Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark nr. 4

Page 1

Fyraftensmøde om taksering betød øgede indtægter - op til 5 procent ekstra pr. skade Update fra en inspirerende årsdag i Brande med eftermarkedet i fokus Spar penge, gør noget godt for klimaet og giv din forretning en fordel Guide: Find vej i kompetencefondenes støtte til uddannelse side 16side 11side 8 Medlemsmagasin for AutoBranchen Danmarks medlemmer Nr. 4 oktober 2022 Lak & Karrosseri AUTOTAKS-TEMAen del af Autobranchen Danmark side 8

Hvis du også vil klare én dags slibning på én time

Sensationel tidsbesparelse med BigBoxBlower kabine

• Tidsbesparende: Brug 5 minutter i stedet for 40.

• Perfekt kvalitet: Helt ned til mindste detalje udføres arbejdet med en perfekt kvalitet – samme resultat kan simpelthen ikke opnås manuelt.

• Bedre lakvedhæftning: Metoden afværger ujævne slibespor, hvilket garanterer en bedre lakvedhæftning samt bedre korrisionsbeskyttelse til ny belægning.

• Større omsætning: Flere lakeringsdele igennem på en dag – uden at bruge mere personale.

• Omkostningsbesparende: Spar tid samt lønomkostninger.

INDUSTRIPARKEN 3-5, LIND 7400 HERNING 97 12 86 77 / MAIL@RASDAM.DK RASMUSDAMSGAARD.DK

Har du en god historie?

Har du en historie, som du synes, vi skal have med i bladet, så kontakt os på mail: info@abdk.dk

Om AutoBranchen Danmark: AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation, som repræsen terer bilforhandlere. bilværksteder og autolakererier. Vi har ca. 1.200 medlemmer over hele landet.

Redaktører: Chef for medlemsservice, forretnings udvikling og kommunikation Charlotte Brix Andersen og eftermar kedschef Nicky Bobak.

Redaktion: Kommunikations- og uddannelses konsulent Carsten Ritter, politisk kon sulent & direktionsassistent Nicolai Fiil-Søby, kommunikations- og klima konsulent Rune Langhoff Sørensen, grafiker og marketingkoordinator Lene Søbo.

Udgivelse: Nr. 4 - Oktober 2022

Billeder: AutoBranchen Danmark, Colourbox og Private.

Oplag: 700 ex.

Stiltiende accept kan koste værkste derne dyrt

Udvikling er nummer ét - sammen med kunsten at kunne sige fra Eftermarkedet i fokus på årsdagen i Brande

For at fremtidssikre din forretning skal du kende dit klimaaftryk

Fyraftensmøde om taksering betød øgede indtægter - op til 5 procent ekstra pr. skade

mere på www.eftermarked.dk

om

“Takseringen halter

alt for mange steder”

støtte til

oplyse

af brugte

Indhold
5 6 8 11 12 6 8 14 16 18 19 Ny konsulent:
desværre
Kompetencefonde giver
uddannelse Forsikringsselskaber bør
bedre
brug
dele Webinarer og kurser Læs
Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark - 3Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark - nr. 4, oktober 2022

Krisetider kræver øget fokus på både indtægter og udgifter

Men dette nummer af Lak og Karrosseri sæt ter også fokus på nogle af de andre ting, du selv kan gøre for at værne om din forretning. Her er samarbejdet med forsikringsselska berne helt centralt, hvorfor det også er et af temaerne i dette nummer. Alt for mange får ikke den timepris, de har krav på og takserin gen er mange steder også så mangelfuld, at eftermarkedet snyder sig selv for de procenter, der måske kan betyde om forretningen giver overskud eller ej.

Vi lever i usikre tider. Siden Putin invaderede Ukraine, har vi – hvor underligt det end lyder –vænnet os til, at der igen er krig i Europa. Det betyder også, at energikrisen har bidt sig fast og desværre ikke bare blev noget, vi kortvarigt skulle forholde os til. Det er snarere noget, der vil vare ved i et stykke tid. Aktuelt går vi vinte ren i møde med kulde og større opvarmnings behov og priserne på energi - på gas, på olie og på el – vil presse mange på eftermarkedet, der i forvejen har været hårdt ramt.

Vi har set, hvordan mange autolakerere og værksteder har frygtet konkurser, og at flere har måtte afskedige medarbejdere, fordi øko nomien er blevet for dårlig. Fordi man ikke får den betaling, som ens arbejde er værd.

Det gælder altså nu om at passe ekstra godt sin forretning. At optimere hvor man kan. At sikre sig, at forretningen også på længere sigt er bæredygtig. Der skal fokus på både indtæg ter og udgifter. Og på at tænke nyt.

Året igennem har vi i AutoBranchen Danmark kæmpet for – og sikret – kompensation til autolakererne for øgede energiudgifter med energibidrag fra langt de fleste forsikringssel skaber, ligesom vi har sat de øgede udgifter til lånebiler på dagsordenen, når leveringstiderne på reservedele skyder i vejret.

Derfor gælder det om at få styr på takserin gen, så man får den betaling, man har krav på. Vores eftermarkedskonsulenter kommer gerne ud og hjælper med det ved fyraftensmø der. Eller I kan som altid ringe til vores Auto taks-support.

Samtidig kan man holde udgifterne nede ved at spare på energien og investere i nye løsnin ger, der kan fremtidssikre forretningen. Et af eksemplerne på det er vores nye samarbejde med Nordic Green Solutions, der tilbyder kli maregnskaber og handleplaner, der kan sikre at man både mindsker klimapåvirkningen og sparer på pengene. Det er noget, jeg vil anbe fale jer alle at overveje for jeres forretning.

Du kan også læse om vores årsdag i Brande, hvor mange af os mødtes til en dag i auto branchens ånd. Her præsenterede vi vores nye rapport Danskernes Biler 2022, som hvert år fremadrettet vil gøre status over autobran chens tilstand.

