same time there are also annual grasses – which in turn is typical for the dry and shallow soils of the Mediterra­ nean climate. There are four globally threatened species in Strandzha, including the endemic Veronica turril­ liana and Anthemis jordanovii, as well as 11 threatened species on a Euro­ pean level. There are a total of 113 threatened species in the Red Data Book of Bulgaria. The park is the only home in Bulgaria to some of the spe­ cies. Such for instance are Ophrys reinholdii, Verbascum bugulifolium, Sideritis syriaca, Cistus laurifolius. There are 75 protected plants, five of them are strictly protected on a European level. In the heart of the East Rhodope Mountains, on both sides of the ancient Arda River, there is located the town of Kardzhali, which is also a less-known but extremely rich tour­ ism route. For more than three millen­ nia the place was the cradle of dif­ ferent civilizations and cultures. The region of Kardzhali is famous for its many fortresses and temples dating back to antiquity. In combination with the rich, diverse and well preserved natural heritage, the region stands a chance of becoming the main rival to already established Bulgarian destinations with similar resources. But these are not all places that are included in the Bulgarian EDEN destinations this year. The town of Kazanlak, which is situated in the Val­ ley of Roses and Thracian Kings, is also part of the EDEN network. More than 100 Thracian mounds have been studied in the region of Kazanlak and nine of them are open to visitors. Kazanlak is located near the biggest

and very picturesque reserve in the Balkan Mountains: Dzhendema. An­ other reserve and five protected sites are in the immediate proximity of the town. Unique finds related to the history of the Odrysian Kingdom of the Thracians have been discovered near Kazanlak. The Thracian Tomb of Kazanlak (4th-3rd century B.C.) is the first Bulgarian memorial to have been included in the UNESCO list of the world cultural heritage. It is known for its unique murals, which are some of the best preserved examples of antique painting and depict events connected with the life of the buried Thracian ruler. The town is home to some of the oldest and richest art galleries in this country. Some of the exhibits are displayed in the affiliates of the gallery: the native houses of artists Dechko Uzunov and Nenko Balkanski. As part of the attractions offered by the Kulata Historical and Ethno­ graphic Complex, visitors today can see violin-making and primitive roseoil distilling and taste the products of the oil-bearing rose: rose jam, liqueur and gyulovitsa (rose brandy) – all crafts and industries that are tradi­ tional for the region. From each point in the valley, visitors can see the golden domes of Nativity Memorial Church in the town of Shipka, which was erected to commemorate the Russian soldiers and the Bulgarian volunteers who perished for Bul­ garia’s liberation from Turkish yoke. Northwest of Kazanlak, behind a line of Balkan-Mountain peaks, there rises Shipka: a legendary peak perceived by the Bulgarians as a sacred place and a symbol of the Bulgarian nation­ al independence and national pride. Lovers of eco and hobby tourism can visit Belitsa. It features biodi­ versity and six marked ecopaths in the Musala part of Mount Rila, two of which lead into the territory of Rila National Park. Each ecoroute is dedicated to a certain leading topic: the temple of eternity, the charm of the peatland, the traces of the glacier, the lord of mountains, the keeper of life, and the flying flowers. Belitsa is a perfect place for lovers of mountain sports, since it has a rich history 63


Под съвременен Сандански лежат останките на античен град, възникнал около минералните извори през II хилядолетие Пр. Хр. От тракийското племе меди, обитавало околностите му, про­ изхожда Спартак – водачът на най-голямото въстание (74 г.) в Римската империя. Югоизточно от Сандански се намира природна забележителност „Мелнишки пирамиди“ – плиоценски езерни образувания. Сред пейзажа на Мелнишките пясъчни скали е раз­ положен град Мелник, паметник на българската средновековна и възрожденска архитектура. Роженският манастир и Мел­ нишките пирамиди са обявени за природен и културно-исторически резерват. Регионът е известен с мелнишкото вино, на което е бил любител и Чърчил. Само на 16 км от Сандански се намира местността Рупите – защи­ тената местност, известна с лечебните си минерални извори с температура 74°C. Тук минава Via Aristotelis – един от двата основ­ ни миграционни пътя на птиците през територията на страната, което позволява в района да се наблюдават 201 вида птици. Следващата точка е Кюстен­

64

дил – познат като градът на минералните извори, черешите и ябълките, родно място на един от големите български художници – Владимир ДимитровМайстора. Разсечен от дивни планини, затворили помежду си низ от плодородни котловини и живописни долини, през които като сребърни нишки минават реки. Още през V-VI в. Пр. Хр. траките открили лечебните свойства на топлата минерална вода, после пак благодарение на нея римляните превърнали града в крепост, но и в балнеоложки курорт, наричайки го Пауталия – един от големите антични градове в провинция Тракия. Със своите 40 минерални извора град Кюстендил се слави като център за балнеолечение. Кюстендил е опорна точка за планина Осого­ во и нейния първенец Руен. При Кюстендил на територията на България влиза и трасето на европейския веломрашрут „По пътя на желязната завеса“. Дес­ тинация Сапарева баня предлага различни видове туризъм през четирите сезона от годината – планински, зимен и летен, ски, ледено и скално катерене, еко, балнео и СПА, културно-исто­

рически и религиозен. В района на Сапарева баня се намират най-горещите минерални извори в България и континентална Ев­ ропа, като безспорната атракция е гейзер-фонтан с температура на водата 102 градуса. Високо в Рила е разположено едно от най-магнетичните кътчета на България – Седемте Рилски езера. Дестинация Сапарева баня предлага многобройни въз­ можности за пешеходен и еко туризъм, свързани в пешеходни маршрути и екопътеки от ниска­ та до високата част на планина­ та – По пътя на „Живата вода“, включващ част от Европейски

туристически маршрут Е 4 – Витоша – Верила – Рила – Пирин – Пелопонес. Интересни за посе­ щение са и Седемте овчарченски водапада, екопътека Горица и Соколов изглед, многобройните църкви, манастири, оброчища и аязма и тяхната лековита вода. В рамките на Национален парк „Рила“, в резерват „Скакавица“ на 1750 метра н.в. е разположен найвисокият водопад в Рила планина – Скакавица с воден пад 70 м. Водопадът представлява впечат­ ляваща картина, образувана от падащите води на река Скакавица върху скалните откоси и е не­ сравнима тръпка за любителите на скалното и ледено катерене.


in the area of sport disciplines like skiing and mountain hiking. The des­ tination is also interesting for tourists with its exceptional natural assets, the mountain resort of Semkovo, the park for re-adaptation of dancing bears, which is the only of its kind in Eastern Europe, the preserved resi­ dential architecture from the period of the Bulgarian National Revival, the archeological memorials, the Thra­ cian sanctuaries, the ethnographic and folklore wealth of the region. The park for dancing bears is one of the special “feel good” attractions in

Belitsa. It is the biggest of its kind in Europe and home to an increasing population of rescued bears which are being prepared for re-introduction into their natural environment. A part of the history of Belitsa that cannot be missed is the Thracian territory. Some of the most ancient traces of human civilization, dating back to the Neolithic Age, have been found in this region. There is also an ancient

burial mound, which is located in the region of the Thracian sanctuaries in the high-mountain place of Babyak chuka, north of Belitsa. Sapareva banya, Sandanski and Ky­ ustendil are the last places included in the list of EDEN destinations. Undoubtedly, the town of Sandanski is often immediately associated with Baba Vanga the clairvoyant and the mineral springs. That is not coinci­ dental, since the ground of this heav­ enly spot produces thermal springs with various temperature (42 to 81

degrees Celsius), low mineraliza­ tion and rich chemical composition, which, combined with the mild Medi­ terranean climate, an average annual temperature of 14 degrees Celsius and a lot of sunny days, provides rich opportunities for recreation, spa relaxation and treatment of various diseases. Sandanski is therefore known as the best natural healing station for respiratory diseases in Eu­

rope. Under today’s Sandanski there lie the remains of an ancient city that appeared around the mineral springs in the 2nd millennium B.C. Spartacus, the leader of the biggest uprising (74 B.C.) in the Roman Empire, originated from the Thracian tribe of the Maedi, which lived in the region of Sandan­ ski. The Melnik Pyramids, a natural landmark of Pliocene lake formations, is located southeast of Sandanski. The town of Melnik – a memorial of mediaeval and National-Revival architecture – is situated within the landscape of the Melnik sandstones. Rozhen Monastery and the Melnik Pyramids have been declared a natural and a cultural and historical reserve. The region is famous for its Melnik wine, which was reportedly a favorite of Churchill. Only 16 km from Sandanski there is located Rupite: a protected area known for its healing mineral springs with a temperature of 74 degrees Celsius. One of the two major bird migration routes, Via Aristotelis, passes here, which allows visitors to watch 201 bird species. The next stop is Kyustendil. It is known as the town of mineral springs, cherries and apples, and the birth place of one of the greatest Bulgarian painters, Vladimir Dimitrov the Master. It is cut by wonderful mountains that enclose a line of fertile hollows and picturesque val­ leys, crossed by the silver threads of rivers. Back in the 6th-5th century B.C. the Thracians discovered the healing properties of the hot mineral water; thanks to it again, later on the Romans developed it into a strong­ hold and a balneological resort called Pautalia: one of the biggest antique towns in the Thracian province. With

its 40 mineral springs the town of Kyustendil is a popular balneological center. It is located at the foot of the Osogovo Mountain and its highest Peak Ruen. It is at Kyustendil that the Iron Curtain Trail, the European cycle track, enters Bulgaria. Sapareva banya offers various types of tourism during all the four seasons of the year: mountain, winter and summer tourism; skiing, ice and rock climbing; eco, balneo and spa tour­ ism; cultural, historical and religious tourism. Some of the hottest mineral springs in Bulgaria and in continental Europe are located in the region of Sapareva banya, the undoubted attrac­ tion being the geyser fountain with a temperature of 102 degrees Celsius. One of the most magnetic corners of Bulgaria – the Seven Rila Lakes – is located high in Mount Rila. Sapareva banya offers a lot of opportunities for walking and eco tourism in the form of walking routes and ecopaths from the low to the high part of the moun­ tain: the Water of Life Trail, which includes a part of the E4 European long-distance path, from Vitosha through Verila, Rila and Pirin to the Peloponnese. Other places of interest are the Seven Shepherds’ Waterfalls, the Goritsa ecopath and the Falcon View place; the many churches, mon­ asteries, sacred places and healing water springs. The highest waterfall in Mount Rila, Skakavitsa, which is 70 meters high, is part of Rila National Park and is located in the Skakavitsa reserve, at 1,750 meters above sea level. The waterfall is an impressive picture of the water of the Skakavitsa River falling on the cliffs; it is also an unparalleled thrill for the lovers of rock and ice climbing. 65


Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев участва в конференция на тема „Иновации за водния сектор на България“. Във форума се включиха зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев.

Сериозни промени очаква водният сектор през 2013 г. Множество промени в инфраструктурата и устройството на водния сектор ще бъдат реализирани в страната през следващите няколко години. Според представители на кабинета това е един от приоритетите в момента както на национално, така и на европейско ниво. Специално събитие, насочено към компаниите от водния сектор, организира Бъл­ гарската асоциация по водите на 18 октомври в „Холидей Ин“. Конференцията премина под мотото „Иновации за водния сектор на България“ и се проведе с подкрепата на МРРБ и участието на МОСВ. Събитието беше организирано със съдей­ ствието на VIVACOM, а b2b Media беше медиен партньор.

Р

еформата във водния сек­ тор у нас е скъп и сложен процес. Тази тема в Бълга­ рия е гореща, защото има гра­ дове и села с тежък недостиг на вода и водни режими, коментира по време на форумa министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Той посочи, че в сравнителен план инвестициите във водния 66

сектор, със средства от ЕС, не могат да бъдат сравнявани с инвестициите, направени в последното десетилетие. Редно е да си дадем сметка, че това са едни от най-тежките инвести­ ции, посочи още Дончев: „Имайки поглед върху целия спектър от типовете инвестиции, които се правят в момента, единствена­ та по-сложна инвестиция, която се прави спрямо инвестициите

във водния сектор, е проектът за софийското метро“. Зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева съобщи, че ще бъдат направени множество промени във водния сектор в страната през следва­ щите няколко години. Те ще са свързани с инфраструктура и финансиране. Тя съобщи още, че по Оперативна програма „Околна

среда 2007 – 2013“ има свръхдо­ говаряне на средства в размер на 3.7 млрд. лева. Сред актуалните проблеми в сектора са лошото състояние на канализационната мрежа и малкият брой пречиствателни станции у нас, отбеляза за­ местник-министърът. Василева призна, че въвеждането на ино­ вации в областта на водите не е


залегнало в законодателството и няма достатъчно стимули за осъществяването им, а те са от ключово значение за решаването на много проблеми в сектора у нас, а също и за поситгането на ресурсна ефективност. Ино­ вативни решения са необходими например за намаляване загубите на вода или за пестене на вода от страна на домакинствата, от страна на водните друже­ ства – за по-евтини и бързи решения при изграждането на пречиствателни станции. В Европейската комисия се из­ готвя стратегия за „Европейско иновационно партньорство в областта на водите“, разкри Ва­ силева. Инициативата включва и оперативен център за управление на водите и предупреждение при наводнение и засушаване. Чрез използване на новите технологии за оценка на водните ресурси в този център в реално време ще се предоставя необходимата информация на обществеността. Ще се прави и прецизна оценка на риска и ще се осъществява връзка между институциите и местната власт, научните ин­ ститути и обществени органи­ зации. Очаква се този център да бъде напълно функциониращ през 2015 година.

Една от основните точки в след­ ващата многогодишна финансова рамка (2014 – 2020 година) ще бъде финансирането на научноизследователската дейност и внедряването на нови техноло­ гии. Това означава, че ще има и повече европейски средства за развитието на иновациите във всяка област от икономиката, каза още Василева. Важно е да създадем устойчиви процеси на оценка и съответно на въвеждане на всякакъв вид иновации. Това заяви зам.-ми­ нистърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев по време на конференцията. Секторът е доста консервативен и това от една страна е добре, а от друга не е толкова добре, каза Симидчиев. „Добре е, защото се запазва, малко е по-устойчив към външни влияния, а външните влияния не винаги са добри – технологични, иновативни, всякакви. От друга страна сме и по-резистентни на добрите външни влияния, което не е добре“, коментира Симид­ чиев. Той допълни, че не става дума само за високотехнологични иновации, но и за нововъведения и добри практики, които могат

Министър Томислав Дончев

Water Sector Primed for Major Changes in 2013 A lot of changes in the infrastructure and administration of the water sector will be carried out in Bulgaria in the next few years. According to representatives of the government that is one of the current priorities – both on a national and on a European level. A special event for the companies in the water sector was organized by the Bulgarian Water Association in Holiday Inn on October 18. The conference was titled “Innovations for the water sector of Bulgaria” and was held with the support of the Ministry of Regional Development and Public Works and the participation of the Ministry of the Environment and Water. The event was organized with the assistance of VIVACOM, and b2b Media was media partner. The water sector reform in Bulgaria is an expensive and complex process. That is a hot topic as there are towns and villages in this country that expe­ rience an acute shortage and limited supply of water, Minister without Portfolio Tomislav Donchev, who is in charge of EU fund management, commented during the forum.

