2a part: el pas de la Massana i el Monestir de Sta. Maria de Vallbona

Page 1

41

II� EL PAS DE LA Iv..ASSANA

i EL MON .ESTIR DE SANTA W..ARIA DE VALLBONA


fil, PAS DE LA tiASSANA,COF.BERA,COCU:RBULO i TURREBULE : Molt d<:? lo

0

xposat fins a ra

0

ns porta a la sr->gur�tat qui:

l'escriptura o oscriptures originals foren dospr�s

molt

grapojades i corn havi ro aiposat,corri,-,n divorsos copi,.,s 0

ontro ols pro! iotaris intpor-can ts afoctats. Escriptures que bon aviat no varr->n s rvir do Tr->S. 0

No �s e3',r•any quo alguns d ls originals s' hagin P, rdut i igni·orats o fossin oxpoliats i stiguin avui reco llits e� alguna 0

0

0

colecci6 nacional o en mans de particulars coll ccionis0

quP. varen passar pr.>r los mans do p;,,ir"' d NossaltrP.S quo toni� J� sort u

0

I,Iarca.

con�ixor la co ntrada nor

0

hav�r viscut molts anys a la pobl&ci6 d '

.ESPOLLA i d' ha­

vernos intP.rr.>ssat per la historia dtë!l indret, volnm r"'ssal tar quo �s do gran importància el doscobriment i atonci6 de la NOTA (explicada avants)

0

nganzada a la pltg.213 d'a­

q_i-..oll T omo 6 ( den PUJADES) perqu� on p OdPm ,-,xtrnur..., sultat s positius.i continuacio

0

r

0-

studiar9m la loc&litza -

ci6 d° CoCURBULO,i TURREBULE. Un d�tall �u

0

pini6 ,fou <1ue

sega�a.r.c nt ha donat peu a div rg nci s d'o0

0

0

0

an tigarr-=>r:t s' "'scriln. T ORNmUIB <?n lloc

de TORREBULE,p�r confondrn tot"'s 2 °rres ,;.l'Y)b 1

11.

El cronista filJAt..;3 a la escriptura qu"' facilita, 0 ns m�n­ ciona (pàg.212 op.cit.) li'..aria� .••.•• Il

11

• • • • • • • 0

t in Cocurbulo sancta

i vol dir quo en aquost indrot s'

0

0

dificà

una p9tita 9sg�sia d dicada.Si amb altr s copi s do los 0

0

0

mateiXP.S escripturos l' indr9t d nominat Cocurbulv 0

�s

denominat amb �1 nom de Turr bulo,r prosonta quo on t ŒpS 0

0

0

passats potsP.r ols dos noms signifiqQossin la mat9ix, P"'rb


situats a vanda i banda (d� u.na muntanya) f9nt io.�ntica funcié,han. sigut fàcilmP.nt confusiblP.s: en tot cas nossaltrP,S intP.ntar�m P.sbrinar-ho. SabP.m qu9 autors ruod9rns han lluïtat nor tal d�

no id9nti­

ficar 1' actual I..as CCRBETIA (dl:? la .anJ..ntanJa Bausitg s on "'l 0

t rm9 muni ci pal d' E3P OLLA,a la V'3rt,,,nt moridi onal- mporda­ 0

0

n9sa dP l' AlbP.ra) arib SAK11 A :....t.?.IA DE TOnJL:J':EUL.ES i aqu�sta és �a dr.>nominacié quP ha

qu dat dofinitiva,havont passat 0

por succ siVAS d no.mir..acions com :S.t:ariaP in Turnabul,,,,Tur Torn.AVolls, nebul,Turniulis,rurn°but,TorrP.bulic,TorrP.noulos, 0 tc.9tc.,� 0

0

que exposa d talladaIIJP,nt p .PO:NSICH a la RPVU 0

0

"T rra Nos 0

tra" NQ 37,198O,Imp.J.L 0 grand,Prad9s,P.n ol trr.>ball titulat 11

Limits histbrics i rop9rtori toponimic d9ls llocs habitats

dP.ls antics Països do Rossollo-Vallospir-Conflant-Capcir CPr:lanya-F8nollP.dÀs",pàg.26. TORRENEULES: IndrC?t d,ü t rm"! municipal d<> .ARG!.LERS de la l'..ar nda 0

0

situat a la v rt�nt d 0

0

tramuntana do la S9rra d

0

l' Albora,a 1 8 S proximitats d9l antic i d9rrui t ·mon9stir banodict:i'. d"" Sta.r.'.aria do Vallbona d unn9nt d,,,l monostir 0

bonodi cti do FOlf:B'R.EDn . El lloc �s un.a v0 lla .masia i, corn Cor­ b9 ra,9sta situada prop dol Pas d9 la Carbass,,.ra,prb molt m/4s qu� aqu9sta,i a molt poca distància dP.l dit mon°stir d -9 Vallbon a quin Alat Pe2:e (1281-1303) fou bat,,,jat �mb� com fl!l

11

Pl bort di::>l Ro�sollo" p9r havor fü,scob 0 rt al

roi franc6S Foliu . � 1

1

Ardit la urir.ritiva via o cam:i'. dit dP p9r a invadir

la Carbasspra-Pas d,=, la t..assana l' Empordà p�r sorpr9sa.

Nossaltr<?s,doncs,id ntifiquom COCURBULO amb l' indr t ac­ 0

0

tual dBl Mas CORB.ERA.Perqu6 t ot aqui:> st j oc d' iqscripturP.s d9 noms canviats ens hi ha conduït; 1 Torr noul s actual 0

0

0

i ols sous sinbnims antorio1s e3ta.n descartats i id 0ntifi cats

com un indri:>t prop"'r a COCURBUI,O,i p9rqu0 sim-


plP.ment 91 significat d° COCURBULO i C.ARBAS3J!;JU1. son els mateixos,91 prim�r 9stà davant dP, nfront do,r.,,cto a,di­ 0

r9cci6 a,al canu d9l Pas d

la Carbassora o al cami

0

Pas d9 la 1'.assana;pr cissament p9rqu� 9l pas

q_u"' t:>Stà.

0

dalt d

al

la car9na dP l' Alb ra tP forma d9 carbassa, t�

0

0

far ma o

P.S

com un recr->ptacli:> ••••.. I airi li vf.. nl nom.

�llà dalt a Vallbona,hi han du s instalacions mol� pro­ 0

peres una do l' altr ,i no una dP sola: primer 1-::,s r s­ 0

0

tes d9l monPstir b n°dictî ,i S9gon 1,-:- s r stP.S do l' PS­ 0

gl�sia d

0

0

Sta.!,�ar1.a dP. TorrP.nAules. És un altre aspecte gont quP escriu snns9 hav r tr 0

Si ens situem a la vertent d tramuntana,P.stl.rom on ol F?Il un �bé RossPllb ,indret des d' ahont s 1 albi�a 1 Pas d

0

0

0

la Carbassera-el Pas d9 la �ssana-Coll d91 Tarr�s s' n deia TURREBULE avui Torneules a p::ca d:istarc-'a 0

d

0

qu"" la

0

ruïna d9l mon°stir d,,, Sta.11:aria dr Vallbona;tot aixè no gaïrr-> allunyat do la Torr,,, do la iLassana i dP la Torr9 dP. la lladoloc linea r cta).

0

ncara m nys 0

(consid 0 rada la distància

en

0

Antigamnnt 1 tamb� os conoixîa,a mos de 80RBEP.A, la dita CORBAROLA,toponim qur.> no ha aparegut

"'nlloc i

degué caure en dr.>SUSjPS tracta d9 un docum nt d9l 1115, 0

capbr9u d� l"'s cas9s qn-:. ha

rPbut i aC<=!ptat el

del Rosselle Gaus fr d III fill d':! Agn�s,d l 0

0

SP.U

comtn avi dit

tambP. Gausfrod,Pn t�rritori del comtat d' Empùries i comtat d� PP.ralada.Fora po�sibl

idontificarla com

0

el

Mas GIRAROLS pr9cissamP.nt prop d l wis CORBERA, entrP a­ 0

quest i el lloli Desprac

dir cci6 a Espolla; o bé un

All

0

anexe al 11':a.s Corb9ra.Extret de Vol.I,Cartulario real,C.S.d

0

11

Lib r Fpudorum 1:ajor" 0

I.C.,1945,Barc�lona, pPr


1��b. La Torr� d MADALOC,d� l' Alb ra, n ol Rossollo,vista dos do Llovant. (Foto LL.MASCORT). 0

0

0


r

1996 • T'ORR.EN .EULES • .Eh el c ntri:> r->l Mas actua1. dP.shabitat,i tocant a la SP.Va dr ta lP.s r stP.s dP. l' antiga sgl�sia o P.Sglo si o la d Santa Maria di:> Torrr->nP.ul s , r�duidP.s a la minima P.xpr ssi6. Al fons,a la drP.ta i a dalt,apar ix la TorrP. d La MASSANAT Entre aqur->st Mas i la Torri=>,situada cap a l' r->squP.rra i dalt, stà situada lo quP. i:>n quPda dP.L mon�stir dP. Santa Maria d"' VALLBONA sufragània d l dP. FontÏrr->da, 0n lloc malt amagat p rb ostrat�gicamr->nt situat r sv ctP. aL fa­ m6s Pas d La IiCassana.(Fo to LL.MASCORT). 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


f

1

'

' / Francisco :Mïq_uel Ros�ll ,Pbr.A:port�m a q_ui l' �smentat doculllP.nt. CORBAROLA sens dubt o �s un diminutiu qu,.,, corr,.,s ondria, co.r: diminutiu do CO-J3E.tL-;. tota ma.nera qu,:, 9l docum-,,nt osru,.,ntat ,-,n r.>l Vol.I dol "L ibor .i?oudo '�<2· �f.2. 1 rum I..aior" do 1' .1iqu9l Rosoll corn a Docum,-,nt N2 707 mog_

r

ciona

11 • • • • • •

car quo

Corbo ra ot Corbarola•••••• ". Vol signiÎi -

aquostos ontitats g ogràfico-toponimiqucs 0

trobon prop una do l' al tr

os

i un.a ( CO!JJ3I,Tu,.) �s m�s grai

0

i important qu,,, l' al tra (C0RB;i.30LA). -ola ,�s una forma tinica do la llr->n­

La tP.rminaci6 P.n

gua catalana q_u"' ,,,xpr sa diminuti u. Dl tenim va.ris ox 0

0 ri­

plos com aqunsts farmàcia•.•.•.•... farmaciola osgl�sia••...••••• osgl�siola Torinra.•..••••••• Tord,.,rola

(son rius)

i p,�r lo tant Corbnra••••••.•••• Corb rola, �orbarola 0

Hr->ID dit avants q_u

0

d<>SCO!l'"'ix,.,.m l

I

indrnt on cal idon ti­

ficar la posici 6 topogràfica a_,., la di ta 00:-m�...dOL-i..B� P.2. dria sor nl Las Girarols no gairn lluny d,., Corb ra r &l el Mas Corb ra,a m nys do mil matras cap a mitgdia , 0

0

0

caldria obs rvar amb dotall 0

d

0

1 tor1•ony contingut dr->sdo

dit Mas fins la rib ra dol Orlina,por possibilitat dr.:, 0

trobar-h i VP.Stigis do ruïnos amb nocossitat do compro­ vaci6 acurada p r si pogu�s tratars"' dr->l alborg 0

0

i ndicat

n ol documqnt NQ 707 moncionat,o una �sglosiola.Si,p�n-

som

m�s aviat s 1 hagi tractat do una osglosiola quo

va d�sapar,,,ixor prematurailPnt tal volta com la quo on la actualitat hP.ID AJCprP,SSat rofpr�nt a los rastas do la q_uo pla;

i llVP.Stigadors

han dot rminat �ra l' P.Sgl�sia d a St. 0

pqrp d�ls Vilars d' :tspolla(v.egis r�vista "LA V.!:RNA" ,NQ2, pàg.12, i també pàg.1o-12 ,Ed.As.Cul.La Frate rnal ,1996,�_pjl]a)


c' (.', :: ••t:J:•)i' ,. ,

. ,.;:

.....

,

__... . JiE- - . ...,., . ., � ....

. ..

- •\.

•••� •• '.t ° .. ,...

• ' ;;'..,•.,•

••

- J".':O -

de tuo honore quem hodië habcs et tcnès vcl haberc debes, si,·e qu.: pater tuus Gerardus, cornes, habebat ad diem obitus sui, vel de hi.:; que antca adquisieris per mcum consil,um ; et si de illo honore, qui nostêr 1:s,;e dcbct, totum vel aliqui<.1 aliquo 111odo adquisicris, ego .:ro tibi acliutor et fiJdis, et hoc tali modo, ut ego l·go, comcs suprascriptus, habeam ibi porciouem quem michi 'advenit per directum \'Cl per aliquas voces; et acliutor ero tibi de cuu('t:is hominibus ,·el feminis, femine \·cl hamine:;, qui eam tibi tulerint vel tollere voluerint partem vel tottuu aut minimum, sicut scriptura conveniencie dicit, quam ego feci .tibi atque firmavi; et, sicut superiu:; scriptum est, ita tibi attenclam. Per Deum et hec sancta. Actum e$t hoc sacr:unentale xv kal. no1·embris anno xvn1 regnante Ludovico, reg-e iuniore .

CONSEJO SUPE'.RIOR DE INVESTIGACION�S CI_ENTiFICAS c;i::cc:r6N DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE BARCELO:-(:\

--•·

\:·

'

Liber Feudorum Maior

LFC, doc. 1;4, fol. 14S�-b.

707 [nr5-rr64]

Cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragon

Ca/mt bre1:e 011rni1,m albergamm quas comes Rc>ssilio11e11sis accepit et accipere debct i,1 comitatn lmp11rit,mo et Pcralatensi (fol 186).

#

Reconstituci6n y edici6n por

FRANCISCO MIQUEL ROSELL, PBRO.

Vol. I

'\>,- -� 1 \

r

l

q .. , .� .:...,l \..\ '-''

"'Il:.:.·?.:='.".•

/

BARCELONA MCMXLV

.1 !

;5:1

Hec est comemoracio quam fecit.Bernarclus Deusde de Rocha Gaucc­ fredo, comiti Rossilionensi, filio. Agnctis, de albergis de Impuritànen:;i(s) comitatu et Peralatensi quas cepit cum alio Gauce[redo, avunculo suo, filio Stephanie, id est, a Volpillago et· a :,fonte Fonolar et a Gullana et a Torrezella de :,Ionre Griuo et ad Cllano et :1 :,Coror et a Bedenda et in / toto piano de Impurias usque ad fluvilun Tedcr, excepto a Ragallo et a · I Cidillalano, et in omni honore de Castello Virginum, id est, a Valle et Sancto ;\Iatheum et a Dillana et suam procuracionem ad Sanctam :,[ariam -- · de Columbariis et a Cavai et a Ces Olives et a Soler et a :,laranano et a Tor; et postea a villa Prid et a Pinnis et a Kacaviano et suam procura­ cionern a Camelera et alberga a Vildur et ad Sanctum Felicern de Garriga et ad Alburnos et a ·Ceoturn Claves et a Ventagon.i et a Folled et ad Arrnentera et a Sanctum Petrum Piscatorcm et a Villa :,[ucrum et :i \ïll.t . Colum et ad Arennis et ad Palacium et ad Estannadcclo et ad \'ill:i .\lle:;�n . et suam procuracionem ad Far et suam procuracionem a Furciauo et :� , postca alberga a Villa Nova et a Villa Agucl et a 1'orrezclla suprn stanno et ad stanoo Bcdos et a Villa Videga et a ;\"oves et in omnis honor de castello Che[r )menzono ubique habeat; et postca a villa Timin et a villa Sacher et a Praz de Petr.elate et a Cabannes et a �forancago et a �[ollcd et in mansos, quos sunt de Petrala te us[que l ad Fiano, et a Riu de Gara et suam procuracionem a Vilar )[inirn, et in honore Saocti Quirici ubique cornes habeo, et a Corbera et Corbarola; et posfea a Palaz de Caverdera, et tenet iuge per eum a fevo, er a Fraxe et a Baucilks et tcneo dornpno de Richesen per eum a feu.

C

!:

'·

LFC,

doc.

Iï5, fol. 4Sb-c.

--�


No ens P.Stranyaria qu

0

� 6 prop dP. OORBERA aqu sta P.Sgl s iola hagUPS format part 0

0

dP CORBAROLA (la Corbarola prop d° Corbora).L' indrot im:portantissim lloc d

0

ora

pas i aixà rPforça l' argumontaci6

ml.grat qUP. no gairP. lluny funcionavon los do St.Miquol do FrP.ixa,dP St.Marti dP. BausitgP.s,i do St.GP.nis Dosprac(totos P.ll P.l tP.rIDP. d' ESPOLLA), el monP.stir o convont do St.Quirc dP. ColP.ra, i la do Sta.Maria d

0

Torronoulos;i a partir dol

1242 la dol monP.st�r do Sta.Maria d o Vallbona. Apr�ciacions do JAUM1l GELI GIRALT en comunicaci6 porsonal P.l maig dP. 1996,es tractaria quP. CORBAROLA fru l' actual in dret rtinat dit

II

Corral do los P.Ugüos", cap al N. 0

ra,P.dificis rLfuats qu

0

son incluïts

0

do Corbo

n ol mapa cartogràfic

franc�s Argol�s-sur-m r (Esc. 1 :50.000),senso nominaci6.EJ.. 0

ruom actual pel quo os conoixon aquollP.S ruïnos �s dogut

a

quP. l'ul�im ÙS dP.1S odificis fou la do corrals do bostiar. Cal dP.stacar qUP. pP.r aquost punt transcorria ol cami antic quP. vonia d l Coll do Balitros--�>�Pas do la Figu rassa -----'�� 0

0

corbP.ra;aquPst cami PS 1'antic,fin

TP.Corrogut ora p r damunt 0

dP. la carrP.tP.ra actual Girarols-Corbora (cami molt osborrat i abandonat quP.

P.fil

PERE COS

va d,,..tallar pFrrsonalmont

NOU,d' Topolla,el 1966).Dit cami antic voltava pol corral d� lP.8 eugüoe (6Corbarola?) i pujava cap a Los Cr us

d

0

0

Sant GP.nis ---,.Sant Gonis.KL pas del dit cami por aquost punt,doncs,�s molt significatiu.I significatiu tamb� �s la gran corva quo oxporimonta on aqUP.St indrcrt;p r aixb,ultra 0

aparontar no Sor gairo prOCP.dont,tindria valor on aqu st 0

cas

quo l' origon do corbarola hagu�s sigut dot rmi0

nat procissamont por aquolla gran curva.R cor dom 0

corba•••••••••corvarola, corbarola AquP.st cami antic tambP. m' P.l confirm ol mP.ncionat GEL.I vei d' ]lSFQLLA.


1�74 . La Torre do La MASSANA,a la SPrra d� l' Alb�ra �n o� Ross 116,amb la plana ross 0 llon <=?Sa i la M di torrània al fons. La vista s' ha fpt des d prop d 1 ras,o sia, do la front�ra franco- spanyola ,d' squ na a .E3POLLA i mirant cap a NE. (Foto LL.MASCORT) 0

-

0

0

0

0

0

0


;1,1


Comtat dol ROSS9ll6 de la CarbaçP.ra d9 la Niassana 10"'

Cap dr Crru.s

Badia dP Ro;es

MAR MEDITERRÀNIA

Mapa de les vies de comu­ nicaci6 medievals de l'Em­ pordà (informaciô: Grup GESEART)

(Repraducci 6 parcial) Adaptaci6 �3ta pPr LL.Mascort por ad� quarla al pr9s9nt­ Extret d"" "Catalunya Romànica", "fr9ball. Vol.VIII (Empordà I),pàg. 115. Cami d' ELNA à PERALADA,pi:>l Pas d"" La Massana (Carhass""ra) • .Emprant aquesta via i no dorivant cap al coll dP. Panissars,s' P.scur çava malt la durada,sobr�tot si P.l dasti 9ra CotlliurR (pAl Coll de Béi1.yuls) ;en aqu 0 st cas,es gua­ nyavP.n 24 harP.s dP jarnada. El presont mapa Al considorem malt olomP.ntal,nomP.s l'hem incl6s a ti­ t,ol indicatiu d' infarmaci6.


Actualment,P.n ols map s i on ol torrP.ny,oncara hi 0

ha

dAmpeus l' anom nat N1A.S TORR:ENEULES, situat en un 0

sector mol t muntany6s.,dP.shabi tat ,porà quo gau,doix de la propiP.tat (i tambP. del ruinat monostir do Vall­ bona i dP.l sou mas i dopondbncios) Na JOANA VIL.AR . Gràciqs a lP.s d9scripcions d' P.lla obtingudes por l' equip que redactà la descripci6 do Sta.Maria d P. TorrenP.UlP.s a l' obra "Catalunya Romànica" Vol.XIV, sabem quP. los restes dP. l' P.SglP.sia situada. a pocs metres del mas ja en quqdaven poques l' any 1945 perà durant aquest

P.S

produi un fet fü'! g uerra amb

gr�u explosi6 i per resultat s' endugu9 un bon frag­ IDP.nt de la v.ol ta a 1' extre-m dP. llevan t gai rebé la meitat del costat nord,i dosaparP."gueri:m l.'absis cen­ tral,l' absidiola del nord i el transsoptF. de dit costat nord,les voltes i ols arcs;l' any 1930 ja ha­

via sigu t malmesa por tal dP. eliminar murs que obs­ taculitzaven lP.s obres per fer-hi una vinya.D� taxes maneres durant molts anys la VP.gotaci6 cabri efica�­ mont les ruï:ne s,fins que la propietaria osmontada cregu� not jar-ho tot pAr creure fora d' inter�s el 0

seu estudi i consolidaci6,i

0

fectivamont,s 1 ha pogut

encara comprovar que qra una esgl siola prP.-romà.nic a, 0

de una sola nau i capçalora triabsidal,i amb cob rtos 0

de v olta; la llargària de l' edifici P.ra de 17, 5o m. i l' amplada màxima de 12,5o,m1mtres que la nau tenia e.s:teri ormi:mt. l' amplada de 6 m. ;la Sova ro nstruc . , cno pertany a temps molt TP.CUlats,i oo m quo ja oxis-

t.ia l' any 84-4,hem de croure que- la primP.ra construc ci6 degué sor feta en el temps i pAls

mateixos que

construiren la primera esglP.sia do Sant Quir c do Co­ lera .Tamb� coreP.rva alguna pintura arcaica,i tot s m 0


bla que aquesta P.dificaci 6 arcaica P.S morP.ixodora de una atenci6

pr>P.eminont.Com ja haviom dit,anys

després de la construcci6 del voi convent d 0 San­ ta. Ma.

de Vallbona,m:Lnvà la sova importància i

per consegüent P.l culte.Al final ,totes dues enti­ tats practicament desapareixeren,i s' acabà ol pa per que tinguren a la historia dol pa1s i de la de la Vall de Banyuls. Sabem que,molt ID8S tard,cap l' any 1474,1' esglP.­ sia P.S coneguda per Sant Miquel de TorrP.neulas,lo que no ha de conduir a una confusi6 • .El fet podr1a ser degu.t a quA li:, proper mono stir do Valloo,na siuna

guAs dedicat a Santa Maria,produint-so

duali tat en el mat Pix indre-t,i probablement tamb� pel fet que la capçalera de tres absis ol princi­ pal fos dedicat pr�ferenbnont IDP.S tardanom nt, a 0

la dedicacié de Sant Miquel,culte

Pl d' i:quest

sant que ja deguq estar establert molt antigament en algun P:! tit al tar latP.ral,i tal volta rol acio­ nat amb la desaparicié del culte de Sant Nùquel dF� la veina esglésiola de Sant Miqui:ü de-1 Fr 0 ixe, que en aquelles dades precissament fou arruinada p 0 r una tempesta i de la qual sabem qu 0 mai m�s s 1 en sorti i encara resta arruinada. La complexitat de l'

0

sgl�sia de Santa Iifiaria de

To..rr neules, juntament amb unes irregulars disp o­ 0

sicions,es poden consultar ampliamont a l' obra esmentada anteriorment.


La TORRE DE LA MASSANA està situada a 793 m.d'al­ titut.L' actual torre, s_' Pdificà pi=-1s volts di=-1 1290 p9r ordrP de JAUME II de MALLORCA,oom un punt m9s per a prmP.gir el seu Rosselle. Sembla,perb,que for�n els romans ja d spr�s dPlS 0

temps dP.ls cartagine sos,vers aproximadam nt l' any 0

105 a.C.,que construiren una torre qUA seria con9guda pel nom d

0

guarda Kercob.TambP. antigament ro_

bé la denominaci6 de torre de

la Lleva,i ja més mo

dernament se l' ha conegut (i aixi nossaltr s ja ho 0

hem vist en alguns mapes) com Torre d

0

P rabona des 0

del 12 93. La torrP P.S cilindirca i 20 m. d' alçada,t6 un dià­ metre intern d� 4,6o m. i Pl gruix del mur �s

de

1,60 m. Aqui=-sta torre P.S semblant a la Torre dP Wiadaloc,la qual s' �mplea com a punt d° CPntro pi=-r r pPtidors 0

do la tolovisi6,i esta malt ben restaurada.La d

0

la Maçana ( o Massana) fou reparada aquests darr rs 0

anys essent l9s obros malt dif1cils per lo accidon­ tat del t Fœrr-my.


1,...,

La TORRE DE LA W�SSANA fou bastida cap l' any 105 a.e. pels romans dP.spr�s quo P.l Coll dP. la Massana ja fos· frang_uejat pPls cartaginP.sos,doncs era P.l c-oll IIIAS ac cesible en aquAlla reculada P.poca. L' Adificaci6 dP.l castAllum o torrP. fortificada propP.r a aquell punt important de pas,acomplia l' objoctiu de vigilar i controlar la via quA hi discurria doncs tam­ bé gaud:i'.a dP. no SP.r gai.rP. lluny dP. la mar,i pP.r aixo AS feïa doiblement important perquP. tant la via mar:i'.ti ma co_m la terrP.str� portavP.n cap a RODE (Roses) i

a

EMP't.JRIJ!!3. Cal recordar quP. P,n aque-11s tF!mps la part nort-oriAntal de lo que és avui l' EMPORDA i Sur-arien tal del Rossell6,revest:i'.P.n malta importància donat que gran part dA la pablaci6 habitava en dits tP.rritoris orientals i p 0 r aixà s'hi instalarPn nombrosos ASta­ bliments comercials i altr 0 s.

En aquest pas,i pPr a4uP.st pas,dP. La Massana,tingu 0 ron també lloc sagnants combats dels romans contra P.ls bar bars Kimris i Ambro-T0 utons provin°nts d 0 les costP.s dP.l Mas BàJ.tic,i quA afoxtu..n1damAnt forAn vonçuts. Aquest Pas do La N�ssana (prop dol Coll do Banyuls), que ja havia sigut traspassat pela cartaginosos,

i

All quin tP.rritori Al gran historiador d' An:i'.bal SIR GAVIN DE BEER a "Anibal';Ed.Bruguera,S.A. ,Barcolona, 1969,pàgs.120-122,creQ que varPn seguir p 0r aquP.sta ruta fins a des 0 mbocar a ELNA, està protegit a mos a ffi8S pel c astell dP. Vulturaria (UltrP.ra) en el qual els romans hi tenien desplaçades forçes dP. la 1Pgi6 0

fü,,cumana" radicada a la poblaci6 dP. Barbona.


La via que transcorria per aquP. st pas d 0 La Massa.na, fou,doncs,durant molts anys una via romana;una via ro.mana dP. un t:Lpus quP. rP.bia Al nom dP. actus ,i dis­ posava a cada VP.rtent dP.l coll , de una posta o para da dP. caballs pP.l servei i la rapidP.sa dP.ls co rrPus. RPcordP.m una VPgada IDP.s,l'importància dP la regi6,i la situaci6 P.stratPgica del pas per podPr arribar a Tarraco.

PP.l pas de La l\Cassa:na tamb� hi passà la 3 � Divisi6 del exércit d 0 l rei WAMBA,quP pr?.ngu� �l dit castell de Vulturaria (Ultrera) i tambP. Oo�lliurP.(any 672). DesprP.s, el 719 i segfü�nts anys dP la d ominaci 6 àrab fou franquejat habitualmP.nt pels sarraïns.A .mida 4ue els te-mps anaren canviant i la politica menav.a a in.­ teresos situats IDP.S cap al Sud,Pl t9rritori oriental de l' Empordà anà perdP.nt P.l papP.r dP. controlador d� pa:s

1 ai.xi

una , altra via romana

P.S G.:.onvPrti

en la principal i més dirP.cte per assoli la ci utat de Girona,via quP. transcorria pel coll d9 Panissars

i

sortia dirP.ctamP.nt a Figu�rP.s ovitant f'!"Iltrar en Pls dominis d 0l comtP. d' Empùries. CondP.nada aquesta via (que t 0 nia dorivacions pPl coll de Banyuls,coll dol Torn,pla dP. lP.S Eres,P.tc.) a un ùs S9cundari durant molt9s centùrios,malgrat ai xb era SP.guida per molta gP.nt doncs oscUrçava P.l tra­ ji=icte CastP.116 d' Empùries-Elna,i no diem ja Por pinyà, en un dia dP. viatj9.Fins qu9 r cobrà un nou rP.s b l'any 0

1285 amb l' invasi6 del rei francAS FELIP l' ARDIT.


Ins::...Jtim amb la toponimia d

la OarbassP.ra-La I<.8ssana­

0

Tarr�s. D,q nianer& força semblant,JtVIENO a

11

0ra I,..aritima"al des­

criure la costa, ns dascriu Bogur a la Costa Brava corn 0

Tum iugum Gol,:,banticum in usq_u"" salsam dol.'Sa po::::rigi t Thotim. Tot s,.,gui t, el cap 0°l9bàndic allax·gassa les s�v s asqu,qnes dins l'onada salada d 0

0

Tqtis.

permet ser identificat pt=>l s u cim en forma do coEa o 0

cbncava.P rqu� l'adjectiu llati "�lebandic",deriva dAl 0

grec KELEBE,que significa vas o coEa. Hic adstitiss civitatem Oypsolam iam fama tantum est:nulla nam vestigia prioris urbis asperum Sprvat solum. 0

Es ja un rumor �ue,aquî,s• alçà la ciutat do Cipsela, puig que l'aspre sol no conserva cap vestigi do l'antiga ciutat. HIC = aquî ,al cim de la muntanya cbncava,hi va haver fa temps la ciutat dP.l forat o

0

1 poblat d

0

la concavitat.

I aixi,és Cyps0la aquAsta ciutat,porqué �n gr c �s k-YP­ 0

SELE. L' II"'rodoto li dona nl significat d

0

rocipinnt,

vas,cofro,arca,caixa,cavitat d stinada a guardar quel­ 0

com;PLUTARC li dona r.>l significat dn un bue d' ab,.,ll s 0

POLIBI li dona 1 significat d 0

0

la ca.vi tat intorna de

l' oïda;ARISTDTIL fa servir el dt=>rivat KYPS�ION que vol dir una cesta,etc.,etc.,es a dir,Que tots P.ls signifi cats coincid ixen amb l' idea d� cavitat o un buït.I 0

doncs,hi ha KNLEBE,a dins s'hi trobava CYPLELA.Una forma llatinitzada de C:EJ:..EBaNDIC podria ser CUPARIO o CUBARIO; i sabem que la forma m�s antiga d

0

BAgur (Bagur)

era


BA GU R I O , que seguram8nt pcr simple IDAtàtg si pro­ v ocaria el nom actual : CUBARIO-BACURIO-BAGURIO-BAGUR-BEGUR.Aquest�s id o.P. S lAs hem extractat de JAUME 1..AR�UE3 I CAS1lNOVAS, �n nRi:wista de Gerona 11 ,1964,N2 27,Dip.Prov ...de G erona,tri�ball titu­ lat "La Costa Brava ampurdangsa. vi sta hac� 2. 500 afios 1 1, i de P.ERE VILLALVA VARr.clDA,al treball titulat "Origgns dAls Països Catalans en r-ils clàssics grP.cs i 17 atins'� Ed.Alpha,1984,Barcelona. De manqra força s mblant, ""ls torilims TURN:efüULE,TURREBULE, 0

COCU?3ULO, COCURBUIE, CORBERA, GORBAROLA, CAR.BASSERA,1,.ASSANA, ens condueixen a un mateix significat bàsic o topbnim cen tral

CARBASSERA. Expr essament vo l dir quo el Pas de la

Carbassera (Pas füü Coll d una carbassa,d

0

0

la l;:;assana),t� la forma de

tipus allargat,unajmr-ina d' embut quo. pel

seu int9rior o pel seu llarg intern s' hi circula amb fa cilitat per passar d 0

per atraVP,SSar 1

0

un costat a l' altra,?er saltar 91

.Albora.D9 manora que ols punts proxi­

1

mals qu� so.rv9ixo.n p r �ntrar-hi,p�r passar-hi,reben els 0

adj�ct�u� correspon�nts : CORBERA,OORB�ROLA,CCJURBULO, TORR.ElfEULES,TURl-JEBULE,TURNIULIS,TŒŒ..EBULIS,T1J2HEBUT, �lf.R.;.....­ TIUT, �OE.lif.E1Jl�, etc. "'te., expressions llatino-catalan�s em­ prades p r dif9r0nts autors,poblarr nts i �poqu s,perdura­ 0

0

0

d�s m�s o menys on la documontaci6 9:x:iStônt.

Per altra part,s' ha dit tamb� Coll d9 la Cabas sera,d ri­ 0

cabàs 11 i que signi:fica un tipus de r 8 cllL Ci=>ptacle,concordant amb <>l ca.rbas s,.,ra. (P:ro:.LA i :!J1 0RG.t1.ci,a

v at del sus tan tiu

II

"Historia del iunpurdàn 11 ,pàg.250,Imp.Tasso, 1883,BarmP,lona) So.gons aqu9st autor,si proc�dim a l' anàlisi dn massana,


(op.cit.pàgs.251-252,) t9 9tinologia antiga indo-�urop 8 a : � = caminar, rel q up donaria lloc a la p�raula llatina meatus = passatg� = pas = ca.m:i'. (s gons TÀCIT),caminar. 0

Tamb8 as , � (9s indo antic) = boca donaria lloc a la pa�au.la llatina en la forma _Q§_ = boca, ontTada ,abortura, i g_ug

0

n gr9c ser:i'.a

Seria doncs,

M "- crriv°' = allo IDPiljat•

la Uassana

= cami,boca,o l' ontrada dol cann.

1Js interr.œant subratllar en aqu st pu.nt 0

dP

quina man 9 ra

estava lligat o rr.>lacionat Pl lloc do TURNE1BU]... E,T0:1�.wEULE, .DE CCIERA, FREIXA,BA:t-1-YULS,

amb el s us ntorns com SANT "'UIRO 0

0

etc.; ho podPm v urP. minimam�n� por la 0

loctura do un docu­

IDPnt dP,l 1135,una donacie feta p9l comt9 dol Rossoll6 GAUS­ FREID,de un alodi dit "Puig del Llop" (Lu.p9spuni) dol terme fü� Sant Joan d9 Banyu.ls(Rossoll6) lindant amb territori füü Convent d9 Sant i,Juirc . d<=> Col,:, ra,donaci6 :feta al propi Conv9nt l'an.y 1135. A m�s de situar el Oonvont dins el comtat d

0

P q ralad�

e�

vna vall dita L�ocarcaro,sign°n 91 document P.sm ntat els 0

testimonis següents : Tuiru••••...•.batlle de Banyuls Bernard••••... fill seu Guillem Ramon.de Pau Joan•••••..•••capellà d° Fr ixa Ponci•.•••..••cap llà do TUfilTEBULIS .Arnau•••••••.•presbiter de Vilamanisclo L'existència dP. una església primitiva al mas Torf9n9ules, quP. era deno.minada Santa Maria de TURNEBULI�,i qu� �ns con� ta que ja l' an.y 1135 P.ra dotada a:mb capP.lla propi 1 qu� s deïa PONÇ,ens demostra abassegadora i sanzillamP.nt quP. �a fundaei6 del monestir dP. Santa Maria de Vallbona(1242) �s 1o7 anys posterior i,pAr tant,a aquPst indret li corrP.spo­ nAn dues P.ntitats goo:gràfiq_UAS i t,opon:i'.miqUPS molt propr:>ro� u.na de l' altra p9ro distintPs.Lo CP,rt,doncs,hi havion �uos esglésies dA lP.S quals pP.rsisti m4s t mps la dPl mon°st1r. 0

0

0

0


El Pas de la Ma.ssana tornà a tindr9,�n tqmps mod.orns, Ulila importància cabdal, doncs figurava com 1' It,inE11rari 3 dFmominat

"d.o Colliure a. Espolla" que podria s. .orvir

pP.r invadir Catalunya l' any 1926 al AX�rcit d.o F.MACIÀ quP. més tard SP.ria Pr�sident dA la GenP.ralitat dP. Cata­ lunya,i quin conjunt d' opP.racions----fracassadP.s

per

dP. Mollo". Aqu.ost Itinerari sortia dP. la Ermita de la Consolaci6, Mas den Rimbau, VALLBONA, C.oll de-1 PAL qu.e forma una canal enfonsada;es va baixant amb pendent molt farta p.or la ca nal del PAL,es deixa a l'esquerra un cami qu.o va al Pla de les Er�s,es passa p�r Rocs V.ormells a l' 9squerra dP.l cami,cbrrec dP La Llosa,La Llosa,Fr.oixa,Corbera,Coll d.o Belitres,Alzina d9 Parpallols,i a l' .osquerra coll

i

puig de Balitres. Un al tre Itinerari fou e""l NQ 21 ,d.onominat d' "Arg.ol13rs a �spolla" .Sortia de La Pava,per s.ota la s.orra d.ol cast.oll d' Ultr.ora,La Vall,Coll d.ol Pom.or (496 mts.),Torr� d.o la :Massana,Jassa dP.1S porcs,.os veu. al d.ossota .ol santuari de VALLBONA,Cabanyes d.o Colo.II1P,t.es,�s fald 0 ja ,ü puig fü:, l' home mort,�l Coll dP. la Carbaçera,P.onya d.o la Sal, Coll d.o les Foss.os,Font d.o la B 0 rna,Les Collad.os,G.om.on­ tiri d.o la VP.rna,Barrancada dels Sol dats,ca mi carr.oter, collada d.o la Verna,Roc alt,al costat �s troben L.os Tro­ n.os,Collada d.ol Caso,LP.B Creus,Mol1, i Es:polla. Aquestes dades son extret.os del

"Fons Fe .Macià,Pr 0s .dP.

la G.de Catalunya, NQ 264,caixa 45,04040702,dF.positat al

"

Arxiu. Nacional de Catalunya, Sant Cugat drü Vall�s. ( El denominat 11

Moli' D"?sprac11

II

MOL!", �s m�s corr<:.'!ct� dP.nominarlo co m ,

o sia, Moli del Prat).


f!XCP."pcionalmi:>nt,CORBAROLA. L' hP.m PxtrP.t dP "Ll"'trP. s dP. la Curia Eclesiàstica dP. Girona 1420-1620" ,pi:>r JosPp M.Ma.rqués,Ed. Arxiu Diocesa dP. Girona,1991,Girona,Doc. nùm.1978,U-21.PP.rà

P.Il

aquPst,CORBAROLA

P.S

citat amb P.l

grup de Ti.latgP.s propers a GarriguP.lla i PP.ralada,mF.n­ tres quP. All l' antP.rior anava juntat armb CORB1:RA.Ales­ hores P.ls dubtP.s quA hP.m P.xposat pPr la idP.ntificaci6 i localitzaci6 d° CORBAROLA,P.s multipliqui:>n.

dP.m adv�rtir

QUA

CORBERA s'en diu CORBERA DE MONT,

P.xpr�sat p r tal volta aixi ciarla d 0 l' altra o CORBAROLA. 0

Als clerques de Saus i altres pobles del comtat d'Empüries. Per la pau amb el comte cal paqar 6.000 sous, dels quals 2.000 els castells i viles del comtat. Toquen a Ullastret 100, Vulpellac 40, Castell d'Empordà 30, Casavells 40, Mata 20, Fonolleres 30, Sant Iscle 20, Serra 20, Llavià 30, Verqes 100, Saus 20, Camallera 30, Gaüses 20, Sant Jordi · des Valls 30, Sobiràniques 20, Pins 10, Guiana(sic) 5, Tor 10, Canet 10, Colomers 30, Vilopriu 20, Valldevià 10, Jafre 20, les Olives 20, Garriqoles 20, Sant Pere sa Vall 5, Marenyà 20, la Tallada 40, Empüries 30, Viladamat 40, Sant Feliu de la Garriqa 20, Palau Borrell 30, Palacals 10, Montirô 10, Armentera 100, Ventallô 30, Palol 10, Vila-robau 10, Sant Mori 10, Vilaür 20, Siurana 50, Ermedàs 20, Garriqàs 10, Vila-ioan 10, Arenys 10, Palau Sardiaca 20, S. Eulàlia 10, Goyan 20, Vilamalla 20, Carmenç6 10, Freixe 10, Baussitqes 10, Sant Genis d'Esprac 10, Corbera de Mont 10, Sant . ..Quirze 10, Colera 10, Rabôs 10, Dalfià 10, Vilamaniscle 5, Garriquella 100, Marçà 30, Pedardell res, Santa Creu 10, Vilamala 5, ses Costes 5, Corberola 10, s'Estanvol 10, Vilaüt 20, Palau <Saverdera> 30, Pau 20, Vilaiuïqa 10, Sant Silvestre 5, Sant Marti de Vallmala 5, Freixenet 5, Llançà 40, la Selva 20, sa Reial 5, ses Rieres 5, Cadaqués 50, Roses 100, Vila-sacra 40, el Far 20, Sant Pau de la Calçada 5, Riumors 20, sa· Guàrdia 5, Vilacolum 10, Vilamacolum 10, Sant Tomàs 10, Torroella de Fluvià 20, Sant Miquel de Fluvià 30, Sant Pere Pescador 100 1 Fortià 30, la Garriqa 210, Vilanova 100, Sant Climent 30, Espolla 20, Vilartoli 10 i Monells 100. Nicolau Rossel! va aprestar alqunes quantitats (f 273) i es mana paqar, 13 setembre 1353, ff 27lv274v.


d P.