Vi ved, at vi går en hård tid i møde, men vi lover, at vi altid står til rådighed for råd, vejled ning og sparring, hvis I har brug for det.

Lak
| Karrosseri 4 Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark - nr. 4, oktober 2022

Stiltiende accept kan koste værkstederne dyrt

Samarbejdsaftalen mellem værkstedet og forsikringsselskabet definerer altid de gældende rammer for samarbejdet mellem de to virksomheder. Har par terne ikke en klar samarbejdsaftale, kan det give usikkerhed om betalingen, spørgsmål om evt. lånebil samt øvrige afledte økonomiske konsekvenser, som eksempelvis kan være energipriser. Det kan også skabe et problem i relation til bilens ejer, som forventer, at bilen repareres.

På det seneste har AutoBranchen Dan mark oplevet en stigende efterspørgsel i rådgivning om Autotaks. Det gælder særligt ift. opgørelserne i taksatorrap porten gennem Forsi.

Det er et krav fra forsikringsselska berne, at værkstedet beregner skaden samt vedhæfter dokumentation for omfanget, hvorefter selskabets taksator enten godkender eller udarbejder en ny beregning af omfanget. I alle tilfælde er det taksator, som foretager den ende lige vurdering af, hvor meget bilen skal repareres for.

For at kunne nå at forhindre uhensigts mæssige omkostninger, anbefaler Auto Branchen Danmark, at værkstedet ikke påbegynder en reparation, før det er afklaret, hvad selskabets taksator har vurderet reparationens pris til. Værk stedet skal altid læse den godkendte taksatorrapport på Forsi, da det står taksator frit for at vælge mellem nye, brugte eller alternative reservedele, når en bil skal repareres. Såfremt taksator vurderer, at det skal være brugte dele,

vil det fremgå af samarbejdsaftalen mellem værksted og forsikringsselskab, hvor gammel den ældre del må være. Som udgangspunkt må en brugt del ikke være ældre end den gældende bil, der skal reparares. Vælges derimod en alternativ del, skal det på nyere biler være af tilsvarende egenskaber og kva litet (original match).

Vælger forsikringsselskabet en repara tionsmetode, der har den konsekvens, at nyvognsgarantien bortfalder, er det værkstedets opgave at indhente bilejers samtykke eller bede bilejeren om at kontakte forsikringsselskabet om ny vognsgarantien.

Som beskrevet ovenfor er det vigtigt, at værksteder ifm. forsikringsskader læser taksatorrapporten, før reparationen på begyndes. AutoBranchen Danmark har desværre oplevet, at nogle værksteder har påbegyndt reparationer, før de hav de modtaget taksatorrapporten, hvilket har resulteret i en ekstraregning for de pågældende værksteder. Værkstederne havde indkøbt nye reservedele til brug

for reparationen efter egne vurderinger, selvom taksator havde tilrettet denne til en alternativ reservedel efterfølgende. Er værkstedet uenig i taksators vurde ring, skal værkstedet derfor altid huske at kontakte taksator og anmode om en genvurdering, da det ellers vil betragtes som en stiltiende accept af taksatorrap porten.

Hvis du har et abonnement til AutoBranchen Danmarks Auto taks-support, kan du for kun 75 kroner om måneden få grundig vejledning til at lave korrekte skadesopgørelser, få mulighed for at deltage i relevante kurser og få tips og tricks til at bruge systemet meget bedre.

Lak | Karrosseri Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark - nr. 4, oktober 2022 5

Portræt

Udvikling er nummer ét- sammen med kunsten at kunne sige fra

For en mindre virksomhed, der “fisker” i det samme vand som de store i branchen, gælder det om hele tiden at holde sig relevant samtidig med, at man også sørger for at tjene penge.

I 30 år er den balance lykkedes for B.J. Autolakering i Varde.

Familievirksomheden ligger lige overfor den lokale Jem & Fix, og lige som man kan få lidt af hvert i byggemarkedet, er der også mange muligheder hos B.J. Autolakering.

Bilpleje, vask og støvsugning er en mulighed. Skæve fælge kan rettes op. Buler fixes, dæk skiftes og opbevares. Ruderne kan man også skifte. Bilerne lakeres, selvfølgelig. Men du kan også få lakeret lamper, skabe, låger, cam pingvogne. Tre radiatorer står klar til at blive sandblæst - der er nærmest uane de muligheder.

“Jeg kunne jo se, at man i vores bran che allerede for 20 år siden begyndte at tjene mindre og mindre på at lakere bi ler. Derfor begyndte vi selv at rette små buler ud. Vi lavede også reparationer på plast og den slags, siger Bjarne Jør gensen, mens han også viser, hvordan han kan lave spraymaling i små mæng der med en maskine, som mest af alt

ligner en avanceret sodastream-ma skine til hjemmelavet danskvand og sodavand.

“Vores værkstedskunder køber ind i mel lem sådan en spraymaling, som de sæl ger til deres kunde, så kunden selv kan reparere en skramme,” fortæller han.

Bjarne Jørgensens hustru, Carina, står for bilplejen i virksomheden, og søn nen Lars er for nyligt blevet uddannet autolakerer fra College360. Derudover består virksomheden af yderligere to medarbejdere, og Bjarne Jørgensen kunne godt bruge yderligere to, så man i alt er syv.

Når kunderne forlader Jem & Fix på den anden side af vejen, får de for mentlig øje på et stort skilt, som gør det klart for alle, at her er arbejde at få. “Autolakerer søges” melder skiltet på bygningen. Skilte ved siden af fortæller også, at her er dækhotel, og at her er ladestation til elbiler.

“Vi deltager på alle de messer, vi kan.

Nu skal vi snart til AutoMechanika i Tyskland, hvor vi fylder bilen og kører derned. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi kan forny os. På de her messer, tager vi det, vi kan bruge, og som vi synes passer til vores virksomhed,” fortæller Bjarne Jørgensen.