Добромира Маринчева – старши мениджър стратегически клиенти VIVACOM

He pointed out that the investments in the water sector financed with EU funds could not be compared with the investments made in the past decade. “We should note that these

are among the most difficult invest­ ments,” Donchev underscored and added: “Of all types of investments that are being made at present, the only one that is more complex than the projects in the water sector is Sofia’s metro.” Deputy Minister of Environment and Water Ivelina Vasileva announced that a lot of changes would be made in the water sector in the next few years. They will be connected with infrastructure and financing. She also said that an additional 3.7 billion leva 67


Иван Иванов – председател на Българската асозиазия по водите да направят живота по-евтин и по-лесен. „Всяка една голяма компания по света, не само във водния сектор, има добре изгра­ дени вътрешни механизми за стимулиране на нововъведения – както високо технологични, така и всякакви. Принципът е всеки един служител на тези компании да може да допринесе с каквото може – от последния общ работ­ ник до изпълнителния директор

на компанията. Това е една добра практика, която ми се струва, че е добре да се стимулира и в по-малките компании“, допълни Добромир Симидчиев. Според Иванка Виденова, ди­ ректор на дирекция „ВиК“ в министерството на регио­ налното развитие, 98% от населението на България е централно водоснабдено, но

Добромир Симидчиев – зам. министър МРРБ

68

Ивелина Василева – зам. министър МОСВ при канализацията процентът е по-нисък. Имаме около 6 000 резервоара, над 3 600 помпени станции, 12 големи язовира с питейно-битово водоснабдява­ не. Те обаче не са достатъчно и предстои да се построят още, коментира експертът. През 2007 г. присъе­д инявайки се към ЕС страната се изправи пред предизвикателството да поддържа инфраструктурата, да предоставя услугите „во­ доснабдяване и канализация“ със същия стандарт, който е в останалите държави от съюза – особено по отношение на екологичните директиви и за питейното водоснабдяване, и за отпадъчните води. Виденова припомни, че реформа­ та в отрасъла, която започна с промени в Закона за водите, направени в този период, има няколко основни направления. На първо място цялата ВиК инфра­ структура стана публична соб­ ственост, освен това страната беше разделена на обособени територии (52 към 2009 г., кои­ то съвпадат с територията на ВиК дружествата) и също така бяха обособени нови структури – асоциации по ВиК, които имат функции по управление на сис­ темата в цялата страна. Тези

структури сключват договори­ те по стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК. Междувременно стана ясно, че Министерството на регионално­ то развитие и благоустройство­ то ще бъде бенефициент по опе­ ративна програма „Околна среда“ и ще може да изпълни проект, който да подпомогне реформата във ВиК сектора. По тази линия ще бъде отпусната сума от 16.7 млн. лв. А самият проект ще е със срок на изпълнение 30 месеца, обясни Виденова. Парите ще се използват за най-разнообразни дейности. На­ пример ще бъде изготвена нова стратегия за водния сектор за времето от 2014 г. до 2024 г. Тя ще бъде написана от експер­ ти на Световната банка и на строителното министерство. Предвижда се още да се направи информационна система за ВиК услугите в страната. Ще бъде направен и още един регистър на ВиК асоциациите. Парите ще бъ­ дат използвани и за подобряване на административния капацитет на ВиК асоциациите. Това включ­ ва изготвянето на различни типови документи, разписване на длъжностни характеристики на служителите и др.


above the planned grant amount had been contracted under the Operation­ al Program Environment 2007-2013. Some of the current problems in the sector are the poor condition of the sewerage network and the small number of waste water treat­ ment facilities, the Deputy Minister pointed out. Vasileva admitted that the implementation of innovations in the water sector was not provided for in the legislation and that there were not enough incentives for them, while they were of key importance for solv­ ing many of the problems in the sec­ tor, as well as for achieving resource efficiency. Innovative solutions for instance can help households reduce water losses or save water, as well as help water utilities find cheaper and faster solutions for building waste water treatment facilities. The European Commission is draft­ ing a strategy, European Innovation Partnership on Water, Vasileva said. The initiative also includes an opera­ tive center for water management and flood and drought warning. By using the new technologies for water resource assessment, the center will provide the necessary information to the public in real time. It will prepare precise risk assessment and serve as a connection point between institu­ tions and local authorities, research institutes and public organizations. The center is expected to be fully functional in 2015. One of the key points in the next financial framework (2014-2020) will be the financing of research and development activities and the implementation of new technologies.

That means that there will be more European funding for the develop­ ment of innovations in any field of the economy, Vasileva added. It is essential that we establish sus­ tainable processes for assessment and implementation of all types of innovations, Deputy Minister of Re­ gional Development and Public Works Dobromir Simidchiev said at the conference. The sector is very con­ servative, which, on the one hand, is good, and, on the other, not so good, Simidchiev added. “That is good, because the sector is more resistant to external influences, which are not always beneficial – technological, innovational etc. On the other hand, we are more resistant to the beneficial external influences, too, which is not good,” Simidchiev com­ mented. That concerns not only hightech innovations but also innovations and good practices that can make life cheaper and easier. “Every large company in the world, not only in the water sector, has well established internal mechanisms for encouraging innovation – high-tech and not. The idea is that every employee of the company can make a contribution: from the ordinary worker to the CEO. That is a good practice which I think should be encouraged in smaller companies,” Dobromir Simidchiev added. According to Ivanka Videnova, Head of the Water Supply and Sewer­ age Directorate at the Ministry of Regional Development and Public Works, 98% of the population in Bulgaria has central water supply but the share of households connected

to the sewerage network is smaller. We have some 6,000 water tanks, more than 3,600 pumping stations, 12 large dams supplying households with drinkable water. They however are insufficient and more facilities are to be built, the expert commented. When Bulgaria joined the EU in 2007 it was faced with the challenge of maintaining the infrastructure and providing water supply and sewerage services that are up to the standard in the other EU countries, especially as concerns the environmental direc­ tives and drinkable water supply, as well as waste water. Videnova said that the reform in the sector, which had started at that time with amendments to the Water Act, had several directions. Firstly, the whole water supply and sewerage in­ frastructure became public property; the country was divided into separate territories (52 such territories in 2009, coinciding with the territories of the water supply and sewerage companies) and new structures were also established: water supply and sewerage associations managing the system countrywide. These struc­

tures close contracts to manage, maintain and operate the water sup­ ply and sewerage system. Meanwhile it emerged that the Minis­ try of Regional Development and Pub­ lic Works would be beneficiary under the Operational Program Environment and would carry out a project in sup­ port of the reform in the water supply and sewerage sector. As much as 16.7 million leva will be allocated for that. The term for implementation of the project is 30 months, Videnova explained. The funds will be used for a variety of activities. For instance, a new water sector strategy will be developed for the period 2014-2024. It will be drafted by experts of the World Bank and the Ministry of Regional Develop­ ment and Public Works. An informa­ tion system about the water supply and sewerage services in the country is planned to be created, as well as a register of the water supply and sewerage associations. That includes preparing different documents, speci­ fying job descriptions etc.

69


интервю

Вихрен Горанчев: Голямата ни цел са водородните автомобили До десетина години повечето марки ще предлагат предимно електрически или хибридни модели автомобили, а тяхната цена ще намалява с развитието на технологиите, прогнозира директорът на търговското представителство на „Опел Саутийст Юръп“ в специално интервю за b2b Magazine.

П

рез 2012 година Opel много активно атакува пазара на автамобили с нови сегменти и модели, отличаващи се с иновации и индивидуално оформление. Кои са специалните изненади за потребителите? Вихрен Горанчев: Тази година Opel наистина навлиза в един нов сегмент – този на суб­ компактните SUV (Sports Utility Vehicles) автомобили с Opel Mokka. Освен това с новия Mokka Opel става първият германски производител, който представя модел в този бързоразвиващ се сегмент. Mokka спазва напълно философията на Opel да съчетава атрактивен дизайн с иновативни технологични решения и функцио­ нални системи, характерни за по-високо позиционирани класове от автомобили, които по този начин стават достъпни до по-ши­ рок кръг клиенти. Това обаче не е изненада за потребителите, за­ щото Opel следва тази философия още откакто започва да произ­ вежда автомобили през далечната 1899 година – вече 113 години. Голямата изненада можем да считаме, че ще бъде Opel ADAM и не защото няма да спазва тази философия, а защото това е пър­ вият моден градски автомобил на марката, който е конструиран и ще се произвежда в Германия. Opel ADAM е дързък, нахакан, ши­ козен и има потенциал за почти неограничена възможност за индивидуализация, благодарение на което всеки ADAM може да бъде отделен и уникален продукт. Освен това той осигурява пре­ миум технологии от по-горните 70

Вихрен Горанчев, директор на търговското представителство на „Опел Саутийст Юръп“


Vihren Goranchev: Our Big Goal is the Hydrogen Automobile In ten years’ time most brands will offer mainly electric or hybrid vehicles and their price will be falling with the development of technologies, the director of Opel Southeast Europe Representative Office forecasts in an interview for the b2b Magazine. phone of the owner of the automobile (with Android and Apple iOS operat­ ing systems). Thus owners will have access to web-based applications in the automobile. We can say that this year Opel has created a new market segment with the launch of Ampera. That is a re­ ally revolutionary automobile; it is an electric vehicle but it fully eliminates

the natural anxiety of people about what will happen if their battery runs down in the middle of the road. That is achieved thanks to a small gasoline engine that works as a generator and supplies electricity for another 500 km. Ampera is a two-in-one automobile and what is really unique about it is that it offers choice de­ pending on the road conditions: it can run only on battery in town, and on

Opel Hydrogen 4 In 2012 Opel has very actively attacked the automobile market in new segments and with new models that feature innovation and individual design. What are the special surprises for consumers? Vihren Goranchev: This year Opel has penetrated a new segment – that of the sub-compact SUVs – with Opel Mokka. Moreover, with the new Mokka, Opel has become the first German manufacturer to launch a model in that quickly developing seg­ ment. Mokka fully agrees with Opel’s philosophy to combine attractive design with innovative technological solutions and functional systems that are characteristic of the higher auto­ mobile classes, thus making them ac­ cessible for a wider range of clients.

However, that is no surprise for con­ sumers, because Opel has followed that philosophy ever since it started manufacturing automobiles back in 1899, i.e. for 113 years already. The big surprise can be expected to be Opel ADAM: not because it will not follow that philosophy but because that is the first modern urban car of the brand that has been designed and will be manufactured in Germany. Opel ADAM is bold, fresh, chic and has almost unlimited potential for in­ dividualization, thanks to which each ADAM can be a separate and unique product. Besides, it offers premium technologies of the higher segments, including an on-board infotainment system that integrates the smart­ the motorway, where driving is the most economical by definition, the generator can kick in. As a matter of fact, we have two Amperas sold in Bulgaria already and the feedback is quite positive.

Opel Mokka

This year is also special for Opel because of the 150th anniversary of Adam Opel. Through all those years Opel has proven to be one of the most innovative companies, with a long list of technical innova­ tions, unique functional systems, ergonomic structures, environmental developments, and – in the past few years – with undoubted achieve­ ments in automobile design, which is evidenced by the red dot design 71


интервю сегменти, включително бордова инфоразвлекателна система, интегрираща смартфона на собственика в автомобила (с операционни системи Android и Apple iOS). По този начин соб­ ствениците ще имат достъп до базирани на Интернет приложе­ ния в автомобила. Тази година може да се каже, че Opel създаде и нов сегмент на пазара с лансирането на Ampera. Това е наистина революционен ав­ томобил, който е електрически, но елиминира напълно естестве­ ните притеснения на хората как­ во ще правят, ако батерията им се изтощи по средата на пътя. Това става благодарение на малък бензинов двигател, действащ като генератор за поддържане на заряда в батерията и удължаващ пробега на автомобила до 500 км. Ampera представлява два ав­ томобила в един и това, което е наистина уникално е, че дава въз­ можност за избор в зависимост от пътните условия – може да се управлява само на батерия в града, а на магистрала, където шофирането по дефиниция е найикономично, да се включи гене­ раторът. Всъщност вече имаме две продадени ампери и в Бълга­ рия и отзивите са изключително положителни. Тази година е специална за Opel и поради навършването на 150

Opel Ampera

72

години от създаването на Adam. През тези години Opel се е дока­ зал като една от най-иноватив­ ните компании с много дълъг списък от технологични нововъ­ ведения, уникални функционални системи, ергономични конструк­ ции, екологични разработки, а в последните няколко години и с несъмнени постижения в авто­ мобилния дизайн, за което свиде­ телстват наградите за дизайн red dot, с които се гордеят почти всичките ни модели от Insignia до Astra GTC. Не мога да не спомена и това, че тази година ланси­ рахме новия 2.0-литров дизелов двигател, който е с две турбини и с уникална система за междинно охлаждане на сгъстения въздух. Моторът 2.0 CDTI BiTurbo не само разполага с мощност 195 к.с. и 400 Нм въртящ момент, но и разходът му на гориво при Insignia седан може да бъде само 4.9 л/100 км. Той вече се предлага и за Astra, а това е уникално предложение в компактния клас автомобили. Отърси ли се от кризата автоиндустрията, какво е наблюдението Ви върху пазара? Вихрен Горанчев: За съжаление автоиндустрията все още е в дълбока рецесия. Пазарът е не­ стабилен и доминиран предимно от корпоративни клиенти, които вече не могат да отлагат покуп­ ката на нови превозни средства.

Индивидуалните купувачи са ма­ лък брой и автомобилните фирми се конкурират ожесточено за спечелването на всеки един кли­ ент. За средния клас автомобили факторът „най-ниска цена“ про­ дължава да е водещ при избора на марка и модел, което става все по-голям проблем за дистрибу­ торите, тъй като често те ра­ ботят на цени под себестойност и трупат загуби. От есента на 2012 г. започва 5-та година на криза в бранша, без лъч надежда в близко бъдеще и това немину­ емо ще доведе до фалити и/или влошено качество на услугите в сектора. От друга страна анализът на автомобилния пазар в България е труден, защото не разполагаме с актуални и надеждни данни за ре­ гистрациите на нови МПС в стра­ ната по марки и модели. За съжа­ ление такава официална информа­ ция на месечна база не се публику­ ва от регистриращия орган (ГДОП –КАТ) и някои фирми некоректно отчитат своя „ре-експорт“ като продажби в България, което силно изкривява размера и спецификата на нашия пазар. Очаквате ли Ampera да се превърне във флагман на новия дух на марката? Вихрен Горанчев: Opel Ampera e на­ истина новаторски автомобил и

засега той единствен преодолява ограниченията в пробега на елек­ трическите автомобили, благода­ рение на уникалната си технология. Поне засега, електромобилите са единствената истинска и реална алтернатива на автомобилите с традиционни двигатели с вътреш­ но горене и неслучайно всички автомобилни производители рабо­ тят усилено за усъвършенстване на батериите и електродвига­ телите. Предполагам, че до десе­ тина години повечето марки ще предлагат предимно електрически или хибридни модели автомобили, като тяхната цена ще намалява с развитието на технологиите. На този етап обаче Opel Ampera е единственият електрически ав­ томобил с удължен пробег и това доказва иновативния потенциал на марката. Каква е визията на Opel за бъдещето на автомобилите? Вихрен Горанчев: Opel показва как вижда електрическата мо­ билност с Ampera – пълноценен четириместен автомобил с при­ личен капацитет на багажника, който може да бъде шофиран с месеци с нулеви емисии и в същото време, с който можете да отидете където си искате и когато пожелаете. Нашата голяма цел обаче са водородните автомобили и всъщност имаме такива, които се тестват по­ стоянно от световноизвестни компании с офиси в Берлин. Защо в Берлин? Просто там има водо­ родни зареждащи станции. Висока цел сме си поставили и щеше да бъде много скоро постижима, ако не беше икономическата криза, от която автомобилният бранш скоро няма да се измъкне. Какви нови премиери да очакват потребителите от Opel до края на годината? Вихрен Горанчев: Премиери ще имат Opel Mokka и Astra седан още тази година, а ADAM ще дойде в началото на следваща­ та. Все пак до края на годината оста­ват само два месеца, а вече имахме три премиери – на Zafira Tourer, Astra GTC и Ampera.


awards that all models from Insignia to Astra GTC can boast. I cannot but mention that this year we have launched the new 2-liter diesel en­ gine, which has two turbochargers and a unique system for intercooling of the compressed air. The 2.0 CDTI BiTurbo engine not only delivers 195 hp and 400 Nm of torque but its fuel consumption on Insignia sedan can be as low as 4.9 liters per 100 km. It is already offered on Astra, too, and that is a unique offer in the compact automobile class. Has the automobile industry overcome the crisis already, what are your observations on the market? Vihren Goranchev: Unfortunately, the automobile industry is still in deep recession. The market is extremely volatile and is dominated mainly by corporate clients who no longer can postpone the purchase of new vehicles. The individual buyers are