P�r Ùltim,� 0s pP.r tP.rcera VP.gada,l' P.xist�ncia C0RBER0LA e:ns la proporci ona un antic doeu.I11Ant i

�s el testamP.nt d� GUILLEM P0NÇ del 11-maig 1185.

11 • • • • • • • • •

.ERMESS :ENDA, el

P.Sp osa

deixa a la SPVa

.11as que tP. Niell,una feixa situada a aema dP 0ruca , lell p·P.nyores qlUP. tA dr-�· Gilabort dP. C0RBER0LA per 1100 morabatins mPrcadP.rs,�xcopt.,, 1o morabatins QUP. dPixa al dit GilabPrt,lP.s p nyores quP. t� d� Ramon ie Sol. A r 0

al mas de FRAXANI p.,,r 85 moxabatins baxba-r-ogina,�xcP.E_ te 20 morabatins que dP.ixa a dit Ramon,lPS p.,,ny<mri:rs d.' ESPRAC que t� BPrnat Roig d!=i Vallgornera _p.,,r 3o � rabatins barbarogins ••••••••••••••••• " ( 1ls extractat de "Escriptures dP. S'anta Maria dP. Vilabertran (968-1300) 11 1 95, Insti .d' Est. Empordanesos, Girona, per Jos,=ip M. Marqués, 19 i la rP.f�rencia d' aquP.st docuinPnt original �s BC Arx., num.9.97'0

, pàgs. 225 i 226.,Document rP.gestat NQ 558).

Aqui torne'm a c:omproTar quP.' la citaci 6 dP. C0RBERJJLA

es

feta juntament ambles de FREIXA id' ESPRAC ,que SP.mbla­ ria indicar quP. lP.s trP.s P.ntitats son VP.Ïnes. Tot. i supoaar amb malt fonament qu.,, C0RBER0LA estiguP, situada prgp del actual Mas C0RBERA del tPrme d' ESP0LLA, hem de dir que les investigaci ona· f t�s a l' Arxiu DiocP 0

sà de Girona per a intentar comprovar si ten1a aquPsta P!! titat pres9ncia episcopal roflP.ctida en docum ntaci6

ha­

0

bitual,i malgrat no SP.r dPsprociablP la quantitat d,,. 10 sous assonyalada al cl�rguo d° C0RBER0LA (el documont NQ 1978/U-21,pàg.210,diü "Llibre d siàst.ica dP. Girona,d citat)

0

0

Ll tr s fü:, la Curia Ecle 0

0

1334-1420" ,p r Josep M.Marq_u�s

hom dP. dir q_uo I por una part aqui::>st docum nt

sa tPxtualmP.nt:

0

11

ja

0

0

xpr

0-

Als clArgues dl'! Saus i altrAs pobJi.PS dPl

coEtat d' Empùries.P r la pau amb 0

0

1 comte cal pagar 6.000


sous,dP.1S quals 2.000 PlS castolls i vilos dol c·omtat. Toqu<=>n a UllastrP.t 1oo,Vullpollac 4o, ••• ••••• CorbP.ra dP. Mont 10,Froixc 10,Baussitgos 1o, Sant GPnis d' Esprac 1o,Sant Quirze 10,••••••.•• C ORB EROLA 1 0,•••••.••••••••••• 11 repartici6 quP. dona a Pnt ndro qu<=> CORBEROLA dis 0

posa de un clorguo,i p9r lo tant,pot s�r,dP

una

�sglosiola o dP una capP.lla. FP.m notar tamb� co m CORBERA és m"!ncionat corn CORBERA DE MONT,per dif9rP.nciarlo d9 los altros fü,�nominacions quP. s.' han fP.t a diVPTS"!S pP.tit<=!S poblacions com SP.riPn a Nov9s ( GarriguPlla) Sta. Maria dol Camp,o altrP.S qup P.Stan Pll ol Rossollo amb aquPsta matP.ixa

El fet gairP.bP

0

0

xpr0ssi6 dPl Camp.

XCP.pcional quP. CORBAROLA no l' hPm

vist .11a.i on cap mapa (ni antic ni modP.rn), 0 ns por­ ta a sospitar qu

0

aquost topànim corrP.spondria

a

un dels topànims o llocs quo on aqu 0 sta obra PXpo­ SPm1podria idP.ntificarso,probabl 0 m0 ntlpPr tractar­ :rnolt propP.ra d'un._ topbnim o lloc SP. en situaci6 bP.n conP.gut i quP. fora innPc�ssari incloirlo on cl mapa i tP.nir funcions similars,i a

IDP.S

la gran di­

ficul tat tipogràfica i PlS inc-onv 0niPnts qu<=> c:om p ort aria situar dos topànims e-n. i:,spais. de papP.r tan justes.


A la vista dP. la dowmentaci6 obtinguda d° C0RBAR0LA, que son els 3 documP.nts P.SIDP.ntats ant riormP.nt,i aixb 0

no vol pas dir 4uP.n'fi_, apareguin més,volPm significar no �s cosa dP. un momP.nt,transito curt.

ri de una gon�raci6,ni Si ens fixP.m documents : 1.115 - 1164 1 • 185

1.353 queda. comprovat quP. aqu st topèmim i no.m.ps disposant 0

al no-strP. abast d� la P.xigua documontaci6 pr son t.ada, 0

fou. P.mprat durant 250 - 300 anys. DificilIDPnt

pod om

fixar una data quP. corrP.spongui a la s va d�sapa.rici6, 0

SP.nSP. documP.ntaci6 qUP. l' avali;possiblP.IIIP.nt P.S trac­ taria dP. un.a destrucci6 per actos dP. guorra possiblo­ mP.nt P.ntro P.1S anys 1400 i 1500.

FinalmP.nt comontarom qu

si b6 on P.l darror docum nt

0

0

quP. hom prP.sontat r9forP.nt a C0RBAR0LA, os vourà hP.m P.SCrit amb

un.a

E

interior

qu

0

1 topbnim C0RBAR0LA,

0

o sia,hP.m P.Bcrit C0RB.ER0LA . Es degut ni

ID6S

ni m nys 0

quo aixi figurava on °1 dit documont i no hom fot que transcribirlo fidP.lm nt. 0

Porb ans s mbla quo la forma corrocta d' 0

ol topbnim del que parlP.m �s C0RBAR0LA.

0

xprossar

fil6S


El territori d nominat Et PRAT ( SPR.A:CB:) 0

SPRACH : EL TOPbNII\llS DERIVATS.EL PRAT. INTEGRACI ô DE Il ELS VILARp Il EN EL PRAT. EL MAS GIRAROLS. GILABERT DE CORJ3AROLA i l 'ACTUAL GIBERT. PERE PUIG de "m,s VILARS". SANT PERE DELS VILAR� DEL PRAT. PPr altra part., n PlS llibrP.S 0

dP.

visites dels bisbes a lP.s poblacions dP.l comtat dP. PPrala­

da,i concr taIDAnt a "VisitP.s pastorals" (d.ol 1,314 -1850) di­ 0

pesitat al' A rxiu Diocffsà dP. Girona,no hi figura dP. cap ma :nera CORBEROLA ni tampoc CORBERA,mentres si St.Marti de visites a Baue:iges (BausitjP.s),pàg.1O3 :

Hi

consten 1°s

1313 ••••••••visitador GuillPrmo dlq' Vilamari

any

"

1329 ••• X. •••

Il

Gastb dP. Moncada

I!

142 o••••••••

Il

Andro u BP.:rt ràn

Il

1432 ••• x. •••

Il

Fr.Joan Casanova

visites a Sant Genis Desprac,pàg.241 any 1329 •••• X. •••visitad..0r 11·

142 o•••••••••

Il

1432 •••• -,;.. •••

Il

Il•

Gasto de Moncada AndrPu Bertràn Fr.Joan Casanova pàg.446 :

v.isites a Spraeh an.y

1314 •• �••••visitador

Guillem de Vilamari

Del poble d' ES1'OLLA ens consten igualment visi­ tes pastorals del dol any 1314,i la ùltima fou la del any 1856.Les visit o s marcados per

X

a los

localitats de BaucigP.s,St.G nîs,i Sprac,tamb6 fo­ 0

rP.n anys en els quals es visità ESPOLLA. Cc.mentant

L=�s visitF!S dels bisbes a aq_upsts lloc.s,po-

driem a:firmar �u

0

a BaussitjPs el lloc v-isitat

seria

l' P.SglPsia dP. Sant Marti de Baussitjes• .El lloc de Sant Gonis Desprac,creï�m 65 l' actual S an t Go-


nis Desprac ,no hi pot havffr ?."rror. R9cord.P.m quo DP.spra.c significa "d' el prat", i quP. fÜ tP.rri tori dP. Baus sitjos (segens escripturP.s V911P.s) li.m:i.tava a ponont amb tP.rri­ t,ori d' e-1 .Prat ( part �s fü,quP.s9ns);com qu"" a ponont i en dir""cci6 al Prat ta.mb9 hi podom inclouro P.l t9rritori actual dP. ELS VILARS d' .ESP0LLA,no seria de·scabdollat pP.nsar qUA antigamont aqu st ora deno.minat El Prat i,en 0

conseqü'"'ncia tinguP.s P.n P.l SqU territari una P.sglosiola que,per lo que podom compr-ovar P.n °1 P.Sm ntat LlibrP. do 0

Visites Pa.storals noIDP.s rP.b9 la visita

1 1 any 1314,quo

és un temps molt rP.cu.lat i tamb� P.ns hom aœonat quo

la

visita no es va produir l' an.y 1313 (quo �s el d� la vi­ sita a Baussitj 0 s), sino qu"" fou P.l 13114 an.y tambP d 0 la visita a mP0LLA;visita sillIUltà.nia i que AS' pot for

Pn

un sol dia,35 minuts de viatgP. i hon cami.DesprAs de n'hi la vis ita de dit an.y 1314,:no consta cap IDP,S SP.guramont per la senzilla rab que la esglesiola

caigu� en desus i

en ru.ïnes. Le·s ùltimes invP.stigacions i d�scobriIDPnts arg_uPolbgics portats a termo pel grup GESEAR� en el territori d' l!S­ P0LLA,els han portat a identificar les rostes dP.

una

esglesiola situada prop del indret de Cadecàs ide

un

cami que condueix a Els Vilars,en el lloc conegut

com

Mas dP. los Grruy:>tos, o Mas Gr�ta,9sgl siola quo soria 0

la que Ta noJI1onar al seu dia P-ABCUAL MAD0Z (1806-1870) en el seu "Diccionario geogra.fic:o-f!stad:i'.stic0-hist6ric-o àe Espafia y sus posesionos de ultramar'' com Sant P 0 r0 dels Vilars. (P�r a t9nir IDP.s dadP.s,consu.ltar: -fü�viata "La VP.rna" ,NQ 2,A L Assac.Cul.La Fraternal,1996, Espolla,pàgs.10-11-12. -"Annals del Institut d' Estudis Gironin§ 11 .Vol.33,pàgs.


''.1!'1.�

2'05-215,en un trP.ball ti tulat. :

ruïn""s di=> Sant P""r""

dels Vilars. (ESPOLLA, Alt Empordà) i les P.Sglfl�:i.e; alt-mP.di e.=_ vals d 0 pedres i fang11 ,pP.r J.Badia,B.Bofarull,E.Carreras, M.Didac Pifiero, i Pere Gay, 1994, Giron�.)

A 1 'interessantis:Bima obra

11

INvi=>ntari d' Esglésies.Alt

Empordà.T-om.13", per Josep M.Gavin,1!!ed.1983,Barc1:üona, pàg. 207,l' autor inclou

fÙS

noms de les esglPBies

se­

güents Església de Santa Maria dP. Tornabula

pero

CapP.lla dP Santa WJaria d° CorbPra fent notar que han desaparegut i/o ma.ncats di=> localit­ zaeié. Nossaltres aclarir�m qu� la de Tornabula,l' autor de l' obra esmentada no ha sabut localitzarla ni identi­ ficarla �b la del Mas T@rreneules prop d�l monestir :ruïnat de Vallbona. I referP."nt a la dP Corbera,i=>Stffm d' acor d amb l' autor, que ha desaparegut----segurament ruinada---- i no podPm identificar la locali tz.aei6 exacte: al voltant de Corbera. Cal fixarse amb aquPst autor quan alka la qualifica d' esglAsia

i a l' altra,de capella.


La rPlaci6 quP. hem insinuat entrP. ELS V.ILARS D 1 ESPOLLA amb EL. PRAT,és molt atractiva.HP.m dit quP. a ponPnt la muntanya dP BAUSSITJES,el t rritori lindant s' P.n 0

deïa EL PRAT = Desprach = d'Esprach = Sprach = Sprac = Desprat. A la pràctica,aquest topbnim gaueb� ha dPsapar=gut, i en restPn només les d neminacions : Sant Genis DF.S­ 0

prac, Moli Desprac ••• En det�rminada do�u.1DPntaci6 antiga,com un mapa elabo­ rat pel nostre avantpassat JOSE!? CODERCH I CAST ELLé,

(1803-1875),d' .ESPOLLA,de tota la muntanya d� dit lloc fins a la ratlla fronterP.ra Pntre Espanya i França,hi Teïem que e-1 paratge extens i tan cone-gut dP.nominat "CANTONS" P.S també nnESl'RAT" (Cantons, o Els Cantons, = Desprat,EJ.. Prat). En l' escriptura d' establimP.nt perpP.tu atorgat

pPr

l'abat de VALLBONA al Vr:>1 d' l!EPOLLA En Galcerà Ma.t u 0

l' any 15·27,en l' apartat dP.dicat

a

la descripci6 dP.

la venda del t�rritori dP Bausitjes,Ps diu quP. la afron taci6

et ab accidente c-um termina de Reques ns es a circio cum Tall.P. Sanct.i Mart,ini es cum montibus de Requesr:>ns qu.ae dicuntur et vulgo denaminantur· pratum dictorum vallis es mon­ tium. • • •Il

n • • • •

0

0 sia, " •••• i a panent amb i:,l terlilP d Requ SP.ns,a tramontana o nQrt amb la vall de Sant Marti i amb les mun.tanyP.s dP Requesens que s' en diuen,vulgarment, D.Erri PRA T de dit,es v.aJls •1.. ru.n t any P. s • • • • lt 0

0-

I a la mat,üxa escli'iptura, en l' apartat dPdicat a la descripci6 de la VPnda del tP.rritori de es diu que la afrontaci6 del prat

Sant G�nis,

" •••ab occidPnt P. cum termina

es a circio cum dicte t.Pr.mino•••"

Il •• •a pon�nt amb �1 terme d P. l PRAT, i 0sia, . a t:ramuntana amb el dit tP.rme•••••••• 11


loc

Per altra part,P.l tP.rritori d� GIRAROLS (avui PS P.l

el Mas GIRAROLS ) ,quP era considP.rat una SP.gona porci6 dPl

de CORBER.A, q,ue FEüiciano Rafa,ü Malart va VP.ndrP. a Jaum

0

Torrent pel Notari dp PPralada

PPTP.

FP.rrpr P.l 15-abril-

1577,i aquest qui� era un c.om9rciant dt=> Cotlliurp, poc dP.sprP.S fÜ 2J-nov9mbre-1601, FÙ VP.ngui=i a FRANCESC MATED , d

1

:ESPOLLA ,pel notari d0 PP.ralada Jaume, Pairb; pP.r lo

qual va quPdar


unit aquP.st territori a la vasta extensié dP. la pro­ pietat de Can MATEU.Una part del territori de GIRAROLS es lindant amb t:?l cb,rrec del Mas Granyota,indrP.t ab.ont com hem dit GESEART descobrf i invP.stigà una P.BglPsio­ la que creuen es tracta de Sant PArP d"'ls Vilars.( 1994)

NossaltrP.s creïP.m que d' aquP.st t�rritori dg EL PRAT, en forma.

part Pl propi ELS VILARS d' ESPOLLA,quina

denominaci6 corrP.cta fora la de ELS VILARS DEL PRAT, o de la forma que- a.vui ja P.S- comu:ro..a(D P. s,prac), ,

ELS

VILARS DESPRAC del t8rme :municipal d'E8POLLA,o sia, ELS VILARS D Efil'RAC. Han conviscut ambd6s noms, ELS VILARS, i EL PRAT (amb les sgves forlllP.s dP.rivades Desprach,DP.sprac,Desprat, dP

Sprach,Sprac) peràs 1 ha Pstablert. la dominància

XLS VILARS a seques,quedant rP.legada la dP.�ominaei6 g-enèrica. de EL PRAT c.om

el conjunt del territori

( que inclou part d' al trF. tP.rme nnmic.ipal ,L a J onqu�­ ra) i eau

ràpidament en desùs,a eXCP.pcié

noms cons�rvats en els. llocs de SANT

dP.ls

GEN!S DESPRAC,

El. MOL! DESPRAC,i que avu.i (1996) son anomP.nats SP.n­ zillamP.nt SANT Gl!N!S, i EL MOL!.En el tArritori dP. ELS VILARS, s' ha co nservat 1 'indret "CASALS DEL PRAT" = Casals d' Sprac = Casals Desprac = Casals del Prat ,aspP.CtP. quP. AS malt important. Aixi,doncs,p�r r�blar IIIPS P.ncara la viabilitat

que

ELS VILARS forma part de EL PRAT,recordarem i expo­ sarem sPguidament : 1,---en plP. territori de ELS VILARS es troba l 'indrP.t denominat "CASALS DEL PRAT" = Casals d' Sprae:. 2---en tP.r�itori propP.r d'ELS VILARS hi ha un antic


1970. E3POLLA. Vista genAral d 0 Sant G:ENIS D.ESPRAC. (Foto LL.MASCORT)


molf fariner .mitg ruïna� �- quP. P.nca.ra funeionava P.n aquest SF.gl� ,de:ia.o.minat MOL! DESPRAC = El Mol.ll, = El Molf d' Sprac = El Molf Desprac = Molf PRAT.

Prat.Situat,doncs,en P.l 3---

del

el punt més a ponent i naFt-ponP.nt d' aquell to­ rritori q1Ue va co. :mprar GalcP.rà MatPu,d' Es-polla, al monestir de Santa Maria de Vallbona,�l pod P. m fixar a SAMT GENIS DESPRAC = Sant Genis DP.sprac = s·ant Gonis

'1' Sprae = Sant Genis de-1 Prat = S. PRAT,

GP.nis. Situat, doncs, pn ol 4---

Donant pe-r c.ert quP. MADoz_ :f.ou Pnce-rtat al dPno­ minar a ELS IDLARS d' Espolla. per S.ANT PERE DELS VILARS,.

significarfa quo on

tempB existf

una esglP.sia sota la advocaci6 dP.

Sant PPrP ( o. una P.SglP.Si ola). 5---

un

En

el

PRAT.

Podriem considerar,doncs,que la di=>no.-.minaci6 an­ tiga més o m@nys �mprada a l'P.poca SP.ria la de SANT PERE D 1 SPRAC = Sant PerP. del Prat,i SF.gons ( 1 994 J GESEART l' esgles.iola estaria ubicada al indrP.t 1

conegu..t pe-r MAS DE Lm GRANYŒr BS. 6---

Aquesta esgleaiola,s ria conegu.da a la fü.bcPSi 0

de Girona c-om SPRAC ( sota l' advocaci 6--manca eomprovaci 6) de Sant Porp, i l.a ùnica i Ùltima Tisita pastoral quP. rebé fou la de l' any 1.314, el mateix a:ny- que ho fou Sant Jaum� d' Espolla. 7---

Tinguent pr�spnt sempre lPS aimplificacions del poble en e1 llenguatje parlat vulgar,hauriem dP mi..naci6 del Vil.ars d' Espolla,seria SANT PERE DELS VI LARS D' SPRACH ,o sia, SANT PERE DELS VILARS D' BSPRAC'H,o sia, SANT PERE DELS VILARS D.ESPRAC, a sia, SA NT PERE D ELS VILARS DEL PRA. T.


Amb rpfar�ncia al cavall r GILABERT DE CORBAROLA, 0

que Pstà

0

sm ntat al citat llibrP. d"' 0

11

Es criptures

dP. Santa Maria dP. VilabP.rtran (968-13OO)';pPr Jos,qp M.Marqu9s,crP.ÏPm que s' ha d"' idP.ntificar amb

P.l

GIBERT topbnim que figura corn a lindA dP. GIRAROLS (o sia,2� part dP. COP.:SERA) en la �scriptura d P. la VP.nda fpta pels gP.rmans Raf�l Malart,Quirc Malart, i RovP.rP.nd Joan Malart del monP.stir dP Sant PorP. dP. Besaù.ù,tots P.11s de Bpsalù,a Jospp TorrP.nt,

dP.

CoplliurP., i aquP.st a FrancPSC MatP.u,d' Espolla . En aquesta P.scriptura s' P.xprP.ssa : " •••villa mansatam vocatam dP.ls GIRAROLS•••

11

i també : 11 • • •

Corbera, et Mansum vocat.um dP. GIRAROLS••• 11

En els lindP.S 11 • • •

s' PXpressa:

y en avall fins a la Ribr.>ra d P. l PRACH anant ribera amont, y las tP.rras qu.,, son dP. dPsa RibAra nom nada dPl Prach a la p:l. rt d pOilP.Ilt rP.StAn a la Hor9tat que 0 11 dit TorrP.nt tP. v"'nuda a PP.rP Puig natural do la Parroquia d P. Vilanant ara habitant P.n dit lloch dP .Espolla••• " 6-juny-1.6O1. 0

0

Signa també corn a tP.stimoni ,P•=?rP. Boscà,pagis d' Espolla. A la wenda fpta pP.l mon.,,stir dP. Vallbona ,a Galc.,,rà MatP.U,dP. Bausitj9s,An P.ls lindP.S PS diu: 11 • • •

et locum montis fü� Reques 0ns qui"! dicuntur Pl vulgo denomi�.ant PRATUM dictorum vallis p-t monthium ••• "


La nominaci6 dP. CORB ER.A com a CORBERA DE MONT, també ens la facilita l' historiador FLOR.:EZ:

a "Espafia Sagrada"

volum de Girona NQ 44,�ns transcriu un docwn°,n t datat d 9l

1323, a pàgs. 305-315 : 11

Instr um9ntum V8ndi tionis factai,, por Comi t P. m Impuriarum hominibus ecclP.siarum d� bovatico

-

nunquam l�vando nec ab P.is aliqualit P. r potan do amodP. inîuturum vidP.licPt in lacis villis parochiis subscriptis F.s

nomine-n

11

Rab6s;St.Quirc;lloc do AESPRACHO;

de CORB.Em:A DE MONTE; in loco parochia Sancti Genesii dP. Aespracho;in loco dP Fraxino;in loco do parochia dP. BaucigP.s•••.••••••


:·.

-.� ..... .

.,.� ...--

.·,

:· --::

\1)

. ·,

-:'. ·p

.-

·• . •

. ·,

,. : ,;'·. .. ,:... •.

-•,;;�

.

.... .

'

~, .

. .....'·.,.


';/:.'· 1. �' i',�--�-

:.�;�: -:<•. .� '.'."'•

0 ••

>". --·.1 �-� .::

'·. �: .

., .:,

,. .. . ,,: '

':

.: ·;, � �·

,,

. - ·ï· � -: \

(J

: L'

·•... .

:.

... ..� .

· ' ·· ' -: f\ -

;

4..(

L;

f ?-

f..µ,

il

" ... ..-·-

' ' ; \, �--•·-'- ; "�,J )"

..

t

';,,��

;..,,.-.,.

. r�

-·1i " ..J.

r,Ï

J,

l


-�

.. ...._


. ••1-�

�- '"·.

\'

'

.

"':,

t.

! .r-

1'.!'

i• li ·;

.

t (

.•

l 1.

' . '.

- --�...�'..-' ..

...

•.

.

·•

..; ..

( '· ·-o 1.

,.

'··

/\" >i�-:.;: - . '3t ·.• .

.,.

J

•'

..�.,

I

.. .

·.�-,� <

,,,

\i.

\\.

� . .. tl•·"' ,{. .\lj'· .· •!:'l, .. •.sH;',

(, 1 ·•

i

') .·•'. l '1 .. �-·- {"' ·. .',< '-.� _:-.·i �-1(". 1 S.·:, l', i -;;_ r •

.•

1

.,

'1·�

\�

;;//·-.\.,.:::

t; ,r <:,t.....

.,u

·\1,

� 'I.

i' v

...

.\

\

'w"

·.;.\: ....,.. _

....?

'.

'-''

..,.

'I

;__

/,,,

.. :

·.

·�

·:·


El cognom GILABE.IIT: gairebé no P.nS quP.d n dubtP.s quP. on un momont donat 0

va expressarsP. o transformarse

a la sova accopci6

actual GIBERT,transformaci6 normal en la llongua pro pia del pais. Hem dP dir quo hem �bsP.rvat

�n molts mapP.s sobro­

tot P.spanyols,des dq una trentona d'anys,com la S rra do Gibert(prop d

0-

Girarols) l'Pscriuen --po r o­

0

rror-- Serra de Gisb rt;afortunadam nt avui voïP.m ja 0

0

P.n P.1S mapP.s actual s una c orrecci 6 d' aqu1üla d•=momi naci6 dP.safortunada

i que haviem dqnunciat a una im­

portant ontitat editora. La documpntaci 6

g_Uf'!

hem ofert pP.rtanl(i=mt a difqrcmt,s

dqnominacions de CO RBAROLA en les que hi és mP.ncionat GILABERT' de CORBAROLA,Sorra dq Gibert,rqc do Gibert, el comte GUISLABERT (amb el I, i

0

1 II,ambd6s ho f�

ren del Rossell6),i r lacionant-ho amb la proximi.tat 0

de.ls actuals Mas Corbera i Mas Girarols,ens porta

a

adillP.tre com a dP.cisius els documPnts dits de "convi­ neJlça" entre IIlJG II,comte d' Empùries,i GUISLABERT II, comte de Rosello,sobre P.ls comtats d

0

Rosell6,Perala­

da i Empuries,el 29-maig-1085 (el podP.m consultar a !Liber fP.udorum major'; a "Marca hispanica sivP limes hispanicus •••"',i també degudalllPnt traduit a la nos­ tra llengua catalana ·. per PERE PONSICH al Vol.IlV de la magna obra "Catalunya Romànica" dodicat al Ro­ ssello, Ed. Enciclopèdia Catalana,Barcelona,1993,i que incloïm aqui),assenyalant l' importància dels comtPs reunits cas dq tenir diferPncies,qn ol molt proper Coll d9 Banyuls ( =coll de Espils, =coll despils ), comtes cosins que havien conservat drots do sonyoria


Hem crP.gut convoniP.nt aportar uns docum nts continguts 0

en el "LIBER FIDDORUM MAI OR", Vol .II ,que P.S r9fAr"!iX9n al comte dfü Ros SP.116 GUILABERT ( o GUI SLABERT.) , i que també han sigut incloïts a l' obra

11

Catalunya Romànica':

Amb dits docum9nts pod9m comprovar corn P.ls comtos cosins i VP.Ïns,el del RossP.116 i P.l d' Empùries-P ralada,GUILA 0

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÎFICAS .

.SECCIÔl-f DE ESTUDIOS MEDIEVALF.S DE B�CEL;�A

·Liber Feudorum Maior Cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragon

,

Reconstituci6n y edlci6n por

FRANCISCèfMÏQUEÎ.. ROSELL, PBRO.

BARCELONA MC!ltXLV

BERT II i HUG II,respP.ctivaIDP.nt,dqs9nvolupar n uns cu­ 0

riosos t.ractats dits

"dP. canvP.niÀncia" amb F!ls

tratarP.n d' P.Vitar lP.S barallP.s pP.r q_ ü stions

quals d' intprq

0

ssos i honors.Cas do produïrsP. difpr�nciP.S ost nsiblps, 0

els dos comtP.s es comproIDr->ten a una rP.uni6 pc:rrsonal

qn

el plaç d� 40 dies en el mateix Coll dq Banyuls (o coll dA Spils = Espils) per a mant nir convqrSPS i rpssoldrp 0

aqUP.llP. s. Tarnb� cal rPsaltar corn Pl comto d' Empùries rqspqctava al comte dPl RoSSP.116 en la qÜPSti6 dP.l cast 11 do Ro­ 0

qUP.SP.llS situat �n tPrritori P.IDporda.n�s i Pil posici6 °s­ tratP.gica.Arnbd6s comtPs tambq confirmPn la carta o trac tat celebrat a la poblaci6

de TOLUGES conegut com ql si

nodP. o assamblea que el maig del 1027 co.nfirmà una promul gaci6 anterior

"de pau i tr va 11 quP." a m�s 0

0

statu<=>ix la

inviolabilitat de lP.S �sglAsies i d9 los sagr ros 0

(Les traduccions al català son obra dq PERE PONSICH )


VOL.,

n CONDADO DE ROSELLÔX . 697

Incipiunt carte com-itatus Rossilionis' quem Guïrardus, comes; t:enera­ bili Ildefonso, regi Aragon-is ac marcliio1ti.Provincie, dedit et r!11iquit .. [alrededor de !Oï4]'

Et primum, sacramentale quod fecit Poncius, comes Impurita1iensis, Gu·ilabe.-to, comiti Rossilio11is, stipe.- comitati� Rossilione1Lsi, fovpuritanensi et Petrakitensi (fol. 18r) .· !uro ego, Poncius, filius qui es Gisia, comitissa, non decipiam te, Cuilabertum, comitem, filius qui es Adalaizis, comîtissa, de ttia vita, neque de tuis membris que in corpore tuo se tenent aut tenet, neque de bonorem tuam quod debes habere aut hodie habes aut in antea cwn meo consilio adquisieris. Et ego, predictus Poncius, me scientem non te assalre ne te prenre no te occidere et no t tolre tuas civitates nec civitatem neque ipsum tuum episcopatum neque tuas abbacias neque unam · a.bbaciam neque tuos castellos aut unum de tuis castellis· neque unum de tuis pugis aut pugum, a.ut rochas aut rocham, condirectos aut heremos. Et ego, prescriptus Poncius, suprascripta omnia no la t tolre, no te n tolre, et ipsas conveniencias, que tibi convenio, fideliter mente les te tenre e les te a.tendre. Et si est homo aut homines, femina aut feminas, qui tibi toilant aut tollat prescripta ornnia aut de prescriptis omnibus, ego, prescriptus -Poncius, adiutor te n sere per quantas(que) vices tu me n comonras per nomen de isto sacramento per te ipsum aut per tuos missos r. La bibliog-rafia sobr� el Rosell6n se encuentra r,unida en Les Regitms de France, ,,, Le Roussillon, por J, C.u.,ŒTT& y P. VtD.U. (Paris, 1909). 2. Cfr. AL.\R'l', Cartuloire Roussillonais (Perpig-na_ n, t88o), pâg. S3, nota _i.• vèi missum; et comoni[rl no me n devedare et prescriptos adiutorios sine tuo ·enga.n no los te fore, et cum te et si.ne te. Et ego, Poncius prescriv.­ tus, guerra non te comoveam nec ego nec homines, nec feminam nec femi­ na.s, per meum consilium aut per meum ingenium; et si est homo aut homines, femina vel feminas, qui guerra te como\·eat aut faciat, acliutor ero tibi de cunctos ipsos homines aut ïeminas, qui tibi guerram fecerint, -sine tuo enga.n, de ipsa bora in :mtea que tu me comonueris, et pre­ scriptos adiutorios sine tuo engan los te !!are. Et item, iuro ego, Pon­ cius, ad te, predictum Guifabertum, quod non tollam tibi ipsum comitatum de Rossilionense neque ipsum comitatum de Peralatense neque ipsum comitatum de Impuritanense; et non tollam tibi ipsam dominicaturam de Rechesen neque ipsam dominicaturam de Bannils de Asperos neque ipsam dominicaturam de Baocils de )laritimo neque ipsam dominicaturam <le Argilers neque ipsam dominicaturam de villa Mulacha neque ip:;a.m dominicaturam de Pirpiniano neque ipsam dominicaturam de Chuengs neque ipsas dominicacuras quas tu, Guifabertus, infra ipsos comitatus habes; nec ego, Poncius, tollam tibi eos, nec homines nec feminam, nec feminas per menm consilium aut per meum ingenium. Et si est homo -aut homines, feminam vel feminas, qui tibi tollat prescripta omnia neque de prescriptis omnibus, ego,-prescriptus Poncius, !diutor ero ad te, Gui­ Jabertum suprascriptum, suprascripta omnia tenere et ha!Jere sine tuo engan. LfM, fol. ,:,:a-b; LFC, doc. 165, fol. 45-b (miniatura), y perg. sin fec)la, Ramon Berenguer I, n.• •1.91,


698

Con·L'eniencie exinde rnbseq1mtur, cum pignoribus missis, et praestitis -etiam sacramentis post illas com;encit:mes obser.andas, inter comites Impu-. ritanos et comites Rossilio-ne11ses factae.

29

mayo r�S5

Primum, corn:enie11cia jacta inter Ugonem, comilem [111Jn1rita11um, et -GuilabeTtum, comitem Rossilionens;;m, s1,per comitati, lmpuritano, Pùalatensi et Rossilion,msi (fol. xSrJ. ,,, Hec est conveniencia quod ego, Ugo, comes, facio tibi, Guilaberto, comite. Convenio, namque, tibi, quod de ista bora in antea çel deinceps non tollam tibi vel auferam aut auferre �·el tollere faciam de ipsum hono­ rem quod hod.ie habes et tenes au� homines tenent per te pro qualicumque modo, id est, de comitatu Impuritano cum suis pertinenciis et de comitatu Petralatensis cum .suis pertinenciis et de comitatu Rossiliooenst cum suis pertine.nciis. Simili modo convenio tibi de episcopatu Elenensis cum suis pertine.nciis et de abbacia Sancti Petri Rodas cum suis pertinenciis et de .abbacia Sancti Andree cum suis pertinenciis et de abbacia Sancti Oenesü cum suis pertinenciis. Iterum oomque, coavenio tibi simili modo de castro Salsanis cum suis pe.rtioenciis et de honore c:i:;tri \"uitrnria cum suis pe.rtinenciis et de honore c:i:;tri S:iocti Christofori cum suis pertioen­ ciis et de vicecomitatu Tacidone ctlm sui:; pertinenciis et de vicecomitatu Implll'itano cum suis pertinenciis et de castro Funullari.a.s, quod tu ibi habere debes, cum suis pertioenciis et de castro Rocho.maura cum suis pertinenciis et de \-Ïcecomitatu Petr:il:itensis cum suis pertinenciis et de castro Rochabertini cum suis pertinenciis et de ca,mo K,umazono cum suis pertioen.ciis et de aliis cuuctis honoribus cum illorum pertineuciis. In­ super namque, convenio tibi quod, si est homo :iut homines, f,muo:i aut feminas, qui tibi tulerint aut auîerre voluerint �ut· tibi tulerint de iam dicta omnia partem aut totum vel minimum, adiutor siam tibi, sine tuo en­ gan, per quantas(que) vices tu michi comonueris per te :iut per tuis, et non. me vet:J.bo de iam dictum adiutoriwn -.iudire et ocurrere ad te, sine tuo engan, per quantas(que) vices tu michi comonueris per te aut per tuis. Et si aliquis de meis hominibus, aut <le tuis et meis, tibi forsfactlll'am fecerit aut malum, et tu non potueris per te ipsum directum adquirere antequam guerram ei vel eis facias, ego fac.am tibi d.irecturo de illi vel illis, .sicut fa­ cere debuerint, infra XL dies quod tu michi monueris per te ipsum aut per tuis; et si oon potero facere, ego adiuvem tibi, sine tuo engan, usquequo d.irectu.m tibi faciant sine engan. Si ego, pred.ictus Ugo, comes, cÎe me ipso in aliquo transgressus fuero contra te, puilaberto, comite prescripto, ego &ciam tibi d.irectum ad CoUum de Espils infra. XL dies, quod tu. michi comonueris per te aut per tuis, in coUaudaciooe et in iudicio de nostris bonis hominibus; et a comonir non me vetâre a te nec ad tuis. Et si ego iam dictus Ugoni de iam dicta conveniencia vel ad.iutorio me extra­ xero et, sicut superius scriptum est, tibi, Guilaberto, comite prescripto, non atteodero vel fecero in ia.m d.ictum co11.Stitutum locum infra iam d.ictum term.inum, incurrant ipsas pigooras, quod ego tibi mitto, in tua potestate, sicut resonat in ipsam [ [scripturam piguoracionis quod ego tibi · feci. De iusticias, autem, vel emeodas vel composiciooes, qui nobis exie.rint de iam d.ictos comitatos, quaodo ambo fuerimus in ipsum placi­ tum, divid:imus per medium, exceptus de nostras dominicaturas, et ita fiat inte.r nos omnibus diebus nostris. De piacitis, autem, ubi non erimus. ambo, ipsum habe:it totam composicionem qui ibi fuerit ad iusticiam fa­ ciendam, it:a ut, si ego, pred.ictus Ugoni, habuero placitum in comibtu Impu.ritano vel Petralatense, exceptus de meas dominicaturas, ego tibi: mandera per meum nunciu.m, ut occurras ad iam .dictum placitum talem terminum ut bene pos.sis occurrere; et si veoeris, habeamus simul iam dictam iusticiam per medium, et si veoire nolueris, ego, Ugoni predictus, . habeam solus. Et simili modo fiat de placitis quod tibi, pred.ictus Gui­ labertus, exie.rint in comit�tu Rossilionen..se, quod tu michi mand:iveris et ego venero, et, si non veoero, simili modo fiat michi, sicut de te, predic­ tus Guilabertus J superius est . scriptum. Et si ego, predictus vgo, dè iam


-213 -

dicta coovenciooe contra te, predicto GuiJaberto, comite, in aliquo fuero transgr essus et tibi emendare distulero infra iam dictum terminum in ia.m dicturn constitutum Jocum, simili modo incurrant iam dictas meas pign ora, tra.asactum iam dictum terminum, in potestate pre<licto Cwlaberto , cornite, sicut resonat in ips:un scripturam pignoracionis, quod ego tibi feci atque firmavi, sicut superius scrip tum est per iam dictas conveoicncias vel adiu­ torios. Iterum n:unque , coovenio tibi ego, iam dictus Ugo, cames , tibi iam dicto Cuifabè�to, comite, ut ipsu.m castrum Rechosindo non tollam vel auferam, vel auferre vel tollere faciam eum tibi nec destruam; et si 'homo est vel femina qui faciat, ego adiuvem tibi, sine tua eo gan, per quantas (que) vices commonueris rnichi per te aut per tuis; et a comonir non me vetere, et it:i tibi teneam et attendam, sine tuo eugan. Et ego, 1)red.ictus Ugo, convenio tibi, predicto Cuil:iberto, de abbacia Sancti Ste­ phani et de castra Caoiano et de castra Torredella, si babuero. Et de predicta omnia ego, iam dictus Ugo, cornes , non tollam nec auferam tibi, predictus Cuilabertus, cornes, nisi ipsa pignora, quod mihi miscris, :;i dimiseris eam mihi iocurrere. Iterum oamque, con\·enio tibi ego, pre­ dictus Ugo, cames , tibi, inm dicta Guilaberto, comite , quod si tu vo­ lueris statica_m facere cu.m tu.a mesnada in civitate Impurias, omnes census et usaticos, quod cornes habere debet de eadem civitate sive de maris sive de stagnis sive de ceteris rebus, tu habeas et teneas'eos quaucio ibi per• steteris. Acta est, autem, iam dicta conveniencia rm kaleodas illllÜ anno x.,cv regnante Philippo, rege. Si g'i<num, gracia Dei comes, Ugo, q ui banc convenienciam fieri iussi et firmavi et hos testes firmare rogavi. Sig >I'num Amallus Causfredi. Sigt:<aum Bercngarius fratres. Si gl=I uum Berengarius de Quoquolibero. Sig>:<num Raimundus Gausberti. Sigtflnum Adalbertus l\Iiro. Sig>f<num Citardus �!iro. Si�num C.ri=.. mallus Adalberti. Sig;f<aurn Beruardus Bernardi de Ba ndeolis. Petrus, p resbiter, qui banc scripturam conveniencie scripsi et subscripsi die et auno quo supra.]]