Bjarne Jørgensen med sønnen Lars der for nyligt fik svendebrev som autolakerer
Lak | Karrosseri 6 Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark - nr. 4, oktober 2022

En maskine til at rense sprøjtepistoler, og en maskine som selv blander farver ne, er et eksempel på, at han tager det med fra messerne, der er relevant for ham. Med maskinen anslår han, at virk somheden samlet set sparer tre til fire timer dagligt på at rense sprøjtepistoler ne og blande farverne.

Stigende udgifter giver ændringer

Bjarne Jørgensen bruger ikke meget energi på at tale om de stigende udgif ter til gas og strøm. Men han fortæller dog, at udgifterne er steget voldsomt, og de har givet anledning til ændringer i virksomheden.

“Vi har ændret på arbejdsrytmen, så vi fx først sprøjter senere på dagen, hvor temperaturen er blevet højere. Tempe raturen er god indtil omkring klokken 18, så vi arbejder måske lidt længere,” fortæller han.

Hemmeligheden bag en virksomhed, der har levet godt i 30 år i en meget konkurrencepræget branche, er ifølge Bjarne Jørgensen, at han kan sige fra. “Jeg har set folk arbejde sig ihjel på ting, de ikke tjente penge på. Du skal huske at sige nej til de ting, du ikke vil lave. Vi har altid noget at lave, og vi har klaret os godt. Vi har en bred palet, som vi kan arbejde på, og det er nok vores største fordel. Desuden har vi ikke de samme udfordringer med logi stik, som de kan have på de store værk steder,” fortæller han.

Bjarne Jørgensen er selv uddannet autolakerer. Han har også uddannet en del autolakerere i de forgange 30 år. Men har svært ved at se, at autolake ring er et selvstændigt fag om 15-20 år.

“Jeg tror, at man arbejder med biler, og så kan man specialisere sig inden for forskellige områder. Det kommer til at flyde mere sammen,” siger han, og det passer faktisk meget godt med hans egen virksomhed, der også spreder sig over flere opgaver inden for autobran chen.

Autolakerer søges. Hos BJ tager man utraditionelle midler i brug, for at finde nye medarbejdere Bilpleje er også en opgave, de løser hos BJ Auto lakering i Varde
Lak | Karrosseri
Lak
&
Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark -
nr. 4, oktober 2022 7

Årsdag

Eftermarkedet i fokus

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent

Der var masser af input til eftermarkedet på årsdagen i AutoBranchen Dan mark, der blev afholdt på Remisen i Brande d. 29. september. På disse sider kan du læse nogle af konklusionerne.

Få styr på samarbejdet mellem værksted og lakerer

For at stå bedst muligt over for forsikringsselskaberne kan et mere formaliseret samarbejde mellem værksted og lakerer ofte være en god idé.

Ofte fungerer samarbejdet mellem værksted og lakerere godt – indtil det lige pludselig ikke fungerer længere. Og hvad gør man så? Hvordan sikrer man forretningen og dens fremtid? Og kan man undgå, at det ender galt?

Det var temaerne på en fagsnak til AutoBranchen Danmarks årsdag.

I dag er samarbejdet mellem værk steder og lakerere ofte enten baseret på samarbejdsaftaler, der specificerer afregning og leveringsaftaler, eller også er det baseret på mundtlige aftaler –ofte uden nogen form for binding.

AutoBranchen Danmark anbefaler ge nerelt, at man får sat skriftlige rammer om sit samarbejde, men understreger, at skriftlige aftaler ikke behøver være bindende for år og måneder.

“Man kan i stedet nøjes med at have nogle samhandelsbetingelser, der gæl der, så længe man samarbejder,” lød

det til fagsnakken fra Abid Khan, der er juridisk chef i AutoBranchen Danmark.

Her kan man eksempelvis præcisere, hvor ofte værkstedet skal have timepris forhandlinger med forsikringsselskabet og hvilke forventninger, man mellem samarbejdspartnerne har til korrekt taksering, og – ikke mindst – hvem der skal betale, hvis det glipper. Samtidig kan man præcisere hvilken part, der skal stå for hvilke opgaver (fx slib og afmontering) og hvilke krav, man har til kvalitet. Endelig kan man præcisere, hvilke forventninger, der er til efterud dannelse og fyraftensmøder.

“At have noget på skrift gør det ofte nemmere at samarbejde; især hvis der opstår problemer,” sagde Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Dan mark.

“Tænk over jeres hverdag. Hvilke om råder er det, som kan give frustrationer og overvej så om det ikke ville være gavnligt at få defineret spillereglerne på skrift,” sagde han videre.

Både Abid Khan og Nicky Bobak fastslog, at det kan føles grænseover skridende at foreslå en skriftlig sam arbejdsaftale, hvis man allerede har samarbejdet i flere år. Men her er Auto Branchen Danmark klar til at bistå.

“Vi hjælper meget gerne både med udkast til betingelser for samarbejde – både juridisk og teknisk. Og vi giver også gerne bare gode råd,” sagde Abid Khan.

Abid Khan fremhævede til fagsnakken, at fælles front og godt samarbejde mel lem lakerer og værksted er afgørende, når skadesbranchen står over for forsik ringsselskaberne.

“Ved at stå sammen står man stærkere, når man skal kæmpe for bedre afreg ning. Hvis man skal sikre sig højere ind tægter, kommer der mere ud af at prøve at gøre de indtægter, man skal dele, større – i stedet for at skulle kæmpe indbyrdes om en stadig færre og færre indtægter,” siger Abid Khan.

Gjensidige: Vi skal væk fra smid-væk-kulturen

Brugte dele skal opprioriteres og bæredygtighed skal fylde mere i skadesarbejdet. Hvis ikke branchen løfter opgaven, kommer de politiske krav, fastslår Gjensidige.