Opel Astra GTC

Opel Zafira Tourer

Opel Insignia

Opel Ampera

quite few and automobile companies are competing fiercely to win each and every customer. In the midsize car class, the lowest price remains a leading factor for choice of brand and model, which is becoming an increasingly serious problem for deal­ ers, since they often sell bellow the cost price and incur losses. In the fall of 2012 the sector is entering its fifth crisis year, without a ray of hope for the near future, which will inevitably lead to bankruptcies and/or worse service quality. On the other hand, it is difficult to ana­ lyze the automobile market in Bulgaria, because we do not have current and reliable data about the new registra­ tions in this country by brand and model. Unfortunately, no such official information is published on a monthly basis by the registering body (the Se­ curity Police General Directorate and the Traffic Police) and some compa­ nies incorrectly report their re-exports as sales in Bulgaria, which distorts the size and specifics of our market. Do you think Ampera will become the flagman of the brand’s new spirit? Vihren Goranchev: Opel Ampera is a really innovative automobile: for the time being it is the only vehicle that overcomes the range limitations of

electric vehicles, thanks to its unique technology. Electric vehicles are still the only real alternative to the tradi­ tional internal combustion engines, which explains why all automobile manufacturers are working actively to improve batteries and electric mo­ tors. I guess that in ten years’ time most brands will offer mainly electric or hybrid vehicles and that their price will be falling with the development of technologies. At this stage, however, Opel Ampera is the only range-extend­ ed electric vehicle and that proves the innovative potential of the brand. What is Opel’s vision about future of automobiles? Vihren Goranchev: Opel shows how it sees electric mobility with Ampera: it is a roomy four-seater, with decent boot capacity, which can be run for months with zero emissions and at the same time you can go wherever

you like with it. However, our big goal is the hydrogen automobile; as a matter of fact, we have such vehicles that are constantly being tested by world-famous companies with offices in Berlin. Why Berlin? Simply because there are hydrogen chargers there. It is a high goal we have set ourselves and it would have been achievable very soon were it not for the econom­ ic crisis, which the automobile sector is unlikely to overcome soon. What new premieres can customers expect from Opel until the end of the year? Vihren Goranchev: Opel Mokka and Astra sedan will premiere this year and ADAM will come on the market in the beginning of next year. Actu­ ally, there are only two months left until the end of the year and we have already had three premieres: of Zafira Tourer, Astra GTC and Ampera.

Opel ADAM 73


Супер автомобилът на 2013 Супер колите са спортни автомобили, най-често екзотични или редки, чието изпълнение печели много суперлативи и блести над останалите съвременни спортни коли. Те са с убийствен външен вид и перфектно изпълнение. Дори, ако нико­ га не станете притежател на подобна кола, те пак ще променят начина, по който възприемате автомобилите.

2013 McLaren MP4-12C Fire Black Singapore Edition Може да завидите на хората в Сингапур, особено след като раз­ берете, че за тях е предвидено специално издание на тази супер кола. Вече видяхме нещо подобно с Lamborghini Gallardo Singapore Edition – още един взривяващ автомобил. В допълнение обаче, в Гран При на Сингапур, британският произ­ водител McLaren ще пусне своя изключителен MP4-12C. Моделът е наречен Fire Black Singapore Edition и е съвсем свежо предложение от популярната марка!

Само три от тези „бебчета“ ще бъдат произведени и всеки ще е със специален дизайн – истински пожар върху черния фон, допълнен от червени акценти и сребърни елементи. Цветовата комбина­ ция е абсолютно зашеметяваща и не случайно интериорът на MP4-12C е направен в цветове­ те на болида от Формула 1 на McLaren. Този агресивен външен вид оси­ гурява подходящото внушение в цялостната изява на супер колата, а предните и задни брони допринасят за по-свирепия  про­ фил. Излишно е да се споменава, но единствените три MP4-12C Fire Black Singapore Edition няма да са евтини. За два от тях се твърди, че вече са запазени, така че ако искате да се класирате за последния наличен модел, бъдете готови да се разделите с 1.28 млн. долара.

Supercar 2013 A Supercar is a sports car, typically an exotic or rare one, whose performance is highly superlative to its contemporary sports cars. They are pure bestial look and performance. Even if you never own one of these they will change the way you feel about cars just by looking at them. 2013 McLaren MP4-12C Fire Black Singapore Edition You may envy the people of Singa­ pore, specifically in terms of how 74

they get exclusive special edition super cars in their country. We’ve already seen the Lamborghini Gal­ lardo Singapore Edition, and that was

pretty mind-blowing. However, at the Singapore Grand Prix, British auto­ maker McLaren is dropping their own exclusive MP4-12C. It’s called the Fire Black Singapore Edition and it is hot! Only three of these babies will be built, each coming with a special Fire Black base color that has been complemented by Rocket Red high­ lights and silver pinstripes. The color

combination is absolutely stunning, and the matching interior was built to put the colors of McLaren’s Formula 1 car into the exclusive MP4-12C. The aggressive body kit also plays into the super car’s overall appeal. The front and rear bumpers, in par­ ticular, add a fiercer profile to the car. Needless to say, these three MP4-12C Fire Black Singapore Edition models


2013 Aston Martin DB9 Когато DB9 се появи на пазара през 2005 година, хората направо се влюбиха в това, което Aston е направил с този модел, тъй като 1950-те и 60-те години просто го модернизираха козметично, а през 2005 се появи една брилянтна нова концепция. Е, DB9 претърпя

won’t come cheap. Two have already been spoken for, so if you want to score the last available model, be ready to drop $1.28 million. 2013 Aston Martin DB9 When the DB9 hit the market in the 2005 model year, people loved what Aston had done with it, as it took its 1950s and 60s predecessors and just modernized it — a brilliant concept.

някои малки промени в последни­ те години, а именно тласък от 449 конски сили до 470 конски сили и чувствително по-мощен двигател. Но от друга страна DB9 закъсня малко със своята по­ добрена версия, за която отдавна се носят слухове и се коментира в специализираните блогове. Но най-сетне Aston Martin задово­

ли любопитството и пусна ин­ формация за предстоящите реви­ зии на DB9 в модел 2013. Имайте предвид, че Aston Martin наред с много други производители на спортни коли и суперавтомобили, не се заема с ъпгрейди самоцелно. Така, че очакванията не са за драстични промени в стайлинга, а за леки подобрения оттук-от­

там, колкото да стане по-лъскав и по-стилен и да изглежда осъвременен. Главният изпълнителен дирек­ тор на Aston Martin д-р Улрих Без със сигурност се чувства доволен след представянето на ревизирания модел DB9. Ето какво заяви той: „Аз съм много развълнуван да разкрия новия DB9. Моят екип работи усилено в продължение на месеци, за да подобри и актуализира ключови аспекти от този великолепен спортен автомобил – основен модел в нашата спортна гама – и вярвам, че резултатите са изключителни“.

Well, the DB9 went through a few minor changes in the 200s, namely a boost from a 449-horsepower to a 470-horsepower. Other than that, the DB9 has been basically a carryover and is well overdue for a mild up­ grade, which we have been speculat­ ing about for a while now.

some information on the upcoming revisions to the DB9 for the 2013 model year. Keep in mind here, Aston Martin, like many sports car and supercar builders, are not keen on changing things around just for the sake of change. So we do not expect to see any massive styling changes, only small tweaks here and there to make it sleeker and more stylish, so it remains up to date.

Aston Martin Chief Executive Officer Dr. Ulrich Bez certainly feels good about the revised DB9, as he said: "I am very excited to be unveiling the new DB9 now. My team here at Gaydon has been working hard for many months to improve and update key aspects of this superb Sports GT – the mainstay of our sports car range – and I believe the results to be exceptional."

Finally, Aston Martin has given into our prying selves and has released

75


2013 Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder Lamborghini представи новото Gallardo LP560-4 по време на автомобилното шоу в Париж през септември, но там показа само модела във версия Coupe. Всички очакваха версия Spyder да се появи по някое време на някое от предстоящите авто изложе­ ния, но изненадващо снимките на топ модела безцеремонно се появиха онлайн. Това е интересен ход от страна на Lamborghini, като се има предвид, че нямаше никакво изтичане на информация или слухове, които да подска­ жат, че нещо подобно ще се случи. Единствената основна разлика, която можем да видим между Spyder и Coupe, е липсата или наличието на покрив. Налице 2013 Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder Lamborghini unveiled the new Gal­ lardo LP560-4 back at the 2012 Paris Auto Show in September, but only displayed the model in coupe form. We expected the Spyder version to come about sometime during a future auto show, but the images of the drop top variant have unceremoni­ ously surfaced online. This is an

76

е също логото „New Gallardo“ върху предната броня, за да се разграничи новата версия. Под предния капак Lamborghini ще запази обичайният 5.2-литров V-10 DOHC двигател, който осигурява общо 552 к.с. при 8

000 оборота в минута и 398 Нм въртящ момент при 6 500 оборота в минута. Тъй като тук е добавен по-тежък покрив, изпълнението му ще бъде малко по-слабо, отколкото във версия Coupe, където максималната скорост е 201 мили в час. interesting move from Lamborghini considering that no information has been unveiled in advance which would make any of us think this was coming. The only major difference we can see between the Spyder and the Coupe is the missing roof. There is also a "New Gallardo" logo in the front bumper to distinguish this


Epic Torq Компанията Epic Electric Vehicles е сравнително нова и не беше много известна до 2010 г, когато представи пър­ вите подробности за новия си

електрически роудстър. Две години по-късно, новият Epic Torq се готви за големия си дебют.

електрически ATV и електрическа яхта, които също се планира да бъдат представени до края на тази година.

Освен по новия роудстър, ком­ панията също така работи по

Съдейки по оповестените харак­ теристики, новият електрически роудстър трябва да е много приятен, тъй като ще е в със­ тояние да вдига 60 мили в час за по-малко от 4 секунди. Технически погледнато, Epic Torq е с простичко изпълнение – няколко панела от въглеродни влакна и „спартанско“ купе. Мощността идва от електромотор с 200 к.с, който се захранва от няколко литиево-фосфатни батерии, мон­ тирани под купето. За момента не се споменава цената на моде­ ла, но така или иначе не очакваме да е евтин.

new version of the Gallardo. Under the hood, Lamborghini will keep the usual 5.2-liter V-10 DOHC engine that delivers a total of 552 HP at 8,000 rpm and 398 lb-ft of torque at 6,500 rpm. Because of the addition of the heavier roof, the performance numbers will be slightly lower than in the coupe version, which has a top speed of 201 mph.

Epic Torq Epic Electric Vehicles is a relatively new company and we had not heard many things about it until 2010 when presented with the first details of its new electric roadster. Two years later, the new Epic Torq should be making its big debut in 2012. Apart from the new roadster, the company is also working on an elec­ tric ATV and an electric boat, which

are also planned to be launched in 2012. Judging by the first details, the new electric roadster should be a lot of fun, being able to reach the 60

mph mark in less than 4 seconds. Technically, the Epic Torq is a bare bones three wheeler with a few carbon fiber panels and a spartan cockpit. Power comes from a 200hp electric motor which is fed by a set of 30 kWh lithium iron phosphate batteries mounted under the floor. For the moment, there aren’t any price specifications released, but we don’t expect it to be cheap.

77


интервю

Стефан Дюлае: В момента климатът за инвестиране в България е подходящ Сред френските компании, заинтересовани да стъпят на българския пазар, има много в областта на енергетиката и на инфраструктурата, във високите технологии, аеронавтиката, разкрива председателят на Френско-българската тър­ говска камара в специално интервю за b2b Magazine. жава една търговска камара, се разглежда и от гледна точка на броя на нейните членове. Така че се надявам броят на членовете ни да продължава да расте. Ос­ новните ни цели са подпомагане­ то на бизнес дейността на фирми, намиращи се на територията на Франция и България, както и увеличаването на инвестициите в България и търговският обмен между двете страни. Ролята на ФБТК е посредством различните услуги, които предлага, да инфор­ мира, съветва, проучва, подготвя и сближава български и френски фирми при осъществяването на целите им.

Стефан Дюлае е роден в Париж през 1962 г. Завършил е Висшия институт по мениджмънт (Institut Supérieur de Gestion). Жи­ вее в България от 12 години и е акционер в компании в областта на маркетинговите комуникации и медиите у нас и на Балканите – комуникационна агенция Havas Worldwide и медийна агенция MPG. Бил е председател на фестивала „Международни медийни събития“ – Албена 2004 г., 2005 г. и 2006 г. От 2000 г. до 2011 г. е замест­ ник-председател на Френско-бъл­ гарската търговска камара, а от април 2012 г. e неин председател.

Г

-н Дюлае, Френско-българската търговска камара съществува от седем години. Какво беше постигнато през тези години? Стефан Дюлае: Френско-бъл­ гарската търговска камара бе 78

официално създадена през 2005 г. като наследник на Френскобългарския бизнес клуб. През 2005 г. във Френско-българската търговска камара членуваха 50 компании, днес те са 150. Както знаете, доверието, което заслу­

Също така реализираме мно­ жество търговски мисии, под­ помагаме правителствата с консултантска дейност, ако имат нужда от информация за взаимо­ отношенията между двете дър­ жави. Връзките на ФБТК с инсти­ туциите се засилват все повече. Успяхме да спечелим доверието на правителствата като истински уважаван и търсен партньор.

Какви са настоящите дейности на Камарата в партньорство с българските институции? Стефан Дюлае: В края на октом­ ври в Париж бе международното изложение за хранителна промиш­ леност (SIAL), едно от най-голе­ мите в Европа в тази област. В рамките на изложението се прове­ де бизнес форум за възможности­ те за инвестиране в България. Бях поканен за модератор на форума в качеството ми на председател на ФБТК. Форумът събра редица официални лица – българския министър на земеделието и хра­ ните, посланика на България във Франция, директора на Българска­ та агенция за инвестиции и др. В рамките на форума се обменят мнения. Много от нашите членове имаха възможността да споде­ лят условията на внедряването си на българския пазар, посред­ ством присъствието на Danone и Lessaffre. Това е едно допълнител­ но доказателство за доверието на българското правителство към нарастващото влияние на нашата камара.


Stephane Delahaye: The Investment Climate in Bulgaria is Favourable Right Now Among French companies interested to enter the Bulgarian market, there are many in the field of energy and infrastructure, high-tech and aeronautics, chairman of French-Bulgarian Chamber of Commerce reveals in an interview for b2b Magazine. Stephane Delahaye was born in Paris in 1962. He graduated from the Higher Institute of Management (Institut Supérieur de Gestion). He has been living in Bulgaria for 12 years and is a shareholder in companies in the field of marketing communications and media in Bulgaria and in the Balkans – the communication agency Havas Worldwide and the media agency MPG. He was chairman of the festival "International media events" – Albena in 2004, 2005 and 2006. From 2000 to 2011, he was vice-president of the French-Bulgarian Chamber of Commerce. He became its Chairman in April 2012.

Mr Delahaye, the French-Bulgarian Chamber of Commerce has existed for seven years. What was accomplished during those years? Stephane Delahaye: The FrenchBulgarian Chamber of Commerce was officially established in 2005 as a successor to the French-Bulgarian Business Club. In 2005, the FrenchBulgarian Chamber of Commerce had 50 members, today there are 150. As you know, the trust that one Chamber of Commerce builds, is also seen in terms of the number of its members. So I hope that the number of our members will continue to grow. Our main objectives are to support the business activities of companies lo­

cated in France and Bulgaria, as well as to increase investment in Bulgaria and trade between the two countries. The role of FBCC is, through various services, to inform, advise, inves­ tigate, prepare and bring together Bulgarian and French companies in implementing their goals. We also carry out numerous trade missions, assist governments with consulting when they need informa­ tion regarding the relations between the two countries. We are further strengthening the relations with the institutions. The FBCC managed to gain the trust of governments as a real reputable and reliable partner.