LFM,

fol. 7rb-d, incompleto, y Ed. : ll<RC.\, col. rr76-;.

LFC,

doc. 166, fols.

46b - 6.1.

A continuaci6 incloïm la traducci6.


CONVINENÇA ENTRE HUG II, COMTE D'EMPÛRIES, I GUISLABERT II. COMTE DE ROSSEIJ.b SOBRE ELS COMTATS DE ROSSELLO, PERALADA I EMPÛRIES 29 de mai� de 1085 .. to1111c C'on"inc en Aquesta és la convinença que JO. Hug. comte. faig amb tu. Gui,JJl-i.:u efecte amb tu que d"aquesta hora en avant i scguidament no te toldré ni pr.:,ndn! ni et (arJ prendre ni toldre res de l'honor que avui tens o que homes tenen per tu de qualscvol mode. a saber: del comtat d"Emptlrics amb les seves peninences. del comtat de Peralada amb les seves pertinences i del comtat de Rossell6 amb les seves pertinences. C'onvinc amb tu dïgual maoera pcl bisbat d'Eloa amb les se\"CS pcninences. per l"abadia de Sant Pere de Rodes amb les seves peninences. pcr l"abadia de Sant Andreu amb les sev�s pertinences. i per l"abadia de Sant Genis, amb les seves pertinences. 1 cncara convinc amb tu dïgual manera pel castell de Salses amb les seves pertinences. per l"honor del castel! d"Oltrera amb les sevcs pcrunen­ ces. per l"honor del castel! de Sant Cristau amb les se,·es pertinences. pel vcscomtnt de Tatz<, amb les seves pertinences. pel vescomtat d"Emptlries ambles seves pertinences. pel castell de Fonolleres que hi deus tenir. amb les seves pertinences. pcl castell de Rocamaura amb les seves pertinences. pel vescomtat de Pcralada amb les scves peninences. pel castell d� Ré•• cabertî amb les seves pertinences, pel castell de Ouermançci amb les scvcs pertinences i per totes aitres honors amb llurs pertinences. A més convinc amb Lu que. si eren home o homes. dona o dones que et toldrien o et volicn prendre la totalitat o una part. per minima que sigui. de Lotes les esmentades honors. adjutor te·n scrc!. sensc engan)', per totes les \'Cgades que tu me·n rcqueriràs per lU o pels tcus. i no refusaré a escoltar la demanda d"ajuda ni a acudir a tu. sense engany. per lotes les vegades que me·n rcqueriràs per tu o pels teus. 1 si algû dels meus homes, o dels teus i meus. et (eia cap forfetura o mal. i que no poguessis per tu matds restablir el tcu dret abans de fer guerra a cil o a ells. jo et faré dret per ell o cils. com ho he de fer, dins el terme de XL dies després que tu me·n requcrirà5. per tu mateix o pels tcus. 1 si no ho pue fer, jo t"ajudaré. sense engany. fins que et facin drct. sense engany. Si jo susdiL Hug. conue. fosrcr mi matei.x tran�!?ressoren alguna cosa contra tu. Gu1,1:,h�r1. comte susdi1, o!t foréùret aJ Colld"E,pillsù,n� dtcrmc,bXLdie., desprès que tu me nlrnuràs rcqueril per tu o pels tcus. en l'arbitratge i judici dels nosircs bons homes. I no refusaré el requeriment de tu o dels teus. 1 si jo. susdit Hug. em sostreia a dita convincnça o ajuda i. tal corn és escrit a sobre. no feia res o no venia a tu. susdit Guislabcrt. comte. al susdit lloc cons­ tituït dintre cl terme susdit. les penyorcs que jo et Iliuro caurien al tcu podcr. tal com es diu dins l"escriptura de pignoraci6 que jo t"he fel. Quan1 a les ju�tîcies. esmcncs o composicion,. que ens penocarien del susdits comtats. quan haurîem estai ensems en aquell plct. les di\'i­ dirîem per la meitat. excepte les de les nostrcs scnyorics. 1 que aix, es foci enirc nosaltrcs. per tots cls nostres dies. Quant ais plcts. on no screm ensems. tindd Iota la composici6 el qui hi haurà estai per (er justîc,a. de tal mancra que si jo. susdit Hug. hauré lingut plct dins el comtat d"Empûries o de Peralada. a exccpci6 de les meves senyories. et manaria pel meu missatger d"acudir al susdit plct dins tal terme que hi pogucssis acudir: i. si venies. tindrfom ensems la susdita justîcia pcr meital. i si no volies venir. jo. susdit Hug. la lindré sol. 1 que es faci de la mateixa manera pels plcts que el penocaricn a tu Guislaben. dintre el comtat de Rossell6, que tu m'ho bagi> manat i que jo no vingués. i si no venia. que sigui fet per mi com aqui sobre és escrit per tu Guislaben. 1 si jo. susdit Hug, transgredeixo en alguna cosa contra tu susdit comte Guislabert la susdita convinença i ajornava d'esmenar a fovor teu dintre el susdit terme. aJ susdit lloc constituït, de la matcixa manera caurien les mevcs susdites penyores passat el susdit terme. al teu poder. susdit Guislabert. comte. tal cornés estipulat dins l"escriptura de pignoracici que jo t'he fet i firmat. corn és escrit aquf sobre per les susdites convinences i ajudes. A més. convinc amb tu. jo susdit Hug. comte. amb tu susdit ()u"labcrt. comte, que no et loldré o prendré ni et foré prendre o t0ldre ni et destruiré d Çlfüdl de Reç_uS.c.11'l,J si fos home o dona qui ho fes. t"ajudaré jo. sense engany. per quantes vcgades tu mc'n rcqucrcixis, per lU o pels teus. I no refusaré respondre al commonitori. i aixî ho 1i11dré i atendré. sense engany. 1 jo. susdit Hug. convinc amb tu. susdit Guislabcrt. per l"abadia de Sant Estc,,c., pcl eastell de Canya i pcl castell de Torroella. si pcr cas el lindria. 1 de totes les coses susdites. jo susdit Hug. comte, no et loldré ni et prendré res. susdit Guislabert. comte. sin6 la penyora que m"hauràs lliural. si m'hauria d'cscaure. A més, convinc amb tu. jo susdit Hug. comte. amb tu susdit Guislabcn. comte, que si voldries fer estatge amb la teva mainada dins la ciutat d"Em­ pûries. tu hauràs i lindràs. tant corn hi estaràs, lots els ccnsos i usatges que el comte deu haver de la mateixa ciutat. sigui de mar. sigui d"estanys. sigui d"altres coses. Ha estat feta la susdita convinença el 1111 de les calendes de juny, any XXV del regne de Felip. rei. Signatura d"Hug, per la gràcia de Déu comte, que he ordenat de fer aqucsta convioença. l'he firmada i he demanat de firmar a aquests testimonis. Signatura d"Arnau Gausfred. Sig­ natura de Berenguer. gcrmans 1 . Signatura de Berenguer de Cotlliure. Signalura de Ramon Gausbert. Signatura d'Adalbert Mir6. Signatura de Guitard Mir6. Signatura de Grimau Adal­ bert. Signatures de Bernat Bernat de Banyuls (?). Pere. prevere. que he escrit aquesta escriptura de eonvinença i rhe suscrita. el dia i J"any esmenrats.

1.

Germans del comte Guislabert.

(Traducci6: PP)

Perl'! Ponsich •

.Extret dA "Catalunya Romànica",Vol.XIV(Rossi=>llo),pàg.34


699

' 29 mayo 1085

Carta f,ignoruin, quae, propter obsen:andam dictam convenie-ntiam, suf>Positaf11erunt ab Ugone, comite dicio, Guilaberto, comiti, abbatia, vide­ licet, Sancti Petri de Rodis et medietas episcopatus Hel(e)nensis (fol. 182). Hec est scriptura pigu oracionis quod ego, Ugo, comes , facio tibi, Ouilaberto, comite. Mitto, namque tibi [in] pignora meam medietatem abbatiam Sancti Petri Rodis cum suis pertinenciis et meam medietatem episcopatu (et mediaai medietatem episcopatu ) Sancte Eulalie, sedis Helenensis, cum suis pertinenciis, sub tali modo atque conventu ut ego tibi teaeam et attendam omnia quod ego tibi conveni per scripturarn conçer.i�ncie, quod ego tibi foci. Et si ego, iam dictus l:go, tibi, pr�S�to Guilaberto , comite, Î:lm dicte scripture conveniencie, quod eg, ·.:bi foci et finnavi, non attendero et in aliquo contra te transg-.essus :·!�O et tu de me querelam attuleris per te ipsum aut per tuos, ego venia:!1 tibi facere directum infra quadr:iginta dies qui sunt scripti in tue scipture conventu, quod ego tibi feci in locum vocatum Collum de Espils, et sï nm-e:rtr:i..,œro quod non faciam emend:i­ cionem, quod tu accipins per quod ad finem possum tecum venire ei ad concordiam, sine a!iquo placito de nostris hominibus fiat. Sin, autem, infra iam dictos quadraginta dies non venero i.n iam dictum locum et non fecero tibi direc:,;:u in collaudacione et iudicio de nostris bonis hominibus sicut resonat in _ -:i dicte scripture conteniencia, tra.nsactum iam dictum terminum, incu.:Jt iam dicta pignora in tua potestate, sine tuo engan, sine ulla mea contradiccione. Et si ego, predictus Ugo, cornes , primum d.crero tibi, predicto Guilaberto, comite, quod iam dictas pignoras, quod ego misi in tua potestate, fiant erepte, et ipsas , quod tu mihi misisti, fiant incurre gute i.11 me:i potestate, :unbo veniamus in locum prescriptum, Collum de Espils, infra iam dictos quadra g-inta dies et eligamus ibi de nos­ tris bonis bominibus qui recte iudicent inter nos qualiter de iam dictis · nostris pignoribus fiant incorregute aut erepte. Et si meis hominibus noluerint iudicare et tuis iudicaverint, et ego noluero facere hoc quod recte iudicaverint, statim 6:mt tue pignore abSÔlute et mee incorregute in. potestate tua sine tuo en gan. Act:i est, autem, bec scriptur<a>" pig.nore IITI kaleadas iunii anno XXV regnante Philippe, rege. Sig>fonum Ugo, gracia Dei cornes, qui banc scripturam pignore fieri iussi et firmavi et hoc testes finnare rogavi. Sig�num Arnalli Gausfredi. Sig+Bnum Berengarius, fratres. Sig(�]num Berengarius Petri de Quoquolibero. Sigli,num Adalbertus :Miro. Sig>f<aum Guitardus, fratres. Sig+Bnum Grimallus Adalberti. Si�num Bernardus Bernardi de Bandeolis. Sig� num Raimundus Gausberti. Petrus, presbiter, qui banc -scriptur<am>b pignore scripsi sub die et anao quod supra. LFC, doc. r(n, fol. 46a-li.

Ed. : M.-lRC.I , col. II7ï-$.


- 2:?3 -

708

[1o64:ro66J­ Carta treguae et pacis domini co11firmatae a comite Rossilionensi et Impuritano (fol. 186). Hec est tregua et pax confinnata ab arcb.iepiscopo );°arbonensi, domno Gu:�:edo, et a Berengario, Gerundensi episcopo, et a domno Raimundo, a comitibus Rossilionensium, dom.no, scilicet, Elenensi(s} episco Gaucefredo e Guilaberto filio, eius, et a dom.no Poncio, Impuritaneusi(s)­ comite, et a domn elmo, Bissuldinensium comite, et a domno Rai­ mundo, Cerritanensium comite, et a domno Gauceberto, vicecomite de Castro Novo, cum ceteris magnatibus Elenensis episcopatus, in Tu­ luguensi prato, quod est in co�itatu Russilionensi. Constituerunt, namque, predicti pontifices, ·cum consensu ceterorum nobiliurn, ut in comitatu Russilionensi vel Conlluentano vel Valle Spirensi ullus homo ecclesiam non infringat neque cimiteria vel sacraria, x:x;s; passuum ecclesiasticorum in circuitu uniuscuiusque ecc:Jesie, nisi . episcopus propter hominem excomllilicatum aut propte_r suull1 censum. Si, vero, aliquis homo aliter infringere ecclesiam vel spacium XXX passuum ipsius ecclesie in predicto episcopatu Elenensi, quidquid ei comiserit,. emendet, ut iustum fuerit, ipsi homini cui iniuria fecerit, et ecclesie, in · qua fecerit, satisfaciat legaliter, et insuper composicionem sacrilegii Ele­ nensis componat episcopo. Ecclesias, vero, illas, ubi castra fuerint cons­ tructa sive ubi fures vel rapaces congregaverint furta vel predam vel malefacta, tamdiu posuerunt eas iam dicti episcopi in defensione pre­ -scripte pacis, quousque querimoniarum predictarum ecclesiarum deferatur Elenensi -episcopo et eius iudicio aut iuste emendetur quoâ in ipsis ecclesûs comissum fuerit aut ab eodem episcopo ipse ecclesie a defensionc 1'relibate pacis separentur. Idem episcopi prephati constituerunt ut in iam dicto episcopatu Elenensi nullus violenter infringat dominicaturas canoni·:corum vel monasteriorum neque aliquid rapiat inde. Clericum, vero, arma non ferentem vel monachum vel sanctimonialem sive yi<luam nemo ap(p)re­ hendat nec ille aliquid lll.Îurie inferat, ,illanum neque v'illanam nemo apprenhendat nisi propter culpam quam ipse villanus vel \'illlllla fecerint; et si eos apprehenderit, non distringat nisi per directum. Et ut pre­ -dict,. nemo faciat in iam dicto episcopatu de equabus vel pullis sive mullis earum etatis unius anni, neque de bobus neque de vaccis sive vitulis earum, neque de asinis vel asinabus sive pullibus earum, neque de ovibus, arietibus, ircis, capris sive earum fetibus. :Ofa.nsiones ,illanorum nemo ,. incendat neque evertat:terras Jq..,$9>1tencione positas nullus vilanus Iaboret postquam commonitus fuerit, ât-':o in quo iustic.ia placiti non remanserit; si, vero, 'ter comonitus, postea ibi labora,erit et propterea dampnum acceperit, non requiratur pro pace facta. Si quis, autem, fideiussor extite­ rit, si !idem non portaverit, de suo proprio pignpretur, nec pro p;:ice fracta habeatur. Si quis, autem, predict:im trevam et pacem infregcrit, simp!a tantum composicione emendet illi cui infrcgerit infra primos xv dies. Si, vero, infra primos xv dies sirupliciter non emendaverit, composicionem mali, quod intulit, in duplo componat, ita ut dimietatem istius duple composicionis babe:it querelator et alter:un medietatem habe:it episcopus ··et ipse cornes qui adiutor fuerit eidem episcopo ad banc iusticiam faciendam. Si quis, autem, predictam pacem vel trevam infregerit et iniusti­ ciam facere noluerit, infra xv dies, quod querelator suam querelam presentaverit ante episcopum et eiusdem cleros ac comitem, ipse male, factor et consiliatores et adiutores eius emendare noluerint, egred.iantur a treva et a pace, et malum, quod propter hoc illatum fuerit eis, non. requiratur pro pace vel treva fracta. Et si malefactor et ad.iutores eius postea iam dicto querelanti ullum marum fecerint, infra trevam emendet pro treva et pace fracta. Item, predicti episcopi firmaverunt trevam Domini, videlicet, ut omni tempore teneatur ab omnibus christianis ab occasu solis quarte ferie, id est, merchoris die usque ad ortum solis secunde ferie, .id est, !unis die. Item, continuatim teneatur a prima die abventus Domini usque­ ad octabam Epihanie Domini quando festivitas Sancti Ylarii agitur. Item similiter continuatim teneatur a die !unis, que anteced.it Capud Ieillilii, usque a die' !uni�, qui est primus post diem dominicam octavarum Pentecosten, et tres festivitate-s Sancte :\farie cum suis vigiliis et festi­ vitas XII Apostolorum Cl.\Ill suis vigilüs et Nativitatem Sancti Iohannis sùà vigilià et festi'vitatem Sanctorum Iusti et Pastoris et Abdon et Sennen et Sancti Felicis et Sancti Genesii et Sancti Nazarii et Sancti Laurenci1 et Sancti Michaelis et festivitatem Omnium Sanctorum et Sancti Martini et due festivitates Sancte Crucis et Kathedra Sancti Petri et festivitatem Sancti Genesii, que est·xu ka!. septembris, et Decollacione­ Sancti Iohannis Baptiste cum vigiliis et cum omnibus nocti,iis iam dic­ tarum festivitatum et omnes dies et noctes Quatuor·Temporum. Si quis, autem, infra hanc predictam trevam Domini aliquod malum alicui fecerit, 'in duplum ei componat et postea per iudicium aque frigide trevam Domini in sede Sancte Eulalie emendet.

·c'nm ·


Si quis, autem, infra banc trevam hominem occident sine aliquc> casu, =.consensu omnium cbristianorum definitum est, ut omnibus diebus 'l'ite sue e.xilio dampnetur. Si, autem, cum casu hoc fecerit, egrediatur, tamen, a terra usque ad terminum quem episcopus vel canonici existima• :. verint esse imponendum. Si quis, vero, intra banc trevam se miserit -in ag:ueit vel ipsum agueit stabilierit pro morte vel apprehensionc.­ alicuius hominis aut pro apprehensione alterius · castelli et, tamen, si hoc agere non potuerit, similiter emendet ad iudicium episcopi et canonicorum eorum ipsam trevam Domini sicuti faceœt si fecisset

quod agere temptaveri. Item, prohibuerunt ne in terminibus bis con­ tinuatis trevis, vid.elicet, ternpore adverttus Domini seu xu, nullus · castrum vel municione� edificare presucat nisi xv cliebus ante conti­ nuatas predictas treças hoc incoaverit. De predicta, autem, treva vel pace querela ad episcopum vel ad eius canonicos seu fatigacio omni tempore fiat, et, sicut superius scriptum est in pace de ecclesüs, ita fiat. Et ipsi, in quibus episcopus vel canonici predicte [sedis] se fatigaverint de direpcione pacisvël treve Domini, sive fideiussores vel ostatici pro pace vet treve Domini, sive fideiussores et malam 6.dem inJe portan,es ep;$copo vel canon.icis eiusdem sedis cum protectoribus et adiuvantibus se, quamdiu: se contenderi.n�. sicut infractores pacis vel treve Domi.ni, ipsi et res eorum non babeantur in pace et treve Domini. Ego Gaufredus, cornes, iuro­ tibi Pet.ro, E!enensi episc�po, et facio tibi ostaticum ut pro duo temporn. anni, scilicet, ad Dedicacionem beate Eulalie, id est, VIII idus octobris, et ad Caput Ieiunium, per unumquemque annum, quandiu vixeris, revertarad. banc sedem beate Eulali� et non separabo bine me sine licem:ia tua: vel ipsorum clericorum, quibus tu comiseris, si es non baboero; et si es habuero, eo transito, infra vur dies re\·ertar, et non separabo bine me sine licencia tua vel ipsorum clericorum quibus tu comiseris. Per Deum et bec sancta.

,

LFC, doc. 176, fols. 48c • 9<1.

ucci6. A continuaci6 inclDïm la trad


,CONFIRMACIÔ DE LA PAU I TREVA 1064-1066

{OJ: Pcrdut. A: ACA. l,iber fmdon1111 Ce11111111ac. doc. 176. fols. 48c•9a. a: M1ouu.: Librr frmlorum 11wit,r, 1945-47, Il. doc. 708. pàgs. 223-225.

Aqucsta ès la trcv.i , la pau conlirnrnde, pcr l'ôlrquctiishc de Nartionu. cl senyor (;u,frcd. 1 pc, Berenguer. t,ishc de Gironn. i pcl scnyor Ramon. hi,hc d'Elna. i pcl, comtes ûc Rosscllô. :, ,ahcr. Gau,fred i liui,t .1bc1t. lill scu. i pcl ,;cnyor Ponç. comte d' l·mptincs. 1 pcl ,cnyor Ciuiltcm. comte tic lks.,lti. i pet \ényor Ramon. comlc Je C-erdanya. i pet scnyor (iau,ti.,rt. ,c· ,cum1c de Ca,1cllnou. :..imh cl, ahrcs ITii.1!:,!.llill� dd h1:'l,hat ,JFlna. .d Pr.11 tl1.: 1 t1l11!,!c' 1 quai l!, ul cnrnlal de Ru,..;clhi. ('\inç;titu'ir...·n 1.·I, 'lhJit, pn11t1l1.·,, .. 11111, 1.:l 4.:1111,t...'11!1111,.:111 del, :dl11..·, 1h1ht..-,. qth.-:,1f:7"1m1.11 dt.: H.n,,i..·llo. : Jt: ( nnlk·1u I d\ \ .1lll.·,pn ._1..1p hl1r111.: rh1 \10h una c,!!lc,1�1. 111 1.1,;fllCfllU1, 1' ,.1)! ..:n;, , '\X p.A,,i..:, " '·d.,;,1 .l.:!.IH., IUJ.:' c.u1om tir Y.i.d,, t.:·,,gf...:;,,,ia ,1 Ol> -:--.. cl h1,hc .;1 cau,a c.run hum1.:: cxcnmunicat o amh cl �u pcrnw... 1 s1. ;1hramcnt. algun hnml.! viola u11;1 '-''glési.t ,, 1\•,pm Je XXX passe:,.. th.: la d11a c.!sgll.!:-..1.i ul "'usùit hl',,h:11 d"Elnn, que toi cl c.1uc hagi l'.omè, ho c,nh.:ni. ,c�<H1s sig.ui de: ju"tkin. : 1 ;.1qu!.:II hume cl quul hauria fcl inf,iri�. i .._:,tt,f:u.·i lc!?,almc111 l\.:,!!lcsÎi1 en l:.1 quai hag1 dclmqui1. i a ml.!,. foci cumr)u\lCÎÜ amh cl hl'\.hc c.Jt:lm1 pd ,acrik�i c,1111c,_ El h1,hc "'ICl)ari lh.: la dckn,a c.h: la Jl.lU Je-, c,glè,1e, en le, quai, fnrcn l'on,1ru1t, c:,,h.:11' 1 on d, lladrc, i violent, llilg_ucssin c<m�rc�at cb furh. d, hotin:-. i cl h.:'.'.Ultat c.fo le, "-\.'\t.!!'r, mate, .1rcu,n,. lm, que ln qudxa ùc l..:s <.lite" ..:,gl\.!,ic..; ,i!!ui prc:,.cntJd;1 al hi.;;hl!- dï"' lna i t.l'acl>rd :1mh d -.eu judic1 , ·csmcnin ju.,.t:Hlll"lll cl, mal, co1111..:,o, en ..:IIL'S. r l'amhl.! cl .., ,u-.<lih hi,hc, eoni,,,tlloircn c.1uc en rc,m"·nhll h1,h�11 ,. �l11;1 ninµu no 1n:1u.1uî, iu­ h.·n1,111u.:nt h:, wn)OrtL-.... c..ld, c,rnunµc-, o Jch, moncsllr,. 111 n.:, no en rm.:n�m. Ou'-' nm!!u nu r..:tin�ui ni fac1 rnjuric� a cnp ckrguc 4uc nu r>orti ;irnu:.., o a cap 111nn10 u mon,a n \ iJua: i qw.: ningll no rclin!!,LIÎ cap vfü1 o,ibn;1 !iil nu ô; p..:r �1l�una culpa que ..:Il, hag111 l"omè,: 1 ,, cl, ...-mrrc,una. que no cls co;-1ccio11i. �i m1 è\ dl· drct. 1 tjllC ning.u no fac1 ds ,u,di1, rohollot,,. ...:n cl susùil lu,hal. <l\.•U!,!Uc, t1 t.k· llur, pullin,. o mul, J' 1,;c,Jat u·un .in). ni dl' he m,. 111 tic ,a4uc, c, de llu" ,..:c.Jdl<.. m c..1·.. ,.._ ., ;,mh d, ,...-u, p<•llin,. 111 �lovdlc!i,. 111arr;111,. hoo.. cahn.:,. o Je llur.. t..:ri1...•<.. (Juc nmµu nu Cl'l'llll ni cmh.:rn)(.1ui ch ma,o, Jcls,dan,: que cap ,1la m1 llami le, 11..:11c, l'll t11...put�1 dcsprCs tlllL' en sÎ!!,UI advcrlil pcr aqucll al 4unl c111,;arn no ,·h:q.:i li:l ju,tlc1:i del ph.:t: 1 ,1. uc.hcrl1I Ire, ,ci.tm.k·�- Jc,p1é, le� llaurn I pcr ai,ù 1t.:p ♦11!,!1111 ù.111111,H�c. nu pu�ui d:un;ir pcr p,rn t rcm:;ufa 1 \I ill!!,ll. t·on,liluH fülcJll"HI. nu ha 111;1ntll\!!,lll la "-''•' p,1raul;1. que ,1µ.11i 1..'l11Jl\.:ll�n1;1l tk·I ,eu prnpi i no "'J.!.U1 llCl"'-C!!UÎI r,cr pau 11cm.:.11l.1 Sî alµtî. f."lllf"H.:n�,. lrcnca la ,u,dit:1 lrcv:.i i pa11. tan ,ol.., 1,.•,m..:11i �1111pk· cumpu"1do a ,,qudl 11 4u1 l"lmuri,1 lrcm.·aJa. Uin, d, pr1111cr"- XV Uu.:,: i .,, <lm, d, JH 1111c1� X\' Jii.:, no h;.1gui.:, .. ·,mcn.1t ,implcmcnl la cumrH.>..,iciù ùd lllill 4uc h,lm ia lcL p;1�U1 c.luhh: compo,1,1u. <lt..· 1:11 m.111..•r,1 c.1 u..: la mcitat d·:,�u1r.�,1,1 Johk c.:ompu,icul l.1 lrnµm d 4u1..•rdla111. 1 l'alua nl\.'llal la llll�UI d h1,l'h: 1 a411dl comlc que IW!!,Ut,.·, aJUllal cl hi,hc il rcr juo,;;;lic1a. 1 ,i alµû trc11c:1 ln ditu p;1u I t1c\'a I nt.• vol�uc-. vc:n11 d11\'lllll la juslll'ta. d11,, XV di..•, th.·,pn..;.., l llH.! cl 4ucrc.llan1 hatuè� pn.:,cntal la sl..',:1 c.111cn.:lla c..1,1\.alll cl hi-.h'-' 1 1.·I, ,l,.."u, di.:rµ,11,; .., 1 d t.ht cumtc. i �j d dit nmlfoCh\f. cl, :,,.eu, cun,cllcr, 1 c:ol-l.ihur.1drn, nn ,ul)!m.•.....,.1n ..,.,m ..·11.11 -lm. c.1ui.: ,1µu111 tnral?,llati,,, c..k· pau i trc,a,; cl mal qu1..· t"-=r nÎ"<Ü ch ,1i,wi rl'I. nu ''!!UI rctilh,.' 11\ ,...._., p.m • tr•·\";1 11·cnc.u.Ja. 1 ,i cl n,;_1lfoc1or i cl� -.eu, cul l,1hurmJp1-.... dl..',pn.:-, h.:u..·11 ,11)!11ll m.11 .11 llU\.'H:ll,1111 c.1111� lu trcva, que ho csnH..:ni pcr ll'l' \'iJ i pau llcm:aùa. 1 amhé ds'lNlil, hisbc, li, rnaren la 1re,., ûd Scnym.a sahcr: que en 1ot 1cmp, ,11tu1 unguda rcr loh ch cmhan,. tic la I"""' ûcl <ol de la fèria qu;1r1a. é< a dir. del dimccrc,. lin, al \OI I\Cnl de la l�ria ,c-1!.nna. c, a thr. del dillun, Tarnhé cunlinun"mcnt �·01-t,cn1 del pruncr Jin dl· l"Aùvcnt lins a le, octav..:, c.l'l..._r,ifania. ,1ua11 es fa la lc,111 de Sanl l lllur,. l"amhl� "'c111hh1111n1.:nt l!UC ""1!!,UÎ uho;crvad" J\,.· manci;1 con1inuatla tic!'> del dillun, que pn.:­ n·Jcl\ cl C;1p ûd Dcjum ld11necrcs d,• ('cndraj fin, al primer dillun, dcsprés del dium.:nge ùc h!, octaH�' de Pcntcco,1,1: en le, ln:, k,li,ilatc; Je Sanla \101na nmh llurs v1p,flic,. en la 1.:,11-,1a1 dd, Dolic Ap,"101, arnh llu,, \lg1lics. en la rc,11>ita1 de Sanl Joan amh la sc,a \l)!dlll, en 111 1c,1ivi1a1 del, <;,1111, Jus1 1 1'a,1nr. Ahdii i Scnén. Sanl Feliu, Sanl (ieni,. Sanl 'l:11aii, Sa,11 UUl'en�. Sanl ,\liqud. en la le,1ivi1:i1 de l'oh Sani,. de Sanl Mari,. en tc, ducs lc,11\llillS de \.1111;1 Crèu i de la C'i11edra ûe S,mt Pcrc. en l;i fc,1a de Sani Genis del XII tic le, ,·;,lcnde, J., sclemtirc. de la Dc!tollacio c.lc Sant Jo;,n Baplista. arnh les viim.,, 1 ,unh l<>I<" le, 1111, J� le, ,u,Jth.:s fo"'it1vitat� i 101" cl, lh.,;, 1 lc..; m1, de k\ Quatre Tl.!mporc,;;. 1 "a. igu. tlin" .1t 1ui.:,1a 1rcv;1 <lei Scnyor. rc1a nml u ulµu nltri.:. que 11 l.!""lllt.:ni cl dohlc i c lcspn::,. fh.!I judici d"uiuu;1 rn:Ua....•,mi.:11i 111 1rcv:i dd Sc1nor Jmi,,, la scu ùc Santa EulM11t 1 �1 ,1lgü. Jin, aqut..'�la 1rc,;1. oc,;c1, uri hume 1ntcncm11.\Ùillllt!nl. pet c..:onscntimcnl lh: tut, d, o 1,11;rn,. ,·c,t.:,hki, que ,1µu1 cont.lcmnal ;1 l'c,ili 10,..,, d, Jic, de la ,c,a,ida: me, ,,. pcr c;." lh1rtu1tl ho ha)!UC"- (i..'I. �iµm foraµ_ilat no�cn,mcn�, tic l.i terra. fii1, ;11 1cm1ini 4t1l" cl hhhc i .... 1, canon�l.'s ci,,,11min havc1 ù'impo;;;ar. S, en \'Cfilat. aigu, din, nquc,1a ln.:va t.:s pu,é, 11 l"agumt o h:i�uc, c,1,1hlcr1 aqu1.:st ap.tmit pi.:r m:1ti1r u capll11 :1r algu11 honH.' ll pc:r prcm.lrc d ca,tcll d·un ahrl'. 1. lut i ;li,i. ah«"• no lm h,1g.u1.:, puµut purtar il terme. 4Ul" ho i..:,nh:ni Je l.1 match. a lnrm.i '-'11 cl jUllic:1 Jd hi,O\.· 1 cJd, canunp_l..', ,raquc,ta ln:,.,, <le Dl.!u tal cnm hn fon,," h,,�m:, ,kt allo 4u\,.· ,ulî.1 in1cn1;11 de kr. 1 amh.: 11r,,h1hi1,:11 qut..'. en d tcmp, tfaquto.:�lcs 1n:,c, cn11t1nuath.:,. çu è,. en d ll.'llll h ll"Ad· ,..:ni I f..k Ouan..·,ma. nin�li rH1111h.·111i ..:dilicai ct1p c;1,1i:II o lorça. -si ha�ui.:.., c.:omi:n\at XV die, ,1h.i11, t.h: li:, ,u,dil...:, tr...:,..:, ...:nntinmidc, D1..· h1 �u,di1;.1. crnpèrèl. tr.:,a u pau �,µui 11,.•t en tot h:mp, d;un o ••"t,-?nai:10 al h1,hc o ;1I, ''-'"' c:.rnnn!!I..''-. 1 ,1i,1 com c, c\Crll a ..,,nhrc ..:n l.1 l'ilU ,k le, 1,,·,!,:..lc"-'I."'.• 1i\1 ,t�UI k1. 1 ,1µ.u111 fnr.a)!_1l;1t, r.k- la pau I tr..:, �1 del S.cnnu tut, �,qud1' .il, quai... t..·I, ,u,ùit, hi,h"·' 1 Ci11HU1!,!t.:' 11,culpin c.k 111..·1u..•;1111L"nl cl..: la ,u�cJita pat1 i lfl'\ ,1 Jl.'I S1.·11� c,r. li cl, .. ll"-. c1 l,1,-..1n1µi:s PL'I p1111 l• lrl.'v:1 del �c.:nyc,1. c, l1dcju�St,r� ù1.· m;1l11 k lla,;1111 1.:I hi,h� ,, lld1·1u"c l'i, c:a1Hu1�c, d'.1qu..·ll�1 'l'U. amh llur-. prul1.·ctor, i .1jmJ;1111,. tan de ICIOf'K t.·om Ju1;1ri1 cl �un• 111,:h.:. 1 dh I h111:, k, ,1.:\t..·, c;u,c, ,i�uin ..-,m,1<.lcrah lnr,1 Je c..lita r�•u i lr'-'\il tk Dcu l l t Ciau,rr...:-d. 4,.•1un1..•. l."l 1uu,. 1•cri.'.. hi,h\: J'l.lna. i cm ccm,tilu..:Î\t,i.:n hn,1,11�1..· c.k 1,11 111,1ncra q111,: t.'l1 Jo, 111lltn\.11l' J1,.• 1 ;111�. ç11 é,. ,1 ,,1bl.'t d 1..li 11 J'-· la tkc.hcacil; dt.: l;1 l:;lh.·dr.11 d1..: !-iianla 1 ul:1IÎ.;_l. c� il d11. cl VI 11 �h.·I, u.lu, c..l"ol.'lllhn: i al Cap tkl Dcjuni. 1.·:uJ1 an� mcntrc ,1ura,. rt.·1ornar1..� ,1 :h.flli..',1,1 ,.._.u lh.' \ant,1 l:ul:1ho1 1 no mc 'n ,cpar,1n: ,1,,:n,e IIK'-'IH..:1a 11..·,a n tl'aqucll, d1."r�u1..'\i. t.11, ttu,1J... tu h.1ur;" i.:unu......mnat. ,1 h.i,..._..r nn luurc: 1 !'>i llilhï l1aur1.'.. pa""' .1qucll J1nt11.: Je \' 1 1 1 1.lh.·, h,rn;u1.: 1 n11'-"m ,cpar.1r4.• c.1·.1e1. ,l.:n'C lli4.'.'i!ncia le\ tl 11 d",ltl lh.:11, dc1,guc� al, q11.1I, tu haut .1, c:i1111Ï"-'Î1 ina1. l'cr Dcu 1 ,1qm:,1, ,;1111, , l'r,,cJucdtl: P-\:J

.

por"' . onsich. Extret d,,,. 11 Catalunya Romanica 11 ,Vol.XIV (Ross 0 116),pàg.76


- � �---�---------

-- ----

- 720

t�abril ro84 Sacramentale quod fecit Guil!èln:us Bewardi ,Cuilaberto, comiti, super, oppido de Vil/a,101.:a (_fol. 207). Ego, Cuil!eimus Bernardi, filius qui fui vel sum de Stephanm, cre­ ist.a hora in antea fidelis ero ad te, Guilaben:o, comiti, filius qui fuisti et (h)es de Adalaidis, comidssa, sine fraude et ullo malo ingenio et sine ulla decepcione per 6dem directam, sine enganno, ita sicut homo debet esse suo seniori cui manibus se comendat, ut de ista hora in antea ego, pre­ phatus Guillelmus, non dezebrei tibi, Guilaberto, pt'edicto comïte, de tua vita neque de tuis membris qui in corpus tuum se tenent; neque de tuo op[p]ido vel casteUo �-el forteda, qui nuper est situs in Villa Nova ver ÎD, antea erit: unde tibi dedi potestatem, no I te tolre ne te n tolre oe ooo. te n eaganare ne te n dezebre no I te vedare ne te n vedarec ne. no te n enganare ne ara nec in antea ne[c]• ego, Guillelmus prelibatus, nec. homo homioes, femina nec femine, qui tibi tollat vel toilant, vete:t vel �etent, per meum ,consilium neque per uUumb meum ingenium, sed quia quantes vices lo m querras vel me demaaaras, ab forfeit ne senes forfeit, inter VIII dies. no I te.. vedare per te nec per tuurri hominem vet hommes n-eque per tuum missum vel misses, sed, sicut superius i.nsertwn est, si t o tenre e t si t o atendre per direct.am 6dem sine ullo engan. Hoc sacrmnentum factum est mt idus aprilis anno lltXXX et IIII incarnacionis Iesuchristi, *** Phi­ lippi, ut:' ferunt .. Guifredus scripsit hanc scripturam, c.um. superpositis lineis i_n x linea, sub die et anno quod' supra.

LFC,

doc ..1$8, fols. •soc - 1a (miniatura sin ultimar). /

.

a En este docome.nto se escribe muchas ,·cccs n por 11. b Ullam S.

..�- �·

.•

.,��-- �


.Jlh 2_ � IMPORTANCIA DECISIVA DE LBS DON ACIONS DELS REIS: En els t mps carolingis Ara malt frPqÜP.nt quP. ols 0

rAiB,P.l mateix empP.rador CA.RLEIVLI\NY,concedissin

o

fP.ssin donacions dP. divP.rsitat d9 bons com torras, vilos,cases,corts,conrP.us,P.rms,boscoa,pasturP.s,P.tc., donacions que salien sor concodides

ID6S

quP. rPS J)P'r

tal que l' agraciat complis algu.na causa (com ara una repoblaci6 i QOlonitzaci6),i tamb6 por satisf9r o pr� miar uns servoïs pr stats(gP.nPralmant fpts on tomps 0

de guarres) i a la lleïal tat al sobirà. La consequr->ncia dP. moltP.s d' aqu0 st 0 s donacions fou una manca dP. respoctP de les autoritats locals Pn vers els que reberen 1°s donacions,als quP. tractaren i a voltes ho aconsseguiren humiliar i apodorars9 de les donacions.P 0 r aixb es produïP.n constantment tan­ tes i tantes

confirmacions i rPconfirmacions que r�

solif"!n moment_àneament les disputes entrP uns i altres. Es clar que influïen dot rminadi::>s donacions quo ic:,ron 0

atorgad0 s s 0 nse documP,ntaci6,6s a dir,aparaulados ; i aix:i'. sospitem quo ho foron los prilllArP.s d_onaci ons que CARLEW.tANY atorgà al Convent do Sant Quirc do Cola ra , i

0

n conseqüÀncia cap historiador 1°s hi dona crr->dit

perquA encara avui no disposen del documant demostra­ tiu. En els casas quo apareix al documont demostratiu tots els estudis van sobre seda.Porb no e s t6 en corn� ta,g0 noralment,quP, mai s' atorgari::>n docum 0nts de

la

donaci6,o bé s' han perdut, o bA romanen amagats

en

un arxiu o forlilP,n part d' alguna col.locci6 particu­ lar que ja mai veurà la llum.