Der var fokus på bæredygtighed og større udbredelse af brugte dele i ska dereparationerne, da Gjensidige holdt oplæg på AutoBranchen Danmarks årsdag.

Lak
| Karrosseri 8 Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark - nr. 4, oktober 2022

“Vi kommer i fremtiden til at prioritere brugte dele og bæredygtighed højere, end det er tilfældet i dag. Vi skal væk fra smid-væk-kulturen,” sagde Martin Andersson, der er indkøbschef for mo tor i Gjensidige i sit oplæg. Han fastslog dog samtidig, at Gjensidi ge i dag som udgangspunkt sætter nye dele på biler, der er under tre år gamle.

Som et eksempel på rejsen væk fra smid-væk-kulturen nævnte Martin An dersson, at skadesbranchen skal være bedre til plastreparationer.

“Det duer ikke, at man som reparatør siger, at man ikke kan reparere plast”,

sagde Martin Andersson og refererede til, at han flere gang har set store con tainere fyldt med kasserede plastkofan gere, der godt kunne repareres.

“Hvis vi i skadesbranchen ikke selv løser de udfordringer, der er om bære dygtighed, så kommer politikerne med krav og regler, og gør det for os,” lød det fra Andersson og opfordrede derfor til, at branchen selv løser det.

Flere af tilhørerne fremhævede til mø det, at det er forbundet med ekstra besvær at bruge brugte dele. Dels kan de være mere besværlige at skaffe end nye dele og dels kan det tage tid at ren se eller klargøre den brugte del til brug.

Her var Martin Andersson klar i mælet og lovede, at Gjensidiges taksatorer nok skal honorere de udgifter, der måtte være ved brugen af brugte dele.

Nicky Bobak, eftermarkedschef i Auto Branchen Danmark har flere gang fast slået, at AutoBranchen Danmark støtter øget genbrug og cirkulær økonomi i form af flere brugte dele.

For nylig har han dog også fremhævet, at det er vigtigt, at forsikringsselskaber ne selv kommunikerer klart og konkret til kunderne om brugen af brugte dele, så der ikke opstår utilfredshed fra kun dens side, som skal håndteres på værk stederne.

Lak
Martin Andersson lovede, at Gjensidige nok skal honorere udgifterne ved brug af brugte dele Lak
| Karrosseri Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark - nr. 4, oktober 2022 9

Få det hele med på afregningen Husker autolakererne og karros seriværkstederne at få alt deres arbejde med, når de afregner til forsikringsselskaberne?

Svaret er nej. Og man kan tilføje et ”desværre”, for set over et helt år, er det penge, der ville pynte på enhver bund linje i en virksomhed i branchen. Det var grundlaget for fagsnakken om Autotaks på AutoBranchen Danmarks årsdag. Man kunne også kalde det en workshop, for en bil, en Ford Mustang Mach E var rullet ind i Festsalen på Re misen, venligst udlånt af Selandia Biler. Med bilen kunne eftermarkedskonsulent Lars Baun Vilhelmsen og eftermarkeds chef Nicky Bobak gennemgå og vise præcis, hvad de mente, når de fortalte om de punkter, mange overser, når de indberetter.

Lars Baun Vilhelmsen tog udgangs punkt i de situationer, han oftest op lever, at man glemmer. Dem ser han, når han dagligt besøger AutoBranchen Danmarks medlemmer rundt omkring i landet.

”Mange glemmer energitillægget. Det findes jo, og de fleste forsikringsselska ber har indvilget i at give et energitillæg, men det er ikke så ofte, at jeg ser det på rapporten. Afhængigt at selskabet skal det afregnes enten som 1000 num mer eller som kode 75. Husk at få det med.” sagde Lars Baun Vilhelmsen.

Ifølge eftermarkedskonsulenten er der mange i branchen, som er for flinke og arbejder gratis, formentlig uden at tæn ke over det.

”Når I sliber og giver fyller, er I ofte for flinke. Det gælder fx en kofanger. Otte ud af 10 autolakerere sliber hele emnet og giver fyller, men takserer kun ”LI”. Det betyder, at man arbejder gratis. Her koster det jer 400-600 kroner, at I er flinke. Det bliver til mange penge på et år,” sagde Lars Baun Vilhelmsen.

Han fortsatte i samme spor, da han tog fat i taksering med LI i forhold til LI1.

”Når arealet efter spartling/fyller over stiger 50 procent, skal der takseres LI1. Her skal I særligt være opmærksom ved mindre biler, hvor karrosseridelene er små og man derved hurtigt kommer over 50 procent.”

Han gav et eksempel med en Opel Astra eller lignende i samme størrelse. ”Hvis I her retter en bule i en bag skærm, så er forskellen mere end 500 kroner, hvis I takserer med LI1 fremfor LI.”

Når I giver spartel/fyller og området overstiger 15 procent – det gør det tit –så kan der takseres et tillæg som 1000 nummer. Det er typisk 5AE og cirka 100 kroner i materialer. Det glemmer mange også,” sagde han.

Således fortsatte Lars Baun Vilhelmsen sine konkrete råd og gav tips om afreg ning i forhold til plast og til specialaf dækning af ruder.

”Hvis bilrudens liste er af en type, der ligger helt tæt til karrosseriet, afregnes der særskilt for afdækning af ruden. Det skal I gøre som 1000 nummer L,” fortalte han.

”Undgå at arbejde gratis” var hovedbudskabet på eftermarkedets Autotaks workshop på årsdagen.
Af Carsten Ritter Kommunikations- og uddannelseskonsulent
Lak | Karrosseri 10 Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark - nr. 4, oktober 2022

Nyt projekt

For at fremtidssikre din forretning skal du kendedit klimaaftryk

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent

Der er penge at spare, samtidig med at du gør noget godt for klimaet og giver din forretning en konkurrencefordel. Det er kernen i et nyt projekt lanceret af AutoBranchen Danmark.