What are the current activities of the Chamber, in partnership with the Bulgarian institutions? Stephane Delahaye: At the end of October, an international exhibition for food industry (SIAL) was held in Paris. It is one of the largest in Europe in this field. During the exhibition, on October 22, a business forum on investment opportunities in Bulgaria took place. I was invited to be the moderator of the forum in my capacity of Chairman of the FBCC. The forum brought together a number of officials – the Bulgar­ ian Minister of Agriculture and Food, Bulgaria's ambassador to France, the Director of the Bulgarian Investment Agency and others. 79


интервю

80


Друго важно събитие е семи­ нарът, организиран от Съюза на търговските и индустриал­ ни френски камари в чужбина (UCCIFE), от 24 до 26 октомври в Белград. Всички търговски и ин­ дустриални камари от Централна и Източна Европа имат свой представител. Семинарът има за цел обмяна на опит и информация между камарите за най-добрите търговски продукти и услуги. Много представители на тър­ говските камари във френските региони, отговорни за централна и източна Европа, присъстват на семинара. Това представлява въз­ можност за полезни контакти, както и за допълнителна реклама на България във Франция.

и аутсорсинг в областта на ин­ формационните технологии и на услугите. На нея ще присъстват министърът на икономиката, енергетиката и туризма и дирек­ торът на Българската агенция за инвестиции. ФБТК също участва в тази кръгла маса.

Нека накрая да наблегна и на кръглата маса, организирана от „Файненшъл таймс“ в Париж на 29 ноември. Тази кръгла маса е за инвестиции в научноизследо­ вателската и развойна дейност

Има ли интерес от страна на френски компании да инвестират в България? Стефан Дюлае: Климатът за ин­ вестиране в България е подходящ в момента, има възможност за инвестиции. Сред френските ком­ пании, заинтересувани да стъпят на българския пазар, има много в областта на енергетиката и на инфраструктурата, във високи­ те технологии, аеронавтиката. Бъдещите европейски програми, както и бъдещите ремонтни дейности, които ще се извърш­ ват в България, биха могли да привлекат именно тези френски компании.

During the forum, different views were exchanged. Many of our mem­ bers had the opportunity to share the conditions of their implantation on the Bulgarian market, through the presence of Danone and Lessaffre. This is a further proof of the Bulgarian government’s confidence to the grow­ ing influence of our Chamber. Another important event was the seminar orga­ nized by the Union of French commer­ cial and industrial chambers abroad (UCCIFE), from 24 to 26 October in

Belgrade. All chambers of commerce and industry in Central and Eastern Europe were represented. The work­ shop aimed at exchanging experiences and information between the chambers about the best commercial products and services. Many representatives of the chambers of commerce in the French regions in charge of Central and Eastern Europe also attended. This is an opportunity for contacts and for further promotion of Bulgaria to France. Let me finally stress the importance of

ФБТК организира редица събития всяка година. Кои са предстоящите събития в календара на камарата? Стефан Дюлае: Традиционно вся­ ка година посрещаме младото вино Божоле и тази година това ще бъде голямото ни есенно събитие. Във Франция посреща­ нето на Новото Божоле се прави винаги в третия четвъртък на ноември.

Тази година празникът ще е на 15 ноември. След огромния успех на миналагодишното издание, което събра над 1400 гости, представители на политическия, дипломатическия и бизнес елит, решихме тази година да запазим същия формат, пресъздавайки атмосферата на френско село. Ще ви очакваме на 15 ноември в НДК, за да опитаме заедно нова­ та реколта!

the round table organized by the Finan­ cial Times in Paris on November 29. This roundtable is about investment in R & D and outsourcing in information technology and services. The Minister of Economy, Energy and Tourism and the Director of the Bulgarian Invest­ ment Agency will attend. The FBCC will also participate in the round table.

climate in Bulgaria is favourable right now, there is opportunity for invest­ ment. Among French companies in­ terested to enter the Bulgarian market, there are many in the field of energy and infrastructure, high-tech and aero­ nautics. Future European programs and future repairs to be carried out in Bulgaria, could attract precisely those French companies.

Is there interest by French companies to invest in Bulgaria? Stephane Delahaye: The investment

The FBCC organizes a number of events each year. What are the upcoming events in the calendar of the Chamber? Stephane Delahaye: Traditionally, each year we welcome the Beaujolais Nouveau and this year again it will be our big fall event. In France, the welcoming of the new Beaujolais is always on the third Thursday of No­ vember. This year's festival will take place on November 15. After the huge success of last year’s edition, which gathered more than 1400 guests from the political, diplomatic and business elite, this year we decided to keep the same formula, recreating the atmosphere of a French village. We look forward to meeting you on November 15 in NDK to try the new Beaujolais together! 81


Изберете своя нов бизнес – Franchising Expo 2012 Всеки втори франчайзополучател успява да си върне инвестицията още на първата година Регистрацията се осъществява на място или онлайн.

Н

ай-ниско рисковият начин за започване на нов бизнес „гостува“ на 9 и 10 ноември 2012 г. в зала 3 на НДК, София. Столицата е домакин на едно от най-значимите бизнес събития през годината – Franchising Expo 2012. Генерален спонсор на изло­ жението е международната ком­ пания за недвижими имоти RE/ MAX. За първи път в България ще се представи една от най-бързо развиващите се франчайз компа­ нии в Америка. Входът е свободен за всички же­ лаещи да се запознаят с послед­ ните тенденции и уникални биз­ нес модели на франчайз пазара.

Четвъртото издание на форума традиционно събира представи­ телите на франчайз бизнеса от България и света. Над 70 изло­ жители ще представят своите бизнес модели, формирайки широ­ ка гама от избор за стартиране на нов бизнес сред потенциални предприемачи. Фирмите ще имат възможност да открият своите подходящи партньори сред над 3000 посетители, които очакват организаторите от Franchising.bg. Минималният риск, бързата възвращаемост и ниската стар­ това франчайз такса обясняват растящия интерес към инвести­ циите в този бизнес модел през последните години. Първоначалната франчайз такса за откриване на нов обект в България към момента е средно

около 18 хил. лв. За сравнение, в САЩ са необходими около 40 хил. долара стартов капитал. Проучванията на Franchising. bg показват, че всеки втори франчайзополучател успява да си върне вложението още на първата година. Възвращаемост през втората година достигат близо една трета от предприе­ мачите (31%), сочат данните от проведеното изследване на франчайзинг пазара в България в периода февруари – май 2012г. от консултантската компания. В рамките на изложението ще се състои и конференцията „Нови Бизнес Идеи“. На 9 ноември бъл­ гарски предприемачи-създатели на най-успешните български брандове ще споделят стъпките към своя успех. Акредитацията за достъп е на стойност 67 лв. без ДДС. До 26 октомври е пред­ видена отстъпка за ранно за­

писване 20%. При повече от един акредитиран от компания, тези след първия ползват допълнител­ на отстъпка от 20%. Допълнителна информация за за­ писване и участие във Franchising Expo 2012 фирмите могат до получат на info@franchising.bg. Franchising Expo се превърна в традиционен форум на франчайз бизнеса в България. Вече четвърта година изложението среща български и чужди франчайз вериги с потенциални партньори. Световният опит е доказал, че специализираните изложения за франчайзинг са най-ефективната форма за привличане на желаещи да започнат нов бизнес чрез закупуването на франчайз. Българският опит потвърждава това. В рамките на миналогодишното издание бяха подписани 27 договора за франчайз, над 2300 посетители разгледаха изложението.

Choose Your New Business – Franchising Expo 2012 Every second franchisee succeeds in returning their investment during their first year of operation. The least risky way to start a new business is “visiting” on 9-10 No­ vember 2012 in Hall 3 of the National Palace of Culture, Sofia. The capital is hosting one of the most significant business events in the year – Franchising Expo 2012. The general sponsor of the exhibition is the international real estate company RE/MAX . For the first time in Bul­ garia one of the fastest developing franchise companies in the US will be presented. The entrance is free for all who want to find out more about the latest ten­ dencies and unique business models on the franchising market. Registra­ tion can be made on-site or online. The forum traditionally brings togeth­ er representatives of the franchise business in Bulgaria and worldwide. Over 70 exhibitors will be presenting their business models during the 4th 82

edition of the event thus creating a wide range of options for starting new business for the potential entre­ preneurs to choose from. The com­ panies will have the opportunity to find their most appropriate partners among the over 3000 visitors whom the organizers from Franchising.bg are expecting to come. The conferene "New Business Ideas” is taking place during the exhibition as well. On 9 November Bulgarian entrepreneurs-founders of the most successful Bulgarian brands will share with the audience their steps to success. Access accreditation is 67lv. (VAT excl.). There is a 20% early registration discount till 26 Oc­ tober. When more than one represen­ tative of a company are accredited, the first pays the full amount and the rest are subject to an additional dis­ count of 20%.

For ddditional information about reg­ istering and participating in Franchis­ ing Expo 2012 pleae email: info@franchising.bg Franchising Expo has turned into a traditional forum of the franchise business in Bulgaria. For a 4th year in a row the exhibition meets Bulgarian and international franchise chains with

potential partners. The international experience has proved that the specialized franchise exhibitions are the most effective way to attract entrepreneurs interested in starting new business by buying a franchise. The Bulgarian experience proves this to be true. During last year’s edition 27 franchise contracts were signed and over 2300 people visited the exhibition.


Етикетите на дрехите ще са с брайлови надписи К

олко простичко може да бъде – една значителна част от населението страда от нарушение на зрение­ то. Тези хора водят независим живот и би трябвало да могат сами да си напазаруват. Но не е толкова просто. Добре, че има иноватори, които мислят в тази посока. За някои още следващото голямо пазаруване ще е приятно и значително по­лесно, тъй като ще получат информация за дрехи­ те, които са на път да си купят

чрез етикета, закачен на облек­ лото! Дизайнът на етикетите с брайлови надписи предвижда върху тях да се изписва основна информация и инструкции относ­ но прането на дрехата или използ­ ваните текстилни материали. Това решение ще е доста удобно и бъдете сигурни, че това ще е ход, който ще се окаже рентабилен. Според Световната здравна ор­ ганизация има 285 милиона души по света, които са с увредено зрение. Те не са в състояние да

виждат цветовете или размери­ те на дрехите и на практика не могат да се обличат по начина, по който те биха искали. Тази дизайнерска концепция предлага решението на проблема. Така че

очакваме съвсем скоро да видим етикети с отпечатана информа­ ция с брайловата азбука, за да се даде по­голяма независимост на хората с нарушено зрение. Дизайн Университет: Chang Gung Ню Тайпей Сити, Тайван дизайнер: Йен­Чин Чен Етикетът с брайловатa азбука е сред финалистите за 2012 в дизайнерския конкурс iF.

Clothes Tag Get Braille! How awesome and simple this can be; imagine there is a sizeable chunk of the population that is sight impaired. They do lead an independent life and do their own shopping, so on the next shopping spree they get information about the clothes they are about to buy, through

the clothing tag! Simple wash instruc­ tions or textile details can me em­ bossed in Braille for their convenience and be sure it must a cost effective thing to do. According to the WHO, there are 285 million people worldwide who are visually impaired. Incapable of

seeing colors or sizes, they are virtually unable to dress themselves the way they want to. This design concept of­ fers a solution. So expect soon Braille information printed on the clothing label, in order to give the blind greater independence in dressing themselves.

Design Chang Gung University New Taipei City, Taiwan Yen­Chih Chen Braille Label is a 2012 iF Design Tal­ ents entry.


интервю

Дан Фироио: България има предимството на западно-европейските ценности Дан Фироио е роден в Трансилвания, Румъния, но е отгледан и израстнал в Гент, Белгия. Дан е звуков инженер по об­ разование и е управител и собственик на компаниите CoCo Agency и Tribes Gathering. Работи също така и като бранд мениджър на групата Juno Reactor. Събитийният мениджър развива дейност в България, Белгия, Франция и Велико­ британия и се занимава с организирането и консултирането на събития по целия свят като Tribes Gathering (Белгия), Metsa Festival (Финландия), Ozora Festival (Унгария), Kubana Festival (Русия). Дан Фироио стартира своята дейност на българския пазар през 2012 г. със създаването на CoCo Agency, чието първо събитие „Обичам 90-те“ ще се проведе на 16 ноември в Зала Фестивална. вото си успешно парти със 100 души. И сега, 12 години по-късно, организирам събития за над 30 000 посетители. Всичко това се превърна в част от мен, от личността ми и се забавлявам с работата си при всяко предстоя­ що събитие.

Г

-н Фироио, остава само седмица до провеждането на първия ви голям проект в България – тематичен парти-концерт „Обичам 90-те“. Кажете ни нещо повече за събитието, какво трябва да очаква публиката? Дан Фироио: Българската пуб­ лика трябва да се подготви за наистина страхотно музикално шоу. Ще създадем голяма машина на времето, за да върнем всички гости обратно в 90те години. „обичам 90те“ е събитие, в което музиката и визуалните ефекти са най-важните елементи. За CoCo Agency, „Обичам 90-те“ е отличен пример, който ще показ­ ваме на бъдещите си клиенти. Те 86

ще се убедят от първа ръка какво можем да създадем с една марка за период от 3 месеца. Шоубиз­ несът все още е едно от най-до­ брите маркетинг средства, за да направите своята компания попу­ лярна. В „Обичам 90-те“ виждаме своята визитна картичка, която можем да споделим с всички наши потенциални клиенти в бъдеще. Какви други проекти сте реализирали по света? Дан Фироио: Работил съм по над 350 събития по цял свят в градо­ ве като Париж, Лондон, Брюксел, Хамбург и в страни като Фран­ ция, Великобритания, Испания, Румъния, Холандия, Германия. Бях на 16, когато организирах пър­

Какво е вашето виждане за потенциала на българския пазар? Мислили сте за други проекти, които да реализирате тук? Дан Фироио: В София дойдох за първи път през 2005 г. Сега виж­ дам голяма промяна в столицата и тази промяна откривам и в поведението на представители­ те на бизнеса спрямо страната ви. Знаейки, че България е сравни­ телно малка държава с население от 7.5 млн. души, съм сигурен, че националната икономика може бързо да напредне в сравнение със страни като Румъния и Сърбия. И нямам търпение да стана свидетел на тази еволю­ ция в близките 5 години. Защото България има много предимства като политическа и икономическа стабилност, вече усвоени запад­ но-европейски ценности, и разбира се, данъците и работната ръка са с едни от най-ниските стойности в целия Европейски съюз. Колкото до CoCo Agency, за след­ ващата година в корпоративния си календар имаме планирани четири събития, които ще реа­ лизираме в София. И едно от тях е второто издание на „Обичам 90-те“ с още по-големи звезди

от това десетилетие. И разбира се, много промоционални актив­ ности за клиентите ни. В България често клиентите не са съгласни с техните комуникационни агенции, смятайки, че те самите знаят какво е найдобро за тях. Как се справяте с подобни клиенти, срещате ли се с такива в другите страни? Дан Фироио: Този проблем се сре­ ща навсякъде. Подобен род клиен­ ти трябва да осъзнаят, че избо­ рът да работят с комуникацион­ на агенция е бил техен и те са го направили, защото са видели, че не могат да се справят сами. Взимайки този факт под внима­ ние, може би изграждането на доверие с клиента е най-важната част за успешно сътрудничество между двете страни. Как успявате да менажирате толкова много проекти в толкова различни точки от света? Не се ли обърквате понякога къде се намирате и какво е събитието, по което работите? Дан Фироио: Успявам като създа­ вам страхотни екипи във всяка локация. Това е моята рецепта за успешен събитиен мениджмънт и за създаване на отлично внимание към марката. Работейки с хора с високи ценности и талант около мен и разбира се имайки прекрасна половинка до себе си, която ме подкрепя всеки ден от живота, мога да кажа, че да работя в различни градове и държави всеки месец, не е проблем за мен.