Pt=!r aixb recordP.m que les a.nom nadP.s "lliüs god.P.s" 0

tenien aspeCtP.s molt positius,al nostrP. ont ndre , 0

i alguns dels seus aspoctes SP.ria b6 fossin rocor­ dats i estudiats amb mP.s cura.L9s donacions ta importanœi..a dins del drP.t di:ü SP.U tP.mpS ;no v..ol pas dir que si la documontaci6 no

0

xist1s o hagu�s

sigut extraviada o donada pP.r perduda i P.n ol mo D1Ant d' un acte do judie:i o disputa no fos prest=!n­ tada aqu�lla,no vol pas dir que la rP.clamaci6

dP.

uns dr9ts no fossin tinguts P.n compto doncs .. normal� mpnt P.l judici acollia una seriP dP t st.imonis fo­ 0

namentals quo actuaven com un v ritablP. docum nt. 0

ConsidP.rem irnporta.ntissim

0

el ÎP.t d' aportar al pr

0-

s9nt trP.ball un documont del 30 d' agost de 959,p 1 0

qual P.l comte GAUSFRED D' .EMPlJRIES confirmà les po­ ssessions de un tal RICULF,basant-s� la sent�ncia o confirmacib procissamt=!nt ambla llei dP.ls gots,con­ cretament el llibr9 cinqué,titol segon,on P.S concrota el valor de los donacions quo fan els rois. El presP.nt cas de confirmacio,l' intorosat aporta el d ocum nt de la donaci6 quP. li va ofectuar ol roi, 0

perb la llP.i no ASm nta pr cissamont 0

0

0

n °1

SPU

arti­

culat que sigui condici6 "sinA qua non" la prps,,mta­ ci6 del documont.Esmenta procissamont i clarifica quP.,P.ls herous i/o succossors cas qu

0

no disposin

del tostamont pP.rqué aqu st no oxistoix,no s'ha fot, 0

P.1S b�ns pP.rtanyeran als hP.reus lAgitims s gons l'or­ 0

drP. dP. successi6 i

11

agu stos donaci ons atorgadPS per 0

la magnificpncia reial no pod en ésser infringides do


cap manP.ra••• Il Aixb vist des dP. la bptica dAl 1996 SPmblo impossiblo dP compartir,talmAnt com sabom quo fa pocs anys molts nogocis es tancavAn pP.r l' honor i sonso oscrits i no IDPS amb tractA i acord

"dC? paraula" .Avui ,tot i la do

cumC?ntaci6 impresi onant utilitzÂda p r qualSP.V,Ol poti­ 0

t.a compra o venda,la s9gur�tat dPl actP. froqüontmont està sotmesa a insegurAtat. Es tracta que hom

P.S

doni compta dP la importancia

revisant,do confirmacié do possessions do un tal RIŒJLF que fa el comte GAUSFRED d' EMPnRIES l' any 959, o sia, on ol monostir do 115 anys desprRs do la s ntP.ncia donada 0

Sant Sadurni

a favor dol Convont do Sant Quirc do Co­

lora.A la rounié prosidida pPl comto GAUSFRED que

fa

justicia al p rsonatgo citat,hi assitP.ix n 46 ass ssors 0

0

0

la major part µroveres,a ffi6S de 7 jutgos,i malts altros homos-hons;ols signants dol documont,a ID6S dol comto ,

Aixi ,la invost,idura

s' hauria dl'! tPnir mFis considera­

da i respectada,on ospocial aquolla quo donà CARLEMANY aproximadament l' an.y 781,i qu� oll mat�ix confirma la seva exist�ncia amb la promu.lgaci6 °1 812 d l procoptP 0

que diu : propiotaris ara do 0 rms o incults quo els hi haviem donat per cultivar, i g_uP. so sap qu han cul ti vat •••••• "

11 • • • •

0

firma lo quo han tingut durant tronta anys ho tinguin tranquils .••••••• "

11 • • • •


Cal donarse comptP.,doncs,quP. la llei d91S gots am­ paravatamb8 moralmPnt lP.s donacions,la invostidura , i quP.

"'?Il

FÙS act 0 s di:> justicia o judicis q_ue 0 s f,c,ï9n

a pi=>tici6 d' algun p9rjudicat no noc9ssariamont pPr­ d0dor cas quP. no prt=!SPnt�s la documP.ntaci6 portinont. Amb tot lo qu 0 hPm dit i P.xposat rpfor9nt a los dona­ cions i inv 0 stidurP.s donadP.s pP.ls r,c,is carolingis,dP..ê_ tacariP.m quP. l' osprit qui:, los va animà sogui dosta cant durant una bona colla d' anys : los donacions fo­ tP.s pP.1S rois

son mer�ixodor s dP rospoCtP. i no podon 0

SPr infringides dP cap mani:,ra.P r lo tant,trobPm oorroc� 0

to quo la inv 0 stidura fota ppr CARLEMANY a LiBENCI i a ASSINARI als volts del 781

hagi sigut un opiS�di his­

torie i rPial.

A continuacié incloïm Pl tP.xtP. llati,si=>guit do la co­ rresponP.nt traduccié al català,dP.l docuI11Ant conPgut corn

"CONFIRMACIÔ dP POSSESSIONS PEL COMTE GAUSFRED

d' EMP'tJRI.ES'' assamblP.a

el 3o d' agost dP. 959,tinguda en

una

c 01P.brada a la ciutat d' Empùries,docu-

m ont,s quo hom P.xtrP.t df=Ü Vol. VIII fü, "Catalunya Romànica".


CONFTRMACIÔ DE POSSESSIONS l>EL COMTE GAUSFRED D'EMPÛRIES (30 d'agost de 959) A la ciutat d'Empuries es reuniren Gausfred. comte per la gràcia de Déu. i Ènnec, vescornte; Ermcnard. levita: Oliba, levita; Teodoric, prevere; Daniel, prevere; Recosind. prevcre; Quintila. prevere; Duran, prevere: un aitre Duran, prevere: Ostald. prevere: Ponç. prevere; Bar6. prevere. i Ra­ soer, prevere_; Errnegils. prevere: Alaric, prevere; Cixila. prevere; Fredari, prevere; Vitiza. prevere; Livula. prevere: Argeric, prevere: Giscafred, pre­ vere; Trasovad. prevere; Company. sacerdot: aixà fou en presència del saig Calaf, de Teodosi, Ariust. Odeguer. Sendred. un aitre Sendred. Unifred. Seniofred. Adroer. Atô. Guibert. Oriol. Guisfred. Nifridi. Guisand. Lan­ dirigi. Pere, Dent6. Oliba, Duran, Adroer. Sulni. Vinfred. Odeguer i els qui tenien l'encàrrec de jutjar com a jutges. o sigui. Sunifred. Ansulf. Oliba. Oruc. Cixila. !tari i Adroer. jutges. i molts d'aitres homes bons que cstaven reunits amb ells. En presència d'aquests. en presència dels susdit,. es presenti: Ru:ulf­ i digué: Senyor, el ,c.nrnr rd l.luî, em co11é,:<li al comtat d"Empûries, a la vila de Fontanilles. unes cases. corts. horts. terres, vinyes. conreus i erms. i a la vila de Gualta tot el que hi tinc o hi he de tenir. Semblantrnent. a la vila de Llabià. a la vila anomenada Serra i a Càrcer tot el que hi tinc o hi he de tenir, i al vilar Mauror e i al costal de l"estany del vilar anomenat 80 11ajïr tot el que hi tinc i posseeixo o hi he de posscir. 1 a la vila de Bellcaire i a Ma/aco11i 11 11cta tot el que hi tinc o hi he de tenir. 1 dins cls termes de la vila de Verges tot el que hi tinc i posseeixo o hi he de posseir: dins els termes de la vila de Tor, al terme de la vila cl"Alborct i al terme de No11elled11 tot cl que hi tinc o hi he de tenir: dins el, lermes de la vila de Cervià i al terme de Viladamat, i a Campins i a Cinclaus i al 1erme de Valveralla i de ... i de Montin> i de Montiro. i ais termes de la vila de Torroella i a Vilacolum. i a Vilamacolum. i al terme de Sant Pere. i din� cls terme, de la vila de Garrigoles. i al terme de Palau. i al Pujol i dins els termes de Vilopriu i de Pins i en cls termes de la vila de Gaüsc, tot el que hi tinc o hi he de tenir. 1 al comtat de Peralada. al burg del castel! de Tnlü. dins els 1ermcs ùc Roques Blanques i de la Sorb,1. i al lcrme de San1a Margarida. tm el que hi tinc o hi he de tenir. Tot el que figura que tinc climrc les esmentades viles i els seus termes en aquests comtats, cases. casais. terres. vinyes. prades. pastures. boscos. garrigues.. fonts. recs. toi i en 101 allô que hi Linc o hi hc de tenir tal corné, nm,ign:11 en el d,\cumcnl ql1c l'esmentat rci alurga. mana {i uc cs duguês a terme. corrohnr.t amb la ,cva prùpia mil i mdcnà de segdlar amb cl ,eu ,tnell. com tcnien costum de fer els aitres rei,. Quan el comte, el vescornte. els jutges i els aitres assistents esrnentats van haver escoltal el susdit document i cl \'an haver llegit i rellegit a la ciutat d'Empuries. van reconèixer que era autèntic en tot. atorga1, corroborat i signal d'acord amb les lleis, i el van acceptar i aprovar amb alegria, i van trobar que li era aplicable el contingut de la llei dels gots. llibre cinquè, tftol segon, on diu: "Sohre l e., do11acio11 1· dels r eis: L,s do11acio11.1 i potestf//S d el, rei, </Ill' .{ig11i11 (1 lr11gi11 C'.\lat l'o11feridea a 1111eç p erso11e.1 q1111/;;1e1·0/ umw11e11 e11 11oder d'aque/1. , l'II 110111 del., quai., el re1 lwgi 111orga1 111/:, pote.,11111 a111b t11111e 11 cri1eri: 1111e a!l<J lfl'e liagi c;onœdil la 1111111ifid!11dl/ rci11/ ro1111111K1ii com ''. (/'ll\f!IW/11 (.'.Il /1011! c/'aque1/ q11 e lw ha meresw1 _. de 101 J}/{11/c?./'(/ ({Ill' IÏll,� lli ]11 <,dta1 en 1011•1 a1111e11n r111e.1 11(-r a 11rn1-11(' 1 d1.1 p o11//'-11e co111 1·1tl1;w I I1 aqudl 1111(' , 'ha fe1 111r!rrz1xcdor (f11i.1 à 111or111 .1c11.1e 1esw111en1. aq11<'.)fo bé11s pcr1w1\'l'1m1 ais hereus lef!,irims fegv11.1 l 'ordre dr .111ccn111i i /Uflll!SI<', d n11a­ cio11v t11r)rgades 1•er hl 111111:11ificè11cia reial 110 pode11 ésser ii!}rii1gîde� de <'U/1 111<111ern. perq11è 11t1 e1·rn11 d 'ahi'>lir 1rll!i que ('/1 11u111·ev1 han e 11 11hll'l'1, //e1·<1I lfW' 111w c1111d11c1a c11/ pahle ohligui a 11bo/ir-/t.o ·:., Per aixô jo. l'esrnenta1 comte Gausfred, en presència ciels esmentats. ha­ vent escoltat tota la veritat sobre l"afer. tal com ordenen les lleis. concedim i reconeixern els béns esmcntals al damunt dit Riculf tal corn figura en el referit document <le manera que des d'ara en faci el que vulgui. tingui en toi la potestat amh tiret pcr sempre i tingui el goig de veure que li hem fet justicia en aquest plel. La modificacio d'aquesta aprovaci6 ha estat feta i confirmada el dia tercer de les calendes de setembre de l'any cinquè del regnat del rei Lotari. fill de Llui�. Signatura de Gausfred. comte. que he fct ,1questa aprovaciô i he demanat que fos signada. Signatura de Calaf. saig. Signatura d'Unies. prevere. Sig­ tJatura d'Exibi. anomcnat Oruc. Signatura de Sulmi. Signatura d'Arnosr. Sigdaturn d'Ermenard. lcvita. Signatura de Fredari. anomenat Llobet. Sig­ natura de Gontelec. lcvita. Signatura de Sanla, sots-diaca. Signatura de Recosind, prevere. Signatura de Ponç. preverc. Sunyer. levita. Trasoari, pre­ verr. Signacura de Proclalla. Signatura de Constantf, prevere. Signa1ura de Frugell. Signatura d'Adrocr. Signatura de Guisand. Signatura d'Oliba. jut­ ge. Signaturn de Sunifrcd. jutge. Signatura de l'esmentat Ansulf. lzila ano­ menat Seniofred. jutgc. Signalura de Fredari. prevere. que he escrit aquesta apmv,1ci(1 amh lletre, sobreposade, a la lini<1 quinzena. el dia i l"any es111enta1s. (Traducciô: J BS)

Joan Bellés j. Sall n t. Extret fü� "Catal unya Romànica", Vol. VIII ( Emporda II) pàgs.7o-71 0


CONFIRMACIO DE POSSESSIONS PEL COMTE GAUSFRED D'EMPÜRJES (30 d'agost de 959) Gausfred. co1111e d'Empûries. confirma a Rieul[ la possessi6 1/'alguns béns al comrai t/'Empûries . Aquesres possessions l,11vie11 es1a1 co11cedides a Rieul/ r pel rei Lluîs /\1 de Fa11ça. Original: Arxiu Diocesà de Girona. secci6 Empuries. lligall l. num. 1. J. BusQUETS: f!-ecopilaciô, vol. 1, folis 1, lv-2 B.J. LLOVET: indice, folis 8v-9. 127v, 281, 294v. Francesc M0NSALVATJE I FOSSAS: Los co11des de Ampurias 1 1i1 1dicados, pàgs. 287-289. Dum resideret Gauzfredus gratia Dei cornes in ciuitate lmpurias pariter cum Ennegone uicecomite Ermenardus leuita Oliba leuita Teudericus pres­ biter Daniel presbiter Recosindus presbiter Chintila presbiter Durandus presbiter item Durandus presbiter Ostaldus presbiter Poncius presbiter Ba­ ron presbiter et Rasoarius presbiter Ermegildus presbiter Alaricus presbiter Cixila presbiter Fredarius presbiter Uitiza presbiter Liuula presbiter Arge­ ricus presbiter Giskafredus presbiter Trasouado presbiter Compano sacerdos siue er in presencia Chalafo sagone Teodosio Ariusro Odegario Sen­ dcredo item alio Senderedo Unifredo Seniofredo Adroario Ato Uuiberto Oriolus Uuisfredo Nifridius Uuisandus Landirigo Petrone Dentone Olibane Durandus Adroarius Sulnius Uinfredus Odegarius et iudices qui iussi sunt iudicare Sonifredo Ansulfo Olibane Oruco Cixila l tario Adroario judicum uel aliorum multorum bonorum ho_minum qui cum ipsis residebant. ln eorum presenci1e in eorum supradicrorum presencia uenit namque Riculfus et dixit: Domine domnus Lodoicus rex dedit mihi in comitatu l mpuritano uilla Fontanilias casas cunes onos terras uineas cultum uel incultum et in uilla Agualta quantum ibidem habeo uel abere debeo. Er in uilla Ubiano similirer et in uilla que uoc;;i111 Serra si militer er ad ipsa Carcere quantum ibidem habco uel nbere debeo et in uillare Maurore er insuper stagno uilare que uoca111 Bonafir quantum ibidem abeo uel habeo uel abere debeo. Et in uilla Quarto et in Malaconiuncta quantum ibidem habeo uel abere debeo. Et infra termines de uilla Uirgines quantum abeo uel habeo (sic) uel abere debeo et infra termines de uilla Toro et in terminio de uila Alboret et in terminio de Nouelledu quantum ibidem abeo uel abere debeo et infra ter­ mines de uilla Ciruiano et in termino de uilla de Uillademadi et in Capins et in Centumclaues et in terminio de Ualaaralia et de[ ... ] et de Momiron et de Montiron (sic) et in termines de uil' Torrecella et in L'illacolombi et in Uillamocharon et in rerminio de Sant ,o Petra et infra tt r·nines de uilla Garrigolas et in tcrminio de PalaLiolo Cl 1psa [ .. Puiolo e· infra termines de uilla Elpirici et de Pinus et in termine::, de uilla Gauusos quantum abeo uel habere debeo. E1 in comitato Petralatense in suburbio Castro Tolone infra termines de Castros Albos et de ipsa surba et in terminio de Sancta Margarita quantum ibidem habeo uel habere debeo. Quantum in ipsas uillas suprascriptas re­ sonant uel infra illorum 1erminum de ipsos comitatos casas casalibus terris uincis pratis pascuis siluis garricis fontis regis omnia et in omnibus quantum ibidem abeo uel abere debeo sieur in eo precepto resonat quod factus uel predictus rex terminare iussit uel manibus suis roborauit uel anulo suo si­ gillare iussi1 sieur aliis regis facere consueuerunr. Ut aucliuit predictus cornes et uicecomes predicrus uel prcdicti iudices uel predictorum supradictorum presencia ipsum preceptum legentem et rele­ gentem in predicta ciuitate Jmpuriensis cognouerunt eum quia in omnibus erar uerum et legibus factus uel roborarus seu signatum et susceperunt eum et laudauerunr illur cum gaudio et inuenerunr ei ranta rei ueritatis in lege gotorum in libro V. 1itulo ][ ernt ubi dicit: "[Del timw6011ib11.1· regi(': --oo11Qcio regi eI pme�ti( [quftj î11 l/ t1ib111·t11111t111<' paw11i.1 co11fere111cr ,i11,· COii• l,11e rn111 i11 t'{)lï/11/ i11re J)l'l'.\1.\/[/IJ{ i11 eq.rwII ll<JlllÎIIC. ea.f f? /JICS/as CUI/Il/lem /"Pf/1S ('a i11dclice1 mcio11e 111 i111 lhJ11111s111Qd1 regafü 111L111ificencîc co11/acio adtr1b 11ra i11 IwI1111Ie ,·1111 11111 hoc pr0111e111it 1r1111sf11.111 pc:m1111Ie,11 111 q111q1 11d de hot· fa• cr:rc 1 1 e/ i11dicare 11ol1 1 cn.1 110Ie.1tatem 111 011111ilm., h ab eas. Q11qd st eciam /11.� q11I hoc 11m111erui1 i111c:s1111um ditesserîr dehitis ,fec 1111do le.gibus [h ]er(;'.dib11.1 res iJIHIS 1111ù'11i(l11i/>11, ortli11e 11e1'ti11ehi1 et i11/ii'11(?i co11fm,' 11wg11ifïce11cit· !frmie m1/lo modo poœnr quw 11011 ()porrcr pn11rrp11111 su11111e co1111elle que co11u11lc111/a c'1ï<' prcc1pie111e.1 rnl p ri 11011 jec:erit'', Propterea ego predicrus Gauzfredus cornes cum predictorum presencia cum audiuimus tante rei ueritatis secundo legis ordinem sic consensimus et perdonauimu.s predicras res a predicto RicuÏfo sicut in ipso predicro pre­ cepco resonat ur quiquid ex inde facere uolueris in omnibus habeas potes­ tatem iure perpetuo sir gaudear se in nostro placito percepisse iustitiam. Data et confirmata noticiam hec laudacio Ill kalendas septembris anno V regnante Leorarirus rex Lodoici filius. Sig+num Gauzfredus cornes. qui hanc conlandacione feci et firmare ro­ gavi. Sig+num Chalafo sagone. Sig+num Vnies presbiter. Sig+num Exibius qui uocanr Oruco. Sig+num Sulmius. Sig+num Amostuso. Sig+num Er­ menardus levita. Sig+num Fredarius qui uocant Lobero. Sig+num Gonte­ legus levita. Sig+num Sanla subdiaconus. Sig+num Recosindus presbiter. Sig+num Poncius presbiter. Sig+num Gumila presbiter. Sig+num Linula presbiter. Sunia ri us levira +. + Trasoarius presbiter. Sig+num Prodalla. Sig+num Constanrinus presbiter. Sig+num Frugellus. Sig+num Adroarius. Sig+num Uuisandus. Sig+num Holiba. iudex. Sig+num Suniefredus iudex. Sig+ num Ansulfus supradicllls. lzila qui uocant Seniofredo iudex sig+num. Sig+num Fredarius presbiter qui hune colaudacione scripsi cum literas su­ perpositas in uerso XV er + die et anno quod supra.

-l

Extret d9 11 Catal unya Romànica11, Vol. VIII ( Emporda II) pà,gs.?o-71


Privil 0 gi atorgat 0n 91 mon�stir d 0 Sant lfdqu 0l do Fluvià lo dia 2-març-1303. Confirmat pl=!l rP.y MARTJ'.. (Arxiu d9 la Corona d' Arago, R 0 gist r 0 2. 1-97,f oli 13 0v ) .Eh -presÀncia d,ü bisb"',abats i priors, 0 1 comt 0 d' Empù..: ries PONÇ HUG i 91 s 0 u fill m 0 nor d' 9dat HUGUE1\recon9i­ XP.r<=?n al bisb9, abats i nriors d 0 Sant P 0 r9 di=> Roda,Ros 0 s, St.�liquol d 0 Fluvià,Ullà,Vilabartràn, i Ll9db, qu 0 0 1s · ni gaudir"!n d•üs comtes pr�dC!C"!Ssors no tingu.9r 0n S9rY9ÏS f 0 udals d�: 11 hastos,cavalc.ad 0 s,tragine-s,obr 0 s, qu,,,stias,ni s 0 rv 0 is forçats ni guardi 0 s " d 0 ls habitants d° Canav 0 llas, �,a.ta, Fonolloras, Llibià, Vols, Gahus9S, Saus, Colom 0 rs, Sant Poro d 0 Vall, Jafra, Garrigolas, Montir6, Palol, Armadàs, Garrigàs, Vilamala, Sant Jl!iquol di=> Fluvià,Santo T·omàs, Vilacolum, Vilamacolum, Far, Vilasacra, Baucitj 0 s, Sant Qt,{irc, Colora, Rab6s, Marsà, Estanyol, Sobiranigas, Sant Ma­ teo d9 Diana, Camalli=>ra, Pins, Olivas, Palau Borr 0 ll, Vilad 0 mat, Vilarrobau , otc.

(Dona la noticia PELLA I FORGAS a la seva obra: 1

tHistoria füü Ampurdàn" pàg. 543

)


0

ntrP altres,alguns drets d' alberga on �l Empordà

i Peralada,i reciprocamP.nt,Pntre altr9s,uns drets sobre Banyuls do la Mar9nda i Castoll d' Oltr ra. 0

Identificant ja d9finitivamP.nt aquest GUISLABERT o GUILABERT o GIVERT, o GIBERT actual,amb el com­ tp GISLABERT II del Rosselle que,por tot lo que s' ha vist i comprovat,disposava de uns dr9ts

a

aquest indr�t al voltant del Mas Corbera,tant de terres G!:Om d' albergs,aquosts u.ltims d"!finits corn OORBAROLA, i E'!lS referits a les tP.rres sorien !'!'lS que encara avui n' ha pFtrdurat el s,eu nom corn SP.­ rra de Gibert., i rec de Gibert ;dRsparexP.nt-nP la denominaci6 dels alborgs paral.lolamont quan aqu�lls drPtS rociprocs s' extinguiron i de­ saparegueren.AquPst comte GUISLABERT II,del Rosso116, era fill dol c omte GAUSFRED II ( + 1074) i de AD.ELAIDA,casà amb .ESTEFANIA DE PROV.EN$A,i el seu temps fou del 1074-1102.No doixa de SP.r curi6s qu� el nom d' aqu9ll c_omte pPrduri avui esp.o cialmont donant nom a la serra de GIBERT ; aquesta serra lin da amb Corbora,amb el Pas do la Figuorassa,amb

0

1

Mas Girarols,i amb el tprritori prop r del Mas Pils 0

actual equivalont ai famés Coll d9 Banyuls o d' Espills ( Callum de Espils).

Coll


Airi,doncs,si CORBAROLA podia hav9r sigut GIRAROLS,o a lP.s proximitats dP. CORBERA (en ,:,l "corral do eügü"'!S", o cap al Pas d

0

les

la FiguP.rassa),si a CORBARO­

LA hi vivia o hi tonia drP.ts P.l tal GILABERT DE COR BAROLA, si precissamP.nt

P.ll

aqui:ül indrot. (ho corrobora

ol linde dP. la oscriptura PSm ntada avants) aparoix 0

P.l topbnim

11 • • •

rech do Givert ••• " i des do tf'!'mpS im­

mP.morial aparr->ix tambp i:>l topbnim "•••sorra do Gib P. rt ••• " en P.l lloc quP. discurreix l' P.Smentat rP.c 6 cb­ rr"'!c,tot plP.gat s rveix per idP.ntificar CORBAROLA P.n 0

el territori proper a CORBERA,identificar GILABERT amb GIBERT (i a ra desgraciadam"'nt amb GisbP.rt) ,glo, balment tot situat .molt a prop de CORB.ERA,molt a prop de GIRAROLS,potser tal v9gada idP.ntificat amb aquest mas actual.

Aquosta P.Scriptura tamb,:; PllS S,i:>rvP.iX pF.r ri:>blar r s­ 0

pP.Ct9 a la identificaci6 del torritori dol PRAT (o sia, DESPRACH, DESPRAT, d

'.ES-PRACH, ESPRACH,SPRACH),

amb ELS VI LARS actual d' ESP OLLA. Queda clarissim que el PRAT és RP.quosens, i IDP.S:en els lindes hi trobem expressat: 11 • • •

y P.ll avall fins: a la Ribora del Prach anant ribera amont,y las terras quF. son de desa RibP.ra no.mP.nada dP.l PRACH a la part do panent restFn a la Hore­ tat que ell dit Torrent te VP.nuda a PERE PUIG natural de la Parroquia dP Vilanant ara habitant en dit lloch d' ESPOLLA••• " 6-6-1601

i al' escriptura dP. la VP.nda de BausitjP.s,quo fa


el mon P.stir de Vallbona a Galcerà lVJatpu d' ESPOLLA, en els lindes s' exposa: "•••et locum montis dP. Requpst>nS q_ue dicuntur el V7Ulgo denominamt PRATUM dictorum vallis et monthium•••" L' identificaci6 de REQU.ES.ENS ::;: EL PRAT,és :Eulminant. L' identificaci6 de ELS VILARS amb = EL PRAT (o sia, formant part del vaat territori EL PRAT,es contundent; la descripci6 geogrà.i'ica ho demostra,perb la prova de­ finitiva és la menci6 de PERE PUIG ( q_ue ara P.S habitant d' ESPOLLA),i q_ue efect,ivaI1lPnt la Casa PUIG ti=>nia gran exti:>nsi6 dP t"'rres �n ELS VILARS i precissamont a lle­ vant de dits vilars q_ue deurien llindar IDPS o mP.nys amb F?"l càrroc de

CADECÀs,el c·brrec del Mas G-RANYOTA,

i amb el MoL:C d' .ESPRACH, i naturalment, amb l' esgl

0-

siola (ru.ïnada o no) descoberta el 1944 per GE3EART, i que se l' ha anomenat Sant PerP dels Vilar,s. Hem tam b� d' af egir,q_uP. en de PERE PUIŒ,no lluny de .ELS VILARS, encara avui fun­ cionai la anomenada "FO�.'D' 11N PUIG DELS VILARS rr • ai xi com a cont.inuaci6 i en dirP.cci6 llovant, la "SUREDA D'EN PUIG DELS VILARS" q_ue l�s_Granyotes.

P.S

va apropant al Mas dP.

En el plet, hagut entrP. W.1aria .Anna de Aviny6,Viuda, contra els Regidors de l' Ajuntampnt d' ESPOLLA,per litigar la jurisdicai6 i mixte imperi de Bausitjes, FrP.ixa i Sant Gonis Desprac,comP.nçat ol 1707 i acabat P.l 1761,hi figura una

11

R laci6 dfü Raparti m nt per 0

0

major i per monor fet per En Francisco de Avinyb com Bayle natural dels llocs rànPc de Sant GPnis DP.sprach, DE3PRACH,Bausi tjes, i Corbera dP.l CorrP.gimi:>nt dP. Giro na dP. les �uantitats q_UP. la Contaduria Principal

d?.l

Principal. dP. Catal.u nya P.ls hii. ha rPpaxtit per la con


t.ribuci6 del any 1.743 en aquP.sta forma CASA DE

St.Genis Desprach

AVINYb

Class�s

Rals dP. .ArrP.nda­ dors.

200•••••••21 ••.•....•.••.••• 300

D.Pl3PRACH••••••••••••••• 1 oo.....•• 27 ••••••••••••••••• 5o

Beusi tges ....... ....... n oo•••••••26 •• , •••75�•••••

�o4 •.••••• J1 •.•.•• 21j····· ..• 96

Corbera•••••••••••••••

10 ••••••• 16 •••••• 37.12 6 10 ••••••• 18 ••••••45 � � • 303 401 ••••••• 21 .••••200.12 d ••

En aquest documP.nt rP.sumi t que aportP.m,destaca a Ja vara jP.s i Corb ra. DE3PR.AC 0

DESPRACH, a més dP. Bausit­

soria un territori molt amplo

i:>n t=ù quP. hi ltauria cont,ingut t,ot lo quP. avui (1996) co­

nei:x:0m amb el qualificatiu D.ESPRAC,més la zona dPl Mas

d0 la Granyota,(!l;ad�càs,ELS VILARS,i tot allà que on po ­

driem dir terme dP. ELS VILARSt més R qu s ns, i ELS CAN­ T0N1S. 0

0

0

Hem d'acabar diPnt qut=>,per tant,si P.n JOSEP TORRENT havia venut també ,ant.P.riorment,una certa P.XtPnsi6

dFl terr"lny a en PERE PUIG.,terrP.ny qu del t E'!"rrit.ori DEL PRAT; i sabe.11 qu.,:r

0

P.Il

for.mava part

PERE PUIG t.e

nia aquP,sta propietat en el t,�rIDP. de ELS VILARS

de

està clar i és evidP.nt que ELS VILARS estavon i

es

la quail. p,-ncara s'en conserven dP.term.nades finqups,

tan dins DEL PRAT = DESPRACH = SPRACH = SPRAC. I els ELS VI LARS

&'

haurien d' ânô.menar,co.rrect.ampnt,

ELS VILARS DESPRAC

segons la gramàtica modP.rna,i si s gui.11 el c.omporta0


EP,llt historie que han fet P.1S s us VPÏllS: M6L1 DESPRAC, 0

SANT GENIS DESPRAC.Mentres quP.,si el comportam0 nt hagué·s seguit P.l del seu topbnim,també encara m9s v�i, CASALS DEL PRAT,tin.:drem que ELS VILARS

s'haurien d'anom9nar,

correctamP.nt, av.ui , ELS VI LARS DEL PRAT del terme municipal d' ESPOLLA, o sia,derinitivamont S ANT PlmE DELS VIL.ARS DEL PRAT

Segonis s' e-ntP-n dP. la lP.ctura füù ACTA DE CONSAGRACIÔ DE SANT M ART1 DE BAUSSITJ E3, existien i �rl'!n

nombxat a

dos Vilars: Vilars dA Dalt , i Vilars dP Baix (VillarP.s superiorP.s,i VillarP.s infP.riorP.s).PP.r ara,i Ancara

qup

en aqu st joc hauriP.m d' P.St,udiar la possibilitat d' P.!! 0

cabiri com a peça clau P.ls dPnomnats CASALS DEL PRAT, rr.o es.tem 9n condicions de c.omplPtar l' idi=i-ntificaci6 i ho deixem aparcat espP.rant,mP.ntrRs tant,alguna troballa arqueolbgica quo accelPri la rP.soluci6.

D P.l pagP.s d' ESPOLLA en PERE PUIG,podem confirmar la sova P.xiStPncia tamb�,o si IDPS no,d 0 un succP.ssor

o

fill S9u,qu9 P.S digUP. PERE PUIG I CASANOVAS,que i:>S mon cionat Pn un doc.um9nt d91 any 1680 (La TorrP.nt

corrP.spon

a.l

0

scriptura

dP.l

1601) dP.l Arxiu Diocosà do Girona,

titulat FÙ llibrP ,:,-n ol quq està rPgP.stat : "ProcP.ssos, _s.oglPS XVI-XVIII. I

11,

InvPntari,p r Josop M.Marq_uP."S , 0

Girona,1992.Figura idP.ntifica.t a l' arxiu com Docum0 nt , NQ 6306/40 i el rPgAst. informa que

t1

PERE PUIG 1 CASA­

NOVAS ,pagés d' Espolla,teni un procés contra JOAN PARIS, prP.VP.TP- rpsidP.n t a MaçanF.t dP. la S�l va,por DPC, 168 0 11


Perà que va passar perCïW-é desapar,:üxés SPRAC ? --L' an.y 1314 fa l' ultirna visita pastoral P.l bisbP. de la dibcesi.Forçosament a causa dP. ruïna

Aixà

Q

pP.r

destruccié (guP.rrP.s,aïguats,i:itc.).�.x:plica que

j,a

no const.i més a la ruta dP." les visi tps pastorals. SP'RAC, o la. que AS lo matpix,SANT PERE (dels Vilal.'·s, dels Vilars del Prat) ha desaparegut del culte i no tornarà mai més i serà oblidada en el temps. --La data aproximada del 1314 concorda amb la possi­ ble data de la :ru.ïna,destnuccié o acabamP.nt

del

culte de l' esglesiola de Sant PP.re dels Vilars dP.l Prat (actualment Mas de les Granyote-s, 1996),descobP.r ta i investigada per GES:EART ( 11994),

poc duradPra

i delicada per haver es·tat construià.a amb pedres

i

fang. --l!lns consta el precedent de la església de SANT MIQUEL de FRJITXA que no fou visi tada mai pel bisbP. dP. la dib cesi(al menys no P.n resta do<mmP.ntaci6,probablP.D1Pnt pe r ruïna del edifie:i

antP.riormP.nt a les visi-

te s episcopals),perb la sabem edificada P.n t�rreny de pP.ndent i 1 'ùnica documentaci6 que P.ns Pll parla expressa que la va ruïnar i tirar a t�rra un.a farta tormenta (i P.ncara P.Stà aix:i'. avui, 1 996) possiblement 1

pels volts de-1 1300,i desprP.s dP. �falsa rP.parae:ié tornaria a caure difinitivament cap Pl 1500.

La denominacié que d '

an.tic gaud:ia

un terri tari

A , pot portar a dubtes dificils d?. muntany6s, EL PRT

ressoldrP.;donc& s�mblaria quP. v.olgués exprP.ssar

quP.

aquell territori tan vast era gairebé tot un prat tal com c.o,munament s' e-ntén : = tros dp terra P.n qu�

P.S


deixa o fa créixer herba per a pastura del bPstiar,pP.r a .farratge-.La sinonimia de prat ens indica tambf'!" F?qui­ Talent a herbat,herbassar,herbatgP., i bosc. I com a si­ rronimia de bosc la equ.ivalència és arbreda.,arborPda,bos­ c-any,boscatge,b,oscam, espessor .Natural1I1P.nt al t.erritori del PRA T existien i encara hi han alguns prats com: Prat Llarg,Prat Mercader,Prat dP. la Murtra,Prat dP. la G uilla, i al trP.s,pe-rb no son P.ls que han dona:t diemominaci6 territori

al vast

EL. PRAT. Bhs inclinem a pP.nsar que el t�rrito-

ri .EL PRAT era (i encara ho P.S rP.lat.ivamPnt)

rie

i

abondant An pastures i herbatges per sos tindre animals de tata IDP.na� i aquPst hauria sigut

0

1 SP.ntit que li do­

nà la p 0 rsona que por primera v 0 gada posà �am a aque-11 t,erri tari,t,er�itori p"'!"r CP.rt vast al que mai se· li hau­ rii=m donat

linde-s escrits, i eSSPnt tambP. una part ,=e�n

cial Pl territori de Requaspns.

Que dins Pl terme d'ELS VILARS s 1 hi integrava un.a PSglo­ si0la bastida a honor de SANT PERE,sembla confir.rnar-ho 1' indret. o. paratgP df,�nominat encara avui "PLA DE SANT PERE" situat proper dels edificis qut=-r rest en d mp us i 0

0

no gaire lluny dels CASALS DEL PRAT,perb bP.n allunyat del MAS GRANIOTA. La dPnominaci6 omprada pP.r MADOZ com a "SANT PElRE DELS VILARS" ,podria no ser ni correcta ni aut�ntica, tal

VP­

gada SPria un.a noticia quP a l' hist.oriador SP li trans IDP.t?. de forma imprecisa,incomplota i SPllSP rigor histo­ rie

a causa d' haverse ruïnat i desaparPgut P.l cultP

dPS de quatre SPgles onrera.Potsar al nom v ritable fou 0

el dp

"SANT PERE DESPRAC" ( o simplempn t

II

SPRACH 11} quP.


,

AS

nom , aqu 0 st ùltim el quo

VPÏP.ID

P..Dlprat l' an.y 1314

�n lP.s anotacions dol LlibrP. dP. VisitP.s Pastorals dP la D iàcPsi de Gîrona. HPUS aqui,rP.flP.ctides,part dP. los motiv.acions quP. P.llS

portarP.n a insinuar

ci6

P.Il

un tr�ball dP divu.lga-

publicat a la r�vista local ja osmP.ntada,

i=ùs nostres dubtF?s de si lP.s rP.StPs del 1rMAs GRA­ NYOTA u corr0sponiP.n P.xactamPnt o no a la P.sglP.sia que s 1 ha def'init co.111 a "SANT PERE DRLS VILARS", i en tot cas era una esglP.siola (o sia,potita P.S­ glP.sia). Una altra prova dP. la personalitat dP. "DJ!SPRAC" ens la proporci ona un P.Squ�ma o taula dP. la "�oluci6 de la poblaci6 fü� l' alt, Empordà",publicada per JOAN BADIA I HOil'.LS �n P-1 Vol. "L'Alt Emprdà-EJ.. Baix Empordà" pàgs. 58-59 ,de l' obra 1tGran GP.ografia Comarcal di:• Car­ talunya" , Fu.ndaci6 Enci clope dia Oatalana, 19 .. BarcP.l o na. Es presPnta ESPOLLA amb els agrP.gats DESPRAC I SANT GENIS DE3PRAC BAUSSI TGES i en canvi no és mencionat ELS VILARS. Fer nossaltrP.s,confirma la exist�ncia com a entitat de poblaci6 i pP.r lo tant,una P.ntitat amb un tPrri­ tori propi.Aqui,P.n P.l P.squP.ma P.Wolutiu dP. la pobla­ ci6 es prP.SP.ntat D.ESPRAC juntament unit a SANT GENIS DE3PRAC,perb indubtablP.ment DJ!SPRAC reprPS nta Pl nu 0

cli CP.ntral. SANT GENIS D.ESPRAC aniria acompanyat l'.lasos ? CrP.ïem quP. n.o,doncs

0

. d'altrP.S

ls quP. conPixom formen

part do BAUSSITGES;torna a reprP.sontar quo DJ!SPRAC és ol nucli CPntral,quP. ja ?.S P.SillP.ntat on primPr lloc


a la llista• .'Eh tot cas,BAUSSITG.ES englobaria a FREIXA, o tal com és escrit f'?n docum9nt s pasto­ rals EL FREIXE. L' esquP.ma que estem Pstudiant,proporciona l'

P.S­

ment de xifrP.s dP poblaci6 dP BS�O LLA fins al temps actual,i en cap cas s' inclou el nom df'? ELS VILARS. Els anys del cpns en qui'? s·on nombrats DE3PRAO I

T S .

GENI S DESPRAC, i BAUSSITGES,i és clar,tamb� ESPOLLA, son el 1630 i P.l 1718,mentres quP. BAUSSITGES segueix sent nombrat

EÜS,

anys 1787,1830,i 1857.

En consequència,rP.presP.nta un argu_ment m�s pPr creu­ re qu� l' P.ntitat de poblaci6 i gPogrà�ica DESPRAC fou la base de ELS, VILARS nom que ha q'Ut=!'dat afer.mat i suplantant a n' aquell. A la pàg. 247 dP la matPixa obra,llPgim que : " ••• i a les antiguP.s parràqui9s de Bau­ ssi tges (amb la s va sufragània de Friüxe) i ESPRAC••• " 0

A la pàg.248 de la m. o. llPgim : Il•�• hi ha l' antiga parroquia dP Sant GP,nis d' E3PRAC••• esmentada a les Rationes dP.cimarum dPl 1279 i 1280 amb els noms d'P.sglP-sia de ASPARAGO i de SPAGO i consta c·om a parràquia als nomPnclators dP.l SP.glP XIV( AS­ PERRAOHO ) ••• " ANY E S PO LL A Desprac i St.GPnis Desprac Baussitges

l553

1630

1718

1787

1830

1857

18

1 o5 (2) 5 5

146

4o1

9o1

1078

53

7o

71

( 1)

TOTAL (1)- e-xpreœ1t en f acs. (1)- P.xpressat P.n veïns.