Fra flere og flere sider bliver det et krav, at man som lakerer eller værksted ken der sit klimaaftryk – og tager ansvar for den grønne omstilling.

De krav kommer fra bilejere, men vi har også allerede set, at banker stiller krav om bæredygtighedsindsatser, når de låner penge ud - og fra forsikringssel skaberne er der også krav på vej, når det kommer til skadebehandlingen.

Samtidig er der fra politisk side åbnet for lovkrav om, at større virksomheder skal kunne dokumentere deres klimaaf tryk. Dette krav kan på sigt også kom me til at gælde mindre virksomheder og dermed kan bæredygtighed blive et vilkår for at drive forretning mange ste der i autobranchen.

For at hjælpe vores medlemmer med at fremtidssikre deres forretning, så de også i fremtiden kan male og reparere biler, har AutoBranchen Danmark ind gået et samarbejde om klimaregnskaber og klimahandleplaner med Nordic Green Solutions.

Nordic Green Solutions laver klimaregn skaber for virksomheder og udarbejder dertil en handlingsplan for, hvordan man kan reducere sin udledning – og spare penge på energieffektiviseringer. Sam tidig kan AutoBranchen Danmark bistå projektets deltagere i at søge midler fra puljer, der kan være med til at finansiere tiltag, der skal spare på eksempelvis el og varme.

“Det er ikke længere nok at sige, man tænker grønt, man skal også kunne be vise det på en seriøs og ordentlig måde.

Derfor er det vigtigt med klimaregnska ber og handleplaner for, hvordan man

mindsker sin klimapåvirkning. At man så samtidig kan spare penge på det ved at minimere sit energiforbrug og bidrage til den grønne omstilling og uafhængighed af Putins gas, gør det jo bare endnu mere attraktivt,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark. Og netop når det kommer til eftermar kedet, er der tit og ofte store potentialer, fastslår eftermarkedschef Nicky Bobak: “Hos mange lakerere og værksteder er der mange penge at spare, hvis man kan reducere sit energiforbrug, når priserne er så høje, som tilfældet er i dag. Mange er allerede i fuld gang, men med dette projekt får man en vurdering af hele ens virksomhed,” siger Nicky Bobak.

Nordic Green Solutions er allerede be gyndt at lave de første energiregnskaber for AutoBranchen Danmarks medlem mer og løbende kommer flere og flere til. NGS er blandt andet valgt til opgaven, fordi de har stor erfaring med at hjælpe autolakerere med at energioptimere.

“Vi har dybt kendskab til at udvikle bæ redygtige brancheløsninger, så bære dygtighed bliver en naturlig del af forret ningen. Vores konsulenter trækker på en stor database af normtal og erfarin ger og har stor teknisk forståelse, som gør indsatsen både effektiv og med lave omkostningerne,” siger Bendt Ransborg Hejerholt fra Nordic Green Solutions.

Er du interesseret i at få lavet en klima regnskab og/eller en handleplan for reduktioner af de energiforbrug, kan du kontakte Rune Langhoff Sørensen fra AutoBranchen Danmark på rls@abdk.dk

Bendt Ransborg Hejerholt fra Nordic Green Solutions talte om klimaregnskab og energi på årsdagen.
Lak | Karrosseri
Lak
&
Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark
- nr. 4, oktober 2022 11

Fyraftensmøde om taksering betød øgede indtægter - op til 5 procent ekstra pr. skade

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent

AutoBranchen Danmark tilbyder gratis fyraftensmøder til lakerere og deres kunder for at sikre korrekt taksering. Og det er indtil videre en succes, der kan mærkes på bundlinjen.

Oplever du som lakerer af og til, at dine værkstedskunder laver mangelfulde takseringsrapporter? Og at du derfor ikke får den betaling, du har krav på? Så er du ikke alene.

En medlemsundersøgelse fra Auto Branchen Danmark viste for nylig, at viste for nylig, at to ud af tre oplever problemer med takseringen hver uge eller flere gange om ugen. Kun hver tredje oplever det sjældent.

Blandt andet derfor tilbyder AutoBran chen Danmark nu fyraftensmøder, hvor vores eftermarkedskonsulenter kan komme ud og gennemgå tips og tricks og gode råd, når det kommer til takse ring i Autotaks, hvis lakererne inviterer nogle af sine værkstedskunder til at deltage.

Og det har lakerer-medlemmerne af AutoBranchen Danmark taget godt imod: “Det er noget, der helt klart er en ef terspørgsel på, og så er vi selvfølgelig glade for at kunne hjælpe,” siger ef termarkedskonsulent Lars Baun Vil

helmsen, der er en af dem, der holder fyraftensmøderne.

“Der er mange, der oplever, at der opstår problemer, når takseringerne bliver lavet af nogen, der måske ikke så tit takserer. Og derfor er det oplagt, at vi kommer ud og fortæller generelt om taksering og alle de ekstra ting og eksempelvis 1000-numre, man er be rettiget til, men som mange glemmer at notere,” siger Lars Baun Vilhelmsen.

En af dem, der har haft AutoBranchen Danmark på besøg til et fyraftensmøde for sine kunder, er Dan Svendsen, ejer af Stoholm Autolakereri ved Viborg.

Han har ejet lakereriet siden 2000 og beskæftiger to svende og en lærling samt en chauffør på deltid og maler cirka 100 biler om måneden.

”Det var virkelig godt med sådan et fyraftensmøde. Det er helt klart noget, jeg vil anbefale andre at gøre også, for det giver virkelig noget økonomisk,” siger Dan Svendsen, der anslår, at bed re taksering efter et fyraftensmøde kan

”Det er jo vigtigt, at vi får den betaling, vi har krav på” siger Dennis Kristensen fra Sdr. Omme Autolakering
Lak | Karrosseri 12 Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen
Danmark
- nr. 4, oktober 2022

resultere i øgede indtægter pr. skade på op til 4-5 procent.