Dan Firoiu: Bulgaria has the Advantage of Adopting West European Values Dan Firoiu was born in Transylvania, Romania. He has grown up and been raised in Gent, Belgium. Dan is a sound engineer by education and is working as a CEO of CoCo Agency and Tribes Gathering. He also works as a brand manager of Juno Reactor. The event manager is operating in Bulgaria, Belgium, France and UK and is organizing and consulting events all around the globe such as Tribes Gathering (Belgium), Metsa Festival (Finland), Ozora Festival (Hungary), Kubana Festival (Russia). Dan Firoiu has started activity on the Bulgarian market in 2012 with CoCo Agency and its first event is „I love the 90s” on 16th November, Festivalna hall. Mr. Firoiu, we are just a week ahead of the realization of your first big project in Bulgaria – a theme party concert I love the 90s. Tell us something more for the event that the public have to expect? Dan Firoiu: The Bulgarian audience should expect a great entertainment show. We will create a big time machine for the visitors that will bring them back to the 90s. “I love the 90's” is an event where the music and visual show are the most important. For CoCo Agency, 'I love the 90's" is a showcase to present to our future clients. They will see from first

hand what kind of hype we can create with a simple brand in 3 months time. Entertainment is still one of the best marketing tools to make your company popular. We see I love the 90's like a business card that we can share with all our potential clients in the future. What other projects have you done around the world? Dan Firoiu: I have created over 350 events around the world in cities like Paris, London, Brussels, Hamburg and in countries like France, UK, Spain, Romania, Holland, Germany. I was 16 when I did my first successful party with 100 people. And now, 12 years later, I organize parties for more than 30 000 guests. This has become part of my personal character ego and I enjoy it with every single up-coming event. I have created festivals like Rhakti Dei & Femina Mandragora. The travelling around the world in order to organize an event in each location have given me a great experience. In each country or city I learn some new skill and experience different adventures. And while travelling I get new ideas for new festivals or events like the “Tribes Gathering” festival born from my journey to Australia. With its first edition in 2011 we put a successful

start to this music event with 22 000 visitors. In the second year of the fest we got more than 30 000 people. In both years we were nominated in the European Festival Awards. What is your business perspective for the Bulgarian market? Have you thought of other projects to carry out here? Dan Firoiu: I was in Sofia for the first time in 2005. Now, I see a great change in the city and this change I find also in the business behavior towards the country too. Knowing that Bulgaria is a small country with population of 7.5 million I am sure that the national structure of the country can evolve really fast compared to countries like Romania or Serbia. And I’m looking forward to this evolution in the near 5 years. Because Bulgaria has many advantages such as political and economic stability, already adopted many of the West European values and of course, the company taxes and the working hand are the lowest on the entire European Union. As for the plans of CoCo Agency, next year we have in our corporate calendar 4 events planned to carry out in Sofia. And one of them is second edition of “I love the 90's” with even much greater artists from this

decade. And off course lots of promotional activities for our clients. In Bulgaria often clients do not agree with their communication agency thinking that they know best. How do you deal with such clients, have you had this experience abroad? Dan Firoiu: This issue you will find in each country. Such kind of clients need to realize that the choice to take a communication agency is theirs and have chosen to do this because they think they cannot cope themselves. So, having this in mind, may be building fast a trustful relationship with the client is the most important part for successful work on both sides. How do you manage to lead so many projects in such different points of the world? Don't you get confused sometimes where you are and what you have to do? Dan Firoiu: By building great teams in each location. That is my recipe for successful event management and creating great brand awareness. By having high quality human talents around me and off course a great wife that support me each day of my life, I can say that being in different locations every month is not a problem. 87


на екрана

Два вида любовна терапия –

Hope Springs и The Sessions

Зависи от хумористичните елементи в сценария – Hope Springs предлага добра доза, докато „The Session“ навлиза в дълбоки води. Hope Springs (Любовна терапия) След тридесет години брак, семейна двойка на средна възраст решава да посети интензивен терапевтичен курс. Целта на тези консултации е да съживи отново връзката между двамата. Режисьор: Дейвид Франкел Сценарист: Ванеса Тейлър С участието на: Мерил Стрийп, Томи Лий Джоунс и Стив Карел

Hope Springs Hope Springs Мерил Стрийп и Томи Лий Джоунс са неустоими в драмата „Hope Springs“ („Любовна терапия“). Те са двойка, за която човек казва „създадени един за друг“, дори когато става въпрос за това как да „освежат“ поувехналия си сексуален живот в тази над 90минутна романтична терапия. В крайна сметка „Hope Springs“ е точно това: терапевтична сесия. Не се заблуждавайте от трейлъра, който представя лен­ тата като доста глупава коме­ дия. Режисьорът Дейвид Франкел („Дяволът носи Прада“, „Марли и аз“) дава интимен поглед към 88

семейното гнездо на двама души, които са се отдалечили толкова един от друг, че в крайна сметка са се превърнали в тъжни и са­ мотни непознати. Кей (Стрийп) е плаха домакиня, докато нейният съпруг е упо­ ритият и безпардонен Арнолд (Джоунс). Както става ясно, два­ мата вече не го правят – знаете кое – интимностите липсват напълно в техния живот. Но вместо да мисли за развод, Кей убеждава Арнолд да отидат до Мейн за едноседмична терапия с брачни консултации. Още с прис­ тигането Арнолд показва, че е инатлив, упорит и интровертен

The Sessions История за инвалид, който желае да загуби девствеността си и за целта наема професионален „заместител“ с помощта на своя свещеник-терапевт. Режисьор: Бен Левин Сценарист: Бен Левин С участието на: Джон Хоукс, Хелън Хънт и Уилям Х. Мейси и за доказателство той гласно изразява своя протест спрямо всяка емоционална сесия. Стив Карел играе ролята на терапевта, който подкача ин­ тимния живот на Кей и Арнолд (или липсата на такъв), за да им помогне да върнат връзката помежду си. Той възлага задачи за двамата съпрузи, с които да обновят пасивния си физически и емоционално любовен живот. Тези задачи варират от целувки до леко нецензурни сцени.

гегове, а от тази лека неловкост и моментите, в които излиза от зоната на комфорт, особено когато се обсъждат сексът, скритите желания и суровите емоции. Смешните моменти са малко и рядко, но повечето идват от чудесните неловки еротични сцени между Стрийп и Джоунс. Всъщност двамата утвърдени актьори правят всичко необходи­ мо, така че лекият дискомфорт да изглежда абсолютно очарова­ телен.

Сценарият на Ванеса Тейлър на моменти е трогателен и от­ време-навреме става неудобен. Комедията тук не произтича от диалог или от типичните

Можете да си направите услуга и да си спестите малко пари от собствените си бъдещи терапии като вземете поука от екран­ ните уроци на Мерил Стрийп,

Hope Springs


Hope Springs

Two Kinds of Sex Therapy – Hope Springs and The Sessions It depends on the humor – Hope Springs offers a good dose, The Session is quite a deep one. Hope Springs After thirty years of marriage, a middle-aged couple attends an in­ tense, week-long counseling session to work on their relationship. Director: David Frankel Writer: Vanessa Taylor Stars: Meryl Streep, Tommy Lee Jones and Steve Carell The Sessions A man in an iron lung who wishes to lose his virginity contacts a profes­ sional sex surrogate with the help of his therapist and priest. Director: Ben Lewin Writer: Ben Lewin (screenplay) Stars: John Hawkes, Helen Hunt and William H. Macy

Meryl Streep and Tommy Lee Jones are irresistible in the drama “Hope Springs.” They are a match made in movie heaven, even if we have to watch them uncomfortably sew their sex life back together in this 90-plus minute therapy session.

instead of contemplating divorce, Kay guilts Arnold into traveling to Maine for a week of couple’s counseling. Arnold is as stingy, obdurate and introverted as they come and vocally protests at any and every emotional encounter.

And ultimately “Hope Springs” is just that: a therapy session. Don’t be fooled by the trailers that depict this as a silly comedy; director David Frankel (“The Devil Wears Prada,” “Marley & Me”) instead provides an intimate look at empty nesters who have drifted so far apart they’ve be­ come sad, hollow strangers.

Steve Carell plays the boutique mar­ riage counselor who pokes and prods into Kay and Arnold’s sex lives (or lack thereof) to help them reconnect. He assigns tasks for Kay and Arnold to reanimate their dormant physi­ cal and emotional love life. These assignments range from kissing to holding to caressing to more risqué scenarios.

Kay (Streep), a timid housewife and her stubborn, curmudgeonly husband Arnold (Jones), do not anymore. But

Vanessa Taylor’s screenplay is at times poignant and naturally uncom­

fortable. The comedy here doesn’t stem from dialogue or gags, but from the relatable awkwardness of stepping out of one’s comfort zone, especially when discussing sex, hidden desires and raw emotions. Laughs are few and far between but when they come they are sprung from Streep’s and Jones’ wonderfully uneasy and highly un-erotic “love” scenes. Yet, Jones and Streep make all that discomfort look absolutely charming. You can do yourself a solid and save some money on future therapy sessions by letting Meryl Streep, Tommy Lee Jones and Steve Carell guide you. Streep and Jones both give their most realistic performances here. Jones is remarkably natural 89


на екрана но все пак това са технически трудни роли, така че защо да не грабнат някое отличие? Този филм се очертава като един от силните фаворити за следващи­ те номинации. Хоукс стана известен с роля­ та си в хита „Me and You and Everyone We Know“ и се справя страхотно и тук: измършавял, кокалест, с пронизителен глас и носово говорене – колкото уверен в себе си, толкова и уязвим. Hope Springs

Hope Springs Томи Лий Джоунс и Стив Карел. В този филм двамата топ актьори постигат изключително реа­ листични изпълнения на своите роли. Джоунс е забележително естествен и коварен в кожата на Арнолд. Успява да предаде искрено и изразително неговата трансформация от интровертен тип в открит и любящ съпруг. Едно от най-добрите актьорски превъплъщения на Джоунс. Стрийп отново е блестяща в ролята. Облечена в цветни дре­ хи и с лек западноамерикански акцент тя пресъздава толкова възвишено образа на средната американка, колкото и образа на бившия британски премиер – Маргарет Тачър. Hope Springs е зряла и доста сме­ ла комедия. А изпълненията на Стрийп и Джоунс просто трябва да се видят. 90

The Sessions Филмът The Sessions се основава на мемоарите на журналиста Марк О'Брайън „The Surrogate“, но има различни приоритети спрямо книгата. Това, което е сигурно, е че Марк може да пише, но дали може да постигне интимност с жена, това е друг въпрос и е да­ леч по-интригуващ. Когато чувствата на главния герой са разбити, тъй като болногледачката му не го обича „по този начин“, някой му препо­ ръчва професионална помощ: секс заместител. На сцената идва Шерил (Хелън Хънт) – дискретна, търпелива и достатъчно прак­ тична, за да успее да помогне на своя нервен и раздразнителен клиент след няколко сесии. Клише е, че актьорите, които играят ролята на човек с ув­ реждания, винаги печелят Оскар,

Добре е да видим отново и Хелън Хънт. Тя сякаш се чувства удоб­ но в ролята и може би прави най-добрия си филм в рамките на последното десетилетие. Тя е откровена, нежна и в крайна сметка показва актьорска игра от висока класа. Аплодисменти и за Мун Блудгуд и Минг Ло, които изпълняват ролите съответно на медицинска сестра и рецеп­ ционист в мотел, любопитен да разбере естеството на тази седмична терапия. Сценарист и режисьор е Бен Ле­ вин, ветеран в занаята, който е работил най-вече в телеви­ зиония бранш. Неговото виждане се основава върху сексуалната откровеност и не е изнедадващо като се има предвид, че е пионер в голяма степен по отношение на редица сериали, които са из­ лезли под негово ръководство през последното десетилетие (за българските зрители е известен

The Sessions

най-вече със сериала „Али Мак­ бийл“). Тази откритост стига до откро­ вена голота за Хелън Хънт, но не и за Хоукс. Да оставим този кон­ венционален шовинизъм настрана и да приемем, че е възможно да се правят подобни интимни из­ поведи пред дългокосия свещеник Марк (Уилям Мейси), но все пак отвсякъде струи прекалената, а според някои критици „освежа­ ваща откритост на физическия контакт“. Но да не пропуснем да отбележим и по-сложния емоцио­ нален обмен, който се случва във филма. Каква е разликата между секс заместител и момиче за платена любов? Шерил не иска предвари­ телно парите и не иска терапи­ ята да се повтаря (шест сесии и това е всичко, предупреждава тя). Но това, което се случва между двамата, е твърде интим­ но, твърде лично, за да бъде само бизнес, най-малкото от положени­ ето на Марк. Дали и Шерил вижда разликата? Предполага се, тя е докосната от преживяното и найвече от чувствта, които предиз­ виква у Марк и способността му да опише тези емоции с думи. Дали филмът е просто една ро­ мантична история? Може и да е така, но „The Sessions“ е много по-различен вид любовна история, която с лекота повдига табута, с много чувствителност и малка доза хумор.


The Sessions and subtle as Arnold. His trying and expressive journey from introvert to openly loving husband is some of his finest acting. Streep, again, is radiant, here donned in floral outfits and a tinny mid-western accent. She is as sublime playing the average American woman as transforming into the for­ mer British Prime Minister. “Hope Springs” is a mature, bold comedy. The performances by Streep and Jones alone are a must-see.

The Sessions Based on poet and journalist Mark O'Brien's memoir "The Surrogate," "The Sessions" has a different set of priori­ ties. It's a given that Mark can write, but whether he can get it on with a woman, that's another question entirely, and a far more intriguing proposition. A romantic crush on his caregiver comes to nothing, she doesn't love him "that way," but someone recom­ mends professional help: a sex sur­

The Sessions

rogate. Enter Cheryl (Helen Hunt), discreet, patient and practical enough to take a very nervous and over-excit­ able client through his paces over half a dozen assignations. It's a cliché that actors playing dis­ abled always win accolades, but these are also technically demanding roles, so why not? Hawkes, known for breakout roles in indie hits "Me and You and Everyone We Know," "Win­ ter's Bone" and "Martha Marcy May Marlene," is terrific here: emaciated, bony, funny, his voice high-pitched and nasal, both confident in himself and oh so vulnerable. It's good to see Hunt back too in what feels like her best movie role in a decade; she's forthright, tender and ultimately left high and dry by an unusually abrupt third act. Kudos to Moon Bloodgood and Ming Lo as well, for their deft comic underplaying as another of Mark's nurses and the motel receptionist curious to know the nature of this weekly therapy. Writer-director Ben Lewin, a veteran who has worked mostly (but intermit­ tently) in TV, builds on the sexual can­ dor pioneered largely by cable series

and Judd Apatow-style comedies over the past decade or so. Typically, that involves full-frontal nudity for Helen Hunt, but not for Hawkes. This conventional chauvinism aside, and adopting confessionals with Mark's long-haired priest (William H. Macy) as a comic safety valve, the film is refreshingly frank about the nuts and bolts of physical intercourse, as well as the more complex emo­ tional exchange that is taking place. What's the difference between a surrogate and a prostitute? Cheryl doesn't want the money upfront, and she doesn't want repeat busi­ ness either (six sessions and that's it, she warns him). But what passes between them is too intimate, too personal to be strictly business, at least from where Mark is lying. Does Cheryl see it differently? Lewin suggests she too is touched by the experience; not by the sex itself, but rather the effect it has on Mark, and his ability to put it into words. Is that just movie romanticism? Maybe so, but "The Sessions" is a very differ­ ent kind of love story, breaking taboos lightly, with sensitivity and humor. 91


Строежи, предизвикани от природните катаклизми

Автор: Радослав Райков

С

траната на изгряващото слънце често е разтърс­ вана от земетресения. Но онова, което разлюля островите през март 2011 г, се оказа наймощното в японската история. Трусът с магнитуд почти 9 по скалата на Рихтер (8.9) и послед­ валото мегацунами опустошиха множество региони на страната. Ужасната приливна вълна заля брега на префектура Тохоку, коя­ то пострада най-тежко. Година и половина след бедствието райо­ нът все още се възстановява и властите планират да „премес­ тят“ селата в планината (т.е. докато ги изграждат наново, да ги построят по околните хълмо­ ве). Но Япония е традиционно свързана с морето и много от унищожените места са именно рибарски селища. Ако бъдат пре­ местени далеч от океана, хиляди семейства ще загубят препи­ танието си. А да се издигнат на старите места, означава да се изправят пред опасността някой ден отново да бъдат изравнени 92