7

5

158

-

454

-

971

-

1149


Por oodor obtindr

algu.na noticia do los �sgl�sios do

0

SPRACH, d"' SAJ."\TT r..:,RT1 :JE BAUSI•rGES, de SANT iU:.;UEL DE FREIXE, de SANT GW1S DESPfu_CH, i de la d,:, SANT JAUME DE ESPOLLA, qu� fossin antigü s,�s a dir,d s do 0

0

la

s va fundaci6 fins cap ,:,l 15OO,hom r0corrogut a invos 0

tigar

0

n °1s arxius dol "Arxiu DiüCPSà do Girona 11

,:,n

Pl que hi h m consultat divorsos obr s d"' cairo pastQ 0

0

ral i ocl siàstic,los quo afortunadamont,han sigut ro­ 0

copilad0s amb molta cura por l' inv stigador arxiv6 do 0

dit arxiu Dr.JOSEP IvI� MARQUtS I CJiSANOVA donant com a fruït varies obr9s o llibros oditados p9l matoix CP.ntrP. d'onçà 199O.Vourom d

0

cada obra ols rosultats

quP. n' h,:,m obtingut "Visit s Pastorals

d"'l 1314 al 1850

0

11

Consta do una colocci6 do varis volums,oscrits ols qua h m consultat,amb 0

0

scritura gbtica do dificultosa loc­

tura,naturalm0nt on llati.Es tracta de los visites pas torals quo 9foctuavon °1s bisbos a los osgl6Sios i pa­ rrbquios dol sou bisbat.C0111ontavon l' ostat d

0

los os­

glPSiP.s, 0 1 contingut intorior dos do l' altar major a llibros,dr:>S d l comport amont moral dols propis prr:>sbi­ 0

tors a un judici do lo quo calia for i no for. Aqu st Volum �s dn lliur 0

0

consulta a l' Arxiu,i �s corn

una r laci6 qu9 pormot la consulta concrota d' altros 0

Volums quo s' han d,:, sol.licitar: pàgs. 190 i 190v • • • • • • • ESPOLLA ( 1 314-1 850) En aquest llarg poriodo,ham conta­ bilitzat 79 visit s pastorals a la Església d Sant Jaumo do ESPOLLA. 0

0

Pàg.1O3 ••••.•••••..•••••••••••BAUCIGES (1313-1432) sstan inscrit s 4 visitPS a Sant 1ART1 Dt BAUSITGES. 0

Pàg.241 ••..••••••.•••••••••••• SANT GEN1S D.ESPRAOH (1329-1432),té inscrit s 3 visites. 0

Pàg.446 ••••.•.•••••••••.•.•••• SPRAOH ( 1314) Inscrita 1 sola visita pa storal.


nom dol Al' any dP. la visita pastoral hi acompanya ol bisb 0

quR la va practicar, 1 lligall (o llibro) amb ol sou 0

num9ro d' idontificaci6,i a vogados, 1 ploc (o pàgina). 0

No hi figura cap vogada visita a l' osgl�sia do SANT nat

11

EL FREIXE" ,i a vegados

11

FREIXE11 (s�mprP amb o

final);Pn parlar m al tractar d' altr s obros, doncs 0

0

aquqsta d p nia d 0

la primo-ra

0

0

la d

Volguor 0 n

0

Bausitgos i ols foligrosos d P.

ind p nditzarso. 0

0

EJ...s volums consultats han sigut els quo contonian los visitos pastorals roalitzad s 0

0

1s anys 1313,1329,1420 i

1432 a Bausitgos (qscrit BAUCIGES);

1329,1420 i 1432

a Sant Genis Dasprach; 1}14 aS?rach;i par comprovar si oxistia alguna r laci6,l s d' Espolla els anys 1314, 0

0

1323,1329,1347,1390 i 1432. Cal a dir quP. nom�s hP.m pogut consultar lo sogüant: VOLUM 2 (amb idP.ntificaci 6 frontal NQ 1) Pol bisbo GUILLEl\'.i · - DE VILAMAR1,an.y 1314. Lligall 2. Contingut : 1314 ••• pàg.1 ••.•sembla qu �s SPRACH,poro �s il giblo,astat molt do toriorat. Fol matoix b isbR,any 1329. Ll:igall 2. Contingut : 1329•••pàg.95v.. Sant Climont Sascobos. pàg.96 •••Capmany. Il .• • • • St • .E'stevo do Cantallops " v .. Sta.Laria d"' R q_u"'s,.,ns. (al margo drat hi ha di­ buixat una gran truïta do riu,sons dubt� 1 bis bo va ragalarso) pàg.97•••• Sant G nis DP.sprach. Il • • • • St.L�arti do Bausitgos. 11 v•.• St.Jauma d I Espolla. 11 V, • • St•Cebrià do n1011°t, pàg.98 •••• St.Julià do Rab6s. " •..• St.Romà do Dolfià. 0

0

0

0

0

Hom incloït algunas parràquias vaïnas par tal d comprovar la ruta qu seguia al bisbo. 0

0


VOLUM 16 (amb identificaci6 frontal N2 16) P l bisbr.> LîfDRm BEHTRAN,any 1420. Contingut: 1420...pàgs.34o,34ov,341,341v,342,342v ••. Sant J,uirc de Col ra(hi son osrits ols noms da 6 monjos) pàg.344v •.•Sant kartî d"' Bausitgos ol dia 17 dosrimbro(s mbla quo ol Seu capollà ra En PERE DE S.H.NT i,1-, RT1; es ci tat St.G nis D sprac,tamb� l' abat do St.Ganis do Fon­ tan�s---nscrit Fontaynos),i indica quo an aquosta rocto ria hi han dipositats 10 P"'rgamins=1o llibros do rot llos). 0

0

0

0

0

0

pàg.345 i 345v.••Sant G nis Dosprac. Visita f ta al 17 dosombro. Parla d PERE DE SANT Iï.ART1, també d l Abat do Sant Gonîs do Fontain°s;aixi com consta l' oxist�ncia do font baptis mal,o sia,una pila.Significa, doncs, quo d uria havar bato­ jats,i portada una r laci6 • 0

0

0

0

0

0

.En aquestos visites v ï m corn la visita dol bisb inspacciona los axistoncios do tot�s los pi=>-rtinr.>Il09S i ol Sou PStat do consorva­ ci6 :altar,llibros,làmuaros,pat na,pil�s bap tismals, tc.,i molt habitual comrint....,n si ols prosbitPrS disposon do concubines . 0

0

0

0

0

V6LUI'.I 3 (id ntificaci6 frontal N2 4) pol bisb GASTb DE MONCADA. Any 1329. Contingut: anys 1329 1330 1328 1329 pàg.X'f' f j � X'f)fj V : -Spodolia(Sant Jaume do ) Al marE ,figura oscrit : 0

0

0

S P O 'l L A.

La visita parla dn una con­ cubina,i osmonta a un GELI, a un PERE FERR.:f;S,i a un DAL MA U. pàg.X�) -St. Genis d' Esprach. '� Es citat FREIXE. -St. I(artî de Bausi tgas pàg. 11 Es citat el Ross 116,i �am­ h4 l' abat d Vallbona. pàg ;f>E'-E:'V, -St. �uirc do Ool,,,.ra( monos­ tir) pàg.1 85 i 185v.-Sant Climont Sosco­ bPS. 0

0


VOLUI'u 19(amb idontificaci6 frontal NQ 19) Pel bisb° Fr.JOAN CASANOVA . Any 1432. Contingut: pàg. 135v.•... St. G- n:i'.s D sprach 0

0

,àg.136 .•••••Bausitgos pàg.134v i 135 .•..••Col ra. 0

A "RATIONE:S lliCIMARUM HISPANI.M (1279-1280)",I part:Catalu­ fia.Mallorca y Valsncia,Transcripci6,edici6 IY-'r Mons.JOSE RIUiS & RRA, C.S.I.C.,Barc3 lona,1946,hi c.onsta tambi SPRACH. Aqœ st a o bra s' ha

9

xt J'.'3 t, d9 l fana dit

II

Cam ral II d'3 1 Arxiu

Vaticà pro03 d9nt dq la "'Càmara Apos:tblica" qu3 ac_omplia la :funci 6 diguq mn'3 ,d-:� minist� ri d' His9nda.Ad<> ni s d.g 1 d9 lrm qug 9 s pagava a 1' ffi.--sgli sia { fru.its i � ndg s d9 b?. ns),apaI.b

gu,{ la d� ci ma q_u9

<h s d9 un b8 n� fici

9 '3

ra la d� aima part d9 ls fruits o � n -

clq siàstic,amb motiu d"l 113 s Croad"l s.I

natural.rœnt,l' s sglisia c_onfqccionà un inv"lntari d'3 1'3 s

9

gl.ef si'3 s i mon"'stirs qu':! d uri.:in d'3 contribuir,anotant la ta­ 0

sa quq cada una d'

o,

119 s te nia fixada.La paraula lla.tina

"ration9s t1 signifie.a c.a:mpt-"!s,i s� soliqn passar compt'3s dP. 3 anya 6 d9 5 anys al sqr visitaœs p9r un "col9ctor".La � laicié qu"' portava e 1 "col"l et.or",o llista, d'3 cada bisbat ,'3 ra una

p:?

ça important JP. r pod9 r cobrar la d,; cima,i avui tamb<{

ho 4s :per nossaltl'=ls al disposar d' aq_�sta mangra d9 una �1aci6 6 llista d

0

quo, la mon,,.da

0

19 s

o,

sgl<>'si'3 s.Dit aixb,nom=rs cal af9gir

mprada po,r pagar la Mcima,o,n °1 bisbal dA Gi­

rona soltia sqr la .rœlgo:œsa i sobr3tot la barc-:>lomsa. Rn la ralaci.6 dq la Dibc9si d9 Girona,l' an.y 1,279,9n o.l Ar­ xidiaconat E.mporità,pàg.81,procsd nt dql Foli 42,hi consta : 0

It, m pro monastg rio sancti Sirici •••••49 4 b••••7 ml. Item pro � ccle sia d� Spodilia.........

5

ml.

It"lm pro qcclqsia dq Asparago •••••••••

2

4 ml.

I a l' an.y î280,pàg.94-95,proc9d9nt d'3l foli 52,hi consta :


2J4-2 Itom a monast<=?rio sancti Cirici •••••••• 486 •.••••ml. It� m ab e:-ccl9sia d� Spudilia..•••••••••

4 •••• J ml.

Jit�m ab 9CcJ..9sia de Spago ••••••••••••••

19 ml.

Ito m ah 9

n quins c..ompt9 s

g

ccle sia d9 Baucigiis..... ••••• 11

V9 Ï9

ml.

m � n clarane nt 19 s d9 ci n:e s q:u"' pagav.9 n

�l monestir o convgnt d":l St.Quirc d9 O'oJ.9ra,l' 9sglc{sia de Sant Jaune d' Rspolla,Bsprac, i Bausitg3a. Qucida b:ln dif9�nciat IDSPRAC,d.e BAUSITŒS,i ham dq f�r notar (l!UA

no �s rmnciona ESPRAO c-om Sant, Genis d' E--aprac,la qual

coaa significa que amb la donominaci6 d

0

AS:PARAGO, � BPAŒO,

globalitzava tot 91 t9rne c ompris 9nt� ELS VILARS,SANT GE­ NIS D' ESPRAO, i SPRAC probabl.efil'!nt aqu9sta localitzada <?-

l qu":l 9Il di'3 m ara "Mas Grany-ota".

en


RATIONES DECIMARUM HISPANI.lE E Cataluna, C0NSf.JO St:PERI0R oe INVESTI0AO0Nes CIENTIFICAS secaôN oa. t.SfUOIO!J .Mt.ole!YA.LU oe: I.AIC!.1.0H4 TfWf �,C �'i ' !.0100. f �1 $ � �:. �. .

":?NS. _JOS�_!':J_t!� S ��::: :B:A;RCÊt"O·NA

..... _ .. ........ �·:

=::.:=.:Mt:,w,vr::�::.

Di6cesis de

Di6cesis

Geronn

de Gerona

Ailo 1280

Aao 1279

(Fol. 2$) Computum dccime txcmplorum O,u,nchn. de .anno v.• Anno Do011a1 ,\\CCL't.'<.lX. Nonrlrtt u111wcrt,1 quod dbcnM __.Ü' L,cobu:, de Al• bwllÈ$,. pn�clllOI c«!csle AtldJ Fclios G,rwttdc, colltt:ot ftcomc ln Gcnutcf<l'UL dvibtc et J)'O(csi. qu;1n1u1111 :1d ncinptot, pu hanoub,/cffl d dtsct,tlltn wtn,m domfnvm m�Rllltllft'I Ru1crutum de L.IYUI)'�, unonkvm N,ubonr.nscm, ci:tculo1tm l.li:cimc Tc11nancte.... coru!Uutv.s pro :se cl dikUI0 vlro 8un�rclo de VIIJJmulno c.:inonico O�r1111Ch!.1td, coo,odo klo in dkb <Jcdrne collectlone, cr, pccwù.l ellc11. de: Clmc qulnli .111111 lAltJJCn;plvm 11:ddldlt, qgod tN taJc:

(fol. ◄15) Compurum dcdmt Octundrnsls eJCcmptotlJll'I de seicto anno. Anno Oo­ rnllll .:-\CC1..'<XX primo vldcllcel. No't'tt11u 1,utivcnl qi,od dtscmus "'' Jacobo dit Albofnll. pru.t.:itor saACtl fdkb Ouunde, colt«!Of dca,nt ln d'f!U.tc. et Olocut Gt:t11ndu1,al, quin.?!UII: 1d e:xemp:os.. pet honoubl1ern et diKrelum vtn.im domlnum,_ co.nstlM'U1, cldtm de pccunl& dktc decimc su:U .inni i:llnstdp!um compu1um ttthJldcrunt, quoll al Ulc;

Dr orrlrtdlorAontl.lu /llffJllf/lono

O

:Il

Cf-ot. 411 Uca pro ccdub de Ermc-d.ads ltcc,1 pro ir«rcst.a de VUU r�nnd t1em pro c«lafJ d• Anyns Item pro ceclula ào P.ir,c!o Archldy•conl lltffl S)tO c«fu.la sant1t .\bdc dti C.Utllllonc llem ttc III pro t«fc:sb WKti loluo:tris de Ctosl1" llem pco mo11UCcl10 u11ctt Muie de R04iJ (1cm pro monult'IIO doml�rum nnC1• M,11guflc Item p10 ccclcs[J dt G.ldaquu 11cm pro tedCW de f)I.Jdo de VlrtdJl1, 11cm pto monu:c.tto Oon.lrwvm de PJ4ue1rilo 11cm PfO apdb d• Vin.tMO Item pco ttdc:sî.J de P.ivo Item pro cccksfJ de SOvA 11cm p,o ccclcsla s.ancic CtvciJ ltcm pro ccdcsi, de Undano l:cm pro ctt!csb de Vlllaj11daya Item p,o c�u, dc Cunuoso llem pro ti:dc::si.t de Pcdrclo (fol. .f2) Item pro m;f!Sfa do N.iYls llem pro ccclesl1 d• Vlllanon hem pto «clcsl, de uncto Sitvwro ltcm ptO ttdt:Sb de Va.li& m>J, !lcN pro ccdc:sù de Coren Item pro m.onu1el10 s,ncll Sirid hem p,o cc<Jesia 13c lbb,donibus Item pro cc<Jcsi1 de V,111,no tlcm pro ttdHi• de Moldollt.m ptO ttdHUI de Pctnbll Item ;,co ttdCSU de CabanJs 11cm p,o t,,tioruu de Hohno lh!ffi PfO C(('JeSJJ unctt OemcfttlS Ucrn pro tcdUiJ de ,\1,UtUIO 11cm i,ro «cclcsb de SpodUla. ----Hem PtO ccdcsia dt �raco Uem p,o ccde$t..a. de RcqHSfflO

JS 2' 12 ◄SC Zl

6S

20

so

J

5 2 1

,.,,_

Il tm. 3 ....

.,."''· "''· "''·

15 ;o 35 3 51 s ·"· 21 10 1'11, 105 1 f'rll, ml. 35 27 7 ffll. 9 ,ni. 49 3 .,,, '86 7 ml. 105 1 ml, ml. 23 17 ml. 20 49◄ 5 .S ml, 25 S nd, J 1\ ml, 20 7 .1. 6S 10 ..,. 100 ◄S 10 ml, IS ml.

"''·

''

, ......

..,.

...

-(Fol. 32) lltm , apclla cutt1 de ÛtfftCMOnO hem ab ttdc-,fa de P�Hto hem I b c«!CSU dt N1vu [lem .Jb ecdul,. de vm,nov1 ttrn, .ab «cfcsb, dt .s.,.ncto Sllvutro Item ab t<duJa de Vlll.Jflltl, llui ab «dak de Cotua lie::. 1 OIOOUlet1o � Orid Itc.m .ab ecc.lut, Cie Rc.be&inlb..a Hem 1b ecdula de Oallbno Hem .ab c<cl�l.a s.ancti CJprfanl cl& Moteto 11cm .1b ccdul,1 de Pcnlu, Item .ab tcctut. de CJhao!, Item .1: prlomu d• Ca.Ise, ltua .tb iredcsla i;aoc:tl Clement.• Hem a c.apclla. de ,'\csar.1110 11cm .ab etc.lu!, de Spudlll1 ----'ter; ab ccd.al, de Spqe>

,,

Q .13 115 2

' ....

6 mL -fi ml. ml. 3 12 ml. 20 mL

••

3

,a l&:I 15& 100 +4 3 4

....

3 .,,. 2 ml.

2t ml.

ml.

'"'·

1 DL mL

mi.·

3 ml. l9 mL

0 lltm .ab C'fflnl1 de. 8.t11df(ls Il mL 11cm Jt> ccduh de Rcq11t1c.n 3 ml. Item Jb «c:lttll de ûpllc m.1cno 3 ml. lfcm .1 prlothM de PulcrolO(O 101 ml. lttm :Jb c.cctur, IJc. Cattt•lupr1 5 ml. ltt.1:1 ab ccdula dt Solan!J n.ltblL ft� at> ccdub cre Afv>,1.a.na 15 5 lcem � capctlJ J.ll'lCCe ."l\.uft de. $1t.1dl 12 br. ltun J. c.apelll s.tnc:tl Julbnl de Cul11bus lttm .a upel11 unctl MJ11tlnl dt $aYJ1yl l$ ml. Item a 1C1pell1 de 01Uf1no ml. lte.m I apcll.a de CoDno et VIU.aweriuto Sel:m2 Cc dico Atdddùcon.atv lmpanuacnu de coUec­ b dktf Chilltlmi Ji,dtcdl t!>H S bar. El -111.. mL

''

,,

"''

'I •L n1l.

5

Tant 0 1 1279 com �l 1280,i dins d.91 Ar.x:idiaconat d'Em­ pùrigs,hi 0 stan anotats �ls compt13s (ration�s)d� la dè­ cima cor� spon� nts a s SPRACH, sota e 1s noms llatins vul­ gars d0 A S P A R A G O , i S P A G O. També hi � sta anotat

<=!

1 d::. BAUSITG� S.

Molt9 S alt� S 9 sglo' Si'> S son d� 1 mat<=! ix t� rri tori ,algu s molt prop� Ilq s com SP ODILIA, SPUDILIA (E: spolla) , lli QU� & NS, SANT OLIM: NT, MASARAC, Mon3stir d� SANT QUIRC, Il!: LFIA , 3 t C •

D.P,


De 1 ' important obra ar:xiv ra pP.l comtat d' Empù­ 0

ries

II

l!n. archivo condal de Ampurias II p r .ANTONIO 0

SANCHEZ GONZALEZ;.Ed.Ajuntament do Cast llp d'Empù­ 0

ries,i Column.a El Pont de PP.dra,1993,Girona,n' he m Pàg.173,Num.194/40: Lugar dP. Sant G nis Desprats (o d'Es.prac),en la d marca ci6n dP. Espolla:pruebas de dominio y posesi6n. Any 1316. SP.cci6: Ampurias. Signatura: NQ dP. lOP.S lP.gajos:112 NQ dP. los oxpediont.os y docum ntos:1o668 0

0

0

Pàg.172,Num.1 92/3

Lugar dP. Espolla(y sus agre­ gados de Els Vilars y Co.rbera) PruP.bas dP. SUCP.Sién: Any 1085-1332. SP.cci6:Ampurias. Signatura: NQ dP. los l gajos:3 NQ dP. los oxpodiP.ntos y docu montos.:3o1 585 '602 610-611,614-616, 618-620,623-626, 633,638, 640-641,649, NQ de los logajos:21 NQ dP. los oxpodi ntos y doc� mont.os:3555 NQ dP. los lP.gajos:22 NQ de los expodientP.s y docu montas: 3594-,3598 - 35,99 NQ de los logajos:44 NQ dA los P.XpP.die.ntes y docu mon tos:6022 NQ dP. los lPgajos:52 NQ de los expP.diP.ntP.s y docu montos:6981 0

0

Pruobas do jurisdiccién,sor­ vicios y donativos prosta dos : Any 1537-1565. fü='!cci6 :Ampurias. NQ de los logajos:31. NQ dA los oxpodi nt s y docu mentos:4375-4379,4382 NQ de los logajos:57 NQ d� los oxpodiontos y docu montos:8028 0

0


DeslindP.s dPl tqr.mino: Any: s.f. (S. XIV). SP.cci6 :Ampurias. NQ dP. los lP.gajos:60 N@ de los P.XPP.di ntes y doc.uIDPil t OS : 8644 0

Baylio dP.l lugar: Any:1595-161 2 SAcci 6: Ampurias NQ de los l gajos:22 Ne dP los Pxpodi ntP.S y docu mPntos:3593 0

0

Privilogios d l lugar: Any:1327-1458. SP.cci 61Ampurias. NQ do los logajos:2 2 NQ dA los expP.di ntes y docu mentos:3584-3588. 0

0

Pàg.232 ,Num.)51/ Feudo dP. una parte de la montana de A ,conocida por La Massana • .Any:1270-1275. SP.cci6: Ampuri as. Signatura: NQ d9 los lAgajos:14. N2 de los 0 xpediP.nt9s y docu­ mP.ntos:1838-1841 PruPba d9l antiguo domnio de los condes de Ampurias sobrP. toda la montafia do Albera. Any:1032. SP.cci 6: Ampurias. Signatura: NQ dP los logajos:1. N 2 do los expP.diontP.s y docu­ IDF!ntos:5 FP.udo d9 la masia d° Constanti y y dP ciortos CPnsos nfit�uticos on la villa y tP.rmino do ArgolPrs. Any:12 71-1277 • Socci 6:Ampuri as. Si gnat.ura: N2 dP los lPgajos:14 NQ dP. los oxpediont3s y docu­ mentos:1842-1843 NQ de los lPgajos:51. NQ de los P.xpodientes y docum,:,ntos:6829. 0

Aquesta nova doc umP.ntaci6---quo encara no hom consul­ tat---és una excelent rof,:,r�ncia pP.r t.Pstimoniar

la

propiotat de la mont;a:rya de l' ALBERA,de VALLBONA, (Tu­ rrehulis,Turmbut., otc.) per part dels comtos d'Empùries immediatament d spr8S de CARLEMANY. 0


Airi mateix,incloïm a continuaci.. 6

P.XtrPta do la ma­

tEüxa obra 1I1Ancionada ,la part c·o.rr.,.spon"'nt al t"'rri­ tori del ConvP.nt d9 Sant Quirc dP. Col9ra,la vall

d P. l

monestir Pàg.174,Nurn.195/42.Lugar de Sant QuirZP. dP Col ra: pru.Pbas dP. dominio,pospsi6n y jurisdicci6n. 0

Any : 9 4 0-1 6 61

Secci6:Ampurias. Signatura: NQ dP. los l gajos: N2 de los x­ pP.diP.ntP.s y dœJum<=>ntos: 1. • . . . . • 3,12 9. . . • . . . 1063 29 • • . . . . • 4138-4151 0

0

30. . . . . 31. . • • • 44-. • . . • . . 54. . . • 57. . 62 • • . • . 65. . . . . 78. • 87. • . • • 88. • • • .

. .4270-4272 •

. . • . •

• 444-o

• 5967 .75 o3 .8o3 8 • 9o68,9o72 .9167 • 10086 . • 10395-10396 • • 10397-10398

1 o4oo-1 o4o2 91 • • • • • • • 1041 5, 95. • . • • • • 10438

. • • • 10628 . . • • • 10669 11 3. . • • • • • 1 o7o3

111 • 11 2.

Lugar d9 FrP.xa o FrPxanot,on la d 0marcaci6n antPrior.

Any:998-1545.

SP.c ci6 : Amp.rias . Si gnatura: NQ de los logajos: 1•

NQ exp9.y doc.: • 2

30 • • . . • • • 4279 31 • • • • • . • 4380-4381 • . • • 9517 7o. Lugar dP. Baussitgos,P.n la domarcaci6n de Sant Quirçe.

my: 1260-1592

SAcci6:Ampurias. Signatura-: NQ de los l9gajos:

NQ exp .y doc.: 0

22. • • . • • • 3601 82 • • • . • . • 3969-3970, 3972-3973, 3999 60. . • • . . • 8696 67. • • • .9338,9355


Pàg.116,38/

CARTAS COMUNE S AL CONDADO DE AMPURIAS. Abadia to del Monast 0 rio dP. San Quirze de ColP.ra. Any: 14-84-14-85. Secci6: Arnpurias. Signatura: NQ de los l 0 gajos:95 NQ de 109S oxpodi ntes y docu­ m9nt os:1 0438 0

Pàg.2 50, 395/

CAPB REVES,DI RECT OS DOMINI OS Y .ENFITEU SI S DEL CONDADO DE .A:"MPURIAS Y DE SUS­ BARONIAS O BAIL1AS EMP ENADAS. 1 • -Del C ONDADO DE AMPURIAS. Del lugar dP. Espolla y su vecindad do Els Vilars d' Tupolla. Any:1259-1545 • Sec ci6:Ampurias. Signatura: NQ dP. los logajos:108. NQ do los· 0 xpodion tP.s y docu­ montos:1o593-1o594,1o598 NQ dP. los logajos:117. NQ de los oxpP.di0 ntos y docu­ m0ntos:1o989-1o991 Del lugar de Sant Quirç dP. Colora. Any:1545 Socci 6: Ampurias. Signatura: NQ dP. los l gajos:1o8. NQ de los expodi0 ntes y docu­ m9ntos:1 0596. 0

Pàg.270, 447/

Abadia do San Quirç. Any:1 21 5-1493 SP.cci6: Segor be. Signatura: NQ do los l 0 gajos:11 NQ d9 los oxp 0 di0 nt9s y docu­ mP.ntos:53-56

Pàgs.174-176, NQ 197-202: Lugar y vall 0 dP. Banyuls d 0 la MarP.n­ da, o n P.l c ondado d 0 RoSSP.116(di6co sis do Elna). I ncorporacion al condado de Ampurias: Any:1313-1481. SP.cci6:Ampurias Signatura: NQ dP. los lP.gajos:33 .46 • 56. NQ do los oxpP.diont9s y docu­ m9ntos :47o3 , Respectivamont 6162 " 7989-1990,i 7995


A continuaci6 SPgUP.iXPn ols apartats: -FP.udo dPl lugar y vallo . -Escriturasde sucPsi6n. -PruPbas d jurisdicci6n. -Donativos,sP.rvicios,sisas i maridajP.s a los condes dP. Ampurias. -DiP.ZlllO d�l mar y dP.recho dP trPta dol p9scado y coral. -Derecho do bovatgo. -Lugarde Cosprons,An la domarcaci6n d l valle y lugar de Banyuls,pruAbas dP. dominio y jurisdicci6n. -TPrmino dP. Cervera y Piodrafi ta,on ol misma, vall9 dt=! Banyuls. -Castille, de Qu9r R©ig n Al valle do Banyuls y condado dP.l RossP.116. 0

0

0

tots pP.rtanyents a la Secci6:Ampurias.Por la s va 0

AX­

tonsi6 hem dP.terminat no inclour9 les demP.s dadP.S del any ni do la signatura,quA qualsevol l ctor intorossat 0

haurà de consultar dir ctamont 0

l' obra bàsica titulada

com anteriorment hem exposat : "El Archivo C.ondal de Ampurias", per ANTONIO SANCHEZ. GONZALEZ,i si fa el cas, posars

0

on contacte directe amb dit Arxiu


? ,-- EL

Li0N .ESTIR DE SANT A ]:;:ARIA DE VALLBONA :

La abadia de Sta. 1.:aria d

0

Va.llbona (Vallespir), ra un 0

monestir d9 la 0rŒô d9l Cistgr,doponent do la important abadla o monostir de Fontfreda,de la dibcesi de Karbona, En el mes d' agost del' an.y 1242 el monjos dq Fontfrqda compren al abat i 6onvent de Sant �uirc

d� Cole ra una finca(=honor)

denominada TURH:E:BUT (al--tres autors la d no..minon TURN.EBULE, 0

TURREBULE,TUfilillUT,etc.) pel prou dA 4.000 solidus (=sou) amb F>l consP.ntiment d9l bisbA d

0

Girona, mom9nt qu9 rep E>l

nou monestir varies donacions i entre Plles,una mula (vo­ gis l' escriptura adjunta ).En fou el primer abat,GUI1ART, per 6 a.'1.ys,i coIDAnçaron amb 12 monjos.Pel patrocini do la fundaci6(Fontfrnda) i per ols

SUCCASSOS

post riors,direm 0

que fou un. mon°stir afrancossat.Aqu ll pri m r abaciat durà dol 1242 al 1248. 0

0

fils topbnims C0CURBULE, TURREBULE, es desgloscm en C0CUR - BULE

C0CUR - BULO TURRE - DULE

en el quo C0CUR-com hem dit avants significa carbassa, i TURRE equival a torrs. Mentres que ès idP.ntic

BUL0 = BULE, que significa en

forma do cavitat,9n forma de ac tàbul.Forma d 0

o,n forma de carbassa,forma d

to�üe (aj�guda),pas de la

0

carbassera,pas do la (torrp d

cucurbita,

0

0

la) IJassana.

Essent cucurbita = carbassa (la llavor d curbada

0

carbassa), C0HB::m.A

Aquesta v9gada corbora no provindria de lloc d sino d.o curbar9,corbara,corbi:>ra.

0

co.rbs,


XXXVIII Acta do lundaci6n dd monasrcrio de Sanla Maria de Vallbona, por los monjes de Pontfreda, on el ano 12-12.

l:,

Dei nomine. :-.otum sit cunctis quod nos frater P. R. dictus abbas et tot�s c�n".cnt�s F�ntis-friyid'. dcsidcrantcs magno dcs1dcno in nsccnbus canrn­ tis generarc nobis filiam spccialcm. quœ CI sua fc�un­ ditatc fructum rèddat gratissimum, et filios humtlcs, castos, et sobrios concipiat Jcsu Christo, idco in\'oca­ ta Spiritus sancti gratia, gratam et fa,·orabilcm fi!iam procrcamus, sit abbatiam S. :-.fariru \"nllis-dc-bona, quœ in Elcncnsi diœccsi noscitur esse sita, quam qui­ dem filiam cum in primordio sua: crcationis sit mul­ tum no,·a, et tcnerima, et per conscq�cntiam forti �t magno indigeat nutrimcnto, de bonis a Dco nobas conccssis dirnrc cupimus et dotarc, ne pro dcfccto do• tis et pcnuria ipsam opporteat mcndicarc. et �t jocun­ do anime pussit illud \'Crbum darc cum cflcctu: do­ tavit mt Domimu dole uo11a. ln primis siquidem 3d honorcm D:>mini Jcs� Christi. et b.:atissimœ matris ejus \'Îrginis .\lariœ, et in remissionc pcccatorum nos­ trorum ,famus inter ,·h·os cum hac charta pcrpctuo 39:! __ E_t.�_-A_________ ,·alitura pcr no< et pcr omncs suc�cs<orc< nostros tibi fratri GitJrJo primo .1bb.1ti Jkta• no, te abbi>.tiœ S. :-,t,ria: \"alh<-dc-bon:i, qu:c semper crit filia monas­ terH Fonu-;-frigiJi 1 et sub t.:jus disdpli1. cl d: otio­ ne, Dco dnnh:, consî$tct, et toti ..::on\'cntui dictre abba .. tire noqc. et omnibus successoribu:i ,·cstris pra:scnti­ bus et futuris 1otum ilium honorcm de Turnebut, quem abbas et con\'Cntus '$. Querici de Colcrta cum consilio et :mcnsu domini cpiscopi Gcrundcnsis, in cujus dioccsi dictum monastcrium est conslructanl, nobis cl nos1ro mo11ns1crio Ycndidcrunt, sicut in ins­ trumcntis inde confcctis plcnius conlinetur, qure ins­ trumenta ,·obis rcddimus in prresenti, Cl in possessio­ ncm dicti honoris tam focti quam juris ,·os mittimus. Damus similitcr Yobis ccclcsiam, quœ in prœdicto ho­ nore de Turncbul est sitn, cum omnibus juribus suis, sicul cam mclius nobis conccssit dominus cpiscopus Elcncnsis, in cujus diœccsi dictn ccclc,ia esl cons­ tructa: et csl ,·crum quod de pccunin nobilis ,·iri G. de Porcclla. qui dicta: none abbatin: est P3tronus et tiddîs aJjutor. dictus honor Je Turncbut fuit emptus, prctio scilicct 4000. solidorum, quam quidcm pecu­ niam dictus nobilis prn:Jictre no,·,c nbbatin: in clc­ mosma.m ·est larr:itus. Damus prmtcrca Jict;'e none abbatiœ duos campo,. qui fucrunl olim Bereng_arii Rubci de Tamano. ut fratrcs ibi dcgcntcs inde ,·alcant sustcn1ari: scd est \'Crum quod de pecunia dicta: no­ vœ abba1i:i: dicti duo campi fucrunl rcdcmpti nb ho­ nore, quo crant obligati, scilkcl pro mille et octin­ gcntis solidis, scd proprictatcm dictorum duorum camporum damus in pcrpctuum dictœ norn: ab_batiœ. Item damus s:epe dictre abbatiœ ad sus(cn1a1ioncm fratrum ibidem Dco scr\'Îcntium So. cminas frumcn­ ti, et 100. o,·cs, el unum caliccm argcnti, et trecenlos solides in denariis, et unum nJulum, cl oc1odecim ,·estimcntn saccrdotalia cum apparamcntis suis, et su culcitras. et deccm flacintas, et scx auricularin. et scx capitalia, et qua1•1or gausapc, cl se� manutNgia,

0)

399

APl:SDICES

et lrcs bacinos. ct duos conquns cn:as, cl unum cali­ cem parn1m :1rgcn1i, et unum fignum Oomini, et c.:cntum �J�i.!O.S: • ..:t trc-. sc"tJrio..; old. et unum T,1rU'i- . bulum•, et d11as :1ras, et appJrnmcnta trium .>lrnrium, sdlkcl Je p.>nnis linci�. Dnmus itc:n dicta: ,·cstrœ nb­ batia:: in. rcmi>sionc pc�catorum nostrorum. et ut fra­ trcs possint librcrius snncl.l! contemplationi ,· acMc et studio, scxn;1in1a librorum \'Olumi=. qua: Ul mclius disccrnantur. propriis ,·ocabulis d1L<imus cxprimcn­ da: in primis damus r�gulam S. &nedicti, ct librum consuetudinum, et tcxtum, et cpistobre. et unum co­ llcctancum, et duo gradualia, et tria rcsponsoria, et duo antiphoMria, et duo hymnaria. u Hepta1eucum 1 et Regum in uno voluminc, et l.saias, et cetera qu� in co conlincntur in alio, et tcstamcntum no\'Um, et damus primam partcm ct sccundam Rabaim, et li­ brum aurora. et homilias mai:istri Odonis, et librum de confli�tu ,·itiorum, et quemdnm librum super uca­ tus vir, cl scrmones Cl/Ill ,,ppropinqlü$Se/, et librum in quo est ,·ita S . .\larthn:, cl S. ,\largaritm, cl S. �lauri abba1is, c1 super lsniam, et icrmoncs de Assumptionc, et Annuntialione beata, .\lariœ, <t d:tmus scrmoncs S. :-.locarii. el librum super .\larcum Je doctrina christi3na. et sentcntia.s m.igistri Petri in uno ,·olumi• ne, et homilias e,·angcliorum, item super •pocalypsa, cl epistolas Hildcbcrti cpiscopi Ccnomancnsis, item super Job, et \'ilnm S. Bcrtrandi, cl tractnius scrmo-­ num, item Abel, itcn, sermon« pcr totum annum de ,·ilitatc humann: miscrire, ct ,·itas patrum. ct Lucida­ rium, et de situ terra,. et prophetûs .\lcrlini, item super �lauhœum, et tra�tum sermooum, et de studio le�c11di, Cl 5upcr c3noncm missre, item cpistolas ca­ nonicas, Cl •quot monitionis, item sen1cnti:1s super apocalypsi. et dinloyo, et Effrcm. item librum prophe• tarum lsaite, Jcrcmiœ, lcscch•. Daniel, et duodccim prophctarum, item no,·um 1cstamco1Um, item librum cpistolorum canonicarum cum apocafrpsi. et Boetius consolationum, item Eptoticum. itc� cxposi1iones &�SA 400 super quoJccim propheta,. item bre\'iarium domini1.:alc. ih:m cpi,tota� �lo<..:.llJ"' P.rnti apostoli, itl!m scr­ monès pcr totum .an111.1m, Îh!m librum fM'iSionarii 111 ·prima partè 1-!t s�..::unJa. it..:m tria missalit\, item ho­ milias magistri J ..-\lba:-\'ill":, item librum histori,c scolaslÏ�a!, item ,·olumcn in quo contincruur libris Sa­ lomonis, E�dcsiastes, Canti.:a Cnnticorum. liber Sn­ picnliœ, item tilii Sira,. Job. Parnlipomcnon, Tobia<, Judith, Estcri, Esdras. duo .\lachabcorum, item duo brc,·iaria, et trc:; diurnalc�. item biblinm intcgram, qùre fuit magimi Guillclrnl, et damus duos libelles. unum in quo est C."(ord�mu� 3;qua:, et alium in quo est ofricium cxtremœ-unctioni�. Hœc quidem omnia prredicta nos dictus frater P. R. dictus abbas et tOlUS con,·entus Fontis•fri�iJi i.famus dictœ abbotia: no,·:.e S. :l_laria: \'allis-Jc-Bona amor� Dei Cl in rcmissioncm pcccotorum nostrorurn pcrpc1uo Cl irrc,·ocabilitcr. El ad majorcm lirmilatcm omnium pnedictorum nos dictus P R abbas Fontis-frii;idi chartam istnm nos­ tro si,.illo " duximus roborandam ..\ctum csl hoc mense . .\ugusti;inno Domini ,\1<:. c.1.11.(�

)

Extret dP. "NOTICIAS HIST'ORICAS",Tom.24, obra dP, F.MonsalvatjP i Fossas,pàgs.347 â 400 de Ap6ndiCPS. (Notis qup la data P.Il nQ romana al :final dP.l documont està P.rrada,ha de dir 12 42 ) .

El primer Abat fou GUITARD.Iu"'ntres quP P-1 discutit Abat Pn �1 pAriod"' d' invasiô por ol Pas dP. la Ma9ana do Folip l'Ardit, P.ra PERE ( 1 2 81 - 1 3 0 3 ) • Aquosta ACTA l' hom compulsada ambla in­ cloida a l' obra 11 GALLIA CHRISTIANA 11 Vol.6 11 Ecclesiao H">lP.n°nsis 11, pàgs.487-488,pP.r la Congrogaciô do Sant Mauri,any 1739.En ella s' PSCriu S .. Qu9rici Col"'ira,Pn Monsalvat je PSCriu Colet ra.