”Når mine kunder får opfrisket tips og tricks til taksering, er det både godt for mig og godt for dem. Fyraftensmødet handlede nemlig ikke kun om tips til taksering på malerarbejdet, men også på værkstedet, så der er en potentiel gevinst til mine kunder også,” siger Dan Svendsen, der til fyraftensmødet havde samlet 12 af hans faste værkstedskun der.

Samtidig fremhæver han, at det dertil er en netværksmulighed for hans værk stedskunder at møde hinanden, hvilket de ellers ikke ville gøre.

”Jeg har efter mødet oplevet, at flere af mine kunder er begyndt at lave for retning med hinanden og det smitter jo også positivt af på mig, fordi de mødte hinanden her,” siger Dan Svendsen.

Et andet af disse fyraftensmøder fandt sted Sdr. Omme Autolakering i Grind sted, hvor 10 personer deltog på initiativ af indehaver Dennis Kristensen.

“Stemningen var god, spørgelysten var stor og der blev flittigt taget notater, så forhåbentlig betyder det, at Dennis får den betaling, som han som maler har krav på,” siger Lars Baun Vilhelmsen om mødet.

Korrekt taksering ekstra vigtigt lige nu

Og det er da også derfor, at Dennis Kristensen havde taget initiativ til fyraf tensmødet:

“Jeg har gjort det, for at få mine værk stedskunder til at huske det hele, når de laver takseringsrapporterne. Det sker desværre af og til, at det ikke er det hele, der kommer med,” siger Dennis Kristensen.

Det kan fx være 1000-numre eller ener gibidrag, der glipper eller at pladesme den glemmer at skrive specialafdæk ning på takseringsrapporten, nævner Dennis Kristensen.

“Jeg tror, det er godt for os alle sammen lige at få frisket tips og tricks op. Og når AutoBranchen Danmark sender en repræsentant, er det ikke mig, der skal være bussemand og minder dem om alle de ting, der kan skrives på,” siger han. Han påpeger, at det i den aktuelle situ ation, hvor mange autolakerere rammes af høje energipriser, er ekstra vigtigt at få korrekt betaling for alt det arbejde, man udfører.

“Det strammer lidt til for tiden, og så er det jo vigtigt, at man får den betaling, man har krav på,” siger Dennis Kristensen. Efter mødet har han også fået positive

tilkendegivelser fra sine kunder, og Dennis Kristensen har allerede nu be sluttet at holde et lignende møde igen om et år:

“Jeg vil helt sikkert gøre det igen. Det er godt lige at få frisket det hele op med jævne mellemrum,” siger han.

Hvis du er interesseret i selv at holde eller deltage i et fyraftensmøde, kan du kontakte Lars Baun Vilhelmsen på 53 62 11 54 eller lbv@abdk.dk eller Jørgen Petersen på jgp@abdk.dk og 31 44 28 27

AutoBranchen Danmarks Autotaks-sup port står også til rådighed på support@ abdk.dk eller telefon +45 33 25 14 33.

Dan Svendsen anslår, at bedre taksering kan resulte re i øgede indtægter på op til 4-5 procent. Der var livlig debat på fyraftensmødet hos Sdr. Omme Autolakering i Grindsted Lak | Karrosseri Lak
&
Karrosseri
-
en del
af AutoBranchen
Danmark
- nr. 4, oktober 2022 13

Ny konsulent: “Takseringen halter desværre alt for mange steder”

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent

Hjælp til bedre taksering er en af hovedprioriteterne for Lars Baun Vilhelmsen, AutoBranchen Danmarks nye eftermarkedskonsulent.

AutoBranchen Danmark styrkede i foråret sin eftermarkedsindsats med ansættelsen af eftermarkedskonsulent Lars Baun Vilhelmsen, der igennem knap 30 år har arbejdet som både værkfører, værkstedschef og skades chef i forskellige virksomheder.

Han kommer som eftermarkedskonsu lent til at hjælpe medlemmerne af Auto Branchen Danmark med at optimere deres forretning.

“En af de store udfordringer i eftermar kedet lige nu er at sikre, at lakererne og værkstederne får den honorering de skal have – og er berettiget til. Tak seringen halter desværre rigtig mange

steder, og det er et af de områder, jeg vil hjælpe medlemmerne af AutoBran chen Danmark med at løfte,” siger Lars Baun Vilhelmsen.

AutoBranchen Danmark har allerede Autotaks-support og holder løbende kurser i Autotaks, men den nye efter markedskonsulent opfordrer alle med lemmer til at tage kontakt til ham, hvis de vil arrangere et fyraftensmøde om bedre taksering.

Udover fyraftensmøder om taksering bliver andre former for medlemsbesøg også en af Lars Baun Vilhelmsens primære arbejdsopgaver. Det gæl der fx certificering og auditering af

KS-2000-certificerede værksteder. Men det kunne også være alle de andre sto re og små ting, der fylder i hverdagen på en virksomhed i eftermarkedet.

Og det at kunne hjælpe andre betyder meget for Lars Baun Vilhelmsen:

“Jeg tænder på at kunne gøre en forskel ude i marken ved medlemmerne,” siger Lars Baun Vilhelmsen, der begyndte i jobbet 1. april.

“Efter knap 30 år som værkfører, værk stedschef og skadechef i forskellige private virksomheder er det anderledes at komme om på den anden side af disken, men jeg har fra første dag følt mig hjemme i og som en del af Auto Branchen Danmark,” siger han.

Eftermarkedschef Nicky Bobak er glad for den forstærkning, som Lars Baun Vilhelmsen udgør:

Baun

snak:

“Lars har en kæmpe erfaring fra bran chen, og jeg vil opfordre alle vores medlemmer til at trække på hans man ge kompetencer, ligesom man kan gøre det med vores øvrige medarbejdere.