със земята. Изграждането на диги също не е вариант, защото съществуващите такива не само, че не издържаха на цуна­ мито, а и на места се оказаха до 3 пъти по-ниски от приливната вълна. В търсенето на отговор със свой проект излезе архитектур­ ното бюро Sako Architects, което предложи издигането на концеп­ туално селище от изкуствени острови – Tohoku Sky Village. То ще служи като убежище за

хората в региона, обитаващи бреговата ивица, в случай на земетресение, цунами или друго природно бедствие. Властите в префектурата вече са одобрили проекта. Строежът на всеки остров ще отнеме поне 3 годи­ ни, но животът му пък ще бъде 200. А цената от 450 милиона долара ще бъде редуцирана, тъй като се очаква платформите да бъдат изградени от отломките, оставени след цунамито, заляло брега. За още по-голяма икономия възстановената инфраструкту­ ра първоначално ще се използва за строежа на Sky Village, след което ще премине в ръцете на общината. Изкуствените острови ще бъдат като „хълмове в море­ то“, което „заменя“ идеята на властите да премества рибар­ ските села в планината. Това ще позволи на местните отново да се занимават с риболов, но в същото време да се чувстват по-сигурни отпреди. По време на бедствие на тях няма да им се налага да бягат „нависоко, в планината“, тъй като Sky Village

ще бъде най-сигурното място. При хроничния недостиг на земя в Япония от архитектурното бюро предвиждат конструкцията да се ползва целогодишно, а не само по време на природни катаклизми. „Подобни проекти проправят пътя за реформиране на мест­ ните индустрии, опирайки се на традиционните ценности като ги усъвършенстват и модернизи­ рат и отварят временни работ­ ни места поне за няколко години“, споделят от общината. Триетажните острови ще имат овална форма, която ще намали динамичното въздействие на вълните върху конструкцията. Ще бъдат снабдени с шлюзове, изградени от подсилена стомана, които ще се затварят при опас­ ност от цунами. Заедно с по­ стройките, някои от островите ще достигнат 20 метра височи­ на и всеки етаж ще разполага с аварийни стълбища, водещи към покривите на сградите, в случай, че шлюзовете не издържат или се окажат твърде ниски. Зами­ сълът предвижда и обособяване­ то на вътрешна марина, нещо


Projects Forced by Disasters By Radoslav Raikov Last year Japan faced two mas­ sive destructive forces of nature, tsunami and an earthquake, which changed the face of the country. Japan survived but water still is an uncontrollable fear for the Japanese. To overcome it the architects of Sako Architects, a Japanese company have created a project A ‘air villages’ Tohoku Sky Village. Architect Keiichiro Sako learn a lot from the threat of a dozen meterhigh tsunami that struck the Tohoku region, in March last year. Consultant based in Tokyo is looking for an alternative architecture beach which guarantee the safety of its citizenry. According to Sako, people often asked relocates to higher land after the disaster. However this is not considered economical, so many residents opted to stay on the waveswept land. The essence of the Tohoku Sky Vil­ lage project is the construction of vil­ lages and small towns not only in the fields, and the horizontal site, located at a certain elevation in relation to the surrounding land. It turns out that every such town is an island, but not in the middle of expanses of water, and land in areas that are in the lowlands or in close proximity to the sea or ocean. Due to its location, they will be protected not only during disasters, but simply in the period of floods or heavy rains. като аквариум, екопарк, където местните видове риба да бъдат развъждани, тъй като пасажите покрай бреговете на Япония всяка година намаляват. От Sako Architects възнамеряват да разработят повечето остро­ ви така, че да са в състояние да приютят между 100 и 500 жилищни единици. Долните нива на сградите ще осигурят така необходимите паркинг места. На жилищните острови ще има

още бензиностанции, складове, училища, болници и заводи за преработка на отпадъци и обез­ соляване на морска вода. Земеде­ лието и индустрията ще бъдат съсредоточени на търговските платформи.

Oval in shape and measuring 200 meters at their widest and 20 meters tall, the islands look like colossal,

otherworldly sea creatures that have invaded the countryside. They are a practical solution for low-lying settlements that are more susceptible to tsunami and too far from higher ground for relocation. Most of the islands will be residential, offering 90,000 sq. meters of usable space over three stories. On the up­ permost tier will be between 100 and 500 houses and apartments. Gas stations, parking lots, waste disposal and storage facilities will be on lower floors. Commercial islands, meanwhile, will accommodate factories and process­ ing facilities for industries, including the fisheries and agriculture sectors. At the center of each island cluster will be the administrative heart, home to municipal offices, schools, busi­ nesses and medical, shopping and leisure centers. The ambitious plan also features the world's first indoor marina, designed to protect the local fishing fleet. The design also incorporates several safety features. Each island will be bolted deep into the bedrock via a series of vast pillars. The exterior walls will be built from 50-cm thick reinforced concrete, while ground floor utility spaces will be compart­ mentalized in a radial formation for even stress distribution, similar to the way spokes reinforce a bicycle wheel. The only entrance will be at the rear, guarded by a reinforced gate that will automatically close when a tsunami warning is sounded. Residents will be able to access upper levels via stair­ cases built into the walls.

Всички острови ще бъдат свър­ зани с един централен остров и така останалите ще се пре­ върнат в квартали на един град в морето. На основната плат­ форма ще бъдат концентрирани 93


административните сгради, бизнес центровете, моловете, както и безмитна зона, хотел и казино, които да привличат туристи; Sky Village възнамерява да се издържа и от туризъм! Но, когато се наложи, при критични обстоятелства, островите ще могат да функционират и като автономни структури. Със собствени източници на

енергия като вятърни турбини, фотоволтаични панели и водно­ електрически централи, а също и литиево-йонни батерии с практи­ чески неограничен заряд, които ще играят ролята на генератори, островите ще бъдат независими от електропреносната мрежа на страната и дори от Sky Village – всеки остров ще е в състоя­ ние да работи самостоятелно,

Those same walls, meanwhile, will allow tsunami to flow around them, unlike flat surfaces that feel the full force of a wave crashing into them. The plan is far from being mere pie in the sky, and is currently being con­ sidered by the city of Natori in Miyagi Prefecture.

– obvious assets for farms impacted by the Fukushima nuclear disaster – while the need for waterfront fisheries facilities will become redundant.

All buildings will be elevated 6 meters above ground and built with rein­ forced concrete, with wooden strut­ ted facades adding a traditional warm touch. In addition to increasing the height of the port-side seawalls from 4 to 6 meters, Ito also is proposing a land-based line of defense in the form of a landscaped waterfront park that will stand up to 13 meters high. It will also employ an interconnected network of various energy sources – including wind, thermal and hydro – to ensure a continuous electricity supply even after a natural disaster. Additionally, solar panels will be fitted to the roofs of all buildings, a feature Ito also intends to incorporate. The advantage of project is its inno­ vative approach to industry. This in­ cludes the ability to grow agricultural products indoors using LED lighting 94

The cost of each island has been estimated at around ¥20 billion. While this is certainly high, architects say it would cost considerably more to move entire communities to higher

снабден поне с една индивидуална система за енергодобив. Всичко това обаче ще изисква големи капиталовложения и за­ това властите се замислиха как да намалят цената за изграж­ дането на всеки остров, още повече, че проектът вдъхнови и съседните райони да поискат подобни водни структури. Тохоку е най-силно пострадалата област и затова от общината стигнаха до решението Sky Village ще бъде построен отчасти с отломки­ те, оставени след цунамито. Около 100 000 куб м. от чакъла, стоварен от приливната вълна по брега, ще бъде използван за запълването на фундамента на изкуствените острови. Външ­ ните им, предпазни стени ще бъдат изградени от стомана. Основите на платформите ще бъдат разделени на отсеци, като в подводница, така че, ако някъде се получи пробойна, отсекът да

бъде запечатан и другите да ос­ танат сухи.

ground. Meanwhile, budgets for cost­ ly seawalls could instead be switched to fund construction of the islands. The cost of the structures will be between 70 and 100 times less, but his design will offer significantly fewer residential units and will not incorpo­ rate commercial, educational and other public facilities. To reduce costs, the Tohoku Sky Village would make use

of existing infrastructure and recycle debris from the last disasters for use in some design components, for example to fill in landscaped gardens surrounding the islands.

За създаването на Sky Village Sako Architects си партнира с Plusone, които отговарят за строител­ ството му, Sogo Consultants, кои­ то ще изградят електрическата инсталация, а Ultra Technica – ин­ фраструктурата на селището. Качественият контрол е възло­ жен на Futaba Engineering, а кон­ султанти по проекта са Quantum Leaps и Accenture Japan. През лятото те са приели поръчки да бъдат консултанти и на два дру­ ги, подобни проекта, вдъхновени от Tohoku Sky Village, които ще бъдат реализирани край брегове­ те на Франция и Хърватия. Икономическите ползи също може да се окажат големи – архи­ тектите очакват тези проекти да привлекат повече туристи и нови инвестиции.

Economic spinoffs are also antici­ pated, with both architects predicting their projects will attract tourism and investment.


Бъдещето на фирмената документация е в Облака Облачните технологии са хит в ИТ индустрията през последните няколко години. И въпреки, че вече има редица успешни при­ мери за тяхното използване, за останалите сектори на икономиката те са иновация, която предстои да бъде наложена. Автор: Силвия Иванова, Немечек България Кое прави въображаемия облак толкова ценен? Подобно на голяма част от тех­ нологичните иновации, идеята за „изнесени“ услуги и системи възниква като отговор на променените бизнес условия и работни процеси. Развитието на комуникационните технологии наложи един съвсем нов начин на

96

потребителско поведение, който е напълно независим от локация и време. Съвременният потреби­ тел има нужда от дистанционен достъп до важната за него информация и често дори през мобилни устройства. От друга страна, когато гово­ рим за бизнес, информацията е критичен фактор за всяка компа­ ния. Това издига сигурността на фирмените данни като един от основните приоритети.

Какви са предимствата на това да съхраняваме фирмената информация в Облака? Възможността да имаме сигу­ рен достъп до необходимата ни информация – навсякъде и по всяко време – намалява необхо­ димостта да бъдем в офиса, за да отговорим на запитвания от клиенти или колеги. Например, служители, които пътуват често, вече няма нужда да звъ­ нят на някого в офиса, за да им

изпрати необходимия документ по факс или електронната поща. Оторизираните клиенти също биха могли да получат данни за проекта, по който работят, без необходимост от съдействие на служителите на компанията. Доставчиците, от своя страна, имат възможност да придвижат фактурите или протоколите към своите клиенти, без да пишат мейли и да прикачват документи към тях.


The Future of Company Information is in the Cloud Cloud technologies have been hype for a couple of years now. Although there are quite a lot of examples on their efficient use, they are still innovation that needs time to be implemented in the other economic sectors.

Silvia Ivanova, Nemetschek Bulgaria

Освен решение на въпроса с дистанционния достъп, важно предимство е намаляването на инвестициите за закупуване на хардуер, неговото складиране и поддръжка. При изнесените услуги, сложните технологични операции и съхранение на инфор­ мация се извършват извън ком­ панията – клиент. Кои са предизвикателствата пред компаниите, предлагащи системи и услуги в Облака? Едно от сериозните притеснения на голяма част от бизнеса е да поверят документацията си „в чужди ръце“. Информацията е ценен актив за всяка компания и нейната сигурност е един от основните фирмени приоритети. Пред доставчиците на „изнесени“ услуги се появява предизвикател­ ството да променят мисленето на компаниите и възприятието им за сигурност. Дали това е възможно? Проучвания на Форбс дават положителен отговор на този въпрос като показват, че инте­ ресът към cloud технологиите се е повишил с около 20% за последните 2 години. Въпреки това, ако в САЩ и Западна Европа тези практики не са чужди и все повече компании разбират предимствата им, то в България все още съществува доза скеп­ тицизъм. До известна степен притесненията на компаниите се дължат на неразбиране на начина, по който функционират системи­

те в Облака и страха от загуба на критични данни. Важно е да се отбележи, че сигурността при „изнесените“ услуги е много по-висока, отколкото съхранява­ нето на информация на локалната мрежа в офиса. Те осигуряват двойна защита – данните на сървъра са репликирани на друг сървър с различна географска локация, което предотвратява загуба в случай на авария. От предлаганите на българския пазар решения за управление на фирмената документация, един от първите пионери в Облака е системата DocuWare. Тя е продукт на немската компания DocuWare AG, разработвана и дистрибутирана в България от нейния партньор Немечек. DocuWare има уеб приложение, което позволява дистанцио­ нен достъп от всяка точка на света. Превръщането му в cloud-базирана технология е вече факт и в международен план бележи добър успех. Бъл­ гарските компании предстои да направят крачката към този модел на партньорство и да се възползват от неговите пре­ димства. Всичко това очертава ясно бъ­ дещето на фирмената докумен­ тация – в Облака е по-евтино, по-сигурно и напълно независимо от локация и време. www.nemetschek.bg www.edocument.bg

Why is the Cloud so valuable? Like many other technological in­ novations, the idea for software as a service (SaaS), based in the Cloud, emerged as a response to changing business environment and working pro­ cesses. Development of communication technologies caused a whole new way of user behavior, which is completely independent of time and location. The modern consumer needs remote ac­ cess to his important information and often this is via mobile devices. Even more, when it comes to business, Information is the critical factor for any organization. It takes data security as a company top priority. What are the advantages of storing corporate data in the Cloud? The ability for people to have inde­ pendent access to the information they need – anywhere, anytime – re­ duces the need to be in the office to answer requests and questions. For example, employees who travel no longer need to call the guys at office to ask for sending documents by fax or e-mail; authorized clients may retrieve individual project information, without the assistance of employees at the company; or suppliers can independently send invoices or forms without the need for complicated FTP sites or caotic e-mails. In addition to answering the remote access requirement, another impor­ tant advantage of Cloud based solu­ tions is the reduced expenses. Com­ panies no longer need to invest in hardware, storage and maintenance. The complex technological operations and information storage are executed outside the Client-company. What are the challenges to companies offering solutions and services in the Cloud? One of the major concerns of orga­

nizations is to entrust their records. Information is a valuable asset for any company and its security is a key business priority. Therefore, vendors of SaaS face the challenge to change the common way of thinking and the perception of security. So is it possible? Forbes studies give a positive answer to this question, showing the interest in cloud technologies has increased by about20%for the last two years. However, while in the USA and West­ ern Europe these practices became common and many companies un­ derstand their advantages, in Bulgaria there is no big number of followers. To some extent, the concerns are due to lack of understanding of how the systems work in the Cloud and the fear of losing critical data. It is important to note that the security of Cloud solutions is much higher than on the local office network. SaaS model provides double backup – the data is duplicate on another server with a different geographical location, in case of a breakdown. On the Bul­ garian market, among the electronic content management solutions, one of the first pioneers in the Cloud area is DocuWare. It is a product of the German corporation DocuWare AG, developed and distributed in Bulgaria by their partner Nemetschek. Docu­ Ware has a web application that allows remote access from anywhere in the world. Going into the Cloud is already done and internationally it marked a good success. Bulgarian companies have yet to make the move to this model of partnership and benefit from its advantages. So, it seems clear that the future of corporate information is in the Cloud, where is cheaper, safer and completely independent of location and time. www.nemetschek.bg www.edocument.bg 97


Е

фективността на модела LG Athena Inverter V се дължи на най новите инвертони технологии, чрез които се пости­ га отделянето на максимално ко­ личество топлинна мощност при минимален разход на електрое­ нергия, дори и при екстремнно ниски температури. Климатикът притежава уникален коефицент на трансформация COP – 5,6 (из­ вестен още като съотношение за енергийна ефективност). Този резултат е много по-висок от характерния за стандартните климатични термопомпени сис­ теми предлагани на пазара, което показва, че Athena Inverter V може да произведе повече топлина за единица консумирана енергия. Athena Inverter V запазва своята

Климатиците на LG намаляват разходите за електричество с до 80% Разходите за отопление могат да спаднат с около 80% благодарение на новите инвертор­ ни системи от висок клас на LG. По-ниската консумация на енергия влияе положително и върху околната среда, с което продуктите на компанията печелят одобрението както на домакинства и производства, така и на еколози. мощност и икономичност дори при външни температури от минус 15 градуса което го прави едно надежно решение за дома. Топлинната помпа на Athena Inverter V позволява още да се намалят емисиите на въглероден диоксид. Според изследване, проведено от International Energy Agency Heat Pump Centre (IEA HPC), отопли­ телните помпи спестяват 157 милиона тона въглероден диоксид годишно, което представлява 0,7% от световните емисии. Характерни с голямата си иконо­ мия на електроенергия са инвер­ торните Термопомпени системи, Въздух-Вода от серията Therma V. Те представляват цялостно ре­ шение за отопление, охлаждане и снабдяване с топла вода, чрез единна интегрирана система посредством усъвършенствана компактна и ефективна техноло­ гия. Благодарение на новаторска­ та си технология и подобрената

ефективност, термопомпата въздух-вода е енергоефективно решение, разработено с грижа за околната среда. Помпата може да се комбинира със система от соларни панели, с което да бъде още по-енергоефективна при още по-голяма грижа за околната среда, по този начин Therma V използва два възобновяеми из­ точника – слънчева и въздушна енергия. В допълнение коефициентът на полезно действие е оптимизиран до 4,5 (помпата се нуждае от 1kWH електричество, за да гене­ рира 4,5 kWh топлинна енергия), като нивото на освободените въглеродни емисии е изключител­ но ниско.