Pro gair�b� 100 anys avants,0xactamRnt l' any 1135(ho hP.m dit antC?riormClnt)

el . comt9 del Ross�116 GAUSFRED f ia una do 0

..

naci6 d9l alodi dit LunPsouni situat on ol t rœo dP Sant JŒu d

0

Banyuls, al Gonvont d

0

0

:3ant •�uirc

dn Colora(un i l' al tr�

�ron voïns).Doncs b�,aquost docum nt �s signat p r sis p r 0

0

0

sonos m�s qun actuon com a tos�imonis,0s3ont un d' olls

ol

dit P0NCI cap9llà dR TURN@UI.IS. En cons�qu9ncia aixè Rns porta a domostrar qun ol monostir d"'! Sta�L.aria do Vallbona

0

vidPntmont és �na nntitat g9ogrà­

fica prôpia i difor,..,nciada do Sta.L.aria do TURN'EBULIS,s�pa­ rades p�r una distancia d

0

O, 5 Km. ,i qu

0

IDC!ntr s l'an.y 11 �5 0

no C?xistia ancara ol monostir funcionava la po tita csgl�sia dn TURNEBULIS

que t9n1a asignat

0

1 cap llà P0NCI�ufragàn°a 0

d 1.a parroquial d' Arg lors, arxipr"!stat do Cr.:>rP.t ;T-URRBIBULE 0

0

és IDP.ncionada l' any 1164,com

11

Vallis bona 11 ,dol tor­

p .P0HSICH a "Lim ts his­ tOrics i roportori toponimic d ls llocs habitats d ls antics 0

0

paisos do Ross"!ll6-Vallospir-Con�nt-Japcir-CP.rdanya-5°no­ llod-::.s 11 , monografia do la R<>VUr.> Prados.

11

T rra Nostra 11 H Q 37,1980 , 0


-

--�-

fus crid� l' atenci6 ,dos prPs do lPS dPs cripcions fotos antPriormont qu� �_n rpfar�ncia a CORBERA i a VALLBONA,els so brC?noms

-..-

"d

0

Mont",

i

"dP.l C amp", donats r spoctivam,,,.nt p r algun autor, 0

a CorbP.ra i a Vallbona.

0


©

••

RP.ferent al' P.SglP.sia dP. l' abadia romana de VALLBONA,eonverrlida avui P.Il un mas dP. pagés , P.S

diu quP. guarda el rP.cord de la dona d l r�i 0

JAUM:S: I d' ARAG't>,sepultada P.n unai cripta

d�

l' ASglésia. (D,=, "ChAmins du Roussillon",p,=,r M.Boud.lle i J.F.Brousse,M.Sous l'Olivier,1969,

@

IllP.-SUr-T�t,pàg.89.) Una siogona rP.�r�ncia la t nim a " Gallia Chris­ 0

tiana in ••••••• 11, '.Pom. 6 ,pàg. 1116, ExTip.Regia, Paris,1739,iodicio 1899,facsimil,Tomo d,=, la Nar bonense : - Abadia d9 Vallbona: "Vallisbona

SP.U

B.Mar:i.a Vallis BonaP..

Haec abbatia ord.Cisterc.e- linea ClaraPvallis,, aita est dimidia lP.uca. Caue:olibP.ri ad mont,ium radic�s.Fun�atur autem no anno 1164 ut. habP.at JONGELINUS,sed anno 1242 a PETRO RAIM\JNDO abba­ te Fontis fxigidi,qui monachos illuc misit,

&

abbatem GUI TARDUM illia praP.fP.cit.Fu.iSSP. aliquag_

do, non ignohiliom colligi�ur

P.X

ibid�m s,=,pulta d�

mir:ta ELEONORA JACOBI I. ARAGONJ:AE regis & JOLE-­ SIAE HIJNGARICAE filia,ut scribit JCONGELINUS;sed hodiP. solus sup�rPst t.itulus. absqu"' domo & P.CClP. sia ".


@ Una

altra referÀncia que donP,m a continuaci6 rpforP.nt a diü r1ü Jaume I,c onsta a 1' obra "TERRE CATA­

1' esposa

LANE" , per_J.A'inaud dP. Lasart P. i altr0 s 26 importants in­ tP.lectuals francesos i catalans,t.d.tole,1978,Paris,�n la quP. �n pàg. 331 consta al rP.fPrirsp a ArgP.lP.s : Dans la vallJp du RavanP.r,quo l'on attPint par un ch0 min mulP.tiP.r,la ViQillP abbaye ro.manP. dP. VALBONNE (XIIQ),deV PllUP aujourd'hui m�tairiP.,gard� le souvP.nir d P. l' épousff du roi JacquP.s I d' Aragon,P.n­ SpVoliP. dans un crypt� di:> l '�gliSP.•••• 11

11 • • • • • •

No compr n°m com 0

1s autors d

0

"Gallia Cristiana in•••• fusi6 tot i tractant-s

0

11

0

la monum ntal obra franc sa 0

pogu,,,.ssin caur

0

0

0

n Si:>mblant c-on­

dP una obra rnligiosa qu

0

par ix 0

0

s

tariPn o d uri n ostar m�s b"'n informats. 0

0

Porb Pncara �s

IDAS

lam ntabl 0

0

qu

0

una obra francP.sa compar­

tida pPr 26 importants int 0 lnctuals francosos i Batalans , i tal vogada pi:>r no havi:>r V"'rificat l' obra avants d"' l'

0

di

ci6,hagin participat d 0 la colosal confusi6.

m ls 3 autors fran,ca sos VallboDa

"!

r�n d"! gom a gom al

"!

xplicar qu<>

guarda 19 s �s� s d' aquci 11"! s p"! rsonci s

l"'!

ials.

A Vallbona d<> la Massana,d<>l Vall<>spir,no hi ha cap d0 spulla � ial. E 1s autors confongu:1 I'=>n aquci st Vallbona amb Vallbona dit d"! l"'? s Mon� a, qu9 � stà a l' un mon"! stir f� Ill'! n:L

u� gll,dP.

Llo ïda, qu<>

"'!

ra


.El Mas TORRffiIDLES fotografiat des dPl coll dP Vallauri (Ballaury).LP.s rr>stP.S d,:, l' r>sglPsia dP. Santa W.iaria dP. TorrP.nP.ules P.S trob�n a pocs m"' trPS df:•l mas, Pn un »�tit. e-difici ruïnat qu-;;­ des d' aqui es divisa. Mésa.mu.nt cap a l'psquP.rrP. i rP.ra la SP.gona ca­ rena muntanyosa,hi Pst.à situada la ruïna d,::,l antic mon.,,stir de Santa Maria dP Vallbona. Més amont,.,,ncara,hi ha la Torre dP la Massana que no aparP.ix a la foto. (Foto dP. l' autor: LL.Mascort,1996).


El Mas TORR:ENEULES fotografiat des del coll dP. VaJ.lauri (Ballaury) .Les restee dP. l' esglP.sia de Santa Maria de Torreneulea es localitzen en _ petit ruïnat -=?difici a pocs me .el tres de la dxeta del mas. il fons de tot,a dalt i a la dreta,apareix la ailue�a de la Torre de la Ma.ssana.l!htre aques­ ta i Torreneules,molt a.munt,hi ha lPS ruines del monest.d.r de Santa Maria de Vallbona. Hi ha cam difî:cil entre P.ls dos punts; el cami que apareix al peu dP. la fotografia,surt del existent en el coll de Vallauri i fa poc fou construit pels propietaris del mas,i aqui en el mateix coll hi han establP.rt una barrera de pas particular. (Foto de l' autor: LL.YJascort,1996)


ActualD1Pnt en qualSP.Vol mapa ja sia franc�s,�spanyol o català

,al observar la zona de LA MASSANA de l' Alb ,::, ra,

hi VP.Urem

FÙS

topànims VALLBONA, i MAS TORR:ENEULES,molt

prop 1m de l' altre (g·enAralm.,,nt M.Torreneules) • El. primer c·orresp6n al an.tic i derruït monF;?stir de San­ ta Maria de Vallbona,i l' altrP. al an.tic TORREBULE

o

TURMBUT, etc..,lloc di:r la primitiva esglP.sia do Sant a Ma­ ria de Vallbona,avu.i ruïnada i desapareguda). Els dos llocs,tan l' un com l' altre,molt propers(=0,5 Km.) estân dins l' indret anom0nat VALLBONA,Vallis-Bona, antigam"'!nt TURREBULE, TURMBUT, etc .Aizui podri1=rm dir quo es troben en un P.XtrP.m de la zona o .muntanya o parc natural de La Massana (dins la comarca catalan.a Ross,::,116 �n

el

Estat Francés. "N.,,ul,,,s",tP. un orig,,m d,::,rivat dr:> boira. MPntres ,:,scrivir:>m el present treball passarP.m un cap de setmana a la Vall de Nuria;allà varem sorprendrens quan el tren cremallera al qual varem pujar dP.sde Ribes de Fres,:,r al Santuari de Nuria,cotxe automotor identificat amb A-6.2 ,l' havi P. n b.atejat amb el nom dl'! TORRffiIDLES.Les explicacions

d P. l

personal de dit crr:>mallera i la consulta d�ls map es

d"'

la zena de la Vall fü� Nuria,ens fiüen VP.ure que

CPr-

clav 0n NûRIA un grapat d' altissims cims,p�rà uns a llevant eren dos pics bessons anomPnat s TORREN EULES GRAN

( 2 • 7 3 1 mts • ) i T ORREN IDLES P Er IT

(2. 711, mt.s.) , que evidentm0n t pFe-SP.nten durant bo na part. de l' any

neus i boires. L"'s identitats ell noDS

de llocs toponlmics r�lativam nt allunyats,a vega 0

des portP.n a�u�stP.s sorpresP.s;�l TorrP.nP.ulr:>s do la Massana,a l' Alb"'ra,P.stà a una distà.ncia d"'

uns

75 Km. de¼ bP.ssons TorrenP.ulr:>s dP. la Vall d9 Nuria.

J.k


Poques son les obres que facin una descripci6 d' aquPat ruïnat monestir dP. VALLBONA.I menys lP.s quP. donguin detaJ..ls.PPrb PilS interessa subratllar aqui l' obra

II

EsglésiP.s RomànigUPB Ca­

talanP.s. Guia. 11, per Vicenç Buron ,ArtP.st.udi Edic.ions,Collec­ ci6 do .aaterials n.1,1977,BarcPlona.L' autor inclou a pàg.317 la dqscripci6 textual : VALLBONA DEL CAMP

D' aquest monP.stir dP.l CistF.r resta solam nt l' P.Sgl.de Santa l\'î.aria,P.n P.Stat ruïn6s.D'ima nau amb cri:>UP.r irregular. Volta apuntada,arc toral,ali'c:. triom:fal amb i.mposta œ>rnada.Absis d�rru.ït.Del claustro no.m�s rPsta un pilar d' anglP..Sego ns Brutails,nolllPs dP.via tPnir galP.ries. !s al terillP d ' ArgPlP.ns. Hom hi v.a pP.r la carretera qUP comença a l' indr�t de Cotlliu­ ��(fita del km.26 de la carrPtera N.114) : 3,3 km.fins al coll d'Pn Calv6,3 km.pP.r una carretera estrP.ta fins al poblet dP.l Riambau 2 km. méa per i.ma pista(total:8,3 km.) i 0

Advert,im aqui quP. és la primera VP.gada quP. VP.Ïem VALLBONA acre di tada amb el s obrenom II del Camp". hem P.studiat. el mot� (el seu oponent �s munt,6 mont),vP.tP.rem no lliga i és,doncs,una errada seguir peT aquest cami.A la fi poder?.m esbrinar q_ue prové de u.na llegenda de CarlP.many,de un ex-voto, ---del C�u1p--:--?=camp de _batalla.Pàg.120,dP. "ROUSSILLON" ,p"'r M. Mauron,L1bra1r1e Hachette,1959,Paris.

..

'

' Plf!nla ·d e S�nla Maria de Pal/bona .

De l' obra "NOTICIAS IDSTORICAS",Vol. 2 4, "El obispado de ELNA, Tomo IV" per F.Monsalvatj i Fossas. pàg. 245. 0


.,._ 1910

Vallbona : la porta del temps que se'n va. La porte du temps qui passe...

D P- la r�vista 11 Ti::,rra nostra" , NQ 2 O, 1975, 11 Cotlliure ••• fa t"'mps" , pP.r E.Cortade, R. Gual, P.Ponsich.Imp.L grand.Pradi::,s. 0


La propiP.tat que gaudia 91 Conv9nt d9 Sant Quirc d9 ColE> ra a la v::all dP Banyuls,ja fou reconogu.da p9r SP,.g_ tencia arbitral refArP.nt a les _pa.sturAs de dita vall, q_ue intP.nt.ava roclamar GUILLERMO ALEMANY i a quines pretensions s' hi va oposar l' abat dP.l Con vent dA Sant Quirc BERENGUER obtinguent la SP,nt�ncia favorablP. tota manPra q_ue es va d mostrar q_UP GAUFRE'D 0

eomte del Rossell6 9ls hi havia fet donacie 91 6-juliol1299.Es el B.ocumP.nt 1117,pàg.,305 de "Noticias Histori �" Tom 12.,de F.Monsalvat.je i Fossas. Tamb� a la pàg.361,�l Document 1245 ,tracta dP. la con­ cordia entrP. els homP.s d9 la vall de Banyuls,i PERE abat de Sant Quirc de Cole ra,sobre la possP. · SSi 6 d"" l,=,,s pastures de dita vall q_ue son del mPncionat mon,=,,stir, amb data d�l 17-febrer-î32J. Finalment,a la pàg.381,Docum9nt 1297,ens dona noticia q_ue en el any 1331 el rei ALFONS D'ARAGÔ dictà privile­ g-i a favor dels abats i persanes eclPsiàstiques d0

la

d.ibcesi de Girona,ordenant als seus oficials i al propi bisbe d9 tirona,q_ue no imped9ixin a aquÀlls el cobram9nt de lF!S· seves rendes.PrivilPgi donat a T'ortosa,any 1331. Docum 9 nt de l' Arxiu do la D legaci6 d' Hisonda do Giro­ 0

na,s 0gons l' obra dP. F.Monsalvatje. Amb aquP.StP.s noves dadP.s,v1=d.Pm corn continuamP.nt ols mon­ jos del Convent de Sant Quirc d� Colora

0

staven oxposats

a continus atacs per tal dP privarlis de rPndes i d0 pr� pietats,i no

0

s PStrany que es defensesin amb presPnta­

ci6 de documents. Per lo tant,quan el monostir d° FONTFR.EDA comprà TURMBUT al Convent de Sant Quirc de Colera,aqu�st n' Pra Pl 1 9 g:i. tim propi"!ta:ri ,p,:,rb no és es,trany quP venguPs una part d' aquell t.er - ritori.

SI

F?ll


La fundaci6 AS va f�r prq, d'un.a antiga 8Sglèsia,dita Santa Ka.ria dq TorrPn°u.l9s,4u

0

trobem osIDAntada pP,r pri.II1Pra VP,ga

da corn a TURNE5ULE, o TO:i.t.F:EBtr.LE,en °1 docum8nt d

0

la S9ll -

t q ncia dE=• CARLE'S EL CALE l' an.y 844 (que alguns autors _rp�n un indrot. cordem,posqn 9n dubtP.J pArtany nt al Conv9nt do Sant 0

Quirc

Bocs

d 9 Col P. ra p i quq aquqst qls hL va v-ondro.

anys dospr�s,P.l 1285,P.SS9nt Al s u Abat PERE(12810

1303)

amb 4 monjos sous dos­

cobr:ir:>n,9xplicar0n i guiar 0 n al qx�rcit d9l rei franc�s FELIP

l 'ARDIT que r"'!tingut a la boca dl=! Panisso..rs no tr..a:a,;pasaar l' Albqra contrariat por crour'°'

sabia com

qui':! tot s r:üs

al tros

pasos ori ntals a �s d1=> S9r impra-9. 0

ticables pstav"!n suficientml'!nt dqf9nsats pP.l r�i PERE

D' ARAGO; la r alitat fou tot lo contrari,P.S a

dir,

0

que p1=>r la rraïdoria d' aquqlls monjos totns los minc"'s

forCP.S dofonsorP.S d' aquP,lls pasos oriAntals dol' AlbP.­

ra foron trobats dormint i els pliminaron,mentr s un gran 0

conting�nt franc�s arranjavc aq�olls v lls cami.ns f9nt-lo 0

ca.mi carr8tor en 4 di s i per 9lls baixËrla bona part dol 0

exércit del roi F.ELIP l' ARDIT qup romandria �orsonalm nt 0

a. la vora

del

mateix Convi:>nt d

lera.Cal a dir quo ol mon�stir d la Torre d

situat

al

0

la Madoloc

0

0

Si:mt quirc. d"' Co-

Vallbona(situat prop dq

i dP la To:cre dr.1 la ltf.assana) 0 sta

pP.U do un ca.mi qu9 condu8iX al Pas d 0 la Oarba­

ss9ra distaot 2,8 Km.


Sabem quF? SIMÔ S� TRILLA P.ra un pro curador del . comte d' Empùries;tamb4 ho P.ra �l JutgP. anomPnat RAYMOND. Segons B.ALART a "NoticP.s historiq1UP.S sur les Commun9s du Roussillon" ,Perpinyà, î868,pàg.2o7 ,P.xposa un do cumont dels Archives D4partamentalP.s,B.11 ,en el qup Al rei de Mallorca dP.l dret d

i dAl Rossoll6 JAUME fa una reclamaci6 0

bouatge

que tP.nia a la zona dA Banyuls,

a fi quP. aquP.st drP.t no fos c obra:t p9l comtP. d' Empù­ ries .La lletra diü pr ocurador dP.l rl'?i JAUME adreçada als procurador TRILLA i RAYMOND suara oSmP.ntats, diu or,comme ladite- vallée esta dans not.r"" tP.rrP. Pt dominations,et tennuP. en fief pour nous,c'est nous qui,en vertu.. dP. notre droit, devons y recevoir cette imposition ••••.••et nous ne souf:frirona pas que lodit comto ni qui que ce soit vienne imposP.r et recP.voir lo hoûatge dans notre terrP., sans notre per­ mission et consentement .DonnP a Porpingnan, le 16 des calPndes d' août,l'an du soignP.ur M.CC.LXX.VIIP'.

11 • • •

El e:omte d·,' Empùries havia en P.f Pcte- ja pr9stat f P. i homenatgF. al rei dP. Ma.llorca por la sova qualitat dP. comte dP.l RoSSP.116;ell s' havia reconegut vasall SP.U per- la senyoria oce Banyuls,i els SP.US act s foron râno­ 0

vats en ,=,l mateix SPntit pels SP.US succP.ssors. En consequ�ncia,ol rAi dP. Mallorca i Ross 0 116 t 0 nîa drP.t a rosorvarSP. l' impost dol bovatgo en ol tP.rri­ tori de Banyuls;mentre qu 0 sembla Cert qu 0 ancara a l' any 1277 ol tP.rritori d

0

Bau ssitg s pra propiotat 0

dol comt� d' Empùries,perb ja el 1278 un ai.y desprPS es compra t al comte per BERENGUER DE LL.ANÇA,en una op� raci6 que SP.mbla ben P.studiada,doncs aquP.st SP.guidamP.nt la VP.nd al seu gP.ndre SIMÔ SA TRILLA �1 procurador de dit cDmte,i als sis anys de la primera VP.nda f ta pP.l 0

comte el territori dP. BAUSSITGES es comprat pAl monos­ tir de Vallbona• .El comte hi 9staria d' acord.


Per aclarir l'

0

stablim nt d 0

GALCERÀ. MATE U,d' ESPOLLA,

0

de la propiP.tat dP. BausitjP.s,FrAixa i Sant GP.nis DPs prac,(1527),farP.m un rP.sumit dP. lP.s vicisituts ocorro­ gudes a aquests tP.rritoris : .A;ny 946 ••••• El comte GAUFRED assisteix a l' acto da fundaci6 dP Sant Marti d o BaussitjP.s. Any 1218 •••• El comte HUG IV donà 1/3 dP.l dP.lmo. Any 1246 ••••Butlla pa pal confirmant a Sant Quirc do ColP.Ta los P.SgletsiP.S dd Baussitjos i dP Fr1=üxa. Any 1278 •••• El co-mte PONQ HUG VP.nd BaussitjP.S a BE R.ENGUER DE LLANfA. Tot seguit,BER.ENGUER DE LLANÇA vend al SP,U gP.ndrP. SIMÔ SA TRILLA. Any 1284•••• El monest.ir d SSITJ.ES

0

VALLBONA adquirP.ix BAU­

per compra.

Any 15,27•••• GALCERA. MATE]},d' ESPOLLA,compra BA!USSIT JES al monestir dr:> VALLBONA. Any 16 01••••FRANCES·C MAT EU,d' .ESPOLLA,compra la 2 � part de CorbP.ra,amb P.l tP.rmo d

0

Girarols.

A eontinuaci6 aportem l' escriptura dP. compra-vP.nda d�l any 1527,docu.IllP.nt propietat del nostr

0

arxiu par

ticular,amb la corrP.SpOnP.nt traducci6 catalana. Avants,pe:rb,direm quP. no VP.iem bon clar a t,itol dP. qui va efectuar la vonda P.l SIMô SA TRILLA,el qual l' havi� comprat al SP.U sogre BERENGUER DE LLANÇA.AquestP.S duos operacions amb un tP.mps molt curt,o SP.r un productP. dP. espoculaci6? No ho sabP.m.


�SCRIPT UR).

D' EST ,..BLL. E!T.11

lfaRI.-.. DE V},LlBC1'!..,,

ElTFIT � I C

(Yal1--spir)

GALG.3RÀ Lln.T BU , .)31 I.:i.iC•C -:J$ E.:iPCl,b'I. (.3mnordh)

AUT \.,·RI'I z ... J1l P ER JUAN ANTCIH C VILELIA , liJ'CYJ:.,,.RI JJ...!i P EZ'tPit,YA �1 23-f br�r-1527 0

Escrita �n llati. fts un<1 copia --.:f<>ctuada onr ;ù,E� .:51.�RRICL, Uotari d<? PClrpinyà. Cons,,.rvada a l 1 .ù.rxiu LU.CCR:::. Traducci6 al català n"'r Lluis 1.., •..).;(;RT I.iariani.


InfP,udaci6 i onfit uticaci6 dols llocs i t rmos de 0

0

FREIXA,BAUSITGES i de SAE.T G1:lN1S, i Bajulia dels na toixos, pol sonyor Abat dP. Santa L.aria Vorgo do Vall bona, a Galcarà 1.iatou dol lloc dn �spolla. Escritura autoritzada per l' honorabl VilP.lla notari pùblic d Dia 23 d

0

0

0

Joan Jilltoni

P�rpinyà.

��pr�r 1527.

En �l Nom dol 3nnyor.- .Sàpiga tot ,,,1 m6n que jo l,IT.­ NE:L '?IGUER.E.::, pr1:1sbi�r,P"'r D"'crnt Bachillor, .t,bat o o

administrador p�rpntu dol sagrat i dnvot cenoii

mon"'stir dC? V,\.LlBül;1l, fundat a honor i sota la invo­ caci 6 do la di vina i intormcrata !"aria V "'!.'f',,.., ï-. arn do Dou,d,.., la Ordo Cistorconca,da la diocosi da Elna. Advertint i considorant qu nostir

1 pr,..,dit c,..,nobi o mo -

0

0

i Jo on nom sou tonim i poss ïm ontro d'al­ 0

tros cos s,dins la dibcosi d 0

0

Girom i a la front ra 0

dol pais d�l Rossoll6 �1s llocs i t rri�oris sngü nts: 0

1!ls a dir ____;zr l'J.oc i. t 0 .rritori d,.,

·::=rr

.L.

0

totalm�nt arruinat

i dP.struit i inhabitablP ahont antigamnn� hi havia una Esglèsia fundada i construida a honor i sota l 1 invoca ci 6 d

0

Sant kiciu�l b.rcàneol la quttl.

oncara ara

"'S

0

xist-:.ix d si:zuida 0

conaixnn m�s O �nn�s ,..,1S SnUS fonam�nts.

otuin lloc i tnrritari acab-,,n i confroritnn

a l' Cri ont

arnb .,,1 t rmo i tnrritori do i::iant .Juirc ;a 1..i t,-dia amb 0


2. ihj �itg s dins d,..,l qual hi son continguts i "S waniÎnstnn, 0

i a Nord ar::.1.b

0

1s t,-,rm s d-:.1 lloc do .�rg�l�s i torrr. do 0

la Lassana. tot arruinat i inhabitabl"' ahont anti--am-=-nt hi �avia una P.Sgl�sia construida o odiiicada a honor i sota l'invoca ci6 d� !:iant Larti la q_ual a tnrra d i

P.S

0

0

s dosplomà i caigu� totalmnnt

tal manora quo gairob� si avui dia aparoix,..,n

v..,u,..,n nls sous fonamonts,quin lloc i torritori aca­

bon i confrontnn a Oriont amo dit tormo dia amb nl tormo d

éQ.

J'r,..,ixa,a l',ï tg­

Sant Gonis m�s ondavant ospocificat,

0

a Ponont amb .-,1 tArffi,:, do Rcq_UnSr>nS i a Il ord amb la vall os

do Sant I,arti i amb l""s 1!1ontany s do Roq_uosons q_u,., 0

munta;nyos. rruinat i in�abitabl,, ahont antiram,,,nt

0

xistia l' nsgl-:,,­

sia construida a honor i sota l'invocaci6 d,.., ùant G,-,n{s la qual nsta totalm nt arruinada i tirada a torra

riu.o

0

ro ols Sous fonam nts,4uins lloc i t rritori �cabon

i

0

0

confronton a Crinnt amb ,-,1 dit tnrmo d"" Corbora,a Li tr;dia amb ol torritori dnl lloc d' Espolla,a Pon�nt amb

0

1 to

rri tori d�l Prat, i a Hord amb dit torm,,. d 1 Iloc d

0

Bau

0

Quins llocs for"'n construits,pœats i situats

0

n parts

silvostros i �st�rils i montanyos�s,i nn nls llocs

ffi6S

alts i on dosorts aspros i dospoblats distants du s 11° 0

parts

güos i nncara m�s d�ls llocs habitats i d"' l�s baiXP.S i cultivabl�s,i "'n �ls qu

0

avui ningu hi habita

i molt monys vol ni pot habitar princir,almnnt i rqu 0

0


tivar,i norn�s dit mon°stir aprofita molt poc on aq_uosts i

t 0mps tan dol,.,nts los horbAS i forratgos q_uo viunn rratgr-:>s i hPrb.-=,s dis.ninuoixon i s' arruinon ca...la dia ffil'\S ' l. L'l.0' S

d "'

t. al manôra q_uo cada any disminu,,,ixnn

ols

r�dits i praf'it s anuals d 0 ls mat,..,ixos q_ur., acostuma por c 0bro dit monnstir,d' ahant jutjom i r-:>lls ha somblat m�s cbrnoda,m�s ùtil i millor P"'l

matoix monostir in

t 0ndar a algu aqu,,,sts llocs i tnrritaris,i ostabilitzar. los i cancadirlos sota "'l cànon o cnns a sota assnnya­ lat s ava nts do tindr.-. i rnt 0 ni1· Cos "'S tan inùtils i do l 0 nt 0 s sota ol propi do.mini d"'l matnix manostir i m�s t<C?nint "'Il ca.r:rpto quo si NOS rr.>trass,=.ssim o dif ,-,rissim dita concnsi6,dins pac tn�ps dits t,-,rritaris i ol sou ùs vindrian i q_Ur.>dari�n totalmont nrms i infructuosas d"' tal man"'ra qun dit manostir ros o malt poc trnuria d' r--11s. � c �ns doncs infrascrit s 0 rà oagat cada any int 0 [ramont i s0nso cap disminuci6. I oncara quo h�m busca� amb tata industria i dilig\ncia, fins ara no hom pagu.t i sabut trobar a nin�-ù. qu"' acnpt�s aqucsta conc,,,si6

acca:oi ta

0

xceruat vos G�,LJmILl J ..,�T.E,1J

d 0 l dit lloc d 0 �spolla de clita dibc 0 si dn Girona,qui a causa dnl Vl':>hinatg

0

a dits llocs i t rmn d 0

0

.:;s·1nlJ.a t.,,­

non amb ols osmontats llocs i tarritoris d 0 l matoix mo­ n0stir, Vos var u aforir i d t rminr:1roü. acnptar ag_v.,..,st 0

0

0

pacto sota l�s condici ons d 0 sota anunciad 0 s.-Por lo tant,

mirant uol b� d 0 dit cnnobi i tatalmont cana-

guts ol b� i la utilitat QUc on r�sultara p 0 r a dit ma filna infrascrit, 0 n nom d 0 la .Abadia i 1'..an"'stir i pnr Nüd i nostr9s succossors nn �1 rr->cim i ad.ministra.ci6 dol .ma-


tPiX mon°stir,sota nls œctas,condicions,rot�ncions i a un nou

accanito

o

an nnfitnusis norpotuo

donam

i com:>dim a vos G_.UG..:?� L_T.EIT aqui pres nt i acoptador 0

i als vostr s i als qv_i vos porpr;:ituamont volguossio u 0

qu8 siguin aomblants a vos,i als sants soldats i a l,.,.s s v s don..-.s i e. los cases d 0

0

0

rr:>ligiosos i als clor5uos

i altr�s p0rsonas prohibidos totalm..,nt axclosos i ox­ Cpptuaàcis,dits llocs i t rri taris d° FREI�,de B..\USIT­ 0

G�S i S,,Jn G EN1S rJés amunt ampliam,,.nt dosie;nats t·

con­

frontats i a cabats ju.ntam nt amb tots i cada un dols 0

s us

.masos,corrals,casas,odificis,parnts,casals i fo

0

namants situats i construits an �ls mat ixos llocs 0

i

t�rritoris i nn cada un d' olls,i quo son prosants a­ vui r:>ll aqu sts calamitosos t,.,mps juntamont amb tot,-,s i 0

qualSt=ivulga tcrros,possossions i prodis i finq_uos culties

ja

o incu.ltios, Pl'I:15,muntanyPS,colls, valls,dr.?1-

t s,boscos,tancats,solvos,prats,IDargos i amb ols ar 0

br s fruitcrs o infruct:i'.fors,llnnyos,hcrbr->s,hcrban,fo 0

rratg s i pasturns plantats d<> qualsnYOl r:annra i ra­ 0

dicats <=>n dits torritoris o qu"' d<> q_ualsr->VOl man,..,ra cr.,,.ix<>n,viuan i enrmin""n on als mat ixos,i a.mb q_uals-,,vol 0

ri<>rols,rius,fonts,llacs,aiguos,aqunductns qun surtPn o pas on por qualsnvulga do dits torri taris o cons truits on �11s o quals"'vol d' olls i amb totos l0s vias,ca mins,corrills i draconps,ontrad�s i sortidPS dr-> dits llocs i t"'rritoris i amb tots ols tormos,drats UPrta­ ny�nts a dits llocs i tcrritoris,aixi i do tal mannra qun vos i 81S vostr�s succassors pogucu "'n dits t rr nys i 0

0

puguin libpra,licita o impunec�nt quan os dongui la ga­ na o i:ùs hi dongu.i la :;ana construir o t 0 rritoris o b� Ïnr constr�ir o

0

0

dificar an dits

dificar qualsnvol casos,


molins,forns,casals,cortals,i altros qualsovol adificis mPntros no P.rist�ixin pr viam nt ca.mpam-=>nts ni castells, 0

0

i pogu0u vos o puguin ols vostr s succossors tallar o 0

f r tallar totns i qualsovol llonyos i arbr,..,s d,-, 0

tr.>rri taris i do q_ uals vol d 0

PlS

S

0

dits

olls ,i rocollir i rr->tindro

I

US fruits i ditos :1crbos,forratgos i pasturr--s

pnr

qualsnvol bostia vostra,o dols VODtroS i fins alions. I s"'mpro i do la man,..,r&. q_uCI volguossi,..,u

O

vol/U,..,Ssin -:>1S

suc ssors sor,ons la vostra aprovaci6 padou arr,..,ndar o v�n0

font vostrns o ci.--1s vostr,..,s suceossors tots ols fruits qua,! SPVOlgui quins siguin,o for qualsovol

altra cosa por-

tanyont al domini ùtil on profit propi sonso il!lnodimnnt pnr part nostra. Aœ�s, inf,-,udom,ostablim i us concodim a vos i als vostr�s succ ssors facu.ltat omnimoda d 0

0

for dnvosos on dits terri­

toris o canviarl 9S; on una !)araulu ,P odrcti f l"'r 1 o q_un vol gupu aixi com tamb� poJr'"'u caçar,pnscar,amb qualsovol ùtil, acotar,possar mult s i qualsovols penos als contraventors, 0

PtC.

Pinalmnnt inf ud m i conc---dim a vos GALC'!!i.RÂ I,'.AT.EU i succe­ 0

0

ssors la Bajulia

d� dits t rritoris i llocs,ar.ili totos l�s 0

seves prorrogativos,drots,proomin�ncios,r�dits,salaris,otc.; q_u,..., do qualsovol rnanora portanyan al ofici d� Bajulia. Tot aixb volom f r i fem d,.., la manera m�s g"noral i amplo 0

vostros succ��sors.Pro sota ols �actos Sogü�nt s,o sia: -�U9 vos o ols vostros q u

0

t niu i gaudiu d� tot lo qu" os 0

acab"!m d� donar,os obligu u a pacar tots ols anys a NOS o 0

als nostr"s leeitims succ ssors r sidonts ja al 0

0

d' 'fil.na,ja �n �1 d

0

bisbat

Girona,on dues paguos anuals,o sia :

una P"'r Sant Joan dn juny i 1

1

altra p,.,r 1'radal,la quanti-


tat dP VIi'l"T .DUC�'.l'::i LL;,._,_"qGS D 1 CR,p..,l c"'ns, q_uina prin..a.ra paga S-c>rà f ta ""l nropr->r dia d,... la i'.osta d/C\ ..,a.nt Joan 0

d"" juny i

aixi succ,-,ssi va.rz,,,nt cada any,i s---ns"' d...,,mora

siguou obligats vos o

0

ls vostr 0 s a portar al nostro

I.fonostir la pansié so br,...dita. l"!IlS

Am6s,NOS r 0 sorvom ol Domini dir,.,ct,., o laudo.mi o foriscapi dA tot allo qu� us havom inf,.,,udat o onfit�uticat,do tal manAra qu� s�mpr� quo volgu.=m vondro,hipot,-,car o do qual­ snvulla manora alionar,no

podr..,u roclamar.

I tamb� r 0 spr.:>cto a la concosi6 d,., la Bajlùia (conjunt do privilogis,drots i dnurns) prostarou i ostou obligat a f ""!r-nos davant EO.S juram,...nt � la forma acostumau.a p,..,l sou fidol complim,.,nt. Tamb6 ons rosorVr.:>m p,..,r NOS la jurisdicci6 civil i qual­ Sr.:>VOl al tra q_uo "!')ortar�;:ri al nostr"' monot,tir <=>n orde

als

dits t,._,1•ritoris. I aixi sota tals condici ons fidelm nt acomplidos os proma­ 0

tAm q_uç:, NOS i ols nostros succossors acomiüir<>r, "'XÔ\ctane.nt hom infcudat o onÎitouti-

to� lo pro m�s d' allé qu,.,, us

cat p�rpntuam,.,nt oblicant-nos cas d' injusta invasi6, on­ gany o ovicci6 la rnstituci6 d pol pl�t i fora d'

0

0

to�s nls Gastos ocasionats

11.Si tinguossi�u qun patir los nol,.,s­

ti�s do una injusta invasi6,NOS us crournm a vos "'ncara quo ons ho digunu por paraula o al mr.:>nys por un juramont S9nzill snnso cap altra mena d"' nrovatur s i no admntr,-,m 0

la dnnu.ncia i la rovocar"'m P"r la forc::-a dn 1'

0

:xpr,..,sat ju­

ran�nt. I aixi p9r dit� �vicci6,eastos i mol sti�s NOS 0

ons obli< ;tJ-'-'m amb tots ols bons mobl s i iœmobl '"'s d,.,l nos­ 0

tr-=> fuon.--stir,promet,,,nt-vos donarlos-ho-vos tots o ols qu"" siguin nocossaris o b� vos "!)Odou prnndr ls i r--t---nirlos 0

I IntcI'lll mentr 0 s us "Il tr,,,euom dita pOSSt:1SSi6 0 br\ vos os


pr9n°u,confnSS9� i sabcu que ja tnniu do drot tot lo que us acabom d' infcudar. Pals gastos d' aqu sta on�raci6 NOS

b_,,u .-,ntrogat i ROS

0

r�m s rvir,sogons la pro�osa por arranjar i rôstaurar ol 0

mon°stir i "'stan dins d"'l poblc d,, fnrpin,Yà.iJ,,..ls q_uals (30 ducats) conf,.,ssem nstar molt contonts i ons donom pnr molt b n pagats .Por lo qual r"'nu.11.ciant a la llr-i de fa­ 0

vor d,=, �îuli tat d"? con;t-racto por ,.,ngany a mitgns" us ,.,1 rogalom i c dim com una donaci6

11

0

intr.>r viVOS 11

Si lo prP.dit dols infoudarnr.>nts fnts amb nl temps valon m�s o amb cl tomps valguossin m�sc/€lo quo hom convingut, confossem qu,., ol monnstir no pnrd amb aix6,molt al contra­ ri ,la sova condici 6 r""sulta sor mol t rn�s avantat josa ara amb aquost nostrn contract� quo avants d' oll,donc s fins ara at ssos tots 91S omolumonts 1nai havi...,m trot 0

d

0

r�dit m�s que uns s,.,tzn ducats d' or i aix6 an.aven dis­

minuint cada dia m�s ;m ntrns o_v_, ara amb ol nostro pacte, 0

ol mon...,stir robrà cada a ny vint ducats llargs d' or n,,ts do tot gasto ni Garrofor d

0

Rab6s,Juan P�llisseT do �ant 8limnnt,B,.,rnat

Er""s i Jau□o Gotmar d' Espolla,principals d� la dibc�si d

0

Girona, n l eits i s nyalats p r NOS com a hom...,s tècnics 0

0

0

i perits. Ells p rsonalmant es trasladaron a dits t�rrito­ 0

ris i PlS astu:l.diar,.,n d'"'tingudam nt i 0

'-"llS

van dir quo dit

co n�ractc r�dundava a fi dn molt b� p�l nostro monnstir, i aixi d�spr�s d' hav...,r discuti t i nstudiat anml,,.2,.,nt l' assumpto antro !TOS i ols P""rits,arrivant p 1 Dajor bé 0

dol nostrn monesti:r hnm cr,.,,gut ju.st i oportù for "'l oro­ sent contractQ.


Jo GALC.:E:R.\ L1AT Err ,prrc?s<>nt acc,.,_pto la pr di ta inf,-,udaciô 0

i lloo tot �1 �u contingu.t i conving amb c.11 i d" bona fé os prom9to R v,,,r nd s,-.nyor Abat i Administrador d,., dit mo­ 0

0

n9stir, qun jo i ols mous SUCCntiSOrs ,.,ns portarom b� i S0r 0m fidnls al r>-2:im i ox-:,rcici d" dita Bajulia i dols llocs i torritoris qur., ,.,ns hav u inf-:,udat,�dministrant 0

i nx rcint justicia 9ntro tdB ,.,ls sous habitants ,d,,,.fon0

0ant i mantine;uont els drnts r,.,ials i nrcic,Iliin,.,ncics d,... dit iliOn.-,stir i farnm tot lo quo do qu-:::ls,.,vol ma11,.,ra pr.>rtanyi a dita Bajulia,a m�s jo o ols rnr::tUS succ"'f;sors c,n la poss--,.-_:siô dols bôns anunciats paearom i :Jortar...,rr- a dit 1 s "u .A.bat, ga sia a la dibcr::t­

mon°stir o ahont r...,sid,.,ixi

0

si d' &na,ja �n la dP Jiro na o ahont sigui,ols dits vint ducats llargs cada any,la mitat pnr Kadal i l'

al tra

r.ti. tat

p r .:::c.nt Joan do juny i rosnrvarom al .matoix monos tir ol 0

do.mini dir ct 0

0

i foriscapi s"mpr"

QU<>

dits llocs siguin

vonuts o hipotncats o d� quals vol man...,ra Lrasladats

a

0

domini d' algù altro, ja nn tot o nn part. I com"nr'arom a pagar la priml'!ra nart ol prop,.,r dia do tJant Joan d

0

juny

i aixi succassivamont cadaa1y nn du s pagu s s.-.ns,.., cap 0

0

claso d' imp,,,dim,.,.nt ni <>XC pci6 ni dilaci6.I aixb sota 0

p.-.na d

0

la torcora part d.-. la q_u.antitat ure.di ta qun no­

dr"'u d.-.nu..Yl.ciar co nt1·a mi i ho nodr u for a lc,s Curins d"".>l 0

Ross.-,116 o Vall,..,spir o a la Cu:r·ia dn Girom o ,...n une.. al· s--,cular a q_ui:n fur

tra quals"'vol sia ,..,cl 0sihstica o

o jurisdicciô ,..,m sotmoto a mi :matcix arnb tots ...,ls m,.,us i ,-,1s

bons i rnnuncio

filnUS

al

ffi'->U

fur amb tot s <"\ls

rivilo­

gis on podar d"'l infraoscrit Notari on nom dn dit.,,,,,s cu­ ri"'s. I si al,7-una v""gada moitat d

0

C>S

d on�s d nu.ncia contra mf, la 0

dita D,..,n& (t,.,rcora nart d" 1 1 .....stipulat) s"'rvi­

rà p•"".>r a dit monos tir i l' cl. tra foitat por a la curia qur., tramot6s la d..,nu.ncia.