Branchen står i situation, hvor tingene går hurtigt og den ene krise afløser den anden – og vi står altid klar til at hjælpe så godt vi kan,” siger Nicky Bobak.

Har du gode idéer til fyraftensmøder
eller lignende, kotakt Lars for en
Eftermarkedskonsulent Lars
Vilhelmsen 53 62 11 54 / lbv@abdk.dk
Lak | Karrosseri 14 Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen
Danmark
- nr. 4, oktober 2022

Danmarks bedste Autotaks-support

Med Autotaks-support gennem AutoBranchen Danmark får du meget mere end blot et login og hjælp til din at oprette dig i systemet. Du får grundig vejledning til at lave korrekte skadesopgørelser, mulighed for at deltage i relevante kurser, tips og tricks til at bruge systemet og meget mere. Vi hjælper både skadecentre og autolakerere med at udfylde og indsende korrekte skadesrapporter, som løfter bundlinjen og sikrer vigtig omsætning.

Alt sammen for blot 75 kroner pr. måned.

Ring – og vi gennemgår din rapport

AutoBranchen Danmarks autotaks-support sidder klar til at gennemgå dine opgørelser i autotaks, så du sikrer dig fuld betaling for dit arbejde. Du skal bare finde telefonen og give os et kald på +45 33 25 14 33. Når du ringer, tilbyder vi online support med skærmdeling.

Supportfunktionen hos AutoBranchen Danmark har til formål at sikre, at værkstederne udarbejder korrekte skadesrapporter – og herunder får betaling for det arbejde, der rent faktisk udføres på bilen.

www.eftermarked.dk

GUIDE

Kompetencefonde giver støtte tiluddannelse

Af Carsten Ritter

Kommunikations- og uddannelseskonsulent

Som medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF) kan du gennem kompetencefonden søge om tilskud til et eller flere kurser, hvis en medarbejder har været på efter- eller videreuddannelse. Det er en betingel se for at kunne søge tilskud, at din virksomhed er omfattet af Metaloverens komsten mellem ABAF og Dansk Metal. Her er en praktisk guide.

Hvad giver kompetencefonden tilskud til?

Du kan ansøge om tilskud til betaling af kursusgebyr, kursusmaterialer og løntab. Løntab dækkes med op til 85 procent. Der gives tilskud, så længe der er midler til rådighed i fonden. Tilskud gives dog ikke til obligatoriske kurser.

Hvilke uddannelser kan du søge tilskud til?

Uddannelser på grundlæggende og videregående niveau og almen såvel som faglig efter- og videre uddannelse.

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på, at uddannelsen skal være til gavn for medarbejderens beskæfti gelsesmuligheder, at den skal tilgodese virksomhedens konkurrenceevne, og at den skal være fagligt relevant i forhold til medarbejderens beskæftigelses- og

uddannelsessituation, overenskom stens område samt nært beslægtede områder.

Hvad skal opfyldes, før der kan ansøges?

Medarbejderen skal have mindst seks måneders anciennitet på kursustids punktet. Lærlinge skal have mindst ni måneders anciennitet.

Virksomheden må ikke udbetale den sædvanlige løn til medarbejderen eller lærlingen under uddannelsen.

Uddannelsen må ikke vare længere end 2 uger pr. år.

Hvordan ansøger du?

MEKANIKER:

Hvis du ønsker at søge om tilskud til mekanikere mv., der er omfattet af Me tal-overenskomsten.

Gå ind på ABAF’s hjemmeside. Under

punktet ”Dansk Metal” finder du ansøg ningsformularen. Når ansøgningen er afsendt, vil du inden for cirka 14 dage modtage svar på din ansøgning.

AUTOLAKERER:

Ønsker du at søge tilskud for autola kerer hos Malerbranchens Kompeten ceudviklingsfond (MALKOM), skal du ind på PensionDanmarks hjemmeside pension.dk. Her skal du vælge ”Virk somhed” og finde ”Kurser med tilskud”. Vælg her ”MALKOM – Malerbranchens Kompetenceudviklingsfond”.

Ansøgningerne til MALKOM administre res hos Pension Danmark.

KONTORANSAT:

Ønsker du at søge om tilskud for kon toransatte, skal dette ske via Kompe tencefonde.dk.

Der kan du læse mere om, hvordan du ansøger.

Lak | Karrosseri
Lak | Karrosseri 16 Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark - nr. 4, oktober 2022

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen mv., er du velkommen til at skrive til os på kompetence fondene@danskerhverv.dk.

ABAF har udsendt denne artikel elektronisk. Artiklen ligger også på AutoBranchen Danmarks hjemmeside autobranchendanmark.dk. Begge steder har artiklen aktive links, der kan lette søgningen.

Der kan søges tilskud til en lang række kurser. Her et nogle eksempler på de mest populære kurser, som der gives tilskud til:

El-og hybridbiler

Sikkerhedshåndtering af eldrevne og hybrid køretøjsmodeller

Autotekniker

Kontrol og fejlfinding på netværkssystemer

Introduktion af køretøjsmodeller

og avanceret fejlfindingKarrosseriuddannelsen

– body repair – plastic repair

Commonrail motorstyring

ved simpel fejlfinding

ILT
PSA mekaniker
-opfølgning
Måleteknik
Måleteknik
Juridisk konsulent, ABAF William Vegenfeldt 33 74 63 05 wve@danskerhverv.dk Lak | Karrosseri Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark - nr. 4, oktober 2022 17

Forsikringsselskaber bør oplyse bedre ombrug af brugte dele

Det er oplagt at bruge brugte dele til reparationer, men forsikringsselskaberne bør udtrykkeligt oplyse kunden om det. Ellers må værkstederne tage sagen i egen hånd, lyder opfordringen.