How to Reduce Electricity Costs with up to 80% Electricity costs can decrease with up to 80% thanks to the new high-class air-conditioners by LG Electronics. The lower energy consumption has a positive influence on the environment and therefore, the company products win the approval of households, manufacturers and ecologists.

Coefficient of Performance 5,6. This result is much higher than the stan­ dard thermal pumps, which shows that Athena Inverter V can produce more heat per unit consumed energy. Athena Inverter V maintains its power even at temperatures of minus 15 degrees outside.

LG Athena Inverter V’s efficiency is due to a large extent to its thermo pump, which releases maximum heat at low temperatures – Therma V. The air-conditioner possesses a

Athena Inverter V thermo pump al­ lows also for the reduction of carbon dioxide emissions. According to research, conducted by International Energy Agency Heat Pump Centre

98

(IEA HPC), heating pumps save 157 million tons of carbon dioxide on a yearly basis, which constitutes 0.7% of the world emissions. Therma V models are characterized by their high energy efficiency. They are designed for heating, cooling, water supply through an integrated system with an improved compact and efficient technology. The thermo pump air-water is an energy efficient solution executed with care for the environment. It uses two renewable

sources of energy – solar and wind energy. In addition, the Co-efficient of Performance is optimized up to 4.5 (the pump needs 1kWH of electricity in order to generate 4.5 kWh thermal energy), while the level of released carbon dioxide emissions is exception­ ally low. A water pipe or another spe­ cial conductor is needed for the use of the thermo pump. It can be combined with a system of solar panels, with which it will become more efficient and will provide an even better care for the natural environment.


Новият Xperia – Tablet Xperiance догони конкуренцията и по този показател. Операционната система Ice Cream sandwich все пак дава добри шансове на Sony Xperia Tablet S да постигне отлични резултати в своя ценови диапазон. Алуминие­ вият корпус също би трябвало да помогне и да грабне внимание­ то на тези, които не харесват пластмасовия тип устройства и освен това има някои интересни софтуерни решения като – пер­ сонализираните профили, включ­ ващи и режим „за гости“, както и апликацията, която го превръща в универсално дистанционно за повечето налични модели теле­ визори и други уреди във всеки­ дневната.

Т

рудно можем да определим първата стъпка на Sony в сегмента на таблетите като шеметен успех. Миналата година компанията пусна пър­ вите си устройства и те бяха достатъчно ексцентрични, за да привлекат вниманието, но нито едно от тях не беше в състояние да направи значителен пробив в един претъпкан и силно конку­ рентен пазар. Изглежда обаче, че в Sony бързо се научават на правилата на играта. Новото предложение Xperia Tablet S запаз­ ва закачливия дизайн тип списа­ ние, но е поизтъняло „в талията“, като същевременно получава повече процесорна мощ, за да

В крайна сметка можем да кажем, че Sony са произвели един добре оборудван таблет, който предла­ га прилично изпълнение, благодаре­ ние на изключителната гъвкавост на Android, а и външният му вид е доста приятен. Кой не би искал нещо подобно? Но все пак нека да проследим как тези негови пре­ димства ще постигнат резулта­ ти в реална пазарна среда.

LCD екран

23.8cm(9.4”) (1280 x 800) IPS OptiContrast™*

Операционна система

Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich)

Процесор

NVIDIA® Tegra®3-ядрен

Памет

16 / 32

Безжична връзка

Bluetooth® 3.0, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), 3G (3G модели)

Интерфейс

Multi Port, SD карта, Микрофон, Изход за слушалки, Стерео говорител

Сензор

Сензор за околната осветеност, Жироскоп, Компас, Акселерометър, GPS

Камера

1.0 ефективни мегапиксели HD уеб камера (предна) 8.0 ефективни мегапикселиHD камера (задна)

Тегло

570g (Wi-Fi модели) / 585g (3G модели)

Батерия

Капацитет 6000 mAh

The New Xperia – A Tablet Xperiance You wouldn't call Sony's first foray in tablets a sweeping success. Last year the company released its first two droid slates and, while they were both eccentric enough to get everyone's attention, none of them was really fit to survive in a crowded and highly competitive market. It seems though that Sony are quick learners. The Xperia Tablet S has kept the catchy folded magazine design, and lost fat around the waist while enjoying a processing power boost, that should let it catch up 100

with the competition. The Ice Cream sandwich OS still give the Sony Xpe­ ria Tablet S good fighting chances in its price range. The metal design should help get the attention of those tired of plastic devices, and there are some nice home-baked software tweaks such as guest mode and remote app. Still, Sony has produced a wellequipped tablet that should offer snappy performance, the unmatched versatility of Android and cool looks.

Now who wouldn't want some of that? We still need to take a closer look and see how the cool sounding specs translate into real-life perfor­ mance. Key features LCD: 9.4" 16M-color PLS TFT capaci­ tive touchscreen of WXGA resolution (1280 x 800 pixels); OS: Android 4.0.4 Ice Cream Sand­ wich Processor: NVIDIA Tegra 3 chipset RAM: 16/32 GB of built-in memory

Connection: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v3.0, 3G with HSPA con­ nectivity Interface: multiport, TV-out, USB host, SD card slot, Infrared port, Standard 3.5 mm audio jack Sensor: Accelerometer and proximity sensor; three-axis Gyroscope sen­ sor, GPS with A-GPS support; digital compass Camera: 8 MP Autofocus camera, 1MP front-facing camera; native video calls Battery: 6,000 mAh battery


Бил Гейтс Нетърпеливият оптимист Уникален поглед в съзнанието на най­успешния предприемач и филантроп на нашата ера.

Ето как виждам света и това би трябвало да изясни всичко: Аз съм оптимист. Но нетърпелив оптимист“. – Бил Гейтс Бил Гейтс, основателят и вече бивш изпълнителен директор на Microsoft, е един от най­почита­ ните бизнес примери в цял свят вече повече от три десетилетия. Описван като гениален визионер, а понякога и като тираничен, бизнесмен без задръжки, той оказва неоспоримо влияние върху развитието на цифровата тех­

нология. И най­върлите му кри­ тици приемат очевидното: Бил Гейтс е поставил началото на една от най­великите революции в съвременната история: пре­ връщайки недостъпната тогава компютърна технология на 70­те години на 20 век в лесен за из­ ползване от всички инструмент и в същото време осигурявайки работни места и богатство на много хора в хода на целия този процес. Гейтс постоянно присъства в ранглистата на най­богатите

Bill Gates: The Impatient Optimist a unique glimpse into the mind of our era’s most successful entrepreneur and philanthropist. Bill Gates, the founder and former CEO of Microsoft, has been a revered, and occasionally controversial, worldwide business icon for more than three decades.

Recognized by most as an ingenious visionary, and painted by some as a tyrannical, less­than­scrupulous empire builder, Gates has had an unignor­ able impact on the growth of digital

technology in daily life over the past 30 years. Even his sharpest critics have to acknowledge the obvious: Gates helped spearhead one of the greatest revolu­ tions in modern history by seizing on the importance of software to the rise of the personal computer, along the way turning an arcane, specialized technol­ ogy into a commonplace tool for the office and home. Gates has long been ranked as one of the world’s wealthiest men­­which gave him a name recognition far

хора на планетата, поради което бизнесмени от всякакъв калибър следват примера му, използват думите и бизнес стратегиите му при изграждането и развитие­ то на собствените си компании. След като напусна управата на Microsoft през 2008 г. и се насочи към управлението на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, наяве изплува една по­нежна и по­добра част от него. Втората част от живота на Бил Гейтс е не по­малко завладяваща от първата. И независимо дали се интересувате от личния му живот или търсите вдъхнове­ ние, което да ви тласка напред в собствените ви бизнес начина­ ния, тези цитати ще ви помог­ нат точно в тази насока.

За Стив Джобс „Светът рядко вижда човек, който има толкова дълбоко въз­ действие, колкото Стив имаше, ефектът от което ще се чув­ ства поколения напред. За тези от нас, които имаха щастието да работят с него, това беше изключително голяма чест. Стив ще ми липсва много“. За богатството „Мечтая си да не бях богат... Нищо добро не излиза от това. Просто получаваш повече види­ мост заради него“.

За успеха „Успехът е лош учител. Той изку­ шава умните хора да си мислят, че не могат да загубят“.

Лиза Рогак е автор на New York Times и на над четирийсет книги на различни теми, простиращи се от поп­културата до куче­ тата. Написала е и редица био­ графични книги, включително на Стивън Кинг, Шел Силвърщайн, Дан Броун, д­р Робърт Аткинс, Стивън Колбърт и др. Живее в Северна Калифорния.

greater than that of most CEOs – and businesspeople of all stripes have looked to him as a role model, using his words and business strategies to help create, inspire, and grow their own companies. After he stopped run­ ning Microsoft's day­to­day operations in 2008 to devote himself full­time to the Bill & Melinda Gates Foundation, a kinder, gentler Gates began to emerge. As a result, people actively involved in the philanthropic world, whether in professional, part­time, or personal capacities, began to develop a new appreciation for the man. Bill Gates’s second act is no less

compelling than his first. And whether you’re interested in his personal life or looking for inspiration to drive you forward in your own business endeav­ ors, Impatient Optimist: Bill Gates in His Own Words has much to offer. As the tech giants who distinguished the turn of the 21st century shape public life in ways that outstrip the efforts of the previous century's titans of industry, we look to figures like Gates for inspiration as one of America's greatest business icons. This book will surely feed the world's curiosity about one of the most important leaders of the digital age. 101


интервю

Стефан Леру: Може да се развият дори туристически дестинации на шоколада Стефан Леру е изтъкнат шоколатиер, почетен технически съветник на Puratos за марката Belcolade (водещ бранд индустриален шоколад), лектор във Висшата школа по сладкарство на Франция в гр. Исенжо. Стефан Лару е лауреат на престижни награди: за най-добър сладкар на Франция, 2004 г. (Meilleur Ouvrier de France Patisserie), двукратен победител в световния шампионат по сладкарство (World Pastry Championship) в Лас Вегас (2002 и 2004 г.) Автор е на книгата „Matiere Chocolat“ („Шоколадова материя“), в която представя в детайли 50 упражнения по стил, проследяващи процеса от трансформацията на шоколада като суровина в произведение на изкуството. В кой момент за вас сладкарството стана изкуство? Стефан Леру: Занимавам се със сладкарство в артистичен ас­ пект от около десетина години. Това е нещо, което искам да се усъвършенствам, искам да рабо­ тя върху развитието на вкуса. Всъщност артистичната работа ми позволи да усвоя различни техники, които ми харесват, които ми показват докъде мога да стигна в работата си с шоколада и в същото време да мога да ги предам и на другите. Уменията от една страна и от друга предаването на ценности е много важен процес и ако успея да предам на хората щастието, което изпитвам когато работя, това значи, че съм си свършил добре работата. Спечелил сте много престижни награди, възприемате ли себе си като творец? Стефан Леру: Не, за себе си аз оставам шоколатиер. Шоколадът 102


Stephane Leroux: There May Even be Developed Tourism Destinations of Chocolate Stephane Leroux is a prominent chocolatier, a honorary technical adviser to Puratos on Belcolade (a leading brand of industrial chocolate), a lector at the Higher Pastry School in Yssingeaux. Stephan Lareau is a laureate of the most prestigious awards: the best pastry-cook of France, 2004 (Meilleur Ouvrier de France Patisserie), a two-time winner of the World Pastry Championship in Las Vegas (2002 and 2004). He is author of “Matiere Chocolat” (“Chocolate Matter”): a book in which he presents in detail 50 exercises in style, tracking the process of transformation of chocolate as a raw material into a work of art.

ми позволява да еволюирам, да усвоя различни техники. Предпо­ читам да бъда един добър про­ фесионалист, отколкото да съм лош творец. Не се класирам в категорията на изкуството. За мен важното е да направя един добър продукт, който е предназ­ начен да стигне до потребителя. Не трябва да забравяме, че шоко­ ладът е продукт, който най-вече е предназначен да бъде консуми­ ран. Аз се придържам към този принцип в работата си. Вярно е, че артистичната част в тази работа ми позволява да пътувам много и да правя демонстрации, но най–важното нещо е вкусът. Това е и първостепенният сми­ съл за използването на шоколада, да не забравяме. Кое е уникалното, когато става въпрос за белгийски шоколад? Стефан Леру: Не просто шоколад, а един наистина добър шоколад. В действителност той не е

измислен в Белгия, но идеята, че може шоколадът да бъде излят в калъпче и да се получи пралина е дошла от белгиец. И оттам нататък белгийците са съумели да изнесът този продукт извън границите на страната, в целия свят, което преди повече от 60 години позволява шоколадът да стане достъпен за широката публика. Интересен е фактът, че в северните страни се консумира много шоколад, но Белгия държи първенството в тази класация. Автор сте на книгата „Шоколадова материя“, а кой е следващият ви проект? Стефан Леру: Аз работя не само върху естетическия аспект на шоколада, но се интересувам много от неговия вкус и в тази връзка следващата ми книга ще бъде посветена на вкуса и най-ве­ че на различните видове пралини. Книгата ще излезе след шест месеца. When do you think confectionary became an art? Stephane Leroux: I have been dealing with confectionary as an art for about ten years. That is something I want to improve, I want to work on the devel­ opment of taste. As a matter of fact, my artistic work allows me to master different techniques I like, which show me how far I can reach in my work with chocolate and at the same time teach it to others. The skills, on the one hand, and the passing on of val­ ues, on the other, are a very important process and if I manage to give people the happiness I feel when I work, then I have done my job well.