A m�s vull i cons,.,nt..-,ixo qu" Ve.., R,.,v,..,rond .�.bat i succo: sors ci.fil pogu,...,u

0

nviar missatgnrs P"r a oxigirm"

0

1 pa gam,-,.nt i jo

promr:>to pae;ar a caàe� missat[; r c&da vogada qu,., actuïn, ,.,1 0

jornal d

0

dnu sous dn mon,,da corr,,,nt,vol�u,,nt i concodint

a VOS qu"' s "Il1Pr"' q_un jo corri:>r"'u actuï s""ns

0

0

m r..,,trasi la eu.ria a la q_ual rri­

sumari ,fallant d ss"'guida co ntra mr.iu, 0

corr�nt dnl mciu comptn al trnball d,..,ls Gutzils �uo om si quin onviats pcir a oxigir.ma nl pa{;amont, als q_uals

pa6ar�

cinc sous si son gutzils o dou si son s,-,cr,-,taris ols quo cada v gada n'avissin p l rotràs. I vull tamb� i lliura­ 0

0

m0nt cons--nt,.,ixo qun comnrn;ada una d"n.1ncia ..,,n una curia pugu.i Ser s,.,�u.ida nn altra quals,..,vol o torna� tamb� a la prim,..,ra, an lo q_ual VOS I{,-,v.,,rnnd •.bat i nls vos tras s""reu 0

ls q_ui haur-ou d' nsc O12-ir r,.,nuncian t jo ,.,zproBsamnnt a

tota Llci crv.

0

vagi al riJ>U favor. A i'�

ë_..,,

aix6 obli ·o i hi­

pot,..,co i comprom,.,to a fuvor da dit mon,..,stir tots als K,..,us b ns pt>,..,Snn ts i futurs. I '=>"'r major s gUI'ota t de. dit mon"'s­ 0

0

tir faig i prosto juramônt davant VOS R�v,..,rnnd �bat,d,.., r,c­ nolls i l"'s 1:1nvcs oans juntos dins l"'s vostrr.is,pr"'c,..,di t tot aixà d l àscul do pau amb quin juramont os rromoto jo 0

i 0

0

ls m us succcsoors ser bons,lidols i ln�als on tot,tant 0

n los pprsonr.is corn on 1°s COSaS 'i farnm i :·.complir,-,m

t ot

lo pactat s.ans"' fr->r ros por burlar lo m�s minim tot lo -oac­ tat,ronunciant a tata 11,.,i que vagi al mnu .favor. I pl')r a d onar m�s força a tot lo dit, NOS i!I N::!:L FIGU .STL§, .11.dministr.:. dor p rpi-\tu amb 1°s .r.iz.ns dar:iunt ,,1 rit, S'"',rons 0

mans damunt ,..,ls �an½· lis, jurnm obs rva r tot lo nectat i 0

no int;ontar mai ras contra

0

lo dit.I aix6 ho �nm da-

vant cl l'!otari pÙblic avents .Jotanonbrat q_ui pùblica i 1---gitir::iamnnt_ r b i --stipula t ot lo dit i tot .... s 1°s 1•oruoncs 0


Kossaltros J.ntoni Garrofnr,Joan Pnllissor,:3--rnat Sres i Jaum

0

Gotmar, t�cnics d_...,l,,.gats p-=-1 J.nvnr,-,.nd s,-,nyor ;i.bat

r,-,conri6ut dotinc'."1..1dam nt tot s c.ls llocs i terri toris sobr-:.­ 0

dits,i no solc.m nt nossal tr,-,s, sino r:-1.ua fins altr"'s t�cnics 0

<=>ls han r-,,con,.,.gut i tots ass,-,gur m y_U'"' a qu" st Contract,., 0

s' ha d,., f r a favor i comoditat d� dit mon,.,stir i do cap 0

man°ra ")or dany d nine;ù,principalmc.nt havnnt vist quo r->ls 0

t9rr nys son inhabitablos i ols sous odificis totalnont 0

dostruits,a m�s quo

0

1s t rronys son °rms i estèrils i 0

qu,., nossaltrr>S rocord m .mai r<=>ndir,-,n m.;;s de !!,.,tzo ducats 0

llargs cada any, i aix6 ho hom ""xpli cat al

Par(-1

1_bat .

Airi,doncs ,HOS, Eiquol l..arti, Abat dol Conv,,,,nt do Sant .'in­ dr�u dP Sor�da,d Sr.Bisb

0

0

dita di6c si d' m.na,Vicari G�noral dol 0

d' filna,lloem,aprov m i confirm�m aQuosta nnfitnu­

ticaci6 i tot

0

0

1 contingv.t d' ,.,lla i ho rnconoixom q_uo tot

s' ha f t a favor d�l dit mon�stir. I vist l' informl':) d-,1s 0

prbcors i considorant tot lo demés con"'eut p r HO,_, ,int,.,.rro­ 0

ss,.,m la nostra autoritE.:t judiciaria i '"'l nostrn _;J,.,.cr"'t. Tot lo c_µal fou lloat i si �;nat nn dit poblo dn :::'nrpinyà a monis Liqu,,,l _P,.,,rror,rrobitor,b"n,..,ficiat d,, l' "'s;;l�sia d.., Sant Joan do Pnrpinyà,i Joan Promôll portador rn�i do dit poblo. Dit Va.cari G<0>naral autoritzà i d ncrotà. lo dit a P rpinyà ol 0

dia 9 d,-., gnn-,r do mil cinq_c,-,nts vinti vuit, r.>SSnnt t-=>stin:onis cl�reuo d,., la familia dol Qit Vicar� G"�nral, i jo Joan iill­ toni Vilolla notari rhblic prn i infraoscrit

(1UO

pr,:,gat ha

continuat tot aixb ordnnadamont. Jo .Al b-=-rto Farrio], nast or,not:.:.ri pù.bli q, col,.,.f;iat ro6i a P--.r­ pinyà,s.ôcrntari d l ilustr,..., 8abildo d,., la Cat,,dral d' fil.na, 0


,If 166 quina resid�ncia continua trasladada p r autoritzaci6 d,., 0

la Santa S u a la ,.,sel�sia parroquial d" :3ant Joan d'""sd"' 0

l' any mil siscon ts ù, prOCLl.rant consorvar los "'SCI'iptu­ rr>S do Juan iilltoni Vilolla en aquoll tcnms notari :r-�ial, antrr- al trr.>s h"' :pr�s aqu,...,st contract do mil

0

,-,nfi t�utic daàat

cinqc nts vintis""t i l' h"' CO'>iat fid'C\lfl'.ont 0

�n catorz,,, folis coouns inclbs aqu,...,st. I p r a q_u,-, s" li done-ui tota la f.� th vida,jo nl :-.ataix 0

:ùb.ort Farriol ,notari rùblic,

ol signa s"�ons costum

d:>Js antics arlb la mova signatura r"cistrada.

-


----

, ,..� • f.

-

..

. ..

..

.

..·:...··. �.=.·

.

'-

,.

.

.

.

.

• J

.)

.. .,

.•1-·.

.. ,,.. \

.. .

. .-

. ,

.:

.

...•t ... .. .

. ,

,-.,

..

..

,. .. . ,

s

' '

..

....

�-


-.. ·-

.

\

..

1

Sr ,

-


. f . ,. -- -�-J -- ·· ""

--

----

/'

.. :

) i� �

f��

..


...

4

...

'

'l,

"''a.. •"

,A

l •

c:+:-,,r;ç-:::Sts:=--,ai;; :m-ë'-rt .. :=--.

�-•••. •• .. !,11

..,

·. .,_; - .��


'\

.

\

.

.1

,.

-

,,.

..

·'


z1-2

_...._

0

4 '.

-. ·-·-·.

___)

--

- -..._ ....

'-


l

l. ', .,

,-..

' ·-

., :.· .:

r,-...,

-),,.... " \.

.

_r

"'\•'-- .... --..;,_ •


,·· ..... ', ..· · ":;·•. ·'' . K� C. ¾.: -'�/J �· ..,'--.,,,.,· �� � a.-<. o.�-

/./;,-- '.

/7 ,,',î-�-+

'JI'µ..__/, - · ,_· ._

�l___ ,

-�

__a . ��cu ----ïl

:.. : ·__ · � '....,_, , · · . >· . /��x:�è.id=��½yt-14: �'lW...S?�U

'LL6--; .-.��--��--:-.. · - � �: --�-- ·_· .

V(.z'.;,,-?UL«._.f

i'-_:··

�L--

'-:

","..1,

"·

••• : •.-

- -:-�o

•.

{.(N�•--i.A

y,f/4

.... _· • •

.1

/4/"1i3

'-- � '---=- . ' . ', .. ' - ' - r ���� tce.,ur��-.;) {'ye ij,t,è} i?._--, � /"-����/4.d': ��� -( gi I -�,µ�� '-F:r:-• :Ü• ,-• ".: \,' • /f{l_ � � •?,,.,-- . . ·.JCL,�'�-�/-/· ·,/µ . ;;,J.) . ..',····--,�� CL,. '. . •

(llJ

...-y-.-

f__�

,

/. �d?, �� ��/j. ,(�ù_. ·do-7)dt:trtNZ-L-U<,1 LLO=. .il- • . .- . , '. • . ' • � �t4---· Ç., '&ëï;d;_ 0 �p �\ • -�- ' ½ '.:': '--� -�2���d

.

;v/

·. " , ,"

'' ;, '

,, ' - -

�� , __ , ,'

� -.. ",',', .

<��: r�.edio:_

.'

,',\o

�ULéJ.-

;,±-;;.. · ,.

td',,,i�L�b�7

��-1 - .) --Q�

��;�•--•,•

' .:. - . '..

: �;;J;]);:&-tL'-cou�JZ�-'_..

. _._ _. .

-

�-�·--�A.,:'L:;:::;o�tt� ���_b�')-L � • � �77'• : , ' _ _ .. •: , �,., �-::.:__ _\. - .- -- . U-t)t?:S,.__-----re.,,z,_-:J/ ,,�, _;·,, WU<(� ;�/' . .-- ' ;w� : ·. , - ' ' ��- <-tlt;'!!!Jea �Ur=•; , • \

u.!.z_�

· ·

...._.,�.........,--;.,...---t··

,. �

·

vr�'

c.1;o:

1

'.

�-,

!

·,

.

-,

�r�

'

-

:

vl

::

• ,:::

/'_,�,:�_•"' . \ < L-LJ vu:..a..-4) �

,, '

;;;; ... f'

--

•,,.\ ! -

..

1

•--,,-.,d n,I ('A�,,,,.,..� � ----t:1/-----� .

i

1

o

ef_�' //, ��-� ��LUL-"it4J'Üd� ·. �o/�e.1.�,�;1 , �__JU�.J ,\ ·, . .. � - . ed__U� �.

.

.

1

-�

, � ·,, •. '.

.

1

'

'

.

'

�-·

�,1/L...,P..-,Y.--:-/

'

waddo·J\ ·- :

. .

;I;

e..u,<__ J

-n-•

• �.iD�uÙ-u.)�UU-L- _:_ {)���:u

,:::

.

...1---,L.

. :-. c)f:.ao_ �'-'ld t: ,

,�' ....__: ... _. , .

t. ,-• .,

'

���� �:1 '.- � Vuaic.,&.:.- /�-it.L��îÏ'�

. ·,

.•· ..•

�-

-o�av� \-�tl::..-�0- ûuvdJJ .

'

-

...' ""'\· �

-

,· :·

:,

.,

. .. /"· _-iJ'ca;!<L.,,·

... ·_

-lZ..:JJ' a_z� /, I �c.--

• _ __"_·,., ··;�. ��- -� �����

.

--

- �.

,

':\

I

.,\

(

�-

. ·' �-- .

--,4----

.

' '•(,-6��

�-,:�����:� -

'


, \

--

.,

.

•�

> • •

___ ,..� ·-.:�

:,

r

1


)�

¼. f

-qae._�!�. ,.'

'I,.

...

-.,

'!

. ;__

'·:--·. ·,,. '. • ift •'S· .., 1.1�- -· , -4--. �i ..,i,;· :.,'---

.

.

' . 0� î

oI · .•·

1

1

,


,-

(. '::-

'\ __ . .

"'- .,,...

<\�-

-

·.. ..... . . . � ,.. .-_._,..__

--

. .-_,,,.

.--

.... .....

-

.... ---

.


.,,..

.- ,

..

�-

.,

__

�-

'


-.

'

.......::,......._.._;_ ·-

. I

r

'

!

\ . 1

·1·-· .-

...... �- '. , .


.

.

.

....

,

....

. ,. .... '' .

.

l�.· "_L-.-----.1

. -·<'·• ·.

>0>1-i==

�.i..

.,_

� .,,�--·.

).

'

�.

.-1

_,

--

-

••

,

,

... ,

.

1

l

• •

...

.

.

.

.

.

-

,_.;

'1• • • •

. .. . .. .

1

:;� .

'

#

,.

·,

··•

-=:6-:.

>


- --,

-

'

)',.

.

()�

. tr.

....

.

..:

,,

--.·z. ·-· L

;.

,

.-

.

'

'

,

'\ "

' ''.

·.�rI

1 1

1 . ,

. <'1!"6 \

-�

'

.

.

.\ ,.

.

..-.._....�..

:---

-


tb/.12

,._...

.

,._,

\.

.. .

_!

)�.

'"71 \ . ,

. .•

. .,

§: E i *

I ·

t ËE:::!U

;a,

* . �

. '


- · 1 .,.

·.��.;"

j

'

��

..


��-� r ·. -·· _D�

'��

l

1

,.

''

- � :,..

·-.....

:.

.,.

�--

.-

1

..

,...

..

..

""!


--


J

- ' .. '

�


.,.,-

-�... .

,••

1

•• j .


I'

-

.J

... '

-

.

.. .

'

..

' .,

. , ,

.. � . ..··· - :,

,

J

� -- '' -

•\"(/RI'. -

.... . ... . '

V • '

..,.l"t••,.._.. ,' �

•� ... • •

- •....

...:

• "'" -1.


, _...

------


-.

...... ltt

'•

••• i '

,,:'\-

1 •

.. .

"

'". \'",. . t f

-". ...


. i�'

,;

l,.

.

. •

.. -

• - - .. - • ... :.... ..... �!Ji ....... ...... -� �. �,> � .. ; • .;>

. ..... • • ... • ����--·���..,�--

�---.....·.·--


,�

.z ,l

' '

1 ,;

,

· i·:-, -

�- ,) .. , '

JL::...._

�-;

1--.. . .� t:?vf_.U- . �Ut,(_

.L'u/i.;7

�;__?tzL

.1•

--

7--

·-

.

.

._,'

�&:: ,.-· . '. :.' -·.

'---

'

..'..

.:,

• •


... ·.··· ,:

•. . i. .. .� •t.

.. ·-��· ·"" ,,,._....

�-. :�

.,

. ... ... .

.

--;•·.

�(

'

."' .... .. .. ·.:., .:.•

'

.... •.· :··

.... ·,·,""·

'

-�··. .,•

. •I

-·. ;·.-·. I' 1

. '

•·. .. "'

.,

•• . .. "-

"'°\ • .:: ... :.

,,

';

�-. . .. -�.. .

•, ,··

.' .,._

'

.

'(

�t.,.

..

:-: ,.... , .

..

''�.'. t

�-


Un docuIDAnt reforit al monAstir d9 Vallbona,i quo no hem vist comP.ntat p9r cap hist oriador, SP.mbla hagi passat desapercP.but p9r tothom,l' inclou historiador ENRIQUE FLOREZ SE.rIEN al 318-320 de la s va 0

el

Vol.44,pàgs.

"Espafia Sagrada",precisaÂ

com

nocumAnt NQ XXVTII,titulat "In strum9nt.um contini=ms g_uod Abbas MonastArii VallisbonA & conventus AjusdAm faciAbat pro­ curatorem suum ad componendum eum Domino E­ piscopo de docima d° FRAXINO� Docum nt p l qual 9� procurador dFll Abat àP.l 0

0

Mon°stir i convP.nt dA Vallbona tracta i r

0-

con 0 ix la dP.cima o d1:ùmA al qu"' té drP.t.

Pl

Bisbe d9 �irona(1/3 do la dÀcima) aixi

com

tambA (1/3 dA la dÀcima) pel foudo qu9 t4 .:Eh RAMON de FORCH,signat Al 1323,autoritzat p l 0

notari pùblic de Colliur9 .'Eh PERE BAY.ELL, sobrP. 1°s parroquies dP. FREIXE i de BAUSITGE3. " Noverint uniVPrsi quod nos Frat Ar Jacobus DAi gratia Abbas Monasterii vallis dA Bona, FratP.r Jacobus BoAti Prior,Frat r Joannas Raiilillndi Subprior,FratP.r PP.trus B ri:>ngarii Sacrista,Frat Ar Guill,<ümus Ma:rchAsii Crüla­ rius minor,Frat r P trus d9 Trulariis,Frator JoannAs CoffrAdi,Frat r Jacobus Mohni Cantor, FratAr Raimundus Fuyol RP.ffPctorarius,FratP.r GuillAlmus Rochera,FratP.r Arnaldus d Rivo Torto,Frat r Joann°s Juyols,Frator Guillolmus Arnaldi,Frat�r BArnardus d Alayraco. OmnP.s congr""gati in camora dicti Domini Ab batis ubi talia tractari dP.bAnt, & solP.nt,gratis & ex certa sciP.ntia nominA nostro propio & totius nostri convP.ntus,facimus,crAamus, consti tuimus & ordinamus VF.rum CArt.um ac indubitatum procuratorP.m nostrum & dicti conv9ntus, sindicum economum SP.U ac:torem Fra trP.m Guillelmum dA Mossano Cellararium ma­ jorP.m dicti Mon�erii,prosontom & gratis prP.SAntP.m procurationem recipiAntAm,ad com­ ponendum,paciscendum, & · transig9ndum, cum RP.verP.ndo Domino Episcopo GerundPnsi & quibuscumquo aliis jus contra nos & Monas­ terium ac Conventum antedictum habentibus seu haberA dP.bP.ntibus d9 omnibus questioni­ bus,petitionibus, & d mandis,que contra nos 0

0

0

0

0

0

0

0

0


& monastP.rium s 0 u convPntum antodictum fiori squ moveri possAnt quibuscumquP causis,ratio­ �ibus,in & super illa tertia parto d 0 cimg quam nos & monast 0 rium s 0 u convqntum antPdictum rA­ cipi.mus & r 0 ciperP dAbA.muS & consuPvimus in parochia dA FRAXINO, & dA EAUCIGIIS • Et supe~r otiam altAra tercia partP D 0 cimo antPdicte quam �ro nobi s & dicto monasterio & convètu antP. dicto, t5not in feudum RAIMUNDUS DE FURCHIS' domicellus. Et inde bona dicti nostri monasterii & convP.ntus anto dicti obligandum, quP. nos d 0 prAsenti obligamus in manu & possP Notarii publici infrascripti nomin° omnilllllL illorum quorum intorost aut int 0rASSP. potost stipulan�i- & rAcipienti.Et ·quamcumque compo­ sit�onem seu transactionem dictus procurator noster fecerit,illam & illas nrunc �t tune,& tune ut nunc �audamus,approbamus,ratificamus, & confirmamu.s,ac si pAr nos porsonalitAr ess 0 t factum. DantAs & concP.do.n tos AidP.m proc:uratori nostro supor pr0 dictis omnibus & singulis, & ab Ais dP.pondAntibus SAU AmergPntibus modis qui buslibAt plP.nam licontiam & liboram potAstatqm & goneralom administrationom ac sp 0 cialP. manda­ tum. Et que initia nujus causo postulant. & ro­ quirant. Et finaliter ad omnia alia faciondum quA nos facorP poss 0 mus si in prAdictis adoss 0mus. Ratum & firmum pArpotuo abituri quidquid por dictum procurat,orom nostrum actum , factum,g 0 stum in quoquo modo transactum fu 0rit in prodictis. Et circa predicta, & nullo t 0mporo rovocabimus sub ipothoca & obligationo bono­ rum dicti monastqrii & convqntus prospntium & futurorum, & sub omni renunciation9 juris cuali­ bP.r not_itia pariter & cautola. Actum 0 st hoc, VI Kal 0 ndas Madii .Anno Domini MillASsimo,CCC,X:X tertio. Sig+num Fratris Jacob,i Abbatis pr9dicti, Fratris Jacobi EoAti Prioris,Fratris Joannis Rai mundi Subprioris, Fratris Petri BP.rongarii Sa-­ criste, Fratris Guillelmi March9sii Colorarii minoris, Fratris Potri dA Trulariis, Fratris Joannis GofrAdi, & FratriS Jacobi Molini Cantoris, Fratris Raimu.ndi Fuyol RP.ff9ctorarii, Fratris Guillelmi Rochera, Fratris Amaldi d� Rivo T·orto, Fratrià Joannis Juyols, Fratris GuillPlmi Arnal­ di, & Fratris B8rnardi do Alayraco pr�dictorum qui hP.c omnia laudamus & firmamus. Sig+na Eon°ti MarchP.ti Limos9n9nsis Dioc9sis. Raimu.ndi Spayolli Sancti Petri Desclar Narbon°nsis Dioc9sis. Et Ar­ naldi de Falgrassio Oivitatis do Ag�nnA t 0stium • .Et mei PP.tri Eay9lli scriptoris publici cuo­ quG lib9ri , qui omnia pr9dicta scripsi,clausi & subsignavi, & 9ID9ndavi in XXII linP,a d 0 agPn , & hoc Sig+num f9ci. Constatem,per aqu9st docum 0 nt notarial ,qu,:, o·l convi:>nt de Vallbona,l' any 13Z3

9stava compost dP

1S

monjos.

Aixb, 0 ra als 38 anys d 0 la invasiô d° F 0 lip l' Ardit pAl Pas d 0 la WJassana.


.3oc

4,

DISTANCIES

Les distanci s quo PxpOSPm a continuaciô donon idP.a dP. 0

la situaciô i rolaciô

0

ntr

0

diverses punts

0

studiats en

P.l prP.sont trPball. AdVP.rtim,p 0 rà,qUP. totPS 1°s distànci 0 s aqui exprosadP.S, son aproximadP.s i considorad s P.n linP.a r�cta 0

dP.S sobrP. una carta

1/50.000 i

m�sura­

cap corrocci6.

SP.llSP.

Del monostir de VALLBONA a Coll do la Massana ••4,350 Km. Il

Il

tt

Il

Il

Il

Il

"

Il

Il

Il

Il

11

Il

CarbassP.ra ••4,200 "

Il

fi

T arr és••••••3 ,7 oo "

a :Mas TorrF!'nP.UlP.s ••••• 1,400

11

De ES'POLLA al Coll de Banyuls •••••••••••.••••••7,700

11

Del m.dP. Vallbona a Coll fü:i Banyuls ••••.••.••••5,ooo " Del M.ToRRENEULES à Coll de la CarbassP.ra ••••••4,400 "

"

al Coll TarrP.s(Torron)••••••••3,900

Il

a la TorrP. do MADELOC •••••••• 1 ,400

Il

Il

a la Torre dP. LA NJASSANA•••••3,ooo

Il

Il

a El Rimbau............•....• 2, 400

Il

Dël Rimbau a Val 1 b ona........ ......... • . • • • . • • • 1 , 5 o o

Il

Il

Il

"

Il

Il

Il

Il

Il

Il

El territori és molt accidentat perà bP.n cobort d

cam ins

0

antiquissims,als quals cal af P.gir mul ti tut dP. novos carrP.­ terP.s de muntanya obertes constantmP.nt pP.r a complim ntar 0

divorsos interPssos que permP.ten tropitjar practicamont gairebA tots ols indr ts difïcils 1 amb VP.hicles tot-tP.rrP.ny. 0

ALTITUTS Coll dP. la CarbaSSP.ra.

• • • 997 mts.

. del Plà do les Eres . . . . . de Banyuls. . • . . . . . . . fü,.l Pal dP. la Massana . . .

Coll Tarrés( o de-1 TorrP.r).

973

Il

Coll

694

Il

Coll Coll

362

Il

893

Il


;=;',

CLO3NDA ;QE

LA

PRIMERA PART

El document do la s nt1ncia, l qu 0

0

stà man uscrit

52v ,quo

0

0

0

n °1 "Llibr

d

0

0

0

os consi dora adult o rat '

D lmos" NQ 24,foli s 51v i 0

s consorva a l' Arxiu Dioc sà dn Girona,actual 0

m nt,arxiu situat a l' 0

0

difici d 1 Sominari Diocosà d o Gi­ 0

rona (Catalunya,Espanya), 1996.

Fou un fnt historie cort quo ols ostius dols anys 843 i 844 °1 ri:.i dPls francs CARLES EL CALB(823-8'77) que "'ra nPt di::> CARLEUANY(742-814),mentr

0

assotjava

Tolosa dol Ll nguadoc i tinguont la bas"' dol sou quar 0

tP.r gi::,noral

0

n P.l r�:on°stir dn Sant S,..,rni o Sadurn:i'.,

robp nombros s visit s ontro d' altr s l"'s d 0

0

0

i �closiàstics,otc.,dols comtats d

0

abats

0

1°s qun avui son

torros catalanos i occitan°s,hav nt-s0 1 n p rp tuat 0

0

0

dotorminats documonts confirmatoris d' alguns dn tals actos montros d' altrns han dPsaparngut.

• Alguns abats portanyion a comunitats prop r s a la d 0

0

0

Sant �uirc do Colora (Alba nyà,Los Escaules,Am r,8ur da, 0

Banyolos,St.Climont d

0

la Rogl"'lla d'Illa d l T t, 0 l bi� 0

0

bo do Girona,otc.) gairobP snmpro por r /SOldr 0

IDP.S

0

0

probl

i roivindicacions divors s. 0

Un dols documnnts atribuïts---l'any 844---�s una son t�ncia donada a favor dol monostir do Sant �uirc do Col ra (d l comtat d' �moùries) quin abad os doia 0

0

GII\1G'1'TDI. Con q_un no os cons rva do tal act" juridic 0

cap docun:.,.,nt aut�ntic Sr.> 11, 1'

0

s impossibl

acrPditi com un f Pt CPrt.

0

qu"' aqupll, "por

0

-


Encara que no on quodi cap documAnt,sombla s ria làgic 0

acc9ptar g_ur-> tamb� hi acudi ol conv 0 nt do St. "uirc do Co­ lP.ra pr�cissamont por r 0 clamar dAl roi justicia p 0 r rab do los voxacions qup ols produia ol comt 0 b 0noficiat ALA­ RIC d' Empùries;ols actos d 0 prodatoris d' aqu 0 st son ad­ masos pals ostudiosos,tamb9 sab 0 m quo post 0 riorm 0 nt acta soguit fou dostituit ol matoix mos da la s 0 nt�ncia p 0 l roi,i not 0 m quo 91 bisbo do Girona

0

ra un d0 cidit intor­

vontor a favor dol rosp 0 ct 0 a los comunitats r 0 ligios 0 s i naturalmont,als sous propis int 0 r�ssos ou 0 ,a la fi,_ oron do cairo torronal,int 0 rvin�nt a nom propi i com

a

jutgo on varias situacions.

i

historia

dor JAIME VILLANUEVA I AST�G0(1763-1824) amb ocasi6 de VPrificar l s osgl�sios d' Espanya,descobroix al 0

sou pas p9r la Curia Eclesiàstica do Girona,on SP,U

Arxiu,i concr tam nt on un llibr 0

0

0

91

do f0 us(aixi

expressat s 0 gons PUJADn:3) que os clasificat

corn a


llibro do dolm 0 s,quo al SPr publicat a l' obra r�sul­ tant 1ij21

11

Via,i 0 litPrario a las iglosias do Espafia H�o3",Vol.XIII i Vol.XV amb una crîtica negativa,pa.!:_

cialm9nt,dP.l documP.nt,r 0 p�rcuti on aquost sontit on ols àmbits histbrico-lit 0 raris postoriors. A:nteriorm 0 nt,ja fou publicat ol matoix docuillPnt pol ju rista i historiador JERONI PUJADES( 15ob-1635) a �a se­ va col 0 cci6 "Crénica linivi::rrsal dPl Princinado do Cata­ lunya 11 'Vol. 6 'Si:>nSo quo on ol pori odo int A"Tfilodi ontro PUJADES i VILLANUEVA fos posat en nntrodit. Aau�st docum 0 nt do la s 0nt�ncia dol 844 anotat al Lli­ bro do dolmns

N2 24,folis 51v i 52v,no

0

s tracta dP.l

documont o oscriptura original dP. la sont6ncia,sino dol documont quo Pll un momont donat un abat dol monostir dP. St.luire do Col0 ra va portar a la Curia Eclesiàsti­ ca d 0 Girona por tal d 0 sor traslladat al ,c,sm"'ntat lli­ bro dP. dP�Il1As,qu 0 dant anotat als dits folis.S 0mbla lb­ gic quo tot soguit l' abat s'omportP.s ol document pro­ SP.ntat pP.r a rP.int 0 grarlo a 1 1 arxiu dPl sou monostir. L' introducci6 °n dit llibro do d 0 lm0 s ho fou on data indP.tPrminada,p 0 rb PlS ostudiosos opinon quo ol convont l' P.laborà ontrP. 1100-1300.Juo ol convont consorvaba l'oscriptura manuscrita prPs 0ntada,ons ho ass 0 v 0 rà

Pl

propiotari NOUVILAS. El Llibre d 0 D0 lmos N Q 24 fou os­ crit 0n tr 0 13 01 i 13 47. �vant s de PUJA.DES,i per consogüont avants d 0 VILLANUJWA, l' any 1597 l' arxiver FRANCISCO PLANES que ho horps do l'Arxiu d 0 la Curia

Episcopal

0

ra al�s

do Girona,

fou l 1 artifex dP.l prim 0 r d 0 scobrimP.nt dP.l docum 0 nt-tras­ llat on al llibr"' do d 0 lmos;ol consid 0rà corn una rol:έ quia i una important troballa,aut 0 ntificà quo

0

ra l 0 gal

i aut�ntic • .En facilità notîcia i copia a PUJADES. Estranya que P.l cootani do dit arxiv�r PERE DE 1\ŒARCA


l'ignorés o no

0

n parl6s,doncs tafanojà arrou li con-

vingu6 i va f 0 r lo quo

volgup dintr 0 dols arxius

dpls comtats catalans. Ultra qu 0 --molt postoriorm 0 nt--alguns autors tan sols l' osm nton,n' hi han d'altros quo on parlon sonso m6S 0

ni m�s,ni tampoc on fan critica.Tamb6 alguns,malg�at dosqualificarlo gratuitamont,li dodiquon,ilbgicamont, una atP.nci6 dosm 0 surada.Un s 0 ctor

0

1 qualifica d 0 fals,

sonso ombuts.Altros oxprosson quo 6S un document adul­ t9rat. Uns qu 0 hi d 0 diquon ffi6S atanci6 ho fan d 0 tallant-na al gunos raons quo al sou paror ol convortaixan an total o parcialmont fals,o adulterat o dubt6s. El fet qu 0 no s'hagi cons 0 rvat on °1 cartulari raial franc cap noticia,tampoc on cap altro Sou,sorvoix pals c 0 rclr::>S m6s rigorosos a dosqualificarlo ' 1 ipso facto 11 Al nostr 0 abast nomPS t0 nim,doncs,un document

0

laborat

soguram 0 nt ontro 1100-1300 introduït on data ind 0 t 0 rmi nada on un Llibro fü:, Dr.>lIDPS

do la Curia Episcopal de

Girona,i doscobart aqui l' an.y 1597 pal s 0 u arxiv0 r FRANCISCO PLANES que ol considorà aut�ntic i l gal. 0

Durant tot

ol

t 0 mps dosprP.s d 0 la publicaci6 qu 0 on

fAU PUJADES,cal afegir qu0

0

1s lactors d 0 1 pais,inclo

sos ols corclos ostudiosos,tothora han tingut aquost docu�nt corn una poça important i una obra d 0 consul­ ta admosa i r sp,:-d;ada. 0

Una anàlisi dol docum 0 nt d 0 la s 0 nt6ncia dol 844, 0 ns porta a puntuali tzar aq_u 0 ll 0 s p;; rts d 01 docurn°nt qu 0 l' han posat

0

n ovid�ncia

ost.udiosos quo no n' han pogut

div 0 rsos 0

vitar f 0 rn° alguna cri

tica.Aq u 0 stos avid�ncios los oxpos 0 m globalmant :


-No os consorva cap original do la oscriptura do la s"'nt�ncia. -Es dubta que CARLEf,'.:.ANY concedis al conv nt d 0

:uirc do Colora ol t rritcri d 0

instant-los a odificar una

0

0

St.

0

la Vall do St.�

sgl6sia i un c nobi;no

s' �n cons rv�n documents qu 0

0

ho avalin.

0

-Es dubta que bona p:,rt dol torritori nor-ost dol avui Alt Empor dà,s 1 en digu6s Vall d� Loocarcaro. -.Es posen dubtos a l'

0

xist�ncia dPlS LIBENOI i A­

SINARI,primers abats dol conv nt d 0

-Es dubta que s 1

0

St.Quirc.

0

1s hi concodis Poralada i ol sou

tPrIDP • -Es dubta de la colonitzacié quP ol docum nt s•atri­ 0

bu�üx rP.ali tzada

0

n ol "pagus" do P ra1ada i Vall 0

dP L ocarcaro. 0

-Es dubta que la nova Peralada hagu 6 s succcît a la dqnominaciô ant rior do Castro-Tolon. 0

-No PS cr ïbl 0

quo

0

0

1 nom dP Catalunya aparogu6s ja

l' any 844. - S

1

opina qu

0

tots ols tPstimonis qu

0

rolaciona

l'Ascriutura ostan inscrits i signon amb cognoms do familia;aspccto--diuon--oncara no PS f ïa aixi 0

on aquolls tomps. -El trasllat en ol llibro do d lmos, 6 s qualificat 0

corn a "curiôs". -El document 6s ti tllat

II

doclaradamont fal s

11

-Quo ol documont inscrit fou rodactat p l propi con 0

v�nt do St.Quirc Pntro ols anys

1100-1300

i no ,=,n

P.l a:ny 844. -Quo probablomont

0

1 document

0

s r dactà basant-s 0

on alguns fots corts i conogu:ts abastam nt 0

0

p ls 0

monjos,p rb pPr motius ignorats li foron afogitons 0


quP l' han compromPs. -La trama d ls fP.ts oxposats on ol docum nt s 1 01s 0

0

ha consid rat corn d 0

cairP. ll g9ndari.

0

0

-No AS crqïblo quo ol sol conv9nt do St.Quirc do Colora hagu�s odificat un grapat d' osgl�si os a la contrada do la Vall do Loocarcaro, ni n' ha­ gu�s fat parrbqui s. 0

-La paraula

11

milit s" 0

0

s considarada molt m�e

tardana a l' 6poca d l 844 i domostra quo ol do 0

cumont fou rndactat on �poca molt post ri or. 0


Pres�ncia dPl bisb 0 d 0 Girona a Sant Sadurni: El propi bisbe d 0 Gïrona sab 0 m dol cort qu 0 an aqualla matP.ixa data,aquP.11 mat 0 ix m 0 s, 0stava a la Cort d 0 cam­ panya dP.l rP.i CARLllS EL CALE en °1 monostir d 0 Sant Sa­ durni CARLES EL CALE atorga privilegi confirmant PlS b 0 ns i privilP.gis d 0 l' Església d 0 Girona,a solicitut dol s 0 u bisbo GONDEMARO,el juny d 0 l 844. La pr 0 s6ncia d'aqu 0 st bisbP. no va sor momP.ntàn�a;hi han prous docum 0 nts justi­ ficatius quP. P.l situ 0 n a Sant Sadurni i juny d 01 844,int 0 rvin°nt

0

0

n alg uns d'

1s m 0 sos d 0 maig 0

11s corn a auto

ritat judicial. LP.S cauSP.S qu 0 cu lminav 0 n amb

0

1 g 0 st d� l' autor itat

roial,havi 0 n dP sor proliminarmont molt bon pr 0 parados a la màxima autoritat,i P.n aixb P.l bisb 0 do Girona tonia ol

SP.U

papar a for. Si,com sombla,tinguP lloc

0

1 judici

instat pP.l Convont do Sant Quirc d° ColP.ra,s 0mbla incon­ t,rovert.iblP. aCCP.ptar qu 0

oll hi intP.rvinguP

bisbP. dP. Girona,no solam 0 nt pP.rqu4 ho diu documP.nt,sino

0

0

1 propi

1 c:ontrovP.rtit

porqu� ora logic y conv 0ni 0nt tant pol

mateix bisbo corn tambA pol Convont dP. Sant Quirc.Tot lo qual vol significar qu"' la pr 0 s 6ncia alli d 0 l bisbo

do

Girona,quo va sor c 0rta,avala la possibilitat do cnnfir maci6,amb ffi6S força,qu 0 s' hagu.6S produït aquolla

s 0 n­

t6ncia amb ol corrP.spon°nt docum 0nt.Lo tràgic hauria si­ gut quo ans voïossim obligats a discutir la pr 0s�ncia

o

la abs�ncia dAl bisb 0 d 0 Girona. Pr 0 s 0 ntaci6 do l' P.Scriptura p0 r s 0 r inscrita al llibro•


308 Ara,ja no PS tan dif{cil crPur 0

0

s produis aquoll judici amb la s nt1ncia consogünnt 0

l' an.y 844 ;la d stituci6 fulminant d' .'.LARIC n' �s una 0

bona prova.

'.a:s evid nt quo d 0

tal actes'

0

escriptura; ncara qu 0

0

n r dactà la corrospon�nt 0

avui sigui imposibl

0

0

osbrinar

quo

so'n ha fot d' olla.P r altra part,si l' abat dol con 0

cap ols

anys 1300-1310 pr sontà aquosta PSCriptura do la S9n 0

t1ncia a la Curia Episcopal de Girona fot quo ho confir ma Al manuscrit quo consta on ol Llibro do DPlmos NQ 24

folis 51v i 52 v

avui situat a l' Arxiu

do

Diocesà

Girona,l' unie aspocto quo ons cal osbrinar 6S si aquo­

lla r:>Scrip,tura

pr,:,s,=,ntada p r l' abat ara l' aut�ntica 0

d9 la s nt�ncia dol 844 o no ho 0

dogut pri:>cisam,=,nt a 1/:)s

0

0

ra.Ponsom qu

vid�nci""s qu

passat doncs,sino una manipulaci6 d tica on podor dol convont?