Der er mange grunde til at bruge brugte dele, når der repareres forsikringsska der. Genbrug og cirkulær økonomi er en vigtig del af den grønne omstilling, de brugte dele er ofte lige så gode som nye og der er penge at spare for både kunde og værksted. Men det er afgørende, at forsikringssel skaberne bliver bedre til at oplyse deres kunder om det, når der bliver brugt brugte dele til reparationen, fastslår Nicky Bobak, eftermarkedschef i Auto Branchen Danmark.

“Når det bruges brugte dele, forsvinder kundens garanti jo alle andre steder end på det værksted, der har udført op gaven. Men det er mange kunder ikke klar over og det kan sætte værkstedet i en uheldig situation,” siger Nicky Bobak. “Forsikringsselskaberne bør derfor være langt bedre til at oplyse deres kunder om det, når der bruges brugte dele og samtidig oplyse om, hvilke kon sekvenser det har,” siger Nicky Bobak.

Åbenhed er vejen frem

Anvendelsen af brugte dele dikteres typisk i takseringsprocessen, hvor for sikringsselskaberne kan fastslå, at der skal bruges brugte dele.

“Vi er i AutoBranchen Danmark i den grad for brugen af brugte dele. Det er godt for klima og miljø og for økonomi en, men vi er også for åbenhed og der for bør kunderne selvfølgelig ikke være

i tvivl om, hvordan deres bil repareres,” siger Nicky Bobak.

“Forsikringsselskaberne bliver nødt til at stå op for, at det er det, de vil,” fast slår han.

Hvis ikke forsikringsselskaberne bliver bedre til at oplyse om brugen af brugte dele, anbefaler Nicky Bobak, at man selv tager kontakt til kunden og oplyser kunder om, at forsikringsselskabet har fastslået, at der skal repareres med brugte dele. Hvis kunden er modstan der af det, kan man i samme ombæring foreslå, at man reparerer biler med nye dele for et ekstra beløb.

“Det er måske ikke noget, forsikrings selskaberne vil elsker at man gør som værksted, men vi har også et ansvar over for kunden som værksteder og det tager vi selvfølgelig alvorligt,” siger Nicky Bobak.

Nicky Bobak anbefaler i øvrigt, at man ikke bruger brugte dele, der er ældre end den bil, der repareres på.

Af Rune Langhoff Sørensen Kommunikations- og klimakonsulent
”Brugte dele er godt for både klima, miljø og økonomi, men kunderne skal selvfølgelig ikke være i tvivl om, hvordan deres bil repareres,” siger Nicky Bobak
Lak | Karrosseri 18 Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark - nr. 4, oktober 2022

Gratis webinarer

Efterår 2022

Webinar om kompetencefonde

• Hvilke uddannelser kan du søge tilskud til?

• Hvad giver kompetencefondene tilskud til?

• Hvad skal opfyldes, før der kan ansøges?

• Hvordan ansøger du?

Hvornår:

Online den 2. november kl. 9:00 - 10:00

Pris:

Webinaret er gratis og udelukkende for AutoBranchen Danmarks medlemmer.

Tag på kursus

Forår 2023

Sådan laver du skadesberegning i Autotaks

Er du ny i Autotaks eller har du brugt det længe – men aldrig lært at bruge programmet fuldt ud?

AutoBranchen Danmark afholder et kursus for lak og karros seri, hvor du lærer, hvordan man laver en korrekt opgørelse i Autotaks. Mange glemmer eller overser små eller store ting på en opgørelse, og det kan koste penge. Med en korrekt opgørelse, har du gode muligheder for mersalg på lak og karrosseri.

”Sikke mange penge, vi er gået glip af tidligere,” er en kom mentar, vi ofte hører på autotakskurserne.

På kurset gennemgår vi de typiske fejl, vi lærer dig at navigere rundt i programmet og vi klæder dig på til forhandlinger med forsikringsselskaberne. Desuden vil der være mulighed for at netværke, så vi styrker samarbejdet mellem lak og karrosseri.

Kurset er et heldagskursus og der er fuld forplejning.

Regler vedr. sygefravær og opsigelse

Bliv opdateret på reglerne vedr. sygefravær og opsigelse. Vi giver jer et overblik over gældende regler og vejledninger. Vi vil på webinaret besvare jeres aktuelle og konkrete spørgsmål.

Hvornår:

Online den 28. november kl. 9:00 - 10:00

Pris:

Webinaret er gratis og udelukkende for AutoBranchen Danmarks medlemmer.

Hvor og hvornår:

Kolding 23. november kl. 9:00 - 16:00

Roskilde 22. februar kl. 9:00 - 16:00

Silkeborg 8. marts kl. 9:00 - 16:00

Pris:

1.995 kr. + moms for medlemmer.

2.495 kr. + moms for ikke-medlemmer.

Medbring:

Til kurset skal du medbringe PC og dit login til Autotaks.

Muligheder for tilskud:

• VEU godtgørelse

• Malerfagets Kompetencefond, MALKOM.

Tilmeld dig på vores hjemmeside www.abdk.dk
I samarbejde med ABAF
Lak | Karrosseri Lak & Karrosseri - en del af AutoBranchen Danmark - nr. 4, oktober 2022 19

filterteknik

SATA®
FÅ FLERE OPLYSNINGER HER: www.sata.com/filter Nyt SATA trykluftfilter 500 til 100% tekniske partikelfri luft „ Luftgennemløb ved 4 tilslutninger ca. 3.800 Nl/min „ Optimeret trykluftbehandling med udskillelse af vand, partikler og skadelige stoffer „ Perfekt siddende finfilter- og aktivkulfilterpatron ved ilægning – ingen sammenskruning eller ekstra pakninger er nødvendige „ Vedligeholdelsesfri bajonetlås med haptisk og akustisk feedback „ Mulighed for ledningstilslutning fra venstre eller højre „ Synkronisering af brugstid: Fælles filterservice på alle trin kun nødvendigt hver 6. måned

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.