You have won a lot of prestigious awards. Do you consider yourself a creator? Stephane Leroux: Now, I remain a chocolatier to myself. Chocolate al­ lows me to evolve, to master different techniques. I prefer being a good professional to being a bad creator. I do not rank myself in the category of art. For me it is important to make a good product, which is designed to reach consumers. We should not forget that chocolate is a product that is intended mainly for consumption. I adhere to this principle in my work. It is true that the artistic part in this work allows me to travel a lot and 103


интервю Популярно е да се говори за различни видове туризъм, включително и кулинарен. Смятате ли, че може да се развият дестинации специално за шоколада? Стефан Леру: Шоколадът има дълга история като продукт. Трябва да имаме предвид, че какаото е растение с много, много стара традиция, която ни връща във времето на инките и на ацтеките. В този смисъл интересна е цялата екваториал­ на зона и всички страни, които се намират в нея, където се отглежда какао. Можем да дадем за пример Кот д’воар или Коста Рика в Африка. Интересно е, че какаото, както и гроздето, в за­ висимост от това къде расте, има различен вкус. Какаото има и история, и вкусови качества, make demonstrations, but the most important thing is taste. We should remember that this is the main idea when using chocolate. What is unique when we speak about Belgian chocolate? Stephane Leroux: Not just chocolate but really good chocolate. In fact it was not invented in Belgium but the idea that chocolate could be molded into a praline came from a Belgian. And then the Belgians managed to export it beyond the borders of their country and to the whole world, which is how 60 years ago chocolate became accessible to the broad pub­ lic. An interesting fact to mention is that chocolate consumption is very high in the northern countries but Belgium tops the chart in this ranking. You are author of “Matiere Chocolat”. What is your next project? Stephane Leroux: I work not only on the aesthetic aspect of chocolate; I am also very interested in its taste and therefore my next book will be on taste and on the different types of pralines mainly. The book will come out in six months. It is popular to talk about different types of tourism, including culinary tourism. Do you think that destina-

104

tions could be developed especially for chocolate? Stephane Leroux: Chocolate has a long history as a product. We should keep in mind that cocoa as a plant has a very old tradition, which takes us back to the time of the Incas and the Aztecs. In this sense the whole equatorial zone and all countries where cocoa is grown are interest­ ing. We can give as an example Cote d’Ivoire or Costa Rica in Africa. It is interesting that cocoa – like grapes – has different taste depending on where it is grown. Cocoa has a his­ tory, taste qualities and even contri­ bution from the different cultures that grow it and that makes it interesting for cocoa lovers. Therefore it would be interesting to tour all the countries where it is grown. Do you have impressions of Bulgaria and is there anything here that inspires you? Stephane Leroux: When I travel, what I see is of great importance for me. It is difficult for me to give a concrete example what inspires me but when a man travels he discovers many things that inspire him in the different countries. It is the same in Bulgaria. I have discovered different things here that inspire me not only in an artistic aspect but also in relation to taste.

и дори принос от различните култури, които го отглеждат и затова е интересен за любите­ лите. Така че, би било интересно да се обиколят всички тези страни, в които вирее. Добихте ли впечатление от България и има ли нещо, което тук да ви вдъхновява? Стефан Леру: За мен в моите пъ­ тувания от изключително значе­ ние е това, което виждам. Трудно е да дам конкретен пример какво ме вдъхновява, но когато човек пътува, открива много неща, които да го впечатлят в различ­ ните страни. Такъв е случаят и в България. Тук открих различни неща, които да ме вдъхновят не само в артистичен аспект, но и по отношение, на вкуса.


Човешкият образ на вашето пътуване или събитие. Human shape of your travel or event.

Meeting Incentives Events Leisure

www.miel.travel

MIEL info@miel.travel service@miel.travel

air@miel.travel

02 915 7711 / 10 Member of International Air Transport Association Member of World Association of Travel Agents Member of World of Incentives


дестинация

Неустоимият чар на културните

туристически дестинации Автор: проф. д-р Таня Парушева

М

ного дестинации от целия свят предлагат изключителни богат­ ства на културни паметници, които имат голямо историческо, архитектурно и политическо значение. През 2020 г. повече от 720 милиона чуждестранни ту­ ристи (неевропейци) ще прекарат ваканциите си в Европа. Това

доказва значимостта на туризма за икономиката на всяка страна. В началото на 2012 г. International Business Times представи свое проучване за най-добрите 20 дес­ тинации за годината. Следвайки тенденцията за засилен интерес към културния туризъм, се от­ деля специално внимание и на кул­ турните дестинации на 2012 г.

Ето и най-атрактивните културни дестинации за настоящата година: Мускат, Оман За разлика от своите съседни арабски страни, които използват петролните си богатства за строеж на небостъргачи, кон­ гресни центрове и мегамолове,

Оман се грижи са изграждането на оперни и театрални зали. Мус­ кат се превръща в привлекателна дестинация за културните ту­ ристи от цял свят. Бентънвил, Арканзас – САЩ Някога чували ли сте за Бентъ­ вил, Арканзас? Това е родният град на търговеца Уол-Март. Този малък град в центъра на САЩ се е превърнал в културна дестинация от световна класа. Най-впечатляващ е музеят на американското изкуство – Crystal Bridges Museum. Тринидад, Куба Само на три часа и половина югоизточно от столицата на Куба, Хавана, се намира град с 500-годишна история – Тринидад. Според туристите градът сам по себе си е музей, но официано ЮНЕСКО вписва в своите листи калдъръмените улички, испан­ ската колониална архитектура и многоцветните къщи, които отличават страната.

Мускат, Оман

Хампи, Индия Един от най-бързо развиващи­ те се туристически градове

Irresistible Charm of Travel Destinations for Culture By Tanya Parusheva, Prof. Many destinations offer different cul­ tural monuments, which are a bearer of huge historical, architectural and political influence. According to the World Tourism Organization, more than 720 million foreign tourists (non-Europeans) will travel to Europe 106

in 2020. This demonstrates the im­ portance of tourism to the economy of any country. International Business Times presented a research for the top 20 destination of 2012 in the beginning of the year. Following the trend of growing interest on cultural tourism, they pointed out the follow­ ing cultural destinations of 2012:

Muscat, Oman It's Arabian Peninsula neighbors are using their oil riches to erect skyscrapers, convention centers, and megamalls, but Oman is plant­ ing gardens, building opera houses, and turning the capital city, Mus­ cat, into a cultural playground for travelers.

Trinidad, Cuba


Бентънвил, Арканзас – САЩ

of the Havana lays the 500-year-old city of Trinidad. Tourism officials like to say Trinidad is a museum in itself. In­ deed, the UNESCO World Heritage site's cobblestone streets, Spanish colonial architecture, and pastel-hued houses make it one of Cuba's finer attractions.

Bentonville, Arkansas – USA Does the name Bentonville, Arkansas ring a bell? If not, here's a hint: it's the proud home of the world's largest retailer, Walmart. This small town in the middle of USA has become a world-class cultural destination. The most impressing is the Crystal Bridges Museum of American Art. Trinidad, Cuba Only three and a half hours southeast

Bentonville, Arkansas – USA

Hampi, India One of the India's fastest growing tourist destinations. It's at once both desert and oasis. The ruins are

evidence for more than 500 000 resi­ dents living in unparalleled grandeur and they can be compared to Angkor. Portovenere, Italy Portovenere shares UNESCO World Heritage status with Cinque Terre and is equally picturesque, with bobbing boats, towering Gothic churches, and winding hilltop trails. The streets of Portovenere are riddled with history and the seaside views are bellissimo. 107


дестинация

Портовенере, Италия Guimarães, Portugal The oft-overlooked Northern Portu­ guese town of Guimarães is the Eu­ ropean Capital of Culture for 2012. Associated with the emergence of Portuguese national identity in the 12th century, Guimarães is an ex­ ceptionally well-preserved and au­ thentic example of a medieval set­ tlement evolved into modern town. Ancient history aside, Guimarães 108

has been revivified in recent years thanks to its youthful population and emerging art scene. Kazan, Russia Kazan is the Third Capital of and peacefully blends Muslim and Christian cultures. The town is famous for its museums, theaters, restaurants, and riverside views – all with an atmosphere redolent of Central Asia.

Portovenere, Italy


Освен тях, немалко въздействие оказаха оптимизираната инфра­ структура, високопрофилните туристи, природните резервати, културните паметници, изку­ ството и местната история във всяко кътче по света.

Хампи, Индия в Индия е Хампи. Той съчетава едновременно в себе си пустиня и оазис. Руини, които се виждат днес свидетелстват за население от 500 000, живеещи във величие и могат да бъдат сравнени с тези в Ангкор Ват. Портовенере, Италия Портовенере споделя своя ЮНЕ­ СКО статус с Чинкуе Терре и също толкова живописен със своите лодки, извисяващи се ка­ толически църкви и лъкатещещи­ те влакове. Улиците на града са пълни с история и спиращи дъха гледки към морето. Гимараеш, Португалия Гимареш е европейска столица на културата през 2012 г. Този град е символ на португалската нацио­налност от 12 век и умело успява да съчетае автентич­ ността си с модерния облик. Гимараеш се развива благодаре­ ние на младото си население и засилващата се сцена на култура. The charm of the tourist destinations The tourism industry has rapidly evaluated into the modern global economic sector. In recent years, it has become a fundamental tool for global development. According to the World Tourism Organization, more than 720 million foreign tourists (non-Europeans) will travel to Europe in 2020. This demonstrates the im­ portance of tourism to the economy

Съвременният глобален туризъм неизбежно доведе до увеличаване на конкуренцията между турис­ тическите дестинации. Главната задача на регионалната политика е да рекламира атрактивността на дестинациите. Атрактивни­ те туристически дестинации „достигат“ директно в стаите

на потенциалните туристи чрез съвременните телекомуника­ ционни технологии (Панджерова, А. и колектив, Туристическа по­ литика, Издателство „Тракия-М“, С., 2010, с. 242.). В същото време, се извършва драстично преструктуриране на туристическата индустрия. Пър­ во, настъпва концентрация. За това свидетелства появата на големите международни хотел­ ски вериги. На второ място, в резултат на икономии от маща­ ба, се извършва рационализация. Електронното осчетоводяване и

Казан, Русия Казан, третата столица на Русия, съчетава в хармония хрис­ тиянската и мюсюлманската култура. Градът е известен със своите музеи, театри, ресто­ ранти и гледки към реката. Всич­ ки те, напомнящи за централна Азия. Спортът е друг основен интерес на жителите на Казан. Атрактивност на туристическите дестинации Туризмът се развива бързо и по­ степенно се превръща в модерен, глобален икономически сектор. През последните години, той се утвърди като фундаментален ин­ струмент за световно развитие. Според Световната организация по туризъм през 2020 г. повече от 720 милиона чуждестранни туристи (неевропейци) ще прека­ рат ваканциите си в Европа. Това доказва значимостта на туризма за икономиката на всяка страна. Бурното му развитие беше по­ влияно от социално-икономически и културно-екологични фактори. of any country. Its rapid development was influenced by socio-economic, cultural and environmental factors on one side and the optimized infrastruc­ ture, high-profiled tourists, nature reserves, cultural monuments and the local history of every piece of land in the world on the other side. The modern global tourism has been leading to increased competition between the tourist destinations. The

Хампи, Индия

Казан, Русия

main task of the regional policy is to promote the charm of the destination. The attractive tourist destinations are going directly to the potential tourists’ houses due to the nowadays commu­ nicational technologies (Pandzherova, A. et al, Travel Policy, publisher “Thrace-M”, Sofia, 2010, p. 242). In the same time we can see a dramatic process of restructuring of the travel industry. Firstly, the concentration is on the tourist scene which is proved

by the new big new international hotel chains. Secondly, the rationalization is based on the economies of scale. The e-accounting and the present pay­ ment systems have been entered into the traditional “craft” business of the hospitality. A few huge tour operators are ruling the tourism organization. By means of the nowadays communica­ tion technologies, they can control the hospitality business and the huge part of the travel agencies’ market. 109


дестинация усъвършенстваните системи за разплащане навлизат все по-ши­ роко в традиционния „занаятчий­ ски” бизнес на гостоприемство­ то. Организацията на туризма е в ръцете на няколко големи туроператора, които доминират на глобалния пазар. Чрез съвре­ менните комуникационни техно­ логии, те контролират хотелския бизнес и голяма част от пазара на пътническите агенции. Културното наследство като уникален ресурс Много дестинации от целия свят предлагат изключителни богат­ ства на културни паметници, които имат голямо историческо, архитектурно и политическо зна­ чение. Културното наследство е не само уникален ресурс от миналото, то играе важна роля в съвременната глобална иконо­ мика (Парушева, Т., Културният туризъм: алтернатива за глоба­ лизация, Издателство „Авангард Прима“, С., 2009, с. 223.). В днеш­ ния конкуриращ се, турболентен бизнес свят модерните турис­ тически дестинации постоянно иновират и усъвършенстват качеството на предлаганите продукти и услуги. Комбинира­ ният натиск, който оказват икономическата либерализация, увеличаващата се глобализация и технологичните трансформации, създава сложно местно-глобал­ но пространство или т. нар. „нова икономика“. Модерните икономики постепенно променят стратегиите си за промотиране на туристическите дестинации. За да се привлече по-голям брой туристи, се отделя специално

Хампи, Индия

Cultural heritage as a unique resource Many destinations offer different cul­ tural monuments, which are a bearer of huge historical, architectural and political influence. The cultural heri­ tage is more than a unique resource from the past, but it plays an impor­ tant role in today’s global economy. (Parusheva, T., Cultural tourism: the alternative for globalization, publisher “Avangard Prima”, Sofia, 110

2009, p. 223). In nowadays competi­ tive turbulent and modern business world tourist destinations continually innovate and improve the quality of their products and services. The combined pressures have economic liberalization, increasing globalization and technological transformation, creating complex local-global space or so-called "new economy". The modern economies have gradually been changing their strategies to pro­

mote tourist destinations. To attract more tourists, governments pay more attention to the attractiveness of the cultural capital, which is the main economic asset of global tourism.

Guimarães, Portugal

Tourist destination choice The personal preferences and motives may be internal, external or socially sensitive. The preferences are more specific than the motivation and reveal the secret where the tourist want to go


Гимараеш, Португалия внимание на атрактивността на културния капитал. Именно този аспект е основният икономиче­ ски актив на глобалния туризъм. Избор на туристическа дестинация Личните предпочитания и мотиви могат да бъдат въ­ трешни, външни или социално зависими. Преференциите са

по-специфични от мотивацията и се разкриват чрез това къде отиват туристите и какво правят (Pearce, D., 1988, Tourism Time Budgets, Annals of Tourism Research, Vol. 15, no 1, pp. 106121.). Факторите, които влия­ ят върху избора на дестинация за хората, са възраст, доходи, пол, личностни характеристики, образование, цена, разстояние, Kazan, Russia

Културата се е превърнала в сила, която развива туристи­ ческата система. Културният туризъм е този тип с висок пазарен дял в световния глобален

туризъм. Растящият интерес към културата е в подкрепа на развитието на продукта и пре­ доставя нови възможности за уникално преживяване. Ето защо, туристическите дестинации са в непрекъсната конкуренция за раз­ витие на културните атракции, които се превръщат в задължи­ телни обекти за потенциалните културни туристи.

and what they want to do (Pearce, D., 1988, Tourism Time Budgets, Annals of Tourism Research, Vol. 15, no 1, pp. 106-121.). The factors influencing the choice of the destination are age, income, gender, personal charac­ teristics, education, price, distance, nationality, level of risk, motivation and more. Moreover, the sources of infor­ mation and the previous experiences are key for the decision process. The culture has become a force that

develops the tourism system. Cultural tourism is the type of tourism with a high market share in the global tour­ ism world. The growing interest in culture contributes to the development of the cultural aspects of the product, providing new opportunities for unique experiences. Therefore, tourist destina­ tions are in constant competition for the development of cultural attractions that have become as binding sites for potential cultural tourists.

националност, степен на риск, мотивация и др. Освен тях, важно място заемат информа­ ционните източници и предиш­ ните преживявания.

111


b2b Magazine вече в най-голямото медийно приложение в App Store b2b Magazine in the most powerful publisher newsstand

MediaWire e бърза и прогресивна дигитална платформа за печатни издания с версия за мобилни устройства MediaWire is fast and progressive digital publishing platform for mobile devices

От едно място достигате до най-голямата мобилна общност By one portal you can reache the largest app community

Ще откриете b2b Magazine в категория бизнес на приложението Find b2b Magazine inside business category


www.b2bmagazine.bg


b2b magazine issue 34  
b2b magazine issue 34  

b2b magazine business & lifestyle magazine issue 34

Advertisement