0

0

no ho ara,

0

cont�. ,JUP havia

l' �scriptura aut�n

Duos possibilitats:

-primora:quo no intoroSSPS als monjos prosontar l' os,w

H

criptura aut�ntica,p r consid rarla doficiont pnr quan 0

0

no

0

ra gons catogbrica fn aqu lls anys)por _tal d'opo­ 0

sarSP. amb �xit als cada v gada m6s ac ntuats act s quo 0

0

0

ols propis comtos d' E:mpùries porb ospo cialmont

dels VP,SCompt s

0

0

ols

1s hi ostav n a sobro.Aixi,tinguont 0

per basP. l' oscriptura aut�ntica, n rodactar n una 0

0

dA nova que

0

1s satisfoïa,osporaron una colla d' anys

per tal d' aconss guir l' 0

l' abat

0

0

nv llimont dol documont,i 0

1 pri:>s ntà a Girona quan ho va cr ur 0

0

0

oportù

o quan ja no va poguor osp rar ffiPS.Nossaltros croïom 0

podria sor la vorsi6 ffi6S v r1dica. 0

-sogona:l' abat d l conv nt dn St. :1uirc pros ntà l' os­ 0

0

0

criptura aut�ntica a Girona,i la dictà a l' arxivor o


a l' 9SCrib 0 nt d9 torn,tal v 0 gada li foron dictar; i aprofità l' abat p 0 r introduïr ols afagitons quo d 0 sitjava,oporaci6 quo va rosultar oxcolont porà va comprom tro al vortador document por sompro. 0

El propi PUJ.ADES,a la seva obra,Tomo 6,pàg.214,fa cons­ tar qu 0 d 0 sprP.s d 0 la sont�ncia,aqunlls llocs nomonats on °1 documont,anaron caiguont sota ol do.mini dols vos­ comptos do Rocaborti quo a la fi acabavon quo tanion d' P.ntrpgarlos als propis cornAos d' Empùries por po­ guPr-lis pagar Pls dPUtPS 9n forma do f9u,quo Pls do­ ViP.n.Es del paror s 0 mblant l' opini6 d' �BADAL oxposa­ da on "Els primers comtos catalans" ,pàg.275. Ara podriP.m prPguntar-nos: Qu6 So' n ha f9t do l' oscrip­ tura aut�ntica ? Probabl0 mont acabP.s a mans do lfl.ARCA.La ASCriptura QUo ol propi 0 tari NOUVILAS assagurà haver vist (com aut�ntica)

0

n tot cas s0 ria l'

da(pr0s0ntada a Girona cap

0

0

scriptura manipula­

1 1300).Està clar que p 0 r

pod 0 r r 0 alitzar aquolla 0scriptura manipulada,�ls mon­ jos dol convont do St.Juirc do Col 0 ra disposavon do la oscriptura aut�ntica. L' intorP.S d 0 MARCA hauria consistit

0

n oliminar argu­

m9ntacions quo apoi 0 ssin la domostraci6 d 0 propi 0 tats donados pals r0 is carolingis (ad apprisionom) a una co munitat do monjos situada a la vessant m 0 ridi onal la ansidda ratlla front 0 rora d 0l 1659 a la car 0 na l' Albora,propiotats quo

S0

0

xti=>ni 0 n p 0 r la Vall

d0 do dP

Banyuls,propii=>tats i dri=>ts co nfirmats a volt 0 s p 0 ls ma toixos comt9s,on los quo tamb� cal inclour 0 tari d

0

01

Vallbona i .ol t rritori dA T'orr9noulos. 0

t0rri -


?/0 Haviom. dit ant riorm"'nt qu 0

0

0

1 r i franc CARLES EL CALB 0

donà el comtat d' Empùries a SUNYER II (juntament amb

0

1

SP.U g rmà DELÀ) ,i també l' any 895 Pl comtat d l Rosso 0

0

116.Aqu sta unitat d 0

0

govPrn d

0

gairqb6

100

anys fou una

gran cosa • .Eh diu l' historiador ANTONI PLADEVALL a "..Eh.c.i clopedia Catalan.a" d'° 1974, Vol.6,pàg.583 : és Pl v ritablo plasmador d'°l comtat,qu 0

11 • • • •

SUNYER

havia absorb.it

0

P.l pagus dP Tolo o P ralada,damunt ol Fluvià,quo inicial 0

mP.nt no tinguP P.ntitat politica prbpia,p,::,rb qu

mantin­

0

gu� s mpr,o una CP.rta consid raci6 a part.Aixi,'°ls t rri­ 0

0

0

ttris dP. SUNYER RE3TARfil CONSTITUITS PER UNA FRANJA LITO­ RAL DE3 DB LE3 CORBERES I ELS E3TANYS DE SALS .ES FINS

A

L.ES GAVARR.ES. SUNYER instaurà una dinastia autbctona, i amb ella,una

0

tapa d

oJ priIDPr comte

0

0

prosp ritat ••••••sombla qu 0

mporità a intitulars 0

11

fou

0

p0 r la grbcia

d,.., D,.çu" i "'l prim r a i:>ncunyar mon°da pr scindint

d l 0

0

0

nom d -,1 r i d,.., França••••••• 11 i a la s va mort dividi 0

0

altro v gada r'°partint un comtat a cada un d ls s us 2 0

0

fills;i continùa ANTONI PLADEVALL

11

• • • • • •

0

la separaci:6

dpls comtats fou dofinitiva,pP.rb r,::,starP.n units p r nnil 0

tiplPS llaços juridics,d

0

propi tat i d 0

0

r lacions in­ 0

tim""s durant m6s d"' dos sP.glP.s •••••• 11 AquP.sts fots histories propiciar,::,n una Ppoca propicia dP.1S monP.stirs dol t rritori,talmont ol cas d l do St. 0

0

Poro dP. Roda, i tamb6 °1 do Sant Quirc d° Col ra

dol

0

qu

0

podriom dir tonia al SPU abast la zona d

0

Banyuls,

tal corn P.S pot vouro on °1 mapa adjunt format p r 0

0

ls

dos comtats tal com h m dit. 0

Aixb comporta,doncs,r f rmar aqu ll s propi tats ator­ 0

0

0

0

gadP.s pols volts dPl 781 i roconfirmadPS

0

0

1 812 p 1 ma 0

toix CARLEMANY,al convent do Sant Quirc d° Col ra,tant 0

,::,l t rritori propi d 0

dol qu

0

0

la matPixa vall do St.Quirc

gaudi n a la Vall d 0

0

Banyuls.

com


--r -----···-,.•-·,

...... -.... ....... - -·-""•J

... ... �._r_.. ..............'"', ............

0

UeBanyoles

_ limits del coma,t d'Empûries anteriors �, segre XIII • Girona - Hmiu del comtat d'Empüries ,t segte XIII alou comprat pel ca�I de Sarcelona (10101 11all de Ban yuls, incorporada al com1at d Empûries el 1248 zona del comtat d'Empüries en gr.an part s01a el domini del bisbe dt Girona, domlnis guanyais al comt�l

Q

A

i

pel CISal de Ba,celOnoit

c.asteU

monenir

Comptat d' Empùries. S glP. XII,amb P.l tP.rritori dA BANYULS sota l' in flu�ncia dPl Conv nt do St.Quirc dP. Col�ra. (D 11ElJ.ciC'.lopedia Catala­ na 11 dP 1974,Vol.6,pàg.583) 0

0

0

10Km


El.s primers abats,LIBBNCI, i ASINARI ,i GIEMUN'DO· DP. la P.xiStP.ncia dols qu

os cr u foron P.ls dos primors

0

0

abats dql conv nt dP. St. 'Luire d° Col,.,ra,LIBENCI i ASSI­ 0

NARI o ASINARI,els pionP.rs corn ara diri�m,no 6S gairo corrP.Cto,al nostr

0

ontondra,posarlos on dubta.

El rùstec monP.stir o conv nt fou construït vars

ols

0

792-800,n' 6S una bona prova qu-::. ostonta l' "opus spi­ catum" ;dosprJs fou ncCASSària una 1 � roconstruccio(i la consagraci6 °1 935), i fins una 2g raconstrucci6(amb la consagraci6 r spoctiva ol 1123). 0

En els anys 792-800 i cortamont uns quans anys indatar nombro avants d' a�u sta data d 1 792,

minats an

0

0

omploats P.n la olanificaci6,proparaci6 i transport do. matorials,otc.,un nombrP. d' anys quo van sor nocossa­ ris forçosamont por a bastir ol conv nt,no podriom n°gar 0

quP. l' obra t nia ja un cap visibl ,un abat, 0 1 prim r 0

0

0

abat,provisional o no,porb

0

vid ntmant r conagut 0

0

dP.S dol 804 tal com os dosprµ,n dP.l document adultorat dP. la SPnt�ncia d l 844 proporcio�at pP.lS matoixos mon­ 0

jas d 1 COllVP.nt do St.luire do Col�ra.Lo quo no os pot 0

Sr.:>nSo abat ser-ho,fins cap d

0

0

1 843,ASINARI, 1 qual dogu6 sor un guarror-monjo 0

mol ta actvitat i gran pP.rsonalitat,doncs

0

1 trovr.:>m

corn a "hispani" dRstacat 1=1n "!l pr c pto atorgat 0

0

pP.r

CARLmvJ.ANY el 2-abril-812 i quo on ol mataix document Pl propi

0

mp 0 rador confirma quo ja ant riorm nt vors 0

0

P.l 781 havia atorgat (s 0 guram nt nom6s d 0 paraula) ols 0

torritoris quo ara colonitzavqn i tr ballav n i qu 0

0

propis comtes i alguns dols subordinats

0 1s

hi prani n 0

o volion prondro.Sra la investidura.L 1 ASINARI,com SP.U

"!lS

0

ol

gormà LIBENCI,assitiren a aquoll actP dol 781.Tot

Pl joc d' aquostos dat@, 0ns confirma l' abaciat

dol


LIB�OI primer, i la d 0 l' ASINARI d 0 spr�s.Eren °mporda­ llASOS sortits a la força d 01 s 0u pais a causa d 0ls sa rraïns,combat 0nts dP.stacats dintrP. d 0 l

0

x�rcit d 0 ls

francs,amb l' objoctiu prim 0 r d 0 bastir un conv 0nt a la Vall do St.�uirc do Colora,i ol s 0 gon d9 colonitzar i P.Vangolitzar Al "pagus" do P 0ralada amb la Vall d 0 LP.ocarcaro. La rgSArva quP. LIBENCI i ASINARI pose:i'. 0 n damunt d 0 la Vall dA St. J,uirc do Colora i d 0 los tarros v 0 ïnos,ator­ gada per CARLEl'{l.ANY en r.>ls t 0 mps prr=>C 0 donts a la inv 0 sti­ dura,confirmada pAr la propia invostidura dP.l 781,i ro­ confirrnada dAfinitivamont pAr Al procopto d 0l 812,

0

ra

alP.shorP.s umassogurança doncs los torros qron d 0 l fisc d<=> l' Pmp rador i aqu<=>st 1°s donava "ad apprisionP.m 11 a 0

condici6 quo contribuïssin a foragitar

0

1s àrabs d 0:Ls

torritoris d 0ls comtats carolingis.Aixi ho f 0 r<=>n

°ls

dP. St.Quirc,no sols,p9rqu� al sou costat disposav 0 n d'al guns .rnilors d' ompordanosos.Aquost tipus d 0 donaci6 f 0ta p 0 r CARLEMANY,gaireb/4 mai s 0 nS<=> documPntaci6 co nfir­ matbria,post0riormP.nt, en/ota l' Edad Mitja produiria molts Pntrqbancs i dificultats

P,Il

P.l rocon°ix mqnt 0

do

era molt

lAS propiotats.Por CARLWiANY

satisfactori alqntar a un grup actiu disposat a tot,p 0 r aixb P.lS autoritzava,rqcomanava i donava (d 0 paraula), t P. rritorisqUP. tonia s us,dol sou fisc,ditP.s torr9s fis­ 0

cals,totP.s orIDP.s i abandonados,tal v 0 gada p 0r bastir-hi un convP.nt (v 0 gis lo dit P"'r ABADAL

0

n "Historia dols

catalans,Vol. 2,pàg.6 51 ) .P r aixb, CARLEJ.iANY,avants 0

792 i s guramP.nt v rs 0

0

0

1 781 hav:i'.a atorgat

1

1

del

do paraula 1 '

los contrados do la Vall d 0 Sant ';)uirc d° Col 0 ra

als

g0 rmans LIB�CI i ASINARI,i qui sap si aquests 0 dificar 0 n damunt lP.S ru{nos d' alguna v 0 lla construcci6 visigbtica.


Ens QUeda clar,aixi,i ja no s' 9n pot dubtar quo ol conv 0 nt d 0 Sant <�uirc d<> Colora s' hagu�s odificat 0

n t 0 rritori d9l fisc do ÜhRL.EkANY previamont auto­

ritzat do paraula p r aquost,quo voïa amb co mplaan�a 0

la d�ria d 0 bastir-hi un convont. Dospr6s d' aqu 0 st; dos abats,fou ol t 0 rc 0 r

0

n GIEMUNDO,

que al 0 ntat pol bisbo d 0 Girona GUNDgNÂR es pros�ntà a Tolosa l' any 844(ostiu) por tal d' assistir com a acter d 0 mandant al judici quo oll i ol sou convont do 8ant Quirc do Col9ra s' anava a t 0 nir co ntra ALARIC comt9 dol sou propi comtat. Par m6s quo ol do cument d 0 la s 0 nt�ncia d 0 l 844 os consid9ri adultorat,aquqs ta part l' hP.m consid 0 rat intacta;tanmat9ix, 0 1 proc� dim 0 nt d' acudir a la cort do� roi CARLES EL CALB ne CP.SSità d' una proparaci6 coordinada amb P.l bisbo d 0 Girona GUNDEMAR que hi actuaria corn un dols jutgos (rP.cor dom que 9l bisbo sabia i patia oll matoix mal�voles actuacions dol comte ALARIC),i

los

aital pro­

paraci6 comP.nçaria ja ol 843(any quo,a l' ostiu,

0

1

roi CARL.ES EL CALB assetjava Tolosa d 0 Llanguadoc). Per lo tant, 0 ns s 0 mbla fundadam 0 nt,qu 0 l' any 843 l' abat dol convont d 0 St.1uirc d° Colora GIElvITJNDO

0

ra

0

1 dit


Concesions do CARLEIV"JANY,de paraula,invq stidura,aprision om: No ha d I ost ranyar qu

0

la Cort d° CÂRLEI1,.ANY no hagués

r dactat cap documqnt do la invostidura quo P.Studiom 0

on

ol prosont traball;poQam afirmar quo no tots

ols

actes dP.l osmontat pcrrsonatgo qron oscriturats i por lo tant no constaron mai on ols arxius roials,sogura mont oron considorats d

0

poc rollP.U

i d

r soluci6

0

0

avonturada.En tot cas,aquella ordro o mandat vorbal quP. suposadam o nt fP.U dit omporador als LIBENCI i ASI NARI,expr�ssant

. ,�r•1�

an.ou a conqu rir allo qu 0

do

0

sitjP.U i quo us vagi b� "-,, .. ... .... scnso ator ga� cap do cumont acr ditatiu quo,por altrP. part sembla làgic 0

quo no fos oxpodit,formava part d l comportamont �tic 0

d o los rclacions quo comportavon ols divorsos nogocis ontrq los porsonos o ontro aquostos i ols propis os tamonts,caractoristica quo dos d ons ha arribat fins avui sota

ol

0

temps i.mmomorials comportamont �tic do

oaraula = pg�aula donada = paraula do ll i,on

aquost

0

cas ora una paraula donada pnl propi CARLEI1.ANY que t:: nia m�s pos por ra6 do la sava publicitat

0

n acta pù.�

blic.Aquosta costum aparaulada oncara �s vig nt a la 0

nostra pagosia sobrotot,on docliu,porà

oxistont,i

for

mava part do un codi d 1 honor i 9tica. Aquolls homos,ansiosos d' ont�ar a l' Empordà per con­ quorir (o roconqu,.,rir, tan s o val) to rritoris ocupats pels sarraïns (anomies tambP d

0

la Cr u),qu 0

0

oron moi

tat soldats i moitat monjos,aconssoguiron quo

0

1 pro­

pi CARL:E:11Al\1Y es dP.iXP.S onduur lloug ramont por llur 0

0

n

tusiasmo malgrat quo tonia comprovat pals oscarmonts rebuts on los SoVoS actuacions b�liquos quo las ompr� Sos contra ols àrabs no oron cosa fàcil.P r b6 qu 0

0

si

quo aconssoguiron foragitarlos,d' aqu lla 1� inv sti­ dura

no

0

n rostà cap prova

0

0

0

scrita montre qu�

POC

dos


prP.s,pocs anys dospr6s,9ls LIBEtiCI i ASINARI amb tota una gernaci6 do gont so brotot ompordanosa s 1 ostabli­ rPn a la Vall d 0 Sant .. uirc d,-, Col 0ra,a la Vall di ta do Loocarcaro, i

0

n tot ol "pagus" do :Poralada.

Podom considorar qua do la postura dol Emperador

on­

vors aquolls quo s' asontaron a Sant Juirc principal­ m0nt,0n qu 0 dà solarn°nt un drot moral quo afoctava os­ pocialm0nt a l' ostablimont monàstic o roligi6s;porqu6 P.ll lo r 0 f 0r 0 nt al torritori,haurom do pansar làgicamont qu 0

1 podor r 0ial dP.lS div�rsos t9rritor1s conquorits

0

pasarîa automàticamP.nt a raans d 0 ls administradors

dol

omp9rador,o sia,a mans d9ls comt9s ols quals no os fi­ carien

P,U

qls drots monàstics o TP.ligosos quo donaron

lloc als assP,ntamon ts Vol 0m aclarir quo

0

pP.r bastir un convont.

1 780-781 r 0pros 0 nta ol primer moment

d 0 l' admissi6 d 0 ls hispani r 0 fugiats a Soptimània( com P.Xprossa ABADAL An op.cit. pàg.654) r"'pr 0s 0 ntat pol toxt logislatiu o capitular d° CARL.EMANY d' envors 780. Fou P.n aqu 0 st mom 0 nt qu 0 ja hi acudi ASINARI quo dovia d81S q_ualificats dP m0r i P.l m�s VAll

Il

11

sor

maiorPs ot pot 0 ntioros 11 • ÉS el pri­

dr t 11 quo Al ConvPnt do St Quirc 0

O

do

ColP.ra s' atribu�ix P.n �qupll docum 0 nt. Si hem afirmat antpriorm 0 nt qu 0 d 0 la 1 ginv 0 stidura

no

en quodà cap docum 0 nt,�a r 0 lativa l'

0

0

xpr 0 ssi6;doncs

1

pro pi CARLEW-ANY l' any 812,en aqu 0 ll pr 0 stigi6s i rnagnf fic docum0nt d 0 dicat als

11 hispani 11,

r 0corda a tots qu 0

antoriormont (cap Pl 781) ja havia conc 0dit 1°s t 0 rros q_uq ara alguns (comt 0 s i subordinats) ols discutî 0 n.Ai­ xà s 0 fa constar d' alguna man ° ra on °1 docum 0 nt d 0 la SP.nt6ncia d 0 l 844.


El. topbnim LEOCARCARO : Dol topbnim L�OCARCARO,que 6S

0

mprat

on °1 docum nt do la sont�ncia d l 844 i qu 0

0

sid9rat adult rat o fals,no 9S 0

postoriormont tamb/2 6S

0

0

0

�s con

xclusiu d' aqu st,doncs 0

mprat,

Sogons MONSALVATJE, "Noticias Hist6ricas 11 , Vol. 8,pàg. 84, 11 • • • •

el cond

0

do Ampurias GAU FR.EDO, en ol afio 977, hizo

donacién a ost

0

monastPrio d

0

un °xt nso alodio sito 0

Pn ol vallP. LEOCARCARI,en Pl condado do P r lada,on 0

ol suburbio do C astollon y t6rm ino d

0

San ),uirico do

0

Col ra,y Pn ol lugar llamado collado dol Torn •••. " 0

Tamb� a "Noticias Hist6ricas", Vol. 12,pàgs.1o-13,a la Soccia Colacci6n Diplomatica dol Condado d

0

Bosalû,cont� al Dooum nt DLXXIII procod�nt 0

dol Arxiu dol monostir do Sant Poro do Bosalù quo trac ta d"" uns judicis c l brats a l' PSglrisia d"" Sant r.:ar 0

0

ti da Castro Tolon, n °1s quals,A1iBLARDO,abat d l mo­ 0

nostir do 3ant ,2uirc

0

dP Col -ra, rc,clama la possossié 0

da una horodat situada 9n cl pagus d� P ralada, an °1 0

any 1 012 : Il • • • •

ot do occiduo in castolarn vol in ipsa cacumina

qu"" vocant

180 carcari ot d,o circi•••• 11 Tamb9 a "Noticias Hist6ricas 1;vo1.

12,pàgs.18 -19,a la soccié Col cci6n Diplow.atica d l 0

0

Condado do BP.salû,cont� ol �ocu mont DL.XX.X procodont dol Arxiu dol monostir d

0

Sant P r 0

0

d

0

B�salû,

quo

tracta do una donacie f ta por GAUFRED,comte d�l Ro­ 0

SSP.llo,d P. l alodi d

0

Sant Joan d

0

3anyuls al mon°stir

do Sant �ire do Colo·ra, n ol an.y 1135: 0

11 • • • •

quod situm ast in c omitatu PPtralat nsi in vall 0

0

quo antiquitus dicitur loo carcari ot B r ngario abba 0

ti

0

t BUCC<>SSOribus. oius ot monachis ••.•

0

Il


La t9nd ncia a d sapar ixor paulatinam nt 0

0

0

0

0

1 topbnim

LEOCARCARO és unaflara cons :ü�ncia d l fot qua s' anà 0

imposant

n aquollos contrados

0

St.�uirc,i quo

0

0

0

1 nom dol convont

do

0

ls rosp ctius noms do 1°s div rs s poblacians 0

0

0

stavon dins do la d marcaci6.La ùltima cita

quo

0

hom incl6s,dol an.y 1135, ns ospocifica quo

Il

0

•••• in va•

11"' q_uo antiq_uitus di citur lo o carcari •... 11 o sia,qu

n d ia L ocarcari.

antigamnnt s'

0

0

0

0

Fins avui no hom ll git cap obra am.ont s 1 ostudi�s P.l 0

significat dol topbnim LEOCARCARO.Diccionari llati al davant,el topbnim os dAsglosa on : L.EO CARCARO "Nu,,,vo . ValbuAna 6 Dic­

amb els significats,s gons ol 0

cionario Latino-Espafiol" ,per VIC:ENTE SALVA,6Q. ed.,Paris, LibrP.ria d

Don Vic nt 0

0

Salva,1846,qu9 figur9n a 1°s

0

pàg.470••.••LEO,onis • El lle6,animal t rr stro. 1106 mari. El cinqué signe d l zodiac. 0

0

0

pàg. 134 •.•.•CARCER,eris.La pr s6. 0

CARCERi-i.RIUS,a,um. Lo qu 0 partany a la pros6, i s guint p r aqu sta via s ria similar aquosta ùltima 0

0

0

0

paraula a la Vall Carc ranya,d 0

qu

0

vol dir

0

Sta.Coloma do Gram�nat,

cosa tancada,similar a Vallcarca(s gons 0

JOAN VILASECA I SIDAL:ES a "Historia Genaral d loma do Gramannt",oàg.191,:&LAjuntament d 1992 • .En definitiva,pons m qu 0

0

0

0

Santa Co­

Sta.C.d

0

Gn°t.,

Pl signiÏicat s' acosta a:

vall tancada for�st ga 0

vall tancada fora vall tancada salvatja i pns qupdom amb la prim ra d' Allos: vall tancada f 0

0-


Hom do mancionar qua fa pocs anys

Sa

la va volor

r 0 lacionar aqu9sta vall do L 0 ocarcaro,amb AN1BAL. Aquost porsonatgo histàric dol qual so suposa quo una part d9l s 0 u ox�rcit atravossà l' Alb 0 ra prop dol Coll d0 Banyuls pP.r plantarso a Elna,reb6 qwül op:f tat

do

" •••• 1106 d9 Cartago ••• Il i

lo tant nom�s caldr:fa qu° Cartago an llat:f s 1 preSSP,S

a­ par 0

CARCHARUS,

Cartago 6S Carchadon,onis. P 0 r a corroborar lo qua antariormnnt hom oxprassat r 0 f 0 r 0 nt a las citas an obras d 1 autors divarsos da LEOCARCARO,fem constar los notici 0 s qua na JOAN BADIA I H OMS a

11

0

ns do­

L 'Arguitactura l\.; di val àe 0

0

L' Empordà", Torno II-B(Alt Empordà),Ed.Diput.Prov. de Girona,1981,pàg.176,Nota NQ 35 : li

LEOCARCARI era un nom,snmbla,d 1 orig 0 n pr 0 -romà,qu 0

as donava a l' Albora o b� a lP.S s 0 v 0 s valls d 0l va ssant m 0 ridional.En un diploma atorgat per CARL1!S EL CALB al monestir d"' Sant I1,art1 do las Escaul?s

,.

prP.cis samant da l' any 844,s' 1 LEOCARCARI in monte Albario. Cal afP.gir quP. l' axprossi6

0

smonta al lloc da

Vall da L 0 ocarcaro,

aharcaria tot al t 0 rritori d 0 la vessant m 0 llhdional do l' Albora,dosdo pon°nt da Cantallops i transco­ rrogu0nt p 0 r Vilartoli,Sant Climont Sascabas,Ma.sa­ rach,Moll0t,Dalfià,Garrigu011a,Vilamaniscl"', i aC.§: bant a la p0tita vall d 0 Sant �uirc d .... Col0 ra;dintr 0 d' aqu 0 sta linia h i qu 0 daria Espolla,Sant Genis D 0 s­ prac,Bausitgas,Fr0ixa,la rnuntanya dol Prat i Roqua­ sans, i Rab os.


A 1' obra "Barcolona i la SPVa historia" ,p r AGUSTI 0

DURAN I SANPERE,Ed.Curia.J..,Docwnents d° Cultura 2, 1972,Barcplona, Vol.I,pàg.721-722,trob m un paralo­ 0

lismp ontro Vall dP Loocarcaro i Va11 Carcor nya , 0

la obra dP.scriu histbricamont ol mas do Carcor,.,nya d P. Santa Coloma do Gram not on quin indrot avui s•� 0

XP.Ca la Torrp PallarPsa;aqu st indr t PS la vall Car 0

0

ceronya.La noticia

antiga

filPS

PS

dol 1012 qu

na una c,=,rta propiPtat rural situada

0

anom'°

"••••in loco

vocatum Gramanotum v l Vall° Karcercnia•••• ".Tamb� 0

ronguor I i Almodis concndiron a la catodral do J3a.r colona l' osgl6sia dn Sta.Coloma do Gramon°t,un dols limits fixats PS,la

" •••.vall° Carcor nna•••• ". 0

L' an.y 1109,on un altr

0

indr,=,t

0

ncara ilocalitza­

blo,os parla dP unns tPrros dr.> "••••vallP Càrc ra •••• " 0

L 1 any 1112,a la muntanya dPl MontnogrP,PS citat un " •••• Sant Para do Valcàrcara•••• " "•••• sglPsia 0

tuada a

si-

VallP. Chàrchara••••" sufragània dP Sant Es

teve d9 la Garriga Pl 1140. L' obra dpscrita,a la pàg.721 contP la Nota 11 qu

0

4s una cita d,=, l 1 obra "Origon os hist6ricos d° Cata­ luiia" ,d"" JOSEF BALARI I JOVANY,2�ed. ,I (Barc J_ona , 0

1964),

a la pàg.14J,m9nciona un docum nt dP.l 1127 0

r�fpr,=,nt a l' osgl�sia "•••• dl'! Sant Feliu d,_,, Valla Carchara a Lac ra•••• 0

11

Ex:isteix,:,n altr s variants toponimiqu s d 0

0

0

1

Vallcarca,

Càrcara,o d 1 altr�s variants : Vallcarca••...•d

0

R,=,ixach (any 994)

Vallcarca••••••al Figaro Va..Llcarca••••••al p,:,u dnl santuari d J_ Coll a Barc lona matoix Vallcarca••••••al Garraf,a la costa 0

0


Valcarca ..•.•.li.mit antrp Catalunya i Arago Càrc r••.••••. a la Ribora d 1 riu Xuquor 0

0

Sumacàrc r::>r•••• "

!1

11

!1

If

If

ValcarcP.l •••••a Oastolla PP.r al significat d' aquost nom,ons quadom amb al parPr do B.MOLL quo P.l suposa dorivat do

carcor

o prP.s6,i crou quo val tant com carcoll9r. Aix:i'.,doncs,�s ovidant qu vall d

0

0

ol toponim googràfic

Loocàrcaro,gaud ix d' una gran antigü ta t 0

0

i com a tal ans porta a dir qu

0

l' inclusi6 al do­

cumont dP. la s nt�ncia dr::>l 844,roforça l' autontic� 0

tat do l' oxist�ncia do un documant prirnitiu. .Bhca­ ra afegirom,quP. ol sou significat suara ostudiat i comparat,ons porta a vouro una sincronia porfocto amb la r9alitat dPl torritori doscrit com Vall

do

Loocàrcaro,i oncara molt m�s si nom�s tingu ssim 0

P.Il comptP. la potita vall dt:ü convont do Sant '.2uire: dp Col ra. 0

Els dubtes rospocto a aquost topnim do LEOCARC ARO, creïom s' haurion d' osvair d9l tot. Loo carcaro , o loocarcaro , document do l' any 844 (qu mont

0

ns corrsta ja,doncs, 0 n

no P.S ol c�l br 0

0

do la sontoncia d l 844), i 0

0

0

docu -

1 sou significat

quo So li atribui ospocialm nt on t mps molt llu 0

0

nyans ---- vall tancada f r�st ga ---- ns s mbla bon 0

0

0

corrocto sobrotot quan hom con°ix

0

0

1 torritori.


Aclariments pPr l' atorgamPnt dA PERALADA : La fundaci6 monàstica d� St.Quirc dP. Col 0 ra,Ancara qu 0 no disposAm d9 documP.nts qu 0 ho acr 0 ditin,no p 0 r aixb �n podom dubtar qUA AS va for damunt una tPrra abandonada,i pqr lo tant

0

0

rma i

ra una t 0Tra fiscal,d 0 la mà

xima autoritat pol1tica.P 0 r f 0 rla s 0 va

0

1s monjos,for­

çosamont varon t 0nir quo d 0manarla a aqu�lla,i aqu�lla P.ra ni m9s ni mAnys q_uq CARLEMANY, el qual SAgur quo va fqr la conc 0 ssi6 dA bon grat i h 0m do crouro quo ho va donar a ASINARI com a r 0 prAS9ntant dP un nombrés grup. No P.ll disposP.m d 0 cap documAnt,rqp 0tim,p 0 rb si �s va bastir Al convP.nt do St.Quirc fou pPrqu� s' havia ator­ gat Al pP.rnus d' ocupar la tP.rra P.rma do la Vall

dP

Sant Quirc dP. Col0 ra,i aqu""sta conc 0 ssi 6 °s vau clara­ IDP.nt atorgada p 0ls 780-781.Quo qu 0 di bon clar: PS va bastir Al convont pP.rqu� pr 0 viam 0 nt CARLEMANY en donà l' autoritzaci6,9scrita o no,no ho sabom,p 0 rb ho fou pAl sistPma dP.l mom 0 nt,o sia, p 0 r aprisi6.

La g 0 rnaci6 d 0 g 0 nt quo acompanyava a ASINARI i quo tP­ nia la disposici6 d 1 ocupar una part dol torritori

dol

comtat d 0 P 0 ralada,dPspr�s d 0 foragitar als àrabs,

on

principi formava un cos unit d 0 molta Pmp 0nta,victori6s, i p 0r aixb ol docum 0 nt d 0 la s 0 nt�ncia

0

s sobropassa

0

11

matAiX al donar fo dP. 19S concPssions f 0 tos por ol propi CARLEMANY,s' entr"'-'VAU quo aauell bloc tAnia la missi6 no solam 0nt do bastir ol convP.nt d 0 St.Quirc do Col 0ra ( primordial aspectP.) sino tambP S"'-'ntar los bas 0 s por la capitalitat funcional d9 la vila d 0 P 0 ralada damunt un territori rP.lativam 0 nt petit constituït p91 d 0 nominat "pagus df:� PP.ralada" i tota la Vall d.0 Loocarcaro ( s<:?gon aspP.CtP. primordial). Aqu 0 sta prAtonsi6 o aspiraci6, ons


porta a adm 0 tr 0 quP. s'originà promaturam 0 nt i qu9dà r 0fl9ctida l' any 844 °n la Axpressada s 0 ntPncia,com cosa ben natural al9shoros mP.ntrP.s qu 0 ara ho cont0 mplam com una P.xagP.raci6,alguns ho cont 0 mplon P.ncara com una d9sa­ fortunada argum9ntaci6 qu9 s' atribuP.iXP.n P.ls monjos d' aquest conv9nt. L� r9alitat,p 0 rb,donà com a r 0 sultat

1

0

quP cadascù s' ocupara ols anys VP.nidP.rs d' aqu9ll 0 s co­ s0s quP. roalmP.nt P.rP.n d 0 la s 0va incumb�ncia;i aixi, monjos d 0 l convont d 0 St.Quirc do Colora omplo aron

1s

0

als

anys on colonitzar 91 t 0 rritori sota la s 0va influ�ncia a la man9ra dols mon9st.irs d-" la r 0 gla d 0 Sant B 0n°t, i caract 0 ritzats aqui p 0l s 0u caràct 0 r s9nzill i rùst 0 c. Acabom r 0 f9rmant,doncs,qu 0 s' ha insinuat, l'

0

·

al contrari a allo

quo

studi acurat dol pP.Tqu6 fou intro­

duit P.n P.l docum 0 nt d 0 la s 0 nt�ncia dP. qu9 olls(

0

1s

rnonjos) tP:ni9_n l' autoritzaci6 füü propi CARL.EMANY per quedars 0 tamb9

P 0 ralada,significaba qu 0 altr0 s

d 01

gru.p (d' a qUP.lla gArnaci6 d 0 g 0 nt) P.ntro ols quals tam­ bé hi hauriP.n altrP.S .maior9s i pot 0 nts s'

0

ncarrogari 0 n

d' ocupar i d9 colonitzar dP.gudamP.nt P 0 ralada i P.l s 0 u "pagus" ,al matP.ix tP.mps quP.,p 0r nossaltros, 6S una d 0mostraci6 palpablo d9 la s 0va antigüotat fruït d 0l mo­ IDP.nt,i p0 r lo tant,r9prP.SAntaria una

vid6ncia do l'axis

0

t�ncia roal do la s 0nt�ncia d 0l 844 i dol docum 0 nt dactat.

ro­


.El nom antic de P 0 ralada, Castro Talon, o sia,Cast 0 ll Tolb,no qs

pas discutit.Tolon°,ols 933/934,ja dispo­

sava d 0 una fortificaci6 important. La mencié d,:,l nom do CATALUNYA : I rP.SpPCto al nom d° CAT ALUNYA, 0mprat P.ll Pl document do la SP.nt�ncia dP.l any 844,qu 0 r 0 prP.s 0ntari 0n 270 anys a­ r�­

vants qu� Al rP.conP.ixP.mP.nt actual quP. la nominacié

po 0 ma �pic

cord l' ostP.nta P.l document d 0 l 1114-1115

pisà. Diversos autors consid=rP.n aquost f 0t corn una dP lP.s provos IDPS

0

vidonts do la manipulaci6 d 0l document

do la s 0 nt�ncia dol any e44,consid 0rant quo aquolla no­ minaci6 dP Catalunya fou una int 0 rpolaci6 produida cap ol 1300,i p,=,r nossaltr 0 s tambP r 0 prP.S 0 nta una p 0 r la qual

0

0

vid�ncia

n i:>l dia d' avui no t 0 nim cap r 0 curs.

Tan sols pod 0 m afi:>gir qu 0 ,mJs onr 0 ra dP.l 1115 do moment no és con°gut cap docum 0 nt amb no vol pas dir quo

P.TI

0

0

1 nom do Catalunya,aixb

1 futur n' aparogui un do m6S

antic. LlibP.rtat d' ,:,xprP.ssi6 p0 r qualificar un docuillPnt : Els qualificatius diversos qu 0

0

scriptors i

historiadors han anat dona.E.t a aqu 0 st docum 0nt,curi6s, fals,adultP.rat , 0 tc. , 0 tc. ,son interprotacions por-sonals dP. cairo

individual,prP.sontades amb tota llib 0rtat.

PossiblPS motius

QUA

induïr 0n a manipular

0

1 docum0 nt:

Ha qu 0 dat ovidP.nciat qu 0 ol document fou pres0 ntat a Girona cap

0

1 1300,d 0 sprqs d 0 sor manipulat.Nossaltr0 s,

of 0 ctivamont,cr 0 i 0m qu 0

0

1 docum0 nt fou manipulat

por

alguna ra6 import�t,por autod 0 f 0 nsa, 0n °1 propi convont do Sant Quirc i p 0 r mans do un monjo ontPS quo malgrat


P.lS esforços d 0 dicats,altrPS

0

Xp 0 rts doscobriron los

anomali 0 s.Tot i cr 0 urP qu� la r 0 dacci6 s' apoià

0

n fots

rPials,1°s int 0 rpolacions post 0 riors l' han d 0 ixat com­ prom6s,i aixl s 1 ha ID9r 0 scut tants qualificatius

ontro

911s, 0 1 d 0 ll9g 0 ndari r9forits als fats quo P.n oll P.stan r 0 floctits;porb no hi

0

hi

st 0m d' acord amb aqu 0 sta

intorpr 0 taci6 porqu� malgrat contingui asp 0ctos indo­ mos trabli:>S o falsos,tot •ü s 0 u contingut,sia fals o no, és porfoctam 0 nt asumibl 0 dins la no.rmalitat histbrica d' aquolls v 0lls tomps.

Totos aquollos P.Sgl6Sios

0

dficad 0 s,com s' ha d' ont 0 ndro:

]h el presont troball ja havi 0 m com 0 ntat qu 0 no s 1 ha d' interprotar al p9U d 0 la llotra l' afirmaci6

dol con

vont al afirmar qu 0 P.11s sols Pdificar 0 n un grapat d'os­ gl�sios a la Vall d 0 L 0 ocarcaro.El significat és molt fil6S ampl 0 i simplifica uns f�ts d 0 duraci6 d0 molts anys on °ls quo tota la gant dol t 0 rritori quo s' havion ja agrupat on petits nuclis d 0 poblaci6 qu 0 ,a la v 0 gada, 0 s­ tavon formats p0 r nombrosos casas do pag6s d 0 tota mona, tonion tots,por principal missi6

i

0

nduts par una

fo

immP.nsa,bastir on ols s 0 us llocs 1°s osglPSi 0 s d0dica­ d0s al sant considPrat m6s adi 0 nt,tr0balls qu 0 s 0 ns dub­ te for�n aprobats i on foron col.laboradors

0

n m�s

o

monys int 0 nsitat, o ls monjos dol convont d 0 St.Quirc d 0 Col9ra corn a comunitat prbpia dol potit t 0rritori. Hi participarP.n,porb no on °xclusiva.


Apar 0 i x

la

paraula

11

mi li tos 11

També s' ha aduit qu 0

la

molt postPriormont,i p r 0

:

paraula lo

II

mi li t 0 s "

aparogup

tant,ovi d�ncia quo ol do­

cum0nt fou rôdaa.tat tamb0 pos t 0 riorm nt al 844 0

a r� s ultat d

0

i mportant,i

0

mat

0

ix

una manipul ac i 6.No ho consi dorom massa ns r mot m a 0

0

lo

dit ant riormont o n aquost 0

t r ball . 0

La paraula 11

com

i

l latina

II

mi li tis

11

,l' hem

trobada

a

l

I

obra

El Sepulcro de poralada" ,p..,r MIQUEL G�OBARD.ES VILA

.Ei.Bi bli oteca Palacio P ral ada,Suc.Tipografia Carr 0 ra, 0

1955,Gi rona. A pàg.29 Doc.I,d

0

data 21-g 0 n ° r-1143, qu 0

�ntro ol s signant s hi podom v�ur 0 a RAIMUNDI, militis .


Signar 0 n °1 documont,alguns,amb noms do famflia ? : L' opinié qu

qu

ha aludit

algù

0

r lacionats a l' �scriptura 0

0

0

ols ti:i-stimonis

stan inscrits i sign°n

com a cognoms d.o familia,tampoc ho v:-iom massa clar, car ons r mitim al 0

0

dins

studi incl6s ant.oriormont

P.1 pr8Sont tr ball.Aqu sts cognoms,m6S quo r�s son 0

0

indicatius d�l topbniru d� llur proc d6ncia,p�r .oxam­ 0

pl!"?' .ol BisbP dP Sant Martf 'quo proc d ix do Sant Jtarti 0

d' Empùries

0

0

1 SPU bisbat i q uo ora un p.orsonatg

0

pro u

import ant.M6s aviat lo quo trob m 6S la incorracci6 0

produïda p�r PXP.IDplP P.ll P.llS indic a COROMINES,els

0

1 cas d 0

0

Avalrino qu

0,

com

scri ts no inclou n la A ini­ 0

cial fins m6s tard (tot i aixb,no �s pas soguml' opi­ ni6 oxp rossada par dit inv stigador). 0


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.